Curriculum vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Kulović Dženan
Selim ef. Merdanović, 172, 72240 Kakanj (BiH)
032444470
[email protected]
www.ef.unze.ba
RADNO ISKUSTVO
2009–danas
Viši asistent
Univerzitet u Zenici (Ekonomski fakultet)
Fakultetska 3, 72000 Zenica (BiH)
www.unze.ba; www.ef.unze.ba
Djelatnost ili sektor Odgoj I Obrazovanje
2011–danas
Menadžer za kompetencije
Univerzitet u Zenici
Fakultetska 3 72000 Zenica (BiH)
www.unze.ba
Djelatnost ili sektor Odgoj I Obrazovanje
2011–danas
Direktor Kancelarije za razvoj karijera i kompetencija
Univerzitet u Zenici
Fakultetska 3 72000 Zenica (BiH)
www.unze.ba
Djelatnost ili sektor Odgoj I Obrazovanje
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
2002–2007
Diplomirani ekonomista
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo (BiH)
2008–2012
Magistar ekonomskih nauka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, Zenica (BiH)
2012–danas
Doktor ekonomskih nauka
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka (BiH)
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik
3/2/14
bosanski
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 3
Curriculum vitae
Ostali jezici
engleski
Kulović Dženan
RAZUMIJEVANJE
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
C1
C1
C1
C1
C1
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vještine
Izražen osjećaj za timski rad
Organizacijske / rukovoditeljske
vještine
Poslovne vještine
Internal Auditor ISO 19011:2002
Internal QMS Auditor Quality System Auditing (Certificate No: 814-BHQ-100/09)
Računalne vještine
Office paket
DODATNE INFORMACIJE
OBJAVLJENJE KNJIGE
Organizacija (Teorije, Strukture, Ponašanje), Zećir Hadžiahmetović, Senad Softić, Dženan Kulović,
Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2008.
Menadžment – Putokaz za menadžere, ZećirHadžiahmetović, Dženan Kulović, Slaven Jurešić,
Mašinski fakultet, Zenica, 2007.
Savremeni korporativni menadžment, Zećir Hadžiahmetović, Dženan Kulović, Fikret Brdarević, CNS,
Sarajevo, 2009.
Vatikan-organizacija i funkcioniranje, Dženan Kulović, Jordan-Studio, Sarajevo, 2009.
Biznis Plan, Milenko Dostić, Munira Serdarević-Šestić, Dženan Kulović, Sarajevo, 2010.
Upravljanje preduzećem, Hasan Mahmutović, Dženan Kulović, Data Status, Beograd, 2010.
Due diligence i procjena vrijednosti poduzeća, Marin Buble, Dženan Kulović, Spaso Kuzman,
Kemigrafika, Sarajevo, 2010.
Poslovno vođenje, Adil Kurtić, Dženan Kulović, Jordan Studio i CLPU, Sarajevo, 2011.
Strategijski menadžment ljudskih resursa, Dženan Kulović, Kemigrafika, Sarajevo, 2012.
Kompetencije menadžera i uspješnost preduzeća, Dženan Kulović redaktor, Kemigrafika, Sarajevo,
2012.
OBJAVLJENI RADOVI
Dženan Kulović, Jovo Ateljević, Vukašin Kuč, Rifet Đogić: "Interakcija nadzornih odbora i uprava u
funkciji izgradnje sistema nagrađivanjamenadžera u korporacijama: slučaj hotelskih preduzeća u
Federaciji Bosne i Hercegovine", Časopis BH EKONOMSKI FORUM, godina 3, broj 5, jesen-zima
2013
Dženan Kulović, Rifet Đogić, Filip Đoković, Dragan Milovanović, Senad Lipovača: Model strukturiranja
naknada menadžmentu: slučaj hotelskih preduzeća Federaciji Bosne i Hercegovine, Razvoj
poslovanja/Business Development Conference, Zenica, 8.11.2013.
Suvad Isaković, Dženan Kulović, Ismar Begagić: "Analiza povezanosti organizacione strukture i
centara odgovornosti u divizionoj organizaciji", Razvoj poslovanja/Business Development Conference,
Zenica, 8.11.2013.
Filip Đoković, Dženan Kulović: "Strategijsko odlučivanje u hotelijerstvu", Socioeconomica - The
Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development Vol. 2, N° 4, pp. 229 –
242., December, 2013
Dženan Kulović, Filip Đoković, Spaso Kuzman, Rifet Đogić: "Veza između nagrađivanja članova
nadzornih odbora i uprava kao interni mehanizam korporativnog upravljanja", III međunarodna
preduzetnička konferencija, Kriza i inovacije kroz prizmu preduzetništva, Ekonomski fakultet,
3/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 3
Curriculum vitae
Kulović Dženan
Podgorica, 19-20.septembar 2013. godine
Dženan Kulović, Filip Đoković: "Infоrмаciоni sisтемi zа pоdršku оdlučivаnјu u hотеliјеrsтvu", 4.
Kоnfеrеnciја "Intеrnеt u pоslоvnоm i еdukаciоnоm оkružеnju - Мrеžа 2013"
Dženan Kulović, Filip Đoković: "Multiplikovani izvori ocjenjivanja kompetencija menadžera kao radna
platforma razvoja kvalitetnih softverskih aplikacija", V Naučni skup USPON 2013., Poslovni fakultet
Valjevo
Ellen McMahon, Agata Kubis, Kinga Ogonowska, and Dzenan Kulovic. "International exchanges and
collaboration: a student perspective" ICERI 2009. Madrid, Spain. Nov. 2009.
