РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-199/2014
Датум: 3.10.2014. године
Београд, Његошева 77
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, брoj 29/2013 и 106/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 920-243/2014-VIII и Решења о образовању комисије за
јавну набавку мале вредности за извођење радова на адаптацији и реконструкцији грејања
број 920-244/2014-VIII,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у поступку мале вредности за извођење
радова на адаптацији и реконструкцији грејања
-ИЗМЕНА-
Ознака: К.2.01-3
Страна 1 од 81
САДРЖАЈ
Општи подаци о јавној набавци
Упутство подносиоцима понуда како да сачине понуду
Услови за учешће у поступку са упутством
за доказивање испуњености услова
IV Обрасци за подношење понуде
V Средства обезбеђења
VI Модел уговора
VII Технички опис
VIII Предмер радова
IX Графичка документација
I
II
III
Ознака: К.2.01-3
Страна 2 од 81
I
Ознака: К.2.01-3
Општи подаци о јавној набавци
Страна 3 од 81
I.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Градска општина Врачар
Његошева 77, Београд
http://www.vracar.org.rs/
I.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 404/2-199/2014 су радови, то јест извођење радова на адаптацији и
реконструкцији грејања.
I.4. НАЗНАКА:
Предметна јавна набавка спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци
I.5. КОНТАКТ
Градска општина Врачар
Управа градске општине
Служба за финансијске и заједничке послове
Одсек за јавне набавке
Владимир Тадић, дипл.правник
Телефакс број: 011/3081-581
Адреса електронске поште: [email protected]
I.6. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета: Извођење радова на адаптацији и реконструкцији грејања у Услужном центру
Градске општине Врачар.
Назив и ознака из Општег речника набавки: Радови на инсталацији грејања, вентилације и
климатизације, 45331000.
Ознака: К.2.01-3
Страна 4 од 81
II
Упутство подносиоцима понуде како да сачине понуду
Ознака: К.2.01-3
Страна 5 од 81
II.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Напомена:
Све обрасце на којима се захтева потпис подносиоца понуде потписује овлашћено лице
подносиоца понуде.
II.1.1. Попуњен образац o испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, број 124/2012)
Подносилац понуде треба у потпуности да попуни, потпише и печатира „Образац за оцену
испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама“ који се налази у склопу
Одељка IV Конкурсне документације.
II.1.2. Образац „Начин подношења понуде“
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Начин подношења понуде“, који се налази у
склопу Одељка IV Конкурсне документације.
II.1.3. Образац понуде
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде, који се налази у склопу Одељка IV
Конкурсне документације.
II.1.4. Образац понуде - Подаци о подносиоцу понуде
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде – Подаци о подносиоцу понуде“,
који се налази у склопу Одељка IV Конкурсне документације.
II.1.5. Образац понуде - Подаци о подизвођачу/члану заједнице
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде – Подаци о подизвођачу/члану
заједнице“, који се налази у склопу Одељка IV Конкурсне документације.
II.1.6. Образац „Изјава понуђача о посети локације“
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава понуђача о посети локације“, који се
налази у склопу Одељка IV Конкурсне документације, а који доказује да је подносилац понуде
обишао локацију за извођење радова и понуду сачинио у складу са стањем на терену.
II.1.7. Образац „Изјава о независној понуди“
Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди“, који се налази у
склопу Одељка IV Конкурсне документације.
II.1.8. Образац трошкова припреме понуде
Попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, који се налази у склопу
Одељка IV Конкурсне документације, у који се уносе сви елементи који чине трошкове припреме
понуде.
Напомена: Уколико подносилац понуде нема или не жели да искаже трошкове припреме понуде,
треба прецртати поља са ценама како би то било јасно, те образац потписати и оверити печатом.
Ознака: К.2.01-3
Страна 6 од 81
II.1.9. Документација којом се доказује испуњеност услова
Документација наведена у Одељку III Конкурсне документације.
II.1.10. Предмер радова
Попуњен, потписан и печатом оверен Предмер радова – Образац структуре цене, који се налази
у Одељку VII Конкурсне документације, а који представља саставни део Обрасца понуде.
II.2. Језик
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
II.3. Разлози за одбијање понуда
Наручилац ће одбити понуде у случајевима из члана 106. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, број 124/2012).
II.4. Допунска објашњења
Учесник у поступку може у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, број 124/2012), искључиво у писaном облику, тражити од Наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда на телефакс број 011/3081-581 или поштом, на доле наведену адресу, уз напомену
„Објашњења – ЈН број 404/2-199/2014 – поступак јавне набавке мале вредности за извођење
радова на адаптацији и реконструкцији грејања“.
У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да учеснику у поступку у року и на
начин из члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012) пошаље
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и
на својој интернет адреси.
Напомена: Комуникација у предметном поступку се врши на начин одређен чланом 20. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).
II.5. Подношење заједничке понуде
Понуда може бити поднета и као заједничка. Чланови заједнице су дужни да, уколико понуду
подносе као заједничку то наведу у својој понуди попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка
IV Конкурсне документације.
Начин доказивања испуњености услова подносилаца заједничке понуде и други елементи од
значаја за подношење заједничке понуде дефинисани су у одељку III Конкурсне документације у
делу који се односи на подношење заједничке понуде.
II.6. Подношење понуде са подизвођачем
Подносилац понуде који ће део обавеза из предмета јавне набавке извршавати преко подизвођача,
дужан је да то наведе у својој понуди попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка IV
Конкурсне документације.
Начин доказивања испуњености услова подизвођача и други елементи од значаја за подношење
понуде са подизвођачем дефинисани су у одељку III Конкурсне документације у делу који се
односи на подношење понуде са подизвођачем.
II.7. Број понуда
Подносилац понуде може да поднесе само једну понуду.
Ознака: К.2.01-3
Страна 7 од 81
Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове тачке.
II.8. Понуда са варијантама
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
II.9. Измена, допуна или опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити
на адресу Градска општина Врачар, Управа градске општине, Служба за финансијске и
заједничке послове, Његошева 77, Београд или лично, у писарници Наручиоца на наведеној
адреси у затвореној коверти и то са назнаком:
ИЗМЕНА ПОНУДЕ за „ЈН број 404/2-199/2014 – извођење радова на адаптацији и
реконструкцији грејања
НЕ ОТВАРАТИ“
ДОПУНА ПОНУДЕ за „ЈН број 404/2-199/2014 – извођење радова на адаптацији и
реконструкцији грејања
НЕ ОТВАРАТИ“
ОПОЗИВ ПОНУДЕ за „ЈН број 404/2-199/2014 – извођење радова на адаптацији и
реконструкцији грејања
НЕ ОТВАРАТИ“
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за „ЈН број 404/2-199/2014 – извођење радова на адаптацији
и реконструкцији грејања
НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може
да повуче нити да мења своју понуду.
II.10. Ангажовање подизвођача
Уколико ангажује подизвођача, понуђач мора навести у својој понуди проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
II.11. Споразум у случају заједничке понуде
У случају подношења заједничке понуде, понуђач је у обавези да у склопу своје понуде достави
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке и такав споразум представља саставни део заједничке понуде.
Ознака: К.2.01-3
Страна 8 од 81
II.12. Захтеви у погледу плаћања и гарантног рока
Наручилац не прихвата авансно плаћање. Плаћање ће се вршити у складу са условима из модела
уговора из Одељка VI Конкурсне документације.
Минимални гарантни рок за радове који су предмет ове јавне набавке износи 2 године.
II.13. Средства обезбеђења
Изабрани Понуђач (Извођач) ће бити дужан да након потписивања Уговора достави банкарску
гаранцију за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, а у свему према
потписаном Уговору и наводима у Одељку V Конкурсне документације.
II.14. Остали захтеви
Понуђач је у обавези да испуни и све друге захтеве наручиоца наведене у овој Конкурсној
документацији.
II.15. Валута и цена
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови неопходни за извођење радова који су предмет ове јавне
набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
II.16. Начин означавања поверљивих података у понуди
Подаци које учесник у предметном поступку јавне набавке оправдано означи као поверљиве биће
коришћени само за намене позива и неће бити доступни ниједном лицу изван круга лица
укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити објављени било приликом
отварања понуда било у наставку поступка или касније.
Као поверљива учесник у поступку може означити документа која садрже податке које не садржи
ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису доступни, као и пословне податке који
су интерним актима учесника означени као поверљиви. Учесник у поступку је дужан да сва
поверљива документа из достављене документације означи у десном горњем углу документа
црвеним великим словима речју „ПОВЕРЉИВО“ испод чега мора стајати потпис лица које
потписује целокупну понуду.
Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа достављеног у склопу
понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у истом реду, уз десну ивицу документа мора
бити исписано црвеним великим словима „ПОВЕРЉИВО“
Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у оквиру понуде који су
означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на захтеван начин.
Наручилац има право да изврши проверу основаности одређивања поверљивости документа или
податка које је, као такве, одредио учесник у поступку. Уколико утврди да не постоје напред
наведени услови за одређивање податка или документа поверљивим, Наручилац ће позвати
учесника да опозове ознаку поверљивости тако што ће преко постојеће ознаке представник
учесника уписати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време опозива и потписати се. Уколико учесник,
Ознака: К.2.01-3
Страна 9 од 81
на основу чињеница које му предочи Наручилац, а које указују на одсуство оправданости
поверљивости, одбије да опозове поверљивост, Наручилац ће одбити понуду у целини.
II.17. Сачињавање понуде - формирање документације
Понуда се саставља тако што подносилац понуде уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део одељка IV Конкурсне документације и прилаже сву документацију захтевану
одељком III Конкурсне документације.
Потребно је да формирана документација буде повезана и запечаћена тако да се не може извршити
накнадно убацивање, одстрањивање или замена појединачних листова односно прилога, а да се
видно не оштете листови или печат.
Подносилац понуде подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
II.18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде. Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом
20. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).
II.19. Подношење понуда
Рок за подношење понуда истиче у 1000 часова дана 5.11.2014. године. Први дан рока за
подношење понуда је дан који непосредно следи дану објављивања позива за подношење понуда.
Адреса за подношење понуда је: Градска општина Врачар, Управа градске општине, Служба
за финансијске и заједничке послове, Његошева 77, Београд или лично, у писарници
Наручиоца на наведеној адреси.
Понуду поднети у затвореној коверти са назнаком:
НЕ ОТВАРАТИ
„ЈН број 404/2-199/2014 – јавна набавка мале вредности за радове на адаптацији и
реконструкцији грејања
КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“
II.20. Отварање понуда
Отварање понуда биће одржано дана 5.11.2014. године, са почетком у 1100 часова у Београду, у
управној згради Градске општине Врачар, Његошева 77/II спрат, сала Већа градске општине.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
подносилаца понуда.
Напомена:
Рокови се рачунају у складу са Законом о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број 33/97 и
31/2001 и „Сл. гласник РС“, број 30/2010).
II.21. Одустанак од јавне набавке
На одустанак Наручиоца од јавне набавке примењују се одредбе члана 109. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).
Ознака: К.2.01-3
Страна 10 од 81
II.22. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,
односно његовог подизвршиоца
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном облику
захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може и вршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвршиоца (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвршиоца, Наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвршиоца. Примерени рок мора бити краћи од законског
рока за доношење Одлуке о додели уговора.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
II.23. Критеријум за оцењивање понуда
Уговор ће бити додељен у складу са критеријумом НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Напомена: У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, Наручилац ће
доделити уговор о јавној набавци понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова.
II.24. Оцењивање понуда и одлука Наручиоца
Комисија Наручиоца ће оцењивање понуда извршити и Наручилац донети одлуку о додели
уговора у законском року.
II.25. Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист
или покушао да сазна поверњиве информације или да на било који начин утиче на поступање
Наручиоца у току поступка јавне набавке;
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
Ознака: К.2.01-3
Страна 11 од 81
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне
набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан
је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла, која мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему
првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је понуђач начинио пропуст у
извршењу својих обавеза утврђених уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или
разлоге за неиспуњење уговора, у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са
роком важности који је 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, с тим да се по
потреби може продужити ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе.
II.26. Обавештење о одлуци
Наручилац ће подносиоце понуда обавестити о исходу поступка на начин предвиђен чланом 34. и
чланом 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012).
II.27. Обавештење о поштовању прописа о заштити на раду и других прописа
Понуђач је дужан при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Наводе о поштовању наведених прописа, Понуђач доказује изјавом из Одељка V Конкурсне
документације.
II.28. Обавештење о поштовању права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
II.29. Заштита права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
адресу [email protected], факсом на број 011/3081-581, или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда,
без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до
Ознака: К.2.01-3
Страна 12 од 81
застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона
или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати
радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
II.30. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
II.31. Контакт
За сва допунска обавештења и информације заинтересовани учесници у поступку могу послати
захтев на телефакс број: 011/3081-581, особа за контакт: Владимир Тадић, дипл.правник,
електронска пошта: [email protected]
Ознака: К.2.01-3
Страна 13 од 81
III Услови за учешће у поступку са упутством
за доказивање испуњености услова
Ознака: К.2.01-3
Страна 14 од 81
III.1. Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне
набавке дефинисаних чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012) и у складу са члановима 21 – 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС“ број 29/2013 и 106/2013) - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
III.1.1. Да је подносилац понуде регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
Документација за правна лица:
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Документација за предузетнике:
- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра
III.1.2. Да подносилац понуде и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Документација за правна лица:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не
старији од два месеца пре отварања понуда
Документација за предузетнике:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре, не старији од два месеца пре отварања понуда
Документација за физичка лица:
- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре, не старији од два месеца пре отварања понуда
Напомена:
Из изложеног произлази да правна лица достављају:
1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду;
Ознака: К.2.01-3
Страна 15 од 81
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о
казненој евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње
послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту
пребивалишта.
Ако је више законских заступника мишљење Управе за јавне набавке је да се за сваког
доставља уверење из казнене евиденције.
Физичка лица/Предузетник
Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља:
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно
члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - орган
надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и
према месту пребивалишта.
III.1.3. Да подносиоцу понуде није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда
Документација за правна лица:
- Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, не старије од два месеца пре отварања понуда, издате након објављивања
позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда
Документација за предузетнике:
- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, не старија од два месеца
пре отварања понуда, издате након објављивања позива за подношење понуда, односно
слања позива за подношење понуда
Документација за физичка лица:
- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова,
не старија од два месеца пре отварања понуда, издате након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда
III.1.4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
Документација за правна лица:
- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда
Ознака: К.2.01-3
Страна 16 од 81
Документација за предузетнике:
- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда
Документација за физичка лица:
- уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода, не старије од два месеца пре отварања понуда
III.1.5. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
Понуђач је дужан да у склопу своје понуде достави наведену изјаву која се налази у одељку IV
Конкурсне документације.
III.1.6. ИСПУЊЕНОСТ ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНИХ УСЛОВА, ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА
ДОКАЗУЈЕ ПИСАНОМ ИЗЈАВОМ ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И
КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ.
ОБРАСЦИ
НАВЕДЕНИХ
ИЗЈАВА
ЧИНЕ
САСТАВНИ
ЕЛЕМЕНТ
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И НАЛАЗЕ СЕ У ОДЕЉКУ IV.
Напомена: Понуђач попуњава одговарајућу изјаву, односно изјаве, у зависности од тога да
ли је привредно друштво / предузетник / физичко лице и испуњеност којих услова изјавом
доказује.
III.1.7. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова.
III.2. Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне
набавке дефинисаних чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012) – ДОДАТНИ УСЛОВИ
III.2.1 Кадровски капацитет
Учесник у поступку јавне набавке мора да располаже довољним кадровским капацитетима.
III.2.1.1. Инжењерски кадар
- минимално 1 дипломирани инжењер машинства са лиценцом одговорног извођача радова
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике (лиценцом ИКС 430), а који је на
законом прописан начин радно ангажован код понуђача. .
Доказна документација:
- фотокопија уговора о раду запосленог, одн. фотокопија другог правног основа радног
ангажовања
- фотокопија потврде о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (образац М – А или
други одговарајући М образац)
- фотокопије важећих лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије за лиценцираног
инжењера и Потврда о важности издате лиценце која није старија од годину дана од дана
објављивања позива.
