Ha ocnony q,raHa 37 u 53 ctas 3 raqxa 1 3aroua o cropry (CJI. f.iracuulc
PC 2412011), ocuunauxa cKyrlmruna Oya6ancxor rny6a ,,JA|OAI4HA" sa ceArrrar{r{
o4pxanoj msa29.12.2011 roauue ycnojuna je
CTATYT
@yIEAJICKOT KJIyEA,,JATOAUHA6.
r. OIIIIrTE OAPEIEE
tlnan I
I
@y46aacru xny6 ,,JA|OAI4HA" (y aa.neu rexcry: Kry6) ie cuoprcxa
opraHll3alluja ocuonaHa Pa;iu o6asJ6arLa c[oprcKr{x &KTr{BHocrr{ sJraHoBa y o|nacrut
Qy46aricror cropra, y rojy ce rpalanu go6ponomHo ygpyxyjy.
Ifuy6 je y ocrnapranaujy cuojrx qr,rJbeBa u 3ataraKa caMocraJrua
opraHusaurja.
r{nau 2
Hague xny6a
Crpaheuiz
je: Oy46ancxu rury6,,JAIOAI4HA,,
je: OK,,JA|OEWILA*
Hrr3r.rB rury6a
tl.nan
CeArarure xny6a
je y
Jaro4laHra
y
3
yJrlrur4 Creeaua
craluoH 66..
flprorenuauor fpagcrg
ICty6 4enyje na uo4py.rjy Peuy6nNre Cp6uje.
9:ras 4
Kry6 je [paBHo Jraue ca
[paBr{Ma, o6anesarua
yrnplenurra 3aKoHoM H oBlrM Craryrona.
9ran
fi
oAroBopHo crnMa
5
Kny6 I4Ma lleqar oKpyrnor o6nura ca Harrrr{cou no o6ogy OK
,,JarograHa,'
Jaronuua u au6leuoM y cpe.u{Hr.r.
K,'ry6 uuagaruirahenn 3HaK y o6nurcy rrrrlrra, nnaso-6ere 6oje ca rIpBeHr4M
-y
cJroBoM ,,Joo y cpeAr,IHr,r, r,I HarfiHcoh,r ,,oK*
rop]beM neBoM yrJry r,I HarngcoM
,,JAfOA}IHA" y 6enoj tpaqr4 H Har,,Hcolr ,,Jaroguwa,, y r,y s,a*a.
3acrana acryOa je flJraBe 6oje ca 3rraxoM rcny6a Ha cpe,{}ru}r.
Eoja xly6aje nnana.
Hua rurau6n.n
or o6nraxa
cejtrailrre r:ry6a H oo,raBJLeH upocrop la 6poj H AaryM.
1
tlnan 6
Pa4 x.iry6aje janan.
Jaeuocr papao6ez6e$yje.ce y cKnaAy ca o4pe46aua oBor Cmryra.
rllau
K,ry6
je
Cpiuje.
7
qraH Onruncxor $y46ancxor
caBe3a
il
Oy46a,rcnor caBe3a
Yupaeuor o46opa xxy6 ce Moxe yrrJrauarr{ y oAroBapajyheNa
y o6racrra cnopra.
Y ocrnapananjy cnojax qr,rJEeBa H 3aAaraKa rny6 caMocraJr*o ypelyje
crojy yHyrparTrr'y opfaHr{3aw4Jy fr pe\, Aouocr,r n pea-rireyje rpolprrM" p*ulju
-oci"upyje
$y.q6arcxor crropra, opraniasyje TaKMr{qeBa sa roja je nagnexar,
apyre
rlr{JbeBe rr 3a,4arKe yrrplene nJIaHOBr4Ma rny6a r{ HaAnexHor caB$a.
OAJTyKoM
ApyrmBa
r.r
caBe3e
r{.rran 8
cryyrnn pal y lcrlydy o6asrajy croprcKr,r crprrmaur.r r{ crprrrbaua y
cfiopry y cKnaAy ca 3aKoHoM,TrpaFJuril4Maxtty1apr HaAJrexHor caBe3a.
II III,IJbEBI,I I,I3AIAIII4 KJIYEA
rl.rran 9
clropra
r4
Kily6 o6anEa III{rbeBe u 3anarKe xoju cy o4 suauaja sa pasnoj
$y46a-rrcxor
oA Koplilcrr.I 3a rberoBe qJIaHoBe ytap$eue OcnlrnaqxrM axroM a Hapoqr4To:
o6es6elyje ycnoBe ga. 6an*erre (fyg6ancruvr c'oproM
pasnoj
-
u
BpxyucKor cropra y onoj rpaur.r,
- rpeAy3r{Ma o4ronapajyhe arruriuocu,r Ha paanojy, oMacoBJ6erby,
ynanpelerry ra a$rpuaqrajt 0ya6*"nor cropra H yrio3ga3a.rry cnojgx qJia,oBa
ca
rraell,HapogHr{M r,rcKycrBr.rMa y o6lacrra
Sya6ancxo. .nopru,
3acrlma clloprcKe r.rHTepece r{arEoBa r<ny6a IIpeA rparcKr.rM,
rpxaBHHM H
crroprcKlrMopranr.rMarropraHlr3arlvtjarnra,
-oprauasyje
rbHxoBor PaI\d,
u npyxa crpr{Hy uouoh cnojnu
qnaHoBr.rMa
y
ynanpelemy
-LIHoBI{pa 3Harra KoApoBa y KJry6y, noce6uo cTpyrrur.rx
KaApoBa,
- jata croprc*r{ Mopair u
fipaBr.rJra IIoHarIIaI5a
cnoprc*x Ayx crojux ,nurouu
u prplyje
y lsuxoBr,rM naelyco6nuM oAHocr.rMa,
- Ilo.{cruqe par rrJraHoBa xny6a Ao,ueJrr,rBarteM Harpa/{a u 11pr,r3g at1;a sa
H3y3erHe croprcKe pe3ynrare H 3a .(orpl'rHoc pa3Bojy
u yuanpelerry Syg6ancKor
cfiopTa,
-
ycxnalyje arrrlBnocrr cnojux rrJrauoBa,
- ocrnapyje.cflop:tcxy capaffr,y y 3eMJ]r4 r4 r,ruocrpaHcrBy,
- o6e:6elyj e &ynrcur.rouuoar,be j egnucr:ueHo,,r6op*a,rrrBgor cycreMa
lrr4rloy caBe3a,
- yqecrByJe y n3rpartrra r4 ollpx(aBarby cnoprcKr,rx
o6ierar.a,
- lts,{aje nyGnuxaquje o cnoprc*r{M a
Apyrr,rM aKTr4BHocr,r4Ma
rry6a,
Ha
-3r{rau
Pagra nocua3arba rII{JbeBa
10
I{ 3aAaraxa npegnralen rx ruranoM 9 oeor craryra,
xny6 uoxe ocHoBarli [peAy3ehe, ycranoBy vlrvt Apyrrz
3aKoHoM rrporrr{caHrlr
o6tur
oprai{[3oBa[5a, caMocraJrHo rrilv ca.4pyurM npasHraM ra.m ([usn.rKr4M nr4rleM.
III. qJLAHCTBO Y KJIYEY
{nan
11
rlnanosr
r<rry6a cy crroprr4 crvr H ,upyra nuqa xoja Ha 3aroBorsanajyhrn
reepmasajy 3anarKe LI III4J6eBe xojra uporzmra.ry li3 cruryTa x;ry6a.
tl.nanoex x.uy6a ianrajy fipaBa N o6asese yrepleue oBr{M craryroM
r4
HaqHH Mory,Ua
Apyrr4M
crropTcKr{M [paBr{Jrr.rMa r{ fipom,Icr{Ma.
Y:rux 12
rlnaaoeu xny6a Aene ce Ha: peAoBrie, nouaxyhe r.l roqacHe.
PeAosHr rlnar{oBl{ rny6a nnaajy npaBo 4a yreurryjy y us6opy oprar{a rny6a
w xa1yxy dvparru y re opraHe.
flouaxyhx trrrar{oBra xny6a uuajy rpaBo pa yrecrnyj y y paxy crlmuirxue
rny6a fi Eavrguoce cnoje craBoBe, Mr{rrrJberba u [pe.qnore 6ea npaea oAnyrrr,rBarLa.
IIoqacHH luraHoBr.r rcrry6a urrlajy caBeroAaBny ynory.
rlrau
13
3a pe4onuor qnaHa x,ryda Moxe 4a 6y4e [p,MJ,beHo Jrr.rqe axo:
IIoAHece 3axreB sa uprjenr y qnaHcrBo ]r flornr{me llp]rcrynHHrly,
Aa uejany ra y qenr{Hr,r rp}rxBara craryr r{ Apyra orrrrra axraxny6a,
'
-
ylrnarl{ roAI{IuBy rlnaHaplrHy y
Br,rcr{Hr{
og6opa uy6a,
'
yrnplenoj oAnyKoM Yuparnor
Ltwacnoco6uoctn norpe6ue 3a ocrBap[BarLe rlr{$eBa H 3a,qaraxa x-ny6a.
H.nan 14
ogryxy o updenry y qna,crBo rny6a .{o'oc* ynparuu og6op xnyda
sehldHoN{ oA
yrynHor 6poja cnojrax rrJragoBa.
H-uan 15
PeAonuu qJrauoBr.r x"rry6a cy ff.rqa roja cy y rory6y aKrHBHo perlrcrpoB aua y
cKJIaAy ca cfioprcKl{M npaBIIJIEua, 6are ce clloprcKoM ar(Tr,utuoruhy ra xoje je rnyd
c,rpyqlbaqrr aHrar(oBanri y KJI-y6y
AaJbeM Tel(cry: crloprcl(I4 ctpytrH,arllr rt c'r"pyqfl,arlu
crropry), lru1a uzalpuua y
oprane irny6a H pa{Huur{ y pa/{HoM o/Iuocy ca rny6ou.
per'fic
y
fJ__
-4r{:ran 16
Ilolaaxyhu qrauoBr4 rury6a uory 6uru Qra:u.ixa v rrpalua narla r<oja cy
crIpeMlra 4a rpajno rloMaxy xny6 y ocrBapl{Balby rberoBr{x craryrapHrax UrrrbeBa r{
3alaraKa.
Ilouaxyhra a{ilauoBr{ rny6a wmjy ripaBo ua xopumherre o6jerara u ycryra
crp1..rHrix pa.Airr.rKa rcrry6a, ror ycnoBr.{ua ymp$enflM oAJryKou Ynparnor o,u6opa.
rfuau
17
3a noqacHor qraHa xrry6a Moxe ce EMeuoBarlr Jri{rle xoje je cnojuu paAoM
rorpl4lreno paIy 14 paaeojy wry6a, Kao H niaqe r<oje r,rMa 3HarHe 3acnlre sa yHanpe$erre
pyKoMeTHor cfiopTa.
Ilo.racHu utan rry6a ne nnaha rilrauaprruy.
r{:ran 18
flpana r o6anese rrrauoBa lory6a cy [a:
- y oxBrapy rcry6a noxpehy !r pa3Marpajy numma r.r3 AenoKpyra paAa
rury6a y {u*y yuanpelema $ya6a,rcxor cropra,
- HerocpeAno r4 rrpeKo cnojux lrpeAcraBHuna y opraHr.rMa rcny6a aajy
rlpeAJlore, cyrecr:nje rr MI{IrIJEeILapa$tr.qoHome}ba o4roeapajyhrax o.UJryKa, 3aKrbfraKa
lr Apyro,
- HHIrI{Hpajy, npe4.rrauoy kr oaryryjy o ocHr,rBa}6y o4ronapa,iyhux o6nrarca
opraHr.r3oB arr;a fi p aqa y rury6y,
- Koprrcre crpfruy ?r Apyry nouoh, Kao 14 ycnyre noje npma rxy6 y
oxBr4py ceoj e aKTr{Buocrrr,
- 6yly lwpauw w ga lupajy cnoje rpe4craBur{Ke y opraur{Ma
ra
o6irraquua
opraHi{3oB akba u pana rny6a I,r y[paBJ]airy flocJroBrm,ra rny6a,
Aajy rirySy raH(loprraaquje u rioAarre xoje rny6 oA rir4x rpa>riu, pmkr
o6aeJsalba 3aKoHoM Ir oBraM craryroM upegnu$enux rrocnoBakt 3a}araKa,
-
ypexno nnahajy qnauapr,ruy Krrydy ra o6e:6e!yjy ycroBe ea e$uxacau
pal,xny6a,
- y
r'refyco6uuru o,{Hocr.rMa neryjy L4 noruryjy croprcKr,r Mopan
w
crropTcKH Ayx,
rr,re$yco6no cwaF.yjy paAlr ocrBapuBalra qr{rbeBa u 3a1arata yrcpf euux
craryroM, ApyrHM aKrlrMa x.rry6a r{ oAJryKaMa opraua xly6a,
- yqecTByJy y crpyriur,rM aKTr.rBHocTr.rMa rry6a,
- ocrnapyjy yBr{A y paA rny6a u rreroBrrx opraua,
- yuecrayjy y ymp$aBarLy nlraua r.r flporpa],rapau4iaxxy6a,
- Hcryr6aBajy o6ane:e yrnpleue craryroM r{ Apyrr{M orurrr.rM aKrprMa
r.ny6a,
-
cB0Jr,rM
3ailarax xly6a,
__ --
Palou Ir
qyBaJy
aK.rr4BHOCTHMa
AonpuHoce ocTBapraRalLy ur{Jt eBa
14
crroprcru lr.qpyrrrBeuu yrute4 rcry6a,
xsrpuranajy nysonaxno Aonere o{,uyxe oprana rty6a,
yvecreyiy o6es6el1unan,y cpe,[craBa 3a pea.nr43aur,rjy ur,rJbeBa u
Bararaxa r:ry6a.
y
-5rlnan
19
t{,rauy xny6a ce Mory uspehra cneAehe.{i4cur.rfinr.rHcKe Mepe:
.
OIIOMEHA,
- IIOBr{aHa Ka3H4
- rrcKlbyrrerce us uy6a.
rl.nauy wry6a
roju je y
paAHoM o.{Hocy
Ar{cqrmnr.rHcKe Mepe y cxnaAy ca 3axosou o paAy.
ca
xrry6orra H3p}rqy ce
q:rua20
Crojcrno qraHa rciry6a npecraje:
- clvrphy qila:Ha,
- Ha ocHoBy llracMeuor 3axreBa .rrrrala o Hcryrlar{-y u3 ruaHctna rury6a,
- o,EJryKoM Ynpanxor o46opa wry6ay cKnaAy ca qrarroM 21 osor cratyra,
- rrpecrarrroM paAa rury6a.
I{nau2l
Yupannu og6op xnyda4orroclr oAnyxy o rpecrarrKy ceojcrna qilalar-rry6a
KaAa ce yrBpALt Aa qIIaH BVIITe He HcnyrbaBa ycnoBe npe4nrafene craryroM sa npiajeu y
qraHcrBo rory64 yKoJrraKo HapyirraBa o{Hoce y ruiy6y, yrne,q H }rHepece xny6a,
yKonI,IKo He I{3BpItraBa crar}'ToM [pe4Bi{feue o6aee3e r.rru yKonr.rro 3a.qouHr{ ca
nrahameru qnauapr,rHe ynpKoc nucueuoj otroMeura.
llsrun 22
Moxe [o,EHerr4 Naa6y Cx5mnrrnura lciry6a.
