1975
Pravni fakultet
Univerziteta u Bawoj Luci
BIBLIOGRAFIJA
~asopisa SRPSKA PRAVNA MISAO
1994-2015.
9 789993 850649
Bawa Luka, 2015.
БИБЛИОГРАФИЈА
часописа СРПСКА ПРАВНА МИСАО
1994. – 2015.
ИЗДАВАЧ:
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Центар за публикације,
Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 77, Тел: 051 339 000,
339 007 и 339 002, www.spmisao.rs, e-mail: [email protected], Жиро-рачун код
Развојне банке АД Бања Лука: 562-099-802468882-74
ЗА ИЗДАВАЧА:
Академик проф. др Витомир Поповић, декан
Правног факултета Универзитета у Бањој Луци
ИЗДАВАЧКИ САВЈЕТ:
Академик проф. др Витомир Поповић, декан Правног факултета Универзитета
у Бањој Луци, академик проф. др Рајко Кузмановић, предсједник Академије
наука и умјетности Републике Српске, академик проф. др Мирко Васиљевић,
декан Правног факултета Универзитета у Београду, академик проф. др Слободан Перовић, предсједник Савеза удружења правника Србије и Републике
Српске, академик проф. др Снежана Савић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Жељко Мирјанић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Мирјана Рађеновић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Милош Бабић, професор
Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Миле Дмичић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Никола Поплашен, професор факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, проф.
др Марко Рајчевић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци,
Џерард Селман, предсједник Уставног суда Републике Српске, Јован Чизмовић,
предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, Ирена Мојовић, предсједник
Нотарске коморе Републике Српске, Драго Шева, директор Центра за едукацију
судија и тужилаца Републике Српске.
УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:
Академик проф. др Снежана Савић, академик проф. др Миодраг Симовић, проф.
др Бранко Мораит, проф. др Петар Кунић, проф. др Горан Поповић, проф. др
Никола Мојовић, проф. др Валерија Шаула, проф. др Здравко Злокапа, проф. др
Миле Дмичић, проф. др Радован Вукадиновић, професор Правног факултета
Универзитета у Крагујевцу, др Јелена Ћеранић, Институт за упоредно право у
Београду, проф. др Гордана Станковић, професор Правног факултета Универзитета у Нишу, проф. др Брацо Ковачевић,, судија Уставног суда Републике Српске проф. др Душко Медић, предсједник Врховног суда Републике Српске
Желимир Барић, судија Врховног суда Вељко Икановић, специјални тужилац
Миодраг Бајић, предсједник Адвокатске коморе Републике Српске Јован Чизмовић
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Академик проф. др Витомир Поповић
Правни факултет
Универзитета у Бањој Луци
БИБЛИОГРАФИЈА
часописа СРПСКА ПРАВНА МИСАО
1994-2015.
Бања Лука, 2015.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Библиографија садржи преглед радова објављених у часопису СРПСКА ПРАВНА МИСАО Правног факултета Универзитета у Бањој Луци (ISSN 1840-0493) у периоду од 1994. (прва
година излажења) до 2015. Библиографски опис дат је по међународним правилима за библиографски опис серијских публикација ISBD. Грађа је сређена азбучним редом, по ауторима, а у
оквиру једне ауторске одреднице хронолошким редом. Библиографија пописује све текстове објављене у часопису од првог
броја, 1994. године, до посљедњег, 2015. године. Рађена је de visu,
односно сваки текст је пописан по виђењу, те су сви наведени
подаци тачно и дословно пренесени из публикације. Свака библиографска јединица садржи наслов текста, поднаслов, ако је дат,
у округлој загради слиједи усвојена скраћеница за рубрику, потом број годишта, број часописа и календарска година, као и прва
и посљедња страница на којој се налази наведени текст. Библиографија садржи укупно 464 одредницe које су писане ћирилицом,
док су сва страна имена дата у транскрипцији.
СКРАЋЕНИЦЕ ЗА РУБРИКЕ
Чланак (Ч)
Приказ (ПР)
Судска пракса (СП)
Осврт (О)
Погледи и мишљења (ПМ)
5
БИБЛИОГРАФИЈА ЧЛАНАКА И
ПРИЛОГА У ЧАСОПИСУ
«СРПСКА ПРАВНА МИСАО» (1994-2015)
АЛАЏИЋ, Алекса
Основне функције изборног система // Год. 2, бр.1-4 (1995), стр. 271295.
АНЂЕЛКОВИЋ, Жарко
Осврт на промет некретнина у Србији, (О), 16, 42-43 (2010), стр.
227-234.
АНИЧИЋ,Слободан
Хришћанске перцепције појма и сврхе брака по учењу Православне
цркве: прилог дискусији о редефинисању традиционалног брака,
(Ч), 21, 48/2015, стр. 93-113.
БАБИЋ, Милош
Ријеч декана Правног факултета проф. др Милоша Бабића // 1, 1
(1994), 11-20.
Питање кажњавања припремних радњи у кривичном законодавству
Републике Српске // 1, 1 (1994) 39-66.
Да ли је општи појам продуженог кривичног дјела уопште потребан
// 2, 1-4 (1995), 197-211.
Систем мјера безбједности у кривичном праву Републике Српске //
3, 1-4 (1996), 41-46.
Измјене у систему казни и њиховом одмјеравању у новом Кривичном законику РС // 8, 1-4 (2001), 57-61.
Нова рјешења у КЗ Босне и Херцеговине (Кривично дјело и кривична одговорност) // 10, 1-4 (2003), 19-36.
Појам саизвршилаштва // 11-12, 1-4 (2004-05) 23-38.
7
Развој и садашње стање законске регулативе кривичних дјела против међународног права у кривичном законодавству у Босни и
Херцеговини // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 33-52.
Значај кривичне одговорности у кривичном праву, (Ч), 16, 42-43
(2010), стр. 27-44.
БАЈИЋ, Љубан
Државотворност грчког полиса // 7, 1-4 (2000), 241-259.
БАЈИЋ, Миодраг
Продужено кривично дјелои неки институтикривичног права,(Ч),21,
48/2015, стр. 261-283.
БАЈИЋ,Николина
Правни аспекти транссексуалитета (СР) //20, 47(2014),191-214.
коауторство.
БАЈИЋ, Светислав
Темељи модерне демократије: избор декларација и повеља о
људским правима: (1215 –1989), приређивач Душан Мрђеновић // 3,
1-4 (1996), 307-309.
БАРОШ, Ненад
Непријатељско преузимање акционарских друштава и начело строге
неутралности управе циљног друштва, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр.
211-225.
БАТРИЧЕВИЋ, Ана
Кривичноправна реакција на незаконит промет заштићеним
животињским врстама // (Ч), 18, 45 (2012), стр.203-225.
Надриветеринарство у Србији – појам, карактеристике и кривичноправна реакција // (Ч), 19, 46(2013), стр. 59-80.
8
БЈЕЛИЦА, Ирис
Сукоб закона код престанка брака // 7, 1-4 (2000), 291-298.
БЛАГОЈЕВИЋ, Милан
Специфичност развоја државног уређења дејтонске Босне и Херцеговине // 10, 1-4 (2003), 245-263.
Неуставна ретроактивна примјена инкриминације злочини против
човјечности у пракси суда Босне и Херцеговине, (Ч), 21,48(2015),
стр. 233-260.
БОГУНОВИЋ,Мирјана
Нека разматрања о положају светих ствари (RES SANCTAE) у римском праву//
(Ч), 19, 46(2013), стр.117-138.
БОРОЈЕВИЋ, Клаудија
Концесије – појам, карактеристике и врсте, (Ч),21, 48(2015), стр.
115-132.
БРАНКОВИЋ,Горан
Судска пракса као извор управног права // 17, 44(2011), стр. 117-124.
ВАСИЉЕВИЋ, Мирко
Основна полазишта и начела Нацрта Закона о предузећима // 1, 1
(1994), 121-136.
ВАСИЉЕВИЋ, Зоран
Дематеријализација документарног акредитива // (Ч), 14, 41 (2007),
стр. 365-388.
Компанијско право-Мирко Васиљевић //(ПР), 20, 47 (2014), стр.347353.
9
ВОЛАШ, Чедо
Позитивизам и утопизам међународних стандарда // 8, 1-4 (2001),
341-354.
ВРАЊЕШ, Невенко
Уставноправни положај спољњих послова БиХ, (Ч), 16, 42-43 (2010),
стр. 195-210.
Управни поступак тражења азила у Босни и Херцеговини // (Ч), 18,
45 (2012)
стр. 87- 102.
ВУКОЈЕ, Драгоје
Историјски значај Француског грађанског законика и кодификације
// (Ч), 14, 41 (2007), стр. 403-408.
ВУЛИН, Алекса
Облици демократског одлучивања // 1, 1 (1994), 463-472.
Дјело вишеструке вриједности: Др Милорад Живановић: Компензација, Завод дистрофичара, Бања Лука, 1993. // 1, 1 ( 1994), 537-538.
Примјена референдума и плебисцита у неким земљама свијета // 1,
2-4 (1994) стр. 233-249.