Ознака: К.2.01-3
Страна 17 од 81
III.2.2. Референтна листа изведених радова
Подносилац понуде, уколико самостално наступа, односно подносилац са подизвођачима код
понуде са подизвођачем или подносиоци код заједничке понуде заједно морају имати у претходне
три обрачунске године (2011, 2012. и 2013) уговорене и изведене сродне радове на адаптацији
и реконструкцији грејања за претходне наручиоце у вредности од најмање 10.000.000,00 динара
са ПДВ.
Подаци о изведеним радовима презентују се попуњавањем табеле која је саставни део одељка IV
Конкурсне документације.
Доказна документација:
 Изјава - потврда референтне листе o вредности изведених радова и поштовању уговорних
обавеза подносиоца понуде према ранијим наручиоцима (Образац изјаве - потврде и табеле –
референтне листе се налазе у склопу одељка IV Конкурсне документације)
 Копије првих страна окончаних ситуација (или рачуна) за радове наведене у референтној
листи.
Напомена:
У складу са чланом 24. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“
број 29/2013), испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних
исправа, као и на други начин у складу са Законом.
III.3. Подношење понуде са подизвођачем
Подносилац понуде попуњавањем одговарајућег обрасца из одељка IV Конкурсне документације
мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и навести у својој
понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако подносилац понуде у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Подносилац понуде је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Подносилац понуде је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. Закона о јавним набавкама.
Подносилац понуде испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са
наведеним у одељку III Конкурсне документације (обавезне и додатне).
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тач 1) до 5) Закона о јавним набавкама.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У том случају, наручилац ће обавестити организацију надлежну
за заштиту конкуренције.
Ознака: К.2.01-3
Страна 18 од 81
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
III.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе подносилаца)
Понуда може бити поднета и од стране групе понуђача. Чланови заједнице су дужни да, уколико
понуду подносе као заједничку то наведу у својој понуди попуњавањем одговарајућег обрасца из
одељка IV Конкурсне документације.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5)
Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
Начин доказивања испуњености услова подносилаца заједничке понуде и други елементи од
значаја за подношење заједничке понуде дефинисани су у одељку III Конкурсне документације у
делу који се односи на подношење заједничке понуде.
III.5. Начин достављања доказа
У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), докази о
испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења
одлуке о додели уговора, захтевати од подносилаца понуда да доставе на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Подносилац понуде није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о
јавним набавкама или Конкурсном документацијом, ако је подносилац понуде, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Ознака: К.2.01-3
Страна 19 од 81
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац понуде доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако подносилац понуде има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима подносилац понуде доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако подносилац понуде није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој подносилац понуде има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити подносиоцу понуде да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
Ако се у држави у којој подносилац понуде има седиште не издају докази из члана 77. Закона о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012), подносилац понуде може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ознака: К.2.01-3
Страна 20 од 81
IV
Ознака: К.2.01-3
Обрасци за подношење понуде
Страна 21 од 81
IV .1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА
75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. гласник РС“, број 124/2012)
1. Подносилац понуде је уписан у Регистар понуђача
ДА
НЕ
2. Подносилац понуде је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар
ДА
НЕ
3. Подносилац понуде и његов законски заступник није
ЈЕСТЕ
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
осуђиван
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре
4. Подносиоцу понуде није изречена мера забране обављања НИЈЕ изречена
делатности, која је на снази у време објављивања односно
мера
слања позива за подношење понуда
5. Подносилац понуде је измирио доспеле порезе, доприносе
ЈЕСТЕ
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
6. Подносилац понуде је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне
ЈЕСТЕ/гарантује
својине
7. Подносилац понуде располаже довољним кадровским
Располаже
капацитетом
8. Подносилац понуде испуњава тражене референце
Испуњава
НИЈЕ
осуђиван
ЈЕСТЕ
изречена
мера
НИЈЕ
НИЈЕ/не
гарантује
Не
располаже
Не испуњава
Упутство:
Подносилац понуде попуњава дату табелу заокруживањем једног понуђеног одговора за оцену
испуњености услова. Испуњеност наведених законских услова, као и осталих захтева Наручиоца,
доказује се на начин предвиђен Конкурсном документацијом.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 22 од 81
IV.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Начин подношења
понуда
Потпис одговорног лица
подносиоца понуде/члана
заједнице/подизвођача
Печат подносиоца
понуде/члана
заједнице/подизвођача
САМОСТАЛНА
ПОНУДА
ЗАЈЕДНИЧКА
ПОНУДА
ПОНУДА СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Напомена: Исти подносилац понуде има право да конкурише само по једној понуди
(самостална, заједничка или понуда са подизвођачем).
У случају подношења заједничке или понуде са подизвођачем наведену табелу, на
предвиђеном месту, потписују и печатирају подносилац понуде и сви чланови заједнице
односно, подносилац понуде и сви подизвођачи. У случају самосталног подношења понуде,
табелу потписује и печатира само подносилац понуде.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 23 од 81
IV.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Као одговор на пoзив за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на
адаптацији и реконструкцији грејања број 404/2-199/2014, дајемо следећу:
ПОНУДУ БРОЈ: ...................
1. УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ): ...................................... динара
ПДВ: ...................................... динара
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ): ........................................ динара.
2. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (максимум 10 радних дана): ........................ радних дана
3. НАЧИН ПЛАЋАЊА:
- .....................% (максимум 80%) по привременим ситуацијaма
- .................... % (минимум 20%) по окончаној ситуацији
4. ГАРАНТНИ РОК (минимум 2 године): ........................... године
5. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ (минимум 30 дана): ........................... дана од дана отварања понуда
6. .....................% укупне вредности набавке поверен подизвођачу/има
7. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача .................................................
Напомена: Предмер радова из Одељка VII Конкурсне документације чини саставни део
Обрасца понуде, и представља образац структуре цене.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 24 од 81
IV.3.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ
Назив подносиоца понуде:
Адреса подносиоца понуде:
Лице за контакт:
Адреса електронске поште
подносиоца понуде:
Телефон:
Факс:
Порески број подносиоца понуде
(ПИБ):
Матични број подносиоца понуде:
Број текућег рачуна:
Лице одговорно за потписивање
уговора:
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 25 од 81
IV.3.2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЦЕ
Назив:
Адреса:
Лице за контакт:
Адреса електронске поште:
Телефон:
Факс:
Порески број (ПИБ):
Матични број:
Број текућег рачуна:
Одговорно лице
Подносилац понуде попуњава горе наведену табелу за сваког подизвођача или члана
заједнице појединачно. Уколико има потребе подносилац понуде табелу може ископирати у
потребном броју примерака.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 26 од 81
IV.4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо посетили локацију
која је предмет јавне набавке и стекли увид у техничку документацију и све информације
које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима
обављања посла и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене
у цени.
Ова изјава даје се ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова
на адаптацији и реконструкцији грејања (број јавне набавке 404/2-199/2014) и у друге сврхе
се не може користити.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 27 од 81
IV.5. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду у поступку јавне
набавке мале вредности за извођење радова на адаптацији и реконструкцији грејања (број
јавне набавке: 404/2-199/2014) подносим независно, без договора са другим подносиоцима
или заинтересованим лицима.
Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 28 од 81
IV.6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број
1.
ВРСТА ТРОШКА
ВРЕДНОСТ У РСД
2.
3.
4.
5.
6.
7.
УКУПНО БЕЗ ПДВ
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ
Потребно је да понуђач наведе све елементе који чине трошкове припреме понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Напомена: Уколико подносилац понуде нема или не жели да искаже трошкове припреме понуде,
треба прецртати поља са ценама како би то било јасно, те образац потписати и оверити печатом.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 29 од 81
IV.7. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
IV.7.1. ИЗЈАВА – потврда референтне листе
Назив Издаваоца
________________________________
Седиште Издаваоца ________________________________
Дел. број.
Тел. бр.
У складу сa чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/2012), издајем
ПОТВРДУ
Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо следећу ПОТВРДУ да је
___________________________________________________________________________________
из _________________________________________са седиштем _____________________________
током 2011, 2012, 2013. године за потребе
_________________________________________________________________________________
(Назив издаваоца потврде)
у својству извођача радова извршио радове на адаптацији и реконструкцији грејања у укупном
износу од ____________________________ динара са ПДВ, а према списку изведених радова који
се налази у прилогу ове потврде и чини њен саставни део.
Током реализације уговорених радова за које се издаје ова потврда Извођач ЈЕ / НИЈЕ поштовао
своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет изведених радова и уграђене опреме и слично).
Потврда се издаје на захтев Подносиоца _________________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на адаптацији и
реконструкцији грејања (број јавне набавке 404/2-199/2014) и у друге сврхе се не може користити.
Напомена: Подносилац понуде тј. наручилац може попунити овај образац или
доставити други који мора бити у складу са овим и садржати све битме
елементе овог образца
У_______________________
М.П.
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
____________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 30 од 81
контакт особа
и
број телефона
укупна вредност
фактурисаних
радова са ПДВ за
2013. годину
укупна вредност
фактурисаних
радова са ПДВ за
2012. годину
ред бр
укупна вредност
фактурисаних
радова са ПДВ за
2011. годину
IV.7.2. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА за учешће у поступку јавне набавке мале вредности за извођење
радова на адаптацији и реконструкцији грејања (број набавке 404/2-199/2014)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
* НАПОМЕНА: Подносилац понуде може попунити напред наведену табелу или може
креирати своју која по својој структури мора одговарати у потпуности напред наведеној.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 31 од 81
IV.8. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ТЕРМОТЕХНИКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТИКЕ,
ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ТЕХНИКЕ
(ЛИЦЕНЦА ИКС 430)
Презиме и име
Стручна спрема
Лиценца број
1
2
Подносилац попуњава горе наведене табеле. Уколико је потребно подносилац понуде може
ископирати табеле у потребном броју примерака.
Уз табелу се достављају докази наведени у одељку III.2.1.1.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 32 од 81
IV.9.1.
ИЗЈАВА
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је подносилац понуде (као
правно лице/предузетник/физичко лице) ___________________________________ (назив
подносиоца понуде) из _____________, ул. ____________________________, регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на
адаптацији и реконструкцији грејања (број јавне набавке: 404/2-199/2014) и у друге сврхе се не
може употребити.
У случају потребе, а на захтев наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.
Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, ову Изјаву
је потребно поднети за сваког подизвођача, односно члана заједнице.
У Београду, ________________ године
М.П.
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
Ознака: К.2.01-3
Страна 33 од 81
IV.9.2.
ИЗЈАВА
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подносилац понуде (као
правно лице/предузетник/физичко лице) ___________________________________ (назив
подносиоца понуде/подизвођача/члана групе) из _____________, ул. _________________________,
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да законски заступник
подносиоца понуде _____________________ (име и презиме законског заступника подносиоца
понуде/подизвођача/члана групе) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на
адаптацији и реконструкцији грејања (број јавне набавке: 404/2-199/2014) и у друге сврхе се не
може употребити.
У случају потребе, а на захтев наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.
Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, ову Изјаву
је потребно поднети за сваког подизвођача, односно члана заједнице.
У Београду, ________________ године
М.П.
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
Ознака: К.2.01-3
Страна 34 од 81
IV.9.3.
ИЗЈАВА
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подносиоцу понуде (као
правном лицу/предузетнику/физичком лицу) ___________________________________ (назив
подносиоца понуде) из _____________, ул. ____________________________, није изречена мера
забране обављања делатности.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на
адаптацији и реконструкцији грејања (број јавне набавке: 404/2-199/2014) и у друге сврхе се не
може употребити.
У случају потребе, а на захтев наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.
Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, ову Изјаву
је потребно поднети за сваког подизвођача, односно члана заједнице.
У Београду, ________________ године
М.П.
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
Ознака: К.2.01-3
Страна 35 од 81
IV.9.4.
ИЗЈАВА
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је подносилац понуде (правно
лице/предузетник/физичко лице) ___________________________________ (назив подносиоца
понуде) из _____________, ул. ____________________________, измирио доспеле порезе и
доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на
адаптацији и реконструкцији грејања (број јавне набавке: 404/2-199/2014) и у друге сврхе се не
може употребити.
У случају потребе, а на захтев наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.
Напомена: У случају подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, ову Изјаву
је потребно поднети за сваког подизвођача, односно члана заједнице.
У Београду, ________________ године
М.П.
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
Ознака: К.2.01-3
Страна 36 од 81
IV.10.
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале
вредности за извођење радова на адаптацији и реконструкцији грејања (број јавне набавке:
404/2-199/2014) поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
Датум: ________________
М.П.
______________________________
(потпис овлашћеног лица)
Ознака: К.2.01-3
Страна 37 од 81
V
Ознака: К.2.01-3
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Страна 38 од 81
V.1.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 8 дана од дана потписивања Уговора
наручиоцу поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 10% уговорене
вредности без ПДВ. Гаранцијом је обезбеђено извршење посла од стране понуђача којем је
додељен уговор у складу са уговореним обавезама. Гаранција којом се банка обавезује да исплати
износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по
пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Понуђач начинио
пропуст у извршењу својих обавеза утврђених уговором, без обавезе да докаже или прикаже
основе или разлоге за неиспуњење уговора. Гаранција мора имати рок важења за минимално 5
дана дужи од рока за извођење радова, с тим да се по потреби може продужити. Гаранција се
враћа приликом квантитативног и квалитативног пријема радова између Извођача и Наручиоца.
V.2.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Извођач радова је дужан да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова наручиоцу
поднесе банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року који су последица
непридржавања обавеза извођача у вези са квалитетом изведених радова, уграђеног материјала
или недостатака уграђене опреме. Гаранција се издаје на износ који одговара висини 5%
уговорене вредности радова без ПДВ. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ
гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему
првог писаног потраживања наручиоца, којим се изјављује да је понуђач начинио пропуст и није
отклонио квар који је настао, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за
неиспуњење уговора. Гаранција мора имати рок важења за 5 дана дужи од гарантног рока за
изведене радове, односно уграђени материјал, с тим да се по потреби може продужити. Гаранција
се враћа истеком рока на који је издата.
Ознака: К.2.01-3
Страна 39 од 81
VI
Ознака: К.2.01-3
МОДЕЛ УГОВОРА
Страна 40 од 81
УГОВОР
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР у Београду,
Његошева 77, коју заступа председник Бранимир
Кузмановић (у даљем тексту: Купац), порески
идентификациони број: 101989714, матични број:
07013183
и
2. ____________________________________________,
које заступа ____________________________ (у
даљем
тексту: Извођач радова), порески
идентификациони број: ______________, матични
број: ______________
и са понуђачима из групе
подизвођачима/подизвршиоцима:
понуђача/са
____________________________________________,
које заступа ___________________________, матични
број ________________, порески идентификациони
број _________________
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати
„са подизвођачима/ подизвршиоцима“, ако наступа
са подизвођачима прецртати „са понуђачима из
групе понуђача“ и попунити податке).
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке председника Градске општине Врачар број
920-245/2014-VIII од 21.8.2014. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за
извођење радова на адаптацији и реконструкцији грејања (број јавне набавке: 404/2-199/2014);
- да је председник Градске општине Врачар донео Одлуку о додели уговора број
________________ од __________________ године за предметну јавну набавку на основу које се
закључује овај Уговор, а у свему као у прихваћеној Понуди Извођача број _______ од
____________. године, која чини саставни део овог Уговора.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на адаптацији и реконструкцији грејања, а у свему као у
прихваћеној Понуди Извођача број _________ од ___________ године, која чини саставни део овог
Уговора
Ознака: К.2.01-3
Страна 41 од 81
Члан 2.
Извођач потврђује да испуњава све прописане услове за извођење уговорених радова, као и да
располаже важећим дозволама, лиценцама и одговоран је за штету по овом основу.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши стручно и савесно, својом
радном снагом и материјалом, а према техничкој документацији, односно предмеру радова,
сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову
врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са
примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом, те да за изведене радове
обезбеди одговарајуће атесте и гаранције.
Члан 3.
