Uvod u organsku hemiju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Koja jedinjenja se smatraju organskim jedinjenjima?
Kako se zove prvo organsko jedinjenje koje je sintetisao naučnik Veler?
Navedi po tri neorganske i organske supstance koje se koriste u kuhinji.
Koji hemijski element obavezno ulazi u sastav organskih jedinjenja?
Koji hemijski elementi najčešće ulaze u sastav organskih jedinjenja?
Podvuci tačne iskaze:
Organska jedinjenja imaju višu tačku topljenja od neorganskih
Većina neorganskih jeninjenja su elektroliti, a većina organskih neelektroliti
Pri zagrevanju organska jedinjenja se tope, a neorganska sagorevaju ili se ugljenišu
Organska jedinjenja postoje samo u organizmima živih bića
Valenca ugljenika u organskim jedinjenjima je uvek četiri
Temperature topljenja organskih jedinjenja su niže od TT neorganskih jedinjenja
Da li su organska jedinjenja brojnija od neorganskih i zašto?
Dva ugljenikova atoma mogu biti povezana ____________, ____________ i ____________kovalentnom
vezom.
Atom ugljenika u zavisnosti od broja drugih ugljenikovih atoma koji su za njega vezani, u organskom
jedinjenju, može biti: ____________, ____________, ____________ i ____________ .
Kakvi mogu biti ugljenični nizovi u organskim jedinjenjima?
11. Napiši strukturne formule jedinjenja koje se sastoji iz četiri atoma ugljenika povezujući ih tako da grade
a)otvoreni niz
d)normalni
b)zatvoreni niz
e)račvasti
c)kombinovani
Za svaki atom ugljenika veži odgovarajući broj vodonika
12. Strukturnim fotmulama prikaži sve moguće načine povezivanja ugljenikovih atoma u molekulu koji se sastoji iz
četiri C atoma i deset H atoma (sve veze su jednostruke kovalentne)
13. Prikaži strukturnu formulu jedinjenja koje sadrži samo atome ugljenika I vodonika I to:
a)dva primarna I jedan sekundarni C atom
b)tri primarna I jedan tercijarni C atom
c)četiri primarna, dva sekundarna I jedan kvaternarni C atom
d)tri primarna, jedan sekundarni I jedan tercijarni C atom
14. Od koliko se najmanje ugljenikovih atoma sastoji organsko jedinjenje koje sadrži dva
a)tercijarna C atoma
b)kvaternarna C atoma?
15. Da li molekul organskog jedinjenja koje se sastoji iz 5 atoma ugljenika I deset atoma vodonika sadrži
dvostruku vezu?
16. Jedinjenje ima molekulsku formulu C6H6. Izračunaj procentni sastav.
17. Jedan mol jedinjenja koje se sastoji iz ugljenika I vodonika ima molekulsku masu 30. Sve veze u ovom
jedinjenju su jednostruke. Napiši molekulsku formulu tog jedinjenja.
18. Jedan mol molekula jedinjenja CH4 I jedan mol molekula jedinjenja C2H6 pri istim uslovima zauzimaju istu
zapreminu. Koje od ta dva jedinjenja ima veću gustinu?
19. Dobili ste zadatak da odmerite 1,5 mola ugljenika. Odmerili ste 18 grama ugljenika. Da li ste pogrešili?
20. Odredi masu jedinjenja C3H8 koje sadrži isti broj molekula, koliki je broj atoma u 24g ugljenika.
Download

Uvod u organsku hemiju 1. Koja jedinjenja se smatraju organskim