НAСТAВНО-НAУЧНОМ ВЕЋУ ФИЗИЧКОГ
ФAКУЛТЕТA УНИВЕРЗИТЕТA У БЕОГРAДУ
На седници Изборног већа Физичког факултета Универзитета у Београду, одржаној
26.марта 2014. године, одређени смо за чланове Комисије за припрему извештаја по
расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора на одређено време од 5
година са пуним радним временом за ужу научну област ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА на
Физичком факултету у Београду. На основу пристиглих пријава, подносимо следећи
ИЗВЕШТАЈ
На конкурс који је објављен у огласнику НСЗ „Послови“ (број 565, од 16.априла 2014
године) пријавили су се следећи кандидати:
1. др Милош Вићић, виши научни сарадник Физичког факултета, пријава бр. 180/1 од 17.
априла2014. године;
2. др Растко Василић, виши научни сарадник Физичког факултета, пријава бр.
197/1 од 28. априла2014. године;
ПРИЛОЖЕНЕ БИОГРАФИЈЕ КАНДИДАТА
БИОГРАФИЈА, НАСТАВНА И НАУЧНА АКТИВНОСТдр Милоша Вићића
1. Основни биографски подаци
Милош Вићић је рођен 24.децембра 1961 године у Београду где завршава основну
школу и гимназију. Дипломирао је физику 1990.године на Физичком факултету
Универзитета у Београду на истраживачком (експерименталном) смеру. Магистарски рад
под називом "Трохоидни електронски спектрометар и мерење вибрационе побуде
молекула азота" одбранио је 1994.године на Катедри за физику атома и молекула
Физичког факултета Универзитета у Београду. Докторирао је 1999. године на Физичком
факултету Универзитета у Београду под руководством др Драгољуба Белића са темом:
"Резонантно побуђивање вибрационих нивоа двоатомских и вишеатомскох молекула
електронима ниских енергија".
Кандидат заснива стални радни однос са Физичким факултетом Универзитета у
Београду током основних студија 1987. године као техничар у Лабораторији за атомске
сударне процесе. По завршетку студија Милош Вићић постаје прво асистент-приправник а
затим, 1994.године, асистент Физичког факултета и држи експерименталне вежбе на више
предмета. У новембру 1999 године одлази на постдокторске студије у САД на Вашингтон
Универзитет у Сент Луису (Washington University in Saint Louis).Године 2003.бива изабран у
наставно звање ("Instructor in Radiation Oncology Physics") на Вашингтон Универзитету. У
јулу 2006. године прелази у Хјустон на Онколошки Центар М. Д. Андерсон Универзитета
Тексаса (The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center) где бива унапређен у звање
"Assistant Professor". У новембру 2011.године враћа се у Србију на Физички факултет
Универзитета у Београду где 26.06.2013 стиче звање "Виши научни сарадник".
2. Наставна активност
У периоду од 1991.до 1999. године Милош Вићић је учествовао у извођењу наставе
на предметима: Физика атома, Основи Атомске физике и Физика I (за студенте физичке
хемије). У току боравка у САД.кандидат је држао бројне курсеве из области Монте Карло
симулација радијационог транспорта и медицинске физике.
На Универзитету Тексаса, др Вићић је руководио израдом дела докторске тезе и
био члан саветодавне комисије и комисије за одбрану доктората за кандидата Скота
Дејвидсона.
Током 2012 и 2013 држи наставу на Медицинском факултету Универзитета у
Београду на докторским студијама на енглеском језику на предмету Biomechanics.
3. Научна активност
Научни интереси др Милоша Вићића могу се грубо сврстати у две дистинктне
категорије: експериментална физика атома и молекула и физика радијационе онкологије.
Успешност кандидата у области експерименталне физике атома и молекула илустрована
је чињеницим да је др Вићић дизајнирао и конструисао два иновативна експериментална
уређаја (радови 2 и 7 у приложеном списку радова).Током рада на Универзитету Тексаса,
кандидат је руководио клиничким увођењем новог модалитета у планирању радијационе
терапије (волуметријски модулисана лучна терапија).
На позив уредника, др Милош Вићић је рецензирао више радова у часопису
Applied Clinical Medical Physics и један рад у International Journal of Radiation Oncology*
Biology* Physics.Оба наведена часописа подпадају у категорију М21.
Др Милош Вићић је објавио 19 радова у врхунским међународним часописима
(категорија М21) и 4 рада у истакнутим међународним часописима (категорија М22) који
су цитирани 512 пута (без аутоцитата и цитата коаутора). Такође, кандидат има 31
саопштење на међународним научним скуповима.
Кандидат је учествовао на више домаћих и међународних пројеката:
Министарство науке СР Југославије: Атомска и молекулска физика: Пп2:
„Експериментална Физика атомских сударних честица“ (Основна истраживања.) од 1996
до 2000. године.
National Institute of Health (САД): R01 Grant CA57222 "BRACHYTHERAPY DOSIMETRY USING
PLASTIC SCINTILLATOR" 1999-2003, Principal investigator Jeffrey Williamson
National Institute of Health (САД): R01 Grant CA090445 " DENOISING ON MONTE CARLO DOSE
DISTRIBUTIONS" 2003-2007, Principal investigator: Joseph Deasy
National Institute of Health (САД): R01 Grant CA074043 " IMAGE-GUIDED IMRT FOR INTERFRACTIONAL CHANGES" 2007-2009, Principal investigator Radhe Mohan
Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Пројекат 171016
"Атомски сударни процеси и фотоакустична спектрометрија молекула и чврстих тела"
2010 - , Руководилац пројекта: Драгољуб Белић.
4. Списак наставних и научних публикација
4.1 Наставне публикације:
1. Рецензирани уџбеник "Основе физике радијационе онкологије" аутор: Милош
Вићић
4.2 Научне публикације:
(а) Водећи међународни часописи са импакт фактором већим од 1 (IF>1)
1. Vićić М, Poparić G, Belić D.S., Large vibrational excitation of N2 by low-energy electrons,
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 29(6), 1273-1281 (1996)
Impact Factor: 2.268
2. Vićić, M., Poparić, G., and Belić, D. S., A crossed beam double trochoidal electron
spectrometer. Review of scientific instruments, 69(5), 1996-1999 (1998)
Impact Factor: 1.437
3. Poparić, G., Vićić, M., and Belić, D. S., Vibrational excitation of the C 3Πu state of N2 by
electron impact. Chemical physics, 240(1), 283-289 (1999)
Impact Factor: 2.203
4. Poparić, G., Vićić, M.,and Belić, D. S. Near-threshold excitation of the E3Σ+g state of N2
by electron impact. Physical Review A, 60(6), 4542-4545 (1999)
Impact Factor: 2.986
5. Poparić, G., Vićić, M., and Belić, D. S., Near-threshold excitation of the b 3Σ+ state of
carbon-monoxide by electron impact. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and
Optical Physics, 34(3), 381 (2001)
Impact Factor:2.640
6. Poparić, G. B., Vićić, M. D., and Belić, D. S., Differential cross sections at 0° and 180° for
electron-impact excitation of the E3 Σg+ state of N2. Physical Review A, 66(2), 022711
(2002)
Impact Factor: 2.986
7. Vićić, M., Sobotka, L. G., Williamson, J. F., Charity, R. J., and Elson, J. M., Fast pulsed UV
light source and calibration of non-linear photomultiplier response. Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and
Associated Equipment, 507(3), 636-642 (2003)
Impact Factor: 1.349
8. Ali, I., Costescu, C., Vićić, M., Dempsey, J. F., and Williamson, J. F., Dependence of
radiochromic film optical density post-exposure kinetics on dose and dose fractionation.
Medical physics, 30, 1958 (2003)
Impact Factor: 3.571
9. El Naqa, I., Kawrakow, I., Fippel, M., Siebers, J. V., Lindsay, P. E., Wickerhauser, M. Vićić.,
... and Deasy, J. O., A comparison of Monte Carlo dose calculation denoising techniques.
Physics in medicine and biology, 50(5), 909 (2005) Impact Factor: 2.873
10. Blanco, A. I., Chao, K. S., El Naqa, I., Franklin, G. E., Zakarian, K., Vićić, M., and Deasy, J.
O., Dose–volume modeling of salivary function in patients with head-and-neck cancer
receiving radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics,
62(4), 1055-1069 (2005)
Impact Factor: 4.639
11. Lin, L. L., Mutic, S., Malyapa, R. S., Low, D. A., Miller, T. R., Vićić, M., ... and Grigsby, P.
W., Sequential FDG-PET brachytherapy treatment planning in carcinoma of the cervix.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 63(5), 1494-1501 (2005)
Impact Factor: 4.639
12. El Naqa, I., Bradley, J., Blanco, A. I., Lindsay, P. E., Vićić, M., Hope, A., and Deasy, J. O.,
Multivariable modeling of radiotherapy outcomes, including dose–volume and clinical
factors. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 64(4), 1275-1286
(2006)
Impact Factor: 4.639
13. Hope, A. J., Lindsay, P. E., El Naqa, I., Alaly, J. R., Vićić, M., Bradley, J. D., and Deasy, J. O.,
Modeling radiation pneumonitis risk with clinical, dosimetric, and spatial parameters.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 65(1), 112-124 (2006)
Impact Factor: 4.639
14. Poparić, G. B., Belić, D. S., and Vićić, M. D., Resonant vibrational excitation of CO by lowenergy electrons. Physical Review A, 73(6), 062713 (2006) Impact Factor: 3.047
15. Stojadinović, S., Low, D. A., Vićić, M., Mutic, S., Deasy, J. O., Hope, A. J., ... and Grigsby,
P. W., Progress toward a microradiation therapy small animal conformal irradiator.
Medical physics, 33, 3834 (2006)
Impact Factor: 3.871
16. El Naqa, I., Low, D. A., Bradley, J. D., Vićić, M., and Deasy, J. O., Deblurring of breathing
motion artifacts in thoracic PET images by deconvolution methods. Medical physics, 33,
3587 (2006)
Impact Factor: 3.871
17. El Naqa, I., Suneja, G., Lindsay, P. E., Hope, A. J., Alaly, J. R., Vićić, M., ... and Deasy, J. O.,
Dose response explorer: an integrated open-source tool for exploring and modelling
radiotherapy dose–volume outcome relationships. Physics in medicine and biology,
51(22), 5719 (2006)
Impact Factor: 3.057
18. Lindsay, P. E., El Naqa, I., Hope, A. J., Vićić, M., Cui, J., Bradley, J. D., and Deasy, J. O.,
Retrospective Monte Carlo dose calculations with limited beam weight information.
Medical physics, 34, 334 (2007)
Impact Factor: 3.871
19. Lin, L. L., Mutic, S., Low, D. A., LaForest, R., Vićić, M., Zoberi, I., ... and Grigsby, P. W.,
Adaptive brachytherapy treatment planning for cervical cancer using FDG-PET.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 67(1), 91-96 (2007)
Impact Factor: 4.639
20. Stojadinović, S., Low, D. A., Hope, A. J., Vićić, M., Deasy, J. O., Cui, J., ... and Grigsby, P.
W., MicroRT—Small animal conformal irradiator. Medical physics, 34, 4706 (2007)
Impact Factor: 3.871
21. Klein, E. E., Vićić, M., Ma, C. M., Low, D. A., and Drzymala, R. E., Validation of
calculations for electrons modulated with conventional photon multileaf collimators.
Physics in medicine and biology, 53(5), 1183 (2008)
Impact Factor: 3.057
22. Arjomandy, B., Tailor, R., Anand, A., Sahoo, N., Gillin, M., Prado, K., and Vićić, M., Energy
dependence and dose response of Gafchromic EBT2 film over a wide range of photon,
electron, and proton beam energies. Medical physics, 37, 1942 (2010)
Impact Factor: 3.871
23. Vojnović, M., Popović, M., Ristić M.M., Vićić, M., Poparić, G.B., Rate coefficients for
electron impact excitation of CO, Chemical Physics, 423, 1-8 (2013) Impact Factor: 2.277
б) Радови у зборницима међународних конференција
1. Vicic M., Williamson J., Deasy J. and Low D., Towards Sub-Minute Monte Carlo Based
Dosimetry, Medical Physics,29(6), 1353 (2002)
2. Ali I., Costescu C., Vicic M., Dempsey J. and Williamson J., Dependence of radiochromic
film optical density post-exposure darkening kinetics on dose and dose fractionation,
Medical Physics,29(6), 1351 (2002)
3. El Naqa, I., Deasy, J. O. and Vicic M. Locally adaptive denoising of Monte Carlo dose
distributions via hybrid median filtering. In Nuclear Science Symposium Conference
Record, 2003 IEEE (Vol. 4, pp. 2703-2706). IEEE (2003)
4. Lee E., Deasy J., El Naqa I., Kawrakow I. and Vicic M., Integrating a Monte Carlo based
optimization module into CERR for designing IMRT plans, Medical Physics,30(6), 1491
(2003)
5. El Naqa I., Deasy J. and Vicic M., Denoising of Monte Carlo dose distributions via locally
adaptive hybrid median filtering, Medical Physics,30(6), 1452 (2003)
6. Low D., Vicic M., Grigsby P., Deasy J., Mutic S., Robertson J. and Ehrhardt G., Feasibility
of a novel small animal conformal teletherapy irradiator (microRT), Medical
Physics,30(6), 1398 (2003)
7. Mutic S., Low D., Vicic M., Deasy J., Hope A., Robertson D. and Grigsby P., Progress
towards a MicroRT small animal conformal irradiator, Medical Physics,31(6), 1910
(2004)
8. Vicic M., Thorstad W., Low D. and Deasy J., Lymphatic flow mapping utilizing multimodality image fusion, Medical Physics,31(6), 1900 (2004)
9. Mutic S., Vicic M., Low D., Deasy J., Hope A., Robertson D. and Grigsby P., Dosimetric
properties of a MicroRT small animal irradiator, Medical Physics,31(6), 1881 (2004)
10. Lindsay P., Deasy J., El Naqa I.and Vicic M., Monte Carlo corrected DVHs for
retrospective dose-volume modeling, Medical Physics,31(6), 1772 (2004)
11. Deasy J., El Naqal I., Kawrakow I., Siebers J., Wickerhauser M., Vicic M. and Fippel M.,
Improvements in Monte Carlo denoising based on batching, Medical Physics,31(6), 1731
(2004)
12. Lindsay P., El Naqa I., Hope A., Bradley J., Vicic M. and Deasy J., Monte Carlo based
retrospective dose calculations for outcomes modeling, Medical Physics,32(6), 2114
(2005)
13. Stojadinovic S., Low D., Vicic M., Parikh P., Mutic S., Deasy J., Hope A. and Grigsby P.,
Progress towards a MicroRT small animal conformal irradiator, MedicalPhysics,32(6),
2063 (2005)
14. El Naqa I., Low D., Bradley J., Vicic M. and Deasy J., Deblurring of breathing motion
artifacts in thoracic PET images, Medical Physics,32(6), 2082 (2005)
15. Vicic M., Stojadinovic S. and Low D., Advanced irradiator for the small animal conformal
treatment, Medical Physics,32(6), 2010 (2005)
16. Linlsu P., El Naqa I., Hope A.J., Bradley J.D., Vicic M. and Deasy J.O., Modeling of
pneumonitis risk using Monte Carlo corrected dosimetry,International Journal of
Radiation Oncology Biology, S557-S557 2543 Suppl. 1 (2005)
17. Lin L.L., Mutic S., Low D.A., LaForest R., Vicic M., Zoberi I., Miller T.R. and Grigsby P.W.,
Adaptive brachytherapy treatment planning for cervical cancer, International Journal of
Radiation Oncology Biology, S213-S214 1113 Suppl. 1 (2005)
18. Klein, E., Vicic M., Ma C., Low D. and Li J., Planning and delivery of dynamically
modulated electron radiotherapy, Medical Physics,33(6), 2291 (2006)
19. Stojadinovic S., Hope A., Vicic M., Mutic S., Deasy J., Cui J., Khullar D., Parikh P.,
Esthappan J., Grigsby P. and Low D., MicroRT/microRTP: A conformal small animal
planning and irradiation system, Medical Physics,33(6), 2273 (2006)
20. Cui J., Zakaryan K., Alaly J., Vicic M., Wiesmeyer M. and Deasy J., Validation of a Linear
Accelerator Source Model and Commissioning Process for Routine Clinical Monte Carlo
Calculations, Medical Physics,33(6), 2199 (2006)
21. El Naqa I., Clark V.H., Chen Y., Vicic M., Khullar D., Shimpi S., Hope A., Bradley J. and
Deasy J.O., Treatment outcome-based objective functions for IMRT treatment planning,
International Journal of Radiation Oncology Biology, S687-S688 2847 Suppl. S (2006)
22. Klein E.E., Vicic M., Ma C., Li J., Stathakis S. and Low D.A., Planning, delivery, and
optimization of dynamically modulated electrons, International Journal of Radiation
Oncology Biology, S669-S670 2818 Suppl. S (2006)
23. Liu R., Willis C., Tailor R., Vicic M. and Prado K., Computed Radiography in Radiation
Oncology: A Study of Cassettes and Technique, Medical Physics,35(6), 2692 (2008)
24. Kang, Y., Dong, L., Bzdusek, K., Vicic M., Zhang, L., Zhang, X., and Mohan, R.,
SU‐EE‐A3‐04: On‐Line CT‐Guided Adaptive Re‐Planning Based On Deformed Original
Dose Distributions. Medical Physics, 35(6), 2640 (2008)
25. Vicic M., Ohrt J., LaNeave S., Tailor R. and Prado K., Quantitative Determination of the
Alignment of Accelerator Light and Radiation Fields Using Optical Methods Medical
Physics, 36(6), 2588 (2009)
26. Davidson S., Cui J., Kry S., Vicic M., Deasy J., White R., Ibbott G. and Followill D.,
Validation and Benchmark of a Source Model for a Varian 6 MV Photon Beam Using
Monte Carlo Calculations, Medical Physics, 36(6), 2624 (2009)
27. Schinkel C., Sahoo N., Tailor R., Vicic M. and K Prado K., Validation and Implementation
of Semi‐Empirical Methods to Remove Detector Averaging From Profiles for Treatment
Planning System Photon Beam Modeling, Medical Physics, 36(6), 2811 (2009)
28. Davidson S., Kry S., Cui J., Deasy J., Ibbott G., Vicic M., White R. and Followill D., A
Custom‐Developed Method for Accurate Dose Recalculation of Patient Plans Entered
into Clinical Trials, Medical Physics, 37(6), 3272 (2010)
29. Wang X., Tailor R., Yang J., Court L., Chung H., Vicic M. and Dong L.,SU‐E‐T‐878: Accurate
Small MLC Field and Penumbra Modeling and Its Clinical Impact, Medical Physics,38(6),
3698 (2011)
30. Vojnović M., Popović M.,. Ristić M.M., Vićić M. and Poparić G.B., Rate Coefficients in
Crossed E and B Fields in CO, XXVI SPIG, 2012, Зрењанин, Contributed Papers page 27
31. Popović,M., Vojnović, M., Ristić M.M. Vićić M. and Poparić G.B., Rate Coefficients for
Electron Impact Ionization in RF Electric Field in Nitrogen, XXVI SPIG, 2012, Зрењанин,
Contributed Papers page 43
в) Магистарски и докторски рад
1. Магистарска теза: "Трохоидни електронски спектрометар и мерење вибрационе
побуде молекула азота", 1994, Физички факултет, Универзитет у Београду.
2. Докторска теза: "Резонантно побуђивање вибрационих нивоа двоатомских и
вишеатомскох молекула електронима ниских енергија", 1999, Физички факултет,
Универзитет у Београду.
5. Списак цитата
Рад бр. 1:
Vićić М, Poparić G, Belić D.S., Large vibrational excitation of N2 by low-energy electrons,
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 29(6), 1273-1281 (1996)
Цитираност: 22, 24 са цитатима коаутора, 31 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
Record 1 of 31
Title: Influence of the gas mixture temperature on the efficiency of synthesis gas production
from ethanol in a nonequilibrium plasma
Author(s): Tsymbalyuk, AN (Tsymbalyuk, A. N.); Levko, DS (Levko, D. S.); Chernyak, VY
(Chernyak, V. Ya.); Martysh, EV (Martysh, E. V.); Nedybalyuk, OA (Nedybalyuk, O. A.);
Solomenko, EV (Solomenko, E. V.)
Source: TECHNICAL PHYSICS Volume: 58 Issue: 8 Pages: 1138-1143 DOI:
10.1134/S1063784213080252 Published: AUG 2013
Accession Number: WOS:000323266500008
ISSN: 1063-7842
Record 2 of 31
Title: Plasma kinetics in ethanol/water/air mixture in a 'tornado'-type electrical discharge
Author(s): Levko, D (Levko, D.); Shchedrin, A (Shchedrin, A.); Chernyak, V (Chernyak, V.);
Olszewski, S (Olszewski, S.); Nedybaliuk, O (Nedybaliuk, O.)
Source: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 44 Issue: 14 Article Number:
145206 DOI: 10.1088/0022-3727/44/14/145206 Published: APR 13 2011
Accession Number: WOS:000288695900016
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Levko, Dmitry J-9105-2012
0000-0002-7563-8143
ISSN: 0022-3727
Record 3 of 31
Title: Efficiency of ethanol conversion in equilibrium and nonequilibrium plasmas
Author(s): Levko, DS (Levko, D. S.); Shchedrin, AI (Shchedrin, A. I.); Chernyak, VY (Chernyak, V.
Ya.); Ol'shevskii, SV (Ol'shevskii, S. V.)
Source: TECHNICAL PHYSICS Volume: 55 Issue: 11 Pages: 1699-1702 DOI:
10.1134/S106378421011023X Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000284154400023
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Levko, Dmitry J-9105-2012
0000-0002-7563-8143
ISSN: 1063-7842
Record 4 of 31
Title: Numerical Simulation of Atomic Nitrogen Formation in Plasma of Glow Discharge in
Nitrogen-Argon Mixture
Author(s): Khomich, VA (Khomich, V. A.); Ryabtsev, AV (Ryabtsev, A. V.); Didyk, EG (Didyk, E.
G.); Zhovtyansky, VA (Zhovtyansky, V. A.); Nazarenko, VG (Nazarenko, V. G.)
Source: TECHNICAL PHYSICS LETTERS Volume: 36 Issue: 10 Pages: 918-922 DOI:
10.1134/S1063785010100135 Published: OCT 2010
Accession Number: WOS:000284597700013
ISSN: 1063-7850
Record 5 of 31
Title: Effect of water adding on kinetics of barrier discharge in air
Author(s): Soloshenko, IA (Soloshenko, I. A.); Tsiolko, VV (Tsiolko, V. V.); Pogulay, SS (Pogulay, S.
S.); Kalyuzhnaya, AG (Kalyuzhnaya, A. G.); Bazhenov, VY (Bazhenov, V. Yu); Shchedrin, AI
(Shchedrin, A. I.)
Source: PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 18 Issue: 4 Article Number:
045019 DOI: 10.1088/0963-0252/18/4/045019 Published: NOV 2009
Accession Number: WOS:000270680700019
ISSN: 0963-0252
Record 6 of 31
Title: Measurements and calculations of the electron distribution function in the
electronegative plasma of a hollow-cathode discharge in N-2: SF6 mixtures
Author(s): Tsiolko, VV (Tsiolko, V. V.); Bazhenov, VY (Bazhenov, V. Yu.); Shchedrin, AI
(Shchedrin, A. I.); Kalyuzhnaya, AG (Kalyuzhnaya, A. G.)
Source: PLASMA PHYSICS REPORTS Volume: 35 Issue: 10 Pages: 883-889 DOI:
10.1134/S1063780X09100110 Published: OCT 2009
Accession Number: WOS:000271549900011
ISSN: 1063-780X
Record 7 of 31
Title: Analysis of terrestrial thermospheric N-2 c '(4) (1)Sigma(+)(u)(0) similar to b '
(1)Sigma(+)(u)(1) - X (1)Sigma(+)(g) dayglow emission observed by the Far Ultraviolet
Spectroscopic Explorer
Author(s): Liu, XM (Liu, Xianming); Heays, AN (Heays, Alan N.); Shemansky, DE (Shemansky,
Donald E.); Lewis, BR (Lewis, Brenton R.); Feldman, PD (Feldman, Paul D.)
Source: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES Volume: 114 Article Number:
D07304 DOI: 10.1029/2008JD010403 Published: APR 10 2009
Accession Number: WOS:000265102100001
ISSN: 2169-897X
Record 8 of 31
Title: Comparison of various methods for calculating plasma kinetics in a barrier discharge
Author(s): Kalyuzhnaya, AG (Kalyuzhnaya, A. G.); Levko, DS (Levko, D. S.); Shchedrin, AI
(Shchedrin, A. I.)
Source: TECHNICAL PHYSICS Volume: 53 Issue: 6 Pages: 795-799 DOI:
10.1134/S1063784208060212 Published: JUN 2008
Accession Number: WOS:000257333000021
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Levko, Dmitry J-9105-2012
0000-0002-7563-8143
ISSN: 1063-7842
*Record 9 of 31
Title: Resonant vibrational excitation and de-excitation of N-2(upsilon) by low-energy electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, M (Ristic, M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 17 Pages: 3816-3822 DOI:
10.1021/jp710667n Published: MAY 1 2008
Accession Number: WOS:000255292200003
ISSN: 1089-5639
Record 10 of 31
Title: The component content of active particles in a plasma-chemical reactor based on volume
barrier discharge
Author(s): Soloshenko, IA (Soloshenko, I. A.); Tsiolko, VV (Tsiolko, V. V.); Pogulay, SS (Pogulay, S.
S.); Terent'yeva, AG (Terent'yeva, A. G.); Bazhenov, VY (Bazhenov, V. Yu); Shchedrin, AI
(Shchedrin, A. I.); Ryabtsev, AV (Ryabtsev, A. V.); Kuzmichev, AI (Kuzmichev, A. I.)
Source: PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 16 Issue: 1 Special Issue:
SI Pages: 56-66 DOI: 10.1088/0963-0252/16/1/008 Published: FEB 2007
Accession Number: WOS:000244370700024
ISSN: 0963-0252
*Record 11 of 31
Title: Rate coefficients for resonant vibrational excitation of N-2
Author(s): Ristic, M (Ristic, M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 331 Issue: 2-3 Pages: 410-416 DOI:
10.1016/j.chemphys.2006.11.012 Published: JAN 8 2007
Accession Number: WOS:000243820500026
ISSN: 0301-0104
Record 12 of 31
Title: Concentrations of active species in a bulk barrier discharge in a plasmochemical reactor
Author(s): Soloshenko, IA (Soloshenko, I. A.); Tsiolko, VV (Tsiolko, V. V.); Pogulyai, SS (Pogulyai,
S. S.); Terent'eva, AG (Terent'eva, A. G.); Bazhenov, VY (Bazhenov, V. Yu.); Shchedrin, AI
(Shchedrin, A. I.); Ryabtsev, AV (Ryabtsev, A. V.); Kuzmichev, AI (Kuzmichev, A. I.)
Source: RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Volume: 80 Pages: S77-S84 DOI:
10.1134/S0036024406130139 Supplement: 1 Published: NOV 2006
Accession Number: WOS:000202973400013
ISSN: 0036-0244
**Record 13 of 31
Title: Resonant vibrational excitation of CO by low-energy electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Belic, DS (Belic, DS); Vicic, MD (Vicic, MD)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 73 Issue: 6 Article Number: 062713 DOI:
10.1103/PhysRevA.73.062713 Published: JUN 2006
Accession Number: WOS:000238694900092
ISSN: 1050-2947
Record 14 of 31
Title: Cross sections for electron collisions with nitrogen molecules
Author(s): Itikawa, Y (Itikawa, Y)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA Volume: 35 Issue: 1 Pages:
31-53 DOI: 10.1063/1.937426 Published: MAR 2006
Accession Number: WOS:000235553500004
ISSN: 0047-2689
Record 15 of 31
Title: Removal of formaldehyde from gas streams via packed-bed dielectric barrier discharge
plasmas
Author(s): Ding, HX (Ding, HX); Zhu, AM (Zhu, AM); Yang, XF (Yang, XF); Li, CH (Li, CH); Xu, Y (Xu,
Y)
Source: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 38 Issue: 23 Pages: 41604167 DOI: 10.1088/0022-3727/38/23/004 Published: DEC 7 2005
Accession Number: WOS:000234183000005
ISSN: 0022-3727
Record 16 of 31
Title: High-power subnanosecond beams of runaway electrons and volume discharge formation
in gases at atmospheric pressure
Author(s): Tarasenko, VF (Tarasenko, VF); Yakovlenko, SI (Yakovlenko, SI)
Source: PLASMA DEVICES AND OPERATIONS Volume: 13 Issue: 4 Pages: 231-279 DOI:
10.1080/10519990500281618 Published: DEC 2005
Accession Number: WOS:000233872500001
ISSN: 1051-9998
Record 17 of 31
Title: Low-pressure DC air plasmas. Investigation of neutral and ion chemistry
Author(s): Castillo, M (Castillo, M); Mendez, I (Mendez, I); Islyaikin, AM (Islyaikin, AM); Herrero,
VJ (Herrero, VJ); Tanarro, I (Tanarro, I)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 109 Issue: 28 Pages: 6255-6263 DOI:
10.1021/jp051318m Published: JUL 21 2005
Accession Number: WOS:000230526600015
ISSN: 1089-5639
Record 18 of 31
Title: High-power subnanosecond beams of runaway electrons generated in dense gases
Author(s): Tarasenko, VF (Tarasenko, VF); Yakovlenko, SI (Yakovlenko, SI)
Source: PHYSICA SCRIPTA Volume: 72 Issue: 1 Pages: 41-67 DOI:
10.1238/Physica.Regular.072a00041 Published: JUL 2005
Accession Number: WOS:000230594900011
ISSN: 0031-8949
Record 19 of 31
Title: Runaway of electrons in dense gases and mechanism of generation of high-power
subnanosecond beams
Author(s): Tkachev, AN (Tkachev, AN); Yakovlenko, SI (Yakovlenko, SI)
Source: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 2 Issue: 4 Pages: 579-635 DOI:
10.2478/BF02475565 Published: OCT 2004
Accession Number: WOS:000224491000003
ISSN: 1644-3608
Record 20 of 31
Title: The electron runaway mechanism in dense gases and the production of high-power
subnanosecond electron beams
Author(s): Tarasenko, VF (Tarasenko, VF); Yakovlenko, SI (Yakovlenko, SI)
Source: PHYSICS-USPEKHI Volume: 47 Issue: 9 Pages: 887-905 DOI:
10.1070/PU2004v047n09ABEH001790 Published: SEP 2004
Accession Number: WOS:000226203600002
ISSN: 1063-7869
Record 21 of 31
Title: Spectrometric and kinetic study of a modulated glow air discharge
Author(s): Castillo, M (Castillo, M); Herrero, VJ (Herrero, VJ); Mendez, I (Mendez, I); Tanarro, I
(Tanarro, I)
Source: PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 13 Issue: 2 Pages: 343350 Article Number: DOI: 10.1088/0963-0252/13/2/022 Published: MAY 2004
Accession Number: WOS:000222016700022
ISSN: 0963-0252
Record 22 of 31
Title: On the mechanism of the runaway of electrons in a gas: The universal escape curves for
He, Xe, N-2
Author(s): Yakovlenko, SI (Yakovlenko, SI); Tkachev, AN (Tkachev, AN)
Edited by: Tarasenko VF; Mayer GV; Petrash GG
Source: ATOMIC AND MOLECULAR PULSED LASERS V Book Series: PROCEEDINGS OF THE
SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 5483 Pages: 161173 DOI: 10.1117/12.562981 Published: 2004
Accession Number: WOS:000222023000021
Conference Title: 6th International Conference on Atomic and Molecular Pulsed Lasers
Conference Date: SEP 15-19, 2003
Conference Location: Tomsk, RUSSIA
Conference Sponsors: Russian Acad Sci, Russian Acad Sci, Siberian Branch, Int Sci & Technol Ctr,
Tomsk Innovat Ctr Laser Technologies, Surgut State Univ, Laser Assoc, Topaz Res & Inculcat
Enterprise, SPIE Russia Chapter
ISSN: 0277-786X
ISBN: 0-8194-5413-3
Record 23 of 31
Title: The Townsend coefficient and electron runaway characteristics in nitrogen
Author(s): Tkachev, AN (Tkachev, AN); Yakovlenko, SI (Yakovlenko, SI)
Source: TECHNICAL PHYSICS LETTERS Volume: 30 Issue: 4 Pages: 265-269 DOI:
10.1134/1.1748595 Published: 2004
Accession Number: WOS:000220992900003
ISSN: 1063-7850
**Record 24 of 31
Title: Differential cross sections at 0 degrees and 180 degrees for electron-impact excitation of
the E (3)Sigma(+)(g) state of N-2
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Vicic, MD (Vicic, MD); Belic, DS (Belic, DS)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 66 Issue: 2 Article Number: 022711 DOI:
10.1103/PhysRevA.66.022711 Published: AUG 2002
Accession Number: WOS:000177872600064
ISSN: 1050-2947
Record 25 of 31
Title: Electron energy loss and dissociative electron attachment spectroscopy of methyl vinyl
ether and related compounds
Author(s): Bulliard, C (Bulliard, C); Allan, M (Allan, M); Grimme, S (Grimme, S)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 205 Issue: 1-3 Special
Issue: SI Pages: 43-55 DOI: 10.1016/S1387-3806(00)00283-9 Published: FEB 20 2001
Accession Number: WOS:000167016100007
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Grimme, Stefan B-2873-2010
ISSN: 1387-3806
**Record 26 of 31
Title: Near-threshold excitation of the b (3)Sigma(+) State of carbon-monoxide by electron
impact
Author(s): Poparic, G (Poparic, G); Vicic, M (Vicic, M); Belic, DS (Belic, DS)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
34 Issue: 3 Pages: 381-387 DOI: 10.1088/0953-4075/34/3/315 Published: FEB 14 2001
Accession Number: WOS:000167121700019
ISSN: 0953-4075
Record 27 of 31
Title: Analytical models for electron-vibration coupling in nitrogen plasma flows
Author(s): Bourdon, A (Bourdon, A); Vervisch, P (Vervisch, P)
Source: JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER Volume: 14 Issue: 4 Pages: 489495 DOI: 10.2514/2.6571 Published: OCT-DEC 2000
Accession Number: WOS:000090142100005
ISSN: 0887-8722
**Record 28 of 31
Title: Near-threshold excitation of the E-3 Sigma(+)(g) state of N-2 by electron impact
Author(s): Poparic, G (Poparic, G); Vicic, M (Vicic, M); Belic, DS (Belic, DS)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 60 Issue: 6 Pages: 4542-4545 DOI:
10.1103/PhysRevA.60.4542 Published: DEC 1999
Accession Number: WOS:000084148000046
ISSN: 1050-2947
**Record 29 of 31
Title: Vibrational excitation of the C-3 Pi(u) state of N-2 by electron impact
Author(s): Poparic, G (Poparic, G); Vicic, M (Vicic, M); Belic, DS (Belic, DS)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 240 Issue: 1-2 Pages: 283-289 DOI: 10.1016/S03010104(98)00383-8 Published: JAN 1 1999
Accession Number: WOS:000078002300027
ISSN: 0301-0104
**Record 30 of 31
Title: A crossed beam double trochoidal electron spectrometer
Author(s): Vicic, M (Vicic, M); Poparic, G (Poparic, G); Belic, DS (Belic, DS)
Source: REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Volume: 69 Issue: 5 Pages: 1996-
1999 Published: MAY 1998
Accession Number: WOS:000073642400014
ISSN: 0034-6748
**Record 31 of 31
Title: Vibrational excitation of N-2 by low energy electrons (vol 29, pg 1273, 1996)
Author(s): Vicic, M (Vicic, M); Poparic, G (Poparic, G); Belic, DS (Belic, DS)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
29 Issue: 12 Pages: 2645-2645 DOI: 10.1088/0953-4075/29/12/024 Published: JUN 28 1996
Accession Number: WOS:A1996UW06700024
ISSN: 0953-4075
Рад бр. 2:
Vićić, M., Poparić, G., and Belić, D. S., A crossed beam double trochoidal electron spectrometer.
Review of scientific instruments, 69(5), 1996-1999 (1998)
Цитираност: 1, 11 са цитатима коаутора, 15 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
**Record 1 of 15
Title: Rate coefficients for electron impact excitation of CO
Author(s): Vojnovic, M (Vojnovic, M.); Popovic, M (Popovic, M.); Ristic, MM (Ristic, M. M.);
Vicic, MD (Vicic, M. D.); Poparic, GB (Poparic, G. B.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 423 Pages: 1-8 DOI:
10.1016/j.chemphys.2013.06.007 Published: SEP 23 2013
Accession Number: WOS:000324311800001
ISSN: 0301-0104
*Record 2 of 15
Title: Excitation of the a (3)Pi state of CO by electron impact
Author(s): Ristic, MM (Ristic, M. M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 83 Issue: 4 Article Number: 042714 DOI:
10.1103/PhysRevA.83.042714 Published: APR 29 2011
Accession Number: WOS:000290107500011
ISSN: 1050-2947
*Record 3 of 15
Title: Resonant vibrational excitation of H-2 by electron impact: Full-range differential cross
sections
Author(s): Poparie, GB (Poparie, G. B.); Belie, DS (Belie, D. S.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 82 Issue: 1 Article Number: 012706 DOI:
10.1103/PhysRevA.82.012706 Published: JUL 22 2010
Accession Number: WOS:000280207600008
ISSN: 1050-2947
*Record 4 of 15
Title: Electron Energy Transfer Rate Coefficients of Carbon Dioxide
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, MM (Ristic, M. M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 114 Issue: 4 Pages: 1610-1615 DOI:
10.1021/jp908593e Published: FEB 4 2010
Accession Number: WOS:000273948100002
ISSN: 1089-5639
*Record 5 of 15
Title: Resonant Vibrational Excitation and De-Excitation of CO(nu) by Low Energy Electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, M (Ristic, M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 48 Pages: 1229612302 DOI: 10.1021/jp8054922 Published: DEC 4 2008
Accession Number: WOS:000261218100002
ISSN: 1089-5639
*Record 6 of 15
Title: Resonant vibrational excitation and de-excitation of N-2(upsilon) by low-energy electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, M (Ristic, M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 17 Pages: 3816-3822 DOI:
10.1021/jp710667n Published: MAY 1 2008
Accession Number: WOS:000255292200003
ISSN: 1089-5639
*Record 7 of 15
Title: ELECTRON IMPACT VIBRATIONAL EXCITATION RATES OF CO(2) MOLECULE
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, MM (Ristic, M. M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Edited by: Malovic G; Popovic LC; Dimitrijevic MS
Source: 24TH SUMMER SCHOOL AND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE PHYSICS OF
IONIZED GASES, CONTRIBUTED PAPERS Book Series: PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL
OBSERVATORY OF BELGRADE--SERIES Issue: 84 Pages: 127-130 Published: 2008
Accession Number: WOS:000269314500030
Conference Title: 24th Summer School and International Symposium on Physics of Ionized
Gases
Conference Date: AUG 25-29, 2008
Conference Location: Novi Sad, SERBIA
ISSN: 0373-3742
ISBN: 978-86-80019-27-7
*Record 8 of 15
Title: Rate coefficients for resonant vibrational excitation of CO
Author(s): Ristic, M (Ristic, M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 336 Issue: 1 Pages: 58-63 DOI:
10.1016/j.chemphys.2007.05.008 Published: JUL 9 2007
Accession Number: WOS:000248434000007
ISSN: 0301-0104
*Record 9 of 15
Title: Rate coefficients for resonant vibrational excitation of N-2
Author(s): Ristic, M (Ristic, M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 331 Issue: 2-3 Pages: 410-416 DOI:
10.1016/j.chemphys.2006.11.012 Published: JAN 8 2007
Accession Number: WOS:000243820500026
ISSN: 0301-0104
**Record 10 of 15
Title: Resonant vibrational excitation of CO by low-energy electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Belic, DS (Belic, DS); Vicic, MD (Vicic, MD)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 73 Issue: 6 Article Number: 062713 DOI:
10.1103/PhysRevA.73.062713 Published: JUN 2006
Accession Number: WOS:000238694900092
ISSN: 1050-2947
*Record 11 of 15
Title: Forward-to-backward differential-cross-section ratio in electron-impact vibrational
excitation via the (2)Pi resonance of CO
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Galijas, SMD (Galijas, SMD); Belic, DS (Belic, DS)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 70 Issue: 2 Article Number: 024701 DOI:
10.1103/PhysRevA.70.024701 Published: AUG 2004
Accession Number: WOS:000223717400142
ISSN: 1050-2947
**Record 12 of 15
Title: Differential cross sections at 0 degrees and 180 degrees for electron-impact excitation of
the E (3)Sigma(+)(g) state of N-2
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Vicic, MD (Vicic, MD); Belic, DS (Belic, DS)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 66 Issue: 2 Article Number: 022711 DOI:
10.1103/PhysRevA.66.022711 Published: AUG 2002
Accession Number: WOS:000177872600064
ISSN: 1050-2947
*Record 13 of 15
Title: Atomic and molecular physics
Author(s): Marinkovic, BP (Marinkovic, BP); Filipovic, DM (Filipovic, DM); Sevic, D (Sevic, D);
Bocvarski, V (Bocvarski, V); Terzic, M (Terzic, M); Markusev, DD (Markusev, DD); Belic, D (Belic,
D)
Edited by: Koicki S; Konjevic N; Petrovic L; BekUzarov D
Source: APPLIED PHYSICS IN SERBIA Book Series: SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS,
DEPARTMENT OF MATHEMATICS, PHYSICS AND GEO-SCIENCES Volume: 104 Pages: 191207 Published: 2002
Accession Number: WOS:000224323300012
Conference Title: Conference on Applied Physics in Serbia
Conference Date: MAY 27-29, 2002
Conference Location: BELGRADE, YUGOSLAVIA
Conference Sponsors: Serbian Acad Sci & Arts, Minist Sci Technol & Dev Republ Serbia, Minist
Dev Sci & Environ Fed Republ Yugoslavia, NIS Rafinerija Nafte Beograd, Kryooprema Belgrade
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Marinkovic, Bratislav D-3589-2012
0000-0002-6904-6360
ISSN: 1451-2025
ISBN: 86-7025-357-7
Record 14 of 15
Title: Electron energy loss and dissociative electron attachment spectroscopy of methyl vinyl
ether and related compounds
Author(s): Bulliard, C (Bulliard, C); Allan, M (Allan, M); Grimme, S (Grimme, S)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Volume: 205 Issue: 1-3 Special
Issue: SI Pages: 43-55 DOI: 10.1016/S1387-3806(00)00283-9 Published: FEB 20 2001
Accession Number: WOS:000167016100007
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Grimme, Stefan B-2873-2010
ISSN: 1387-3806
**Record 15 of 15
Title: Near-threshold excitation of the E-3 Sigma(+)(g) state of N-2 by electron impact
Author(s): Poparic, G (Poparic, G); Vicic, M (Vicic, M); Belic, DS (Belic, DS)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 60 Issue: 6 Pages: 4542-4545 DOI:
10.1103/PhysRevA.60.4542 Published: DEC 1999
Accession Number: WOS:000084148000046
ISSN: 1050-2947
Рад бр. 3:
Poparić, G., Vićić, M., and Belić, D. S., Vibrational excitation of the C 3Πu state of N2 by electron
impact.Chemical physics, 240(1), 283-289 (1999)
Цитираност: 15, 16са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 16
Title: Nitrogen second positive system studied by electron induced fluorescence
Author(s): Orszagh, J (Orszagh, J.); Danko, M (Danko, M.); Ribar, A (Ribar, A.); Matejcik, S
(Matejcik, S.)
Source: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM
INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS Volume: 279 Pages: 76-79 DOI:
10.1016/j.nimb.2011.10.031 Published: MAY 15 2012
Accession Number: WOS:000303637500019
Conference Title: 5th International Conference on Elementary Processes in Atomic Systems
(CEPAS)
Conference Date: JUN 21-25, 2011
Conference Location: Belgrade, SERBIA
Conference Sponsors: Univ Belgrade, Inst Phys, Serbian Acad Sci & Arts (SASA), Republ Serbia,
Minist Educ & Sci, Serbian Phys Soc, Serv Cooperat dact culturelle Ambassade France Serbie,
Osterreichisches Kulturforum Belgrad
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Orszagh, Juraj A-2475-2012
Matejcik, Stefan J-9841-2013
0000-0001-7238-5964
ISSN: 0168-583X
Record 2 of 16
Title: Determination of the electron temperature and density in the negative glow of a nitrogen
pulsed discharge using optical emission spectroscopy
Author(s): Isola, LM (Isola, L. M.); Gomez, BJ (Gomez, B. J.); Guerra, V (Guerra, V.)
Source: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 43 Issue: 1 Article Number:
015202 DOI: 10.1088/0022-3727/43/1/015202 Published: JAN 13 2010
Accession Number: WOS:000272702300017
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Guerra, Vasco L-6567-2013
0000-0002-6878-6850
ISSN: 0022-3727
Record 3 of 16
Title: Electron impact processes in nitrogen rich atmospheres of the outer solar system
Author(s): Johnson, PV (Johnson, P. V.); Young, JA (Young, J. A.); Malone, CP (Malone, C. P.);
Khakoo, MA (Khakoo, M. A.); Liu, X (Liu, X.); Kanik, I (Kanik, I.)
Edited by: Zetner PW; Bass A; McConkey JW
Source: XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRON MOLECULE COLLISIONS AND
SWARMS Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 204 Article Number:
012003 DOI: 10.1088/1742-6596/204/1/012003 Published: 2010
Accession Number: WOS:000287785900003
Conference Title: 16th International Symposium on Electron Molecule Collisions and Swarms
Conference Date: JUL 29-AUG 01, 2009
Conference Location: Toronto, CANADA
Conference Host: York Univ
ISSN: 1742-6588
Record 4 of 16
Title: Integral cross sections for electron-impact excitation of the C-3 Pi(u), E-3 Sigma(+)(g) and
a '' (1)Sigma(+)(g) states of N-2
Author(s): Malone, CP (Malone, C. P.); Johnson, PV (Johnson, P. V.); Young, JA (Young, J. A.); Liu,
X (Liu, X.); Ajdari, B (Ajdari, B.); Khakoo, MA (Khakoo, M. A.); Kanik, I (Kanik, I.)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
42 Issue: 22 Article Number: 225202 DOI: 10.1088/0953-4075/42/22/225202 Published:
NOV 28 2009
Accession Number: WOS:000272637700010
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 0953-4075
Record 5 of 16
Title: Electron-impact excitation of molecular nitrogen. II. Vibrationally resolved excitation of
the C (3)Pi(u)(v(')) state
Author(s): Malone, CP (Malone, C. P.); Johnson, PV (Johnson, P. V.); Kanik, I (Kanik, I.); Ajdari, B
(Ajdari, B.); Rahman, SS (Rahman, S. S.); Bata, SS (Bata, S. S.); Emigh, A (Emigh, A.); Khakoo, MA
(Khakoo, M. A.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 3 Article Number: 032705 DOI:
10.1103/PhysRevA.79.032705 Published: MAR 2009
Accession Number: WOS:000264770200096
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 1050-2947
Record 6 of 16
Title: Electron-impact excitation of molecular nitrogen. I. Excitation of the C (3)Pi(u), E
(3)Sigma(+)(g), and a(') (1)Sigma(+)(g) states
Author(s): Malone, CP (Malone, C. P.); Johnson, PV (Johnson, P. V.); Kanik, I (Kanik, I.); Ajdari, B
(Ajdari, B.); Khakoo, MA (Khakoo, M. A.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 3 Article Number: 032704 DOI:
10.1103/PhysRevA.79.032704 Published: MAR 2009
Accession Number: WOS:000264770200095
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 1050-2947
Record 7 of 16
Title: Microwave electrode discharge in nitrogen: Structure and characteristics of the electrode
region
Author(s): Lebedev, YA (Lebedev, Yu. A.); Solomakhin, PV (Solomakhin, P. V.); Shakhatov, VA
(Shakhatov, V. A.)
Source: PLASMA PHYSICS REPORTS Volume: 34 Issue: 7 Pages: 562-573 DOI:
10.1134/S1063780X08070052 Published: JUL 2008
Accession Number: WOS:000257780400005
ISSN: 1063-780X
Record 8 of 16
Title: R-matrix calculation of integral and differential cross sections for low-energy electronimpact excitations of the N-2 molecule
Author(s): Tashiro, M (Tashiro, Motomichi); Morokuma, K (Morokuma, Keiji)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 75 Issue: 1 Article Number: 012720 DOI:
10.1103/PhysRevA.75.012720 Published: JAN 2007
Accession Number: WOS:000243894100095
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Tashiro, Motomichi B-2699-2010
0000-0001-6039-4118
ISSN: 1050-2947
Record 9 of 16
Title: Cross sections for electron collisions with nitrogen molecules
Author(s): Itikawa, Y (Itikawa, Y)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA Volume: 35 Issue: 1 Pages:
31-53 DOI: 10.1063/1.937426 Published: MAR 2006
Accession Number: WOS:000235553500004
ISSN: 0047-2689
Record 10 of 16
Title: Integral cross sections for the direct excitation of the A (3)Sigma(+)(u), B (3)Pi(g), W
(3)Delta(u), B ' (3)Sigma(-)(u), a ' 1 Sigma(-)(u), a (1)Pi(g), w (1)Delta(u), and C (3)Pi(u) electronic
states in N-2 by electron impact
Author(s): Johnson, PV (Johnson, PV); Malone, CP (Malone, CP); Kanik, I (Kanik, I); Tran, K (Tran,
K); Khakoo, MA (Khakoo, MA)
Source: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 110 Issue: A11 Article
Number: A11311 DOI: 10.1029/2005JA011295 Published: NOV 30 2005
Accession Number: WOS:000233963800006
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 0148-0227
Record 11 of 16
Title: Differential cross sections for the electron impact excitation of the A (3)Sigma(+)(u), B
(3)Pi(g), W (3)Delta(u), B ' (3)Sigma(-)(u), a ' (1)Sigma(-)(u), a (1)Pi(g), w (1)Delta(u), and C
(3)Pi(u) states of N-2
Author(s): Khakoo, MA (Khakoo, MA); Johnson, PV (Johnson, PV); Ozkay, I (Ozkay, I); Yan, P
(Yan, P); Trajmar, S (Trajmar, S); Kanik, I (Kanik, I)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 71 Issue: 6 Article Number: 062703 DOI:
10.1103/PhysRevA.71.062703 Published: JUN 2005
Accession Number: WOS:000230275200082
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
ISSN: 1050-2947
Record 12 of 16
Title: Electron impact emission of N(2)2P(v ',v '') bands studied under single-collision condition
Author(s): Tohyama, Y (Tohyama, Y); Nagata, T (Nagata, T)
Source: JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN Volume: 74 Issue: 1 Pages: 326332 DOI: 10.1143/JPSJ.74.326 Published: JAN 2005
Accession Number: WOS:000226555400046
ISSN: 0031-9015
*Record 13 of 16
Title: Atomic and molecular physics
Author(s): Marinkovic, BP (Marinkovic, BP); Filipovic, DM (Filipovic, DM); Sevic, D (Sevic, D);
Bocvarski, V (Bocvarski, V); Terzic, M (Terzic, M); Markusev, DD (Markusev, DD); Belic, D (Belic,
D)
Edited by: Koicki S; Konjevic N; Petrovic L; BekUzarov D
Source: APPLIED PHYSICS IN SERBIA Book Series: SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS,
DEPARTMENT OF MATHEMATICS, PHYSICS AND GEO-SCIENCES Volume: 104 Pages: 191207 Published: 2002
Accession Number: WOS:000224323300012
Conference Title: Conference on Applied Physics in Serbia
Conference Date: MAY 27-29, 2002
Conference Location: BELGRADE, YUGOSLAVIA
Conference Sponsors: Serbian Acad Sci & Arts, Minist Sci Technol & Dev Republ Serbia, Minist
Dev Sci & Environ Fed Republ Yugoslavia, NIS Rafinerija Nafte Beograd, Kryooprema Belgrade
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Marinkovic, Bratislav D-3589-2012
0000-0002-6904-6360
ISSN: 1451-2025
ISBN: 86-7025-357-7
Record 14 of 16
Title: Electron-molecule scattering cross-sections. I. Experimental techniques and data for
diatomic molecules
Author(s): Brunger, MJ (Brunger, MJ); Buckman, SJ (Buckman, SJ)
Source: PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS Volume: 357 Issue: 35 Pages: 215-458 DOI: 10.1016/S0370-1573(01)00032-1 Published: JAN 2002
Accession Number: WOS:000173648100001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Buckman, Stephen B-4750-2009
ISSN: 0370-1573
Record 15 of 16
Title: Spatial density profiles of the N-2 metastable state A (3)Sigma(+)(u), the B (3)Pi(g) and C
(3)Pi(u) states in an asymmetric rf discharge
Author(s): Krames, B (Krames, B); Glenewinkel-Meyer, T (Glenewinkel-Meyer, T); Meichsner, J
(Meichsner, J)
Source: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 34 Issue: 12 Pages: 17891798 DOI: 10.1088/0022-3727/34/12/305 Published: JUN 21 2001
Accession Number: WOS:000170424300008
Conference Title: XVth Europhysucs Conference on ATomic and Molecular Physics of Ionized
Gases
Conference Date: AUG 26-30, 2000
Conference Location: LILLAFURED, HUNGARY
Conference Sponsors: European Phys Soc
ISSN: 0022-3727
Record 16 of 16
Title: Integral cross sections for electron impact excitation of electronic states of N-2
Author(s): Campbell, L (Campbell, L); Brunger, MJ (Brunger, MJ); Nolan, AM (Nolan, AM); Kelly,
LJ (Kelly, LJ); Wedding, AB (Wedding, AB); Harrison, J (Harrison, J); Teubner, PJO (Teubner, PJO);
Cartwright, DC (Cartwright, DC); McLaughlin, B (McLaughlin, B)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
34 Issue: 7 Pages: 1185-1199 DOI: 10.1088/0953-4075/34/7/303 Published: APR 14 2001
Accession Number: WOS:000168457900008
ISSN: 0953-4075
Рад бр. 4:
Poparić, G., Vićić, M.,and Belić, D. S. Near-threshold excitation of the E3Σ+g state of N2 by
electron impact.Physical Review A, 60(6), 4542-4545 (1999)
Цитираност: 6, 8са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. ** означава аутоцитат):
Record 1 of 8
Title: Integral cross sections for electron-impact excitation of the C-3 Pi(u), E-3 Sigma(+)(g) and
a '' (1)Sigma(+)(g) states of N-2
Author(s): Malone, CP (Malone, C. P.); Johnson, PV (Johnson, P. V.); Young, JA (Young, J. A.); Liu,
X (Liu, X.); Ajdari, B (Ajdari, B.); Khakoo, MA (Khakoo, M. A.); Kanik, I (Kanik, I.)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
42 Issue: 22 Article Number: 225202 DOI: 10.1088/0953-4075/42/22/225202 Published:
NOV 28 2009
Accession Number: WOS:000272637700010
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 0953-4075
Record 2 of 8
Title: Electron-impact excitation of molecular nitrogen. I. Excitation of the C (3)Pi(u), E
(3)Sigma(+)(g), and a(') (1)Sigma(+)(g) states
Author(s): Malone, CP (Malone, C. P.); Johnson, PV (Johnson, P. V.); Kanik, I (Kanik, I.); Ajdari, B
(Ajdari, B.); Khakoo, MA (Khakoo, M. A.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 3 Article Number: 032704 DOI:
10.1103/PhysRevA.79.032704 Published: MAR 2009
Accession Number: WOS:000264770200095
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 1050-2947
Record 3 of 8
Title: Cross sections for electron collisions with nitrogen molecules
Author(s): Itikawa, Y (Itikawa, Y)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA Volume: 35 Issue: 1 Pages:
31-53 DOI: 10.1063/1.937426 Published: MAR 2006
Accession Number: WOS:000235553500004
ISSN: 0047-2689
**Record 4 of 8
Title: Differential cross sections at 0 degrees and 180 degrees for electron-impact excitation of
the E (3)Sigma(+)(g) state of N-2
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Vicic, MD (Vicic, MD); Belic, DS (Belic, DS)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 66 Issue: 2 Article Number: 022711 DOI:
10.1103/PhysRevA.66.022711 Published: AUG 2002
Accession Number: WOS:000177872600064
ISSN: 1050-2947
Record 5 of 8
Title: Electron-molecule scattering cross-sections. I. Experimental techniques and data for
diatomic molecules
Author(s): Brunger, MJ (Brunger, MJ); Buckman, SJ (Buckman, SJ)
Source: PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS Volume: 357 Issue: 35 Pages: 215-458 DOI: 10.1016/S0370-1573(01)00032-1 Published: JAN 2002
Accession Number: WOS:000173648100001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Buckman, Stephen B-4750-2009
ISSN: 0370-1573
Record 6 of 8
Title: Integral cross sections for electron impact excitation of electronic states of N-2
Author(s): Campbell, L (Campbell, L); Brunger, MJ (Brunger, MJ); Nolan, AM (Nolan, AM); Kelly,
LJ (Kelly, LJ); Wedding, AB (Wedding, AB); Harrison, J (Harrison, J); Teubner, PJO (Teubner, PJO);
Cartwright, DC (Cartwright, DC); McLaughlin, B (McLaughlin, B)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
34 Issue: 7 Pages: 1185-1199 DOI: 10.1088/0953-4075/34/7/303 Published: APR 14 2001
Accession Number: WOS:000168457900008
ISSN: 0953-4075
**Record 7 of 8
Title: Near-threshold excitation of the b (3)Sigma(+) State of carbon-monoxide by electron
impact
Author(s): Poparic, G (Poparic, G); Vicic, M (Vicic, M); Belic, DS (Belic, DS)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
34 Issue: 3 Pages: 381-387 DOI: 10.1088/0953-4075/34/3/315 Published: FEB 14 2001
Accession Number: WOS:000167121700019
ISSN: 0953-4075
Record 8 of 8
Title: One century of experiments on electron-atom and molecule scattering: a critical review of
integral cross-sections II. - Polyatomic molecules
Author(s): Karwasz, GP (Karwasz, GP); Brusa, RS (Brusa, RS); Zecca, A (Zecca, A)
Source: RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO Volume: 24 Issue: 1 Pages: 1-118 Published: 2001
Accession Number: WOS:000168852100001
ISSN: 0393-697X
Рад бр. 6:
Poparić, G. B., Vićić, M. D., and Belić, D. S., Differential cross sections at 0° and 180° for
electron-impact excitation of the E3 Σg+ state of N2. Physical Review A, 66(2), 022711 (2002)
Цитираност: 4, 10 са цитатима коаутора, 11 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
*Record 1 of 11
Title: Excitation of the a (3)Pi state of CO by electron impact
Author(s): Ristic, MM (Ristic, M. M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 83 Issue: 4 Article Number: 042714 DOI:
10.1103/PhysRevA.83.042714 Published: APR 29 2011
Accession Number: WOS:000290107500011
ISSN: 1050-2947
*Record 2 of 11
Title: Resonant vibrational excitation of H-2 by electron impact: Full-range differential cross
sections
Author(s): Poparie, GB (Poparie, G. B.); Belie, DS (Belie, D. S.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 82 Issue: 1 Article Number: 012706 DOI:
10.1103/PhysRevA.82.012706 Published: JUL 22 2010
Accession Number: WOS:000280207600008
ISSN: 1050-2947
Record 3 of 11
Title: Integral cross sections for electron-impact excitation of the C-3 Pi(u), E-3 Sigma(+)(g) and
a '' (1)Sigma(+)(g) states of N-2
Author(s): Malone, CP (Malone, C. P.); Johnson, PV (Johnson, P. V.); Young, JA (Young, J. A.); Liu,
X (Liu, X.); Ajdari, B (Ajdari, B.); Khakoo, MA (Khakoo, M. A.); Kanik, I (Kanik, I.)