Правно уређење заштите и унапређење животне средине // 2, 1-4
(1995), стр. 385-392.
Примјена плебисцита и референдума у Републици Српској и неким
другим земљама бивше Југославије // 3, 1-4 (1996), стр. 257-265.
ВУЛИЋ, Ранко
Неки примјери ортаклука у пракси // 17, 44 (2011) , стр. 141-153.
Француски рачунски суд // (Ч), 18, 45 (2012), стр. 69-85.
10
ГЛИГОРИЋ, Драгутин
Личност професионалног дипломате // 11-12, 1-4 (2004-05), 334-340.
ГЛИГОРИЋ, Тихомир
Јавност, политичка контрола и одговорност // 2, 1-4 (1995), 297-308.
Историјат, садашње стање и перспективе радног законодавства
Републике Српске // 3, 1-4 (1996), 163-174.
Present situation and perspectives of labour legislation of the Republic of
Srpska // 3, 1-4 (1996), 175-185.
ГЛОДИЋ, Душко
Сарадња националних судова са Судом правде европских заједница
у прелиминарном поступку, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 179-194.
ГЛУШЧЕВИЋ, Невенка
Римско право и medievalno ius commune // (Ч), 14, 41 (2007), стр.
315-326.
ГРУЈИЋ, Александар
Новине и проблеми Закона о привредним друштвима и Закона о
регистрацији привредних субјеката // 11-12, 1-4 (2004-05), 267-281.
ДАМЈАНОВИЋ, Јелена
Значај права жига за развој међународног пословног права,(Ч),
48//2015, стр.285-302.
ДАУТБЕГОВИЋ, Алмин
Жртве самоубилачког акта // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 99-124.
Злочин из страсти, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 117-134.
11
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Станиша
Деструкција модерне демократије // 4-6, 1-4 (1997-99) 179-190.
ДМИЧИЋ, Миле
Основни правни и политички аспекти изборног система у условима
парламентарне демократије // 1, 1 (1994) 153-170.
Успјешан и продуктиван прилог бољем разумијевању дејтонске
Босне и Херцеговине, Мр Млађен Мандић : БиХ Конфедерација – два
ентитета и три народа, Бања Лука, 1998. // (ПР), 3, 1-4 (1996) 295309.
Значајан прилог историјској науци и теорији и пракси политичког
организовања и избора , Др Ђорђе Микић: Политичке странке и
избори у Босанској Крајини, Бања Лука, 1997.// 3, 1-4 (1996) 299-305.
Значајније теорије и теоријске концепције о изборима // 4-6, 1-4
(1997-99) 121-130.
Дјело од изузетног значаја за научни, стручни и едукативни рад у
области комунитарног права : Радован Д. Вукадиновић : Право
Европске уније, друго измијењено и допуњено издање, Институт за
међународну политику и привреду, Крагујевац, 1996 // 4-6, 1-4
(1997-99) 209-211.
Уставност и законитост и остваривање и заштита људских права и
основних слобода у Републици Српској // 7, 1-4 (2000) 135-151.
Милан Вешовић: Збирка докумената о људским правима и слободама, ''Службени лист СРЈ'', Београд, 1998, стр. 474 // (ПР), 7, 1-4
(2000), 321-325.
Изборно законодавство Босне и Херцеговине – одабрани или задани
модел // (Ч), 8, 1-4 (2001), 197-230.
Маријана Пајванчић: Изборно право, '' Graphica academica '', Нови
Сад, 1999, стр. 227 // (ПР), 8, 1-4 (2001), 611-618.
12
Одлучивање и управљање грађана у локалним заједницама // (Ч), 10,
1-4 (2003), 179-201.
Пракса Уставног суда Републике Српске // 10, 1-4 (2003) 471-487.
*Садржај: Одређивање трошкова студија. Ступање на снагу закона,
других прописа и општих аката. Рјешење није општи правни акт.
Оцјењивање сукоба надлежности између закона и њихове међусобне сагласности. oснивачки акт Ауто-мото савеза Републике Српске.
Тумачење преамбуле правног акта. Суспендовање права новом нормом у општем акту. Откуп станова прије ступања на снагу Закона о
приватизацији државних станова. Оцјењивање међусобне сагласности закона. Прописивање пореза на имовину. Надлежност Владе Републике Српске. Утврђивање критеријума откупа државних станова.
Cristopher Harland, Ralph Roche, Ekkehard Stauss : Извод из судске
праксе Европског суда за људска права, Сарајево, 2001 // (ПР), 10, 14 (2003), 513-517.
Права и слободе националних мањина у уставноправном систему
Босне и Херцеговине // (Ч),11-12, 1-4 (2004-05), 106-132.
Пракса Уставног суда Републике Српске // (СП), 11-12, 1-4 (2004-05)
413-436.
*Садржај: Влада Републике Српске. Народна скупштина Републике
Српске. Акцизе. Царина. Посебна такса. Непокретности. Приватизација државног капитала. Акти општина. Акти министарстава. Жељезнички саобраћај. Основна школа. Самостално привређивање.
Непокретности. Правилник о систематизацији радних Mјеста. Стара
девизна штедња. Регулациони план. Уредбе. Статут града. Приватизација државних станова. Јавно тужилаштво. Акти општина. Општи
акти. Одлука о јавном превозу.
Остваривање уставности и законитости – темељна претпоставка
владавине права, правде и правичности у Републици Српској // (Ч),
13, 1-4 (2006), стр. 48 – 64.
Рајко Кузмановић:Есеји о уставности и државности, Бања Лука,
2004 // (ПР), 13, 1-4 (2006), стр. 232 – 239.
Пракса Уставног суда Републике Српске // (СП), 13, 1-4 (2006), стр.
249 – 265.
13
Локална самоуправа у уставним промјенама у БиХ // (Ч), 14, 41
(2007), стр. 181-21.
Проф. др Мирјана Рађеновић: Право посебних управних поступака
(одабрани поступци), Правни факултет Бања Лука, Бања Лука 2009,
(ПР),16, 42-43 (2010),
243-248.
Судска пракса – Пракса Уставног суда Републике Српске // (СП), 17,
44 (2011), стр. 271-283.
Пракса Уставног суда Републике Српске // (СП), 18, 45 (2012), стр.
251-277.
Пракса Уставног суда Републике Српске // (СП), 19, 46 (2013), стр.
225-245.
Доц. Др Горан Марковић „Босанскохерцеговачки федерализам“, ЈП
“Службени гласник“, Београд и University press, Сарајево, 2012,
страна 470. // (ПР), 19, 46 (2013), стр. 203-212.
Пракса Уставног суда Републике Српске (II)// (СП),20, 47 (2014),
стр.357-389.
„Недовршена држава-политички систем Босне и Херцеговине“Радомир Нешковић// (ПР),20, 47(2014), стр.339-345.
Пракса Уставног суда Републике Српске, Радно вријеме угоститељских, занатско-предузетничких и трговачких објеката, (СП),
21,48/2015, стр. 345-377.
ДУНДИЋ, Тања
Правни аспекти транссексуалитета // (СР),20, 47(2014), стр.191-214.
Коауторство
14
ДУРАКОВИЋ, Аднан
Неки аспекти правних радњи, увиђаја и вјештачења у случају пријетње или употребе експлозивне направе у свјетлу одредаба члана
234, 236. и 237, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 165-178.
ЂОРЂИЋ, Слободан
Тржиште и управљање развојем – комплементи, а не опозити // 2, 14 (1995) 333-344.
ЂУКИЋ, Остоја
Нека теоријска схватања односа права и морала у класичној кинеској политичкој и правној филозофији // 1, 1 (1994) 441-451.
Професионална етика и њен значај // 2, 1-4 (1995) 345-350.
ЖИВАНОВИЋ, Милорад
Проф. др Миле Ненадић, проф. др Никола Поплашен, проф. др Брацо Ковачевић : Западни Срби – политика и рат, ''Просвета'', Сарајево, ''Информативни центар'', Сомбор, 1993 // (ПР), 1, 1 (1994),
529-530.
Живот и рад проф. др Радована Хрњаза // 1, 1 (1994), 549-557.
Неслагање воље и изјава у правним пословима // (Ч), 1, 2-4 (1994),
165-175.
Др Гордана Станковић: Грађанско процесно право, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 1989, стр. 547 // (ПР), 1, 2-4
(1994), 313-315.
Др Обрен Станковић, др. Владимир В. Водинелић: Увод у грађанско
право, ''Номос'', Београд, стр. Х + 291 // (ПР), 1, 2-4 (1994), 317-318.
Тужба за утврђење и ефекти литиспенденције // (Ч), 2, 1-4 (1995),
381-383.
Др Боривој Старовић, др Ранко Кеча: Грађанско процесно право,
Центар за издавачку делатност Правног факултета Универзитета у
15
Новом Саду, Нови Сад, 1995, стр. XXVI +528 // (ПР), 2, 1-4 (1995),
429-430.
Претпоставке за повраћај у пређашње стање // (Ч), 3, 1-4 (1996), 3340.
Условна банкарска гаранција и условно поравнање // (Ч), 3, 1-4
(1996), 229-232.