Уговорена цена износи _________________ динара без обрачунатог пореза на додату вредност,
односно __________________ динара са обрачунатим порезом на додату вредност.
Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених количина утврђених у
грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.
Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера радова и
обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова,
транспорта, као и све друге трошкове и издатке које сноси Извођач како би у потпуности извршио
све Уговором предвиђене обавезе.
Извођач је у свему упознат са специфичностима услова рада и по том основу не може захтевати
измену јединичних цена.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање износа из члана 3. овог Уговора са обрачунатим порезом на
додату вредност изврши на следећи начин:
- __________% (максимум 80%) по привременим ситуацијaма у року од 15 дана од дана пријема
ситуације;
- преосталих _______ % (минимум 20%) по окончаној ситуацији уз коју је приложен записник о
квантитативном и квалитативном пријему радова и доказ о испуњењу услова из члана 15. став 5.
овог Уговора, а у року од 15 дана од дана пријема ситуације.
Подношење банкарске гаранције из члана 7. овог Уговора представља услов за плаћање прве
привремене ситуације.
Члан 5.
Након потписивања Уговора, Извођач је дужан да достави динамички план извођења радова.
Члан 6.
Наручилац уводи у посао Извођача на објекту у року од 8 дана од дана потписивања Уговора, у
складу са динамичким планом наведеним у члану 5. овог Уговора.
Извођач је дужан да се у року од 3 дана одазове позиву Наручиоца за увођење у посао.
Ознака: К.2.01-3
Страна 42 од 81
Извођач се обавезује да предметне радове изведе у року од ________ радних дана (максимално 10
радних дана) од дана увођења у посао.
Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.
Члан 7.
Извођач је дужан да, у року од 8 дана од дана потписивања Уговора, Наручиоцу поднесе
банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 10% уговорене вредности без обрачунатог
пореза на додату вредност. Гаранција којом се банка обавезује да исплати износ гаранције, мора
бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без протеста – по пријему првог писаног
потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст у извршењу својих
обавеза утврђених Уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за
неиспуњење Уговора. Гаранција мора имати рок важења за минимално 5 дана дужи од рока за
коначно извршење посла, с тим да се по потреби може продужити.
Члан 8.
Наручилац је обавезан да Извођачу по потписивању овог Уговора преда пријаву радова
надлежном органу управе.
Члан 9.
Извођач се обавезује да пре почетка радова, одреди одговорног извођача радова који руководи
извођењем радова и о томе писаним путем благовремено обавести Наручиоца.
Члан 10.
Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о извођењу појединих
радова, Извођач је дужан да на прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу и
инспекцијску књигу, коју благовремено оверавају Извођач, Наручилац и надзорни орган.
Извођач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са
објекта Наручиоца.
Члан 11.
Уговарање додатних, накнадних као и непредвиђених радова по овом Уговору није дозвољено.
Члан 12.
Извођач је дужан:
- да пре увођења у посао достави Наручиоцу доказ о плаћеној премији за осигурање, за период до
завршетка радова, од одговорности према трећим лицима и стварима;
- да организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за
све време трајања грађења,
- да обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и
провале,
- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему
намењену запосленима,
- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски
технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже
периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,
Ознака: К.2.01-3
Страна 43 од 81
- да омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала,
- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да
причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или
околини.
Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких
застоја, прекида у раду или обустава за које Наручилац не сноси одговорност.
Члан 13.
У случају наступања више силе, која се као таква признаје општим прописима, обе уговорне
стране ослобађају се одговарајућих обавеза из овог Уговора, за време док такво стање траје.
Уколико се стање из претходног става продужи на дуже од 30 дана, свака од уговорних страна
може раскинути овај Уговор писаним обавештењем другој уговорној страни.
Члан 14.
У случају да Извођач неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, обавезан
је да на име уговорне казне плати Наручиоцу 0,5 % од укупно уговорене цене за сваки дан
закашњења, а највише до 10 % уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења, умањењем прве наредне
ситуације за изведене радове, испостављене од стране Извођача Наручиоцу.
Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном,
Наручилац је овлашћен да реализује банкарску гаранцију за добро извршење посла предвиђену
чланом 7. овог Уговора.
Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.
Члан 15.
Извођач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести
Наручиоца.
Квантитативна и квалитативна примопредаја изведених радова врши се након успешно обављеног
техничког пријема, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.
Записник потписан од стране представника Извођача, Наручиоца и надзорног органа представља
основ за плаћање уговорене цене.
По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји објекта на употребу,
Извођач се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.
Извођач је дужан да приликом квантитативног и квалитативног пријема радова Наручиоцу
поднесе банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% уговорене
вредности без обрачунатог пореза на додату вредност. Гаранција којом се банка обавезује да
исплати износ гаранције, мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив, без
протеста – по пријему првог писаног потраживања Наручиоца, којим се изјављује да је Извођач
начинио пропуст и није отклонио квар-недостатак који је настао, без обавезе да докаже или
прикаже основе или разлоге за неиспуњење Уговора. Гаранција мора имати рок важења 5 дана
дужи од гарантног рока за изведене радове, односно уграђени материјал, с тим да се по потреби
може продужити.
Ознака: К.2.01-3
Страна 44 од 81
Члан 16.
Извођач је обавезан да по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као
последица извођења радова, као и да очисти објекат и градилиште.
Члан 17.
Гаранција за уграђени материјал и квалитет изведених радова је _________ (минимум 2 године).
Гарантни рок из претходног става почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и
квалитативног пријема радова.
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току
гарантног рока, а који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у
погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди Наручилац.
У случају да, у току гарантног рока, Извођач одбије да у примереном року о свом трошку отклони
кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац има право да те
недостатке отклони на рачун Извођача или, уколико је то повољније за њега, реализује банкарску
гаранцију из члана 15. овог Уговора.
Уколико гаранција буде реализована на начин наведен у претходном ставу, Извођач радова је
дужан да Наручиоцу преда нову гаранцију, умањену за реализовани износ и са истим периодом
важења као и реализована.
Члан 18.
Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.
На раскид Уговора и вишу силу се примењују правила Закона о облигационим односима и других
позитивних прописа Републике Србије.
Члан 19.
Полазећи од предмета овог Уговора, Извођач је сагласан да Наручиоцу накнади сву штету коју
овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или
кашњења са уговореним радовима кривицом Извођача.
Такође, Извођач прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које
овај претрпи у случају да Извођач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине
или обустави радове.
Накнаду штете Наручилац ће извршити умањењем потраживања која Извођач стекне према
Наручиоцу по основу овог Уговора, а ако је штета већа од потраживања Извођача, онда ће у
судском поступку тражити накнаду штете.
Члан 20.
На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе
позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.
Ознака: К.2.01-3
Страна 45 од 81
Члан 21.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора
реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим
односима, Закону о планирању и изградњи и другим позитивним прописима који регулишу
предметну материју.
У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у
претходном ставу, Извођач и Наручилац утврђују надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Члан 22.
Овај Уговор је сачињен и потписан у 6 истоветних примерака од којих су 2 примерка за Извођача,
а 4 примерка задржава Наручилац.
ЗА ИЗВОЂАЧА
______________
ЗА НАРУЧИОЦА
Бранимир Кузмановић
Напомене:
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Саставни део уговора који се закључи са групом понуђача биће споразум групе понуђача којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који садржи податке
прописане законом, међу којима су и обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Ознака: К.2.01-3
Страна 46 од 81
VII
ТЕХНИЧКИ ОПИС
TEHNIČKI OPIS
radova na rekonstrukciji i adaptaciji grejanja i klimatizacije prizemlja zgrade Gradske opštine Vračar u
Ознака: К.2.01-3
Страна 47 од 81
Beogradu
POSTOJEĆE STANJE
Objekat je lociran u gradskom jezgru u ulici Njegoševa br.77 u Beogradu. Objekat se sastoji od suterena,
prizemlja i deset spratova. Predmet elaborata je rekonstrukcija i adaptacija grejanja prizemlja. Ranije je
već izvršena rekonstrukcija instalacije grejanja i klimatizacije deset tipskih spratova kao i rekonstrukcija
postojećeg primarnog i sekundarnog dela toplotne podstanice. Prizemlje objekta nije rekonstruisano ali je
ranijim projektom obuhvaćena instalisana snaga radijatorskog grejanja i izvršeno je povezivanje postojeće
instalacije radijatorskog grejanja sa novoprojektovanim rešenjem.
Aneks objekta takođe nije
rekonstruisan ali je dokumentacijom obrađen u smislu ostavljanja dovoljnog kapaciteta tj. rezerve za
potrebe budućeg hlađenja i zagrevanja ovog dela objekta.
Projektovan je i izveden četvorocevni sistem ventilator konvektora (fan-coil aparati). Priprema toplotne
energije za potrebe zagrevanja objekta u zimskom periodu vrši se preko toplotne podstanice smeštene u
podrumskom delu objekta. Temperaturski režim primarne podstanice je 150/75oC koji se u sekundarnom
krugu potrošača svodi na režim 90/70oC. U prelaznom periodu za potrebe zagrevanja objekta koristi se
toplotna pumpa sa vazduhom hlađenim kondenzatorima. Na novoformiranom razdelniku i sabirniku
nalaze se priključci za ventilator konvektore, postojeće radijatorsko grejanje objekata i postojeće
radijatorsko grejanje aneksa objekta. Nakon razdelnika temperaturski režim u sekundarnom krugu ka
ventilator konvektorima se svodi na 50/45oC sistemom sa direktnim ubrizgavanjem. U sekundarnom
krugu postojećeg radijatorskog grejanja temperaturski režim je 90/70oC. Cevni razvod ventilator
konvektora sastoji se od glavne vertikale i spratnog razvoda do svakog uređaja.
Za pripremu hladne vode za potrebe sistema klimatizacije ugradjena je jedna toplotna pumpa sa
vazduhom hlađenim kondenzatorima rashladnog kapaciteta 269.7 kW i jedna toplotna pumpa sa
vazduhom hlađenim kondenzatorima kapaciteta 150.8 kW. Oba uređaja opremljena su hidromodulom
koga čine odgovarajuće pumpe i ekspanziona posuda kao i zaštitom od zamrzavanja pri niskim spoljnim
temperaturama. Uređaji su smešteni na ravnom krovu na prohodnoj terasi poslednje etaže.
Za zagrevanje objekta u prelaznom periodu kada je sistem JKP Beogradske Elektrane van pogona, radi
(jedna ili druga) toplotna pumpa koja u potpunosti pokriva potrebe za zagrevanjem objekta do spoljne
o
temperature od 0 C.
Radijatorsko grejanje je predviđeno za sanitarne prostorije na svih deset spratova kao i za potrebe
prizemlja i aneksa objekta. Postojeća grejna tela u objektu su livena člankasti čelični radijatori Termik II
proizvod Radijator-Zrenjanin. Nova grejna tela ugrađena u sanitarne prostorije su liveni člankasti
aluminijumski radijatori. Sva grejna tela su opremljena radijatorskim ventilima sa mogućnošću prethodne
regulacije sem postojećih grejnih tela koja su ostala nakon rekonstrukcije.
REKONSTRUKCIJA INSTALACIJE U PRIZEMLJU
Grejanje prizemlja loše funkcioniše. Pojavljuju se dva osnovna problema: niska temperatura u
prostorijama i upad velike količine hladnog vazduha kroz postojeća rolo-vrata.
Predviđeni radovi na rekonstrukciji obuhvataju sledeće radove:
-
sanaciju postojećeg radijatorskog grejanja: s obzirom da se radi o staroj instalaciji, sa
radijatorskim ventilima koji su zbog starosti praktično neupotrebljivi potrebno je izvršiti njihovu
zamenu. Istovremeno postojeće livene radijatore, koji predstavljaju najnižu tačku radijatorskog
grejanja, treba isprati od mulja i kamenca. Ispiranje radijatora izvršiti tako što se svaki od
radijatora demontira sa instalacije, iznese i ispere pojedinačno. Pri ovoj demontaži treba proveriti
stanje cevne mreže – radijatorskih priključaka. Ukoliko na zidovima ovih cevi, sa unutrašnje
strane ima kamenca treba zameniti i cevnu mrežu.
Ознака: К.2.01-3
Страна 48 од 81
-
-
-
dogradnju grejnih tela: postojeća grejna tela su po dimenzijama uklopljena u raspored nameštaja
i druge opreme, tako da se ne mogu povećavati. Zato je potrebno izvršiti dogradnju novih grejnih
tela, na mestima gde je to izvodljivo. Nova grejna tela bila bi odredjena na bazi proračuna, a
uskladu sa postojećim stanjem zidova, bravarije i stolarije. Nova grejna tela su radijatori i fan-coil
aparati (koji će trenutno radili samo u režimu grejanja, ali bi se u konačnom rešenju ovog prostora
koristili i za hladjenje).
dogradnja cevne mreže: da bi dogradjena tela ispravno funkcionisala potrebno je izvršiti
dogradnju horizontalne cevne mreže u podrumskim prostorijama. Postojeća cevna mreža je
dimenzionisana za potrebe radijatorskog grejanja već instalisanih grejnih tela, ali pošto kapacitet
dograđenih grejnih tela- radijatora nije veliki zadovoliće I u novoprojektovanom stanju. Cevne
mreže fan coil aparata je novoprojektovana I u ovoj fazi se izvodi samo cevna mreža za grejanje,
dok se za hlađenje izvode samo priključci do ispod plafona podruma I tu se blindira.
dogradnja vazdušne zavese: imajući u vidu veliki broj ljudi koji ulazi u zgradu opštine, postojeća
rolo vrata su neophodna. Medjutim, paralelno sa ulaskom ljudi, ubacuje se i velika količina
svežeg, nepripremljenog vazduha. Ovo predstavlja naročiti problem u zimskim uslovima, kada je
temperatura vazduha niska, a zbog vetra koji često duva, u prizemlje ulazi velika količina
vazduha. Zbog toga je predviđena ugradnja vertikalne vazdušne zavese u prizemlju, neposredno
uz rolo vrata. Ova vazdušna zavesa bi radila sa toplim vazduhom. Za zagrevanje vazduha bi se
koristila električna energija u tri stepena.
USLOVI
A. T E H N I Č K I
USLOVI
I. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI
1.
Izrada ovog postrojenja mora se izvršiti u svemu prema dokumentaciji odobrenog projekta.
Svako odstupanje od projekta nije dozvoljeno, osim uz uz prethodnu pismenu saglasnost
Naručioca i projektanta, a sve izmene moraju se uneti u građevinsku knjigu.
2.
Izvođač će izvesti radove sa potrebnim brojem svog stručnog i pomoćnog osoblja.
Potreban broj stručnog i pomoćnog osoblja za izvršenje ugovorenih radova odrediće
izvođač prema svom nahođenju, vodeći pri tome računa o održavanju ugovorenog roka.
3.
Izvođač je dužan, ako nije drugačije ugovoreno, da za izradu instalacije koristi
neupotrebljivan materijal.
4.
Ugrađeni materijal i oprema moraju da odgovaraju važećim tehničkim propisima i
standardima, tako da će izvođač snositi sve troškove nastale usled nepridržavanja istih.
5.
Ako izvođač ugrađuje materijal ili opremu Naručioca, dužan je da izvrši pregled istih i, ukoliko
ustanovi da ne odgovaraju po kvalitetu, odbiće ugradnju uz pismeno obrazloženje. Ako i pored
ovoga, Naručilac naredi ugradnju navedenog materijala, izvođač će po istom postupiti, s tim što za
ovaj deo materijala ne odgovara i izuzima ga iz garantnog roka.
a)
Grejna tela, radijatori i cevni registri
Ознака: К.2.01-3
Страна 49 од 81
6.
Za sva grejna tela koja se ugrađuju mora postojati prospekt sa podacima o odavanju
toplote za
toplovodno grejanje, dimenzijama grejnog tela, težini, sadržaju vode i
dozvoljenom
maksimalnom radnom pritisku.
7.
Sva grejna tela moraju imati atest jedne od nadležnih organizacija za ispitivanje termičkih i
tehnoloških kvaliteta.
8.
Kod ugradnje radijatora treba ispuniti sledeće uslove:
9.
Odstojanje od zida do zadnjeg dela radijatora mora uvek iznositi najmanje 5 cm, odstojanje
donje površine radijatora od poda mora da iznosi 7-12 cm zavisno od visine parapeta, veličina
prostora iznad radijatora zavisi od načina njegove ugradnje tj. da li je ugrađen slobodno ili je
nad njim postavljena daska ili se nalazi u niši. Ako je radijator ugrađen u niši
ili
je
iznad
radijatora postavljena daska, onda minimalno odstojanje za gornje površine
radijatora
do
svoda niše, odnosno do donje ivice daske, mora da iznosi 7-12 cm. tj. da bude iste veličine kao
prostor od poda do radijatora.
10.
Za zaptivanje članaka radijatora upotrebiti klingerit debljine od 0,5 mm.
11.
Na svim radijatorskim vezama na razvodu postavljaju se radijatorski ventili sa dvostrukom
regulacijom, a na povratu radijatorski zatvarajući navijci.
12.
Radijatori se postavljaju na konzole od profilisanog čelika.ST.00.12 50 x 8 mm i to:
- za radijatore do 8 članaka
kom. 2
- za radijatore od 9 - 15 članaka
kom. 3
- za radijatore od 16 - 20 članaka
kom. 4
- za radijatore od 21 - 30 članaka
kom. 5
- za radijatore preko 30 članaka
kom. 6
Svaki radijator do 12 članaka se osigurava jednim držačem od profilnog čelika ST.00.12, a
preko 12 članaka - sa dva držača. Konzole i držači moraju da se uzidaju upotrebom
cementnog maltera. Upotreba gipsa je zabranjena.
13.
Priključci za grejna tela ne mogu biti kraći od 30 cm.
14.
Nakon formiranja radijatorskih baterija od potrebnog broja članaka, one se moraju dobro
oprati mlazom vode od unutrašnjih nečistoća.
b)
Čelična cevna mreža
15.
Cevna mreža će se izvesti na način kako je prikazano u tehničkom opisu i priloženim
16.
Za izradu cevne mreže upotrebiće se crne cevi koje moraju da imaju atest i odgovaraju JUS-u
C.B.221 ili DIN-u 2240 ili 2441 odnosno 2448. Cevna mreža se spaja zavarivanjem, izuzetno na
pojedinim mestima mogu se upotrebiti i fazonski delovi sa navojem. Zavarena mesta moraju da
budu dobro izrađena sa ravnomernom i dovoljnom debljinom zavarenog sloja, ali tako da se
unutrašnji presek cevi ne smanji. Nastavci cevi ne smeju da se izvode u međuspratnoj onstrukciji
ili zidovima, već na lako pristupačnim mestima.
Ознака: К.2.01-3
crtežima.
Страна 50 од 81
17.
Za cevi preko DN 20 mm upotrebiti cevne lukove 90° izrađene od čeličnih bešavnih cevi
SRPS.C.B5.221/SRPS.C.B6.821. Nije dozvoljeno nikakvo savijanje cevi na licu mesta.
18.
Zavarena mesta moraju biti stručno i kvalitetno izvedena, tako da je debljina šava
propisana prema debljini cevi, da se ose cevi poklapaju, da su šavovi sa unutrašnje i sa spoljne
strane čisti, da se prečnik cevi na sužava.
19.
Šav za varenje cevovoda mora se prethodno pripremiti i to:
20.
Izvesti propisno zakošenje pod uglom od 60-70° na delovima cevi koje se zavaruju, a čija
debljina zida cevi prelazi 3 mm.
21.
Pre početka zavarivanja, odstraniti sve nečistoće i rđu sa površina koje se zavaruju, a u toku
izvedbe vara odstraniti nečistoće nastale zavarivanjem.
22.
Zavarena mesta na cevovodu (šavovi) treba da su vidljivi, a nikako zatvoreni građevinskom
konstrukcijom.
23.
Cevovod položen kroz zidove i plafonske konstrukcije snabdeven je cevnim čaurama
(vođicama) izrađenim od bešavnih cevi ili lima debljine 1,5 mm dužine prema debljini zida
odnosno stropa. (Du čaure = Ds cevi + 5 + 10 mm zavisno od Ds cevi). Pre ugradnje čaure
su
dva puta minizirane i centrirane na mesto ugradnje.
24.
Svi čvrsti oslonci (fiksne tačke) nakon izvedene montaže se centriraju, cevi se podešavaju i
pritežu na zadane veličine iz projekta.
25.
Svi klizni oslonci cevne ogrlice, obujmice i vođice omogućuju slobodno kretanje po osi cevovoda
kod toplotnog izduženja (dilatacije cevovoda).
26.
Priključci cevovoda (priključne veze grejnih tela i drugih uređaja) izvesti sa dovoljno
elastičnosti u odnosu na čvrsti oslonac na glavnom cevovodu.
27.
Sve cevi usponskih vodova i radijatorskih veza koje prolaze kroz zidove i međuspratnu
konstrukciju moraju da budu snabdevene metalnim čaurama za ugradnju u zid odnosno
međuspratnu konstrukciju. Čaure treba da budu fiksno i dobro ubetonirane. Delovi cevi na
mestima prolaza kroz zidove i konstrukciju moraju da budu dva puta minizirani. Cena za
isporuku čaure ulazi u cenu spojnog i zaptivnog materijala.
28.
Glavnu razvodnu mrežu treba položiti sa padom od 0,3% pri čemu treba voditi računa o svim
obeleženim padovima u planovima.
29.
Horizontalna razvodna mreža mora da bude izvedena tako da cevi imaju mogućnost rastezanja
pri zagrevanju i hlađenju, a da pri tome ne dođe do povijanja cevi, kidanja
priključaka, veza
i oštećenja drugih elemenata instalacija.
30.
Pričvršćivanje cevi usponskih vodova izvodi se pomoću standardnih obujmica. Klizne
oslonce horizontalne mreže treba postaviti na međusobnom rastojanju od 1 m. Klizne oslonce
na vertikalama treba postaviti na svakom spratu po jedan na visini jednakoj dve trećine
spratne
visine.
31.
Sve konzole, obujmice, vešaljke i drugi nosači moraju da se uzidaju isključivo upotrebom
cementnog maltera. Upotreba gipsa je najstrožije zabranjena.
Ознака: К.2.01-3
Страна 51 од 81
32.
Bušenje konstruktivnih elemenata i poda zgrada dozvoljeno je s tim da se vrši samo uz odobrenje
i uputstvo nadzornog organa građevinskih radova.
33.
Izrada krivina i fazonskih delova na cevnim vodovima može biti izvedena savijanjem cevi
(za prečnike do DN 20), ili upotrebom odgovarajućih lukova načinjenih od istog materijala.
Armatura i fazonski delovi ne smeju se postavljati unutar građevinskih elemenata. Na mestima
prodora cevnih vodova kroz zidove i međuspratnu konstrukciju, a koji se nalaze u
prostorjama za boravak ljudi, sa obe strane prodora postaviti rozete.
c)
Bakarna cevna mreža
34.
Svi bakarni cevni vodovi moraju odgovarati SRPS C.D5.501, kao što je navedeno u predmeru
radova.
35.
Cevni vodovi moraju biti postavljeni tako da se omogući odzračivanje instalacije i spreči stvaranje
vazdušnih čepova u instalaciji.
36.
Spajanje bakarnih cevi se vrši bez varenja, pomoću specijalnih spojnica i zaptivnih elemenata.
Rezanje cevi vršiti isključivo propisanim alatom. Nakon rezanja pažljivo očistiti mesto preseka od
ostataka materijala, i do konačne montaže zaštititi čepovima. Spojevi cevi se ne smeju izvoditi u
podu niti u međuspratnoj konstrukciji.
37.
Savijanje bakarnih cevi vršiti isključivo pomoću za to predviđenog alata.
38.
Mogu se koristiti samo izolovane bakarne cevi. Na delovima gde se vrši montaža spojnica,
obavezno ukloniti izolaciju pre postavljanja spojnice.
39.
Ukoliko su cevi vođene u podu na mestu izlaza cevi iz poda obavezno postaviti zastitne rozetne.
40.
Na svim grejnim telima, za jednocevni sistem grejanja obavezno ugraditi uronsku cev i pregradnu
radijatorsku spojnicu. Dužina uronske cevi je 2/3 dužine grejnog tela.
d)
Izolacija i farbarski radovi
41.
Izolacija se stavlja posle uspešno izvedene probe cevne mreže na pritisak, a po
nadzornog organa. Pre postavljanja izolacije cevi moraju dobro da se očiste čeličnom
od korozije i nečistoće svih vrsta, zatim premazati antikorozivnim premazom u dva
potom postaviti i toplotnu izolaciju. Sloj izolacije mora čvrsto da naleže na cev, tako
sloj ne okreće oko cevi.
42.
Horizontalna mreža tople vode se izoluje (na deonicama gde je to naznačeno u projektu)
mineralnom vunom, debljina sloja prema tabeli, sa spoljnom oblogom od aluminijumskog
lima debljine 0,50 mm.
43.
Sve vidno položene cevovode, koji se ne izoluju, armaturu, radijatorska grejna tela,
konzole, držače i obujmice očistiti od površinske korozije i nečistoće svih vrsta, dva puta
premazati zaštitnim sredstvom protiv korozije, a zatim obojiti lak bojom postojanom na radnoj
temperaturi u tonu po izboru Naručioca.
Ознака: К.2.01-3
odobrenju
četkom
sloja,
a
da se ovaj
Страна 52 од 81
44.
Lak boja mora da pokriva celokupnu površinu koja se boji i mora da je ravnomerno
nanešena.
e)
Elementi automatske regulacije
45.
Elemente automatske regulacije, potrebno je montirati u potpunosti prema priloženoj šemi, i
postaviti na mesta predviđena projektom.
46.
Izvođač je dužan da od isporučioca automatike pribavi detaljne šeme povezivanja,
uputstva za montažu, regulaciju i rukovanje.
47.
Nakon izvršenog podešavanja svih elemenata automatike, neophodno je izvršiti probni pogon
svim radnim režimima i o tome zajedno sa nadzornim organom sačiniti izveštaj i zapisnik
48.
Mesto i prostor za ugradnju merača utroška toplotne energije predvideti na povratnom vodu, a uz
poštovanje svih zahteva i preporuka proizvođača za njegovu pravilnu ugradnju. Ispred
mernog
instrumenta mora obavezno biti predviđen pouzdan hvatač nečistoća.
49.
Za sve merače potrošnje toplotne energije mora se obezbediti poseban električni vod iz ormana
elektromotornog razvoda cirkulacionih pumpi u toplotnoj podstanici, sa priključcima u svakom
ormanu za snabdevanje računskih jedinica električnom energijom odgovarajućeg napona.
f)
Ventilacija
50.
Kanale i fazonske delove za razvod vazduha izraditi od pocinkovanog, odnosno crnog čeličnog
lima. Preporučeni odnos stranica kanala je: 1/3<B/H<3. Kanali se izrađuju sa dvostruko
povijenim podužnim šavom.
u
Oblik i dimenzija kanala su dati u priloženim planovima. Pri izradi limenih kanala pridržavati se
standarda DIN24190/191. kao I drugih važaćih standard.
51.
Dužina ravnih kanala treba da bude do 2,0 m. Za spajanje ravnih delova kanala i fazonskih
komada od pocinkovanog lima upotrebiti aluminijumske Metz prirubnice, a za spajanje delova
kanala od crnog lima upotrebiti prirubnice od profilnog čelika.
52.
Pri spajanju pojedinih delova kanala između prirubnica staviti zaptivač. Žabice za spajanje
prirubnica postavljati na svakih 10cm.
53.
Za konzolne nosače upotrebiti profilni čelik L 50x50x5 mm, a za vešalice L 40x40x3,5 mm.
Razmaci između konzola i vešalica ne smeju da budu veći od 2 m.
54.
Usisni otvori ventilatora se spajaju sa kanalima preko elastičnih priključaka.
55.
Spoljne površine kanala od crnog lima se premazuju zaštitnim antikorozivnim premazom.
Ознака: К.2.01-3
Страна 53 од 81
56.
Mesto za komandovanje ventilatorima (puštanje
projektom elektroinstalacija.
motora),
određeno
je
i
predviđeno
57.
Kanali za vazduh kao i ostali elementi ventilacionih uređaja moraju biti tako izvedeni da
unutrašnje površine budu glatke.
58.
Postavljanje i sprovođenje el. provodnika, izuzev potrebnih priključnih
elementima klima uređaja i elektromotorima, kao i cevovoda kojima se
eksplozivni i topli gasovi i tečnosti, kroz vazdušne kanale je zabranjeno.
59.
Poprečni sastavi vazdušnih kanala i drugih elemenata klima uređaja, pri prolazu kroz
međuspratnu konstrukciju moraju se postaviti izvan istih.
60.
Krivine vazdušnih kanala, ako nije drugačije naznačeno, moraju
poluprečnikom jednakim najmanje strani kanala koji prelazi u krivinu.
61.
Regulacioni pribori sa ručnim rukovanjem na uređaju za vazduh moraju biti tako izvedeni
da
je omogućeno lako rukovanje i učvršćivanje u određenom položaju, kao i pokazivanje istog.
Prilikom rukovanja sa visoko postavljenim regulacionim priborom ista se mora dovesti od 1,2 do
1,5 mm poda.
62.
Ventilatori i ostali delovi opreme, koji u toku svog rada izazivaju šum, imaju se učvrstiti na
montažne ploče ili nosače preko umetka od plute ili gume.
g)
Montaža instalacije
63.
Izvođač je dužan da celokupnu opremu predviđenu ovim projektom montira na način kako
predviđeno grafičkom dokumentacijom, tehničkim opisom i ovim tehničkim uslovima.
64.
Montaža obuhvata celokupnu instalaciju za grejanje, povezivanje instalacije sa toplotnom
podstanicom, povezivanje sa priključcima vodovoda i kanalizacije koji će biti dovedeni do
podstanice od strane izvođača radova na vodovodu i kanalizaciji.
65.
Montaža instalacije obuhvata i kompletno uregulisavanje kompletirane instalacije.
66.
Svi zidarski radovi potrebni za pričvršćivanje držača, nosača, obujmica za nošenje
elemenata instalacije, spadaju u obavezu izvođača instalacija.
67.
Pre svakog štemovanja ili bušenja betona potrebno je tražiti saglasnost nadzornog organa
građevinskih radova, odnosno zahtevati da se građevinski posao izvede i dati uputstvo kako da
se izvede. Izvođač je dužan da nakon ugrađivanja elemenata izvrši zaptivanje
rupa na način
koji odgovara vrsti ugrađenih elemenata.
dovoda ka
transportuju
biti izvedene sa
je
II. ZAVRŠNE ODREDBE
1.
Posle uspelog probnog pogona izvođač je dužan da preda pismena uputstva za rukovanje
instalacijama, a takođe mora praktično da obuči osoblje Naručioca u rukovanju
instalacijama.
2.
Gotov posao izvođač predaje komisiji za prijem posla, prema postojećim propisima.
Ознака: К.2.01-3
Страна 54 од 81
3.
Ukoliko komisija stavi primedbe na izvedene radove, izvođač je dužan da odmah otkloni
svaki nedostatak o svom trošku, ukoliko to ne prelazi granice projekta.
Ispitivanje i uregulisavanja
1.
Sve uređaje, cevovode i armaturu, po završenoj montaži cele instalacije pre zatvaranja šliceva,
pre bojenja i postavljanja izolacije, treba podvrgnuti punom tehničkom ispitivanju na pritisak koji
ima za cilj da ustanovi usklađenost konstrukcije uređaja cevovoda i armature sa projektnim
zahtevima tehničke sigurnosti. Uspešnost obavljanja ovih ispitivanja upisuje se u građevinski
dnevnik. Ovu probu izvršiti vodom iz vodovoda ukoliko je pritisak dovoljan, a ako nije, onda
pomoću pumpe. Ispitivanje se vrši uz prisustvo predstavnika Naručioca.
2.
Puno tehničko ispitivanje se vrši: spoljnim pregledom, ispitivanjem na čvrstoću, unutrašnjim
pregledom i ispitivanjem na zaptivenost.
3.
Spoljni pregled se vrši bez prekida u radu postrojenja, a pri tom se obraća pažnja na celu
instalaciju, kao i na njene pojedine elemente, a posebno armaturu.
4.
Ispitivanje na čvrstoću vrši se pre puštanja postrojenja u probni pogon. Pre ispitivanja na
čvrsto postrojenje mora biti očišćeno od prljavštine i stranih predmeta, a svi elementi instalacije
čvrsto postavljeni, da ne bi došlo do curenja ili oštećenja prilikom ispitivanja. Zatim treba izvršiti
produvavanje cevovoda komprimovanim vazduhom. Vrednost probnog pritiska treba da iznosi
za 0,5 bara (manometarski) više od maksimalnog hidrostatičkog pritiska uvećanog za pritisak
cirkulacione pumpe. Merenje vrednosti pritiska vrši se pomoću kontrolnog manometra, čime se
kontrolišu istovremeno i svi instalisani manometri u toku 60 minuta. Smatra se da su uređaji i
cevovodi izdržali ovo ispitivanje ako ne pokažu znake oštećenja i ako nema deformacija na
elementima instalacije. Rezultat ispitivanja smatra se uspešnim ako se sem gornjih uslova pritisak
za prvih 120 minuta po postizanju vrednosti probnog pritiska ne smanji za više od 2%. Probno
ispitivanje se na zahtev komisije za tehnički pregled i prijem objekta može vršiti i za vreme
obavljanja tehničkog pregleda.
5.
Pri unutrašnjem pregledu uređaja (tamo gde je to moguće) treba posebnu pažnju obratiti na stanje
zidova, šavova, veza i spojeva.
6.
Ispitivanje na zaptivenost vrši se neposredno nakon ispitivanja na čvrstoću. Pritisak pri ovom
ispitivanju jednak je radnom pritisku. Smatra se da je postrojenje izdržalo ispitivanje za
zaptivenost ako pritisak ne padne više od 2% u toku naredna 24 sata.
7.
Nakon završetka probnog ispitivanja na čvrstoću potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije u
smislu postizanja svih radnih parametara, odnosno takozvanu "toplu probu". Pre ovog ispitivanja
potrebno je izvršiti ispiranje i uregulisavanje instalacije. Ovim ispitivanjem posebno
se
proverava:
- da li su u svim delovima instalacije postignuti projektovani parametri
- da li armatura i uređaji uredno dejstvuju i dali sistem deluje bez udara i šumova
- da li grejna tela greju ravnomerno po celoj površini
- da li su svi elementi instalacije stabilno izvedeni i otporni na termičke dilatacije
- da li se mreža normalno odzračuje.
Ознака: К.2.01-3
Страна 55 од 81
U okviru ovog ispitivanja vrši se i merenje unutrašnjih temperatura u svim zagrevanim
prostorijama. Merenje unutrašnjih temperatura treba izvršiti posle 2 časa neprekidnog grejanja.
Ako su prethodnih dana prostorije normalno zagrevane moraju se u svim prostorijama
postići one temperature koje su ubeležene u projektu, i koje se mere na sredini
prostorije
u
visini 1 m od poda, pomoću termometra tačnosti 0,5°C. Kod ventilacije spoljna temperatura
pri prijemu treda da odgovara projektu. Ukoliko je za vreme ispitivanja kod tehničkog prijema
spoljna temperatura iznad projektne - ocena ispravnosti funkcionisanja grejanja prepušta se
članovima komisije, pri čemu spoljna temperatura ne sme biti viša od -5°C (minus pet). U
svakom slučaju sva grejna tela moraju se jednovremeno zagrevati po čitavoj površini, a
količina vazduha i temperatura moraju odgovarati projektovanim. U izveštaju komisije mora da je
naznačeno na kojoj je spoljnoj temperaturi bilo vršeno ispitivanje. Radi definitivnog utvrđivanja
ispravnosti instalacija Naručilac je dužan da u toku garantnog roka omogući ponovno ispitivanje
instalacije onog dela kada je spoljna temperatura -18°C, koja je uzeta kao osnovna za izradu ovog
projekta.
8.
Sva probna ispitivanja moraju se obaviti u svemu prema važećim standardima, propisima i
normativima za ovu vrstu instalacija.
9.
Za vreme ispitivanja ne smeju se vršiti nikakve ispravke na cevovodina. Posle svake ispravke
ispitivanje se mora ponoviti.
10.
Potrebno je izvršiti ispitivanje vazdušne propustljivosti, grejanih prostorija u objektu, u svemu
prema SRPS.U.J5.100 sa sačinjavanjem izveštaja.
11.
Potrebno je izvršiti merenje i ispitivanje kvaliteta ugrađene termoizolacije spoljnih zidova na
objektu, prema SRPS.U.J5.062 sa sačinjavanjem izveštaja.
12.
Potrebno je izvršiti ispitivanje funkcionalnosti kompletiranih krugova automatske regulacije
grejanih prostorija i izraditi izveštaj.
13.
Potrebno je izvršiti merenje protoka, po granama priključaka uregulisane instalacije, i to
primenom atestiranih instrumenata, a po svetski priznatim metodama i izraditi izveštaj u tri
primerka.
Tehnički prijem i primopredaja
1.
Završena instalacija se ne može koristiti, odnosno stavljati u pogon, pre nego se izvrši tehnički
pregled radi proveravanja njene tehničke ispravnosti. Tehnički pregled vrši se na zahtev Naručioca
ili izvođača. Prilikom tehničkog pregleda ima se izvršiti i prijemno ispitivanje kompletne
instalacije. Shodno odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu izvedenih građevinskih
objekta.
2.
Primopredaja konačnog obračuna izrađene instalacije vrši se posle rešenja o prijemu od strane
komisije za tehnički pregled, ovlašćenih predstavnika Naručioca i izvođača.
3.
Tehnički pregled, njena primopredaja i konačni obračun vrši se shodno odredbama Zakona o
planiranju i izgradnji.
4.
Izvođač je dužan da Naručiocu preda besplatno u dva primerka izrađeno uputstvo za rukovanje i
održavanje instalacija kao i otklanjanje smetnji. Oba primerka uputstva potpisuje izvođač.
Jedan primerak uputstva mora biti istaknut u prostoriji podstanice u drvenom ili metalnom
zastakljenom okviru.
Ознака: К.2.01-3
Страна 56 од 81
5.
Izvođač radova je obavezan da pored uputstva za rukovanje izvrši i obuku ljudstva koje će
rukovati ovim uređajima. Rok obuke utvrđuje se ugovorom a prema propisima. Izvođač je dužan
da ukoliko ugrađuje oruđa za rad na mehanizovan pogon, pribavi od proizvođača uputstvo za
upotrebu i bezbedan rad, uputstvo za održavanje, propisanu javnu ispravu i izveštaj o rezultatima
ispitivanja oruđa kojim se dokazuje da su mere zaštite na radu primenjene i da je oruđe za rad
bezbedno. Ukoliko prilikom kupovine nisu pribavljena navedena dokumenta, izvođač je dužan da
pre puštanja u rad oruđa za rad na mehanizovan pogon od ovlašćenog preduzeća koje se bavi
poslovima zaštite na radu, pribavi stručni nalaz kojim se utvrđuje da su oruđa za rad bezbedna, a
koji pored toga sadrži i potrebna uputstva za upotrebu, bezbedan rad i održavanje. Svi navedeni
dokumenti moraju se pribaviti i predati Naručiocu pre puštanja instalacija u pogon prema Zakonu
o bezbednosti i zdravlju na radu.
6.
Naručilac je dužan da blagovremeno izradi električnu i vodovodnu instalaciju.
7.
O svemu ostalom za izvođenje ove instalacije važe u nedostatku propisa DIN propisi i sl.
8.
Ovi uslovi su sastavni deo ugovora za izvođenje ove instalacije.
Opšti i tehnički uslovi su usklađeni sa Zakonom o planiranju i izgradnji
(Sl. Glasnik Republike Srbije br. 47/03)
B. POSEBNI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
I. CEVNA MREŽA
1.
Za izradu cevne mreže moraju biti upotrebljene standardne atestirane bešavne ili šavne crne
čelične cevi za centralno grejanje, ako to proizvođač opreme koja se povezuje na cevnu mrežu
nije drugačije uslovio (na primer, za povezivanje freonskih rashladnih uređaja - bakarne cevi ).
Crne cevi moraju imati dimenzije i oblik koji odgovara standardina DIN 2.440.2.441 i 2.448.
Spajanje crnih cevi se izvodi zavarivanjem, pomoću prirubnica ili fitingom sa navojem. Kao
zaptivni materijal za spojeve sa navojem ima se upotrebiti kučina natopljena firnajsom od
lanenog ulja, a za spojeve sa prirubnicama armirani zaptivač (klingerit) najmanje debljine 3
mm. U principu se spajanje cevi ima izvršiti zavarivanje, a samo na mestima gde se
postavljaju zasuni, ventili i druga armatura treba da se upotrebe prirubnice ili spojevi sa navojem.
Zavarena mesta na sastavcima cevi moraju biti posebno čvrsta i pouzdano izrađena, sa
ravnomernom i dovoljnom debljinom sloja, ali tako da se ne smanji presek cevi. Elektrode moraju
imati čvrstoću na kidanje istu kao osnovni materijal. Šav za zavarivanje mora biti pažljivo
pripremljen. Na mestima na kojima se cevi zavaruju izraditi iskošenja za šav vara. Za cevi sa
zidom debljine iznad 3 mm ovo iskošenje mora iznositi 60°-70°. Za cevi sa debljinom do 3 mm ne
treba iskošavati ivicu. Pre zavarivanja ivice treba očistiti od rđe i nečistoće. Zavarena mesta
cevovoda ne smeju biti u međuspratnoj konstrukciji ili u prolazu kroz zid.
2.
Izrada raznih krivina na cevima može biti izvedena savijanjem cevi ili upotrebom gotovih
lukova od istog materijala od kog su i cevi. Krivine i lukovi moraju zadržavati isti presek kao
cevi.
Ознака: К.2.01-3
Страна 57 од 81
Elektrode moraju imati čvrstoću na kidanje istu kao osnovni materijal.
Šav za zavarivanje mora biti pažljivo pripremljen. Na mestima na kojima se cevi zavaruju izraditi
iskošenja za šav vara. Za cevi sa zidom debljine iznad 3 mm ovo iskošenje mora iznositi 60°-70°.
Za cevi sa debljinom do 3 mm ne treba iskošavati ivicu. Pre zavarivanja ivice treba očistiti od
rđe i nečistoće. Zavarena mesta cevovoda ne smeju biti u međuspratnoj konstrukciji ili u
prolazu kroz zid.
3.
Izrada raznih krivina na cevima može biti izvedena savijanjem cevi ili upotrebom gotovih
lukova od istog materijala od kog su i cevi. Krivine i lukovi moraju zadržavati isti presek kao
cevi.
4.
Polaganje horizontalne cevne mreže može biti slobodno ili u kanalima. Ukoliko se
horizontalna cevna mreža polaže u kanale, onda dimenzije kanala moraju biti takve da omoguće
postavljanje cevovoda, izolacije i armature sa potrebnim nagibom (usponom) i mogućnošću
odgovarajućeg istezanja, kao i da omoguće otvaranje i zatvaranje armature ili njenu demontažu i
ponovnu montažu, ako je potrebno.
5.
Horizontalna cevna mreža mora se položiti sa propisanim padom od 3-5 mm/m u pravcu
koji je naznačen u grafičkoj dokumentaciji, odnosno sa usponom u pravcu kretanja fluida, u
slučaju da na grafičkoj dokumentaciji nije naznačen pravac pada cevi.
6.
Priključci grejnih i rashladnih tela moraju se položiti sa padom od minimum 20 mm/m. Na
priključcima grejnih tela moraju se ugraditi rastavljive veze i to tako da se omogući laka
demontaža grejnih i rashladnih tela po potrebi i da cevna mreža ne ometa demontažu i ponovnu
montažu. Priključci za grejna tela ne izvode se kraći od 300 mm.
7.
Usponski vodovi (odvodni i povratni) i prikljci za grejna i rashladna tela se, u principu vode
vidno. Ako se usponski vodovi i priključci zbog nemogućnosti drugog načina polaganja ili
zbog arhitektonskog rešenja vode u žljebovima ili u zidu, posle uspešno izvršene probe na
pritisak, čiste se od površinske korozije i nečistoće premazuju odgovarajućim zaštitnim
sredstvom (otpornim na temperaturu od 120°C), a zatim obavljaju talasastom hartijom koja se za
cev pričvršćuje pocinkovanom žicom.
8.
Na mestima prolaza usponskih vodova kroz međuspratnu konstrukciju, cevi se obavljaju
talasastom hartijom, izuzev u sanitarnim čvorovima gde se na prolazu postavljaju čaure većeg
prečnika radi slobodnog kretanja cevi. Dužina čaure se mora odrediti tako da posle izrade poda
viri 2 cm iznad gotovog poda.
9.
Na mestima prolaza cevne mreže kroz pregradne zidove, cevi se obavljaju talasastom hartijom, a
na izlaznim mestima se postavljaju rozetne.
10.
Na, u grafičkoj dokumentaciji, naznačenim mestima moraju se postaviti odzračni sudovi i
slavine za ispuštanje. Odvođenje vazduha iz instalacije se, po pravilu, izvodi preko cevne
mreže na najvišem spratu zgrade, a ispuštanje vazduha vrši se preko vazdušnih sudova ili
preko sudova za širenje vode. U izuzetnim slučajevima dozvoljava se ispuštanje vazduha
preko automatskih vazdušnih ventila. Prilikom priključenja vazdušne mreže na usponski
vod, mora se to izvesti preko petlje dubine 300 mm.
11.
Celokupna cevna mreža mora se položiti tako da bude omogućeno nesmetano širenje usled
toplote, a da ne dođe do oštećenja građevinskih elemenata ili same mreže. Iz tih razloga
konfiguracija cevne mreže predviđena ovim projektom ne sme da se menja. Ovo se naročito
Ознака: К.2.01-3
Страна 58 од 81
odnosi na položaj čvrstih tačaka i njihov broj. Ne sme se dozvoliti da se, usled nepravilnog
vođenja cevne mreže, formiraju čvrste tačke koje nisu predviđene projektom da se cevi na pravcu
uklješte između građevinskih elemenata, već se mora između mogućih uklještenja predvideti
samokompenzator ili odgovarajući aksijalni kompenzator temperaturskih dilatacija.
12.
Nošenje cevne mreže se vrši pomoću vešalica od okruglog i pljosnatog gvožđa, cevi i čeličnih
profila, obujmica i konzola. Na naznačenim mestima u grafičkoj dokumentaciji postavljaju
se
čvrste tačke i ako su predviđeni, vodeći oslonci. Čvrste tačke moraju biti tako izvedene da se
cevovod ne može kretati na tim mestima.
Maksimalni dozvoljeni razmak između oslonaca dat je u tabeli
dimenzija cevi
max. Rastojanje
Ø26.9x2.3
2.0
Ø33.7x2.6
2.5
Ø42.4x2.6
2.5
Ø48.3x2.6
2.5
Ø57.0x2.9
2.5
Ø60.3x2.9
3.0
Ø70.0x2.9
3.0
Ø76.1x2.9
3.0
Ø88.9x3.2
3.5
Ø108.0x3.6
4.0
Kod ugrađivanja nosača i drugih oslonaca u zidove zgrada i kanala mora se upotrebiti cementni
malter. Upotreba gipsa je zabranjena. Bušenje i štemovanje konstruktivnih elemenata zgrade
sme se vršiti jedino na osnovu odobrenja i uputstva nadzornog organa za građevinske radove.
13.
Prolazi kroz zidove i tavanice se moraju izvesti tako da pri dilataciji ne oštete pregradu. Na
ovim mestima cevi treba očistiti i dva puta premazati antikorozionim premazom pa ili umotati
talasastom hartijom učvršćenom žicom ili voditi kroz čaure od lima. Armatura i fazonski delovi
ne smeju se smestiti u zidove i tavanice.
14.
Spajanje cevovoda sa opremom mora biti tako izvedeno da nikakva naprezanja niti
opterećenja sa strane cevovoda ne prelaze na opremu.
15.
Izvođač je dužan da ugrađen cevovod i armaturu podvrgne punom tehničkom ispitivanju na
pritisak, a prema uputstvu koje je sastavni deo ovih tehničkih uslova.
16.
Delovi cevne mreže koji nisu određeni za odavanje toplote ili oni u kojima bi moglo doći do
zamrzavanja, moraju se izolovati kvalitetnom toplotnom izolacijom, otpornom na toplotu
koja deluje na nju. Izolacija mora imati i odgovarajuće mehaničke osobine i mora biti izrađena
tako da pri širenju cevi ne dođe do njenog oštećenja. Ovo se naročito odnosi na horizontalnu
Ознака: К.2.01-3
Страна 59 од 81
razvodnu i povratnu mrežu. U ovome se treba, koliko je to moguće, pridržavati propisa DIN
2841 i DIN 18421.
17.
Ako se pri zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljava materijal koji štetno deluje na
delove instalacije, izvođač će u sporazumu sa izvođačm građevinskih radova i nadzornim organom
preduzeti mere za osiguranje. U vezi sa ovim izvođač ima pravo na produžetak roka i naplatu
troška posebno.
18.
Cevi položene zatvoreno u žljebu, podu ili na prolazima kroz zidove i međuspratne
konstrukcije moraju biti očišćene, osigurane protiv korozije, a po potrebni i izolovane.
19.
Posle završene izrade kompletnog postrojenja tj. instalacije, uspešno izvedenog ispitivanja na
pritisak i uspešnog probnog pogona potrebno je izvršiti farbarske radove i to:
- Sve cevi očistiti od rđe i maltera do metalnog sjaja, a potom uraditi dva premaza
antikorozivnom bojom,
- Sve spoljne površine cevi i opreme koja se ne izoluje obojiti i potom lakirati u skladu sa
propisima DIN 2403 i 2404, bojom i lakom postojanim na temperaturi od 120°C, u tonu po
izboru Naručioca,
- Sve vidne površine konzola, nosača i drugih elemenata koji se ne greju, očistiti, premazati
antikorozionim premazom dva puta, a potom obojiti lakom za gvožđe. Boja koja se
upotrebljava mora dobro da pokriva, da ima glatku površinu i da je otporna na udar.
20.
Posle završetka svih radova na postrojenju tj. instalaciji, a pre probe na toplo, treba izvršiti
ispiranje celog postrojenja.
21.
Po završenom ispiranju i ostalim pripremama za ispitivanje, treba izvršiti ispitivanje
zaptivenosti, dilataciona ispitivanja, probu na hladan hidraulički pritisak kao i termotehnička
ispitivanja.
22.
Za ispitivanje vazdušne propustljivosti koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač
građevinskih radova, kooperant za ugradnju građevinske stolarije i bravarije i izvođač
instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom ispitivanju sačine i ispostave overen izveštaj, a da
pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i ugradnje stolarije
i bravarije.
23.
Za terensko merenje, pregled i ispitivanje kvaliteta ugrađene termičke izolacije spoljnih zidova
SRPS.U.J5.062 koje treba da organizuju zajednički: glavni izvođač građevinskih radova, izvođač
termoizolaterskih radova i izvođač instalacije centralnog grejanja i da po izvršenom
ispitivanju
sačine i ispostave overen izveštaj, a da pritom cena ovog ispitivanja može iznositi najviše 3% od
vrednosti materijala i ugradnje termoizolacije.
II. OPREMA
Ознака: К.2.01-3
Страна 60 од 81
1.
Ugrađena oprema mora odgovarati po karakteristikama, kapacitetu i dimenzijama opremi
predviđenoj odobrenim projektom.
2.
Sva oprema mora biti pravilno postavljena i po potrebi nivelisana i centrirana.
3.
Temelji za svu opremu moraju biti izvedeni od propisanog materijala i izrađeni tako da se
vibracije od rada opreme ne prenose na zgradu i susednu opremu (strukturna buka).
4.
Za svu opremu koju namerava da ugradi, izvođač mora nadzornom organu da prezentira
ateste i garantne listove, što znači da oprema mora biti atestirana od preduzeća
registrovanog za tu vrstu delatnosti i u garantnom roku.
5.
Karakteristike PSE kao i električnih grejnih tela moraju u potpunosti odgovarati projektnim
podacima, što se posebno odnosi na količinu predate toplote. Povezivanje PSE na cevnu
mrežu treba da je izvedeno rastavljivim navojnim spojevima
6.
Svi ventilatori u instalaciji moraju biti kapaciteta, statičkog pritiska i broj obrtaja kao što je
naznačeno u tehničkoj dokumentaciji, a dimenzija takvih da se mogu ugraditi u prostor određen za
njih. Ventilatori moraju da spadaju u klasu bešumnih, tj. da daju najmanji mogući šum pri datom
broju obrtaja, kapacitetu i statičkom pritisku.
Spajanje sa vazdušnim kanalima moraju se izvesti preko elastičnih spojeva od pogodnog
materijala. Ventilatori treba da budu spojeni sa elektromotorima preko klinastih kaiševa ili
preko spojnica. Klinasti kaiševi i remenice moraju da budu snabdeveni štitnicima.
Elektromotori se postavljaju na klizne šine od livenog gvožđa ili od valjanog čelika
Ventilatori i elektromotori se preko zajedničkog postolja - sanki - oslanjaju na plivajuće
fundamente koji su slojem odgovarajuće debljine odplute ili gume odvojeni od okolnih
konstrukcija. U slučaju postavljanja ventilatora na pod, mora se izvršiti antivibraciona izolacija
bilo ugradnjom guma-čelik oslonaca, bilo oslanjanjem preko umetka od plute ili gume.
Posebna pažnja se mora obratiti na ventilatore koji su predviđeni za rad u posebnim uslovima. Za
slučaj agresivne sredine, ventilatori moraju biti zaštićeni posebnim premazima, a motori van
struje vazduha. Ako su u pitanju eksplozivne smeše, ventilator mora biti u izvedbi sigurnoj od
izazivanja varnice, a elektromotor izvan struje vazduha ili u sigurnoj izvedbi.
Krovni ventilatori se postavljaju preko postolja od kojih su odvojeni ugrađenim guma-čelik
osloncima. Do ovih ventilatora se mora obezbediti siguran prilaz radi omogućavanja rada pri
intervencijama i održavanja.
7.
Klima - komore su tipski proizvod za koji važe uslovi isporuke proizvođača. Ako se iste
sastoje od delova, mora se obratiti pažnja na redosled i način spajanja.
Komore se postavljaju na oslonce ili vešalice sa antivibratorima, a njihove veze sa kanalima se
izvode preko elastičnih spojeva od odgovarajućeg materijala.
Sve komore moraju imati karakteristike predviđene projektom.
Svi cevovodi za komoru moraju biti pričvršćeni preko rastavljivih veza i na način kako je to dato
u tehničkoj dokumentaciji.
Ознака: К.2.01-3
Страна 61 од 81
Sa isparivača, tj. sa hladnjaka mora se obezbediti odvod kondenzata u kanalizaciju i to preko
sifona odgovarajuće dubine. Za maglenu komoru treba obezbediti dovod vode potrebne za
vlaženje, a preliv i drenažu odvesti u kanalizaciju.
8.
Klima ormani i split - sistemi moraju biti karakteristika predviđenih projektom. Sve ranije
rečeno o klima komorama primenjuje se i na ovu opremu, sa tim što se posebno treba
pridržavati uputstva proizvođača o postavljanju vazduhom hlađenih jedinica, jer položaj,
visina i udaljenost od isparivačkog dela moraju biti u skladu sa preporukama proizvođača. U
svakom slučaju, mora se obezbediti dovoljna količina vode za vodom hlađeni ili vazduha za
vazduhom hlađeni kondenzator i siguran prilaz radi održavanja.
9.
Agregati za hlađenje vode se povezuju u instalacijama preko antivibracionih spojnica.
Postavljanje je kao za ostalu opremu. Prilikom ugradnje treba ispoštovati sve preporuke u
vezi potrebnog prostora oko agregata, da se omogući normalan rad na održavanju.
Uvođenje cevne mreže u agregat ne treba da je direktno već sa ostavljanjem džepova za mulj
i
prljavštinu na cevovodu. Prilikom postavljanja agregata - unutrašnjeg transporta - treba se
pridržavati uputstva proizvođača da ne dođe do oštećenja agregata.
10.
Kule za hlađenje postavljene u spoljnoj sredini treba da su povezane na dovod vode
odgovarajuće tvrdoće (po potrebi i omekšane) preko ventila sa plovkom, a preliv i drenažna
cev treba da su odvedeni u kanalizaciju. Kula za hlađenje mora imati takav položaj da najčešći
vetrovi ne nose kapljice na zonu boravka ili prolaska ljudi, a buka od kule treba da bude u
dozvoljenim granicama. U bazenu kule treba da postoje elektro grejači sa termostatima, za
zaštitu od zamrzavanja. Kule za hlađenje treba da su povezane tačno po projektu i postavljene
na temelje, ankerisane i nivelisane kako to nalaže uputstvo proizvođača.
11.
Parni ovlaživači morau biti postavljeni u neposrednoj blizini mesta potrošnje pare, tj. pored
kanala za vazduh ili klima komore na koje su priključeni. Kondenzat iz razvodne parne cevi
mora se vraćati u ovlaživač gravitaciono, bilo posebnom cevi, bilo parnom cevi ako je takvog
tipa. Ako se ugrađuje više parnih cevi, moraju se ispoštovati preporuke o međusobnim
rastojanjima istih. Ovlaživač mora biti fiksiran u projektovanom položaju i snabdeven
odgovarajućom količinom vode i električne energije. Zaptivanje prodora parnih i
kondenzatnih cevi kroz zid kanala ili komore je bitno dobro izvesti da ne bi došlo do gubitka
vazduha i promene karakteristika pare za vlaženje.
12.
Prigušivači buke se moraju postaviti po projektu. Ako su predviđeni za ugradnju u kanale,
mora se ispoštovati potrebna dužina difuzora ispred i iza prigušivača. na difuzorima se imaju
ostaviti revizioni otvori za mogućnost čišćenja, a na najnižem delu sifon od cevi 3/4" potrebne
dubine, za ispust kondenzata, ako se pojavi.
13.
Rekuperatori se imaju ugraditi u svemu prema projektu i uputstvu proizvođača. Ako su u
pitanju unakrsni rekuperatori sa obilaznim vodom, treba obratiti pažnju na mogućnost izdvajanja
kondenzata ili zamravanja dela rekuperatora i preduzeti odgovarajuće mere. Ispred rekuperatora
treba da budu postavljeni odgovarajući filteri.
14.
Regeneratori toplote ugrađuju se prema istim pravilima kao i ostala oprema. I ovde treba
obratiti pažnju na mogućnost stvaranja kondenzata i njegov odvod preko sifona. U svemu
ostalom se treba pridržavati uputstava proizvođača.
15.
Filteri i filterski medijumi moraju biti najboljeg mogućeg kvaliteta i klase predviđene
projektom, dimenzija takvih da se mogu ugraditi u za to predviđen prostor. Za kontrolu
zaprljanosti filtera moraju biti ugrađeni diferencijalni manometri.
Ознака: К.2.01-3
Страна 62 од 81
16.
Pumpe u svemu moraju biti ugrađene prema uputstvu proizvođača. Naročitu pažnju treba
obratiti na položaj radnog kola pumpe da ugrađeni ležajevi ne trpe sile za koje nisu
predviđeni. Kod ugradnje centrifugalnih višestepenih pumpi na postolja, treba izvršiti pravilno
ankerisanje i nivelisanje. Temeljni blok, na koji je pumpa ankerisana, treba da ima težinu bar šest
puta veću od pumpnog agregata, da se ne bi osećao uticaj odpočinjanja rada pumpe. Pumpe sa
šumom treba da su oslonjene preko plivajućeg fundamenta, a na cevovode
spojene
preko
antivibracionih spojnica.
17.
Sigurnosno tehnička oprema treba da je u potpunosti usklađena sa propisima iz ove oblasti.
18.
Armatura
Montaža zasuna, slavina i ventila ima se izvesti tako da je prilaz i rad sa armaturom lako
moguć. Vreteno sa ručnim točkom mora biti na horizontalnim cevovodima u vertikalnom
položaju. Sva armatura mora odgovarati nazivnom pritisku instalacije i onom predviđenom u
projektu i montirana na visinu na kojoj je moguće lako rukovanje, očitavanje parametara,
kontrola i eventualne intervencije. Armatura mora biti dobro osvetljena.
Za ugrađenu armaturu moraju postojati prospekti proizvođača sa svim potrebnim podacima i
atesti o kvalitetu armature izdati od organizacije registrovane za ispitivanje kvaliteta i izdavanje
sertifikata.
19.
Grejna i rashladna tela (ventilator konvektori) moraju biti karakteristika po projektu, što se
naročito odnosi na količinu vazduha, količinu toplote koju predaju grejač i hladnjak kao i jačinu
buke od ventilatora. Povezivanje grejača i hladnjaka na cevnu mrežu treba da je sa
rastavljivim navojnim spojevima. Odvod kondenzata sa hladnjaka treba da je rešen tako da je
moguća kontrola i lako čišćenje, tj. cevovod za kondenzat treba da ima revizione otvore.
Cevovode treba izolovati do samog ventila na grejnom, odnosno rashladnom telu. Po
mogućnosti treba izolovati i ventil za hladnu vodu, naročito ako je predviđena "tacna" ispod njega
nedovoljnih dimenzija. Položaj ventilator konvektora treba da je u svemu prema projektu i prema
uputstvu proizvođača.
20.
Automatiku je potrebno montirati u potpunosti prema priloženoj šemi, a pojedine elemente
automatike postaviti na mesta predviđena projektom. Izvođač je dužan da kod
naručivanja automatike obezbedi od isporučioca iste - detaljne šeme povezivanja, uputstva za
montažu, regulisanje i rukovanje, a poželjno bi bilo da se obezbedi kontrola montaže i
regulisanje automatike od strane jednog odgovornog lica iz preduzeća koje isporučuje
automatiku. U slučaju da se do izvođenja izvrše promene u proizvodnom programu, dužan
je
isporučilac automatike da nove elemente uklopi u funckionalnu šemu i obezbedi željene
efekte rada kola automatike.
21.
Izvođač instalacije je dužan da obezbedi sav materijal za električno povezivanje svih motora i
ostalih električnih aparata koji ulaze u sastav instalacije između sebe i sa električnom komandorazvodnom tablom, koja treba da sadrži sve potrebne upuštače i osigurače. Pored toga, za svaki
motor treba da postoji kontrolna sijalica. na elektrokomandnoj tabli treba da budu montirani
merni instrumenti za merenje jačine i napona električne struke, kao i svi potrebni releji i ostali
električni aparati koji su deo automatike ili spadaju u opremu koja čini vezu između automatike i
elektromotora.
III. ARMATURA POD PRITISKOM
Ознака: К.2.01-3
Страна 63 од 81
1.
Sve uređaje, cevovode i armaturu treba podvrgnuti punom tehničkom ispitivanju na pritisak koje
ima za cilj da ustanovi saobraženost konstrukcije uređaja, cevovoda i armatura projektnim
zahtevima tehničke sigurnosti.
Punom tehničkom ispitivanju na pritisak podvrgavaju se svi novi uređaji, cevovodi i armatura
koji rade pod pritiskom.
2.
Puno tehničko ispitivanje se vrši:
- spoljnim pregledom,
- ispitivanjem na hladni hidraulički pritisak,
- unutrašnjim pregledom gde je to moguće
- ispitivanjem za zaptivenost
3.
Karakteristike pojedinih ispitivanja:
- spoljni pregled se vrši bez prekida u radu postrojenja, a pri istom se obraća pažnja na opšti
sastav uređaja kao i na pojedine delove, posebno na armaturu i na međusobno dejstvo delova
uređaja,
- ispitivanje na hladan hidraulički pritisak se vrši pre puštanja postrojenja u probni rad. Pre
ispitivanja na hladan hidraulički pritisak i unutrašnjeg pregleda, postrojenje mora biti očišćeno, a
svi poklopci, otvori, okna i drugo će biti čvrsto postavljeni da ne bi došlo do curenja prilikom
ispitivanja.
4.
Uređaji i cevovodi se ispituju na hladan hidraulički pritisak od:
- za vodeno postrojenje:
Ppr = 2,0+Pp+Pat (bar)
gde je:
- Pp - pritisak pumpe
- Pat - hidrostatički pritisak u najnižoj tački postrojenja
- za parno i vazdušno postrojenje:
Ppr = 1,5 x Pr
gde je:
- Pr - radni (normalni) pritisak
Proba se vrši vodom iz vodovoda ukoliko je pritisak dovoljan, a ako nije, onda pomoću pumpe.
Sva ispitivanja se vrše pomoću kontrolnog službenog manometra kojim se istovremeno
kontrolišu i manometri na pripadajućim uređajima postrojenja.
Navedeni probni pritisak Ppr se održava 30 min. posle čega se snižava na radni pritisak, pri
čemu se vrši osmatranje uređaja u roku jednog časa. Smatra se da su uređaji i cevovodi
Ознака: К.2.01-3
Страна 64 од 81
izdržali ovo ispitivanje ako:
- ne pokazuju znake oštećenja,
- se ne primećuju deformacije,
- se ne primećuje curenje (orošenje, tj. tzv. "suze" se ne smatraju curenjem).
5.
Pri unutrašnjem pregledu uređaja pažnju obratiti uglavnom na sastav - spoj zidova, šavova i veza i
na stanje površina.
6.
Ispitivanje na zaptivenost se vrši neposredno posle ispitivanja na hladan hidraulički pritisak.
Pri ovom ispitivanju treba se obavezno pridržavati sledećeg:
- probni pritisak mora biti jednak radnom pritisku,
- kod vodenog ili parnog postrojenja se smatra da je postrojenje izdržalo ispitivanje na
zaptivenost ako pritisak ne opadne u toku jednog časa za više od 0,2%.
- kod postrojenja za komprimovani vazduh vreme održavanja probnog pritiska se određuje u
svakom pojedinačnom slučaju.
Smatra se da su uređaji izdržali, ispitivanje na zaptivenost ako pad pritiska u toku jednog
časa ne prelazi:
a) u uređaju zapremine Vmax<1 m³
dp = 1% pri Ppr = Pr
b) u uređaju zapremine Vmax<1-3 m³
dp = 0,5% pri Ppr = Pr
c) u uređaju zapremine Vmax<3 m³
dp = 0,2% pri Ppr = Pr
7.
Ako je u instalaciji za komprimovani vazduh Po i Pk - pritisak na početku i na kraju ispitivanja,
to i tk odgovarajuće temperature komprimovanog vazduha, onda se određivanje srednje
veličine gubitaka vazduha vrši po formuli:
dV = 100(1-Pk(273+to/Pa(273+tk)) (%)
8.
Isporučilac uređaja obavezno mora da uz isporučene uređaje priloži i sledeće:
- ateste upotrebljenih materijala,
- ateste varilaca,
- rengentski snimak varova,
- odobrenje nadležne inspekcije parnih kotlova za upotrebu dotičnog uređaja, ako je
Pr>1,5 bar i (Pr) x (V) > 0,3 barm³
9.
Svaki isporučeni (izrađeni) uređaj mora imati tablicu na kojoj su dati sledeći podaci:
Ознака: К.2.01-3
Страна 65 од 81
- ime i mesto proizvođača
- fabrički broj
- godina izrade
- zapremina
- radni pritisak
- probni pritisak.
10.
U svemu ostalom treba se pridržavati odgovarajućih lokalnih propisa i standarda.
11.
Svim ispitivanjim obavezno mora prirustvovati nadzorni organ Naručioca, koji overava rezultat
ispitivanja preko građevinskog dnevnika.
12.
O probi na hladan hidraulički pritisak sačinjava se još i poseban zapisnik.
IV. ISPITIVANJE INSTALACIJE NA TOPLO/HLADNO - TERMOTEHNIČKO ISPITIVANJE
Proba na toplo (u zimskom režimu rada), odnosno na hladno (u letnjem režimu rada) se izvodi u cilju
ispitivanja rada instalacije, ravnomernosti zagrevanja (odnosno hlađenja) grejnih, tj. rashladnog tela,
pravilnosti održavanja, pravilnosti izvedene instalacije u pogledu kompenzancije temperaturskih
idzuženja cevi itd.
Pri ovom ispitivanju utvrđuje se sledeće:
a) da instalacija nigde ne propušta vodu ni u najmanjim količinama,
b) da sva armatura i merni instrumenti funkcionišu pravilno i pouzdano,
c) da svi izmenjivači toplote imaju ravnomernu temperaturu po celoj površini,
d) da sve konzole, obujmice, čvrste tačke i naročito pričvrsnice lako podnose sva naprezanja
prouzrokovana širenjem i skupljanjem cevi usled promena temperature.
Osim ovoga ispitivanja vrši se i provera kvaliteta montaže, pri čemu treba obratiti pažnju na:
a) nepropustljivost cevovoda,
b) zaštitu od korozije,
c) pravilnu montažu cevovoda i armature,
d) izradu izolacije i farbarske radove.
Po uspešno završenoj probi na toplo mora se sačiniti zapisnik između izvođača radova i
nadzornog organa.
U svemu ostalom pridržavati se odredaba SRPS.M.E6.012.
V. ISPITIVANJE, BALANSIRANJE I FINALNA MERENJA NA SISTEMIMA
Nakon završetnog finalnog merenja vazdušne i vodene strane na instalaciji ovlašćena radna organizacija
izdaje dokument pod nazivom: Elaborat finalnog merenja
Ознака: К.2.01-3
Страна 66 од 81
a)
Ispitivanje, merenje i balansiranje vodenih I vazdušnih delova sistema
1.
U okviru projekta predviđaju se organi za merenje i balansiranje instalacije na definisane
parametre protoka vode I vazduha (balansni ventili, leptir-klapne, merne blende, merne mlaznice,
merne venturi cevi, demperi konstantnog I varjabilnog protoka, itd). Ovi merno regulacioni organi
montiraju se na grane koje napajaju svaki od spratova, na polaznim deonicama vertikala kao i na
povratnim vodovima svakog od potrošača ili proizvođača grejnog ili rashladnog kapaciteta, za
vodene sisteme, odnosno na ograncima kanalskog razvoda koji će nam omogućiti potrebnu
raspodelu vazduha
Na ovaj način svaki projektom definisani protok vode može se kontrolisati u procesu balansiranja
instalacije na projektne parametre kao i kontrola rada instalacije u procesu njenog održavanja.
2.
Balansiranje instalacije potrebno je vršiti isključivo kompenzacionom ili proporcionalnom
metodom.
3.
Vodeni deo instalacije (topla ili hladna voda) potrebno je uregulisati tako da svi parametri
protoka u odnosu na projektne vrednosti budu u okviru tolerancija datih u sledećoj tabeli
(prema CIBSE Commissioning Code, series A&W i ASHRAE Systems Handbook 1980, Chapter
40):
Element instalacije
Vodeni sistemi grejanje
TOLERANCIJA
grejač ili hladnjak protoka
Vodeni sistemi hlađenje
TOLERANCIJA
- 15% + 15%
- 7.5% + 15%
- 10% + 10%
- 0% + 10%
vode manjeg od 400 kg/h
grejač ili hladnjak protoka
vode većeg od 400 kg/h
ogranak cevovoda
- 10% + 10%
glavni cevovod
- 0% + 10% - 0% + 10%
4.
- 0% + 10%
Vazdušnii deo instalacije potrebno je uregulisati tako da svi parametri protoka u odnosu na
projektne vrednosti budu u okviru tpreporučenih vrednosti datih u sledećoj tabeli
Element instalacije
Vazdušni sistemi
TOLERANCIJA
Mehanička ventilacija Komforno hlađenje
Ознака: К.2.01-3
0% + 10%
Страна 67 од 81
Procesna klimatizacija
Nadpritisna ventilacija
0% + 10%
Grafički deo treba da sadrži: dijagrame zavisnosti protoka od napora mernih elemenata, dijagrame
regulacionih ventila, osnove sa horizontalnom cevnom mrežom i naznačenim mernim
mestima i šemu toplotne podstanice sa rasporedom mernih mesta i podacima o ugrađenoj opremi.
3.1. Izvršiti ispitivanje vazdušne propustljivosti objekta prema SRPS.U.J5.100. Ovo ispitivanje
zajednički organizuju glavni izvođač građevinskih radova, kooperant za ugradnju građevinske
stolarije i bravarije i izvođač centralnog grejanja. Po izvršenom ispitivanju se sačinjava i
ispostavlja overen Izveštaj. Cena ispitivanja može iznositi najviše 4% od vrednosti materijala i
radova na ugradnji stolarije i bravarije.
b)
Ispitivanje i puštanje u rad automatske regulacije instalacije
Posle radova ispitivanja, merenja i balansiranja vazdušnog i vodenog dela instalacije treba
pristupiti regulisanju automatike, a u vezi sa tim i regulisanju mikroklime u prostorijama za boravak ljudi.
c)
Ispitivanje mikroklima prostora
1.
Posle završenih radova merenja i balansiranja instalacije, uključujući i automatsku regulaciju,
izvršiti merenja mikroklime u pojedinim prostorijama, na visini 1 m od poda, na sredini prostorije
(na preseku dijagonala prostorije). Ova merenja treba izvršiti pri uslovima sličnim projektnim, a
izbegavati svaka preračunavanja koja su kod ovih instalacija nemoguća.
2.
Ova ispitivanja vrši ovlašćena organizacija.
d)
Označavanje instalacije
1.
Po završenim radovima na instalaciji mora se izvršiti označavanje instalacije.
2.
Označavanje instalacije u mašinskoj sali odn. podstanici vrši se u svemu prema usvojenim
oznakama iz šeme postrojenja i uputstva za rad i održavanje, a u skladu sa lokalnim
normama
i standardima za označavanje instalacija bojama.
3.
Označavanje pojedinih elemenata na instalaciji kao što su protiv-požarne klapne, kanalski
grejači, dodatni filtri itd. vrši se u skladu sa zahtevima projekta. Oznake moraju biti postavljene na
trajnim površinama objekta, a nikako na pokretnim elementima tavanice, na primer.
Trajno obeležavanje instalacije u mašinskoj sali mora da omogući rukovaocu lakši rad.
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE INSTALACIJE KLIMATIZACIJE – FREONSKI DEO
Sva oprema i materijal moraju se isporučiti prema odredbama i specifikaciji koja je projektom
defmisana. Izvođenje i montaža se takođe moraju izvršiti prema projektu.
Ознака: К.2.01-3
Страна 68 од 81
Sva oprema i materijal moraju biti novi i neupotrebljavani, i da u potpunosti odgovaraju svojoj nameni i
standardima važećim u ovoj oblasti.
Za cevovode rashladnog fluida moraju se primeniti bakarne cevi vučene prema SRPS C.D5.501.
Svi nerastavljivi spojevi se moraju izvesti tvrdim lemljenjem srebrnim lemovima prema SRPS C.D2.307,
a rastavljivi pomoću holendera sa pertlovanim krajevima cevi.
Svi skupljači, resiveri, odvajači i ostali sudovi moraju biti isporučeni sa atestom u skladu sa propisima
koji važe za sudove pod pritiskom.
Cevna mreža mora biti izvedena tako da dilataciona naprezanja budu u dozvoljenim granicama.
Cevi u horizontalnom razvodu moraju biti polagane sa odgovarajućim padovima. Pri polaganju cevi,
koriste se konzole, nosači ili vešaljke. Termoizolovane cevi ne smeju da leže direktno na cevnim
osloncima, već se moraju staviti odgovarajući podmetači (impregnirano tvrdo drvo ili stiropor
odgovarajuće tvrdoće). Razmak između konzola, odnosno nosača cevi, usvojiti prema sledećem uputstvu:
Razmak konzola :
Prečnici cevi: do 1" 1"-2" 2"-2 1/2"
Izolovane cevi 1.5m 1.5m 2m
Neizolovane cevi
1.5m 2.5m 4m
Otvori za prolaz cevovoda kroz zidove i međuspratne konstrukcije, ukoliko nisu predviđeni
građevinskim projektom, smeju se bušiti samo uz odobrenje stručnog nadzora. Termoizolacija cevi kroz
ove otvore mora da bude izvedena bez prekida.
Rashladna instalacija se ne sme puštati u probni ili redovni rad sve dok se termoizolacija cevovoda i
sudova kompletno ne završi.
Svi delovi rashladne instalacije moraju biti ispitani na probni pritisak od 30 bar.
Nepropusnost se ispituje korišćenjem bezopasnog medijuma, kao što je npr. rashladno sredstvo ili inertan
gas (vazduh, azot ili neki drugi inertan gas). Korišćenje kiseonika nije dozvoljeno iz bezbedonosnih
razloga.
Nepropusnost se utvrđuje tako što se ispitivana površina premaže pogodnim sredstvom, npr. penom,
sapunicom ili ispitivanjem detektorom, pri čemu se nepropusnost ocenjuje vizuelno, pojavom gasnih
mehurića.
U toku ispitivanja nepropusnosti rashladnih postrojenja mora se onemogućiti prekoračenje utvrđenog
ispitnog pritiska i obezbediti zaštita ljudi i sredstava od opasnosti.
Nakon uspešnog ispitivanja nepropusnosti sačiniti zapisnik.
Montirana i završena rashladna instalacija mora da se pre punjenja rashladnim fluidom ispita na probni
pritisak od 30 bar, koji u toku 24 h ne srne da opadne za više od 0.2% .
Ovo ispitivanje se mora izvršiti u prisustvu stručnog nadzora.
Po završenom ispitivanju rashladne instalacije vrši se punjenje rashladnim fluidom, i proba cele
Instalacije na funkcionalnost.
Ознака: К.2.01-3
Страна 69 од 81
Ako stručni nadzor bude zahtevao posebno ispitivanje nekog materijala, izvođač je dužan da taj materijal
podnese na ispitivanje ovlašćenoj ili odgovornoj ustanovi.
Izvođač je dužan da do tehničkog prijema dostavi nARUČIOCU uputstva za rukovanje i održavanje
instalacije u tri primerka.
VIII
Ознака: К.2.01-3
ПРЕДМЕР РАДОВА - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Страна 70 од 81
Opis
J.M.
Kol.
Jedinična
cena
UKUPNO
PREDMER
Ознака: К.2.01-3
Страна 71 од 81
Cena obuhvata isporuku specificiranog materijala i opreme,
ugradnju, sitan nepomenut materijal, električno povezivanje,
proveru, podešavanje, puštanje u rad od strane ovlašćenog
servisera i izdavanje svih neophodnih sertifikata, izveštaja i
garancija.
A. DEMONTAŽA
01 Ispiranje radijatora izvršiti tako što se svaki od radijatora demontira
sa instalacije, iznese i ispere pojedinačno i ponovo montira.
Termik 2, Zrenjanin
35 - 430/5
kom.
4
kom.
4
kom.
4
02 Zamena radijatorskih ventila duploregulišućih
DN 20
03 Zamena radijatorskihzatvarajućih navijaka
DN 20
UKUPNO A. DEMONTAŽA
Ознака: К.2.01-3
Страна 72 од 81
B. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
RADIJATORI I PRIBOR
01 Isporuka i montaža člankastih aluminijumskih radijatora. U cenu
radova uračunato je formiranje grejnih tela, montaža, jedna
demontaža i ponovna montaža posle obrade parapetnih zidova,
izrada radijatorskih priključaka i isporuka potrebnog broja
radijatorskih spojnica i dihtunga.
Proizvod Global, Italija. Tip Oscar 2000 (ili odgovarajuće)
Proizvod Global, Italija. Tip Vox 600 (ili odgovarajuće)
02 Isporuka i montaža radijatorskih konzola za nošenje aluminijumskih
čl.
čl.
13
22
kom.
9
kom.
kom.
9
3
radijatora..
03 Isporuka i montaža radijatorskih čepova i redukcija
DN25-DN15
DN25
04 Isporuka i montaža t radijatorskog ventila sa mogućnošću ugradnje
termo glave
DN15
05 Isporuka i montaža termo glava
.
kom.
3
kom.
3
kom.
3
kom.
3
m.
m.
12
12
06 Isporuka i montaža radijatorskog navijka.
DN15
07 Isporuka i montaža ručnih odzračnih slavina za ugradnju u
radijatorskoj redukciji
DN15
UKUPNO RADIJATORI I PRIBOR
CEVNA MREŽA I PRIPADAJUĆA ARMATURA INSTALACIJE
RADIJATORSKOG GREJANJA
08 Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi JUS C.B5. 221. za
izradu horizontalne razvodne mreže, usponskih vodova i
priključaka na fan coil aparate
Ø21.3x2.3
Ø26.9x2.3
09 Spojni, zaptivni i pomoćni materijal potreban za montažu cevne
mreže od čeličnih cevi. Za vrednost ovog materijala se se uzima
50% od vrednosti čeličnih cevi iz ovog dela predmera. Ovom
stavkom su obuhvaćeni:
* acetilen
* kiseonik
* topljiva žica potrebna za zavarivanje
* cevni lukovi, T komadi
* šelne za cev (od DN15 do DN 150), proizvod Konarik (ili
odgovarajuće)
* navojne šipke za montažu cevne mreže
* metalni tipl i ostali pomoćno materijal neophodan za montažu cevi
10 Slavine za punjenje i pražnjenje, proizvod IVR, Italija.(ili
odgovarajuće)
DN15 NP16
kom.
UKUPNO CEVNA MREŽA I PRIPADAJUĆA ARMATURA
INSTALACIJE RADIJATORSKOG GREJANJA
Ознака: К.2.01-3
50%
4
Страна 73 од 81
BOJENJE I IZOLACIJA CEVNE MREŽE INSTALACIJE
RADIJATORSKOG GREJANJA
11 Premazivanje cevne mreže od čeličnih cevi (miniziranje) u dva
premaza, zaštitnom bojom (dve različite boje farbe) postojanom na
radnoj temperaturi. Pre nanošenja zaštite, cevi dobro očistiti od
korozije i nečistoće. U cenu radova su uračunati zaštitna boja i sav
pomoćni materijal ( sredstva za čišćenje i odmašćivanje cevi, četke
i dr.)
Ø21.3x2.3
Ø26.9x2.3
m
m
12
12
kom.
1
kg.
50
kom.
1
UKUPNO BOJENJE I IZOLACIJA CEVNE MREŽE
INSTALACIJE RADIJATORSKOG GREJANJA
UKUPNO B. INSTALACIJA RADIJATORSKOG
GREJANJA
C. INSTALACIJA VAZDUŠNIH ZAVESA
VAZDUŠNE ZAVESE I PRIBOR
01 Isporuka i montaža vertikalnih vazdušnih zavesa sa elektro
grejačem, proizvod "Frico", Velika Britanija (ili odgovarajuće)
Model: CCS20E16
El. Grejač (trostepeni): P=5.4/10.8/16.2kW;
Protok vazduha: V=1980/3800m3/h
el.napajanje ventilatora: I=23.4A;400V; 3Ph; 50 Hz
Visina :2000 mm
05 Isporuka ostalog sitnog materijala za montažu vazdušnih zavesa .
06 Isporuka i montaža termostata za regulaciju vazdušne zavese,
komplet sa povezivanjem do vazdušne zavese, na izvedenu el
instalaciju, proizvod Frico.(ili odgovarajuće)
SIREAA Advanced kit
UKUPNO C. INSTALACIJA VAZDUŠNIH ZAVESA
Ознака: К.2.01-3
Страна 74 од 81
D. VENTILATOR-KONVEKTORI
OPREMA, ARMATURA I CEVI
INSTALACIJA FAN COIL APARATA
FAN COIL APARATI I PRIBOR
01 Isporuka i montaža fan coil uređaja, sve spremno za rad,
parapetni sa kabinetom. Uzimanje vazduha sa prednje strane, bez
nožica. Toplotni izmenjivači (CuAl) za četvorocevni sistem sa 3redim hladnjakom i 1-redim grejačem. Standardni 3-brzinski
tangencijalni ventilator, napajanje 1x230V, 50Hz. Svaki fan coil se
isporučuje sa:
Proizvođač "Daikin" Italija, (ili odgovarajuće) sledećih
karakteristika:
tip FV 04 4P:
brzina: srednja (2)
unutrašnja temperatura: t=24°C
temperatura vode: tw=6/12°C
max rashladno opterećenje: Qtot=4260W, Dp=12kPa
unutrašnja temperatura: t=22°C
temperatura vode: tw=50/45°C
max toplotno opterećenje: Qgr=5050W, Dp=12kPa
kom.
6
kom.
6
kom.
6
kom.
6
kom.
24
kom.
24
02 Isporuka i montaža trokrakih ventila sa motornim pogonom i
termostatskom regulacijom on-off, napajanje 24V, proizvod
SIEMENS (ili odgovarajuće)
model: VMP47.10-xxx
VMP47.10-1.0, DN10, Kvs=1.0
03 Isporuka i montaža pribora za montažu ventila, proizvod SIEMENS
model: ALG132 (ili odgovarajuće)
04 Isporuka i montaža pogona ventila sa on-off regulacijom,
napajanje 24V, proizvod SIEMENS
model: STP 71 (ili odgovarajuće)
05 Isporuka i montaža mini loptastih slavina za montažu na cevnu
mrežu svakog fan coil-a (razvod + povrat), proizvod IVR, Italija. (ili
odgovarajuće)
DN15 NP6
06 Isporuka i montaža fleksibilnih čeličnih creva, napravljenih od
INOX cevi, proizvođača EUROTIS, NP16 (ili odgovarajuće)
DN15, l=0.5m
07 Servisno puštanje u rad fan coil-a, termostata i trokrakih ventila i
povezivanje na izvedenu elektro instalaciju.
paušalno
UKUPNO FAN COIL APARATI I PRIBOR
Ознака: К.2.01-3
Страна 75 од 81
CEVNA MREŽA I PRIPADAJUĆA ARMATURA INSTALACIJE
FAN COIL APARATA
18 Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi JUS C.B5. 221. za
izradu horizontalne razvodne mreže, usponskih vodova i
priključaka na fan coil aparate
Ø21.3x2.3
Ø33.7x2.6
Ø42.4x2.6
Ø60.3x2.9
m.
m.
m.
m.
64
12
16
18
19 Spojni, zaptivni i pomoćni materijal potreban za montažu cevne
mreže od čeličnih cevi. Za vrednost ovog materijala se se uzima
50% od vrednosti čeličnih cevi iz ovog dela predmera. Ovom
stavkom su obuhvaćeni:
* acetilen
* kiseonik
* topljiva žica potrebna za zavarivanje
* cevni lukovi, T komadi
* šelne za cev (od DN15 do DN 150), proizvod Konarik ili sl.
* navojne šipke za montažu cevne mreže
* montažna šina, proizvod FISCHER (ili odgovarajuće)
* metalni tipl i ostali pomoćno materijal neophodan za montažu
cevi
21 Isporuka ostalog sitnog materijala za montažu .
50%
kg.
200
kom.
1
kom.
15
kom.
4
kom.
4
m
m
20
50
22 Isporuka i montaža loptastih slavina na razvodnim granama
usponskim vodovima i prelivnim cevima, proizvod IVR, Italija. (ili
odgovarajuće)
DN50 NP16
23 Isporuka i montaža balansnih ručnih ventil, navojni, PN10. Sa
priključcima za diferencijalni manometar i skalom za očitavanje
položaja.Proizvođač: "Herz" Austrija (ili odgovarajuće)
4117M - DN50
25 Slavine za punjenje i pražnjenje, proizvod IVR, Italija. (ili
odgovarajuće)
DN15 NP16
26 Vazdušni sudovi od čeličnih cevi, očišćeni i antikoroziono
zaštićeni. komplet sa prelivnim cevima 1/2" i ispusnim ventilima.
Ø 219.1x5, l= 300 mm
27 Isporuka i montaža polipropilenskih (PPR) cevi za odvođenje
kondenzata iz fan coila. Specificirani su spratni cevni vodovi
kondenzata do vertikala. Vertikale su obuhvaćene projektom
vodovoda i kanalizacije ovog objekta.
DN50
DN32
28 Isporuka i montaža gumenih zaptivnih prstenova, kolena, T-
komada, vešaljki na max 1 m (kod razvoda kondenzne mreže pod
plafonom). Za vrednost ovog materijala se se uzima 25% od
vrednosti cevi iz ovog dela predmera.
25%
29 Dodatno zaptivanje spojeva silikonom.
Ознака: К.2.01-3
kom
6
Страна 76 од 81
30 Isporuka i montaža požarno
otpornog omotača (F90) cevi
kondenzata (od DN32 do DN50) u delu prodora kroz požarno
otporne zidove, proizvod Promat (ili odgovarajuće). Ovom stavkom
su obuhvaćeni:
PROMASTOP-protivpožarni omotač, pričvsne spojnice, metalni
tiplovi,navojne šipke i dr.
PROMASTOP-UniCollar - DN32-DN50
komplet
4
UKUPNO CEVNA MREŽA I PRIPADAJUĆA ARMATURA
INSTALACIJE FAN COIL APARATA
BOJENJE I IZOLACIJA CEVNE MREŽE INSTALACIJE FAN
COIL APARATA
31 Premazivanje cevne mreže od čeličnih cevi (miniziranje) u dva
premaza, zaštitnom bojom (dve različite boje farbe) postojanom na
radnoj temperaturi. Pre nanošenja zaštite, cevi dobro očistiti od
korozije i nečistoće. U cenu radova su uračunati zaštitna boja i sav
pomoćni materijal ( sredstva za čišćenje i odmašćivanje cevi,
četke i dr.)
Ø21.3x2.3
Ø33.7x2.6
Ø42.4x2.6
Ø60.3x2.9
m
m
m
m
64
12
16
18
m
m
m
m
64
12
16
18
m2
10,00
m2
10,00
32 Isporuka i montaža toplotne izolacije cevovoda tople i hladne
vode, i armature hladne vode, sa parnom branom, kao
ARMAFLEX AC (ili odgovarajuće). Izolacija mora biti nezapaljiva
prema klasi B1 (DIN 4102-1, sa zvaničnim srpskim atestom). U
cenu uračunati:
* Lepak
* PVC traka-crna 50/1
AC-13 x 022
AC-13 x 035
AC-13 x 042
AC-13 x 060
33 Toplotna izolacija cevovoda hladne vode većeg prečnika i
armature hladne vode izolacijom u tablama sa parnom branom,
kao ARMAFLEX AC (ili odgovarajuće). Izolacija mora biti
nezapaljiva prema klasi B1 (DIN 4102-1, sa zvaničnim srpskim
atestom). Izolacija se isporučuje u tablama, komplet sa lepkom i
trakama za spajanje.
AC-13mm
35 Oblaganje svih prodora cevne mreže kroz požarno otporne zidove,
kamenom vunom 100mm (potrebno je dostaviti sve sertifikate kao
dokaz o vatrootpornosti F90), u dužini od min 500mm sa obe
strane pregrade. U cenu uračunati sav potreban materijal za
montažu i spajanje.
površina za oblaganje
UKUPNO BOJENJE I IZOLACIJA CEVNE MREŽE
INSTALACIJE FAN COIL APARATA
Ознака: К.2.01-3
Страна 77 од 81
E. GRAĐEVINSKI RADOVI
01 Manji građevinski radovi , kao što je bušenje zidova i ploča za
prolaz cevi , bušenje rupa za montažu nosača cevi i kanala, itd.
pauš.
UKUPNO E. GRAĐEVINSKI RADOVI:
Ознака: К.2.01-3
Страна 78 од 81
F. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
01 Priprema gradilišta i magacina. Sve navedeno treba da bude
urađeno prema napomenama iz ove dokumentacije.
02 Spoljni i unutrašnji transport materijala i alata. Sve navedeno treba
da bude urađeno prema napomenama iz ove dokumentacije.
03 Sve parcijalne i završna hladna proba na zaptivenost, sa davanjem
pisanog izveštaja na srpskom i engleskom jeziku. Sve navedeno
treba da bude urađeno prema napomenama iz ove dokumentacije.
04 Punjenje instalacije vodom.
05 Ispiranje instalacije u skladu sa tehničkim uslovima i napomenama
iz ovog projekta.
06 Unošenje svih izmena u projekat i izrada projekta izvedenog
objekta. Sve navedeno treba da bude urađeno prema
napomenama iz ove dokumentacije.
07 Podešavanje balansnih ventila, radijatorskih ventila itd. u skladu sa
ovim projektom. Sve navedeno treba da bude urađeno prema
napomenama iz ove dokumentacije.
08 Probni pogon opreme isporučene od strane izvođača i asistencija
pri probnom pogonu opreme isporučene od strane investitora ili
treće strane.Sve navedeno treba da bude urađeno prema
napomenama iz ove dokumentacije.
09 Regulacija parametara na vodenoj strani (protok, temperatura,
pritisak) u skladu sa projektom, sa izradom pisanog izveštaja o
rezultatima.Sve navedeno treba da bude urađeno prema
napomenama iz ove dokumentacije.
10 Izrada uputstva za korišćenje i održavanje instalacije grejanja
ventilacije i hlađenja. Uputstva i principijelne šeme treba da budu
istaknute u mašinskim salama.Sve navedeno treba da bude
urađeno prema napomenama iz ove dokumentacije.
11 Podešavanje položaja dempera na vazdušnoj strani, merenje
protoka na ventilatorima i distributivnim elementima i izrada
elaborata o postignutim parametrima, sve prema napomenama iz
ove dokumentacije.
12 Podešavanje automatike prema napomenama iz ove
dokumentacije.
13 Obuka korisničkog osoblja prema napomenama iz ove
dokumentacije..
14 Merenje buke generisane instalacijama i izrada odgovarajućeg
izveštaja prema opštim napomenama iz ove dokumentacije.
15 Obeležavanje instalacije (pločice sa natpisima, strelice, itd.). Sve
navedeno treba da bude urađeno prema napomenama iz ove
dokumentacije.
16 Asistencija prilikom tehničkog prijema prema napomenama iz ove
17
18
19
20
21
dokumentacije.
Predaja objekta nakon izdavanja upotrebne dozvole prema
napomenama iz ove dokumentacije.
Zatvaranje gradilišta i uklanjanje magacina, radionica, kontejnera
itd prema napomenama iz ove dokumentacije.
Testiranje vazdušne propustljivosti kancelarijskog prostora u
skladu sa standardom JUS U.J5.100 i izrada izveštaja.
Testiranje ugrađene izolacije objekta u skladu sa standardom JUS
U.J5.062 i izrada odgovarajućeg izveštaja.
Svi drugi radovi potrebni za izradu instalacije koji su specificirani u
napomenama iz ove dokumentacije.
pauš.
UKUPNO F. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI:
Ознака: К.2.01-3
Страна 79 од 81
REKAPITULACIJA
A. DEMONTAŽA
B. INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
C. INSTALACIJA VAZDUŠNIH ZAVESA
D. VENTILATOR-KONVEKTORI
E. GRAĐEVINSKI RADOVI
F. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO BEZ PDV:
PDV:
UKUPNO SA PDV:
НАПОМЕНА: Потребно је у табеле унети цене без пореза на додату вредност, осим у
рекапитулацији где ће крајњи износ бити и са порезом на додату вредност.
У_______________________
М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________
Датум: ___________________
Ознака: К.2.01-3
Страна 80 од 81
IX Графичка документација:
- Основа подрума – Диспозиција машинских инсталација
- Основа приземља – Диспозиција машинских инсталација
- Технолошка шема топле воде
Ознака: К.2.01-3
Страна 81 од 81
Download

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ГРАД БЕОГРАД