O4nyxa Cxynuruue uy6a no xa,r6u je rouauua.
r{larr 23
rlnanosu uHje je qrancrBo y rciry6y rpecraJro uenrajy flpaBo na nonpahaj
ynraherte qrraHaplrxe
Hm;i.24
r{nan rny6a oAroBapa 3a cBoje o6asese npeMa xny6y HacraJre rpe
npecraHxa cnojctna qJraHa xny6a.
flpectaurou cnojctna qJIaHa xry6a, qrrauy npecraje H Manrar y opraHr4Ma
14 paIHraM :renuua rty6a.
9naH 25
r.r"rrn
Cnoprucra y rny6y Mo)Ke Aa ce 6anu ciloptcrcr,rM aKTHrlHocrHMa aMa1.epc6lr
nporpecr4oHarrHo y oxrally ca cuop.rcKraM np&Burrr{Ma,
-6flpo$ecrolraJrxra croprllcara
je
JII,IIIe
roje ce 6aeu
cnoprcrllM
aKTr4BrrocT[Ma y Br4[y 3aHr,rMarba.
cr<nagy ca 3aKoHoM r{ c[oprcxr,rM flpaBurrfiMa rury6 r cfloprr{cara
eax-iryryjy yroBop nojurra peryni.rruy naelyco6aa rtpaaa, o6anese pr oAroBopHocrrl.
flpoifecraoHaJrrru crioprr{cara 3acrrptua ca rcny6ou pa4llrtr o,quoc flnu yroBop
y cKnaAy ca 3aKoHoM I{ Apyr}M rrpo[Ecl,IMa.
Y
Htan 26
o6asJsarLy croprcKlrx axrlrBuocria rry6 o6es6elyje ycnoBe sa 6es6eAuo
6asJ6erbe crroprr{cra crroprcKr{M aKTraBrrocruMa, cloprcKe crpyqlsaKe sa roleire
enu4euqujy crpln{rlor paxa 14 nofeme 1asu'tttux
crpyrruor pa4a, rlnanr,rparbe
Y
v
ilpmrpeMa.
l{.tan 27
je
o6anesau .qa ce najivrame je4auuyr roAr.rffiie rroABprue
yrnp$rnnamy oriure ra noce6ue 3ApaBcrBeue cnoco6uocrlr y cx.rraly ca o.qnyroM
HaAJrexHor opraHa xny6a u c[oprcKuM rrpaBplJlr.rMa.
Cuoprzcra
r{nalr 28
Cnopracra He cMe Aa Koprrcrr.r Aorrl,rur, Hr,rrI,I My crpyqlra Jrlrua anraxoBaHa
y Krry6y crraejy Aarr{ Aorr[Hr rro,r EperrioM HcxJrJbyqerbautxstyda, oAHocHo [pecraHKa
paAHor oAHoca Hnr,r pacKr{Aa yroBopa.
Hrerrt29
Kny6 BoAI{ eBi{.qenqrajy crojux qJrauoBa y
enragenqi,rje y cxnaAy ca 3aronou o cfiopry.
Krbr.i3r,r rrJraHoBa }r
rpyre 6a:uqne
IV. YIIPABJbAEE II PYKOBOREBE KJIYEOM
thas
30
Kny6on,l ynpan,T ajy rreroBlr qiralroBrr rrpeKo ceojux npeAcraBuvKa y
opraur,rMa xny6a r o6lurluua opraur,r3oBarsa y xny6y.
rfuas
31
Opranu rcny6a cy: Cryrirruua, Ynparnu og6op, Ha4:opHra o46op,
llpegce4nurc rly6a u leuepaaur{ ceKperap xly6a,
1. Cxyuru'r'nua rc.nyda
rlrraH 32
CrcynmruHa r<:ry6a je uajnuurr,r opt.au r;ry6a.
-1Crynuruua xrry6a
wa
31 .r.ilana ta qute je upe4maerri4qr{ cfioprr4cra,
crpyr{Hax paIH}iKa, 3anocJreerrx y x-uy6y iE ocraJrr4x ru{aHoBa x-ny6a.
Cr<ynr[Tr4Ha i<.ny6a Moxe 6wtwwzlopua r4 penoBr{a.
9r:an 33
?Is6opria Cxynmnlira rny6a'o.(pxaBa ce cBaKe r{erBpre roAr,iHe ra ira lroj
iirrauoBr.r x-rry6a 6npajy cnoje npe4crasnuKe y oprane xrry6a.
Vlzdoprua Cr<yrur:rrana ce saxasyje uajracuuje 60 aana fipe r{crera Maurara
qnaHoBr.rMa opraHa rcny6a.
{rau
34
Crynutura rrry6a:
a) goHocu ra yceaja:
- craty:r rny6a I4 rteroBe
i{3MeHe Li AoiryHe
u 4aje
ayreHTrar{Ho ryMaqerle
cTaTyTa,
xry6a,
- rpolpa"Ivl pahaH paseoja rcrryr6a,
- $anaucujcrr,r rrJran wryla,
- KO.(eKCe r{ Apyra npa3r{na fioHartrarf,a,
- roAr.imrLli (fnuancrajcKr4 rmBerrrraj o pa;ry xny6a r{ rberoBr{x opraga,
- 0AnyKy o yApyxr4Barsy y caBe3e,
o,{rryKy o pacrofi ararby HefiorperHocr]aMa xny6 a,
- o.{JlyKy o cTaTycH}rM frpoNreHalvraxxy6a,
- oArIyKy o rIMeHoBaIsy ll pa3pemelby s11uu osramheHor 3a 3acrygarte,
- oAnyKy o rrpecrar{Ky pa1a xly6a,
- o.4nyKy o BaHpeAHI4M [paBII]iM JIeKOBT4$ra npoTEB oAnyKa ApyrHx opraHa
- oA-rryxy o rrpoMeur,r HaMeHe crroprcKor o6jema r<ojru r,ry6 pacno;raxe,
- Apyre oAnyKe roje cy .joj ctanrene y Ha,qJrexuocr oBr{M craryroM
r4
3aKO}IOM.
5) pnpfyje rIoJII4rI{Ky xny6a u aEe cMepgr.rrle 3a pa.u opranr4Ma
r,r reJrraMa
xny6a.
q) 6,ipa llpegceArruxa uy6a, rrrauoBe Yupasiior og$opa xny6a n rilagoBe
Ha4sopuor o46opa r.iry6a.
9.uas 35
3a o6an$ane
xorurcu.je.
oApeleurrx nocJloBa Cxynrutana Moxe o6pasoearu
Ogryxorrr o o6pa:onany yrnplyje ce cacraB a AenoKpyr paAa xouracuja.
{'lau
cxynrnruna
je4uorvr roAnrrrrbe.
paAr.i Ha cernlrqaMa
36
w ca3rrBa
Crynutua y casLrlanpeAceAHr4x Cxyntrrune
ce Eo norpe6u, a najrua*e
rc-rry6a.
Cxynlllrraua ce o6aee:Ho casuBa I{a 3axreB Ynpannor N Ha,x:opiior o46opa
n 113 qnal:'oea luy6a.
-8Yxomaxo llpegce4nur x;r-y6a He casoBe Crynrnrany r.rry6a Eo 3axreBy Ii3
craBa 3 oeor .ilaH4 CxltruuEuy Moire. Ga3Barr{ Ynpasnu, oAHocHo Ha.asopHN o.a6op
xny6a.