Живот и рад проф. др Миће Царевића // 3, 1-4 (1996), 313-332.
У прилогу: Библиографија, стр. 314-332.
Врсте пресуда у парничном поступку // (Ч), 4-6, 1-4 (1997-99), 25-31.
Ванредни правни лекови у парничном поступку // (Ч), 4-6, 1-4 (199799), 147-154.
Поступци за уређење породичних односа // (Ч), 7, 1-4 (2000), 19-22.
Поступак у одређивању накнаде за експроприсану непокретност и
поступак у управљању и коришћењу заједничких ствари / Милорад
Живановић, Бранко Мораит // (Ч), 7, 1-4 (2000), 221-225.
Међупресуда у судској пракси // (Ч), 7, 1-4 (2000), 367-371.
Услови за доношење пресуде због изостанка // (Ч), 8, 1-4 (2001), 1927.
Приговор дужника против решења о извршењу // (Ч), 8, 1-4 (2001),
439-450.
Правни послови грађанског права // (Ч), 9, 1-4 (2002), 131-172.
Допуштеност преиначења тужбе према новом Закону о парничном
поступку Републике Српске // (Ч), 10, 1-4 (2003), 9-17.
Миралем Поробић, Ведран Поробић, Јасмина Поробић: Закони о
парничном поступку (Федерација БиХ, Република Српска и Брчко
дистрикт БиХ) са коментаром и судском праксом, ''Привредна
штампа'' д.д. Сарајево, Сарајево, мај 2004, стр. 956 // (ПР), 10, 1-4
(2003), 497-502.
16
Преиначење тужбе // (Ч), 11-12, 1-4 (2004-05), 9-22.
Извршење на патенту, техничком унапређењу, плодоуживању или
неком другом сличном праву // (Ч), 11-12, 1-4 (2004-05), 225-228.
Судска пракса о постојању правног интереса за улагање тужбе за
утврђење у парничном поступку // (Ч), 4-6, 1-4 (1997-99), 243-247.
Субјекти и објекти грађанског права // (Ч), 13, 1-4 (2006), стр. 7-14.
Неслагање воље и изјаве у грађанскоправном промету // (Ч), 14, 41
(2007), стр. 11 – 24.
ЖИВКОВСКИ, Игор
Политичка права у контексту људских права// (Ч) 20, 47(2014),
стр.171-188.
ЗЕЉКОВИЋ,Мирјана
Неки примјери ортаклука у пракси // (Ч), 17, 44 (2011), стр. 141-153.
ЗЛОКАПА, Здравко
Удруживање грађана: норма и друштвена потреба // (Ч), 4-6, 1-4
(1997-99), 105-120.
Компарација компаративиста: Брајс и Лово // (Ч), 4-6, 1-4 (1997-99),
199-202.
*Поводом изласка из штампе књиге Филипа Ловоа: Велике савремене демократије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци - Нови Сад, 1999, стр.534.
Локална самоуправа у транзицији // (Ч), 8, 1-4 (2001), стр. 175-184 .
Учешће грађана у одлучивању; Шта Европа очекује од Б и Х? // (Ч),
14, 41 (2007), стр. 145-164.
ЗРНИЋ, Дијана
Право и књижевност // (Ч), 17, 44 (2011), стр.199-208.
17
Утицај књижевности на реформу кривичног законодавства у
Енглеској 18. Вијека// (Ч), 19, 46(2013), стр. 9-38.
ИКАНОВИЋ, Вељко
Признање доказа изведених од стране правосудних органа стране
државе//
(Ч), 20, 47(2014), стр.29-45.
Злочин агресије у риском статуту,(Ч), 21,48/2015,стр.189-209.
ИВАНКОВИЋ, Петар
Значај менаџмента људских ресурса // (ПМ)13, 1-4 (2006), стр. 176 –
181.
ЈАНКОВИЋ, Раденко
Споразум о признању кривице – PRO ET CONTRA (Ч), 18, 45 (2012)
стр. 173-202.
Прихватање и одбацивање споразума као судске одлуке и неке
посљедице одбацивања споразума // (Ч), 19, 46 (2013), стр. 97-116.
Адекватност предложене кривичне санкције као услов за прихватање споразума о признању кривице, (Ч),21, 48/2015, стр. 65-89.
ЈОВАНЧИЋЕВИЋ, Милица
Библиографија чланака и прилога у часопису "Српска правна мисао"
(1994-2005) // 13, 1-4 (2006), стр. 293 – 323.
ЈОВИЋ, Његослав
Привилегије и имунитети сталне дипломатске мисије // (Ч), 17,
44(2011), стр.237-248.
Накнада немогућност извршења као основ престанка уговора у
Међународном јавном праву // (Ч), 18, 45 (2012) стр. 227-241.
18
Суштинска промјена околности као основ престанка уговора у
Међународном јавном праву // (Ч), 19, 46 (2013), стр. 139-164.
Принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа, (Ч),21, 48/2015, стр. 39-64.
ЈОВИЋ, Роберт
Заштита права државних службеника// (Ч), 20, 47 (2014),стр. 99-120.
(Не)уставност и (не)законитост правила о поступку за утврђивање
сукоба интереса у Републици Српској, (Ч),21, 48/2015, стр. 133-153.
ЈОВИЧИЋ, Драгомир
Лична права и слободе грађана и њихово остваривање // (Ч), 11-12,
1-4 (2004-05), 183-200.
ЈОКСИЋ, Иван
Основне карактеристике алтернативних мера и програма у
Аустралији//(Ч), 17, 44 (2011), стр. 93-104.
ЈОТАНОВИЋ, Раденко
Стицање и губљење стварних службености // (Ч), 8, 1-4 (2001), 549555.
Новчана накнада појединих видова нематеријалне штете за претрпљене душевне болове // (Ч), 18, 45 (2012), стр. 117-138.
Регистрована залога према оквирном Закону о залозима, (Ч),21,
48/2015, стр. 9-37.
КАРАЈИЦА, Владимир
Друштвене норме и противдруштвена понашања // (Ч), 1, 1 (1994),
473-494.
Економска политика (општа питања – први дио), Народна
библиотека, Добој, 1993, стр.194 // (ПР), 1, 1 ( 1994), 531-535.
19
Дигнитет човјека и ауторитет рада // (Ч), 1, 2-4 (1994), 221-232.
Проф. др Слободан Ђорђић: Привредни систем и привредни развој,
''Слово'', Бања Лука, 1993 // (ПР), 1, 2-4 (1994) 297-299.
Рад, организација и мотивација // (Ч), 2, 1-4 (1995), 353-367.
Доц. др Милорад Живановић : Преиначење тужбе, Правни факултет
у Бања Луци, 1994, стр. 145 // (ПР), 2, 1-4 (1995), 413-416.
Идентитет новог свјетског поретка // (Ч), 7, 1-4 (2000), 173-180.
Проф. др Бранко Мораит : Стамбено право, Медиа Центар, ''Прелом'', Бања Лука, 2000 // (ПР), 7, 1-4 (2000), 329-330.
Однос жене и мушкарца у свјетлу друштвених вриједности с
посебним освртом на Босну и Херцеговину // (Ч), 8, 1-4 (2001), 375381.
Проф. др Милорад Живановић, Недељко Милијевић : Ванпарнични
поступак, Бања Лука, 2001 // (ПР), 8, 1-4 (2001), 619-620.
Морална и професионална правила понашања // (Ч), 11-12, 1-4
(2004-05), 238-254.
Реформа јавне управе у Б и Х или њена европеизација // (Ч), 14, 41
(2007), стр. 335-348.
КАСАГИЋ, Рајко
Испуњење уговора о куповини и продаји // (Ч), 1, 1 (1994), 397-412.
Уговор о арбитражи // (Ч), 1, 2-4 (1994), 205-220.
Свјетски токови економске интеграције // (Ч), 8, 1-4 (2001), 251-275.
Предузетништво у шпедицији // (Ч), 10, 1-4 (2003), 221-244.
Лидерство као особина за успјех // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 297-314.
20
КЕЦМАН, Бојана
Психопатолошке и криминолошке особине личности сексуалних
делинквената // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 125-146.
КОВАЧЕВИЋ, Александар
Грађанскоправна санкција у случају кад само извршење или само
закључење берзанског уговора представља кривично дјело // (Ч), 8,
1-4 (2001), 429-435.
КОВАЧЕВИЋ, Брацо
Тоталитаризам // (Ч), 1, 1 (1994), 311-326.
Политичка инструментализација ума // (Ч), 2, 1-4 (1995), 81-128.
Неототалитарна држава и крај ''грађанског друштва'' // (Ч), 3, 1-4
(1996), 101-121.
Насиље // (Ч), 4-6, 1-4 (1997-99), 47-61.
Еколошко насиље // (Ч), 7, 1-4 (2000), 37-51.
Контракултура // (Ч), 8, 1-4 (2001), 129-152.
Друштво, култура и личност // (Ч), 10, 1-4 (2003), 341-384.
