5. února 2015 číslo 5 ročník 45
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
www.okd.cz
Bezpečnostní heslo měsíce: „TO NEJCENNĚJŠÍ, CO Z DOLU VYCHÁZÍ, JE ZDRAVÝ HORNÍK“
Jarmila Ivánková
finanční
ředitelka OKD
Vážení kolegové,
je za námi první měsíc
mimořádně náročného roku
2015. Sestavování plánu pro
těžbu, ražby a další oblasti naší
činnosti bylo tentokrát nadmíru
náročné. Vlastně nejkomplikovanější za dobu mého působení
v OKD. Důvodem jsou kromě
technicko-hornických záležitostí finance, které musíme držet
pod kontrolou.
Již na začátku loňského roku
a předtím v průběhu roku 2013,
kdy na nás tvrdě dopadla světová krize černouhelného sektoru
a padající ceny uhlí, jsme říkali,
že musíme každou korunu obracet v ruce dvakrát a odpovědně
řídit náklady. Pro letošní rok to
platí ještě více a je to pro naši
budoucnost naprosto zásadní.
Abychom ustáli mimořádně
těžkou situaci, v níž se společnost OKD v současnosti nachází, a zajistili si další budoucnost,
musíme zvládnout několik
základních úkolů. Musíme splnit
plány ve výrobě, abychom mohli
dodávat uhlí našim zákazníkům
a inkasovat za něj peníze, které
nutně potřebujeme. Podobný
výpadek v těžbě jako v loňském
roce si nemůžeme dovolit.
Chybějící prostředky by pro nás
znamenaly ohromné komplikace. Po prvním měsíci můžu
konstatovat, že plán těžby se
nám v lednu splnit podařilo.
Pokračujme v tom i nadále.
Zároveň musíme být schopni
včas připravit nové plochy pro
dobývání, které budou generovat peníze v dalším období.
Letošní rok bude především
o penězích. Proto musíme
striktně hlídat naše náklady
a jednotkové náklady na vytěženou tunu proti minulým letům
dále snížit, aby se dostaly pod
úroveň, za které uhlí prodáváme. Jen tak můžeme uspět.
A nejde o proklamace. Začít
musí každý sám od sebe tím,
že bude při práci přemýšlet, jak
by ji mohl dále zefektivnit a kde
by bylo možné ušetřit. Velké
úspory často začínají drobnými
návrhy a zdánlivě malými
částkami.
Nic z toho, co jsem zde
popisovala, nesmí být na úkor
bezpečnosti. Minulý rok v ní
nebyl dobrý a musíme udělat
vše pro to, aby se neopakoval.
Buďme odpovědní ke svému
zdraví i zdraví našich kolegů
na pracovišti. Dodržujme
pravidla, předpisy, a především:
používejme při práci zdravý
selský rozum a zachovávejme
chladnou hlavu.
4
Technologie
11
Zaměstnanost
Odměny nejlepším
Vysoké kotvení
Změna je život
Za stabilní práci bez úrazu
zájezdy vylosovaným
V roce 2008 s nedůvěrou,
loni 16 tisíc kotev!
Nová šichta pomáhá,
chce to mít zájem
Jan Jurášek: Musíme
zvýšit efektivitu v OKD
Letos vytěžíme méně
uhlí než loni a vyrazíme
méně chodeb. Tomu
musí odpovídat počet
zaměstnanců. Ke konci
dubna z firmy odejde 250 lidí
tě a za poslední tři roky došlo k zavření velkého množství černouhelných šachet. Ceny, za které uhlí
prodáváme, se navíc v současnosti netvoří u nás v regionu, ale spíše
mezi Austrálií, Čínou a Japonskem.
Nedokážeme je příliš ovlivnit.
Restrukturalizace
prochází celým OKD.
Firma musí přizpůsobit
počet zaměstnanců těžbě
– zaměří se na přirozené
odchody, ale dotkne se to
i kmenových zaměstnanců
a dodavatelů.
STONAVA – Společnost OKD plánuje v letošním roce vytěžit o zhruba 800 tisíc tun uhlí méně než vloni. Z dlouhodobého hlediska bude
těžba klesat i v budoucnu. Tomu
se podle vedení firmy musí přizpůsobit počet zaměstnanců. Ke konci
roku 2014 OKD opustilo zhruba tři
sta lidí, dalších dvě stě padesát jich
odejde ke konci dubna. V letošním
roce se také sníží počet dodavatelů.
O plánech pro letošní rok jsme hovořili s ekonomicko-personálním
ředitelem Janem Juráškem.
Jaká je situace na černouhelném
trhu?
Nadále velmi špatná. Ceny koksovatelného i energetického uhlí zůstávají velice nízko a podle expertů se v nejbližší době výrazněji nezvednou. To pochopitelně působí
problémy těžařům po celém svě-
FOTO: Josef Lys
Editorial
Bezpečnost
Ekonomicko-personální ředitel Jan Jurášek tvrdí, že společnost OKD je v klíčovém roce, který rozhodne o její budoucnosti.
Zásadní je snižování nákladů.
206 týdnů bezúrazového provozu!
Lidský faktor v podobě
kvalitního kolektivu
hraje značnou roli
ve výsledcích paskovské
úpravny – nejlepším
prádle čtvrtého čtvrtletí
uplynulého roku
PASKOV – Závod úpraven drží
na prádle v Paskově rekord zastiňující v duchu jednoho z hesel
společnosti OKD – Bezpečnost
na prvním místě! – všechny výrobní výsledky. Koncem ledna totiž
uplynulo 206 týdnů provozu bez
úrazů; s nulami v kolonkách jak
evidovaných, tak registrovaných.
„Necelé čtyři roky jsou zároveň nejdelším bezúrazovým obdobím na našem prádle, fungujícím
od počátku 70. let minulého století. V časech, kdy se o bezpečnosti více hovořilo, než konalo, přitom
nebylo výjimkou dvacet poraněných zaměstnanců za rok. V současné době se mění přístup celé
firmy i samotných pracovníků, což
v kombinaci s provozním štěstím,
bez kterého to prostě nejde, znamená zásadní obrat k lepšímu,“
vysvětloval Jiří Růžička, vedoucí
výroby Úpravny Paskov.
A zde momentálně bezpečně pracuje celkem 133 dělníků či
dělnic plus 11 techniků. Těživo
z porubů Důlního závodu 3 putuje nejprve do odkamenění a hrubé třídírny na Staříči (kde pod
taktovkou Petra Gatnara pětadvacet lidí obsluhuje třídiče Scalpeur či rotační třídič
Bradford). Pak nahrubo tříděné uhlí směřuje
do Paskova na úpravnu, kde podle velikosti frakce prochází
buďto rozdružovači
ze
a
žb
tě
Taková byla loni
Drewboy, sazečkami
ch
ký
staříčs
OM
18 nebo zahuša chlebovických
ťovači Dorr, flotátory
porubů.
Denver a hyperbaricDělnice prádla Jana Šipošová během kontroly uvnitř hyperbarického filtru.
kými filtry Andritz.
„Na bezpečnostních i výTrvalé zlepšování se vyplatilo
robních úspěších se podepsaPlány v trvalém zlepšování
hyperbarické filtrace,“ popisoval
lo i složení kolektivu. Během pona Úpravně Paskov v roce
devětatřicetiletý provozní mistr.
sledních pěti let jsme prošli kom2014 splnili, přičemž Martinovi
Na paskovském prádle působí
pletní generační obměnou dělníků
Seberovi vynesl jeden z jeho
od prosince 2008, předtím
a techniků. Dnes mohu říci, že kodobrých nápadů také druhé místo
pracoval jako dělník na koksovně
lektiv paskovského prádla je stabilv programu CI v celém Závodě
Karviná, později na úpravnách
ní a že lidský faktor stojí za nemaúpraven. „Zjednodušeně řečeno
na Doubravě a ČSA. Za výhru si
lou částí našich výsledků,“ nechal
jsem zvýšil výkony čerpadla přeto- zlepšovatel pořídil na Vánoce
se slyšet Marcel Thibaud, vedoucí
ku filtrů, aby se zlepšila účinnost
novou pračku a fotoaparát.
Úpravny Paskov.
862 000
FOTO: Radek Lukša
2
Pokračování na straně 4
Co ovlivnit můžeme, jsou naše
náklady. Proto prochází OKD
od poloviny roku 2013 komplexní restrukturalizací, aby situaci
firma ustála. Ano, pro někoho to
může být velmi nepříjemné a mít
na něj nepříznivé dopady, ale jiná
cesta k přežití, než je zvýšení efektivity a produktivity na jedné straně a snížení nákladů na straně
druhé neexistuje.
Pokračování na straně 2
Ze světa
Ukrajina chce
privatizovat doly
KYJEV – Ukrajina sestaví speciální tým, který bude řešit budoucnost černouhelného hornictví
v zemi. To je již několik desetiletí
silně závislé na státních dotacích, protože náklady na těžbu
jsou vyšší než ceny na trhu.
Stovky horníků demonstrovaly
před vládní budovou především
proti dovozům uhlí z Ruska,
Austrálie a JAR. Reforma má
také poskytnout sociální záruky
horníkům.
Ukrajina oznámila, že se bude
snažit připravit 35 černouhelných dolů do konce roku k privatizaci. Zatímco v roce 2014
vytěžily státní doly 17 milionů
tun uhlí, v letošním roce to bude
pravděpodobně pouze
9 milionů. Šachty se totiž nacházejí na východě země, kde nadále
zuří konflikt mezi proruskými separatisty a vládními jednotkami.
Meziročně proto došlo k poklesu
těžby o více než pětinu, když se
v zemi v roce 2014 vytěžilo 65
milionů tun uhlí proti 84 milionům v roce předcházejícím. ms
2
Z OKD
číslo 5 | ročník 45
Dale R. Ekmark
výkonný ředitel OKD
Fakta o kolektivu a pracovišti
ƒ Počet pracovníků: 113 dělníků
+ 9 THZ
ƒ Vedoucí úseku: Janusz Sztula
ƒ Hlavní předák: Zbyněk Rzidký
(hlavním předákem od roku
1998)
ƒ Mechanik úseku: Vojtěch
Mitrenga
ƒ Zástupce vedoucího úseku:
Libor Laciok
ƒ Směnoví předáci: Miroslav
Moravčík, Peter Chomčo, René
Jurigáček, Miroslav Sedlák,
Peter Jarábek
ƒ Předák zámečníků: Zdeněk
Bogár
ƒ Předák doprava, bezpečnost:
Jaroslav Jandák
ƒ Mechanizace: kombajn KGS
645/2BP/00, výztuž Fazos
17/37 Poz – MD, stěnový
dopravník PF 4/932, sběrný
dopravník TH 700, pásové
odtěžení 3 ks TP 630/1000
ƒ Nájezd porubu: říjen 2014,
porub je veden ve 3. stupni
nebezpečí otřesů
ƒ Počet sekcí při rozjezdu: 121
(k 13. 1. 2015 ubírka 23 sekcí)
Výsledky kolektivu v roce 2014
ƒ Celková těžba: 439 644 tun
(třetí místo v Závodě Důl
Darkov, sedmé místo v OKD)
ƒ Počet limitních výkonů: 3 (druhé místo v Závodě Důl Darkov)
ƒ Listopad: nejvyšší měsíční
těžba ze všech kolektivů v roce
2014 – 113 868 tun
ƒ Srpen–září: vybavování porubu
– rozjezd bez strojních poruch
ƒ Vítězství v soutěži Bezpečné
pracoviště v 1., 3. a 4. čtvrtletí
Jan Jurášek: Musíme
zvýšit efektivitu v OKD
Dokončení ze strany 1
Úspory procházejí celou společností s výjimkou bezpečnosti.
Tam šetřit nemůžeme a nechceme, protože zdraví lidí je pro nás
naprostou prioritou.
Jen pár týdnů poté, kdy opustilo OKD tři sta lidí, jste oznámili
další propouštění. Proč?
Logika je poměrně jednoduchá.
Letos vytěžíme méně uhlí než vloni a vyrazíme méně chodeb. Tomu
musí odpovídat počet zaměstnanců. Situace na černouhelném
trhu se nelepší, ceny zůstávají velice nízké a OKD nemá jinou cestu, jak přežít a fungovat v budoucnosti, než zvýšit efektivitu a produktivitu práce.
Ano, ke konci dubna nás opustí v rámci organizačních změn
250 lidí. Ale musíme se na to
podívat také z druhé stránky. Odejde 250 lidí, ale více než
10 tisíc dalších bude mít nadále
zajištěnou práci.
Ale nechci to zlehčovat. Pro nikoho není jednoduché, když přijde o práci. Proto jsme se snažili k tomu přistupovat s rozvahou
a odpovědně. A chtěli bychom odcházejícím zaměstnancům pomoci při hledání nového uplatnění, třeba programem Nová šichta,
v rámci kterého spolupracujeme
s dalšími významnými zaměstnavateli v regionu.
Podle jakých kritérií bylo rozhodnuto, kdo z OKD odejde?
Těch kritérií byla řada, ale primárně jsme se dívali na to, kdo
ze zaměstnanců je v důchodovém
věku nebo by do důchodu odešel v letošním nebo příštím roce.
Důležitou roli hrála také pracov-
ní morálka některých zaměstnanců a názor jejich nadřízených. Ale
je na místě říct ještě jednu věc.
Většina zaměstnanců, s nimiž se
na odchodu dohodneme, odchází
s odstupným navýšeným nad výši
danou zákoníkem práce a vyšší
kolektivní smlouvou o další dvojnásobek měsíčního platu.
Proč ale OKD propouští vlastní
zaměstnance, když ve firmě pracuje stále více než tři tisíce pracovníků dodavatelských firem?
Ani dodavatelům se zeštíhlování OKD nevyhne. Máme detailní
rozbor jejich počtu a probíhají jednání s vedením firem o jejich snížení. Předpokládám, že nás v letošním roce opustí několik stovek
pracovníků externích firem. Ale
na druhou stranu buďme upřímní.
Bez dodavatelů bychom se v současnosti v OKD neobešli, jsou nezbytnou součástí našeho každodenního pracovního života, bez
jejich činnosti na některých pracovištích, kde je nemůžeme nahradit kmenovými zaměstnanci,
si fungování OKD v současnosti
nedovedu představit.
Zmiňoval jste program Nová
šichta. Je o něj mezi zaměstnanci zájem?
Když nás na konci roku opouštělo tři sta zaměstnanců, projevilo
zájem o program zhruba 50 lidí.
Doufám, že tomu tak bude i tentokrát. Mám radost z každého, pro
kterého se podařilo najít novou
možnost uplatnění na trhu práce
díky Nové šichtě. To je vzhledem
k tomu, že jsme s programem začali teprve na podzim loňského
roku, úspěch.
Marek Síbrt
Šestice vylosovaných z Důlního závodu 1 za bezúrazovou práci v roce 2014.
Zájezdy za bezpečnou práci
Na šestici horníků se při
losování usmálo štěstí. Jak
ale sami říkají, to je třeba
mít hlavně na šachtě
kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace za výsledky v bezpečnosti v roce
2014. Vy patříte mezi ty, kteří
po celý rok pracovali bez úrazu
a měli to štěstí, že vaše jména
byla vylosována. Děkuji vám
i jménem celého vedení našeho
závodu za vaši bezpečnou práci a přeji, abyste v tomto trendu pokračovali dál a pozitivně
působili na ostatní,” blahopřál
Kowalczyk.
Pak už byl čas pro diskusi.
V jejím průběhu se hovořilo ne-
a závodními. Atraktivním oceněním se v pondělí 2. února završila loňská bezpečnostní kampaň. Ta letos v OKD pokračuje
pod mottem To nejcennější, co
z dolu vychází, je zdravý horník.
„Všichni dobře víme, jak
velký důraz v OKD klademe
na bezpečnost, která je pro nás
jasnou prioritou,” připomněl
hned v úvodu ředitel. „Vážíme
si těch, kteří pracují bez úrazu, a také je po zásluze oceňujeme. Před nedávnem jsme vyhodnotili dvanáct nejlepších
KARVINÁ – Šestici z patnácti vylosovaných ze zhruba 14 tisíc
těch, kteří na pracovištích OKD
neměli v loňském roce úraz, předal poukazy na zájezdy v hodnotě 20, 30 a 50 tisíc korun ředitel Důlního závodu 1 Boleslav
Kowalczyk se svými náměstky
jen o úkolech, které závod a celou těžební společnost OKD
čekají v letošním roce, ale pochopitelně hlavně o bezpečnosti práce. Prostor dostali především samotní výherci. A jak
chlapi reagovali na ocenění v podobě zájezdů? Kam pojedou?
Všichni si nechávají čas na rozmyšlenou. Nejdříve budou listovat v katalogu cestovní kanceláře.
Podle jejich slov je poukaz milým
překvapením a motivací k další
bezpečné práci.
Josef Lys
Roman Schimke
lokalita Lazy, zámečník v přípravách
V OKD pracuji 28 let a za celou tu dobu nemám ani jeden
pracovní úraz. Myslím si, že pro bezpečnost je nejpodstatnější
přemýšlet nad vlastní prací, nedělat úkoly bezhlavě a pracovat
odpovědně.
Jakub Novotný
lokalita Darkov, rubání
Na šachtě jsem teprve rok, takže mám štěstí, že jsem byl
za bezúrazovost vylosován. Člověk musí být v práci obezřetný,
zachovat si přirozený pud sebezáchovy, dělat veškeré úkoly
opatrně, aby se nic zlého nestalo.
