VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Třinec
březen 2013
1. Základní údaje o společnosti
Název společnosti:
Sídlo:
Rok založení:
Zakladatelé:
Právní forma:
IČ:
Zapsána:
Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
Závodní 815, 739 61 Třinec
2000
Třinecké železárny, a. s.
Město Třinec
Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké
železárny
obecně prospěšná společnost
25860259
v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl O, vložka
118, den zápisu 17. 7. 2000
Vymezení účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost zřízena:
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti
včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu
zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání.
Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v druzích:
- plánování, organizování a koordinace kvalifikačních opatření
- psychologické poradenství
- podnikatelské poradenství
- poskytování informací ve věcech zaměstnanosti
- bezúplatné zprostředkování zaměstnání
- rozvoj celoživotního vzdělávání
- poradenství osobám ohroženým ztrátou zaměstnání
Doplňková činnost:
- zprostředkování zaměstnání českým občanům na území ČR
- motivační kurz s následnou rekvalifikací (v rozsahu udělených pověření)
- motivační kurz s následnou rekvalifikací – obsluha osobního počítače
- reklamní činnost a marketing
Správní rada (k 31. 12. 2012):
Ing. Edita Konkolská, předsedkyně správní rady
Ing. Ivo Kantor, člen správní rady
Ing. Ivo Žižka, člen správní rady
Vladislav Heczko, člen správní rady
Jiří Korous, člen správní rady
Ing. Miroslav Boublík, člen správní rady
Dozorčí rada (k 31. 12. 2012):
Ing. Marian Razima, předseda dozorčí rady
PhDr. Milada Hejmejová, člen dozorčí rady
Stanislav Kupiec, člen dozorčí rady
Ředitel společnosti (k 31. 12. 2012):
Ing. Markéta Uhrová
2
Informace o lidských zdrojích k 31. 12. 2012
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem správní rady
Počet zaměstnanců, kteří jsou zároveň členem dozorčí rady
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
- z toho na rodičovské dovolené
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti
Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce
Z toho zaměstnanci zaměstnaní přes agenturu práce:
Dohoda o pracovní činnosti (Energetika Třinec, a. s.)
.
0
0
4
1
20
24
4
Osobní náklady celkem
4 773 671,- Kč
 z toho hrubé mzdy
3 816 083,- Kč
 sociální a zdravotní pojištění
957 588,- Kč
 z toho mzda ředitele
558 024,- Kč
 členům správní a dozorčí rady nebyly vyplaceny žádné odměny
3
2. Zpráva o činnosti za rok 2012
I. Souhrnné informace
V průběhu roku 2012 se společnost zaměřila na tyto aktivity:
- činnost podnikové zaměstnanecké agentury – zejména poskytování služeb bývalým
zaměstnancům Třineckých železáren, a. s.
- činnost agentury práce vč. realizace „přidělování zaměstnanců k uživatelům“ dle zákona
o zaměstnanosti
- provoz Internetového kabinetu
- příprava a realizace vlastních projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů
financovaných z prostředků EU, rozpočtu ČR a místních samospráv
- realizace vzdělávacích aktivit ve spolupráci s úřady práce a ostatními subjekty
- realizace vzdělávacích aktivit pro samoplátce a firmy
- realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na
seniory a handicapované
- realizace vzdělávacích aktivit a akreditovaných kurzů zaměřených na plánování rozvoje
sociálních služeb v obcích
Klienti společnosti:
- lidé nezaměstnaní
- lidé ohrožení ztrátou zaměstnání
- uchazeči o zaměstnání
- zájemci o zaměstnání
- klienti azylových domů
- senioři
- pracovníci obcí a měst
- žáci 8. a 9. tříd základních škol v MSK v rámci projektu „První pomoc – šance pro život“
V průběhu roku bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury,
o. p. s. vedeno celkem 343 klientů. V Internetovém kabinetu bylo evidováno celkem 379