КОВАЧЕВИЋ, Ратко
Савремени форензичко-психијатријски концепти (Contemporary forensic-psychiatry concepts) // (Ч), 7, 1-4 (2000), 153-159.
Медицински критеријуми у процени нематеријалне штете // (Ч), 10,
1-4 (2003), 407-419.
Мушкарци убице родитеља / Ратко Ковачевић, Бојана Кецман // (Ч),
11-12, 1-4 (2004-05), 133-154.
Психопатолошке и криминолошке особине личности сексуалних
делинквената // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 125-146.
21
КОЛАРИЋ, Драгана
Кривично дело тешке телесне повреде – судскомедицински аспект //
(Ч), 11-12, 1-4 (2004-05), 282-294.
КОМЉЕНОВИЋ, Брана
Савремени приступ интеграцијама у међународној заједници // (Ч),
10, 1-4 (2003), 279-300.
КОПАЊА, Стојана
Насљедничка заједница и поступак њене диобе// (Ч), 17, 44(2011),
стр.249-268.
КРЕМЕНОВИЋ, Остоја
Локална самоуправа у Републици Српској // (Ч), 1, 2-4 (1994), 53263.
КРЕСОЈЕВИЋ, Мара
Социјална проблематика и како је ублажити // (Ч), 8, 1-4 (2001), 565577.
КРСТИЋ,Ђурица
Судски поступак у Англоамеричком правном систему-информативни приказ // (ПР), 17, 44(2011) стр.7-16.
КУЗМАНОВИЋ, Рајко
Одлучивање у систему управљања и руковођења // (Ч), 1, 1 (1994),
23-38.
Судска контрола уставности и законитости // (Ч), 1, 2-4 (1994), 1125.
Нормативно-правно регулисање одбране у тзв. ванредним
околностима и заштита људских права // (Ч), 2, 1- 4 (1995), 225-237.
22
Устав и уставно уређење Уније Босне и Херцеговине // (Ч), 3, 1-4
(1996), 7-30.
Правни и фактички основ за двосмјерни и одрживи повратак избјеглих и расељених лица // (Ч), 7, 1-4 (2000), 9-18.
Декомпозиција Југославије и образовање нових држава // (Ч), 8, 1-4
(2001), 9-17.
КУНИЋ, Петар
Управа у систему власти Републике Српске // (Ч), 1, 1 (1994), 87-110.
Настанак и развој јавних служби у нас у послератном периоду // (Ч),
1, 2-4 (1994), 55-69.
Управноправни однос // (Ч), 3, 1-4 (1996), 91-99.
Држављанство Босне и Херцеговине // (Ч), 4-6, 1-4 (1997-99), 63-74.
Односи између владавине и управне функције с посебним освртом
на локални ниво, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 45-56.
ЛУКИЋ, Наталија
Дело злоупотребе овлашћења у привреди-правни и криминолошки
аспект// (Ч), 17, 44(2011), стр.155-167.
Дефиниција организованог криминалитета у Њемачкој // (Ч), 20, 47
(2014),стр. 121- 140.
ЛУКИЋ, Радомир
О положају српског народа данас //(Ч), 1, 2-4 (1994), 5-7.
Живот и дјело академика проф. др Гаше Мијановића // 4-6, 1-4
(1997-99), 215-219.
*У прилогу: Списак научних и стручних радова Гаше Мијановића,
стр. 220-224.
23
ЛУЧКА, Дејан
Неолиберализам Милтона Фридмана// (СР), 20, 47 (2014), стр. 215237.
Quo vadis валоризација знања? (критика система оцјењивања, наметнутог прописима Универзитета у Бањој Луци)// (Ч), 21, 48(2015),
стр. 303-327.
ЉУТИЋ, Ивана
„Директори у сенци“ – аспекти DE FACTO и DE JURE контроле
транснационалне компаније // (Ч), 20, 47 (2014), стр. 11-27.
МАЛЕШЕВИЋ, Крстан
Истина је цјеловита: о карактеру и односу природних и друштвених
наука // (Ч), 1, 1 (1994), 255-268.
МАНДИЋ, Млађен
Развој градова у Босни и Херцеговини // (Ч), 7, 1-4 (2000), 167-180.
Др Владимир Ћоровић: Босна и Херцеговина // (ПР), 7, 1-4 (2000),
327-328.
Историја државног уређења америчких колонија // (Ч), 8, 1-4 (2001),
277-296.
МАРИЋ, Слађана
Остваривање заштите људских права пред Европским судом за људска права у Стразбуру, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр.9-26.
МАРКОВИЋ, Иванка
Тридесет и прво редовно годишње савјетовање Удружења за
кривично право и криминологију Југославије (Златибор, 29, 30. 9. и 1.
10. 1994) // 1, 2-4 (1994) 395-407.
Неколико отворених питања везаних за кривично дјело убиства на
мах // (Ч), 3, 1-4 (1996), 187-199.
24
Кривичноправна заштита будућег живота у савременом европском
законодавству // (Ч), 8, 1-4 (2001), 241-249.
Учествовање у тучи (чл.157 КЗ Републике Српске) // (Ч), 10, 1-4
(2003), 203-220.
Нови модели новчане казне //(Ч), 11-12, 1-4 (2004-2005), 155-161.
Кривичноправна заштита полног интегритета // (Ч), 13, 1-4 (2006),
стр. 104 – 122.
Психолошки правац у криминологији // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 213230.
Одузимање имовинске користи, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 73-82.
МАРТИНОВИЋ, Александар
Поводом обележавања двестоте годишњице Првог српског устанка
(1804-1813) и изградње модерне српске државе и правног система:
српска револуција и стварање српске државне управе // (Ч), 11-12, 14 (2004-05), 295-319.
МАРЧЕТИЋ,Драгана
Љекарска грешка - терет доказивања у парничном поступку // (Ч),
17, 44(2011) стр.209-223.
МЕДАКОВИЋ, Петра
Правни субјективитет зачетог, а нерођеног дјетета // (СР), 20,
47(2014),стр263-283.
МЕДИЋ, Душко
Неки аспекти укидања стварних служности као једног од могућих
начина њиховог престанка // (Ч), 1, 1 (1994), 497-504.
Судска пракса / прир. Душко Медић // 1, 2-4 (1994), 411-425.
25
Уређење међа кроз призму одредаба Закона о ванпарничном
поступку // (Ч), 2, 1-4 (1995), 401-410.
Бездржавинска залога у упоредном праву // (Ч), 7, 1-4 (2000), 201218.
Заснивање заложног права на покретним стварима // (Ч), 8, 1-4
(2001), 383-394.
Значај вјештачења у парницама за накнаду нематеријалне штете //
(Ч), 10, 1-4 (2003), 265-277.
Неакцесорна средства обезбјеђења потраживања на некретнинама //
(Ч), 11-12, 1-4 (2004-2005), 172-182.
Хипотекарноправни однос као аспект садржине хипотеке // (Ч), 14,
1(2007), 231-258.
Хипотека према Закону о стварним правима Републике Српске, (Ч),
16, 42-43 (2010), стр.99-116.
МИЈАНОВИЋ, Гашо
О судској заштити уставности: посебно о контроли уставности
закона // (Ч), 4-6, 1-4 (1997-99), 9-18.
МИЈОВИЋ, Љиљана
Појам и правна природа уговора о лизинг-послу (Leasing-u) // (Ч), 1,
2-4 (1994), 265-277.
Међународне организације и (или) сувереност (?) // (Ч), 2, 1-4 (1995),
319-332.
Тенденције развоја међународноправног субјективитета // 4-6, 14(1997-99), 139-144.
МИКИЋ, Ђуро
Управљачко-хијерархијски процеси у околностима неизвјесности //
(Ч), 14, 41 (2007), стр. 327-334.
26
МИЛАКОВИЋ, Недељко
Етика у здравству // (Ч), 1, 1 (1994), 429-439.
Правне и друштвене прeтпоставке за оснивање и рад Здравствене
коморе Републике Српске // (Ч), 8, 1-4 (2001), 395-403.
Проблем запошљавања у Републици Српској са освртом на
социјално маргиналне групе // (Ч), 7, 1-4 (2000), 261-277.
МИЛЕНКОВИЋ, Марко
Државна помоћ у праву ЕУ- институционална и материјално правна
питања// (Ч), 17 , 44(2011), стр. 125-140.
МИЛИЈЕВИЋ, Недељко
Диоба стварне имовине у сусвојини // (Ч), 8, 1-4 (2001), 557-564.
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирослав
Права акционара у акционарском друштву // (Ч), 11-12, 1-4 (20042005), стр. 201-221.
Решавање инвестиционих спорова, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 153164.
МИЉКОВИЋ, Мирослав
Уговори о раду // (Ч), 2, 1-4 (1995), 169-196.
МИРЈАНИЋ, Жељко
Социјална права војних инвалида у току рата // (Ч), 1, 1 (1994), 137152.
Друштвена интеграција инвалида рата (радови, констатације,
поруке и закључци са савјетовања), Удружење учесника рата од
1990. године, Бања Лука, јула 1993 // 1, 1 (1994), 515-518.
27
Прилог расправи о уређивању радног оспособљавања и запошљавања инвалида // 1, 2-4 (1994), 113-125.