D. Petković, Dž. Kulović: "Uloga univerziteta u razvoju kompetencija sukladnih zahtjevima tržišta
rada", Kotor Crna Gora 2011.
D. Petković, Dž Kulović, A. Kovačević: "The role of Universities in the developmen of Competence –
based education", 15th International Research/expert Conference ¨Trends in the Development of
Machinery and Associated Technology¨ TMT 2011, Prague, Czech Republic, 12-18. September 2011.
M. Oruč, S. Muminagić, Dž. Kulović, D. Petković: "Bitnost kompetencija u obrazovanju
visokoeduciranih medicinskih sestara kao princip i standard 3bolonjskog procesa". V Kongres
medicinskih sestara i tehničara BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo 01.-04.12.2011.
Dženan Kulović, Haris Dacić: "Kvantitativna istraživanja u turizmu", Univerzitetska hronika, SarajevoTravnik, 2008.
Dženan Kulović, Rifet Đogić: "Računovdstveni informacioni sistem u funkciji uspješnog upravljanja
preduzećem", University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Strategic Management, May 29-31,
2009, Serbia
Rifet Đogić, Dženan Kulović: "Procedures and Methods of Organization Analysis", University of
Belgrade, Technical Faculty in Bor, Strategic Management, May 29-31, 2009, Serbia
Rifet Đogić, Dženan Kulović: "The role and importance of internal control in the construction of the risk
management system", University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval
Architecture Zagreb and University of Primorska, Faculty of Management Kopar, Management of
Technology – Step to Sustainable Production, Sibenik June 10-12, 2009, Croatia
Spaso Kuzman, Rifet Đogić, Dženan Kulović: "Technology and tasks as a determinant of
organizational archiecture", University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval
Architecture Zagreb and University of Primorska, Faculty of Management Kopar, Management of
Technology – Step to Sustainable Production, Sibenik June 10-12, 2009, Croatia
Slоbоdаn Ćаmilоvić, Džеnаn Kulоvić, Rifеt Đоgić, Vukаšin Kuč: Sisтем nаgrаđivаnја nаdzоrnih
оdbоrа i uprаvа kао ključni меhаnizам kоrpоrаtivnоg uprаvljаnја u hotelskim prеduzеćiма: 5.
Kоnfеrеnciја "Rаzvој pоslоvаnjа 2012"/"Business Development 2012", ISSN 1840-4006, Zеnicа, 09.
nоvеmbаr, 2012., str. 167-197.
Мirsаd Isаkоvić, Rifеt Đоgić, Džеnаn Kulоvić, Аsmir Šаbаnоvić: Dомinаntni stilоvi vоđstvа u malim i
srеdnјiм prеduzеćiма zеničkо-dоbојskоg kаntоnа: 5. Kоnfеrеnciја "Rаzvој pоslоvаnjа
2012"/"Business Development 2012", ISSN 1840-4006, Zеnicа, 09. nоvеmbаr, 2012., str. 195-213.
Suvаd Isаkоvić, Kеnаn Crnkić, Džеnаn Kulоvić: Idеnтifikоvаnје fаkтоrа kомpетеnтnоsтi меnаdžеrа i
nаčin nјihоvоg rаzvоја/identification of managers competence factors and manners of theri
development, BH Еkоnоmski fоrum, ISSN: 1986-681X, gоd. 3, vоl. 4, prоlјеćе-lјеtо 2012, str. 161-175.
Džеnаn Kulоvić, Sеаd Оmеrčеvić, Rifеt Đоgić: Uтicај kомpетеnciја меnаdžеrа srеdnјеg nivоа nа
pоslоvnu uspјеšnоsт u rмu "krеkа"/influence of midd-level management competence on business
success at rmu "kreka", BH Еkоnоmski fоrum, ISSN: 1986-681X, gоd. 3, vоl. 4, prоlјеćе-lјеtо 2012,
Zеnicа, str. 175-197.
Filip Đоkоvić, Džеnаn Kulоvić: Infоrмаciоni sisтемi zа pоdršku оdlučivаnјu u hотеliјеrsтvu, 4.
Kоnfеrеnciја "Intеrnеt u pоslоvnоm i еdukаciоnоm оkružеnju – Мrеžа 2013", ISBN: 978-86-7912477-7, Vаlјеvо, 14-15. јuni, 2013., Zеnicа, pp. 149-155. Hаsаn Маhmutоvić, Džеnаn Kulоvić, Slаvеn
Јurеšić, Аidа Šаbić: Kоnvеrgеnciја rаsта маlih i srеdnјih prеduzеćа u bih i rаzinе priмјеnе
infоrмаciјskih sisтема zа pоdršku u prоcеsu оdlučivаnја, Transion, Vоl. 14, Nо. 30, dеcеmbаr 2012.,
str. 39-53.
Dinkо Primоrаc, Dоmаgој Hruškа, Džеnаn Kulоvić: Implementation of one-tier model of corporate
governance in transition economies – evidence from croatia, economic and social development:
Faculty of Commercial and Business Sciences, Cеlје, 2012., str. 597-603.
3/2/14
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 3 / 3
Download

Kulović Dženan - Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici