EVIDENCIJA REŠENJA O LOKACIJSKIM DOZVOLAMA
REDNI INVESTITOR
BROJ
(ime i prezime,adresa)
1.
.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RADOJKA DMITROVIĆ
DRAGAN ROŠULJ
HRK JANO
ELMAR KNISEL
BROJ KATASTARSKE
PARCELE
LOKACIJA(mesto gradnje i ulica)
2415/56 k.o.Opovo
Opovu ,ul.Slatinska 11
1416/1 k.o.Opovo
Opovu, Tamiška bb
1224/1k.o.Opovo
Opovu,ul. Slatinska bb
743 k.o.Baranda
Baranda,ul.Ribarska br.3
VRSTA
RADOVA
Izgradnja porodično
stambenog
objekta
Izgradnja porodično
stambenog
objekta
Izgradnja porodičnog
stambenog objekat i
ekonomskog objekta
Izgradnja porodičnog
stambenog objekat
20.01.2010.g.
15.01.2010.g
353-13/09-III
PRAVNOSNAŽNO
19.01.2010.g.
26.03.2010.g
"SOULFOOD"
DOO BEOGRAD
Ul.Zrenjaninski put br.84/32
347/37 k.o.Opovo
Opovu, put Opovo-Baranda
NI-BA WOODS"
DOO BEOGRAD
11 307RitopekGrocka,Ul.Sesvetska 32
4305/1k.o.Baranda,
Baranda,put-Opovo-Baranda
BORIVOJE KRSTIĆ
OPOVO,Ul.Maksima
Gorkog br.36
439/2 k.o.Opovo
Opovo,Stanka Tomića br.22
Izgradnja porodičnog
stambenog objekat
OPŠTINA OPOVO,
OPOVO,Ul.Borisa Kidriča 10
2/1k.o. Opovo
Opovo,Borisa Kidriča br.10
Javnog objekta od
opšteg interesa
„DENHTA-BP-PHARM“ExportImort,Beograd,Ul.Resavska 76 i „PREMIUM
SURGICAL COMPANU“ doo Beograd
Ul.S.Markovića 1/7
REŠENJE O LOKACIJSKOJ
DOZVOLI
BROJ
DATUM
IZDAVANJA
12.11.2009.g
353-7/09-III
PRAVNOSNAŽNO
18.11.2009.g.
12.11.2009.g
353-8/09-III
PRAVNOSNAŽNO
07.12.2009.g.
29.12.2010.g
353-9/09-III
PRAVNOSNAŽNO
Poslovno(radni)
objekat
353-2/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
05.04.2010.g.
26.03.2010.g
Poslovno(radni)
objekat
353-4/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
12.04.2010.g.
353-6/2010-III
11.05.2010.g.
PRAVNOSNAŽNO
19.05.2010.g.
353-7/2010-III
11.05.2010.g.
PRAVNOSNAŽNO
20.05.2010.g.
28.06.2010.g
1406 k.o.Opovo
Opovu ,Ul.Borisa Kidriča 46
Izgradnja stambeno poslovnog
objekta
353-11/10-III
PRAVNOSNAŽNO
05.07.2010.g.
10.
11.
12.
13.
NOVAKOVIĆ GORAN
Sakule,Ul.JNA 85
PAUNOVIĆ
ĐURICA,Sefkerina,Ul.Narodnog
Fronta 16 i Svetlik Jovica
,Sefkerina Ul.Vuka Karadžića 69
NADA KLJAJIĆ
MANIĆ MILIVOJE
28 k.o.Sakule
Sakule ,Ul. JNA 85
1169/2 k.o.Sefkerin Sefkerin,
Ul.Oslobođenja 5
258/1 k.o.Baranda
Baranda ,ul.Save Kovačevića br.51
542 k.o.Sefkerin
Sefkerin, ul.Milana Damjanova br.10
Dogradnja porodičnog
stambenog
objekat
353-13/10-III
PRAVNOSNAŽNO
22.07.2010.g.
16.08.2010,g
Rekonstrukcija i
dogradnja postojećeg
poslovnog objekta
353-17/10-III
Bazen za sopstvenu
upotrebu
353-19/10-III
Izgradnja pomoćnog
objekta
09.07.2010.g.
PRAVNOSNAŽNO
06.09.2010.g.
28.09.2010.g
PRAVNOSNAŽNO
04.10.2010.g.
23.09.2010.g
353-5/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
14.
15.
16.
17.
18.
19.
OPŠTINA OPOVO
OPOVO
Borisa Kidriča 10
LJUBICA MILOŠEVIĆ
ANE VINS –ALLAM I
ELIZABETH JOY GIFFORD из
USA - адвокат Радоје Р.
Алексић, Београд , Војводе
Миленка бр.1/7 по пуномоћју,
„RADIJUS VEKTOR“DOO
BEOGRAD
STOJANOV GORAN
JP“MLADOST“
OPOVO, JNA 7
2/1k.o.Opovo
Opovu,ul. Borisa Kidrića br.8
576/2 k.o.Opovo,
Opovu,Grobljanska br.24a
172 k.o. Oпово
ОПОВО, Пролетерска бр.8
Rekonstrukcija dela
javnog objekta „Doma
kulture“
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
05.11.2010.g.
30.09.2010.g
353-18/2010-III
353-24/2010-III
353- 25/10-III
PRAVNOSNAŽNO
15.10.2010.g.
26.10.2010.g
05.11.2010.g
28.10.2010.г.
PRAVNOSNAŽNO
08.02.2011.g.
2055/1,2055/2,2055/3,4370/1,
4370/2k.o.Opovo i 4552 k.o.Sefkerin
304/6 k.o.Baranda
Baranda ,ul.Trg Maršala Tita br.2
1489 k.o.Sakule
Sakule, ul.Borisa Kidriča br.bb
Dogradnja (priključak)
infrastrukturnog
objekta-optički kabal za
KDS Sefkerin-Opovo
Izgradnja porodičnoog
stambenog objekta
Objekat od opšteg
interesa-komunalne
infrastrukture rezervoara
sa crpnom stanicom
07.10.2010.g
353-09/2010-III
08.11.2010.g
25.11.2010.g
353-30/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
14.12.2010.g.
02.12.2010.g
353-16/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
15.12.2010.g.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
DABIČ JOVICE
Sakule,ul. Borisa Kidriča br.30
OPŠTINA OPOVA
LAJOŠ HEĐEŠI
OPŠTINA OPOVA,Borisa
Kidriča 10
ĐORĐEVIĆ JOVAN
OPOVA ,Ul.Borisa Kidriča 91
JP“MLADOST“
OPOVO
GREBOVIĆ GORAN I
GREBOVIČ VESNA iz
BORČA, GRGETAČKA 68a
LEKIĆ GORAN iz Opova ,Ul.
Ive Lole Ribara br.124
24.11.2010.g
1224 k.o.Sakule
Sakule,ul. Borisa Kidriča br.30
32/2 i 32/3 k.o.Opovo,
Opovu,ul.Grobljanska br.24a
473 k.o.Baranda,
Baranda , ul.Oslobođenje br.41
3661,3647,3646,3662,3642,3663,
3638,3664,3665, 3636,317k.o.Opovo
1231 k.o. Opovo
OPOVO
Ul. Borisa Kidriča br.91
67 KO SEFKERIN U SEFKERINU ,
Ul.Petrov Vlade bb
1233/1 KO OPOVO u OPOVU,Ul.
Borisa Kidriča br.93
2079 KO OPOVA , produžetak
naseljske ulice Borisa Kidriča
odnosno državni put drugog reda
R-124
Rekonstrukcija
postojećeg objekta i
izgradnja ekonomskog
objekta
Sportski otvoreni tereni
bez prateći sadržajatereni za rukomenot,
odbojku i tenis
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta i
pomoćnog objekat
Izgradnja
infrastrukturnog objekta
lokalni put OpovoDebeljača
Rekonstrukcija i
dogradnja postojećeg
porodičnog stambenog
objekta i izgradnja
pomoćnog objekta
Izgradnja komunalne
infrastrukture rezervoar
sa crpnom stanicom
ukupne zapremine
V=200m3
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta i
poslovnog
Dogradnja postojeće
TNG-stanice za
snabdevanje motornih
vozila –skladišni
rezervoar sa
pripadajućom opremom
353-21/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
10.12.2010.g.
15.12.2010.g
353-27/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
27.12.2010.g
21.10.2010.g
353-26/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
29.12.2010.g.
02.06.2010.g.
353-3/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
10.06.2010.g.
09.10.2010.g.
353-14/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
29.10.2010.g.
19.10.2010.g.
353-22/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
05.11.2010.g.