Source: JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume:
42 Issue: 22 Article Number: 225202 DOI: 10.1088/0953-4075/42/22/225202 Published:
NOV 28 2009
Accession Number: WOS:000272637700010
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 0953-4075
Record 4 of 11
Title: Electron-impact excitation of molecular nitrogen. I. Excitation of the C (3)Pi(u), E
(3)Sigma(+)(g), and a(') (1)Sigma(+)(g) states
Author(s): Malone, CP (Malone, C. P.); Johnson, PV (Johnson, P. V.); Kanik, I (Kanik, I.); Ajdari, B
(Ajdari, B.); Khakoo, MA (Khakoo, M. A.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 79 Issue: 3 Article Number: 032704 DOI:
10.1103/PhysRevA.79.032704 Published: MAR 2009
Accession Number: WOS:000264770200095
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Johnson, Paul D-4001-2009
Malone, Charles A-6294-2010
0000-0001-8418-1539
ISSN: 1050-2947
*Record 5 of 11
Title: Resonant Vibrational Excitation and De-Excitation of CO(nu) by Low Energy Electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, M (Ristic, M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 48 Pages: 1229612302 DOI: 10.1021/jp8054922 Published: DEC 4 2008
Accession Number: WOS:000261218100002
ISSN: 1089-5639
*Record 6 of 11
Title: Resonant vibrational excitation and de-excitation of N-2(upsilon) by low-energy electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, M (Ristic, M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 17 Pages: 3816-3822 DOI:
10.1021/jp710667n Published: MAY 1 2008
Accession Number: WOS:000255292200003
ISSN: 1089-5639
*Record 7 of 11
Title: Rate coefficients for resonant vibrational excitation of CO
Author(s): Ristic, M (Ristic, M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 336 Issue: 1 Pages: 58-63 DOI:
10.1016/j.chemphys.2007.05.008 Published: JUL 9 2007
Accession Number: WOS:000248434000007
ISSN: 0301-0104
Record 8 of 11
Title: Electron-impact electronic excitation of molecular nitrogen using the Schwinger
multichannel variational method
Author(s): da Costa, RF (da Costa, Romarly F.); Lima, MAP (Lima, Marco A. P.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 75 Issue: 2 Article Number: 022705 DOI:
10.1103/PhysRevA.75.022705 Published: FEB 2007
Accession Number: WOS:000244532300073
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
da Costa, Romarly F-9359-2012
0000-0003-4365-789X
LIMA, MARCO
C-1216-2013
ISSN: 1050-2947
**Record 9 of 11
Title: Resonant vibrational excitation of CO by low-energy electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Belic, DS (Belic, DS); Vicic, MD (Vicic, MD)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 73 Issue: 6 Article Number: 062713 DOI:
10.1103/PhysRevA.73.062713 Published: JUN 2006
Accession Number: WOS:000238694900092
ISSN: 1050-2947
Record 10 of 11
Title: Cross sections for electron collisions with nitrogen molecules
Author(s): Itikawa, Y (Itikawa, Y)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA Volume: 35 Issue: 1 Pages:
31-53 DOI: 10.1063/1.937426 Published: MAR 2006
Accession Number: WOS:000235553500004
ISSN: 0047-2689
*Record 11 of 11
Title: Forward-to-backward differential-cross-section ratio in electron-impact vibrational
excitation via the (2)Pi resonance of CO
Author(s): Poparic, GB (Poparic, GB); Galijas, SMD (Galijas, SMD); Belic, DS (Belic, DS)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 70 Issue: 2 Article Number: 024701 DOI:
10.1103/PhysRevA.70.024701 Published: AUG 2004
Accession Number: WOS:000223717400142
ISSN: 1050-2947
Рад бр. 7:
Vićić, M., Sobotka, L. G., Williamson, J. F., Charity, R. J., and Elson, J. M., Fast pulsed UV light
source and calibration of non-linear photomultiplier response. Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment, 507(3), 636-642 (2003)
Цитираност: 11
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 11
Title: An LED pulser for measuring photomultiplier linearity
Author(s): Friend, M (Friend, M.); Franklin, GB (Franklin, G. B.); Quinn, B (Quinn, B.)
Source: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION AACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume:
676 Pages: 66-69 DOI: 10.1016/j.nima.2012.02.015 Published: JUN 1 2012
Accession Number: WOS:000303230800010
ISSN: 0168-9002
Record 2 of 11
Title: Investigation and compensation of the nonlinear response in photomultiplier tubes for
quantitative single-shot measurements
Author(s): Knappe, C (Knappe, C.); Linden, J (Linden, J.); Abou Nada, F (Abou Nada, F.); Richter,
M (Richter, M.); Alden, M (Alden, M.)
Source: REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Volume: 83 Issue: 3 Article Number:
034901 DOI: 10.1063/1.3693618 Published: MAR 2012
Accession Number: WOS:000302227700048
ISSN: 0034-6748
Record 3 of 11
Title: Photodetectors for scintillator proportionality measurement
Author(s): Moses, WW (Moses, William W.); Choong, WS (Choong, Woon-Seng); Hull, G (Hull,
Giulia); Payne, S (Payne, Steve); Cherepy, N (Cherepy, Nerine); Valentine, JD (Valentine, John D.)
Source: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION AACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume:
610 Issue: 1 Pages: 45-49 DOI: 10.1016/j.nima.2009.05.057 Published: OCT 21 2009
Accession Number: WOS:000272873800011
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Cherepy, Nerine F-6176-2013
ISSN: 0168-9002
0000-0001-8561-923X
Record 4 of 11
Title: Performance of a facility for measuring scintillator non-proportionality
Author(s): Choong, WS (Choong, Woon-Seng); Hull, G (Hull, Giulia); Moses, WW (Moses,
William W.); Vetter, KM (Vetter, Kai M.); Payne, SA (Payne, Stephen A.); Cherepy, NJ (Cherepy,
Nerine J.); Valentine, JD (Valentine, John D.)
Source: IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE Volume: 55 Issue: 3 Pages: 10731078 DOI: 10.1109/TNS.2008.922824 Part: 2 Published: JUN 2008
Accession Number: WOS:000256967800008
Conference Title: 9th International Conference on Inorganic Scintillators and their Applications
Conference Date: JUN 04-08, 2007
Conference Location: Winston Salem, NC
Conference Sponsors: IEEE
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Cherepy, Nerine F-6176-2013
0000-0001-8561-923X
ISSN: 0018-9499
Record 5 of 11
Title: Experimental analysis of luminescence in printed materials
Author(s): McGrath, AD (McGrath, A. D.); Vaezi-Nejad, SM (Vaezi-Nejad, S. M.)
Edited by: Ao SI; Gelman L; Hukins DWL; Hunter A; Korsunsky AM
Source: WORLD CONGRESS ON ENGINEERING 2008, VOLS I-II Book Series: Lecture Notes in
Engineering and Computer Science Pages: 468-473 Published: 2008
Accession Number: WOS:000259580600085
Conference Title: World Congress on Engineering 2008
Conference Date: JUL 02-04, 2008
Conference Location: London, ENGLAND
Conference Sponsors: Int Assoc Engineers
Conference Host: Imperial Coll London
ISBN: 978-988-98671-9-5
Record 6 of 11
Title: Photomultiplier nonlinear response in time-domain laser-induced luminescence
spectroscopy
Author(s): Schip, LJB (Bossy Schip, Leandro Jose); Buzelatto, BP (Buzelatto, Bruno Phelippe);
Batista, FR (Batista, Fabio Roberto); da Cunha, CJ (da Cunha, Carlos Jorge); Dias, LC (Dias, Lauro
Camargo, Jr.); Novo, JBM (Marques Novo, Joao Batista)
Source: QUIMICA NOVA Volume: 30 Issue: 1 Pages: 214-218 DOI: 10.1590/S010040422007000100034 Published: JAN-FEB 2007
Accession Number: WOS:000243879900034
ISSN: 0100-4042
Record 7 of 11
Title: Long-lived visible luminescence of UV LEDs and impact on LED excited time-resolved
fluorescence applications
Author(s): Jin, D (Jin, D); Connally, R (Connally, R); Piper, J (Piper, J)
Source: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Volume: 39 Issue: 3 Pages: 461-465 DOI:
10.1088/0022-3727/39/3/006 Published: FEB 7 2006
Accession Number: WOS:000235466500007
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Connally, Russell B-9124-2008
Jin, Dayong
D-9652-2011
ISSN: 0022-3727
Record 8 of 11
Title: MEASUREMENT OF LUMINESCENCE IN COLOURED PRINTED MATERIALS
Author(s): McGrath, AD (McGrath, Anthony D.); Vaezi-Nejad, SM (Vaezi-Nejad, S. Mori)
Source: METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS Volume: 13 Issue: 3 Pages: 221229 Published: 2006
Accession Number: WOS:000208762200001
ISSN: 0860-8229
Record 9 of 11
Title: Stabilizing scintillation detector systems with pulsed LEDs: A method to derive the LED
temperature from pulse height spectra
Author(s): Saucke, K (Saucke, K); Pausch, G (Pausch, G); Stein, J (Stein, J); Ortlepp, HG (Ortlepp,
HG); Schotanus, P (Schotanus, P)
Source: IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE Volume: 52 Issue: 6 Pages: 31603165 DOI: 10.1109/TNS.2005.862929 Part: 2 Published: DEC 2005
Accession Number: WOS:000235371900072
ISSN: 0018-9499
Record 10 of 11
Title: Instrumentation for detection of luminescence in coloured printed materials
Author(s): McGrath, AD (McGrath, AD); Vaezi-Nejad, SM (Vaezi-Nejad, SM)
Source: MEASUREMENT & CONTROL Volume: 38 Issue: 5 Pages: 147-150 Published: JUN
2005
Accession Number: WOS:000230283600003
ISSN: 0020-2940
Record 11 of 11
Title: Stabilizing scintillation detector systems with pulsed LEDs: A method to derive the LED
temperature from pulse height spectra
Author(s): Saucke, K (Saucke, K); Pausch, G (Pausch, G); Stein, J (Stein, J); Ortlepp, HG (Ortlepp,
HG); Schotanus, P (Schotanus, P)
Edited by: Seibert JA
Source: 2004 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, Vols 1-7 Book Series: IEEE
NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM - CONFERENCE RECORD Pages: 851-855 Published: 2004
Accession Number: WOS:000232002101040
Conference Title: Nuclear Science Symposium/Medical Imaging Conference
Conference Date: OCT 16-22, 2004
Conference Location: Rome, ITALY
Conference Sponsors: IEEE Commun Soc, Nucl & Plasma Sci Soc
ISSN: 1082-3654
ISBN: 0-7803-8700-7
Рад бр. 8:
Ali, I., Costescu, C., Vićić, M., Dempsey, J. F., and Williamson, J. F., Dependence of radiochromic
film optical density post-exposure kinetics on dose and dose fractionation.Medical physics, 30,
1958 (2003)
Цитираност: 15, 22 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 22
Title: Dependency of EBT2 film calibration curve on postirradiation time
Author(s): Chang, LY (Chang, Liyun); Ho, SY (Ho, Sheng-Yow); Ding, HJ (Ding, Hueisch-Jy); Lee, TF
(Lee, Tsair-Fwu); Chen, PY (Chen, Pang-Yu)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 2 Article Number: 021726 DOI:
10.1118/1.4862511 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000331213300029
ISSN: 0094-2405
*Record 2 of 22
Title: Quantitative assessment of the accuracy of dose calculation using pencil beam and Monte
Carlo algorithms and requirements for clinical quality assurance
Author(s): Ali, I (Ali, Imad); Ahmad, S (Ahmad, Salahuddin)
Source: MEDICAL DOSIMETRY Volume: 38 Issue: 3 Pages: 255-261 DOI:
10.1016/j.meddos.2013.02.005 Published: FAL 2013
Accession Number: WOS:000323025000006
ISSN: 0958-3947
*Record 3 of 22
Title: Dose calculation for photon-emitting brachytherapy sources with average energy higher
than 50 keV: Report of the AAPM and ESTRO
Author(s): Perez-Calatayud, J (Perez-Calatayud, Jose); Ballester, F (Ballester, Facundo); Das, RK
(Das, Rupak K.); DeWerd, LA (DeWerd, Larry A.); Ibbott, GS (Ibbott, Geoffrey S.); Meigooni, AS
(Meigooni, Ali S.); Ouhib, Z (Ouhib, Zoubir); Rivard, MJ (Rivard, Mark J.); Sloboda, RS (Sloboda,
Ron S.); Williamson, JF (Williamson, Jeffrey F.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 5 Pages: 2904-2929 DOI:
10.1118/1.3703892 Published: MAY 2012
Accession Number: WOS:000303604300063
ISSN: 0094-2405
Record 4 of 22
Title: Analysis of Post-exposure Density Growth in Radiochromic Film with Respect to the
Radiation Dose
Author(s): Shima, K (Shima, Katsumi); Tateoka, K (Tateoka, Kunihiko); Saitoh, Y (Saitoh, Yuichi);
Suzuki, J (Suzuki, Junji); Yaegashi, Y (Yaegashi, Yuji); Fujimoto, K (Fujimoto, Kazunori); Nakazawa,
T (Nakazawa, Takuya); Nakata, A (Nakata, Akihiro); Abe, T (Abe, Tadanori); Imai, S (Imai, Sho);
Sakata, K (Sakata, Kouichi); Hareyama, M (Hareyama, Masato)
Source: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH Volume: 53 Issue: 2 Pages: 301-305 DOI:
10.1269/jrr.11091 Published: MAR 2012
Accession Number: WOS:000307196400019
ISSN: 0449-3060
Record 5 of 22
Title: Radiochromic Film Dosimetry and its Applications in Radiotherapy
Author(s): Williams, M (Williams, Matthew); Metcalfe, P (Metcalfe, Peter)
Edited by: Rosenfeld AB; Kron T; DErrico F; Moscovitch M
Source: CONCEPTS AND TRENDS IN MEDICAL RADIATION DOSIMETRY Book Series: AIP
Conference Proceedings Volume: 1345 Pages: 75-99 DOI: 10.1063/1.3576160 Published:
2011
Accession Number: WOS:000291848200005
Conference Title: 16th International Conference on Solid State Dosimetry
Conference Date: SEP 15-18, 2010
Conference Location: Sydney, AUSTRALIA
Conference Sponsors: Univ Wollongong, Ctr Med Rad Phys, Int Solid State Dosimetry Org
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Metcalfe, Peter D-4040-2014
0000-0002-6820-0055
ISSN: 0094-243X
ISBN: 978-0-7354-0901-9
*Record 6 of 22
Title: Quantitative evaluation of increase in surface dose by immobilization thermoplastic
masks and superficial dosimetry using Gafchromic EBT film and Monte Carlo calculations
Author(s): Ali, I (Ali, Imad); Matthiesen, C (Matthiesen, Chance); Algan, O (Algan, Ozer);
Thompson, S (Thompson, Spencer); Bogardus, C (Bogardus, Carl); Herman, T (Herman,
Terence); Ahmad, S (Ahmad, Salahuddin)
Source: JOURNAL OF X-RAY SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 18 Issue: 3 Pages: 319326 DOI: 10.3233/XST-2010-0263 Published: 2010
Accession Number: WOS:000280968600008
ISSN: 0895-3996
*Record 7 of 22
Title: Optimal densitometry wavelengths that maximize radiochromic film sensitivity while
minimizing OD growth and temperature sensitivity artifacts
Author(s): Ali, I (Ali, Imad); Ahmad, S (Ahmad, Salahuddin); Joel, S (Joel, Suresh); Williamson, JF
(Williamson, Jeffrey F.)
Source: JOURNAL OF X-RAY SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 17 Issue: 1 Pages: 6173 DOI: 10.3233/XST-2009-0212 Published: 2009
Accession Number: WOS:000265788100004
ISSN: 0895-3996
Record 8 of 22
Title: Temperature and hydration effects on absorbance spectra and radiation sensitivity of a
radiochromic medium
Author(s): Rink, A (Rink, Alexandra); Lewis, DF (Lewis, David F.); Varma, S (Varma, Sangya);
Vitkin, IA (Vitkin, I. Alex); Jaffray, DA (Jaffray, David A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 10 Pages: 4545-4555 DOI:
10.1118/1.2975483 Published: OCT 2008
Accession Number: WOS:000259591800030
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Vitkin, Alex I-8166-2012
ISSN: 0094-2405
Record 9 of 22
Title: Intra-irradiation changes in the signal of polymer-based dosimeter (GAFCHROMIC EBT)
due to dose rate variations
Author(s): Rink, A (Rink, Alexandra); Vitkin, IA (Vitkin, I. Alex); Jaffray, DA (Jaffray, David A.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 52 Issue: 22 Pages: N523-N529 DOI:
10.1088/0031-9155/52/22/N03 Published: NOV 21 2007
Accession Number: WOS:000250726400017
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Vitkin, Alex I-8166-2012
ISSN: 0031-9155
Record 10 of 22
Title: Energy dependence (75 kVp to 18 MV) of radiochromic films assessed using a real-time
optical dosimeter
Author(s): Rink, A (Rink, Alexandra); Vitkin, IA (Vitkin, I. Alex); Jaffray, DA (Jaffray, David A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 34 Issue: 2 Pages: 458-463 DOI:
10.1118/1.2431425 Published: FEB 2007
Accession Number: WOS:000244424200009
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Vitkin, Alex I-8166-2012
ISSN: 0094-2405
*Record 11 of 22
Title: Prospects for quantitative two-dimensional radiochromic film dosimetry for low dose-rate
brachytherapy sources
Author(s): Le, Y (Le, Yi); Ali, I (Ali, Imad); Dempsey, JF (Dempsey, James F.); Williamson, JF
(Williamson, Jeffrey F.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 33 Issue: 12 Pages: 4622-4634 DOI:
10.1118/1.2390546 Published: DEC 2006
Accession Number: WOS:000243137600020
ISSN: 0094-2405
Record 12 of 22
Title: Dosimetric issues in radiation protection of radiotherapy patients
Author(s): d'Errico, F (d'Errico, Francesco)
Source: RADIATION PROTECTION DOSIMETRY Volume: 118 Issue: 2 Special Issue: SI Pages:
205-212 DOI: 10.1093/rpd/nc1034 Published: 2006
Accession Number: WOS:000238817000010
Conference Title: Annual Meeting and Scientific Symposium on Progress in Radiation Protection
Dosimetry and Dosimetry for Medical Applications
Conference Date: JAN 19-21, 2005
Conference Location: Krakow, POLAND
ISSN: 0144-8420
Record 13 of 22
Title: Energy dependence of response of new high sensitivity radiochromic films for
megavoltage and kilovoltage radiation energies
Author(s): Chiu-Tsao, ST (Chiu-Tsao, ST); Ho, Y (Ho, Y); Shankar, R (Shankar, R); Wang, L (Wang,
L); Harrison, LB (Harrison, LB)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 32 Issue: 11 Pages: 3350-3354 DOI:
10.1118/1.2065467 Published: NOV 2005
Accession Number: WOS:000233385800015
ISSN: 0094-2405
Record 14 of 22
Title: Post-irradiation colouration of Gafchromic EBT radiochromic film
Author(s): Cheung, T (Cheung, T); Butson, MJ (Butson, MJ); Yu, PKN (Yu, PKN)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 50 Issue: 20 Pages: N281-N285 DOI:
10.1088/0031-9155/50/20/N04 Published: OCT 21 2005
Accession Number: WOS:000233794500016
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Yu, Peter K.N. C-7051-2013
0000-0002-6429-7961
ISSN: 0031-9155
Record 15 of 22
Title: Characterization and real-time optical measurements of the ionizing radiation dose
response for a new radiochromic medium
Author(s): Rink, A (Rink, A); Vitkin, IA (Vitkin, IA); Jaffray, DA (Jaffray, DA)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 32 Issue: 8 Pages: 2510-2516 DOI:
10.1118/1.1951447 Published: AUG 2005
Accession Number: WOS:000231476300011
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Vitkin, Alex I-8166-2012
ISSN: 0094-2405
Record 16 of 22
Title: The three-dimensional scintillation dosimetry method: test for a Ru-106 eye plaque
applicator
Author(s): Kirov, AS (Kirov, AS); Piao, JZ (Piao, JZ); Mathur, NK (Mathur, NK); Miller, TR (Miller,
TR); Devic, S (Devic, S); Trichter, S (Trichter, S); Zaider, M (Zaider, M); Soares, CG (Soares, CG);
LoSasso, T (LoSasso, T)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 50 Issue: 13 Pages: 3063-3081 DOI:
10.1088/0031-9155/50/13/007 Published: JUL 7 2005
Accession Number: WOS:000230707500007
ISSN: 0031-9155
*Record 17 of 22
Title: Dependence of radiochromic film response kinetics on fractionated doses
Author(s): Ali, I (Ali, I); Williamson, JF (Williamson, JF); Costescu, C (Costescu, C); Dempsey, JF
(Dempsey, JF)
Source: APPLIED RADIATION AND ISOTOPES Volume: 62 Issue: 4 Pages: 609-617 DOI:
10.1016/j.apradisco.2004.07.014 Published: APR 2005
Accession Number: WOS:000227201400012
ISSN: 0969-8043
Record 18 of 22
Title: Low dose fraction behavior of high sensitivity radiochromic film
Author(s): Hirata, EY (Hirata, EY); Cunningham, C (Cunningham, C); Micka, JA (Micka, JA); Keller,
H (Keller, H); Kissick, MW (Kissick, MW); Dewerd, LA (Dewerd, LA)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 32 Issue: 4 Pages: 1054-1060 DOI:
10.1118/1.1883565 Published: APR 2005
Accession Number: WOS:000228659700026
ISSN: 0094-2405
Record 19 of 22
Title: Suitability of radiochromic medium for real-time optical measurements of ionizing
radiation dose
Author(s): Rink, A (Rink, A); Vitkin, IA (Vitkin, IA); Jaff, DA (Jaff, DA)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 32 Issue: 4 Pages: 1140-1155 DOI:
10.1118/1.1877832 Published: APR 2005
Accession Number: WOS:000228659700034
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Vitkin, Alex I-8166-2012
ISSN: 0094-2405
*Record 20 of 22
Title: Quantitative dosimetry methods for brachytherapy
Author(s): Williamson, JF (Williamson, Jeffrey F.); Rivard, MJ (Rivard, Mark J.)
Edited by: Thomadsen BR; Rivard MJ; Butler WM
Source: Brachytherapy Physics, Second Edition Book Series: MEDICAL PHYSICS
MONOGRAPHS Issue: 31 Pages: 233-294 Published: 2005
Accession Number: WOS:000237310300015
Conference Title: Joint Meeting of the American-Association-of-Physicists-inMedicine/American-BrachyTherapy-Society
Conference Date: JUL 18-22, 2005
Conference Location: Seattle, WA
Conference Sponsors: Amer Assoc Physicists Med, Amer Brachytherapy Soc
Conference Host: Seattle Univ
ISSN: 0163-1802
ISBN: 1-930524-24-2
Record 21 of 22
Title: Dosimetric evaluation of GAFCHROMIC (R) XR type T and XR type R films
Author(s): Dini, SA (Dini, Sharifeh A.); Koona, RA (Koona, Rafiq A.); Ashburn, JR (Ashburn, John
R.); Meigooni, AS (Meigooni, Ali S.)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 6 Issue: 1 Pages: 114134 DOI: 10.1120/jacmp.2023.25329 Published: 2005
Accession Number: WOS:000202947100012
ISSN: 1526-9914
Record 22 of 22
Title: Dose response characteristics of new models of GAFCHROMIC films: Dependence on
densitometer light source and radiation energy
Author(s): Chiu-Tsao, ST (Chiu-Tsao, ST); Duckworth, T (Duckworth, T); Zhang, CF (Zhang, CF);
Patel, NS (Patel, NS); Hsiung, CY (Hsiung, CY); Lin, W (Lin, W); Shih, JA (Shih, JA); Harrison, LB
(Harrison, LB)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 31 Issue: 9 Pages: 2501-2508 DOI:
10.1118/1.1767103 Published: SEP 2004
Accession Number: WOS:000224117400017
ISSN: 0094-2405
Рад бр. 9:
El Naqa, I., Kawrakow, I., Fippel, M., Siebers, J. V., Lindsay, P. E., Wickerhauser, M. Vićić., ... and
Deasy, J. O., A comparison of Monte Carlo dose calculation denoising techniques. Physics in
medicine and biology, 50(5), 909 (2005)
Цитираност: 7, 11 са цитатима коаутора, 12 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
Record 1 of 12
Title: Denoising techniques combined to Monte Carlo simulations for the prediction of highresolution portal images in radiotherapy treatment verification
Author(s): Lazaro, D (Lazaro, D.); Barat, E (Barat, E.); Le Loirec, C (Le Loirec, C.); Dautremer, T
(Dautremer, T.); Montagu, T (Montagu, T.); Guerin, L (Guerin, L.); Batalla, A (Batalla, A.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 10 Pages: 3433-3459 DOI:
10.1088/0031-9155/58/10/3433 Published: MAY 21 2013
Accession Number: WOS:000318273800021
ISSN: 0031-9155
Record 2 of 12
Title: A method to reduce the statistical uncertainty caused by high-energy cutoffs in Monte
Carlo treatment planning
Author(s): Li, JS (Li, J. S.); Ma, CM (Ma, C-M)
Book Author(s): Verhaegen, F (Verhaegen, F); Seuntjens, J (Seuntjens, J)
Source: INTERNATIONAL WORKSHOP ON MONTE CARLO TECHNIQUES IN RADIOTHERAPY
DELIVERY AND VERIFICATION - THIRD MCGILL INTERNATIONAL WORKSHOP Book Series:
Journal of Physics Conference Series Volume: 102 Article Number: 012015 DOI:
10.1088/1742-6596/102/1/012015 Published: 2008
Accession Number: WOS:000284328500015
Conference Title: International Workshop on Monte Carlo Techniques in Radiotherapy Delivery
and Verification
Conference Date: MAY 29-JUN 01, 2007
Conference Location: Montreal, CANADA
Conference Host: McGill Univ
ISSN: 1742-6588
Record 3 of 12
Title: Commissioning a fast Monte Carlo dose calculation algorithm for lung cancer treatment
planning
Author(s): Craig, J (Craig, Jeff); Oliver, M (Oliver, Mike); Gladwish, A (Gladwish, Adam);
Mulligan, M (Mulligan, Matt); Chen, J (Chen, Jeff); Wong, E (Wong, Eugene)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 9 Issue: 2 Pages: 8397 Published: 2008
Accession Number: WOS:000255857800008
ISSN: 1526-9914
Record 4 of 12
Title: Adaptive mean filtering for noise reduction in CT polymer gel dosimetry
Author(s): Hilts, M (Hilts, Michelle); Jirasek, A (Jirasek, Andrew)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 1 Pages: 344-355 DOI:
10.1118/1.2818742 Published: JAN 2008
Accession Number: WOS:000251910300036
ISSN: 0094-2405
*Record 5 of 12
Title: Report of the AAPM Task Group No. 105: Issues associated with clinical implementation
of Monte Carlo-based photon and electron external beam treatment planning
Author(s): Chetty, IJ (Chetty, Indrin J.); Curran, B (Curran, Bruce); Cygler, JE (Cygler, Joanna E.);
DeMarco, JJ (DeMarco, John J.); Ezzell, G (Ezzell, Gary); Faddegon, BA (Faddegon, Bruce A.);
Kawrakow, I (Kawrakow, Iwan); Keall, PJ (Keall, Paul J.); Liu, H (Liu, Helen); Ma, CMC (Ma, C. -M.
Charlie); Rogers, DWO (Rogers, D. W. O.); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan); Sheikh-Bagheri, D
(Sheikh-Bagheri, Daryoush); Siebers, JV (Siebers, Jeffrey V.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 34 Issue: 12 Pages: 4818-4853 DOI:
10.1118/1.2795842 Published: DEC 2007
Accession Number: WOS:000251910200030
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Rogers, David A-1973-2008
ISSN: 0094-2405
*Record 6 of 12
Title: The denoising of Monte Carlo dose distributions using convolution superposition
calculations
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, I.); Cui, J (Cui, J.); Lindsay, P (Lindsay, P.); Olivera, G (Olivera, G.);
Deasy, JO (Deasy, J. O.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 52 Issue: 17 Pages: N375-N385 DOI:
10.1088/0031-9155/52/17/N02 Published: SEP 7 2007
Accession Number: WOS:000249089900026
ISSN: 0031-9155
Record 7 of 12
Title: Current status and new horizons in Monte Carlo simulation of X-ray CT scanners
Author(s): Zaidi, H (Zaidi, Habib); Ay, MR (Ay, Mohammad Reza)
Source: MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Volume: 45 Issue: 9 Pages:
809-817 DOI: 10.1007/s11517-007-0207-9 Published: SEP 2007
Accession Number: WOS:000250299400001
ISSN: 0140-0118
eISSN: 1741-0444
*Record 8 of 12
Title: Performance of a hybrid MC dose algorithm for IMRT optimization dose evaluation
Author(s): Siebers, JV (Siebers, Jeffrey V.); Kawrakow, I (Kawrakow, Iwan); Ramakrishnan, V
(Ramakrishnan, V.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 34 Issue: 7 Pages: 2853-2863 DOI:
10.1118/1.2744236 Published: JUL 2007
Accession Number: WOS:000248154700020
ISSN: 0094-2405
Record 9 of 12
Title: Monte Carlo treatment planning for photon and electron beams
Author(s): Reynaert, N (Reynaert, N.); van der Marck, SC (van der Marck, S. C.); Schaart, DR
(Schaart, D. R.); Van der Zee, W (Van der Zee, W.); Van Vliet-Vroegindeweij, C (Van VlietVroegindeweij, C.); Tomsej, M (Tomsej, M.); Jansen, J (Jansen, J.); Heijmen, B (Heijmen, B.);
Coghe, M (Coghe, M.); De Wagter, C (De Wagter, C.)
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 76 Issue: 4 Pages: 643-686 DOI:
10.1016/j.radphyschem.2006.05.015 Published: APR 2007
Accession Number: WOS:000244766800001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Schaart, Dennis C-7136-2014
0000-0002-3199-5608
ISSN: 0969-806X
Record 10 of 12
Title: The influence of air cavities within the PTV on Monte Carlo-based IMRT optimization
Author(s): De Smedt, B (De Smedt, Bart); Vanderstraeten, B (Vanderstraeten, Barbara);
Reynaert, N (Reynaert, Nick); De Gersem, W (De Gersem, Werner); De Neve, W (De Neve,
Wilfried); Thierens, H (Thierens, Hubert)
Edited by: Reynaert N
Source: First European Workshop on Monte Carlo Treatment Planning Book Series: JOURNAL
OF PHYSICS CONFERENCE SERIES Volume: 74 Pages: U26-U33 DOI: 10.1088/17426596/74/1/012003 Published: 2007
Accession Number: WOS:000251015500003
Conference Title: 1st European Workshop on Monte Carlo Treatment Planning
Conference Date: OCT 22-25, 2006
Conference Location: Gent, BELGIUM
ISSN: 1742-6588
**Record 11 of 12
Title: Deblurring of breathing motion artifacts in thoracic PET images by deconvolution
methods
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Low, DA (Low, Daniel A.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.);
Vicic, M (Vicic, Milos); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 33 Issue: 10 Pages: 3587-3600 DOI:
10.1118/1.2336500 Published: OCT 2006
Accession Number: WOS:000241424100002
ISSN: 0094-2405
*Record 12 of 12
Title: Denoising of Monte Carlo dose calculations: Smoothing capabilities versus introduction of
systematic bias
Author(s): De Smedt, B (De Smedt, B.); Fippel, M (Fippel, M.); Reynaert, N (Reynaert, N.);
Thierens, H (Thierens, H.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 33 Issue: 6 Pages: 1678-1687 DOI:
10.1118/1.2198188 Published: JUN 2006
Accession Number: WOS:000238688500017
ISSN: 0094-2405
Рад бр. 10:
Blanco, A. I., Chao, K. S., El Naqa, I., Franklin, G. E., Zakarian, K., Vićić, M., and Deasy, J. O.,
Dose–volume modeling of salivary function in patients with head-and-neck cancer receiving
radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 62(4), 1055-1069
(2005)
Цитираност: 96, 98 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 98
Title: Incorporating single-side sparing in models for predicting parotid dose sparing in head
and neck IMRT
Author(s): Yuan, LL (Yuan, Lulin); Wu, QJ (Wu, Q. Jackie); Yin, FF (Yin, Fang-Fang); Jiang, YL
(Jiang, Yuliang); Yoo, D (Yoo, David); Ge, YR (Ge, Yaorong)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 2 Article Number: 021728 DOI:
10.1118/1.4862075 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000331213300031
ISSN: 0094-2405
Record 2 of 98
Title: Superficial parotid lobe-sparing delineation approach: a better method of dose
optimization to protect the parotid gland in intensity-modulated radiotherapy for
nasopharyngeal carcinoma
Author(s): Zhang, HB (Zhang, H. B.); Lu, X (Lu, X.); Huang, SM (Huang, S. M.); Wang, L (Wang, L.);
Zhao, C (Zhao, C.); Xia, WX (Xia, W. X.); Li, SW (Li, S. W.); Wang, FL (Wang, F. L.); Zhu, YL (Zhu, Y.
L.); Guo, X (Guo, X.); Xiang, YQ (Xiang, Y. Q.)
Source: CURRENT ONCOLOGY Volume: 20 Issue: 6 Pages: E577-E584 DOI:
10.3747/co.20.1485 Published: DEC 2013
Accession Number: WOS:000328625900010
ISSN: 1198-0052
Record 3 of 98
Title: High-Dose and Extended-Field Intensity Modulated Radiation Therapy for Early-Stage
NK/T-Cell Lymphoma of Waldeyer's Ring: Dosimetric Analysis and Clinical Outcome
Author(s): Bi, XW (Bi, Xi-Wen); Li, YX (Li, Ye-Xiong); Fang, H (Fang, Hui); Jin, J (Jin, Jing); Wang,
WH (Wang, Wei-Hu); Wang, SL (Wang, Shu-Lian); Liu, YP (Liu, Yue-Ping); Song, YW (Song, YongWen); Ren, H (Ren, Hua); Dai, JR (Dai, Jian-Rong)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY
PHYSICS Volume:87 Issue: 5 Pages: 1086-1093 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2013.08.040 Published:
DEC 1 2013
Accession Number: WOS:000327496600043
ISSN: 0360-3016
eISSN: 1879-355X
Record 4 of 98
Title: Dosimetric evaluation of an ipsilateral intensity modulated radiotherapy beam
arrangement for parotid malignancies
Author(s): Yirmibesoglu, E (Yirmibesoglu, Eda); Fried, DV (Fried, David V.); Kostich, M (Kostich,
Mark); Rosenman, J (Rosenman, Julian); Shockley, W (Shockley, William); Weissler, M (Weissler,
Mark); Zanation, A (Zanation, Adam); Chera, B (Chera, Bhishamjit)
Source: RADIOLOGY AND ONCOLOGY Volume: 47 Issue: 4 Pages: 411-418 DOI:
10.2478/raon-2013-0010 Published: DEC 2013
Accession Number: WOS:000325718800014
ISSN: 1318-2099
eISSN: 1581-3207
Record 5 of 98
Title: Parotid perfusion in nasopharyngeal carcinoma patients in early-to-intermediate stage
after low-dose intensity-modulated radiotherapy: Evaluated by fat-saturated dynamic contrastenhanced magnetic resonance imaging
Author(s): Cheng, CC (Cheng, Cheng-Chieh); Chiu, SC (Chiu, Su-Chin); Jen, YM (Jen, Yee-Min);
Chang, HC (Chang, Hing-Chiu); Chung, HW (Chung, Hsiao-Wen); Liu, YJ (Liu, Yi-Jui); Chiu, HC
(Chiu, Hui-Chu); Chen, CY (Chen, Cheng-Yu); Huang, GS (Huang, Guo-Shu); Juan, CJ (Juan, ChunJung)
Source: MAGNETIC RESONANCE IMAGING Volume: 31 Issue: 8 Pages: 1278-1284 DOI:
10.1016/j.mri.2013.03.018 Published: OCT 2013
Accession Number: WOS:000324609000004
ISSN: 0730-725X
Record 6 of 98
Title: Postoperative chemoradiotherapy following pancreaticoduodenectomy Impact of dosevolumetric parameters on the development of diabetes mellitus
Author(s): Eom, K (Eom, K.); Chie, EK (Chie, E. K.); Kim, K (Kim, K.); Jang, JJ (Jang, J. J.); Kim, SW
(Kim, S. W.); Oh, DY (Oh, D. Y.); Im, SA (Im, S. A.); Kim, TY (Kim, T. Y.); Bang, YJ (Bang, Y. J.); Ha,
SW (Ha, S. W.)
Source: STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE Volume: 189 Issue: 9 Pages: 753-758 DOI:
10.1007/s00066-013-0405-3 Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000323507900004
ISSN: 0179-7158
Record 7 of 98
Title: Monte Carlo-based 3-dimensional dosimetry of salivary glands in radioiodine treatment of
differentiated thyroid cancer estimated using I-124 PET
Author(s): Hobbs, RF (Hobbs, R. F.); Jentzen, W (Jentzen, W.); Bockisch, A (Bockisch, A.);
Sgouros, G (Sgouros, G.)
Source: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Volume:
57 Issue: 1 Pages: 79-91 Published: MAR 2013
Accession Number: WOS:000317639500008
ISSN: 1824-4785
Record 8 of 98
Title: Unilateral neck therapy in the human papillomavirus era: Accepted regional spread
patterns
Author(s): Galloway, TJ (Galloway, Thomas J.); Lango, MN (Lango, Miriam N.); Burtness, B
(Burtness, Barbara); Mehra, R (Mehra, Ranee); Ruth, K (Ruth, Karen); Ridge, JA (Ridge, John A.)
Source: HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND
NECK Volume: 35 Issue: 2 Pages: 160-164 DOI: 10.1002/hed.22929 Published: FEB 2013
Accession Number: WOS:000314996700010
ISSN: 1043-3074
Record 9 of 98
Title: A Pragmatic Contouring Guideline for Salivary Gland Structures in Head and Neck
Radiation Oncology The MOIST Target
Author(s): Hoebers, F (Hoebers, Frank); Yu, E (Yu, Eugene); Eisbruch, A (Eisbruch, Avi); Thorstad,
W (Thorstad, Wade); O'Sullivan, B (O'Sullivan, Brian); Dawson, LA (Dawson, Laura A.); Hope, A
(Hope, Andrew)
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS Volume:
36 Issue: 1 Pages: 70-76 DOI: 10.1097/COC.0b013e31823a538e Published: FEB 2013
Accession Number: WOS:000313795200013
ISSN: 0277-3732
Record 10 of 98
Title: The Treatment Outcome and Radiation-Induced Toxicity for Patients with Head and Neck
Carcinoma in the IMRT Era: A Systematic Review with Dosimetric and Clinical Parameters
Author(s): Kouloulias, V (Kouloulias, Vassilis); Thalassinou, S (Thalassinou, Stella); Platoni, K
(Platoni, Kalliopi); Zygogianni, A (Zygogianni, Anna); Kouvaris, J (Kouvaris, John); Antypas, C
(Antypas, Christos); Efstathopoulos, E (Efstathopoulos, Efstathios); Nikolaos, K (Nikolaos,
Kelekis)
Source: BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL Article Number: 401261 DOI:
10.1155/2013/401261 Published: 2013
Accession Number: WOS:000326519800001
ISSN: 2314-6133
eISSN: 2314-6141
Record 11 of 98
Title: Scintigraphic assessment of salivary function after intensity-modulated radiotherapy for
head and neck cancer: Correlations with parotid dose and quality of life
Author(s): Chen, WC (Chen, Wen-Cheng); Lai, CH (Lai, Chia-Hsuan); Lee, TF (Lee, Tsair-Fwu);
Hung, CH (Hung, Chao-Hsiung); Liu, KC (Liu, Kuo-Chi); Tsai, MF (Tsai, Ming-Fong); Wang, WH
(Wang, Wen-Hung); Chen, HC (Chen, Hungcheng); Fang, FM (Fang, Fu-Ming); Chen, MF (Chen,
Miao-Fen)
Source: ORAL ONCOLOGY Volume: 49 Issue: 1 Pages: 42-48 DOI:
10.1016/j.oraloncology.2012.07.004 Published: JAN 2013
Accession Number: WOS:000312832200009
ISSN: 1368-8375
Record 12 of 98
Title: Normal tissue complication probability model parameter estimation for xerostomia in
head and neck cancer patients based on scintigraphy and quality of life assessments
Author(s): Lee, TF (Lee, Tsair-Fwu); Chao, PJ (Chao, Pei-Ju); Wang, HY (Wang, Hung-Yu); Hsu, HC
(Hsu, Hsuan-Chih); Chang, PS (Chang, PaoShu); Chen, WC (Chen, Wen-Cheng)
Source: BMC CANCER Volume: 12 Article Number: 567 DOI: 10.1186/1471-2407-12567 Published: DEC 4 2012
Accession Number: WOS:000313014500001
ISSN: 1471-2407
Record 13 of 98
Title: ULTRASOUND HISTOGRAM ASSESSMENT OF PAROTID GLAND INJURY FOLLOWING HEADAND-NECK RADIOTHERAPY: A FEASIBILITY STUDY
Author(s): Yang, XF (Yang, Xiaofeng); Tridandapani, S (Tridandapani, Srini); Beitler, JJ (Beitler,
Jonathan J.); Yu, DS (Yu, David S.); Yoshida, EJ (Yoshida, Emi J.); Curran, WJ (Curran, Walter J.);
Liu, T (Liu, Tian)
Source: ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 38 Issue: 9 Pages: 15141521 DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2012.05.005 Published: SEP 2012
Accession Number: WOS:000307378900004
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Yang, Xiaofeng G-9479-2012
ISSN: 0301-5629
Record 14 of 98
Title: Improving IMRT-plan quality with MLC leaf position refinement post plan optimization
Author(s): Niu, Y (Niu, Ying); Zhang, GW (Zhang, Guowei); Berman, BL (Berman, Barry L.); Parke,
WC (Parke, William C.); Yi, BY (Yi, Byongyong); Yu, CX (Yu, Cedric X.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 8 Pages: 5118-5126 DOI:
10.1118/1.4737518 Published: AUG 2012
Accession Number: WOS:000307917600050
ISSN: 0094-2405
Record 15 of 98
Title: Evaluation of saliva flow rates, Candida colonization and susceptibility of Candida strains
after head and neck radiation
Author(s): Karbach, J (Karbach, Julia); Walter, C (Walter, Christian); Al-Nawas, B (Al-Nawas,
Bilal)
Source: CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS Volume: 16 Issue: 4 Pages: 1305-1312 DOI:
10.1007/s00784-011-0612-1 Published: AUG 2012
Accession Number: WOS:000306590000035
ISSN: 1432-6981
*Record 16 of 98
Title: Monte Carlo role in radiobiological modelling of radiotherapy outcomes
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Pater, P (Pater, Piotr); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 11 Pages: R75-R97 DOI:
10.1088/0031-9155/57/11/R75 Published: JUN 7 2012
Accession Number: WOS:000304210300002
ISSN: 0031-9155
Record 17 of 98
Title: Histopathological Changes in Parotid and Submandibular Glands of Patients Treated with
Preoperative Chemoradiation Therapy for Oral Cancer
Author(s): Teshima, K (Teshima, Keiko); Murakami, R (Murakami, Ryuji); Yoshida, R (Yoshida,
Ryoji); Nakayama, H (Nakayama, Hideki); Hiraki, A (Hiraki, Akimitsu); Hirai, T (Hirai, Toshinori);
Nakaguchi, Y (Nakaguchi, Yuji); Tsujita, N (Tsujita, Naoko); Tomitaka, E (Tomitaka, Etsushi);
Furusawa, M (Furusawa, Mitsuhiro); Yamashita, Y (Yamashita, Yasuyuki); Shinohara, M
(Shinohara, Masanori)
Source: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH Volume: 53 Issue: 3 Pages: 492-496 DOI:
10.1269/jrr.11115 Published: MAY 2012
Accession Number: WOS:000307196500020
ISSN: 0449-3060
Record 18 of 98
Title: Clinical evaluation of intensity-modulated radiotherapy for head and neck cancers
Author(s): Bhide, SA (Bhide, S. A.); Newbold, KL (Newbold, K. L.); Harrington, KJ (Harrington, K.
J.); Nutting, CM (Nutting, C. M.)
Source: BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY Volume: 85 Issue: 1013 Pages: 487-494 DOI:
10.1259/bjr/85942136 Published: MAY 2012
Accession Number: WOS:000304364000002
ISSN: 0007-1285
Record 19 of 98
Title: Novel approaches to improve the therapeutic index of head and neck radiotherapy: An
analysis of data from the PARSPORT randomised phase III trial
Author(s): Buettner, F (Buettner, Florian); Miah, AB (Miah, Aisha B.); Gulliford, SL (Gulliford,
Sarah L.); Hall, E (Hall, Emma); Harrington, KJ (Harrington, Kevin J.); Webb, S (Webb, Steve);
Partridge, M (Partridge, Mike); Nutting, CM (Nutting, Christopher M.)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 103 Issue: 1 Pages: 82-87 DOI:
10.1016/j.radonc.2012.02.006 Published: APR 2012
Accession Number: WOS:000303485600015
ISSN: 0167-8140
Record 20 of 98
Title: Whole brain radiotherapy for brain metastases: The technique of irradiation influences
the dose to parotid glands
Author(s): Loos, G (Loos, G.); Paulon, R (Paulon, R.); Verrelle, P (Verrelle, P.); Lapeyre, M
(Lapeyre, M.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 16 Issue: 2 Pages: 136-139 DOI:
10.1016/j.canrad.2011.11.002 Published: APR 2012
Accession Number: WOS:000303030600008
ISSN: 1278-3218
Record 21 of 98
Title: Adaptive Radiotherapy Using Helical Tomotherapy for Head and Neck Cancer in Definitive
and Postoperative Settings: Initial Results
Author(s): Capelle, L (Capelle, L.); Mackenzie, M (Mackenzie, M.); Field, C (Field, C.); Parliament,
M (Parliament, M.); Ghosh, S (Ghosh, S.); Scrimger, R (Scrimger, R.)
Source: CLINICAL ONCOLOGY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 208-215 DOI:
10.1016/j.clon.2011.11.005 Published: APR 2012
Accession Number: WOS:000302428600007
ISSN: 0936-6555
Record 22 of 98
Title: Dosimetric evaluation of a three-phase adaptive radiotherapy for nasopharyngeal
carcinoma using helical tomotherapy
Author(s): Fung, WWK (Fung, Winky Wing Ki); Wu, VWC (Wu, Vincent Wing Cheung); Teo, PML
(Teo, Peter Man Lung)
Source: MEDICAL DOSIMETRY Volume: 37 Issue: 1 Pages: 92-97 DOI:
10.1016/j.meddos.2011.01.006 Published: SPR 2012
Accession Number: WOS:000301035000018
ISSN: 0958-3947
*Record 23 of 98
Title: TREATMENT PLANNING CONSTRAINTS TO AVOID XEROSTOMIA IN HEAD-AND-NECK
RADIOTHERAPY: AN INDEPENDENT TEST OF QUANTEC CRITERIA USING A PROSPECTIVELY
COLLECTED DATASET
Author(s): Moiseenko, V (Moiseenko, Vitali); Wu, J (Wu, Jonn); Hovan, A (Hovan, Allan); Saleh, Z
(Saleh, Ziad); Apte, A (Apte, Aditya); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Harrow, S (Harrow, Stephen);
Rabuka, C (Rabuka, Carman); Muggli, A (Muggli, Adam); Thompson, A (Thompson, Anna)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
82 Issue: 3 Pages: 1108-1114 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2011.04.020 Published: MAR 1 2012
Accession Number: WOS:000300423500045
ISSN: 0360-3016
Record 24 of 98
Title: Influence of intensity-modulated radiation therapy technique on xerostomia and related
quality of life in patients treated with intensity-modulated radiation therapy for
nasopharyngeal cancer
Author(s): Marucci, L (Marucci, Laura); Marzi, S (Marzi, Simona); Sperduti, I (Sperduti, Isabella);
Giovinazzo, G (Giovinazzo, Giuseppe); Pinnaro, P (Pinnaro, Paola); Benassi, M (Benassi,
Marcello); Strigari, L (Strigari, Lidia)
Source: HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND
NECK Volume: 34 Issue: 3 Pages: 328-335 DOI: 10.1002/hed.21736 Published: MAR 2012
Accession Number: WOS:000299939000004
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Strigari, Lidia J-3541-2012
ISSN: 1043-3074
Record 25 of 98
Title: Rotation-Free Computed Tomography with Orthogonal Ray Imaging: First Millimetric
Experimental Results
Author(s): Simoes, H (Simoes, Hugo); Battaglia, MC (Battaglia, Maria Cristina); Capela, M
(Capela, Miguel); Lopes, MD (Lopes, Maria do Carmo); Crespo, P (Crespo, Paulo)
Edited by: Yu B
Source: 2012 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM AND MEDICAL IMAGING CONFERENCE
RECORD (NSS/MIC) Book Series: IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record Pages:
3605-3612 Published: 2012
Accession Number: WOS:000326814203165
Conference Title: IEEE Nuclear Science Symposium / Medical Imaging Conference Record
(NSS/MIC) / 19th Room-Temperature Semiconductor X-ray and Gamma-ray Detector Workshop
Conference Date: OCT 29-NOV 03, 2012
Conference Location: Anaheim, CA
Conference Sponsors: IEEE, IEEE Nucl & Plasma Sci Soc
ISSN: 1082-3654
ISBN: 978-1-4673-2030-6; 978-1-4673-2028-3
Record 26 of 98
Title: INTENSITY-MODULATED RADIOTHERAPY IN THE TREATMENT OF OROPHARYNGEAL
CANCER: AN UPDATE OF THE MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER EXPERIENCE
Author(s): Setton, J (Setton, Jeremy); Caria, N (Caria, Nicola); Romanyshyn, J (Romanyshyn,
Jonathan); Koutcher, L (Koutcher, Lawrence); Wolden, SL (Wolden, Suzanne L.); Zelefsky, MJ
(Zelefsky, Michael J.); Rowan, N (Rowan, Nicholas); Sherman, EJ (Sherman, Eric J.); Fury, MG
(Fury, Matthew G.); Pfister, DG (Pfister, David G.); Wong, RJ (Wong, Richard J.); Shah, JP (Shah,
Jatin P.); Kraus, DH (Kraus, Dennis H.); Shi, WJ (Shi, Weiji); Zhang, ZG (Zhang, Zhigang); Schupak,
KD (Schupak, Karen D.); Gelblum, DY (Gelblum, Daphna Y.); Rao, SD (Rao, Shyam D.); Lee, NY
(Lee, Nancy Y.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
82 Issue: 1 Pages: 291-298 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2010.10.041 Published: JAN 2012
Accession Number: WOS:000298526100043
ISSN: 0360-3016
Record 27 of 98
Title: FDG-PET ASSESSMENT OF THE EFFECT OF HEAD AND NECK RADIOTHERAPY ON PAROTID
GLAND GLUCOSE METABOLISM
Author(s): Roach, MC (Roach, Michael C.); Turkington, TG (Turkington, Timothy G.); Higgins, KA
(Higgins, Kristin A.); Hawk, TC (Hawk, Thomas C.); Hoang, JK (Hoang, Jenny K.); Brizel, DM
(Brizel, David M.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
82 Issue: 1 Pages: 321-326 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2010.08.055 Published: JAN 2012
Accession Number: WOS:000298526100047
ISSN: 0360-3016
Record 28 of 98
Title: Comparison of intensity-modulated radiotherapy, adaptive radiotherapy proton
radiotherapy, and adaptive proton radiotherapy for treatment of locally advanced head and
neck cancer
Author(s): Simone, CB (Simone, Charles B., II); Ly, D (Ly, David); Dan, TD (Dan, Tu D.); Ondos, J
(Ondos, John); Ning, H (Ning, Holly); Belard, A (Belard, Arnaud); O'Connell, J (O'Connell, John);
Miller, RW (Miller, Robert W.); Simone, NL (Simone, Nicole L.)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 101 Issue: 3 Pages: 376-382 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.05.028 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000298894700006
ISSN: 0167-8140
Record 29 of 98
Title: IMPACT OF SALIVARY GLAND DOSIMETRY ON POST-IMRT RECOVERY OF SALIVA OUTPUT
AND XEROSTOMIA GRADE FOR HEAD-AND-NECK CANCER PATIENTS TREATED WITH OR
WITHOUT CONTRALATERAL SUBMANDIBULAR GLAND SPARING: A LONGITUDINAL STUDY
Author(s): Wang, ZH (Wang, Zhong-He); Yan, C (Yan, Chao); Zhang, ZY (Zhang, Zhi-Yuan); Zhang,
CP (Zhang, Chen-Ping); Hu, HS (Hu, Hat-Sheng); Tu, WY (Tu, Wen-Yong); Kirwan, J (Kirwan,
Jessica); Mendenhall, WM (Mendenhall, William M.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
81 Issue: 5 Pages: 1479-1487 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2010.07.1990 Published: DEC 1 2011
Accession Number: WOS:000297602400038
ISSN: 0360-3016
Record 30 of 98
Title: Improved Normal Tissue Sparing in Head and Neck Radiotherapy Using Biological Cost
Function Based-IMRT
Author(s): Anderson, N (Anderson, N.); Lawford, C (Lawford, C.); Khoo, V (Khoo, V.); Rolfo, M
(Rolfo, M.); Joon, DL (Joon, D. Lim); Wada, M (Wada, M.)
Source: TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT Volume: 10 Issue: 6 Pages: 575583 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000297183800007
ISSN: 1533-0346
Record 31 of 98
Title: Organ-sparing radiation therapy for head and neck cancer
Author(s): Wang, XS (Wang, XiaoShen); Hu, CS (Hu, ChaoSu); Eisbruch, A (Eisbruch, Avraham)
Source: NATURE REVIEWS CLINICAL ONCOLOGY Volume: 8 Issue: 11 Pages: 639-648 DOI:
10.1038/nrclinonc.2011.106 Published: NOV 2011
Accession Number: WOS:000296812500005
ISSN: 1759-4774
Record 32 of 98
Title: Volumetric modulated arc therapy: a review of current literature and clinical use in
practice
Author(s): Teoh, M (Teoh, M.); Clark, CH (Clark, C. H.); Wood, K (Wood, K.); Whitaker, S
(Whitaker, S.); Nisbet, A (Nisbet, A.)
Source: BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY Volume: 84 Issue: 1007 Pages: 967-996 DOI:
10.1259/bjr/22373346 Published: NOV 2011
Accession Number: WOS:000296558700008
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Nisbet, Andrew A-9651-2013
ISSN: 0007-1285
Record 33 of 98
Title: Posttreatment Quality-of-Life Assessment in Patients With Head and Neck Cancer Treated
With Intensity-modulated Radiation Therapy
Author(s): O'Neill, M (O'Neill, Michael); Heron, DE (Heron, Dwight E.); Flickinger, JC (Flickinger,
John C.); Smith, R (Smith, Ryan); Ferris, RL (Ferris, Robert L.); Gibson, M (Gibson, Michael)
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS Volume:
34 Issue: 5 Pages: 478-482 DOI: 10.1097/COC.0b013e3181f4759c Published: OCT 2011
Accession Number: WOS:000295161600007
ISSN: 0277-3732
Record 34 of 98
Title: Parotid gland-recovery after radiotherapy in the head and neck region-36 months followup of a prospective clinical study
Author(s): Hey, J (Hey, Jeremias); Setz, J (Setz, Juergen); Gerlach, R (Gerlach, Reinhard); Janich,
M (Janich, Martin); Hildebrandt, G (Hildebrandt, Guido); Vordermark, D (Vordermark, Dirk);
Gernhardt, CR (Gernhardt, Christian R.); Kuhnt, T (Kuhnt, Thomas)
Source: RADIATION ONCOLOGY Volume: 6 Article Number: 125 DOI: 10.1186/1748-717X-6125 Published: SEP 27 2011
Accession Number: WOS:000296726900001
ISSN: 1748-717X
Record 35 of 98
Title: Salivary gland sparing in the treatment of head and neck cancer
Author(s): Scrimger, R (Scrimger, Rufus)
Source: EXPERT REVIEW OF ANTICANCER THERAPY Volume: 11 Issue: 9 Pages: 14371448 DOI: 10.1586/ERA.11.101 Published: SEP 2011
Accession Number: WOS:000296034500020
ISSN: 1473-7140
Record 36 of 98
Title: Dosimetric impact of target definitions on normal structures in head and neck cancer
Author(s): Monaghan, MT (Monaghan, Micah T.); Bonner, JA (Bonner, James A.); Schaner, PE
(Schaner, Philip E.); Caudell, JJ (Caudell, Jimmy J.)
Source: HEAD & NECK ONCOLOGY Volume: 3 Article Number: 34 DOI: 10.1186/1758-3284-334 Published: AUG 11 2011
Accession Number: WOS:000296449800001
ISSN: 1758-3284
Record 37 of 98
Title: Head and Neck Cancer as a Model for Advances in Imaging Prognosis, Early Assessment,
and Posttherapy Evaluation
Author(s): Brizel, DM (Brizel, David M.)