návštěv klientů z řad cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Služby poskytované klientům:
- poradenství při ztrátě zaměstnání nebo při ohrožení ztrátou zaměstnání
- poradenství při hledání nové profesní orientace
- poradenství a pomoc při výběru rekvalifikačních a vzdělávacích programů s cílem zvýšit
zaměstnatelnost klientů
- vzdělávání zaměřené na získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce
- konzultace ve věci zaměstnanosti včetně vazeb na činnosti úřadu práce
- zprostředkování zaměstnání
- individuální poradenství při tvorbě životopisu, motivačních dopisů, založení e-mailové
schránky a pomoc se základní obsluhou PC vč. využívání internetu k vyhledávání
volných pracovních míst
Vzdělávací činnosti v rámci aktivit a projektů realizovaných Kvalifikační a personální
agenturou, o. p. s.:
- 3x kurz počítačových dovedností pro samoplátce (64 účastníků)
- 4x kurz počítačových dovedností pro seniory – grant města Třinec (40 seniorů)
- 3x kurz počítačových dovedností pro seniory – Klub seniorů (36 účastníků)
4
-
-
-
2x kurz počítačových dovedností pro seniory – grant města Jablunkov (19 osob)
2x kurz Finanční gramotnosti pro veřejnost – grant města Jablunkov (16 osob)
2x kurz angličtiny pro samoplátce (13 osob)
8x rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované
(105 účastníků); tento akreditovaný kurz byl realizován buď pro samoplátce z řad
veřejnosti a nebo zdarma pro účastníky vlastních projektů či v rámci veřejné zakázky pro
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Třinec, Frýdek-Místek a Havířov
3x poradenský program s posílením jazykových či PC kompetencí (39 účastníků) v rámci
veřejné zakázky pro Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Třinec (pod hlavičkou
Sdružení AMOS uzavřeného s Akademií J. A. Komenského Frýdek-Místek)
4x bezplatný kurz první pomoci pro veřejnost (17 účastníků)
8x aktivizačně-motivační kurz, Techniky hledání zaměstnání a PC kurz v rámci vlastních
projektů s místem realizace Jablunkov (47 účastníků)
8x aktivizačně-motivační kurz, Techniky hledání zaměstnání a PC kurz v rámci vlastních
projektů s místem realizace Třinec (78 účastníků)
6x dvoudenní kurz „Základy plánování rozvoje sociálních služeb na místní/regionální
úrovni“ v rámci veřejné zakázky pro KÚ MSK (97 účastníků z obcí a měst MSK)
1x osmidenní kurz „Plánování rozvoje sociálních služeb na místní/regionální úrovni“
v rámci veřejné zakázky pro KÚ MSK (17 účastníků z obcí a měst MSK)
6 tematických seminářů v rámci veřejné zakázky pro KÚ MSK (162 účastníků)
10x akreditované kurzy pro pracovníky v sociálních službách (87 účastníků)
Dále byla realizována spolupráce s Energetikou Třinec, a. s. při „zapůjčování zaměstnanců“
prostřednictvím agentury práce a s Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
při zprostředkování zaměstnání účastníkům projektu OP LZZ a taktéž při jejich vzdělávání
v měkkých dovednostech.
V rámci projektu OP VK „První pomoc – šance pro život“ bylo v MSK v roce 2012 proškoleno
6 175 žáků 8. a 9. tříd základních škol ve výuce první pomoci (za celý projekt, který v podstatě
kopíroval školní rok 2011/2012, to bylo 13 942 žáků).
S Úřadem práce ČR, Kontaktním pracovištěm v Třinci, probíhá již třetím rokem spolupráce při
realizaci pracovní rehabilitace a přípravy k práci osob se zdravotním postižením. V roce 2012
byla do této aktivity zařazena 1 osoba.
Zhodnocení:
V průběhu roku 2012 proškolili pracovníci společnosti a externí lektoři v 70 kurzech
celkově 837 dospělých osob (z toho 76 seniorů) a kromě toho zajistili vzdělávání pro 6 175
dětí.
Účastníci kurzů a skupinových vzdělávacích i poradenských aktivit v anonymních dotaznících
hodnotili poskytnuté informace a nově nabyté dovednosti jako velmi užitečné a přínosné pro svůj
další osobní rozvoj.