H.ras 37
PaAor,r
C
xynurtiaue pyxo BoAlr llpe4ce4nrax rcuy6a.
O pary ceAHI{qe BoIH ce 3an}ICHHK. xoju
noTnacyjy llpe4ceauuir
ra
3anlIcHI,Iqap
3*ru.rrrn caApxa: 6poj npncyrnr{x
qraHoBa oA yr(ynHor 6poja qrraHoBa
Cxyulutune, pe3ynrare rnacarra u s6opa, flpeqfiore rz ornyKe ca uMeHHMa EpeAnararra.
Cnaxa'mau Cr<ynmrltue uMa lrpaBo Aa Ha ocuoBy o6pasroxenor fipeAnora
Pa3fneAa 3arIHcHHK'
H-,ras
38
\, -
Crimrurr,rna Moxe Aa 3ace1a aKo ceAHr.rqr4 rrpr4cycrryje nurue oA rronoBr4ne
yxyruor 6poja qrauoBa Cxynurruue.
rlnan 39
Cqmrnsaila oAiIlKe roaocla gehlruord rflacoBa npucyrrrr4x rurauoBa.
O.cnlrcy o EpoI'{eH}I craryra, crarycuraN{ rrpoNrerraMa n rrpecranrfy- paAa
r:ry6a, Cicynrrrrira Aogocr4 eehrarom uracoBa oA yKyuHor 6poja qJrauoBa.
rl:aif
40
Pag cKyrrrrrlrHe Snrxe ce ypelyje rocroexaxoM
o paay
cryarrrrlrHe
xny6a.
2.
Vnpanuu o45op rrqvOa
qxan 41
Yupaeuu o46op je oprau yrpaBJLarra r:ry6oir,l.
llnpannn o16op Iaua 11 .fiagona.
MariAar.{naxoBa Ynpasuor oldopa rny6a je 4 roluse.
rlo I{c-TeKy l{aurara, rriIaHoBH Ynpannor oA6opa rnySa Mory noHoeo burx
bHpaHE Ha r.rcry QyHxunjy,
_
qmu
42
Yupaenu orSop mny6a:
- yrepfyje Epernor craryra, ofiltrTlrx aKara, nparpaMa pa1akrsranancnjxor
i-rr{aHa xny6a roje 4onocu Crynuiutuaxnyla,
- ognyuyje o ocgraBarby rrpe.{y3eha, ycraHoBa, arenqrlja r{ Apyrr4x o6rara
oprairr43oBarba oA snauaja:a rcry6, oAHocHo rLrxoBoM rarfleBy,
- AOHOC}I OErrrra arta roja Hr4Cy y HaAnexHoctir Cxynuuane my6a,
-9- yclaja SuuaucujcKE rTJraH rl5,6a,
- ogrlqyje o crr.rrlally r4 rrpecraHry crojcrea wrariay KJrydy,
- yirpaBJba r.rMoBr.ruoM rury6a,
- npeAnaxe Cqmlmniru oAnyre o orylemy He[oKperHocrr4 r{ crasJbalby
xlrrrorexe
ApyruIx repera rra Henoxperuocna nrqr6a,
- BoAr{ rexyhe riocnoBe xtry1a,
- yreplyje rporpaM cfloprcKe caparrbe,
- yrep$yj e ya)"rpaiirrby opmsr.r3arl wjy xrry1a,
LI
- r.r3Bpigasa oAnpe 14 3axJryrKe Cryururraue x-uy6a,
- ymplyje o6rure opraHn3oB awa wry'64
- ycnaja 3aBprrrHr4 o6pauyn xly5a,
- raueuyje r pa3pemaBa reuepiurHor ceKperapaxxyla u yrnplyje HaKHaAy
3a rberoB paA,
- Ha rpernor trpeAcelurr<a xly6a nueuyje r4uoKocne opraue wry6a,
- Aaje carJracnocr ria llpanu:ruuK o cr.rcreMarr.r3a\aju paxuux Mecra y
crpynroj cnyx6N,
- .uaj e carnacHocr Ha rrorrrncuezure noj e4r4HarrHor KoJleKTlrBHor yroBopa,
- ognf{yje Kao ApyrocrerreHn opraH o xari6aua nporr{B rrpBocreneuux
oAnyra opraHa H r.rMeHoBalrfix ruuJay wry6y,
- oapefyje roja ce AoKyMerITar{ rro,qaqr{ cnaarpajy cnyx6euolr u nocrroBuoM
'rajHou,
-
crrpoBo"4n Mepe aa paseoj lruoHupcKor, KaAercror, oM,Tanr4HcKor
r4
ceHr4opcKor pyKoMeTHor cfiopTa,
- o4:ryuyje o $opnrxparLy rrrxone Sya6ana, serroM
pa1iy
v
o6es6efranarry
cpe,{craBa,
- 6upa rpeAcraBHraxe
rury6a
y opraHrrcarlujawra u
caBe3HMa
uwjuje rry6
IIJIAH,
\-'
eKuIIg,
- 6upa pI pa3peuaBa qJralroBe xouucuja u crpyrrHr4x rurabona x-ny6a,
- o.uryryje o aHrax{oBarry crpyrrrbaKa y cnopry y rcny6y,
.- nrrrleuyje crp)'rlHe urta6ose u uie(pone crpfrxrax mra6oea raKMr,rtrapcKe
'
,
- ogo6pana npaBHe rrocJroBe y cnyuajy cyr<o6a lrHTepeca no saxehr4\a
nporlrcHvra,
- 4oge.rryje Harpale ia npr,r3uarra rcny6a,
- ycnqa rinaH crpfruor paAa y o6anrsamy cnoprcKr.rx axTr.rBHocru y xny6y
?r rrJ-raH crpyaruor ocnoco6maBarba rpeHepa anralr(oBaHux y lcry6y,
- o.4pebyje HarrHH nofersa eelr4eHqraja o crpyrrHoM paAy y r:ry6y,
- oalyryje ca Koji.iM cnoprr,rcraMa r.{ cnoprcKtrM crpf*Laq[Ma-Tpenepr{Ma
he rny6 3aKrByrII,ITLI yroBop ra yrnpfyje carpxmHy ror yroBopa (pox Baxelra, Br.rcr{Hy
HaKHaAe, ycJIoBe ?I HaqLIH pacKI,IAa I4Ipyra laefyco6ua fipaBa u o6ane:e),
- onry'Iyje o ynpylmBamy xny6a y ApyrrrrBa r4 caBe3e,
- Aaje carJracuocr Ha yroBope o cflon3opclBy xojra crrapajy o6anele sa
xny6,
- oAJryiryJe o rIeHaMa yJra3Hr,u{a 3a crrop'lcxe nprapeg6e z ,r(pyraM HaKrrallaMa
xoje r,ty6 uan"rrahyje,
' oAnyqfl e@
Jrcnopa_ea_g0prr4croM rpe r4creKa--,yl'oBopa H BI4cHHl,l odeurtehema oA c'rpane crropTprcre r4JrH xny6a y xoju oH ilpeJra3n,
- 10oAnyr{yje o opraHI,I3a\LrJLr ciloprcKl{x ilpl4peA6l4 u rraaxnQecra\rga fi
yuemhy rny6a y rbrMa,
- ognfryje o ripey3r{Marry o6ane3a r433ApaBcrBeHor oc[ryparba crropri4cra y
-
cKnaAy ca 3aKoHoM,
- oapelyje H3rner qrraHcKe Kapre xrry6a,
- o4nyryje o HasliBy uo4 rojunr he xrry6 Hacryrrarra y raxMnqapcxoj ceaoarz,
- ognf{yje o o6anrsarry np}rBpeAar.rx r{ Apyrfix AenarHocrr pa4u crrIIIaBa
AonyucKpix rr3Bopa rplrxoAa 3a paA i<;ry6a,
- Aouocu.IlocJroBnlrx o pa.4y,
- oAnyqyJe o ApyrurM flr{TarsrrMa KoJa cy My cTaBJbeHa y IIaAnexHocT.
9laH
43
9nanose Yrpaenor og6opa 'wry6a Cxynrur:uua 6apa r.r3 pera qraHoBa
xny6a.
f[pe4ce4rruxYnpanHoro'46opajeuIIpe4ce4uuxlcly6a
Ynpasru og6op pa;rz Ha ceAur{rlalaa
r<oje
ce oApxaBajy no 'uorpe6u,
a
ca3fiBa r4x [penceAH]rK.
C.THLIIIa Ynpaenor o46opa ce o6anesno cmvlria lra 3axreB HaE:opuor
,
o46opa lrnr,r rpi{ tltmxaYrpasnor og6opa.
r{r,alr. 45
:
Ce.qnnqa Yrpaniior og6opa ce Moxe o.upx(arra ar<o je Epucyruo Br{rre oA
iroiloB,Iue r$raaoB4 a oAnyKe ce gonoce sehuuoN{ ilracoBa [pucyrurax qJrauoBa, a y
cry.rajy aa aobe Ao nonene ruracoBa, oa;ryryje rnac nperce.qHrrxa.
Htnn 46
Pag Vnparuor o46opa 6maxe ce ype$yje flocnonnuxoM o paAy Ynparuor
og6opa
3. HagsopHn og6op rcny6a
9.tau 47
Ha4sopnu o46op nny6a
je ua4sopuu oprau xiryGa xoju
npuru KoHrpoJry
u rpyrux onruTr,rx axara r"ry6a, r{oHTpoJry llarepuja,rHoSuualrcujcror uocJroBarba rny6a n lberoBe clpyrrHe cnyx6e H Ha"{3op HaA
cnporo$eBa craryra
3axor{EToruhy pa4a opraua ynpaBJ'bama xny6a.
9"rran 48
-Ea;ropHr4
tlj']&rloBa
r:ry6a u vi
.rt6op Kryrra
HMa 3
,ilata xoje
Cffir,llra
,, p*oi
rcnyoa
pel\a excuepa'ra :a rrtrjegurre o6.nac'ru Ha fieprro/l o,rl 4 roApruc.
6r.rpa
-
li
-
IIo ucrexy
MaH,[ara qJraHoBr{ HaAsopaor o,46opa ruory 6raru rroHoBo
6upauw y Hagsopilrz o46op.
Hagsopnu ot6op rury6a r.r3 cBoxr,rx pe.uoBa 6upa npe4cenHuKa.
Hr:av 49
Ha4sopnu o46op rroAHocir Cryumruuu rsrylaw:neurraj o []rrarbr4Ma H3
cBor AenoKpyra uajuame jealronr roAnrrrrbe rrpr.iJrnKoM ycnajama ia:neruraja o pa.Ay
xry6a.
Ha4:opura o46op iio,{Hocr.r flpegce4uurcy xny6a rEsreurraj o flHTarbr,rMa H3
cBor Aenoxpyra Hajrvrarre .[Ba riyra roIrarrrFbe.
HaAsopuu o46op Moxe
la
papvr axo ceAHr{rlil iipucycrnyje eehuHa
rasa6pannx qrlaHoBa, a oAnyKe IoHocr.r nehunou rJracoBa oA yxy'rruor Spoja rrraHoBa.
Hralr
ol
51
I
Pag Ha4sopnor o[6ooa 6naxe ce ype$yje llocnosni{xoM o paAy Hagsopnor
o46opa.
4. Ilpegce4nnrc rcny6a
H:rus 52
flpegcelunx xly6a:
H3Bprrrerce i[ranaxcujcKot rnaHa xny6a
- oAroBopaH je :a saxouuTocr paga rcny6a,
- yrBpbyje rpernore axara H o.{nyxa roje 4ouocu ynpanur.r o46op xly6a,
- r3BpirraBa oAJryKe Crynmtnne xny6a o ory$emy HenorperHocrr{ tr
craBJ6arby xHnoreKe H ApyrHX Tepera Ha HenoKperHocrr4 y cnojnnn xny6a,
- opraHr43yje, ycuepalatr BprilIr KoopAaHauryy ca Ha.{nexnrrM ApxaB}rHM
opraHprMa r{ Apyruu opraHr4Ma r.r opraHr43arlulawa,
- ocrnapyje croprcKy capaAlby,
: rrpo{Jrexe r.[MeHoBa[be reHepanHor ceKperapa rny6a cfloprcKor
Aupelffopa x,ry6a rr paAHHr(a crpyrrne cnyn<6e uy6a,
- y capaArbr.r ca reHeparHl.rM cer(perapoM xny6a rEnrenyje crpyqHe
caBernr.rre sa nojegraHe crpyqHe oGlacru H o,Epehyje HaxlraAy crpyr{HuM caBerrraur{Ma
x.ny6a H wal{oBnnla Crpy.ruor caBera uy6a,
- ogo6pana cnyxc6ena ny?oBatra y uuocrpaucrBy,
- crapa ce oo6aBel[TaBa]by jarrrocr]t o pa71y r<ty6a
- o6anma a nplire rtoc:rone ag relorpyla paJla rny6a xqiacy Myrjraryr€\\r-craBibel{I4 y HaAflexIIOct', a noja uuCy y AeJrOKp)/r,y Cxyurur.nr{e H Ynpannor o;t6opa
rcry6a.
- iatz^
H:raH 53
IlpeAce.unm xrry6a o4peleua omarrhesa r43 cBor .uenoKpyra Moxe
rrpeHeria Ha [oArrpecegHr4Ke r{ reHepa,rruor cerperap a xny6a.
5. Ilognpece&Hrrx rc.uy6a
Hnau 54
Ifuy6 LIMa ABa roAripeAceAur{Ka xoje na rpeAJror lipegce4nraxaxsryla6Npa
Cicyrmruna rury6a.
Ilogupe4cegrinr rury6adttpace Ha BpeMe oA 4 roAlrre pr Moxe noHono 6zrN
6upalr Ha r.rcry $ynruujy.
Ilogupegce4uux r.ny6a Kora o.qpeAr,r llpe4ce4Hran r:ry6a raruerryjm
Ilpegce4nI,ixa rly6a y cBrrM npaBr4Ma u o6anesaN{a 3a BpeMe rberoBor oAcycrBa.