Source: CANCER JOURNAL Volume: 17 Issue: 3 Pages: 159-165 DOI:
10.1097/PPO.0b013e31821e8a09 Published: MAY-JUN 2011
Accession Number: WOS:000290948300004
ISSN: 1528-9117
Record 38 of 98
Title: Longitudinal Changes over 2 Years in Parotid Glands of Patients Treated with Preoperative
30-Gy Irradiation for Oral Cancer
Author(s): Tomitaka, E (Tomitaka, Etsushi); Murakami, R (Murakami, Ryuji); Teshima, K
(Teshima, Keiko); Nomura, T (Nomura, Tomoko); Nakaguchi, Y (Nakaguchi, Yuji); Nakayama, H
(Nakayama, Hideki); Kitajima, M (Kitajima, Mika); Hirai, T (Hirai, Toshinori); Araki, Y (Araki,
Yushi); Shinohara, M (Shinohara, Masanori); Yamashita, Y (Yamashita, Yasuyuki)
Source: JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Volume: 41 Issue: 4 Pages: 503507 DOI: 10.1093/jjco/hyq236 Published: APR 2011
Accession Number: WOS:000289169400009
ISSN: 0368-2811
Record 39 of 98
Title: Radiation Injury of the Parotid Glands During Treatment for Head and Neck Cancer:
Assessment Using Dynamic Contrast-Enhanced MR Imaging
Author(s): Lee, FKH (Lee, Francis Kar-ho); King, AD (King, Ann Dorothy); Kam, MKM (Kam,
Michael Koon-ming); Ma, BBY (Ma, Brigette Buig-yue); Yeung, DKW (Yeung, David Ka-wai)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 175 Issue: 3 Pages: 291-296 DOI:
10.1667/RR2370.1 Published: MAR 2011
Accession Number: WOS:000288358100004
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
King, Ann C-9845-2011
ISSN: 0033-7587
Record 40 of 98
Title: Histamine prevents functional and morphological alterations of submandibular glands
induced by ionising radiation
Author(s): Medina, VA (Medina, Vanina A.); Prestifilippo, JP (Prestifilippo, Juan P.); Croci, M
(Croci, Maximo); Carabajal, E (Carabajal, Eliana); Bergoc, RM (Bergoc, Rosa M.); Elverdin, JC
(Elverdin, Juan C.); Rivera, ES (Rivera, Elena S.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY Volume: 87 Issue: 3 Pages: 284292 DOI: 10.3109/09553002.2010.533247 Published: MAR 2011
Accession Number: WOS:000287862200005
ISSN: 0955-3002
Record 41 of 98
Title: Parotid gland as a risk organ in whole brain radiotherapy
Author(s): Noh, OK (Noh, O. Kyu); Chun, M (Chun, Mison); Nam, SS (Nam, Sang Soo); Jang, H
(Jang, Hyunsoo); Jo, S (Jo, Sunmi); Oh, YT (Oh, Young-Taek); Lim, JC (Lim, Jun Chul)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 98 Issue: 2 Pages: 223-226 DOI:
10.1016/j.radonc.2010.12.013 Published: FEB 2011
Accession Number: WOS:000288472100014
ISSN: 0167-8140
Record 42 of 98
Title: Subcutaneous Compared With Intravenous Administration of Amifostine in Patients With
Head and Neck Cancer Receiving Radiotherapy: Final Results of the GORTEC 2000-02 Phase III
Randomized Trial
Author(s): Bardet, E (Bardet, Etienne); Martin, L (Martin, Laurent); Calais, G (Calais, Gilles);
Alfonsi, M (Alfonsi, Marc); Feham, NE (Feham, Nasr Eddine); Tuchais, C (Tuchais, Claude);
Boisselier, P (Boisselier, Pierre); Dessard-Diana, B (Dessard-Diana, Bernadette); Seng, SH (Seng,
Sok-Hun); Garaud, P (Garaud, Pascal); Auperin, A (Auperin, Anne); Bourhis, J (Bourhis, Jean)
Source: JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Volume: 29 Issue: 2 Pages: 127-133 DOI:
10.1200/JCO.2009.25.5638 Published: JAN 10 2011
Accession Number: WOS:000285965400015
ISSN: 0732-183X
Record 43 of 98
Title: Effectiveness of Three-Dimensional Conformal Radiotherapy for Treating Early Primary
Nasopharyngeal Carcinoma
Author(s): Luo, W (Luo, Wei); Ye, L (Ye, Ling); Yu, Z (Yu, Zhan); He, ZC (He, Zhichun); Li, FM (Li,
Fangming); Liu, MZ (Liu, Mengzhong)
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS Volume:
33 Issue: 6 Pages: 604-608 DOI: 10.1097/COC.0b013e3181c4c6c7 Published: DEC 2010
Accession Number: WOS:000284825000014
ISSN: 0277-3732
Record 44 of 98
Title: Biomechanical-based image registration for head and neck radiation treatment
Author(s): Al-Mayah, A (Al-Mayah, Adil); Moseley, J (Moseley, Joanne); Hunter, S (Hunter,
Shannon); Velec, M (Velec, Mike); Chau, L (Chau, Lily); Breen, S (Breen, Stephen); Brock, K
(Brock, Kristy)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 21 Pages: 6491-6500 DOI:
10.1088/0031-9155/55/21/010 Published: NOV 7 2010
Accession Number: WOS:000283153600004
ISSN: 0031-9155
Record 45 of 98
Title: Evidence-based review: Quality of life following head and neck intensity-modulated
radiotherapy
Author(s): Scott-Brown, M (Scott-Brown, Martin); Miah, A (Miah, Aisha); Harrington, K
(Harrington, Kevin); Nutting, C (Nutting, Chris)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 97 Issue: 2 Pages: 249-257 DOI:
10.1016/j.radonc.2010.08.004 Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000284812800016
ISSN: 0167-8140
Record 46 of 98
Title: PAROTID GLAND FUNCTION AFTER RADIOTHERAPY: THE COMBINED MICHIGAN AND
UTRECHT EXPERIENCE
Author(s): Dijkema, T (Dijkema, Tim); Raaijmakers, CPJ (Raaijmakers, Cornelis P. J.); Ten Haken,
RK (Ten Haken, Randall K.); Roesink, JM (Roesink, Judith M.); Braam, PM (Braam, Petra M.);
Houweling, AC (Houweling, Anette C.); Moerland, MA (Moerland, Marinus A.); Eisbruch, A
(Eisbruch, Avraham); Terhaard, CHJ (Terhaard, Chris H. J.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
78 Issue: 2 Pages: 449-453 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.07.1708 Published: OCT 1 2010
Accession Number: WOS:000282147000020
Conference Title: 50th Annual Meeting of the American-Society-for-Therapeutic-Radiology-andOncology
Conference Date: SEP 21-25, 2008
Conference Location: Boston, MA
Conference Sponsors: Amer Soc Therapeut Radiol & Oncol
ISSN: 0360-3016
Record 47 of 98
Title: PROOF OF PRINCIPLE OF OCULAR SPARING IN DOGS WITH SINONASAL TUMORS TREATED
WITH INTENSITY-MODULATED RADIATION THERAPY
Author(s): Lawrence, JA (Lawrence, Jessica A.); Forrest, LJ (Forrest, Lisa J.); Turek, MM (Turek,
Michelle M.); Miller, PE (Miller, Paul E.); Mackie, TR (Mackie, T. Rockwell); Jaradat, HA (Jaradat,
Hazim A.); Vail, DM (Vail, David M.); Dubielzig, RR (Dubielzig, Richard R.); Chappell, R (Chappell,
Richard); Mehta, MP (Mehta, Minesh P.)
Source: VETERINARY RADIOLOGY & ULTRASOUND Volume: 51 Issue: 5 Pages: 561-570 DOI:
10.1111/j.1740-8261.2010.01695.x Published: SEP-OCT 2010
Accession Number: WOS:000281553700016
ISSN: 1058-8183
Record 48 of 98
Title: A systematic review of salivary gland hypofunction and xerostomia induced by cancer
therapies: prevalence, severity and impact on quality of life
Author(s): Jensen, SB (Jensen, S. B.); Pedersen, AML (Pedersen, A. M. L.); Vissink, A (Vissink, A.);
Andersen, E (Andersen, E.); Brown, CG (Brown, C. G.); Davies, AN (Davies, A. N.); Dutilh, J
(Dutilh, J.); Fulton, JS (Fulton, J. S.); Jankovic, L (Jankovic, L.); Lopes, NNF (Lopes, N. N. F.); Mello,
ALS (Mello, A. L. S.); Muniz, LV (Muniz, L. V.); Murdoch-Kinch, CA (Murdoch-Kinch, C. A.); Nair,
RG (Nair, R. G.); Napenas, JJ (Napenas, J. J.); Nogueira-Rodrigues, A (Nogueira-Rodrigues, A.);
Saunders, D (Saunders, D.); Stirling, B (Stirling, B.); von Bultzingslowen, I (von Bueltzingsloewen,
I.); Weikel, DS (Weikel, D. S.); Elting, LS (Elting, L. S.); Spijkervet, FKL (Spijkervet, F. K. L.);
Brennan, MT (Brennan, M. T.)
Group Author(s): MASCC ISOO
Source: SUPPORTIVE CARE IN CANCER Volume: 18 Issue: 8 Pages: 1039-1060 DOI:
10.1007/s00520-010-0827-8 Published: AUG 2010
Accession Number: WOS:000280599200017
ISSN: 0941-4355
Record 49 of 98
Title: A systematic review of salivary gland hypofunction and xerostomia induced by cancer
therapies: management strategies and economic impact
Author(s): Jensen, SB (Jensen, S. B.); Pedersen, AML (Pedersen, A. M. L.); Vissink, A (Vissink, A.);
Andersen, E (Andersen, E.); Brown, CG (Brown, C. G.); Davies, AN (Davies, A. N.); Dutilh, J
(Dutilh, J.); Fulton, JS (Fulton, J. S.); Jankovic, L (Jankovic, L.); Lopes, NNF (Lopes, N. N. F.); Mello,
ALS (Mello, A. L. S.); Muniz, LV (Muniz, L. V.); Murdoch-Kinch, CA (Murdoch-Kinch, C. A.); Nair,
RG (Nair, R. G.); Napenas, JJ (Napenas, J. J.); Nogueira-Rodrigues, A (Nogueira-Rodrigues, A.);
Saunders, D (Saunders, D.); Stirling, B (Stirling, B.); von Bultzingslowen, I (von Bueltzingsloewen,
I.); Weikel, DS (Weikel, D. S.); Elting, LS (Elting, L. S.); Spijkervet, FKL (Spijkervet, F. K. L.);
Brennan, MT (Brennan, M. T.)
Group Author(s): MASCC ISOO
Source: SUPPORTIVE CARE IN CANCER Volume: 18 Issue: 8 Pages: 1061-1079 DOI:
10.1007/s00520-010-0837-6 Published: AUG 2010
Accession Number: WOS:000280599200018
ISSN: 0941-4355
Record 50 of 98
Title: Normal tissue tolerance to external beam radiation therapy: Salivary glands
Author(s): Ortholan, C (Ortholan, C.); Benezery, K (Benezery, K.); Bensadoun, RJ (Bensadoun, R.
-J.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 14 Issue: 4-5 Pages: 290-294 DOI:
10.1016/j.canrad.2010.03.007 Published: JUL 2010
Accession Number: WOS:000281050100013
ISSN: 1278-3218
Рад бр. 11:
Lin, L. L., Mutic, S., Malyapa, R. S., Low, D. A., Miller, T. R., Vićić, M., ... and Grigsby, P. W.,
Sequential FDG-PET brachytherapy treatment planning in carcinoma of the cervix. International
Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 63(5), 1494-1501 (2005)
Цитираност: 16, 17 са цитатима коаутора, 18 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
Record 1 of 18
Title: Functional Imaging to Predict Tumor Response in Locally Advanced Cervical Cancer
Author(s): Barwick, TD (Barwick, Tara D.); Taylor, A (Taylor, Alexandra); Rockall, A (Rockall,
Andrea)
Source: CURRENT ONCOLOGY REPORTS Volume: 15 Issue: 6 Pages: 549-558 DOI:
10.1007/s11912-013-0344-2 Published: DEC 2013
Accession Number: WOS:000327084600006
ISSN: 1523-3790
eISSN: 1534-6269
Record 2 of 18
Title: Metabolic Response of Lymph Nodes Immediately After RT Is Related With Survival
Outcome of Patients With Pelvic Node-Positive Cervical Cancer Using Consecutive [F18]fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography/Computed Tomography
Author(s): Yoon, MS (Yoon, Mee Sun); Ahn, SJ (Ahn, Sung-Ja); Nah, BS (Nah, Byung-Sik); Chung,
WK (Chung, Woong-Ki); Song, HC (Song, Ho-Chun); Yoo, SW (Yoo, Su Woong); Song, JY (Song,
Ju-Young); Jeong, JU (Jeong, Jae-Uk); Nam, TK (Nam, Taek-Keun)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
84 Issue: 4 Pages: E491-E497 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2012.05.041 Published: NOV 15 2012
Accession Number: WOS:000310565300007
ISSN: 0360-3016
Record 3 of 18
Title: 18F-fluorodeoxyglucose Positron Emisson Tomography/Computed Tomography Guided
Conformal Brachytherapy for Cervical Cancer
Author(s): Nam, H (Nam, Heerim); Huh, SJ (Huh, Seung Jae); Ju, SG (Ju, Sang Gyu); Park, W
(Park, Won); Lee, JE (Lee, Jeong Eun); Choi, JY (Choi, Joon Young); Kim, BT (Kim, Byung-Tae);
Kim, CK (Kim, Chan Kyo); Park, BK (Park, Byung Kwan)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY
PHYSICS Volume:84 Issue: 1 Pages: E29-E34 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2012.02.055 Published:
SEP 1 2012
Accession Number: WOS:000308061900006
ISSN: 0360-3016
Record 4 of 18
Title: Metabolic Response of Pelvic and Para-Aortic Lymph Nodes During Radiotherapy for
Carcinoma of the Uterine Cervix Using Positron Emission Tomography/Computed Tomography
Author(s): Yoon, MS (Yoon, Mee Sun); Nam, TK (Nam, Taek-Keun); Chung, WK (Chung, WoongKi); Jeong, SY (Jeong, Shin Young); Ahn, SJ (Ahn, Sung-Ja); Nah, BS (Nah, Byung-Sik); Song, JY
(Song, Ju-Young); Jeong, JU (Jeong, Jae-Uk)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER Volume: 21 Issue: 4 Pages:
699-705 DOI: 10.1111/IGC.0b013e3181e94349 Published: MAY 2011
Accession Number: WOS:000290250600018
ISSN: 1048-891X
Record 5 of 18
Title: The metabolic response using F-18-fluorodeoxyglucose-positron emission
tomography/computed tomography and the change in the carcinoembryonic antigen level for
predicting response to pre-operative chemoradiotherapy in patients with rectal cancer
Author(s): Yoon, MS (Yoon, Mee Sun); Ahn, SJ (Ahn, Sung-Ja); Nah, BS (Nah, Byung-Sik); Chung,
WK (Chung, Woong-Ki); Song, JY (Song, Ju-Young); Jeong, JU (Jeong, Jae-Uk); Nam, TK (Nam,
Taek-Keun)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 98 Issue: 1 Pages: 134-138 DOI:
10.1016/j.radonc.2010.10.012 Published: JAN 2011
Accession Number: WOS:000286994400022
ISSN: 0167-8140
Record 6 of 18
Title: High dose rate versus low dose rate intracavity brachytherapy for locally advanced
uterine cervix cancer
Author(s): Wang, XH (Wang, XiaoHu); Liu, RF (Liu, Ruifeng); Ma, B (Ma, Bin); Yang, KH (Yang,
KeHu); Tian, JH (Tian, Jinhui); Jiang, L (Jiang, Lei); Bai, ZG (Bai, Zheng Gang); Hao, XY (Hao, Xiang
Yong); Wang, J (Wang, Jun); Li, J (Li, Jun); Sun, SL (Sun, Shao Liang); Yin, H (Yin, Hong)
Source: COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS Issue: 7 Article Number:
CD007563 DOI: 10.1002/14651858.CD007563.pub2 Published: 2010
Accession Number: WOS:000279630900020
ISSN: 1469-493X
Record 7 of 18
Title: CONFORMAL BRACHYTHERAPY PLANNING FOR CERVICAL CANCER USING
TRANSABDOMINAL ULTRASOUND
Author(s): Van Dyk, S (Van Dyk, Sylvia); Narayan, K (Narayan, Kailash); Fisher, R (Fisher,
Richard); Bernshaw, D (Bernshaw, David)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
75 Issue: 1 Pages: 64-70 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2008.10.057 Published: SEP 1 2009
Accession Number: WOS:000269328700013
ISSN: 0360-3016
Record 8 of 18
Title: Pretreatment Diagnostic Evaluation of Cervical Cancer
Author(s): Lemke, U (Lemke, U.); Hamm, B (Hamm, B.)
Source: ROFO-FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIET DER RONTGENSTRAHLEN UND DER
BILDGEBENDEN VERFAHREN Volume: 181 Issue: 5 Pages: 433-440 DOI: 10.1055/s-00281109196 Published: MAY 2009
Accession Number: WOS:000266408800004
ISSN: 1438-9029
Record 9 of 18
Title: Use of PET and PET/CT for Radiation Therapy Planning: IAEA expert report 2006-2007
Author(s): MacManus, M (MacManus, Michael); Nestle, U (Nestle, Ursula); Rosenzweig, KE
(Rosenzweig, Kenneth E.); Carrio, I (Carrio, Ignasi); Messa, C (Messa, Cristina); Belohlavek, O
(Belohlavek, Otakar); Danna, M (Danna, Massimo); Inoue, T (Inoue, Tomio); Deniaud-Alexandre,
E (Deniaud-Alexandre, Elizabeth); Schipani, S (Schipani, Stefano); Watanabe, N (Watanabe,
Naoyuki); Dondi, M (Dondi, Maurizio); Jeremic, B (Jeremic, Branislav)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 91 Issue: 1 Pages: 85-94 DOI:
10.1016/j.radonc.2008.11.008 Published: APR 2009
Accession Number: WOS:000265357800014
ISSN: 0167-8140
Record 10 of 18
Title: The Impact of Hybrid PET-CT Scan on Overall Oncologic Management, with a Focus on
Radiotherapy Planning: A Prospective, Blinded Study
Author(s): Kruser, TJ (Kruser, Tim J.); Bradley, KA (Bradley, Kristin A.); Bentzen, SM (Bentzen,
Soren M.); Anderson, BM (Anderson, Bethany M.); Gondi, V (Gondi, Vinai); Khuntia, D (Khuntia,
Deepak); Perlman, SB (Perlman, Scott B.); Tome, WA (Tome, Wolfgang A.); Chappell, RJ
(Chappell, Richard J.); Walker, WL (Walker, Wendy L.); Mehta, MP (Mehta, Minesh P.)
Source: TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT Volume: 8 Issue: 2 Pages: 149-
158 Published: APR 2009
Accession Number: WOS:000265429600008
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Bentzen, Soren E-3997-2012
ISSN: 1533-0346
Record 11 of 18
Title: PET and PET-CT imaging of gynecological malignancies: present role and future promise
Author(s): Basu, S (Basu, Sandip); Li, GM (Li, Geming); Alavi, A (Alavi, Abass)
Source: Expert Review of Anticancer Therapy Volume: 9 Issue: 1 Pages: 75-96 DOI:
10.1586/14737140.9.1.75 Published: JAN 2009
Accession Number: WOS:000262564700017
ISSN: 1473-7140
Record 12 of 18
Title: New trends in the evaluation and treatment of cervix cancer: The role of FDG-PET
Author(s): Magne, N (Magne, Nicolas); Chargari, C (Chargari, Cyrus); Vicenzi, L (Vicenzi, Lisa);
Gillion, N (Gillion, Norman); Messai, T (Messai, Taha); Magne, J (Magne, Jacques); Bonardel, G
(Bonardel, Gerald); Haie-Meder, C (Haie-Meder, Christine)
Source: CANCER TREATMENT REVIEWS Volume: 34 Issue: 8 Pages: 671-681 DOI:
10.1016/j.ctrv.2008.08.003 Published: DEC 2008
Accession Number: WOS:000261866100001
ISSN: 0305-7372
Record 13 of 18
Title: Role of PET/CT in the evaluation of cervical cancer
Author(s): Jover, R (Jover, Raquel); Lourido, D (Lourido, Daniel); Gonzalez, C (Gonzalez,
Cristina); Rojo, A (Rojo, Alejandro); Gorospe, L (Gorospe, Luis); Alfonso, JM (Alfonso, Jose
Miguel)
Source: GYNECOLOGIC ONCOLOGY Volume: 110 Issue: 3 Pages: S55-S59 DOI:
10.1016/j.ygyno.2008.05.023 Supplement: 2 Published: SEP 2008
Accession Number: WOS:000259392000016
Conference Title: 1st International Symposium on Cervical Cancer - Challenging Cervical Cancer
Conference Date: FEB 21-22, 2008
Conference Location: Madrid, SPAIN
ISSN: 0090-8258
Record 14 of 18
Title: Current concepts on imaging in radiotherapy
Author(s): Lecchi, M (Lecchi, Michela); Fossati, P (Fossati, Piero); Elisei, F (Elisei, Federica);
Orecchia, R (Orecchia, Roberto); Lucignani, G (Lucignani, Giovanni)
Source: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Volume:
35 Issue: 4 Pages: 821-837 DOI: 10.1007/s00259-007-0631-y Published: APR 2008
Accession Number: WOS:000255964900017
ISSN: 1619-7070
Record 15 of 18
Title: Correlation of traditional point a with anatomic location of uterine artery and ureter in
cancer of the uterine cervix
Author(s): Wang, KL (Wang, Kung-Liahng); Yang, YC (Yang, Yuh-Cheng); Chao, KSC (Chao, K. S.
Clifford); Wu, MH (Wu, Meng-Hao); Tai, HC (Tai, Hung-Chi); Chen, TC (Chen, Tze-Chien); Huang,
MC (Huang, Ming-Chao); Chen, JR (Chen, Jen-Ruei); Su, TH (Su, Tsung-Hsien); Chen, YJ (Chen,
Yu-Jen)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
69 Issue: 2 Pages: 498-503 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2007.03.038 Published: OCT 1 2007
Accession Number: WOS:000249796100025
ISSN: 0360-3016
**Record 16 of 18
Title: Adaptive brachytherapy treatment planning for cervical cancer using FDG-PET
Author(s): Lin, LL (Lin, Lilie L.); Mutic, S (Mutic, Sasa); Low, DA (Low, Daniel A.); LaForest, R
(LaForest, Richard); Vicic, M (Vicic, Milos); Zoberi, I (Zoberi, Imran); Miller, TR (Miller, Tom R.);
Grigsby, PW (Grigsby, Perry W.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
67 Issue: 1 Pages: 91-96 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2006.08.017 Published: JAN 1 2007
Accession Number: WOS:000243292000013
ISSN: 0360-3016
Record 17 of 18
Title: Cancer of the cervix: Current management and new approaches
Author(s): Shivnani, AT (Shivnani, Anand T.); Rimel, BJ (Rimel, B. J.); Schink, J (Schink, Julian);
Small, W (Small, William, Jr.)
Source: ONCOLOGY-NEW YORK Volume: 20 Issue: 12 Pages: 1553-1560 Published: NOV
2006
Accession Number: WOS:000202978000008
ISSN: 0890-9091
*Record 18 of 18
Title: FDG-PET imaging for the assessment of physiologic volume response during radiotherapy
in cervix cancer
Author(s): Lin, LLL (Lin, LLL); Yang, ZY (Yang, ZY); Mutic, S (Mutic, S); Miller, TR (Miller, TR);
Grigsby, PW (Grigsby, PW)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
65 Issue: 1 Pages: 177-181 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2005.12.016 Published: MAY 1 2006
Accession Number: WOS:000238162600025
ISSN: 0360-3016
Рад бр. 12:
El Naqa, I., Bradley, J., Blanco, A. I., Lindsay, P. E., Vićić, M., Hope, A., and Deasy, J. O.,
Multivariable modeling of radiotherapy outcomes, including dose–volume and clinical factors.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 64(4), 1275-1286 (2006)
Цитираност: 26, 40 са цитатима коаутора, 42 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
Record 1 of 42
Title: Using Multivariate Regression Model with Least Absolute Shrinkage and Selection
Operator (LASSO) to Predict the Incidence of Xerostomia after Intensity-Modulated
Radiotherapy for Head and Neck Cancer
Author(s): Lee, TF (Lee, Tsair-Fwu); Chao, PJ (Chao, Pei-Ju); Ting, HM (Ting, Hui-Min); Chang, LY
(Chang, Liyun); Huang, YJ (Huang, Yu-Jie); Wu, JM (Wu, Jia-Ming); Wang, HY (Wang, Hung-Yu);
Horng, MF (Horng, Mong-Fong); Chang, CM (Chang, Chun-Ming); Lan, JH (Lan, Jen-Hong);
Huang, YY (Huang, Ya-Yu); Fang, FM (Fang, Fu-Min); Leung, SW (Leung, Stephen Wan)
Source: PLOS ONE Volume: 9 Issue: 2 Article Number: e89700 DOI:
10.1371/journal.pone.0089700 Published: FEB 28 2014
Accession Number: WOS:000332396200075
ISSN: 1932-6203
Record 2 of 42
Title: Multivariate Normal Tissue Complication Probability Modeling of Heart Valve Dysfunction
in Hodgkin Lymphoma Survivors
Author(s): Cella, L (Cella, Laura); Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele); Conson, M (Conson, Manuel);
D'Avino, V (D'Avino, Vittoria); Salvatore, M (Salvatore, Marco); Pacelli, R (Pacelli, Roberto)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
87 Issue: 2 Pages: 304-310 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2013.05.049 Published: OCT 1 2013
Accession Number: WOS:000324310500016
ISSN: 0360-3016
Record 3 of 42
Title: Multivariate normal tissue complication probability modeling of gastrointestinal toxicity
after external beam radiotherapy for localized prostate cancer
Author(s): Cella, L (Cella, Laura); D'Avino, V (D'Avino, Vittoria); Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele);
Conson, M (Conson, Manuel); Doria, F (Doria, Francesca); Faiella, A (Faiella, Adriana); Loffredo,
F (Loffredo, Filomena); Salvatore, M (Salvatore, Marco); Pacelli, R (Pacelli, Roberto)
Source: RADIATION ONCOLOGY Volume: 8 Article Number: 221 DOI: 10.1186/1748-717X-8221 Published: SEP 23 2013
Accession Number: WOS:000327726200001
ISSN: 1748-717X
Record 4 of 42
Title: Damped sinusoidal function to model acute irradiation in radiotherapy patients
Author(s): Tukiendorf, A (Tukiendorf, Andrzej); Miszczyk, L (Miszczyk, Leszek); Bojarski, J
(Bojarski, Jacek)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 29 Issue:
5 Pages: 513-519 DOI: 10.1016/j.ejmp.2012.12.004 Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000330144700012
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 5 of 42
Title: Software for quantitative analysis of radiotherapy: Overview, requirement analysis and
design solutions
Author(s): Zhang, L (Zhang, Lanlan); Hub, M (Hub, Martina); Mang, S (Mang, Sarah); Thieke, C
(Thieke, Christian); Nix, O (Nix, Oliver); Karger, CP (Karger, Christian P.); Floca, R (Floca, Ralf .)
Source: COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Volume: 110 Issue: 3 Pages:
528-537 DOI: 10.1016/j.cmpb.2013.03.002 Published: JUN 2013
Accession Number: WOS:000319178500029
ISSN: 0169-2607
Record 6 of 42
Title: Biological Considerations When Comparing Proton Therapy. With Photon Therapy
Author(s): Paganetti, H (Paganetti, Harald); van Luijk, P (van Luijk, Peter)
Source: SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 2 Pages: 77-87 DOI:
10.1016/j.semradonc.2012.11.002 Published: APR 2013
Accession Number: WOS:000316527300002
ISSN: 1053-4296
Record 7 of 42
Title: The future of predictive models in radiation oncology: from extensive data mining to
reliable modeling of the results
Author(s): Valentini, V (Valentini, Vincenzo); Dinapoli, N (Dinapoli, Nicola); Damiani, A (Damiani,
Andrea)
Source: FUTURE ONCOLOGY Volume: 9 Issue: 3 Pages: 311-313 DOI:
10.2217/FON.12.197 Published: MAR 2013
Accession Number: WOS:000315966900002
ISSN: 1479-6694
Record 8 of 42
Title: Radiation therapy following surgery for localized breast cancer: outcome prediction by
classical prognostic factors and approximated genetic subtypes
Author(s): Pacelli, R (Pacelli, Roberto); Conson, M (Conson, Manuel); Cella, L (Cella, Laura);
Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele); Troncone, G (Troncone, Giancarlo); Iorio, V (Iorio, Vincenzo); Solla, R
(Solla, Raffaele); Farella, A (Farella, Antonio); Scala, S (Scala, Stefania); Pagliarulo, C (Pagliarulo,
Clorindo); Salvatore, M (Salvatore, Marco)
Source: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH Volume: 54 Issue: 2 Pages: 292-298 DOI:
10.1093/jrr/rrs087 Published: MAR 2013
Accession Number: WOS:000316118000012
ISSN: 0449-3060
Record 9 of 42
Title: Untitled
Author(s): Cella, L (Cella, Laura); Conson, M (Conson, Manuel); Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele);
Pacelli, R (Pacelli, Roberto)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
85 Issue: 1 Pages: 11-11 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2012.09.009 Published: JAN 1 2013
Accession Number: WOS:000312204700025
ISSN: 0360-3016
Record 10 of 42
Title: Development of multivariate NTCP models for radiation-induced hypothyroidism: a
comparative analysis
Author(s): Cella, L (Cella, Laura); Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele); Conson, M (Conson, Manuel);
D'Avino, V (D'Avino, Vittoria); Salvatore, M (Salvatore, Marco); Pacelli, R (Pacelli, Roberto)
Source: RADIATION ONCOLOGY Volume: 7 Article Number: 224 DOI: 10.1186/1748-717X-7224 Published: DEC 27 2012
Accession Number: WOS:000315407400001
ISSN: 1748-717X
Record 11 of 42
Title: Mean esophageal radiation dose is predictive of the grade of acute esophagitis in lung
cancer patients treated with concurrent radiotherapy and chemotherapy
Author(s): Ozgen, A (Ozgen, Aytul); Hayran, M (Hayran, Mutlu); Kahraman, F (Kahraman, Fatih)
Source: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH Volume: 53 Issue: 6 Pages: 916-922 DOI:
10.1093/jrr/rrs056 Published: NOV 2012
Accession Number: WOS:000311233700012
ISSN: 0449-3060
Record 12 of 42
Title: A Prospective Cohort Study on Radiation-induced Hypothyroidism: Development of an
NTCP Model
Author(s): Boomsma, MJ (Boomsma, Marjolein J.); Bijl, HP (Bijl, Hendrik P.); Christianen, MEMC
(Christianen, Miranda E. M. C.); Beetz, I (Beetz, Ivo); Chouvalova, O (Chouvalova, Olga);
Steenbakkers, RJHM (Steenbakkers, Roel J. H. M.); van der Laan, BFAM (van der Laan, Bernard
F. A. M.); Wolffenbuttel, BHR (Wolffenbuttel, Bruce H. R.); Oosting, SF (Oosting, Sjoukje F.);
Schilstra, C (Schilstra, Cornelis); Langendijk, JA (Langendijk, Johannes A.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
84 Issue: 3 Pages: E351-E356 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2012.05.020 Published: NOV 1 2012
Accession Number: WOS:000309560600013
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Wolffenbuttel, Bruce A-8419-2011
0000-0001-9262-6921
van der Laan, Bernard H-2420-2011
0000-0002-5016-2871
ISSN: 0360-3016
Record 13 of 42
Title: Development of NTCP models for head and neck cancer patients treated with threedimensional conformal radiotherapy for xerostomia and sticky saliva: The role of dosimetric and
clinical factors
Author(s): Beetz, I (Beetz, Ivo); Schilstra, C (Schilstra, Cornelis); Burlage, FR (Burlage, Fred R.);
Koken, PW (Koken, Phil W.); Doornaert, P (Doornaert, Patricia); Bijl, HP (Bijl, Henk P.);
Chouvalova, O (Chouvalova, Olga); Leemans, CR (Leemans, C. Rene); de Bock, GH (de Bock,
Geertruida H.); Christianen, MEMC (Christianen, Miranda E. M. C.); van der Laan, BFAM (van der
Laan, Bernard F. A. M.); Vissink, A (Vissink, Arjan); Steenbakkers, RJHM (Steenbakkers, Roel J. H.
M.); Langendijk, JA (Langendijk, Johannes A.)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 86-93 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.05.010 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000312120800014
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
van der Laan, Bernard H-2420-2011
0000-0002-5016-2871
ISSN: 0167-8140
Record 14 of 42
Title: Predictive modelling for swallowing dysfunction after primary (chemo)radiation: Results
of a prospective observational study
Author(s): Christianen, MEMC (Christianen, Miranda E. M. C.); Schilstra, C (Schilstra, Cornelis);
Beetz, I (Beetz, Ivo); Muijs, CT (Muijs, Christina T.); Chouvalova, O (Chouvalova, Olga); Burlage,
FR (Burlage, Fred R.); Doornaert, P (Doornaert, Patricia); Koken, PW (Koken, Phil W.); Leemans,
CR (Leemans, C. Rene); Rinkel, RNPM (Rinkel, Rico N. P. M.); de Bruijn, MJ (de Bruijn, Marieke
J.); de Bock, GH (de Bock, G. H.); Roodenburg, JLN (Roodenburg, Jan L. N.); van der Laan, BFAM
(van der Laan, Bernard F. A. M.); Slotman, BJ (Slotman, Ben J.); Verdonck-de Leeuw, IM
(Verdonck-de Leeuw, Irma M.); Bijl, HP (Bijl, Hendrik P.); Langendijk, JA (Langendijk, Johannes
A.)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 107-114 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.08.009 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000312120800017
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
van der Laan, Bernard H-2420-2011
0000-0002-5016-2871
ISSN: 0167-8140
Record 15 of 42
Title: Multivariate modeling of complications with data driven variable selection: Guarding
against overfitting and effects of data set size
Author(s): van der Schaaf, A (van der Schaaf, Arjen); Xu, CJ (Xu, Cheng-Jian); van Luijk, P (van
Luijk, Peter); van't Veld, AA (van't Veld, Aart A.); Langendijk, JA (Langendijk, Johannes A.);
Schilstra, C (Schilstra, Cornelis)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 115-121 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.12.006 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000312120800018
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
van Luijk, Peter A-6877-2013
ISSN: 0167-8140
Record 16 of 42
Title: Statistical Validation of Normal Tissue Complication Probability Models
Author(s): Xu, CJ (Xu, Cheng-Jian); van der Schaaf, A (van der Schaaf, Arjen); van't Veld, AA
(van't Veld, Aart A.); Langendijk, JA (Langendijk, Johannes A.); Schilstra, C (Schilstra, Cornelis)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
84 Issue: 1 Pages: E123-E129 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2012.02.022 Published: SEP 1 2012
Accession Number: WOS:000308061900018
ISSN: 0360-3016
*Record 17 of 42
Title: Monte Carlo role in radiobiological modelling of radiotherapy outcomes
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Pater, P (Pater, Piotr); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 11 Pages: R75-R97 DOI:
10.1088/0031-9155/57/11/R75 Published: JUN 7 2012
Accession Number: WOS:000304210300002
ISSN: 0031-9155
Record 18 of 42
Title: The potential benefit of swallowing sparing intensity modulated radiotherapy to reduce
swallowing dysfunction: An in silico planning comparative study
Author(s): van der Laan, HP (van der Laan, Hans Paul); Christianen, MEMC (Christianen,
Miranda E. M. C.); Bijl, HP (Bijl, Hendrik P.); Schilstra, C (Schilstra, Cornelis); Langendijk, JA
(Langendijk, Johannes A.)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 103 Issue: 1 Pages: 76-81 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.11.001 Published: APR 2012
Accession Number: WOS:000303485600014
ISSN: 0167-8140
*Record 19 of 42
Title: MODELING THE RISK OF RADIATION-INDUCED ACUTE ESOPHAGITIS FOR COMBINED
WASHINGTON UNIVERSITY AND RTOG TRIAL 93-11 LUNG CANCER PATIENTS
Author(s): Huang, EX (Huang, Ellen X.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa,
Issam); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Bosch, WR (Bosch, Walter
R.); Matthews, JW (Matthews, John W.); Sause, WT (Sause, William T.); Graham, MV (Graham,
Mary V.); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
82 Issue: 5 Pages: 1674-1679 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2011.02.052 Published: APR 1 2012
Accession Number: WOS:000301891300033
ISSN: 0360-3016
Record 20 of 42
Title: Late rectal bleeding after 3D-CRT for prostate cancer: development of a neural-networkbased predictive model
Author(s): Tomatis, S (Tomatis, S.); Rancati, T (Rancati, T.); Fiorino, C (Fiorino, C.); Vavassori, V
(Vavassori, V.); Fellin, G (Fellin, G.); Cagna, E (Cagna, E.); Mauro, FA (Mauro, F. A.); Girelli, G
(Girelli, G.); Monti, A (Monti, A.); Baccolini, M (Baccolini, M.); Naldi, G (Naldi, G.); Bianchi, C
(Bianchi, C.); Menegotti, L (Menegotti, L.); Pasquino, M (Pasquino, M.); Stasi, M (Stasi, M.);
Valdagni, R (Valdagni, R.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 5 Pages: 1399-1412 DOI:
10.1088/0031-9155/57/5/1399 Published: MAR 7 2012
Accession Number: WOS:000300775600022
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Naldi, Giovanni F-2935-2012
ISSN: 0031-9155
*Record 21 of 42
Title: Combined PET/CT image characteristics for radiotherapy tumor response in lung cancer
Author(s): Vaidya, M (Vaidya, Manushka); Creach, KM (Creach, Kimberly M.); Frye, J (Frye,
Jennifer); Dehdashti, F (Dehdashti, Farrah); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa,
Issam)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 102 Issue: 2 Pages: 239-245 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.10.014 Published: FEB 2012
Accession Number: WOS:000300927000014
ISSN: 0167-8140
*Record 22 of 42
Title: A Bioinformatics Approach for Biomarker Identification in Radiation-Induced Lung
Inflammation from Limited Proteomics Data
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Craft, JM (Craft, Jeffrey M.); Townsend, R (Townsend, Reid);
Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Volume: 10 Issue: 3 Pages: 1406-1415 DOI:
10.1021/pr101226q Published: MAR 2011
Accession Number: WOS:000287944000043
ISSN: 1535-3893
*Record 23 of 42
Title: Heart irradiation as a risk factor for radiation pneumonitis
Author(s): Huang, EX (Huang, Ellen X.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay,
Patricia E.); Trovo, M (Trovo, Marco); El Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.);
Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 50 Issue: 1 Pages: 51-
60 DOI:10.3109/0284186X.2010.521192 Published: JAN 2011
Accession Number: WOS:000285554200007
ISSN: 0284-186X
*Record 24 of 42
Title: Development, external validation and clinical usefulness of a practical prediction model
for radiation-induced dysphagia in lung cancer patients
Author(s): Dehing-Oberije, C (Dehing-Oberije, Cary); De Ruysscher, D (De Ruysscher, Dirk); Petit,
S (Petit, Steven); Van Meerbeeck, J (Van Meerbeeck, Jan); Vandecasteele, K (Vandecasteele,
Katrien); De Neve, W (De Neve, Wilfried); Dingemans, AMC (Dingemans, Anne Marie C.); El
Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, J (Deasy, Joseph); Bradley, J (Bradley, Jeff); Huang, E (Huang,
Ellen); Lambin, P (Lambin, Philippe)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 97 Issue: 3 Pages: 455-461 DOI:
10.1016/j.radonc.2010.09.028 Published: DEC 2010
Accession Number: WOS:000285222200018
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
vandecasteele, katrien A-3082-2009
Oberije, Cary
I-4018-2013
0000-0003-0749-5117
ISSN: 0167-8140
*Record 25 of 42
Title: Datamining approaches for modeling tumor control probability
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Mu, Y (Mu, Yi); Huang, E
(Huang, Ellen); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Apte, A (Apte,
Aditya); Alaly, J (Alaly, James); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 49 Issue: 8 Pages: 1363-1373 DOI:
10.3109/02841861003649224 Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000283065400020
ISSN: 0284-186X
Record 26 of 42
Title: Mechanistic simulation of normal-tissue damage in radiotherapy-implications for dosevolume analyses
Author(s): Rutkowska, E (Rutkowska, Eva); Baker, C (Baker, Colin); Nahum, A (Nahum, Alan)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 8 Pages: 2121-2136 DOI:
10.1088/0031-9155/55/8/001 Published: APR 21 2010
Accession Number: WOS:000276202300001
ISSN: 0031-9155
Record 27 of 42
Title: QUANTITATIVE ANALYSES OF NORMAL TISSUE EFFECTS IN THE CLINIC (QUANTEC): AN
INTRODUCTION TO THE SCIENTIFIC ISSUES
Author(s): Bentzen, SM (Bentzen, Soren M.); Constine, LS (Constine, Louis S.); Deasy, JO (Deasy,
Joseph O.); Eisbruch, A (Eisbruch, Avi); Jackson, A (Jackson, Andrew); Marks, LB (Marks,
Lawrence B.); Ten Haken, RK (Ten Haken, Randall K.); Yorke, ED (Yorke, Ellen D.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
76 Issue: 3 Pages: S3-S9 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.09.040 Supplement: S Published: 2010
Accession Number: WOS:000275072400002
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Bentzen, Soren E-3997-2012
ISSN: 0360-3016
Record 28 of 42
Title: USE OF NORMAL TISSUE COMPLICATION PROBABILITY MODELS IN THE CLINIC
Author(s): Marks, LB (Marks, Lawrence B.); Yorke, ED (Yorke, Ellen D.); Jackson, A (Jackson,
Andrew); Ten Haken, RK (Ten Haken, Randall K.); Constine, LS (Constine, Louis S.); Eisbruch, A
(Eisbruch, Avraham); Bentzen, SM (Bentzen, Soren M.); Nam, J (Nam, Jiho); Deasy, JO (Deasy,
Joseph O.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
76 Issue: 3 Pages: S10-S19 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.07.1754 Supplement: S Published:
2010
Accession Number: WOS:000275072400003
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Bentzen, Soren E-3997-2012
ISSN: 0360-3016
Record 29 of 42
Title: RADIATION DOSE-VOLUME EFFECTS IN THE ESOPHAGUS
Author(s): Werner-Wasik, M (Werner-Wasik, Maria); Yorke, E (Yorke, Ellen); Deasy, J (Deasy,
Joseph); Nam, J (Nam, Jiho); Marks, LB (Marks, Lawrence B.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
76 Issue: 3 Pages: S86-S93 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.05.070 Supplement: S Published:
2010
Accession Number: WOS:000275072400013
ISSN: 0360-3016
*Record 30 of 42
Title: Predicting radiotherapy outcomes using statistical learning techniques
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Lindsay, PE (Lindsay,
Patricia E.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 18 Pages: S9-S30 DOI:
10.1088/0031-9155/54/18/S02 Published: SEP 21 2009
Accession Number: WOS:000269074700003
Conference Title: 7th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 11-13, 2008
Conference Location: San Diego, CA
Conference Sponsors: IEEE SMC, Calif State Univ, Bakersfield, Assoc Machine Learning &
Applicat
ISSN: 0031-9155
Record 31 of 42
Title: MODELING PLAN-RELATED CLINICAL COMPLICATIONS USING MACHINE LEARNING TOOLS
IN A MULTIPLAN IMRT FRAMEWORK
Author(s): Zhang, HH (Zhang, Hao H.); D'Souza, WD (D'Souza, Warren D.); Si, LY (Si, Leyuan);
Meyer, RR (Meyer, Robert R.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
74 Issue: 5 Pages: 1617-1626 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.02.065 Published: AUG 1 2009
Accession Number: WOS:000268346100045
ISSN: 0360-3016
*Record 32 of 42
Title: Exploring feature-based approaches in PET images for predicting cancer treatment
outcomes
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, I.); Grigsby, PW (Grigsby, P. W.); Apte, A (Apte, A.); Kidd, E (Kidd,
E.); Donnelly, E (Donnelly, E.); Khullar, D (Khullar, D.); Chaudhari, S (Chaudhari, S.); Yang, D
(Yang, D.); Schmitt, M (Schmitt, M.); Laforest, R (Laforest, Richard); Thorstad, WL (Thorstad, W.
L.); Deasy, JO (Deasy, J. O.)
Source: PATTERN RECOGNITION Volume: 42 Issue: 6 Pages: 1162-1171 DOI:
10.1016/j.patcog.2008.08.011 Published: JUN 2009
Accession Number: WOS:000264051600016
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Apte, Aditya E-5583-2010
ISSN: 0031-3203
*Record 33 of 42
Title: Application of Machine Learning Techniques for Prediction of Radiation Pneumonitis in
Lung Cancer Patients
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Al-Lozi, R (Al-Lozi, Rawan); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Edited by: Wani MA; Kantardzic M; Palade V; Kurgan L; Qi Y
Source: EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS,
PROCEEDINGS Pages: 478-483 DOI: 10.1109/ICMLA.2009.118 Published: 2009
Accession Number: WOS:000291011600072
Conference Title: 8th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 13-15, 2009
Conference Location: Miami Beach, FL
Conference Sponsors: IEEE SMCS, Cal State Univ, Assoc Machine Learning & Appl, Univ
Louisville
ISBN: 978-0-7695-3926-3
*Record 34 of 42
Title: Bayesian network learning for detecting reliable interactions of dose-volume related
parameters in radiation pneumonitis
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Edited by: Wani MA; Kantardzic M; Palade V; Kurgan L; Qi Y
Source: EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS,
PROCEEDINGS Pages: 484-488 Published: 2009
Accession Number: WOS:000291011600073
Conference Title: 8th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 13-15, 2009
Conference Location: Miami Beach, FL
Conference Sponsors: IEEE SMCS, Cal State Univ, Assoc Machine Learning & Appl, Univ
Louisville
ISBN: 978-0-7695-3926-3
*Record 35 of 42
Title: Bioinformatics Methods for Learning Radiation-Induced Lung Inflammation from
Heterogeneous Retrospective and Prospective Data
Author(s): Spencer, SJ (Spencer, Sarah J.); Bonnin, DA (Bonnin, Damian Almiron); Deasy, JO
(Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY Article Number: 892863 DOI:
10.1155/2009/892863 Published: 2009
Accession Number: WOS:000267552400001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Zheng, Hangping B-4672-2012
ISSN: 1110-7243
Record 36 of 42
Title: A genetic algorithm for variable selection in logistic regression analysis of radiotherapy
treatment outcomes
Author(s): Gayou, O (Gayou, Olivier); Das, SK (Das, Shiva K.); Zhou, SM (Zhou, Su-Min); Marks,
LB (Marks, Lawrence B.); Parda, DS (Parda, David S.); Miften, M (Miften, Moyed)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 12 Pages: 5426-5433 DOI:
10.1118/1.3005974 Published: DEC 2008
Accession Number: WOS:000261210000024
ISSN: 0094-2405
*Record 37 of 42
Title: Nonlinear Kernel-based Approaches for Predicting Normal Tissue Toxicities
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Deasy, J (Deasy, Joseph)
Edited by: Wani MA; Chen X; Casasent D; Kurgan L; Hu T; Hafeez K
Source: SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS,
PROCEEDINGS Pages: 539-544 DOI: 10.1109/ICMLA.2008.126 Published: 2008
Accession Number: WOS:000263205800079
Conference Title: 7th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 11-13, 2008
Conference Location: San Diego, CA
Conference Sponsors: IEEE SMC, Calif State Univ Bakersfield, Assoc Machine Learning &
Applicat
ISBN: 978-0-7695-3495-4
*Record 38 of 42
Title: A nomogram to predict radiation pneumonitis, derived from a combined analysis of rtog
9311 and institutional data
Author(s): Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Hope, A (Hope, Andrew); El Naqa, I (El Naqa, Issam);
Apte, A (Apte, Aditya); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Bosch, W (Bosch, Walter); Matthews, J
(Matthews, John); Sause, W (Sause, Wrlliam); Graham, MV (Graham, Mary V.); Deasy, JO
(Deasy, Joseph O.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY
PHYSICS Volume:69 Issue: 4 Pages: 985-992 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2007.04.077 Published:
NOV 15 2007
Accession Number: WOS:000250788900003
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Apte, Aditya E-5583-2010
ISSN: 0360-3016
Record 39 of 42
Title: EUCLID: an outcome analysis tool for high-dimensional clinical studies
Author(s): Gayou, O (Gayou, Olivier); Parda, DS (Parda, David S.); Miften, M (Miften, Moyed)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 52 Issue: 6 Pages: 1705-1719 DOI:
10.1088/0031-9155/52/6/011 Published: MAR 21 2007
Accession Number: WOS:000244714300012
ISSN: 0031-9155
Record 40 of 42
Title: Estimating differences in volumetric flat bone growth in pediatric patients by radiation
treatment method
Author(s): Hua, CH (Hua, Chiaho); Shukla, HI (Shukla, Hemant I.); Merchant, TE (Merchant,
Thomas E.); Krasin, MJ (Krasin, Matthew J.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
67 Issue: 2 Pages: 552-558 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2006.08.069 Published: FEB 1 2007
Accession Number: WOS:000243669300034
Conference Title: 48th Annual Meeting of the American-Association-of-Physicists-in-Medicine
Conference Date: JUL 30-AUG 03, 2006
Conference Location: Orlando, FL
Conference Sponsors: Amer Assoc Physicists Med
ISSN: 0360-3016
**Record 41 of 42
Title: Dose response explorer: an integrated open-source tool for exploring and modelling
radiotherapy dose-volume outcome relationships
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, I.); Suneja, G (Suneja, G.); Lindsay, PE (Lindsay, P. E.); Hope, AJ
(Hope, A. J.); Alaly, JR (Alaly, J. R.); Vicic, M (Vicic, M.); Bradley, JD (Bradley, J. D.); Apte, A (Apte,
A.); Deasy, JO (Deasy, J. O.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 51 Issue: 22 Pages: 5719-5735 DOI:
10.1088/0031-9155/51/22/001 Published: NOV 21 2006
Accession Number: WOS:000242615500001
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Apte, Aditya E-5583-2010
ISSN: 0031-9155
**Record 42 of 42
Title: Modeling radiation pneumonitis risk with clinical, dosimetric, and spatial parameters
Author(s): Hope, AJ (Hope, AJ); Lindsay, PE (Lindsay, PE); El Naqa, I (El Naqa, I); Alaly, JR (Alaly,
JR); Vicic, M (Vicic, M); Bradley, JD (Bradley, JD); Deasy, JO (Deasy, JO)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
65 Issue: 1 Pages: 112-124 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2005.11.046 Published: MAY 1 2006
Accession Number: WOS:000238162600017
ISSN: 0360-3016
Рад бр. 13:
Hope, A. J., Lindsay, P. E., El Naqa, I., Alaly, J. R., Vićić, M., Bradley, J. D., and Deasy, J. O.,
Modeling radiation pneumonitis risk with clinical, dosimetric, and spatial parameters.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 65(1), 112-124 (2006)
Цитираност: 57, 66 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 66
Title: Time evolution of regional CT density changes in normal lung after IMRT for NSCLC
Author(s): Bernchou, U (Bernchou, Uffe); Schytte, T (Schytte, Tine); Bertelsen, A (Bertelsen,
Anders); Bentzen, SM (Bentzen, Soren M.); Hansen, O (Hansen, Olfred); Brink, C (Brink, Carsten)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 109 Issue: 1 Pages: 89-94 DOI:
10.1016/j.radonc.2013.08.041 Published: OCT 2013
Accession Number: WOS:000327920800015
ISSN: 0167-8140
Record 2 of 66
Title: Cardiac comorbidity is an independent risk factor for radiation-induced lung toxicity in
lung cancer patients
Author(s): Nalbantov, G (Nalbantov, Georgi); Kietselaer, B (Kietselaer, Bas); Vandecasteele, K
(Vandecasteele, Katrien); Oberije, C (Oberije, Cary); Berbee, M (Berbee, Maaike); Troost, E
(Troost, Esther); Dingemans, AM (Dingemans, Anne-Marie); van Baardwijk, A (van Baardwijk,
Angela); Smits, K (Smits, Kim); Dekker, A (Dekker, Andre); Bussink, J (Bussink, Johan); De
Ruysscher, D (De Ruysscher, Dirk); Lievens, Y (Lievens, Yolande); Lambin, P (Lambin, Philippe)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 109 Issue: 1 Pages: 100-106 DOI:
10.1016/j.radonc.2013.08.035 Published: OCT 2013
Accession Number: WOS:000327920800017
ISSN: 0167-8140
Record 3 of 66
Title: Effect of induction chemotherapy on estimated risk of radiation pneumonitis in bulky
non-small cell lung cancer
Author(s): Amin, NP (Amin, Neha P.); Miften, M (Miften, Moyed); Thornton, D (Thornton, Dale);
Ryan, N (Ryan, Nicole); Kavanagh, B (Kavanagh, Brian); Gaspar, LE (Gaspar, Laurie E.)
Source: MEDICAL DOSIMETRY Volume: 38 Issue: 3 Pages: 320-326 DOI:
10.1016/j.meddos.2013.03.003 Published: FAL 2013
Accession Number: WOS:000323025000017
ISSN: 0958-3947
Record 4 of 66
Title: Spatial and dose-response analysis of fibrotic lung changes after stereotactic body
radiation therapy
Author(s): Vinogradskiy, Y (Vinogradskiy, Yevegeniy); Diot, Q (Diot, Quentin); Kavanagh, B
(Kavanagh, Brian); Schefter, T (Schefter, Tracey); Gaspar, L (Gaspar, Laurie); Miften, M (Miften,
Moyed)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 8 Article Number: 081712 DOI:
10.1118/1.4813916 Published: AUG 2013
Accession Number: WOS:000322735900017
ISSN: 0094-2405
Record 5 of 66
Title: Biological Considerations When Comparing Proton Therapy. With Photon Therapy
Author(s): Paganetti, H (Paganetti, Harald); van Luijk, P (van Luijk, Peter)
Source: SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 2 Pages: 77-87 DOI:
10.1016/j.semradonc.2012.11.002 Published: APR 2013
Accession Number: WOS:000316527300002
ISSN: 1053-4296
Record 6 of 66
Title: Prediction of radiation pneumonitis in lung cancer patients: a systematic review
Author(s): Zhang, XJ (Zhang, Xiao-Jing); Sun, JG (Sun, Jian-Guo); Sun, J (Sun, Jie); Ming, H (Ming,
Hua); Wang, XX (Wang, Xin-Xin); Wu, L (Wu, Lei); Chen, ZT (Chen, Zheng-Tang)
Source: JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY Volume: 138 Issue:
12 Pages: 2103-2116 DOI: 10.1007/s00432-012-1284-1 Published: DEC 2012
Accession Number: WOS:000310813200016
ISSN: 0171-5216
Record 7 of 66
Title: A Bio-Mathematical Model for Parallel Organs and its use in Ranking Radiation Treatment
Plans
Author(s): Wang, L (Wang, Li); Li, WH (Li, Wenhui); Bai, H (Bai, Han); Chang, L (Chang, Li); Qin, JY
(Qin, Jiyong); Hon, Y (Hon, Yu)
Source: TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT Volume: 11 Issue: 6 Pages: 583590 DOI: 10.7785/tcrt.2012.500273 Published: DEC 2012
Accession Number: WOS:000310655300006
ISSN: 1533-0346
Record 8 of 66
Title: Prescribing Radiation Dose to Lung Cancer Patients Based on Personalized Toxicity
Estimates
Author(s): Vinogradskiy, Y (Vinogradskiy, Yevgeniy); Tucker, SL (Tucker, Susan L.); Bluett, JB
(Bluett, Jaques B.); Wages, CA (Wages, Cody A.); Liao, ZX (Liao, Zhongxing); Martel, MK (Martel,
Mary K.)
Source: JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY Volume: 7 Issue: 11 Pages: 1676-1682 DOI:
10.1097/JTO.0b013e318269410a Published: NOV 2012
Accession Number: WOS:000310057000015
ISSN: 1556-0864
Record 9 of 66
Title: A literature-based meta-analysis of clinical risk factors for development of radiation
induced pneumonitis
Author(s): Vogelius, IR (Vogelius, Ivan R.); Bentzen, SM (Bentzen, Soren M.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 51 Issue: 8 Pages: 975-983 DOI:
10.3109/0284186X.2012.718093 Published: NOV 2012
Accession Number: WOS:000309747100002
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Bentzen, Soren E-3997-2012
ISSN: 0284-186X
Record 10 of 66
Title: Multivariate modeling of complications with data driven variable selection: Guarding
against overfitting and effects of data set size
Author(s): van der Schaaf, A (van der Schaaf, Arjen); Xu, CJ (Xu, Cheng-Jian); van Luijk, P (van
Luijk, Peter); van't Veld, AA (van't Veld, Aart A.); Langendijk, JA (Langendijk, Johannes A.);
Schilstra, C (Schilstra, Cornelis)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 115-121 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.12.006 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000312120800018
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
van Luijk, Peter A-6877-2013
ISSN: 0167-8140
*Record 11 of 66
Title: Analytical modelling of regional radiotherapy dose response of lung
Author(s): Lee, S (Lee, Sangkyu); Stroian, G (Stroian, Gabriela); Kopek, N (Kopek, Neil);
AlBahhar, M (AlBahhar, Mahmood); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 11 Pages: 3309-3321 DOI:
10.1088/0031-9155/57/11/3309 Published: JUN 7 2012
Accession Number: WOS:000304210300009
ISSN: 0031-9155
*Record 12 of 66
Title: Monte Carlo role in radiobiological modelling of radiotherapy outcomes
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Pater, P (Pater, Piotr); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 11 Pages: R75-R97 DOI:
10.1088/0031-9155/57/11/R75 Published: JUN 7 2012
Accession Number: WOS:000304210300002
ISSN: 0031-9155
Record 13 of 66
Title: INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GROSS TUMOR VOLUME LOCATION
AND PNEUMONITIS RATES USING A LARGE CLINICAL DATABASE OF NON-SMALL-CELL LUNG
CANCER PATIENTS
Author(s): Vinogradskiy, Y (Vinogradskiy, Yevgeniy); Tucker, SL (Tucker, Susan L.); Liao, ZX (Liao,
Zhongxing); Martel, MK (Martel, Mary K.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
82 Issue: 5 Pages: 1650-1658 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2011.02.009 Published: APR 1 2012
Accession Number: WOS:000301891300030
ISSN: 0360-3016
Record 14 of 66
Title: A NOVEL METHOD TO INCORPORATE THE SPATIAL LOCATION OF THE LUNG DOSE
DISTRIBUTION INTO PREDICTIVE RADIATION PNEUMONITIS MODELING
Author(s): Vinogradskiy, Y (Vinogradskiy, Yevgeniy); Tucker, SL (Tucker, Susan L.); Liao, ZX (Liao,
Zhongxing); Martel, MK (Martel, Mary K.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
82 Issue: 4 Pages: 1549-1555 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2011.05.007 Published: MAR 15 2012
Accession Number: WOS:000300980300073
ISSN: 0360-3016
Record 15 of 66
Title: Analysis of the physical activity effects and measurement of pro-inflammatory cytokines
in irradiated lungs in rats
Author(s): Bianchi, RCG (Gennari Bianchi, Renata Cristiane); Ropelle, ER (Ropelle, Eduardo
Rochete); Katashima, CK (Katashima, Carlos Kiyoshi); Carvalheira, JBC (Campello Carvalheira,
Jose Barreto); Lopes, LR (Lopes, Luiz Roberto); Andreollo, NA (Andreollo, Nelson Adami)
Source: ACTA CIRURGICA BRASILEIRA Volume: 27 Issue: 3 Pages: 223-230 Published: MAR
2012
Accession Number: WOS:000302080800004
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Carvalheira, Jose H-8405-2012
Ropelle, Eduardo C-3977-2012
Carvalheira, Jose E-8562-2013
ISSN: 0102-8650
Record 16 of 66
Title: Radiation-induced changes in breathing frequency and lung histology of C57BL/6J mice
are time- and dose-dependent
Author(s): Eldh, T (Eldh, T.); Heinzelmann, F (Heinzelmann, F.); Velalakan, A (Velalakan, A.);
Budach, W (Budach, W.); Belka, C (Belka, C.); Jendrossek, V (Jendrossek, V.)
Source: STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE Volume: 188 Issue: 3 Pages: 274-281 DOI:
10.1007/s00066-011-0046-3 Published: MAR 2012
Accession Number: WOS:000301328600010
ISSN: 0179-7158
Record 17 of 66
Title: A DOSE-VOLUME ANALYSIS OF RADIATION PNEUMONITIS IN NON-SMALL CELL LUNG
CANCER PATIENTS TREATED WITH STEREOTACTIC BODY RADIATION THERAPY
Author(s): Barriger, RB (Barriger, R. Bryan); Forquer, JA (Forquer, Jeffrey A.); Brabham, JG
(Brabham, Jeffrey G.); Andolino, DL (Andolino, David L.); Shapiro, RH (Shapiro, Ronald H.);
Henderson, MA (Henderson, Mark A.); Johnstone, PAS (Johnstone, Peter A. S.); Fakiris, AJ
(Fakiris, Achilles J.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
82 Issue: 1 Pages: 457-462 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2010.08.056 Published: JAN 2012
Accession Number: WOS:000298526100065
ISSN: 0360-3016
Record 18 of 66
Title: Time and dose-related changes in radiological lung density after concurrent
chemoradiotherapy for lung cancer
Author(s): Phernambucq, ECJ (Phernambucq, Erik C. J.); Palma, DA (Palma, David A.); Vincent, A
(Vincent, Andrew); Smit, EF (Smit, Egbert F.); Senan, S (Senan, Suresh)
Source: LUNG CANCER Volume: 74 Issue: 3 Pages: 451-456 DOI:
10.1016/j.lungcan.2011.05.010 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000297894900016
ISSN: 0169-5002
Record 19 of 66
Title: [(18)F]FLUORODEOXYGLUCOSE UPTAKE PATTERNS IN LUNG BEFORE RADIOTHERAPY
IDENTIFY AREAS MORE SUSCEPTIBLE TO RADIATION-INDUCED LUNG TOXICITY IN NON-SMALLCELL LUNG CANCER PATIENTS
Author(s): Petit, SF (Petit, Steven F.); van Elmpt, WJC (van Elmpt, Wouter J. C.); Oberije, CJG
(Oberije, Cary J. G.); Vegt, E (Vegt, Erik); Dingemans, AMC (Dingemans, Anne-Marie C.); Lambin,
P (Lambin, Philippe); Dekker, ALAJ (Dekker, Andre L. A. J.); De Ruysscher, D (De Ruysscher, Dirk)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
81 Issue: 3 Pages: 698-705 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2010.06.016 Published: NOV 1 2011
Accession Number: WOS:000296115500013
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Oberije, Cary I-4018-2013
0000-0003-0749-5117
ISSN: 0360-3016
Record 20 of 66
Title: Chemotherapy Significantly Increases the Risk of Radiation Pneumonitis in Radiation
Therapy of Advanced Lung Cancer
Author(s): Parashar, B (Parashar, Bhupesh); Edwards, A (Edwards, Alison); Mehta, R (Mehta,
Rajeev); Pasmantier, M (Pasmantier, Mark); Wernicke, AG (Wernicke, A. Gabriella); Sabbas, A
(Sabbas, Albert); Kerestez, RS (Kerestez, Roger S.); Nori, D (Nori, Dattatreyudu); Chao, KSC
(Chao, K. S. Clifford)
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS Volume:
34 Issue: 2 Pages: 160-164 DOI: 10.1097/COC.0b013e3181d6b40f Published: APR 2011
Accession Number: WOS:000288782900011
Conference Title: 49th Annual Meeting of the American-Society-for-Therapeutic-Radiology-andOncology
Conference Date: OCT 28-NOV 01, 2007
Conference Location: Los Angeles, CA
Conference Sponsors: Amer Soc Therapeut Radiol & Oncol
ISSN: 0277-3732
*Record 21 of 66
Title: A Bioinformatics Approach for Biomarker Identification in Radiation-Induced Lung
Inflammation from Limited Proteomics Data
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Craft, JM (Craft, Jeffrey M.); Townsend, R (Townsend, Reid);
Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Volume: 10 Issue: 3 Pages: 1406-1415 DOI:
10.1021/pr101226q Published: MAR 2011
Accession Number: WOS:000287944000043
ISSN: 1535-3893
*Record 22 of 66
Title: Heart irradiation as a risk factor for radiation pneumonitis
Author(s): Huang, EX (Huang, Ellen X.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay,
Patricia E.); Trovo, M (Trovo, Marco); El Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.);
Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 50 Issue: 1 Pages: 51-60 DOI:
10.3109/0284186X.2010.521192 Published: JAN 2011
Accession Number: WOS:000285554200007
ISSN: 0284-186X
Record 23 of 66
Title: DOSE-VOLUME ANALYSIS OF RADIATION PNEUMONITIS IN NON-SMALL-CELL LUNG
CANCER PATIENTS TREATED WITH CONCURRENT CISPLATINUM AND ETOPOSIDE WITH OR
WITHOUT CONSOLIDATION DOCETAXEL
Author(s): Barriger, RB (Barriger, R. Bryan); Fakiris, AJ (Fakiris, Achilles J.); Hanna, N (Hanna,
Nasser); Yu, MG (Yu, Menggang); Mantravadi, P (Mantravadi, Prasad); McGarry, RC (McGarry,
Ronald C.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
78 Issue: 5 Pages: 1381-1386 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.09.030 Published: DEC 1 2010
Accession Number: WOS:000284987800013
ISSN: 0360-3016
Record 24 of 66
Title: The analysis of prognostic factors affecting post-radiation acute reaction after conformal
radiotherapy for non-small cell lung cancer
Author(s): Spych, M (Spych, Michal); Gottwald, L (Gottwald, Leszek); Klonowicz, M (Klonowicz,
Malgorzata); Biegala, M (Biegala, Michal); Bibik, R (Bibik, Robert); Fijuth, J (Fijuth, Jacek)
Source: ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE Volume: 6 Issue: 5 Pages: 756-763 DOI:
10.5114/aoms.2010.17092 Published: OCT 2010
Accession Number: WOS:000283952200020
ISSN: 1734-1922
Record 25 of 66
Title: ATM POLYMORPHISMS ARE ASSOCIATED WITH RISK OF RADIATION-INDUCED
PNEUMONITIS
Author(s): Zhang, L (Zhang, Li); Yang, M (Yang, Ming); Bi, N (Bi, Nan); Fang, MJ (Fang, Mingjing);
Sun, T (Sun, Tong); Ji, W (Ji, Wei); Tan, W (Tan, Wen); Zhao, LJ (Zhao, Lujun); Yu, DK (Yu,
Dianke); Lin, DX (Lin, Dongxin); Wang, LH (Wang, Luhua)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
77 Issue: 5 Pages: 1360-1368 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.07.1675 Published: AUG 1 2010
Accession Number: WOS:000280459700011
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Yang, Ming G-4705-2012
ISSN: 0360-3016
Record 26 of 66
Title: Normal tissue tolerance to external beam radiation therapy: Lung
Author(s): Ortholan, C (Ortholan, C.); Mornex, F (Mornex, F.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 14 Issue: 4-5 Pages: 312-318 DOI:
10.1016/j.canrad.2010.02.009 Published: JUL 2010
Accession Number: WOS:000281050100017
ISSN: 1278-3218
Record 27 of 66
Title: IMPACT OF TOXICITY GRADE AND SCORING SYSTEM ON THE RELATIONSHIP BETWEEN
MEAN LUNG DOSE AND RISK OF RADIATION PNEUMONITIS IN A LARGE COHORT OF PATIENTS
WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Author(s): Tucker, SL (Tucker, Susan L.); Jin, HK (Jin, Hekun); Wei, XO (Wei, Xiong); Wang, SL
(Wang, Shulian); Martel, MK (Martel, Mary K.); Komaki, R (Komaki, Ritsuko); Liu, HH (Liu, H.
Helen); Mohan, R (Mohan, Radhe); Chen, Y (Chen, Yuhchyau); Cox, JD (Cox, James D.); Liao, ZX
(Liao, Zhongxing)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
77 Issue: 3 Pages: 691-698 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.05.055 Published: JUL 1 2010
Accession Number: WOS:000278741800009
ISSN: 0360-3016
Record 28 of 66
Title: Modulation of radiation-induced tumour necrosis factor-alpha and transforming growth
factor beta 1 expression in the lung tissue by Shengqi Fuzheng injection
Author(s): Dong, XR (Dong, Xiao-Rong); Wang, JN (Wang, Jing-Na); Liu, L (Liu, Li); Chen, X (Chen,
Xue); Chen, MS (Chen, Ming-Shi); Chen, J (Chen, Juan); Ren, JH (Ren, Jing-Hua); Li, Q (Li, Qin);
Han, J (Han, Jun)
Source: MOLECULAR MEDICINE REPORTS Volume: 3 Issue: 4 Pages: 621-627 DOI:
10.3892/mmr_00000306 Published: JUL-AUG 2010
Accession Number: WOS:000279207000012
ISSN: 1791-2997
Record 29 of 66
Title: Current Status of Postoperative Radiation for Non-Small-Cell Lung Cancer
Author(s): Saynak, M (Saynak, Mert); Higginson, DS (Higginson, Daniel S.); Morris, DE (Morris,
David E.); Marks, LB (Marks, Lawrence B.)
Source: SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY Volume: 20 Issue: 3 Pages: 192-200 DOI:
10.1016/j.semradonc.2010.01.008 Published: JUL 2010
Accession Number: WOS:000279360800008
ISSN: 1053-4296
Record 30 of 66
Title: Modeling radiation-induced lung injury risk with an ensemble of support vector machines
Author(s): Schiller, TW (Schiller, Todd W.); Chen, YX (Chen, Yixin); El Naga, I (El Naga, Issam);
Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Source: NEUROCOMPUTING Volume: 73 Issue: 10-12 Special Issue: SI Pages: 18611867 DOI: 10.1016/j.neucom.2009.09.023 Published: JUN 2010
Accession Number: WOS:000279134100036
ISSN: 0925-2312
Record 31 of 66
Title: Intensity modulated radiotherapy of non-small-cell lung cancer incorporating SPECT
ventilation imaging
Author(s): Munawar, I (Munawar, Iram); Yaremko, BP (Yaremko, Brian P.); Craig, J (Craig, Jeff);
Oliver, M (Oliver, Michael); Gaede, S (Gaede, Stewart); Rodrigues, G (Rodrigues, George); Yu, E
(Yu, Edward); Reid, RH (Reid, Robert Henderson); Leung, E (Leung, Eugene); Urbain, JL (Urbain,
Jean-Luc); Chen, J (Chen, Jeff); Wong, E (Wong, Eugene)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 4 Pages: 1863-1872 DOI:
10.1118/1.3358128 Published: APR 2010
Accession Number: WOS:000276211200051
ISSN: 0094-2405
Record 32 of 66
Title: Correlation of Patient-Related Factors and Dose-Volume Histogram Parameters with the
Onset of Radiation Pneumonitis in Patients with Small Cell Lung Cancer
Author(s): Roeder, F (Roeder, Falk); Friedrich, J (Friedrich, Jochen); Timke, C (Timke, Carmen);
Kappes, J (Kappes, Jutta); Huber, P (Huber, Peter); Krempien, R (Krempien, Robert); Debus, J
(Debus, Juergen); Bischof, M (Bischof, Marc)
Source: STRAHLENTHERAPIE UND ONKOLOGIE Volume: 186 Issue: 3 Pages: 149-156 DOI:
10.1007/s00066-010-2018-4 Published: MAR 2010
Accession Number: WOS:000275263600004
ISSN: 0179-7158
Record 33 of 66
Title: THE LESSONS OF QUANTEC: RECOMMENDATIONS FOR REPORTING AND GATHERING
DATA ON DOSE-VOLUME DEPENDENCIES OF TREATMENT OUTCOME
Author(s): Jackson, A (Jackson, Andrew); Marks, LB (Marks, Lawrence B.); Bentzen, SM
(Bentzen, Soren M.); Eisbruch, A (Eisbruch, Avraham); Yorke, ED (Yorke, Ellen D.); Ten Haken, RK
(Ten Haken, Randal K.); Constine, LS (Constine, Louis S.); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
76 Issue: 3 Pages: S155-S160 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.08.074 Supplement: S Published:
2010
Accession Number: WOS:000275072400024
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Bentzen, Soren E-3997-2012
ISSN: 0360-3016
*Record 34 of 66
Title: RADIATION DOSE-VOLUME EFFECTS IN THE LUNG
Author(s): Marks, LB (Marks, Lawrence B.); Bentzen, SM (Bentzen, Soren M.); Deasy, JO (Deasy,
Joseph O.); Kong, FM (Kong, Feng-Ming (Spring)); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Vogelius, IS
(Vogelius, Ivan S.); El Naqa, I (El Naqa, Issam); Hubbs, JL (Hubbs, Jessica L.); Lebesque, JV
(Lebesque, Joos V.); Timmerman, RD (Timmerman, Robert D.); Martel, MK (Martel, Mary K.);
Jackson, A (Jackson, Andrew)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
76 Issue: 3 Pages: S70-S76 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.06.091 Supplement: S Published:
2010
Accession Number: WOS:000275072400011
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Vogelius, Ivan
B-4361-2010
Bentzen, Soren
E-3997-2012
Timmerman, Robert C-2222-2013
ISSN: 0360-3016
Record 35 of 66
Title: Stereotactic body radiation therapy (SBRT) and respiratory gating in lung cancer:
dosimetric and radiobiological considerations
Author(s): Herman, TD (Herman, Tania De La Fuente); Vlachaki, MT (Vlachaki, Maria T.);
Herman, TS (Herman, Terence S.); Hibbitts, K (Hibbitts, Kerry); Stoner, JA (Stoner, Julie A.);
Ahmad, S (Ahmad, Salahuddin)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 11 Issue: 1 Pages: 158169 Published: 2010
Accession Number: WOS:000274567500015
ISSN: 1526-9914
*Record 36 of 66
Title: Predicting radiotherapy outcomes using statistical learning techniques
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Lindsay, PE (Lindsay,
Patricia E.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 18 Pages: S9-S30 DOI:
10.1088/0031-9155/54/18/S02 Published: SEP 21 2009
Accession Number: WOS:000269074700003
Conference Title: 7th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 11-13, 2008
Conference Location: San Diego, CA
Conference Sponsors: IEEE SMC, Calif State Univ, Bakersfield, Assoc Machine Learning &
Applicat
ISSN: 0031-9155
Record 37 of 66
Title: MODELING PLAN-RELATED CLINICAL COMPLICATIONS USING MACHINE LEARNING TOOLS
IN A MULTIPLAN IMRT FRAMEWORK
Author(s): Zhang, HH (Zhang, Hao H.); D'Souza, WD (D'Souza, Warren D.); Si, LY (Si, Leyuan);
Meyer, RR (Meyer, Robert R.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY
PHYSICS Volume:74 Issue: 5 Pages: 1617-1626 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.02.065 Published:
AUG 1 2009
Accession Number: WOS:000268346100045
ISSN: 0360-3016
*Record 38 of 66
Title: Application of Machine Learning Techniques for Prediction of Radiation Pneumonitis in
Lung Cancer Patients
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Al-Lozi, R (Al-Lozi, Rawan); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Edited by: Wani MA; Kantardzic M; Palade V; Kurgan L; Qi Y
Source: EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS,
PROCEEDINGS Pages: 478-483 DOI: 10.1109/ICMLA.2009.118 Published: 2009
Accession Number: WOS:000291011600072
Conference Title: 8th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 13-15, 2009
Conference Location: Miami Beach, FL
Conference Sponsors: IEEE SMCS, Cal State Univ, Assoc Machine Learning & Appl, Univ
Louisville
ISBN: 978-0-7695-3926-3
*Record 39 of 66
Title: Improving Clinical Relevance in Ensemble Support Vector Machine Models of Radiation
Pneumonitis Risk
Author(s): Schiller, TW (Schiller, Todd W.); Chen, YX (Chen, Yixin); El Naqa, I (El Naqa, Issam);
Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Edited by: Wani MA; Kantardzic M; Palade V; Kurgan L; Qi Y
Source: EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS,
PROCEEDINGS Pages: 498-503 DOI: 10.1109/ICMLA.2009.74 Published: 2009
Accession Number: WOS:000291011600076
Conference Title: 8th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 13-15, 2009
Conference Location: Miami Beach, FL
Conference Sponsors: IEEE SMCS, Cal State Univ, Assoc Machine Learning & Appl, Univ
Louisville
ISBN: 978-0-7695-3926-3
*Record 40 of 66
Title: Bioinformatics Methods for Learning Radiation-Induced Lung Inflammation from
Heterogeneous Retrospective and Prospective Data
Author(s): Spencer, SJ (Spencer, Sarah J.); Bonnin, DA (Bonnin, Damian Almiron); Deasy, JO
(Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY Article Number: 892863 DOI:
10.1155/2009/892863 Published: 2009
Accession Number: WOS:000267552400001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Zheng, Hangping B-4672-2012
ISSN: 1110-7243
Record 41 of 66
Title: Combining multiple models to generate consensus: Application to radiation-induced
pneumonitis prediction
Author(s): Das, SK (Das, Shiva K.); Chen, SF (Chen, Shifeng); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Zhou,
SM (Zhou, Sumin); Yin, FF (Yin, Fang-Fang); Marks, LB (Marks, Lawrence B.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 11 Pages: 5098-5109 DOI:
10.1118/1.2996012 Published: NOV 2008
Accession Number: WOS:000260484400037
ISSN: 0094-2405
Record 42 of 66
Title: Analysis of radiation pneumonitis risk using a generalized Lyman model
Author(s): Tucker, SL (Tucker, Susan L.); Liu, HH (Liu, H. Helen); Liao, ZX (Liao, Zhongxing); Wei,
X (Wei, Xiong); Wang, S (Wang, Shulian); Jin, H (Jin, Hekun); Komaki, R (Komaki, Ritsuko);
Martel, MK (Martel, Mary K.); Mohan, R (Mohan, Radhe)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
72 Issue: 2 Pages: 568-574 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2008.04.053 Published: OCT 1 2008
Accession Number: WOS:000259329800036
ISSN: 0360-3016
Record 43 of 66
Title: M867, a Novel Selective Inhibitor of Caspase-3 Enhances Cell Death and Extends Tumor
Growth Delay in Irradiated Lung Cancer Models
Author(s): Kim, KW (Kim, Kwang Woon); Moretti, L (Moretti, Luigi); Lu, B (Lu, Bo)
Source: PLOS ONE Volume: 3 Issue: 5 Article Number: e2275 DOI:
10.1371/journal.pone.0002275 Published: MAY 28 2008
Accession Number: WOS:000262268500020
Author Identifiers:
AuthorResearcherID NumberORCID Number
lu, bo G-4573-2010
ISSN: 1932-6203
Record 44 of 66
Title: Optimization of internal margin to account for dosimetric effects of respiratory motion
Author(s): Mutaf, YD (Mutaf, Yildirim D.); Brinkmann, DH (Brinkmann, Debra H.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
70 Issue: 5 Pages: 1561-1570 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2007.12.025 Published: APR 1 2008
Accession Number: WOS:000254660800041
ISSN: 0360-3016
Record 45 of 66
Title: Lyman-Kutcher-Burman NTCP model parameters for radiation pneumonitis and
xerostomia based on combined analysis of published clinical data
Author(s): Semenenko, VA (Semenenko, V. A.); Li, XA (Li, X. A.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 53 Issue: 3 Pages: 737-755 DOI:
10.1088/0031-9155/53/3/014 Published: FEB 7 2008
Accession Number: WOS:000252792700014
ISSN: 0031-9155
Record 46 of 66
Title: The predictive role of plasma TGF-beta 1 during radiation therapy for radiation-induced
lung toxicity deserves further study in patients with non-small cell lung cancer
Author(s): Zhao, L (Zhao, Lujun); Sheldon, K (Sheldon, Kerby); Chen, M (Chen, Ming); Yin, MS
(Yin, Moli S.); Hayman, JA (Hayman, James A.); Katemkerian, GP (Katemkerian, Gregory P.);
Arenberg, D (Arenberg, Doug); Lyons, SE (Lyons, Susan E.); Curtis, JL (Curtis, Jeffrey L.); Davis, M
(Davis, Mary); Cease, KB (Cease, Kemp B.); Brenner, D (Brenner, Dean); Anschere, MS
(Anschere, Mitchell S.); Lawrence, TS (Lawrence, Theodore S.); Kong, FM (Kong, Feng Ming)
Source: LUNG CANCER Volume: 59 Issue: 2 Pages: 232-239 DOI:
10.1016/j.lungcan.2007.08.010 Published: FEB 2008
Accession Number: WOS:000254073500012
ISSN: 0169-5002
Record 47 of 66
Title: Using patient data similarities to predict radiation pneumonitis via a self-organizing map
Author(s): Chen, SF (Chen, Shifeng); Zhou, SM (Zhou, Sumin); Yin, FF (Yin, Fang-Fang); Marks, LB
(Marks, Lawrence B.); Das, SK (Das, Shiva K.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 53 Issue: 1 Pages: 203-216 DOI:
10.1088/0031-9155/53/1/014 Published: JAN 7 2008
Accession Number: WOS:000252792400014
ISSN: 0031-9155
Record 48 of 66
Title: Protective effects of caffeic acid phenethyl ester on radiation induced lung injury in rats
Author(s): Yildiz, OG (Yildiz, Oguz Galip); Soyuer, S (Soyuer, Serdar); Saraymen, R (Saraymen,
Recep); Eroglu, C (Eroglu, Celalettin)
Source: CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE Volume: 31 Issue: 5 Pages: E242E247 Published: 2008
Accession Number: WOS:000259528900004
ISSN: 0147-958X
Record 49 of 66
Title: Radiation-induced lung injury - Assessment, management, and prevention
Author(s): Ghafoori, P (Ghafoori, Paiman); Marks, LB (Marks, Lawrence B.); Vujaskovic, Z
(Vujaskovic, Zeljko); Kelsey, CR (Kelsey, Christopher R.)
Source: ONCOLOGY-NEW YORK Volume: 22 Issue: 1 Pages: 37-47 Published: JAN 2008
Accession Number: WOS:000253739100004
ISSN: 0890-9091
Record 50 of 66
Title: Clinical implications of the implementation of advanced treatment planning algorithms
for thoracic treatments
Author(s): Morgan, AM (Morgan, Andrew M.); Knoos, T (Knoos, Tommy); Mcnee, SG (McNee,
Stuart G.); Evans, CJ (Evans, Chris J.); Thwaites, DI (Thwaites, David I.)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 86 Issue: 1 Pages: 48-54 DOI:
10.1016/j.radonc.2007.11.033 Published: JAN 2008
Accession Number: WOS:000253303000009
ISSN: 0167-8140
Рад бр. 14:
Poparić, G. B., Belić, D. S., and Vićić, M. D., Resonant vibrational excitation of CO by low-energy
electrons. Physical Review A,73(6), 062713 (2006)
Цитираност: 7, 11 са цитатима коаутора, 12 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
**Record 1 of 12
Title: Rate coefficients for electron impact excitation of CO
Author(s): Vojnovic, M (Vojnovic, M.); Popovic, M (Popovic, M.); Ristic, MM (Ristic, M. M.);
Vicic, MD (Vicic, M. D.); Poparic, GB (Poparic, G. B.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 423 Pages: 1-8 DOI:
10.1016/j.chemphys.2013.06.007 Published: SEP 23 2013
Accession Number: WOS:000324311800001
ISSN: 0301-0104
Record 2 of 12
Title: PREDICTIONS OF ION PRODUCTION RATES AND ION NUMBER DENSITIES WITHIN THE
DIAMAGNETIC CAVITY OF COMET 67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO AT PERIHELION
Author(s): Vigren, E (Vigren, E.); Galand, M (Galand, M.)
Source: ASTROPHYSICAL JOURNAL Volume: 772 Issue: 1 Article Number: 33 DOI:
10.1088/0004-637X/772/1/33 Published: JUL 20 2013
Accession Number: WOS:000321673700033
ISSN: 0004-637X
*Record 3 of 12
Title: Rate coefficients for electron impact excitation of the a(3)Pi state of CO
Author(s): Ristic, MM (Ristic, M. M.); Vojnovic, M (Vojnovic, M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.);
Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 405 Pages: 16-21 DOI:
10.1016/j.chemphys.2012.05.018 Published: SEP 11 2012
Accession Number: WOS:000308720500003
ISSN: 0301-0104
Record 4 of 12
Title: Electron-impact resonant vibration excitation cross sections and rate coefficients for
carbon monoxide
Author(s): Laporta, V (Laporta, V.); Cassidy, CM (Cassidy, C. M.); Tennyson, J (Tennyson, J.);
Celiberto, R (Celiberto, R.)
Source: PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 21 Issue: 4 Article Number:
045005 DOI: 10.1088/0963-0252/21/4/045005 Published: AUG 2012
Accession Number: WOS:000307307600008
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Tennyson, Jonathan I-2222-2012
0000-0002-4994-5238
ISSN: 0963-0252
Record 5 of 12
Title: On the role of electron-driven processes in planetary and cometary atmospheres
Author(s): Campbell, L (Campbell, Laurence); Ingolfsson, O (Ingolfsson, Oddur); Brunger, MJ
(Brunger, Michael J.)
Edited by: Kuraica M; Mijatovic Z
Source: 26TH SUMMER SCHOOL AND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE PHYSICS OF
IONIZED GASES (SPIG 2012) Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume:
399 Article Number: 012018 DOI: 10.1088/1742-6596/399/1/012018 Published: 2012
Accession Number: WOS:000312261700018
Conference Title: 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized
Gases (SPIG)
Conference Date: AUG 27-31, 2012
Conference Location: Zrenjanin, SERBIA
Conference Sponsors: Sci & Technol Dev Republ Serbia, Minist Educ, Prov Secretariat Sci &
Technol Dev, Inst Francais Serbie, Biser Zrenjanin
ISSN: 1742-6588
Record 6 of 12
Title: Electron impact vibrational excitation of carbon monoxide in the upper atmospheres of
Mars and Venus
Author(s): Campbell, L (Campbell, L.); Allan, M (Allan, M.); Brunger, MJ (Brunger, M. J.)
Source: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 116 Article Number:
A09321 DOI: 10.1029/2011JA016848 Published: SEP 24 2011
Accession Number: WOS:000295262400005
ISSN: 2169-9380
eISSN: 2169-9402
*Record 7 of 12
Title: Excitation of the a (3)Pi state of CO by electron impact
Author(s): Ristic, MM (Ristic, M. M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 83 Issue: 4 Article Number: 042714 DOI:
10.1103/PhysRevA.83.042714 Published: APR 29 2011
Accession Number: WOS:000290107500011
ISSN: 1050-2947
Record 8 of 12
Title: Suprathermal electron spectra in the Venus ionosphere
Author(s): Cui, J (Cui, J.); Galand, M (Galand, M.); Coates, AJ (Coates, A. J.); Zhang, TL (Zhang, T.
L.); Muller-Wodarg, ICF (Mueller-Wodarg, I. C. F.)
Source: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 116 Article Number:
A04321 DOI: 10.1029/2010JA016153 Published: APR 27 2011
Accession Number: WOS:000290104100001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Coates, Andrew C-2396-2008
0000-0002-6185-3125
ISSN: 2169-9380
Record 9 of 12
Title: Electron collisions with CO: Elastic and vibrational excitation cross sections
Author(s): Allan, M (Allan, M.)
Source: PHYSICAL REVIEW A Volume: 81 Issue: 4 Article Number: 042706 DOI:
10.1103/PhysRevA.81.042706 Published: APR 2010
Accession Number: WOS:000277227300101
ISSN: 1050-2947
Record 10 of 12
Title: On the role of electron-driven processes in planetary atmospheres and comets
Author(s): Campbell, L (Campbell, L.); Brunger, MJ (Brunger, M. J.)
Source: PHYSICA SCRIPTA Volume: 80 Issue: 5 Article Number: 058101 DOI: 10.1088/00318949/80/05/058101 Published: NOV 2009
Accession Number: WOS:000270400800008
ISSN: 0031-8949
eISSN: 1402-4896
*Record 11 of 12
Title: Resonant Vibrational Excitation and De-Excitation of CO(nu) by Low Energy Electrons
Author(s): Poparic, GB (Poparic, G. B.); Ristic, M (Ristic, M.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 48 Pages: 1229612302 DOI: 10.1021/jp8054922 Published: DEC 4 2008
Accession Number: WOS:000261218100002
ISSN: 1089-5639
*Record 12 of 12
Title: Rate coefficients for resonant vibrational excitation of CO
Author(s): Ristic, M (Ristic, M.); Poparic, GB (Poparic, G. B.); Belic, DS (Belic, D. S.)
Source: CHEMICAL PHYSICS Volume: 336 Issue: 1 Pages: 58-63 DOI:
10.1016/j.chemphys.2007.05.008 Published: JUL 9 2007
Accession Number: WOS:000248434000007
ISSN: 0301-0104
Рад бр. 15:
Stojadinović, S., Low, D. A., Vićić, M., Mutic, S., Deasy, J. O., Hope, A. J., ... and Grigsby, P. W.,
Progress toward a microradiation therapy small animal conformal irradiator. Medical physics,
33, 3834 (2006)
Цитираност: 27, 31 са цитатима коаутора, 32 са аутоцитатима.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора, ** означава
аутоцитат):
Record 1 of 32
Title: Modality comparison for small animal radiotherapy: A simulation study
Author(s): Bazalova, M (Bazalova, Magdalena); Nelson, G (Nelson, Geoff); Noll, JM (Noll, John
M.); Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 1 Article Number: 011710 DOI:
10.1118/1.4842415 Published: JAN 2014
Accession Number: WOS:000329182200015
ISSN: 0094-2405
Record 2 of 32
Title: Two-dimensional inverse planning and delivery with a preclinical image guided
microirradiator
Author(s): Stewart, JMP (Stewart, James M. P.); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Jaffray, DA
(Jaffray, David A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 10 Article Number: 101709 DOI:
10.1118/1.4819935 Published: OCT 2013
Accession Number: WOS:000325394400013
ISSN: 0094-2405
Record 3 of 32
Title: A fast analytic dose calculation method for arc treatments for kilovoltage small animal
irradiators
Author(s): Marco-Rius, I (Marco-Rius, I.); Wack, L (Wack, L.); Tsiamas, P (Tsiamas, P.);
Tryggestad, E (Tryggestad, E.); Berbeco, R (Berbeco, R.); Hesser, J (Hesser, J.); Zygmanski, P
(Zygmanski, P.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 29 Issue:
5 Pages: 426-435 DOI: 10.1016/j.ejmp.2013.02.003 Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000330144700002
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 4 of 32
Title: Implementation and commissioning of an integrated micro-CT/RT system with
computerized independent jaw collimation
Author(s): Jensen, MD (Jensen, Michael D.); Hrinivich, WT (Hrinivich, W. Thomas); Jung, JA
(Jung, Jongho A.); Holdsworth, DW (Holdsworth, David W.); Drangova, M (Drangova, Maria);
Chen, J (Chen, Jeff); Wong, E (Wong, Eugene)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 8 Article Number: 081706 DOI:
10.1118/1.4812422 Published: AUG 2013
Accession Number: WOS:000322735900011
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Drangova, Maria J-3123-2012
ISSN: 0094-2405
Record 5 of 32
Title: Dosimetric impact of monoenergetic photon beams in the small-animal irradiation with
inhomogeneities: A Monte Carlo evaluation
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.)
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 86 Pages: 31-36 DOI:
10.1016/j.radphyschem.2013.01.032 Published: MAY 2013
Accession Number: WOS:000317886200005
ISSN: 0969-806X
Record 6 of 32
Title: A combined dose calculation and verification method for a small animal precision
irradiator based on onboard imaging
Author(s): Granton, PV (Granton, Patrick V.); Podesta, M (Podesta, Mark); Landry, G (Landry,
Guillaume); Nijsten, S (Nijsten, Sebastiaan); Bootsma, G (Bootsma, Gregory); Verhaegen, F
(Verhaegen, Frank)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 7 Pages: 4155-4166 DOI:
10.1118/1.4725710 Published: JUL 2012
Accession Number: WOS:000306893000013
ISSN: 0094-2405
Record 7 of 32
Title: Monte Carlo simulation on pre-clinical irradiation: A heterogeneous phantom study on
monoenergetic kilovoltage photon beams
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.)
Book Group Author(s): IOP
Source: HIGH PERFORMANCE COMPUTING SYMPOSIUM 2012 (HPCS2012) Book Series: Journal
of Physics Conference Series Volume: 385 Article Number: 012013 DOI: 10.1088/17426596/385/1/012013 Published: 2012
Accession Number: WOS:000311908800013
Conference Title: High Performance Computing Symposium (HPCS) / BCNET Annual Conference
Conference Date: MAY 01-03, 2012
Conference Location: Vancouver, CANADA
Conference Sponsors: Compute Canada, BCNET
Conference Host: WestGrid
ISSN: 1742-6588
Record 8 of 32
Title: MOSFET Assessment of Radiation Dose Delivered to Mice Using the Small Animal
Radiation Research Platform (SARRP)
Author(s): Ngwa, W (Ngwa, Wilfred); Korideck, H (Korideck, Houari); Chin, LM (Chin, Lee M.);
Makrigiorgos, GM (Makrigiorgos, G. Mike); Berbeco, RI (Berbeco, Ross I.)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 176 Issue: 6 Pages: 816-820 DOI:
10.1667/RR2536.1 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000297904000014
ISSN: 0033-7587
Record 9 of 32
Title: Small animal radiotherapy research platforms
Author(s): Verhaegen, F (Verhaegen, Frank); Granton, P (Granton, Patrick); Tryggestad, E
(Tryggestad, Erik)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 12 Pages: R55-R83 DOI:
10.1088/0031-9155/56/12/R01 Published: JUN 21 2011
Accession Number: WOS:000291095700001
ISSN: 0031-9155
Record 10 of 32
Title: The importance of tissue segmentation for dose calculations for kilovoltage radiation
therapy
Author(s): Bazalova, M (Bazalova, Magdalena); Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 6 Pages: 3039-3049 DOI:
10.1118/1.3589138 Published: JUN 2011
Accession Number: WOS:000291405200022
ISSN: 0094-2405
Record 11 of 32
Title: Localized CT-Guided Irradiation Inhibits Neurogenesis in Specific Regions of the Adult
Mouse Brain
Author(s): Ford, EC (Ford, E. C.); Achanta, P (Achanta, P.); Purger, D (Purger, D.); Armour, M
(Armour, M.); Reyes, J (Reyes, J.); Fong, J (Fong, J.); Kleinberg, L (Kleinberg, L.); Redmond, K
(Redmond, K.); Wong, J (Wong, J.); Jang, MH (Jang, M. H.); Jun, H (Jun, H.); Song, HJ (Song, H-J.);
Quinones-Hinojosa, A (Quinones-Hinojosa, A.)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 175 Issue: 6 Pages: 774-783 DOI:
10.1667/RR2214.1 Published: JUN 2011
Accession Number: WOS:000291336500011
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Jun, Heechul K-7623-2013
ISSN: 0033-7587
Record 12 of 32
Title: A carbon nanotube field emission multipixel x-ray array source for microradiotherapy
application
Author(s): Wang, SG (Wang, Sigen); Calderon, X (Calderon, Xiomara); Peng, R (Peng, Rui);
Schreiber, EC (Schreiber, Eric C.); Zhou, O (Zhou, Otto); Chang, S (Chang, Sha)
Source: APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 98 Issue: 21 Article Number: 213701 DOI:
10.1063/1.3595268 Published: MAY 23 2011
Accession Number: WOS:000291041600072
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Peng, Rui B-4634-2012
ISSN: 0003-6951
*Record 13 of 32
Title: Dosimetric characterization of an image-guided stereotactic small animal irradiator
Author(s): Pidikiti, R (Pidikiti, R.); Stojadinovic, S (Stojadinovic, S.); Speiser, M (Speiser, M.);
Song, KH (Song, K. H.); Hager, F (Hager, F.); Saha, D (Saha, D.); Solberg, TD (Solberg, T. D.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 8 Pages: 2585-2599 DOI:
10.1088/0031-9155/56/8/016 Published: APR 21 2011
Accession Number: WOS:000289480700017
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Pidikiti, Rajesh E-2686-2013
ISSN: 0031-9155
Record 14 of 32
Title: Characterization of image quality and image-guidance performance of a preclinical
microirradiator
Author(s): Clarkson, R (Clarkson, R.); Lindsay, PE (Lindsay, P. E.); Ansell, S (Ansell, S.); Wilson, G
(Wilson, G.); Jelveh, S (Jelveh, S.); Hill, RP (Hill, R. P.); Jaffray, DA (Jaffray, D. A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 2 Pages: 845-856 DOI:
10.1118/1.3533947 Published: FEB 2011
Accession Number: WOS:000286945000032
ISSN: 0094-2405
*Record 15 of 32
Title: An x-ray image guidance system for small animal stereotactic irradiation
Author(s): Song, KH (Song, K. H.); Pidikiti, R (Pidikiti, R.); Stojadinovic, S (Stojadinovic, S.);
Speiser, M (Speiser, M.); Seliounine, S (Seliounine, S.); Saha, D (Saha, D.); Solberg, TD (Solberg,
T. D.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 23 Pages: 7345-7362 DOI:
10.1088/0031-9155/55/23/011 Published: DEC 7 2010
Accession Number: WOS:000284261000025
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Pidikiti, Rajesh E-2686-2013
ISSN: 0031-9155
Record 16 of 32
Title: Dosimetric variation due to the photon beam energy in the small-animal irradiation: A
Monte Carlo study
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.); Leung, MKK (Leung, Michael K. K.); Lindsay, PE
(Lindsay, Patricia E.); Jaffray, DA (Jaffray, David A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 10 Pages: 5322-5329 DOI:
10.1118/1.3488979 Published: OCT 2010
Accession Number: WOS:000283483700020
ISSN: 0094-2405
Record 17 of 32
Title: Depth dose dependence of the mouse bone using kilovoltage photon beams: A Monte
Carlo study for small-animal irradiation
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.)
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 79 Issue: 5 Pages: 567-574 DOI:
10.1016/j.radphyschem.2010.01.003 Published: MAY 2010
Accession Number: WOS:000275997400002
ISSN: 0969-806X
Record 18 of 32
Title: Investigation of the effects of treatment planning variables in small animal radiotherapy
dose distributions
Author(s): Motomura, AR (Motomura, Amy R.); Bazalova, M (Bazalova, Magdalena); Zhou, H
(Zhou, Hu); Keall, PJ (Keall, Paul J.); Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 2 Pages: 590-599 DOI:
10.1118/1.3276738 Published: FEB 2010
Accession Number: WOS:000274075600019
ISSN: 0094-2405
Record 19 of 32
Title: Kilovoltage beam Monte Carlo dose calculations in submillimeter voxels for small animal
radiotherapy
Author(s): Bazalova, M (Bazalova, Magdalena); Zhou, H (Zhou, Hu); Keall, PJ (Keall, Paul J.);
Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 36 Issue: 11 Pages: 4991-4999 DOI:
10.1118/1.3238465 Published: NOV 2009
Accession Number: WOS:000271217900018
ISSN: 0094-2405
*Record 20 of 32
Title: A NOVEL MURINE MODEL FOR LOCALIZED RADIATION NECROSIS AND ITS
CHARACTERIZATION USING ADVANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Author(s): Jost, SC (Jost, Sarah C.); Hope, A (Hope, Andrew); Kiehl, E (Kiehl, Erich); Perry, A
(Perry, Arie); Travers, S (Travers, Sarah); Garbow, JR (Garbow, Joel R.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
75 Issue: 2 Pages: 527-533 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.06.007 Published: OCT 1 2009
Accession Number: WOS:000269941600030
ISSN: 0360-3016
Record 21 of 32
Title: Commissioning of a novel microCT/RT system for small animal conformal radiotherapy
Author(s): Rodriguez, M (Rodriguez, Manuel); Zhou, H (Zhou, Hu); Keall, P (Keall, Paul); Graves,
E (Graves, Edward)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 12 Pages: 3727-3740 DOI:
10.1088/0031-9155/54/12/008 Published: JUN 21 2009
Accession Number: WOS:000266582300008
ISSN: 0031-9155
Record 22 of 32
Title: Methods and techniques for preclinical in vivo evaluation of radiosensitivity and
radioresponsivity
Author(s): Martelli, C (Martelli, C.); Luraschi, R (Luraschi, R.); Ottobrini, L (Ottobrini, L.); Lecchi,
M (Lecchi, M.); Libani, IV (Libani, I. V.); Lucignani, G (Lucignani, G.)
Source: MINERVA BIOTECNOLOGICA Volume: 21 Issue: 2 Pages: 135-146 Published: JUN
2009
Accession Number: WOS:000271041300007
ISSN: 1120-4826
Record 23 of 32
Title: Monte Carlo Simulation of an X-Ray Pixel Beam Microirradiation System
Author(s): Schreiber, EC (Schreiber, E. C.); Chang, SX (Chang, S. X.)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 171 Issue: 3 Pages: 332-341 DOI:
10.1667/RR1453.1 Published: MAR 2009
Accession Number: WOS:000263728000008
ISSN: 0033-7587
Record 24 of 32
Title: IMAGE GUIDED COMPLEX DOSE DELIVERY FOR SMALL ANIMAL RADIOTHERAPY
Author(s): Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Iyer, S (Iyer, Santosh); Ford, E (Ford, Eric);
Wong, J (Wong, John); Kazanzides, P (Kazanzides, Peter)
Book Group Author(s): IEEE
Source: 2009 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMEDICAL IMAGING: FROM NANO TO
MACRO, VOLS 1 AND 2 Pages: 1243-1246 DOI: 10.1109/ISBI.2009.5193287 Published: 2009
Accession Number: WOS:000270678400318
Conference Title: IEEE Internaional Symposium on Biomedical Imaging - From Nano to Macro
Conference Date: JUN 28-JUL 01, 2009
Conference Location: Boston, MA
Conference Sponsors: IEEE
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kazanzides, Peter A-3358-2010
ISBN: 978-1-4244-3931-7
Record 25 of 32
Title: Use of an orthovoltage X-ray treatment unit as a radiation research system in a smallanimal cancer model
Author(s): Medina, LA (Medina, Luis-Alberto); Herrera-Penilla, BI (Herrera-Penilla, BlancaIvone); Castro-Morales, MA (Castro-Morales, Mario-Alberto); Garcia-Lopez, P (Garcia-Lopez,
Patricia); Jurado, R (Jurado, Rafael); Perez-Cardenas, E (Perez-Cardenas, Enrique); ChanonaVilchis, J (Chanona-Vilchis, Jose); Brandan, ME (Brandan, Maria-Ester)
Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH Volume: 27 Article
Number: 57 DOI: 10.1186/1756-9966-27-57 Published: OCT 28 2008
Accession Number: WOS:000263483400001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Brandan, Maria-Ester K-9014-2012
0000-0002-1165-3440
ISSN: 1756-9966
*Record 26 of 32
Title: Feasibility of small animal cranial irradiation with the microRT system
Author(s): Kiehl, EL (Kiehl, Erich L.); Stojadinovic, S (Stojadinovic, Strahinja); Malinowski, KT
(Malinowski, Kathleen T.); Limbrick, D (Limbrick, David); Jost, SC (Jost, Sarah C.); Garbow, JR
(Garbow, Joel R.); Rubin, JB (Rubin, Joshua B.); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Khullar, D (Khullar,
Divya); Izaguirre, EW (Izaguirre, Enrique W.); Parikh, PJ (Parikh, Parag J.); Low, DA (Low, Daniel
A.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 10 Pages: 4735-4743 DOI:
10.1118/1.2977762 Published: OCT 2008
Accession Number: WOS:000259591800047
ISSN: 0094-2405
Record 27 of 32
Title: High-resolution, small animal radiation research platform with X-ray tomographic
guidance capabilities
Author(s): Wong, J (Wong, John); Armour, E (Armour, Elwood); Kazanzides, P (Kazanzides,
Peter); Iordachita, U (Iordachita, Ulian); Tryggestad, E (Tryggestad, Erik); Deng, H (Deng, Hua);
Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Kennedy, C (Kennedy, Christopher); Liu, ZJ (Liu, Zejian);
Chan, T (Chan, Timothy); Gray, O (Gray, Owen); Verhaegen, F (Verhaegen, Frank); McNutt, T
(McNutt, Todd); Ford, E (Ford, Eric); DeWeese, TL (DeWeese, Theodore L.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
71 Issue: 5 Pages: 1591-1599 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2008.04.025 Published: AUG 1 2008
Accession Number: WOS:000258215000040
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kazanzides, Peter A-3358-2010
Iordachita, Iulian A-3507-2010
ISSN: 0360-3016
Record 28 of 32
Title: Calibration of the Treatment Beam of the Small Animal Radiation Research Platform
Author(s): Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Iordachita, I (Iordachita, Iulian); Ford, E (Ford,
Eric); Wong, J (Wong, John); Kazanzides, P (Kazanzides, Peter)
Book Group Author(s): IEEE
Source: 2008 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATION SCIENCE AND
ENGINEERING, VOLS 1 AND 2 Pages: 609-614 DOI: 10.1109/COASE.2008.4626445 Published:
2008
Accession Number: WOS:000261320400100
Conference Title: IEEE International Conference on Automation Science and Engineering
Conference Date: AUG 23-26, 2008
Conference Location: Arlington, VA
Conference Sponsors: IEEE
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Iordachita, Iulian A-3507-2010
Kazanzides, Peter A-3358-2010
ISBN: 978-1-4244-2022-3
Record 29 of 32
Title: Precision Radiotherapy for Small Animal Research
Author(s): Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Iordachita, I (Iordachita, Iulian); Ford, E (Ford,
Eric); Wong, J (Wong, John); Kazanzides, P (Kazanzides, Peter)
Edited by: Metaxas D; Axel L; Fichtinger G; Szekely G
Source: MEDICAL IMAGE COMPUTING AND COMPUTER-ASSISTED INTERVENTION - MICCAI
2008, PT II, PROCEEDINGS Book Series: Lecture Notes in Computer Science Volume:
5242 Pages: 619-626 Published: 2008
Accession Number: WOS:000261373800074
Conference Title: 11th International Conference on Medical Image Computing and ComputerAssisted Intervention (MICCAI2008)
Conference Date: SEP 06-10, 2008
Conference Location: New York, NY
Conference Sponsors: Rutgers Univ, New York Univ, Robarts Res Inst, NE Digital Inc, Medtron
Inc, Siemens Corp Res, Philips, GE
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Iordachita, Iulian A-3507-2010
Kazanzides, Peter A-3358-2010
ISSN: 0302-9743
ISBN: 978-3-540-85989-5
**Record 30 of 32
Title: MicroRT - Small animal conformal irradiator
Author(s): Stojadinovic, S (Stojadinovic, S.); Low, DA (Low, D. A.); Hope, AJ (Hope, A. J.); Vicic, M
(Vicic, M.); Deasy, JO (Deasy, J. O.); Cui, J (Cui, J.); Khullar, D (Khullar, D.); Parikh, PJ (Parikh, P.
J.); Malinowski, KT (Malinowski, K. T.); Izaguirre, EW (Izaguirre, E. W.); Mutic, S (Mutic, S.);
Grigsby, PW (Grigsby, P. W.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 34 Issue: 12 Pages: 4706-4716 DOI:
10.1118/1.2799887 Published: DEC 2007
Accession Number: WOS:000251910200018
ISSN: 0094-2405
Record 31 of 32
Title: Treatment planning for a small animal using Monte Carlo simulation
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.); Leung, MKK (Leung, Michael K. K.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 34 Issue: 12 Pages: 4810-4817 DOI:
10.1118/1.2805254 Published: DEC 2007
Accession Number: WOS:000251910200029
ISSN: 0094-2405
Record 32 of 32
Title: A novel high resolution micro-radiotherapy system for small animal irradiation for cancer
research
Author(s): Wang, S (Wang, Sigen); Liu, Z (Liu, Zhijun); Sultana, S (Sultana, Shabana); Schreiber, E
(Schreiber, Eric); Zhou, O (Zhou, Otto); Chang, S (Chang, Sha)
Source: BIOFACTORS Volume: 30 Issue: 4 Pages: 265-270 Published: 2007
Accession Number: WOS:000257815200008
Conference Title: International Conference on Cellular and Molecular Bioengineering
Conference Date: DEC 10-12, 2007
Conference Location: Singapore, SINGAPORE
ISSN: 0951-6433
Рад бр. 16:
El Naqa, I., Low, D. A., Bradley, J. D., Vićić, M., and Deasy, J. O., Deblurring of breathing motion
artifacts in thoracic PET images by deconvolution methods.Medical physics, 33, 3587 (2006)
Цитираност: 20, 24 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 24
Title: A three dimensional drive system for use with fillable emission phantoms for SPECT and
PET imaging
Author(s): Darwesh, R (Darwesh, R.); Clay, D (Clay, D.); Hay, PD (Hay, P. D.); Kalirai, C (Kalirai,
C.); Rassoulian, H (Rassoulian, H.); Pitiot, A (Pitiot, A.); Perkins, AC (Perkins, A. C.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 29 Issue:
6 Pages: 695-700 DOI: 10.1016/j.ejmp.2012.06.003 Published: NOV 2013
Accession Number: WOS:000326913700017
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 2 of 24
Title: The effect of breathing irregularities on quantitative accuracy of respiratory gated PET/CT
Author(s): Teo, BK (Teo, Boon-Keng); Saboury, B (Saboury, Babak); Munbodh, R (Munbodh,
Reshma); Scheuermann, J (Scheuermann, Joshua); Torigian, DA (Torigian, Drew A.); Zaidi, H
(Zaidi, Habib); Alavi, A (Alavi, Abass)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 12 Pages: 7390-7397 DOI:
10.1118/1.4766876 Published: DEC 2012
Accession Number: WOS:000311967400021
ISSN: 0094-2405
Record 3 of 24
Title: Defining Target Volumes for Stereotactic Ablative Radiotherapy of Early-stage Lung
Tumours: A Comparison of Three-dimensional F-18-fluorodeoxyglucose Positron Emission
Tomography and Four-dimensional Computed Tomography
Author(s): Hanna, GG (Hanna, G. G.); van Sornsen, JR (van Soernsen, J. R.); Dahele, MR (Dahele,
M. R.); Carson, KJ (Carson, K. J.); Haasbeek, CJA (Haasbeek, C. J. A.); Migchielsen, R
(Migchielsen, R.); Hounsell, AR (Hounsell, A. R.); Senan, S (Senan, S.)
Source: CLINICAL ONCOLOGY Volume: 24 Issue: 6 Pages: E71-E80 DOI:
10.1016/j.clon.2012.03.002 Published: AUG 2012
Accession Number: WOS:000208858900001
ISSN: 0936-6555
eISSN: 1433-2981
*Record 4 of 24
Title: Combined PET/CT image characteristics for radiotherapy tumor response in lung cancer
Author(s): Vaidya, M (Vaidya, Manushka); Creach, KM (Creach, Kimberly M.); Frye, J (Frye,
Jennifer); Dehdashti, F (Dehdashti, Farrah); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa,
Issam)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 102 Issue: 2 Pages: 239-245 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.10.014 Published: FEB 2012
Accession Number: WOS:000300927000014
ISSN: 0167-8140
Record 5 of 24
Title: A statistical study of the factors influencing the extent of respiratory motion blur in PET
imaging
Author(s): Xu, QS (Xu, Quansheng); Xie, KN (Xie, Kangning); Yuan, KH (Yuan, Kehong); Yu, LJ (Yu,
Lijuan); Wang, WZ (Wang, Wenzhi); Ye, DT (Ye, Datian)
Source: COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE Volume: 42 Issue: 1 Pages: 8-18 DOI:
10.1016/j.compbiomed.2011.10.002 Published: JAN 2012
Accession Number: WOS:000299667500002
ISSN: 0010-4825
Record 6 of 24
Title: Respiratory motion blur identification and reduction in ungated thoracic PET imaging
Author(s): Xu, QS (Xu, Quansheng); Yuan, KH (Yuan, Kehong); Ye, DT (Ye, Datian)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 14 Pages: 4481-4498 DOI:
10.1088/0031-9155/56/14/016 Published: JUL 21 2011
Accession Number: WOS:000292303100017
ISSN: 0031-9155
Record 7 of 24
Title: Deep-inspiration breath-hold PET/CT versus free breathing PET/CT and respiratory gating
PET for reference: evaluation in 95 patients with lung cancer
Author(s): Kawano, T (Kawano, Tsuyoshi); Ohtake, E (Ohtake, Eiji); Inoue, T (Inoue, Tomio)
Source: ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE Volume: 25 Issue: 2 Pages: 109-116 DOI:
10.1007/s12149-010-0442-2 Published: FEB 2011
Accession Number: WOS:000288072600005
ISSN: 0914-7187
Record 8 of 24
Title: Generalized Inter-Frame and Intra-Frame Motion Correction in PET Imaging - A Simulation
Study
Author(s): Mohy-Ud-Din, H (Mohy-ud-Din, Hassan); Karakatsanis, NA (Karakatsanis, Nicolas A.);
Ay, MR (Ay, Mohammed R.); Endres, CJ (Endres, Christopher J.); Wong, DF (Wong, Dean F.);
Rahmim, A (Rahmim, Arman)
Book Group Author(s): IEEE
Source: 2011 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM AND MEDICAL IMAGING CONFERENCE
(NSS/MIC) Book Series: IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record Pages: 38583862 Published: 2011
Accession Number: WOS:000304755604021
Conference Title: IEEE Nuclear Science Symposium/Medical Imaging Conference
(NSS/MIC)/18th International Workshop on Room-Temperature Semiconductor X-Ray and
Gamma-Ray Detectors
Conference Date: OCT 23-29, 2011
Conference Location: Valencia, SPAIN
Conference Sponsors: IEEE, Inst Elect & Elect Engineers Nucl & Plasma Sci Soc (IEEE NPSS)
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Ay, Mohammad Reza K-5306-2012
0000-0002-5383-4418
ISSN: 1082-3654
ISBN: 978-1-4673-0120-6
Record 9 of 24
Title: A novel respiratory tracking system for smart-gated PET acquisition
Author(s): Nehmeh, SA (Nehmeh, S. A.); Haj-Ali, AA (Haj-Ali, A. A.); Qing, C (Qing, C.); Stearns, C
(Stearns, C.); Kalaigian, H (Kalaigian, H.); Kohlmyer, S (Kohlmyer, S.); Schoder, H (Schoder, H.);
Ho, AY (Ho, A. Y.); Larson, SM (Larson, S. M.); Humm, JL (Humm, J. L.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 1 Pages: 531-538 DOI:
10.1118/1.3523100 Published: JAN 2011
Accession Number: WOS:000285769800053
ISSN: 0094-2405
*Record 10 of 24
Title: PET-guided delineation of radiation therapy treatment volumes: a survey of image
segmentation techniques
Author(s): Zaidi, H (Zaidi, Habib); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Volume:
37 Issue: 11 Pages: 2165-2187 DOI: 10.1007/s00259-010-1423-3 Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000282424400019
ISSN: 1619-7070
Record 11 of 24
Title: A method for partial volume correction of PET-imaged tumor heterogeneity using
expectation maximization with a spatially varying point spread function
Author(s): Barbee, DL (Barbee, David L.); Flynn, RT (Flynn, Ryan T.); Holden, JE (Holden, James
E.); Nickles, RJ (Nickles, Robert J.); Jeraj, R (Jeraj, Robert)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 1 Pages: 221-236 DOI:
10.1088/0031-9155/55/1/013 Published: JAN 7 2010
Accession Number: WOS:000272637800013
ISSN: 0031-9155
Record 12 of 24
Title: Implementation of an Automated Respiratory Amplitude Gating Technique for PET/CT:
Clinical Evaluation
Author(s): Chang, GP (Chang, Guoping); Chang, TT (Chang, Tingting); Pan, TS (Pan, Tinsu); Clark,
JW (Clark, John W., Jr.); Mawlawi, OR (Mawlawi, Osama R.)
Source: JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Volume: 51 Issue: 1 Pages: 16-24 DOI:
10.2967/jnumed.109.068759 Published: JAN 2010
Accession Number: WOS:000273263800008
ISSN: 0161-5505
Record 13 of 24
Title: Computer-assisted quantification of lung tumors in respiratory gated PET/CT images:
phantom study
Author(s): Wang, JL (Wang, Jiali); del Valle, M (del Valle, Misael); Goryawala, M (Goryawala,
Mohammed); Franquiz, JM (Franquiz, Juan M.); Mcgoron, AJ (Mcgoron, Anthony J.)
Source: MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Volume: 48 Issue: 1 Pages: 4958 DOI: 10.1007/s11517-009-0549-6 Published: JAN 2010
Accession Number: WOS:000273684600005
ISSN: 0140-0118
Record 14 of 24
Title: Lesion concordance, image quality and artefacts in PET/CT Results of a multicenter study
Author(s): Stergar, H (Stergar, H.); Krause, BJ (Krause, B. J.); Eschmann, SM (Eschmann, S. M.);
Juergens, KU (Juergens, K. U.); Kuehl, H (Kuehl, H.); Pfannenberg, AC (Pfannenberg, A. C.);
Stollfuss, J (Stollfuss, J.); Weckesser, M (Weckesser, M.); Bockisch, A (Bockisch, A.)
Source: NUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE Volume: 49 Issue: 4 Pages: 129-137 DOI:
10.3413/nukmed-0275 Published: 2010
Accession Number: WOS:000281241400002
ISSN: 0029-5566
Record 15 of 24
Title: Quantitative small animal PET imaging with nonconventional nuclides
Author(s): Liu, XD (Liu, Xiaodong); Laforest, R (Laforest, Richard)
Source: NUCLEAR MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 36 Issue: 5 Pages: 551-559 DOI:
10.1016/j.nucmedbio.2009.01.019 Published: JUL 2009
Accession Number: WOS:000267189000009
ISSN: 0969-8051
Record 16 of 24
Title: Fully 4D list-mode reconstruction applied to respiratory-gated PET scans
Author(s): Grotus, N (Grotus, N.); Reader, AJ (Reader, A. J.); Stute, S (Stute, S.); Rosenwald, JC
(Rosenwald, J. C.); Giraud, P (Giraud, P.); Buvat, I (Buvat, I.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 6 Pages: 1705-1721 DOI:
10.1088/0031-9155/54/6/020 Published: MAR 2009
Accession Number: WOS:000263903600021
ISSN: 0031-9155
Record 17 of 24
Title: Localization of transient signal high-values in laser Doppler flowmetry signals with an
empirical mode decomposition
Author(s): Humeau, A (Humeau, Anne); Trzepizur, W (Trzepizur, Wojciech); Rousseau, D
(Rousseau, David); Chapeau-Blondeau, F (Chapeau-Blondeau, Francois); Abraham, P (Abraham,
Pierre)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 36 Issue: 1 Pages: 18-21 DOI:
10.1118/1.3041168 Published: JAN 2009
Accession Number: WOS:000262105200004
ISSN: 0094-2405
Record 18 of 24
Title: The effect of respiratory motion variability and tumor size on the accuracy of average
intensity projection from four-dimensional computed tomography: An investigation based on
dynamic MRI
Author(s): Cai, J (Cai, Jing); Read, PW (Read, Paul W.); Sheng, K (Sheng, Ke)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 11 Pages: 4974-4981 DOI:
10.1118/1.2982245 Published: NOV 2008
Accession Number: WOS:000260484400024
ISSN: 0094-2405
Record 19 of 24
Title: Individualized gating windows based on four-dimensional CT information for respirationgated radiotherapy
Author(s): Wink, NM (Wink, Nicole M.); Chao, M (Chao, Ming); Antony, J (Antony, Jiji); Xing, L
(Xing, Lei)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 53 Issue: 1 Pages: 165-175 DOI:
10.1088/0031-9155/53/1/011 Published: JAN 7 2008
Accession Number: WOS:000252792400011
ISSN: 0031-9155
Record 20 of 24
Title: Automated lung tumor detection and quantification for respiratory gated PET/CT images art. no. 69144G
Author(s): Wang, J (Wang, Jiali); del Valle, M (del Valle, Misael); Franquiz, J (Franquiz, Juan);
McGoron, A (McGoron, Anthony)
Edited by: Reinhardt JM; Pluim JPW
Source: MEDICAL IMAGING 2008: IMAGE PROCESSING, PTS 1-3 Book Series: PROCEEDINGS OF
THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) Volume: 6914 Pages:
G9144-G9144 DOI: 10.1117/12.772862 Part: 1-3 Published: 2008
Accession Number: WOS:000256058600153
Conference Title: Medical Imaging 2008 Conference
Conference Date: FEB 17-19, 2008
Conference Location: San Diego, CA
Conference Sponsors: SPIE, Amer Assoc Phys Med, Amer Physiol Soc, Comp Assisted Radiol &
Surg, Soc Imaging Sci & Technol, Med Image Percept Soc, Radiol Soc N Amer, Soc Imaging
Informat Med, Soc Mole Imaging, DICOM Standards Comm
ISSN: 0277-786X
ISBN: 978-0-8194-7098-0
*Record 21 of 24
Title: Concurrent multimodality image segmentation by active contours for radiotherapy
treatment planning
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Yang, D (Yang, Deshan); Apte, A (Apte, Aditya); Khullar, D
(Khullar, Divya); Mutic, S (Mutic, Sasa); Zheng, J (Zheng, Jie); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.);
Grigsby, P (Grigsby, Perry); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 34 Issue: 12 Pages: 4738-4749 DOI:
10.1118/1.2799886 Published: DEC 2007
Accession Number: WOS:000251910200021
Conference Title: Symposium of the Laughlin-Science-Council-Research
Conference Date: 2006
Conference Location: Orlando, FL
Conference Sponsors: Laughlin Sci Council Res
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Apte, Aditya E-5583-2010
ISSN: 0094-2405
Record 22 of 24
Title: Evaluation of amplitude-based sorting algorithm to reduce lung tumor blurring in PET
images using 4D NCAT phantom
Author(s): Wang, J (Wang, Jiali); Byrne, J (Byrne, James); Franquiz, J (Franquiz, Juan); McGoron,
A (McGoron, Anthony)
Source: COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Volume: 87 Issue: 2 Pages:
112-122 DOI: 10.1016/j.cmpb.2007.05.004 Published: AUG 2007
Accession Number: WOS:000248410000004
ISSN: 0169-2607
*Record 23 of 24
Title: F-18-FDG PET definition of gross tumor volume for radiotherapy of non-small cell lung
cancer: Is a single standardized uptake value threshold approach appropriate?
Author(s): Biehl, KJ (Biehl, Kenneth J.); Kong, FM (Kong, Feng-Ming); Dehdashti, F (Dehdashti,
Farrokh); Jin, JY (Jin, Jian-Yue); Mutic, S (Mutic, Sasa); El Naqa, I (El Naqa, Issam.); Siegel, BA
(Siegel, Barry A.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Volume: 47 Issue: 11 Pages: 1808-1812 Published:
NOV 2006
Accession Number: WOS:000242254500015
ISSN: 0161-5505
Record 24 of 24
Title: Breath Control Device with EKG monitoring (ABCDE) for routine imaging and therapy
Author(s): Chauvie, S (Chauvie, Stephane); Perno, G (Perno, Gianni); Peano, S (Peano, Simona);
Bianchi, A (Bianchi, Andrea); Biggi, A (Biggi, Alberto)
Book Group Author(s): IEEE
Source: 2006 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM CONFERENCE RECORD, VOL 1-6 Book Series:
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record Pages: 2753-2758 DOI:
10.1109/NSSMIC.2006.356449 Published: 2006
Accession Number: WOS:000288875602175
Conference Title: 15th International Workshop on Room-Temperature Semiconductor X- and
Gamma-Ray Detectors/ 2006 IEEE Nuclear Science Symposium
Conference Date: OCT 29-NOV 04, 2006
Conference Location: San Diego, CA
Conference Sponsors: IEEE
ISSN: 1082-3654
ISBN: 978-1-4244-0561-9
Рад бр. 17:
El Naqa, I., Suneja, G., Lindsay, P. E., Hope, A. J., Alaly, J. R., Vićić, M., ... and Deasy, J. O., Dose
response explorer: an integrated open-source tool for exploring and modelling radiotherapy
dose–volume outcome relationships. Physics in medicine and biology, 51(22), 5719 (2006)
Цитираност: 22, 33 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
*Record 1 of 33
Title: Dose/volume-response relations for rectal morbidity using planned and simulated
motion-inclusive dose distributions
Author(s): Thor, M (Thor, Maria); Apte, A (Apte, Aditya); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.);
Karlsdottir, A (Karlsdottir, Asa); Moiseenko, V (Moiseenko, Vitali); Liu, M (Liu, Mitchell); Muren,
LP (Muren, Ludvig Paul)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 109 Issue: 3 Pages: 388-393 DOI:
10.1016/j.radonc.2013.10.021 Published: DEC 2013
Accession Number: WOS:000329482000011
ISSN: 0167-8140
Record 2 of 33
Title: Multivariate Normal Tissue Complication Probability Modeling of Heart Valve Dysfunction
in Hodgkin Lymphoma Survivors
Author(s): Cella, L (Cella, Laura); Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele); Conson, M (Conson, Manuel);
D'Avino, V (D'Avino, Vittoria); Salvatore, M (Salvatore, Marco); Pacelli, R (Pacelli, Roberto)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
87 Issue: 2 Pages: 304-310 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2013.05.049 Published: OCT 1 2013
Accession Number: WOS:000324310500016
ISSN: 0360-3016
Record 3 of 33
Title: Multivariate normal tissue complication probability modeling of gastrointestinal toxicity
after external beam radiotherapy for localized prostate cancer
Author(s): Cella, L (Cella, Laura); D'Avino, V (D'Avino, Vittoria); Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele);
Conson, M (Conson, Manuel); Doria, F (Doria, Francesca); Faiella, A (Faiella, Adriana); Loffredo,
F (Loffredo, Filomena); Salvatore, M (Salvatore, Marco); Pacelli, R (Pacelli, Roberto)
Source: RADIATION ONCOLOGY Volume: 8 Article Number: 221 DOI: 10.1186/1748-717X-8221 Published: SEP 23 2013
Accession Number: WOS:000327726200001
ISSN: 1748-717X
Record 4 of 33
Title: Damped sinusoidal function to model acute irradiation in radiotherapy patients
Author(s): Tukiendorf, A (Tukiendorf, Andrzej); Miszczyk, L (Miszczyk, Leszek); Bojarski, J
(Bojarski, Jacek)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 29 Issue:
5 Pages: 513-519 DOI: 10.1016/j.ejmp.2012.12.004 Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000330144700012
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 5 of 33
Title: A method to visualize the uncertainty of the prediction of radiobiological models
Author(s): Zhang, LL (Zhang, Lanlan); Hub, M (Hub, Martina); Thieke, C (Thieke, Christian);
Floca, RO (Floca, Ralf O.); Karger, CP (Karger, Christian P.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 29 Issue:
5 Pages: 556-561 DOI: 10.1016/j.ejmp.2012.11.004 Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000330144700018
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 6 of 33
Title: Radiotherapy of abdomen with precise renal assessment with SPECT/CT imaging
(RAPRASI): design and methodology of a prospective trial to improve the understanding of
kidney radiation dose response
Author(s): Lopez-Gaitan, J (Lopez-Gaitan, Juanita); Ebert, MA (Ebert, Martin A.); Robins, P
(Robins, Peter); Boucek, J (Boucek, Jan); Leong, T (Leong, Trevor); Willis, D (Willis, David);
Bydder, S (Bydder, Sean); Podias, P (Podias, Peter); Waters, G (Waters, Gemma); O'Mara, B
(O'Mara, Brenton); Chu, JL (Chu, Julie); Faggian, J (Faggian, Jessica); Williams, L (Williams, Luke);
Hofman, MS (Hofman, Michael S.); Spry, NA (Spry, Nigel A.)
Source: BMC CANCER Volume: 13 Article Number: 381 DOI: 10.1186/1471-2407-13381 Published: AUG 10 2013
Accession Number: WOS:000323338600001
ISSN: 1471-2407
Record 7 of 33
Title: Software for quantitative analysis of radiotherapy: Overview, requirement analysis and
design solutions
Author(s): Zhang, L (Zhang, Lanlan); Hub, M (Hub, Martina); Mang, S (Mang, Sarah); Thieke, C
(Thieke, Christian); Nix, O (Nix, Oliver); Karger, CP (Karger, Christian P.); Floca, R (Floca, Ralf .)
Source: COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Volume: 110 Issue: 3 Pages:
528-537 DOI: 10.1016/j.cmpb.2013.03.002 Published: JUN 2013
Accession Number: WOS:000319178500029
ISSN: 0169-2607
*Record 8 of 33
Title: Statistical simulations to estimate motion-inclusive dose-volume histograms for
prediction of rectal morbidity following radiotherapy
Author(s): Thor, M (Thor, Maria); Apte, A (Apte, Aditya); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Muren,
LP (Muren, Ludvig Paul)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 52 Issue: 3 Pages: 666-675 DOI:
10.3109/0284186X.2012.720382 Published: APR 2013
Accession Number: WOS:000316123200031
ISSN: 0284-186X
Record 9 of 33
Title: Radiation therapy following surgery for localized breast cancer: outcome prediction by
classical prognostic factors and approximated genetic subtypes
Author(s): Pacelli, R (Pacelli, Roberto); Conson, M (Conson, Manuel); Cella, L (Cella, Laura);
Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele); Troncone, G (Troncone, Giancarlo); Iorio, V (Iorio, Vincenzo); Solla, R
(Solla, Raffaele); Farella, A (Farella, Antonio); Scala, S (Scala, Stefania); Pagliarulo, C (Pagliarulo,
Clorindo); Salvatore, M (Salvatore, Marco)
Source: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH Volume: 54 Issue: 2 Pages: 292-298 DOI:
10.1093/jrr/rrs087 Published: MAR 2013
Accession Number: WOS:000316118000012
ISSN: 0449-3060
Record 10 of 33
Title: Development of multivariate NTCP models for radiation-induced hypothyroidism: a
comparative analysis
Author(s): Cella, L (Cella, Laura); Liuzzi, R (Liuzzi, Raffaele); Conson, M (Conson, Manuel);
D'Avino, V (D'Avino, Vittoria); Salvatore, M (Salvatore, Marco); Pacelli, R (Pacelli, Roberto)
Source: RADIATION ONCOLOGY Volume: 7 Article Number: 224 DOI: 10.1186/1748-717X-7224 Published: DEC 27 2012
Accession Number: WOS:000315407400001
ISSN: 1748-717X
Record 11 of 33
Title: Multivariate modeling of complications with data driven variable selection: Guarding
against overfitting and effects of data set size
Author(s): van der Schaaf, A (van der Schaaf, Arjen); Xu, CJ (Xu, Cheng-Jian); van Luijk, P (van
Luijk, Peter); van't Veld, AA (van't Veld, Aart A.); Langendijk, JA (Langendijk, Johannes A.);
Schilstra, C (Schilstra, Cornelis)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 105 Issue: 1 Pages: 115-121 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.12.006 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000312120800018
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
van Luijk, Peter A-6877-2013
ISSN: 0167-8140
Record 12 of 33
Title: Radiobiologically guided optimisation of the prescription dose and fractionation scheme
in radiotherapy using BioSuite
Author(s): Uzan, J (Uzan, J.); Nahum, AE (Nahum, A. E.)
Source: BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY Volume: 85 Issue: 1017 Pages: 1279-1286 DOI:
10.1259/bjr/20476567 Published: SEP 2012
Accession Number: WOS:000309051300045
ISSN: 0007-1285
Record 13 of 33
Title: Comp Plan: A computer program to generate dose and radiobiological metrics from dosevolume histogram files
Author(s): Holloway, LC (Holloway, Lois Charlotte); Miller, JA (Miller, Julie-Anne); Kumar, S
(Kumar, Shivani); Whelan, BM (Whelan, Brendan M.); Vinod, SK (Vinod, Shalini K.)
Source: MEDICAL DOSIMETRY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 305-309 DOI:
10.1016/j.meddos.2011.11.004 Published: FAL 2012
Accession Number: WOS:000307694500013
Conference Title: RANZCR/AIR, FRO, ACPSEM Combined Scientific Meeting
Conference Date: OCT 22-25, 2009
Conference Location: Brisbane, AUSTRALIA
Conference Sponsors: RANZCR, AIR, FRO, ACPSEM
ISSN: 0958-3947
*Record 14 of 33
Title: Monte Carlo role in radiobiological modelling of radiotherapy outcomes
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Pater, P (Pater, Piotr); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 11 Pages: R75-R97 DOI:
10.1088/0031-9155/57/11/R75 Published: JUN 7 2012
Accession Number: WOS:000304210300002
ISSN: 0031-9155
*Record 15 of 33
Title: Combined PET/CT image characteristics for radiotherapy tumor response in lung cancer
Author(s): Vaidya, M (Vaidya, Manushka); Creach, KM (Creach, Kimberly M.); Frye, J (Frye,
Jennifer); Dehdashti, F (Dehdashti, Farrah); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa,
Issam)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 102 Issue: 2 Pages: 239-245 DOI:
10.1016/j.radonc.2011.10.014 Published: FEB 2012
Accession Number: WOS:000300927000014
ISSN: 0167-8140
Record 16 of 33
Title: IsoBED: a tool for automatic calculation of biologically equivalent fractionation schedules
in radiotherapy using IMRT with a simultaneous integrated boost (SIB) technique
Author(s): Bruzzaniti, V (Bruzzaniti, Vicente); Abate, A (Abate, Armando); Pedrini, M (Pedrini,
Massimo); Benassi, M (Benassi, Marcello); Strigari, L (Strigari, Lidia)
Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH Volume: 30 Article
Number: 52 DOI: 10.1186/1756-9966-30-52 Published: MAY 9 2011
Accession Number: WOS:000291816500001
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Strigari, Lidia J-3541-2012
ISSN: 1756-9966
Record 17 of 33
Title: Response-probability volume histograms and iso-probability of response charts in
treatment plan evaluation
Author(s): Mavroidis, P (Mavroidis, Panayiotis); Ferreira, BC (Ferreira, Brigida Costa); Lopes, MD
(Lopes, Maria do Carmo)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 5 Pages: 2382-2397 DOI:
10.1118/1.3570613 Published: MAY 2011
Accession Number: WOS:000290625700012
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Universidade Aveiro, Departamento Fisica E-4128-2013
Ferreira, Brigida
J-2667-2013
ISSN: 0094-2405
*Record 18 of 33
Title: A Bayesian network approach for modeling local failure in lung cancer
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Craft, J (Craft, Jeffrey); Al Lozi, R (Al Lozi, Rawan); Vaidya, M
(Vaidya, Manushka); Meng, YF (Meng, Yifan); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley,
Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 6 Pages: 1635-1651 DOI:
10.1088/0031-9155/56/6/008 Published: MAR 21 2011
Accession Number: WOS:000287848600008
ISSN: 0031-9155
*Record 19 of 33
Title: A Bioinformatics Approach for Biomarker Identification in Radiation-Induced Lung
Inflammation from Limited Proteomics Data
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Craft, JM (Craft, Jeffrey M.); Townsend, R (Townsend, Reid);
Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Volume: 10 Issue: 3 Pages: 1406-1415 DOI:
10.1021/pr101226q Published: MAR 2011
Accession Number: WOS:000287944000043
ISSN: 1535-3893
*Record 20 of 33
Title: Heart irradiation as a risk factor for radiation pneumonitis
Author(s): Huang, EX (Huang, Ellen X.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay,
Patricia E.); Trovo, M (Trovo, Marco); El Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.);
Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 50 Issue: 1 Pages: 51-60 DOI:
10.3109/0284186X.2010.521192 Published: JAN 2011
Accession Number: WOS:000285554200007
ISSN: 0284-186X
Record 21 of 33
Title: Population TCP estimators in case of heterogeneous irradiation: A new discussion of an
old problem
Author(s): Stavrev, P (Stavrev, Pavel); Schinkel, C (Schinkel, Colleen); Stavreva, N (Stavreva,
Nadia); Warkentin, B (Warkentin, Brad); Carlone, M (Carlone, Marco); Fallone, BG (Fallone, B.
Gino)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 49 Issue: 8 Pages: 1293-1303 DOI:
10.3109/02841861003649232 Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000283065400013
ISSN: 0284-186X
*Record 22 of 33
Title: Datamining approaches for modeling tumor control probability
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Mu, Y (Mu, Yi); Huang, E
(Huang, Ellen); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Apte, A (Apte,
Aditya); Alaly, J (Alaly, James); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 49 Issue: 8 Pages: 1363-1373 DOI:
10.3109/02841861003649224 Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000283065400020
ISSN: 0284-186X
Record 23 of 33
Title: "SABER": A new software tool for radiotherapy treatment plan evaluation
Author(s): Zhao, B (Zhao, Bo); Joiner, MC (Joiner, Michael C.); Orton, CG (Orton, Colin G.);
Burmeister, J (Burmeister, Jay)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 11 Pages: 5586-5592 DOI:
10.1118/1.3497152 Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000283747600004
ISSN: 0094-2405
*Record 24 of 33
Title: Application of Machine Learning Techniques for Prediction of Radiation Pneumonitis in
Lung Cancer Patients
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Al-Lozi, R (Al-Lozi, Rawan); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Edited by: Wani MA; Kantardzic M; Palade V; Kurgan L; Qi Y
Source: EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS,
PROCEEDINGS Pages: 478-483 DOI: 10.1109/ICMLA.2009.118 Published: 2009
Accession Number: WOS:000291011600072
Conference Title: 8th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 13-15, 2009
Conference Location: Miami Beach, FL
Conference Sponsors: IEEE SMCS, Cal State Univ, Assoc Machine Learning & Appl, Univ
Louisville
ISBN: 978-0-7695-3926-3
*Record 25 of 33
Title: Bayesian network learning for detecting reliable interactions of dose-volume related
parameters in radiation pneumonitis
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Edited by: Wani MA; Kantardzic M; Palade V; Kurgan L; Qi Y
Source: EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS,
PROCEEDINGS Pages: 484-488 Published: 2009
Accession Number: WOS:000291011600073
Conference Title: 8th International Conference on Machine Learning and Applications
Conference Date: DEC 13-15, 2009
Conference Location: Miami Beach, FL
Conference Sponsors: IEEE SMCS, Cal State Univ, Assoc Machine Learning & Appl, Univ
Louisville
ISBN: 978-0-7695-3926-3
Record 26 of 33
Title: A free software for the evaluation and comparison of dose response models in clinical
radiotherapy (DORES)
Author(s): Tsougos, I (Tsougos, Ioannis); Grout, I (Grout, Ioannis); Theodorou, K (Theodorou,
Kyriaki); Kappas, C (Kappas, Constantin)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY Volume: 85 Issue: 3 Pages: 227237 Article Number: DOI: 10.1080/09553000902748567 Published: 2009
Accession Number: WOS:000265332800004
ISSN: 0955-3002
*Record 27 of 33
Title: Bioinformatics Methods for Learning Radiation-Induced Lung Inflammation from
Heterogeneous Retrospective and Prospective Data
Author(s): Spencer, SJ (Spencer, Sarah J.); Bonnin, DA (Bonnin, Damian Almiron); Deasy, JO
(Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.); Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY Article Number: 892863 DOI:
10.1155/2009/892863 Published: 2009
Accession Number: WOS:000267552400001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Zheng, Hangping B-4672-2012
ISSN: 1110-7243
Record 28 of 33
Title: Tumour radiotherapy and its mathematical modelling
Author(s): Cappuccio, A (Cappuccio, Antonio); Herrero, MA (Herrero, Miguel A.); Nunez, L
(Nunez, Luis)
Edited by: Giraldez F; Herrero MA
Source: MATHEMATICS, DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND TUMOUR GROWTH Book Series:
Contemporary Mathematics Volume: 492 Pages: 77-102 Published: 2009
Accession Number: WOS:000271614700005
Conference Title: UIMP-RSME Lluis A Santalo Summer School on Mathematics, Developmental
Biology and Tumour Growth
Conference Date: SEP 11-15, 2006
Conference Location: Santander, SPAIN
Conference Sponsors: UIMP, RSME
Conference Host: Univ Int Memendez Pelayo
ISSN: 0271-4132
ISBN: 978-0-8218-4663-6
Record 29 of 33
Title: Biological optimization of tumor radiosurgery
Author(s): Cappuccio, A (Cappuccio, Antonio); Herrero, MA (Herrero, Miguel A.); Nunez, L
(Nunez, Luis)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 36 Issue: 1 Pages: 98-104 DOI:
10.1118/1.2986141 Published: JAN 2009
Accession Number: WOS:000262105200013
ISSN: 0094-2405
Record 30 of 33
Title: A genetic algorithm for variable selection in logistic regression analysis of radiotherapy
treatment outcomes
Author(s): Gayou, O (Gayou, Olivier); Das, SK (Das, Shiva K.); Zhou, SM (Zhou, Su-Min); Marks,
LB (Marks, Lawrence B.); Parda, DS (Parda, David S.); Miften, M (Miften, Moyed)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 12 Pages: 5426-5433 DOI:
10.1118/1.3005974 Published: DEC 2008
Accession Number: WOS:000261210000024
ISSN: 0094-2405
Record 31 of 33
Title: Detailed review and analysis of complex radiotherapy clinical trial planning data:
Evaluation and initial experience with the SWAN software system
Author(s): Ebert, MA (Ebert, Martin A.); Haworth, A (Haworth, Annette); Kearvet, R (Kearvet,
Rachel); Hooton, B (Hooton, Ben); Coleman, R (Coleman, Rhonda); Spry, N (Spry, Nigel); Bydder,
S (Bydder, Sean); Joseph, D (Joseph, David)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 86 Issue: 2 Pages: 200-210 DOI:
10.1016/j.radonc.2007.11.013 Published: FEB 2008
Accession Number: WOS:000253613800011
ISSN: 0167-8140
Record 32 of 33
Title: A free program for calculating EUD-based NTCP and TCP in external beam radiotherapy
Author(s): Gay, HA (Gay, Hiram A.); Niemierko, A (Niemierko, Andrzej)
Source: PHYSICA MEDICA Volume: 23 Issue: 3-4 Pages: 115-125 DOI:
10.1016/j.ejmp.2007.07.001 Published: DEC 2007
Accession Number: WOS:000252536600005
ISSN: 1120-1797
Record 33 of 33
Title: EUCLID: an outcome analysis tool for high-dimensional clinical studies
Author(s): Gayou, O (Gayou, Olivier); Parda, DS (Parda, David S.); Miften, M (Miften, Moyed)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 52 Issue: 6 Pages: 1705-1719 DOI:
10.1088/0031-9155/52/6/011 Published: MAR 21 2007
Accession Number: WOS:000244714300012
ISSN: 0031-9155
Рад бр. 18:
Lindsay, P. E., El Naqa, I., Hope, A. J., Vićić, M., Cui, J., Bradley, J. D., and Deasy, J. O.,
Retrospective Monte Carlo dose calculations with limited beam weight information. Medical
physics, 34, 334 (2007)
Цитираност: 4, 9 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
*Record 1 of 9
Title: Monte Carlo role in radiobiological modelling of radiotherapy outcomes
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Pater, P (Pater, Piotr); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 11 Pages: R75-R97 DOI:
10.1088/0031-9155/57/11/R75 Published: JUN 7 2012
Accession Number: WOS:000304210300002
ISSN: 0031-9155
*Record 2 of 9
Title: A Bayesian network approach for modeling local failure in lung cancer
Author(s): Oh, JH (Oh, Jung Hun); Craft, J (Craft, Jeffrey); Al Lozi, R (Al Lozi, Rawan); Vaidya, M
(Vaidya, Manushka); Meng, YF (Meng, Yifan); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Bradley, JD (Bradley,
Jeffrey D.); El Naqa, I (El Naqa, Issam)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 6 Pages: 1635-1651 DOI:
10.1088/0031-9155/56/6/008 Published: MAR 21 2011
Accession Number: WOS:000287848600008
ISSN: 0031-9155
*Record 3 of 9
Title: Heart irradiation as a risk factor for radiation pneumonitis
Author(s): Huang, EX (Huang, Ellen X.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay,
Patricia E.); Trovo, M (Trovo, Marco); El Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.);
Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 50 Issue: 1 Pages: 51-60 DOI:
10.3109/0284186X.2010.521192 Published: JAN 2011
Accession Number: WOS:000285554200007
ISSN: 0284-186X
*Record 4 of 9
Title: Datamining approaches for modeling tumor control probability
Author(s): El Naqa, I (El Naqa, Issam); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Mu, Y (Mu, Yi); Huang, E
(Huang, Ellen); Hope, AJ (Hope, Andrew J.); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Apte, A (Apte,
Aditya); Alaly, J (Alaly, James); Bradley, JD (Bradley, Jeffrey D.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 49 Issue: 8 Pages: 1363-1373 DOI:
10.3109/02841861003649224 Published: NOV 2010
Accession Number: WOS:000283065400020
ISSN: 0284-186X
*Record 5 of 9
Title: ACCURATE ACCUMULATION OF DOSE FOR IMPROVED UNDERSTANDING OF RADIATION
EFFECTS IN NORMAL TISSUE
Author(s): Jaffray, DA (Jaffray, David A.); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Brock, KK (Brock,
Kristy K.); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Tome, WA (Tome, W. A.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
76 Issue: 3 Pages: S135-S139 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.06.093 Supplement: S Published:
2010
Accession Number: WOS:000275072400020
ISSN: 0360-3016
Record 6 of 9
Title: A technique for generating phase-space-based Monte Carlo beamlets in radiotherapy
applications
Author(s): Bush, K (Bush, K.); Popescu, IA (Popescu, I. A.); Zavgorodni, S (Zavgorodni, S.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 53 Issue: 18 Pages: N337-N347 DOI:
10.1088/0031-9155/53/18/N01 Published: SEP 21 2008
Accession Number: WOS:000258728800027
ISSN: 0031-9155
Record 7 of 9
Title: Local correlation between Monte-Carlo dose and radiation-induced fibrosis in lung cancer
patients
Author(s): Stroian, G (Stroian, Gabriela); Martens, C (Martens, Chandra); Souhami, L (Souhami,
Luis); Collins, DL (Collins, D. Louis); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
70 Issue: 3 Pages: 921-930 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2007.10.033 Published: MAR 1 2008
Accession Number: WOS:000253224000042
ISSN: 0360-3016
Record 8 of 9
Title: Quality assurance issues in conducting multi-institutional advanced technology clinical
trials
Author(s): Purdy, JA (Purdy, James A.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
71 Issue: 1 Pages: S66-S70 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2007.07.2393 Supplement: S Published:
2008
Accession Number: WOS:000255154300014
ISSN: 0360-3016
Record 9 of 9
Title: Report of the AAPM Task Group No. 105: Issues associated with clinical implementation
of Monte Carlo-based photon and electron external beam treatment planning
Author(s): Chetty, IJ (Chetty, Indrin J.); Curran, B (Curran, Bruce); Cygler, JE (Cygler, Joanna E.);
DeMarco, JJ (DeMarco, John J.); Ezzell, G (Ezzell, Gary); Faddegon, BA (Faddegon, Bruce A.);
Kawrakow, I (Kawrakow, Iwan); Keall, PJ (Keall, Paul J.); Liu, H (Liu, Helen); Ma, CMC (Ma, C. -M.
Charlie); Rogers, DWO (Rogers, D. W. O.); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan); Sheikh-Bagheri, D
(Sheikh-Bagheri, Daryoush); Siebers, JV (Siebers, Jeffrey V.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 34 Issue: 12 Pages: 4818-4853 DOI:
10.1118/1.2795842 Published: DEC 2007
Accession Number: WOS:000251910200030
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Rogers, David A-1973-2008
ISSN: 0094-2405
Рад бр. 19:
Lin, L. L., Mutic, S., Low, D. A., LaForest, R., Vićić, M., Zoberi, I., ... and Grigsby, P. W., Adaptive
brachytherapy treatment planning for cervical cancer using FDG-PET. International Journal of
Radiation Oncology* Biology* Physics, 67(1), 91-96 (2007)
Цитираност: 39, 40 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 40
Title: Positron-emission tomography for locally advanced cervical cancer: a survey assessing
Canadian practice patterns and access
Author(s): Banerjee, R (Banerjee, R.); Dundas, G (Dundas, G.); Doll, C (Doll, C.)
Source: CURRENT ONCOLOGY Volume: 20 Issue: 6 Pages: 333-337 DOI:
10.3747/co.20.1412 Published: DEC 2013
Accession Number: WOS:000328625900023
ISSN: 1198-0052
Record 2 of 40
Title: Positron emission tomography for volume delineation of pelvic nodal involvement
Author(s): Charrier, N (Charrier, N.); Brenot-Rossi, I (Brenot-Rossi, I.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 17 Issue: 5-6 Pages: 558-561 DOI:
10.1016/j.canrad.2013.06.039 Published: OCT 2013
Accession Number: WOS:000326207200037
ISSN: 1278-3218
eISSN: 1769-6658
Record 3 of 40
Title: The Role of PET/CT in the Management of Cervical Cancer
Author(s): Mirpour, S (Mirpour, Sahar); Mhlanga, JC (Mhlanga, Joyce C.); Logeswaran, P
(Logeswaran, Prashanti); Russo, G (Russo, Gregory); Mercier, G (Mercier, Gustavo);
Subramaniam, RM (Subramaniam, Rathan M.)
Source: AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY Volume: 201 Issue: 2 Pages: W192W205 DOI: 10.2214/AJR.12.9830 Published: AUG 2013
Accession Number: WOS:000322225400004
ISSN: 0361-803X
Record 4 of 40
Title: Image-guided Brachytherapy for Gynecologic Surgeons
Author(s): Chino, J (Chino, Junzo); Secord, AA (Secord, Angeles Alvarez)
Source: SURGICAL ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA Volume: 22 Issue: 3 Pages: 495+ DOI: 10.1016/j.soc.2013.02.002 Published: JUL 2013
Accession Number: WOS:000319085200008
ISSN: 1055-3207
Record 5 of 40
Title: Contribution of 3D imaging in brachytherapy: Which kind of imaging for which
localization?
Author(s): Dumas, I (Dumas, I.); Champoudry, J (Champoudry, J.); Martinetti, F (Martinetti, F.);
Haie-Meder, C (Haie-Meder, C.); Bossi, A (Bossi, A.); Lefkopoulos, D (Lefkopoulos, D.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 17 Issue: 2 Pages: 93-97 DOI:
10.1016/j.canrad.2013.02.001 Published: APR 2013
Accession Number: WOS:000320085000006
ISSN: 1278-3218
Record 6 of 40
Title: The role of imaging in the management of non-metastatic cervical cancer
Author(s): Kaidar-Person, O (Kaidar-Person, Orit); Bortnyak-Abdah, R (Bortnyak-Abdah,
Roxolyana); Amit, A (Amit, Amnon); Berniger, A (Berniger, Alison); Ben-Yosef, R (Ben-Yosef,
Rahamim); Kuten, A (Kuten, Abraham)
Source: MEDICAL ONCOLOGY Volume: 29 Issue: 5 Pages: 3389-3393 DOI: 10.1007/s12032012-0238-4 Published: DEC 2012
Accession Number: WOS:000311513800056
ISSN: 1357-0560
Record 7 of 40
Title: Current principles for radiotherapy in cervical cancer
Author(s): Kaidar-Person, O (Kaidar-Person, Orit); Bortnyak-Abdah, R (Bortnyak-Abdah,
Roxolyana); Amit, A (Amit, Amnon); Berniger, A (Berniger, Alison); Ben-Yosef, R (Ben-Yosef,
Rahamim); Kuten, A (Kuten, Abraham)
Source: MEDICAL ONCOLOGY Volume: 29 Issue: 4 Pages: 2919-2922 DOI: 10.1007/s12032012-0170-7 Published: DEC 2012
Accession Number: WOS:000309711600090
ISSN: 1357-0560
Record 8 of 40
Title: 18F-fluorodeoxyglucose Positron Emisson Tomography/Computed Tomography Guided
Conformal Brachytherapy for Cervical Cancer
Author(s): Nam, H (Nam, Heerim); Huh, SJ (Huh, Seung Jae); Ju, SG (Ju, Sang Gyu); Park, W
(Park, Won); Lee, JE (Lee, Jeong Eun); Choi, JY (Choi, Joon Young); Kim, BT (Kim, Byung-Tae);
Kim, CK (Kim, Chan Kyo); Park, BK (Park, Byung Kwan)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
84 Issue: 1 Pages: E29-E34 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2012.02.055 Published: SEP 1 2012
Accession Number: WOS:000308061900006
ISSN: 0360-3016
Record 9 of 40
Title: Technical Aspects of Positron Emission Tomography/Computed Tomography in
Radiotherapy Treatment Planning
Author(s): Scripes, PG (Scripes, Paola G.); Yaparpalvi, R (Yaparpalvi, Ravindra)
Source: SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE Volume: 42 Issue: 5 Pages: 283-288 DOI:
10.1053/j.semnuclmed.2012.04.006 Published: SEP 2012
Accession Number: WOS:000307368700002
ISSN: 0001-2998
Record 10 of 40
Title: PET/CT and radiotherapy: Indications and potential applications
Author(s): Rossier, C (Rossier, C.); Dunet, V (Dunet, V.); Matzinger, O (Matzinger, O.); Prior, JO
(Prior, J. O.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 16 Issue: 2 Pages: 152-163 DOI:
10.1016/j.canrad.2012.02.001 Published: APR 2012
Accession Number: WOS:000303030600010
ISSN: 1278-3218
Record 11 of 40
Title: Advanced Imaging Applications for Locally Advanced Cervical Cancer
Author(s): Petsuksiri, J (Petsuksiri, Janjira); Jaishuen, A (Jaishuen, Atthapon); Pattaranutaporn, P
(Pattaranutaporn, Pittayapoom); Chansilpa, Y (Chansilpa, Yaowalak)
Source: ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION Volume: 13 Issue: 5 Pages: 17131718 DOI: 10.7314/APJCP.2012.13.5.1713 Published: 2012
Accession Number: WOS:000309470100001
ISSN: 1513-7368
Record 12 of 40
Title: American Brachytherapy Society consensus guidelines for locally advanced carcinoma of
the cervix. Part I: General principles
Author(s): Viswanathan, AN (Viswanathan, Akila N.); Thomadsen, B (Thomadsen, Bruce)
Group Author(s): Amer Brachytherapy Soc
Source: BRACHYTHERAPY Volume: 11 Issue: 1 Special Issue: SI Pages: 33-46 DOI:
10.1016/j.brachy.2011.07.003 Published: JAN-FEB 2012
Accession Number: WOS:000299851300006
ISSN: 1538-4721
Record 13 of 40
Title: (F-18)-fluorodeoxyglucose PET/CT in cervix cancer: Lymph node assessment and
prognostic/predictive value of primary tumour analysis
Author(s): Leseur, J (Leseur, J.); Devillers, A (Devillers, A.); Williaume, D (Williaume, D.); Le Prise,
E (Le Prise, E.); Fougerou, C (Fougerou, C.); Bouriel, C (Bouriel, C.); Leveque, J (Leveque, J.);
Monpetit, E (Monpetit, E.); Blanchot, J (Blanchot, J.); de Crevoisier, R (de Crevoisier, R.); Garin, E
(Garin, E.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 15 Issue: 8 Pages: 699-708 DOI:
10.1016/j.canrad.2011.05.013 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000299242300008
ISSN: 1278-3218
Record 14 of 40
Title: Image guided, adaptive, accelerated, high dose brachytherapy as model for advanced
small volume radiotherapy
Author(s): Haie-Meder, C (Haie-Meder, Christine); Siebert, FA (Siebert, Frank-Andre); Potter, R
(Poetter, Richard)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 100 Issue: 3 Special Issue: SI Pages: 333343 DOI: 10.1016/j.radonc.2011.09.011 Published: SEP 2011
Accession Number: WOS:000297275300002
ISSN: 0167-8140
Record 15 of 40
Title: Imaging Technologies for High Dose Rate Brachytherapy for Cervical Cancer: A Systematic
Review
Author(s): D'Souza, D (D'Souza, D.); Baldassarre, F (Baldassarre, F.); Morton, G (Morton, G.);
Falkson, C (Falkson, C.); Batchelar, D (Batchelar, D.)
Source: CLINICAL ONCOLOGY Volume: 23 Issue: 7 Pages: 460-475 DOI:
10.1016/j.clon.2011.02.014 Published: SEP 2011
Accession Number: WOS:000294032900006
Conference Title: 30th Annual Meeting of the American-Brachytherapy-Society/World Congress
of Brachytherapy
Conference Date: MAY 31-JUN 02, 2009
Conference Location: Toronto, CANADA
Conference Sponsors: Amer Brachytherapy Soc
ISSN: 0936-6555
Record 16 of 40
Title: Established, emerging and future applications of FDG-PET/CT in the uterine cancer
Author(s): Kitajima, K (Kitajima, K.); Murakami, K (Murakami, K.); Kaji, Y (Kaji, Y.); Sakamoto, S
(Sakamoto, S.); Sugimura, K (Sugimura, K.)
Source: CLINICAL RADIOLOGY Volume: 66 Issue: 4 Pages: 297-307 DOI:
10.1016/j.crad.2010.07.012 Published: APR 2011
Accession Number: WOS:000288736100001
ISSN: 0009-9260
Record 17 of 40
Title: The Promise and Pitfalls of Positron Emission Tomography and Single-Photon Emission
Computed Tomography Molecular Imaging-Guided Radiation Therapy
Author(s): Wahl, RL (Wahl, Richard L.); Herman, JM (Herman, Joseph M.); Ford, E (Ford, Eric)
Source: SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY Volume: 21 Issue: 2 Pages: 88-100 DOI:
10.1016/j.semradonc.2010.11.004 Published: APR 2011
Accession Number: WOS:000288480200003
ISSN: 1053-4296
Record 18 of 40
Title: PET/CT and radiotherapy in gynecological cancer
Author(s): Caroli, P (Caroli, P.); Fanti, S (Fanti, S.)
Source: QUARTERLY JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Volume:
54 Issue: 5 Special Issue: SI Pages: 533-542 Published: OCT 2010
Accession Number: WOS:000286551800008
ISSN: 1824-4785
Record 19 of 40
Title: Clinical evidence on PET-CT for radiation therapy planning in cervix and endometrial
cancers
Author(s): Haie-Meder, C (Haie-Meder, Christine); Mazeron, R (Mazeron, Renaud); Magne, N
(Magne, Nicolas)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 96 Issue: 3 Special Issue: SI Pages: 351355 DOI: 10.1016/j.radonc.2010.07.010 Published: SEP 2010
Accession Number: WOS:000282498300015
ISSN: 0167-8140
Record 20 of 40
Title: Recommendations from Gynaecological (GYN) GEC-ESTRO Working Group: Considerations
and pitfalls in commissioning and applicator reconstruction in 3D image-based treatment
planning of cervix cancer brachytherapy
Author(s): Hellebust, TP (Hellebust, Taran Paulsen); Kirisits, C (Kirisits, Christian); Berger, D
(Berger, Daniel); Perez-Calatayud, J (Perez-Calatayud, Jose); De Brabandere, M (De Brabandere,
Marisol); De Leeuw, A (De Leeuw, Astrid); Dumas, I (Dumas, Isabelle); Hudej, R (Hudej, Robert);
Lowe, G (Lowe, Gerry); Wills, R (Wills, Rachel); Tanderup, K (Tanderup, Kari)
Source: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 96 Issue: 2 Pages: 153-160 DOI:
10.1016/j.radonc.2010.06.004 Published: AUG 2010
Accession Number: WOS:000280984300002
ISSN: 0167-8140
Record 21 of 40
Title: PET/CT-guided radiation therapy planning: From present to the future
Author(s): Gupta, T (Gupta, T.); Beriwal, S (Beriwal, S.)
Source: INDIAN JOURNAL OF CANCER Volume: 47 Issue: 2 Pages: 126-133 DOI:
10.4103/0019-509X.63000 Published: APR-JUN 2010
Accession Number: WOS:000279056800006
ISSN: 0019-509X
Record 22 of 40
Title: Adaptive Management of Cervical Cancer Radiotherapy
Author(s): Tanderup, K (Tanderup, Kari); Georg, D (Georg, Dietmar); Potter, R (Potter, Richard);
Kirisits, C (Kirisits, Christian); Grau, C (Grau, Cai); Lindegaard, JC (Lindegaard, Jacob C.)
Source: SEMINARS IN RADIATION ONCOLOGY Volume: 20 Issue: 2 Pages: 121-129 DOI:
10.1016/j.semradonc.2009.11.006 Published: APR 2010
Accession Number: WOS:000279412100006
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Georg, Dietmar F-2783-2011
ISSN: 1053-4296
Record 23 of 40
Title: Consensus on 3D treatment planning in gynaecologic brachytherapy of the Radiation
Oncology Spanish Society (SEOR) Brachytherapy Group
Author(s): Guinot, JL (Luis Guinot, Jose); Perez-Calatayud, J (Perez-Calatayud, Jose); Rodriguez,
S (Rodriguez, Silvia); Tormo, A (Tormo, Alejandro); Crispin, V (Crispin, Vicente); Menendez, JC
(Carlos Menendez, Juan)
Group Author(s): Brachytherapy Spanish Grp
Source: CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY Volume: 12 Issue: 3 Pages: 181-187 DOI:
10.1007/s12094-010-0488-6 Published: MAR 2010
Accession Number: WOS:000276047600006
ISSN: 1699-048X
Record 24 of 40
Title: A PROSPECTIVE RANDOMIZED TRIAL TO STUDY THE IMPACT OF PRETREATMENT FDG-PET
FOR CERVICAL CANCER PATIENTS WITH MRI-DETECTED POSITIVE PELVIC BUT NEGATIVE PARAAORTIC LYMPHADENOPATHY
Author(s): Tsai, CS (Tsai, Chien-Sheng); Lai, CH (Lai, Chyong-Huey); Chang, TC (Chang, TingChang); Yen, TC (Yen, Tzu-Chen); Ng, KK (Ng, Koon-Kwan); Hsueh, S (Hsueh, Swei); Lee, SP (Lee,
Steve P.); Hong, JH (Hong, Ji-Hong)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
76 Issue: 2 Pages: 477-484 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.02.020 Published: FEB 1 2010
Accession Number: WOS:000274121500024
Conference Title: 48th Annual Meeting of the American-Society-for-Therapeutic-Radiology-andOncology
Conference Date: NOV 05-09, 2006
Conference Location: Philadelphia, PA
Conference Sponsors: Amer Soc Therapeut Radiol & Oncol
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Hong, JH
B-7744-2011
HONG, JI-HONG D-1863-2013
ISSN: 0360-3016
Record 25 of 40
Title: Prevalence of Adverse Effects Post-Brachytherapy on Women with Uterine Cervix Cancer
in Durango, Mexico
Author(s): Herrera, H (Herrera, Higmar); Yanez, E (Yanez, Elvia); Deras, DC (Deras, Diana C.);
Reyes, F (Reyes, Francianella)
Edited by: Brandan ME; HerreraMartinez F; RamirezR V; RodriguezVillafuerte M
Source: ELEVENTH MEXICAN SYMPOSIUM ON MEDICAL PHYSICS Book Series: AIP Conference
Proceedings Volume: 1310 Pages: 81-84 Published: 2010
Accession Number: WOS:000286947200018
Conference Title: 11th Mexican Symposium on Medical Physics
Conference Date: MAR 19-22, 2010
Conference Location: Mexico City, MEXICO
Conference Sponsors: Inst Nacl Cancerologia, Sociedad Mexicana Fis, Div Fis Med
ISSN: 0094-243X
ISBN: 978-0-7354-0864-7
Record 26 of 40
Title: Image-guided brachytherapy for cervix cancer: from Manchester to Melbourne
Author(s): Narayan, K (Narayan, Kailash); Barkati, M (Barkati, Maroie); van Dyk, S (van Dyk,
Sylvia); Bernshaw, D (Bernshaw, David)
Source: EXPERT REVIEW OF ANTICANCER THERAPY Volume: 10 Issue: 1 Pages: 41-46 DOI:
10.1586/ERA.09.166 Published: JAN 2010
Accession Number: WOS:000274350200005
ISSN: 1473-7140
Record 27 of 40
Title: Positron emission tomography in the management of cervix cancer patients
Author(s): Bonardel, G (Bonardel, G.); Chargari, C (Chargari, C.); Gontier, E (Gontier, E.);
Bauduceau, O (Bauduceau, O.); Soret, M (Soret, M.); Dechaud, C (Dechaud, C.); Fayolle, M
(Fayolle, M.); Foehrenbach, H (Foehrenbach, H.)
Source: CANCER RADIOTHERAPIE Volume: 13 Issue: 6-7 Pages: 490-498 DOI:
10.1016/j.canrad.2009.06.016 Published: OCT 2009
Accession Number: WOS:000270967500008
ISSN: 1278-3218
Record 28 of 40
Title: Molecular PET/CT Imaging-Guided Radiation Therapy Treatment Planning
Author(s): Zaidi, H (Zaidi, Habib); Vees, H (Vees, Hansjoerg); Wissmeyer, M (Wissmeyer,
Michael)
Source: ACADEMIC RADIOLOGY Volume: 16 Issue: 9 Pages: 1108-1133 DOI:
10.1016/j.acra.2009.02.014 Published: SEP 2009
Accession Number: WOS:000269067000010
ISSN: 1076-6332
*Record 29 of 40
Title: Role of PET in gynecologic malignancy
Author(s): Grigsby, PW (Grigsby, Perry W.)
Source: CURRENT OPINION IN ONCOLOGY Volume: 21 Issue: 5 Pages: 420-424 DOI:
10.1097/CCO.0b013e32832ec63f Published: SEP 2009
Accession Number: WOS:000269172400006
ISSN: 1040-8746
Record 30 of 40
Title: Hybrid Imaging (SPECT/CT and PET/CT): Improving Therapeutic Decisions
Author(s): Delbeke, D (Delbeke, Dominique); Schoder, H (Schoeder, Heiko); Martin, WH
(Martin, William H.); Wahl, RL (Wahl, Richard L.)
Source: SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE Volume: 39 Issue: 5 Pages: 308-340 DOI:
10.1053/j.semnuclmed.2009.03.002 Published: SEP 2009
Accession Number: WOS:000268942200003
ISSN: 0001-2998
Record 31 of 40
Title: Image-guided intracavitary high-dose-rate brachytherapy for cervix cancer: A single
institutional experience with three-dimensional CT-based planning
Author(s): Wang, B (Wang, Brian); Kwon, A (Kwon, Alexander); Zhu, YP (Zhu, Yunping); Yeo, I
(Yeo, Inhwan); Henson, CF (Henson, Clarissa F.)
Source: BRACHYTHERAPY Volume: 8 Issue: 2 Pages: 240-247 DOI:
10.1016/j.brachy.2008.10.004 Published: APR-JUN 2009
Accession Number: WOS:000266272600014
ISSN: 1538-4721
Record 32 of 40
Title: The Impact of Positron Emission Tomography (PET) on Expected Management During
Cancer Treatment
Author(s): Hillner, BE (Hillner, Bruce E.); Siegel, BA (Siegel, Barry A.); Shields, AF (Shields,
Anthony F.); Liu, DW (Liu, Dawei); Gareen, IF (Gareen, Ilana F.); Hanna, L (Hanna, Lucy); Stine,
SH (Stine, Sharon Hartson); Coleman, RE (Coleman, R. Edward)
Source: CANCER Volume: 115 Issue: 2 Pages: 410-418 DOI: 10.1002/cncr.24000 Published:
JAN 15 2009
Accession Number: WOS:000262941900021
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Hillner, Bruce A-6852-2009
ISSN: 0008-543X
Record 33 of 40
Title: New trends in the evaluation and treatment of cervix cancer: The role of FDG-PET
Author(s): Magne, N (Magne, Nicolas); Chargari, C (Chargari, Cyrus); Vicenzi, L (Vicenzi, Lisa);
Gillion, N (Gillion, Norman); Messai, T (Messai, Taha); Magne, J (Magne, Jacques); Bonardel, G
(Bonardel, Gerald); Haie-Meder, C (Haie-Meder, Christine)
Source: CANCER TREATMENT REVIEWS Volume: 34 Issue: 8 Pages: 671-681 DOI:
10.1016/j.ctrv.2008.08.003 Published: DEC 2008
Accession Number: WOS:000261866100001
ISSN: 0305-7372
Record 34 of 40
Title: PET-CT in radiation oncology - The impact on diagnosis, treatment planning, and
assessment of treatment response
Author(s): Heron, DE (Heron, Dwight E.); Andrade, RS (Andrade, Regiane S.); Beriwal, S (Beriwal,
Sushil); Smith, RP (Smith, Ryan P.)
Source: AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS Volume:
31 Issue: 4 Pages: 352-362 DOI: 10.1097/COC.0b013e318162f150 Published: AUG 2008
Accession Number: WOS:000258390200008
ISSN: 0277-3732
Record 35 of 40
Title: The development and testing of a digital PET phantom for the evaluation of tumor volume
segmentation techniques
Author(s): Aristophanous, M (Aristophanous, Michalis); Penney, BC (Penney, Bill C.); Pelizzari,
CA (Pelizzari, Charles A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 7 Pages: 3331-3342 DOI:
10.1118/1.2938518 Published: JUL 2008
Accession Number: WOS:000257231700035
ISSN: 0094-2405
Record 36 of 40
Title: Technical aspects of positron emission tomography/computed tomography fusion
planning
Author(s): Brunetti, J (Brunetti, Jacqueline); Caggiano, A (Caggiano, Allan); Rosenbluth, B
(Rosenbluth, Benjamin); Vialotti, C (Vialotti, Charles)
Source: SEMINARS IN NUCLEAR MEDICINE Volume: 38 Issue: 2 Pages: 129-136 DOI:
10.1053/j.semnuclmed.2007.11.001 Published: MAR 2008
Accession Number: WOS:000253220900005
ISSN: 0001-2998
Record 37 of 40
Title: The Frank Ellis memorial lecture: the use of three-dimensional Imaging in gynaecological
radiation therapy
Author(s): Viswanathan, AN (Viswanathan, A. N.)
Source: CLINICAL ONCOLOGY Volume: 20 Issue: 1 Pages: 1-5 DOI:
10.1016/j.cion.2007.11.002 Published: FEB 2008
Accession Number: WOS:000253281700001
Conference Title: United Kingdom Radiation Oncology Conference
Conference Date: MAR 18-21, 2007
Conference Location: Edinburgh, SCOTLAND
ISSN: 0936-6555
Record 38 of 40
Title: Present status and future of high-precision image guided adaptive brachytherapy for
cervix carcinoma
Author(s): Potter, R (Poetter, Richard); Kirisits, C (Kirisits, Christian); Fidarova, EF (Fidarova,
Elena F.); Dimopoulos, JCA (Dimopoulos, Johannes C. A.); Berger, D (Berger, Daniel); Tanderup,
K (Tanderup, Kari); Lindegaard, JC (Lindegaard, Jacob C.)
Source: ACTA ONCOLOGICA Volume: 47 Issue: 7 Pages: 1325-1336 DOI:
10.1080/02841860802282794 Published: 2008
Accession Number: WOS:000258925300020
Conference Title: 6th Acta Oncologica Symposium 2008
Conference Date: JUN 05-07, 2008
Conference Location: Aarhus, DENMARK
ISSN: 0284-186X
Record 39 of 40
Title: Current brachytherapy quality assurance guidance: Does it meet the challenges of
emerging image-guided technologies?
Author(s): Williamson, JF (Williamson, Jeffrey F.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
71 Issue: 1 Pages: S18-S22 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2007.07.2388 Supplement: S Published:
2008
Accession Number: WOS:000255154300004
ISSN: 0360-3016
Record 40 of 40
Title: Radiation damage measurement in physiological environment in cervical cancer
Author(s): Szluha, KL (Szluha, K. L.); Lazanyi, K (Lazanyi, K.); Pintye, E (Pintye, E.); Kovacs, A
(Kovacs, A.); Opauszki, A (Opauszki, A.); Poka, R (Poka, R.); Benko, K (Benkoe, K.); Toth, J (Toth,
J.); Andras, C (Andras, Cs.); Horvath, A (Horvath, A.)
Edited by: Tokesi K; Sulik B
Source: Radiation Damage in Biomolecular Systems Book Series: AIP Conference
Proceedings Volume: 1080 Pages: 194-198 Published: 2008
Accession Number: WOS:000262475000024
Conference Title: 5th International Conference on Radiation Damage in Biomolecular Systems
Conference Date: JUN 13-15, 2008
Conference Location: Debrecen, HUNGARY
Conference Sponsors: European Sci Fdn, Elect Induced Processing, Molecular Level, Hungarian
Natl Off Res & Technol, Hungarian Acad Sci
ISSN: 0094-243X
ISBN: 978-0-7354-0611-7
Рад бр. 20:
Stojadinović, S., Low, D. A., Hope, A. J., Vićić, M., Deasy, J. O., Cui, J., ... and Grigsby, P. W.,
MicroRT—Small animal conformal irradiator. Medical physics, 34, 4706 (2007)
Цитираност: 40, 46 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 46
Title: Establishing a process of irradiating small animal brain using a CyberKnife and a microCT
scanner
Author(s): Kim, H (Kim, Haksoo); Fabien, J (Fabien, Jeffrey); Zheng, YR (Zheng, Yiran); Yuan, J
(Yuan, Jake); Brindle, J (Brindle, James); Sloan, A (Sloan, Andrew); Yao, M (Yao, Min); Lo, S (Lo,
Simon); Wessels, B (Wessels, Barry); Machtay, M (Machtay, Mitchell); Welford, S (Welford,
Scott); Sohn, JW (Sohn, Jason W.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 2 DOI: 10.1118/1.4861713 Published: FEB
2014
Accession Number: WOS:000331213300018
ISSN: 0094-2405
Record 2 of 46
Title: High throughput film dosimetry in homogeneous and heterogeneous media for a small
animal irradiator
Author(s): Wack, L (Wack, L.); Ngwa, W (Ngwa, W.); Tryggestad, E (Tryggestad, E.); Tsiamas, P
(Tsiamas, P.); Berbeco, R (Berbeco, R.); Ng, SK (Ng, S. K.); Hesser, J (Hesser, J.); Zygmanski, P
(Zygmanski, P.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 30 Issue:
1 Pages: 36-46 DOI: 10.1016/j.ejmp.2013.02.002 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000330149000006
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 3 of 46
Title: Modality comparison for small animal radiotherapy: A simulation study
Author(s): Bazalova, M (Bazalova, Magdalena); Nelson, G (Nelson, Geoff); Noll, JM (Noll, John
M.); Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 1 Article Number: 011710 DOI:
10.1118/1.4842415 Published: JAN 2014
Accession Number: WOS:000329182200015
ISSN: 0094-2405
Record 4 of 46
Title: Two-dimensional inverse planning and delivery with a preclinical image guided
microirradiator
Author(s): Stewart, JMP (Stewart, James M. P.); Lindsay, PE (Lindsay, Patricia E.); Jaffray, DA
(Jaffray, David A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 10 Article Number: 101709 DOI:
10.1118/1.4819935 Published: OCT 2013
Accession Number: WOS:000325394400013
ISSN: 0094-2405
Record 5 of 46
Title: Radiosensitizers in pancreatic cancer-Preclinical and clinical exploits with molecularly
targeted agents
Author(s): Walker, AJ (Walker, Amanda J.); Alcorn, SR (Alcorn, Sara R.); Narang, AK (Narang,
Amol K.); Nugent, KM (Nugent, Katriana M.); Wild, AT (Wild, Aaron T.); Herman, JM (Herman,
Joseph M.); Tran, PT (Tran, Phuoc T.)
Source: CURRENT PROBLEMS IN CANCER Volume: 37 Issue: 5 Pages: 301-312 DOI:
10.1016/j.currproblcancer.2013.10.008 Published: SEP-OCT 2013
Accession Number: WOS:000328795100009
ISSN: 0147-0272
eISSN: 1535-6345
Record 6 of 46
Title: Implementation and commissioning of an integrated micro-CT/RT system with
computerized independent jaw collimation
Author(s): Jensen, MD (Jensen, Michael D.); Hrinivich, WT (Hrinivich, W. Thomas); Jung, JA
(Jung, Jongho A.); Holdsworth, DW (Holdsworth, David W.); Drangova, M (Drangova, Maria);
Chen, J (Chen, Jeff); Wong, E (Wong, Eugene)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 8 Article Number: 081706 DOI:
10.1118/1.4812422 Published: AUG 2013
Accession Number: WOS:000322735900011
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Drangova, Maria J-3123-2012
ISSN: 0094-2405
Record 7 of 46
Title: Molecularly Targeted Agents as Radiosensitizers in Cancer Therapy-Focus on Prostate
Cancer
Author(s): Alcorn, S (Alcorn, Sara); Walker, AJ (Walker, Amanda J.); Gandhi, N (Gandhi,
Nishant); Narang, A (Narang, Amol); Wild, AT (Wild, Aaron T.); Hales, RK (Hales, Russell K.);
Herman, JM (Herman, Joseph M.); Song, DY (Song, Danny Y.); DeWeese, TL (DeWeese,
Theodore L.); Antonarakis, ES (Antonarakis, Emmanuel S.); Tran, PT (Tran, Phuoc T.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES Volume: 14 Issue: 7 Pages:
14800-14832 DOI: 10.3390/ijms140714800 Published: JUL 2013
Accession Number: WOS:000322171700110
ISSN: 1422-0067
Record 8 of 46
Title: Dosimetric impact of monoenergetic photon beams in the small-animal irradiation with
inhomogeneities: A Monte Carlo evaluation
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.)
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 86 Pages: 31-36 DOI:
10.1016/j.radphyschem.2013.01.032 Published: MAY 2013
Accession Number: WOS:000317886200005
ISSN: 0969-806X
Record 9 of 46
Title: DEVELOPMENT AND DOSIMETRY OF A SMALL ANIMAL LUNG IRRADIATION PLATFORM
Author(s): McGurk, R (McGurk, Ross); Hadley, C (Hadley, Caroline); Jackson, IL (Jackson, Isabel
L.); Vujaskovic, Z (Vujaskovic, Zeljko)
Source: HEALTH PHYSICS Volume: 103 Issue: 4 Pages: 454-462 DOI:
10.1097/HP.0b013e3182632526 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000308750400010
ISSN: 0017-9078
Record 10 of 46
Title: An Integrated Method for Reproducible and Accurate Image-Guided Stereotactic Cranial
Irradiation of Brain Tumors Using the Small Animal Radiation Research Platform
Author(s): Baumann, BC (Baumann, Brian C.); Benci, JL (Benci, Joseph L.); Santoiemma, PP
(Santoiemma, Phillip P.); Chandrasekaran, S (Chandrasekaran, Sanjay); Hollander, AB
(Hollander, Andrew B.); Kao, GD (Kao, Gary D.); Dorsey, JF (Dorsey, Jay F.)
Source: TRANSLATIONAL ONCOLOGY Volume: 5 Issue: 4 Pages: 230-237 DOI:
10.1593/tlo.12136 Published: AUG 2012
Accession Number: WOS:000311488600002
ISSN: 1936-5233
Record 11 of 46
Title: Development of a Novel Preclinical Pancreatic Cancer Research Model: Bioluminescence
Image-Guided Focal Irradiation and Tumor Monitoring of Orthotopic Xenografts
Author(s): Tuli, R (Tuli, Richard); Surmak, A (Surmak, Andrew); Reyes, J (Reyes, Juvenal); HackerPrietz, A (Hacker-Prietz, Amy); Armour, M (Armour, Michael); Leubner, A (Leubner, Ashley);
Blackford, A (Blackford, Amanda); Tryggestad, E (Tryggestad, Erik); Jaffee, EM (Jaffee, Elizabeth
M.); Wong, J (Wong, John); DeWeese, TL (DeWeese, Theodore L.); Herman, JM (Herman,
Joseph M.)
Source: TRANSLATIONAL ONCOLOGY Volume: 5 Issue: 2 Pages: 77-84 DOI:
10.1593/tlo.11316 Published: APR 2012
Accession Number: WOS:000311487700003
ISSN: 1936-5233
Record 12 of 46
Title: Monte Carlo simulation on pre-clinical irradiation: A heterogeneous phantom study on
monoenergetic kilovoltage photon beams
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.)
Book Group Author(s): IOP
Source: HIGH PERFORMANCE COMPUTING SYMPOSIUM 2012 (HPCS2012) Book Series: Journal
of Physics Conference Series Volume: 385 Article Number: 012013 DOI: 10.1088/17426596/385/1/012013 Published: 2012
Accession Number: WOS:000311908800013
Conference Title: High Performance Computing Symposium (HPCS) / BCNET Annual Conference
Conference Date: MAY 01-03, 2012
Conference Location: Vancouver, CANADA
Conference Sponsors: Compute Canada, BCNET
Conference Host: WestGrid
ISSN: 1742-6588
Record 13 of 46
Title: Monte Carlo simulation of small field electron beams for small animal irradiation
Author(s): Lee, CC (Lee, Chung-Chi); Chen, AM (Chen, Ai-Mei); Tung, CJ (Tung, Chuan-Jong);
Chao, TC (Chao, Tsi-Chian)
Source: RADIATION MEASUREMENTS Volume: 46 Issue: 12 Special Issue: SI Pages: 20032005 DOI: 10.1016/j.radmeas.2011.06.030 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000300459400160
ISSN: 1350-4487
Record 14 of 46
Title: MOSFET Assessment of Radiation Dose Delivered to Mice Using the Small Animal
Radiation Research Platform (SARRP)
Author(s): Ngwa, W (Ngwa, Wilfred); Korideck, H (Korideck, Houari); Chin, LM (Chin, Lee M.);
Makrigiorgos, GM (Makrigiorgos, G. Mike); Berbeco, RI (Berbeco, Ross I.)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 176 Issue: 6 Pages: 816-820 DOI:
10.1667/RR2536.1 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000297904000014
ISSN: 0033-7587
Record 15 of 46
Title: Specific issues in small animal dosimetry and irradiator calibration
Author(s): Yoshizumi, T (Yoshizumi, Terry); Brady, SL (Brady, Samuel L.); Robbins, ME (Robbins,
Mike E.); Bourland, JD (Bourland, J. Daniel)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY Volume: 87 Issue: 10 Pages:
1001-1010 DOI: 10.3109/09553002.2011.556178 Published: OCT 2011
Accession Number: WOS:000295480600001
ISSN: 0955-3002
Record 16 of 46
Title: Scanning irradiation device for mice in vivo with pulsed and continuous proton beams
Author(s): Greubel, C (Greubel, Christoph); Assmann, W (Assmann, Walter); Burgdorf, C
(Burgdorf, Christian); Dollinger, G (Dollinger, Guenther); Du, GH (Du, Guanghua); Hable, V
(Hable, Volker); Hapfelmeier, A (Hapfelmeier, Alexander); Hertenberger, R (Hertenberger, Ralf);
Kneschaurek, P (Kneschaurek, Peter); Michalski, D (Michalski, Doerte); Molls, M (Molls,
Michael); Reinhardt, S (Reinhardt, Sabine); Roper, B (Roeper, Barbara); Schell, S (Schell, Stefan);
Schmid, TE (Schmid, Thomas E.); Siebenwirth, C (Siebenwirth, Christian); Wenzl, T (Wenzl,
Tatiana); Zlobinskaya, O (Zlobinskaya, Olga); Wilkens, JJ (Wilkens, Jan J.)
