(ПОПУЊАВА КОРИСНИК ПЕНЗИЈЕ)
(име, очево име, презиме)
(матични број)
(улица и број)
Врста пензије: 1.
2.
3.
4.
(место и општина становања)
Старосна
Инвалидска
Породична
Породична за дете неспособно
за самосталан живот и рад
(заокружити одговарајући број)
(број телефона)
ОПШТИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА _________________
ПРИЈАВА
ЗА УПУЋИВАЊЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
У вези са Огласом за упућивање корисника пензија Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање на рехабилитацију, који је објављен у листу "Глас осигураника"
и у дневној штампи, подносим Пријаву и прилажем:
- чек од пензије за месец ________________ године,
- доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима
(извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и др.),
- медицинску документацију,
- фотокопију личне карте.
Под материјалном и кривичном одговорношћу дајем
ИЗЈАВУ
Изјављујем да осим пензије немам других личних примања и да у претходних пет
година нисам преко Фонда користио-ла рехабилитацију у установама за превенцију
инвалидности и рехабилитацију.
У ______________, ________ године
(потпис корисника пензије)
(ПОПУЊАВА КОМИСИЈА ИЗ ЧЛАНА 9. ПРАВИЛНИКА)
У коначном Списку корисника пензије који се упућује на рехабилитацију који је
утврдила Комисија, подносилац Пријаве је под редним бројем ________.
ОБР-0649
С обзиром да корисник пензије испуњава услове да се упути на рехабилитацију, уз
Пријаву достављамо његову медицинску документацију и чек од пензије.
У ______________, ________ године
За Комисију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
М.П.
(ПОПУЊАВА КОМИСИЈА ИЗ ЧЛАНА 14. ПРАВИЛНИКА)
На основу коначног списка Комисије из члана 9. Правилника и медицинске
документације, корисник пензије упућује се на рехабилитацију у
______________________________________________________.
У ______________, ________ године
Чланови Комисије:
1.
2.
М.П.
Лекар вештак
3.
ОБР-0649
Download

Ovde možete preuzeti prijavu za upućivanje na rehabilitaciju sa