6. Ienepa"rrnr{ cexperap rc;ry6a
{.ran
55
f euepa-uur,r ceKperap rny6a:
- 3acryrra rfly6 y r.rMoBr,rucKlrM n lpyrr,rM
rrpaBHriM rrocJroBuMa,
-
3aKoHoM
r.r
I4Ma rlpaBa, o6aeese H oAroBopHocrl,r rrocnoBorHor opraHa
Apyrr4M fipomrcr.iMa rojr,rua ce ype]yjy paAnpr o4Hocu,
y crna,rly ca
crpfruoM crryx6ou my6a,
flpanuturaK o opraHuzar\wjLt H cr{creMarr,rsa4ajra paArrr{x Mecra y
- pyxoBoAr{
-
,qoHocLI
rory6y,
- cTapa ce o [p]mpeMa]5y
opraHa xry6a,
ce.EHrrqa r{ r43BprrraBarry
oInyKa H lpyrHx
aKaTa
- oa;ryuyje y [pBoM creneHy o uoje,4rauaqHuM npaBrrMa pa1la:r;al
- Aaje oxnaruhema Apyri{M paArr{ur.rMa Aay rue rry6a odarmajy o4peleire
IIOCJIOBE,
- o6anrsa nocnoBe roje na rrera flpeHece llpe4ceguur rny6a,
- yiecmyje y pany Crcynmrune, Ynpannor u Hagsopuor og6opa xny6a 6es
rrpaBa oArr{HBa}ba,
- o6aeJba lI Apyre fiocrloBe sa xoje je onnamheH 3aKoHoM, oBHM craryroM r4
,{pyrl,rM o[rrrTHM axTI,rMa rry6a,
9ras
56
3a reuepa-uHor cexperapa xny6a Mo)r(e 6ur.H auerroBaHo luue xoje nope;r
yrrpfenax 3aKoHoM HcnytbaBa. u cuegehe ycJroBe:
- Aa r{Ma uajnaau,e cpemty c.rpfruy cnpeMy,
" Aa HMa HaJMaI.be Tpl4 rolIL{He paAIIoI r4CKyCTBa y C'rerrerry cl'pyqHe cflpcrv{e.
- noceayje ua.iuarse flacurlrro ruane jeluor crpauor.iesura,
- &a r4Ma opragu3arIuone ,r crpygle cn_ocoOneqlt :a o6as;!aqt_
pyxouo.rtchlri nocrrosa.
orrrrrrr,rx yc.rroBa
- AA HMa H0fiyfi'tlc) y IlpylrJ.rrleHo-cnopl.cKHM aKTr{B|{OOTnMA,
-13- Aa ro3l{aje reKyhe npo6nerue pa.:eoja cnopra y onrrrrrru}r
ra
Feuy6nNIlie.
Hrr:tr. 57
fenepa-uiru ceKperap rury6a ce uueuyje Ha rrep?ro4 ot 4 ro2iprne u Mox{e
6rarur uouoBo r{MsHoBaH Ha ucry Qyllrcq}ijy.
3a ceoj pa4 leueparua cerperap rury6a je HerrocpeAno orroBopau
Ynparuou o46opy rny6a u llpe4ce4nraxy rcry6a.
7. Cuoprcmrr gupeKrop xny6a
i{nan 58
- opranrsyje
14
rrpara cprfrrru paxy ruryfy,
- o6es6elyje t4 rrpyxa cpryrrny uouoh (rEucryyrraxy) croprcKr4M
crpfrrrarluua xny6a y opraHu3arluja crp1nrHor pa,4a,
urpa$yje rrJraHoBe v Ttparr4 pea,rusaurjy [pr4rrpeMa 3a MJraAe
nepcIIeKTr{BHe crropTrrcTe-
yrecrryje y peaJrBauIajra crppne capalrf,e nny6a
ca IpyrHM croprcKiaM
opr"aHu3arlilJa}/.a, ApyruTBr,IMa H CaBe3lrMa,
-
wpabyje riiranoBe crpfrnor paAq rrparra pea:rraaqujy
fi
opraHrsyje
tllas 59
\-'
3a cuoprcxor Ar,rpeKTopa urvrenyje ce Jrr.rqe r{3 peAa ucraKuyrr4x cfloprcKrrx
crpfrrLaKa Ha npeAror Ipegce4naxa rory6a ra rpe6a Aatrcl;ry* aBa creAehe ycroBe:
- Aa HMa Hajuarre cpe4rby crpyquy cnpeMy y o6lacru cropra utru je
ocnoco6rseH sa o6aeJbalre crpyirHnx nocJroBa Ha nHBoy oBe crrpeMe,
- Aa I4Ma uajuane rpla roAHIre pa'UHor l{cKycrBa y crpyuu, oAHocHo rprr
ro.III4He rpeHepcKor HcxycrBa ca crerreHorr ocuoco6JseHocrr,[ us a-nuueje 1 osor qJraHa,
- 4a noce4yje uajnarce nacHBHo 3ualr,e je4uor crparior je:Nxa,
' AaLrMa AoKa3ar{e crpyrlue r4 opragrtaropcKe cnoco6uocrr4 3a o6an,rame
cTprrHr{x [ocJroBa.
Cuoprcxlr Ar{peKrop sa croj pa,4 o,{roBapau je ynpaenou og6opy ra
flpegcegnrar<y rny6a.
v. oIroBopHocT TUIAHOBA ynpABE KJIyEA
9rraH 60
tfuauonu opraga KJry6a oflroBapajy sa rfirery nojy cnojrana o/Jry*aMa
npoy':poryjy rny6y, aro je ra o/{flyra Ionecega rpy6orvr rrenilKrboM HrrH c HaMepoM .(a
oe m'rera npoy:poxyie.
lluna nl cta*t
MlilrtJbeH,g Ha 3ilrII4CI.IIaK.
I
ooorrrraua He orroce o.rur*pnocl' afio u:,rroje
cnoje
-14H:ran 61
llocryrafi rpeA HaArrexur,rM cyIoM
riporr.rB opraua rcojra
je
Aoueo oAJIyKy
xojou je rpoyipoKoBaua rnrera xrry6y, uorpehe CryrurtunawryIa.
vr. oEJrlrqa OPTAHIII3OBABA PAIA v KJIvEv
H.naH 62
O6nuqa opraHu3oBarba pa;ra y xxy6y npero xojrx ce o4nuja Aexaruocr
rc.ny6a cy: caBerI,I, rouracxje, cei<qraje, cueqrajarlt3oBaHx cepBlrcu r:ry6 npujatersa
"
Crpy.rur,r
caBer
,
rlnan 63
Y xrry6y Moxe
Aa ce o6pa":yje crpfrHr{ caBer Kao crpfrHo KoncynrarrrBHo
TeJIO KOJe pa3MaTpa BDKIIa CTpy.IHl III,ITaIsa oA 3aJeAHI{qKOI I4HTepeCa 3a CBe IUIaHOBe
xny6a, rparlr cTpfrHH par y xuy6y, noMaxte y pa1y crpymaqrrnaa y rny6y, fiparu
TaKMr,rqerbe r{ pe3ynrare xny6a, pa3i\{arpa crarbe crpfruor r, ilrpaqKor Kalpa y rny6y
u gaje ripeArore ga no6ollluarre paAa y xny6y,
2. Cueqfijaflrr3oBaHrr cepBrrcu
9ran
64
3a npyxame crpfrue nouohll n o4pefeurx ycnyra q,rranoBr.rMa r:ry6a, y
rny6y ce Mory o6pasouatr,r o4pelenn cnequjamr3oBault cepBizrcri.
Cneqrja-nn3oBaHe cepBlrce ocHr,rBa Ynpannu og6op xny6a.
3a ycryre cnequja-ur3oBarrr{x cepBraca Mory ce yrBplr,rrr{ noce6ue HaKHa,ue.
3. Os6opn
r{lan
y
65
Krly6y nomoju oA6op rpeHepa rojra ca.rumanajy cBr.r croprcrr4
crpyqrLaqu anraxoBarrx
Ha
rpenepcKuM rrocJroBlrMa y xny6y,-
g;ralr 66
O.(6op rpeuepa pa3Mapra orpyt1113 rrrlTa.rba oA rlrrrepeca 3a pal\ wry6a u
ta"ie npennore HaAne)KnlrM opraunMa 3a uo6ox,urarre crpyrrnor patia y rly6y.
tcru
:ruperrop rtty6l, a
y lbell)nora-.-,
ollcyclBy rpegep Kora o/lpeltn llpeace.uurax rry6a.
Oanyrcol'a Yupasuor oll6opa Moly ce Soprraraparn H,rlpyrlr og6opu.
-15Hmx 67
:fierorpyr w Har'r4r paaa Crpyurror casera, Og6opa n Creqrja:u.I3oBallflx
cepBraca
ypebyjy ce onrrraM aKroM xojra 4ouocu YnparHra oa6op xry6a.
4. Cerperapr,rjar
r{nan 68
Y qamy e$exacnor cnponolema ornyra Crynruruue u Ynparuor o46opa
xny6a 6raroepeuenor, Srarorpeueuor r,r3BpruaBat\a rlr4JbeBa w 3a4araKa xny6a y
replroAy u:uely ABe ceAurrrle Ynpanuor o46opa xsryla r,r KoopAxHaqnje paAa opraHa
xry6a I4 HMeHoBar{rx rrrrla ca noce6mryr onnarnherrnM4 y rfiy6y ce $oprr,rapa
Cexperapajar rcrry6a.
Cerperapajar xny6a ca.mmaxajy llpe4cegnur rciry6a, lloAnpeceAHrrrlfl
Ieuepannrn
uy6a,
ceKperapKn y6a ra cnoprcrlr Axpercrop ruy6a.
Cexperapnjar nxy6a ce.qurrue oApxaBa rro fipaBrany jeguo\d HeAeJbHo I;I
Irparr4 H3BpmaBarre yrrpfenrax sa4ara:ra
AoroBopeulrx floc]roBa 14 Aonoc]r
oflepaTfiBHe oruyKe.
:
u
5 . K"rry6 npujare.ira r"rry6a
,
{ran
69
Pagu capa4me ca cflorr3opr,rMa, AoHaropfiMa yr Apyru{M upujare;rraMa rr
ruy6urersaMa pyxoMerHor criopra y xny6y ce Moxe lpoprvruparu rury6 npujarema
my6a.
Haqris paaa Kly6a upujarersa rny6a ypebyje ce oAJryKolr Ynparuor
og6opa rury6a.
6t. Kry6 uanujaua rctyda
'rl-iralr 70
y
III{"By o6es6efnna}ba recue capa4rLe ca nanuja'r}rMa y rnySy Moxe Aa ce
Kny6
uanujava rny6a.
$opnrupa
Haqml paILa Hagprjaqa H npapa qJrarroBa r.ny6a uarujava ypefyjy ce
orrryxoM Ynpaeuor oa6opa xay6a.
VII. CAPATH}A
qrrau 7l
cuojsluaHoBa y oArrocuMa ca
-rqi9a&ugEq--E}rrepece
ApyrHM cnoptcKptM opranu3auwjama, Apyurrl,rMa LI caBes,rMa r{ y ,roM ur,rJ,by capafyje
c0 tbHMil.
{;-ry0
I43pQxaBa
- 16-
Y
ocreapuBarby capaArre rury5 opraurasyje nocere ceojax rpeAcraBHI{Ka
opranu:argaj aura rlg craBa I osor r{JiaHa Kao rd rrocere npencraBHr4ra rr4x oprarusailuja
IUIy6y.
Y ocrsapuBarby cnojux uHJbeBa xry6 capalyje ca ,4pxaBltr.{M opralrrMa,
JToKaJIHOM CaMOyrrpaBOM yr Apyrr4M 3alrHTepecoBaHr4M opraHr{3arluJaNra u
nojeAranuuua.
VIII. CPEACTBA 3A PAI [I OUIIAHCIIPABE KJfi/SA
qxavtT2
Cpe4crua 3a paA nrry6a o6es6elyjy ce r{3:
- rorpl{Hoca (.r:raHapuua) unauon a xn7r6a,
- HaKIra.4a 3a ycJlyre r{ HaKHa,qa ga o6arrsame corrcrBerrrlx AeJlarxocrr4,
- rp?Ixo.qa oA coricrBeHxx npe4y3ehau 4pyrrax fipuBpeAurrx opraHuzaqwja,
'
6yrela, ,
,
-
wsgvajarba
-
rpilxola o4 rpanc$epa cfloprlrcra,
r.r3
,
- TB npeuoca,
- crroH3opcTBa,
- flpr.rJrora, .uoHaquj a, rroK;roHa x uaute\a,
- oprar{rr3oBarba utapana cpehy y crnaAy ga 3axoHoM,
- 3aK)mHHHa,
- i{3AaBarrrrna ra un$opMr4carba
-
yrocruTeJbcrBa, Typfi3Ma, oprarru3oBa[La npnpe4suoGytaza*a
- wymx fipi,rxoAa ocrBapeHr{x y cxlaly ca 3aKoHoM
r{ran
73
K:ry6 BoAI,I EocnoBue K[r,Hre r4 rroAHocu Qranaucujcre rr3Berrrraje
ca riponr4craMa o paqluoBoIcTBy LrpeBI,,i3r4JU r.r cBOJr{M OErrrTr{M aKTOM.
y crnagy
Hrran74
K:ry6 Kopi.rcrr4 cpe,{crBa lr o6jexre xojuua pacnonaxe roja je HMao y BpeMe
.4oHorrrerba osor craryra r.r r<oja 6yle crer(ao rro 6rro no* o.oro"y y HaperuoM
uepflo.qy y cKnafly ca r6r4xoBoM HaMeHoM cauracHo 3 axouy o cfiopry.
K.ny5 Moxe npoMeHr.rra HaMeHy cnoprcKoM o6jexry rojan pacnonaxe
caMo lrglr3erno flo.q ycJroBraMa ogpefeuana 3aronotr o a[opry"
(ny6 Moxe nojeguua cpeAcrra u o6jexre xoiunaa pacrorraxe larv Ha
ropuurherre iloA ycJroBr{Ma y'rupfenatra oAnyr(oM Vnparnor oa6opa.
TX. CTPYTIHA
CJIYXBA KJIYEA
Qrarr T5
3a 06asJbalbe crpyrtHfix, arlti,rulrnc,pairl4nlrux n norvrohHnx rlocJ"rona r<ry6
nMa.
c'rpyquy clyirc6y.
-17- rl Hruv76
Crpy*ra cryN6a rny6a
o6asr,;a rocJroBe Ha crpoBobemy Craryra u
Apyrflx o[rrlTr,Ix arata, o.un].Ka H 3arJbyr{axa opraHa x-ny6a v o6luxa opraHu3oBatr,ay
ury6y, rpr{rrpeMa auairi.rce, rasreruraje, Eu{bop}rarlwje w Harlpre orrtrTr{x anara ,r
H3BpIrraBa Apyre rociroBe H3 Aejlarrroc:ru xrry6a.
Opranusar-1taja u pM crpfrHe cryx6e, je4uucmewr Ha3r,lBH paAlrux Mecra,
orrr4c [ocJroBa, [orpe6no paguo t4cKycrBo u ;4pyttr ycnoBu sa o6asJlarbe nojeluulrx
rrocJroBa, ypebyje ce rflpaBrIriar,rKorv, o opraHr,r3arirjr u opicreMarwzwlvtju nocnoBa ri
paAHHX 3AItA'rAKa.
