Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH
OSOBA I IZBJEGLICA
FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED
PERSONS AND REFUGEES
Broj: 03-36-2-339- 1205-1/12
Sarajevo, 02.10.2012. godine
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( „Službene novine
Federacije BiH“ broj : 35/05 ), člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005. godine, broj: 01-02-1463/06
od 29.juna 2006. godine, broj:01-34-2698-3/08 od 23.12.2008. godine i broj: 01-34-53-6/11 od
21.02.2011.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata
za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Republiku Srpsku, broj: 0336-2-339-2-2/12 od 04.04.2012.godine i u skladu sa Procedurama za izbor korisnika iz programa
pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Republiku Srpsku, broj: 03-36-2-339-4/12
od 09.04.2012.godine, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata imenovane
rješenjem ministra broj: 03-36-2-339-2/12 od 04.04.2012. godine i Komisije za razmatranje prigovora
na Odluke o utvrđivanju rang listi, broj: 03-36-2-339-1208/12 od 25.09.2012.godine, federalni ministar
raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA
za Programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Republiku Srpsku
REGIONALNI CENTAR SARAJEVO
I
Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći sa područja općina u okviru
Regionalnog centra Sarajevo po osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija odnosno
ukupnog broja bodova.
II
Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema općinama i
programima pomoći kako slijedi:
RANG
PREZIME/ IME OCA/ IME
PUNI NAZIV
1.
Nabavka traktora sa priključcima;
OPĆINA
ADRESA
NAZIV/ OPIS PROJEKTA
UKUPNO
BODOVI
Čajniče
1
Đulančić (Mujo) Huso
Čajniče
Slatina
Traktor sa priključcima (plug,
freza, muzilica, prikolica)
37
2
Bašić (Uzeir) Almasa
Čajniče
Međurječje
Traktor sa prikolicom i frezom
34
3
Kulelija (Džafer) Fadil
Čajniče
Miljeno b.b.
Glava traktora i prikolica
32
4
Kulelelija (Muradif) Zijad
Čajniče
Miljeno b.b.
Traktor, prikolica i plugovi
24
5
Karović (Salko) Muhamed
Čajniče
Karovići b.b.
Traktor i stajski objekat
20
6
Habibović (Salko) Edhem
Čajniče
Prvanj
Traktor sa priključcima
7
7
Mešević (Šerif) Ekrem
Čajniče
Slatina
Traktor sa priključcima
6
5
8
Šabanović ( Vejsil ) Hajrudin
Čajniče
Sultanovići
Traktor Mahindra 284, plug, freza,
drljača, prikolica
9
Hodović (Edhem) Fazila
Čajniče
Miljeno
Obrada zemlje i stočarstvo
1
1.1. Priključci za traktore
Čajniče
Fazlić (Arif) Muhamed
Čajniče
Miljeno
Priključci: traktorska freza za
traktor IMT 542, fužinar B.T. 1,3 m
0
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Čajniče
1
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56
e-mail: [email protected]
1
Šivšić (Nezir) Nurija
Čajniče
Bučkovići
b.b.
Izgradnja stajskog objekta 8x6 sa
nadzidom za sijeno
2
Bezdrob (Ismeta) Safet
Čajniče
Dužica
3
Oruč ( Suljo) Bahra
Čajniče
Šamlići
Stajski objekat
Dovršetak izgradnje i opremanje
štalskog objekta 5x10m²
Foča (RS)
Šuljci bb
Traktor od 30-40KSsa
priključcima: prikolica, freza i plug
44
Traktor
38
1.
1
Nabavka traktora sa priključcima;
Borčak (Osman) Hasan
43
27
6
Foča
(RS)
2
Beganović (Fehim) Ferid
Foča (RS)
Rodijelj,
Kozja Luka
3
Kurtović (Himzo) Jusuf
Foča (RS)
Hum
Traktor
34
Foča (RS)
Tečići,
Bastasi
Traktor sa plugom, frezom i
prikolicom
34
Foča (RS)
Kruševo
Tjentište
Traktor sa prikolicom
31
Foča (RS)
DaničićiKozja Luka
Traktor sa priključcima
27
Foča (RS)
Kruševo
Tjentište
Traktor i priključci
25
20
3
4
5
6
Bostandžić (Tahir) Himzo
Kršo (Redžo) Kemal
Čustović (Šućrija) Mujo
Kršo (Redžo) Jasmin
7
Bajrović (Uzeir) Esad
Foča (RS)
Tođevac
Traktor do 30 KS, prikolica, freza i
plug
8
Rešidović (Edhem) Mehmed
Foča (RS)
Kruševo
Traktor sa priključcima
17
Traktor sa priključcima
12
9
Ćedić (Juso) Ramo
Foča (RS)
ZamrštenPopov Most
10
Šeho (Ahmet) Mujo
Foča (RS)
Izbišno
Traktor sa priključcima i štala.