Запошљавање и заштита незапослених лица // (Ч), 8, 1-4 (2001), 101116.
Проф. др Влајко Брајић: Радно право, Савремена администрација,
Београд, 2001 // (ПР), 8, 1-4 (2001), 621-624.
Индивидуални уговор о раду / Жељко Мирјанић, Радоје Брковић //
9, 1-4 (2002), 201-219.
МИРОВИЋ, Драгутин
Коресподентни односи у банкарству и правни посао банкарске
арбитраже // (Ч)13, 1-4 (2006), стр. 150 – 164.
МИТРОВИЋ, Миладин
Црквено право као засебна научна дисциплина// (Ч), 17, 44 (2011)
стр.183-197.
МИТРОВИЋ, Драган
Извесност и право: у светлу теорије хаоса и правне теорије // (Ч), 1,
1 (1994), 229-241.
МОЈОВИЋ, Никола
Срђан Шаркић, Антун Маленица: Правне теорије и институције
антике, т.1, Правни факултет у Новом Саду, Центар за издавачку
делатност, Нови Сад, 1994, стр.152 // (ПР), 1, 2-4 (1994), 301-312.
Закон у глагољским и ћирилским правним споменицима (од XII до
XVIII века), Срђан Шаркић, Нови Сад, 1984. године, стр.191 // (ПР),
2, 1-4 (1995), 431-437.
Проф. др Душан Николић: Хармонизација и унификација грађанског
права, елементи за стратегију развоја правне регулативе, Нови
Сад, 2004 // (ПР) 13, 1-4 (2006), стр. 223 – 231.
28
Проф. др Раде Михаљчић: Закони у старим српским исправама –
правни прописи, преводи, уводни текстови и објашњења, Култура,
Београд 2006 // (ПР), 14, 41 (2007), стр. 431-447.
МОМЧИЛОВИЋ, Радосав
Наследник као носилац субјективног наследног права // (Ч), 1, 2-4
(1994), 143-163.
Улога извршиоца тестамента у нашем упоредном праву // (Ч), 2, 1-4
(1995), 213-223.
Ток оставинског поступка // (Ч), 3, 1-4(1996), 137-162.
Противизвршење и повраћај неосновано наплаћеног у извршном
поступку // (Ч), 4-6, 1-4 (1997-1999), 99-103.
Налог код тестаменталног наслеђивања // (Ч), 7, 1-4 (2000), 105-112.
Поступак у брачним споровима // (Ч), 7, 1-4(2000), 227-234.
Породични односи лица која нису у сродству // (Ч), 10, 1-4(2003),
135-146.
Извршење на потраживању по рачуну банке према новом Закону о
извршном поступку Републике Српске / (Ч), 11-12, 1-4 (2004-2005),
89-95.
МОРАИТ, Бранко
Пројекат реформисања стамбеног законодавства у Републици
Српској // (Ч), 1, 1 (1994), 67-86.
Номотехника Републике Српске // (Ч), 1, 2-4 (1994), 27-54.
Транзиција: Највећа социјална и политичка драма савременог
свијета ( Приказ Зборника Матице српске за друштвене науке, бр.
94, Нови Сад, 1993) // (ПР), 1, 2-4 (1994), 281-291.
О изворима грађанског права / Бранко Мораит, Милорад Живановић
// 2, 1-4 (1995), 129-143.
29
Својински плурализам (равноправност свих облика својине) // (Ч), 2,
1-4 (1995), 367-379.
Нови уговори од значаја за привредни развој Југославије // 2, 1-4
(1995), 453-466.
*Саопштење са истоименог скупа одржаног 16-17. марта 1995. у
Београду.
(Ч), 3, 1-4 (1996), 67-75.
Уређивање правне заштите потрошача у Републици Српској // (Ч),
4-6, 1-4 (1997-1999), 19-23.
Еколошке и ратне штете // (Ч), 7, 1-4 (2000), 23-35.
Право на откуп стана у Републици Српској // (Ч), 8, 1-4 (2001), 4956.
Осврт на Нацрт закона о облигационим односима // 8, 1-4 (2001),
451-466.
Револуција и поредак: о динамици промена у Србији: приредили
Иван Спасић и Милан Суботић, Институт за филозофију и
друштвену теорију, Београд, 2001 // 8, 1-4 (2001), 581-589.
*Приказ зборника радова са научног скупа ''Социјално-економске
промене у Србији / Југославији: перспективе и ограничења '' у
Београду (2-3.март 2001).
Реформа Закона о облигационим односима у Босни и Херцеговини
(Републици Српској и Федерацији БиХ) / Бранко Мораит, Витомир
Поповић // 9, 1-4(2002), 5-24.
Уговор о зајму – допринос раду комисије за израду Нацрта закона о
облигационим односима Републике Српске / Федерације БиХ // 9, 14 (2002), 173-199.
Правна ваљаност уговора о промету некретнина закључених у
периоду од 30. априла 1992. до 19. децембра 1998. године // (Ч), 10,
1-4 (2003), 37-61.
Благоје Весковић: ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПРАКТИКУМ: са
инструктивним практичним обрасцима и судском и управном
30
праксом, Привредна штампа, Сарајево 2005, 977.стр.// (ПР), 13, 14(2006), стр. 207 – 210.
Надлежност суда у парничном поступку // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 25
– 32.
Гласник удружења архивских радника Републике Српске,Бања
Лука, година 3,
број 3// (ПР), 18, 45(2012), стр.245-247.
„Право потраживања“ – Душко Медић //(ПР), 20, 47 (2014), стр.335337.
Др. Зоран Васиљевић, Правна теорија кредита// (ПР),21, 48(2015),
стр. 331-334.
НАГРАДИЋ, Слободан
Храбра и недоречена књига: Славољуб Ђукић: Како се догодио вођа,
''Филип Вишњић'', Београд, 1992 // (ПР), 1, 1 (1994), 539-546.
Глас свједока и учесника // 2, 1-4 (1995), 417-420.
*Приказ књиге: Јован Јањић, Српски одговор, Матица српска, Нови
Сад, 1994.
Диркемово схватање солидарности у контексту његовог учења о
друштвеној подјели рада // (Ч), 3, 1-4 (1996), 233-255.
Неколике назнаке о апоретичности пацифизма као специфичног
мишљења и практиковања мира // (Ч), 8, 1-4 (2001), 477-508.
НЕДЕЉКОВ, Александар
Уговор о лиценци // (Ч), 11-12, 1-4 (2004-2005), 341-357.
НЕДИЋ, Јагода
Одређивање основних права у правној теорији (посебно у Њемачкој)
// (Ч), 1, 2-4 (1994), 191-204.
31
НЕНАДИЋ, Боса
Инкомпатибилност функције члана управног одбора осигуравајућег
друштва // (Ч), 8, 1-4 (2001), 307-327.
НЕШКОВИЋ, Радомир
Конститутивност као реални израз суверености народа // (ПМ), 13,
1-4 (2006), стр. 165 – 175.
ПАЛАВЕСТРА, Наташа
Правна терминологија страног језика : значај и методологија
предавања// (Ч), 19,
46 (2013), стр.189-199.
ПИЛИПОВИЋ, Дејан
Преиспитивање основа уговорне одговорности за штету : правна
теорија и судска пракса, (Ч), 21,48/2015, стр.155-186.
ПИЛИПОВИЋ, Милан
Мр Алекасандра Вуковић: ЗЛОСТАВЉАНЕ НА РАДУ-МОБИНГ,“Графомарк“ Бања Лука – Лакташи,2012 // (ПР), 19, 46 (2013),
стр. 217-222.
ПЕЈАКОВИЋ, Далибор
Правни аспекти, улога и значај усвајања нових институтских клаузула за осигурање робе у међународном превозу // (Ч), 19, 46(2013),
стр. 81-96.
ПЕРИЋ, Бранко
Недозвољено држање оружја или експлозивних материја : проблеми
правне дефиниције и практичне примјене // (Ч), 1, 1 (1994), 365-377.
32
ПЕРОВИЋ, Марко
Исплата недугованог као извор облигација// (Ч), 17, 44(2011),
стр.225-235.
ПЕРОВИЋ, Слободан
Стручно мишљење о Нацрту закона о облигационим односима
Републике Српске / Федерације БиХ, књ.1, Општи део, са стањем
28.1.2003. // (Ч), 9, 1-4 (2002), 27-70.
Стручно мишљење о Нацрту Закона о облигационим односима
Републике Српске / Федерације БиХ, књ. 2, Поједини уговорни
облигациони односи, са стањем 20.1.2003 // 9, 1-4 (2002), 71-127.
ПОПЛАШЕН, Никола
Балканска трагедија се наставља (Ненад Кецмановић: ДОМЕТИ
ДЕМОКРАТИЈЕ, Чигоја, Факултет политичких наука у Београду,
Београд 2005 // (ПР), 13, 1-4 (2006), стр. 210 – 216.
ПОПОВИЋ, Александар
Свјетска трговинска организација као међународна трговинска организација од општег значаја за развој међународног пословног права// (Ч), 17, 44 (2011), стр. 169-182.
Значај рјешавања спорова у оквиру СТО // (Ч),18, 45(2012), стр. 139157.
ПОПОВИЋ, Витомир
Радна мјеста са посебним условима рада – тешкоће при раду са видео-терминалима / Витомир Поповић, Слађана Мирјанић // (Ч), 1, 1
(1994), 243-254.
Да ли је еколошка тужба заиста actio popularis // (Ч), 1, 1 (1994), 357363.
Одређивање цијене код уговора о међународној продаји робе // 1, 24 (1994), 101-112.
33
Уговор о арбитражи // (Ч), 2, 1-4 (1995), 239-250.
Time-sharing и уговор о лизингу у приједлогу новог Закона о облигационим односима Републике Српске // (Ч), 9, 1-4 (2002), 179-199.
О реформи јавних предузећа у Босни и Херцеговини // (Ч), 10, 1-4
(2003), 147-164.
Остваривање заштите људских права пред Европским судом за
људска права у Стразбуру, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр.9-26.
ПОПОВИЋ, Игор
Правна природа међународног права // (СР), 20, 47 (2014), стр.239262.
ПОПОВИЋ, Милан
Неке карактеристике политике развоја опште и заједничке потрошње у Југославији 1947-1991 // (Ч), 1, 1 (1994), 269-300.
Буџет у финансијској теорији и политици // (Ч), 1, 2-4 (1994), 177190.
Основни аспекти инвестиција и инвестиционе политике // (Ч), 2, 1-4
(1995), 145-160.
Неке карактеристике занатске политике // (Ч), 3, 1-4 (1996), 77-90.
Неки аспекти економске политике грађевинарства // (Ч), 4-6, 1-4
(1997-1999), 33-45.
Међународне организације као субјекти економске политике // (Ч),
8, 1-4 (2001), 117-127.
Кратак осврт на развој економске политике у социјалистичким земљама / 10, 1-4 (2003), 387-403.
Буџетска начела у савременим финансијама и буџетској политици //
11-12, 1-4 (2004-05) 39-61.
34
ПОПОВИЋ, Милијан
Живановићева правна филозофија и марксизам // (Ч), 1, 1 (1994),
171-228.
Чедомир Марковић и теорија права // (Ч), 2, 1-4 (1995), 7-79.
ПРАВУЉАЦ, Маја
Имунитет и привилегије дипломатских представника // (СР), 20,47
(2014), стр.307-326.
ПРЕРАД, Мирослав
Уговор о лизингу // 10, 1-4 (2003), 489-493.
ПРЕРАДОВИЋ, Гордана
Међународноправно регулисање употребе и заштите међународних
водотока // (Ч), 20, 47 (2014), стр.77-97.
РАДИЋ, Дарко
Насљедноправна дејства развода односно поништења брака // (Ч),
14, 41 (2007), стр. 349-364.
РАДОВАНОВИЋ, Ранко
Примјена међународних уговора у унутрашњем правном поретку //
(Ч), 8, 1-4 (2001) 405-428.
РАДУЛОВИЋ, Дарко
Проширено одузимање имовинске користи у кривичном законодавству Црне Горе, (Ч), 21, 48//2015, стр.211-231.
РАЂЕНОВИЋ, Мирјана
Правна природа нерјешавања у правним стварима // (Ч), 1, 2-4
(1994), 127-141.
35
Посебни управни поступак издавања одобрења за набављање оружја
// 11-12, 1-4 (2004-2005), 96-105.
РАЈОВИЋ, Верољуб
Поступак обезбеђења у Закону о извршном поступку СР Југославије
од 2000.г. // (Ч), 8, 1-4 (2001), 29-49.
Миодраг Живановић, Недељко Милијевић, Ванпарнични поступак –
теорија, законодавство и судска пракса са обрасцима за практичну
примену, Бања Лука, 2001 // (ПР), 8, 1-4 (2001), 601-606.
Начела парничног, ванпарничног и извршног поступка // (Ч), 10, 1-4
(2003), 63-95.
РАЈЧЕВИЋ, Марко
Провизија контролора // 2, 1-4 (1995), 161-168.
Правни статус Агенције за банкарство Републике Српске // 7, 1-4
(2000), 53-68.
Одлуке о претходним питањима Европског суда правде и Уставног
суда Босне и Херцеговине // 8, 1-4 (2001), 63-70.
Закон о предузећима Републике Српске у свјетлу принципа корпоративног управљања // (Ч), 10, 1-4 (2003) 97-104.
РАЈЧЕВИЋ, Срђан
Електронски потпис као средство обезбјеђења правне сигурности у
електронском пословању// (Ч), 18, 45(2012), стр.159-172.
Уговори у електронском облику // (Ч), 19, 46 (2013), стр. 167-188.
РАКОВИЋ, Милена
Актуелна питања буџетског финансирања са освртом на општину
Бања Лука // 2, 1-4 (1995), 393-400.
36
Царински систем Босне и Херцеговине // (Ч), 3, 1-4 (1996), 201-225.
Управљање фискалном политиком // 4-6, 1-4 (1997-99), 131-138.
Сива економија у Републици Српској // 7, 1-4 (2000), 161-165.
Порез на додату вредност у земљама Европске уније // 7, 1-4 (2000),
235-239.
Проф. др Жарко Ристић, проф. др Слободан Комазец: Глобални
финансијски менаџмент, Београд, 1998, стр.1051 // (ПР), 7, 1-4
(2000), 317-319.
Економски циљеви опорезивања // 8, 1-4 (2001), 231-239.
Пореска управа у Републици Српској // 8, 1-4 (2001), 467-476.
Професор др Исмет Даутбашић, Финансије и финансијско право,
Сарајево, 2001, стр. 431 // (ПР), 8, 1-4 (2001), 607-609.
Проф. др Слободан Бабић, проф. др Драгиша Милићевић: Економија, Бања Лука, 2003. година, стр. 407 // (ПР), 10, 1-4 (2003), 519522.
Порез на промет производа и услуга у Босни и Херцеговини // 11-12,
1-4 (2004-2005), 162-171.
Акцизе (трошарине) у Босни и Херцеговини // 11-12, 1-4 (20042005), 229-237.
Појам контроле с освртом на Закон о инспекцијама у Републици
Српској // (Ч) 13, 1-4 (2006), стр. 123 – 136.
Пореска терминологија // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 279-296.
Пореска политика Европске уније // (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 135152.
РАКОВИЋ, Мирко
Проблеми и промјене у здравству // 8, 1-4 (2001), 355-358.
37
РАКОВИЋ, Ђорђе
Институт насљеђивања // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 389-402.
РАМЉАК, Алија
Трансцедентни феномени у крвним деликтима // (Ч) 13, 1-4 (2006),
стр. 65-90.
Жртве самоубилачког акта // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 99-124.
Злочин из страсти, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 117-134.
РАОСАВЉЕВИЋ, Предраг
Међународни трибунал за бившу Југославију као прецедент међународног кривичног права // (ПМ)13, 1-4 (2006), стр. 191 – 206.
РАПАЈИЋ, Милан
Одговорност родитеља за штету коју причине деца // 11-12, 1-4
(2004-2005), 358-372.
РАЧИЋ, Ранка
Ревизија у ванпарничној процедури // 8, 1-4 (2001), 329-339.
Приговор ради пребијања // (Ч), 18, 45 (2012), стр. 7-17.
САВАНОВИЋ, Александар
Анекс - 4 консоцијацијски или већинско –демократскиустав или : о
истинском „духу“ Дејтона // (Ч), 18, 45 (2012), стр.19-36.
САВИЋ, Снежана
Принцип ''јесте'' и принцип ''треба'' у Келзеновој нормативној
доктрини // 1, 1 (1994), 301-310.
Теорија хаоса и правна теорија, Visio Mundi Academic Press, Нови
Сад, 1993 // (ПР), 1, 1 (1994), 519-527.
38
Држава као субјект права // (Ч), 1, 2-4 (1994), 71-100.
Жан Жак Русо и природно право, Visio Mundi Academic Рress, Нови
Сад, 1993 // 1, 2-4 (1994), 293-296.
Живот и рад академика проф. др Радомира Д. Лукића // 1, 2-4 (1994),
321-392.
У прилогу : Библиографија.
Нормативност права и мјесто и улога нормативног метода // (Ч), 2,
1-4 (1995), 251-269.
Проблеми филозофије права // 2, 1-4 (1995), 467-469.
*Саопштење са симпозијума у част академика Радомира Д. Лукића,
јун 1993, а поводом његове књиге Систем филозофије права.
Милијан Поповић: Правна и тоталитарна држава, Нови Сад, SCI,
1998, стр.254 // 3, 1-4 (1996), 281-285.
О Слободану Јовановићу // 3, 1-4 (1996), 333-341.
Правна природа Дејтонског мировног споразума // 4-6, 1-4 (19971999), 93-98.
Ханс Келзен, Шта је правда, Београд, 1998, стр.181 // (ПР), 4-6, 1-4
(1997-99), 193-194.
Рајко Кузмановић, Основи уставног система Сједињених Америчких
Држава , (The Basics of the constitutional system of the USA – judical
system), Правни факултет, Бања Лука, 2000, стр. 258 // (ПР), 7, 1-4
(2000), 301-303.
Антиномије идеје права: схватање Густава Радбруха // 8, 1-4 (2001),
71-75.
Др Милијан Поповић, О филозофији права код Срба, Београд, 2000,
стр.297 // (ПР), 8, 1-4 (2001), 591-592.
Права националних мањина: између теорије и праксе // (Ч), 10, 1-4
(2003), 105-114.
39
Извод из судске праксе Европског суда за људска права, 1-2,
Сарајево, 2001, стр. 1079 // (ПР),10, 1-4 (2003), 503-504.
САРАПА, Ђорђе
Прекомерно оштећење по члану 139 Закона о облигационим
односима // 1, 1 (1994), 413-427.
Битна заблуда као мана воље // (Ч), 3, 1-4 (1996), 267-278.
СЕИЗОВИЋ, Зарије
Међународни кривичноправни третман ратних злочина: компаративно-историјски преглед // (Ч), 7, 1-4 (2000), 181-200.
СИМОВИЋ, Владимир
Др Алија Рамљак, мр Харис Халилопвић: ВИКТИМОЛОГИЈА, Факултет криминалистичких наука, Сарајево 2004, стр. 410 // (ПР) 13,
1-4 (2006), стр.217 – 222.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине // (СП), 13, 1-4 (2006),
стр. 266-292.
Др Данило Николић: Споразум о признању кривице, Студентски
центар, Ниш 2006, (ПР), 14, 41 (2007), стр. 411-418.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине,// (СП), 14, 41 (2007),
стр. 449-482.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине,// (СП), 16, 42-43 (2010),
271-288.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине,// (СП), 17, 44 (2011),
стр. 285-303.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине,// (СП), 18, 45 (2012),
стр.279-294.
40
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине у кривичним стварима у
првих девет мјесеци 2012. Године (I),// (СП), 19, 46(2013), стр. 247265.
Проф. Др Миомира Костић и Проф. Др Слободанка Константиновић-Вилић: ВИКТИМОЛОГИЈА, Правни факултет, Ниш, 2012,
стр.458//(ПР),19,46(2013),стр. 213-216.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине, // (СП), 20, 47 (2014),
стр. 391-410.
СИМОВИЋ, Марина
Милан Шкулић: Малољетници као учиниоци и као жртве кривичних
дјела, Досије, Београд, 2003, стр. 606 // (ПР), 13, 1-4 (2006), стр. 240 –
248.
Милан Шкулић: Међународни кривични суд - надлежност и
поступак, Правни факултет у Београду и Досије, Београд 2005,
(ПР), 14, 41 (2007), стр. 423-431.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине, (СП), 14, 41 (2007), стр.
449-482.
Стевановић, мр Зоран: Отворени затвори, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд 2008, (ПР), 16, 42-43
(2010), стр. 249-252.
СИМОВИЋ, Милена
Прослеђивање предмета од стране судова Уставном суду Босне и
Херцеговине (чл.VI/3.Ц) Устава Босне и Херцеговине // (Ч), 18,
45(2012), стр. 37-55.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине, Право на правично
суђење// (СП), 21, 48(2015), стр. 379-395.
СИМОВИЋ, Миодраг
Живот и рад професора др Богдана Лозе // 2, 1-4 (1995), 441-450.
41
Судска пракса // 2, 1-4 (1995), 473-476.
*Садржај: Одбацивање уставне жалбе. Предузећа од посебног значаја за Републику Српску. Предузећа од општег интереса. Разрешење дужности директора.
Основне карактеристике и разлози за измене и допуне Закона о
кривичном поступку у односу на истрагу // 3, 1-4 (1996), 123-136.
Проф. др Милорад Живановић, доц. др Радосав Момчиловић: Оставински поступак, Прима, Београд, 1998. , стр. 148 // (ПР), 3, 1-4
(1996), 287-293.
Пракса Уставног суда Републике Српске // 3, 1-4 (1996), 345-363.
*Садржај: Коришћење напуштене имовине. Шпедитерска дјелатност. Посебне таксе. Комуналне таксе. Јавни приходи и расходи. Ослобађање плаћања царине. Изношење динарских и девизних средстава из Републике Српске. Пензијско и инвалидско осигурање. Колективни уговори. Радно вријеме у угоститељским објектима. Радни
односи. Унутрашњи послови. Одлуке редовних судова.
Малољетничка делинквенција у Републици Српској и ново кривично законодавство // 4-6, 1-4 (1997-1999), 75-91.
*Реферат на научном скупу Млади и криминал у Бањој Луци
(16.септ. 1999.године).
Др Ђорђе Лазин: Посебни и помоћни кривични поступци, ''Култура'',
''Београд'', ''Центар Маркетинг'', Београд, 1995, стр. 350 // (ПР), 4-6,
1-4 (1997-1999), 195-198.
Проф. др Загорка Јекић: Кривично процесно право , 6. измијењено и
допуњено изд., Београд, 1988, стр. 525 // (ПР), 4-6, 1-4 (1997-1999),
203-208.
Пракса Уставног суда Републике Српске // 4-6, 1-4 (1997-1999), 227242.
*Садржај: Стара девизна штедња. Државна предузећа. Осигуравајућа друштва. Стамбени односи. Коришћење напуштене имовине.
Игре на срећу. Регреси. Посебне таксе. Војне установе. Правна
помоћ.
О основном кривичном поступку у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине: општи поглед, систем и субјекти // (Ч), 7, 1-4 (2000), 69-89.
42
Др Будимир Бабовић: Људска права и полиција у Југославији, Прометеј, Београд, 1999, стр. 222 // (ПР), 7, 1-4 (2000), 305-309.
Др Иво Јосиповић: Хапшење и притвор, ''Тарга'', Загреб, 1988, стр.
541 // (ПР), 7, 1-4 (2000), 311-316.
Пракса Уставног суда Републике Српске // 7, 1-4 (2000), 351-365.
*Садржај: Малопродајна такса на одређене производе. Посебна
такса на одређене производе. Привремено утврђивање доприноса за
лична примања. Промет непокретности. Експропријација непокретности. Пензијско и инвалидско осигурање. Здравствено осигурање.
Локална самоуправа. Преузимање предмета између судова.
Кривични поступак у Брчко дистрикту: начела, ток, докази и принудне мјере // (Ч), 8, 1-4 (2001), 77-99.
Пракса Уставног суда Републике Српске / припремио Миодраг
Симовић // 8, 1-4 (2001) 627-650.
*Садржај: Акцизе. Промет одређених производа. Увођење допунског самодоприноса. Средства солидарности. Продаја електричне
енергије. Уставни закон. Државна предузећа. Финансије. Коришћење РТВ пријемника. Стамбени односи. Тржишна инспекција. Права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца. Статут
општине. Систематизација радних мјеста. Радно вријеме. Сукоб надлежности.
Академик проф. др Рајко Кузмановић: живот и дјело / Миодраг Симовић, Миле Дмичић // 7, 1-4 (2000), 333-347.
 У прилогу : Библиографија, стр. 338-347.
Проф. др Драго Радуловић, Међународно кривично право, Културнопросвјетна заједница, Подгорица, 1999, стр. 222 // (ПР), 8, 1-4 (2001),
593-600.
Проф. др Милорад Закић // 8, 1-4 (2001), 653-654.
Основна концепцијска питања мјере притвора у кривичном законодавству Републике Српске // (Ч), 10, 1-4 (2003), 115-133.
43
Др Мићо Бошковић: Актуелни проблеми сузбијања корупције, ''Полицијска академија'', Београд, 2000, стр.215. // (ПР), 10, 1-4 (2003), 505510.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине // 10, 1-4 (2003), 455470.
*Садржај: Стамбени односи. Станарско право. Заједничка имовина.
Пензијско и инвалидско осигурање. Безбједност јавног саобраћаја.
Убиство из безобзирне освете. фалсификовање исправе.
Нека основна питања која се односе на притвор према новом Закону
о кривичном поступку Републике Српске // 11-12, 1-4 (2004-2005),
61-83
Проф. др Станко Бејатовић, Кривично процесно право, Савремена
администрација, Београд, 2003, стр. 674 // (ПР), 11-12, 1-4 (20042005), 375-379.
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине / Миодраг Симовић,
Марина Симовић // 11-12, 1-4 (2004-2005), 383-412.
*Садржај: Стамбени односи. Кориштење стана. Инвалидска пензија.
Насљеђивање. Плаћање царине на увезено возило. Послови
шпедиције. Наплата дуга. Исплата неисплаћених плата. Порез на
промет производа и услуга. Накнада штете. Послови одбране. Имунитет. Посредовање у вршењу проституције. Суђење in absentia.
Кривично дјело тешко убиство. Повреда на раду. Дозвола извршења. Покушај тешке крађе. Кривично дјело убиства.
О неким питањима поступка стављања под оптужбу према Закону о
кривичном поступку Босне и Херцеговине // (Ч) 13, 1-4 (2006), стр.