Individuální poradenství hodnotí klienti taktéž velmi pozitivně, jelikož společnost KaPA je po
úřadu práce téměř jedinou organizací, kde lze bez jakýchkoliv podmínek žádat bezplatnou pomoc
při tvorbě životopisů a dalších dokumentů souvisejících s hledáním zaměstnání, požadovat
vytištění těchto písemností či aktuálních volných pracovních míst a nebo pomoc s ovládáním
internetu. Navíc je zde každodenně k dispozici bezplatný přístup k PC a internetu.
Společnost sleduje uplatnitelnost účastníků rekv. kurzu „Pracovník soc. péče se zaměřením na
seniory a handicapované“ a z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že téměř polovina úspěšných
5
absolventů tohoto kurzu najde do 6 měsíců zaměstnání jako Pracovník sociální péče buď přímo
ve středisku, kde měl bezplatnou praxi, nebo v jiné organizaci, kde jsou tato zaměstnání potřebná
a nebo začne pečovat o osobu blízkou (což je také mnohdy impulsem k účasti v kurzu).
Celková pracovní uplatnitelnost účastníků rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích a
poradenských aktivit v roce 2012 byla cca 20 % (u projektových účastníků převýšila 30 %).
II. Vlastní projekty realizované v roce 2012
a) Granty Města Třinec
1) „Služby Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. včetně provozu Internetového
kabinetu“
- Hlavním cílem projektu bylo pomoci nezaměstnaným z Třince s hledáním nového
zaměstnání. Pomoc spočívala ve vyhledávání volných pracovních míst, psaní nových
životopisů či opravách (aktualizacích) stávajících CV, psaní motivačních dopisů a
přípravou na přijímací pohovor.
- V rámci těchto služeb byl klientům k dispozici také bezplatný přístup k síti internet.
2) „PC kurzy pro seniory“
- V rámci projektu byly seniorům Třinecka bezplatně nabízeny počítačové kurzy pro
začátečníky a mírně pokročilé, o což byl i v předchozím roce velký zájem.
Z hodnotících dotazníků vyplývá, že senioři byli spokojeni a jsou rádi, že se nabídka
volnočasových aktivit na Třinecku rozšířila.
Projekty byly ukončeny v prosinci 2012. Aktuálně má společnost KaPA opět podány žádosti o
grant Města Třince na stejné aktivity s navýšením kurzů jak pro nezaměstnané tak i pro seniory.
b) Projekty ESF: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
1) „Jak pomáhat" - tvorba vzdělávacích programů pro osoby pečující o osobu blízkou
Realizace projektu: 1. června 2010 - 28. února 2012
Cílem projektu bylo vytvoření a metodická příprava vzdělávacího programu pro cílovou
skupinu osob pečujících o osobu blízkou a dílčích seminářů zaměřených na jednotlivé
aspekty péče o osoby se sníženou soběstačností.
Připravované vzdělávací programy získaly akreditaci MPSV a poté proběhlo pilotní ověření
kurzu pro 12 osob z cílové skupiny. Projekt byl úspěšně ukončen a vyúčtován.
2) Trychtýř - komplexní systém nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně
vyloučených na trh práce
Realizace projektu: 1. listopadu 2010 – 31. srpna 2012
Obsahem projektu byla komplexní práce s cílovou skupinou osob starších 50-ti let a osob
pečujících o osobu blízkou.
Projekt byl nastaven tak, aby byla posílena sociální a pracovní integrace osob ohrožených
sociálním vyloučením či sociálně vyloučených. Aktivity projektu byly zaměřeny na
poradenské a vzdělávací služby vedoucí k aktivizaci a motivaci účastníků, k vyhledávání
pracovního místa a nebo jeho udržení.
6
Nezbytnou související aktivitou projektu byla spolupráce s neziskovými organizacemi z
mikroregionu Třinecka, Těšínska a Jablunkovska; výhradně neziskové organizace se staly
zaměstnavateli 5 osob na nově vytvořených pracovních místech s příspěvky na mzdu po
dobu 12 měsíců. Pro dalších 5 osob ze skupiny účastníků projektu bylo zajištěno tzv. „místo
na zkoušku“, tj. bezplatná praxe na cca poloviční úvazek po dobu 3 měsíců.