Dušan Gula
lokalita Darkov, v přípravách – údržba kombajnu
Musím klepat na dřevo. Celou dobu na šachtě, což je už 20 let,
se mi úrazy vyhýbají. Je složité na to vyslovit jednoduchý
recept. Nicméně za důležité považuji s prací příliš nespěchat,
dobře si ji zorganizovat a být v klidu.
Robin Duda
lokalita Darkov, rubání
Také mně se úrazy vyhýbají. Na šachtě dělám devět let. Havíř
musí mít také trochu štěstí. Někdy nepomůže ani opatrnost či
dodržování bezpečnostních předpisů. Nicméně být obezřetný
a dodržovat pracovní postupy je základní nutností.
Lech Gorgol
lokalita Karviná, lokomotivář
Horníkem jsem se vyučil v roce 1986, ale po čase jsem
z osobních důvodů ze šachty odešel, abych se v roce 2008
vrátil. Zatím nemám registrovaný ani evidovaný pracovní úraz.
Člověk musí s mašinou neustále dávat pozor, sledovat
výhybky, lidi, prostě být ve střehu, být opatrný a také se snažit
předvídat nebezpečí, které v dole hrozí.
Petr Šiška
lokalita ČSA, údržba
Aby byla práce bezpečná, je třeba se na příslušnou činnost
maximálně soustředit, plně si uvědomovat, co člověk právě
dělá, zvolit optimální postup. A také je to, jak už tady zaznělo,
o štěstí. Ne všemu se dá na šachtě předejít.
Hlavně, chlapci, pracujte bezpečně
S těmi lidmi je zapotřebí
nejenom dělat, ale
rovněž doslova žít, říká
vedoucí úseku VaL
z Paskova Jiří Zátopek
STAŘÍČ – Ode mne z úseku se odchází do důchodu, slovo fluktuace neznáme! To s oblibou tvrdí
Jiří Zátopek, vedoucí vybavování
a likvidace Důlního závodu 3. Pod
jeho taktovkou a za přispění hlavního předáka Jana Rzymana se
„robí“ bezpečně a rovněž se za to
pobírá patřičné ocenění.
„V revírní bezpečnostní soutěži jsme na Paskově obhájili vítězství v naší kategorii z prvního
pololetí loňského roku. Vlastně,
když to tak vezmu, jediné pololetí,
kdy jsme nevyhráli, bylo to druhé
Bezpečná práce pod Zátopkem a Rzymanem platí i v renovačkách.
předloni. Co na tom, že se měříme
jen s jedním dalším podobným
chceš, ale z práce se musíš vracet
úsekem, pokud si vezmete, že
zdravý! „Ale teď vážně – pleněod roku 2010, kdy se takto v OKD
ní znamená boj s přírodou,
soutěží, jsme až na tuto výpatří k jedné z nejnebezjimku dělali celou dobu
pečnějších činností
bez registrovaných
v dole. Když vytáhi evidovaných úraneš hajcman, může
zů,“ nechal se slyse na tebe skutášet Zátopek.
Renovací tolika TH
let bazal a je zle.
V kolektivu vyChlapy mám navýztuží a TH rovin
bavování a likvištěstí naučené, aby
dace, kde věkový
šetřil kolektiv loni
se
chránili,“ konstaprůměr zbylé dva.
ze
ní
paskovské pe
toval Zátopek.
atřicítky zkušených
Opravdovou „lahůdhorníků se pomalu a jiskou“ pak podle něj je plenění
tě pohybuje k padesátce, totřídy směrem shora dolů, kdy hortiž – opět s jistou nadsázkou – říVedoucí úseku Jiří Zátopek (vlevo)
nina padá nikoliv do závalu, nýbrž
kají: Mimo šachtu se polámej, jak
a hlavní předák Jan Rzyman.
18 076
FOTO: Josef Lys
v roce 2014. Odpovědné vybavování porubu v srpnu a září tímto
kolektivem vedlo k tomu, že se
těžba rozjela bez strojních poruch,
které by byly zaviněny nekvalitní
montáží. A především: v 1., 3. a 4.
čtvrtletí se stali vítězi soutěže
Bezpečné pracoviště!
Pokračujte ve skvělé a bezpečné
práci.
Zdař Bůh!
FOTO: Radek Lukša
DARKOV – Nedávno jsem měl
možnost zavítat do porubu
339 400 v Důlním závodě OKD 1,
lokalitě Darkov, a mluvit s osádkou
hlavního předáka Zbyňka Rzidkého
a vedoucího úseku Janusze Sztuly.
Jednalo se o fárání, které nebylo
dopředu ohlášené. Přesto mohu
s velkým uznáním prohlásit, že
podmínky a prostředí na pracovišti, dodržování předpisů osádkou
v používání ochranných pracovních
pomůcek a pracovní pořádek byly
na velmi dobré úrovni. Je to skvělý
příklad toho, kdy mimořádné
výsledky v bezpečnosti nebrání
výborným výsledkům v těžbě.
To dokazují i vynikající výsledky
osádky v uplynulém roce. S těžbou
439 644 tun se jim podařilo
dosáhnout celkově třetího místa
v rámci Závodu Důl Darkov a sedmého místa mezi všemi rubáňovými kolektivy v naší společnosti.
V listopadu měli s 113 868 tunami
nejvyšší těžbu ze všech kolektivů
FOTO: Josef Lys
Bezpečná těžba v porubu
339 400 v lokalitě Darkov
směrem na pleniče. „Směr likvidace je daný, nedá se jinak. Stejně
jako že do více než dvacetistupňového úklonu plenit nesmíš. Takže
nehrajeme si na žádné geroje.
Nikoho nenutíme dělat proti zásadám bezpečnosti – to u mě neprojde,“ podotkl vedoucí úseku, kde
mají ještě další recept, jak předcházet úrazům. A to klid k práci.
Hlavně, chlapci, pracujte bezpečně! Těmito slovy Zátopek
s Rzymanem vyprovázeli kolegy vloni na pleničku celkem
2976 metrů důlních děl na Staříči
i Chlebovicích. „Většinou jsou
to chodby po rubáních. Měsíčně
zvládneme v průměru okolo 230
metrů. Nejvíce jsme vyplenili v říjnu – 324 metrů,“ líčil hlavní předák. Ve zmíněném desátém měsíci k tomu přispěly zejména práce
na bývalých chlebovických těžních
třídách 121 5342 a 059 5342/4,
kde likvidovali 77,5 a 73 metrů.
Pozor
si
Zátopkovi
a Rzymanovi chlapi dávají rovněž ve třech staříčských i jedné chlebovické renovační dílně. Počty kusů materiálu vracejících se ke znovupoužití se počítají na tisíce. „Jen v nejčastěji
používaném profilu TH29 jich
vloni bylo bez dělení na hlavy
a boky 5790. A dále 3470 v profilech P28 a na nové rovnačce ještě
1270 hajcmanů v profilech TH34.
Zapomenout nesmíme ani na těch
7546 kusů různých TH rovin,“ poznamenal hlavní předák.
Radek Lukša
Z OKD
5. února 2015 | www.ihornik.cz
Báňští záchranáři na Karolině
Technika HBZS pomohla
při odstraňování
vánoční výzdoby
obchodního centra,
pracovali s ní také uvnitř
tisíc tun kvalitního uhlí ročně
– nýbrž do obchodního centra.
Osmihodinovou šichtu netrávili pod zemí, ale hlavně ve výšce
nad ní.
„Služby komerčního charakteru dokážeme zajistit stejně rychle, jako jsme zvyklí neprodleně reagovat na havarijOSTRAVA – Báňští záchranáři
ní situace na šachtách.
se vrátili na Karolinu. Nikoliv
Takže dvoučlenný
už na zdejší jámu – nejstarvýjezd záchraší důl na území Moravské
nářů vyrazil
Ostravy, který svého času
na sundání
těžil pro koksovnu tévánoční výhož jména až šedesát
ální
zdoby do OC
Takový je maxim
né
Karolina,“
dosah vysokozdviž
r
informoplošiny Rothlehne
.
val
Václav
DENKA Lift DL 30
Tesarčík,
vedoucí autoprovozu Hlavní báňské záchranné stanice.
S vysokozdvižnou samohybnou plošinou Rothlehner
DENKA Lift DL 30 pracovali poslední pátek v lednu od půl
šesté večer zkušení záchranáři,
četaři Sváťa Tošenovský a Petr
Hanzelka. „Nejprve zvenku.
Pomáhali jsme uvolňovat girlandy, dlouhé světelné řetězy.
Ty pak pracovníci pražské firmy, která zařizovala na Karolině
instalaci i demontáž vánoční výzdoby, tahali na střechu,“
HBZS pomohla snímat na Karolině
popsali.
světelné koule z vánoční výzdoby.
ním schodištěm, pod střechou
v nejvyšším místě obchodního
centra,“ líčili.
Jejich úkol spočíval v odstraňování vánočních ozdob – koulí.
„Laminátová konstrukce obalená světelnými řetězy. Váha kolem
deseti kilogramů, průměr ale metr
až dva. Sundali jsme jich celkem
padesát a skončili časně ráno,“ vysvětlili Tošenovský s Hanzelkou
s tím, že práce s plošinou vevnitř
se odbývala v klidu. Nesněžilo
na ně a nemával s nimi vítr.
DENKA 30 L posloužila HBZS
i v revíru OKD. „Využili jsme ji například při opravě jeřábu na dřevišti na šachtě Darkov, anebo
na Fučíku, kde naši chlapi pomáhali pro DIAMO opravit elektrickou kabeláž ve výšce. A z komerčních akcí mohu zmínit výměnu
osvětlení ve vnějších i vnitřních
prostorách v průmyslové zóně
v Hrabové,“ poznamenal Tesarčík.
Nebojte se zeptat
FOTO: HBZS Ostrava
30 metrů
Kvůli hustému sněžení museli záchranáři venkovní práce i přerušovat.
Dovnitř pustili záchranáře
a techniku HBZS až po zavírací
době, v devět hodin večer. „Menší
problémy znamenalo pojíždění plošiny v přízemních prostorách centra. Ale vyřešili jsme je.
Dieselový agregát nám tam nepovolili používat, takže plošinu jsme
napájeli elektřinou. Pracovali
jsme v 25 až 28 metrech nad hlav-
Na internetu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
(www.hzsmsk.cz) je v seznamu firem zajišťujících odstraňování sněhu,
ledu či rampouchů ze střech budov uvedena HBZS jako první. Báňští
záchranáři umí i takové výškové práce. Jako třeba v Ostravě-Porubě, kde
v minulých letech – když panovaly ještě „poctivé zimy“, jak říkají – čistili
střechy činžáků.
Důlní závod 1,
lokalita Darkov a Podnik
6. 2. 2015 / 13.30 – 16.00 /
5. patro, zasedací místnost
č. 528, lokalita Darkov
FOTO: Důlní závod 2
OSTRAVA – Šestice hlavních předáků – tři kmenoví a stejný počet
dodavatelských – jejichž kolektivy se vloni podstatně zasloužily o 2 236 000 vytěžených tun uhlí
či 14 815 vyražených metrů na stonavské šachtě, se dočkala ocenění.
A to vstupu do podnikového Klubu
nejlepších předáků, který na ČSM
funguje čtvrtým rokem.
„Gratulace, poděkování, ocenění, to vše pro nás znamená závazek zopakovat loňské výkony i letos, a pomoci tak šachtě splnit plány,“ shodli se chlapi v čele nejlepších osádek.
„Celkové vyhodnocení roku
2014 je na Důlním závodě 2 z technických důvodů plánováno až
na únor, nicméně vedení dolu se
OKD – Stejně jako v uplynulém
roce navštíví výkonný ředitel
OKD Dale R. Ekmark všechny
závody OKD, aby diskutoval se
zaměstnanci, kteří o to projeví
zájem. Setkání bude probíhat
obdobně jako v uplynulém roce
a zaměstnanci mohou v určený
čas navštívit výkonného ředitele
jednotlivě nebo po skupinách.
Výkonný ředitel navštíví jednotlivé závody v tomto pořadí.
Ředitel DZ 2 (zleva), J. Ochman,T. Koval, G. Dąbek, K. Śzłubowský, M. Miženko
a výkonný ředitel OKD. R. Duda se nezúčastnil.
rozhodlo hlavní předáky nejvýkonnějších kolektivů odměnit už
v prvním měsíci, hned po uzavření všech výsledků minulého roku,“ sdělil směnový technik
útvaru výrobního náměstka Jiří
Radovesnický.
Důlní závod 1,
lokalita ČSA a Lazy
10. 2. 2015 / 13.30 – 15.30 /
1. patro, zasedací místnost
č. 113, lokalita ČSA
Důlní závod 2
9. 2. 2015 / 13.30 – 15.30 /
2. patro, zasedací místnost
ředitele dolu, lokalita Sever
FOTO: Radek Lukša
Důlní závod 3
5. 2. 2015 / 13.30 – 15.30 /
2. patro, zasedací místnost
ředitele dolu, lokalita Paskov
Nejvyšší těžbu na stonavské šachtě měli horníci Grzegorze Dąbka.
Pan Horníček dole v dole
Pomoc při odstraňování sněhu
Klub nejlepších předáků se rozrostl
Setkání s výkonným
ředitelem
Dalem Ekmarkem
Závod úpraven
11. 2. 2015 / 13.00 – 15.00/
1. patro, školicí místnost, lokalita Darkov
Radek Lukša
Stalo se tak v Dělnickém domě
v Horní Suché, kde na setkání s vybranými hlavními předáky kromě
ředitele DZ 2 Bronislava Batorka,
závodního Karla Blahuta a výrobního náměstka Romana Kołatka
dorazil také výkonný ředitel společnosti OKD Dale R. Ekmark.
„Za vaše pracovní nasazení chci
poděkovat i přesto, že úkoly důlně-technického plánu se na ČSM
vloni naplnit nepodařilo. Vážíme
si takovýchto výkonů podávaných
v těžké ekonomické situaci,“ nechal se slyšet Ekmark.
Ředitel Batorek zmínil i situaci v bezpečnosti. „V loňském roce
jsme bohužel nesplnili základní
cíl, pracovat bez smrtelného pracovního úrazu. Úraz zaměstnance
dodavatelské organizace tak zastínil ostatní bezpečnostní výsledky.
Meziročně poklesl počet registrovaných úrazů o sedm, a u evidovaných úrazů dokonce o padesát případů. Statistické údaje četnosti a závažnosti se také zlepšily.
Po mimořádných událostech při
používání otevřeného ohně jsme
přijali opatření ke zvýšení bezpečnosti i v této oblasti. Cíle pro nejbližší období jsou vtáhnout zaměstnance do systému hlášení skoronehod a vytvářet bezpečné pracovní prostředí,“ prohlásil.
Spolu s Ekmarkem pak účastníkům porady připomněl letošní
úkoly a hlavně cíle – jak v oblasti
výroby, tak ekonomiky je nutné je
splnit. A počínat si při tom maximálně bezpečně!
uzi
Nejvyšší celková roční těžba
ƒ 594 948 tun kolektiv
Grzegorze Dąbka z úseku
Polcarbo vedoucího Krzysztofa
Sędkowského
ƒ 402 500 tun kolektiv Tomáše
Kovala z úseku vedoucího
Davida Miarky
Nejvyšší kombajnová metráž
ƒ 1585 metrů kolektiv
Krzysztofa Śłubowského z úseku Alpex vedoucího Bogdana
Kołacze
ƒ 1180 metrů kolektiv Radima
Dudy z úseku vedoucího
Romana Jurygáčka
Nejvyšší metráž s „klasikou“
ƒ 778 metrů kolektiv Janusze
Ochmana z úseku Polcarbo
vedoucího Milana Kirchnera
ƒ 763 metrů kolektiv Martina
Miženka z úseku vedoucího
Adriana Firly.
3
Slovo ředitele
Josef Kasper
ředitel OKD, HBZS
Vážení spolupracovníci,
závěrem loňského roku jsme byli
jako báňští záchranáři vyzváni
k aktivnějšímu zapojení do bezpečnostní kampaně. Naším prvotním vstupem byla spolupráce
na větší osvětě při poskytování
první pomoci. Podle vašich
reakcí byla tato akce hodnocena
velmi kladně, proto bude pokračovat i v roce letošním. Potvrdilo
se, že je vždy nejlépe vnímána
praktická ukázka profesionála,
který tuto činnost provádí denně
a je schopen z praxe na danou
situaci reagovat.
Ale upřímně. Toto je jen malá
část toho, v čem bychom se měli
všichni v oblasti bezpečnosti
zdokonalovat. Osobně se domnívám, že právě poskytování
první pomoci mělo takový ohlas,
protože každý z nás si připouští,
že by se s touto situací mohl
setkat jak v práci, tak v soukromém životě. Co se však týká
dalších rizik či možných úrazů
a nehod, jsme bohorovní, ty už
v nás takový pocit nebezpečí
nevyvolávají. Je to jako s vážnou
nemocí. Nikdo si přece nepřipouští, že bych to měl být zrovna
já, kterého by mohla postihnout. Vždyť jaké je procento, či
dokonce promile pravděpodobnosti, že zrovna mně se stane
úraz při činnosti, kterou jsem již
mnohokrát prováděl, a přesto
se mi nic nestalo, i když jsem to
z různých důvodů dělal jinak, než
bych měl. Drtivá většina těžkých
nehod, či dokonce smrtelných
úrazů, je ale zákeřná právě
v tom, že nám to zrovna v tom
jednom konkrétním případě
nevyjde.
Společnost OKD se snaží masivní formou dostat bezpečnost
na první místo do povědomí
všech zaměstnanců. Zcela jistě
to není otázka krátkodobé kampaně. Osobně se domnívám, že
se bude muset upustit od některých záměrů, protože méně je
někdy více a nic neříkající hesla
je třeba nahradit tvrdou realitou.
Konkrétně chceme prezentovat,
jak tragicky končí úrazy. Jsem
přesvědčen, že po jejich zhlédnutí si aspoň na určitou dobu
uvědomíme, že nikdo z nás není
nesmrtelný a to samé se může
stát každému z nás.
Závěrem si dovolím malou
analogii, kterou moji kolegové
vždy uvádějí jako markantní příklad různých přístupů. Většina
z nás jsme řidiči, kterým se
nelíbí omezení rychlosti. A ruku
na srdce, většina z nás ho více či
méně porušuje. Jenže po přejezdu hranic do Rakouska, ale nyní
už i na Slovensko, si to nedovolíme. Je to totiž moc drahý risk.
Paradoxně se bojíme více ztráty
peněz než ztráty svého vlastního
života. A v tom to je. V přístupu.
Zdař Bůh!
Z OKD
číslo 5 | ročník 45
Výsledky z dolů smetly nedůvěru
Extralize OKD vévodí dodavatelé
Loni kolektiv Stefana Gulaka
a Tadeusze Dziugieła z Alpexu
nakopal 1 214 835 tun
LAZY – Přes milion tun dokázal v loňském roce nakopat v našem revíru
pouze jeden kolektiv. Rekordmany
a vítězi Extraligy OKD v kategorii rubání-kombajny jsou havíři hlavního
předáka Stefana Gulaka a vedoucího úseku Tadeusze Dziugieła
z dodavatelské firmy Alpex. Rovný
milion zaznamenali v polovině listopadu a do konce roku navršili výkon
na 1 214 835 tun. Výsledku dosáhli
v porubech 140 704 a 139 806
lokality Lazy Závodu Důl Karviná.
Také druhý v pořadí v uvedené
kategorii je kolektiv dodavatelské
firmy Alpex. Stříbrní havíři hlavního
předáka Tadeusze Czaji a vedoucího
úseku Janusze Pielka (Cziesława
Witka) ze Závodu Důl Darkov vloni
nakopali 592 176 tun.
Třetí příčku Extraligy obsadil kolektiv hlavního předáka
Grzegorze Dąbka a vedoucího
úseku Krzysztofa Sedkowského
z dodavatelské firmy Polcarbo,
který na Závodě Důl ČSM narubal
534 236 tun.
Pod bednou na 4. místě skončil
opět kolektiv Alpexu vedený hlavním
předákem Markem Falem a vedoucím úseku Marianem Ołszewským.
Ti na lokalitě ČSA Závodu Důl
Karviná loni zaznamenali
488 737 tun.
syl
Vysoké kotvení dokáže
zachraňovat také životy,
přiblížil ředitel hornické
divize společnosti Minova
Bohemia, která zavádí
tuto metodu v revíru OKD
OSTRAVA – Vysoké kotvení pro zesílení podpěrné výztuže znamená
v posledních letech na závodech
OKD standard, který přispívá
k lepšímu, bezpečnějšímu hornictví. U jeho zrodu stála v podmínkách našeho revíru radvanická
společnost Minova Bohemia, jež
se tak může pochlubit nejbohatšími zkušenostmi v tuzemsku. Více
už prozradil Petr Čada, ředitel její
hornické divize.
Nejlepší výsledky na Závodě Důl Karviná
KARVINÁ – Nejlepší měsíční výrobní
výsledky loňského roku dosažené
v Závodě Důl Karviná si zasluhují
zaznamenání. Nejvíce tun v jednom
měsíci vytěžil v dubnu kolektiv
Stefana Gulaka (148 057 tun), ten
také má nejvyšší roční těžbu
(1 214 834 tun) a zároveň nejlepší
měsíční rubáňový výkon (duben
– 120,86 t/sm). Nejvyšší měsíční
postup zaznamenal v listopadu
kolektiv Tadeusze Szweda (161,1
metru). V přípravách dosáhl nejvyšší
měsíční metráže kolektiv Marka
Gallika, jenž v květnu vyrazil 241
metrů. Nejvyšší roční metráž patří
kolektivu Petra Uhrina – 1272 metrů. Nejlepší měsíční čelbový výkon
jde na konto kolektivu Petra Rojíčka
(duben – 40,97 cm/sm).
syl
Vysoké kotvení, jak ho představíte neznalým?
Funguje jako podpěrný systém
stávající ocelové výztuže dlouhých důlních děl všeho druhu.
Spočívá v zakotvení prvku výztuže do pevných vrstev ve vyšším
nadloží. Síly působící na výztuž se
díky tomu přenášejí do vzdálenějšího horninového masivu, který
není porušen dobývacími a razicími pracemi. V současnosti se nejčastěji používají kotvy v délkách
9–13 metrů.
Oceněn titulem Zlatý Darkovák
DARKOV – Vladislav Smuž je jedním
z pěti Zlatých Darkováků, kterým se
tohoto titulu dostalo na posledním
aktivu Závodu Důl Darkov. Ocenění
obdržel za svou dlouholetou práci
a odpovědnost při plnění úkolů.
V OKD pracuje 32 let a v současné
době je hlavním předákem strojní
údržby horizontální dopravy. Jde
o jednoho z nejzkušenějších pracovníků, který se může o své znalosti
podělit s jinými. Proto jsme mu
položili následující otázky.
Co považujete ve své profesi a v hornictví jako takovém
za nejpodstatnější?
Na prvním místě je zapotřebí zmínit
dobrý kolektiv, ve kterém mám
vu a zamezení jeho porušování,
rozvrstvování a přitěžování výztuže důlního díla.
U lanových kotev je výhodou
jejich instalace přímo na horninu nebo možnost je instalovat zároveň na horninu i následně tuto
kotvu spojit přes zavěšené stropnice s výztuží. Předpínací soupravou se kotvy předpínají až na
170 kN. V extrémních podmínkách porušení hornin je možnost
aplikovat injekční pramencové
kotvy IR-5/IN (450 kN), nejčas-
možnost pracovat. Bez kvalitních
spolupracovníků a především
dobrých kamarádů by tato profese
byla daleko náročnější, přece jen
společně trávíme víc než třetinu dne.
Neméně důležitou věcí je pro mne
dodržování bezpečnosti práce, která
je podle mého názoru na našem pracovišti rok od roku na lepší úrovni.
Můžete přiblížit nějaké konkrétní poznatky?
Například výzkum vysokého kotvení a posuzování vhodnosti jeho
Petr Čada z Minovy Bohemia prezentoval vysoké kotvení v OKD i na semináři
v Polsku.
Různé podmínky jistě vyžadují
jiné typy kotev?
V současné době se dodávají pramencové kotvy IR-6 s únosností 480 kN (48 tun). Jejich odolnost vůči dynamickému namáhání umožňuje jejich nasazení také
v seismologicky exponovaných
oblastech. Dále máme lanové kotvy z pleteného pramence z předpínací ocele třídy 1670/1860 MPa.
Výhodou předpětí je zvýšení smykové pevnosti horninového masi-
Jak hodláte svých bohatých zkušeností a znalostí využít v dalším období?
Samozřejmě rád předám své
zkušenosti a znalosti mladým horníkům, kteří s touto profesí začínají.
Především osobním příkladem,
případně radou či odpověďmi
na profesní otázky.
syl
rozsáhlému nasazování této metody v nejrůznějších geologických
podmínkách v revíru OKD jsme
získali dostatek zkušeností, abychom si mohli říci, kdy má vysoké
kotvení smysl a kdy nikoliv. Není
to samozřejmě všelék a je třeba
mít k přírodě i technologii hodně
pokory a respektu.
FOTO: Minova Bohemia
4
těji v porušeném nebo již rozvrstveném masivu pro jeho zpevnění
a pro důlní díla, u nichž je požadavek na jejich delší životnost. Kotva
lepená v celé délce je totiž protikorozně chráněná.
Jak je to s vysokým kotvením
v revíru OKD?
Při zavádění vysokého kotvení
v roce 2008 jsme se z počátku setkávali s určitou nedůvěrou či odporem – šlo přece jen o jinou než
v našem hornictví obvyklou metodu. Pro mnohé techniky z vedení
OKD již ale dobře známou z dolů
Bogdanka nebo Sobieski, kde dosahované výsledky dokazují dodnes opodstatnění vysokého kotvení. Začínalo se v úzké spolupráci s technologem pro svorníkování na ČSM Markem Chodurou
a dále již systematicky na Paskově
ve sloji 063. Naše společnost jako
dodavatel ve spolupráci s realizátory zakázek na vysokém kotvení jen v loňském roce nainstalovala na šachtách Darkov, Karviná
a ČSM více než patnáct a půl tisíce
kotev pro zajišťování stability porubních chodeb či prorážek. Díky
206 týdnů bezúrazového provozu!
Důlní dílo zajištěné vysokým kotvením.
nasazení v otřesových slojích,
který provedl Glówny Instytut
Górnictwa v polských Katovicích,
prokázal, že chodby a prorážky
nevybavené stojkami – pouze kotvami IR – jsou schopné odolávat
dynamické zátěži a energii otřesu. Dá se říci, že do určitého stupně otřesové energie dokážou zachraňovat i lidské životy. Minova
Bohemia rovněž v průběhu po-
sledních tří let vyvinula nový typ
pramencové kotvy IR-5/IN, jejímž přínosem je mimo dosažení zalepení kotvy po celé její délce také vysokotlaká injektáž okolních horninových vrstev. Injekční
pramencové kotvy s úspěchem
používáme při zabezpečování křížů při dobývání technologií Room
& Pillar na ČSM. Osvědčily se
i na zdejší prorážce 332 269/3 či
v darkovském porubu 239 501.
A jak se jeví budoucnost vysokého kotvení?
V současné době se vývoj této metody v Česku – což znamená především revír společnosti OKD
– zaměřuje na snahu o zvyšování efektivity vysokého kotvení při
zajišťování křížů, velkoprostorových důlních děl, prorážek a likvidačních kanálů. Vysoké kotvení
se již stalo nedílnou součástí celé
řady porubních chodeb jako plnohodnotná náhrada středové stojky. A nejvyšší přínos pro zpevnění horninového masivu pak spatřujeme v instalování lanových
kotev MCA-M přímo na horninu – v tom lze spatřovat budoucnost. Souhlasím s názory odborníků, že pro splnění teoretického
předpokladu funkčnosti této metody musí být k vysokému kotvení využívány i technologie k vyplňování volných prostor nad výztuží k zajištění jejího styku s masivem pomocí rukávců Bullflex.
Ani včasnost instalace za razicím
kombajnem nám nepomůže, pokud nezabráníme rozvrstvování masivu součinností podpěrné
obloukové výztuže a kotevních
systémů pomocí plnicích rukávců. Tohoto cíle se již podařilo dosáhnout v dole PG Silesia. Pouze
komplexnost opatření pro stabilizaci důlních děl dává našemu hornictví zelenou.
Radek Lukša
O nových trendech i zkušenostech z praxe
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební
VŠB-TUO společně s Minovou
Bohemia pořádá mezinárodní
seminář. Zpevňování, těsnění
či kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí odborníci
proberou 12.–13. února v Nové
aule „báňské“ v Ostravě-Porubě.
Hlavní témata:
ƒ novinky při stabilizaci důlních děl
ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách
ƒ novinky z oblasti materiálů
a technologií v dané oblasti
ƒ zvyšování bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v hornictví a podzemním stavitelství
ƒ předávání zkušeností z praxe
v oblasti hornictví, podzemního
i pozemního stavitelství
ƒ rozvoj technologií zpevňování
a těsnění hornin a horninového
masivu
ƒ problematika stabilizačních
opatření při ražbách podzemních
děl v zastavěných oblastech
ƒ těsnění podzemních konstrukcí
a izolace proti vodě
Z čalounictví přešla do hadičkárny
Dokončení ze strany 1
Ta je součástí Závodu úpraven
od loňského dubna, a ještě když
spadala pod paskovskou šachtu
zde začali (a stále pokračují)
v úsporném trendu. Mimo jiné upravili pracovní dobu a snížili počet
provozních hodin. Řadu věcí dělají
ve vlastní režii – zámečníci s hlavním
předákem strojní údržby Radimem
Poláškem například produkují pro
potřeby Paskova i ČSM konstrukce
pod výsypy a elektrikáři s předákem
Markem Pospíchalem se svépomocí
starají o brzké osvětlení venkovní
skládky, aby tam mohli nakládat
ve dne v noci.
Roční odbytová těžba ze staříčských a chlebovických rubání
činila loni 862 tisíc tun uhlí – toho
nejkvalitnějšího koksovatelného
uhlí na minimálně evropském
trhu. „Není tajemstvím, že ho
přidávají pro zkvalitnění výroby
také v polských koksovnách
ke vsázce pocházející z tamních
šachet,“ poznamenal Tomáš Hájek,
mechanik Úpravny Paskov. Její
produkci odebírají hlavně US Steel
ve slovenských Košicích, OKK
Metalimex, Třinecké železárny
a provozy koncernu Mittal v Česku
i Polsku.
ČSM SEVER − Na Závodě Servisních
služeb, konkrétně v hadičkárně
severní lokality Důlního závodu
2, třetím rokem pracuje Gabriela
Tyrlíková. Předtím byla zaměstnaná mimo těžební společnost
OKD – věnovala se čalounictví.
Teď v dílně s kolegy Jaroslavem
Kowalem a Davidem Raiskupem
vyrábí vysokotlaké hadice, respektive koncový produkt.
Radek Lukša
FOTO: Adam Januszek
Ženy v OKD se
mezi chlapy bez
problému uplatní.
Po pracovní stránce
jsou jim na povrchu
rovnocennými
kolegyněmi
Provozní mistr a zlepšovatel Martin Sebera na dopravníkovém mostě prádla.
Gabriela Tyrlíková u lisu na koncovky hadic. Za ní kolegové David Raiskup
(vlevo) a Jaroslav Kowal.
ný kolektiv vyrobit v průměru
100 kusů hadic pro obě lokaliV práci se musejí otáčet
ty závodu. Nejvyšší tlak hadice je
Výrobní proces spočívá
p
j dán podle jejího prův tom, že se nakoupí
upí
měru a je uveden přísurová hadice v ur-mo na hadici – mačité metráži a v haxximum je 445 barů.
„Někdy je obdičkárně se nájednávek víc, něsledně nařežou
kdy méně. V dole
potřebné délky
zmezí
se pracuje pořád,
podle objednávky
Tlakové ro
takže k poškozea na ně se pak lisuho
jí
je
le
d
e
ic
had
ní hadic samozřejjí různé koncovky
n
podle zadání. Denněě
mě dochází a rozprůměru
hodně se ani jeden den
zvládne tento tříčlenenhodn
FOTO: Radek Lukša
rů
40–445 ba
Obsluhy hyperbarů Dagmar Linhartová a Jana Šipošová na Úpravně Paskov.
v týdnu nenudíme. Práce je to manuálně namáhavá, ale nestěžuji
si,“ pověděla Gabriela Tyrlíková.
O tom, že rozhodně nepřehání,
jsme se na vlastní oči přesvědčili v dílně. „Chlapi toho moc nenamluví. Jednak je tu hluk a za druhé není na to čas,“ usmívá se a jedním dechem dodává, že oba kolegové jsou skvělí.
Ranní vstávání dává zabrat
Práce v hadičkárně ji baví. Pracuje
se tam jenom na ranní směny a jedinou nevýhodou je brzké vstá-
vání, které Gabriele Tyrlíkové nesedí. „Musím se přiznat, že ani
po třech letech jsem si pořádně
nezvykla. Ale nedá se nic dělat,
prostě vstanu, připravím dětem
svačinu a společně s manželem
vyrážíme směr Stonava,“ přiblížila. Výhodu však spatřuje v tom,
že její muž pracuje na stejné lokalitě. „V OKD už je přes 20 let, pracuje jako důlní zámečník v úseku degazace. Má také jen ranní
směny, takže ihned po práci zase
společně nasedneme do auta a jedeme domů do Karviné,“ dodala
Tyrlíková.
Mezi největší odběratele hadic patří podle vedoucího mistra
Kamila Doffka především úseky
rubání a příprav, dalším velkým
odběratelem je pak úsek vybavování. „Pro ten následně připravujeme hadice pro rozvod vody, hydrauliky i pro mechanizované výztuže. Náročnější to je v případě,
že je vybavovací akce. To pak musíme zabezpečit provoz i toto vybavování. Z toho vyplývají přesčasy nebo posílení o druhou směnu. Ale standardně v běžném provozu dílna funguje s třemi lidmi,“
doplnil Kamil Doffek. „Všechno
je to o domluvě. S chlapama není
problém,“ zakončila Gabriela
Tyrlíková.
Adam Januszek
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
5. února 2015 číslo 5 ročník 45
FOTO: Radek Lukša
Bývalý důlní zámečník z ČSM nyní obléká uniformu bezpečnostní agentury.
Přerod z důlního
zámečníka v odtěžení
na pracovníka fyzické
ostrahy zaznamenala
i Česká televize, o Tomáši
Ševčíkovi točila šot
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
OSTRAVA – První nová šichta
a hned lapený zloděj! Tak začal
někdejší horník stonavské šachty Tomáš Ševčík u celorepublikově působící bezpečnostní agentury Bohemia Marten Security.
Fáračky a helmu vyměnil za uniformu a čepici hlídače – někdy
rovněž civil z důvodu utajení –
a jeho „revírem“ jsou prodejní
plochy, parkoviště či nákladové
rampy supermarketů.
„Už při zaškolení jsem se se
služebně starším kolegou podílel na zadržení zloděje v prodejně. Pobuda ukradl půllitr
kořalky. Odhalil ho spolupracovník, ale na mně bylo sepisování všech těch papírů, protokolů i jednání s policisty, které
jsme přivolali,“ upřesnil Ševčík,
zaměstnaný teď u Bohemia
Marten Security jako pracovník fyzické ostrahy obchodních
řetězců.
„Předělat se z horníka
na ochranku není až tak jednoduché, jak by mohlo na první po-
hled vypadat. A nejde jen o osm,
deset nebo dvanáct hodin na nohách na šichtě. Je tady mnohem
větší kontakt s lidmi – od vedoucích a prodavačů přes zákazníky
až po policisty či strážníky. Tak
jako na šachtě máme kontroly.
Více je v nové práci i zapisování,“
vysvětloval.
„Z OKD jsem odešel
nedávno při snižování
počtu pracovníků
kvůli klesající těžbě.
Změnit povolání jsem se
rozhodl sám.“
Ševčíkovy směny u ochranky se
ještě dají spočítat na prstech rukou, nicméně na ty na ČSM dojížděl z Ostravy šestnáct let. „Celou
dobu jsem fáral na Severu. Chvilku
na centrálním odtěžení a ve strojním úseku, krátce v rubání a nakonec znovu na centrálkách jako důlní zámečník. Spoustu jsem se toho
naučil od nyní již bývalého hlavního předáka Edy Pospíšila i bývalého úsekového mechanika Jiřího
Kopce. Skončil při optimalizaci
počtu zaměstnanců. Změnit povolání bylo mé vlastní rozhodnutí,“
nechal se slyšet.
Bezpečnostní agenturu objevil ve spolupráci s Michaelou
Kühtreiberovou z Nadace OKD,
jež se v rámci Nové šichty stará
o uplatnění bývalých lidí z těžební společnosti (více také na straně 11). „S paní Míšou se jednalo
opravdu super, musím ji pochválit.
Pomohla mi nejen se životopisem
a nasměrováním na shánění nové
práce, ale chtěla i zpětnou vazbu.
Kdykoliv je ochotna mi poradit,“
uvedl Ševčík, o jehož přeměně z havíře na ochranku točila i televize.
Na léta na šachtě každopádně
vzpomíná rád, bez pocitu zatrpklosti, zůstali mu tam i kamarádi.
„Nebezpečný boj s přírodou jsem
vyměnil za řešení konfliktních situací v prodejnách,“ dodal pracovník ochranky, jenž si už může
o nočních nechat jen zdát – nehlídá v nonstop provozu. Radek Lukša
Chlapů ze šachet si považujeme...
Obchodní ředitel bezpečnostní
agentury BMS Martin Mrakvia
ví, že na bývalé horníky se dá
spolehnout po stránce pracovitosti i docházky. Zná to totiž z vlastní
zkušenosti! „Deset roků jsem dělal
mechanika v úseku důlní dopravy
na Dole Vítězný únor, později Odra.
A v řadách zaměstnanců firmy je
mnoho lidí ze šachet, v Karviné
to odhaduji na dvacet až třicet
procent,“ řekl. V programu Nová
šichta – přes nějž přijali i Tomáše
Ševčíka – si podle něj domlouvají možné zaměstnání nejméně
další dva chlapi z OKD. „Nabízíme
jim místo pracovníka ostrahy.
Požadujeme čistý trestní rejstřík
a fyzickou i psychickou zdatnost,“
přiblížil Mrakvia.
Tomáš Ševčík na novém pracovišti – je hlídačem obchodních řetězců v Ostravě.
FOTO: archiv
Toužil po změně, hlídá prodejny
Diváci z Karviné si už zvykli chodit do kina. Hlavním impulzem byla před dvěma
lety výměna starých sedaček za nové, na jaké jsou zvyklí z velkých multiplexů.
Karviná šlape ostravským
multiplexům na paty
Kino Centrum je v rekonstrukci,
ale funguje EX a dva týdny
také nové internetové stránky
s mnoha vychytávkami
kulturní zařízení zabývají,“ vysvětlil
Gajdica s tím, že nějakou dobu měl
za úkol zkoumat trh a nakonec vyhrál slovenský výrobce Cinemaware.
„Systém této firmy nám připadal
nejkomplexnější a hlavně je dělán
na míru. Stránky jsou moderní, přehledné a dynamické,“ vypočítával
plusy nového systému.
KARVINÁ – Už opravdu platí, že karvinský divák nemusí jezdit do velkých ostravských kin, ale potřebný
komfort najde také ve svém městě,
což je vynikající zpráva. Sice se
Vstupenky online
momentálně ve městě rekonstruuje
přímo z mobilu
kino Centrum, a tak návštěvníci využívají komornější kino EX
Co divák, zvyklý především na move velkém a malém sále MěDK, ale
derní multiplexy, ocení nejvíc, je
i přesto lidé odpovědní za chod kina
možnost zakoupení vstupenky
nezahálejí. Důkazem toho jsou
online přímo přes chytrý
nové webové stránky.
telefon – takže už žádné
„Ostravě šlapeme
tisknutí a následné
tisk
na paty, troufám
zapisování kódů.
za
si říct od doby,
IIhned po zaplacení
kdy jsme v kině
se mu vstupenka
karvina.cz
o
in
.k
w
w
w
Centrum vyměnili
objeví přímo
ovky
původní nepov telefonu a před
Nové web ostaly
d
hodlné sedačky
sálem
ji ukáže
in
k
h
ýc
karvinsk design, ale
za ty moderní. Už
uuvaděčce, která ji
ý
v
o
n
n
je
ne
jsou v provozu dva
následně znehodnoná
i obsah.
roky,“ usmál se vedoucí
je potřeba
cí
tí. „K tomu
„K
karvinských kin Jakub
pochopitelně nainmít poc
Gajdica. Nové webovky umožňují
stalovanou mobilní aplikaci,
více funkcí. K filmům je přiloženo
kterou lidé najdou pod názvem
více obrázků, trailery, plakáty či
cool-ticket.cz. Musím přiznat, že
různé informační ikony, například
jsme příjemně překvapeni tím, že už
v českém či originálním znění nebo
po tak krátkém čase toho zájemci
informace o hercích a tvůrcích.
využívají,“ těší Gajdicu v době, kdy
Na stránkách je navíc integrován
chytrý telefon má velké procento
i vyhledávač filmů nebo rozdělení filtěch, kteří kino navštěvují.
mových představení na premiérové
A zajímavost na závěr pro milovnítituly, představení pro děti, Biograf
ky facebooku, kteří neustále sdílejí
Senior či Art kino.
informace – po zakoupení online
vstupenky může každý okamžitě
Nové webovky byly nutností
vyvěsit právě svou zakoupenou
vstupenku, a pochlubit se tak svým
Podle Jakuba Gajdici byla nová
virtuálním přátelům. Nové služby
podoba internetových stránek
platí pro kino Centrum v Karvinénutností. Hned také vysvětluje proč.
Mizerově i pro Ex v části Nové
„Především proto, že webové stránMěsto.
ky, rezervační systém a pokladna
byly ještě donedávna rozděleny
Adam Januszek
na tři samostatné jednotky. Od 19.
ledna máme toto všechno v jednom.
Podporované platformy pro zakouUž dlouhou dobu existují firmy,
pení online vstupenky:
které se tímto systémem nejen pro
iOS, Android, Windows Phone
Jak to maju emeryti ze sexem
Byl patek po poledňu, když zme se
zešli Na Upadnici. „Chlopi, mi tyn vaš
skorosexualni dišput, co stě vedli
včera, nědal celu noc spať!“ pravil už
ve dveřach Jaryn (naražal tym na našu
štvrtečni besedu na tema kdo a jak co
može v našim věku co se tyka sexa)
a zařval: „Hospodo, pivo! A rychle,
bo vam tu leknu jak loni o Vanocach
Lojzkovi malem kaper v siťovce!“ Chtěl
sem protestovať, ale rychlejši byl Antek,
kery zareagoval na Jarynove naražki
o sexu: „O čim to mluviš?!“ Ale stejny
napad měl aji Poldek, kery se vtedy tak
popil, že včil něvěděl, ani jak se dostal
dom, nětobože aby se pamatoval, o čim
se mluvilo. Ale je znamy tym, že sex,
aji když je o nim enem řeč, ho zbudi aji
z hroba! Jaryn polknul hlt čepovaneho,
a přitym mu ani něvadilo, že mu ho děvuški něnačepovaly do jeho im osobně
vymyteho krygla, a pravil: „Čekam, jak
se Antek postavi k Poldkovemu nařčeňu,
že při jeho silach už može o milovaňu
enem mluviť a spominať na ňho! Ja
totiž vim o tym svoji! Němusime ani my
starši už enem spominať! Možeme isť
sexu aji vstřic! Už to němusime svaďať
na slabe ruki a malu fantaziju bab, my
je totiž možem ušoustať k smrti!“ zařval
vitězoslavně. Vypil zbytek piva a kdyby
mu kdosik nabidnul vitězny doutnik, tuš
by ho v tej chvili tyn zapřisahly někuřak
naraz vyhulil! Potym se vitězně rozhlidnul
po hospodě, zakuckal se, a raznym krokem zamiřil na hajzel! „Co to tu blaboli,
tyn čajičkovy kral?“ zeptal se ze smichem
Břetik, kery naražal na to, že Jaryn už pul
roku pije enem čajičky, aby zchudnul,
ale hlavně aby vyčistil
svoji tělesnu schranku
od nězdraveho jidla,
kere nam zasviňuje
tělo a je přičinu rakoviny a inych tych
fujtajblovych němoci.
Asi ale z vyjimku AIDS,
ku keremu nas chtěl tym
dišputem o sexu a novinkach v nim, asi přivesť. „Co
si myslel tym, že možeme baby
ušoustať k smrti?“ vyzvidal Antek
po Jarynovi, když šel salem z hajzla.
„Něspichej! Dyť je to jednoduche, ni?“
pravil Jaryn. Sednul se, objednal dalši
pivo, a pokračoval: „Všeci vitě o te modre
pilulce, co chlopum už
roki dava pocit vyhry nad
životem a hlavně slasť.“
„To mysliš viagru? Ale tu
ja němožu, bo beru praški
na srce a z ňu by mě kantlo!“ pravil zklamaně
Antek. „Zje
chuj. Viagra už
neni tyn hit.
Včil je to iny
lik. Na srdce
něma vliv
ani na ine
organy.
Kurňa, včil
se něspomnim, jak se to menuje. Na ,C´
to začina… Enem vim, že muj kamoš se
tu pilulku zebral na vikend a z milenku
potym tři dni něvylezli z chaty! Až ta baba
po tych třech dňach enem v majtkach
a ve šprndě utikala z chatki ku nadražu
a řvala: Zachraňte mě od toho nadsamce! A on s pyjem v ruce utikal za ňu
a řval: Dejtě mi sem kurvu nebo se ho
urvu! No neni to padny argument?!“
polknul Jaryn zbytek piva a z ruku zaťatu
v pěsť (co v ni asi měl?), smjetal dom…
A v tym začal svůj tradični frk Erďa:
„A vitě synci co se staně, když chlop
šetři a před sexem si vezme enem pulku
viagry? Něvitě, co?! No potym enem tak
popichuje! Fajne ni?!“
Tuš Zdař Buh, vaš Lojzek
Panorama
Seriál: ZDRAVÁ VÝŽIVA A STRAVOVÁNÍ (2)
Počet nemocných chřipkou stále stoupá. Za rychlé rozšíření mohou podle
lékařů zmutované viry, které jsou
o mnoho silnější a odolnější. Navíc
mají tendenci se opakovaně vracet.
Odbornice na zdravou stravu z výživové poradny NATURHOUSE v Havířově
radí, jak jídlem posílit imunitu.
„Imunitní systém potřebuje
pro své správné fungování velké
množství vitamínů a stopových
prvků, které získává především ze
stravy. Správně upravený jídelníček
ovlivňuje naše zdraví z téměř 40
procent,“ říká Pavlína Štěrbová.
Chřipková epidemie
sílí. Výživová
poradkyně radí:
Podpořte svoji
imunitu stravou!
V tomto období by měli lidé zvýšit
příjem vitamínů skupiny C. „Céčko
podporuje funkci bílých krvinek
a produkci imunitních proteinů.
Organismus, který je správně a hojně
vitamínem C zásoben, se stává pro
viry smrtícím prostředím,“ vysvětluje
výživová poradkyně. Je také nezbytné konzumovat potraviny obsahující
vitamin D až v desetinásobném
množství, než je doporučený denní
příjem. Jeho cenným zdrojem jsou
například tučné ryby.
K potravinám s protichřipkovým
účinkem patří jako přírodní antibiotikum česnek. Konzumovat by
se měl denně. Hodnotná je v tomto
ohledu také cibulová šťáva, která
hubí bakterie. Z koření pomáhá
anýz, zázvor a badyán. Zároveň se
doporučuje zavést do jídelníčku takové potraviny jako jsou křen nebo
chilli. „Naopak ne příliš vhodným
potravinami jsou bílé pečivo, smažená jídla a ta, která obsahují bílý
cukr,“ dodává poradkyně Pavlína.
Ke správnému jídelníčku je nutné
dbát na pitný režim a dostatečně
spát. „K tomu by si lidé měli důkladně omývat ruce, a pokud jsou
nastydlí, brát ohledy i na ostatní.
To znamená používat kapesníky
a kýchat a kašlat výhradně do nich,“
upozorňuje výživová poradkyně.
Odborníci na hygienu také radí zbytečně se nezúčastňovat hromadných akcí.
red
Ostravská zoo se změnila i d
Expozice Malá Amazonie,
jejíž vybudování
podpořila Nadace OKD,
poskytuje představu
o pestrosti fauny a flóry
amazonské džungle
OSTRAVA – S horníky šachet
Alexander a Zárubek se pojí vznik
Zoologické zahrady Ostrava v 50.
letech minulého století. Byť už
dávno přestěhovaná z Kunčiček
na Slezskou, je nicméně i v současné době svým způsobem „havířská“. K rozvoji zoo, která prošla
v posledních deseti letech výraznými změnami, totiž přispěly také
prostředky od těžařů poskytnuté
jejich firemní nadací!
„Máme řadu zcela nových expozic včetně dvou pavilonů a jedné voliéry, jejichž vybudování podpořila
Nadace OKD. Provedli jsme zásadní rekonstrukci některých starých
objektů včetně vstupního a vybudovali restauraci s celoročním provozem,“ sdělila Šárka Kalousková,
mluvčí zoo zprovozněné v roce
1960 na okraji Velkého ostravského
lesa v lokalitě nazývané Stromovka.
Toto místo patří (spolu s průmyslovými muzei se šachtami
Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic
a Anselm v Landek Parku) mezi
deset nejoblíbenějších turistických atrakcí nejen v regionálním,
Zoologická
zahrada patří spolu
s průmyslovými
skanzeny ve Vítkovicích
a na Landeku mezi
deset nejoblíbenějších,
cílů turistických výletů
v kraji i celé ČR.
nýbrž i celorepublikovém měřítku. „Potvrdil to i loňský rok, kdy
k nám zavítal rekordní počet lidí.
Poprvé v novodobé historii překročil jejich počet půl milionu.
Přesně jich bylo 540 518,“ podotkla Kalousková.
Návštěvnost podle ní vzrůstá právě díky dalším a dalším expozicím
– jako je Malá Amazonie a Papua
s venkovní voliérou – vybudovaným
FOTO: Radek Lukša
6
Papuánská expozice obsahuje čtyři biotopy a venkovní voliéru
Přečetli jsme
Výstavba karvinské průmyslové
zóny Barbora má zelenou
KARVINÁ – Už příští rok by se mohla
začít připravovat průmyslová zóna
Barbora nedaleko Karviné. Její
příprava doposud stála na sporu,
zda se může zóna stavět v místě,
kde se v minulosti těžilo uhlí. Před
několika dny Moravskoslezský kraj
získal souhlas ministerstva a může
zažádat o územní rozhodnutí. Bez
něj by nemohl pozemky vykoupit.
„Vznikly pochybnosti, že v prostoru zóny mohou nastat poklesy
v důsledku doznívající hornické
činnosti, tak si kraj nechal na podzim vypracovat znalecký posudek,
který toto vyvrátil,“ vysvětluje
poslední problémy při přípravě
stavby průmyslové zóny Barbora
hejtman Miroslav Novák, a dodává:
„Ministerstvo si nechalo zpracovat
kontraposudek, který v minulých
dnech v podstatě potvrdil ten krajský, společnost OKD minulý týden
dodala prohlášení, že v tamním
prostoru už těžit nebude, takže
vzniku zóny už nestojí prakticky nic
v cestě.“
Kraj si nyní může zažádat o vydání územního rozhodnutí, po kterém,
když vstoupí v platnost, bude
platná také smlouva se společností
Asental (bývalá RPG), která tamní
pozemky vlastní.
„Pak budeme moci pozemky odkoupit, vypsat výběrové řízení a začít pracovat na terénních úpravách
a inženýrských sítích v zóně. Fyzicky
by se zde mohlo začít pracovat
v roce 2016,“ dodal hejtman.
Barboru kraj potřebuje co nejdříve. V současnosti nemá k dispozici
ucelenější velkou plochu, kterou
by mohl případnému investorovi
nabídnout. S některými investory už
kraj jedná. „Je v běhu vyjednávání
o příchodu velkého investora, zatím
ale nemohu nic prozradit, jasno
bychom měli mít zhruba v květnu,“
vysvětluje hejtman. „Se vznikem
zóny Barbora ale toto jednání
nesouvisí, investor má o kraj zájem
nezávisle na ní.“
Možné zahájení stavby průmyslové zóny Barbora podpořilo
v minulém týdnu i karvinské
zastupitelstvo, které schválilo
změnu územního plánu, zmenšující ochranné zóny okolo silnice
první třídy vedoucí v bezprostřední
blízkosti zóny.
„Díky nim bude možné pokračovat v přípravě průmyslové zóny
Nad Barborou přesně tak, jak má
krajský úřad v plánu,“ vysvětlil
karvinský primátor Tomáš Hanzal.
„Další změna obdobného rázu pak
umožní rozšířit výrobní prostory
firmě Sejong v zóně Nové Pole.
Bez těchto změn by to možné
nebylo. Jde o zúžení ochranného
koridoru pro hlavní silnice u zón
o sto metrů.“ Karvinská průmyslová zóna Nové Pole by po rozšíření areálu mohla nabídnout
další pracovní místa, stejně tak
zóna Barbora. „Tam se bavíme
minimálně o dvou tisících nových
místech,“ dodává karvinský
primátor.
Karviná, která už dlouhodobě patří k okresům s nejvyšší nezaměstnaností v zemi, bude nová pracovní
místa v nejbližších letech hodně
potřebovat. Největší zaměstnavatel
v regionu, společnost OKD, plánuje
jen v letošním roce propustit několik stovek horníků a v souvislosti
s plánovaným útlumem těžby by se
měl dále snižovat i stav zaměstnanců firmy.
MF DNES, 3. 2. 2015
za přispění NOKD. „Spoustě chovaMalá Amazonie, nejmenší
ných zvířat díky tomu poskytujeme
pavilon, nejvíce druhů
výrazně lepší podmínky,“ upozorOSTRAVA – Nadace OKD poprvé podnila Kalousková s tím,, že se
pořila
ostravskou zoo při bup
zoo zapojila do záchrandování
andován Malé Amazonie,
ných projektů (sov, sýč-kam vstoupili náků, puštíků či orlosuvštěvníci
v roce
vš
pů) a pořádá sbírku
2009.
Expozice
2
na výzkum sloních
dává „malý náhled
nemocí.
do velké pestrosu
očt
jnásobek p
Pavilon evoluce,
ti“ fauny a flóry
á
n
Téměř dvo
t
če
o
p
R – to je
historicky nejdražší
amazonské džunobyvatel Č ří prošli brana, kte
a nejsložitější stavgle.
g Předloni pavivštěvníků
ění zoo
y zprovozn
ba, kde žijí i vyhubelon rozšířili o panomi od dob
e.
vc
o
m
o
tr
ve S
ním ohrožení kočkoramatické
akvárium,
oram
dani Dianini, na své otekteré pojme
4220 litrů
p
vření čeká. Safari s výběhy
vody.
běh kok
d Malá
M lá Amazonie se pyšpytníků včetně nejohroženějších
ní hned několika NEJ:
asijských oslů onagerů už návštěvƒ NEJmenší pavilon, na ploše neceníky přivítalo. Zoo Ostrava se může
lých 50 m2 však lze spatřit největší
rovněž chlubit odchovy světového
biodiverzitu, jakou Zoo Ostrava
významu, a to u slonů, komby, guanabízí; od pavouků po savce, od žab
roub zlatých či žralůčků okatých (ti
k parybám (dvacet druhů zvířat není
obývají expozici Papua).
ještě počet konečný).
0
19 500 00
Pralesničky v Malé Amazonii patří k nejjedovatějším druhům.
Hornickým sadem to začalo
Když stavěli v roce 1948
v Kunčičkách, takřka ve stínu šachty
Alexander, odpočinkové místo pro
veřejnost – Hornický sad – s jevištěm, tanečním parketem, sportovišti, dětskými hřišti či brouzdalištěm,
padl návrh zřídit také zoo. První
zvířata? Srnec se dvěma srnami
Po kompletní přestavbě je také vstupní brána do Zoo Ostrava.
Geodeti a měřiči VŠB-TUO prezentovali ú
Představili svůj podíl
na ražbě spojení šachet
ČSA překopem 011 96
a Darkov překopem 2983
PŘIJĎTE SI ZAVZPOMÍNAT
NA ZANIKLOU KARVINOU
KARVINÁ − Zcela vyprodaný malý
sál MěDK se druhý únorový čtvrtek
ponoří do vyprávění historičky Libuše
Kolkové, která bude přednášet
o Karviné 2 – Doly, ovlivněné těžbou.
Posluchači se dozví zajímavosti ze
14. století, ale rovněž i z dob objevu
a těžby uhlí. „Také si řekneme o tom,
proč se vlastně tato část Karviné
začala postupně ztrácet, čím to bylo
ovlivněno a podobně,“ nastínila obsah přednášky Libuše Kolková, která
velkou část informací čerpá z archivu
a z knížek mnoha autorů. „Už opravdu
mnoho let je to mým koníčkem. Velmi
mě to baví,“ dodala.
„Paní Kolková přednáší pravidelně. Na únor jsme se domluvili
právě na tomto tématu, protože byl
o něj mezi lidmi velký zájem. Sama
si shromažďuje materiály a opravdu
o Karviné ví takřka všechno. Je radost
ji poslouchat, protože její vyprávění je
opravdu velmi zajímavé a přínosné,“
uvedla Pavla Richterová z Městského
domu kultury.
aja
a pět bažantů, pak přibyli pávi,
ptáci ve voliérách. Nejcennějším
exponátem se stal slon Pepík, dar
vietnamské vlády. Zažil provizorní
dřevěné ubytování v Kunčičkách
i modernější pavilon ve Stromovce,
kde v roce 1964 uhynul po pádu
do příkopu.
Posluchač úpravárenství a hornického inženýrství Zdeněk Polanský na dálku řídil robota.
OSTRAVA – Jedním z největších a nejúspěšnějších projektů z poslední doby se mohli na Dni otevřených dveří Hornicko geologické fakulty (HGF) Vysoké školy báňské
– Technické univerzity Ostrava pochlubit zástupci jejího Institutu geodézie a důlního měřictví. Představili
svůj podíl na úspěšné ražbě unikátního tříkilometrového překopu, který na konci roku 2012 spojil lokality
ČSA a Darkov.
„V týmu z báňské v čele s vedoucím
našeho institutu Pavlem Černotou
jsem sice nefáral, ale účastnil jsem
se povrchových operací. Konkrétně
připojovacích měření – polohového, prováděného polygonovým pořadem, a výškového za pomoci geomerické nivelace,“ přiblížil syn bývalého důlního elektrikáře z Vítězného
února a nynější doktor inženýrské
geodézie Rostislav Dandoš.
Pro potřeby našeho revíru, jak
přítomným Dandoš poslední pá-
Panorama
díky těžařům a jejich nadaci
Exotika ve čtyřech biotopech
a venkovní voliéře
PAMĚŤ
OSTRAVY
z největších scinků) a agama molucká.
V jezírku je hejno rybek – stříkounů
lapavých lovících hmyzí kořist tím,
že ji srazí proudem vody z tlamičky.
Na mělčinách upoutají pozornost
zvláštní stvoření – lezci (připomínají
ocasaté obojživelníky, jedná se ovšem
o ryby přizpůsobené delšímu pobytu
na souši, kde se pohybují pomocí
prsních ploutví se silnou svalovinou)
VZPOMÍNKY
VLADIMÍRA MICHNY
OSTRAVA-HRABŮVKA (PROSINEC 1989)
BOURÁNÍ SOKLU MILICIONÁŘE NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (1993)
ƒ Přítok jezera Sentani. Terárium
s kaskádovitým potůčkem obývají
živočichové deštného lesa z okolí
města Popondeta. Ve vodě jsou
drobné rybky duhovky lososové
a želvy krátkokrčky novoguinejské.
Na souši a velmi často ve větvích se
pohybují impozantní a nepřehlédnutelní varani papuánští – nejdelší
varani světa. Dosahují délky až tří
metrů, přičemž dvě třetiny těla tvoří
chápavý ocas, jimž si pomáhají při
lezení ve větvích.
JÍZDA HISTORICKOU TRAMVAJÍ V OSTRAVĚ (NÁDRAŽÍ VÍTKOVICE, 1991)
MANIFESTACE PROTI KSČ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (ŘÍJEN 1990)
MANIFESTACE PROTI KSČ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (ŘÍJEN 1990)
JÍZDA HISTORICKOU TRAMVAJÍ V OSTRAVĚ (VÝSTAVIŠTĚ, 1990)
PŘEDVOLEBNÍ BĚH OSTRAVOU (MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, 1990)
DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ V KNIHOVNĚ MĚSTA OSTRAVY
NA NÁM. E. BENEŠE, STUDOVNA (BUDOVA SPOŘITELNY, 1993)
ƒ Korálové moře. Akvárium se slanou
vodou představuje pestrost korálových útesů, kde žije několik druhů
KOKSOVNA DŮL JAN ŠVERMA (1993)
MASOPUST NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (1992)
PŘEDVOLEBNÍ BĚH OSTRAVOU (MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, 1990)
FOTO: KMO
OSTRAVA – Papua je nejen jedním
z největších ostrovů světa, ale i dalším „nadačním“ pavilonem Zoo
Ostrava představeným veřejnosti
v roce 2011. Přibližuje tropickou přírodu i ohrožené druhy zvířat, zejména skupin plazů či ryb. A to ve čtyřech celcích znázorňujících jednotlivé biotopy, expozice je doplněna papuánskými předměty a fotografiemi
a také vstupem do venkovní části –
voliéry s exotickými opeřenci.
„Skloubit mnohdy odlišné nároky různých druhů živočichů a rostlin ve společném pavilonu vyžadovalo neskutečnou trpělivost a úsilí.
U nás o úspěchu svědčí přirozené
chování zvířat a jejich rozmnožovací pud,“ uvedla mluvčí Zoo Ostrava.
V papuánské expozici se jako první narodili krátkokrčky novoguinejské, následovali scinkové smaragdoví, tilikvy obrovské a varani
modří i papuánští – což je evropská
rarita, neboť se na kontinentě rozmnožili jen v Ostravě a Madridu.
7
PROJEKT JE FINANČNĚ PODPOŘEN DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Z OBLASTI KULTURY
KNIHOVNA
Jeden ze čtrnácti „pamětnických“ panelů knihovnického projektu o Ostravě.
ƒ NEJvíce zvířat, s počtem téměř
tisíce jedinců různých druhů jde
o nejobydlenější pavilon; dá se
s nadsázkou říci, že kdo viděl
Malou Amazonii, viděl čtvrtinu
všech zvířat chovaných v Zoo
Ostrava.
ƒ NEJohroženější drápkatá opice je
zde chovaný tamarín pinčí – v přírodě kriticky ohrožený druh; je jediným
Horničtí pamětníci,
kde jste? Ozvěte se!
zástupcem novosvětských primátů
v Zoo Ostrava (skupina ploskonosých opic).
ƒ NEJjedovatější živočich v Zoo
Ostrava je „šípová“ žába pralesnička strašná; tato zvířata však v lidské
péči svou nebezpečnost ztrácejí,
což je způsobeno odlišnou potravou
(toxičtí jsou ale také pralesnička
azurová, trnucha skvrnitá, sklípkan
korálkový či sklípkan pevný)
Knihovna města Ostravy hodlá
i letos pokračovat v projektu
přibližujícím, jak se zde
v minulosti žilo
Krmení je zakázáno s výjimkou koz či volně puštěných pávů.
„A deseti mláďat jsme se vloni dočkali u žralůčků okatých. Však
také naše úspěšné odchovy v Papui
ohodnotila také komise Unie českých a slovenských zoologických
zahrad,“ doplnila Kalousková.
Papuánská expozice ryb,
plazů i ptáků
ƒ Písčiny řeky Fly. Sladkovodní akvárium s velkými dravými rybami baramundi severními a dvěma druhy želv
(dlouhokrčkami Siebenrockovými
s velmi dlouhými krky dosahujícími
až šedesát procent délky krunýře
a karetkami novoguinejskými podobnými mořským karetám)
ƒ Batanta – pobřežní mangrove.
Terárium obývá výrazně zbarvený
varan modrý (stromový ještěr s chápavým ocasem), tilikva obrovská (jeden
barevných ryb, sasanek či ostny
vyzbrojené ježovky. Největším obyvatelem akvária je druhý zástupce
paryb a první žralok v Zoo Ostrava,
žralůček okatý. Ten je drobný,
dorůstající délky sotva metru a živí
se malými rybami a bezobratlými.
Na útesech nad vodou žije zeleně
zbarvený scink smaragdový.
ƒ Voliéra Papua. Nabízí bezprostřední
přítomnost a pozorování ptáků bez
jakékoli překážky v podobě pletiva či
mříží. Nepřehlédnutelnými druhy jsou
dva druhy pestrých papoušků – lori
mnohobarvý a lori tříbarvý. Žijí zde
čejky australské, korunáč Sclaterův,
dytík velký. Prostor navíc imituje i přirozené prostředí, čímž je umocněn
dojem, že se návštěvník – pozorovatel
nachází uprostřed exotické přírody.
Připravil Radek Lukša
OSTRAVA – Logo se šachtou na pozadí koksovny sice vybrala městská
knihovna k projektu Paměti Ostravy,
nicméně vzpomínek na hornickou minulost moravskoslezské metropole se
jí sešlo až ostudně málo. Pro letošní
pokračování proto vyzývá pamětníky
– nenechávejte si své archiválie, nahrávky, fotografie a vůbec vzpomínky
na havířinu pro sebe!
Paměť Ostravy 2015, kontakty:
ƒ [email protected] (599 522 222)
ƒ [email protected] (599 522 541)
ƒ [email protected] (599 522 541)
„V prvním kole se zapojila spousta
aktivních seniorů, nicméně málo těch
v minulosti fyzicky pracujících. Paměti
sepisovaly, namluvily a fotky přinesly
například emeritní učitelky, vdova
po generálu Škarvadovi či jedna bývalá psycholožka z Poruby,“ vysvětlila
Jarmila Burešová, vedoucí odboru
knihovnických služeb Knihovny města
Ostravy.
Ta projekt uskutečnila v pobočkách v Porubě (ul. Vietnamská),
Výškovicích (ul. 29. dubna), Hrabůvce
(ul. Závodní), Michálkovicích (ul.
Sládečkova) i ve studovně Ústřední
knihovny u Sýkorova mostu. Zde
v pasáži nyní visí čtrnáct panelů – plus
jeden úvodní a jeden závěrečný –
s „paměťmi“ obyvatel Ostravy na jejich život, většinou od válečných let.
Čest horníků zachránil alespoň
báňský inženýr Miroslav Šmíd
z Poruby, jenž kopal uhlí na Trojici
i s pozdějším generálním ředitelem
OKR Jaroslavem Miskou, profáral
prakticky všechny tehdejší šachty
a působil ve Vědecko-výzkumném
uhelném ústavu. „Zavzpomínal jsem
i na Slezskoostravskou sedmičku –
pěvecký sbor, který jsme zakládali
jako mladí havíři,“ upřesnil.
A vzhledem k tomu, že hornictví tvoří neodmyslitelnou a podstatnou část
ostravské historie, chtějí se mu autoři
pamětnického projektu KMO letos
věnovat více. „Smyslem přitom není
jen připomenout minulost a hledat
své kořeny, ale také pomoci seniorům,
aby v dnešní době cítili méně odcizení.
Nebojte se, má vás kdo poslouchat,“
vzkázala Burešová.
Radek Lukša
Žralůček okatý je druhem, kterého se daří úspěšně odchovávat.
úspěch v revíru OKD
tek a sobotu v lednu říkal, také provádí za HGF měření svislosti jam či
usměrňovací měření.
„Inženýrská geodézie a Důlní
měřictví jsou jak balakářské, tak
magisterské obory nabízené naším
institutem. Studium bývá prezenční i kombinované. Po vykonání
předepsané praxe se mohou absolventi stát hlavními důlními měřiči
či povrchovými, úředně oprávně-
nými zeměměřičskými inženýry,“
vysvětlil.
Den
otevřených
dveří
v Geologickém pavilonu prof. F.
Pošepného využily všechny instituty HGF. Nechyběla zvláště pro
nejmenší návštěvníky prezentace „chytrých“ technologií včetně
trojrozměrné tiskárny a více druhů
„umělé inteligence“ – samostatně
se pohybujících robotů.
uzi
Tipy Horník
KARVINÁ
Výstava
Reklama a děti, tak se jmenuje
výstava chystaná v Muzeu Těšínska
– Interklubu ve spolupráci s Múzeem
obchodu Bratislava. Expozice se
širokým výběrem historické reklamy
pro děti a s dětmi ukáže, jak cílili
obchodníci na malé i velké klienty.
Začíná vernisáží v úterý 12. února
v 17 hodin.
FOTO: Radek Lukša
Premiéra
Jupiter Jones je předurčena k velkým
činům, její genetická výbava jí
zaručuje stát se dědičnou následnicí
královny vesmíru, ale může ovlivnit
také rovnováhu v „mezihvězdném
prostoru“. I o tom je americký akční
sci-fi snímek „Jupiter vychází“, jehož
česká premiéra se odehraje od pátku
6. do úterka 12. února v kině EX.
Včetně 3D produkcí!
Rostislav Dandoš patří k měřičům, kteří mají zásluhu na probití překopu mezi ČSA
a Darkovem.
klub Futra. Společně s ní vystoupí
místní parta Livelike produkující
instrumentální post-rock. Koncert
začíná od 19. hodiny.
Zahrádkáři
V režii ZO Českého zahrádkářského
svazu osada 1 – Orlová se v městském kulturním domě rozeběhne již
39. ročník Zahrádkářské univerzity.
Na sobotu 7. února je naplánovaná
první ze série přednášek. O pěstování
brusinek, borůvek a o novinkách
v „drobném ovoci“ pohovoří od 14
hodin Oldřich Janků.
OSTRAVA
ORLOVÁ
Festival
Jen do konce února jsou za zvýhodněnou cenu k mání vstupenky na metalový festival Ostrava v plamenech
2015. Ten se uskuteční v sobotu
1. srpna v Dolní oblasti Vítkovic a vystoupí zde Myrath z Tunisu, Orphaned
Land z Izraele, Freedom Call
z Německa, Pretty Maids z Dánska
(na snímku), Stratovarius z Finska
a místní Citron.
Koncert
Emo-hardcorovou kapelu z Norska
říkající si Regn hostí v pátek 6. února
Běh
Jako horník pracoval většinu
života vytrvalec František Ohera
(1922–1997), který měl „na kontě“
deset maratonů, třiadvacet padesátikilometrových, devětadvacet
stokilometrových a osm čtyřiadvacetihodinových běhů . Jako občerstvení si nosíval chlebíčky, pivo a rum.
V sobotu 7. února uctí kamarádi jeho
památku už po jedenácté vzpomínkovým během na čtvrt-, půl- i maratonské trati. Registrace je na stadionu
MK Seitl Ostrava do 9.30, startuje se
v 10 hodin v Třebovicích.
Historie
Hyperbola, hyperrealita. Tak nazval
historik Martin Jemelka (autor knih
o hornických koloniích) přednášku
na téma tvorby Petra Bezruče. Má ji
v úterý 10. února od 18 hodin v galerii
Plato v multifunkčním Gongu v Dolní
oblasti Vítkovic. Zamýšlet se v ní
hodlá i nad tím, jaký vliv měly Slezské
písně na obyvatele zdejšího průmyslového regionu.
HAVÍŘOV
Výstava
Jedinečné dílo umělkyně Věry
Mičkové – gobelínovou reprodukci Tapisérie z Bayoux, která
představuje obsazení Anglie normanským Vilémem Dobyvatelem a bitvu
u Hastingsu z roku 1066 – lze vidět
ve výstavní síni KD Leoše Janáčka.
A to až do pátku 27. února.
FRÝDEK-MÍSTEK
Běžky
Frýdecko-místecké technické služby
upravily pro běžkaře strojově dvě
„bílé stopy“ na okruhu okolo přehrady
Olešná. V každém směru vede jedna
trasa, měří čtyři a půl kilometru,
kopíruje zdejší cyklostezku. Z města
k ní zajíždějí autobusy MHD linek 5,
6 a 16.
ROŽNOV POD
RADHOŠTĚM
Sochy
Až do neděle 8. února jsou v rožnovském Sport Campu vystaveny ledové
sochy vytvořené českými, slovenskými a polskými umělci na 17. ročníku
mezinárodního sympozia „Sněhové
království 2015“. K vidění jsou denně
vždy mezi 10. a 17. hodinou.
uzi
Po šichtě
8
číslo 4 | ročník 45
Bude třeba bojovat s tím,
aby ve vaší mysli nepřevládly
myšlenky na hmotné statky.
Vaše aktivity by se začaly
ubírat nesprávným směrem
a ztratili byste sympatie známých a kolegů. Zkuste získat
zpět ztracenou rovnováhu
a nenechte se vyprovokovat k unáhleným
závěrům.
Zahloubáte se do nového
projektu, ale práce vám lépe
půjde mimo domov. Partner
by v tom neměl hledat nic
mimořádného, spíše vám
situaci usnadnit. Citlivě využijete ochoty školou povinných
dítek podělit se s vámi o poslední dojmy. Bude to
pro vás velmi přínosné
a příjemné.
V kritické situaci se můžete
spolehnout na intuici a zkušenost. Hrozícímu nebezpečí se dokážete vyhnout
širokým obloukem. Chladné
chování lidí ve vašem okolí
vás nemile zaskočí. Nedivte
se, nabyli dojmu, že vám
jde o jejich židli. Je
na vás přesvědčit je
o omylu.
Učme se anglicky s Horníkem!
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
Váš diář je stále hustě
popsaný. Je to kvůli pocitu
nepostradatelnosti. Citlivost
a nesmělost skrýváte, neboť
je považujete za slabost.
Navázání lákavé známosti je
téměř jisté. Před rozpadem
jsou vztahy, ve kterých to už delší dobu
neklapalo. Naučte se
odpočívat.
Máte nejvyšší čas podívat se
pravdě do očí a změnit své
chování a přístup k práci.
Sebemenší slabost by se
vám vymstila. Váš milostný
život bude hodně bouřlivý,
pokud udržíte vše pod pokličkou, bude to v pohodě.
Opatrnější při výběru
společníka by měly
být mladší ročníky.
Planety varují před nutkáním
bojovat s větrnými mlýny.
Jsou věci, se kterými v těchto
dnech nic nenaděláte.
Ke konfliktu není daleko.
Zkuste trochu diplomacie,
s tou vyřešíte vše snadněji.
Zamilovaní se poperou
o svoji lásku. U zadaných partnerský vztah
projde zkouškou.
S předstihem plánujte
větší výdaje. Lehkomyslnost
v peněžních otázkách by se
v konečném důsledku dotkla
celé rodiny. Přestaňte se
také zabývat starými časy.
Co bylo, už nebude. V práci
budou částečně uspokojeny
vaše pracovní ambice.
Dočkáte se ocenění ze
strany šéfa.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Potíže nastanou s některými
kolegy z důvodu nevyjasněných pravidel při odměňování a oceňování zásluh
jednotlivých osob. Nejsou
všichni stejně nezištní jako
vy. Čeká vás docela náročné
období, neboť se budete
potýkat s řadou protivenství. Buďte trpěliví
a vše se srovná.
Máte za sebou náročné období. Neustále se rozhlížejte,
co se děje kolem. Z běžných
problémů vás hlava bolet
nebude. Pokud potřebujete
vyřídit něco na úřadech, neodkládejte to. Koncem týdne
si běžte zaplavat, podnikněte
menší výšlap do hor.
Je potřeba vyčistit si
hlavu od zbytečností.
S lidmi se snadno domluvíte,
bude vám to pálit a některé
věci dokážete dokonce
předvídat. Opatrný až diplomatický přístup si vyžádá
odpověď vašemu protějšku,
který tvrdí, že nezbytně
potřebuje něco nového
na sebe. Potíže vám
přinese porušení nedávného předsevzetí.
RYBY 21. 2. – 20. 3.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Přátele a známé potěšíte
vstřícností, se kterou kývnete na všechno, s čím za vámi
přijdou. Určitě se i dozvíte
spoustu zajímavých věcí.
Menší potíže vám způsobí
společník nebo partner.
Odmítnou se zúčastnit
vašeho riskantního
pokusu. Je na vašem
umu je přesvědčit.
Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Křížovka o knihu
Horoskop na týden od 5. do 11. 2.
Je nutné se věnovat pouze
jedné věci. V návalu práce
a povinností to však bude
těžké. S většími úspěchy
proto moc nepočítejte.
Značnou pozornost si vyžádá
i udržení pohodové atmosféry v partnerských vztazích.
Všímejte si jen toho,
co vás spojuje. Chyby
řešte s nadhledem.
Svéhlavá Moira svým chováním vůbec nezapadá do konzervativní
irské rodiny, v níž vyrůstá. V den uvedení do společností ztropí
skandál, a proto se rodiče rozhodnou provdat ji za solidního starého
lékaře. S ním brzy po svatbě odplouvá do daleké Austrálie, kde
se zamiluje do mladého trestance Duncana. Jejich vztah je však
odhalen...
NEBÁL SE OZVAT. Velitel na vojně říká nováčkům:
„Když budete mít nějaký problém, obracejte se
na mě jako na vlastního otce.“ Jeden vojín se
přihlásí : „Tati, půjčíš mi na… (VIZ TAJENKA).“
Pomůcka:
Ady, Eba,
TCI, tour.
Damiánův bratr
Odsud
2. DÍL TAJENKY Rostlina dosna
Konzervovat
kouřem
A sice
Hromádka
(nářečně)
Zobákem
usmrtit
Oškubat
Drolené
Svobodní
Hmyzožravec
Čínské ženské
jméno
Tibetský kul- 1. DÍL TAJENKY
tovní objekt
Nebo
Námět
Pádová otázka
Potom
Určit
Svazek roští
Roztavit na určitém místě
Český malíř
Odrůda
brambor
Předložka
MPZ aut
Nizozemí
Slepice
(nářečně)
Maďarský
básník
Zůstatek
na účtě
Sladkovodní
ryba
Kód letiště
Tenerife
židovská
Hliníková fólie Tajnánauka
Balkánský
palác
Přístroj k zjišťov. trhlin
Paznehtník
Sevření soupeře v boxu
Kanony
Ruský souhlas
Mladí skauti
Asiat
Souhlas
Chování, mrav
Biblický trpitel
Tenisový úder
Pona
Předložka
Jihomoravská
řeka
Spodek nádoby
Peruánský
vládce
Dobytčí nápoj
O co? (řidčeji)
Taneční figura
Jméno skladatele Bartóka
Tajenka křížovky č. 4: „... kokota vybrala sama, by mě porazilo.” Výherce křížovky č.4. František Nohava z Ostravy-Poruby
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
VTIPY
Dva muži jdou po chodníku,
když jeden se zastaví a vyhrkne:
„Proboha, támhle stojí má žena
a baví se s mojí milenkou!“
„A sakra,“ praví ten druhý, „právě
jsem chtěl říci totéž!“
Paní Nováková přiběhne domů
a hned sděluje svému muži: „Tak
jsem byla u doktora a ten mi
doporučil změnu povětří.“
„Tak to máš štěstí, právě se otočil
vítr,“ podotkne manžel.
Ženatý chlápek se tahá se svou
sekretářkou. Jednou po práci
jedou k ní domů a okamžitě
vlítnou do postele. Po vášnivém
milování usnou a probudí se až
v osm večer. Chlápek se fofrem
obléká a říká: „Drahá, vezmi
moje boty, pořádně je otři dole
o trávník!“
Slečna kroutí hlavou, ale poslechne. Chlápek dorazí domů a už
u dveří na něj žena vyjede, kde se
zase coural. Chlápek spustí:
„Nemůžu ti lhát. Randím se svojí
sekretářkou. Dneska jsme skončili dřív, jeli k ní, strávili odpoledne
sexem a usnuli. Proto jedu pozdě.“
Žena se na něj podívá, koukne se
mu na boty a říká:
„Koukám, zas máš boty od trávy.
Už zase jsi byl hrát golf, co?“
Povídá jeden kolega druhému:
„Máš na drátě tchyni.”
A ten na to: „Telefonuje nebo
visí?”
Górnik
5 lutego 2015 numer 5 rocznik 12
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: „Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik.“
Brygada ścianowa Fala i Olszewskiego z Alpexu OKD kładzie największy
osiąga świetne wyniki także w dziedzinie BHP nacisk na bezpieczeństwo
Władze spółki wydobywczej
postrzegają bezpieczeństwo
pracy jako absolutny priorytet i
motywują swoich pracowników
do odpowiedzialnego zachowania
Motto Kampanii
Bezpieczeństwa 2015:
Najcenniejszą wartością,
która wychodzi z kopalni,
jest zdrowy górnik.
DARKÓW – Kampania
Bezpieczeństwa wdrażana przez
spółkę OKD w roku ubiegłym została
uwieńczona w środę 21 stycznia
wręczeniem moralnych i finansowych
wyróżnień za najlepsze osiągnięcia w
dziedzinie BHP dla brygad ścianowych, robót przygotowawczych oraz
zbrojenia i likwidacji wyrobisk. Z każdego z czterech zakładów górniczych
nagrodzono trzy brygady. Nagrody
przekazał przedstawicielom brygad
dyrektor produkcyjny OKD Pavel
Hadrava razem z dyrektor ds. ekonomicznych OKD Jarmilą Ivánkową.
KARWINA – Między wyróżnionymi za wyniki w dziedzinie
BHP za okres drugiego półrocza roku ubiegłego jest brygada
ścianowa głównego przodowego
Marka Fala i kierownika Mariana
Olszewskiego z ruchu górniczego Karwina Zakładu Górniczego
Nr 1. Zapytaliśmy kierownika Olszewskiego oraz kierownika produkcji Antoniego Sobiecha,
którzy są pracownikami firmy zewnętrznej Alpex, co wszystko zrobili dla zapewnienia bezpieczeństwa na swoim odcinku pracy, czyli w ramach liczącego 128 pracowników zespołu. Tym bardziej, że
podobną nagrodą polska brygada
została wyróżniona już kilka razy.
Antoni Sobiech
„To prawda, ale do tego są jeszcze
potrzebne szkolenia BHP i odpo-
Od lewej: Kierownik odcinka Marian Olszewski i kierownik produkcji Antoni Sobiech.
sy, a tym samym stale im przypominamy, że muszą pracować
rozważnie i ostrożnie. Staramy
się tak poruszać problematykę
BHP i stosowane metody pracy,
aby wszyscy pracownicy wszyst-
ŁAZY – Ponad milion ton wydobyła w ramach naszego zagłębia
w roku ubiegłym jedna jedyna
brygada. Rekordzistami i zwycięzcami Ekstraligi OKD w kategorii
wydobycie-kombajny okrzyknięto
górników głównego przodowego
Stefana Gulaka i kierownika
odcinka Tadeusza Dziugieła z
firmy zewnętrznej Alpex. Dokładny
milion ton odnotowali w połowie
ko zrozumieli, aby utożsamili się z
powierzonymi im zadaniami i aby
wiedzieli, dlaczego mają to robić
tak, a nie inaczej.”
Odnosząca sukcesy brygada
Alpexu to doświadczony, ustabilizowany, dowodzony przez doświadczonych matadorów profesji górniczej zespół. Marian
Olszewki przyszedł do OKD po
25 latach praktyki zdobytej w
polskich kopalniach, natomiast
u nas pracuje od lat 14. Podobnie
Antoni Sobiech – 26 lat fedrował
w Polsce, teraz kończy siódmy rok
pracy w OKD.
Główny przodowy Marek Fal (od lewej) z Marianem Olszewskim po odebraniu
nagrody 50.000 koron za bezpieczną pracę w 2. półroczu 2014.
listopada, natomiast jeszcze do
końca roku udało im się podnieść
wartość rekordu na 1.214.835 ton.
Taki wynik wypracowali w wyrobiskach 140 704 i 139 806 ruchu
górniczego Łazy Zakładu Kopalni
Karwina.
Na drugim miejscu w danej
kategorii uplasowała się również
brygada firmy zewnętrznej Alpex.
„Srebrni” górnicy głównego przodowego Tadeusza Czai i kierownika
odcinka Janusza Pielki (Czesława
Witka) z Zakładu Kopalni Darków
wydobyli w roku ubiegłym 592.176
ton.
Trzecie miejsce w Ekstralidze
zajęła brygada głównego przodowego Grzegorza Dąbka i kierownika
odcinka Krzysztofa Sedkowskiego
z firmy zewnętrznej Polcarbo, którzy
w ramach Zakładu Kopalni ČSM
wydobyli 534.236 ton.
Kartoflany medal ponownie przypadł brygadzie Alpexu dowodzonej
przez głównego przodowego Marka
Fala i kierownika odcinka Mariana
Olszewskiego, którzy w ramach
ruchu górniczego ČSA Zakładu
Kopalni Karwina w roku ubiegłym
odnotowali 488.737 ton.
syl
Czy może Pan porównać warunki w polskich i czeskich
kopalniach jeśli chodzi o
bezpieczeństwo?
Marian Olszewki
Na każdej kopalni kładzie się nacisk na bezpieczeństwo. Warunki
pracy są zbliżone. To prawda, że
w trakcie kilku ostatnich lat doszło w ramach w OKD do znaczącej modernizacji wyrobisk,
mamy lepsze środki ochrony osobistej, więcej się mówi o bezpieczeństwu. Jest też przypływ świeżej krwi. W trakcie ubiegłego
roku dołączyło do nas 11 nowych
pracowników, którzy jeszcze nigdy nie pracowali na kopalni.
Również im poświęcamy maksymalną uwagę. Na bieżąco musimy
ich wprowadzić w arkana zawodu
i kładziemy wyjątkowy nacisk na
ich bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pozostałych. Nowi pracownicy bowiem często nie postrzegają ryzyka i nie wyczuwają zagrożeń czyhających na nich pod
ziemią. Jednak mogę potwierdzić,
że zżyli się szybko z zespołem, starają się i nie ma z nimi żadnych poważniejszych problemów. Należy
odpukać - także w tym roku nie
odnotowaliśmy żadnego wypadku. I w tej chwili mamy już przesłanki, że w styczniu uda nam się
wywalczyć wynik limitowy,” tak
powiedział na sześć dni przed
końcem stycznia roku 2015.
Bezpieczne miejsce pracy
W ramach programu motywacyjnego „Bezpieczne miejsce
pracy“ we wszystkich zakładach
górniczych co kwartał nagradzane są brygady, które współzawodniczą w dziedzinie BHP.
Wskaźnik częstości wypadku
Wskaźnik częstości wypadku to
najlepszy wskaźnik pokazujący
osiągnięcia na odcinku BHP. W
uproszczeniu można powiedzieć, że to ilość wypadków przy
pracy skutkujących zwolnieniem
lekarskim na co najmniej trzy dni
na milion przepracowanych godzin.