\tnv77
Crpymona cnyN6ou pyr(oBoAi,r feuepa,rnu ceKperap xny6a.
rfuau 78
PaESHIIT.I orp)^{He c.nyx6e y cKnaAy ca flocrloBl{ua xoje o,6aercajy, wwajy
rpaBo Ha sapa4y 14 Apyra rpr{MarLa, Kao r,r Ha Apyra flpaBa }Is paAHor o,{Hoca.
t,
l.'r.
x. JABHOCT PAIA KJTyEA
{fuar'79
:
Jarnocr paga r:ry6a o6es6elyje ce jaenouhy cegnuua oprana pr Apyrrdx
cKy[oBa y xry6y, ?BAaBa]LeM raH$opr,rauuja o 6]rxoBoM pany lr4,capa.[rsoM ca
og6op xry6a.
rhaH 80
Oprauu
H"rH
fi
Telra rrry-6a Mory lIcKJbf{I{TI{ I{Jrr.r orpanr4\l4Tujanuoct ceAHr{Ee
cxyna KaAa ce pa:l,rarpajy roKyMeHTa
rrJrr,r
[oAaur4 noBepJbr{Be npupore.
r{:rau 8l
Kny6 peAoBHo yuorr-raje croje .uaroBe [r jarnocr ca oAnyrcaMa, craBoBHMa
u npe.uro3rlMa ycBoJeHr,rr\{ Ha ce,uHrruaMa opraHa }1 reJra r,r Apyrux cKyrroBa, Kao r.r
aKTyeJII'rHM IeIiIaBaIrHMa y xny6y, rryreM cpeAcraBa jannor uusopuucarsa t4ItH
H3AaBalLeM ru$oprvraUNja u 6un"rena.
9;raH 82
flpe4c'ranrax lory6a rcojN
oAroBopaH Je 3a lblrxoBy ,ra,quocT.
laie
nurfrrpriaeuluje
y
Bc3r.{
ca pa/{oM
rury6a
C'rarclBe xny6a, orHocrro ISOfOBI,IX OpraHa U TillA M0lly Aa l{3Hoce CaMo
uradpaun $yuxur.lonepu rrry6a.
-18XI. OIIruTH AKTI,I KJIYEA
r{.nari 83
artt
rury6a cy: craryr xxy1a, rrpaBunHr{qrr, rrocJroBr{urlvrla oAnyKe
xojuHra ce Ha orrrrrr{ rraw{H }?ebyjy ogpelena rr{rarba.
Onuitn
]
.'._^::
]
LlnngujarwBy 3a Aouotrreme or]rrlTlrx axara, oAHocHo ]blrxoBe H3MeHe [r
AonyHe Moxe 4aua Ynpaenn o46op, Ha4sopuu og6op, Ilpeaceanzx rly6a, 4fipexrop
x-rry6a, o6-riar opraHr{3oBarbavpa4a y rcry6y n 10 qanuona rny6a.
Yxo:rraxo Epr.rxBarlr vun:r\fiJaruby: Vnpannu ogSop yrBpbyje rpeAJror
craryra H AocraBJba ra Cxynrurunu x-rry6a Ha yceajame.
Yrnpfeue npeAnore ocraJrnx orrrrrrr{x ataraycaaja Ynpasru oa6op.
O rienpuxeararsy uwvtgujarwBe 3a AoHorrrerLe oflmrer axra, Vnpannra o46op
ooaBeruTaBa IIoAHocIIoII4 KOJrA:MO}Ke yKOJrr4KO Je He3aIOBOJ6aH OAJTyKOM [pe.4n0xtrT]r
Cxlmruuaur{ Aa rroKpeue riocryffar la3MeHa r,r.4orryua olrrrrer arta.
Onru:na
axrn rryGai nnopajy 6wtu
y
carJracHocrr,r
ca
3a.KoHoM
r{
v
oBr{M
y clylajy HecailIacHocrl4 orrrlrer axra rxy6a ca crar)"roM xny6a
,
flojeAuna.arra axrr.r roje goroce opraur.r rn or.uaruheuu uojegzuqr r;ry6a,
l
Ou[rrir
cryrlajy Ha ouary ocMor AaHa oA gana o6jaBJblrBarsa Ha
orlacuoj ra6tu xly6a, octrM axo je o4lyxorra o lb[rxoBoM Aonorrrerly o.upefeu .qpyrfi
aKTpI
poK cTy[arLa Ha cHary
xrl. EBIIAEITqI,IJE ?I fTJIAHOBptr
t{,ras g7
Kxy6 rogra 6asu.{He enugeriqnje cuojux qrauona, croprcrr.rx o6jerara,
BpxyHcKlrx cflopTHcra, crropTcKax c'rpyr{rbaKa rr crloprcKHx pe3ynrara y cKJra,{y ca
3arouotrt o clopry.
Kny6 ce ynracyje y MaruErue enntelruuje xo-ie aoru Mrnunc'rapc.rBo 3a
oMxaAHHy
14
crropT.
I{naur 88
cnoprcxu c'rpyqrraru y xly6y cy odane:rru Aa Bore enu.rleuqniy o
crpyqr-roM paAy ua uaqHlr orpeber.r ojlnyKoM Han.,relrrror.opraua xny6a.
cBoM
\-.
-19{:ran 89
paI.au pa3BoJa !l rrJralroBzr crpln{Hor Paxa.
Ha.ryrn rgpa1eHaBe.{er{r4x rJragoBa olpeiyje Ynpanura og6op nny6a.
Y roiy6y ce uspalyjy
ruraHoBra
XIII. PELUABA}bE CIIOPOBA
r{:ran 90
Cnopoee HacTaJIe Ia:nrefy rny6a fi rilaHoBa rny6a peruanajy HaAnexHlI
opranll y xly6y i{ HaAnexHIr opranl{ caBe3a ulaju je ruy6 'lran.
xrv. nPECTAIIAK PAI.{ KJIYEA
Ilnau 9t
K1ry6 upectaje ca paAoM y cKIa,Uy ca 3aKoHoM H Ka.4a ce Cryururuua
o roMe wzlacnx sehuuoNr rJracoBa o,q yrcylrHor 6poja cnojux qranoBa'
uy6a
AoHonJersy olnyKe o rpecr?H1y 'pa4a xny6a o6asemraea ce
MuuucrapcrBo 3a oM4aAr{Hy H cfiopr, caBe3 uujra je r-ny6 .rnax, I4 perl4crapcxlr opraH
pa4ra 6pracarra I,I3 perlrcrpa.
y c:rwajy [pecrarrKa paAa r.rMonuxa rcrry6a no [oAIr{}IpeBy cBHx o6anesa
rpena3r{ Ha opraHr.rsaqujy roja. gcyapy:e ucre rI}Ir6-eBe, ocI4M }IMoBilne xoja HI4Je y
IpxaBr{oM sracuainrBy, o xojoj he Cxynmrlrna y cxnaAy ca 3aronoM o crlopTy
Aorrerra uoce6uy o.uxyKy H oApe4url{ ilpaBuor eleA6esnra.
O
'
xv.
TIPEJIA3HE r,I 3ABPIUHE OAPEAEE
Hmn92
Onumu artrut4pag lcny6a ycrraguhe ce ca o,{pefl6arvta oBor craryra y pory
oAruecTMeceIIHoA.4a}IaIbeI.oBoroTyna6aHacI.Iary.
Ao lonoruerba rroBrax aru"a, npIIMerLHBahe ce aKTIr AoHerI4 Ha ocuoBy
npeAxo.4Hor craryra, ocHM oApeaa6a lcoje cy cyllporne 3axouy o cnop'ry.
rlnau 93
Cryrramenr Ha cHary oBor crary:ra npemaje ila Ba>Ktr craTyT ycBoJeH Ha
ce,{Hr4uld Crynru'rrue ogpx<auoj xana 03.07 .2002 roAane H lr3MOHe pr AOnyHe ycuojeue
Ha ceAnr,upl Cxynrutlrrle ilaual 5 06. 20 09 ro.uure.
.
I{iran 94
0nai cra"r'yr c'ryn
ocMor/traua oA Aana odjanJbuts&lrro Ha orrtacuoj
y?iH ct(v]
e"ffi
\<rrp*Jgl
'fL,{l.I[j.
Download

CTATYT - FK Jagodina