Do projektu bylo k datu ukončení projektu zapojeno v nejrůznějších aktivitách 75 osob.
Projekt byl úspěšně ukončen, prošel auditem a na začátku roku 2013 došlo také k jeho
vyúčtování (doplatku dotace ze strany MPSV).
3) Pro inspiraci za hranice
Realizace projektu: 1. listopadu 2010 – 30. června 2013
Projekt je realizován v rámci aktivity "Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení
v ČR" a je zaměřen na výměnu zkušeností a přenos "dobré praxe" v oblasti začleňování osob
se zdravotním postižením (dále OZP) na trh práce.
Cílovou skupinou projektu jsou nejen OZP, ale také úřady práce a nestátní neziskové
organizace, které poskytují služby OZP při jejich začleňování do pracovního procesu. Cílem
projektu je načerpat v zahraničí využitelné zkušenosti a získat nové náměty, které budou
následně zužitkovány při přípravě metodiky pro práci s OZP. Nabyté zkušenosti a příklady
"dobré praxe" budou odzkoušeny při realizaci pilotního motivačního a vzdělávacího
programu zaměřeného na umístění či návrat OZP do zaměstnání. Počítá se také s tím, že
metodika pro práci s OZP s názvem "Jak začlenit OZP na trh práce" bude doplněna o
praktické ověření přímo na pracovišti vybraných zaměstnavatelů, kam bude část účastníků
motivačního programu umístěna na měsíční bezplatnou praxi. Rovněž metody práce se
zaměstnavateli a zjištění vhodných motivačních faktorů budou součástí vyhledávaných
zahraničních inspirací, které zajistí dva polští partneři a jeden partner slovenský.
Zahraniční partnerství je doplněno o partnerství české, ve kterém jsou zastoupeny
organizace, jež mají zkušenosti s prací s OZP a nebo se těmito službami chtějí v budoucnu
intenzivněji zabývat (EDLiT, s.r.o., Občanské sdružení – Trianon) a díky zahraniční
inspiraci tak získat potřebné informace a praktické poznatky.
V rámci dosud uskutečněných zahraničních pracovních jednání (Bialsko-Biala, Námestovo,
Rybnik, Laliki) byly navštíveny také další organizace a chráněné dílny, které zaměstnávají
OZP a nebo jim poskytují své služby (exkurze zajistili zahraniční partneři).
V II. pololetí roku 2012 byla zahájena spolupráce s cílovou skupinou osob se zdravotním
postižením. Do projektu bylo k 31. 12. 2012 zapojeno v 9 osob.
4) Paklíč – otevírá dveře k návratu na trh práce
Realizace projektu: 1. března 2011 – 28. února 2013
Projekt měl za cíl vybudovat Poradenské a vzdělávací středisko v centru mikroregionu
Jablunkovska - v obci Jablunkov, což se úspěšně podařilo. Po celou dobu realizace projektu
jsou zde zajišťovány bezplatné individuální i skupinové poradenské aktivity, vzdělávací
kurzy a rekvalifikace pro cílové skupiny (nezaměstnaní a zájemci o zaměstnání
z Jablunkovska: fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby starší 50 let
věku, fyzické osoby se zdravotním postižením).
Multifunkční místnost na adrese Velebnovského č. 180 v Jablunkově slouží jako pobočka
společnosti KaPA, o. p. s., je to tedy obdobně jako v Třinci poradenské pracoviště, školicí
místnost a Internetový kabinet.
Díky projektu již také bylo vytvořeno 19 nových pracovních míst, na která byly
zaměstnavatelům poskytnuty mzdové příspěvky z rozpočtu projektu. Místa byla vytvořena
zejména v neziskových organizacích, které sídlí v regionu Jablunkovska a Třinecka.
Do projektu bylo k 31. 12. 2012 zapojeno v nejrůznějších aktivitách 427 osob.
7
5) Krok do pracovního života
Realizace projektu: 1. října 2011 – 30. září 2013
Projekt je zaměřen na účinnou pomoc mladistvým a osobám do 25 let věku, které nemají
žádnou kvalifikaci a na trhu práce jsou tak značně znevýhodněné. Zároveň jde o osoby, které
jsou z nejrůznějších důvodů sociálně vyloučené a nebo vyloučením ohrožené. Projektové
aktivity jsou nastaveny tak, aby tyto negativní jevy byly u osob z cílové skupiny
minimalizovány a zároveň bude vyvinuta snaha co nejúčinněji napomoci těmto lidem
uplatnit se na trhu práce.
