četvrtak, 17. maj 2012
eUčenje po modelu 1:1
za osnovne škole u RS
Aleksandar Crnovčić dipl. ecc.
Saradnik za IT rješenja i edukaciju
Pilot projekat 2009. – jedna učionica
Pripreme za projekat – IT obuke nastavnika
Vlade Rep. Srbije odobrila kredit Vladi RS
Ugovor o nabavci informatičke robe i usluga
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
CT Computers d.o.o., Beograd
Lanaco d.o.o. – podizvoñač
Promovisanje interaktivnog učenja pomoću
IKT-a i ulaganje u vještine 21. vijeka
Objedinjavanje tehnoloških i pedagoških alata
sa ciljem poboljšanja obrazovanja
Učenje po modelu 1:1
Predavač fokusiran na
predavanje
Učenik fokusiran na
predavanje
Pasivno učenje
Aktivno učenje
Pamćenje činjenica
Nezavisno učenje
Visoko kontrolisano
okruženje
Predavač je "čuvar"
informacija koje dijeli
Konvergentni sistem postoji samo jedan tačan
odgovor
Tradicionalna metoda
predavanja pretvorena u 1:1
metodu obuke
Rješavanje problema na
osnovu rada na projektu
Kooperativno učenje
Fleksibilno okruženje
Predavač kao organizator
Divergentni sistem - Više
mogućnosti za rješenje
Digitalni
sadržaj
Poboljšane
metode
učenja
Profesionalni
razvoj
1:1 eUčenje
Vrhunska
tehnologija
Povezanost
Učenici ispoljavaju više angažovanosti i
motivacije (ključni faktori za učenje)
Nastavnici zauzimaju pozitivan stav i izražavaju
spremnost za stalno učenje i unapreñenje svoga
rada i znanja
Stiču vještine 21. vijeka
Učenje van školskih zidova
Pripremaju se za tržište rada
Osavremenjivanje nastave
Efikasnija priprema časova i provjere znanja
Nastavnici postaju „instruktori“
Roditelji uspostavljaju bolju interakciju sa djecom
i nastavnicima i aktivnije učestvuju u procesu
obrazovanja
Društvena zajednica
smanjuje se „digitalna podjela“ - fenomen rastuće razlike izmeñu onih koji imaju pristup
informacionim tehnologijama i onih koji imaju vrlo ograničen ili nikakav pristup.
Evidentan ekonomski progres - na tržištu rada pojavljuje se obrazovanija, konkurentnija i
kvalitetnija radna snaga.
Osnovno
obrazovanje
Srednje
obrazovanje:
Osnovne vještine
Napredne vještine
Visoko
obrazovanje:
Profesionalne
vještine
(specijanosti)
Tržište rada
Obezbjeñivanje okruženja u školama – eUčionice
(Elektro instalacije; Prostor za čuvanje i punjenje računara, Mrežna oprema i
infrastruktura)
Isporuka „CMPC“ računara za učenike i standardnih laptop
računara za nastavnike;
Windows 7
Microsoft Office 2010
AV
Program za rad u učionici
...
Obuka i interakcija
Praćenje i analiza
•
•
•
•
62 škole
408 učionica
10200 CMPCCMPC-jeva
800 laptopa
29.12.2011.
17.04.2012
15.08.2012.
I faza
II faza
Infrastruktura
i oprema
Obuka
nastavnika i
administratora
Praćenje
korišćenja i
rezultata
Podrška
Prenosivi računar za korištenje u nastavi
za učenike u osnovnim školama
Posebno razvijen za predavanje i učenje,
prilagoñenog dizajna za djecu:
Mini kućište
Otporan na vlagu, prašinu, udarce
(pad sa visine do 60 cm)
Praktične osobine i ugrañeni programi usmjereni
ka edukaciji, a u cilju da se poveća i poboljša
iskustvo sticanja novih znanja
Visoke koristi uz prihvatljivu cijenu (privrede u
razvoju)
• Upravljanje učionicom
• Dijeljenje dokumenata
• Slanje slike ekrana na više računara
• Video streaming
• Testiranja i funkcije za upravljanje grupama
2016
2014
2012
Metodologija
Nastavni planovi i programi
Digitalni sadržaji
...
Portal za informisanje svih zainteresovanih
strana u obrazovanju, platforma za saradnju
nastavika i ostalih edukatora, te razmjenu
elektronskih sadržaja
www.eobrazovanje.com
HVALA NA PAŽNJI!
Aleksandar Crnovčić dipl. ecc.
Saradnik za IT rješenja i edukaciju
LANACO informacione tehnologije d.o.o.
tel: +38751/335-506; +38766/286-087
e-mail: [email protected]
www.lanaco.com
Download

(PDF