„ALUMINA“ d.o.o.
ZVORNIK
Datum: 16.01.2015.
O G L A S
za prijem radnika u radni odnos
na određeno vrijeme
„Alumina“ d.o.o. Zvornik primiće u radni odnos radnike na određeno vrijeme,
zbor povećanog obiza posla, u rajanju od 3 (tri) mjeseca, a u Sektoru proizvodnje glinice,
a za radna mjesta:
1.) Rukovaoc tehnološke opreme, Pogon prerade rastvora
......... 4 izvršioca
Uslovi za prijem:
- KV hemičari, hemijski ili mašinski tehničar, III/IV stepen stručne spreme,
- sa ili bez radnog iskustva u struci
2.) Rukovaoc tehnološke opreme,
RG Kontrolna filtracija, Pogon pripreme rastvora
......... 4 izvršioca
Uslovi za prijem:
- KV hemičari, hemijski ili mašinski tehničar, III/IV stepen stručne spreme,
- sa ili bez radnog iskustva u struci
Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
Potrebno je uz prijavu na Oglas dostaviti ovjerene dokumente:
1.Diplomu ili uvjerenje o završenoj školi,
2. Potvrdu o radnom iskustvu,
3.Rodni list- ne smije bite stariji od 6 (šest) mjeseci,
4.Uvjerenje o državljanstvu – ne smije biti starije od 6 (šest) mjeseci,
5.Kopija lične karte
6.Potvrda o prebivalištu – CIPS
7. Uvjerenje izdato od strane Zavoda za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji
nezaposlenih lica
na adresu: "ALUMINA“ d.o.o.. Karakaj bb, 75 400 Zvornik.
Kontakt telefon: 056/260-364
NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI.
OVLAŠTENO LICE
__________________
Mile Matić
Download

FABRIKA GLINICE «BIRAČ» AD