Cílem projektu je prostřednictvím individuálního i skupinového poradenství, motivačních a
vzdělávacích aktivit a také rekvalifikace posunout mladé lidi směrem k nalezení vhodného
zaměstnání a tím i pozitivního začlenění do společnosti. Zároveň se mladí lidé naučí
orientovat na trhu práce, sebeprezentovat se, což je základní dovednost pro pracovní život, a
budou lépe připraveni na zvládání změn, které dnešní doba přináší. V neposlední řadě bude
psychologické působení a poradenská aktivita zaměřena na změnu ve smýšlení účastníků
projektu, pozitivní motivaci k uplatnění se na trhu práce vedoucí k jejich sociální inkluzi.
Zejména osobám společensky vyloučeným bude nabídnuta pomocná ruka ke změně této
nepříznivé situace a postupnému začleňování do společnosti i na trh práce. Projekt je mj.
cílen také na prevenci sociálně-patologických jevů, které nejsou pro danou cílovou skupinu
ničím neobvyklým. Psycholog se bude snažit mladé lidi pozitivně ovlivnit, přimět je ke
změně názorů, postojů a hodnotové orientace, podpořit jejich sebevědomí, snahu a úsilí o
vlastní osobnostní i vzdělanostní růst. U těch účastníků, u kterých se podaří dosáhnout
pozitivní změny a dostatečné motivace pro řešení vlastní situace, bude následovat proces
vzdělávání a následně také pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnání.
Do projektu bylo k 31. 12. 2012 zapojeno v nejrůznějších aktivitách 29 osob.
6) Práce jinak – šance rodině i zaměstnání
Realizace projektu: 1. prosince 2012 – 30. listopadu 2014
Cílem projektu je působit na zaměstnavatele, aby realizovali vstřícnější personální politiku a
využili nabídku provedení personálních a rodinných auditů na svých pracovištích. Po celou
dobu realizace projektu bude probíhat intenzivní spolupráce s firmami v regionu za účelem
působení proti diskriminaci a také s cílem vyhledávání a podněcování tvorby pracovních
míst prostřednictvím flexibilních forem práce. K tomuto tématu bude zpracována také
příručka - metodika, jež bude vycházet z dostupných podkladů k genderové problematice,
ale navíc bude reflektovat nabyté zkušenosti a odrážet specifika regionu ovlivněného
zažitými stereotypy.
Aktivity projektu tedy budou směřovány zejména k zaměstnavatelům za účelem působení
proti diskriminování rodičů s dětmi či žen vyššího věku, propagování sdílení pracov. místa a
podpoře flexibilních forem organizace práce. Zaměstnavatelé budou motivováni k
pozitivnímu přístupu v úpravách pracov. doby a k hledání nových cest tak, aby došlo k co
nejvhodnějšímu skloubení pracov. povinností a individuálních možností i potřeb jednotlivce.
Je zřejmé, že ti, kteří se po delší přestávce vracejí zpět do pracovního procesu a mají zároveň
další handicapy (malé dítě, vyšší věk), mají značně ztíženo uplatnění na trhu práce. Je
potřeba dokázat, že tomu tak nemusí být, resp. připravit tyto osoby co nejlépe k návratu na
trh práce. Vzdělávání a kariérové poradenství (vč. osobnostního auditu) pro osoby zapojené
do projektu bude doplněno o zajištění dotovaných pracov. míst za účelem získání či rozšíření
nezbytných praktických zkušeností a dovedností. Projekt je zaměřen např. na pomoc
rodičům s malými dětmi v jejich snaze sladit co nejlépe rodinný a pracov. život a nalézt
vhodné pracovní uplatnění, které bude odpovídat jejich možnostem a schopnostem. Taktéž
8
zacílíme projektové aktivity na ženy v předdůchodovém věku, které rovněž čelí časté
diskriminaci.