FOTO: Josef Lys
wiednie egzaminy. O bezpieczeństwu mówimy codziennie, przed
szychtą i w jej trakcie. Z kierownikiem odcinka przepytujemy pracowników z problematyki BHP,
upewniamy się, że znają przepi-
W Ekstralidze OKD prym wiodą dostawcy
W roku ubiegłym brygada
Stefana Gulaka i Tadeusza
Dziugieła z Alpexu wydobyła
1.214.835 ton
Przekazując nagrody Pavel Hadrava
powiedział: „W latach ubiegłych
kluczowe wskaźniki z dziedziny BHP
wykazywały pozytywny kierunek.
Rozwój wydarzeń potwierdził, że
wdrażane działania mają sens i
prowadzą nas w pożądanym kierunku.
Udało nam się osiągnąć znaczącą
poprawę. W roku 2014 jednak z
punktu widzenia ilości wypadków
doszło do stagnacji i ich ilość w skali
roku praktycznie nie uległa zmianie.
Należy to zmienić. Na obecnym etapie
FOTO: Josef Lys
Jak udaje się wam osiągać tak
dobre wyniki w dziedzinie BHP?
Marian Olszewski
Całe półrocze nie odnotowaliśmy ani jednego zarejestrowanego wypadku przy pracy i tylko dwa odnotowane. Taki wynik
udało się nam osiągnąć pomimo
bardzo trudnych warunków panujących przede wszystkim aż do
20 listopada, gdy przyszło nam
pracować w wyrobisku 14 097.
Wydobywaliśmy w dolnej części pokładu pod zawaliskiem, ale
i tak udało nam się utrzymywać
dobre tempo i osiągnąć dwa wyniki limitowe. W chwili obecnej
odebraliśmy nagrodę finansową,
to oczywiście bardzo przyjemne.
Wykorzystamy ją na dalsze zżycie zespołu. U nas jest taka tradycja, że razem usiądziemy do stołu,
zamówimy golonkę i piwo. W spokoju razem pobiesiadujemy, porozmawiamy o pracy i o życiu prywatnym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na dole jest najważniejszy spokój, rozwaga, praca
bez stresu i zbędnego pośpiechu.
To moim zdaniem najważniejsze
przesłanki. Nic nie robię na siłę.
Bardzo ważna jest dobra, przyjacielska i spokojna atmosfera panująca w zespole. O ile uda się to
osiągnąć, wyniki w pracy są widoczne i na tym stawiamy.”
Środki bezpieczeństwa
mają sens
musimy skoncentrować się na osobistym podejściu każdego pracownika
do tematu bezpiecznego zachowania
oraz stosowania zasad BHP. Do większości wypadków dochodzi bowiem na
skutek błędu człowieka i nieprzestrzegania przyjętych zasad i przepisów.
Należy pamiętać że to, co najcenniejsze, co wychodzi z głębin na górę, to
nie są tony węgla, ale zdrowy górnik.
W każdym wypadku musimy zapobiec
powstawaniu poważnych w skutkach
urazów albo wręcz wypadków przy
pracy ze skutkiem śmiertelnym. W
sytuacji, gdy w roku ubiegłym mieliśmy osiem wypadków ze skutkiem
śmiertelnym, jest to sprawa nagląca,“
mówi dyrektor produkcyjny OKD Pavel
Hadrava.
Dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava przekazał razem z dyrektor ds.
ekonomicznych OKD Jarmilą Ivánkową wyróżnienie dla najlepszych brygad w
dziedzinie BHP za 2. półrocze 2014.
Podstawy Kampanii Bezpieczeństwa OKD 2015
ƒ Podstawowe motto:
„Najcenniejszą wartością, która
wychodzi z kopalni, jest zdrowy
górnik.“
ƒ Podstawowe cele: Przede
wszystkim dalsze ulepszenie
poziomu bezpieczeństwa pracy
w OKD, zapobieganie wypadkom
ze skutkiem śmiertelnym i obniżenie wskaźnika częstotliwości
wypadków na wartość 5,00.
ƒ Bezpieczeństwo pracy musi być
częścią składową jakiejkolwiek
działalności, której podejmują
się pracownicy
ƒ Umożliwić aktywne włączenie
się wszystkich pracowników do
zapewnienia bezpieczeństwa
pracy
ƒ Przyjmować i rozwiązywać
Josef Lys
Horník-Górnik ƒ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys ƒ E-mail: [email protected] ƒ Tel.: +420 596 262 801 ƒ Komórka: +420 605 279 864
wszelkie podniety, które przekażą pracownicy
ƒ Stwierdzić, jak pracownicy
postrzegają kwestię bezpieczeństwa pracy. Jak przyjmują to, że
mogą na nią wpływać
ƒ Uczyć pracowników myślenia
w kategoriach bezpieczeństwa
„przewidywać ryzyko, postrzegać
go, eliminować”
ƒ Promować system wzajemnej
kontroli pracowników: „wzajemna czujność – kontrola – zaufanie
= O.K.D.”
ƒ Poddawać krytyce każdą rzecz
niekorzystnie wpływającą na
bezpieczeństwo pracy
ƒ Uzyskać od pracowników
informacje zwrotne o poziomie
bezpieczeństwa pracy
10
Panorama / inzerce
číslo 5 | ročník 45
Ze světa
Vznikne Nová
Kompania Węglowa?
což klade velké nároky na odstraňování důlních škod (v průměru až 18 zlotých na jednu vytěženou tunu).
Nová Kompania
Důl Sośnica-Makoszowy vygeneroval za poslední čtyři roky
ztrátu dokonce 842 milionů zlotých a na každou tunu bylo potřeba doplácet 139 zlotých. Důl
je charakteristický náročnými
geologickými podmínkami a nebezpečím záparů a úniku metanu. Situaci navíc komplikuje to,
že obec Gierałtowice nesouhlasí s těžbou pod obydleným územím. K dispozici jsou zásoby 60
milionů tun, protože zbytek není
možné vytěžit kvůli trasám dálnic a železnice.
Podle plánu restrukturalizace, který schválil parlament
a prezident, má vzniknout
do konce září Nová Kompania
Węglowa, do níž budou zpočátku přesunuty čtyři doly –
Chwałowice, Jankowice, Marcel
a Rydułtowy-Anna, následovat
budou další. O možnosti pomoci polským dolům jednají politici v Bruselu, aby nebyla porušena evropská pravidla nedovolené podpory. Podle všeho budou
jednání kvůli evropským regulím velice náročná a s nejistým
výsledkem.
Další čtyři doly KW budou přesunuty do Společnosti
restrukturalizace dolů a budou
se pro ně hledat případní investoři. Například o detailní analýzu provozu Brzeszcze projevila zájem energetická společnost Tauron, o koupi zbylých tří
dolů uvažuje obchodník s uhlím
Weglokoks. Nicméně celý proces je teprve v počátcích.
Problémy trápí i další polské
těžaře. Například Katowicky
Holding Weglowy a společnost
JSW. Ve všech firmách probí-
Důl Bobrek-Centrum v Bytomi
vykázal za poslední čtyři roky
ztrátu 261 milionů zlotých, v roce
2014 šlo o 136 milionů. Na každé
vytěžené tuně šachta prodělávala
68 zlotých. Ložisko je vydobýváno v místech s vysokým rizikem
požárů a výbuchů a preventivní
opatření, které jim mají zabránit,
jsou jednou z příčin vysokých nákladů na těžbu. Velká část ložiska se navíc nachází pod Bytomí,
há jednání mezi vedením firmy, státem a odbory o formě
restrukturalizace vysoce ztrátových firem, které trápí pokles cen uhlí, nízká efektivita,
náročné geologické podmínky a částečné vydobytí ložisek,
ale především extrémně vysoké fi xní a personální náklady.
Například v případě KW tvoří
fi xní náklady 80 procent všech
nákladů.
ms
Náročné geologické podmínky a nízká efektivita
3/05-X/15
VARŠAVA – Čtyři nejztrátovější doly polské společnosti
Kompania Węglowa – BobrekCentrum, Brzeszcze, Pokój
a Sośnica-Makoszowy – vykázaly v uplynulém roce ztrátu 821 milionů zlotých (5,3 miliardy korun). Například důl
Brzeszcze je ztrátový již od roku
2007, za poslední čtyři roky nakumuloval ztrátu 739 milionů
zlotých a vloni 230 milionů zlotých. Na každou tunu zde vytěženého uhlí musela firma doplácet 265 zlotých. Důl má z provozů KW nejnižší efektivitu
a na jednoho pracovníka připadá roční těžba pouze 406 tun.
www.renault.cz
RENAULT BEZ ČEKÁNÍ SE ZIMNÍMI PNEUMATIKAMI
RENAULTBEZCEKANI.CZ
Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
Prodám garáž v Havířově-Suché
(Nový svět). Bližší informace na tel:
739 079 310.
BYTY
Prodám byt 1+1, 36 m2, HavířovPodlesí, Dlouhá třída u Permonu,
5. patro. V původním stavu, nový
výtah. Nízké měsíční náklady
na bydlení 2300 Kč. Cena k jednání:
380 000 Kč.
Inf. na tel.: 776 621 417.
Zájemci o inzerci prosím
kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:
RENAULT MÉGANE GRANDTOUR OD Kč
tel.: 732 829 149, e-mail: renata.
[email protected]
RENAULT CLIO OD Kč
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 5
RENAULT FLUENCE OD Kč
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení
Investice
strojní (ISTR)
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
5 LET ZÁRUKA
14, 122, 316, 326
Uvedené ceny platí na vybrané skladové vozy od . . do . . 2015 při financování Renault Finance a se zvýhodněním při výkupu starého vozu. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services s.r.o. Akční nabídka 4 zimních
pneumatik o rozměrech odpovídajících danému modelu platí při uzavření kupní smlouvy od 1. 1. do 28. 2. 2015 na vybrané skladové vozy a při financování vozu prostřednictvím Renault Finance. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní
smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Clio: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO 2 90–127 (g/km); Fluence: spotřeba 3,9–8,9
(l/100 km), emise CO 2 114–155 (g/km); Mégane Grandtour: spotřeba 3,2–9,6 (l/100 km), emise CO 2 90–169 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO 2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla.
Renault doporučuje
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
TŘINEC
OSTRAVA-SLEZSKÁ OSTRAVA
HAVÍŘOV
Autoset
Centrum
ČR plus s.
r. o. MĚSTO,
JMÉNO NEBO
LOGO DEALERA,
ULICE,
TEL.: +420 123 456 789, FAX: +420 123 456 789
Lidická, tel.: 558 323 334–6 Michálkovická (směr ZOO), tel.: 596 240 474 Bludovický kopec, tel.: 596 416 870
5/05-X/15
PRODEJ
Prodám LCD televizor HYUNDAI,
digitální tuner, úhlopříčka 49 cm,
plně funkční, dálkový ovladač. Cena
800 Kč. Inf. na tel.:.732 734 128.
Nadace
OKD
5. února 2015 číslo 5 ročník 45
www.nadaceokd.cz
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Firem ochotných
umístit lidi odcházející
od těžařů je v databázi
na osmdesát,
v nejrůznějších
odvětvích
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Hodiny s telefonem
u ucha, hodiny na osobních schůzkách, hodiny na burzách práce.
Tak vypadají aktivity Michaely
Kühtreiberové z Nadace OKD, zajišťující program S nadací za prací.
Ten je zaměřený na pomoc lidem
odcházejícím z těžební společnosti. A výsledky? Do konce posledního lednového týdne už osm pracovníků zaměstnaných jinde!
„Na počátku jsem zjišťovala,
s kým je vhodné začít spolupracovat. Obcházela jsem různé platformy a akce nabízející uplatnění na trhu práce, navazovala kontakty se Svazem průmyslu a dopravy, agenturou CzechInvest,
Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR i jednotlivými pobočkami
pracovních úřadů v regionu,“ popsala začátky Kühtreiberová, kde
a jak sháněla potenciální zaměstnavatele. Ti mají podle ní ve spolupráci s Novou šichtou, jehož sou-
upřesnila absolventka dvou studijních oborů orientovaných na psychologii i sociální práci. Splňuje
tedy kvalifikaci hovořit s lidmi v závažné životní situaci, jakou bezesporu změna zaměstnání je. A řešívá s nimi mnohdy dosti osobní
záležitosti.
„Celkem rychle jsme s klientem,
který až zoufale potřeboval práci,
protože je po rozvodu a má určité
závazky, sehnali jeho další uplatnění. Neobešlo se to bez dlouhých,
i půlhodinových konzultací po telefonu,“ upřesnila Kühtreiberová.
Jejích služeb v programu Nová
šichta využilo již okolo třicítky někdejších či končících zaměstnanců
OKD. Firem schopných nabídnout
jim místo má v databázi už na osm
desítek.
„Výhodu mají aktivní lidé, kteří
jsou ochotni si shánět novou práci i sami. Ty stačí, jak se říká, pouze popostrčit,“ nechala se slyšet Kühtreiberová, jež úřaduje jak
v sídle Nadace OKD v Radvanicích,
tak na jednotlivých důlních závodech OKD, když je toho zapotřebí.
A nově k tomu přibude i poradenské centrum v karvinském Novém
Městě v ulici Osvoboditelů – v objektu někdejšího Zaměstnaneckého
centra OKD.
Michaela Kühtreiberová pomáhá lidem odcházejícím z OKD najít nové uplatnění
na trhu práce.
„Když se mi klient ozve sám, považuji to za projev
důvěry. Znamená to pro mne možná více než osobní
poděkování – a i těch jsem se už dočkala,“
líčila Michaela Kühtreiberová.
částí program S nadací za prací je, výhodu v přímém jednání
a bez nutnosti inzerovat poptávku
po pracovních silách. „A pak jsou
tady přímo lidé odcházející z OKD,
pro které je náš program určen.
Nabízíme jim balíček služeb, od seznámení s realitou na současném
trhu práce v Moravskoslezském
kraji přes vypracování životopisu
a přípravu na pracovní pohovory
až po psychologické poradenství,“
Radek Lukša
ADRA sbírá potraviny pro ukrajinské děti
vždy od 9 do 17 hodin. Sbírka trvá
do středy 18. února (v Ostravě
v dobrovolnickém centru ADRA
na Jiráskově náměstí jen do čtvrtka 12. února). „Vše pak odvezeme kamionem přímo na Ukrajinu,
kde působíme již od roku 2007,“
vysvětlil Folwarczny s tím, že lidem zasaženým válkou pomohli
v Kyjevě, Oděse, Poltavě, Luhansku,
Dněpropetrovsku či Doněcku.
Potravinové balíčky, hygienické sady, léky a oblečení tedy dostali i obyvatelé tamních hornických
regionů!
„Rodinám ukrajinských vysídlenců žijících v kolektivních centrech, provizorních ubytovnách,
poskytujeme prostředky na placení elektřiny a vytápění, případně
na materiální vybavení nebo drobné opravy. Naše pomoc směřuje
do míst, kde žiji asi tři stovky dětí,“
zakončil Folwarczny. Pomůžete organizaci ADRA s dobrou věcí? uzi
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Konzervy, rýži, těstoviny, mouku, rýži, čočku, fazole, sušené mléko a trvanlivé jídlo vůbec
shromažďuje humanitární organizace ADRA pro děti strádající kvůli
válečnému konfliktu na Ukrajině.
Za potravinovou sbírkou probíhající již od pondělí 2. února
v Karviné, Havířově, Frýdlantu
nad Ostravicí a Ostravě stojí bývalý havíř Karel Folwarczný.
„Boje na Ukrajině všechno zdražily, v případě potravin se ceny zvedly až dvojnásobně. Podniky tam přitom propouštějí zaměstnance, případně jim zadržují mzdy. Přibývá
obyvatel, kteří nemají prostředky
na základní životní potřeby, krize se
prohlubuje. Proto nás z Mukačeva
požádali o pomoc,“ uvedl bývalý štajgr strojního úseku, báňský záchranář a mistr povrchových dílen na šachtách 9. květen a Darkov.
Potraviny mohou dárci nosit
do charitativních obchodů ADRA
Potravinová sbírka pro ukrajinské děti v ostravském středisku ADRA.
FOTO: Radek Lukša
Nová šichta vyšla už osmkrát
Malí markvartovičtí fotbalisté hrají v dresech ze Srdcovky.
ORANŽOVÉ DRESY DĚLAJÍ
„ČERVENOBÍLÝM“ RADOST
OSTRAVA – Oranžová na nových
dresech sice neladí s čerrvenobílými oddílovými
barvami TJ Sokol
Markvartovice, nicméně malí fotbalisté jsou
krásně vidět a rozeznat.
t.
A co více, ti z přípravky v nich momentálně
vedou ostravskou městskou
tskou
soutěž a mladší žáci se drží čtvrtí
tvrtí
v městském přeboru své kategorie.
„Původně jsme uvažovali, že
sepíšeme žádost o minigrant
na zajištění prázdninového turnaje,
ale nakonec nám připadly lepší
právě nové dresy – sady s trikoty,
trenýrkami i štulpnami. Pořídili
jsme jich patnáct,“ řekl Martin
Kučera, který je patronem projektu
markvartovických sokolů a členem
výboru oddílu.
Sám v domovské obci hrával
fotbal odmalička, až do svých
čtyřiadvaceti let. Pak přesedlal
na trénování, věnoval se právě benjamínkům v přípravce
i mladším žákům. Kučeru ve funkci
kouče vystřídali Dušan Drozd
a Tomáš Plaček a pod jejich
vedením si fotbalistů v dresech ze
Srdcovky všimli nejen ve „větších“
Ludgeřovicích či Hlučíně, ale také
v Ostravě. Drozdova syna Šimona
už nyní testují v Baníku.