15 – 47.
Др Алија Рамљак, мр Харис Халилопвић: ВИКТИМОЛОГИЈА, Факултет криминалистичких наука, Сарајевго 2004, стр. 410 // (ПР) 13,
1-4 (2006), стр.217 – 222.
Милан Шкулић: Малољетници као учиниоци и као жртве кривичних
дјела, Досије, Београд, 2003, стр. 606 // (ПР), 13, 1-4 (2006), стр. 240 –
248.
44
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине // (СП), 13, 1-4 (2006),
стр. 266-292.
Осврт на нова рјешења предложена у Закону о кривичном поступку
Б и Х која се односе на опште одредбе (чл. 1 – 212), истрагу и
поступак оптуживања // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 53-98.
Др Данило Николић: Споразум о признању кривице, Студентски центар, Ниш 2006, (ПР), 14, 41 (2007), стр. 411-418.
Милан Шкулић: Међународни кривични суд - надлежност и поступак, Правни факултет у Београду и Досије, Београд 2005, (ПР),
14, 41 (2007), стр. 423-431.
Привилегија од самооптуживања, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 57-72.
Модел модерног универзитетског уџбеника (Проф. др Станко Бејатовић:
Кривично процесно право, Службени гласник Републике Србије,
Београд 2008, (ПР), 16, 42-43 (2010), стр. 237-242.
Докази у Сједињеним Америчким Државама: општи услов за релевантност и специфичност оскључења релевантног материјала // (Ч).
17, 44 (2011), стр.17-35.
„Међународно кривично право“ – Берислав Павшић и Тадија
Бубаловић// (ПР), 20,47 (2014), стр.329-334.
Др Снежана Бркић, Кривично процесно право II,треће измјењено издање// (ПР),21,48(2015), стр. 335-341.
СЈЕНИЧИЋ, Марта
Медицински третман и потребан степен пажње // (Ч), 11-12, 1-4
(2004-2005), 255-266.
Накнада штете настале инфекцијом ХИВ-вирусом / (Ч), 10, 1-4
(2003), 421-437.
Новије промјене у правној регулативи Републике Србије у области
здравства // 17, 44(2011), стр. 69-91.
45
СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Жељко
Правило Perpetuatio fori // (Ч), 1, 1 (1994), 505-508.
СТАНИШИЋ, Слободан
Пут као опасна ствар // (Ч), 10, 1-4 (2003), 313-326.
СТЈЕПАНОВИЋ, Станка
Брачни уговор // (Ч), 8, 1-4 (2001), 297-305.
СТОЈАНОВИЋ, Ивана
Обавезна патолошка обдукција као вид контроле рада лекара // (Ч),
17, 44(2011) стр. 105-116.
Дијагностичке лекарске грешке // /Ч), 18, 45 (2012) стр. 103-115.
СТОЈАНОВИЋ, Здрава
Историјско-правни темељи парламентарног система // (Ч), 8, 1-4
(2001), 359-374.
Правне претпоставке парламентарне владе у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца према Видовданском уставу Одузимање имовинске користи, (Ч), 16, 42-43 (2010), стр. 83-98.
О кризи и распаду Радикалско-демократске коалиције (1921-1922) //
(Ч), 17, 44 (2011) стр.37-51.
СТОЈАНОВИЋ, Мићо
Зла коб српског народа // 2, 1-4 (1995), 421-428.
 Приказ књиге: Миле Ненадић, Никола Поплашен, Брацо Ковачевић: Западни Срби – политика и рат, ''Просвета'', Сарајево, Информативни центар, Сомбор, 1993.
Судска пракса // 1, 1 (1994), 561-575
* Садржај: Кривично право. Прекршајно право. Уставно право.
46
ТИМОТИЈЕВИЋ, Александар
Случајеви у којима долази до одговорности бродара за штету на
роби // 11-12, 1-4 (2004-2005), 320-333.
ТОЛИМИР, Драган
Уставна криза у Републици Српској и могућност разрјешења // 4-6,
1- 4 (1997-1999), 169-176.
Полупредсједнички систем у Француској и Републици Српској:
сличности, разлике и перспективе система власти у Републици
Српској // (Ч), 7, 1-4 (2000), 279- 290.
ТОМАШ, Радмила
Стране директне инвестиције у земље Централне и Источне Европе
// (Ч), 8, 1-4 (2001), 509-547.
ТОМИЋ, Зоран
Управни поступак и управно-судски поступак: главни видови повезивања // 7, 1-4 (2000), 91-103.
*Проширена верзија предавања студентима Правног факултета у
Бањој Луци (20.4.2001).
ТРАМОШЉАНИН, Боро
Контроверзе појма демократије и теоријски приступ демократији //
(Ч), 1, 1 (1994), 453-461.
Социолошка анализа узрока национализма и националних (етничких) сукоба // (Ч), 2, 1-4 (1995), 309-318.
Друштвена функција ванпривредних (друштвених) дјелатности //
(Ч), 4-6, 1-4 (1997-1999), 163-168.
ТУРЧИНОВИЋ, Филип
Универзализам споразума о примјени из 1994. и међународно право
мора // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 259-278.
47
Правни оквири заједничке трговинске политичке Европске уније у
свјетској трговинској организацији// (Ч), 19, 46(2013), стр. 41-57.
ЋЕРАНИЋ, Јелена
Институционалнаструктура Европске уније након ступања на снагу
Уговора из Лондона // (Ч), 17, 44(2011), стр. 53-67.
ЋУЛИБРК, Стево
Осврт на 650. годишњицу Душановог законика и неке његове
правне установе и рјешења // 10, 1-4 (2003), 327-337.
Осврт на нека номотехничка и процесноправна рјешења у Закону о
парничном поступку Републике Српске // (ПМ)13, 1-4 (2006), стр.
182 – 191.
ЦАРЕВИЋ, Мићо
Америчко остваривање новог свјетског поретка // (Ч), 7, 1-4 (2000),
113-120.
Тешкоће дефинисања карактера рата у Босни и Херцеговини 19911992. године // 8, 1-4 (2001) 153-165.
Рат у БиХ нова појава у историји ратова // 10, 1-4 (2003), 441-453.
ЦАРИЋ, Марко
Технолошке иновације // 10, 1-4 (2003), 301-312.
ЦАРИЋ, Славко
Нови закони и привредни развој // 11-12, 1-4 (2004-05).
ЦРНИЋ – БАБИЋ, Дара
Правно-политичка основа функционисања средстава масовног
комуницирања // 1, 1 (1994), 379-396.
48
Приватизација у Републици Српској – искорак ка свјетском тржишту // 4-6, 1-4 (1997-1999), 155-161.
ЧОЛИЋ, Амела
Од Лисабонске стратегије до Европе 2020// (Ч), 18, 45 (2012), стр.
57-67.
ЧОМИЋ, Ратко
Законодавство у шумарству и ловству Босне и Херцеговине / Ратко
Чомић , Фуад Сердаревић // 7, 1-4 (2000), 121-133.
Еколошко-економске могућности самозапошљавања избјеглог становништва босанскохерцеговачког села // 8, 1-4 (2001), 167-174.
ЧОРНИ, Александар
Предсједништво Босне и Херцеговине у функцији међународног
представљања и одржавања међународних односа// (Ч), 20, 47
(2014), стр.143-169.
ШАУЛА, Валерија
Признање држава у међународном праву: примјер распада СФРЈ //
(Ч), 1, 1 (1994), 111-119.
Заштита одраслих лица у приватноправним односима са међународним елементом // 8, 1-4 (2001) 185-195.
Савремене тенденције у регулисању приватноправних односа и поступка са међународним елементом на примјеру Републике Словеније // 10, 1-4 (2003) 165-178.
Владимир Чоловић, Стечај и принудно поравнање са елементом
иностраности, Београд, 2003 // (ПР), 10, 1-4 (2003), 511-512.
Прилог расправи о појму, предмету и методама регулисања међународног приватног права // (Ч), 14, 41 (2007), стр. 165-180.
49
Донесена прва пресуда Европског суда за људска права против
Босне и Херцеговине, 14, 41 (2007), стр. 423-431.
ШИНИК, Лазо
Положај повјериоца у дужничко-повјерилачком односу // 1, 1 (1994),
509-511.
ШИПОВАЦ, Зорица
Путно здравствено осигурање у праву републике Србије // (СР), 20,
47 (2014) стр.285-305.
ШПИРИЋ, Никола
Будућност интеграције Европе: сједињене државе Европе – утопија
или реалност 21.вијека // (Ч), 13, 1-4 (2006), стр. 91 – 103.
ШУРЛАН, Тијана
Право на приватност // (Ч), 20, 47 (2014), стр. 47-73.
50
Уредник:
Проф. др Петар Кунић
Припремио:
Милан Станивуковић
Лектор:
Драгана Милинчић, проф.
Штампа
ГРАФОПАПИР Бања Лука
За штампарију
Петар Вукелић,
инжињер графичке технологије
Тираж:
200 примјерака
CIP
Download

Библиографија - српска правна мисао