7
2. Plastenička proizvodnja plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
Foča
(RS)
Čorbo (Alija) Safet
Foča (RS)
Mješaja-Brod
Plastenik 300 m²
33
Plastenik 50
31
1
2
Mezbur (muradif) Emin
Foča (RS)
Geteova bb
Gornje polje
3
Divjan (Husein) Sulejman
Foča (RS)
Potpeće
Plastenik
27
4
Bajrović (Uzeir) Salem
Foča (RS)
Zamršten
Plastenik od 100 do 200m²
9
5
Odobašić (Huso) Fatima
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Foča (RS)
Foča
(RS)
Godijeno
Plastenik 100m²
1
1
Kršo (Edhem) Nedžad
Foča (RS)
Kruševo
Štala za krave
57
2
Baručija (Suljo) Zulfo
Foča (RS)
Kolun
Izgradnja štale
52
3
Barak (Redžo) Zaim
Foča (RS)
Humsko
Stajski objekat 6x4 sa
sjenarnikom
51
4
Hukara (Asim) Sulejman
Foča (RS)
Kolun
Izgradnja stajskog objekta
46
Štala 8x4m
44
5
Kovač (Muradif) Senada
Foča (RS)
Mrkaji
Tjentište
6
Musić (Alija) Ahmet
Foča (RS)
Kljuna
Štala 6x4m
42
Foča (RS)
Mrkaji
Tjentište
Štala 8x4m
39
Foča (RS)
Kruševo
Popov most
Štala za ovce
38
Materijal za štalski objekat
38
7
8
Tahirović (Osman) Asim
Lugušić (Nurko) Nurija
8
Rešidović (Zajko) Ahmet
Foča (RS)
Kruševo
Tjentište
8
Zametica (Huso) Meho
Foča (RS)
Jeleč
Stajski objekat 6x4
38
9
Popara ( Tahir) Salko
Foča (RS)
Kolun bb
Traktor ili štala 7x6m
37
9
Đuderija (Safet) Nail
Foča (RS)
Susješno
Materijal za štalski objekat
37
2
9
Zulčić (Suljo) Šemsa
Foča (RS)
Vojinović
Štala 6x4m
37
9
Subašić (Murat) Abid
Foča (RS)
Jošanica
Izgradnja štale 6x4m²
37
Štala
35
10
Bostandžić (Tahir) Omer
Foča (RS)
Tečići,
Bastasi
10
Zagorac (Alija) Fehim
Foča (RS)
Slađenovići
Izgradnja štale
35
10
Jusufović (Hasan) Salem
Foča (RS)
Susješno
Stajski objekat 6x4
35
10
Hukara (Avdija) Ahmo
Foča (RS)
Stajski objekat 8x10
35
11
Kolenda (Ahmet) Hariz
Foča (RS)
Gradac Foča
Stajski objekat 6x4m
34
12
Šabanović (Huso) Muniba
Foča (RS)
Hum bb
Izgradnja štale
33
Foča (RS)
RibariJošanica
Stajski objekat 5x4m
33
Građevinski materijal za izgradnju
štale
32
12
Džemidžić (Meho) Ifet
13
Haznadar (Šerif) Munib
Foča (RS)
Gudelj,
Jošanica
13
Čorbo (Alija) Muradif
Foča (RS)
Mješoja
Stajski objekat
32
14
Čaušević (Rasim) Munib
Foča (RS)
Jasenovo b.b
Izgradnja staje
31
Štala 6x4m
27
15
Divović (Halil) Kasim
Foča (RS)
Dobratići
Kratine
15
Humić (Šaban) Bećir
Foča (RS)
Humići
Štala
27
15
Šadinlija (Mušan) Muharem
Foča (RS)
Tođevac
Materijal za štalu 6x4m
27
15
Podrug (Alija) Mujo
Foča (RS)
Radojevići
Stajski objekat 6x4
27
Foča (RS)
DaničićiKozja Luka
Građevinski materijal za staju
6x4m
27
Potpeće
Građevinski materijal za štalu
tipska 6x4
26
26
15
16
Čustović (Šućrija) Mujo
Kovač (Munib) Abid
Foča (RS)
16
Mušanović (Salko) Mujo
Foča (RS)
Drače
Materijal za izgradnju staje ili
poljoprivredne mašine
16
Žiga (Fehim) Ragib
Foča (RS)
Kratine b.b.
Izgradnja staje 5x4
26
17
Rogo (Halil) Suljo
Foča (RS)
Strganci
Izgradnja štale
23
21
18
Džano (Mujo) Ibro
Foča (RS)
Jošanica bb
Građevinski materijal za izgradnju
štale
19
Bajrović (Uzeir) Salem
Foča (RS)
Zamršten
Izgradnja štale 6x8m²
17
16
20
Mekić (Bajro) Ismet
Foča (RS)
Međenovići
Miljevina
20
Sirbubalo (Mujo) Hasnija
Foča (RS)
Šubi bb
Štala
Građevinski materijala za štalu
6x4m²
21
Dudo (Ramiz) Ramo
Foča (RS)
Kolun bb
Objekat za ovce
15
Štala
12
Građevinski materijal za štalu
tipska 6x4
7
16
22
Džanko (Husein) Mustafa
Foča (RS)
23
Čapra (Alija) Zineta
Foča (RS)
Puriši,
Godijeno
Igmanskog
marša,
Rečica
24
Mekić (Rama) Ramiz
Foča (RS)
Miljevina
Izgradnja štale 7x5
6
25
Varajić (Mušan) Derviš
Foča (RS)
Puriši
Izgradnja štale
1
25
Mušanović (Salko) Halil
Foča (RS)
Drače bb,
Jeleč
Izgradnja štale za krave, koze i
ovce 18x7
1
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Kalinovik
Karačić (Ramo) Selim
Kalinovik
Golubići bb
Stajski objekat
31
1
3
2
Šito (Šećo) Fata
Kalinovik
Jablanići
Stajski objekat
30
3
Karačić (Vejsil) Mujo
Kalinovik
Golubići bb
Stajski objekat
28
36
1.
Nabavka traktora sa priključcima;
Novo
Goražde
Sijerčić (Avdo) Vahid
Novo
Goražde
OdžakKopači
Traktor i priključci: prikolica, freza i
plug
2
Džaferović (Hakija) Fadil
Novo
Goražde
Mašići b.b.
32
3
Kanlić (Nezir) Nazif
Novo
Goražde
Mašići b.b.
Traktor sa svim priključcima
Nije čitko napisano, provjeriti sa
aplikantom da li se radi o aplikaciji
za Program 1.
Dolovčić (Vejsil) Sabrija
Novo
Goražde
Centar 37
Traktor i priključci
11
Hadžavdić (Aljo) Selim
Novo
Goražde
Podmašići 16
Kopači
Traktor
7
Kanlić (Rizvo) Džemail
Novo
Goražde
Mašići bb
Traktor za bavljenje poljop. I
stočarstvom
1
Bukvica (Džavid) Ekrem
Novo
Goražde
Slatina 61
Kopači
Traktor sa priključcima
1
2. Plastenička proizvodnja plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
Novo
Goražde
Mašić ( Šerif) Zaim
Novo
Goražde
Mašići
Plastenik 100m²
22
2
Bukva (Suljo ) Nusret
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Novo
Goražde
Novo
Goražde
Mašići b.b.
Plastenik 100 m2
1
1
Zorlak (Avdo) Memsud
Novo
Goražde
Zorlaci b.b.
Stajski objekat dimenzija 5x10
48
Hotočina bb
Traktor sa priključcima i plastenik
57
51
1
4
5
6
6
1
1.
1
Nabavka traktora sa priključcima;
Babić (Đemail) Kemo
12
Pale (RS)
Pale (RS)
2
Rizvanović (Hasib) Medina
Pale (RS)
Podloznik
Traktor i priključci:freza, plug,
balirka i prikolica
3
Spahić (Bajazit) Salem
2. Plastenička proizvodnja plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
Pale (RS)
Bogovići
Traktor 40 ks
36
Talić (Hamed) Nazif
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Pale (RS)
Kamenica bb
Plastenik i staklenik 50 do 300m²
7
1
Mujanović (Ibro) Fadil
Pale (RS)
Bogovići b.b.
Stajski objekat
67
2
Bašić (Huso) Fadil
Pale (RS)
Hotočina
Završetak stajskog objekta
13
Rogatica
Kukavice
Traktor IMT 539 sa kabinom,
prikolica,plug, freza, drljača i
sijačica za krompir
55
Rogatica
BudaciVrlazje
Traktor i priključci
53
Traktor IMT 539 sa priključcima:
plugovi i freza
51
1
1.
1
2
Nabavka traktora sa priključcima;
Alić (Ragib) Amir
Puhalo (Zajko) Fikret
Pale (RS)
Pale (RS)
Rogatica
3
Herenda (Ismet) Igbal
Rogatica
ŠljedovićiKozići
4
Džananović (Hamed) Zijad
Rogatica
Čadovina
Traktor IMT 539 sa priključcima
41
Nabavka traktora
36
5
Omanović (Rasim) Ahmo
Rogatica
Ljubomišlje
bb
6
Zukić (Sunija) Enes
Rogatica
Gazije bb
Traktor sa priključcima ili MTK
35
Gazije bb
Traktor sa priključcima i stajski
objekat
33
Borovsko bb
Traktor DF 32 KS sa priključcima:
prikolica, plug i freza.
27
7
8
Zukić (Mujo) Arif
Hećo (Ramo) Ibrahim
Rogatica
Rogatica
4
9
Omeragić (Ibrahim) Nezim
Rogatica
Kozići
Traktotr Tip 539 i plug
20
10
Smajić (Hamdija) Halil
Rogatica
Pokrivenik
Traktor sa priključcima 35 ks
18
11
Hurko (Himzo) Samir
Rogatica
Kozići
Traktor sa priključcima
1
11
Hodžić (Salko) Salem
Rogatica
Živaljevići
Traktor sa priključcima
1
11
Lutvić (Huso) Nezira
Rogatica
Zakomo
Traktor sa priključcima
1
1.1. Priključci za traktore
Rogatica
1
Bećirović (Selim) Ramiz
Rogatica
Kramer Selo
Priključci
27
2
Hodžić (Avdo) Hasan
Rogatica
Šatorovići
Prikolica 5 t
1
2
Ajnadžić (Osman) Ziba
Rogatica
Kukavice
Priključci za traktor
1
Kapo (Sinan) Ilijas
2. Plastenička proizvodnja plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
Rogatica
Kramer selo
b.b.
Balirka VELDER 42
1
Kozadra (Meho) Enver
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Rogatica
Pašić Kula
Plastenik 100 m²
30
2
1
Rogatica
Rogatica
50
UVAŽEN
PRIGOVOR
1
Bahtanović (Asim) Zijad
Rogatica
Karačići
Štala
2
Čaušević (Hamed) Zijad
Rogatica
Prosječeno
Objekat za farmu pilića 12x60m
46
3
Vražalica (Omer) Zuhra
Rogatica
Karačići bb
Izgradnja štale
42
40
4
Dedić (Salih) Fehma
Rogatica
Šetići
Izgradnja rešetkastog poda,
hodnik, stolarija u ovčarniku
5
Džananović (Hamed) Zijad
Rogatica
Čadovina
Stajski objekat 13x8m
31
6
Bogdanović (Ramo) Hamid
Rogatica
Kukavice
Štala za krupnu stoku 6x4m
28
7
Džananović (Ramo) Hasan
Rogatica
Starčići
Izgradnja štale
5
8
Gazija (Ibro) Jusuf
Rogatica
Gazije
Materijal za štalu
1
8
Hodžić (Osman) Mustafa
Rogatica
Kovanj b.b.
Stajski objekat
1
Kovanj b.b.
Krovna konstrukcija za stajski
objekat 6x6
1
Rudo
Dolovi
Traktor aplikant potražuje i stajski
objekat
36
Rudo
Pribišići,
Strgačine
Traktor 40 KS
29
Rudo
Donja
Strmica
Traktor
1
Kula
Traktor sa priključcima ili plastenik
ili staja
1
Vožda
Karađorđa 5
Nabavka 12 plastenika
16
8
Bečirović (Selim) Huso
1.
1
2
3
4
1
1
2
3
Nabavka traktora sa priključcima;
Muratović (Remzo) Muamer
Klačar ( Smail) Mujo
Mehanović ( Hasan) Halid
Rogatica
Rudo
Mehić ( Sulejman) Senad
2. Plastenička proizvodnja plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
Poljoprivredna zadruga "Ekološki Limski
biser" Rudo
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Rudo
Bećirović (Ševko) Mujo
Rudo
Kula
Stajski objekat i nabavka krupne
stoke
62
Rudo
Strgačina,
Arbanasi
Izgradnju stajskog objekta
dimenzija 12x8m za uzgoj junadi
42
Rudo
Donja
Strmica
Stajski objekat za peradarstvokoke nosilje i razvoj turizma
37
Svraka (Mehmed) Zulfo
Ćato (Vejsil) Omer
Rudo
Rudo
Rudo
5
4
Poljoprivredna zadruga "Ekološki Limski
biser" Rudo
5
Udruženje građana izbjeglih i raseljenih
lica općine Rudo
1.
1
Nabavka traktora sa priključcima;
Homorac (Ramo) Omer
Rudo
Vožda
Karađorđa 5
Izgradnja štale za koze 44x17
16
Rudo
Stragačina
bb
Izgradnja štale i nabavka traktora
sa priključcima
1
Sokolac
Mičivode
Traktor
67
Traktor sa priključcima
61
50
Sokolac
2
Avdibegović (Mustafa) Mehmed
Sokolac
Šahbegovići
bb
3
Vrabac (Fehim) Ejub
Sokolac
Kuti
Traktor i priključci
4
Hamza (Omer) Hasna
Sokolac
Bjelasovići
Traktor i priključci ili izgradnja
stajskog objekta
5
Klico ( Ahmed) Amir
Sokolac
D. Gire
Traktor sa priključcima
6
Avdibašić (Mujo) Rahman
Sokolac
Ceribašići
Traktor sa frezom
34
7
Hadžić (Sulejman) Refik
Sokolac
Košutica
Traktor
32
8
Bajrić (Rasim) Omer
Sokolac
Meljine bb
Traktor IMT 539
30
28
41
39
UVAŽEN
PRIGOVOR
9
Bajrić (Asim) Sahrudin
Sokolac
Meljine bb
Traktor YTO 454, utovarna kašika
zadnja za stajsko đubrivo
10
Babić (Rasim) Asim
Sokolac
Gire Kaljina
Traktor i priključci: plug, freza,
kosa i prikolica
27
11
Vražalica () Nermin
Sokolac
Pediše
Traktor sa priključcima
25
12
Murtić (Memiš) Merdan
Sokolac
Mičivode
Traktor sa prikolicom
2
1.1. Priključci za traktore
Sokolac
1
Durgut (Zuhdija) Asim
Sokolac
Kuti 33
Balirka za sijeno-welger 42
29
2
Kukolj (Mujo) Meho
Sokolac
Kaljina
Priključci: freza i kosilica.
28
Pediše bb
Priključci za traktor IMT 542 freza i grablje za sijeno
24
16
3
Lelo (Mujo) Nail
Sokolac
4
Korman (Atif) Akif
Sokolac
Kutilivač
Priključci za traktor IMT 539: freza
i prednji utovarivač
5
Vražalica (Avdija) Asim
Sokolac
Pediše
Priključci: balirka
15
Meline
Priključci: Prikolica i freza za
traktor
7
Turković
Plastenik
1
6
1
Šahinpašić (Ibrahim) Nedim
Sokolac
2. Plastenička proizvodnja plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
Sokolac
Vrabac (Avdo) Rifet
Sokolac
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Sokolac
48
UVAŽEN
PRIGOVOR
1
Popara ( Alija) Đemko
Sokolac
Šahbegovići
Traktor ili štala 10x5
2
Homarac (Suljo) Hajra
Sokolac
Mičivode
Izgradnja štale za krupnu stoku
100 m²
21
3
Vražalica () Mustafa
Sokolac
Pediše
Štala ili mini farma
17
Sokolac
Novoseoci
b.b.
Farma tovnih pilića
13
Trnovo b.b.
Traktor 40- 60 KS za potrebe
Udruženja
44
Kijevo b.b.
Plastenici 2x100m2
43
4
Kabaš (Zahid) Vahid
Nabavka traktora sa priključcima;
Trnovo
(RS)
UDRUŽENJE POVRATNIKA OSTANAK,
Trnovo, ovlaštena osoba Miralem Karić
Trnovo
(RS)
2. Plastenička proizvodnja plastenici i staklenici od 50 do 300 m²;
Trnovo
(RS)
Ajkunić (Salko) Subhija
Trnovo
(RS)
1.
1
1
1.
Nabavka traktora sa priključcima;
Višegrad
6
1
Džanko ( Nazif) Smail
Višegrad
Džankići
2
Šeta (Muhamed) Muhamed
Višegrad
Klašnik
Traktor sa priključcima ili stajski
objekat
Traktor 539 sa prikolicom, frezom
i plugovima, grablje sunce i vile za
sijeno
Višegrad
Velji LugŽilići
Traktor 40KS i priključci
33
32
3
Ibišević (Abdulah) Jusuf
39
37
4
Šeta (Sabit) Hamed
Višegrad
Klašnik
Traktor, plastenik 150m2 i staja za
ovce
4
Demir (Asim) Ševal
Višegrad
Jelačići
Traktor sa priključcima
32
26
5
Velić (Hašim) Abida
Višegrad
Kustur Polje
Traktor 42 KS dupla vuča i
prikolica 3,8T
6
Šetkić (Alija) Safija
Višegrad
Holijaci
Traktor i traktorski priključci
25
7
Šeta (Mehmed) Šaban
Višegrad
Klašnik
Traktor sa priključcima
24
8
Lemez (Rasim) Enes
Višegrad
Međeđa bb
Traktor
17
8
Džanko (Omer) Ismet
Višegrad
Džankići bb
Traktor sa priključcima
17
Okrugla
Traktor IMT 539 sa priključcima
(freza i plug)
12
Višegrad
Crni vrh 9
Traktor 539 duplak ili materijal za
štalu
8
Višegrad
Gornja
Brštanica
Traktor sa priključcima
1
Maili traktor ili MTK
1
9
10
11
Karaman (Osman) Mujo
Višegrad
Demir (Sulejman ) Dževad
Džafo (Bećir) Nijaz
11
Džafo (Meho) Hasib
Višegrad
Gornja
Brštanica
11
Demir (Halil) Avdo
Višegrad
Jelačići
Traktor 404 ili 539 dupla vuča,
prikolica, freza i plugovi
1
1.1. Priključci za traktore
Višegrad
Žunić (Hasan) Šaćir
3. Izgradnja i opremanje stajskih
objekata i farmi.
Višegrad
Crijep
Priključci - kosa
35
1
Gazibara (Mujo) Rasko
Višegrad
Kaoštice b.b.
Dimenzija 20x15
44
2
Osmanagić (Šukrija) Emin
Višegrad
Omeragići
Stajski objekat
34
Višegrad
Donja
Brštanica
Popravka krova štale
32
Višegrad
Kosovovo
polje
Stajski objekat
29
28
1
3
4
Hodžić (Šećo) Meho
Velagić (Himzo) Osman
Višegrad
5
Kurspahić (Hašim) Mirza
Višegrad
Koritnik
Građevinski materijal za sanaciju
štale 9x5
6
Lemez (Rasim) Enes
Višegrad
Međeđa bb
Materijal za štalu
25
7
Džanko (Omer) Ismet
Višegrad
Međeđa bb
Štala
17
8
Veletovac (Hamza) Ramiza
Višegrad
B.Jagodina
Štala
16
9
Jašarević (Šećo) Enes
Višegrad
Međeđa
Dogradnja štale
10
10
Memišević (Ismet) Meša
Višegrad
Dušće
Stajski objekat 10X5 m
7
III
Lista podnosioca prijava/zahtjeva/projekata koji ne ispunjavaju opće kriterije raspoređeni po
općinama kako slijedi:
PREZIME/IME OCA/IME
NAZIV
OPĆINA
ADRESA
1.
Sadiković (Ibro) Osman
Čajniče
Slatina
2.
Habibović (Šerif) Muša
Čajniče
Miljeno bb
R.br
OPIS ZAHTJEVA
OBRAZLOŽENJE/ RAZLOZI
ODBIJANJA PRIJAVE
Lična karta izdata FBiH Goražde
Traktor sa priključcima
Izjava o sufinansiranju nije ovjerena
7
3.
Dizdarević (Hamed)
Hajrudin
Čajniče
4.
Savić (Spaso) Bogdan
Čajniče
Karovići
Ravne Njive
b.b.Međurječje
Stajski objekat
Traktor sa priključcima
Priključci za traktor
5.
Vahida (Mustafa) Ismail
Čajniče
LK MUP KSopćina Centar
6.
Mičević (Slobodan) Krsto
Čajniče
Međurječje
Materijal za stajski
objekat
7.
Obuća (Zahir) Fadil
Čajniče
Vidobare
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
Aplikant nije dostavio Izjavu o
spremnosti sufinansiranja, niti
Potvrdu o povratku
Aplikant nije dostavio Izjavu o
spremnosti sufinansiranja, niti
Potvrdu o povratku
LK aplikanta izdata od stane MUP-a
KS općina Centar
Nedostaje uvjerenje o povratku te
izjava o sufinansiranju projekta
Potražuje motokultivator
8.
Alihodžić (Rasim) Rašid
Čajniče
Miljeno
9.
MZ Kratine Foča, Žiga
Ragib
Foča (RS)
Kratine
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
Traktor sa priključcima:
plug, freza, prikolica i
daska za čišćenje
snijega
10.
Sefer (Alija) Osman
Foča (RS)
Papratno
Traktor
11.
Čorbo (Alija) Salko
Foča (RS)
Mješoja
Traktor i priključci
Foča (RS)
Grbavička 23
Novo Sarajevo
2 Plastenika 300m² , 1
12.
UDRUŽENJE ZA RAZVOJ
DRUŠTVA "KAP",
ovl.osoba Edin Spahić
13.
Bostandžić (Salko) Zahida
Foča (RS)
Tečići, Bastasi
Štala za stoku
LK izdata FBiH Ilidža
Foča (RS)
Nikole Pašića
4 Ilidža
Štala
LK izdata FBiH Ilidža
Foča (RS)
Kruševo
Tjentište
14.
15.
Germović (Bajro) Ibro
Kršo (Ejub) Enver
MTK
Aplikant potražuje motokultivator
Nedostaje izjava o spremnosti
sufinansiranja.
LK izdata u KS- Stari Grad
Aplikant nije dostavio Uvjerenje o
povratku, niti Izjavu o spremnosti
finansiranja
Potvrda o tome da su aktivnosti
usmjerene za zapošljavanje
povratnika nije izdata od općinskog
organa, nije dostavljena izjava o
spremnosti sufinanciranja
Lična karta izdata Ilidža FBiH
16.
Udruženje "Urbana
poljoprivreda" Sarjevo,
Medošević Elvedin
Foča (RS)
Čekaluša 33
Sarajevo
Izgradnja štale za ovce
Opremanje farmi ovaca
povratnicima radi
formiranja kvalitetnih
matičnih stada u
Jugoistočnoj Bosni
(Foča, Čajniče, Rudo,
Višegrad, Rogatica)
17.
Mandžo (Alija) Hasan
Foča (RS)
Brod
Materijal za štalski
objekat
Građevinski materijal za
tipsku štalu 6x4
Izgradnja tipske štale
6X4
LK u Sarajevu
Aplikant dostavio LK izdatu u FBiH Novo Sarajevo
18.
Komar ( Ramo) Mustafa
Foča (RS)
Mrđenovići bbIzbišno
19.
Hasanbegović (Salko)
Ševka
Foča (RS)
Ćurevo Popov
most
20.
Čustović (Aziz) Zijo
Foča (RS)
Kozja Luka
Stajski objekat 6x4m
Stajski objekat
MOTOKULTIVATOR kosačica
21.
Bešović (Jusuf) Hasan
Foča (RS)
LK MUP KS
Ilidža
22.
Bešović (Hasan) Alija
Foča (RS)
Zaostro bb
23.
Sakalaš (Adem) Mujo
Foča (RS)
Selo
Mirjanovići
24.
Fularija (Osman) Abid
Foča (RS)
Šadići, P.
Most
MOTOKULTIVATOR
Priključci za
motokultivator: prikolica,
freza, plug
Motokultivator sa
priključcima
Nema potvrdu općine da su
programske aktivnosti usmjerene na
zapošljavanje povratnika, registraciju
udruženja i izjavu o sufinansiranju.
Traže finansijsku potporu
Lična karta izdata Ilidža FBiH
Nema izjavu o spremnosti
sufinanciranja
Aplikant je dostavio LK izdatu u
MUP KS-Ilidža
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom. Nije ovjerena
izjeva o sufinansiranju
Korisnik ispunjava kriterije ali traži
mtk
Nije predmet Javnog oglasa
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
25.
Rizvanović (Džafer) Avdija
Foča (RS)
Mrkalji, Popov
most
26.
Kršo (Meho) Aziz
Foča (RS)
Kruševo
Motokultivator 14 ks sa
prikolicom i priključcima
Spahić (Huso) Husnija
Foča (RS)
Mrđenovići bbIzbišno
Motokultivator sa
priključcima
28.
Čardaković (Suljo) Huso
Han
Pijesak
Stoborani
Motokultivator sa
priključcima
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
29.
Džebo (Sejdalija) Senija
Han
Pijesak
Stoborani
Motokultivator sa
priključcima
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
30.
Kreštalica (Mujo) Alija
Han
Pijesak
Rijeke
Motokultivator sa
priključcima
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
31.
Bešović (Redžo) Adil
Ilidža
Lužansko
polje 54
Traktor
27.
Nije predmet Javnog poziva
Nije predmet Javnog oglasa
Lična karta izdata u FBiH - KS Ilidža
8
32.
UDRUŽENJE ZA ODRŽIVI
POVRATAK I ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
"ZAVIČAJ", ovl.osoba Delić
Omer
Ilidža
Braće Bučan 3
Traktor
33.
Musić (Remzo) Sabina
Ilidža
Seada Bublina
15 Ilidža KS
Traktor sa priključcima
34.
Čolakhodžić (Smajo) Mujo
Ilidža
Nevesinje
Potražuje i plastenik
35.
Imamović (Ibro) Jusuf
Ilidža
Rogačići 171
Štala 8x6 ili 6x4m²
36.
Fulurija (Abid) Remza
Ilidža
Stajski objekat 6x4m
37.
Kopić (Salih) Hasan
Istočna
Ilidža
Foča, Ćurevo
Kasindolskog
bataljona
br.66-Lukavica
Aplikant potražuje i
plastenik
Nedostaje potvrda općine da su
programske aktivnosti usmjerene na
zapošljavanje povratnika
Nedostaje lična karta u RS-u,
uvjerenje o povratku i izjava o
sufinansiranju
Aplikant dostavio LK izdatu u FBiH Ilidža, nije dostavio Uvjerenje o
povratku
LK izdata u KS- Ilidža, posjeduje
Uvjerenje općine Ilidža da ima
priznat status RO i dostavljeno
Uvjerenje općinske službe Foča da
je povratnik
Aplikant dostavio LK izdatu u FBiH Ilidža
Aplikant nije dostavio Potvrdu o
povratku, niti Izjavu o spremnosti
sufinansiranja
Stara LK iz RS ovjerena
2011.godine, nema potvrde o
povratku- potvrda se odnosi na kuću
koja je uslovna za stanovanje
Aplikant nije dostavio Potvrdu o
povratku, LK, niti Izjavu o spremnosti
sufinansiranja
Aplikant nije dostavio LK
(dostavljena CIPS prijava promjene
prebivališta), niti Izjavu o spremnosti
sufinansiranja, niti Uvjerenje o
povratku
38.
Đipa (Sadik) Ahmet
Kalinovik
Jezero
Izgradnja i opremanje
stajskog objekta, MTK
14KS sa priključcima
39.
Čano (Osman) Asim
Kalinovik
Ulog
Stajski objekat -mini
farma
40.
Prutina (Mušan) Fata
Novo
Goražde
Zamegresi
Traktor sa priključcima
41.
"Mašić Company" doo
Novo
Goražde
Mašići bb
Izgradnja objekta za
otkup sirove kože
42.
Talović (Bego) Asim
Novo
Goražde
Vojnin bb
Motokultivator sa
priključcima
43.
Mašić (Mustafa) Sulejman
Novo
Goražde
Mašići bb
Motokultivator sa
kardanom i prikolicom
44.
Novo
Goražde
Gradac b.b.bKopači
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
Potražuje motokultivator
Novo
Goražde
Mašići b.b.
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
Opremanje poslovnog objekta
46.
Mašić (Alija) Tajib
STR MAŠIĆI NOVO
GORAŽDE, Novo Goražde,
ovlaštena osoba Mašić
Elvedina
POLJOPRIVREDNA
ZADRUGA NAPREDAK,
Novo Goražde, ovlaštena
osoba Mačar Zdravko
Novo
Goražde
Centar b.b.
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
Aplikant potražuje sušaru za voće
47.
Džaferagić (Sejfo) Meho
Pale (RS)
Podloznik
48.
Džaferagić (Jusuf) Hamed
Pale (RS)
Bogovići bb
49.
Čavčić (Arif) Salih
Rogatica
Čavčići, Žepa
Motokultivator sa
priključcima
Traktor sa priključcima
(prikolica, raonik, freza i
kopačica)
50.
Hurko (Alija) Mehmed
Rogatica
Traktor sa priključcima
51.
Oprašić (Alija) Šahin
Rogatica
Poljoprivredne mašine
LK aplikanta izdata od stane MUP-a
KS Sarajevo Centar
52.
Oprašić (Alija) Šahin
Rogatica
Mandžer b.b.
LK MUP KS
Sarajevo
Centar
LK MUP KS
Sarajevo
Centar
Nije dostavljena potvrda o
spremnosti sufinanciranja
Tražena pomoć nije predviđena
Javnim oglasom, prijava prebivališta
iz 2011 na FBiH Sarajevo-Centar
Potvrda o povratku iz MZ, LK u
Sarajevu svi članovi porodice žive u
Sarajevu
Aplikant nije dostavio Izjavu o
spremnosti sufinansiranja, niti
Potvrdu o povratku
Stajski objekat i nabavka
krupne stoke
LK aplikanta izdata od stane MUP-a
KS Sarajevo Centar
53.
Smailović (Atif) Hamed
Rogatica
Kukavice
Motokultivator sa
prikolicom
Kukavice
Motokultivator sa
priključcima
45.
54.
Mašić (Dervo) Ahmed
Rogatica
55.
Makaš (Rasim) Faid
Rogatica
Kukavice
56.
Džananović ( Edhem)
Safeta
Rogatica
Čadovini, MZ
Kozići
Motokultivator sa
priključcima
Priključci za
motokultivator: prikolica i
freza
Nije ovjerena dokumentacija od
općine
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
Nije predmet Javnog poziva, LK
izdata od MUP BPK Goražde, nema
potvrdu o povratku
Nije predmet Javnog oglasa
Nije predmet Javnog oglasa
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
Nije predmet ovog Javnog poziva
9
57.
Hodo (Esad) Amira
Rogatica
Trnovo
Motokultivator sa frezom
58.
Ćatić (Avdulah) Sulejman
Rogatica
Trnovo
Motokultivator sa
priključcima
59.
Aruković ( Rasim) Ramiz
Rogatica
Berkovići
MTK sa priključcima
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
60.