„O dresech, ve kterých kluci
kategorie U9 sehráli několik
vítězných
vítězn zápasů a reprezentovali
Markvartovice
zen
na turnajích,
jsme
na t
na výboru
dost diskuna v
tovali.
tova Nakonec nás zachránila
chrán právě Srdcovka,
v klidu js
jsme je díky tomu
mohli koupit,“
koupit nechal se slyšet
Kučera. Sám předseda
TJ Sokol
pře
Markvartovice
M k t i AArnošt Plaček litoval,
že těžební společnost neměla svou
nadaci v době, kdy dělal elektrikáře
na Dole Odra.
Radek Lukša
Martin Kučera v TJ Sokol Markvartovice s fotbalem vyrůstal.
Patron z dárcovské firmy NOKD
S hornictvím má Martin Kučera
společnou jen tchyni pracující až
do důchodu na prádle na Paskově
a pradědu, který – jak doma
vzpomínali – chodíval pěšky
do práce na šachtu do Petřkovic
a po týdnu se vracíval domů. Sám
je nicméně zaměstnán u jedné
z dárcovských firem Nadace OKD
– RPG. V její bytové divizi působí
osm let, začínal jako správce domovního fondu pověřený údržbou
a opravami, nyní je specialistou
v oddělení Technická správa
– podpora, kde řeší například
domovnickou agendu.
Perníkové městečko
sice vydražili, nicméně
znovu ho vystaví
Hledají vhodné místo
na městském úřadě,
kam větší část přestěhují
ORLOVÁ – Takřka v „úzkém kruhu“ zaměstnanců radnice a kulturního domu ve čtvrtek 29. ledna
udělali v Orlové definitivní tečku
za loňským advetním projektem
podpořeným Nadací OKD. A to
v podobě vydražení perníkového
modelu městečka, které vyneslo
3570 korun.
„Na to, komu výtěžek připadne, nenašel odpověď ani starosta
Tomáš Kuča, který se také dražby účastnil. V úvahu připadá více
variant – od spolku pomáhajícího
hornickým sirotkům přes městský
útulek pro pejsky až po možnost,
že zde peníze zůstanou na pořádání kulturních akcí,“ oznámila
programová vedoucí domu kultury Bára Herdová.
Ta patřila s Jarmilou Starkovou
a Kateřinou Gallusovou k hlavním tvůrkyním modelu Starého
náměstí v Orlové. Pro sestavení městečka upekly dvě stovky plechů medového perníku.
„Vyvolávací cenu jsme stanovily na 940 korun a výsledek vzhledem k menší účasti dražitelů překonal naše očekávání,“ poznamenala Herdová s tím, že perníkové
domy už po dvou měsících trvání
výstavy k jídlu nejsou. Alespoň ne
pro lidi.
„Protože si velké budovy z expozice, jako je zámek či spo-
řitelna, vydražili lidé z městského úřadu, přestěhujeme ji
z větší části právě tam a opět
vystavíme. Zbytek asi dáme
na zkrmení pro zvěř,“ řekla
Herdová. Perníkové městečko
podle ní patřilo k nejúspěšnější části projektu „Advent 2014“,
prodejní vánoční výstavy se soutěží o nejlepšího anděla, čerta
a Mikuláše. Za týden dorazilo
zhruba 3200 návštěvníků.
Dalších přibližně osm stovek
lidí zhlédlo tradiční rozsvěcování vánočního stromu s kulturním
programem. „Bohužel se pokazilo počasí, kvůli ledovce jsme
měli účast menší,“ vysvětlovala Herdová. Další částí orlovského „nadačního“ adventu pak bylo
vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi.
uzi
FOTO: Radek Lukša
Vydařená tečka za orlovským adventním projektem
Dražba modelu starého orlovského náměstí vyrobeného z medového perníku.
Sport
číslo 5 | ročník 45
Tři osobnosti AZetu do Síně slávy
Karel Osvald, Jaroslav
Jelínek a Ivan Vlček. Tito
pánové už oficiálně patří
mezi klubové legendy
KARVINÁ – Takřka sedm desítek
amatérských sportovců dorazilo
předposlední lednovou sobotu
na karvinský krytý bazén. Tady
začínala první část druhého ročníku
závodu Karvinský aquatlon, který
pro širokou veřejnost uspořádal atletický oddíl TJ Jäkl Karviná se zdejším plaveckým oddílem Kosatky.
Hlavní kategorie absolvovala
400 metrů plavání a odpoledne
3704 metrů běhu. Nechyběly ani
dětské kategorie na 100 nebo 200
metrů plavání a 926 a 1852 metrů
běhu podle věku účastníků. „Celkem
jsme měli na startu 64 závodníků
z celého Moravskoslezského kraje
včetně několika jedinců z Polska,“
uvedl jeden z organizátorů Jakub
Gulec. Nejstarším závodníkem byl
dvaasedmdesátiletý Karol Masár.
Podle jeho slov mu víc vyhovovalo
plavání. „Běh jsem neudýchal, plavání bylo určitě lepší,“ usmíval se v cíli.
Organizátoři rozdělili soutěž do 11 kategorií podle věku – zvlášť pro
muže i ženy. O vítězích pak rozhodl
součet časů obou částí závodu. Už
teď je takřka jisté, že aquatlon si své
místo v Karviné získal i pro příští rok,
kdy by se měl konat už třetí ročník.
Podrobné výsledky najdete
na webových stránkách www.karvinskyaquatlon.eu.
aja
Ivan Vlček přijímá gratulace od klubových legend, mezi které už také oficiálně patří.
Jedním z gratulantů byl člen Síně
slávy a bývalý technik úpravny tehdejšího dolu Antonín Zápotocký,
nyní Důlního závodu 1, lokality
Lazy, Rudolf Kleszcz. „Je to hezké,
ale například já už mám 72 roků
a visím tady na zdi,“ usmál se výborně naladěný Kleszcz, který hrával v útoku a byl rovněž kapitánem
Skončila základní část
V tuto chvíli už mají svěřenci
koučů Danečka a Potěšila po základní části. V pondělí prohráli po nájezdech s hlavním rivalem
z Litoměřic souboj o poslední přímé postupové místo do čtvrtfinále play off, což znamenalo, že před
středečním domácím utkáním
s Duklou Jihlava (skončil po uzávěrce) musel AZ bezpodmínečně vyhrát a čekat, že Litoměřice
zaváhají na ledě českobudějovického Motoru. „I tak nám bod z litoměřického ledu zajistil nejhůř
osmé místo, což znamená, že případné předkolo zahájíme na domácím ledě,“ pochvaloval si Jan
Daneček a pochválil své svěřence
za výkon v pondělním utkání.
Adam Januszek
Osobnosti AZetu
Karel Osvald – in memoriam
Bývalý rozhodčí, který odpískal
přes 2500 duelů. Třikrát byl
vyhlášen nejlepším rozhodčím
v kraji. Zemřel na začátku prosince 2014.
Jaroslav Jelínek
Tento útočník vynikal svou chytrostí a střelbou. Odchovanec
klubu, ve kterém působil v 70.
letech.
Ivan Vlček
Brankář a bývalý trenér mládeže
je odchovancem AZetu, kde prošel všemi věkovými kategoriemi.
25 členů Síně slávy AZ Havířov
Síň slávy ve VIP prostorech K&K PNEU Arény se v sobotu rozrostla o tři nová jména.
Jaroslav Bariš, Radek Bárta, Břetislav Bochenský, Zdeněk Cepek, Kazimír
Cienciala, Luděk Čajka, Zdeněk Halámek, Miroslav Kantor, Rudolf
Kleszcz, Rudolf Kliment, Zdeněk Křístek, Milan Kubala, Miroslav Kusý,
Lumír Maršálek, Jan Nebyla, František Procházka, Petr Slavík, František
Slezák, Milan Stonavský, Karel Turek, Karel Uher, Harry Valerián, Karel
Osvald, Jaroslav Jelínek a Ivan Vlček
Špičkový badminton Karvinou oslnil
Tituly mistrů republiky
získaly po obrovském
boji obě české jedničky
– Petr Koukal a Kristína
Gavnholt
ní Lucie Černá a Hana Milisová
ovládl šampionát potřetí za sebou. Smíšenou čtyřhru vyhrál
už pošesté v řadě Jakub Bitman
s Alžbětou Bášovou, kteří turnajem prolétli bez ztráty setu,
a rovněž finále bylo zcela jasnou záležitostí.
Vítězství v mužském
deblu pak oslavili StaTolik příznivců
nislav
Kohoutek
badmintonu si na
šlo
s
Michalem
Světběhem tří dnů ce
stu
ničkou.
do haly STaRS.
V rámci mistrovství republiky proběhl i galavečer spojený s vyhlášením ankety Badmintonista
roku 2014. V kategorii mužů zvítězil Petr Koukal, mezi ženami
Petr Koukal splnil v Karviné roli favorita.
Kristína Gavnholt. Juniorská prTuhé finálové boje
venství si odnesli Adam Mendrek
„Mám pochopitelně radost
ve dvouhrách
a Magdaléna Lajdová. Trenérem
a musím vyzdvihnout publikum,
roku se stal Radek Votava, udákteré bylo fantastické. Vývoj saTurnaje se zúčastnila celá republostí roku potom zisk bronzových
motného finále nebyl určitě podliková špička. Největší hvězdou
medailí Petra Berana a páru Petr
le mých představ, ale po dlouhé
byl pochopitelně Petr Koukal, kteBeran/Jan Louda na ME juniorů
době jsem si zápas opravdu užírý potvrdil roli největšího favodo patnácti let.
val. Jednak nešlo o body do žebrita a zvítězil. Byl to jeho celkoAdam Januszek
říčku a za druhé všichni bereme
vě už osmý triumf a třetí v řadě.
republikové mistrovství jako velMezi ženami se radovala už šesPřehled vítězů
mi kvalitní přípravu před kvalifitý rok po sobě Kristína Gavnholt.
kací na OH, které se konají příští
Stejně jako Koukal musela i ona
dvouhra muži: Petr Koukal
rok v létě v Brazílii,“ podotkl Petr
otáčet nepříznivý stav, když prvdvouhra ženy: Kristína Gavnholt
Koukal – vlajkonoš české výpravy
ní set prohrála. Oba vítězové pak
čtyřhra muži: Stanislav
na minulých hrách v Londýně.
rozhodující set získali nejtěsnějKohoutek/Michal Světnička
ším možným rozdílem o dva body.
čtyřhra ženy: Lucie Černá/Hana
Čtyřhry bez překvapení
Zajímavostí je, že Gavnholt je sestMilisová
rou Koukalova finálového soupeře,
Také v turnaji čtyřher šlo všechsmíšená čtyřhra: Jakub Bitman/
čerstvého vítěze mezinárodního
no podle papírových předpoAlžběta Bášová
turnaje na Islandu, Milana Ludíka.
kladů. Ženský debl ve slože-
FOTO: MFK OKD Karviná
1500
FOTO: Adam Januszek
mužstva. V létě 1968 jej Havířov
koupil z Hodonína a za AZ hrál
sedm let. „Na hokej chodím pravidelně. Všem fandím a věřím, že se
nám bude v play off dařit,“ podotkl.
Na otázku, zda si myslí, že AZ postoupí z předkola, které ho zřejmě
čeká, trochu váhal. „Já nerad tipuji. Ale budu držet palce, ať se to klukům podaří,“ rozloučil se Rudolf
Kleszcz a šel sledovat zápas proti
Prostějovu, který nakonec domácí vyhráli 2:1. Všechny góly padly
ve druhé periodě.
Rudolf Kleszcz zavzpomínal
KARVINÁ – Vynikající badmintonová představení před výbornou
diváckou kulisou. Tak by se daly
v krátkosti zhodnotit tři hrací
dny, ve kterých se na přelomu ledna a února rozhodovalo o titulech
mistrů republiky v pěti kategoriích vůbec poprvé v Karviné, potažmo v celém Moravskoslezském
kraji.
„Jsme ohromně spokojení.
Byla pro nás čest, že jsme mohli v Karviné uspořádat republikové mistrovství. Od českého badmintonového svazu jsme slyšeli
jen kladné ohlasy, to samé od samotných hráčů a v neposlední
řadě i od fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru,“ uvedl za organizátory Marek Ponča z karvinského KaBal teamu. Na otázku, zda existuje možnost, že by
se za rok celá badmintonová špička mohla v Karviné opět sejít, se
jen pousmál. „Už nás přemlouvají. Pokud seženeme dostatek financí a lidí, kteří se budou podílet
na přípravách, tak bychom se toho
nebáli a rádi českou badmintonovou elitu u nás v Karviné přivítáme,“ dodal Ponča.
Rekordní účast potěšila
amatérské sportovce i samotné
organizátory
FOTO: Karel Vaculík – AZ Havířov
HAVÍŘOV – Slavnostní nádech mělo
zahájení sobotního předposledního domácího utkání dlouhodobé
části I. hokejové ligy proti prostějovským Jestřábům. Po čtrnácti
měsících se rozrostla dvaadvacetičlenná Síň slávy o další tři klubové ikony.
Z trojice bývalých výborných
hráčů dorazil pouze jediný – bývalý gólman Ivan Vlček. Karel Osvald
(in memoriam) bohužel na začátku prosince minulého roku zemřel a Jaroslav Jelínek se nemohl
dostavit kvůli nemoci. A tak byl
Vlček, jenž prošel v AZetu všemi věkovými kategoriemi, dekorován za velkého aplausu obecenstva a za účasti svých bývalých
spoluhráčů, kterým už místo v Síni
slávy havířovského hokeje patří, prezidentem klubu Jaroslavem
Mrowiecem a sportovním manažerem Patrikem Rimmelem.
Karvinský aquatlon se vydařil
Na start obou částí závodu se postavilo celkem 64 účastníků od nejmenších až
po seniory.
KONEC ZKOUŠENÍ, EXTRALIGA JE ZPÁTKY
KARVINÁ − Házenkáři HCB OKD
vstoupí v neděli zápasem na palubovce rivala z Frýdku-Místku do jarní
části sezony. Šest týdnů dlouhou
pauzu, která byla vyplněna také MS
v Kataru, využili svěřenci Jaroslava
Hudečka k nabrání kondice
a vylepšení samotné hry. Bohužel
došlo i na nepříjemnosti. Hned
dvěma klíčovým hráčům – Radimu
Chudobovi a Liboru Hanischovi – se
nevyhnula vážná zranění, která si
přivodili při přípravě na v neděli
skončené světové mistrovství, které
ovládl výběr Francie.
„Radim začíná pomalu běhat se
speciální ortézou, kterou jsme mu
pořídili. Pevně věříme, že do třetího utkání proti Brnu by už mohl
zasáhnout. U Libora Hanische je
větší problém. Ten si už letos určitě
nezahraje,“ informoval prezident HCB
OKD Karviná Roman Farář s tím, že
klub získal velmi talentovanou posilu,
mladou chorvatskou spojku Ivana
Ivkoviče. „Ukázal, že může být přínosem a v neděli nastoupí,“ řekl Farář.
Co se týče samotné zimní přípravy,
vyjádřil prezident klubu spokojenost.
„Absolvovali jsme přípravné turnaje
i klasické zápasy. Dojmy jsou převážně pozitivní, ale uvidíme během
samotné soutěže, ve které zbývá
odehrát posledních šest duelů. Cílem
je play off, ale to už se poněkolikáté
opakuji,“ uzavřel Roman Farář.
aja
Program do konce
základní části:
FM – Karviná (8. 2. 17.00)
Karviná – Přerov (15. 2. 10.30)
Brno – Karviná (21. 2. 17.00)
Karviná – Zlín (1. 3. 10.30)
Dukla Praha – Karviná (7. 3. 16.30)
Karviná – Jičín (15. 3. 10.30)
FOTBALISTÉ SI S CHUTÍ ZASTŘÍLELI
KARVINÁ – S kombinovaným týmem
Žiliny neměli poslední lednovou sobotu
hráči s logem OKD na prsou žádné
slitování. Čtyři nastřílené góly v první
půlce a dalších pět po změně stran
jsou toho jasným důkazem. Celková
výhra 9:3 vypadá jednoznačně, ale
důležitější je pochopitelně samotný
herní projev. A ten se trenéru Weberovi
zamlouval.
„Byli jsme hodně produktivní,
mnohem produktivnější než například
v zápase s Opavou. V tomto směru
cítím zlepšení,“ pochvaloval si a vyzdvihl přístup hráčů i fakt, že zápas měl
kvalitu. „Sice jsme dostali tři góly, ale
Žilina hrála svým klasickým stylem. Její
hráči jsou na tom výborně rychlostně
i technicky,“ pochválil i soupeře.
Hned dvakrát se prosadili Vlastimil
Daníček a Erik Puchel, jeden gól přidali
také Daniel Tarczal, Lukáš Budínský,
Václav Juřena, Jose Maria Castanier
a Ján Hatok. Ve středu po uzávěrce
vydání hráli Karvinští opět na domácím
hřišti, na kterém přivítali třetiligový
celek HFK Olomouc. Hned v pátek mají
na řadě další zápas – v Polsku s GKS
Katovice. Doma se pak představí 14.
února proti dalšímu klubu z Katovic,
konkrétně Rozwóji. Tento zápas zcela
jistě vynechá záložník Erik Puchel,
který bude tou dobou ve Španělsku
s národním týmem U19 na turnaji v La
Manga. Na začátku týdne totiž dorazila
nominace, do které jej reprezentační
kouč Michal Petrouš zařadil.
aja
FOTO: MFK OKD Karviná
12
Hned devět důvodů k radosti měli karvinští fotbalisté během utkání s Žilinou.
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06
Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111
„ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „
Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Fénix content mark
eting první ročník
Vítěz
Download

Horník - OKD, a.s.