09.12.2010.g
353-32/2010-III
PRAVNOSNAŽNO
18.01.2011.g.
17.01.2011.g.
353-44/2011
PRAVNOSNAŽNO
01.02.2011.g.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
OPŠTINA OPOVO, OPOVO
Ul.Borisa Kidriča br.10
BANJAŠ LJANA iz Danske –
HILLERD ,
CENTRVIENGET27,1
TV3400
PINKLE ADELA
Padinska Skela , Ul. Napiska
Čuvarnica br.15
BANJAŠ VIORA
Sefkerin , Ul.Proleterska 70
STOJANOVIĆ GORAN i
RADAKOVIĆ
RUŽIĆ GORAN
SEFKERIN , Ul. Narodnog
Fronta br.3
JP“ MLADOST“
Opovo ,Ul. JNA br.7
MIROSLAV VAKARESKOV
BARANDA , Proleterska br.1
MIRA RADIN
BARANDA , Ul.Ive Lole Ribara
32a
Piperski Milan,
Sakule,Ul.Partizanska 6
1433 KO OPOVO U OPOVU ,Ul.
Borisa Kidriča br.10
1405 KO SEFKERIN U
SEFKERINU , Ul. Narodnog Fronta
br.24
1490/1 KO OPOVO u OPOVU,Ul.
Tamiška br.6
509 KO SEFKERIN u SEFKERINU,
Ul. Proleterska br.70
704 KO OPOVO
OPOVO , Ul. Branka Radičevića bb
976/1 KO SEFKERIN,
Ul. Narodnog Fronta br.3
134/1 KO OPOVO
Opovo,Ul. Maksima Gorkog br.1
304/3 KO BARANDA,
Baranda Ul. Proleterska br.1
736 KO BARANDA ,
Ul. 29. novembar 32
1001 KO SAKULE
SakuleUl. Partizanska 6
Dogradnja i
rekonstrukcija dela
postojeđe zgrade
Opštine Opovo i RGZ-a
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta i
poslovnog
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta i
poslovnog
Dogradnja postojećeg
porodičnog prizemnog
stambenog objekta
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta i
poslovnog
Rekonstrukcija, dogradnja
i prenamena postojećeg
porodično stambenog
objekta u poslovni objekat
05.01.2011.g.
353-39/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
14.01.2011.g.
27.01.2011.g.
353-46/2011-III
05.02.2011.g.
23.02.2011.g
353-45/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
09.03.2011.g.
28.03.2011.g
353-3/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
09.03.2011.g.
31.03.2011.g.
353-4/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
06.04.2011.g.
11.03.2011.g.
353-2/2011-III
Dogradnja od opšteg
interesa –komunalne
infrastrukture –
rezervoar za pijaću vodu 353-1/2011-III
zapremine V=300m3
Dogradnja postojećeg
porodičnog stambenog
353-5/2011-III
objekta
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta i
353-7/2011-III
poslovnog
Izgradnja ekonomskog
objekta
PRAVNOSNAŽNO
PRAVNOSNAŽNO
23.03.2011.g.
16.03.2011.g.
PRAVNOSNAŽNO
31.03.2011.g.
05.05.2011.g
PRAVNOSNAŽNO
20.05.2011.g.
12.05.2011.g
PRAVNOSNAŽNO
03.06.2011.g.
07.06.2011.g.
353-6/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
12.07.2011.g.
38.
„Ribarstvo“ AD, Baranda
2050/3 KO BARANDA ,
Sakulski put bb
39.
40.
Andrija
Soldatović,Beograd,Čukarica
Crvenih hrastova 5/14
Miroslav Jovović,Novi
Beograd,Blagoje Marjanovića
Moše br.35
1352 KO SAKULE,
potez ,,selo“
1703/2 KO
SEFKERIN,Ul.Partizanska bb
41.
OPŠTINA OPOVO, OPOVO
Ul.Borisa Kidriča br.10
42.
43.
44.
45.
46.
47.
KIHNER DURICA I HOT
JELICA ,Opovo,Maksima
Gorkog 55
Žarko Kljajić,Baranda,Save
Kovaćevića br.47
Vodenićar Gorinka i Huijps
Rajko iz Sakula
HAJDUK KATICA iz Opova,
Ul.Svetozara Markovića 24
JP“MLADOST“iz
Opova,Ul.JNA 7
BUDIMIROV GORAN iz
Opova ,JNA bb
31/5 KO BARANDA,raskrsnica
saobraćajnica Proleterska,Trg
Maršala Tita i Olge Petrov
4776 KO OPOVO,
Ul.Maksima Gorkog 55
Rekonstrukcija i
dogradnja postojećeg
prizemnog objekta –
zgrada ribarstva
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Izgradnja semaforavertikalne svetlosne
signalizacije
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
43 KO BARANDA,Ul.Olge Petrov
Izgradnja poslovnog
objekta
33 KO SAKULE
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
05.06.2011.g.
353-35/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
21.06.2011.g.
20.09.2011.g.
353-14/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
28.09.2011.g
20.09.2011.g
353-13/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
03.10.2011.g
13.10.2011.g
353-12/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
24.10.2011.g.
31.10.2011.g
353-16/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
16.11.2011.g
08.11.2011.g.
353-18/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
23.11.2011.g.
25.11.2011.g.
353-17/2011-III
PRAVNOSNAŽNO
15.12.2011.g.
28.12.2011.g
OPOVO
5204 KO OPOVO,Ul.Slatinska bb
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
353-24/2011-III
SEFKERIN, raskrsnica ulica Zarka
Zrenjanina i Oslobođenja 1742,1754
i 1737 ko Sefkerin i raskrsnica ulica
Ž.Zrenjanina i S.Milan 1738 i 1750
ko Sefkerin
OPOVO,
439/2 KO OPOVO, Ul. JNA br.bb
Izgradnja semaforavertikalna signalizacija
353-105/2011III
PRAVNOSNAŽNO
11.01.2012.g
01.02.2012.g
PRAVNOSNAŽNO
01.02.2012.g
Porodično stambeni
objekat
353-1/2012-III
27.02.2012.g
06.03.2012.g.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
OPSTINA OPOVA
Borisa Kidrica 10
SRPSKA PRAVOSLAVNA
CRKVENA OPŠTINA
BARANDA iz Barande ,Trg
Mašala Tita br.3
MILOVAN
RADONJIC,BORČA –
BEOGRAD
Ul. SALAŠKA br. 6
„DECOFORM“ DOO
BEOGRAD,11222Jajinci ,
Bulevar JNA 49A
BRANISLAVA VOJIĆ,
OPOVO, Tamiška 10
VESNA IVANOVIĆ,Novi
Beograd,Ul.Dr.Ivana Ribara
MILOVANOV NIKOLA,
Opovo,Ul.Maksima Gorkog 37
RADOSAVLJEV PREDRAG i
JASMINA
Opovo,
Ul.Svetozara Markovića 31
STR“ TOŠIĆ METAL“
OPOVO,Ul.Ive Lole Ribara
108,Tošić Sreto, pr
5618, 5687, 5688 i 5023
ko OPOVO,postojeća raskrsnica
ulica Stanka Tomića i JNA
1/1 ko BARANDA , Trg Maršala
Tita br.3
Rekonstrukcija
postojeće raskrsnice
naseljskih ulica Stanka
Tomića i JNA
Izgradnja Svetosavskog
doma-pomoćni objekat
353-7/2012-III
12.03.2012.
PRAVNOSNAŽNO
353-4/2012-III
20.03.2012.g.
28.03.2012.g.
PRAVNOSNAŽNO
1320 KO SEFKERINl, SEFKERIN,
Ul.Partizanska bb
4305/2 KO BARANDA,
BARANDA put OpovoBaranda(radna zona)
4999 KO OPOVO,
OPOVO,Ulica Tamiška 10
1426 KO SEFKERIN, SEFKERIN,
Ul.Partizanska 75
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
05.04.2012.g.
29.02.2012.g
353-3/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
Poslovno (radni) objekat
proizvodne delatnosti –
pogon za ekspandirane i
oblikovanje stiropora za 353-9/2012-III
građevinarstvo
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom 353-20/2012-III
Porodično stambeni
objekat sa jednom
353-23/2012-III
stambenom jedinicom
4594 KO OPOVO,
OPOVO,
Ul..Maksima Gorkog 37
4025 KO OPOVO,
OPOVO
Ul..Svetozara Markovića 31
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
5251 KO OPOVO,OPOVO,
Ul. Ive Lole Ribara 108
Poslovni objekat sa
skladištenjem
,tretmanom i
odlaganjem čvrstog
neopasnog metalnog
otpada
353-17/2012-III
16.03.2012.g
18.04.2012.g.
PRAVNOSNAŽNO
19.04.2012.g.
29.05.2012.g.
PRAVNOSNAŽNO
30.05.2012.g
04.06.2012.g.
PRAVNOSNAŽNO
04.06.2012.g.
12.06.2012.g.
PRAVNOSNAŽNO
21.06.2012.g.
07.06.2012.g.
353-19/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
18.06.2012.g.
22.06.2012.g.
353-24/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
09.07.2012.g.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
RUŽICA ŠOLJAKOVSKI
BEOGRAD,Ul.Bože Jankovića
br.5
STANOJEV DEJAN,
BEČEJ,Ul.Maršala Tita br.5
DAJLIĆ BILJANA,
BEOGRAD,PAJSIJEVA 3/2 I
GOLOŠ ZIKO,BARANDA,
Ul.TRG MARŠALA TITA 30
ZORAN KANAČKI,OPOVO
Ul.2.oktobra br.72
BANJAŠ VLADISAV
SEFKERIN,
PROLETERSKA br.83
RODIĆ JAGOŠ
BEOGRAD, Ul.ZRENJANISKI
PUT 69/G
ALEKSANDAR VUKAJLOV
OPOVO, Ul.STANKA
TOMIĆA br.92
TANASKOVIĆ ŽIVANA
ČAČAK,
Ul.SVETOG SAVE br.20
CVETKOVIČ ŽAKLINA
OPOVO,Ul.GROBLJANSKA 8a
RADIVOJEVIĆ SINISA,
BEOGRAD,Ul.PETRA
KOLENDIĆA br.47
970 KO SEFKERIN,
SEFKERIN
Ul.ŽARKA ZRENJANINA BR.2
4132 KO OPOVO
OPOVO,Ul.BRANISLAVA
RADIČEVIĆA br.30
531/1 KO BARANDA
BARANDA,Ul.29.novembar br.12
4605 KO OPOVO
OPOVO,Ul.2.oktobra br.72
1240 KO SEFKERIN ,
SEFKERIN,
Ul.Slobodana Radišića bb
1462 KOSEFKERIN
SEFKERIN , Ul.Partizanska bb
4271 KO OPOVO
OPOVO, Ul. Stanka Tomića br.37
4671 KO OPOVO
OPOVO,Ul.2.oktobra br.53A
4972 KO OPOVO,
OPOVO, Borisa Kidriča br.34
5035 KO OPOVO
OPOVO,
Ul.Stanka Tomića br.bb
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
Dogradnja i
rekonstrukcija
postojećeg stambenog
objekta
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
Porodični bazen za
sopstvene potrebe
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
Stambeno-poslovni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom i
jednom
poslovnom jedinicom
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
17.07.2012.g.
353-15/2012-III
17.07.2012.g.
17.07.2012.g
353-27/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
24.07.2012.g
27.08.2012.g
353-40/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
27.08.2012.g
23.08.2012.g
353-32/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
23.08.2012.g
03.09.2012.g.
353-37/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
14.09.2012.g.
02.10.2012.g.
353-44/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
353-45/2012-III
10.10.2012.g.
08.10.2012.g.
PRAVNOSNAŽNO
23.10.2012.g.
10.09.2012.g
353-43/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
25.10.2012.g
23.08.2012.g
353-36/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
05.11.2012.g
21.09.2012.g.
353-41/2012-III
PRAVNOSNAŽNO
01.10.2012.g.
67.
68.
69.
70.
71.
JOVIĆEVIC JELICA
OPOVO,ŽARKA
ZRENJANINA br.45
DUŠKO ĐIN
SEFKERIN
UL.JNA br.125
OPŠTINA OPOVO
OPOVO
Borisa Kidriča 10
MIHAJLOV LJUBA ,
SAKULE,
MILUTINA MARKOVA 23
OPŠTINA OPOVO
BORISA KIDRIČA 10
5135/2 KO OPOVO
OPOVO, Ul.BRANISLAVA
NUŠIĆA br.bb
418 KO SEFKERIN
SEFKERIN,JNA br.125
Porodično stambeni
objekat sa jednom
stambenom jedinicom
353-58/2012-III
Dogradnja porodično
stambenog objekta
353-51/2012-III
27.11.2012.g.
PRAVNOSNAŽNO
05.12.2012.g.
31.10.2012.g.
09.01.2013.g.
5640,5655 i 5656 ko Opovo
OPOVO, ulica Ive Lole Ribara
1382KO SAKULE
SAKULE,
ULICA POTES“SELO“br.bb
5073,5694 i 5069 ko OPOVO
Rekonstrukcija
Postojeće vodovodne
mreze u ulici Ive Lole
Ribara
Porodično stambeni
objekat
Izgradnja postrojenja za
preradu otpadnih voda
17.12.2012.g.
353-59/2012-III
03.01.2013.g.
353-60/2012-III
353-1/2013-III
28.02.2013.г.
27.09.2013.г.
PRAVNOSNAŽNO
07.10.2012.g.
72.
JVP“VODAVOJVODINE“
NOVI SAD
73.
OPŠTINA OPOVO
OPOVO
Borisa Kidriča 10
OPŠTINA OPOVO
OPOVO
Borisa Kidriča 10
O.Š.“DOSITEJ
OBRADOVIĆ“OPOVO
74.
75.
76.
77.
78.
JVP“VODAVOJVODINE“
NOVI SAD
JP“SRBIJAGAS“NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 12
JP“SRBIJAGAS“NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 12
ko Opovo
3806,3805,3773,3842 и 3840
Ko Sefkerin
4540 и 4541
5020 KO OPOVO
U pojasu svih ulica naselja Opovo
5017 KO OPOVO
3638,3691,3694 KO OPOVO
U pojasu svih ulica naselja Opovo
Izgradnja kanala
Glogonjski 6,
353-2/2013-III
Glogonjski 9-1-1i
Glogonjsi9-1-1-1
Rekonstrukcija javnog
353-4/2013-III
objekta „DOMA
KULTURA“
Rekonstukcija
353-5/2013-III
vodovodne mreže za
naselje Opovo
Rekonstrukcija i
dogradnja dela školskog 353-3/2013-III
objekta-gimnastičke sale
Izgradnja kanala Livade 353-6/2013-III
1 I livade 2
Distribucija
gasne 353-9/2013-III
mreže u naselju Opovo
Razvodni gasovod i
distributivne gasne
mreže u Barandi
353-8/2013-III
15.08.2013.г.
20.03.2013.г.
29.03.2013.г.
05.03.2013.г.
21.03.2013.г.
29.03.2013.г.
28.08.2013.г.
11.03.2013.
11.03.2013
79.
NIKOLIC BOSKO
OPOVO,S.MARKOVIČA 25A
80.
RUŽIC JELENA ,
SEFKERIN
ALEKSIĆ GORAN ,
BORČA ,BELE BARTOKA
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
BORLJA ZORAN,BARANDA,
ŽARKA ZRENJANINA
PO PUNOMOĆNIKU
SNEŽANA ŠIJAK,advokat
JVP“VODAVOJVODINE“
NOVI SAD
SOUTH STREAM „JUZNI
TOK“ DOO NOVISAD
GINCULJ PREDRAG
SEFKERIN , JNA 29
STOŠEVSKI SAŠA
Sefkerin, Proleterska 76
MAŽING ZORAN
OPOVO,SUMSKA BB
NIKICA SKOCIC
SAKULE
LUTER PETAR
OPOVO,Maksima Gorkog 41b
90.
„AVCOM“doo Beograd
91.
SPASOJEVIC
ALEKSANDAR,OPOVO,
Borisa Kidriča 5
4345 KO OPOVO
1600 KO OPOVO
1578 k.o.Sefkerin
SEFKERIN,Partizanska 1b
771 KO BARANDA
BARANDA, Zarka Zrenjanina
Rekonstrukcija i
dogradnja prizemlja i
potkrovlja i
ekonomskog objekta
Poslovni objekat
Izgradnja porodičnog
stambenog
objekta,spratnosti P+Pk
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Spratnosti P+0
353-11/2013-III
353-10/2013-III
18.03.2013.г.
353-14/2013-III
353-16/2013-III
PRAVNOSNAŽNO
3697 KO OPOVO
353-17/2013-III
USLOVI OD NADLEŽNIH
PREDUZEĆA
1669 KO SEFKERIN
Transnacionalni gasovod
353-21/2013-III
498 ko Sefkerin
Sefkerin , Nestorov Stevana bb
4204 ko OPOVO,
OPOVO,2.oktobra br.9
1185 KO SAKULE
SAKULE,ŠUMSKA br.60
PRAVNOSNAŽNO
26.03.2013.г.
20.03.2013.г.
Izgradnja kanala
Ugar
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Spratnosti P+Pk
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Spratnosti P+O
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Spratnosti P+O
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
20.03.2013
29.03.2013.г.
28.08.2013.г.
16.05.2013.г.
353-25/2013-III
353-29/2013-III
27.05.2013.г.
18.06.2013.г.
01.07.2013.г.
19.06.2013.g.
353-30/2013-III
28.06.2013.g.
353-31/2013-III
4598 ko Opovo
OPOVO,Maksima Gorkog 41 b
Dokradnja porodicnog
stambenog objekta
353-33/2013-III
4618 ko SEFKERIN
Atarski put
4846/2 KO OPOVO
OPOVO,RIBARSKA BB
Podzemni optički kabal
353-36/2013-III
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
Spratnosti P+Pk
353-37/2013-III
01.07.2013.g.
01.08.2013.g.
19.07.2013.g.
29.07.2013.g.
92.
93.
94.
STOJANOV VLADIMIR
SEFKERIN, Narodnog Fronta 89
VUKOVIC ALEKSANDAR,
SEFKERIN,
FRANCUSKA SAINT TROPEZ
MIODRAG KOVAČEVIĆ
BEOGRAD,LJeška 59
95.
NIKOLIC PETAR I LJILJANA
iz Opova
96.
OPŠTINA OPOVO
1146 KO SEFKERIN
Sefkerin, Narodnog fronta 87
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
spratnosti P+0
353-40/2013-III
29.07.2013.g.
14.08.2013.g.
16.09.2013.g.
1444 KO SEFKERIN
SEFKERIN, STOJANOV MILANA
BR.3
Dogradnja postojeće
porodicno stambenog
objekta
353-46/2013-III
4970/2 KO OPOVO
TAMIŠKA bb
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
i pomoćnog objekta
353-48/2013-III
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
353-51/2013-III
12.10.2013.g.
21.10.2013.g.
353-57/2013-III
13.01.2013.g.
4255 KO OPOVO
STANKA TOMIĆA 60
16.09.2013.g.
07.10.2013.g.
DANIJELA JOVANOV
Sefkerin, JNA br.14
854 KO SEFKERIN
SEFKERIN, Žarka Zrenjanina br.51
Rekonstukcija i
dogradnja vodovodne
mreže za naselje
Sefkerin
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
98.
JOVAN KRIŠAN
Iz Sefkerina, Ž.Zrenjanina
br.136
1243 KO SEFKERIN
SEFKERIN, Žarka Zrenjanina br.bb
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
353-8/2014- III
25.03.2014.g.
25.03.2014.g.
99.
MILANKA STANKOVIĆ
Beograda,Pere Četkovića 39
744/2 KO BARANDA
BARANDA, Ribarska br.5
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
353-7/2014- III
25.03.2014.g.
97.
U zelenom pojasu svih ulica naselja
Sefkerin
01.10.2013.g.
22.01.2013.g.
353-2/2014- III
11.03.2013.g.
14.03.2013.g.
31.03.2014.g.
100.
„AVCOM“ doo Beograd
27. mart
Izgradnja podzemne
Optičke kablovske veze
između naselja
Debeljača i Crepaja
ZAKLJUČAK
351-36/2013- III
10.07.2014.g.
101.
SRETEN MIŠEVSKI
SEFKERIN, Rade Ilkića bb
661 KO SEFKERIN,
SEFKERIN, Žarka Zrenjanina 145
102
.
Ivković Slobodan
Leskovac, Suševlje
4897 KO OPOVO,Slatinska bb
103.
Ivković Slobodan
Leskovac, Suševlje
4898 KO OPOVO,
Borisa Kidriča 81
104.
Biljana Jakimov
Baranda, Opovački put br.8
66 KO BARANDA
BARANDA, Ive Lole Ribara br.2a
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta
09.05.2014.g.
353-15/2014-III
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta,
poslovnog i pomoćnog
objekta
353-19/2014-III
16.06.2014.g.
16.06.2014.g.
Izgradnja porodičnog
stambenog objekta, i
pomoćnog objekta
353-20/2014-III
16.06.2014.g.
16.06.2014.g.
Dogradnja porodičnog
stambenog objekta
353-7/2014-III
28.08.2014.g.
Download

Регистар локацијских дозвола