Source: RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS Volume: 50 Issue: 3 Pages: 339344 DOI: 10.1007/s00411-011-0365-x Published: AUG 2011
Accession Number: WOS:000292930300002
ISSN: 0301-634X
Record 17 of 46
Title: Small animal radiotherapy research platforms
Author(s): Verhaegen, F (Verhaegen, Frank); Granton, P (Granton, Patrick); Tryggestad, E
(Tryggestad, Erik)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 12 Pages: R55-R83 DOI:
10.1088/0031-9155/56/12/R01 Published: JUN 21 2011
Accession Number: WOS:000291095700001
ISSN: 0031-9155
Record 18 of 46
Title: Localized CT-Guided Irradiation Inhibits Neurogenesis in Specific Regions of the Adult
Mouse Brain
Author(s): Ford, EC (Ford, E. C.); Achanta, P (Achanta, P.); Purger, D (Purger, D.); Armour, M
(Armour, M.); Reyes, J (Reyes, J.); Fong, J (Fong, J.); Kleinberg, L (Kleinberg, L.); Redmond, K
(Redmond, K.); Wong, J (Wong, J.); Jang, MH (Jang, M. H.); Jun, H (Jun, H.); Song, HJ (Song, H-J.);
Quinones-Hinojosa, A (Quinones-Hinojosa, A.)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 175 Issue: 6 Pages: 774-783 DOI:
10.1667/RR2214.1 Published: JUN 2011
Accession Number: WOS:000291336500011
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Jun, Heechul K-7623-2013
ISSN: 0033-7587
Record 19 of 46
Title: Novel chemo-sensitizing agent, ERW1227B, impairs cellular motility and enhances cell
death in glioblastomas
Author(s): Yuan, LY (Yuan, Liya); Holmes, TC (Holmes, Tracy C.); Watts, RE (Watts, R. Edward);
Khosla, C (Khosla, Chaitan); Broekelmann, TJ (Broekelmann, Tom J.); Mecham, R (Mecham,
Robert); Zheng, H (Zheng, Hong); Izaguirre, EW (Izaguirre, Enrique W.); Rich, KM (Rich, Keith M.)
Source: JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY Volume: 103 Issue: 2 Pages: 207-219 DOI:
10.1007/s11060-010-0379-2 Published: JUN 2011
Accession Number: WOS:000290773100004
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Mecham, Robert C-5223-2012
ISSN: 0167-594X
*Record 20 of 46
Title: Dosimetric characterization of an image-guided stereotactic small animal irradiator
Author(s): Pidikiti, R (Pidikiti, R.); Stojadinovic, S (Stojadinovic, S.); Speiser, M (Speiser, M.);
Song, KH (Song, K. H.); Hager, F (Hager, F.); Saha, D (Saha, D.); Solberg, TD (Solberg, T. D.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 8 Pages: 2585-2599 DOI:
10.1088/0031-9155/56/8/016 Published: APR 21 2011
Accession Number: WOS:000289480700017
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Pidikiti, Rajesh E-2686-2013
ISSN: 0031-9155
Record 21 of 46
Title: Characterization of image quality and image-guidance performance of a preclinical
microirradiator
Author(s): Clarkson, R (Clarkson, R.); Lindsay, PE (Lindsay, P. E.); Ansell, S (Ansell, S.); Wilson, G
(Wilson, G.); Jelveh, S (Jelveh, S.); Hill, RP (Hill, R. P.); Jaffray, DA (Jaffray, D. A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 2 Pages: 845-856 DOI:
10.1118/1.3533947 Published: FEB 2011
Accession Number: WOS:000286945000032
ISSN: 0094-2405
*Record 22 of 46
Title: An x-ray image guidance system for small animal stereotactic irradiation
Author(s): Song, KH (Song, K. H.); Pidikiti, R (Pidikiti, R.); Stojadinovic, S (Stojadinovic, S.);
Speiser, M (Speiser, M.); Seliounine, S (Seliounine, S.); Saha, D (Saha, D.); Solberg, TD (Solberg,
T. D.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 23 Pages: 7345-7362 DOI:
10.1088/0031-9155/55/23/011 Published: DEC 7 2010
Accession Number: WOS:000284261000025
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Pidikiti, Rajesh E-2686-2013
ISSN: 0031-9155
Record 23 of 46
Title: Dosimetric variation due to the photon beam energy in the small-animal irradiation: A
Monte Carlo study
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.); Leung, MKK (Leung, Michael K. K.); Lindsay, PE
(Lindsay, Patricia E.); Jaffray, DA (Jaffray, David A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 10 Pages: 5322-5329 DOI:
10.1118/1.3488979 Published: OCT 2010
Accession Number: WOS:000283483700020
ISSN: 0094-2405
Record 24 of 46
Title: DEVELOPMENT OF A MICRO-COMPUTED TOMOGRAPHY-BASED IMAGE-GUIDED
CONFORMAL RADIOTHERAPY SYSTEM FOR SMALL ANIMALS
Author(s): Zhou, H (Zhou, Hu); Rodriguez, M (Rodriguez, Manuel); van den Haak, F (van den
Haak, Fred); Nelson, G (Nelson, Geoffrey); Jogani, R (Jogani, Rahil); Xu, JL (Xu, Jiali); Zhu, XZ
(Zhu, Xinzhi); Xian, YJ (Xian, Yongjiang); Tran, PT (Tran, Phuoc T.); Felsher, DW (Felsher, Dean
W.); Keall, PJ (Keall, Paul J.); Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
78 Issue: 1 Pages: 297-305 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.11.008 Published: SEP 1 2010
Accession Number: WOS:000281304600041
ISSN: 0360-3016
Record 25 of 46
Title: Depth dose dependence of the mouse bone using kilovoltage photon beams: A Monte
Carlo study for small-animal irradiation
Author(s): Chow, JCL (Chow, James C. L.)
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 79 Issue: 5 Pages: 567-574 DOI:
10.1016/j.radphyschem.2010.01.003 Published: MAY 2010
Accession Number: WOS:000275997400002
ISSN: 0969-806X
Record 26 of 46
Title: Monte Carlo calculated absorbed-dose energy dependence of EBT and EBT2 film
Author(s): Sutherland, JGH (Sutherland, J. G. H.); Rogers, DWO (Rogers, D. W. O.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 3 Pages: 1110-1116 DOI:
10.1118/1.3301574 Published: MAR 2010
Accession Number: WOS:000275160300016
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Rogers, David A-1973-2008
ISSN: 0094-2405
Record 27 of 46
Title: Investigation of the effects of treatment planning variables in small animal radiotherapy
dose distributions
Author(s): Motomura, AR (Motomura, Amy R.); Bazalova, M (Bazalova, Magdalena); Zhou, H
(Zhou, Hu); Keall, PJ (Keall, Paul J.); Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 2 Pages: 590-
599 DOI:10.1118/1.3276738 Published: FEB 2010
Accession Number: WOS:000274075600019
ISSN: 0094-2405
Record 28 of 46
Title: Robotic Delivery of Complex Radiation Volumes for Small Animal Research
Author(s): Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Iordachita, I (Iordachita, Iulian); Wong, J
(Wong, John); Kazanzides, P (Kazanzides, Peter)
Book Group Author(s): IEEE
Edited by: Rakotondrabe M; Ivan IA
Source: 2010 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION
(ICRA) Book Series: IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA Pages:
2056-2061 DOI: 10.1109/ROBOT.2010.5509898 Published: 2010
Accession Number: WOS:000284150005018
Conference Title: IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
Conference Date: MAY 03-08, 2010
Conference Location: Anchorage, AK
Conference Sponsors: IEEE
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Iordachita, Iulian A-3507-2010
Kazanzides, Peter A-3358-2010
ISSN: 1050-4729
ISBN: 978-1-4244-5040-4
Record 29 of 46
Title: CT Guidance is Needed to Achieve Reproducible Positioning of the Mouse Head for
Repeat Precision Cranial Irradiation
Author(s): Armour, M (Armour, M.); Ford, E (Ford, E.); Iordachita, I (Iordachita, I.); Wong, J
(Wong, J.)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 173 Issue: 1 Pages: 119-123 DOI:
10.1667/RR1845.1 Published: JAN 2010
Accession Number: WOS:000273456200013
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Iordachita, Iulian A-3507-2010
ISSN: 0033-7587
Record 30 of 46
Title: A histology-based atlas of the C57BL/6J mouse brain deformably registered to in vivo MRI
for localized radiation and surgical targeting
Author(s): Purger, D (Purger, David); McNutt, T (McNutt, Todd); Achanta, P (Achanta, Pragathi);
Quinones-Hinojosa, A (Quinones-Hinojosa, Alfredo); Wong, J (Wong, John); Ford, E (Ford, Eric)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 24 Pages: 7315-7327 DOI:
10.1088/0031-9155/54/24/005 Published: DEC 21 2009
Accession Number: WOS:000272364000005
ISSN: 0031-9155
Record 31 of 46
Title: Kilovoltage beam Monte Carlo dose calculations in submillimeter voxels for small animal
radiotherapy
Author(s): Bazalova, M (Bazalova, Magdalena); Zhou, H (Zhou, Hu); Keall, PJ (Keall, Paul J.);
Graves, EE (Graves, Edward E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 36 Issue: 11 Pages: 4991-4999 DOI:
10.1118/1.3238465 Published: NOV 2009
Accession Number: WOS:000271217900018
ISSN: 0094-2405
Record 32 of 46
Title: Gamma Knife (TM) Radiosurgery Treatment Planning for Small Animals using HighResolution 7T Micro-magnetic Resonance Imaging
Author(s): Wiant, D (Wiant, D.); Atwood, TF (Atwood, T. F.); Olson, J (Olson, J.); Papagikos, M
(Papagikos, M.); Forbes, ME (Forbes, M. E.); Riddle, DR (Riddle, D. R.); Bourland, JD (Bourland, J.
D.)
Source: RADIATION RESEARCH Volume: 172 Issue: 5 Pages: 625-631 DOI:
10.1667/RR1614.1 Published: NOV 2009
Accession Number: WOS:000271521800012
ISSN: 0033-7587
Record 33 of 46
Title: The evaluation of 6 and 18 MeV electron beams for small animal irradiation
Author(s): Chao, TC (Chao, T. C.); Chen, AM (Chen, A. M.); Tu, SJ (Tu, S. J.); Tung, CJ (Tung, C. J.);
Hong, JH (Hong, J. H.); Lee, CC (Lee, C. C.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 19 Pages: 5847-5860 DOI:
10.1088/0031-9155/54/19/012 Published: OCT 7 2009
Accession Number: WOS:000270051600013
ISSN: 0031-9155
*Record 34 of 46
Title: A NOVEL MURINE MODEL FOR LOCALIZED RADIATION NECROSIS AND ITS
CHARACTERIZATION USING ADVANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Author(s): Jost, SC (Jost, Sarah C.); Hope, A (Hope, Andrew); Kiehl, E (Kiehl, Erich); Perry, A
(Perry, Arie); Travers, S (Travers, Sarah); Garbow, JR (Garbow, Joel R.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
75 Issue: 2 Pages: 527-533 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2009.06.007 Published: OCT 1 2009
Accession Number: WOS:000269941600030
ISSN: 0360-3016
Record 35 of 46
Title: A comprehensive system for dosimetric commissioning and Monte Carlo validation for
the small animal radiation research platform
Author(s): Tryggestad, E (Tryggestad, E.); Armour, M (Armour, M.); Iordachita, I (Iordachita, I.);
Verhaegen, F (Verhaegen, F.); Wong, JW (Wong, J. W.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 17 Pages: 5341-5357 DOI:
10.1088/0031-9155/54/17/017 Published: SEP 7 2009
Accession Number: WOS:000269074500018
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Iordachita, Iulian A-3507-2010
ISSN: 0031-9155
Record 36 of 46
Title: Commissioning of a novel microCT/RT system for small animal conformal radiotherapy
Author(s): Rodriguez, M (Rodriguez, Manuel); Zhou, H (Zhou, Hu); Keall, P (Keall, Paul); Graves,
E (Graves, Edward)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 12 Pages: 3727-3740 DOI:
10.1088/0031-9155/54/12/008 Published: JUN 21 2009
Accession Number: WOS:000266582300008
ISSN: 0031-9155
Record 37 of 46
Title: Methods and techniques for preclinical in vivo evaluation of radiosensitivity and
radioresponsivity
Author(s): Martelli, C (Martelli, C.); Luraschi, R (Luraschi, R.); Ottobrini, L (Ottobrini, L.); Lecchi,
M (Lecchi, M.); Libani, IV (Libani, I. V.); Lucignani, G (Lucignani, G.)
Source: MINERVA BIOTECNOLOGICA Volume: 21 Issue: 2 Pages: 135-146 Published: JUN
2009
Accession Number: WOS:000271041300007
ISSN: 1120-4826
Record 38 of 46
Title: A RABBIT IRRADIATION PLATFORM FOR OUTCOME ASSESSMENT OF LUNG STEREOTACTIC
RADIOSURGERY
Author(s): Cai, J (Cai, Jing); Mata, JF (Mata, Jaime F.); Orton, MD (Orton, Matthew D.); Hagspiel,
KD (Hagspiel, Klaus D.); Mugler, JP (Mugler, John P., III); Larner, JM (Larner, James M.); Sheng, K
(Sheng, Ke); Read, PW (Read, Paul W.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
73 Issue: 5 Pages: 1588-1595 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2008.11.038 Published: APR 1 2009
Accession Number: WOS:000264728000042
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Mugler, John B-9432-2013
0000-0002-4140-308X
ISSN: 0360-3016
Record 39 of 46
Title: Image-guided small animal radiation research platform: calibration of treatment beam
alignment
Author(s): Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Ford, E (Ford, Eric); Iordachita, I (Iordachita,
Iulian); Wong, J (Wong, John); Kazanzides, P (Kazanzides, Peter)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 4 Pages: 891-905 DOI:
10.1088/0031-9155/54/4/005 Published: FEB 21 2009
Accession Number: WOS:000262849400005
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Iordachita, Iulian A-3507-2010
Kazanzides, Peter A-3358-2010
ISSN: 0031-9155
Record 40 of 46
Title: IMAGE GUIDED COMPLEX DOSE DELIVERY FOR SMALL ANIMAL RADIOTHERAPY
Author(s): Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Iyer, S (Iyer, Santosh); Ford, E (Ford, Eric);
Wong, J (Wong, John); Kazanzides, P (Kazanzides, Peter)
Book Group Author(s): IEEE
Source: 2009 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOMEDICAL IMAGING: FROM NANO TO
MACRO, VOLS 1 AND 2 Pages: 1243-1246 DOI: 10.1109/ISBI.2009.5193287 Published: 2009
Accession Number: WOS:000270678400318
Conference Title: IEEE Internaional Symposium on Biomedical Imaging - From Nano to Macro
Conference Date: JUN 28-JUL 01, 2009
Conference Location: Boston, MA
Conference Sponsors: IEEE
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kazanzides, Peter A-3358-2010
ISBN: 978-1-4244-3931-7
*Record 41 of 46
Title: Development of a High Resolution Image Guided Microirradiator (microIGRT)
Author(s): Izaguirre, EW (Izaguirre, E. W.); Kassebaum, BL (Kassebaum, B. L.); Birch, J (Birch, J.);
Su, IT (Su, I. -T.); Goddu, SM (Goddu, S. M.); Low, DA (Low, D. A.)
Edited by: Yu B
Source: 2009 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM CONFERENCE RECORD, VOLS 1-5 Book
Series: IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record Pages: 2690-2693 DOI:
10.1109/NSSMIC.2009.5401982 Published: 2009
Accession Number: WOS:000280505101219
Conference Title: IEEE Nuclear Science Symposium Conference 2009
Conference Date: OCT 25-31, 2009
Conference Location: Orlando, FL
Conference Sponsors: IEEE, Nucl Plasma Sci Sect, IEEE
ISSN: 1082-3654
ISBN: 978-1-4244-3961-4
*Record 42 of 46
Title: IMAGE-GUIDED STEREOTACTIC SMALL ANIMAL IRRADIATOR
Author(s): Pidikiti, R (Pidikiti, R.); Stojadinovic, S (Stojadinovic, S.); Song, K (Song, K.); Speiser, M
(Speiser, M.); Seliounine, S (Seliounine, S.); Saha, D (Saha, D.); Solberg, T (Solberg, T.)
Edited by: Dossel O; Schlegel WC
Source: WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, VOL 25, PT
13 Book Series: IFMBE Proceedings Volume: 25 Issue: 13 Pages: 55-58 Published: 2009
Accession Number: WOS:000282043700017
Conference Title: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering
Conference Date: SEP 07-12, 2009
Conference Location: Munich, GERMANY
Conference Sponsors: IUPESM, IOMP
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Pidikiti, Rajesh E-2686-2013
ISSN: 1680-0737
ISBN: 978-3-642-03894-5
Record 43 of 46
Title: Hi-tech systems for in-vivo image-guided preclinical radiobiology
Author(s): Lucignani, G (Lucignani, Giovanni)
Source: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING Volume:
35 Issue: 12 Pages: 2334-2338 DOI: 10.1007/s00259-008-0964-1 Published: DEC 2008
Accession Number: WOS:000261654000020
ISSN: 1619-7070
Record 44 of 46
Title: Use of an orthovoltage X-ray treatment unit as a radiation research system in a smallanimal cancer model
Author(s): Medina, LA (Medina, Luis-Alberto); Herrera-Penilla, BI (Herrera-Penilla, BlancaIvone); Castro-Morales, MA (Castro-Morales, Mario-Alberto); Garcia-Lopez, P (Garcia-Lopez,
Patricia); Jurado, R (Jurado, Rafael); Perez-Cardenas, E (Perez-Cardenas, Enrique); ChanonaVilchis, J (Chanona-Vilchis, Jose); Brandan, ME (Brandan, Maria-Ester)
Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH Volume: 27 Article
Number: 57 DOI: 10.1186/1756-9966-27-57 Published: OCT 28 2008
Accession Number: WOS:000263483400001
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Brandan, Maria-Ester K-9014-2012
0000-0002-1165-3440
ISSN: 1756-9966
*Record 45 of 46
Title: Feasibility of small animal cranial irradiation with the microRT system
Author(s): Kiehl, EL (Kiehl, Erich L.); Stojadinovic, S (Stojadinovic, Strahinja); Malinowski, KT
(Malinowski, Kathleen T.); Limbrick, D (Limbrick, David); Jost, SC (Jost, Sarah C.); Garbow, JR
(Garbow, Joel R.); Rubin, JB (Rubin, Joshua B.); Deasy, JO (Deasy, Joseph O.); Khullar, D (Khullar,
Divya); Izaguirre, EW (Izaguirre, Enrique W.); Parikh, PJ (Parikh, Parag J.); Low, DA (Low, Daniel
A.); Hope, AJ (Hope, Andrew J.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 35 Issue: 10 Pages: 4735-
4743 DOI:10.1118/1.2977762 Published: OCT 2008
Accession Number: WOS:000259591800047
ISSN: 0094-2405
Record 46 of 46
Title: High-resolution, small animal radiation research platform with X-ray tomographic
guidance capabilities
Author(s): Wong, J (Wong, John); Armour, E (Armour, Elwood); Kazanzides, P (Kazanzides,
Peter); Iordachita, U (Iordachita, Ulian); Tryggestad, E (Tryggestad, Erik); Deng, H (Deng, Hua);
Matinfar, M (Matinfar, Mohammad); Kennedy, C (Kennedy, Christopher); Liu, ZJ (Liu, Zejian);
Chan, T (Chan, Timothy); Gray, O (Gray, Owen); Verhaegen, F (Verhaegen, Frank); McNutt, T
(McNutt, Todd); Ford, E (Ford, Eric); DeWeese, TL (DeWeese, Theodore L.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume:
71 Issue: 5 Pages: 1591-1599 DOI: 10.1016/j.ijrobp.2008.04.025 Published: AUG 1 2008
Accession Number: WOS:000258215000040
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kazanzides, Peter A-3358-2010
Iordachita, Iulian A-3507-2010
ISSN: 0360-3016
Рад бр. 21:
Klein, E. E., Vićić, M., Ma, C. M., Low, D. A., and Drzymala, R. E., Validation of calculations for
electrons modulated with conventional photon multileaf collimators. Physics in medicine and
biology, 53(5), 1183 (2008)
Цитираност: 9, 11 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 11
Title: Monte Carlo based beam model using a photon MLC for modulated electron radiotherapy
Author(s): Henzen, D (Henzen, D.); Manser, P (Manser, P.); Frei, D (Frei, D.); Volken, W (Volken,
W.); Neuenschwander, H (Neuenschwander, H.); Born, EJ (Born, E. J.); Vetterli, D (Vetterli, D.);
Chatelain, C (Chatelain, C.); Stampanoni, MFM (Stampanoni, M. F. M.); Fix, MK (Fix, M. K.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 2 Article Number: 021714 DOI:
10.1118/1.4861711 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000331213300017
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Stampanoni, Marco J-4099-2013
ISSN: 0094-2405
Record 2 of 11
Title: Dosimetric properties of an amorphous silicon EPID for verification of modulated electron
radiotherapy
Author(s): Chatelain, C (Chatelain, Cecile); Vetterli, D (Vetterli, Daniel); Henzen, D (Henzen,
Dominik); Favre, P (Favre, Pascal); Morf, D (Morf, Daniel); Scheib, S (Scheib, Stefan); Fix, MK
(Fix, Michael K.); Manser, P (Manser, Peter)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 6 Article Number: 061710 DOI:
10.1118/1.4805113 Published: JUN 2013
Accession Number: WOS:000319889100012
ISSN: 0094-2405
Record 3 of 11
Title: Direct aperture optimization for FLEC-based MERT and its application in mixed beam
radiotherapy
Author(s): Alexander, A (Alexander, Andrew); Soisson, E (Soisson, Emilie); Renaud, MA (Renaud,
Marc-Andre); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 8 Pages: 4820-
4831 DOI:10.1118/1.4736423 Published: AUG 2012
Accession Number: WOS:000307917600021
ISSN: 0094-2405
Record 4 of 11
Title: An experimental feasibility study on the use of scattering foil free beams for modulated
electron radiotherapy
Author(s): Connell, T (Connell, T.); Alexander, A (Alexander, A.); Evans, M (Evans, M.);
Seuntjens, J (Seuntjens, J.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 11 Pages: 3259-3272 DOI:
10.1088/0031-9155/57/11/3259 Published: JUN 7 2012
Accession Number: WOS:000304210300005
ISSN: 0031-9155
Record 5 of 11
Title: The use of intensity-modulated radiation therapy photon beams for improving the dose
uniformity of electron beams shaped with MLC
Author(s): Mosalaei, H (Mosalaei, Homeira); Karnas, S (Karnas, Scott); Shah, S (Shah, Sheel);
Van Doodewaard, S (Van Doodewaard, Sharon); Foster, T (Foster, Tim); Chen, J (Chen, Jeff)
Source: MEDICAL DOSIMETRY Volume: 37 Issue: 1 Pages: 76-83 DOI:
10.1016/j.meddos.2011.01.003 Published: SPR 2012
Accession Number: WOS:000301035000015
ISSN: 0958-3947
Record 6 of 11
Title: Preliminary comp arison of helical tomotherapy and mixed beams of unmodulated
electrons and intensity modulated radiation therapy for treating superficial cancers of the
parotid gland and nasal cavity
Author(s): Blasi, O (Blasi, Olivier); Fontenot, JD (Fontenot, Jonas D.); Fields, RS (Fields, Robert
S.); Gibbons, JP (Gibbons, John P.); Hogstrom, KR (Hogstrom, Kenneth R.)
Source: RADIATION ONCOLOGY Volume: 6 Article Number: 178 DOI: 10.1186/1748-717X-6178 Published: DEC 28 2011
Accession Number: WOS:000300486800001
ISSN: 1748-717X
Record 7 of 11
Title: Characterization of an extendable multi-leaf collimator for clinical electron beams
Author(s): O'Shea, TP (O'Shea, Tuathan P.); Ge, YY (Ge, Yuanyuan); Foley, MJ (Foley, Mark J.);
Faddegon, BA (Faddegon, Bruce A.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 23 Pages: 7621-7638 DOI:
10.1088/0031-9155/56/23/018 Published: DEC 7 2011
Accession Number: WOS:000297784400018
ISSN: 0031-9155
Record 8 of 11
Title: Monte Carlo simulation of small electron fields collimated by the integrated photon MLC
Author(s): Mihaljevic, J (Mihaljevic, Josip); Soukup, M (Soukup, Martin); Dohm, O (Dohm,
Oliver); Alber, M (Alber, Markus)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 3 Pages: 829-843 DOI:
10.1088/0031-9155/56/3/018 Published: FEB 7 2011
Accession Number: WOS:000286223100018
ISSN: 0031-9155
*Record 9 of 11
Title: Planning tools for modulated electron radiotherapy
Author(s): Surucu, M (Surucu, Murat); Klein, EE (Klein, Eric E.); Mamalui-Hunter, M (MamaluiHunter, Maria); Mansur, DB (Mansur, David B.); Low, DA (Low, Daniel A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 5 Pages: 2215-2224 DOI:
10.1118/1.3395573 Published: MAY 2010
Accession Number: WOS:000277242800029
ISSN: 0094-2405
Record 10 of 11
Title: Intensity- and energy-modulated electron radiotherapy by means of an xMLC for head
and neck shallow tumors
Author(s): Salguero, FJ (Javier Salguero, Francisco); Arrans, R (Arrans, Rafael); Palma, BA
(Atriana Palma, Bianey); Leal, A (Leal, Antonio)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 5 Pages: 1413-1427 DOI:
10.1088/0031-9155/55/5/010 Published: MAR 7 2010
Accession Number: WOS:000274554100010
ISSN: 0031-9155
*Record 11 of 11
Title: Delivery of modulated electron beams with conventional photon multi-leaf collimators
Author(s): Klein, EE (Klein, Eric E.); Mamalui-Hunter, M (Mamalui-Hunter, Maria); Low, DA (Low,
Daniel A.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 54 Issue: 2 Pages: 327-339 DOI:
10.1088/0031-9155/54/2/010 Published: JAN 21 2009
Accession Number: WOS:000262358700010
ISSN: 0031-9155
Рад бр. 22:
Arjomandy, B., Tailor, R., Anand, A., Sahoo, N., Gillin, M., Prado, K., and Vićić, M., Energy
dependence and dose response of Gafchromic EBT2 film over a wide range of photon, electron,
and proton beam energies. Medical physics, 37, 1942 (2010)
Цитираност: 68, 70 са цитатима коаутора.
Цитати (преузето са "Web of Science" 15.04.2014. * означава цитат коаутора):
Record 1 of 70
Title: Image-guided microbeam irradiation to brain tumour bearing mice using a carbon
nanotube x-ray source array
Author(s): Zhang, L (Zhang, Lei); Yuan, H (Yuan, Hong); Burk, LM (Burk, Laurel M.); Inscoe, CR
(Inscoe, Christy R.); Hadsell, MJ (Hadsell, Michael J.); Chtcheprov, P (Chtcheprov, Pavel); Lee, YZ
(Lee, Yueh Z.); Lu, JP (Lu, Jianping); Chang, S (Chang, Sha); Zhou, O (Zhou, Otto)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 59 Issue: 5 DOI: 10.1088/00319155/59/5/1283 Published: MAR 7 2014
Accession Number: WOS:000331950000013
ISSN: 0031-9155
eISSN: 1361-6560
Record 2 of 70
Title: Dosimetric effect by shallow air cavities in high energy electron beams
Author(s): Zarza-Moreno, M (Zarza-Moreno, M.); Carreira, P (Carreira, P.); Madureira, L
(Madureira, L.); del Rio, HM (del Rio, H. Miras); Salguero, FJ (Salguero, F. J.); Leal, A (Leal, A.);
Teixeira, N (Teixeira, N.); Jesus, AP (Jesus, A. P.); Mora, G (Mora, G.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 30 Issue:
2 Pages: 234-241 DOI: 10.1016/j.ejmp.2013.07.125 Published: MAR 2014
Accession Number: WOS:000331990200014
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 3 of 70
Title: Improving the energy response of external beam therapy (EBT) GafChromic (TM)
dosimetry films at low energies (<= 100 keV)
Author(s): Bekerat, H (Bekerat, H.); Devic, S (Devic, S.); DeBlois, F (DeBlois, F.); Singh, K (Singh,
K.); Sarfehnia, A (Sarfehnia, A.); Seuntjens, J (Seuntjens, J.); Shih, S (Shih, Shelley); Yu, X (Yu,
Xiang); Lewis, D (Lewis, D.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 2 Article Number: 022101 DOI:
10.1118/1.4860157 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000331213300045
ISSN: 0094-2405
Record 4 of 70
Title: Dependency of EBT2 film calibration curve on postirradiation time
Author(s): Chang, LY (Chang, Liyun); Ho, SY (Ho, Sheng-Yow); Ding, HJ (Ding, Hueisch-Jy); Lee, TF
(Lee, Tsair-Fwu); Chen, PY (Chen, Pang-Yu)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 2 Article Number: 021726 DOI:
10.1118/1.4862511 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000331213300029
ISSN: 0094-2405
Record 5 of 70
Title: Dosimetric characterization and output verification for conical brachytherapy surface
applicators. Part I. Electronic brachytherapy source
Author(s): Fulkerson, RK (Fulkerson, Regina K.); Micka, JA (Micka, John A.); DeWerd, LA
(DeWerd, Larry A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 2 Article Number: 022103 DOI:
10.1118/1.4862505 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000331213300047
ISSN: 0094-2405
Record 6 of 70
Title: High throughput film dosimetry in homogeneous and heterogeneous media for a small
animal irradiator
Author(s): Wack, L (Wack, L.); Ngwa, W (Ngwa, W.); Tryggestad, E (Tryggestad, E.); Tsiamas, P
(Tsiamas, P.); Berbeco, R (Berbeco, R.); Ng, SK (Ng, S. K.); Hesser, J (Hesser, J.); Zygmanski, P
(Zygmanski, P.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 30 Issue:
1 Pages: 36-46 DOI: 10.1016/j.ejmp.2013.02.002 Published: FEB 2014
Accession Number: WOS:000330149000006
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 7 of 70
Title: On multichannel film dosimetry with channel-independent perturbations
Author(s): Mendez, I (Mendez, I.); Peterlin, P (Peterlin, P.); Hudej, R (Hudej, R.); Strojnik, A
(Strojnik, A.); Casar, B (Casar, B.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 41 Issue: 1 Article Number: 4845095 DOI:
10.1118/1.4845095 Published: JAN 2014
Accession Number: WOS:000329182200010
ISSN: 0094-2405
*Record 8 of 70
Title: LET dependence of the response of EBT2 films in proton dosimetry modeled as a
bimolecular chemical reaction
Author(s): Perles, LA (Perles, L. A.); Mirkovic, D (Mirkovic, D.); Anand, A (Anand, A.); Titt, U (Titt,
U.); Mohan, R (Mohan, R.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 23 Pages: 8477-8491 DOI:
10.1088/0031-9155/58/23/8477 Published: DEC 7 2013
Accession Number: WOS:000328042800013
ISSN: 0031-9155
eISSN: 1361-6560
Record 9 of 70
Title: Evaluation of Gafchromic (R) EBT3 films characteristics in therapy photon, electron and
proton beams
Author(s): Sorriaux, J (Sorriaux, J.); Kacperek, A (Kacperek, A.); Rossomme, S (Rossomme, S.);
Lee, JA (Lee, J. A.); Bertrand, D (Bertrand, D.); Vynckier, S (Vynckier, S.); Sterpin, E (Sterpin, E.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 29 Issue:
6 Pages: 599-606 DOI: 10.1016/j.ejmp.2012.10.001 Published: NOV 2013
Accession Number: WOS:000326913700004
ISSN: 1120-1797
eISSN: 1724-191X
Record 10 of 70
Title: Study on ion irradiation response of Gafchromic films for the intensity distribution
measurement of a large-area beam
Author(s): Yuri, Y (Yuri, Yosuke); Ishizaka, T (Ishizaka, Tomohisa); Yuyama, T (Yuyama, Takahiro);
Ishibori, I (Ishibori, Ikuo); Okumura, S (Okumura, Susumu)
Source: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION AACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume:
727 Pages: 40-45 DOI: 10.1016/j.nima.2013.05.160 Published: NOV 1 2013
Accession Number: WOS:000323557700007
ISSN: 0168-9002
Record 11 of 70
Title: Experimental characterization of two-dimensional pencil beam scanning proton spot
profiles
Author(s): Lin, LY (Lin, Liyong); Ainsley, CG (Ainsley, Christopher G.); McDonough, JE
(McDonough, James E.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 17 Pages: 6193-6204 DOI:
10.1088/0031-9155/58/17/6193 Published: SEP 7 2013
Accession Number: WOS:000323517700027
ISSN: 0031-9155
Record 12 of 70
Title: Assessment of concomitant testicular dose with radiochromic film
Author(s): Fricker, K (Fricker, Katherine); Thompson, C (Thompson, Christine); Meyer, J (Meyer,
Juergen)
Source: AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Volume: 36 Issue:
3 Pages: 269-277 DOI: 10.1007/s13246-013-0208-y Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000323833900002
ISSN: 0158-9938
Record 13 of 70
Title: Dosimetric accuracy of Gafchromic EBT2 and EBT3 film for in vivo dosimetry
Author(s): Moylan, R (Moylan, Rebecca); Aland, T (Aland, Trent); Kairn, T (Kairn, Tanya)
Source: AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Volume: 36 Issue:
3 Pages: 331-337 DOI: 10.1007/s13246-013-0206-0 Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000323833900008
ISSN: 0158-9938
Record 14 of 70
Title: Extraction of electron beam dose parameters from EBT2 film data scored in a mini
phantom
Author(s): O'Reilly, D (O'Reilly, Dedri); Smit, CJL (Smit, Cobus J. L.); du Plessis, FCP (du Plessis,
Freek C. P.)
Source: AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Volume: 36 Issue:
3 Pages: 339-346 DOI: 10.1007/s13246-013-0205-1 Published: SEP 2013
Accession Number: WOS:000323833900009
ISSN: 0158-9938
Record 15 of 70
Title: Dosimetry in brain tumor phantom at 15 MV 3D conformal radiation therapy
Author(s): Thompson, L (Thompson, Larissa); Dias, HG (Dias, Humberto Galvao); Campos, TPR
(Ribeiro Campos, Tarcisio Passos)
Source: RADIATION ONCOLOGY Volume: 8 Article Number: 168 DOI: 10.1186/1748-717X-8168 Published: JUL 6 2013
Accession Number: WOS:000322538800001
ISSN: 1748-717X
Record 16 of 70
Title: Results from a multicenter prostate IMRT dosimetry intercomparison for an OCOG-TROG
clinical trial
Author(s): Healy, B (Healy, B.); Frantzis, J (Frantzis, J.); Murry, R (Murry, R.); Martin, J (Martin,
J.); Plank, A (Plank, A.); Middleton, M (Middleton, M.); Catton, C (Catton, C.); Kron, T (Kron, T.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 7 Article Number: DOI:
10.1118/1.4808151 Published: JUL 2013
Accession Number: WOS:000321272200010
ISSN: 0094-2405
Record 17 of 70
Title: Improving the calibration of radiochromic films by the use of uncertainties in optical
density and dose
Author(s): Garcia, LIR (Ramos Garcia, Luis Isaac); Azorin, JFP (Perez Azorin, Jose Fernando)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 7 Article Number: 071726 DOI:
10.1118/1.4811238 Published: JUL 2013
Accession Number: WOS:000321272200030
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Gonzalez, iban D-6804-2012
0000-0002-3108-058X
ISSN: 0094-2405
Record 18 of 70
Title: A novel technique for measuring the low-dose envelope of pencil-beam scanning spot
profiles
Author(s): Lin, LY (Lin, Liyong); Ainsley, CG (Ainsley, Christopher G.); Mertens, T (Mertens,
Thierry); De Wilde, O (De Wilde, Olivier); Talla, PT (Talla, Patrick T.); McDonough, JE
(McDonough, James E.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 12 Pages: N171-N180 DOI:
10.1088/0031-9155/58/12/N171 Published: JUN 21 2013
Accession Number: WOS:000319966100002
ISSN: 0031-9155
Record 19 of 70
Title: A comparison between radiochromic EBT2 film model and its predecessor EBT film model
Author(s): Carrasco, MA (Carrasco, M. A.); Perucha, M (Perucha, M.); Luis, FJ (Luis, F. J.); Baeza,
M (Baeza, M.); Herrador, M (Herrador, M.)
Source: PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS Volume: 29 Issue:
4 Pages: 412-422 DOI: 10.1016/j.ejmp.2012.05.008 Published: JUN 2013
Accession Number: WOS:000321685800012
ISSN: 1120-1797
Record 20 of 70
Title: Dosimetry of biological irradiations using radiochromic films
Author(s): Aldelaijan, S (Aldelaijan, S.); Nobah, A (Nobah, A.); Alsbeih, G (Alsbeih, G.); Moftah, B
(Moftah, B.); Aldahlawi, I (Aldahlawi, I.); Alzahrany, A (Alzahrany, A.); Tomic, N (Tomic, N.);
Devic, S (Devic, S.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 10 Pages: 3177-3189 DOI:
10.1088/0031-9155/58/10/3177 Published: MAY 21 2013
Accession Number: WOS:000318273800007
ISSN: 0031-9155
Record 21 of 70
Title: Feasibility of a simple method of hybrid collimation for megavoltage grid therapy
Author(s): Almendral, P (Almendral, Pedro); Mancha, PJ (Mancha, Pedro J.); Roberto, D
(Roberto, Daniel)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 5 Article Number: 051712 DOI:
10.1118/1.4801902 Published: MAY 2013
Accession Number: WOS:000318553900015
ISSN: 0094-2405
Record 22 of 70
Title: Dosimetric impact of Acuros XB deterministic radiation transport algorithm for
heterogeneous dose calculation in lung cancer
Author(s): Han, T (Han, Tao); Followill, D (Followill, David); Mikell, J (Mikell, Justin); Repchak, R
(Repchak, Roman); Molineu, A (Molineu, Andrea); Howell, R (Howell, Rebecca); Salehpour, M
(Salehpour, Mohammad); Mourtada, F (Mourtada, Firas)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 5 Article Number: 051710 DOI:
10.1118/1.4802216 Published: MAY 2013
Accession Number: WOS:000318553900013
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Han, Tao C-4140-2013
ISSN: 0094-2405
Record 23 of 70
Title: Neutron response of GafChromic (R) EBT2 film
Author(s): Hsiao, MC (Hsiao, Ming-Chen); Liu, YH (Liu, Yuan-Hao); Chen, WL (Chen, Wei-Lin);
Jiang, SH (Jiang, Shiang-Huei)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 5 Pages: 1391-1413 DOI:
10.1088/0031-9155/58/5/1391 Published: MAR 7 2013
Accession Number: WOS:000315191400015
ISSN: 0031-9155
Record 24 of 70
Title: Measurement of effects of nasal and facial shields on delivered radiation dose for
superficial x-ray treatments
Author(s): Yu, PKN (Yu, Peter K. N.); Butson, MJ (Butson, Martin J.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 5 Pages: N95-N102 DOI:
10.1088/0031-9155/58/5/N95 Published: MAR 7 2013
Accession Number: WOS:000315191400004
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Yu, Peter K.N. C-7051-2013
0000-0002-6429-7961
ISSN: 0031-9155
eISSN: 1361-6560
Record 25 of 70
Title: Verification of high dose rate brachytherapy dose distributions with EBT3 Gafchromic film
quality control techniques
Author(s): Palmer, AL (Palmer, Antony L.); Nisbet, A (Nisbet, Andrew); Bradley, D (Bradley,
David)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 58 Issue: 3 Pages: 497-511 DOI:
10.1088/0031-9155/58/3/497 Published: FEB 7 2013
Accession Number: WOS:000313564200009
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Nisbet, Andrew A-9651-2013
ISSN: 0031-9155
Record 26 of 70
Title: Evaluation of different techniques for CT radiation profile width measurement
Author(s): Jackson, SR (Jackson, Steven R.); Ahmad, S (Ahmad, Salahuddin); Hu, YD (Hu, Yida);
Ruan, C (Ruan, Chun)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 4 Pages: 227237 Published: 2013
Accession Number: WOS:000324164200021
ISSN: 1526-9914
Record 27 of 70
Title: An Attempted Substitute Study of Total Skin Electron Therapy Technique by Using Helical
Photon Tomotherapy with Helical Irradiation of the Total Skin Treatment: A Phantom Result
Author(s): Lin, CT (Lin, Chi-Ta); Shiau, AC (Shiau, An-Cheng); Tien, HJ (Tien, Hui-Ju); Yeh, HP
(Yeh, Hsin-Pei); Shueng, PW (Shueng, Pei-Wei); Hsieh, CH (Hsieh, Chen-Hsi)
Source: BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL Article Number: 108794 DOI:
10.1155/2013/108794 Published: 2013
Accession Number: WOS:000322993200001
ISSN: 2314-6133
Record 28 of 70
Title: Dosimetric characterization and use of GAFCHROMIC EBT3 film for IMRT dose verification
Author(s): Borca, VC (Borca, Valeria Casanova); Pasquino, M (Pasquino, Massimo); Russo, G
(Russo, Giuliana); Grosso, P (Grosso, Pierangelo); Cante, D (Cante, Domenico); Sciacero, P
(Sciacero, Piera); Girelli, G (Girelli, Giuseppe); La Porta, MR (La Porta, Maria Rosa); Tofani, S
(Tofani, Santi)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 14 Issue: 2 Pages: 158171 Published: 2013
Accession Number: WOS:000315898300014
ISSN: 1526-9914
Record 29 of 70
Title: Application of a dummy eye shield for electron treatment planning
Author(s): Kang, SK (Kang, Sei-Kwon); Park, S (Park, Soah); Hwang, T (Hwang, Taejin); Cheong,
KH (Cheong, Kwang-Ho); Han, T (Han, Taejin); Kim, H (Kim, Haeyoung); Lee, MY (Lee, Me-Yeon);
Kim, KJ (Kim, Kyoung Ju); Oh, DH (Oh, Do Hoon); Bae, H (Bae, Hoonsik)
Source: JOURNAL OF RADIATION RESEARCH Volume: 54 Issue: 1 Pages: 174-181 DOI:
10.1093/jrr/rrs067 Published: JAN 2013
Accession Number: WOS:000313127200022
ISSN: 0449-3060
Record 30 of 70
Title: Calibrating page sized Gafchromic EBT3 films
Author(s): Crijns, W (Crijns, W.); Maes, F (Maes, F.); van der Heide, UA (van der Heide, U. A.);
Van den Heuvel, F (Van den Heuvel, F.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 1 Article Number: 012102 DOI:
10.1118/1.4771960 Published: JAN 2013
Accession Number: WOS:000313033200038
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Maes, Frederik
I-7572-2013
0000-0003-0027-1479
Van den Heuvel, Frank G-6992-2011
0000-0001-9904-502X
ISSN: 0094-2405
Record 31 of 70
Title: Gafchromic EBT2 film dosimetry in reflection mode with a novel plan-based calibration
method
Author(s): Mendez, I (Mendez, I.); Hartman, V (Hartman, V.); Hudej, R (Hudej, R.); Strojnik, A
(Strojnik, A.); Casar, B (Casar, B.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 1 Article Number: 011720 DOI:
10.1118/1.4772075 Published: JAN 2013
Accession Number: WOS:000313033200024
ISSN: 0094-2405
Record 32 of 70
Title: A comparative study of small field total scatter factors and dose profiles using plastic
scintillation detectors and other stereotactic dosimeters: The case of the CyberKnife
Author(s): Morin, J (Morin, Jonathan); Beliveau-Nadeau, D (Beliveau-Nadeau, Dominic); Chung,
E (Chung, Eunah); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan); Theriault, D (Theriault, Dany); Archambault, L
(Archambault, Louis); Beddar, S (Beddar, Sam); Beaulieu, L (Beaulieu, Luc)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 40 Issue: 1 Article Number: 011719 DOI:
10.1118/1.4772190 Published: JAN 2013
Accession Number: WOS:000313033200023
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Beaulieu, Luc A-6803-2009
ISSN: 0094-2405
Record 33 of 70
Title: Dose-response curve of EBT, EBT2, and EBT3 radiochromic films to synchrotron-produced
monochromatic x-ray beams
Author(s): Brown, TAD (Brown, Thomas A. D.); Hogstrom, KR (Hogstrom, Kenneth R.); Alvarez, D
(Alvarez, Diane); Matthews, KL (Matthews, Kenneth L., II); Ham, K (Ham, Kyungmin); Dugas, JP
(Dugas, Joseph P.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 12 Pages: 7412-7417 DOI:
10.1118/1.4767770 Published: DEC 2012
Accession Number: WOS:000311967400024
ISSN: 0094-2405
Record 34 of 70
Title: Confirmation of Skin Doses Resulting from Bolus Effect of Intervening Alpha-cradle and
Carbon Fiber Couch in Radiotherapy
Author(s): Chan, MF (Chan, Maria F.); Chiu-Tsao, ST (Chiu-Tsao, Sou-Tung); Li, JD (Li, Jingdong);
Schupak, K (Schupak, Karen); Parhar, P (Parhar, Preeti); Burman, C (Burman, Chandra)
Source: TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT Volume: 11 Issue: 6 Pages: 571581 DOI: 10.7785/tcrt.2012.500269 Published: DEC 2012
Accession Number: WOS:000310655300005
ISSN: 1533-0346
Record 35 of 70
Title: The performance of an optical cone-beam CT scanner adapted for radiochromic film
dosimetry
Author(s): Babic, S (Babic, Steven); Jordan, K (Jordan, Kevin)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 21 Pages: N377-N389 DOI:
10.1088/0031-9155/57/21/N377 Published: NOV 7 2012
Accession Number: WOS:000310528700002
ISSN: 0031-9155
Record 36 of 70
Title: Development and optimization of a beam shaper device for a mobile dedicated IOERT
accelerator
Author(s): Soriani, A (Soriani, Antonella); Iaccarino, G (Iaccarino, Giuseppe); Felici, G (Felici,
Giuseppe); Ciccotelli, A (Ciccotelli, Alessia); Pinnaro, P (Pinnaro, Paola); Giordano, C (Giordano,
Carolina); Benassi, M (Benassi, Marcello); D'Andrea, M (D'Andrea, Marco); Bellesi, L (Bellesi,
Luca); Strigari, L (Strigari, Lidia)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 10 Pages: 6080-6089 DOI:
10.1118/1.4749968 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000310101900030
ISSN: 0094-2405
Record 37 of 70
Title: Evaluation of the Gafchromic (R) EBT2 film for the dosimetry of radiosurgical beams
Author(s): Larraga-Gutierrez, JM (Larraga-Gutierrez, Jose M.); Garcia-Hernandez, D (GarciaHernandez, Diana); Garcia-Garduno, OA (Garcia-Garduno, Olivia A.); de la Cruz, OOG (Galvan de
la Cruz, Olga O.); Ballesteros-Zebadua, P (Ballesteros-Zebadua, Paola); Esparza-Moreno, KP
(Esparza-Moreno, Karina P.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 10 Pages: 6111-6117 DOI:
10.1118/1.4752211 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000310101900033
ISSN: 0094-2405
Record 38 of 70
Title: An efficient protocol for radiochromic film dosimetry combining calibration and
measurement in a single scan
Author(s): Lewis, D (Lewis, David); Micke, A (Micke, Andre); Yu, X (Yu, Xiang); Chan, MF (Chan,
Maria F.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 10 Pages: 6339-6350 DOI:
10.1118/1.4754797 Published: OCT 2012
Accession Number: WOS:000310101900053
ISSN: 0094-2405
Record 39 of 70
Title: Calibration of EBT2 film by the PDD method with scanner non-uniformity correction
Author(s): Chang, LY (Chang, Liyun); Chui, CS (Chui, Chen-Shou); Ding, HJ (Ding, Hueisch-Jy);
Hwang, IM (Hwang, Ing-Ming); Ho, SY (Ho, Sheng-Yow)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 18 Pages: 5875-5887 DOI:
10.1088/0031-9155/57/18/5875 Published: SEP 21 2012
Accession Number: WOS:000308859500013
ISSN: 0031-9155
Record 40 of 70
Title: Practical considerations for reporting surface dose in external beam radiotherapy: a 6 MV
X-ray beam study
Author(s): Kim, JH (Kim, J. -H.); Hill, R (Hill, R.); Kuncic, Z (Kuncic, Z.)
Source: AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Volume: 35 Issue:
3 Pages: 271-282 DOI: 10.1007/s13246-012-0145-1 Published: SEP 2012
Accession Number: WOS:000309865900003
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kuncic, Zdenka B-4464-2008
ISSN: 0158-9938
Record 41 of 70
Title: EBT2 dosimetry of x-rays produced by the electron beam from a Plasma Focus for medical
applications
Author(s): Ceccolini, E (Ceccolini, E.); Rocchi, F (Rocchi, F.); Mostacci, D (Mostacci, D.); Sumini,
M (Sumini, M.); Tartari, A (Tartari, A.); Mariotti, F (Mariotti, F.)
Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 112 Issue: 5 Article Number: 054901 DOI:
10.1063/1.4748179 Published: SEP 1 2012
Accession Number: WOS:000309072200157
ISSN: 0021-8979
Record 42 of 70
Title: Experimental measurements and Monte Carlo simulations of dose perturbation around a
nonradioactive brachytherapy seed due to 6- and 18-MV photons
Author(s): Steinman, JP (Steinman, James Paul); Bakhtiari, M (Bakhtiari, Mohammad);
Malhotra, HK (Malhotra, Harish Kumar)
Source: BRACHYTHERAPY Volume: 11 Issue: 5 Pages: 413-420 DOI:
10.1016/j.brachy.2011.05.010 Published: SEP-OCT 2012
Accession Number: WOS:000308626400015
ISSN: 1538-4721
Record 43 of 70
Title: Comparison of Gafchromic EBT2 and EBT3 films for clinical photon and proton beams
Author(s): Reinhardt, S (Reinhardt, S.); Hillbrand, M (Hillbrand, M.); Wilkens, JJ (Wilkens, J. J.);
Assmann, W (Assmann, W.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 8 Pages: 5257-
5262 DOI:10.1118/1.4737890 Published: AUG 2012
Accession Number: WOS:000307917600063
ISSN: 0094-2405
Record 44 of 70
Title: An evaluation of calculation parameters in the EGSnrc/BEAMnrc Monte Carlo codes and
their effect on surface dose calculation
Author(s): Kim, JH (Kim, Jung-Ha); Hill, R (Hill, Robin); Kuncic, Z (Kuncic, Zdenka)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 14 Pages: N267-N278 DOI:
10.1088/0031-9155/57/14/N267 Published: JUL 21 2012
Accession Number: WOS:000306072500002
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kuncic, Zdenka B-4464-2008
ISSN: 0031-9155
Record 45 of 70
Title: Characterization of dose delivery in a hard X-ray irradiation facility
Author(s): Lee, KM (Lee, Ki-Man); Kim, SR (Kim, So-Ra); Kim, EH (Kim, Eun-Hee)
Source: JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 49 Issue: 6 Pages: 655661 DOI: 10.1080/00223131.2012.686806 Published: JUN 2012
Accession Number: WOS:000304592100009
ISSN: 0022-3131
Record 46 of 70
Title: In vivo dosimetry with radiochromic films in low-voltage intraoperative radiotherapy of
the breast
Author(s): Avanzo, M (Avanzo, M.); Rink, A (Rink, A.); Dassie, A (Dassie, A.); Massarut, S
(Massarut, S.); Roncadin, M (Roncadin, M.); Borsatti, E (Borsatti, E.); Capra, E (Capra, E.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 5 Pages: 2359-2368 DOI:
10.1118/1.3700175 Published: MAY 2012
Accession Number: WOS:000303604300006
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Avanzo, Michele C-8529-2009
0000-0003-1711-4242
ISSN: 0094-2405
Record 47 of 70
Title: Variations in dose distribution and optical properties of Gafchromic (TM) EBT2 film
according to scanning mode
Author(s): Park, S (Park, Soah); Kang, SK (Kang, Sei-Kwon); Cheong, KH (Cheong, Kwang-Ho);
Hwang, T (Hwang, Taejin); Kim, H (Kim, Haeyoung); Han, T (Han, Taejin); Lee, MY (Lee, MeYeon); Kim, K (Kim, KyoungJu); Bae, H (Bae, Hoonsik); Kim, HS (Kim, Hyeong Su); Kim, JH (Kim,
Jung Han); Oh, SJ (Oh, Seung Jae); Suh, JS (Suh, Jin-Suck)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 5 Pages: 2524-2535 DOI:
10.1118/1.3700731 Published: MAY 2012
Accession Number: WOS:000303604300023
ISSN: 0094-2405
Record 48 of 70
Title: Dose calculation for photon-emitting brachytherapy sources with average energy higher
than 50 keV: Report of the AAPM and ESTRO
Author(s): Perez-Calatayud, J (Perez-Calatayud, Jose); Ballester, F (Ballester, Facundo); Das, RK
(Das, Rupak K.); DeWerd, LA (DeWerd, Larry A.); Ibbott, GS (Ibbott, Geoffrey S.); Meigooni, AS
(Meigooni, Ali S.); Ouhib, Z (Ouhib, Zoubir); Rivard, MJ (Rivard, Mark J.); Sloboda, RS (Sloboda,
Ron S.); Williamson, JF (Williamson, Jeffrey F.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 5 Pages: 2904-2929 DOI:
10.1118/1.3703892 Published: MAY 2012
Accession Number: WOS:000303604300063
ISSN: 0094-2405
*Record 49 of 70
Title: EBT2 film as a depth-dose measurement tool for radiotherapy beams over a wide range of
energies and modalities
Author(s): Arjomandy, B (Arjomandy, Bijan); Tailor, R (Tailor, Ramesh); Zhao, L (Zhao, Li); Devic,
S (Devic, Slobodan)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 2 Pages: 912-921 DOI:
10.1118/1.3678989 Published: FEB 2012
Accession Number: WOS:000300215800037
ISSN: 0094-2405
Record 50 of 70
Title: Evaluation of a glassless photographic film scanner for high-gradient radiochromic film
dosimetry
Author(s): De Puysseleyr, A (De Puysseleyr, A.); Srivastava, RP (Srivastava, R. P.); Paelinck, L
(Paelinck, L.); De Neve, W (De Neve, W.); De Wagter, C (De Wagter, C.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 57 Issue: 1 Pages: 127-
142 DOI:10.1088/0031-9155/57/1/127 Published: JAN 7 2012
Accession Number: WOS:000298147700009
ISSN: 0031-9155
Record 51 of 70
Title: Reference dosimetry using radiochromic film
Author(s): Girard, F (Girard, Frederic); Bouchard, H (Bouchard, Hugo); Lacroix, F (Lacroix,
Frederic)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 6 Pages: 339353 Published: 2012
Accession Number: WOS:000310840900030
ISSN: 1526-9914
Record 52 of 70
Title: Errors introduced by dose scaling for relative dosimetry
Author(s): Watanabe, Y (Watanabe, Yoichi); Hayashi, N (Hayashi, Naoki)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 5 Pages: 269281 Published: 2012
Accession Number: WOS:000308583900025
ISSN: 1526-9914
Record 53 of 70
Title: Homogeneity of GAFCHROMIC EBT2 film among different lot numbers
Author(s): Mizuno, H (Mizuno, Hirokazu); Takahashi, Y (Takahashi, Yutaka); Tanaka, A (Tanaka,
Atsushi); Hirayama, T (Hirayama, Takamitsu); Yamaguchi, T (Yamaguchi, Tsuyoshi); Katou, H
(Katou, Hiroaki); Takahara, K (Takahara, Keiko); Okamoto, Y (Okamoto, Yoshiaki); Teshima, T
(Teshima, Teruki)
Source: JOURNAL OF APPLIED CLINICAL MEDICAL PHYSICS Volume: 13 Issue: 4 Pages: 198205 Published: 2012
Accession Number: WOS:000306213700019
ISSN: 1526-9914
Record 54 of 70
Title: Monte Carlo modeling and simulations of the High Definition (HD120) micro MLC and
validation against measurements for a 6 MV beam
Author(s): Borges, C (Borges, C.); Zarza-Moreno, M (Zarza-Moreno, M.); Heath, E (Heath, E.);
Teixeira, N (Teixeira, N.); Vaz, P (Vaz, P.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 39 Issue: 1 Pages: 415-423 DOI:
10.1118/1.3671935 Published: JAN 2012
Accession Number: WOS:000298812200044
Author Identifiers:
Author ResearcherID Number ORCID Number
Vaz, Pedro K-2464-2013
0000-0002-7186-2359
ISSN: 0094-2405
Record 55 of 70
Title: Commissioning a small-field biological irradiator using point, 2D, and 3D dosimetry
techniques
Author(s): Newton, J (Newton, Joseph); Oldham, M (Oldham, Mark); Thomas, A (Thomas,
Andrew); Li, YF (Li, Yifan); Adamovics, J (Adamovics, John); Kirsch, DG (Kirsch, David G.); Das, S
(Das, Shiva)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 12 Pages: 6754-6762 DOI:
10.1118/1.3663675 Published: DEC 2011
Accession Number: WOS:000298250100043
ISSN: 0094-2405
Record 56 of 70
Title: Radiochromic film dosimetry of HDR Ir-192 source radiation fields
Author(s): Aldelaijan, S (Aldelaijan, Saad); Mohammed, H (Mohammed, Huriyyah); Tomic, N
(Tomic, Nada); Liang, LH (Liang, Li-Heng); DeBlois, F (DeBlois, Francois); Sarfehnia, A (Sarfehnia,
Arman); Abdel-Rahman, W (Abdel-Rahman, Wamied); Seuntjens, J (Seuntjens, Jan); Devic, S
(Devic, Slobodan)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 11 Pages: 6074-6083 DOI:
10.1118/1.3651482 Published: NOV 2011
Accession Number: WOS:000296534000028
ISSN: 0094-2405
Record 57 of 70
Title: Dosimetry of a new P-32 ophthalmic applicator
Author(s): Choi, CH (Choi, Chang Heon); Han, HS (Han, Hyon Soo); Son, KJ (Son, Kwang-Jae);
Park, UJ (Park, Ul Jae); Lee, JS (Lee, Jun Sig); Wee, WR (Wee, Won Ryang); Ha, SW (Ha, Sung
Whan); Kim, IH (Kim, Il Han); Ye, SJ (Ye, Sung-Joon)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 11 Pages: 6143-6151 DOI:
10.1118/1.3644843 Published: NOV 2011
Accession Number: WOS:000296534000035
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Wee, Won Ryang J-2769-2012
Ye, Sung-Joon
J-5537-2012
Ha, Sung Whan J-5699-2012
ISSN: 0094-2405
Record 58 of 70
Title: Radiochromic EBT2 film dosimetry for low-energy protontherapy
Author(s): Angellier, G (Angellier, G.); Gautier, M (Gautier, M.); Herault, J (Herault, J.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 11 Pages: 6171-6177 DOI:
10.1118/1.3654161 Published: NOV 2011
Accession Number: WOS:000296534000038
ISSN: 0094-2405
Record 59 of 70
Title: Characterizing the marker-dye correction for Gafchromic (R) EBT2 film: A comparison of
three analysis methods
Author(s): McCaw, TJ (McCaw, Travis J.); Micka, JA (Micka, John A.); DeWerd, LA (DeWerd,
Larry A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 10 Pages: 5771-5777 DOI:
10.1118/1.3639997 Published: OCT 2011
Accession Number: WOS:000295617400048
ISSN: 0094-2405
Record 60 of 70
Title: EBT2 radiochromic film for quality assurance of complex IMRT treatments of the prostate:
micro-collimated IMRT, RapidArc, and TomoTherapy
Author(s): Kairn, T (Kairn, T.); Hardcastle, N (Hardcastle, N.); Kenny, J (Kenny, J.); Meldrum, R
(Meldrum, R.); Tome, WA (Tome, W. A.); Aland, T (Aland, T.)
Source: AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Volume: 34 Issue:
3 Pages: 333-343 DOI: 10.1007/s13246-011-0087-z Published: SEP 2011
Accession Number: WOS:000298005900006
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kairn, Tanya
F-4626-2011
Hardcastle, Nicholas C-8273-2011
ISSN: 0158-9938
Record 61 of 70
Title: High dose per fraction dosimetry of small fields with Gafchromic EBT2 film
Author(s): Hardcastle, N (Hardcastle, Nicholas); Basavatia, A (Basavatia, Amar); Bayliss, A
(Bayliss, Adam); Tome, WA (Tome, Wolfgang A.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 7 Pages: 4081-4085 DOI:
10.1118/1.3597834 Published: JUL 2011
Accession Number: WOS:000292521100022
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Hardcastle, Nicholas C-8273-2011
ISSN: 0094-2405
Record 62 of 70
Title: Evaluation of a Gafchromic EBT2 film dosimetry system for radiotherapy quality assurance
Author(s): Aland, T (Aland, T.); Kairn, T (Kairn, T.); Kenny, J (Kenny, J.)
Source: AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Volume: 34 Issue:
2 Pages: 251-260 DOI: 10.1007/s13246-011-0072-6 Published: JUN 2011
Accession Number: WOS:000292040100009
Author Identifiers:
Author ResearcherID NumberORCID Number
Kairn, Tanya F-4626-2011
ISSN: 0158-9938
Record 63 of 70
Title: The measurement of backscatter factors of kilovoltage X-ray beams using Gafchromic
(TM) EBT2 film
Author(s): Smith, L (Smith, L.); Hill, R (Hill, R.); Nakano, M (Nakano, M.); Kim, J (Kim, J.); Kuncic,
Z (Kuncic, Z.)
Source: AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE Volume: 34 Issue:
2 Pages: 261-266 DOI: 10.1007/s13246-011-0073-5 Published: JUN 2011
Accession Number: WOS:000292040100010
Author Identifiers:
Author
ResearcherID NumberORCID Number
Kuncic, Zdenka B-4464-2008
ISSN: 0158-9938
Record 64 of 70
Title: High-energy radiation monitoring based on radio-fluorogenic co-polymerization II: fixed
fluorescent images of collimated x-ray beams using an RFCP gel
Author(s): Warman, JM (Warman, J. M.); Luthjens, LH (Luthjens, L. H.); de Haas, MP (de Haas,
M. P.)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 56 Issue: 5 Pages: 1487-1508 DOI:
10.1088/0031-9155/56/5/017 Published: MAR 7 2011
Accession Number: WOS:000287357300017
ISSN: 0031-9155
Record 65 of 70
Title: A dosimetric uncertainty analysis for photon-emitting brachytherapy sources: Report of
AAPM Task Group No. 138 and GEC-ESTRO
Author(s): DeWerd, LA (DeWerd, Larry A.); Ibbott, GS (Ibbott, Geoffrey S.); Meigooni, AS
(Meigooni, Ali S.); Mitch, MG (Mitch, Michael G.); Rivard, MJ (Rivard, Mark J.); Stump, KE
(Stump, Kurt E.); Thomadsen, BR (Thomadsen, Bruce R.); Venselaar, JLM (Venselaar, Jack L. M.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 38 Issue: 2 Pages: 782-801 DOI:
10.1118/1.3533720 Published: FEB 2011
Accession Number: WOS:000286945000026
ISSN: 0094-2405
Record 66 of 70
Title: Radiochromic Film Dosimetry and its Applications in Radiotherapy
Author(s): Williams, M (Williams, Matthew); Metcalfe, P (Metcalfe, Peter)
Edited by: Rosenfeld AB; Kron T; DErrico F; Moscovitch M
Source: CONCEPTS AND TRENDS IN MEDICAL RADIATION DOSIMETRY Book Series: AIP
Conference Proceedings Volume: 1345 Pages: 75-99 DOI: 10.1063/1.3576160 Published:
2011
Accession Number: WOS:000291848200005
Conference Title: 16th International Conference on Solid State Dosimetry
Conference Date: SEP 15-18, 2010
Conference Location: Sydney, AUSTRALIA
Conference Sponsors: Univ Wollongong, Ctr Med Rad Phys, Int Solid State Dosimetry Org
Author Identifiers:
Author
ResearcherID Number ORCID Number
Metcalfe, Peter D-4040-2014
0000-0002-6820-0055
ISSN: 0094-243X
ISBN: 978-0-7354-0901-9
Record 67 of 70
Title: A comprehensive study of the Gafchromic EBT2 radiochromic film. A comparison with EBT
Author(s): Andres, C (Andres, C.); del Castillo, A (del Castillo, A.); Tortosa, R (Tortosa, R.);
Alonso, D (Alonso, D.); Barquero, R (Barquero, R.)
Source: MEDICAL PHYSICS Volume: 37 Issue: 12 Pages: 6271-6278 DOI:
10.1118/1.3512792 Published: DEC 2010
Accession Number: WOS:000285849400017
ISSN: 0094-2405
Record 68 of 70
Title: Dosimetry for ion beam radiotherapy
Author(s): Karger, CP (Karger, Christian P.); Jakel, O (Jaekel, Oliver); Palmans, H (Palmans,
Hugo); Kanai, T (Kanai, Tatsuaki)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 21 Pages: R193-R234 DOI:
10.1088/0031-9155/55/21/R01 Published: NOV 7 2010
Accession Number: WOS:000283056000001
ISSN: 0031-9155
Record 69 of 70
Title: Dosimetry for ion beam radiotherapy
Author(s): Karger, CP (Karger, Christian P.); Jakel, O (Jaekel, Oliver); Palmans, H (Palmans,
Hugo); Kanai, T (Kanai, Tatsuaki)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 21 Pages: R193-R234 DOI:
10.1088/0031-9155/55/21/R01 Published: NOV 7 2010
Accession Number: WOS:000283153600012
ISSN: 0031-9155
Record 70 of 70
Title: Dosimetric properties of Gafchromic (R) EBT films in monoenergetic medical ion beams
Author(s): Martisikova, M (Martisikova, Maria); Jakel, O (Jaekel, Oliver)
Source: PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 55 Issue: 13 Pages: 3741-3751 DOI:
10.1088/0031-9155/55/13/011 Published: JUL 7 2010
Accession Number: WOS:000279004300011
ISSN: 0031-9155
БИОГРАФИЈА, НАСТАВНА И НАУЧНА АКТИВНОСТ др Растка Василића
1. Основни биографски подаци
Растко Василић је рођен 17. 08. 1971. године у Шапцу, где је завршио основну
школу и Шабачку гимназију. Физички факутет је уписао 1990.године, а после одслуженог
војног рока, са студијама је почео 1991. године. Дипломирао је на истраживачком
(експерименталном) смеру у јуну 1997.године на Катедри за примењену физику и
метрологију. Као стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике
Србије, у октобру 1997.године је уписао магистарске студије на смеру Примењена физика.
За време магистарских студија је хонорарно држао експерименталне вежбе из предмета
Електромагнетизам и Таласи и структура материје на Физичком факултету.Магистарску
тезу је одбранио у јуну 2000.године, после чега је отишао на даље школовање у
Сједињене Америчке Државе. Докторску дисертацију из области науке о материјалима
(нострификована на Физичком факултету Универзитета у Београду као докторат из
физике) је одбранио у фебруару 2006. године на Универзитету Државе Њу Јорк у
Бингемтону.
После одбрањене докторске дисертације се вратио у земљу и од августа
2006.године је запослен у Лабораторији за атомску физику у ИНН Винча, где је изабран у
звање научног сарадника. У октобру 2008.године, прешао је на Факултет за примењену
екологију Универзитета Сингидунум, где је изабран за доцента. Од октобра 2008.до
октобра 2013. године био је запослен на Факултету заштите животне средине
Универзитета Едуконс у Сремској Каменици, прво као доцент, а потом као ванредни
професор. Од октобра 2013.године је запослен на Физичком факултету са звањем вишег
научног сарадника, које је стекао у децембру 2011. године.
2. Наставна активност
Наставну активност Растко Василић је започео у току магистарских студија на
Физичком факултету као хонорарни асистент на експерименталним вежбама из предмета
Електромагнетизам и Таласи и структура материје.У току докторских студија, радио је као
асистент на предметима Општа хемија, Квантитативна хемијска анализа и
Инструменталне методе анализе.На Факултету за примењену екологију је држао курсеве
Опште физике и Мониторинга животне средине на основним студијама. На Факултету
заштите животне средине Универзитета Едуконс је држао предмете Основе физике,
Мониторинг стања животне средине и Физичко-хемијске основе форензике на основним
студијама, Примењена физика, Обновљиви извори енергије и Мониторинг природних
процеса на мастер студијама, као и Радијациона физика и заштита од зрачења и
Радиоекологија на докторским студијама. У току досадашњег рада, кандидат је руководио
израдом делa два мастер рада у којима је био и члан комисије за одбрану, те ментор при
изради четири завршна рада и пет пута члан комисије за одбрану завршног рада. Осим
тога, био је и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације на Физичком
факултету у Београду.
Растко Василић је аутор уџбеника „Основе физике – збирка задатака и практикум
за лабораторијске вежбе“, који је одлуком Универзитета Едуконс прихваћен као
универзитетски уџбеник [Б-1].
Поред наведеног, кандидат је непосредно учествовао у успостављању
Лабораторије за електрохемију на Универзитету Државе Њу Јорк у Бингемтону и
самостално је осмишљао, развијао и унапређивао курсеве на свим нивоима студија у
установама у којима је до сада радио.
На основу анкета о оцењивању педагошког рада наставника од стране студената,
оцењен је просечном оценом 9.81 (од 10) у школској 2012/2013, односно 4, 91 (од 5) у
школској 2011/2012.
3. Научна активност
Научна активност др Растка Василића је претежно реализована кроз
експериментална истраживања и публиковање добијених резултата у часописима из
области примењене физике, науке о материјалима и електрохемије.Осим тога, учествовао
је у организационим одборима једног националног и једног међународног научног скупа
и одржао је предавање по позиву на састанку Електрохемијске секције Српског Хемијског
Друштва.
3.1 Публикације
У досадашњем научном раду Растко Василић је објавио 32 рада у часописима
реферисаним у Web of Science, од чега је 27 радова са импакт фактором већим од 1.
Укупан импакт фактор објављених радова је 71,225, а радови су цитирани 285 пута без
аутоцитата, односно 212 пута без аутоцитата и цитата коаутора. Поред тога, Растко
Василић је коаутор једног поглавља у водећој међународној монографији ([Б-2]) и аутор
два поглавља у тематском зборнику националног значаја ([Б-3] и [Б-4]).Учествовао је на
већем броју домаћих и међународних конференција са усменим и постер
презентацијама.До сада је пет пута био рецензент у међународним часописима и то у
часопису Electrochemical and Solid State Letters два пута и у часопису Surface and Coatings
Technology три пута.Осим тога, рецензирао је два универзитетска уџбеника (један на
Физичком факултету Универзитета у Београду и један на Факултету заштите животне
средине Универзитета Едуконс). За време докторских студија, добио је награду за
изврсност у истраживању на Универзитету Државе Њу Јорк у Бингемтону.
3.2 Учешће на научним пројектима и међународна сарадња
У периоду од 01.07.1997.године до 01.08.2000. године др Растко Василић је радио
као истраживач – стипендиста Министарства на науку и технологију Републике Србије, на
Физичком факултету у Београду, на пројекту “Успостављање секундарнелабораторије за
радијационе пирометре“. За време докторских студија, кандидат је био учесник пројеката
„The Development of an Environmentally Compliant, Multi-Functional Aerospace Coating Using
Molecular and Nano-Engineering Methods“ (2000-2003), „Analytical Approaches Based on
Surface Electrochemistry“ (2003-2005) и „Chemical and Electrochemical Processing of
Nanoscale Materials“ (2005-2006). После повратка у земљу, учествовао је на пројектима
основних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије: „Добијање и карактеризација површина наноструктурних материјала“,
„Угљеничне и неорганске наноструктуре“ и „ Петрогенеза и минерални ресурси Карпатобалканида и њихов значај у заштити животне средине“. Поред тога, учествовао је и на
истраживачко-развојном пројекту Министарства науке и животне средине „Аналитичко
истраживање утицаја загађења на стање популације у изабраним урбаним
локацијама“.Тренутно је ангажован са пуним радним временом на пројекту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ОН 171035 „Графитне и
неорганске наноструктуре ниске димензионалности“, који се реализује на Физичком
факултету, а којим руководи проф. др Милан Дамњановић. Кандидат тренутно припрема
сарадњу на међународном пројекту са истраживачима са Брукхевн Националне
Лабораторије (Brookhaven National Laboratory) и Универзитета Државе Њу Јорк (State
University of New York).
4. СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА
А Радови у међународним часописима
Радови у водећим међународним часописима (ИМПАКТ ФАКТОР > 1)
[A1] S. Stojadinović, J. Radić-Perić, R. Vasilić, M. Perić
„Spectroscopic investigation of DC plasma electrolytic oxidation of zirconium in citric
acid“
Applied Spectroscopy, 68(1), 101-112 (2014) [IF 1,942 2012]
[A2] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, Lj. Zeković
„Galvanoluminescence of oxide films during the anodization of titanium”
Electrochemistry Communications, 35, 22-25 (2013) [IF 4,425 2012]
[A3] Lj. Rožić, S. Petrović, N. Radić, S. Stojadinović, R. Vasilić, P. Stefanov, B. Grbić
„Fractal approach to surface roughness of TiO2/WO3 coatings formed by plasma
electrolytic oxidation process”
Thin Solid Films, 539, 112-116 (2013) [IF 1,604 2012]
[A4] J. Dostanić, B. Grbić, N, Radić, S. Stojadinović, R. Vasilić, Z. Vuković
„Preparation and photocatalyic properties of TiO2-P25 film prepared by spray pyrolysis
method”
Applied Surface Science, 274, 321-327 (2013) [IF 2,112 2012]
[A5] J. Bajat, R. Vasilić, S. Stojadinović, V. Mišković-Stanković
„Corrosion Stability of Oxide Coatings Formed by Plasma Electrolytic Oxidation of
Aluminum: Optimization of Process Time”
Corrosion, 69(7), 693-702 (2013) [IF 1,772 2012]
[A6] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, B. Kasalica, I. Belča, A. Žekić, Lj. Zeković
„Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium metasilicate”
Applied Surface Science, 265, 226-233 (2013) [IF 2,112 2012]
[A7] S. Stojadinović, N. Radić, R. Vasilić, M. Petković, P. Stefanov, Lj. Zeković, B. Grbić
„Photocatalytic properties of TiO2/WO3 coatings formed by plasma electrolytic oxidation of
titanium in 12-tungstosilicic acid“
Applied Catalysis B: Environmental, 126, 334-341 (2012) [IF 5,825 2012]
[A8] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, M. Perić, Lj. Zeković
„Luminescence during the anodization of zirconium“
Electrochimica Acta, 79, 133-140 (2012) [IF 3,777 2012]
[A9] S. Stojadinović, M. Perić, J. Radić-Perić, R. Vasilić, M. Petković, Lj. Zeković
„Luminescence of the B1Σ+ - X1Σ+ band system of MgO during plasma electrolytic
oxidation of magnesium alloy“
Surface and Coatings Technology, 206(11-12), 2905-2913 (2012) [IF 1,941 2012]
[A10] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, M. Perić, Lj. Zeković
„Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31”
Electrochimica Acta, 59, 354-359 (2012) [IF 3,777 2012]
[A11] S. Stojadinović, M. Perić, M. Petković, R. Vasilić, B. Kasalica, I. Belča, J. Radić-Perić
„Luminescence of the B2+–X2+ band system of AlO during plasma electrolytic oxidation
of aluminum”
Electrochimica Acta, 56(27), 10122-10129 (2011) [IF 3,832 2011]
[A12] M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belča, Z. Nedić, B. Kasalica, U.B. Mioč
„Preparation of Silicate Tungsten Bronzes on Aluminum by Plasma Electrolytic Oxidation
Process in 12-tungstosilicic acid“
Applied Surface Science, 257(22), 9555-9561 (2011) [IF 2,103 2011]
[A13] M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, Lj. Zeković
„Characterization of oxide coatings formed on tantalum by plasma electrolytic oxidation
in 12-tungstosilicic acid“
Applied Surface Science, 257(24), 10590-10594 (2011) [IF 2,103 2011]
[A14] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, Lj. Zeković
„Plasma electrolytic oxidation of titanium in heteropolytungstate acids”
Surface and Coatings Technology,206(2-3), 575-581(2011) [IF 1,867 2011]
[A15] S. Stojadinović, J. Jovović, M. Petković, R. Vasilić, N. Konjević
„Spectroscopic and real-time imaging investigation of tantalum plasma electrolytic
oxidation (PEO)”
Surface and Coatings Technology,205(23-24), 5406-5413(2011) [IF 1,867 2011]
[A16] S. Stojadinović, R. Vasilić, Z. Nedić, B. Kasalica, I. Belča, Lj. Zeković
„Photoluminescent properties of barrier anodic oxide films on aluminum”
Thin Solid Films, 519(11), 3516-3521 (2011) [IF 1,890 2011]
[A17] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, Z. Nedić, Lj. Zeković
„Characterization of the plasma electrolytic oxidation of aluminium in sodium tungstate”
Corrosion Science, 52(10), 3258-3265 (2010) [IF 3,265 2010]
[A18] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, Z. Nedić, B. Kasalica, I. Belča, Lj. Zeković
„Luminescence properties of oxide films formed by anodization of aluminum in 12tungstophosphoric acid”
Electrochimica Acta, 55(12), 3857-3863 (2010) [IF 3,650 2010]
[A19] S. Stojadinović, Z. Nedić, I. Belča, R. Vasilić, B. Kasalica, M. Petković, Lj. Zeković
„The effect of annealing on the photoluminescent and optical properties of porous
alumina films formed in sulfamic acid“
Applied Surface Science, 256, 763-767 (2009) [IF 1,616 2009]
[A20] S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belča, M. Tadić, B. Kasalica, Lj. Zeković
“Structural and luminescence characterization of porous anodic oxide films on aluminum
formed in sulfamic acid solution”
Applied Surface Science, 255, 5(2), 2845-2850 (2008) [IF 1,576 2008]
[A21] S. Štrbac, S. Petrović, R. Vasilić, J. Kovač, A. Zalar, Z. Rakočević
“Carbon Monoxide Oxidation on Au(111) Surface Decorated by Spontaneously Deposited
Pt”
Electrochimica Acta, 53, 998-1005(2007) [IF 2.848 2007]
[A22] N. Dimitrov, R. Vasilić, and N. Vasiljević
“A Kinetic Model for Redox Replacement of UPD Layers”
Electrochemical and Solid-State Letters, 10(7), D79-D83 (2007) [IF 2,109 2007]
[A23] L. T. Viyannalage, R. Vasilić, and N. Dimitrov
“Epitaxial Growth of Cu on Au(111) and Ag(111) by Surface Limited Redox Replacement –
An Electrochemical and STM Study”
Journal of Physical Chemistry C, 111, 10, 4036-4041 (2007) [IF 3,396 2008]
[A24] R. Vasilić, L. T. Viyannalage, N. Dimitrov
“Epitaxial Growth of Ag on Au(111) by Galvanic Displacement of Pb and Tl Monolayers”
Journal of The Electrochemical Society, 153, C648-C655 (2006) [IF 2,387 2006]
[A25] R. Vasilić and N. Dimitrov
“Epitaxial Growth by Monolayer Restricted Galvanic Displacement”
Electrochemical and Solid-State Letters, 8(11), C173-C176 (2005) [IF 1,970 2005]
[A26] R. Vasilić, N. Vasiljević and N. Dimitrov
“Open Circuit Stability of Underpotentially Deposited Pb Monolayer on Cu(111)”
Journal of Electroanalytical Chemistry, 580, 203-212 (2005) [IF 2,223 2005]
[A27] I. Belča, B. Kasalica, Lj. Zeković, B. Jovanić and R. Vasilić
“The Galvanoluminescence Spectra of Porous Oxide Layers Formed by Aluminum
Anodization in Oxalic Acid”
Electrochimica Acta, 46(6), 993-996 (1999) [IF 1,325 1999]
Радови у осталим међународним часописима
[A28] S. Petrović, Lj. Rožić, B. Grbić, N. Radić, J. Dostanić, S. Stojadinović, R. Vasilić
“Morphology and fractal dimensions of TiO2 thin films”
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 32(2), 309-317 (2013)
[IF 0,821 2012]
[A29] R. Vasilić
„Epitaxial Growth by Monolayer Restricted Galvanic Displacement“
Journal of the Serbian Chemical Society, 77(9), 1239-1242 (2012) [IF 0,912 2012]
[A30] H. Stevanović-Čarapina, M. Kašanin-Grubin, N. Žugić-Drakulić, R. Vasilić,
A. Mihajlov
“Improved methodology for assessing the environmental health indicators“
JEPE- Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(3), 941-948 (2010) [IF 0,178
2010]
[A31] N. Dimitrov, L. T. Viyannalage, R. Vasilić
“Epitaxial Growth of Cu on Au(111) and Ag(111) by Surface Limited Redox
Replacement”
ECS Transactions, 2 (6), 307-314 (2007)
[A32] R. Vasilić, N. Dimitrov
“Epitaxial Growth of Ag on Au(111) by Monolayer Restricted Galvanic Displacement”
ECS Transactions, 1(12), 33-44 (2006)
Б Монографије, уџбеници, помоћни уџбеници
[Б-1] Р. Василић и Љ. Ћурчић
„Основе физике – збирка задатака и практикум за лабораторијске вежбе“, одлуком
Наставно-научног Већа Факултета заштите животне средине УниверзитетаЕдуконс
прихваћено за универзитетски уџбеник (2013)
[Б-2] S. Stojadinovic, R. Vasilic, B. Kasalica, I. Belca, Lj. Zekovic
Modern Aspects of Electrochemistry: Electrodeposition and Surface Finishing, Vol 57, Ed.
S. Djokic, Chapter 5, “Luminescence During the Electrochemical Oxidation of Аluminum”,
pp 241-303, Springer, ISBN 978-1-4939-0289-7 (2014)
[Б-3]Р. Василић: „Мониторинг животне средине”
Тематски зборник радова АНАЛИТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, уредници М. Кашанин-Грубин, П. Марјановић, А. Михајлов, ЕДУКОНС
Универзитет – Факултет заштите животне средине, пп 80-95, ИСБН 978-86-87785-22-9
(2010)
[Б-4] Р. Василић: „Математички инструменти”
Тематски зборник радова АНАЛИТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, уредници М. Кашанин-Грубин, П. Марјановић, А. Михајлов, ЕДУКОНС
Универзитет– Факултет заштите животне средине,пп 158-172, ИСБН 978-86-87785-229 (2010)
В Радови у зборницима међународних конференција
Усмена излагања
[ВО-1] S. Stojadinović, N. Radić, R. Vasilić, P. Stefanov, Z. Dohčević-Mitrović, B. Grbić
„Vanadium doped TiO2 coatings formed by plasma electrolytic oxidation as a
photocatalyst for degradation of organic pollutants“
Fifteenth Annual Conference, YUCOMAT 2013, Herceg Novi, Montenegro,
September 2-6, 2013, Вook of Abstracts, O.S.B.10, p.22 (2013)
[ВО-2] M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belca, B. Kasalica, Lj.Zeković
“Characterisation of bronze surface coatings on titanium formed by plasma electrolytic
oxidation in 12-tungstosilicic acid”
10th Young Researchers Conference on Materials Sciences and Engineering, Serbian
Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Book of abstracts p38 (2011)
[ВО-3] M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belča, B. Kasalica, Z. Nedić, Lj. Zeković
“Characterization of the plasma electrolytic oxidation of aluminium in electrolytes that
produce barrier oxide films”
9th Young Researchers Conference on Materials Science and Engineering, Serbian
Academy of Sciences and Arts, Belgrade, December 20-22, VII/8, p34 (2010)
[ВО-4] L.T. Viyannalage, R. Vasilic, S. Bliznakov and N. Dimitrov
“Growth of Ag-Cu Superlattice Structures by Surface Limited Redox Replacement”
Gordon Research Conference in Electrodeposition, New London, NH, July (2008)
[ВО-5] R. Vasilić, N. Dimitrov
“Epitaxial Growth by Monolayer Restricted Galvanic Displacement”
YUCOMAT 2007, Herceg Novi, Crna Gora (2007)
[ВО-6] N. Dimitrov, R. Vasilić, L. T. Viyannalage
“Epitaxial Growth of Cu on Au(111) and Ag(111) by Monolayer Restricted Galvanic
Displacement”
209th ECS Meeting, Denver, CO (2006)
[ВО-7] R. Vasilić, N. Dimitrov
“Epitaxial Growth of Ag on Au(111) by Monolayer Restricted Galvanic
Displacement”
208th ECS Meeting , Los Angeles, CA (2005)
[ВО-8] N. Dimitrov, R. Vasilić, N. Vasiljević
“Open Circuit Stability of Underpotentially Deposited Pb Layer on Cu(111) Face – An
Experimental and Modeling Study”
207th ECS Meeting, Quebec, Canada (2005)
Постер презентације
[ВП-1] B. Grbić, R. Vasilić, N. Radić, S. Stojadinović, Lj. Rožić, S. Petrović
„Fractal approach to surface roughness of TiO2/WO3 coatings“
Proceedings of the 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry, PHYSICAL CHEMISTRY 2012, Belgrade, Serbia,
September 24-28, H-17-P, 471-473 (2012)
[ВП-2] Lj. Rožić, N. Radić, B. Grbić, J. Dostanić, S. Petrović, R. Vasilić, S. Stojadinović
„Morphology and surface fractal dimension of TiO2/WO3 films“
Proceedings of the 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry, PHYSICAL CHEMISTRY 2012, Belgrade, Serbia,
September 24-28, H-16-P, 468-470 (2012)
[ВП-3] M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belča, B. Kasalica, Lj. Zeković
„Plasma Electrolytic Oxidation of Aluminium in Heteropolyacids”
XVIII Symposium of Conndensed Matter Physics SFKM 2011, Belgrade, Serbia,
18-22 April (2011)
[ВП-4] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, B. Kasalica, I. Belča, Z. Nedić, Lj. Zeković
„Optical Characterization of discharge events during plasma electrolytic oxidation of
aluminum in sodium tungstate“
Proceedings of the Second Regoinal Symposium on Electrochemistry
(South-East Europe), Belgrade, Serbia, June 6-10, 2010, CPA-P-03 (2010)
Г Радови у зборницима домаћих конференција
Усмена излагања
[ГО-1] М. Петковић, С. Стојадиновић, Р. Василић, И. Белча, Б. Касалица, Љ. Зековић
„Плазма електролитичка оксидација тантала”
Зборник радова 55. Конференције за ЕТРАН, Бања Врућица, Босна и Херцеговина,
6.-9. јун 2011., НМ1.1 (2011)
[ГО-2] С. Стојадиновић, Р. Василић, И. Белча, Б. Касалица, М. Петковић, З. Недић,
Љ. Зековић
„Плазма електролитичка оксидација алуминијума у електролитима који садрже
волфрам”
Зборник радова 54. Конференције за ЕТРАН, Доњи Милановац,
7.-10. јун 2010., НМ1.1 (2010)
[ГО-3] С. Стојадиновић, И. Белча, Р. Василић, Б. Касалица, М. Петковић, М. Тадић,
М. Сарван, Љ. Зековић,
„Фотолуминесцентне
особине
порозних
оксидних
слојева
добијених
анодизацијомалуминијума у сулфаминској киселини“
Зборник радова 53. Конференције за ЕТРАН, Врњачка Бања, НМ1.9-1-4 (2009)
[ГО-4] С. Стојадиновић, Љ. Зековић, И. Белча, Н. Сучевић, Б.Касалица, Р. Василић,
“Линеарни оптички пирометри – секундарни и радни еталони температуре у
области радијационе термометрије”
Конгрес метролога Југославије, Нови Сад, 1-7 (2000)
Постер презентације
[ГП-1] И. Белча, Б. Касалица, Љ. Зековић, Р. Василић, Б. Јованић
"Испитивање галванолуминесцентних ефеката на баријерним оксидним слојевима
на алуминијуму"
X Конгрес Физичара Југославије, Врњачка Бања, Књига 1, 249-252 (2000)
Д Радови у домаћим часописима
[Д-1] С. Стојадиновић, Ј. Бајат, Р. Василић, В. Мишковић-Станковић
„Карактеризација оксидних слојева добијених плазма електролитичком оксидацијом
алуминијума у натријум волфрамату“
Заштита материјала, 54(2), 147-153 (2013)
[Д-2] M. Petkovic, S. Stojadinovic, R. Vasilic, I. Belca, B. Kasalica, Lj. Zekovic
„Plasma Electrolytic Oxidation of Tantalum“
Serbian Journal of Electrical Engineering, 9(1), 81-94 (2012)
Е Магистарски и докторски рад
[Е-1] Магистарска теза: “Испитивање особина фотолуминесцентних центара добијених
анодизацијом алуминијума у оксалној киселини”
Физички факултет Универзитета у Београду (2000)
[Е-2] Докторска дисертација: “Epitaxial Growth by Monolayer Restricted
GalvanicDisplacement” (Епитаксијални раст методом галванске измене
ограничене на монослој),
Универзитет Државе Њу Јорк у Бингемтону, САД (2006)
5. Цитати (без аутоцитата и цитата коаутора)
[A4] J. Dostanić, B. Grbić, N, Radić, S. Stojadinović, R. Vasilić, Z. Vuković
„Preparation and photocatalyic properties of TiO2-P25 film prepared by spray pyrolysis
method”, Applied Surface Science, 274, 321-327 (2013)
1. Chen, G.-S., Cheng, C.
Searching for the formation of TiO2 mesoporous films with durable photoactivity by synergy of
WO3 and sodium using a simple sputtering and annealing process
(2014) Applied Catalysis B: Environmental, 150-151, pp. 354-362.
[А6] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, B. Kasalica, I. Belča, A. Žekić, Lj. Zeković
„Characterization of the plasma electrolytic oxidation of titanium in sodium metasilicate”
Applied Surface Science, 265, 226-233 (2013)
1. Yao, Z., Shen, Q., Niu, A., Hu, B., Jiang, Z.
Preparation of high emissivity and low absorbance thermal control coatings on Ti alloys by
plasma electrolytic oxidation
(2014) Surface and Coatings Technology, 242, pp. 146-151.
2. Durdu, S., Usta, M.
The tribological properties of bioceramic coatings produced on Ti6Al4V alloy by plasma
electrolytic oxidation
(2014) Ceramics International, 40 (2), pp. 3627-3635.
3. Nominé, A., Martin, J., Noël, C., Henrion, G., Belmonte, T., Bardin, I.V., Kovalev, V.L., Rakoch,
A.G.
The evidence of cathodic micro-discharges during plasma electrolytic oxidation process
(2014) Applied Physics Letters, 104 (8), art. no. 81603
4. Durdu, S., Aktuǧ, S.L., Korkmaz, K.
Characterization and mechanical properties of the duplex coatings produced on steel by
electro-spark deposition and micro-arc oxidation
(2013) Surface and Coatings Technology, 236, pp. 303-308.
5. Krzaka a, A., Kazek-Kȩsik, A., Simka, W.
Application of plasma electrolytic oxidation to bioactive surface formation on titanium and its
alloys
(2013) RSC Advances, 3 (43), pp. 19725-19743.
[A7] S. Stojadinović, N. Radić, R. Vasilić, M. Petković, P. Stefanov, Lj. Zeković, B. Grbić
„Photocatalytic properties of TiO2/WO3 coatings formed by plasma electrolytic oxidation of
titanium in 12-tungstosilicic acid“, Applied Catalysis B: Environmental, 126, 334-341
(2012)
1. Tao, Y., Cao, N., Pan, J., Sun, Y., Jin, C., Song, Y.
Controllable synthesis of TiO2 nanomaterials by assisting with l-cysteine and ethylenediamine
(2014) Journal of Materials Science, 49 (2), pp. 897-904.
2. Gu, Y.-Q., Zhao, Y.-L., Gu, X.-Q., Xu, L.-H., Qiang, Y.-H.
Synthesis and visible-light catalytic properties of Ag3PO4/ATP nano-composite
(2013) Rengong Jingti Xuebao/Journal of Synthetic Crystals, 42 (10), pp. 2087-2091.
[A8] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, M. Perić, Lj. Zeković
„Luminescence during the anodization of zirconium“, Electrochimica Acta, 79, 133-140
(2012)
1. Li, L., Yan, D., Lei, J., He, Y., Xu, J., Li, N., Zhang, S.
In situ investigation of initial stage growth of anodic ZrO 2 nanotubes by spectroscopic
ellipsometry
(2014) Electrochemistry Communications, 42, pp. 13-16.
2. Cheng, Y., Wu, F., Dong, J., Wu, X., Xue, Z., Matykina, E., Skeldon, P., Thompson, G.E.
Comparison of plasma electrolytic oxidation of zirconium alloy in silicate- and aluminate-based
electrolytes and wear properties of the resulting coatings
(2012) Electrochimica Acta, 85, pp. 25-32.
[A10] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, M. Perić, Lj. Zeković
„Luminescence during anodization of magnesium alloy AZ31” Electrochimica Acta, 59,
354-359 (2012)
1. Venkateswarlu, K., Rameshbabu, N., Sreekanth, D., Sandhyarani, M., Bose, A.C., Muthupandi,
V., Subramanian, S.
Role of electrolyte chemistry on electronic and in vitro electrochemical properties of micro-arc
oxidized titania films on Cp Ti
(2013) Electrochimica Acta, 105, pp. 468-480.
[A11] S. Stojadinović, M. Perić, M. Petković, R. Vasilić, B. Kasalica, I. Belča, J. Radić-Perić
„Luminescence of the B2+–X2+ band system of AlO during plasma electrolytic oxidation
of aluminum”, Electrochimica Acta, 56(27), 10122-10129 (2011)
1. Schwander, M., Vollertsen, F.
In situ doping of diamond coatings with silicon, aluminum and titanium through a modified
laser-based CVD process
(2014) Diamond and Related Materials, 41, pp. 41-48.
2. Martin, J., Melhem, A., Shchedrina, I., Duchanoy, T., Nominé, A., Henrion, G., Czerwiec, T.,
Belmonte, T.
Effects of electrical parameters on plasma electrolytic oxidation of aluminium
(2013) Surface and Coatings Technology, 221, pp. 70-76.
[A12] M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belča, Z. Nedić, B. Kasalica, U.B. Mioč
„Preparation of Silicate Tungsten Bronzes on Aluminum by Plasma Electrolytic Oxidation
Process in 12-tungstosilicic acid“, Applied Surface Science, 257(22), 9555-9561 (2011)
1. Tang, M., Li, W., Liu, H., Zhu, L.
Preparation Al2O3/ZrO2 composite coating in an alkaline phosphate electrolyte containing K 2ZrF6
on aluminum alloy by microarc oxidation
(2012) Applied Surface Science, 258 (15), pp. 5869-5875.
2. Rogov, A.B., Terleeva, O.P., Mironov, I.V., Slonova, A.I.
Iron-containing coatings obtained by microplasma method on aluminum with usage of
homogeneous electrolytes
(2012) Applied Surface Science, 258 (7), pp. 2761-2765.
[A13] M. Petković, S. Stojadinović, R. Vasilić, Lj. Zeković
„Characterization of oxide coatings formed on tantalum by plasma electrolytic oxidation
in 12-tungstosilicic acid“, Applied Surface Science, 257(24), 10590-10594 (2011)
1. Wang, C., Wang, F., Han, Y.
Structural characteristics and outward-inward growth behavior of tantalum oxide coatings on
tantalum by micro-arc oxidation
(2013) Surface and Coatings Technology, 214, pp. 110-116.
2. Sowa, M., Kazek-Kȩsik, A., Socha, R.P., Dercz, G., Michalska, J., Simka, W.
Modification of tantalum surface via plasma electrolytic oxidation in silicate solutions
(2013) Electrochimica Acta, 114, pp. 627-636.
3. Tseng, C.-C., Lee, J.-L., Kuo, T.-H., Kuo, S.-N., Tseng, K.-H.
The influence of sodium tungstate concentration and anodizing conditions on microarc
oxidation (MAO) coatings for aluminum alloy
(2012) Surface and Coatings Technology, 206 (16), pp. 3437-3443.
4. Rogov, A.B., Shayapov, V.R.
Correlations between the optical emission spectra and microstructure of microplasma coatings
on aluminum 2024 alloy
(2012) Applied Surface Science, 258 (11), pp. 4871-4876.
[A14] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, Lj. Zeković
„Plasma electrolytic oxidation of titanium in heteropolytungstate acids”
Surface and Coatings Technology,206(2-3), 575-581(2011)
1. Dunleavy, C.S., Curran, J.A., Clyne, T.W.
Time dependent statistics of plasma discharge parameters during bulk AC plasma electrolytic
oxidation of aluminium
(2013) Applied Surface Science, 268, pp. 397-409.
2. Rogov, A.B., Slonova, A.I., Mironov, I.V.
The influence of homogeneous electrolyte composition on microplasma synthesis and
characteristics of Fe-containing coatings on A1050 alloy
(2013) Applied Surface Science, 287, pp. 22-29.
3. Hussein, R.O., Nie, X., Northwood, D.O.
A spectroscopic and microstructural study of oxide coatings produced on a Ti-6Al-4V alloy by
plasma electrolytic oxidation
(2012) Materials Chemistry and Physics, 134 (1), pp. 484-492.
[A15] S. Stojadinović, J. Jovović, M. Petković, R. Vasilić, N. Konjević
„Spectroscopic and real-time imaging investigation of tantalum plasma electrolytic
oxidation (PEO)”, Surface and Coatings Technology,205(23-24), 5406-5413(2011)
1. Nominé, A., Martin, J., Noël, C., Henrion, G., Belmonte, T., Bardin, I.V., Kovalev, V.L., Rakoch,
A.G.
The evidence of cathodic micro-discharges during plasma electrolytic oxidation process
(2014) Applied Physics Letters, 104 (8), art. no. 81603, .
2. Aula, M., Mäkinen, A., Fabritius, T.
Analysis of arc emission spectra of stainless steel electric arc furnace slag affected by
fluctuating arc voltage
(2014) Applied Spectroscopy, 68 (1), pp. 26-32.
3. Al Bosta, M.M.S., Ma, K.-J., Chien, H.-H.
The effect of MAO processing time on surface properties and low temperature infrared
emissivity of ceramic coating on aluminium 6061 alloy
(2013) Infrared Physics and Technology, 60, pp. 323-334.
4. Sandhyarani, M., Rameshbabu, N., Venkateswarlu, K., Sreekanth, D., Subrahmanyam, C.
Surface morphology, corrosion resistance and in vitro bioactivity of P containing ZrO2 films
formed on Zr by plasma electrolytic oxidation
(2013) Journal of Alloys and Compounds, 553, pp. 324-332.
5. Dunleavy, C.S., Curran, J.A., Clyne, T.W.
Time dependent statistics of plasma discharge parameters during bulk AC plasma electrolytic
oxidation of aluminium
(2013) Applied Surface Science, 268, pp. 397-409.
6. Wang, C., Wang, F., Han, Y.
Structural characteristics and outward-inward growth behavior of tantalum oxide coatings on
tantalum by micro-arc oxidation
(2013) Surface and Coatings Technology, 214, pp. 110-116.
7. Sowa, M., Kazek-Kȩsik, A., Socha, R.P., Dercz, G., Michalska, J., Simka, W.
Modification of tantalum surface via plasma electrolytic oxidation in silicate solutions
(2013) Electrochimica Acta, 114, pp. 627-636.
8. Rogov, A.B., Slonova, A.I., Shayapov, V.R.
Peculiarities of iron-containing microplasma coating deposition on aluminum in homogeneous
electrolyte
(2012) Applied Surface Science, 261, pp. 647-652.
9. Cheng, Y., Wu, F., Matykina, E., Skeldon, P., Thompson, G.E.
The influences of microdischarge types and silicate on the morphologies and phase
compositions of plasma electrolytic oxidation coatings on Zircaloy-2
(2012) Corrosion Science, 59, pp. 307-315.
10. Rogov, A.B., Shayapov, V.R.
Correlations between the optical emission spectra and microstructure of microplasma coatings
on aluminum 2024 alloy
(2012) Applied Surface Science, 258 (11), pp. 4871-4876.
[A16] S. Stojadinović, R. Vasilić, Z. Nedić, B. Kasalica, I. Belča, Lj. Zeković
„Photoluminescent properties of barrier anodic oxide films on aluminum”
Thin Solid Films, 519(11), 3516-3521 (2011)
1. Fang, D., Li, L., Xu, W., Wang, Y., Jiang, M., Guo, X., Liu, X., Cao, G., Li, G., Li, G., Wang, N., Luo,
Z.
Heat treatment and photoluminescence of 3-D vertical arrays of Al2O3 nanopores on Al fabrics
or foils
(2014) Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology,
179 (1), pp. 71-76.
2. Abd El Aal, E.E., Abd El Wanees, S., Farouk, A., Abd El Haleem, S.M.
Factors affecting the corrosion behaviour of aluminium in acid solutions. II. Inorganic additives
as corrosion inhibitors for Al in HCl solutions
(2013) Corrosion Science, 68, pp. 14-24.
3. Nourmohammadi, A., Asadabadi, S.J., Yousefi, M.H., Ghasemzadeh, M.
Photoluminescence emission of nanoporous anodic aluminum oxide films prepared in
phosphoric acid
(2012) Nanoscale Research Letters, 7 (1), pp. 1-7.
4. Gasenkova, I.V., Mukhurov, N.I., Zhvavyi, S.P.
Photoluminescence properties of anodic alumina
(2012) Photoluminescence: Applications, Types and Efficacy, pp. 195-225.
5. Liu, X., Yang, J., Wang, G., Song, L., Zhuang, G.
Effect of preparation conditions on the performance of anodic aluminum oxide films
(2012) Applied Mechanics and Materials, 164, pp. 223-226.
6. Liu, X., Liu, Z., Yu, A., Wang, G., Song, L., Ding, L.
Effect of praseodymium salt on properties of anodic aluminum oxide films
(2012) Advanced Materials Research, 399-401, pp. 847-850.
7. Liu, X., Zhu, L., Wang, G., Song, L., Tang, X.
Research on effect of erbium salt in the anodization of aluminum
(2012) Advanced Materials Research, 413, pp. 300-303.
8. Liu, X., Gen, J., Yu, A., Wang, G., Song, L., Zhang, X.
Effect of neodymium salt in the anodization of aluminum in sulphuric acid
(2012) Advanced Materials Research, 415-417, pp. 1895-1898.
[A17] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, I. Belča, B. Kasalica, Z. Nedić, Lj. Zeković
„Characterization of the plasma electrolytic oxidation of aluminium in sodium tungstate”
Corrosion Science, 52(10), 3258-3265 (2010)
1. Durdu, S., Usta, M.
The tribological properties of bioceramic coatings produced on Ti6Al4V alloy by plasma
electrolytic oxidation
(2014) Ceramics International, 40 (2), pp. 3627-3635.
2. Javidi, M., Fadaee, H.
Plasma electrolytic oxidation of 2024-T3 aluminum alloy and investigation on microstructure
and wear behavior
(2013) Applied Surface Science, 286, pp. 212-219.
3. Guo, X., Du, K., Guo, Q., Wang, Y., Wang, F.
Effect of carrierwaveform frequency on the microstructure of Al 2O3 plasma electrolyic oxidation
films
(2013) ECS Electrochemistry Letters, 2 (4), pp. C11-C14.
4. Al Bosta, M.M.S., Ma, K.-J., Chien, H.-H.
The effect of MAO processing time on surface properties and low temperature infrared
emissivity of ceramic coating on aluminium 6061 alloy
(2013) Infrared Physics and Technology, 60, pp. 323-334.
5. Chang, L., Tian, L., Liu, W., Duan, X.
Formation of dicalcium phosphate dihydrate on magnesium alloy by micro-arc oxidation
coupled with hydrothermal treatment
(2013) Corrosion Science, 72, pp. 118-124.
6. Martin, J., Melhem, A., Shchedrina, I., Duchanoy, T., Nominé, A., Henrion, G., Czerwiec, T.,
Belmonte, T.
Effects of electrical parameters on plasma electrolytic oxidation of aluminium
(2013) Surface and Coatings Technology, 221, pp. 70-76.
7. Wang, Y.M., Tian, H., Shen, X.E., Wen, L., Ouyang, J.H., Zhou, Y., Jia, D.C., Guo, L.X.
An elevated temperature infrared emissivity ceramic coating formed on 2024 aluminium alloy
by microarc oxidation
(2013) Ceramics International, 39 (3), pp. 2869-2875.
8. Rogov, A.B., Slonova, A.I., Shayapov, V.R.
Peculiarities of iron-containing microplasma coating deposition on aluminum in homogeneous
electrolyte
(2012) Applied Surface Science, 261, pp. 647-652.
9. Zhang, S., Arunachalam, P., Abe, T., Iyoda, T., Nagai, K.
Photocatalytic decomposition of N-methyl-2-pyrrolidone, aldehydes, and thiol by biphase and
p/n junction-like organic semiconductor composite nanoparticles responsive to nearly full
spectrum of visible light
(2012) Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 244, pp. 18-23.
10. Cheng, Y., Wu, F., Matykina, E., Skeldon, P., Thompson, G.E.
The influences of microdischarge types and silicate on the morphologies and phase
compositions of plasma electrolytic oxidation coatings on Zircaloy-2
(2012) Corrosion Science, 59, pp. 307-315.
11. Tseng, C.-C., Lee, J.-L., Kuo, T.-H., Kuo, S.-N., Tseng, K.-H.
The influence of sodium tungstate concentration and anodizing conditions on microarc
oxidation (MAO) coatings for aluminum alloy
(2012) Surface and Coatings Technology, 206 (16), pp. 3437-3443.
12. Rogov, A.B., Shayapov, V.R.
Correlations between the optical emission spectra and microstructure of microplasma coatings
on aluminum 2024 alloy
(2012) Applied Surface Science, 258 (11), pp. 4871-4876.
13. Lu, L., Shen, D., Zhang, J., Guo, C.
TEM analysis and corrosion resistance of the ceramic coatings on Q235 steel prepared by hybrid
method of hot-dipping aluminum and plasma electrolytic oxidation
(2012) Applied Mechanics and Materials, 152-154, pp. 40-45.
14. Lu, L., Zhang, J., Shen, D., Wu, L., Jiang, G., Li, L.
TEM analysis and wear resistance of the ceramic coatings on Q235 steel prepared by hybrid
method of hot-dipping aluminum and plasma electrolytic oxidation
(2012) Journal of Alloys and Compounds, 512 (1), pp. 57-62.
[A18] S. Stojadinović, R. Vasilić, M. Petković, Z. Nedić, B. Kasalica, I. Belča, Lj. Zeković
„Luminescence properties of oxide films formed by anodization of aluminum in 12tungstophosphoric acid”, Electrochimica Acta, 55(12), 3857-3863 (2010)
1. Wang, L., Fu, W., Wang, S., Li, J.
Plasma electrolytic oxidation coatings in KOH electrolyte and its discharge characteristics
(2014) Journal of Alloys and Compounds, 594, pp. 27-31.
2. Stȩpniowski, W.J., Norek, M., Michalska-Domańska, M., Nowak-Stȩpniowska, A., Bombalska,
A., W odarski, M., Bojar, Z.
Incorporation of copper chelate ions into anodic alumina walls
(2013) Materials Letters, 106, pp. 242-245.
3. Cheng, Y., Wu, F., Matykina, E., Skeldon, P., Thompson, G.E.
The influences of microdischarge types and silicate on the morphologies and phase
compositions of plasma electrolytic oxidation coatings on Zircaloy-2
(2012) Corrosion Science, 59, pp. 307-315.
4. Wang, L., Fu, W., Chen, L.
Evolution of active species and discharge sparks in Na2SiO3 electrolyte during PEO process
(2011) Journal of Alloys and Compounds, 509 (28), pp. 7652-7656.
5. Wang, L., Chen, L., Yan, Z., Fu, W.
Optical emission spectroscopy studies of discharge mechanism and plasma characteristics
during plasma electrolytic oxidation of magnesium in different electrolytes
(2010) Surface and Coatings Technology, 205 (6), pp. 1651-1658.
[A19] S. Stojadinović, Z. Nedić, I. Belča, R. Vasilić, B. Kasalica, M. Petković, Lj. Zeković
„The effect of annealing on the photoluminescent and optical properties of porous
alumina films formed in sulfamic acid“, Applied Surface Science, 256, 763-767 (2009)
1. Fang, D., Li, L., Xu, W., Wang, Y., Jiang, M., Guo, X., Liu, X., Cao, G., Li, G., Li, G., Wang, N., Luo,
Z.
Heat treatment and photoluminescence of 3-D vertical arrays of Al2O3 nanopores on Al fabrics
or foils
(2014) Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology,
179 (1), pp. 71-76.
2. Bouchama, L., Azzouz, N., Boukmouche, N., Chopart, J.P., Daltin, A.L., Bouznit, Y.
Enhancing aluminum corrosion resistance by two-step anodizing process
(2013) Surface and Coatings Technology, 235, pp. 676-684.
3. Santos, A., Kumeria, T., Losic, D.
Nanoporous anodic aluminum oxide for chemical sensing and biosensors
(2013) TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 44, pp. 25-38.
4. Elhouichet, H., Harima, N., Koyama, H., Gaponenko, N.V.
Energy transfer in porous anodic alumina/rhodamine 110 nanocomposites
(2012) Journal of Luminescence, 132 (9), pp. 2232-2234.
5. Liu, X., Yang, J., Wang, G., Song, L., Zhuang, G.
Effect of preparation conditions on the performance of anodic aluminum oxide films
(2012) Applied Mechanics and Materials, 164, pp. 223-226.
6. Santos, A., Alba, M., Rahman, M.M., Formentín, P., Ferré-Borrull, J., Pallarès, J., Marsal, L.F.
Structural tuning of photoluminescence in nanoporous anodic alumina by hard anodization in
oxalic and malonic acids
(2012) Nanoscale Research Letters, 7.
7. Ghrib, M., Ouertani, R., Gaidi, M., Khedher, N., Salem, M.B., Ezzaouia, H.
Effect of annealing on photoluminescence and optical properties of porous anodic alumina
films formed in sulfuric acid for solar energy applications
(2012) Applied Surface Science, 258 (12), pp. 4995-5000.
8. Liu, X., Zhu, L., Wang, G., Song, L., Tang, X.
Research on effect of erbium salt in the anodization of aluminum
(2012) Advanced Materials Research, 413, pp. 300-303.
9. Liu, X., Gen, J., Yu, A., Wang, G., Song, L., Zhang, X.
Effect of neodymium salt in the anodization of aluminum in sulphuric acid
(2012) Advanced Materials Research, 415-417, pp. 1895-1898.
10. Xu, Q., Sun, H.-Y., Yang, Y.-H., Liu, L.-H., Li, Z.-Y.
Optical properties and color generation mechanism of porous anodic alumina films
(2011) Applied Surface Science, 258 (5), pp. 1826-1830.
11. Guo, P., Xia, Z., Xue, Y., Zhao, L., Wu, R.
Effects of anodic oxidation process on transmittance of porous alumina on glass substrate
(2011) Advanced Materials Research, 179-180, pp. 274-278.
12. Peitao, G., Zhilin, X., Yiyu, X., Caihua, H., Lixin, Z.
Morphology and transmittance of porous alumina on glass substrate
(2011) Applied Surface Science, 257 (8), pp. 3307-3312.
[A20] S. Stojadinović, R. Vasilić, I. Belča, M. Tadić, B. Kasalica, Lj. Zeković
“Structural and luminescence characterization of porous anodic oxide films on
aluminumformed in sulfamic acid solution”, Applied Surface Science, 255, 5(2), 2845-2850
(2008)
1. Wang, L., Fu, W., Wang, S., Li, J.
Plasma electrolytic oxidation coatings in KOH electrolyte and its discharge characteristics
(2014) Journal of Alloys and Compounds, 594, pp. 27-31.
2. Li, X., He, Y., Que, L.
Fluorescence detection and imaging of biomolecules using the micropatterned nanostructured
aluminum oxide
(2013) Langmuir, 29 (7), pp. 2439-2445.
3. Ghrib, M., Ouertani, R., Gaidi, M., Khedher, N., Salem, M.B., Ezzaouia, H.
Effect of annealing on photoluminescence and optical properties of porous anodic alumina
films formed in sulfuric acid for solar energy applications
(2012) Applied Surface Science, 258 (12), pp. 4995-5000.
4. Pershukevich, P.P., Shabrov, D.V., Osipov, V.P., Schreiber, J., Lapina, V.A.
Luminescence properties of oxide coatings on aluminum alloys
(2011) Journal of Applied Spectroscopy, 78 (4), pp. 524-533.
5. Wang, L., Fu, W., Chen, L.
Evolution of active species and discharge sparks in Na2SiO3 electrolyte during PEO process
(2011) Journal of Alloys and Compounds, 509 (28), pp. 7652-7656.
6. Wang, L., Chen, L., Yan, Z., Fu, W.
Optical emission spectroscopy studies of discharge mechanism and plasma characteristics
during plasma electrolytic oxidation of magnesium in different electrolytes
(2010) Surface and Coatings Technology, 205 (6), pp. 1651-1658.
7. Hickmott, T.W.
Voltage-controlled negative resistance and electroluminescent spectra of Al- Al2O3 -Au diodes
(2009) Journal of Applied Physics, 106 (10), art.no. 103719.
[A21] S. Štrbac, S. Petrović, R. Vasilić, J. Kovač, A. Zalar, Z. Rakočević
“Carbon Monoxide Oxidation on Au(111) Surface Decorated by Spontaneously
Deposited Pt”, Electrochimica Acta, 53, 998-1005(2007)
1. Nutariya, J., Fayette, M., Dimitrov, N., Vasiljevic, N.
Growth of Pt by surface limited redox replacement of underpotentially deposited hydrogen
(2013) Electrochimica Acta, 112, pp. 813-823.
2. Muralidharan, R., McIntosh, M., Li, X.
In situ surface-enhanced Raman spectroscopic study of formic acid electrooxidation on
spontaneously deposited platinum on gold
(2013) Physical Chemistry Chemical Physics, 15 (24), pp. 9716-9725.
3. Bromberg, L., Fayette, M., Martens, B., Luo, Z.P., Wang, Y., Xu, D., Zhang, J., Fang, J.,
Dimitrov, N.
Catalytic Performance Comparison of Shape-Dependent Nanocrystals and Oriented Ultrathin
Films of Pt4Cu Alloy in the Formic Acid Oxidation Process
(2013) Electrocatalysis, 4 (1), pp. 24-36.
4. Jin, C., Zhang, Z., Chen, Z., Chen, Q.
High catalytic activity of Pt-modified Ag electrodes for oxidation of glycerol and allyl alcohol
(2013) International Journal of Electrochemical Science, 8 (3), pp. 4215-4224.
5. Shibata, M., Hayashi, N., Sakurai, T., Kurokawa, A., Fukumitsu, H., Masuda, T., Uosaki, K.,
Kondo, T.
Electrochemical layer-by-layer deposition of pseudomorphic Pt layers on Au(111) electrode
surface confirmed by electrochemical and in situ resonance surface X-ray scattering
measurements
(2012) Journal of Physical Chemistry C, 116 (50), pp. 26464-26474.
6. Mitchell, C., Fayette, M., Dimitrov, N.
Homo- and hetero-epitaxial deposition of Au by surface limited redox replacement of Pb
underpotentially deposited layer in one-cell configuration
(2012) Electrochimica Acta, 85, pp. 450-458.
7. Yuan, Q., Tripathi, A., Slavkovic, M., Brankovic, S.R.
Lead underpotential deposition on Pt-submonolayer modified Au(111)
(2012) Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 226 (9-10), pp. 965-977.
8. Jin, C., Sun, X., Chen, Z.
Electrocatalytic Oxidation of C3 Alcohols on Au, Pt and Pt-Modified Au Electrodes
(2012) Chemical Engineering and Technology, 35 (6), pp. 1064-1068.
9. Sievers, G., Hasse, U., Scholz, F.
The effects of pretreatment of polycrystalline gold with OH* radicals on the electrochemical
nucleation and growth of platinum
(2012) Journal of Solid State Electrochemistry, 16 (4), pp. 1663-1673.
10. Bakos, I., Szabó, S., Pajkossy, T.
Deposition of platinum monolayers on gold
(2011) Journal of Solid State Electrochemistry, 15 (11-12), pp. 2453-2459.
11. Friebel, D., Miller, D.J., Nordlund, D., Ogasawara, H., Nilsson, A.
Degradation of bimetallic model electrocatalysts: An in situ x-ray absorption spectroscopy study
(2011) Angewandte Chemie - International Edition, 50 (43), pp. 10190-10192.
12. Fayette, M., Liu, Y., Bertrand, D., Nutariya, J., Vasiljevic, N., Dimitrov, N.
From Au to Pt via surface limited redox replacement of Pb UPD in one-cell configuration
(2011) Langmuir, 27 (9), pp. 5650-5658.
13. Kondo, T., Shibata, M., Hayashi, N., Fukumitsu, H., Masuda, T., Takakusagi, S., Uosaki, K.
Resonance surface X-ray scattering technique to determine the structure of electrodeposited Pt
ultrathin layers on Au(1 1 1) surface
(2010) Electrochimica Acta, 55 (27), pp. 8302-8306.
14. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Stoichiometry of Pt submonolayer deposition via surface-limited redox replacement reaction
(2010) Journal of the Electrochemical Society, 157 (11), pp. D582-D587.
15. Jin, C., Sun, C., Dong, R., Chen, Z.
Platinum modification of gold and electrocatalytic oxidation of ethylene glycol on Pt-modified
Au electrodes
(2010) Electrochimica Acta, 56 (1), pp. 321-325.
16. Patra, S., Das, J., Yang, H.
Selective deposition of Pt on Au nanoparticles using hydrogen presorbed into Au nanoparticles
during NaBH4 treatment
(2009) Electrochimica Acta, 54 (12), pp. 3441-3445.
[A22] N. Dimitrov, R. Vasilić, and N. Vasiljević
“A Kinetic Model for Redox Replacement of UPD Layers”
Electrochemical and Solid-State Letters, 10(7), D79-D83 (2007)
1. Vukmirovic, M.B., Cai, Y., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Platinum monolayer electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
(2012) ECS Transactions, 45 (2), pp. 15-23.
2. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Kinetics of metal deposition via surface-limited redox replacement reaction
(2011) ECS Transactions, 35 (21), pp. 11-22.
3. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Reaction kinetics of metal deposition via surface limited red-ox replacement of
underpotentially deposited metal monolayers
(2011) Electrochimica Acta, 56 (16), pp. 5545-5553.
4. Vukmirovic, M.B., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Electrodeposition of metals in catalyst synthesis: The case of platinum monolayer
electrocatalysts
(2011) Electrochemical Society Interface, 20 (2), pp. 33-40.
5. Stickney, J.L.
Electrochemical atomic layer deposition
(2011) Electrochemical Society Interface, 20 (2), pp. 28-30.
6. Banga, D., Kim, Y.-G., Stickney, J.
PbSe/PbTe superlattice formation via E-ALD
(2011) Journal of the Electrochemical Society, 158 (2), pp. D99-D106.
7. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Stoichiometry of Pt submonolayer deposition via surface-limited redox replacement reaction
(2010) Journal of the Electrochemical Society, 157 (11), pp. D582-D587.
8. Gebregziabiher, D.K., Kim, Y.-G., Thambidurai, C., Ivanova, V., Haumesser, P.-H., Stickney, J.L.
Electrochemical atomic layer deposition of copper nanofilms on ruthenium
(2010) Journal of Crystal Growth, 312 (8), pp. 1271-1276.
9. Banga, D.O., Kim, Y.-G., Cox, S., Happek, U., Stickney, J.L.
Optimization of PbSe nanofilms formation by electrochemical Atomic Layer Deposition (ALD)
(2009) ECS Transactions, 19 (3), pp. 245-272.
10. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Jaye, C., Fischer, D., Alamgir, F.M.
Synthesis and characterization of monolayer bimetallic surfaces: A synchrotron NEXAFS and XPS
study
(2009) ECS Transactions, 19 (27), pp. 97-106.
11. Mickelson, L., Friesen, C.
A minimally arbitrary numerical method for the separation of faradaic and background currents
of interest
(2009) Electrochemical and Solid-State Letters, 12 (12), pp. F43-F45.
12. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Alamgir, F.M.
Layer-by-layer Pt growth on polycrystalline au: Surface-limited redox replacement of
overpotentially deposited Ni monolayers
(2009) Journal of the Electrochemical Society, 156 (11), pp. D513-D516.
13. Chang, B.-Y., Ahn, E., Park, S.-M.
Real-time staircase cyclic voltammetry fourier transform electrochemical impedance
spectroscopic studies on underpotential deposition of lead on gold
(2008) Journal of Physical Chemistry C, 112 (43), pp. 16902-16909.
[A23] L. T. Viyannalage, R. Vasilić, and N. Dimitrov
“Epitaxial Growth of Cu on Au(111) and Ag(111) by Surface Limited Redox
Replacement – An Electrochemical and STM Study”
Journal of Physical Chemistry C, 111, 10, 4036-4041 (2007)
1. Yu, S., Jiang, Y., Wang, C.
A polymer composite consists of electrochemical reduced graphene oxide/polyimide/chemical
reduced graphene oxide for effective preparation of SnSe by electrochemical atomic layer
deposition method with enhanced electrochemical performance and surface area
(2013) Electrochimica Acta, 114, pp. 430-438.
2. Sheridan, L.B., Kim, Y.-G., Perdue, B.R., Jagannathan, K., Stickney, J.L., Robinson, D.B.
Hydrogen adsorption, absorption, and desorption at palladium nanofilms formed on Au(111) by
electrochemical atomic layer deposition (E-ALD): Studies using voltammetry and in situ
scanning tunneling microscopy
(2013) Journal of Physical Chemistry C, 117 (30), pp. 15728-15740.
3. Gilroy, K.D., Farzinpour, P., Sundar, A., Tan, T., Hughes, R.A., Neretina, S.
Substrate-based galvanic replacement reactions carried out on heteroepitaxially formed silver
templates
(2013) Nano Research, 6 (6), pp. 418-428.
4. Sheridan, L.B., Gebregziabiher, D.K., Stickney, J.L., Robinson, D.B.
Formation of palladium nanofilms using electrochemical atomic layer deposition (E-ALD) with
chloride complexation
(2013) Langmuir, 29 (5), pp. 1592-1600.
5. Yliniemi, K., Wragg, D., Wilson, B.P., McMurray, H.N., Worsley, D.A., Schmuki, P., Kontturi, K.
Formation of Pt/Pb nanoparticles by electrodeposition and redox replacement cycles on
fluorine doped tin oxide glass
(2013) Electrochimica Acta, 88, pp. 278-286.
6. Jayaraju, N., Vairavapandian, D., Kim, Y.G., Banga, D., Stickney, J.L.
Electrochemical atomic layer deposition (E-ALD) of Pt nanofilms using SLRR cycles
(2012) Journal of the Electrochemical Society, 159 (10), pp. D616-D622.
7. Vukmirovic, M.B., Cai, Y., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Platinum monolayer electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
(2012) ECS Transactions, 45 (2), pp. 15-23.
8. Sabri, Y.M., Ippolito, S.J., Atanacio, A.J., Bansal, V., Bhargava, S.K.
Mercury vapor sensor enhancement by nanostructured gold deposited on nickel surfaces using
galvanic replacement reactions
(2012) Journal of Materials Chemistry, 22 (40), pp. 21395-21404.
9. Yuan, Q., Tripathi, A., Slavkovic, M., Brankovic, S.R.
Lead underpotential deposition on Pt-submonolayer modified Au(111)
(2012) Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 226 (9-10), pp. 965-977.
10. Tang, Q., Jiang, L., Jiang, Q., Wang, S., Sun, G.
Enhanced activity and stability of a Au decorated Pt/PdCo/C electrocatalyst toward oxygen
reduction reaction
(2012) Electrochimica Acta, 77, pp. 104-110.
11. Kazemi, R., Kiani, A.
Deposition of palladium submonolayer on nanoporous gold film and investigation of its
performance for the methanol electrooxidation reaction
(2012) International Journal of Hydrogen Energy, 37 (5), pp. 4098-4106.
12. Yi, Z., Chen, S., Chen, Y., Luo, J., Wu, W., Yi, Y., Tang, Y.
Preparation of dendritic Ag/Au bimetallic nanostructures and their application in surfaceenhanced Raman scattering
(2012) Thin Solid Films, 520 (7), pp. 2701-2707.
13. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Reaction kinetics of metal deposition via surface limited red-ox replacement of
underpotentially deposited metal monolayers
(2011) Electrochimica Acta, 56 (16), pp. 5545-5553.
14. Vukmirovic, M.B., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Electrodeposition of metals in catalyst synthesis: The case of platinum monolayer
electrocatalysts
(2011) Electrochemical Society Interface, 20 (2), pp. 33-40.
15. Stickney, J.L.
Electrochemical atomic layer deposition
(2011) Electrochemical Society Interface, 20 (2), pp. 28-30.
16. Shi, H., Zhang, Z., Wang, Y., Zhu, Q., Song, W.
Bimetallic nano-structured glucose sensing electrode composed of copper atoms deposited on
gold nanoparticles
(2011) Microchimica Acta, 173 (1-2), pp. 85-94.
17. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Stoichiometry of Pt submonolayer deposition via surface-limited redox replacement reaction
(2010) Journal of the Electrochemical Society, 157 (11), pp. D582-D587.
18. Thambidurai, C., Gebregziabiher, D.K., Liang, X., Zhang, Q., Ivanova, V., Haumesser, P.-H.,
Stickney, J.L.
E-ALD of Cu nanofilms on Ru/Ta wafers using surface limited redox replacement
(2010) Journal of the Electrochemical Society, 157 (8), pp. D466-D471.
19. Ehrenburg, M.R., Rybin, A.A., Danilov, A.I.
Effect of sulfate ion adsorption on the rate of copper electrocrystallization on Ag(111) face
(2010) Russian Journal of Electrochemistry, 46 (6), pp. 714-720.
20. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Jaye, C., Fischer, D., Alamgir, F.M.
Synthesis and characterization of monolayer bimetallic surfaces: A synchrotron NEXAFS and XPS
study
(2009) ECS Transactions, 19 (27), pp. 97-106.
21. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Alamgir, F.M.
Layer-by-layer Pt growth on polycrystalline au: Surface-limited redox replacement of
overpotentially deposited Ni monolayers
(2009) Journal of the Electrochemical Society, 156 (11), pp. D513-D516.
22. Huang, J., Vongehr, S., Tang, S., Lu, H., And, J.S., Meng, X.
Ag dendrite-based au/ag bimetallic nanostructures with strongly enhanced Catalytic activity
(2009) Langmuir, 25 (19), pp. 11890-11896.
23. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Jayaraju, N., Venkatasamy, V., Stickney, J.L.
Copper nanofilm formation by electrochemical ALD
(2009) Journal of the Electrochemical Society, 156 (8), pp. D261-D268.
24. Liu, Z.-F., Zhu, A.-X., Lam, C.-K., Xie, G.-W., Liang, C.-L., Chen, X.-M., Qiao, Z.-P.
Oriented growth of a single crystalline Cu(111) flake synthesized by pyrolysis of coordination
polymer [(CuBr)2(bpy)] n (bpy = 2,2′-bipyridine)
(2009) CrystEngComm, 11 (7), pp. 1303-1305.
25. Yu, Y., Hu, Y., Liu, X., Deng, W., Wang, X.
The study of [email protected] electrocatalyst based on Cu underpotential deposition and Pt redox
replacement
(2009) Electrochimica Acta, 54 (11), pp. 3092-3097.
26. Song, Y., Wang, L.
Well-ordered structure of methylene blue monolayers on Au(111) surface: Electrochemical
scanning tunneling microscopy studies
(2009) Microscopy Research and Technique, 72 (2), pp. 79-84.
27. Sharma, J., Yian, T., Imae, T.
Synthesis of confeito-like gold nanostructures by a solution phase galvanic reaction
(2008) Journal of Physical Chemistry C, 112 (44), pp. 17033-17037.
28. Kim, J.Y., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Cu nanofilm formation by electrochemical atomic layer deposition (ALD) in the presence of
chloride ions
(2008) Journal of Electroanalytical Chemistry, 621 (2), pp. 205-213.
29. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Electrodeposition of Ru by atomic layer deposition (ALD)
(2008) Electrochimica Acta, 53 (21), pp. 6157-6164.
30. Kim, J.Y., Stickney, J.L.
Ultrahigh vacuum surface studies of the electrochemical atomic layer deposition of indium
telluride on n-type GaAs(100)
(2008) Journal of Physical Chemistry C, 112 (15), pp. 5966-5971.
31. Bansal, V., Jani, H., Du Plessis, J., Coloe, P.J., Bhargava, S.K.
Galvanic replacement reaction on metal films: A one-step approach to create nanoporous
surfaces for catalysis
(2008) Advanced Materials, 20 (4), pp. 717-723.
32. Thambidurai, C., Jayaraju, N., Kim, Y.G., Stickney, J.L.
Copper nano film formation using electrochemical ALD
(2007) ECS Transactions, 11 (7), pp. 103-112.
[A24] R. Vasilić, L. T. Viyannalage, N. Dimitrov
“Epitaxial Growth of Ag on Au(111) by Galvanic Displacement of Pb and Tl Monolayers”
Journal of The Electrochemical Society, 153, C648-C655 (2006)
1. Jayaraju, N., Banga, D., Thambidurai, C., Liang, X., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
PtRu nanofilm formation by electrochemical atomic layer deposition (E-ALD)
(2014) Langmuir, 30 (11), pp. 3254-3263.
2. Yu, S., Jiang, Y., Wang, C.
A polymer composite consists of electrochemical reduced graphene oxide/polyimide/chemical
reduced graphene oxide for effective preparation of SnSe by electrochemical atomic layer
deposition method with enhanced electrochemical performance and surface area
(2013) Electrochimica Acta, 114, pp. 430-438.
3. Sheridan, L.B., Kim, Y.-G., Perdue, B.R., Jagannathan, K., Stickney, J.L., Robinson, D.B.
Hydrogen adsorption, absorption, and desorption at palladium nanofilms formed on Au(111) by
electrochemical atomic layer deposition (E-ALD): Studies using voltammetry and in situ
scanning tunneling microscopy
(2013) Journal of Physical Chemistry C, 117 (30), pp. 15728-15740.
4. Sheridan, L.B., Gebregziabiher, D.K., Stickney, J.L., Robinson, D.B.
Formation of palladium nanofilms using electrochemical atomic layer deposition (E-ALD) with
chloride complexation
(2013) Langmuir, 29 (5), pp. 1592-1600.
5. Jayaraju, N., Vairavapandian, D., Kim, Y.G., Banga, D., Stickney, J.L.
Electrochemical atomic layer deposition (E-ALD) of Pt nanofilms using SLRR cycles
(2012) Journal of the Electrochemical Society, 159 (10), pp. D616-D622.
6. Vukmirovic, M.B., Cai, Y., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Platinum monolayer electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
(2012) ECS Transactions, 45 (2), pp. 15-23.
7. Sabri, Y.M., Ippolito, S.J., Atanacio, A.J., Bansal, V., Bhargava, S.K.
Mercury vapor sensor enhancement by nanostructured gold deposited on nickel surfaces using
galvanic replacement reactions
(2012) Journal of Materials Chemistry, 22 (40), pp. 21395-21404.
8. Yuan, Q., Tripathi, A., Slavkovic, M., Brankovic, S.R.
Lead underpotential deposition on Pt-submonolayer modified Au(111)
(2012) Zeitschrift fur Physikalische Chemie, 226 (9-10), pp. 965-977.
9. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Kinetics of metal deposition via surface-limited redox replacement reaction
(2011) ECS Transactions, 35 (21), pp. 11-22.
10. Vukmirovic, M.B., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Electrodeposition of metals in catalyst synthesis: The case of platinum monolayer
electrocatalysts
(2011) Electrochemical Society Interface, 20 (2), pp. 33-40.
11. Zhang, G., Kuang, Y., Liu, J., Cui, Y., Chen, J., Zhou, H.
Fabrication of Ag/Au bimetallic nanoparticles by UPD-redox replacement: Application in the
electrochemical reduction of benzyl chloride
(2010) Electrochemistry Communications, 12 (9), pp. 1233-1236.
12. Thambidurai, C., Gebregziabiher, D.K., Liang, X., Zhang, Q., Ivanova, V., Haumesser, P.-H.,
Stickney, J.L.
E-ALD of Cu nanofilms on Ru/Ta wafers using surface limited redox replacement
(2010) Journal of the Electrochemical Society, 157 (8), pp. D466-D471.
13. Gebregziabiher, D.K., Kim, Y.-G., Thambidurai, C., Ivanova, V., Haumesser, P.-H., Stickney,
J.L.
Electrochemical atomic layer deposition of copper nanofilms on ruthenium
(2010) Journal of Crystal Growth, 312 (8), pp. 1271-1276.
14. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Jaye, C., Fischer, D., Alamgir, F.M.
Synthesis and characterization of monolayer bimetallic surfaces: A synchrotron NEXAFS and XPS
study
(2009) ECS Transactions, 19 (27), pp. 97-106.
15. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Alamgir, F.M.
Layer-by-layer Pt growth on polycrystalline au: Surface-limited redox replacement of
overpotentially deposited Ni monolayers
(2009) Journal of the Electrochemical Society, 156 (11), pp. D513-D516.
16. Sharma, J., Yian, T., Imae, T.
Synthesis of confeito-like gold nanostructures by a solution phase galvanic reaction
(2008) Journal of Physical Chemistry C, 112 (44), pp. 17033-17037.
17. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Electrodeposition of Ru by atomic layer deposition (ALD)
(2008) Electrochimica Acta, 53 (21), pp. 6157-6164.
18. Venkatasamy, V., Jayaraju, N., Cox, S.M., Thambidurai, C., Stickney, J.L.
Studies of Hg(1-x)Cdx Te formation by electrochemical atomic: Layer deposition and
investigations into bandgap engineering
(2007) Journal of the Electrochemical Society, 154 (8), pp. H720-H725.
[A25] R. Vasilić and N. Dimitrov
“Epitaxial Growth by Monolayer Restricted Galvanic Displacement”
Electrochemical and Solid-State Letters, 8(11), C173-C176 (2005)
1. Jayaraju, N., Banga, D., Thambidurai, C., Liang, X., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
PtRu nanofilm formation by electrochemical atomic layer deposition (E-ALD)
(2014) Langmuir, 30 (11), pp. 3254-3263.
2. Yu, S., Jiang, Y., Wang, C.
A polymer composite consists of electrochemical reduced graphene oxide/polyimide/chemical
reduced graphene oxide for effective preparation of SnSe by electrochemical atomic layer
deposition method with enhanced electrochemical performance and surface area
(2013) Electrochimica Acta, 114, pp. 430-438.
3. Nişanci, F.B., Öznülüer, T., Demir, U.
Photoelectrochemical properties of nanostructured
electrochemical underpotential deposition
(2013) Electrochimica Acta, 108, pp. 281-287.
ZnO
prepared
by
controlled
4. Sheridan, L.B., Kim, Y.-G., Perdue, B.R., Jagannathan, K., Stickney, J.L., Robinson, D.B.
Hydrogen adsorption, absorption, and desorption at palladium nanofilms formed on Au(111) by
electrochemical atomic layer deposition (E-ALD): Studies using voltammetry and in situ
scanning tunneling microscopy
(2013) Journal of Physical Chemistry C, 117 (30), pp. 15728-15740.
5. Sheridan, L.B., Gebregziabiher, D.K., Stickney, J.L., Robinson, D.B.
Formation of palladium nanofilms using electrochemical atomic layer deposition (E-ALD) with
chloride complexation
(2013) Langmuir, 29 (5), pp. 1592-1600.
6. Vukmirovic, M.B., Cai, Y., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Platinum monolayer electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
(2012) ECS Transactions, 45 (2), pp. 15-23.
7. Sabri, Y.M., Ippolito, S.J., Atanacio, A.J., Bansal, V., Bhargava, S.K.
Mercury vapor sensor enhancement by nanostructured gold deposited on nickel surfaces using
galvanic replacement reactions
(2012) Journal of Materials Chemistry, 22 (40), pp. 21395-21404.
8. Sheridan, L.B., Czerwiniski, J., Jayaraju, N., Gebregziabiher, D.K., Stickney, J.L., Robinson, D.B.,
Soriaga, M.P.
Electrochemical Atomic Layer Deposition (E-ALD) of Palladium Nanofilms by Surface Limited
Redox Replacement (SLRR), with EDTA Complexation
(2012) Electrocatalysis, 3 (2), pp. 96-107.
9. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Reaction kinetics of metal deposition via surface limited red-ox replacement of
underpotentially deposited metal monolayers
(2011) Electrochimica Acta, 56 (16), pp. 5545-5553.
10. Vukmirovic, M.B., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Electrodeposition of metals in catalyst synthesis: The case of platinum monolayer
electrocatalysts
(2011) Electrochemical Society Interface, 20 (2), pp. 33-40.
11. Nutariya, J., Velleuer, J., Schwarzacher, W., Vasiljevic, N.
Surface alloying/dealloying in Pb/Au(111) system
(2010) ECS Transactions, 28 (25), pp. 15-25.
12. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Stoichiometry of Pt submonolayer deposition via surface-limited redox replacement reaction
(2010) Journal of the Electrochemical Society, 157 (11), pp. D582-D587.
13. Thambidurai, C., Gebregziabiher, D.K., Liang, X., Zhang, Q., Ivanova, V., Haumesser, P.-H.,
Stickney, J.L.
E-ALD of Cu nanofilms on Ru/Ta wafers using surface limited redox replacement
(2010) Journal of the Electrochemical Society, 157 (8), pp. D466-D471.
14. Martiradonna, L., Shankar, S.S., Pompa, P.P.
E-Beam Lithography and Spontaneous Galvanic Displacement Reactions for Spatially Controlled
MEF Applications
(2010) Metal-Enhanced Fluorescence, pp. 419-437.
15. Gebregziabiher, D.K., Kim, Y.-G., Thambidurai, C., Ivanova, V., Haumesser, P.-H., Stickney,
J.L.
Electrochemical atomic layer deposition of copper nanofilms on ruthenium
(2010) Journal of Crystal Growth, 312 (8), pp. 1271-1276.
16. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Jaye, C., Fischer, D., Alamgir, F.M.
Synthesis and characterization of monolayer bimetallic surfaces: A synchrotron NEXAFS and XPS
study
(2009) ECS Transactions, 19 (27), pp. 97-106.
17. Rettew, R.E., Guthrie, J.W., Alamgir, F.M.
Layer-by-layer Pt growth on polycrystalline au: Surface-limited redox replacement of
overpotentially deposited Ni monolayers
(2009) Journal of the Electrochemical Society, 156 (11), pp. D513-D516.
18. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Jayaraju, N., Venkatasamy, V., Stickney, J.L.
Copper nanofilm formation by electrochemical ALD
(2009) Journal of the Electrochemical Society, 156 (8), pp. D261-D268.
19. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Electrodeposition of Ru by atomic layer deposition (ALD)
(2008) Electrochimica Acta, 53 (21), pp. 6157-6164.
20. Vairavapandian, D., Stickney, J.L.
Formation of platinum films by electrochemical Atomic Layer Deposition (ALD) via Redox
Replacement of UPD: Studies of Pb UPD as a sacrificial metal
(2007) ECS Transactions, 3 (25), pp. 329-336.
21. Thambidurai, C., Jayaraju, N., Kim, Y.G., Stickney, J.L.
Copper nano film formation using electrochemical ALD
(2007) ECS Transactions, 11 (7), pp. 103-112.
22. Wang, D., Wan, L.-J.
Electrochemical scanning tunneling microscopy: Adlayer structure and reaction at solid/liquid
interface
(2007) Journal of Physical Chemistry C, 111 (44), pp. 16109-16130.
23. Venkatasamy, V., Jayaraju, N., Cox, S.M., Thambidurai, C., Stickney, J.L.
Studies of Hg(1-x)Cdx Te formation by electrochemical atomic: Layer deposition and
investigations into bandgap engineering
(2007) Journal of the Electrochemical Society, 154 (8), pp. H720-H725.
24. Kim, J.Y., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Copper nanofilm formation by electrochemical atomic layer deposition
(2007) Journal of the Electrochemical Society, 154 (4), pp. D260-D266.
25. Kim, Y.-G., Kim, J.Y., Thambidurai, C., Stickney, J.L.
Pb deposition on I-coated Au(111). UHV-EC and EC-STM studies
(2007) Langmuir, 23 (5), pp. 2539-2545.
26. Kim, J.Y., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Studies of Cu atomic layer replacement, formed by underpotential deposits, to form Pt
nanofilms using Electrochemical Atomic Layer Epitaxy (EC-ALE)
(2006) ECS Transactions, 1 (30), pp. 41-48.
[A26] R. Vasilić, N. Vasiljević and N. Dimitrov
“Open Circuit Stability of Underpotentially Deposited Pb Monolayer on Cu(111)”
Journal of Electroanalytical Chemistry, 580, 203-212 (2005)
1. Protopopoffz, E., Marcus, P.
Potential-pH diagrams for Pb adsorption on Cu and Ni surfaces at 25°c and 300°c
(2013) Journal of the Electrochemical Society, 160 (3), pp. C106-C110.
2. Vukmirovic, M.B., Cai, Y., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Platinum monolayer electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
(2012) ECS Transactions, 45 (2), pp. 15-23.
3. Tang, Q., Jiang, L., Jiang, Q., Wang, S., Sun, G.
Enhanced activity and stability of a Au decorated Pt/PdCo/C electrocatalyst toward oxygen
reduction reaction
(2012) Electrochimica Acta, 77, pp. 104-110.
4. Taranovskyy, A., Guézo, S., Matsushima, H., Gründer, Y., Magnussen, O.M.
Studies of electrochemical surface alloying and dealloying by in situ high-speed STM
(2012) Physical Chemistry Chemical Physics, 14 (30), pp. 10579-10588.
5. Ando, Y., Sasaki, K., Su, D., Adzic, R.
Controllable deposition of alloy clusters or nanoparticles catalysts on carbon surfaces
(2011) Bulletin of the Chemical Society of Japan, 84 (8), pp. 862-866.
6. Nasirpouri, F.
In-situ EQCM evaluation of the formation of UPD and OPD during electrodeposition of Pb on
gold
(2011) Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 47 (4), pp. 534-539.
7. Gokcen, D., Bae, S.-E., Brankovic, S.R.
Reaction kinetics of metal deposition via surface limited red-ox replacement of
underpotentially deposited metal monolayers
(2011) Electrochimica Acta, 56 (16), pp. 5545-5553.
8. Vukmirovic, M.B., Bliznakov, S.T., Sasaki, K., Wang, J.X., Adzic, R.R.
Electrodeposition of metals in catalyst synthesis: The case of platinum monolayer
electrocatalysts
(2011) Electrochemical Society Interface, 20 (2), pp. 33-40.
9. Nasirpouri, F.
On the electrodeposition mechanism of Pb on copper substrate from a perchlorate solution
studied by electrochemical quartz crystal microbalance
(2011) Ionics, 17 (4), pp. 331-337.
10. Björketun, M.E., Bondarenko, A.S., Abrams, B.L., Chorkendorff, I., Rossmeisl, J.
Screening of electrocatalytic materials for hydrogen evolution
(2010) Physical Chemistry Chemical Physics, 12 (35), pp. 10536-10541.
11. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Jayaraju, N., Venkatasamy, V., Stickney, J.L.
Copper nanofilm formation by electrochemical ALD
(2009) Journal of the Electrochemical Society, 156 (8), pp. D261-D268.
12. Yu, Y., Hu, Y., Liu, X., Deng, W., Wang, X.
The study of [email protected] electrocatalyst based on Cu underpotential deposition and Pt redox
replacement
(2009) Electrochimica Acta, 54 (11), pp. 3092-3097.
13. Hepel, M., Dallas, J., Noble, M.D.
Interactions and reactivity of Hg(II) on glutathione modified gold electrode studied by EQCN
technique
(2008) Journal of Electroanalytical Chemistry, 622 (2), pp. 173-183.
14. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Electrodeposition of Ru by atomic layer deposition (ALD)
(2008) Electrochimica Acta, 53 (21), pp. 6157-6164.
15. Wang, X., Lu, J., Che, C., Kong, G.
The behavior of lead during the solidification of Zn-0.1Al-0.1Pb coating on batch hot-dipped
steel
(2008) Applied Surface Science, 254 (8), pp. 2466-2471.
16. Wang, H.-F., Yan, Y.-G., Huo, S.-J., Cai, W.-B., Xu, Q.-J., Osawa, M.
Seeded growth fabrication of Cu-on-Si electrodes for in situ ATR-SEIRAS applications
(2007) Electrochimica Acta, 52 (19), pp. 5950-5957.
[A27] I. Belča, B. Kasalica, Lj. Zeković, B. Jovanić and R. Vasilić
“The Galvanoluminescence Spectra of Porous Oxide Layers Formed by Aluminum
Anodization in Oxalic Acid”,
Electrochimica Acta, 46(6), 993-996 (1999)
1. Patermarakis, G., Diakonikolaou, J.
Mechanism of aluminium and oxygen ions transport in the barrier layer of porous anodic
alumina films
(2012) Journal of Solid State Electrochemistry, 16 (9), pp. 2921-2939.
2. Patermarakis, G., Moussoutzanis, K.
Transformation of porous structure of anodic alumina films formed during galvanostatic
anodising of aluminium
(2011) Journal of Electroanalytical Chemistry, 659 (2), pp. 176-190.
3. Ispas, A., Bund, A., Vrublevsky, I.
Investigations on current transients in porous alumina films during re-anodizing using the
electrochemical quartz crystal microbalance
(2010) Journal of Solid State Electrochemistry, 14 (11), pp. 2121-2128.
4. Ispas, A., Bund, A., Vrublevsky, I.
Effects of a magnetic field on growth of porous alumina films on aluminum
(2010) Electrochimica Acta, 55 (13), pp. 4180-4187.
5. Patermarakis, G., Karayianni, H., Masavetas, K., Chandrinos, J.
Oxide density distribution across the barrier layer during the steady state growth of porous
anodic alumina films: Chronopotentiometry, kinetics of mass and thickness evolution and a high
field ionic migration model
(2009) Journal of Solid State Electrochemistry, 13 (12), pp. 1831-1847.
6. Patermarakis, G.
The origin of nucleation and development of porous nanostructure of anodic alumina films
(2009) Journal of Electroanalytical Chemistry, 635 (1), pp. 39-50.
7. Gao, W., Xia, X.-H., Xu, J.-J., Chen, H.-Y.
Three-dimensionally ordered macroporous gold structure as an efficient matrix for solid-state
electrochemiluminescence of Ru(bpy)3 2+/TPA system with high sensitivity
(2007) Journal of Physical Chemistry C, 111 (33), pp. 12213-12219.
8. Bucur, C.B., Schlenoff, J.B.
Electrogenerated chemiluminescence in polyelectrolyte multilayers: Efficiency and mechanism
(2006) Analytical Chemistry, 78 (7), pp. 2360-2365.
[A30] H. Stevanović-Čarapina, M. Kašanin-Grubin, N. Žugić-Drakulić, R. Vasilić,
A. Mihajlov
“Improved methodology for assessing the environmental health indicators“
JEPE- Journal of Environmental Protection and Ecology, 11(3), 941-948 (2010)
1. Dellinger, M., Tofan, L., Ehlinger, T.
Predictive analytics and pattern visualisation for human health risk assessment
(2012) Journal of Environmental Protection and Ecology, 13 (4), pp. 2186-2197.
2. Yee, S.H., Bradley, P., Fisher, W.S., Perreault, S.D., Quackenboss, J., Johnson, E.D., Bousquin,
J., Murphy, P.A.
Integrating human health and environmental health into the DPSIR framework: A tool to
identify research opportunities for sustainable and healthy communities
(2012) EcoHealth, 9 (4), pp. 411-426.
[A31] N. Dimitrov, L. T. Viyannalage, and R. Vasilić
“Epitaxial Growth of Cu on Au(111) and Ag(111) by Surface Limited Redox
Replacement”, ECS Transactions, 2 (6), 307-314 (2007)
1. Kim, J.Y., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Cu nanofilm formation by electrochemical atomic layer deposition (ALD) in the presence of
chloride ions
(2008) Journal of Electroanalytical Chemistry, 621 (2), pp. 205-213.
[A32] R. Vasilić and N. Dimitrov
“Epitaxial Growth of Ag on Au(111) by Monolayer Restricted Galvanic Displacement”
ECS Transactions, 1(12), 33-44 (2006)
1. Thambidurai, C., Kim, Y.-G., Stickney, J.L.
Electrodeposition of Ru by atomic layer deposition (ALD)
(2008) Electrochimica Acta, 53 (21), pp. 6157-6164.
Анализа кандидата
Први кандидат др Милош Вићић, знатно премашује услове за звање ванредног
професора дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду и статутом и правилником за изборе у звања Физичког факултета. Дипломирао
је физику 1990 године на Физичком факултету Универзитета у Београду на истраживачком
(експерименталном) смеру. Магистарски рад одбранио је 1994.године на Катедри за
физику атома и молекула Физичког факултета Универзитета у Београду. Докторирао је
1999. године на Физичком факултету Универзитета у Београду
Кандидат заснива стални радни однос са Физичким факултетом Универзитета у Београду
током основних студија 1987. године као техничар у Лабораторији за атомске сударне
процесе. По завршетку студија Милош Вићић постаје прво асистент-приправник а затим,
1994.године, асистент Физичког факултета и држи експерименталне вежбе на више
предмета. У новембру 1999 године одлази на постдокторске студије у САД на Вашингтон
Универзитет у Сент Луису (Washington University in Saint Louis).Године 2003.бива изабран у
наставно звање ("Instructor in Radiation Oncology Physics") на Вашингтон Универзитету. У
јулу 2006. године прелази у Хјустон на Онколошки Центар М. Д. Андерсон Универзитета
Тексаса (The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center) где бива унапређен у звање
"Assistant Professor". У новембру 2011.године враћа се у Србију на Физички факултет
Универзитета у Београду где 26.06.2013 стиче звање "Виши научни сарадник".
У периоду од 1991.до 1999. године Милош Вићић је учествовао у извођењу наставе на
предметима: Физика атома, Основи Атомске физике и Физика I (за студенте физичке
хемије). У току боравка у САД.кандидат је држао бројне курсеве из области Монте Карло
симулација радијационог транспорта и медицинске физике.
На Универзитету Тексаса, др Вићић је руководио израдом дела докторске тезе и
био члан саветодавне комисије и комисије за одбрану доктората за кандидата Скота
Дејвидсона.
Током 2012 и 2013 држи наставу на Медицинском факултету Универзитета у
Београду на докторским студијама на енглеском језику на предмету Biomechanics.
Научни интереси др Милоша Вићића могу се грубо сврстати у две категорије:
експериментална физика атома и молекула и физика радијационе онкологије.Током рада
на Универзитету Тексаса, кандидат је руководио клиничким увођењем новог модалитета у
планирању радијационе терапије (волуметријски модулисана лучна терапија).
У периоду од 1996. до данас кандидат је учествовао на више домаћих и
међународних пројеката: Министарство науке СР Југославије: Атомска и молекулска
физика: Пп2: „Експериментална Физика атомских сударних честица“ (Основна
истраживања.) од 1996 до 2000. године.
National Institute of Health (САД): R01 Grant CA57222 "BRACHYTHERAPY DOSIMETRY USING
PLASTIC SCINTILLATOR" 1999-2003, Principal investigator Jeffrey Williamson
National Institute of Health (САД): R01 Grant CA090445 " DENOISING ON MONTE CARLO DOSE
DISTRIBUTIONS" 2003-2007, Principal investigator: Joseph Deasy
National Institute of Health (САД): R01 Grant CA074043 " IMAGE-GUIDED IMRT FOR INTERFRACTIONAL CHANGES" 2007-2009, Principal investigator Radhe Mohan
Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Пројекат 171016
"Атомски сударни процеси и фотоакустична спектрометрија молекула и чврстих тела"
2010 - , Руководилац пројекта: Драгољуб Белић.
На позив уредника, др Милош Вићић је рецензирао више радова у часопису
Applied Clinical Medical Physics и један рад у International Journal of Radiation Oncology*
Biology* Physics.Оба наведена часописа подпадају у категорију М21.
Др Милош Вићић је објавио 23 рада у међународним часописима (категорија М21)
са импакт фактором већим од 1 (укупан импакт фактор 76.1) који су цитирани 512 пута
(без аутоцитата и цитата коаутора). Такође, кандидат има 31 саопштење на међународним
научним скуповима.Кандидат има рецензиран уџбеник "Основе физике радијационе
онкологије".
Анализа научних резултата Милоша Вићића
1. Vićić М, Poparić G, Belić D.S., Large vibrational excitation of N2 by low-energy electrons,
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics, 29(6), 1273-1281 (1996)
У овом раду проучавана је побуда молекула азота сударом електрона у
интервалу енергија 0-5 eV. Енергијска зависност резонантне побуде првих десет
вибрационих нивоа азота је мерена помоћу двоструког трохоидног електронског
спектрометра .Добијени релативни диференцијални пресеци су нормирани на
апсолутне пресеке из литературе и упоређени са предходним експерименталним и
теоријским резултатима.У функцијама ексцитације појединих вибрационох нивоа,
по први пут су уочене извесне субструктуре предвиђене предходним теоријским
радовима.
2. Vićić, M., Poparić, G., and Belić, D. S., A crossed beam double trochoidal electron
spectrometer. Review of scientific instruments, 69(5), 1996-1999 (1998)
Овај рад даје опис новосаграђеног трохоидног електронског
спектрометра.Примењена је иновативна метода укрштања електронског и гасног
снопа која значајно повећава ефикасност детекције расејаних електрона.Уређај је
тестиран мерењем вибрационе побуде молекула азота на ниским
енергијама.Услед ванредно добре резолуције на мереним спектрима запажају се
структуре које до сада нису биле забележене у литератури.
3. Poparić, G., Vićić, M., and Belić, D. S., Vibrational excitation of the C 3Πu state of N2 by
electron impact. Chemical physics, 240(1), 283-289 (1999)
Мерени су релативни диференцијални пресеци за побуду вибрационих
нивоа C 3Πu стања молекула азота сударом електрона у интервалу енергија од
прага до 17 eV и нулти угао расејања.Предпостављајући више могућих угаоних
дистрибуција пресека за дати енергијски интервал, израчунати су диференцијални
и интегрални вибрациони пресеци и тотални пресек за побуду C 3Πu.Добијени
резултати показују знатно одступање од ранијих мерења.Резонантне структуре су
уочене у функцијама ексцитације за сва три вибрациона нивоа и њихов положај
упоређен са подацима из литературе за друге канале распада.
4. Poparić, G., Vićić, M., and Belić, D. S., Near-threshold excitation of the b 3Σ+ state of
carbon-monoxide by electron impact. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and
Optical Physics, 34(3), 381 (2001)
Мерени су релативни диференцијални пресеци за побуду стања b 3Σ+
молекула угљен моноксида електронским сударом, за расејање унапред у околини
прага.Пресеци су мерени директно помоћу трохоидног електронског спектрометра
високе резолуције директном детекцијом расејаних електрона. По први пут су на
енергији прага до 15 eV израчунати апсолутни диференцијални пресеци за угао 0
путем нормирања. Интегрални пресеци су добијени помоћу релативних угаоних
расподела из предходних мерења.
5. Poparić, G. B., Vićić, M. D., and Belić, D. S., Differential cross sections at 0° and 180° for
electron-impact excitation of the E 3Σg+ state of N2. Physical Review A, 66(2), 022711
(2002)
Мерени су релативни диференцијални пресеци за ексцитацију E 3Σg+ стања
молекула N2 сударом електрона под углом од 0 и 180 степени у резонантном
подручју енергија близу прага. Пресеци су мерени помоћу двоструког трохоидног
спектрометра и нормирани су на апсолутне вредности поређењем са
калибрационим мерењима вредности пресека за 2Πg резонанцу.Доприноси
расејања под 0 и 180 степени су раздвојени употребом `time-of-flight`
технике.Добијени резултати директно потврђују теоријску предпоставку о
симетричности угаоне расподеле пресека.
6. Vićić, M., Sobotka, L. G., Williamson, J. F., Charity, R. J., and Elson, J. M., Fast pulsed UV
light source and calibration of non-linear photomultiplier response. Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and
Associated Equipment, 507(3), 636-642 (2003)
Развијен је нови уређај: ултраљубичасти импулсни извор светлости са
дигиталном контролом амплитуде. Уређај је употребљен за мерење одзива
фотомултипликатора BURLE 8850 на импулсе светлости који одговарају
појединачним фотоелектронима па све до импулса чији интензитет изазива
нелинеарни одзив. Овај рад је посебно значајан јер представља потпуно
оригиналан уређај који омогућава ванредно прецизну калибрацију светлосних
сензора. Уређај је први директни дигитално-светлосни конвертор забележен у
литератури.
7. Ali, I., Costescu, C., Vićić, M., Dempsey, J. F., and Williamson, J. F., Dependence of
radiochromic film optical density post-exposure kinetics on dose and dose fractionation.
Medical physics, 30, 1958 (2003)
За радиохроматски филм (RCF) је доказано да представља тачан и прецизан
секундарни планарни дозиометар за интензивна радиајциона поља.Међутим,
његова употреба у брахитерапији ниског интензитета се доводи у питање услед
могућег ефекта брзине експозиције.Овај рад разматра управо ове ефекте у
широком интервалу брзина експозиције.Узорци филма су озрачивани дозама од <1
Gy до 100 Gy за различите интервале времена.Мерено је затамамњење (оптичка
густина) филма за различите експозиције као и временска зависност развоја
затамњена. Из квантитативних резлтата мерења развијен је прост емпиријски
модел временске еволуције затамњења RCF.Добијени резултати указују да је RCF
могуће користити за дозиометрију ниско-интензивних брахитерапијских извора
али и да су потребна детаљнија мерења и модели.
8. El Naqa, I., Kawrakow, I., Fippel, M., Siebers, J. V., Lindsay, P. E., Wickerhauser, M. Vićić.,
... and Deasy, J. O., A comparison of Monte Carlo dose calculation denoising techniques.
Physics in medicine and biology, 50(5), 909 (2005)
Монте Карло (MC) симулације радијационог транспорта су један од
најзначајнијих и најпоузданијих метода израчунавања дистрибуције дозе у
медицинској физици. Скорашња истараживања показују да је могуће значајно
скратити време рачунарских MC симулација методама селективног изглађивања
(smoothing ) статистичких флуктуација. Ови поступци смањују статистички шум те се
у литератури користи термин `denoising` (DN). У овом раду су поређене нове као и
већ публиковане DN технике укључујући: 3D wavelet threshold denoising with subband adaptive thresholding (3DWTD), content adaptive mean-median-hybrid (CAMH)
filtering, locally adaptive Savitzky-Golay curve-fitting (LASG), anisotropic diffusion (AD)
као и метод итеративне редукције шума формулисане као проблем оптимизације
(IRON). Ефективност DN метода мерена је на три начина: кватификованјем средње
квадратне грешке у односу на референтну малшумну дистрибуцију, евалуацијом
максималног одступања од референце и Van Dyk-овим критеријумом. Иако све
наведене DN методе показују значајне добитке на рачунарској ефикасности LASG
се показао као најефективнији метод за три (од укупно четири) опитне
геометрије.3DWTD метод се показао ефикаснијим у случају IMRT фантома главе и
врата.
9. Blanco, A. I., Chao, K. S., El Naqa, I., Franklin, G. E., Zakarian, K., Vićić, M., and Deasy, J.
O., Dose–volume modeling of salivary function in patients with head-and-neck cancer
receiving radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics,
62(4), 1055-1069 (2005)
Овај рад изучава факторе који утичу на саливаторну функцију пацијента
после радиотерапије главе и врата.На 65 пацијената са тумором главе или врата
третираних радиотерапијом извршена је проспективна студија саливаторне
функције.Упоређени су хистограми доза-запремина са функциналношћу лучења
пљувачке (мереном пре и после терапије).Уочене корелације су омогућиле
моделирање исхода терапије у зависности од облика хистограма доза-запремина.
10. Lin, L. L., Mutic, S., Malyapa, R. S., Low, D. A., Miller, T. R., Vićić, M., ... and Grigsby, P.
W., Sequential FDG-PET brachytherapy treatment planning in carcinoma of the cervix.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 63(5), 1494-1501 (2005)
Овај рад евалуира предности скевенцијалне
F-18-fluorodeoxyglucose
positron emission томографије (FDG-PET) у планирању брахитерапије cervix-а. У овој
проспективној студији била су укључена 24 пацијента. Пацијенти су снимани
наведеном методом: дијагностички пре, секвенцијално за време и дијагностички 3
месеца после терапије. Поређења са планираном дозом показују да су
абсорбоване дозе у бешици и ректуму значајно веће од препорука Међународне
комисије за радијационе јединице и мере.Такође, рад закључује да секвенцијална
FDG-PET потенцијално може послужити за знатно тачније планирање радијационог
третмана.
11. El Naqa, I., Bradley, J., Blanco, A. I., Lindsay, P. E., Vićić, M., Hope, A., and Deasy, J. O.,
Multivariable modeling of radiotherapy outcomes, including dose–volume and clinical
factors. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 64(4), 1275-1286
(2006)
Вероватноћа специфичног исхода радијационе терапије је типично
комплексна непозната функција дозиометријских и клиничких фактора.Модели
који су у садашњој употреби су по правилу превише прости.У овом раду су описани
напредни методи за мултиваријабилно моделирање исхода радиационе терапије.
12. Hope, A. J., Lindsay, P. E., El Naqa, I., Alaly, J. R., Vićić, M., Bradley, J. D., and Deasy, J. O.,
Modeling radiation pneumonitis risk with clinical, dosimetric, and spatial parameters.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 65(1), 112-124 (2006)
Моделовање исхода радиационе терапије представља не-тривијалан
проблем.Овај рад представља мултиваријабилни модел за одређивање
вероватноће радијацијоног пнеумонитиса (RP) који често настаје ка последица
радијационе терапије тумора плућа.Модел је развијен уз помоћ клиничких
података за 214 пацијената.
13. Poparić, G. B., Belić, D. S., and Vićić, M. D., Resonant vibrational excitation of CO by lowenergy electrons. Physical Review A, 73(6), 062713 (2006)
У овом раду изучавана је вибрациона побуда молекула СО преко 2Π
резонанце у интервалу енергија 0-4 eV. Мерена је енергијска зависност резонантне
побуде за првих десет вибрационих нивоа (v=1 до v=10) уз помоћ трохоидног
електронског спектрометра. Добијени релативни пресеци су нормирани на
апсолутне вредности.Интегрални пресеци су израчунати из раније мерених угаоних
дистрибуција расејања.У кривама ексцитационе функције уочене су извесне,
раније непознате, структуре.
14. Stojadinović, S., Low, D. A., Vićić, M., Mutic, S., Deasy, J. O., Hope, A. J., ... and Grigsby,
P. W., Progress toward a microradiation therapy small animal conformal irradiator.
Medical physics, 33, 3834 (2006)
Микрорадијациона терапија (microRT) је нова техника са сврхом да омогући
конформално озрачивање малих животиња и тиме пружи метод за квантитативну
евалуацију ефективности радијационог третмана.У овом раду предложен је дизајн
новог microRT уређаја заснованог на високо интензивним цилиндричним 192Ir
радиоактивним извором и волфрамским колиматором.Геометрија уређаја је
моделована Монте Карло симулацијама радијационог транспорта за три растојања
извор-мета (50, 60, и 70 mm) као и пет величина кружног радијационог поља (5, 7.5,
10, 12.5, и 15 mm).Дистрибуције дозе су рачунате на воденом фантому димензија
50 X 50 X 50 mm3.Такође, извршена су мерења са прототипом колиматора пречника
3 mm ради верификације употребљеног Монте Карло модела.
15. El Naqa, I., Low, D. A., Bradley, J. D., Vićić, M., and Deasy, J. O., Deblurring of breathing
motion artifacts in thoracic PET images by deconvolution methods. Medical physics, 33,
3587 (2006)
У савременој клиничкој пракси честа је употреба FDG-PET томографије за
снимање торакалних тумора.Дисање пацијента узрокује значајне помераје оваквих
тумора и деградира квалитет добијеног снимка.У овом раду демонстрирана је
техника изоштравања слике заснована на геометријској предикцији кретања ткива
у комбинацији са деконволуционим методама. Овај метод је примењен на два
сета података: клиничким снимцима и специјалном фантому који симулира
кретање мете.
16. El Naqa, I., Suneja, G., Lindsay, P. E., Hope, A. J., Alaly, J. R., Vićić, M., ... and Deasy, J. O.,
Dose response explorer: an integrated open-source tool for exploring and modelling
radiotherapy dose–volume outcome relationships. Physics in medicine and biology,
51(22), 5719 (2006)
Овај рад описује новоразвијени софтверски алат којим се омогућава
моделирање исхода радијационе терапије.
17. Lindsay, P. E., El Naqa, I., Hope, A. J., Vićić, M., Cui, J., Bradley, J. D., and Deasy, J. O.,
Retrospective Monte Carlo dose calculations with limited beam weight information.
Medical physics, 34, 334 (2007)
У последњој деценији прошлог века извршен је прелазак израчунавања
дистрибуције дозе у пацијенту, приликом радиотерапије, са хомогеног (тело
пацијента апроксимирано водом) на хетерогени случај (узима се у обзир
различитост електронске густине појединих органа).Ради успешније анализе
исхода радиотерапије пацијената планираних и третираних старијом методом
пожељно је ретроспективно прерачунати дистрибуције доза узимајући у обзир
хетерогености ткива.Отежавајућу околност представља чињеница да архивирани
планови радијационог третмана не садрже информацију о релативним тежинама
појединачних експозиција.У овом раду представљен је метод којим је могуће
ретроспективно реконструисати ову информацију и тиме прерачунати дозу за
хетерогени случај.
18. Lin, L. L., Mutic, S., Low, D. A., LaForest, R., Vićić, M., Zoberi, I., ... and Grigsby, P. W.,
Adaptive brachytherapy treatment planning for cervical cancer using FDG-PET.
International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics, 67(1), 91-96 (2007)
У овом раду описана је дозиометријска студија са сврхом да упореди
конвенционалну и оптимизовану интракавитарну брахитерапију цервикалног
канцера.Употреба FDG-PET томографије омогућила је детерминацију покривености
дозом туморске запремине. Стандардни план третмана испоручује 6,5 Gy у тачку А
тумора, док оптимизовани план креира 6,5 Gy изодозну површину која се преклапа
са туморском границом утврђеном са FDG-PET-ом. У овој проспективној студији
третиран је 31 пацијент.
19. Stojadinović, S., Low, D. A., Hope, A. J., Vićić, M., Deasy, J. O., Cui, J., ... and Grigsby, P.
W., MicroRT—Small animal conformal irradiator. Medical physics, 34, 4706 (2007)
У овом раду описан је уређај (microRT) помоћу којег је могуће вршити
конформалну ирадијацију малих животиња.Уређај користи 192Ir високоактивни
брахитерапијски извор и волфрамске колиматоре.
20. Klein, E. E., Vićić, M., Ma, C. M., Low, D. A., and Drzymala, R. E., Validation of
calculations for electrons modulated with conventional photon multileaf collimators.
Physics in medicine and biology, 53(5), 1183 (2008)
У овом раду презентован је нови модалитет електронске радиотерапије.
Третман електронима представља посебан изазов услед потребе за задовољењем
неколико противуречних захтева: неопходност постизања хомогене дистрибуције
дозе у тумору, конформалност, те поштеда дисталних органа. У ову сврху,
стандардни клинички акцелератор са фотонским мултисегментним колиматором
је модификован да омогући модулацију електронског снопа. Извршено је
поређенје прорачуна дистрибуције дозе Монте Карло симулацијама и мерењима
на фантому и постигнуто ванредно добро слагање.Такође, утврђена је оптимална
геометрија за постизање максимално хомогене и конформалне дистрибуције дозе.
21. Arjomandy, B., Tailor, R., Anand, A., Sahoo, N., Gillin, M., Prado, K., and Vićić, M., Energy
dependence and dose response of Gafchromic EBT2 film over a wide range of photon,
electron, and proton beam energies. Medical physics, 37, 1942 (2010)
У овом раду извршена је карактеризација новог EBT2 радиохроматског
филма. Узорци филма су експонирани различитим изворима: киловолтним Ro
уређајима (75, 125 и 250 kVp), радиактивним гама изворима (137Cs и 60Co),
мегаволтним фотонским акцелераторима (6 и 18 MeV) те протонима (100 и 250
MeV) у распону доза 0,4–10 Gy. Утврђена је зависност оптичке густине зацрњења
филма од зависности од дозе и извора зрачења.
Други кандидат др Растко Василић знатно премашује услове за звање ванредног
професора дефинисане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду и статутом и правилником за изборе у звања Физичког факултета. Дипломирао
је на истраживачком (експерименталном) смеру у јуну 1997.године на Катедри за
примењену физику и метрологију. Као стипендиста Министарства науке и технолошког
развоја Републике Србије, у октобру 1997.године је уписао магистарске студије на смеру
Примењена физика. За време магистарских студија је хонорарно држао експерименталне
вежбе из предмета Електромагнетизам и Таласи и структура материје на Физичком
факултету. Магистарску тезу је одбранио у јуну 2000.године, после чега је отишао на даље
школовање у Сједињене Америчке Државе. Докторску дисертацију из области науке о
материјалима (нострификована на Физичком факултету Универзитета у Београду као
докторат из физике) је одбранио у фебруару 2006. године на Универзитету Државе Њу
Јорк у Бингемтону.
После одбрањене докторске дисертације се вратио у земљу и од августа
2006.године је запослен у Лабораторији за атомску физику у ИНН Винча, где је изабран у
звање научног сарадника. У октобру 2008.године, прешао је на Факултет за примењену
екологију Универзитета Сингидунум, где је изабран за доцента. Од октобра 2008.до
октобра 2013. године био је запослен на Факултету заштите животне средине
Универзитета Едуконс у Сремској Каменици, прво као доцент, а потом као ванредни
професор. Од октобра 2013.године је запослен на Физичком факултету са звањем вишег
научног сарадника, које је стекао у децембру 2011. године.
Наставну активност Растко Василић је започео у току магистарских студија на
Физичком факултету као хонорарни асистент на експерименталним вежбама из предмета
Електромагнетизам и Таласи и структура материје. У току докторских студија, радио је као
асистент на предметима Општа хемија, Квантитативна хемијска анализа и
Инструменталне методе анализе. На Факултету за примењену екологију је држао курсеве
Опште физике и Мониторинга животне средине на основним студијама. На Факултету
заштите животне средине Универзитета Едуконс је држао предмете Основе физике,
Мониторинг стања животне средине и Физичко-хемијске основе форензике на основним
студијама, Примењена физика, Обновљиви извори енергије и Мониторинг природних
процеса на мастер студијама, као и Радијациона физика и заштита од зрачења и
Радиоекологија на докторским студијама. У току досадашњег рада, кандидат је руководио
израдом делa два мастер рада у којима је био и члан комисије за одбрану, те ментор при
изради четири завршна рада и пет пута члан комисије за одбрану завршног рада. Осим
тога, био је и члан комисије за одбрану једне докторске дисертације на Физичком
факултету у Београду.
Растко Василић је аутор уџбеника „Основе физике – збирка задатака и практикум
за лабораторијске вежбе“, који је одлуком Универзитета Едуконс прихваћен као
универзитетски уџбеник .
Поред наведеног, кандидат је непосредно учествовао у успостављању
Лабораторије за електрохемију на Универзитету Државе Њу Јорк у Бингемтону и
самостално је осмишљао, развијао и унапређивао курсеве на свим нивоима студија у
установама у којима је до сада радио.
На основу анкета о оцењивању педагошког рада наставника од стране студената на
универзитету Едуконс, оцењен је просечном оценом 9.81 (од 10) у школској 2012/2013,
односно 4, 91 (од 5) у школској 2011/2012.
У досадашњем научном раду Растко Василић је објавио 27 радова у међународним
часописима са импакт фактором већим од 1. Укупан импакт фактор тих објављених
радова је 69.314, а радови су цитирани 212 пута без аутоцитата и цитата коаутора.Поред
тога, Растко Василић је коаутор једног поглавља у водећој међународној монографији) и
аутор два поглавља у тематском зборнику националног значаја.Учествовао је на већем
броју домаћих и међународних конференција са усменим и постер презентацијама.До
сада је пет пута био рецензент у међународним часописима и то у часопису
Electrochemical and Solid State Letters два пута и у часопису Surface and Coatings Technology
три пута. Осим тога, рецензирао је два универзитетска уџбеника (један на Физичком
факултету Универзитета у Београду и један на Факултету заштите животне средине
Универзитета Едуконс). За време докторских студија, добио је награду за изврсност у
истраживању на Универзитету Државе Њу Јорк у Бингемтону.
У периоду од 01.07.1997.године до 01.08.2000. године др Растко Василић је радио
као истраживач – стипендиста Министарства на науку и технологију Републике Србије, на
Физичком факултету у Београду, на пројекту “Успостављање секундарне лабораторије за
радијационе пирометре“. За време докторских студија, кандидат је био учесник пројеката
„The Development of an Environmentally Compliant, Multi-Functional Aerospace Coating Using
Molecular and Nano-Engineering Methods“ (2000-2003), „Analytical Approaches Based on
Surface Electrochemistry“ (2003-2005) и „Chemical and Electrochemical Processing of
Nanoscale Materials“ (2005-2006). После повратка у земљу, учествовао је на пројектима
основних истраживања Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије: „Добијање и карактеризација површина наноструктурних материјала“,
„Угљеничне и неорганске наноструктуре“ и „ Петрогенеза и минерални ресурси Карпатобалканида и њихов значај у заштити животне средине“. Поред тога, учествовао је и на
истраживачко-развојном пројекту Министарства науке и животне средине „Аналитичко
истраживање утицаја загађења на стање популације у изабраним урбаним локацијама“.
Тренутно је ангажован са пуним радним временом на пројекту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије ОН 171035 „Графитне и неорганске
наноструктуре ниске димензионалности“:руководилац пројекта Милан Дамњановић.
Научна активност др Растка Василића одвија се у значајним и савременим областима
примењене физике и науке о материјалима. Почетни научноистраживачки рад о
анодизацији алуминијума, урађен на Катедри за Примењену физику и метрологију
Физичког факултета [A27], је настављен у радовима [A16], [A18], [A19] и [A20], као и на
другим лаким материјалима [A2] и [A8]. За време докторских студија научноистраживачки
рад кандидата је био посвећен електрохемијским методама модификације површине
катодних материјала за примену у горивним ћелијама ([A21-A26], [A31] и [A32]).У
последњих неколико година истраживачки рад др Растка Василића је фокусиран на
испитивање процеса плазма електролитичке оксидације вентилних метала,
карактеризацију на овај начин добијених оксидних слојева и њихову могућу примену у
индустрији ([A1], [A3-А7], [A9-А15] и [A17].
Анализа научних резултата Растка Василића
Научни резултати из ове области су фокусирани на испитивање феномена
луминесценције танких оксидних слојева на вентилним металима, било у току саме
анодизације (галванолуминесценција) или када се претходно формирани танки оксидни
слојеви побуђују зрачењем (фотолуминесценција). Без обрзира на то да ли се ради о
баријерним или порозним оксидним слојевима и на природу електролита,
идентификовано је постојање две врсте луминесцентних центара који се уграђују у
оксидни слој током анодизације.Показано је и да максимуми фотолуминесцентних
спектара мењају положај са променом таласне дужине побудног зрачења.По први пут је
показано да се слаба луминесценција јавља приликом анодизације алуминијума у
сулфаминској киселини, а испитивана је и зависност предтретмана узорка на
фотолуминесцентне, морфолошке и оптичке особине на овај начин добијених оксидних
слојева.Важно је и напоменути да су извршена репродуцибилна мерења изузетно слабе
галванолуминесценције титанијума у алкалним растворима и показано је на који начин
њен интензитет зависи од услова предтретмана узорка и параметара анодизације.
(Суб)монослојна модификација металних површина
Овај део научног рада кандидат је обављао у току и непосредно по завршетку
докторских студија.По први пут је детаљно испитивана могућност депоновања танких
металних филмова на металним монокристалима коришћењем методе галванске измене
претходно подпотенцијално депонованих слојева.Детаљно је испитан сам процес
галванске измене и идентификовани су фактори који утичу на стабилност
подпотенцијално
депонованог
монослоја,
односно
на
ефикасност
самог
процеса.Дизајнирана је посебна ћелија за ову методу раста монокристала уз помоћ које
су се експериментални приноси готово изједначили са теоријским.Показано је да се на
овај начин, уз минимум спољашње контроле, може постићи изузетан квалитет
епитаксијалних танких филмова (поредив са филмовима добијеним у условима ултрависоког вакуума).Квалитет, стабилност и хемијски састав на овај начин добијених танких
металних филмова су испитивани скенирајућом тунелном микроскопијом, рентгеноструктурном анализом, цикличном волтаметријом, хроноамперометријом и
фотоелектронском спектроскопијом икс зрака. Добијени филмови су континуални,
хомогени и стабилни, па препоручују овај метод епитаксијалног раста за примену,
посебно у области (суб)монослојне модификације електродних површина у горивним
ћелијама.
Испитивање оксидних слојева добијених плазма електролитичком
оксидацијом вентилних метала и њихова примена
У овој области научноистраживачког рада, кандидат је учествовао у испитивању
параметара који утичу на сам процес плазма електролитичке оксидације вентилних
метала, као и у испитивању на овај начин добијених оксидних филмова. Сам процес је
карактерисан у реалном времену, обрадом дигиталног записа и спектроскопски, док су
добијени оксидни филмови испитивани бројним физичким и физичко-хемијским
методама. Показано је да су места диелектричног пробоја просторно и временски
неуниформно распоређена по површини узорка.Број и величина микропражњења се
мењају са временом, као и површина узорка која је покривена микропражњењима у
датом тренутку времена.Прецизна спектроскопска мерења су открила да температуре у
централној зони микропражњења достижу ~104 К (у зависности од система
метал/електролит), док је у спољашњој зони ова температура пар пута нижа.На основу
ових мерења су израчунате и електронске концентрације у испитиваним
системима.Поред тога, квантно-механичка обрада добијених експерименталних резултата
је омогућила детаљну анализу молекулских спектара AlO, MgO и ZrO, као и прорачун
састава плазме у микропражњењима.Анализе оксидних слојева добијених плазма
електролитичком оксидацијом су показале да њихов фазни и хемијски састав зависи и од
субстрата и од електролита.Показано је да храпавост оксидних филмова расте са
порастом времена трајања процеса и дефинисани су услови за добијање оксидних
филмова високе тврдоће.Посебан корак је направљен ка испитивању потенцијалних
примена добијених оксидних филмова у фотокатализи и заштити од корозије.
Закључак
Комисија констатује да су се на конкурс за избор једног ванредног професора за
област Примењена физика јавила два изванредна кандидата чији квалитети знатно
превазилазе минималне услове за избор у звање ванредног професора прописане
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и статутом и
правилником за изборе у звања Физичког факултета. Кандидат Милош Вићић је до сада
објавио 23 рада у међународним часописима са импакт фактором већим од 1, и укупним
импакт фактором тих радова 76.1, који су цитирани 512 пута (без самоцитата и цитата
коаутора). Кандидат Растко Василић је до сада објавио 27 радова у међународним
часописима са импакт фактором већим од 1, и укупним импакт фактором тих радова
69.314, који су цитирани 212 пута (без самоцитата и цитата коаутора).
Комисија је осим горе наведених критеријума узела у обзир и одлуке Катедре за
примењену физику и метрологију од 20/24.03.2014. да предложи ННВ-у да се отвори
модул (опција) мастер студија за Медицинску физику (ННВ 27.03.2013.и 26.06.2013.) као и
расписивање конкурса за избор у звање једног ванредног професора за област
примењена физика која је произашла из потребе за наставником на предметима
основних, мастер и докторских студија који се баве компјутерском физиком,
медицинском физиком, радијационом дозиметријом и физиком радијационе терапије.
На основу свега горе наведеног комисија сматра да од два изванредна кандидата,
кандидат др Милош Вићић с обзиром на претходно искуство у области медицинске и
радијационе физике боље може да одговори специфичним захтевима катедре и развоју
модула Медицинске физике, као и заједничких специјалистичких студија Медицинског и
Физичког факултета.
Према томе, Комисија предлаже Изборном већу Физичког факултета, усвоји
извештај и изабере др Милоша Вићића у звање ванредног професора Физичког
факултета за област Примењена физика.
Београд, 23.05.2014.
Комисија
Проф др Љубиша Зековић,
редовни професор Физичког факултета у Београду
Проф др Иван Белча,
ванредни професор Физичког факултета у Београду
Проф др Небојша Милошевић,
ванредни професор Медицинског факултета у Београду
Download

ИЗВЕШТАЈ