Torlak (Mehmed) Alija
Rogatica
Laze- Žepa
MTK sa priključcima
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
61.
Hadžihasanović (Hamzo)
Rajif
Rogatica
Brezje bb
gorivo za poljoprivredu
62.
Hurko (Abdulah) Muhamed
Rogatica
Kopljevići
Motokultivator sa
priključcima
63.
Zulčić (Ibro) Vahid
Rudo
Setihovo
Traktor i priključci
64.
Zulčić (Ibro) Raif
Rudo
Setihovo
Traktor i priključci
65.
Zulčić (Mehmed) Faik
Rudo
Setihovo
Traktor i priključci
66.
Šero (Emin) Enver
Rudo
Sokolovici bb
Traktor sa priključcima i
plastenik
67.
Škrijelj (Rašid) Advija
Rudo
Viti Grab
Traktor ili stajski objekat
68.
Rudo
Ćavrde bb
Plastenik 100 m²
Nema nikakvu dokumentaciju osim
prijave o mjestu boravka
Stajski objekat
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
70.
Velić (Fehim) Zahir
Hodžić (Šahman) Ramiz
Kahriman (Fehim) Amir
(Prijavljena su dva
aplikanta bez
dokumentacije i obrasca)
Hodžić (Šahman) Ramiz
Kahriman (Fehim) Amir
(Prijavljena su dva
aplikanta bez
dokumentacije i obrasca)
Rudo
Setihovo
Stajski objekat
71.
Zulčić (Bekto) Enver
Rudo
Setihovo
Stajski objekat
72.
Zulčić (Ibro) Vahid
Rudo
Setihovo
Stajski objekat
73.
Zulčić (Adil) Hasan
Rudo
Setihovo
Stajski objekat
74.
Fejzić (Šerif) Mehmed
Rudo
Donja Strmica
Nabavka muznih krava
(2grla)
Nema nijedan dokaz iz općih kriterija
Rudo
Gornja
Strmica
Izgradnja štale za uzgoj
koza 20x15
Nema nijedan dokaz iz općih kriterija
Motokultivator sa
priključcima
Nije predmet Javnog oglasa, potvrda
o povratku izdata od MZ
69.
75.
Ćovrk (Ahmo) Enver
Rudo
Setihovo
Nije predmet Javnog poziva
Lična karta izdata u FBiH - KS
Ilidža, nema dostavljenu potvrdu o
povratku od nadležnog organa
Nema nijedan dokaz iz općih kriterija
i traži gorivo
Nije predmet Javnog oglasa
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
Nedostaje izjava o spremnosti
sufinansiranja
Aplikant nije dostavio Uvjerenje o
povratku, niti Izjavu o spremnosti
sufinansiranja
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
Aplikant nije dostavio kopiju LK,
Potvrdu o povratku, niti Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta
76.
Đuzo ( Selim) Zahida
Rudo
Obrvena
77.
Fejzić (Šerif) Mehmed
Rudo
Donja Strmica
78.
Mehanović (Hasib) Ahmed
Rudo
Strgačina
Izgradnja terase u
sklopu ribnjaka
Sarajevo
Ramiza
Salčina 380
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
Nije predmet javnog poziva
Aplikant potražuje izgradnju
rasadnog centra za proizvodnju
bijelog luka - ne odgovara kriterijima
Javnog oglasa
traktor snage 35 do
40kw, dupla vuča i
priključci: plug, freza,
kiper, prikolica
Aplikant nije dostavio Izjavu o
spremnosti sufinansiranja projekta;
registracija udruženje u FBiHSarajevo
Potvrda o povratku izdata od MZ i
nije ovjerena kod nadležnog organa
80.
MHS D.O.O. SARAJEVO,
ovlaštena osoba Kustura
Hadis
UDRUŽENJE
POVRATNIKA U
KAMENICU "UPK",
ovlaštena osoba: Talić
Enver
81.
Nezir (Aziz) Avdo
Sarajevo Centar
Viteška do
br.58
Igoče-Popov
Most Lična
karta u KS
82.
Serdarević (Jusuf) Mirsad
Sarajevo Centar
JasenovoKratine (Foča)
Izgradnja stajskog
objekta 6x4
83.
Udruženje građana Bileće Sarajevo
Sarajevo Novi Grad
Aleja Lipa 60
Traktor IMT 539
79.
Sarajevo Centar
Stajski objekat 6x4
Nedostaje Lična karta u mjestu
povratka ???
Lična karta izdata u Kantonu
Sarajevo
Nedostaje potvrda općine da su
programske aktivnosti usmjerene na
zapošljavanje povratnika i izjava o
10
sufinansiranju
LK izdata u
FBiH-MUP
KS, Novi Grad
84.
Živalj (Dervo) Velija
Sarajevo Novi Grad
85.
Sokolović (Ragib) Hajrudin
Sokolac
Kuti
86.
Sokolović (Ragib) Mevludin
Sokolac
Kuti
87.
Korman (Asim) Hasan
Sokolac
Osjek, Ilidža
Traktor sa priključcima:
plug i prikolica.
Priključci za traktor:
presa za sijeno i grablje.
Štala
Traktor sa priključcima:
plug i grablje
LK izdata u FBiH-MUP KS
LK izdata FBiH Visoko, nema
potvrda o povratku i izjava o
sufinansiranju
Nedostaje izjava o spremnosti
sufinansiranja.
Lična karta izdata Ilidža FBiH
Lična karta izdata Sarajevo Novi
Grad FBiH
88.
Babić (Jusuf) Rahman
Sokolac
Gire bb
Traktor IMT 539 sa
priključcima
89.
Drinjak (Mujo) Vejiz
Sokolac
Knežine
Traktor sa priključcima
90.
Katica (Mustafa) Amir
Sokolac
Vrbarje b.b.
Traktor sa priključcima
LK izdatata u Sarajevu FBiH
Nedostaje kopija lične karte u mjestu
povratka kao i uvjerenje o povratku
od općih kriterija
91.
Mešić (Halid) Esad
Sokolac
Ivazovići
Izgradnja i opremanje
stajskog objekta
Dostavljen zahtijev MUP-u Sokolac
za izdavanje LK od 18.04.2012.god.
92.
Lelo (Adem) Suad
Sokolac
Pediše bb
Motokultivator sa
priključcima
93.