Projekt byl zahájen na konci roku 2012 a do aktivit se tak zatím zapojilo jen několik žen.
7) „Ženy, podnikejte!“
Realizace projektu: 1. prosince 2012 – 30. listopadu 2014
Cílem projektu je zajištění poradenské, vzdělávací, informační a konzultační podpory ženám
z cílových skupin v regionu Frýdecko-Místecko a Třinecko, které zvažují zahájení
samostatné výdělečné činnosti (event. chtějí opětovně podnikat a aktuálně mají pozastaven
výkon živnosti).
Na začátku realizace projektu byla zřízena dvě poradenská střediska (ve městě FrýdekMístek a Třinec), která budou nabízet komplexní služby ženám uvažujícím o podnikání.
Erudovanými pracovníky budou na obou pracovištích nabízeny konzultace k
podnikatelským myšlenkám a plánům, zařazení zájemkyně do projektu a nabídnutí
skupinových poradenských a vzdělávacích aktivit a taktéž psychologické testování s cílem
ověření jejího podnikatelského potenciálu. Následovat bude nabídka individuálních
konzultací se specialisty k přípravě na podnikání a nakonec dojde na samotné zpracování
byznys plánů.
Těm ženám, které budou nutně potřebovat doplnit kvalifikaci pro výkon zvolené
podnikatelské činnosti, bude z rozpočtu projektu zaplacena příslušná rekvalifikace.
Záměrem projektu je nejen podpořit podnikání žen v případě, kdy bude jejich podnikatelský
záměr životaschopný, ale naopak hledat jiná řešení (např. klasický pracovní poměr) v
případě, když klientka nebude mít potřebný podnikatelský potenciál a nebo její záměr
nebude reálný. Proto je v projektu počítáno také s dotovanými místy.
Součástí poradenství bude také genderová problematika (podnikání je zcela jistě značný
zásah do zaběhnutých stereotypů a budoucí podnikatelky se musí připravit také na to, jak
následně sladit rodinný a pracovní život ke spokojenosti své i rodiny a k celkovému úspěchu
cesty za seberealizací).
Projekt byl zahájen na konci roku 2012 a prozatím byla zřízena pouze poradenská střediska,
která zahájila propagaci svých bezplatných služeb.
c) Projekt ESF: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
8) "První pomoc => šance pro život" - výuka první pomoci žáků ZŠ v MSK
Realizace projektu: 1. července 2011 – 30. června 2012
Cílem projektu bylo ovlivnit mladou generaci systematickou výukou "první pomoci"
prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro
záchranu života. Dále projekt informoval o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence a
to přímo na základních školách v MSK. Cílovou skupinou projektu byli žáci osmých a
devátých tříd základních škol v MSK, kteří byli v poskytování první pomoci školeni přímo v
ZŠ profesionálními zdravotníky.
Celkový počet proškolených k 31. 12. 2012: 13 942 žáků.
REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2012 FINANČNĚ PODPOŘILI:
Evropská unie, Česká republika, Třinecké železárny, a. s., Město Třinec, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
9
3. Výsledek hospodaření
Příjmy, které předmětem daně nikdy nejsou:
Druh výnosu
Dotace Město Třinec - Internet. kabinet
Dotace Město Třinec – Senioři
Dotace Walmark
Dotace Hyundai
Dotace Město Jablunkov
Celkem
70 000,30 000,20 000,25 000,5 000,150 000,-
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Všechny tyto dotace byly vyčerpány v plné výši v roce 2012.
Dále byly v účetním období 2012 získány tyto dotace:
1. Projekt „Jak pomáhat“, CZ.1.04/3.1.03/45.00143, ve výši 587 215,20 Kč. Z toho bylo
vyčerpáno v roce 2010 – 258 159,- Kč, v roce 2011 bylo vyčerpáno 275 907,60, v roce 2012
bylo vyčerpáno 50 832,26 Kč. Projekt byl v roce 2012 ukončen.
2. Projekt „Trychtýř - komplexní systém nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně
vyloučených na trh práce“, CZ.1.04/3.3.05/56.00086, ve výši 3 075 699,80 Kč. Z toho bylo
vyčerpáno v roce 2010 – 323 494,55 Kč, v roce 2011 bylo vyčerpáno 997 089,16 Kč, v roce
2012 bylo vyčerpáno 1 562 521,21 Kč. Projekt byl v roce 2012 ukončen.
3. Projekt „Pro inspiraci za hranice“, CZ.1.04/5.1.01/51.00076, ve výši 3 998 296,66 Kč. Z toho
bylo vyčerpáno v roce 2010 - 217 027,37 Kč, v roce 2011 bylo vyčerpáno 1 216 482,40 Kč,
v roce 2012 bylo vyčerpáno 1 327 163,32 Kč. Zůstatek dotace je zaúčtován na účtu Výnosy
příštích období.
4. Projekt „Paklíč – otevírá dveře k návratu na trh práce“, CZ.1.04/2.1.0163.00031, ve výši
5 994 432,24 Kč. Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno 2 112 905,77 Kč, v roce 2012 bylo
vyčerpáno 3 457 458,88 Kč. Zůstatek dotace je zaúčtován na účtu Výnosy příštích období.
5. Projekt „Krok do pracovního života“, CZ.1.04/3.3.0568.00218, ve výši 2 343 098,- Kč. Z toho
bylo v roce 2011 vyčerpáno 254 511,94 Kč, v roce 2012 bylo vyčerpáno 1 013 035,90 Kč.
Zůstatek dotace je zaúčtován na účtu Výnosy příštích období.
6. Projekt „První pomoc – šance pro život“, CZ.1.07/1.1.07/03.00017, ve výši 4 532 219,52 Kč.
Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno 2 461 626,06 Kč, v roce 2012 bylo vyčerpáno
1 782 714,05 Kč. Projekt byl v roce 2012 ukončen.
7. Projekt „Modernizace divadelního sálu KD TRISIA“, CZ.1.10/3.2.00/04.01067 ve výši
7 978 106,52 - investice - vyčerpáno v roce 2012 na provozní dotace 68 254,52 Kč. Projekt
byl v roce 2012 ukončen.
8. Projekt „Ženy, podnikejte!“, CZ.1.04/3.4.04/88.00286 ve výši 3 781 018,08 Kč. V roce 2012
bylo vyčerpáno 164 611,82 Kč. Zůstatek dotace je zaúčtován na účtu Výnosy příštích období.
9. Projekt „Práce jinak - šance rodině i zaměstnání“, CZ.1.04/3.4.04/88.0178 ve výši
5 045 566,16 Kč. V roce 2012 bylo vyčerpáno 153 627,24 Kč. Zůstatek dotace je zaúčtován
na účtu Výnosy příštích období.
10
Příjmy osvobozené:
Členské příspěvky
0,-- Kč
Příjmy z hlavní činnosti
Příjmy z hlavní činnosti: 2 086 592,37 Kč
Příjmy, které jsou vždy předmětem daně
Příjmy z hospodářské činnosti: 623 564,83 Kč
Dlouhodobý hmotný majetek:
V tomto účetním byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek z projektu „Modernizace
divadelního sálu KD TRISIA“, CZ.1.10/3.2.00/04.01067:
1. Mobilní schodiště - 2. odpisová skupina
2. Audiovizuální technika - 2. odpisová skupina
3. Osvětlení divadelního sálu - 2. odpisová skupina
4. Technické zhodnocení divadelního sálu-5. Odpisová skupina
V roce 2012 byly uplatněny odpisy účetní i daňové; rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy
byl: 133 348,-- Kč
11
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012
12
Hospodářský výsledek za rok 2012 (před zdaněním)
13
470 913,- Kč
Rozvaha za rok 2012
14
15
16
Výrok auditora
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., k 31. 12. 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření a peněžních toků za rok končící dnem 31. 12. 2012 v souladu s českými účetními
předpisy.“
Ing. Edvard Jursa
statutární auditor
Auditorská společnost:
Finaudit Třinec, s.r.o.
739 94 Vendryně 1142
osvědčení KA ČR č. 100
Datum zprávy auditora: 18. března 2013
Výroční zprávu zpracovala:
Ing. Markéta Uhrová, ředitelka
V Třinci, dne 21. 3. 2013
17
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012