Koroman (Ibro) Mediha
Sokolac
Kuti
2 krave i prikjljučci za
motokultivator
Nije predmet Javnog oglasa
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom, nema izjava o
sufinansiranju
94.
Malkić (Bejdo) Nazif
Trnovo
(RS)
Bogatići bb
Kijevo
Traktor sa priključcima
Nedostaje potvrda o provratku i
izjava o sufinansiranju
95.
Dedić (Omer) Osman
Trnovo
(RS)
Dejčići
Stajski objekat
Lk aplikanta izdata u MUP KSTrnovo FBiH
96.
Karić (Bajro) Amir
Trnovo
(RS)
Kijevo bb
Motokultivator sa
priključcima
97.
Zolota (Meho) Suljo
Trnovo
(RS)
Batići b.b.
Potražuje motokultivator
98.
Karić (Salko) Muharem
Trnovo
(RS)
Kijevo b.b.
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
Nije predmet Javnog oglasa, potvrda
o povratku izdata od MZ
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
Potražuje motokultivator
99.
Demir (Halil) Rašid
Višegrad
Jelačići
100.
Poljo (Ibro) Mevsud
Višegrad
Vlahovići
Traktor IMT 539 dupl. sa
prikolicom
Traktor IMT539,
prikolica za traktor,
rotaciona kosačica, vile
za sijeno, grablje za
sijeno
Nema izjavu o spremnosti
sufinanciranja
101.
Raonić (Nedžib) Hasan
Višegrad
Kaoštice b.b.
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
102.
Šetkić ( Hamed) Edhem
Višegrad
Orahovci
Plastenik
103.
Memišević (Redžo) Asim
Višegrad
Koritnik
Stajski objekat 15x6m
Nije dostvaljena izjava o spremnosti
sufinanciranja
Aplikant nije dostavio Uvjerenje o
povratku, niti Izjavu o spremnosti
sufinansiranja
104.
Kuko (Osman) Ramo
Višegrad
Crijep
Motokultivator sa
priključcima
Nije predmet Javnog oglasa, nema
potvrdu o povratku
105.
Jašarević (Šećo) Rasim
Višegrad
Međeđa
Oprema za ribnjak
106.
Katović (Ibro) Adem
Višegrad
Međeđa
Motokultivator sa
priključcima
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom.
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom. Nema potvrdu o
povratku
107.
Hodžić (Salko) Fadil
Višegrad
Međeđa
Motokultivator sa
priključcima
Tražena pomoć nije predviđena
Javnim oglasom
108.
Džanko (Avdulah) Azem
Višegrad
Džankići ,
Međeđa
Motokultivator
109.
Kadrić (Rasim) Rasema
Višegrad
Kaoštice
110.
Karamen (Mehmed) Zijad
Višegrad
Žagre br.7
Freza za motokultivator
Aplikant potražuje
motokultivator, što nije
predmet Javnog oglasa
111.
Udovičić (Osmo) Izet
Višegrad
Kamenica bb
Motokultivator, prikolica,
freza i plug
112.
Forto (Meho) Esad
Višegrad
Crijep Međeđa
MOTOKULTIVATOR
Aplikant nije dostavio kopiju LK
izdatu u mjestu povratka
Aplikant potražuje motokultivator,
kosu, prikolicu i plug
Nije predmet Javnog poziva
Aplikant potražuje frezu za
motokultivator, što nije predmet
Javnog oglasa
Aplikant potražuje motokultivator, što
nije predmet Javnog oglasa
Aplikant potražuje motokultivator sa
priključcima, što nije predmet
Javnog oglasa
Nedostaje potvrda o povratku i traži
mtk
11
113.
114.
115.
Čakar (Ragib) Adil
Džafo (Salko) Abdulah
Kurtalić (Ramiz) Safet
Višegrad
Zakrsnica bb
Motokultivator
Korisnik traži motokultivator
Višegrad
Gornja
Brštanica b.b.
Motokultivator
Potražuje motokultivator
Kurtalići
Potražuje motokultivator
sa kosom i prikolicom
Nedostaje uvjerenje o povratku
Kosovo Polje
Potražuje motokopačicufreza samohodna
Aplikacija ne odgovara kriterijima
Višegrad
116.
Jamak (Pašan) Avdo
117.
Ohranović (Ahmet)
Muhamed
Višegrad
Višegrad
Klašnik
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
118.
Salić (Abid) Mustafa
Višegrad
Drinjsko b.b.
Aplikacija ne odgovara
kriterijima Javnog oglasa
119.
Jamak (Abid) Zarif
Višegrad
Kosovo Polje
Motokultivator sa
priključcima
Nije predmet Javnog oglasa
Motokultivator sav
priključcima
Nije predmet Javnog oglasa- tražio
motokultivator
120.
Arnautović (Hasan) Šaćir
Višegrad
Dušče
121.
Jelić (Rahman) Nedžib
Višegrad
Kaoštice
122.
Menzilović (Amir) Jusuf
Višegrad
Kurtalići
Prikolica za MTK
Motokultivator sa
prikolicom , frezom,
plugom i kosom
123.
Zulfić (Ibrišim) Husein
Zenica
Bistua Nuova
263
Traktor sa priključcima
Potražuje motokultivator
Aplikant potražuje motokultivator sa
priključcima i nije dostavio Uvjerenje
o povratku
Tražena pomoć nije u skladu sa
Javnim oglasom
Potvrda o povratku izdata 2008.
godine
Povratnik je u Federaciji i nema
dokumentaciju
IV
Komisija će, po potrebi, izvršiti obilazak potencijalnih korisnika iz člana II i utvrditi spremnost za
potrebno sufinansiranje, kao i provjeru stvarnog stanja u odnosu na priložene dokaze iz općih i posebnih
kriterija. Konačnu listu korisnika donacija odobrava federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PRAVNA POUKA: Ova odluka je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dozvoljena žalba.
MINISTAR
mr. Adil Osmanović
Dostavljeno:
-
Podnosiocima prijava/projekata/ zahtjeva putem Obavještenja o donošenju odluke na
web stranici Ministarstva
Sektoru za razvoj održivosti povratka
Komisiji za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata
a/a
12
Download

RC Sarajevo - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica