ARĠF HEPBAġLI
Arif Hepbasli, Prof. Dr. (Sertifikalı Enerji Yöneticisi)
Bölüm BaĢkanı
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, YaĢar Üniversitesi
35100 Bornova, Ġzmir
E-postalar: [email protected] & [email protected]
Ofis tel no.:0232-4115654; Cep tel no.: 0532 4233946; Faks no.:0232-3745474
KISA ÖZGEÇMĠġ
Arif HepbaĢlı
1958 yılı Ġzmir doğumlu olup, YaĢar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi‟nde Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesidir. Ġzmir Motor Teknik Lisesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Makina Mühendisliği‟nden birincilikle mezun oldu. 1985 yılında ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE)
Makina Mühendisliği ABD enerji opsiyonundan mezun oldu. Aynı yıl SÜ-FBE Makina Mühendisliği ABD‟da
doktoraya baĢladı ve 1986 yılında doktora derslerini tamamlamasından sonra, sanayiye geçti (sanayide,
yaklaĢık 10 yıl değiĢik pozisyonlarda çalıĢtı; Proje BaĢmühendisi, Planlama-Kalite Sağlama Müdür
Yardımcısı, Yatırımlar Müdür Yardımcısı ve Bakım Onarım Müdürü) ve sanayide çalıĢırken, 1990 yılında
doktorasını tamamladı. 1995-1996 yılları arasında, bazı kuruluĢlara danıĢmanlık hizmeti verdi. 1996 yılında
EÜ GüneĢ Enerjisi Enstitüsü‟nde, Yard. Doç. olarak çalıĢmağa baĢladı ve 1997-2000 yılları arasında, aynı
kurumda Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 1998 yılında, Japon International Agency (JICA) tarafından,
Japonya‟da verilen Enerji Yönetimi eğitimimi izleyen süreçte, EĠE‟den Enerji Yöneticisi sertifikasını aldı. 1999
yılında Makina Mühendisliği Termodinamik Dalı‟nda Doçent oldu. 2000-2001 yılları arasında, Ege
Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM)‟de Müdür Yardımcısı olarak görev
yaptı. 2004-2005 yılları arasında Kanada‟daki University of Ontario Institute of Technology (UOIT)‟ de konuk
öğretim üyesi olarak bulundu. 2005 yılında Ege Üniversitesi‟nde Profesör oldu. Öğretim üyeliği süresince,
çok sayıda yurt dıĢı üniversitede araĢtırma ve incelemelerde bulundu. 2009 yılından itibaren, 2012 yilina
kadar değiĢik süreçlerde uzun süreli olarak, King Saud University/Suudi Arabistan bünyesindeki
“Sustainable Energy Technologies Program” ve Makina Mühendisliği Bölümü‟nde K. Profesör olarak
bulundu. 530 adetten fazla bilimsel yayının (260 adetten fazlası SCI bazında makale ve 128 adedi
uluslararası bildiri olmak üzere; h-indeks: 35) yazarı/ortak yazarıdır. Dr. HepbaĢlı‟nın ilgi alanları;
enerji/ekserji verimliliği ve yönetimi, ısıl sistemlerin enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel
analizleri ve değerlendirmeleri, düĢük ekserjili ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı pompaları, alternatif enerji
kaynaklarının potansiyeli ve istatiksel değerlendirilmesi, sürdürülebilir enerji teknolojileri, boru mühendisliği
ve değiĢik ısı tekniği uygulamalarıdır. Çok sayıda ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda
yer alan/almakta olan Dr. HepbaĢlı, prestijli sekiz derginin Uluslararası Yayın DanıĢma Kurulu Üyesi ve 1
uluslararası derginin Yardımcı Editörü olup, ayrıca, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilere
ve projelere de hakemlik yapmaktadır. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası bazda, değiĢik meslek
kuruluĢları üyelikleri olup, ilgi alanları çerçevesinde sanayiye de uzun yıllardır danıĢmanlık hizmeti
vermektedir. Evli ve bir kız babası olan Dr. HepbaĢlı; Ġngilizce, Almanca ve Japonca (Basic II düzeyinde)
bilmektedir.
BAZI BĠLĠMSEL GÖSTERGELERLE ARĠF HEPBAġLI
(11 Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle)
http://scholar.google.com/citations?user=AbiMzAMAAAAJ&hl=tr
URL: http://www.researcherid.com/rid/I-5733-2012
ResearcherID: I-5733-2012
WEB OF SCIENCE
http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=UA&search_mode=CitationReport&SID=X2obVLgtMG4ckZ6n1Cd
&page=1&cr_pqid=1&viewType=summary
1
YÖK FORMATLI ÖZGEÇMĠġ
1.
Adı Soyadı
: Arif HepbaĢlı
2.
Doğum Tarihi
: 27.6.1958
3.
Unvanı
: Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Makina Mühendisliği
(Bölüm
Birincisi,
3.55/4.00)
Makina Mühendisliği
(Enerji)
Lisans
Y. Lisans
Makina
Mühendisliği
(Termodinamik)
Motor (Lise Birincisi)
Doktora
Lise
5.
Ġstanbul Teknik Üniversitesi
1985
ĠTÜ, Yabancı Diller Y.O.
1982
(Hazırlık Sınıfı)
Selçuk
Üniversitesi
(Aynı 1990
zamanda sanayide çalıĢarak)
İzmir Motor Teknik Lisesi
1976
Akademik Unvanlar:
Görev Unvanı
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
M. Profesör
Profesör
Profesör
Görev Yeri
Görev Tarihi
Ege Üniversitesi, GüneĢ Enerjisi Enstitüsü,
Enerji
Teknolojisi Anabilim Dalı; aynı
zamanda, 13 b-4 maddesince, Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü`nde
görevli olarak çalıĢtı.
2.9.1996
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik
Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik
Anabilim Dalı
(www.ege.edu.tr)
Faculty of Engineering and Applied Science,
University of Ontario Institute of Technology
(UOIT), Oshawa, Kanada
(www.uoit.ca)
Mechanical Engineering Department, College
of Engineering, King Saud University
(www.ksu.edu.sa)
YaĢar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
(www.yasar.edu.tr)
Cep Tel. No.: 0532 423 39 46
İşyeri Tel/Faks No. : +90-232-411-5654/+90-232-374-5474
6.
Yıl
1980
Üniversite
Selçuk Üniversitesi
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
2
2.11.1999 (YÖK)
14.6.2000 (Kadro)
17.5.2005
2004-2005
2010
21.02.2012
6.1. Yüksek Lisans Tezleri (Biten: 26 adet)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Alternatif Enerji Kaynaklı Sistemler ve BileĢik Isı-Güç
Santrallarıyla KarĢılaĢtırılması. Öğrenci: Cüneyt Yalçın, E.Ü-F.B.E. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı,
1999.
Toprak Kaynaklı Isı Pompası Ġle Bir Hacmin Soğutulması. Öğrenci: İbrahim Ersöz, E.Ü.- F.B.E. Makina
Mühendisliği Anabilim Dalı, 2000.
GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Isı Pompası Ġle Bir Hacmin Isıtılması. Öğrenci: Ebru
Hancıoğlu, E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, 2000.
Ülkemizde Enerji Verimliliği ve Yönetimi ÇalıĢmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği. Öğrenci: Emrah
Erçen, E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, 2001.
Türkiye'nin Enerji Kaynaklarının Ġncelenmesi ve Geleceğe Yönelik (2020 Yılına Kadar) Projeksiyonlar.
Öğrenci: Erkan Ergin, E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, 2001.
Ülkemizde Jeotermal Enerjinin Kullanımı: Kızıldere Örneği. Öğrenci: M. Ali Yılmaz, E.Ü-F.B.E. Makina
Mühendisliği Anabilim Dalı, 2001.
Endüstriyel Çelik Bacaların Optimum Tasarımı Üzerine Bilgisayar Destekli Bir AraĢtırma. Öğrenci:
Tarık Efe Kendir, E.Ü-F.B.E. Makina Müh. Anabilim Dalı, Ġki DanıĢmanlı (1. DanıĢman: Doç. Dr.
Aydoğan Özdamar), 2002.
GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Hibrit Isı Pompası Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizinin Teorik
ve Deneysel Olarak Ġncelenmesi. Öğrenci: Tolga Erbil, E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı,
2003.
Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri: Balçova Örneği. Öğrenci: Cihan Çanakçı, E.Ü.-F.B.E. Makina
Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr.Macit Toksoy, ĠYTE), 2003.
Optimization of HVAC Control Strategies by Building Management Systems. Case Study: Ozdilek
Shopping Center. Öğrenci: Çağlar Selçuk Canbay - IYTE, F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
(Birinci DanıĢman: Yard. Doc. Dr. Gülden Gökçen), 2003 (Ġngilizce).
Bir Kojenerasyon Tesisinin Termo-ekonomik Optimizasyonu. Öğrenci: Aytaç Atlan Karakuş - E.ÜF.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan), 2004.
Toprak Isı Pompaları DüĢey Isı DeğiĢtiricilerinde GerçekleĢen Isı Transferinin Sayısal Analizi. Öğrenci:
Mehmet Erkek - E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr.
Hüseyin Günerhan), 2005.
Ekserji Analizi Yöntemi Kullanarak Bir Tekstil Fabrikasındaki ĠĢletme Hattının Performansının
Değerlendirilmesi. Öğrenci: Koray Kısmet- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2005.
Çimento Fabrikasında Enerji Taraması ve Üretim Hattı Isı Proseslerinde Enerji ve Ekserji Analizi.
Öğrenci: Ziya Söğüt – Balıkesir Üniversitesi F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci
DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Zuhal Oktay), 2005.
Bir AkıĢkan Yataklı Yakma Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi. Öğrenci: Melih Soner Çeliktaş - E.ÜF.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan),
2005.
GüneĢ Enerji Sistemlerin Ġstatiksel Olarak KarĢılaĢtırılması ve Bir GüneĢ Enerjili Sistemin Ekonomik
Analizi. Öğrenci: Cenk Hüner - E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard.
Doç. Dr. Hüseyin Günerhan), 2005.
R134a ve R600a Soğutucu AkıĢkanlı Ev Tipi Buzdolaplarında Ekserji Analizi. Öğrenci: Sefa GürlerE.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.
Bir Zeytinyağı Rafinerasyon Tesisinin Enerji ve Ekserji Analiz Yöntemleri Kullanılarak Performansının
Değerlendirilmesi.Öğrenci: Elif Bozoğlan- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008.
Endüstriyel Kurutucunun Performansının Enerji ve Ekserji Yöntemleri Kullanarak Belirlenmesi.
Öğrenci: Muharrem Turan- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Dr. Zafer
Utlu), 2009.
Ġçten Yanmalı Motorlarda Ekserji Analizi. Öğrenci: Hakan Çalışkan- Osmangazi Üniversitesi F.B.E.
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Ertunç Tat), 2009.
Gaz Motoru Tahrikli Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutma Sisteminin Performansının Ekserjetik Olarak
Değerlendirilmesi. Öğrenci: Ayşegül Güngör- E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010.
3
22)
23)
24)
25)
26)
Model Bir Sanayi Tesisinde Enerji Verimliliği Açısından Ġklimlendirme Kontrolünün Akıllı Bina Yönetim
Sistemi Ġle Desteklenmesi ve Performans Değerlendirmesi. Öğrenci: Ümit Yargı- E.Ü-F.B.E. GüneĢ
Enerjisi Anabilim Dalı, 2010 (Birinci DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Koray Ülgen).
Exergetic and Exergoeconomic Assessment of a Hybrid Wind-PV System with Hydrogen Storage.
Öğrenci: Muhammad Abid Akbar Khan. King Saud University, Mechanical Engineering Department,
Riyad, Suudi Arabistan (Co-Advisor : Assoc. Prof. Dr. Khalid N. Al Ammar), 2012.
Experimental Study and Exergetic Analysis of Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI)
Engine. Öğrenci: Ahmad Abdullah Al-Maleki. King Saud University, Mechanical Engineering
Department, Riyad, Suudi Arabistan (Co-Advisors: Assoc. Prof. Dr. Mohammed Ramadan
ve Dr. Naif Al-Abbadi), 2013.
Dynamic and Advanced Exergy Analysis of a Fluidised Bed Combustion System (Ġngilizce). Öğrenci:
Meliha Çallak- E.Ü-F.B.E. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013 (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Firuz
Balkan).
Energetic and Exergetic Analysis of an Autoclaved Aerated Concrete Plant (Ġngilizce). Öğrenci:
Egemen Çevir- D.E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014 (Birinci DanıĢman: Prof. Dr.
Ġsmail Tavman).
6.2. Doktora Tezleri (Biten: 15 adet ve Süren: 4 adet)
1) Türkiye‟nin 2023 Yılında Sektörel Bazda Enerji ve Ekserji Kullanım Verimliliğinin Analizi. Öğrenci: Zafer
Utlu. E.Ü. F.B.E. GüneĢ Enerjisi ABD, 2003.
2) Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin Ekserjik ve Ekonomik Analizi. Öğrenci: Leyla Özgener. E.ÜF.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Ġbrahim Dinçer, UOIT, Kanada),
2005.
3) Doğal Klinoptilolitlerin Türkiye'deki Kullanım Olanakları ve Gördes Klinoptilolitlerinin Isıl Özelliklerinin
Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. Öğrenci: Serpil Özaydın. E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı
(Birinci DanıĢman: Doç. Dr. Günnur Koçar), 2005.
4) Sera Isıtması Ġçin GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı Bir Isı Pompası Sisteminin Tasarımı ile
Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri Kullanarak Performansının Değerlendirilmesi.
Öğrenci: Önder Özgener. E.Ü.-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, 2005.
5) GüneĢ Enerjisi Destekli Isı Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompalı Bir Kurutucunun Enerji ve Ekserji
Analizi. Öğrenci: Ebru Hancıoğlu. E.Ü.-F.B.E. GüneĢ Enerjisi Anabilim Dalı, 2006.
6) Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbinli Motorların Eksergoekonomik Analizi. Öğrenci: Enis T. Turgut. Anadolu
Üniversitesi-F.B.E. Sivil Havacılık Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Hikmet Karakoç), 2007.
7) Kojenerasyon Sistemlerinde Yapay Sinir Ağları Uygulaması ve Ekserji Analizi. Öğrenci: Yılmaz Yörü.
Osmangazi Üniversitesi-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Hikmet
Karakoç), 2008.
8) Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri Kullanılarak Kojenerasyon Sistemlerinin
Performansının Değerlendirilmesi. Öğrenci: Özgür Ballı. Osmangazi
Üniversitesi-F.B.E. Makina
Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Doç. Dr. Haydar Aras), 2008.
9) Tekstil Terbiye ĠĢletmelerinin Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemlerinin Uygulanmasıyla
Performansının Belirlenmesi. Öğrenci: Ahmet Çay. E.Ü-F.B.E. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı (Birinci
DanıĢman: Prof. Dr. IĢık Tarakçıoğlu), 2009.
10) Gıda Kurutma Sistemlerinin Ekserji Analizi. Öğrenci: Neslihan Çolak. E.Ü-F.B.E. GüneĢ Enerjisi
Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Günnur Koçar), 2009.
11) Jeotermal Esaslı Hidrojen Üretim Sistemlerinin Ekserji ve Eksergoekonomik Analizi. Öğrenci: Mustafa
Tolga Balta. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr. Ġbrahim Dinçer),
2010.
12) Biyokütle Esaslı Hidrojen Üretim Sistemlerinin Eksergoekonomik Analizi ve YaĢam Döngüsü
Değerlendirilmesi. Öğrenci: Yıldız Kalıncı. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci
DanıĢman: Prof. Dr. Ġbrahim Dinçer), 2011.
13) Piston-prop Uçak Motorlarında Ekserjoekonomik Çevresel Optimizasyon. Öğrenci: Önder Altuntaş.
Anadolu Üniversitesi-F.B.E. Sivil Havacılık Anabilim Dalı (Birinci DanıĢman: Prof. Dr. Hikmet Karakoç),
4
2011.
14) Özgün Isıl Enerji Depolama Sistemlerinin ve Uygulamalarının Performansının Değerlendirilmesi.
Öğrenci: Hakan Çalışkan. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı (Ġkinci DanıĢman: Prof. Dr.
Ġbrahim Dinçer), 2012.
15) Binaların Isıtılmasında Kullanılan Enerji Sistemlerinin Ekserjetik ve Eksergoekonomik Analiz
Yöntemleriyle Kıyaslanması. Öğrenci: Cem Tahsin Yücer. E.Ü-F.B.E. Makina Mühendisliği Anabilim
Dalı, 2013.
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (ISI-SCI kapsamında: 263 adet basılan + 8
adet “Article in Press ve Kabul ” olarak baskıda = 271 adet)
1)
HEPBASLI, A.: “Investigation of the Bubble Behaviour at the Free Surface of a Large ThreeDimensional Gas-Fluidised Bed”, International Journal of Energy Research 22(10):885-909 (1998).
2)
HEPBASLI, A.: “Estimation of Bed Expansions in a Freely-Bubbling Three-Dimensional Gas-Fluidised
Bed”, International Journal of Energy Research 22(15):1365-1380 (1998).
3)
GUNERHAN, G. G.; KOCAR, G.; HEPBASLI, A.: “Geothermal Energy Utilization in Turkey”,
International Journal of Energy Research 25(9):769-784 (2001).
4)
HEPBASLI, A.; OZDAMAR, A.; OZALP, N.: “Present Status and Potential of Renewable Energy
Sources in Turkey”, Energy Sources 23(7):631-648 (2001).
5)
HEPBASLI, A.; OZALP, N.: “Present Status of Cogeneration Applications in Turkey”, Energy Sources
24(2):169-177 (2002).
6)
HEPBASLI, A; OZALP, N.: “Development of Cogeneration in Turkey”, Energy Sources 24(3):193-202
(2002).
7)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Comparison of Solar Radiation Correlations for Izmir, Turkey”,
International Journal of Energy Research 26(5):413-430 (2002).
8)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Determination of Weibull Parameters for Wind Energy Analysis of Izmir,
Turkey”, International Journal of Energy Research 26(6):495-506 (2002).
9)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: ”Estimation of Solar Radiation Parameters for Izmir, Turkey”, International
Journal of Energy Research 26(7):807-823 (2002).
10)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: ”Prediction of Solar Radiation Parameters through Clearness Index for
Izmir, Turkey”, Energy Sources 24(8):773-785 (2002).
11)
HEPBASLI, A.: “Performance Evaluation of a Vertical Ground Source Heat Pump System in Izmir,
Turkey”, International Journal of Energy Research 26(13):1121-1139 (2002).
12)
HEPBASLI, A.; OTURANC, G.; ERGIN, E.; GENC, A.; KURNAZ, A.; IYIT, N.: “Simple Correlations for
Estimating the Energy Production of Turkey”, Energy Sources 24(9):855-867 (2002).
13)
HEPBASLI, A.; OZALP, N.: “Co-generation Studies in Turkey: An Application of a Ceramic Factory in
Izmir, Turkey”, Applied Thermal Engineering 22:679-691 (2002).
14)
AKDENIZ, R.C.; VARDAR-SUKAN, F.; HEPBASLI, A.: “Evaluation of Aegean Region Agro-industrial
Wastes as a Potential Energy Source”, Energy Sources 24(10):949-960 (2002).
15)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: “Current Status and Future Directions of Wind Energy Applications in
Turkey”, Energy Sources 24(12):1117-1129 (2002).
16)
HEPBASLI, A.; OZALP, N.: “Development of Energy Efficiency and Management Implementations in
the Turkish Industrial Sector”, Energy Conversion and Management 44(2):231-249 (2003).
17)
HEPBASLI, A.; AKDEMIR, O.; HANCIOGLU, E.: “Experimental Study of a Closed-Loop Vertical
Ground-Source Heat Pump System”, Energy Conversion and Management 44(4):527-548 (2003).
18)
OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: “Performance Evaluation of a Heat Pump Assisted Mechanical Opener
Dryer”, Energy Conversion and Management 44:1193-1207 (2003).
5
19)
HEPBASLI, A.; CANAKCI, C.: “Geothermal District Heating Applications in Turkey: A Case Study of
Izmir-Balcova”, Energy Conversion and Management 44:1285-1301 (2003).
20)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “A Study on Estimating Power Generation of Solar-Wind Hybrid Systems
in Izmir, Turkey”, Energy Sources 25(3):241-252 (2003).
21)
OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: “The Place of Natural Gas in Turkey‟s Energy Sources and Future
Perspectives”, Energy Sources 25(4):293-307 (2003).
22)
HEPBASLI, A.; KARAKUS, A.A.; ERKEK, M.: “Liquefied Petroleum Gas (LPG) as an Energy Source
in Turkey”, Energy Sources 25(5):373-382 (2003).
23)
HEPBASLI, A.; AKDENIZ, R.C.; VARDAR-SUKAN, F.; OKTAY, Z.: “Utilization of Olive Cake as a
Potential Energy Source in Turkey”, Energy Sources 25(5):405-417 (2003).
24)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Comparison of the Diffuse Fraction of Daily and Monthly Global
Radiation for Izmir, Turkey”, Energy Sources 25(7):637-649 (2003).
25)
HEPBASLI, A.: “Current Status of Geothermal Energy Applications in Turkey”, Energy Sources
25(7):667-677 (2003).
26)
OTURANC, G.; HEPBASLI, A.; GENC, A.: “Statistical Analysis of Solar Radiation Data”, Energy
Sources 25(11):1089-1097 (2003).
27)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “A Study on the Evaluation of Energy Utilization Efficiency in the Turkish
Residential-Commercial
Sector Using Energy and Exergy Analysis‟‟, Energy and Buildings
35(11):1145-1153 (2003).
28)
GOKCEN, G.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.: “Overview of Kizildere Geothermal Power Plant in
Turkey‟‟, Energy Conversion and Management 45(1):83-98 (2004).
29)
HEPBASLI, A.; AKDEMIR, O.: “Energy and Exergy Analysis of a Ground Source (Geothermal) Heat
Pump System‟‟, Energy Conversion and Management 45(5):737-753 (2004).
30)
AKDENIZ, R.C.; ACAROGLU, M.; HEPBASLI, A.: “Cotton Stalk as a Potential Energy Source”,
Energy Sources 26(1):65-75(2004).
31)
HEPBASLI, A.: “Coal as an Energy Source in Turkey”, Energy Sources 26(1):55-63 (2004).
32)
OZTURK, H.K.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: „‟Residential-Commercial Energy Input
Estimation Based on Genetic Algorithm (GA) Approaches: An Application of Turkey‟‟, Energy and
Buildings 36(2):175-183 (2004).
33)
HEPBASLI, A.: “Oil Shale as an Alternative Energy Source in Turkey”, Energy Sources 26(2):107-118
(2004).
34)
OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: “Natural Gas Implementation in Turkey: Part 1: Turkey‟s Natural Gas
Demand and Supplies”, Energy Sources 26(3):277-286 (2004).
35)
OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: “Natural Gas Implementation in Turkey: Part 2: Natural Gas Pipeline
Projects”, Energy Sources 26(3):287-297 (2004).
36)
OZTURK, H. K.; CEYLAN, H.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: „‟Estimating Petroleum Exergy Production
and Consumption using Vehicle Ownership and GDP based on Genetic Algorithm Approach‟‟,
Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(3):289-302 (2004).
37)
HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: „‟Evaluating the Energy Utilization Efficiency of Turkey‟s Renewable Energy
Sources during 2001‟‟, Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(3):237-255 (2004).
38)
HEPBASLI, A.; OZGENER, O.: „‟A Review on the Development of Wind Energy in Turkey‟‟,
Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(3):257-276 (2004).
39)
GOKCEN, G.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.: “Geothermal Fields Suitable for Power Generation‟‟,
Energy Sources 26(5):441-451 (2004).
40)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Solar Radiation Models: Part 1. A Review”, Energy Sources 26(5):507520 (2004).
6
41)
ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Solar Radiation Models: Part 2. Comparison and Developing New
Models‟‟, Energy Sources 26(5):521-530 (2004).
42)
HEPBASLI, A.; ULGEN, K.; EKE, R.: “Solar Energy Applications in Turkey”, Energy Sources
26(6):551-561 (2004).
43)
OZGENER, O.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: ‟‟Wind and Wave Potential‟‟, Energy Sources 26(9)891901 (2004).
44)
CANBAY, C.S.; HEPBASLI, A.; GOKCEN, G.: „‟Evaluating Performance Indices of a Shopping Centre
and Implementing HVAC Control Principles to Minimize Energy Usage‟‟, Energy and Buildings
36(6):587-598 (2004).
45)
HEPBASLI, A.; OZGENER, L.: „‟Development of Geothermal Energy Utilization
Review‟‟, Renewable & Sustainable Energy Reviews 8(5):433-460 (2004).
46)
OZTURK, H.K.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: “Three Different Genetic Algorithm
Approaches to the Estimation of Residential Exergy Input/Output Values”, Building and Environment
39(7):807-816 (2004).
47)
HEPBASLI, A.; OZGENER, O.: „‟Turkey‟s Renewable Energy Sources: Part 1. Historical
Development‟‟, Energy Sources 26(10):961-969 (2004).
48)
HEPBASLI, A.; OZGENER, O.: ‟Turkey‟s Renewable Energy Sources: Part 2. Potential and
Utilization‟‟, Energy Sources 26(10):971-982 (2004).
49)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Turkey‟s Sectoral Energy and Exergy Analysis between 1999 and 2000‟‟,
International Journal of Energy Research 28(13): 1177-1196 (2004).
50)
ULGEN, K.; GENC, A.; HEPBASLI, A.; OTURANC, G.: “Assessment of Wind Characteristics for
Energy Generation”, Energy Sources 26(13):1227-1237 (2004).
51)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Comparison of Turkey‟s Sectoral Energy Utilization Efficiencies between
1990 and 2000: Part 1. Utility and Industrial Sectors‟‟, Energy Sources 26(14):1331-1344 (2004).
52)
HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: “Comparison of Turkey‟s Sectoral Energy Utilization Efficiencies between
1990 and 2000: Part 2. Residential-Commercial and Transportation Sectors‟‟, Energy Sources
26(14):1345-1355 (2004).
53)
CANYURT, O. E.; CEYLAN, H.; OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.: „‟Energy Demand Estimation Based
on Two-Different Genetic Algorithm Approaches: An Application of Turkey‟‟, Energy Sources
26(14):1313-1320 (2004).
54)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Thermo-mechanical Exergy Analysis of Balcova
Geothermal District Heating System in Izmir, Turkey”, ASME Journal of Energy Resources
Technology 126(4):293-301 (2004).
55)
GENC, A.; ERISOGLU, M.; PEKGOR, A.; OTURANC, G.; HEPBASLI, A.; ULGEN, K.: „‟Estimation of
Wind Power Potential Using Weibull Distribution‟‟, Energy Sources 27(9):809-822 (2005).
56)
ACAROGLU, M.; KOCAR, G.; HEPBASLI, A.: „‟The Potential of Biogas Energy‟‟, Energy Sources
27(3):251-259 (2005).
57)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: “Experimental Performance Analysis of a Solar Assisted Groundsource Heat Pump Greenhouse Heating System„‟, Energy and Buildings 37(1):101-110 (2005).
58)
HEPBASLI, A.: “Development and Restructuring of Turkey's Electricity Sector:
Renewable & Sustainable Energy Reviews 9:311-343 (2005).
59)
CANYURT, O. E.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: “Estimating the Turkish ResidentialCommercial Energy Output Estimation Based on Genetic Algorithm (GA) Approaches”, Energy Policy
33:1011-1019 (2005).
60)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: “Experimental Investigation of the Performance of a Solar Assisted
Ground-source Heat Pump System for Greenhouse Heating„‟, International Journal of Energy
Research 29(2):217-231 (2005).
61)
CEYLAN, H.; OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: „‟Estimating Energy and Exergy Production
7
in Turkey: A
A Review”,
and Consumption Values using Three Different Genetic Algorithm Approaches. Part 1: Model
Development‟‟, Energy Sources 27:621-627 (2005).
62)
CEYLAN, H.; OZTURK, H. K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: „‟Estimating Energy and Exergy Production
and Consumption Values using Three Different Genetic Algorithm Approaches. Part 2: Application and
Scenarios‟‟, Energy Sources 27:629–639 (2005).
63)
HEPBASLI, A.: „‟Modeling of Sectoral Energy and Exergy Utilization‟‟, Energy Sources 27:903-912
(2005).
64)
GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: „‟Utilization of Basalt Stone as a Sensible Heat Storage Material‟‟,
Energy Sources 27:1357-1366 (2005).
65)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Analysis of Energy and Exergy Use of the Turkish Residential-Commercial
Sector”, Building and Environment 40(5):641-655 (2005).
66)
OZTURK, H.K.; CEYLAN, H.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.: „‟Electricity Estimation Using Genetic
Algorithm Approach: A Case Study of Turkey‟‟, Energy 30:1003-1012 (2005).
67)
BALKAN, F.; COLAK, N.; HEPBASLI, A.: “Performance Evaluation of a Triple Effect Evaporator with
Forward Feed using Exergy Analysis”, International Journal of Energy Research 29:455-470 (2005).
68)
GUNHAN, T.; DEMIR, V.; HANCIOGLU, E.; HEPBASLI, A.: “Mathematical Modelling of Drying of
Bay Leaves”, Energy Conversion and Management 46 (11-12):1667-1679 (2005).
69)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Exergy Analysis of Salihli Geothermal District Heating
System in Manisa, Turkey”, International Journal of Energy Research 29(5):398-408 (2005).
70)
HEPBASLI, A.: “Thermodynamic Analysis of a Ground-source Heat Pump System for District
Heating”, International Journal of Energy Research 7:671-687 (2005).
71)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: “Performance Analysis of a Solar Assisted Ground-source Heat
Pump System for Greenhouse Heating: An Experimental Study”, Building and Environment
40(8):1040-1050 (2005).
72)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analysis of a Solar Assisted Ground-source Heat
Pump Greenhouse Heating System”, Applied Thermal Engineering 25(10):1459-1471 (2005).
73)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Energy and Exergy Analysis of Geothermal District
Heating Systems: An Application”, Building and Environment 40:1309–1322 (2005).
74)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Energy and Exergy Analysis of the Gonen Geothermal
District Heating System, Turkey”, Geothermics 34:632-645 (2005).
75)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: „‟An Economical Analysis on a Solar Greenhouse Integrated Solar
Assisted Ground Coupled Heat Pump System„‟, Transactions of the ASME Journal of Energy
Resources Technology 128:28-34 (2006).
76)
OZTURK, H.K.; CANYURT, O. E.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: „‟An Application of Genetic Algorithm
(GA) Search Techniques to the Future Total Exergy Input/Output Estimation‟‟, Energy Sources, Part A
28(8):715-725 (2006).
77)
OZTOP, H. F.; HEPBASLI, A.: “Cogeneration and Trigeneration Applications”. Energy Sources, Part A
28(8):743-750 (2006).
78)
ESKIN, N.; HEPBASLI, A.: “Development and Applications of Clean Coal Fluidized Bed Technology”,
Energy Sources, Part A 28(12):1085-1097 (2006).
79)
BABA, A.; OZGENER, L.; HEPBASLI, A.: “Environmental and Exergetic Aspects of Geothermal
Energy“, Energy Sources, Part A 28(7):597-609 (2006).
80)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Estimating the Energy and Exergy Utilization Efficiencies for
Residential-Commercial Sector: An Application”, Energy Policy 34:1097-1105 (2006).
81)
CANYURT, O. E.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: “Genetic Algorithm (GA) Approaches
for the Transport Energy Demand Estimation: Model Development and Application”, Energy Sources,
Part A 28(15):1405-1413 (2006).
8
the
82)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Assessment of the Energy Utilization Efficiency in the Turkish
Transportation Sector between 2000 and 2020 using Energy and Exergy Analysis Method”, Energy
Policy 34(13):1611–1618 (2006).
83)
OZTURK, H. K.; ATALAY, O.; YILANCI, A.; HEPBASLI, A.: “Energy and Exergy Analysis of Kızıldere
Geothermal Power Plant, Turkey”, Energy Sources, Part A 28(15):1415-1424 (2006).
84)
OZAYDIN, S.; KOCER, G.; HEPBASLI, A.: “Natural Zeolites in Energy Applications”, Energy Sources,
Part A 28(15):1425-1431 (2006).
85)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Effect of Reference State on the Performance of Energy
and Exergy Evaluation of Geothermal District Heating Systems: Balcova Example”, Building and
Environment 41(6):699-709 (2006).
86)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Performance Investigation of Two Geothermal District
Heating Systems for Building Applications: Energy Analysis”, Energy and Buildings 38(4):286-292
(2006).
87)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Assessment of the Energy and Exergy Utilization Efficiencies in the
Turkish Agricultural Sector ”, International Journal of Energy Research 30:659-670 (2006).
88)
UTLU, Z.; SOGUT, Z.; HEPBASLI, A.; OKTAY, Z.: “Energy and Exergy Analyses of a Raw Mill in a
Cement Production”, Applied Thermal Engineering 26:2479-2489 (2006).
89)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: ”Investigation of the Energetic and Exergetic Performance
of the Gonen Geothermal District Heating System”, Proceedings of the Institution of Mechanical
Engineers, Part A, Journal of Power and Energy 220(7):671-679 (2006).
90)
ARAS, H.; BALLI, O.; HEPBASLI, A.: “Estimating the Horizontal Diffuse Solar Radiation over the
Central Anatolia Region of Turkey”, Energy Conversion and Management 47(15-16):2240-2249
(2006).
91)
OZCELIK, Y.; HEPBASLI, A.: “Estimating Petroleum Exergy Production and Consumption Values
using Simulated Annealing Approach”, Energy Sources, Part B, 1(3):255-266 (2006).
92)
HEPBASLI, A.: “Reforming the Energy Market and Utilization of Electrical Energy”, Energy Sources,
Part B 1(2):171-179 (2006).
93)
ARAS, H.; BALLI, O.; HEPBASLI, A.: “Global Solar Potential. Part 1: Model Development”, Energy
Sources, Part B, 1(3):303-315 (2006).
94)
ARAS, H.; BALLI, O.; HEPBASLI, A.: “Global Solar Potential. Part 2: Statistical Analysis”, Energy
Sources Part B, 1(3):317-326 (2006).
95)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Analyzing the Energy Utilization Efficiency of Renewable Energy
Resources. Part 1: Energy Analysis Method”, Energy Sources, Part B 1(4):341-353 (2006).
96)
HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: “Analyzing the Energy Utilization Efficiency of Renewable Energy
Resources. Part 2: Exergy Analysis Method”, Energy Sources, Part B 1(4):355-366 (2006).
97)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “A Review on Analyzing and Evaluating the Energy Utilization Efficiency of
Countries”, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(1):1-29 (2007).
98)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: “A Review on the Energy and Exergy Analysis of Solar Assisted Heat
Pump Systems”, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(3):482-496 (2007).
99)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Parametrical Investigation of the Effect of Dead (Reference) State on
Energy and Exergy Utilization Efficiencies of Residential-Commercial Sectors: A Review and an
Application”, Renewable & Sustainable Energy Reviews 11(4):603-634 (2007).
100) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: „‟A Parametrical Study on the Energetic and Exergetic Assessment of
a Solar Assisted Vertical Ground-source Heat Pump System used for Heating a Greenhouse‟‟,
Building and Environment 42(1):11-24 (2007).
101) GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: “Determination of the Optimum Tilt Angle of Solar Collectors for
Building Applications”, Building and Environment 42(2):779-783 (2007).
102) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.; OZGENER, L.: “A Parametric Study on the Exergoeconomic
9
Assessment of a Vertical Ground Coupled (Geothermal) Heat Pump System”, Building and
Environment 42(3):1509-1515 (2007).
103) OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: “Modeling and Performance Evaluation of
(Geothermal) Heat Pump Systems”, Energy and Buildings 39(1):89-98 (2007).
Ground Source
104) KAVAK AKKPINAR, E.; HEPBASLI, A.: “A Comparative Study on Exergetic Assessment of Two
Ground-Source (Geothermal) Heat Pump Systems for Residential Applications”, Building and
Environment 42(5):2004-2013 (2007).
105) COLAK, N.; HEPBASLI, A.: “Performance Analysis of Drying of Green Olive in a Tray Dryer”, Journal
of Food Engineering 80(4):1188-1193 (2007).
106) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.; ROSEN, MA.: ”Exergoeconomic Analysis of Geothermal
District Heating Systems: A Case Study”, Applied Thermal Engineering 27(8-9):1303-1310 (2007).
107) HANCIOGLU
KUZGUNKAYA,
E.;
HEPBASLI,
A.:
“Exergetic
Evaluation
of
Drying
of
Laurel
Leaves
in
a
Vertical
Ground-source
Heat
Pump Drying Cabinet”, International Journal of Energy Research 31(3):219-328 (2007).
108) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: ”Exergy Analysis of Two Geothermal District Heating
Systems for Building Applications”, Energy Conversion and Management 48(4):1185-1192 (2007).
109) GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Modeling and Performance Evaluation of Solar Water
Heating Systems for Building Applications”, Energy and Buildings 39(5):509-516 (2007).
110) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “A Review and Assessment of the Energy Utilization Efficiency in the
Turkish Industrial
Sector using Energy and Exergy Analysis Method”, Renewable & Sustainable
Energy Reviews 11(7):1438-1459 (2007).
111) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.; AKDENIZ, C.: “Energetic and Exergetic Aspects of Cotton Stalk Production
in Establishing Energy Policies", Energy Policy 35(5):3015-3024 (2007).
112) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Parametric Study of the Effect of Reference State on
Energy and Exergy Efficiencies of Geothermal District Heating Systems (GDHSs): An Application of
the Salihli GDHS in Turkey”, Heat Transfer Engineering 28(4):357-364 (2007).
113) HEPBASLI, A.; BALTA, M.T.: “A Study on Modeling and Performance Assessment of a Heat Pump
System for Utilizing
Low Temperature Geothermal Resources in Buildings”,
Building and
Environment 42(10):3747-3756 (2007).
114) HANCIOGLU KUZGUNKAYA, E.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Performance Assessment of a Ground
Source Heat Pump Drying System”, International Journal of Energy Research 31(8):760-777 (2007).
115) BALLI, O.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Performance Evaluation of a Combined Heat and
Power (CHP) System in Turkey”, International Journal of Energy Research 31(9):849-866 (2007).
116) OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “A Key Review on Performance Improvement Aspects of
Geothermal District Heating Systems and Applications”, Renewable & Sustainable Energy Reviews
11(8):1675-1697 (2007).
117) CANYURT, O.E.; OZTURK, H.K.; HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: ”Modelling and Application of Genetic
Algorithm (GA) Approach to Estimating the Future Total Energy Input Values”, Energy Sources, Part A
29(10):861-871 (2007).
118) HEPBASLI, A.: “Thermoeconomic Analysis of Household Refrigerators”, International Journal of
Energy Research 31(10):947-959 (2007).
119) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Assessment of the Turkish Utility Sector through Energy and Exergy
Analyses”, Energy Policy 35(10):5012-5020 (2007).
120) CAY, A.; TARAKÇIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Performance Assessment of a Stenter
System in a Textile Finishing Mill”, International Journal of Energy Research 31(13):1251-1265
(2007).
121) BALLI, O.; ARAS, H.; ARAS, N.; HEPBASLI, A.: “Estimating and Statistical Analyzing the Global
Solar Radiation Potential over Big Cities in Turkey”, Energy Exploration and Exploitation 25(4):301-
10
311 (2007).
122) HEPBASLI, A.: “Exergetic Modeling and Assessment of Solar Assisted Domestic Hot Water Tank
Integrated Ground-source Heat Pump Systems for Residences”, Energy and Buildings 39(12):12111217 (2007).
123) TURGUT, E.; KARAKOC, E.T.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Analysis of an Aircraft Turbofan Engine”,
International Journal of Energy Research 31(14):1383-1397 (2007).
124) HEPBASLI, A.: “A Study on Estimating the Energetic and Exergetic Prices of Various Residential
Energy Sources”, Energy and Buildings 40(3):308-315 (2008).
125) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Thermo-economic Analysis of Energy Utilization in
Residential-commercial Sector: An Application”, Building and Environment 43(5):896-904 (2008).
the
126) KALINCI. Y.; HEPBASLI. A.; TAVMAN. I.: ”Determination of Optimum Pipe Diameter along with
Energetic and Exergetic Evaluation of Geothermal District Heating Systems: Modeling and Application”,
Energy and Buildings 40(5):742-755 (2008).
127) HEPBASLI, A.: “A Key Review on Exergetic Analysis and Assessment of Renewable Energy
Resources for a Sustainable Future”, Renewable & Sustainable Energy Reviews 12(3):593-661
(2008).
128) BALLI, O.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analysis of a Combined Heat and Power
(CHP) System”, International Journal of Energy Research 32(4):273-289 (2008).
129) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Energetic and Exergetic Assessment of the Industrial Sector at Varying
Dead (Reference) State Temperatures: A Review with an Illustrative Example”, Renewable &
Sustainable Energy Reviews 12(5):1277-1301 (2008).
130) KARA, O.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Assessment of Direct Expansion Solar Assisted
Heat Pump Systems: Review and Modeling”, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 12(5):13831401 (2008).
131) COLAK, N.; HANCIOGLU KUZGUNKAYA, E.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Assessment of Drying of
Mint Leaves in a Heat Pump Dryer”, Journal of Food Process Engineering 31(3):281-298 (2008).
132) KARADELI, C.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Assessment of Transmission Concentrated
Solar Energy Systems via Optical Fibres for Building Applications”, Energy and Buildings 40(8):15021512 (2008).
133) BALLI, O.; ARAS, H.; ARAS, N.; HEPBASLI, A.: “Exergetic and Exergoeconomic Analysis of an
Aircraft Jet Engine (AJE)”. International Journal of Exergy 5(5-6):567-581 (2008).
134) BALTA, M.T.; KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.: “Evaluating a Low Exergy Heating System from the
Power Plant through the Heat Pump to the Building Envelope”, Energy and Buildings 40(10):17991804 (2008).
135) GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.; GIRESUNLU, U.: “Environmental Impacts from the Solar Energy
Systems”, Energy Sources Part A 31(2):131-138 (2009).
136) HEPBASLI, A.; ERBAY, Z.; ICIER, F.: COLAK, N.; HANCIOGLU. E.: “A Review of Gas Engine Driven
Heat Pumps (GEHPs) for Residential and Industrial Applications”. Renewable & Sustainable Energy
Reviews 13:85-99 (2009).
137) ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: “Diffuse Solar Radiation Estimation Models: A Review with an Illustrative
Example”, Energy Conversion and Management 50:149-156 (2009).
138) HEPBASLI, A.: “Exergetic Modeling of Oil Shale-fired Circulating Fluidized Bed Systems”, Energy
Sources, Part A 31(4):325–337 (2009)
139) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Aspects of Sectoral Energy Utilization for Turkish
Industrial Sector and their Impact on Energy Policy”, Energy Policy 37:577-587 (2009).
140) KALINCI, Y.; BALTA, T.M.; HEPBASLI, A.: “Performance Assessment of a Geothermally Heated
Building”, Energy Policy 37(4):1502-1508 (2009).
141) TURGUT, E.; KARAKOC, E.T.;
HEPBASLI, A.; ROSEN, M.A.: “Exergy Analysis of an Aircraft
11
Turbofan Engine:CF6-80”, International Journal of Exergy 6(2):181-199 (2009).
142) BALTA, M.T.; DINCER, I:, HEPBASLI, A.: “Thermodynamic Assessment of Geothermal
Energy Use in Hydrogen Production”, International Journal of Hydrogen Energy 34(7):2922-2936
(2009).
143) HEPBASLI, A.; KALINCI, Y.: “A Review of Heat Pump Water Heating Systems”, Renewable &
Sustainable Energy Reviews 13(6-7):1211-1229 (2009).
144) CAY, A.; TARAKÇIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: “Assessment of Finishing Processes by Exhaustion
Principle for Textile Fabrics: An Exergetic Approach”, Applied Thermal Engineering 29(11-12):25542561 (2009).
145) CAY, A.; TARAKÇIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: “A Study on the Exergetic Analysis of Continuous Textile
Dryers”, International Journal of Exergy 6(3):422-439 (2009).
146) TURGUT, E.; KARAKOC, E.T.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analysis of an Aircraft Turbofan
Engine”, International Journal of Exergy 6(3):277-294 (2009).
147) BALTA, T.M.; HEPBASLI, A.; HANCIOGLU, E.; OZCANLI, C.; YILMAZER, E.; YURDAKUL, I.,
DISBUDAK, I.: “Exergetic Analysis of a Continuous Bi-axially Oriented Polypropylene (BOPP) Film
Unit in a Plastics Processing Plant, International Journal of Exergy 6(3):440-456 (2009).
148) COLAK, N.; HEPBASLI, A.: “A Review of Heat Pump Drying: Part 1 – Systems, Models and Studies”,
Energy Conversion and Management 50(9): 2180-2186 (2009).
149) COLAK, N.; HEPBASLI, A.: “A Review of Heat Pump Drying (HPD): Part 2 – Applications and
Performance Assessments”, Energy Conversion and Management 50(9): 2187-2199 (2009).
150) SOGUT, Z.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: “Energetic and Exergetic Assessment of a Trass Mill Process
in a Cement Plant”, Energy Conversion and Management 50(9): 2316-2323 (2009).
151) CALISKAN, H.; TAT, M.E.; HEPBASLI, A.: “Performance Assessment of an Internal Combustion
Engine at Varying Dead (Reference) State Temperatures”, Applied Thermal Engineering 29(16):34313436 (2009).
152) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Biomass-based Hydrogen Production: A Review and
Analysis”, International Journal of Hydrogen Energy 34(21):8799-8817 (2009).
153) SOGUT, Z.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: “Investigation of Effect of Varying Dead-state Temperatures
on Energy and Exergy Analyses of a Raw Mill Process in a Cement Plant”, International Journal of
Exergy 6(5):655-670 (2009).
154) BALTA, M. T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: “Geothermal-Based Hydrogen Production Using
Thermochemical and Hybrid Cycles: A Review and Analysis”, International Journal of Energy
Research 34(9):757–775 (2009).
155) CALISKAN, H.; TAT, M.E., HEPBASLI, A.; VAN GERPEN, J. H.: “Exergy Analysis of Engines Fueled
with Biodiesel from High-oleic Soybeans based on Experimental Values”, International Journal of
Exergy 7(1):20-36 (2010).
156) YORU, Y.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.: “Exergy Analysis of a Cogeneration System through
Artificial Neural Network (ANN) Method”, International Journal of Exergy 7(2):178-191 (2010).
157) HANCIOGLU. E.; HEPBASLI, A.; ICIER, F.; COLAK, N.; ERBAY, Z.: “Performance Investigation of
the Drying of Parsley in a Tray Dryer System” , Int. Journal of Exergy 7(2):193-210 (2010).
158) YORU, Y.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.: “Dynamic Energy and Exergy Analyses of an Industrial
Cogeneration System”, Int. J. Energy Research 34(4):345-356 (2010).
159) ERBAY, Z.; ICIER, F.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Performance Assessment of a Pilot Scale Heat
Pump Belt Conveyor Dryer”, International Journal of Energy Research 34(4):249-264 (2010).
160) CALISKAN, H.; TAT, M.E:, HEPBASLI, A.: “A Review on Exergetic Analysis and Assessment of
Various Types of Engines”, International Journal of Exergy 7(3):287-310 (2010).
161) HEPBASLI, A.; ERBAY, Z.; COLAK, N.; KUZGUNKAYA, E.; ICIER, Z.: “Exergetic Performance
Assessment of Three Different Food Driers”, Proceedings of the Institute of the Mechanical Engineers
12
Part A, Journal of Power and Energy 224(1):1-12. (2010).
162) ICIER, Z.; ERBAY, Z.; KUZGUNKAYA, E.; COLAK, N.; HEPBASLI, A.: “A Comparative Study on
Exergetic
Performance
Assessment
for
Drying
of
Broccoli
Florets
in Three Different Drying Systems”, Drying Technology 28(2):193-204 (2010).
163) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Assessment of Industrial Furnaces”, Journal of
Resources Technology 132(1):1-7 (2010).
Energy
164) BOZOGLAN, E.; HEPBASLI, A.: “Performance Improvements for Olive Oil Refining Plants”, Int. J.
Energy Research 34(6):476-493 (2010).
165) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: Efficiency Assessment of an Integrated Gasifier/Boiler
System for Hydrogen Production with Different Biomass Types”, International Journal of Hydrogen
Energy 35(10): 4991-5000 (2010).
166) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: “Potential Methods for Geothermal-Based Hydrogen
Production”, International Journal of Hydrogen Energy 35(10):4949-4961 (2010).
167) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: “Energy and Exergy Prices of Various Energy Sources along with
their CO2 Equivalents”, Energy Policy 38(7):3468-3481 (2010).
168) HEPBASLI, A.: “A Review on Energetic, Exergetic and Exergoeconomic Aspects of Geothermal
District Heating Systems (GDHSs)", Energy Conversion and Management 51(10):2041-2061 (2010).
169) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: “Performance and Sustainability Assessment of Energy
Options for Building HVAC Applications”, Energy and Buildings 42(8):1320-1328 (2010)
170) OZDEMIR, K.; HEPBASLI, A.; ESKIN, N.: “Exergoeconomic Analysis of a Fluidized Bed
Coal
Combustor (FBCC) Steam Power Plant”, Applied Thermal Engineering 30(13): 1621-1631 (2010).
171) BALLI, O.: ARAS, H.; HEPBASLI, A.: “Thermodynamic and Thermoeconomic Analyses of a
Trigeneration (TRIGEN) System with a Gas-diesel Engine, Part I: Methodology”, Energy Conversion
and Management 51(11):2252-2259 (2010).
172) BALLI, O.: ARAS, H.; HEPBASLI, A.: “Thermodynamic and Thermoeconomic Analyses of a
Trigeneration (TRIGEN) System with a Gas-diesel Engine, Part II: An Application”, Energy Conversion
and Management 51(11):2260-2271 (2010).
173) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: “Energy and Exergy Analyses of Ice Rink Buildings at Varying
Reference Temperatures”, Energy and Buildings 42(9):1418-1425 (2010).
174) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: “Energy and Exergy Analyses of a New 4-Step Copper–
Chlorine Cycle for Geothermal-Based Hydrogen Production”, Energy 35(8):3263-3272 (2010).
175) EZAN, M.A.; OZDOGAN, M.; GUNERHAN, H.; EREK, A.; HEPBASLI, A.: “Energetic and Exergetic
Analysis and Assessment of a Thermal Energy Storage (TES) Unit for Building Applications”, Energy
and Buildings 42(10):1896-1901 (2010).
176) HURDOGAN, E.; BUYUKALACA, O.; YILMAZ, T.; HEPBASLI, A.: “Experimental Investigation of a
Novel Desiccant Cooling System”, Energy and Buildings 42(11):2049-2060 (2010).
177) CAY, A.; TARAKCIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Analysis of Textile Convective Drying with
Stenters by Sub-system models: Part 1- Exergetic Modeling and Evaluation”, Drying Technology
28(12):1359-1367 (2010).
178) CAY, A.; TARAKCIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Analysis of Textile Convective Drying with
Stenters by Sub-system Models: Part 2- Parametric Study on Exergy Analysis”, Drying Technology
28(12):1368-1376 (2010).
179) HEPBASLI, A.; HANCIOGLU, E.; ICIER, F.; ERBAY, Z.; COLAK, N.: “Exergoeconomic Analysis of
Plum Drying in a Heat Pump Conveyor Dryer”, Drying Technology 28(12):1385-1395 (2010).
180) GUNGOR, AYSEGUL; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Analysis and Evaluation of a New
Application of Gas Engine Heat Pumps (GEHPs) for Food Drying Processes”, Applied Energy
88(3):882-891 (2011).
181) KALINCI, Y., HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Exergetic Performance Assessment of Gasification and
13
Pyrolysis Processes of Pre-treated Wood Board Wastes”, International Journal of Exergy 8(1):99-112
(2011).
182) YUCER, C.T.; HEPBASLI, A.: “Thermodynamic Analysis of a Building
Method”, Energy and Buildings 43(2-3):542-548 (2011).
using Exergy Analysis
183) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Exergy Analysis and Sustainability Assessment of a
Solar-Ground based Heat Pump with Thermal Energy Storage”, ASME Journal of Solar Energy
Engineering 133:1-8 (2011).
184) GUNGOR, AYSEGUL; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analyses of a Gas Engine
Driven Heat Pump Drier and Food Drying Process”, Applied Energy 88(8):2677-2684 (2011).
185) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Cost Analysis and Sustainability Assessment of an Internal
Combustion Engine``, International Journal of Exergy 8(3):310-324 (2011).
186) BOZOGLAN, E.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analysis of an Olive Oil Refining Plant”,
International Journal of Exergy 8(3):359-377 (2011).
187) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Exergetic and Sustainability Performance Comparison of
Novel and Conventional Air Cooling Systems for Building Applications”, Energy and Buildings
43(6):1461-1472 (2011).
188) HURDOGAN, E.; BUYUKALACA, O.; HEPBASLI, A.; YILMAZ, T.: “Exergetic Modeling and
Experimental Performance Assessment of a Novel Desiccant Cooling System”, Energy and Buildings
43(6):1489-1498 (2011).
189) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.; MAISOTSENKO, V.: “Thermodynamic Performance
Assessment of a Novel Cooling Cycle: Maisotsenko Cycle”, International Journal of Refrigeration
34(4):980-990(2011).
190) HEPBASLI, A.; ALSUHAIBANI, Z.: “Exergetic and Exergoeconomic Aspects of Wind Energy Systems
in Achieving Sustainable Development”, Renewable & Sustainable Energy Reviews 15(6):2810-2825
(2011).
191) BEKTAS, G.; BALKAN, F.; HEPBASLI, A.: “Energy and Exergy Analyses of a Sulfation Unit in a
Powder Detergent Plant”, International Journal of Exergy 8(4):447-459 (2011).
192) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analysis of a Hybrid Copper Chlorine
Cycle Driven by Geothermal Energy for Hydrogen Production”, International Journal of Hydrogen
Energy 36:11300-11308 (2011).
193) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Comparative Exergetic Performance Analysis of Hydrogen
Production from Oil Palm Wastes and Some Other Biomasses”, International Journal of Hydrogen
Energy 36:11399-11407 (2011).
194) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Exergoeconomic Analysis of Hydrogen Production from
Plasma Gasification of Sewage Sludge using Specific Exergy Cost (SPECO) Method”, International
Journal of Hydrogen Energy 36:11408-11417 (2011).
195) HEPBASLI, A.: “A Comparative Investigation of Various Greenhouse Heating Options using Exergy
Analysis Method”, Applied Energy 88:4411-4423 (2011).
196) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.; TURAN, M.: “Performance Analysis and Assessment of an Industrial Dryer
in a Ceramic Production”, Drying Technology 29(15):1792-1813 (2011).
197) DEMIR, B; UTLU, Z; KOCAR, G; HEPBASLI, A.: ”Exergy Assessment of a Biodiesel Production
Process: An Application”, Journal of the Energy Institute 84(4):236-245 (2011).
198) HEPBASLI, A.; ALSUHAIBANI, Z.: “A Key Review on Present Status and Future Directions of Solar
Energy Studies and Applications in Saudi Arabia”, Renewable & Sustainable Energy Reviews
15(9):5021-5050 (2011).
199) HEPBASLI, A.: “Low Exergy (LowEx) Heating and Cooling Systems for Sustainable Buildings and
Societies”, Renewable & Sustainable Energy Reviews 16(1):5297-5328 (2012).
200) GUNGOR, A.; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic (Thermoeconomic) Analysis and
14
Performance Assessment of a Gas Engine Driven Heat Pump Drying System Based on
Experimental Data”, Drying Technology 30(1):52-62 (2012).
the
201) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: “A Comparative Study on Energetic, Exergetic and
Environmental Performance Assessments of Novel M-cycle Based Air Coolers for Buildings”, Energy
Conversion and Management 56:69-79 (2012).
202) YUCER, C.T.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analysis of a Central Heating System
Generation Stage to the Building Envelope”, Energy and Buildings 47:592-599 (2012).
from the
203) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: “Energy and Exergy Analyses of Magnesium-Chlorine (MgCl) Thermochemical Cycle”, International Journal of Hydrogen Energy 37(6):4855-4862 (2012).
204) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: “Energy and Exergy Analyses of Combined
Thermochemical and Sensible Thermal Energy Storage Systems for Building Heating Applications”,
Energy and Buildings 48:103-111 (2012).
205) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: "Exergoenvironmental Analysis of Piston-prop
Aircrafts", International Journal of Exergy 10(3):290-298 (2012).
206) CAY, A.; TARAKCIOĞLU, I.; HEPBASLI, A.:
“A Comparative Study on the Exergoeconomic
Analysis of Textile Dryers Using SPECO Method”, Tekstil ve Konfeksiyon 2:125-131 (2012).
207) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: “Thermodynamic Analyses and Assessments of Various
Thermal Energy Storage Systems for Buildings”, Energy Conversion and Management 62:109-122
(2012).
208) EL-LEATHY, A.; RAMADAN, M.H.M.; HEPBASLI, A.: “Exergy Analysis of Combustion Characteristics
and NOx Emissions of a Dual Fuel Engine”, International Journal of Exergy. International Journal of
Exergy 10(4):417-441 (2012).
209) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: "Life Cycle Assessment of Hydrogen Production from
Biomass Gasification Systems", International Journal of Hydrogen Energy 37(19):14026-14039
(2012).
210) KALINCI, Y., HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Exergoeconomic Analysis and Performance Assessment of
Hydrogen and Power Production Using Different Gasification Systems”, Fuel 102:187-198 (2012).
211) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Exergoeconomic Analysis of Hydrogen Production from
Biomass Gasification”, International Journal of Hydrogen Energy 37(21):16402-16411 (2012).
212) BOZOGLAN, E.; MIDILLI, A.; HEPBASLI, A.: "Sustainable Assessment of Solar Hydrogen Production
Techniques", Energy 46:85-93 (2012).
213) SOGUT, Z.; OKTAY, Z.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: "Investigation of Environmental and
Exergetic Performance for a Cool-preparing Unit in Cement Processes", Energy 46:72-77 (2012).
214) ALSUHAIBANI, Z.; ERSOY, H.K.; HEPBASLI, A.: “Exergetic and Sustainability Performance
Assessment of Geothermal (Ground Source) Ejector Heat Pumps”, International Journal of Exergy
11(3): 371-386 (2012).
215) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, H.T.; HEPBASLI, A.: “Exergetic, Exergoeconomic and Sustainability
Assessments of Piston-prop Aircraft Engines”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, J.of Thermal Science and
Technology 32(2):133-143 (2012).
216) HURDOGAN, E.; BUYUKALACA, O.; YILMAZ, T.; HEPBASLI, A.: UCKAN, I.: "Investigation of Solar
Energy Utilization in a Novel Desiccant Based Air Conditioning System", Energy and Buildings 55:757764 (2012).
217) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: "Exergoeconomic, Enviroeconomic and Sustainability
Analyses of a Novel Air Cooler", Energy and Buildings 55:747-756 (2012).
218) BOYAR, S.; AKDENIZ R.C.; HEPBASLI, A.: “Performance Evaluation of An Extruder System in a
Mixed Factory”, Journal of Food Agriculture & Environment 10(3-4):524-527 (2012).
219) BOYAR, S.; HEPBASLI, A.; AKDENIZ R.C.: “Energy Utilization Needs in Turkish Mixed Feed
Industry”, Journal of Food Agriculture & Environment 10(3-4):528-533 (2012).
15
220) BAYRAK, F.; OZTOP, H.F.; HEPBASLI, A.: ”Energy and Exergy Analyses of Porous Baffles Inserted
Solar Air Heaters for Building Applications”, Energy and Buildings 67:338-345 (2013).
221) OZTOP, H.F.; BAYRAK, F.; HEPBASLI, A.: ”Energetic and Exergetic Aspects of Solar Air Heating
(Solar Collector) Systems", Renewable and Sustainable Energy Reviews 21:59-83 (2013).
222) HÜRDOĞAN E..; BÜYÜKALACA O.; BALTA M.T.; HEPBASLI, A.; YILMAZ, T.:”Experimental
Exergoeconomic Assessment of a Desiccant Cooling System", Energy Conversion and Management
69:9-16 (2013).
223) HEPBAġLI, A.; KEÇEBAġ, A.: “A Comparative Study on Conventional and Advanced Exergetic
Analyses of Geothermal District Heating Systems based on Actual Operational Data”, Energy and
Buildings 61C:193-201 (2013).
224) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic and Environmental Impact Analyses of
a Renewable Energy Based Hydrogen Production System”, International Journal of Hydrogen Energy
38(14):6104-6111 (2013).
225) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: “Performance Assessment of Hydrogen Production from a
Solar-assisted Biomass Gasification System”, International Journal of Hydrogen Energy 38(14):61206129 (2013).
226) YUCER, C.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analyses of an Energy Supply Chain for Space Heating
in a Building”, Energy and Buildings 62:343-349 (2013).
227) ALSUHAIBANI, Z.; HEPBASLI, A.: "Future Aspects of Geothermal Energy in Saudi Arabia”, Energy
Sources, Part A-Recovery, Utilization and Environmental Effects 35:1-10 (2013).
228) ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: “Advanced Exergy Analysis of a Heat Pump Drying System Used in Food
Drying”, Drying Technology 31(7):802-810 (2013).
229) HEPBAġLI, A. “Low Exergy Modeling and Performance Analysis of Greenhouses Coupled to Closed
Earth–to–Air Heat Exchangers (EAHEs)”, Energy and Buildings 64:224-230 (2013).
230) GUNGOR, AYSEGUL; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A., GUNERHAN, H.: “Splitting the Exergy Destruction
into Avoidable and Unavoidable Parts of a Gas Engine Heat Pump (GEHP) for Food Drying Processes
based on Experimental Values”, Energy Conversion and Management 73:309-316 (2013).
231) BALLI, O.; HEPBASLI, A.: “Energetic and Exergetic Analyses of T56 Turboprop Engine”, Energy
Conversion and Management 73:106-120 (2013).
232) ELIAS, M.M.; MIQDAD, M.; MAHBUBUL, I.M.; SAIDUR, R.; KAMALISARVESTANI, M.; SOHEL, M.R.;
HEPBASLI, A.; RAHIM, N.A.; AMALINA, M.A.: 2013. “Effect of Nanoparticle Shape on the Heat
Transfer and Thermodynamic Performance of a Shell and Tube Heat Exchanger”, International
Communications in Heat and Mass Transfer 44:93-99 (2013).
233) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, H.T.; HEPBASLI, A.: “Investigation of Environmental Impact Caused by
Aircraft Engines”, International Journal of Global Warming 5(3):282-295 (2013).
234) COLAK, N.; ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: "Performance Assessment and Optimization of Industrial
Pasta Drying", International Journal of Energy Research", 37(8):913-922 (2013).
235) ALIM, M.A.; ABDIN, Z.; SAIDUR, R.; HEPBASLI, A.; KHAIRUL, M.A.; RAHIM, N.A.: “Analyses of
Entropy Generation and Pressure Drop for a Conventional Flat Plate Solar Collector Using Different
Types of Metal Oxide Nanofluids”, Energy and Buildings 66:289-296 (2013).
236) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: “Energy, Exergy and Sustainability Analyses of Hybrid
Renewable Energy Based Hydrogen and Electricity Production and Storage Systems: Modeling and
Case Study”, Applied Thermal Engineering 61:784-798 (2013).
237) GUNHAN, T.; EKREN, O.; DEMIR, V.; HEPBASLI, A.; EREK, A.; SENCAN SAHIN, A.: “Experimental
Exergetic Performance Evaluation of a Novel Solar Assisted Li-Cl-H2O Absorption Cooling System”,
Energy and Buildings 68:138-146 (2014).
238) KECEBAS, A.; HEPBASLI, A:. ”Conventional and Advanced Exergoeconomic Analyses of
Geothermal District Heating Systems”, Energy and Buildings 69:434-441 (2014).
16
239) AÇIKALP, E.; Aras, H.; HEPBASLI, A.: “Advanced Exergoeconomic Analysis of an Electricitygenerating Facility that Operates with Natural Gas”, Energy Conversion and Management, 78:452-460
(2014).
240) COSKUN, C.; ERTÜRK, M.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: “A New Approach to Determine the Outdoor
Temperature
Distributions
for
Building
Energy
Calculations”,
Energy Conversion and Management 78:165-172 (2014).
241) KHAIRUL, M.A.; ALIM, M.A.; SAIDUR, R.; HEPBASLI, A.; MAHBUBUL, I.M.; ABDIN, Z.; HOSSAIN,
A.: “Heat Transfer Performance and Exergy Analyses of a Corrugated Plate Heat Exchanger Using
Metal Oxide Nanofluids”, International Communications in Heat and Mass Transfer 50:8-14 (2014).
242) ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: ”Application of Conventional and Advanced Exergy Analyses to Evaluate
the Performance of a Ground-source Heat Pump (GSHP) Dryer Used in Food Drying", Energy
Conversion and Management 78:499-507 (2014).
243) BALLI, O.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic, Sustainability and Environmental Damage Cost
Analyses of T56 Turboprop Engine”, Energy 64:582-600 (2014).
244) YUCER, C.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic and Enviroeconomic Analyses of a Building Heating
System using SPECO and Lowex Methods, Energy and Buildings 73:1-6 (2014).
245) HEPBASLI, A.; ALSUHAIBANI, Z.: "Estimating and Comparing the Exergetic Solar Radiation Values
of Various Climate Regions for Solar Energy Utilization”, Energy Sources, Part A-Recovery, Utilization
and Environmental Effects 36 (7):764-773 (2014).
246) AÇIKALP, E.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: “Advanced Exergoenvironmental Assessment of a Natural
Gas-fired Electricity Generating Facility”, Energy Conversion and Management 81:112-119 (2014).
247) AÇIKKALP, E.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: “Advanced Exergy Analysis of an Electricity-generating
Facility Using Natural Gas", Energy Conversion and Management 82:146-153 (2014).
248) SOHEL, M.R.; KHALEDUZZAMAN, S.S.; SAIDUR, R.; HEPBASLI, A.; SABRI, M.F.M.; MAHBUBUL,
I.M.: “An Experimental Ġnvestigation of Heat Transfer Enhancement of a Minichannel Heat Sink Using
Al2O3–H2O Nanofluid”, International Journal of Heat and Mass Transfer 74: 164-172 (2014).
249) AÇIKKALP, E.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: "Advanced Exergoeconomic Analysis of a Trigeneration
System Using a Diesel-Gas Engine", Applied Thermal Engineering 67:388-395 (2014).
250) GÜRTÜRK, M.; OZTOP, H.F.; HEPBASLI, A.: "Energy Management and Environmental Aspects of a
High Capacity Perlite Furnace Through Exergetic Analysis", Energy Conversion and Management
82:188-201 (2014).
251) ERBAY, Z; HEPBASLI, A.: “Advanced Exergoeconomic Evaluation of a Heat Pump Food Dryer”,
Biosystems Engineering 124:29-39 (2014).
252) AÇIKALP, E.; ARAS, H.; HEPBASLI, A.: “Advanced Exergy Analysis of a Trigeneration System with a
Diesel–Gas Engine Operating in a Refrigerator Plant Building”, Energy and Buildings 80:268-275
(2014).
253) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Exergoeconomic Analysis of Energy Utilization of Drying Process in a
Ceramic
Production”,
Applied
Thermal
Engineering
70(1):748-762
(2014).
DOI:10.1016/j.applthermaleng.2014.05.070.
254) KEÇEBAġ, A.; COSKUN, C.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: 2014. “Comparing Advanced Exergetic
Assessments of Two Geothermal District Heating Systems for Residential Buildings”, Energy and
Buildings 81:141-151 (2014). 10.1016/j.enbuild.2014.05.041.
255) AÇIKKALP, E.; YUCER, C.T.; HEPBASLI, A.; KARAKOC, T.H.: “Advanced Low Exergy (ADLOWEX)
Modeling and Analysis of a Building From The Primary Energy Transformation To The Environment”,
Energy and Buildings 81:281-286 (2014).
256) SAID, Z.; SAIDUR, R.; HEPBASLI, A.; RAHIM, N. A.: “New Thermophysical Properties of Water
Based TiO2 Nanofluid-The Hysteresis Phenomenon Revisited”, International Communications in Heat
and Mass Transfer 58:85-95 (2014). DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2014.08.034.
257) HEPBASLI, A.; BIYIK, E.; EKREN, O.; GUNERHAN, H.; ARAZ, M.: “A Key Review of Wastewater
17
Source Heat Pump (WWSHP) Systems”, Energy Conversion & Management 88:700-722 (2014).DOI:
10.1016/j.enconman.2014.08.065.
258) FAIZAL, M.; SAIDUR, R.; MEKHILEF, S.; HEPBASLI, A.; MAHBUBUL; I. M. "Energy, Economic, and
Environmental Analysis of a Flat-plate Solar Collector Operated with SiO2 Nanofluid", Clean Techn
Environ Policy 1-17 (2014).DOI 10.1007/s10098-014-0870-0.
259) BALTA, M.T.; DINCER, I:, HEPBASLI, A.: “Performance Assessment of Solar-Driven Integrated Mg–
Cl Cycle for Hydrogen Production”, International Journal of Hydrogen Energy 39:20652-20661 (2014).
DOI:10.1016/j.ijhydene.2014.06.133.
260) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: "A Parametric Study of A Piston-Prop Aircraft
Engine Using Exergy and Exergoeconomic Analysis Methods", International Journal of Green Energy
12(1):2-14 (2015). DOI:10.1080/15435075.2014.889003.
261) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: "Exergoeconomic Environmental Optimization of
Piston-Prop Aircraft Engines", International Journal of Green Energy 12(1):41-50 (2015). DOI:
10.1080/15435075.2014.889009.
262) BILIR SAG, N.; ERSOY, H.K.; HEPBASLI, A.; HALKACI, H.S.: “Energetic and Exergetic Comparison
of Basic and Ejector Expander Refrigeration Systems Operating Under the Same External Conditions
and
Cooling
Capacities“,
Energy Conversion
&
Management
90:184-194
(2015).
DOI:10.1016/j.enconman.2014.11.023.
263) AÇIKKALP, E.; YUCER, C.T.; HEPBASLI, A.; KARAKOC, T.H.: “Advanced Low Exergoeconomic
(ALEXERGO) Assessment of a Building along with Its Heating System at Various Stages”, Energy
and Buildings 87(1):66-73 (2015). DOI:10.1016/j.enbuild.2014.11.020.
“Article in Press” ve Kabul Olan Makaleler
264) ABID, M.; HEPBASLI, A. 2013. “Dynamic Exergetic Analysis and Evaluation of Photovoltaic
Modules”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects,
doi:10.1080/15567036.2012.703287.
265) GUNGOR, AYSEGUL; HEPBASLI, A.; GUNERHAN, H.: 2014. “Enhanced Exergy Analyses of a Gas
Engine Heat Pump (GEHP) Dryer for Medicinal and Aromatic Plants”, International Journal of Exergy
(Baskıda).
266) GUNGOR, AYSEGUL; TSATSARONIS, G.; GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: 2014. “Advanced
Exergoeconomic Analysis of a Gas Engine Heat Pump (GEHP) for Food Drying Processes”, Energy
Conversion & Management (Baskıda).
267) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2014. “Techno-economic Analysis of a Stand-Alone Hybrid
Renewable Energy System with Hydrogen Production and Storage Options“ International Journal of
Hydrogen Energy, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2014.10.147 (Baskıda).
268) MORSY, M. H.; EL-LEATHY, A. M.; HEPBASLI, A.: 2014. “An Experimental Study on Performance
and Emission Assessment of a Hydrogen/Diesel Fueled Engine“, Energy Sources, Part A: Recovery,
Utilization, and Environmental Effects, DOI: 10.1080/15567036.2011.584271.
269) GENC, S.; HEPBASLI, A.: 2014. “Performance Assessment of a Potato Crisp Frying Process“, Drying
Technology (Baskıda).
270) GURTURK, M.; OZTOP, H. F.; HEPBASLI, A. 2014. “Comparison of Exergoeconomic Analysis of
Two Different Perlite Expansion Furnaces“, Energy (Baskıda).
271) AÇIKKALP, E.; HEPBASLI, A.; YUCER, C.T.; KARAKOC, T.H.: 2014. “Advanced
Exergoenvironmental Assessment of a Building from the Primary Energy Transformation to the
Environment”, Energy and Buildings (Baskıda).
18
7.2.2.
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (11 adet)
1)
GUNERHAN, G. G.; KOCAR, G.; HEPBASLI, A.: “Geothermal Turkey: Year-End Development Status,
1999”, Geothermal Resources Council (GRC) Bulletin 29(5):179-183 (2000).
2)
HEPBASLI, A.: “Energy Conservation Studies on Residential Heating Systems: An Application for
Izmir, Turkey”, Int. J. Global Energy Issues 15(3-4):247-263 (2001).
3)
HEPBASLI, A.; ELTEZ, M.; DURAN, H.: “Current Status and Future Directions of Geothermal Heat
Pumps in Turkey”, Geo-Heat Center Quarterly Bulletin 22(1):13-15 (2001).
4)
HEPBASLI, A.; YILMAZ, H.; EROGLU, S.: “Ground Source (Geothermal) Heat Pumps Installations in
the Turkish Buildings: An Energy Efficiency Outlook”, Turkish Society of HVAC Sanitary Engineers.
5)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: ”Thermodynamic Analysis of a Geothermal District
Heating System”, Int. J. Exergy 2(3): 231-245 (2005).
6)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: “Evaluating the Energy Utilization Efficiency of the Turkish ResidentialCommercial Sector by 2023”, Journal of Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 3:9-19 (2006).
7)
HEPBASLI, A.: ”Assessing the Energy Utilization Performance in Buildings”, TTMD Turkish Society of
HVAC & Sanitary Engineers Journal 51:12-18 (2007).
8)
BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: “Development of Sustainable Energy Options for Buildings
in a Sustainable Building”, Sustainable Cities and Society 1/2:72-80 (2011). (Bu yıl yayın hayatına
geçen ELSEVIER yayın evinin dergilerinden biri).
9)
HEPBASLI, A.; BALTA, M.T.; ALSUHAIBANI, A.: “Comparing the Energetic and Exergetic
Performances of a Building Heated by Solar Energy and Ground-source (Geothermal) Heat Pump”,
Advanced Materials Research 347-353:1801-1805 (2011).
ARAZ, M.; GUNGOR ALI.; HEPBASLI, A.: “Experimental Exergetic Performance Evaluation of an
Elevator Air Conditioner using R-1234yf”, IACSIT International Journal of Engineering and Technology
7 (3): 254-260 (2015).
OZCAN, H. G.; GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: “Environmental Impact and Performance
Comparison of Refrigerants (R744 and R134a) in a Mobile Air Conditioning System Used for Cooling
Buses“, IACSIT International Journal of Engineering and Technology 7 (3): 233-241 (2015).
10)
11)
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan (özet/tam)
bildiriler (Toplam: 128 adet; 2 adedi sunulacak)
1)
DAGSOZ, A.K.; HEPBASLI, A.; POLAT, L.: 1986. “Heizen eines Einfamilienhauses in Istanbul mit
dem Konventionellen System und der Waermepumpeanlage“, First Turkish German Joint Symposium
on Heat Pumps, p.105, Istanbul.
2)
HEPBASLI, A.: 1996. “Project for Improving Burning Systems of Stoves and Boilers to Prevent Air
Pollution in Cities and Its Application”, Habitat II NGO Forum’ 96, Istanbul.
3)
HEPBASLI, A.; ELTEZ, M.: 1998. “A Survey on Building Energy Management Systems at Turkish
Universities”, TIEES 98, Energy and the Environment Proceedings of the Second Trabzon
International Energy and Environment Symposium, Begell House, Inc., pp. 213-215.
4)
HEPBASLI, A.; GUNERHAN, H.: 2000. “A Study on the Utilization of Geothermal Heat Pumps in
Turkey”, Proceedings of WGC 2000, pp. 3433-3438, Japan.
5)
HEPBASLI, A.; 2000.: “Energy Balance Methodology : An Application for Industrial Furnaces”, ISTP12, Proceedings of The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena, Istanbul, Turkey,
pp. 821-826.
6)
HEPBASLI, A.; OZALP, N.: 2000. “Industrial Energy Efficiency and Management Studies in Turkey”,
ISTP-12, Proceedings of The Twelfth International Symposium on Transport Phenomena, Istanbul,
Turkey, pp. 815-820.
7)
HEPBASLI, A.; ELTEZ, M.; DURAN, H.: 2001. “Current Status and Future Directions of Geothermal
Heat Pumps in Turkey”, Proceedings of Twenty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering
Stanford University, Stanford, California, USA, pp. 398-405.
19
8)
ELTEZ, M.; DOGAN, M.A.; DURUKAN, M.; HEPBASLI, A.: 2001. “Diyadin Integrated Geothermal
Application”, Proceedings of Twenty-Sixth Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford
University, Stanford, California, USA, pp.406-412.
9)
HEPBASLI, A.; YILMAZ, H.; EROGLU, S.: 2001. “Geothermal Heat Pumps Applications in Turkey”,
IEA ECES IA ANNEX 14 “Cooling in All Climates with Thermal Energy Storage” Fourth Workshop,
Istanbul, Turkey.
10)
HEPBASLI, A.; YILMAZ, H.; EROGLU, S.: 2001. “Three Case Studies of Ground Source Heat Pump
Systems Design and Economic Feasibility”, IEA ECES IA ANNEX 14 “Cooling in All Climates with
Thermal Energy Storage” Fourth Workshop, Istanbul, Turkey.
11)
HEPBASLI, A.: 2001. “Performance Evaluation Criteria for Cogeneration Systems and Industrial
th
Energy Efficiency Regulations in Turkey”, Proceedings of 7 International Cogeneration and
Environment Conference (ICCI 2001),141-151, Istanbul, Turkey.
12)
HEPBASLI, A.; ELTEZ, A.; HANCIOGLU, E.: 2001. “A Feasibility Study on Geothermal Heat Pumps
th
in Aegean Region of Turkey, Proceedings of 4 International Thermal Energy Congress (ITEC2001),
44-48, Izmir, Turkey.
13)
HEPBASLI, A.: 2001. “Energy Conservation Studies on Residential Heating Systems: A Case Study of
th
Izmir, Turkey”, 15-18 September, 7 World Congress, CLIMA 2000, Napoli, Italy.
14)
AKDENIZ, R.C.; SUKAN, F.; HEPBASLI, A.: 2001. “A Study on the Potential of Agro-industrial Wastes
in the Aegean Region, Turkey and their Usage as Energy Source”, 28-31 August, CIRERD01,
Godollo, Hungary.
15)
HEPBASLI, A.; YILMAZ, H.: 2001. “Geothermal (Ground-Source) Heat Pumps in Turkey: Past,
th
Present and Future”, 7 World Congress, CLIMA 2000, Napoli, Italy.
16)
HEPBASLI, A.; AKDENIZ, R.C.; ULGEN, K.: 2002. “Wind Energy Utilization in Turkey and Future
Perspectives”,
15-16 June, XXVI. HAS-ATC Research & Development Conference, Godollo,
Hungary.
17)
AKDENIZ, R.C.; HEPBASLI, A.; BOYAR, S.: 2002. “Energy Utilization in the Turkish Feed Industry:
An application of Pinar Feed Inc., Izmir”, 15-16 June, XXVI. HAS-ATC Research & Development
Conference, Godollo, Hungary.
18)
UZUN, B.B.; HEPBASLI, A.; PUTUN, E.: 2002. “Present Status and Future Directions of Biomass in
Turkey”, 29 June-5 July, CD-Proceedings of World Renewable Energy Congress-VII COLOGNE,
Germany.
19)
KARAKUS, A.A.; BOYAR, S.; AKDENIZ, R.C.; HEPBASLI, A.: 2002. “An Exergy Analysis in a Mixed
Feed Factory: Evaluation of An Extruder Pellet Line”, 4-6 April, ERA 2002, Energy Efficiency and
Agricultural Engineering International Conference, Rousse, Bulgaria.
20)
AKDEMIR, O.; AKDENIZ, R.C.; HEPBASLI, A.: 2002. “An Approach to the Installation of an Energy
Management System in a Mixed Feed Factory”, 4-6 April, ERA 2002, Energy Efficiency and
Agricultural Engineering International Conference, Rousse, Bulgaria.
21)
HEPBASLI, A.: 2002. “Comparison of Three Experimental Studies on Geothermal Heat Pumps at the
Turkish Universities”, 12-14 June, Proceedings of First International Conference on Sustainable
Energy Technologies, Porto, Portugal.
22)
HEPBAġLI, A.: 2002. “Design Criteria for Distributor Plates in Bubbling Fluidized Beds”, School on
Porous and Complex Flow Structures in Modern Technologies. Evora University, 17-21 June, Evora,
Portugal, 2002
23)
HEPBASLI, A.; YILMAZ, H.; EROGLU, S.: 2002. “Ground Source (Geothermal) Heat Pumps
Installations in the Turkish Buildings: An Energy Efficiency Outlook”, 29 April-2 May, CD-Proceedings
of Fifth International HVAC and Refrigeration Technology Symposium. Turkish Society of Heating,
Ventilating, Air-Conditioning & Sanitary Engineers, Istanbul, Turkey.
24)
HEPBASLI, A.; AKDEMIR, O.: 2002. “The Necessity of Exergy Analysis in Cogeneration: An
th
Application of a Ceramic Factory in Turkey”, 23-24 May, 8 International Cogeneration and
Environment Conference, Istanbul, Turkey.
25)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: 2003. “Evaluating the Energy Utilization Efficiency in the Turkish
Transportation Sector during 2020”, CD-Proceedings of the First International Exergy, Energy and
20
Environment Symposium, Izmir, Turkey, 13-17 July, pp.533-538.
26)
OZGENER, O.; KOCER, G.; HEPBASLI, A.; ELTEZ, A.: 2003. “A Feasibility Study about Greenhouse
Heating by using Ground Source Heat Pumps and Economical Analysis”, CD-Proceedings of the First
International Exergy, Energy and Environment Symposium, Izmir, Turkey, 13-17 July, pp. 887-890.
27)
HEPBASLI, A.; HANCIOGLU, E.: 2003. “Exergy Analysis of Ground-Source (Geothermal) Heat
Pumps”, 3-5 December, Proceedings of 34th Congress on Heating, Refrigerating and Air Conditioning,
71-79, Belgrad, Serbia.
28)
GOKCEN, G.; KOCAR, G.; HEPBASLI, A.: 2003. “Year-End Geothermal Development Status of
Turkey, 2002”, Proceedings of International Geothermal Conference (IGC-2003), 14–17 September,
Reykjavik, Island.
29)
AKDENĠZ, R. C.; BOYAR, S.; HEPBASLI, A.: 2004. “Application of Electric Energy Monitoring and
Controlling System in Mixed Feed Industry”, 28th Conference on R&D in Agricultural Engineering.
Magyar Tudományos Akadémia Agrár-Müszaki Bizottság. Kutatási és Fejlesztési Tánácskozás 20-21
January (Abstract), p. 79 Nr. 28, Gödöllö-Hungary (Poster).
30)
HEPBASLI, A.: 2004. “Estimating Energy Utilization Efficiency in Agricultural Sector Using Energy and
Exergy Analysis”, CD-Proceedings of the 26th International Conference of CIGR Section 4th:
Electricity and Energy in Agriculture, in Rural Development and in Habitation Management, 17-22 May,
Budapest, Hungary.
31)
AKDENIZ, R.C.; BOYAR, S.; HEPBASLI, A.: 2004. “Energy Conservation Opportunities in the Turkish
Mixed Feed Industry: A Case Study of Turkey”, CD-Proceedings of the 26th International Conference
of CIGR Section 4th: Electricity and Energy in Agriculture, in Rural Development and in Habitation
Management, 17-22 May, Budapest, Hungary.
32)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: 2004. “Evaluating the Energy Utilization Efficiency of the Turkish
Residential-Commercial Sector by 2023” Proceedings of the Sixth International HVAC+R Technology
Symposium, 3-5 May, pp.391-408.
33)
GURSOY, O.; AKDEMIR, O.; KINIK, O.; HEPBASLI, A.: 2004. “Recent Situation of Energy
Consumption in the Turkish Dairy Industry”, CD-Proceedings of International Dairy Symposium, 24-28
May, pp.10-16.
34)
OZTURK, S.; KOCER, G.; HEPBASLI, A.: 2004. “Utilization Opportunities of Natural Zeolites in
Turkey and Evaluation of Gördes Clinoptilolite as Heat Storage Material”, CD-Proceedings of the First
Cappadocia Mechanical Engineering Symposium, Nigde, 14-16 July, pp. 191-194.
35)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: 2004. “Analyzing Energy Utilization Efficiency of Turkey‟s Renewable
Energy Resources during 2002”, Proceedings of the First Cappadocia Mechanical Engineering
Symposium, Nigde, 14-16 July, pp. 218-225.
36)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: 2005. ”Exergy Analysis of a Solar Assisted Ground-Source
(Geothermal) Heat Pump Greenhouse Heating System”,
CD-Proceedings World Geothermal
Congress 2005, Antalya, Turkey, 24-29 April.
37)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Energy and Exergy Assessment of Salihli
Geothermal District Heating System”, CD-Proceedings World Geothermal Congress 2005, Antalya,
Turkey, 24-29 April.
38)
OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: 2005. “Energy Analysis of a Coal-Fired Power Plant in Turkey”, CDth
Proceedings of the 14 International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry
(Thermo), 22-24 June, Budapest, Hungary.
39)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Comparison of Energy and Exergy Efficiencies of
the Turkish Geothermal District Heating Systems (GDHSs)”,
Second International Conference on
Applied Thermodynamics (ATE 2005), 18-20 May, Istanbul, Turkey, , pp. 303-307.
40)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Thermodynamic Investigation of Ground-Source
Heat Pump Systems (GSHPSs) for Residential Applications”,
Second International Conference on
Applied Thermodynamics (ATE 2005), 18-20 May, Istanbul, Turkey, pp. 293-298.
41)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Investigation of Thermodynamic Parameters of the
Turkish Geothermal District Heating Systems”, CD-Proceedings of Second International Exergy,
Energy and Environment Symposium (IEEES-2), 3-7 July, Kos, Greece.
21
42)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Performance Improvement of Ground-Source
Heat Pump Systems (GSHPSs) for Residential Applications”, CD-Proceedings of Second International
Exergy, Energy and Environent Symposium (IEEES-2), 3-7 July, Kos, Greece.
43)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Performance Investigation of the Turkish
Geothermal District Heating Systems (GDHSs)”, CD-Proceedings of the International Green Energy
Conference (IGEC-1), 12-16 June, Waterloo, Ontario, Canada.
44)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Energy and Exergy Efficiencies of Ground-Source
Heat Pump Systems (GSHPs) for Residential Applications”, CD-Proceedings of the International
Green Energy Conference (IGEC-1), 12-16 June, Waterloo, Ontario, Canada.
45)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.; ROSEN, M.A.: 2005. “Modelling and Assessment of
Ground-Source Heat Pump Systems using Exergoeconomic Analysis”, Conference on Ninth
International Building Simulation 2005, August 15-18, Montreal, Canada, pp. 915-920.
46)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.; ROSEN, M.A.: 2005. “Exergoeconomic Modelling of
Geothermal District Heating Systems for Building Applications”, Conference on Ninth International
Building Simulation 2005, August 15-18, Montreal, Canada, pp. 907-914.
47)
OZGENER, O.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Thermoeconomic Analysis of a Ground-Source
Heat Pump Residential Heating System”, CD-Proceedings of the 1st International Symposium and
Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies, 5-7 September, Izmir, Turkey,
pp. 146-148.
48)
OZGENER, L.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2005. “Thermoeconomic Analysis of the Balcova
Geothermal District Heating System”, CD-Proceedings of the 1st International Symposium and
Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies, 5-7 September, Izmir, Turkey,
pp. 108-111.
49)
HEPBASLI, A.; OZGENER, O.: 2005. “ Performance Evaluation of Ground-Source (Geothermal) Heat
Pump Systems using Exergy Analysis Method”, CD-Proceedings of CLIMA-2005 Conference, 9-12
October, Lousanne, Switzerland.
50)
HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: 2005. “Effect of Reference State on the Energy Utilization Efficiency of the
Residential-Commercial Sector”, CD-Proceedings of CLIMA-2005 Conference, 9-12 October,
Lousanne, Switzerland.
51)
COLAK, N.; HEPBASLI, A.: 2005. “Exergy Analysis of Drying of Apple in a Heat Pump Dryer”,
Proceedings of the Second International Conference of Food Science and Nutrition, National Research
Center, 27-29 December, Cairo, Egypt.
52)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.; AKDENIZ, R.C.: 2005. ”Exergetic Assessment of Cotton Stalk Production in
the Turkish Agricultural Sector”, Proceedings of the 9th International Congress on Mechanization and
Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of
Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, Sep.27-29, Izmir, Turkey.
53)
DINCER, I.; ROSEN, M.A.; HEPBASLI, A.: 2006. “Technical Aspects of the Innovative Borehole
Thermal Storage System at University of Ontario Institute of Technology”, Proceedings of the
Conference of CSME 2006, May 21-23 Calgary, Alberta, Canada.
54)
BOYAR, S.; AKDENIZ, R.C.; HEPBASLI, A.: 2006. “Performance Evaluation of an Extruder System in
th
a
Mixed
Feed
Factory”,
30
Conference
on
R&D
in
Agricultural
Engineering.
A
Magyar
Tudományos
Akadémia
Agrár-Müszaki
Bizottsága, 24 January (Summary) Nr.66, Gödöllö-Hungary (Poster).
55)
HEPBASLI, A.; DINCER, I.; ROSEN, M.A.: 2006. “Exergy Analysis of Heat Pump Systems for
Residential Applications”, CD-Proceedings of the Seventh International HVAC+R Technology
Symposium, Istanbul, Turkey, 8-10 May.
56)
HEPBASLI, A.; OZGENER, L.; OZGENER, O.: 2006. “Comparison of Energy and Exergy Prices of
Various Energy Sources for the Residential Use”, CD-Proceedings of the Seventh International
HVAC+R Technology Symposium, Istanbul, Turkey, 8-10 May.
57)
HEPBASLI, A.: 2006. Exergetic Modeling of Oil Shale-Fired Circulating Fluidizd Bed Systems”, CDProceedings of International Oil Shale Conference: “Recent Trends in Oil Shale”, Paper no. rtos-A105,
Amman, Jordan, 7 -9 November.
22
58)
HEPBASLI, A.: 2007. “Exergetic Performance Assessment of Gas Engine Heat Pumps”. CDProceedings of Clima 2007 WellBeing Indoors. 10-14 June 2007 in Helsinki, Finland. Paper no.
D01I1025.
59)
HEPBASLI, A.; UTLU, Z.: 2007. “Investigating the Thermodynamic Parameters of the ResidentialCommercial Sector: An Application of Turkey”. CD-Proceedings of Clima 2007 WellBeing Indoors. 1014 June 2007 in Helsinki, Finland. Paper no. B04F1724.
60)
BALLI, O.; ARAS, H.; ARAS, N.; HEPBASLI, A.: 2007. “Exergetic and Exergoeconomic Analysis of an
Aircraft Jet Engine (AJE)”. CD-Proceedings of 3rd International Energy, Exergy and Environment
Symposium. 1-5 July 2007, Evora, Portugal, Paper no.: 059.
61)
COLAK, N.; HEPBASLI, A.: 2007. “Performance Assessment of Drying of Blanched Carrot in a
Ground-Source Heat Pump Dryer”. CD-Proceedings of 3rd International Energy, Exergy and
Environment Symposium. 1-5 July 2007, Evora, Portugal, Paper no.: 114.
62)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: 2007. “Thermo-economic Analysis of Energy Utilization in the Industrial
Sector: An Application”. CD-Proceedings of 3rd International Energy, Exergy and Environment
Symposium. 1-5 July, Evora, Portugal, Paper no.: 144.
63)
OKTAY, Z.: SOGUT, Z.: HEPBASLI, A.: 2007. “Thermodynamic Analysis of the Rotary Burner
Process in the Cement Production”. CD-Proceedings of 3rd International Energy, Exergy and
Environment Symposium. 1-5 July 2007, Evora, Portugal, Paper no.: 140.
64)
TURGUT, E.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.: 2007. “Exergy Analysis of a Turbofan Engine: GE-CF6”.
rd
3 International Green Energy Conference (IGEC-2007). June 18 - 20, 2007 Västerås, Sweden, 595602.
65)
KARAKOC, H.; TURGUT, E.; HEPBASLI, A.: 2007. "A Study on Exergy Analysis of a Hydrogen
rd
Fuelled Turbofan Engine", 3 International Green Energy Conference (IGEC-2007). June 18 - 20,
2007 Västerås, Sweden, 243-250.
66)
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: 2008. “Thermoeconomic Assessment of Residential-Commercial Sectors:
An Application”, Proceedings of Eighth HVAC + R Technology Symposium, 13-14 May, pp. 67-82,
Istanbul.
67)
TURGUT, E.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.: 2008. “Exergoeconomic Assessment of Aircraft
Turbofan Engines”, The Third World Congress "Aviation in the XXI-st Century", Safety in Aviation and
Space Technology", September 22-24, Kyiv, Ukraine, Proceedings, Vol. 1, 13.40-13.47.
68)
YORU, Y.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.; TURGUT, E.: 2008. “Energetic and Exergetic Analysis of
Building Cogeneration Systems”, Proceedings of ES2008 Energy Sustainability 2008, August 10-14,
Jacksonville, Florida.
69)
YORU, Y.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A. 2008. “The Environmental Effects of Spray Dryers Used in a
Cogeneration System”, CD-Proceeding of Global Conference on Global Warming, 6-10 July, Istanbul,
Turkey, p..175 (Presented and abstract published).
70)
COLAK, N.; BALTA, M.T.; ICIER, F.; KUZGUNKAYA, E.; HEPBASLI, A.; ERBAY, Z.: 2008. “Exergy
Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Heat Pump”, CD-Proceeding of Global Conference on
Global Warming, 6-10 July, Istanbul, Turkey, Paper No. 803, 1541-1552.
71)
ICIER, F.; COLAK, N.; ERBAY, Z.; HANCIOGLU, E.; HEPBASLI, A.: 2008. “A Comparative Study on
the Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes”, INTERNATIONAL CONGRESS ON
MECHANIZATION AND ENERGY IN AGRICULTURE” 14-17 October, Antalya, Turkey.
72)
BALTA, M.T.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2009. “Energy and Exergy Efficiency Analyses of
Geothermal Based Hydrogen Production Through High-Temperature Steam Electrolysis”, Fourth
International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-4), April 19-23,Sharjah, United
Arab Emirates.
73)
CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: 2009. Comparing the Energetic and Exergetic Prices of Various
Energy Sources for the Turkish Residential and Industrial Applications. 1st International Exergy, Life
Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS), 4 - 6 June, Nisyros, Greece.
74)
KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2009. “Exergetic Assessment of an Integrated Gasifier/Boiler
System for Hydrogen Production with Different Biomass Types”, International Conference on
Hydrogen Production, 4-6 May, Oshawa, Canada.
23
75)
BALTA, M.T.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2009. “Potential Methods for Geothermal-Based Hydrogen
Production”, International Conference on Hydrogen Production, 4-6 May, Oshawa, Canada.
76)
HEPBASLI, A.; ERBAY, Z.; ICIER, F.; COLAK, N.; KUZGUNKAYA, E.: 2009. “Exergy Analysis of
Drying of Plum Slices (Prunus Domestica Insititia) in a Fluid Bed Dryer", 1st International Exergy, Life
Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS), 4 - 6 June, Nisyros, Greece.
77)
ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.; ICIER, F.; COLAK, N.; KUZGUNKAYA, E.: 2009. “Exergetic Performance
th
Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Tray Drier”, 16 International Conference on Thermal
Engineering and Thermogrammetry (THERMO), 1-3 July, Budapest – Hungary.
78)
KARAKOC, T.H.; YORU, Y.; HEPBASLI, A.: 2009. "Investigating the Eecological Impact of a
Cogeneration System Used in a Ceramic Factory", 22nd International Conference on Efficiency, Cost,
Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 31 Agu-3 Sep., Paraná, Brazil.
79)
YORU, Y.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: 2009. “Application of Artificial Neural Network (ANN)
Method to Exergetic Analyses of Gas Turbines”, Int. Symp. on Heat Transfer in Gas Turbine
Systems, 9-14 August, Antalya, Turkey.
80)
YORU, Y.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: 2009. “Appication of Artificial Neural Network (ANN)
Method to Exergy Analysis of Thermodynamic Systems”, The Eighth International Conference on
Machine Learning and Applications (ICMLA 2009), Miami Beach Resort and Spa, Miami Beach,
Florida, 33140, USA, 13-15 Dec. 2009.
81)
CALISKAN, H.; HEPBASLI, A.: 2009. “Exergy Cost Analysis of a Diesel Engine Fueled with Various
Fuels”, Global Conference on Global Warming 2009, July 5-9, Istanbul, Turkey.
82)
BALTA, M.T.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2010. “Exergetic Study of Building Energy Options for
HVAC Applications”, CD-Proceedings of Clima 2010 – 10th REHVA World Congress, 9-12 May,
Antalya, Turkey.
83)
CANSEVDI, B.; CALLI, U.;HEPBASLI, A.: 2010. “Improving the Energy Performance of Air-Cooled
Chillers with Water-Spray Mist Pre-Cooling: An Application”, CD-Proceedings of Clima 2010 – 10th
REHVA World Congress, 9-12 May, Antalya, Turkey.
84)
BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: 2010. “Thermodynamic Performance Comparison of Some
th
Renewable and Non-renewable Hydrogen Production Processes“, 18 World Hydrogen Energy
Conference 2010 (WHEC-2010), 16-21 May, Essen, Germany.
85)
CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2010. “Exergetic Modelling and Evaluation of a Thermal
Energy Storage (TES) System with a Solar-Ground Coupled Heat Pump”, 5th International Ege
Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
GUNGOR, AYSEGUL; HEPBASLI, A.: 2010. “Exergetic Assessment of a Gas Engine Driven Heat
Pump”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June, Pamukkale
University, Denizli, Turkey.
DEMIR, B.; UTLU, Z.; KOCAR, G.; HEPBASLI, A.: 2010. “Assessment of Biodiesel Production
Process in terms of Exergetic Approach”, 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition
(IEESE-5), 27-30 June, Pamukkale University, Denizli, Turkey.
BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: 2010. “Exergoeconomic Analysis of a Hybrid Copper
Chlorine Cycle Driven by Geothermal Energy for Hydrogen Production”, International Conference on
Hydrogen Production ICH2P-2010), June 16-18, Istanbul, Turkey.
KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2010. “Comparative Exergetic Performance Analysis of
Hydrogen Production from Oil Palm Wastes and Some Other Biomasses”, International Conference
on Hydrogen Production ICH2P-2010), June 16-18, Istanbul, Turkey.
KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2010. “Exergoeconomic Analysis of Hydrogen Production
from Plasma Gasification of Sewage Sludge using Specific Exergy Cost (SPECO) Method”,
International Conference on Hydrogen Production ICH2P-2010), pp. 73-89, June 16-18, Istanbul,
Turkey.
ALSUHAIBANI, A.; ERSOY, K.; HEPBASLI, A.: 2010. “Exergetic Modeling and Assessment of
Geothermal (Ground Source) Ejector Heat Pumps”, The Second International Conference on Nuclear
and Renewable Energy Resources, 4-7 July, Ankara, Turkey.
ALSUHAIBANI, A.; HEPBASLI, A.: 2010. “Exsergetic Analysis of a Campus Chilled Water System”,
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
24
The Second International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 4-7 July,
Ankara, Turkey.
93)
ERBAY, Z.: GUNGOR, AYSEGUL; HEPBASLI, A.: 2010. “Exergetic Performance Assessment of
Drying of Medical and Aromatic Plants by Using a Pilot Scale Gas Engine Driven Heat Pump Dryer”,
Proceedings of 17th International Drying Symposium (IDS 2010), Magdeburg, Germany, 3-6 October,
Volume B, 1195-1202.
94)
BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: 2011. “Energy and Exergy Analyses of Magnesium-Chlorine
(Mg-Cl) Thermochemical Cycle”, International Conference on Hydrogen Production ICH2P -11, 19-22
June, Thessaloniki, Greece, Paper No 074LCA.
KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I. 2011. “Exergoeconomic Analysis of Hydrogen Production
from Biomass Gasification”, International Conference on Hydrogen Production ICH2P -11, 19-22
June, Thessaloniki, Greece, Paper No 074LCA.
CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2011. “A Thermodynamic Study on Renewable Energy
Based Hydrogen Production and Storage Systems”, International Conference on Hydrogen Production
ICH2P -11, 19-22 June, Thessaloniki, Greece, Paper No 074LCA.
UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: 2011. "Thermodynamic Analysis of an Industrial Dryer in a Ceramic
Production: An Application", 6th International Green Energy Conference Abstract Book, ISBN: 978605-89885-3-8, IGEC-VI-2011-130, Page: 73, 2011. (Oral presentation).
BOZOGLAN, E.; MIDILLI, A.; HEPBASLI, A.: 2011. "A Study on the Solar Hydrogen Production
Techniques", 6th International Green Energy Conference Abstract Book, ISBN: 978-605-89885-3-8,
IGEC-VI-2011-145, Page: 77, 2011. (Oral presentation).
CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2011.
"Exergoeconomic, Enviroeconomic and
Sustaianability Analyses of a Novel Air Cooler", 6th International Green Energy Conference Abstract
Book, ISBN: 978-605-89885-3-8, IGEC-VI-2011-159, Page:83, 2011. (Oral presentation).
HURDOGAN, E.; BUYUKALACA, O.; YILMAZ, T.; HEPBASLI, A.: UCKAN, I.: 2011. "Investigation of
Solar Energy Utilization in a Novel Desiccant Based Air Conditioning System", 6th International Green
Energy Conference Abstract Book, ISBN: 978-605-89885-3-8, IGEC-VI-2011-220, Page:117, 2011.
(Oral presentation).
ALTUNTAS, O.;., KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: 2011. "Exergoenvironmental Analysis of Pistonprop Aircrafts", 6th International Green Energy Conference Abstract Book, ISBN: 978-605-89885-3-8,
IGEC-VI-2011-221, Page:118, 2011 (Poster presentation).
ALTUNTAS, O.;., KARAKOC,
T.H.; HEPBASLI, A.: 2011. "Exergoeconomic Environmental
Optimization of Piston-prop Aircrafts", 6th International Green Energy Conference Abstract Book,
ISBN: 978-605-89885-3-8, IGEC-VI-2011-222, Page:119, 2011 (Poster presentation).
SOGUT, Z.; OKTAY, Z.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: 2011. "Investigation of Environmental and
Exergetic Performance for a Cool-preparing Unit in Cement Processes", 6th International Green
Energy Conference Abstract Book, ISBN: 978-605-89885-3-8, IGEC-VI-2011-224, Page:121, 2011
(Poster presentation).
HEPBASLI, A.; BALTA, M.T.; ALSUHAIBANI, A.: 2011. “Comparing the Energetic and Exergetic
Performances of a Building Heated by Solar Energy and Ground-source (Geothermal) Heat Pump”,
2011 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, 21-23 October
2011, Shanghai, China (Oral Presentation).
COLAK, N.; HEPBASLI, A.: 2011. “A Comparative Study on Performance Investigation of Pasta
Drying“, EuroCereal 2011 Science and TechnologyMeeting Real World Challenges, 6-7 December,
Campden BRI, Chipping Campden,Gloucestershire, U.K.
ABID, M.; HEPBASLI, A.: 2012. “Energy and Exergy Analyses of a Wind Turbine based on
Experimental Values”, 7th International Green Energy Conference & The 1st DNL Conference on
Clean Energy (IGEC-DCCE, Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) in Dalian, China, 28-30 May.
ABID, M.; HEPBASLI, A.: 2012. “Energy and Exergy Efficiencies of a Wind Turbine over a Period of
One Year, International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection
(SEEP2012), Dublin City University, Ireland, 5-8 June.
CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2012.: “Investigation of Hydrogen Storage Options
for Renewable Hydrogen“, International Conference on Hydrogen Production-2012 (ICH2P-12), June
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
25
24-27, Renaissance Seoul Hotel, Republic of Korea.
109) KALINCI, Y.; HEPBASLI, A.; DINCER, I. 2012. “Performance Assessment of Hydrogen Production
from a Solar-Assisted Biomass Gasification System“, International Conference on Hydrogen
Production-2012 (ICH2P-12), June 24-27, Renaissance Seoul Hotel, Republic of Korea.
110) BALTA, M.T.; DINCER, I, HEPBASLI, A.: 2012. “Comparative Performance Assessment of
Hybrid Cu-Cl and Mg-Cl cycles and SMR“, International Conference on Hydrogen Production-2012
(ICH2P-12), June 24-27, Renaissance Seoul Hotel, Republic of Korea.
111) ALTUNTAS, O.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: 2012. “Investigation of Environmental Pollution
and Its Effects from Piston-Prop Aircraft”, Global Conference on Global Warming-2012 (GCGW-12),
July 8-12, 2012, Istanbul, Turkey.
112) KALINCI, Y., HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2013. “Exergetic Performance Assessment Of A Binary
Geothermal Power Plant”,
CD-Proceedings of the Sixth International Exergy, Energy and
Environment Symposium IEEES6, Rize, Turkey, July 1-4, pp. 827-837.
113) BAYRAK, F.; OZTOP, H.F.; HEPBASLI, A.: 2013. “Energy and Exergy Analysis of a Perlite Expansion
Process”, CD-Proceedings of the Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium
IEEES6, Rize, Turkey, July 1-4, pp. 665-671.
114) SOGUT, M. Z.; KARAKOC, H.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: 2013. “Investigating the Exergetic and
Environmental Effects of Subcooling and Superheating Processes on the Performance of Direct
Expansion Systems”, CD-Proceedings of the Sixth International Exergy, Energy and Environment
Symposium IEEES6, Rize, Turkey, July 1-4, pp. 70-80.
115) HEPBASLI, A.: 2013. “Developing Some New Exergetic Indices for Assessing the Performance of
Buildings”, CD-Proceedings of the Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium
IEEES6, Rize, Turkey, July 1-4, pp. 640-647.
116) BALTA, M.T.; DINCER, I. ; HEPBASLI, A.: 2013. “Thermodynamic Analysis of Geothermal Power
Driven High-Temperature Steam Electrolysis System for Hydrogen Production”,CD-Proceedings of
the Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium IEEES6, Rize, Turkey, July 1-4,
pp. 185-195.
117) HEPBASLI, A.; BALTA, MT.: 2013. “Environmental and Sustainability Assessments of a Low Exergy
Building Heating Systems”, CD-Proceedings of the Second International Conference on Water,
Energy and the Environment, Kusadası, Turkey, September 21-24, paper#253.
118) HEPBASLI, A.; BALTA, MT.: 2013. “Exergetic Performance Assessment of a Building with a SolarAssisted Heat Pump Using Roof-Integrated Solar Collectors”, Climamed 2013-VII Mediterranean
Congress of Climatization, 3-4 October, Istanbul, Turkey.
119) BALTA, M.T.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2014. “Performance Assessment of Solar-Based Integrated
Mg-Cl Cycle for Hydrogen Production”, International Conference on Hydrogen Production (ICH2P2014), February 2-5, Fukuoka, Japan (Poster).
120) TUZCU, H.; GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: 2014. Exergetic Performance Analysis and Comparison
of Various Building Heating Options”, International Conference and Utility Exhibition 2014 on Green
Energy for Sustainable Development (ICUE 2014), 19-21 March, Pattaya City, Thailand.
121) KALINCI, Y. ; HEPBASLI, A.; DINCER, I.: 2014. “Economic Assessment of a Renewable Energy
System for Hydrogen and Electricity Production on the Bozcaada Island”, International Conference on
Clean Energy 2014 (ICCE-2014), 8-12 June 2014, Istanbul, Turkey.
122) ERBAY, Z.; HEPBASLI, A.: 2014. “Exergoeconomic Performance Assessment of a Pilot Scale Heat
th
Pump Conveyor Dryer Using Specific Exergy Costing (SPECO) Method”, 19 International Drying
Symposium (IDS 2014) Lyon, France, August 24-27.
123) SOGUT, M.Z.; UYSAL, M.P.; GAZIBEY, Y.; HEPBASLI, A.: 2014. “A Holistic Approach to
Sustaınable Development: Concept Mappıng of Energy Management", International Conference on Clean
Energy 2014 (ICCE-2014), 8-12 June 2014, Istanbul, Turkey.
124) ARAZ, M.; GUNGOR ALI.; OZCAN, H. G.; HEPBASLI, A.; YALDIRAK, H.: “Performance Assessment
th
of an Elevator Air Conditioning Unit using R-1234yf”, CD-Proceedings of 7 International Ege Energy
Symposium & Exhibition, June 18-20, 2014, Usak, Turkey.
125) ARAZ, M.; GUNGOR ALI.; HEPBASLI, A.: “Experimental Exergetic Performance Evaluation of an
Elevator Air Conditioner using R-1234yf”, International Conference on Energy and Environment
Research (ICEER 2014), 17-19 July 2014, Barcelona, Spain.
26
126) OZCAN, H. G.; GUNERHAN, H. ; HEPBASLI, A.: “Environmental Impact and Performance
Comparison of Refrigerants (R744 and R134a) in a Mobile Air Conditioning System Used for Cooling
Buses“,International Conference on Energy and Environment Research (ICEER 2014), 17-19 July
2014, Barcelona, Spain.
127) YILDIRIM, N.; HEPBASLI, A.: “Exergetic and Sustainability Evaluation of a Building Heating System
in Izmir, Turkey”, Proceedings of International Conference on Environment and Renewable Energy
(ICERE2014), 18-19 September 2014, Rome, Italy
128) YILDIRIM, N.; HEPBASLI, A.: “Exergetic Aspects of Snow Melting Using a Geothermal Heat Pump
System”, Proceedings of World Geothermal Congress 2015, 19-25 April 2015, Melbourne, Australia.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler (21 adet)
7.4.1. Kitaplar
a) Uluslararası (5 adet)
1) DINCER, I.; HEPBASLI, A.: CD-Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment
Symposium, Ġzmir, 13-17 Temmuz 2003.
2) DINCER, I.; MIDILLI, A.; HEPBASLI, A.: CD-Proceedings of the First Cappadocia Mechanical
Engineering Symposium, Niğde, 14-16 Temmuz 2004.
3) DINCER, I.; KARAKOC, H.; HEPBASLI, A.; MIDILLI, A.: CD-Proceedings of Global Conference on
Global Warming 2008, Istanbul, 6-10 Temmuz 2008.
4) DINCER, I.; MIDILLI, A.; HEPBASLI, A.; KARAKOC, H.: 2009. Global Warming: Engineering Solutions.
Green Energy and Technology. Springer Science + Business Media, ISBN-10: 1441910166, 691 pages.
5) OBARA, S.; HEPBASLI, A.; 2010. Compound Energy Systems: Optimal Operation Methods. RSC
Publishing, ISBN: 978-1-84973-031-0, 265 pages.
b) Ulusal (6 adet)
1) HEPBAġLI, A.: 1995. “Kalorifer Kazanları Kullanma Kılavuzu”, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi, 1995, 22 Sayfa (Kitapçık).
2) HEPBAġLI, A.: 1995. “Kömürlü Kazan Kullanma Kılavuzu”, Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi, 14 Sayfa (Kitapçık).
3) HEPBAġLI, A.; DĠĞ.: 1996. “Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Sınırları
Ġçinde 1995-1996 Döneminde
Yapılan Soba ve Kazan Yakma Sistemleri ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları”, 133 Sayfa.
4) CENGEL, Y.; HEPBAġLI, A.: 2001. Araçlarda Enerji Tasarrufu: Sürücünün El Kitabı, EBĠLTEM (Ege
Universitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi),Yayın no: 4, 17 sayfa, Ġzmir (Kitapçık).
5) GÜNGÖR, A.; ĠLKEN, Z.; HEPBAġLI, A.; PELĠN, E.; ERTÖZ, Ö.; BOZOKALFA, N.: 1997. III. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 1026 Sayfa (Cilt
I+II).
6) HEPBAġLI, A.: 2010. "Enerji Verimliliği ve Yönetim Sistemi: YaklaĢımlar ve Uygulamalar". Schneider
Electric Enerji Verimliliği Serisi 1, Esen Ofset Matbaacılık, ISBN: 978-9944-5084-6-9, 1008 Sayfa (970
Sayfa + Ġçindekiler).
7.4.2. Uluslararası kitaplarda (ve ansiklopedilerde) bölüm yazarlığı (10 adet)
1) HEPBASLI, A.: 2004. “Ground-source Heat Pumps”, In: Cutler J. Cleveland CJ, Editor-in-chief. The
Encyclopedia of Energy, USA, Academic Press/Elsevier Inc., Vol. 3, pp. 97-106.
27
2) DINCER, I.; HEPBASLI, A.; OZGENER, L.: 2008. ”Geothermal Energy Resources”, In: Barney L.
Capehart, Editor. Encyclopedia of Energy Engineering, Encyclopedia of Energy Engineering and
Technology- Volume 1, CRC Pres, Taylor & Francis Group, pp. 744-752.
3) DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2007. “District Heating and Cooling”, In: Barney L. Capehart, Editor.
Encyclopedia of Energy Engineering, Encyclopedia of Energy Engineering and Technology- Volume 1
(Editor: Barney L. Capehart), CRC Pres, Taylor & Francis Group, pp. 316-331.,
4) COLAK, N.; BALTA, M.T.; ICIER, F.; KUZGUNKAYA, E.; HEPBASLI, A.; ERBAY, Z.: 2009. “Exergy
Analyses of Drying of Broccoli Florets in a Heat Pump”, in Global Warming: Engineering Solutions.
Green Energy and Technology. Chapter 15, Springer Science + Business Media, pp. 267-279.
5) HEPBASLI, A.: 2011. “Chapter 5. Efficient Utilization of Solar, Wind and Geothermal Energy Sources
through Exergy Analysis”, in Carbon-Neutral Fuels and Energy Carriers (Eds. N.Z. Muradov and T.N.
Veziroglu), CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, ISBN: 978-1-4398185-7-2, pp. 325-361.
6) DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2011. ”Geothermal Energy Resources”, The Encyclopedia of Environmental
Engineering, CRC Press, Taylor & Francis Group (Baskıda).
7) BALTA M.T. ; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2013. “Environmental Impact Assessment of Building Energy
Systems”, Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, (Eds. Dincer I, Colpan C.O., Kadioglu F),
pp. 1077–1090, Springer, New York.
8) CALISKAN, H.; DINCER, I.; HEPBASLI, A.: 2013. “Environmental Impact Assessment of Various
Energy Storage Options for Buildings”, Causes, Impacts and Solutions to Global Warming, Dincer,
Ibrahim; Colpan, Can Ozgur; Kadioglu, Fethi (Eds.), XII, 976 p. 473 illus., 264 illus. in color. ISBN 978-14614-7587-3. Springer.
9) HEPBASLI, A., HANCIOGLU KUZGUNKAYA, E.: 2014. “Chapter 1: Exergetic and Exergoeconomic
Aspects of Ground-source (Geothermal) Heat Pumps in Turkey”, in Geothermal Systems and Energy
Resources: Turkey and Greece (Sustainable Energy Developments), Baba A, Bundschuh J,
Chandrasekharam, D. CRC Press/Balkema, Taylor & Francis ISBN-10: 1138001090 | ISBN-13: 9781138001091.
10) SOGUT, M.Z.; KARAKOC, H.; OKTAY, Z.; HEPBASLI, A.: 2014. ``Chapter 68: Investigating the
Exergetic and Environmental Effects of Subcooling and Superheating Processes on the Performance of
Direct Expansion Systems``, I. Dincer et al. (eds.), Progress in Exergy, Energy, and the Environment,
DOI 10.1007/978-3-319-04681-5_68, Springer International Publishing, Switzerland.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (43 adet)
1) HEPBAġLI, A.: 1995. “BaĢarılı Bir Proje Yönetiminde Proje Yöneticisinin Rolü ve Seçim Esasları”,
TMMOB, Mühendis ve Makina, Cilt 36, Sayı: 420, 43-47.
2) HEPBAġLI, A.: 1995. “Kazanlarda
Periyodik
Hidrostatik
TMMOB, Tesisat Mühendisliği, Sayı 23, Eylül/Ekim, Sayfa: 31-36.
Test
Nasıl
Yapılmalıdır ?”,
3) HEPBAġLI, A.: 1998. “Enerji Verimliliği Uygulama Alanları ve Çevre”, Mühendis ve Makina, TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Aylık Bülteni, Cilt 39, Sayı: 461, Sayfa: 20-26.
4) HEPBAġLI, A.: 1999. “HVAC Sistemlerinde Etkinlik ve Verim Tanımları, Bölüm I”, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 50, Sayfa: 33-53.
5) HEPBAġLI, A.: 1999. “HVAC Sistemlerinde Etkinlik ve Verim Tanımları, Bölüm II”, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 51, Sayfa: 24-42.
6) HEPBAġLI, A.: 1999. “Enerji Auditi: Enerji Yönetim Programının Temeli”, Ege Üniversitesi GüneĢ
Enerjisi Enstitüsü Dergisi, Sayı: 3(1), Sayfa: 91-99.
7) HEPBAġLI, A.: “Üniversite Düzeyinde Sanayide Enerji Yönetimi Eğitimi: Ege Üniversitesi Uygulaması”,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 55, 2000, Sayfa: 16-28.
8) HEPBAġLI, A.; ÇANAKÇI, C.: 2000. “Yapı Tesisatlarında Bilgisayar Destekli Optimum Boru Çapı
Belirlemesi”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 59, Sayfa: 43-56.
28
9) HEPBAġLI, A.: 2000. “Sanayide Enerji Yönetimine Sistematik YaklaĢım”, TMMOB Makina Mühendisleri
Odası, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 57, Sayfa: 38-52.
10) GÜNERHAN, H.; ÜLGEN, K.; HEPBAġLI, A.: 2001. “Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında Toprak Isı
DeğiĢtiricisinin Tasarımı: Ege Üniversitesi Uygulaması”, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 21(1), Sayfa:
18-23.
11) HEPBAġLI, A.: 2002. “Türkiye Binalarında Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompası Uygulamaları:
Enerji Verimliliği Değerlendirmesi”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Sayı: 21, Sayfa: 24-33.
12) HEPBASLI, A.; YILMAZ, H.; EROGLU, S.: 2004. “Ground Source (Geothermal) Heat Pumps
Installations in the Turkish Buildings: An Energy Efficiency Outlook”, Turkish Society of HVAC Sanitary
Engineers (TTMD) Journal, No: 1, Sayfa: 39-34 (TTMD’ce basılması istendi ve aynen basıldı. Ayrıca,
TTMD tarafından Türkçeye çevrilip basıldı).
13) HEPBAġLI, A.: 1995. “Kazan Temizliği Ġle Sağlanan Enerji Tasarrufu”, Tesisat, Uluslararası Enerji
Teknoloji ve Tesisat Dergisi, Mayıs/Haziran, Sayı: 15, Sayfa: 138-143.
14) HEPBAġLI, A.: 1997. “Alev-Duman Borulu Kazanlarda Duman Borularının Isıl Zorlanma Durumuna
Göre Aynaya BirleĢtirilmesi", Tesisat Dergisi, Sayı:29, Sayfa: 218-224.
15) HEPBAġLI, A.: 1999. “Isı Balansı: Isı Yönetim Sisteminin Kalbi”, Doğalgaz Dergisi, Sayı:61, Sayfa: 178184 ve Sayı: 63, Sayfa: 127-131.
16) HEPBAġLI, A.: 2000. “Doğal Gaz Yakıtlı Örnek Bir Tesiste Duman Gazı Geri Beslemesiyle Azot
Oksitleri Emisyonlarının Azaltılması”, Arıtma Dünyası, Sayı: 19, Sayfa: 58-71.
17) HEPBAġLI, A.: 2000. “Ham Patates Deposunun Yapısı ve Havalandırma Sisteminin Tasarımı”,
Termoklima Dergisi, Sayı: 94, Sayfa: 33-51.
18) AKDEMĠR, O.; HEPBAġLI, A.: 2000. “Kazan Ekonomizerleriyle Enerji Tasarrufu”, Termoklima Dergisi,
Sayı: 96, Sayfa: 54-61.
19) HEPBAġLI, A.: 2000. “Binalarda Enerji Verimliliği Nasıl Sağlanabilir ?”, Termoklima Dergisi, Sayı: 97,
Sayfa: 55-61.
20) HEPBAġLI, A.; KAYGULUOĞLU, C.: 2000. “Endüstriyel Enerji Kullanım Profilleri ve ġekerpancarı
Fabrikası Uygulaması”, Sayı: 97, Sayfa: 43-49.
21) ÖZTÜRK, H.K.; HEPBAġLI, A.: 2000. “Tesislerin Enerji Problemini Çözmek Ġçin Isı Pompası”,
Termoklima Dergisi, Sayı: 98, Sayfa: 33-41.
22) HEPBAġLI, A.; CANLI, Y.: 2000. “HVAC ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğine BakıĢ”, Soğutma
Dünyası, Sayı: 12, Sayfa: 13-18.
23) SERTSÖZ, S.; HEPBAġLI, A.: 2001. “Su Kaynaklı Isı Pompaları: Göl Suyu Uygulamalar”, Termoklima
Dergisi, Sayı: 106, Sayfa: 35-42.
24) HEPBAġLI, A.: 2001. “Sanayide Enerji Yönetim Programının Temelleri”, Termoklima Dergisi, Sayı: 106,
Sayfa: 63-75.
25) CANAKCI, C.; OZGENER, O.; HEPBASLI, A.: 2001. “Jeotermal Isı Pompaları ve Uygulamaları”,
Termoklima Dergisi, Sayı: 108, Sayfa: 21-30.
26) CANAKCI, C.; HEPBASLI, A.: 2001. “Boru Hatlarında Isıl GenleĢme ve Analiz Yöntemleri”, Termoklima
Dergisi, Sayı: 109, Sayfa: 33-47.
27) HEPBASLI, A.; ULGEN, K.: 2001. “Çift Kaynaklı Isı Pompalarıyla Enerji Tasarrufu”, Soğutma Dünyası,
Sayı: 109, Sayfa: 33-47.
28) HEPBASLI, A.; GUNERHAN, H.; ULGEN, K.: 2001. “Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları: Enerji
Balansı ve Enerji Tasarrufu Etüdü”, Termoklima Dergisi, Sayı: 112, Sayfa: 43-56.
29) SUKAN, F.V.; AKDENĠZ, R.C.; HEPBAġLI, A.: 2002. “Üniversite-Sanayi ĠĢbirliğinde Ar-Ge Merkezlerinin
Rolü: EBĠLTEM Uygulaması”, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt 13, Sayı: 2, Sayfa: 12-19.
30) HEPBAġLI, A.: 2002. "Yer Kaynaklı Isı Pompaları Uygulamaları", Soğutma Dünyası Dergisi, Sayı: 5,
Sayfa: 42-44.
29
31) ÜLGEN, K.; HEPBAġLI, A.: 2004. “Yapılarda Enerji Kullanımının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Üzerine Bir ÇalıĢma”, Soğutma Dünyası, Sayı: 23, Sayfa: 19-23.
32) HEPBAġLI, A.: 2004. “Enerji Verimli Yapı Teknolojilerinden Bir Uygulama: Isı Pompalı Su Isıtıcıları”,
Soğutma Dünyası, Sayı: 24, Sayfa: 49-53.
33) HEPBAġLI, A.: 2006. “Yer Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Tasarım Prensipleri”, TTMD Dergisi, Sayı:
44, Sayfa: 37-44.
34) HEPBAġLI, A.: 2006. “Yer Kaynaklı Isı Pompalarının Akciğerleri: Toprak Isı DeğiĢtiricileri”, Tesisat
Dergisi, Teknik Yayıncılık, Sayı: 121, Sayfa: 84-95.
35) DĠNÇER, Ġ.; HEPBAġLI, A.: 2006. “Kanada‟nın En Büyük Kuyu Ġçi Isıl Enerji Depolama Sistemi: Bir
Uygulama”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Sayfa: 65-78 (Bildiri
olarak da sunuldu).
36) HEPBAġLI, A.; ERBAY, Z.; ĠÇĠER, F.; ÇOLAK, N.; HANCIOĞLU, E.: 2008. “Gaz Motoru Tahrikli Isı
Pompası (GMIP) Sistemi Uygulamaları”, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Dergisi, Sayı: 53,
Sayfa: 33-41.
37) HEPBAġLI, A.; ERBAY, Z.; ĠÇĠER, F.; ÇOLAK, N.; HANCIOĞLU, E.: 2008. “GüneĢ Enerjisi Destekli Gaz
Motoru Tahrikli Bir Isı Pompası Uygulaması”, Mühendis ve Makina, Sayı: 581(49), Sayfa: 20-29.
38) ĠÇĠER, F.; ÇOLAK, N.; HANCIOĞLU, E.; ERBAY, Z.; HEPBAġLI, A.: 2008. “A Comparative Study on
Exergetic Efficiencies of Two Different Drying Processes”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of
Agricultural Science), Sayı: 4(3), Sayfa: 279-284 (Bildiri olarak da sunuldu).
39) HEPBAġLI, A.: 2008. “Endüstriyel ĠĢletmelerde Ekserji Yönetim Sisteminin Kurulması Gerekli mi ?”,
Termodinamik Dergisi, Sayı: 64, Sayfa: 64-82.
40) YÖRÜ, Y.; KARAKOÇ, T.H.; HEPBAġLI, A.: 2009. “Gaz Türbinli Motorlarda Hava Filtresi Bakımının
Ekserjetik Etkisinin Deneysel Ġncelenmesi”, Mühendis ve Makina, Sayı: 598 (50), Sayfa: 10-15.
41) HEPBASLI, A.: 2010. “Enerji Yönetimi veya Ekserji Yönetimi”, Standard Dergisi (TSE), Sayı: 575, Sayfa:
31-34.
42) CALISKAN, H.; HEPBASLI, A. 2013. “Isı DeğiĢtiricilerinin Ekserjetik Yönleri”, Mühendis ve Makina, Sayı
54(645), Sayfa: 34-37.
43) GÖKTÜRK, M.; ÖZTOP, H.F.; HEPBAġLI, A.: 2014. “Endüstride Enerji/Ekserji Verimliliği ve Yönetiminin
Önemi“, Tesisat Dergisi, Sayı: 219, Sayfa: 54-62.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler (79 adet)
1) KAHRAMAN, N.; HEPBAġLI, A.: 1989. “AkıĢkan Yataklı Yakma Sistemlerinin Endüstriyel Tesislerde
Uygulamaları ve Sonuçların Ġrdelenmesi”, Isı Bilimi ve Tekniği 7. Ulusal Kongresi, Sayfa: 56-65.
2) HEPBAġLI, A.: 1989. “Dünyadaki Basınçlı Kap Kodları ve Basınçlı Kapların Projelendirilmesi”, Türk
Loydu Seri Konferansları IV., Sayfa: 299-341.
3) HEPBAġLI, A.: 1991. “Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin Bacalara Getirdiği Sınırlamalar ve
Endüstriyel Tesislerdeki Uygulamaları”, IV. Türk - Alman Enerji Sempozyumu, GüneĢ Enerjisi ve Çevre,
GüneĢ Enerjisi Yayınları, No: 1, 2-4 Mayıs, Sayfa: 361-376.
4) HEPBAġLI, A.; KAHRAMAN, N.: 1991. “AkıĢkan Yatak Uygulamasıyla Azot Oksitleri Emisyonlarının
Azaltılması”, IV. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, GüneĢ Enerjisi ve Çevre, GüneĢ Enerjisi Yayınları,
No: 1, 2-4 Mayıs, Sayfa: 399-413.
5) KAHRAMAN, N.; HEPBAġLI, A.: 1991. “AkıĢkan Yatak Yakma Sistemleriyle Kükürt Dioksit
Emisyonlarının Azaltılması”, IV. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, GüneĢ Enerjisi ve Çevre, GüneĢ
Enerjisi Yayınları, No: 1, 2-4 Mayıs, Sayfa: 385-399.
6) HEPBAġLI, A.: 1991. “Doğal Gaz Yakıtlı Örnek Bir Tesiste Duman Gazı Geri Beslemesiyle Azot
Oksitleri Emisyonlarının Azaltılması”, Isı Bilimi ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 10-2 Eylül,
Sayfa: 332-346.
30
7) HEPBAġLI, A.: 1995. “Kazanlarda
Enerji
Tasarrufu
Önlemleri”, 5.Türk - Alman Enerji
Sempozyumu, GüneĢ
Enerjisi ve Diğer Yenilebilir Enerji Uygulamalarındaki GeliĢmeler Bildiriler
Kitabı, 19-21 Nisan, Sayfa: 365-374.
8) HEPBAġLI, A.: 1995. “Ham Patates Deposunun Yapısı ve Havalandırma Sistemi Tasarımı”,, TESKON
95, II. Ulusal Tesisat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın no. 176, 10-14 Ekim, Sayfa: 797-812.
9) HEPBAġLI, A.: 1996. “Yapılarda Enerji Verimliliği”, II. Ulusal Yapı
Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 127-134.
Teknolojisi ve Yapıda Tesisat
10) HEPBAġLI, A.: 1997. “Enerji Verimliliği Uygulama Alanları ve Çevre”, Makina Mühendisleri Odası
Antalya ġubesi, 1. Enerji ve Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı, Yayın No.: 191, 5-7 Haziran, Sayfa: 183194.
11) HEPBAġLI, A.: 1997. “Isı Tekniğiyle Ġlgili Tesislerde Optimum Boru Çapının Belirlenmesi”, III. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Cilt I, 20-23 Kasım, Sayfa: 425-447.
12) HEPBAġLI, A.: 1998. “Enerji Verimliliği: Çevresel Çözüm”, Enerji Workshop-1 Bildiriler Kitabı, Selçuk
Üniversitesi, Konya, Sayfa: 48-64.
13) HEPBAġLI, A.: 1999. “Nasıl Bir Enerji Verimliliği MüĢavirliliği ?”, 18. Enerji Tasarrufu Haftası Ulusal
Enerji Verimliliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-5 ġubat, Ankara, Sayfa: 24-48.
14) HEPBAġLI, A.: 1999. “Gaz-AkıĢkan Yataklarda Dağıtıcı Izgaranın Tasarımı”, Bilim Günleri, Bildiriler
Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No: 221 (Denizli ġubesi), 5-7 Mayıs, Sayfa: 27-36.
15) HEPBAġLI, A.; ERTÖZ, Ö.: 1999. “Geleceğin Teknolojisi: Yeraltı Kaynaklı Isı Pompaları”, TMMOB
Makina Mühendisleri Odası, IV. Tesisat Kongresi Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No.: 229/1, Cilt I, 4-7
Kasım, Sayfa: 443-492.
16) ÇANAKÇI, C.; HEPBAġLI, A.: 1999. “Boru Hatlarında Isıl GenleĢme ve Analiz Yöntemleri”, TMMOB
Makina Mühendisleri Odası, IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, MMO
Yayın No.: 229/2, Cilt I, 4-7 Kasım, Sayfa: 493-526.
17) HEPBAġLI, A.: 1999. “Enerji Verimliliği ÇalıĢmalarının Payandası: Kampanyalar”, Türkiye II. Enerji
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, 22-24 Kasım, Sayfa: 285296.
18) HEPBAġLI, A.: 1999. “Sanayide Enerji Yönetimi Kursu: EME Grubu Uygulaması”, Türkiye II. Enerji
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, 22-24 Kasım, Ankara,
Sayfa: 297-312.
19) HEPBAġLI, A.: 1999. “Mühendislik Eğitiminde ISO 9000 YaklaĢımı”, MMO Ġstanbul ġubesi, Mühendislik
Mimarlık Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, MMO Yayın No: 232, Ġstanbul, 22-24 Ekim, Sayfa: 206217.
20) HEPBAġLI, A.: 2000. “Yapılarda Enerji Yönetimi Sistemi Kurulması Zorunlu mu ?”, Enerji 2000 Ulusal
Enerji Verimliliği Kongresi Bildiriler Kitabı, ETKB Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı ve
EIE Genel Müdürlüğü UETM, Bildiriler Kitabı, Ankara, 26-28 Ocak, Sayfa:108-132.
21) HEPBAġLI, A.: AKDEMĠR, Ö.: 2000. “Su Çevrimli Isı Pompası Sistemleriyle Yapılarda Isı Geri
Kazanımı”, SĠMER 2000, HVAC ve Soğutma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi
Soğutma ve Ġklimlendirme AraĢtırma Merkezi (Derleyen: O. Büyükalaca ve T. Yılmaz), Adana, 13-14
Nisan, Yayın no: 8, Sayfa: 205-212.
22) AKDEMĠR, Ö.; HEPBAġLI, A.: 2000. “Sanayide Isı Pompalarıyla Karbondioksit Emisyonlarının
Azaltılması”, SĠMER 2000, HVAC ve Soğutma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniversitesi
Soğutma ve Ġklimlendirme AraĢtırma Merkezi (Derleyen: O. Büyükalaca ve T. Yılmaz), Adana, 13-14
Nisan, Yayın no: 8, Sayfa: 197-204.
23) HEPBAġLI, A.: 2000. “Sanayide Enerji Verimliliği Önlemleri”, Türkiye 8. Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı,
Ankara, 8-12 Mayıs, Sayı: 1, Sayfa: 183-196.
24) HEPBAġLI, A.; AKDEMĠR, Ö.: 2000. “Sanayide Enerji ve Su Yönetimi”, GAP Mühendislik Kongresi
Bildiriler Kitabı, Urfa, 24-26 Mayıs, Sayfa: 24-31.
25) HEPBAġLI, A.: 2000. “Enerji ve Çevre Yönetimine Sistematik YaklaĢım”, III. Temiz Enerji Sempozyumu
31
Bildiriler Kitabı, Cilt: II, Sayfa: 647-654.
26) AKIN, A.; HEPBAġLI, A.: 2000. “Isı Pompalı Kurutucularla CO2 Emisyonlarının Azaltılması”, III. Temiz
Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt: I, Sayfa:121-128.
27) HEPBAġLI, A.; ÖZALP, N.: 2001. “Jeotermal Isı Pompalarının Kar Eritmede Kullanılması”,
YEKSEM‟2001 Bildiriler Kitabı, 18-20 Ocak, Sayfa: 45-52.
28) HANCIOĞLU, E.; HEPBAġLI, A.; HOġGÖR, R.: 2001. “Ülkemizde Jeotermal Isı Pompalarının
Fizibilitesi”, YEKSEM‟2001 Bildiriler Kitabı, 18-20 Ocak, Sayfa: 53-60.
29) HEPBAġLI, A.: 2001. “Jeotermal Isı Pompaları: Gittikçe GeliĢen Teknoloji”, YEKSEM‟2001 Bildiriler
Kitabı, 18-20 Ocak, Sayfa: 291-298 (Poster).
30) GUNERHAN, H.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: 2001. “Jeotermal (Toprak Kaynaklı) Isı Pompalarında
Toprak Isı DeğiĢtiricisinin Tasarımı: Ege Üniversitesi Uygulaması”, 13. Isı Bilimi ve Tekniği Sempozyumu
Bildiriler Kitabı, ULIBTK‟01, Konya, 5-7 Eylül, Sayfa: 231-236.
31) ULGEN, K.; GUNERHAN, H.; HEPBASLI, A.: 2001. “Yapılarda Performans Göstergeleri ve Enerji
Auditinin Yapılması”, Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi Bilimi ve Tekniği Sempozyumu Bildiriler
Kitabı, Gaziantep, 28-29 Eylül, Sayfa: 65-73.
32) HEPBAġLI, A.; GÜNERHAN, H.; ÜLGEN, K.: 2001. "Enerji Yönetim Sisteminin Altın Anahtarları: Enerji
Denkliği ve Enerji Tasarrufu Etüdü", TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, 5.Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Yayın No: E/2001/269-1, ISBN 975-395-453-0, 3-6 Ekim, Sayfa:
185-225.
33) HEPBAġLI, A.; HANCIOĞLU, E.: 2001. “Jeotermal (Toprak Kaynaklı) Isı Pompalarının Tasarımı, Testi
ve Fizibilitesi”, 5. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Yayın No:E/2001/2691, ISBN 975-395-453-0, Ġzmir, 3-6 Ekim, 2001, Sayfa:331-382.
34) HEPBAġLI, A.; ÇANAKCI, C.: 2001. “Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerinin Yük Analizi”, Jeotermal
Enerjili Doğrudan Isıtma Sistemleri Esasları ve Tasarımı Bildiriler Kitabı, MMO, Ġzmir, 15-17 Kasım,
Sayfa: 143-183.
35) KENDĠR, T.E., HEPBAġLI, A.; ÖZDAMAR, A.: 2001. "Endüstriyel Bacalarda Hava Kalitesi Korunması
Yönetmeliği ve Isıl Tekniği Ġstemlerinin Optimizasyonu", II. Çevre ve Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı,
Ġstanbul, 15-17 Kasım, Sayfa: 97-106.
36) SERTSÖZ, S.; HEPBAġLI, A; KENDĠR, T.E.: 2001. "Enerji Balansı Metodolojisi ve Tekstil Sektörü Ġçin
Uygulama”, II. Çevre ve Enerji Kongresi Bildiriler Kitabı, Ġstanbul, 15-17 Kasım, Sayfa: 245-255.
37) GUNERHAN, H.; ULGEN, K.; HEPBASLI, A.: 2002. “Experimental Studies on Geothermal Heat Pumps
at Turkish Universities”, VI. Türk-Alman Sempozyumu, E.Ü. GüneĢ Enerjisi Enstitüsü, 21-23 Haziran,
Bildiriler CD‟si.
38) HEPBAġLI, A.: 2002. “Isı Pompalarının Ürün Kurutucularında Kullanılması”, E.Ü. Ziraat Fakültesi 1.
Kurutma ÇalıĢtayı Bildiriler Kitabı, Ġzmir, 21-22 Mart, Sayfa: 79-94.
39) HEPBAġLI, A.; HANCIĞLU, E.: 2002. “GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompalı
Kurutucu: Ege Üniversitesi Uygulaması”, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18
Ekim, Ġstanbul, Cilt I, Sayfa: 241-249.
40) ÜLGEN, K.; HEPBAġLI, A.: 2002. “Yapılarda Enerji Kullanımının Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Üzerine Bir ÇalıĢma”, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ġstanbul, 16-18 Ekim, Cilt I,
Sayfa: 301-308.
41) HEPBAġLI, A.; ÖZGENER, Ö.; KOÇAR, G.: 2002. “Ülkemiz Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinin
Enerji-Çevre ĠliĢkisinin Ġncelenmesi”, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ġstanbul, 1618 Ekim, Cilt II, Sayfa: 679-685.
42) OKTAY, Z.; AKDENĠZ, R.C.; HEPBAġLI, A.: 2002. ”Ülkemizdeki Pirina Kapasitesi ve Alternatif Enerji
Kaynağı Olarak Değerlendirme Olanakları”, 1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri
Uluslararası ÇalıĢtayı Bildiriler Kitabı”, Balıkesir, 7-9 Haziran, Sayfa: 223-235.
43) KARAKUS, A.A.; HEPBASLI, A.: 2003. „‟Energy and Exergy Analysis of a Natural Gas-Fired
Cogeneration Plant‟‟, 1. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi,
32
Denizli, 22-24 Mayıs, Sayfa: 94-99.
44) HANCIOĞLU, E.; AKDEMĠR, Ö; HEPBAġLI, A.: 2003. „‟Yer Kaynaklı (Jeotermal) Isı Pompalı Bir
Kurutucunun Ekserji Analizi‟‟, 1. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs, Pamukkale
Üniversitesi, Denizli, Sayfa: 101-107.
45) GÜRSOY, O.; AKDEMĠR, Ö; KINIK, Ö.; HEPBAġLI, A.: 2003. „‟Süt Endüstrisinde Enerji Yönetiminin
Gerekliliği‟‟, 1. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli,
22-24 Mayıs, Sayfa: 120-125.
46) GÜRSOY, O.; AKDEMĠR, Ö; KINIK, Ö.; HEPBAġLI, A.: „‟Süt Endüstrisinde Enerji Verimliliği‟‟, 1. Ege
Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 22-24 Mayıs, 2003,
Sayfa: 126-131.
47) ÖZ, S.; HEPBAġLI, A.; KOÇER, G.; AKAR, A.: 2003. ”Doğal Zeolitlerin (Klinoptilolit) Ülkemizdeki
Kullanım Olanakları ve Enerji Uygulamaları‟‟, 1. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs,
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Sayfa: 132-137.
48) GÜVEN, ġ.; KARABACAK, R.; HEPBAġLI, A.: 2003. “Yer Kaynaklı Isı Pompalarının Denizli Ġçin
Uygulanabilirliliği‟‟, 1. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs, Pamukkale Üniversitesi,
Denizli, 22-24 Mayıs, Sayfa: 380-385.
49) EKE, R.; AKDEMĠR, Ö.; KARA, Ö.; HANCIOĞLU, E.; ÖZGENER, L.; ÖZGENER, E.; ÜLGEN, K.;
HEPBAġLI, A.: 2003. “Üniversitelerde Yapı Enerji Yönetim Sisteminin OluĢturulmasının Gerekliliği: Ege
Üniversitesi Uygulaması”, 1. Ege Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-24 Mayıs, Pamukkale
Üniversitesi, Denizli, Sayfa: 108-113.
50) BOYAR, S.; AKDENĠZ, R.C.; HEPBAġLI, A.: 2003. „‟Türkiye Karma Yem Sanayinde Enerji Yönetiminin
Gerekliliği‟‟, Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-5 Eylül, Selçuk Üniversitesi,
Konya, Sayfa: 25-32.
51) ÜÇGÜL, Ġ.; HEPBAġLI, A.; KOYUN, T.; ġENOL, R.: 2003. “Gergefli Kurutucu (Ramöz)lerin Ekserji
Analizi”, 11. Ulusal Isı Bilimi Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı, Ġsparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, 35 Eylül, Sayfa: 25-32.
52) CANBAY, Ç.S.; GÖKÇEN, G.; HEPBAġLI, A.: 2003. ‟‟Bina Yönetim Sistemleri ve HVAC Sistemlerinde
Enerji Tasarrufuna Yönelik Kontrol Ġlkeleri‟‟, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, 6.Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Ġzmir, 8-11 Ekim, Sayfa: 653-671.
53) ÖZGENER, L.; HEPBAġLI, A.: 2003. ‟‟HVAC Sistemlerinde Ekserji Analizinin Gerekliliği ve
Uygulamaları‟‟, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, 6.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi
Bildiriler Kitabı, Ġzmir, 8-11 Ekim, Sayfa: 609-622.
54) HEPBAġLI, A.; ÇANAKCI, C.: 2003. “Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerinin Yük Analizi”, Jeotermal
Enerjili Doğrudan Isıtma Sistemleri Esasları ve Tasarımı Bildiriler Kitabı, MMO, Ġzmir, 8-11 Ekim, 2003,
Sayfa: 271-311 (Ġkinci kez sunuldu ve aynen tekrar basıldı).
55) HEPBAġLI, A.: 2003. “GüneĢ Enerjili Sistemlerde Ekserji Analizinin Gerekliliği ve Uygulaması”, TMMOB
Makina Mühendisleri Odası GüneĢ Enerjili Sistemler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Haziran,
Mersin, Sayfa: 197-206.
56) UTLU, Z.; HEPBAġLI, A.: 2004. “Ülkemizin
Sektörel Bazda Enerji Kullanım Verimliliğinin
Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, 26-28 Mayıs, Kütahya, Sayfa: 381-388.
57) HANCIOĞLU, E.; HEPBAġLI, A.: 2004. “Tünel Tipi Bir Kurutucunun Ekserji Analizi”, II. Ulusal Ege Enerji
Sempozyumu, 26-28 Mayıs, Kütahya, Sayfa: 148-154.
58) ÇOLAK, N.; HEPBAġLI, A.: 2005. ”Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Gıda Üretim Sistemlerinde
Kullanımı”, 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Sayfa: 69-73.
59) DĠNÇER, Ġ.; HEPBAġLI, A.: 2005. “Kanada‟nın En Büyük Kuyu Ġçi Isıl Enerji Depolama Sistemi: Bir
Uygulama”, TESKON 2005, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-26 Kasım,
Ġzmir, Sayfa: 413-427.
60) ÖZGENER, L.; HEPBAġLI, A.; DĠNÇER, Ġ.: 2005. Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Performans
Değerlendirme Parametreleri“, Jeotermal Enerji Seminer Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası,
33
23-26 Kasım, Sayfa: 371-379.
61) UTLU, Z.; HEPBAġLI, A.: 2006. “Konut Sektöründe Enerji Kullanımının Termoekonomik Analizi“,
Üçüncü Ege Enerji Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, 24-26 Mayıs, Sayfa: 361-368.
62) HEPBAġLI, A.: 2006. “Doğal Gazlı Sistemlerde Ekserji Yönetimi”, Doğal Gaz Günleri, Pamukkale
Üniversitesi, 1-2 Haziran, Sayfa: 59-68.
63) HEPBAġLI, A.: 2006. “Doğal Gazlı Isı Pompaların Enerjetik ve Ekserjetik Modellenmesi”, Doğal Gaz
Günleri, Pamukkale Üniversitesi, 1-2 Haziran, Sayfa: 141-149.
64) ÇOLAK, N.; HEPBAġLI, A.: 2007. “Isı Pompalı Bir Kurutucuda Makarna Kurutulmasının Ekserji Analizi”,
16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK‟07), 30 Mayıs-2 Haziran, Kayseri, Sayfa: 1040-1045.
65) HEPBAġLI, A.: HANCIOĞLU, E.: ÇOLAK, N.: 2007. “GüneĢ Enerjisi Destekli Toprak Kaynaklı
(Jeotermal) Isı Pompalı Bir Kurutucunun Performansının Değerlendirilmesi”, 16. Ulusal Isı Bilimi ve
Tekniği Kongresi (ULIBTK‟07), Cilt 2, 30 Mayıs-2 Haziran, Kayseri, Sayfa: 679-684.
66) UTLU, Z.; HEPBASLI, A.: 2007. “Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Biyodizelin Bir Motorda Yakılmasının
Ekserjetik Olarak Değerlendirilmesi”, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran,
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Cilt II, Sayfa: 685-691.
67) TURGUT, E.T.; KARAKOÇ, T.H.; HEPBAġLI, A.: 2007. "Bir Uçak Turbofan Motorunun Ekserji Analizi",
16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK‟07), Cilt 2, 30 Mayıs – 2 Haziran, Kayseri, Sayfa: 817822.
68) HEPBAġLI, A.; ERBAY, Z.: ĠÇĠER, F.; ÇOLAK, N.; HANCIOĞLU, E.: 2007. “GüneĢ Enerjisi Destekli Gaz
Motoru Tahrikli Bir Isı Pompası Sistemi Uygulaması”, ĠKLĠM 2007 II. Ulusal Ġklimlendirme Kongresi, 1518 Kasım, Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 351-366.
69) HEPBAġLI, A.; BALTA, M.T.: 2007. “Split Tipi Bir Klimanın Bina Kabuğundan Ġtibaren Ekserjetik Olarak
Değerlendirilmesi”, ĠKLĠM 2007 II. Ulusal Ġklimlendirme Kongresi, 15-18 Kasım, Antalya, Bildiriler Kitabı,
Sayfa: 63-81.
70) HEPBAġLI, A.: 2007. “Isı Pompalarında Etkinlik ve Performans Değerlendirme Kriterleri”, ĠKLĠM 2007-II.
Ulusal Ġklimlendirme Kongresi Panel ve Seminerler Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Antalya,
15-18 Kasım, Sayfa: 29-40.
71) YORU, Y.; KARAKOC, T.H.; HEPBASLI, A.: 2008. "Ortam Sıcaklığının Gaz Türbinlerinde Kompresör
Ekserjisine Etkisi", HaSeM'08 Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, 15-16 Mayıs, Sayfa: 240245.
72) BALTA, M.T.; HEPBAġLI, A.: 2008. ”Klima Santrallerinin Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji
Analizi Yöntemi: Modelleme ve Uygulama”, 4. Ege Enerji Sempozyumu, Ġzmir, 21-23 Mayıs, Bildiriler
Kitabı, Sayfa: 319-329.
73) ERBAY, Z.; ĠÇĠER, F.; ÇOLAK, N.; HANCIOĞLU, E.; HEPBAġLI, A.: 2008. “Maydanozun Farklı
Kurutma Tipleri ile Kurutulmasının Performans Değerlendirmesi ve Fiziksel Kalite Özelliklerine Etkileri”,
EES 2008, IV. Ege Enerji Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Ġzmir, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 387-396.
74) ÇOLAK, N.; KUZGUNKAYA, E.; ĠÇĠER, F.; HEPBAġLI, A.; ERBAY, Z.: 2009. “Tepsili Bir Kurutucuda
Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi”, 17.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK) 2009, 24-27
Haziran, Sivas.
75) ERBAY, Z.; ICIER, F.; HEPBASLI, A.; COLAK, N.; KUZGUNKAYA, E.: 2009. “Pilot Çaplı Isı Pompalı
Bantlı Bir Kurutucu Sistemde Erik Kurutulmasının Ekserji Analizi”, GMO, 6. Gıda Mühendisliği Kongresi,
6-8 Kasım, Kemer/Antalya, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 115-122.
76) DEMĠR, S.; ABUġOĞLU, A.; HEPBAġLI, A.: 2011. “Atık Su Arıtma Tesislerinde Biyogazdan Üretilen Elektrik ve
Atık Su Çamurunun YaĢam Döngü Değerlendirmesi“, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ULIBTK'2011, 7-10 Eylül 2011,
Zonguldak.
77) ARAZ, M.; GÜNGÖR, A.; HEPBAġLI, A.; “DüĢük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu
AkıĢkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi”, 11. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013, Ġzmir, Sayfa: 575-604.
78) GÜNGÖR, A.; HEPBAġLI, A.; GÜNERHAN, H.; “Gaz Tahrikli Isı Pompalarının Kurutmada Kullanımının
34
Deneysel Ġncelenmesi”, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2013, Ġzmir, Sayfa: 12311244.
79) ARAZ, M.; GÜNGÖR, A.; HEPBASLI, A.; YALZIRAK, H.: “Asansör Ġklimlendirme Ünitelerinin Tasarım
Esasları”, Asansör Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Eylül 2014.
Sunulup, Basılmayanlar (2008-2009 İtibariyle)
1) HEPBAġLI, A.: 2008. “Isı Pompaları ve Uygulamaları”, Uzman Gözüyle Termodinamik ve Uygulamaları
Kursu, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, EskiĢehir, 18 Nisan.
2) HEPBAġLI, A.: 2008. “GüneĢ Enerjili Sistemlerde Ekserji Yönetimi”, II.Ulusal GüneĢ ve Hidrojen
Enerjsisi Kongresi, EskiĢehir, 12 Haziran.
3) HEPBAġLI, A.: 2008. “Exergy Management: A Way to Sustainable Development” ve “Exergetic
Comparison of Various Types of Textile Drying Systems”, SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS
APPLICATIONS, TÜBĠTAK-MAM, Gebze, 16-17 Haziran.
4) HANCIOĞLU, E.; HEPBAġLI, A.: 2008. “Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi ve Uygulamaları”, I.
Soğutma Teknolojilweri Sempozyumu, 9-12 Ekim, Fuar, Ġzmir.
5) HEPBAġLI, A.: 2009. “Enerji Yönetim Sisteminde Yeni Bir Süreç ve YaklaĢım: Enerji Yönetim Sistemi
Standardı”, 28. Enerji Verimliliği Haftası - 1. Ulusal Enerji Verimliliği Formu, WOW Convention Center,
Ġstanbul, 15-16 Ocak.
6) HEPBAġLI, A.: 2008. “Termodinamiğin Birinci ve Ġkinci Kanunu”, “Devri Daim Makinalar” ve “Entropi ve
Tersinmezlik”, Temiz Enerji Teknolojileri Kursu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 9 ġubat.
7) HEPBAġLI, A.: 2009. “Tekstil ve Hazırgiyim ĠĢletmelerinde Enerji ve Ekserji Yönetim, ĠTKĠB Etkinliği,
Ġstanbul, 2 Nisan.
8) HEPBAġLI, A.: 2009. “Low Exergy Building Heating and Cooling Systems”, “Sankey (Energy) and
Grassmann (Exergy Flow and Loss) Diagrams for Various Types of Residential and Industrial
Applications”, “Exergetic Assessment of a Gas Engine Driven Heat Pump System”, “Exergetic Modeling
of Fluidized Bed Combustion Systems” ve “Exergetic Performance Assessment of Textile Drying
Systems”, presented at Summer Course on Exergy and Its Applications, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Isparta, 28-30 Haziran.
7.7. Diğer yayınlar (5 adet)
1) HEPBAġLI, A.: 1996. “Isı Yalıtım Kılavuzu”, Makina Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi, Ġzmir (Taslak
basıldı; ancak çoğaltılmadı).
2) HEPBAġLI, A.: 1997. “Doğrudan YerleĢtirme Sistemleriyle Hızlı Kurutma”, Tuğla ve Kiremit Endüstrisi
Dergisi, Sayı: 29, Sayfa: 48-53 (Çeviri: Yazan: Cebrat, G. ve Grau, D) (Makale Çevirisi).
3) HEPBAġLI, A.: 2001. “2000 Dünya Enerji Kongresinin Ardından”, Soğutma Dünyası Dergisi, Sayfa: 4247.
4) DERBENTLĠ, T.; GENCELI, O.; GÜNGÖR, A.; HEPBAġLI, A.; ĠLKEN, Z.; ÖZBALTA, N.; ÖZGÜÇ, F.;
PARMAKSIZOĞLU, C.; URALCAN, Y.; 2001. (Çeviri). “Isı ve Kütle GeçiĢinin Temelleri”, Yazarlar: Frank
P. Incropera, David P. DeWitt, Kitabında Bölüm Çevirmenliği, Literatür Yayınları: 51, 960 Sayfa.
5) HEPBAġLI, A.; ERBAY, Z.; ĠÇĠER, F.; ÇOLAK, N.; HANCIOĞLU, E.: 2007. “Isı Pompalarının Genel
Tanıtımı ile Gaz Motoru Tahrikli Isı Pompaları ve Kurutucusu”, TESKON 2007, VIII. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, Ġzmir-Türkiye, Isı Pompalarının Konutsal ve Endüstriyel
Uygulamaları Kurs Kitabı, Sayfa: 3-32.
8.
Projeler
35
Açıklama: 10 yıl sanayide çalıĢmıĢ ve bu sürede de sayısız projelerde profesyonel olarak görev almıĢtır.
Burada, üniversitedekiler listelenmiĢtir.
8.1. TÜBĠTAK
1)
Yürütücü: Arif HepbaĢlı ve Araştırmacılar: Yard. Doc. Dr. Emrah Bıyık, Doç. Dr. Hüseyin Günerhan.
Dr. Orhan Ekren, Ġki Bursiyer ve DanıĢman, Doç. Dr. Hakan Öztop. 380 735 TL, 113M532, BaĢlama:
01.10.2013 ve BitiĢ: 01.04.2016.
2)
Yürütücü: Arif HepbaĢlı ve Araştırmacılar: Yard. Doc. Dr. Filiz Icier, Dr. Ebru Hancıoğlu, AraĢ. Gör.
Dr. : Neslihan Çolak ve Bursiyer: Zafer Erbay. “Gaz Motoru Tahrikli GüneĢ Enerjisi Destekli Isı Pompalı
Bantlı Bir Kurutucu Sistemin Tasarımı, Testi ve Performansının Değerlendirilmesi”, 106M482, 196 074
TL, BaĢlama: 01.02.2007 ve BitiĢ: 03.11.2009.
3)
Yürütücü: Prof. Dr. Orhan Büyükalaca (Bugünlerde Rektör); Araştırmacılar: Prof. Dr. Tuncay Yılmaz
(Çukurova Üniversitesi), Arif HepbaĢlı ve AraĢ. Gör. Ertaç Hürdoğan. “Hijyenik Ġklimlendirme Ġçin
Nem Almalı Ġklimlendirme Sistemi”, 106M094, 216060 TL, BaĢlama: 01.08.2006 ve BitiĢ: Nisan 2009.
4)
Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Aytunç Erek (9 Eylül Üniversitesi); Araştırmacılar: Yard. Doç. Dr. Hüseyin
Günerhan, Arif HepbaĢlı ve Mak. Yük. Müh. Akif Ezan. “Bir Gizli Enerji Depolama Sisteminin
Tasarımı, Modellenmesi ve Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri Kullanarak
Performansının Parametrik AraĢtırılması”, 106M418,
168984 TL, BaĢlama: 01.02.2007 ve BitiĢ:
01.02.2010.
8.2. DPT
1)
Yürütücü: Arif HepbaĢlı ve Prof. Dr. Cengiz Akdeniz; Araştırmacılar: Yard. Doç. Dr. Koray Ülgen,
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan, Dr. Ebru Hancıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Leyla Özgener, Doç. Dr. Önder
Özgener, Yard. Doç. Dr. Özay Akdemir, Y. Müh. Özer Kara, Yard. Doç. Dr. Y. Müh. Serkan Boyar ve
AraĢ. Gör. Dr. Neslihan Çolak. “Ege Bölgesi Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yönetimi
Modelinin OluĢturulması”, 04-DPT-01, 93 786 TL., BaĢlama: Nisan 2004 ve BitiĢ: Eylül 2006 (Raporu
yollanmadı).
2)
Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Turhan Çoban; Araştırmacılar: Prof. Dr. Ali Güngör, Prof. Dr. Necdet Özbalta,
Arif HepbaĢlı, Prof. Dr. Ġsmail Tavman, Prof. Dr. Aydoğan Özdamar, Yard. Doç. Dr. Hüseyin
Günerhan, Yard. Doç. Dr. Özay Akdemir. “Doğalgaz Yakıtlı Küçük ve Orta Ölçekli Katı Oksitli
(Seramik) Yakıt Pili Kojeneraston Sistemlerinin GeliĢtirilmesi”, 06-DPT-005, 1300 000 TL, BaĢlama:
2006 ve BitiĢ: 2008 sonu (bitmedi).
3)
Yürütücü: Prof. Dr. Sıddık Ġçli; Araştırmacılar: GüneĢ Enerjisi Personelince Yürütülen, ġemsiye Projesi
(AraĢtırmacılardan biri: Arif HepbaĢlı). “Alternatif Enerjiler Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmeleri ve
Uygulamaları (GüneĢ, Rüzgar, Biyogaz ve Isı Pompaları)”, 03-DPT-006, BitiĢ: 01.05.2007.
4)
Yürütücü: Prof. Dr. Günnur Koçar; Araştrımacılar: Yard. Doç. Dr. Ahmet EryaĢar, Bulent Illiez, Özben
Kutlu, ġefik Arıcı,Bülent Demir ve Arif HepbaĢlı. “Kırsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin GeliĢtirilmesi
ve YaygınlaĢtırılmasi”, 07-DPT-003, 2000 000 TL, BaĢlama: Ocak 2007 ve BitiĢ: Aralık 2009.
8.3. BAP
1)
Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan; Araştırmacılar: Arif HepbaĢlı, Abdullah Yıldız ve
Mehmet Erkek. “Toprak Kaynaklı Isı Pompası DüĢey Isı DeğiĢtiricisinde GerçekleĢen Isı Transferinin
Sayısal Yöntemlerle Analizi” , 2003MUH01 8, 10 070 TL, BaĢlama: 01.03.2003 ve ve BitiĢ: Mayıs
2007.
2)
Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Koray Ülgen; Araştırmacılar: Arif HepbaĢlı ve Özer Kara. “Direkt GenleĢmeli
GüneĢ Enerjisi Destekli Bir
Isı Pompası Sisteminin Tasarımı, Testi ve Performansının
Değerlendirilmesi”, 04-GEE-003, 7 000 TL, BaĢlama: 10.9.2004 ve BitiĢ: 10.9.2008.
36
3)
Yürütücü: Arif HepbaĢlı; Araştırmacılar: Doç. Dr. Önder Özgener ve Dr. Ebru Hancıoğlu. “Toprak
Kaynaklı Isı Pompasıyla Sera Isıtılması ve Kurutma Uygulamaları”, 2003-GEE-009, 2 000 TL,
BaĢlama: 2003 ve BitiĢ: 2004.
4)
Yürütücü: Arif HepbaĢlı; Araştırmacılar: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan, Dr. Ebru Hancıoğlu, Prof.
Dr. Ali Güngör ve Prof. Dr. Necdet Özbalta. “Toprak ve GüneĢ Kaynaklı Isı Pompalı Hibrit - Bir
Sistemle Hacim Isıtılması/Soğutulmasının AraĢtırılması”, 97-GEE-001, 1 750 TL, BaĢlama: 1997 ve
BitiĢ: 2002.
5)
Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Koray Ülgen; Araştırmacılar: Arif HepbaĢlı, Doç. Dr. Hüseyin Günerhan ve
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan. “GüneĢ Enerjisi Destekli Yatay Toprak Isı - DeğiĢtiricili Hibrit Bir Isı
Pompasıyla Hacim ġartlandırmanın Enerji ve Ekserji Analizi”, 01-GEE-001, 2 250 TL, BaĢlama: 2003
ve BitiĢ: 2006.
6)
Yürütücü: Arif HepbaĢlı; Araştırmacılar: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Günerhan ve AraĢ. Gör. Abdullah
Yıldız. “GüneĢ Enerjili Bir Su Isıtma Sistemiyle Toprak Isı DeğiĢtiricisinin
Ekserjetik ve
Eksergoekonomik Analizi ve Simülasyonu”, 06/MÜH/051, 4604 TL, BaĢlama: 11.3.2006 ve BitiĢ:
5.10.2009.
8.4. ĠZKA
Proje Koordinatörü : Yard. Doç. Dr. Hacer ġekerci; Y. AraĢtırmacılar : Emrah Bıyık ve Arif HepbaĢlı.
“Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında YaĢar Üniversitesi GüneĢ Santrali”, Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri Mali Destek Programı, Proje No : TR31/12/YE02/0004, Proje Süresi : 10 ay (14 Haziran 2013 –
14 Nisan 2014) ve Proje Bütçesi : 561 500 TL.
8.5. AVRUPA KOMĠSYONU
1.
Kurumsal Proje Koordinatörü: Arif HepbaĢlı, Proje Ekibi: Emrah Bıyık ve Orhan Ekren. “Energy
Efficient & Cost Competitive Retrofitting Solutions For Shopping Buildings (ECOSHOPPING):AlıĢveriĢ
Binaları Ġçin Enerji Verimli ve Gider Bakımından Rekabetçi ĠyileĢtirme Çözümleri”, BaĢlama: 1 Eylül
2013 ve BitiĢ: 1 Eylül 2017 (4 yıl).
http://euc.yasar.edu.tr/2013/02/25/energy-efficient-cost-competitive-retrofitting-solutions-for-shoppingbuildings-ecoshopping-2/
2.
Kurumsal Proje Koordinatörü: Arif HepbaĢlı, Proje Ekibi: Emrah Bıyık ve Mustafa Araz. Research
Cooperation in Renewable Energy Technologies for Electricity Generation (Elektrik Üretimi Ġçin
Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinde AraĢtırma ĠĢbirliği), REELCOP.
http://euc.yasar.edu.tr/projects/proceeding/research-cooperation-in-renewable-energy-technologiesfor-electricity-generation/
8.6. Diğer
ABID, M.; HEPBASLI, A.; ALAMMAR, K.N.: Exergoeconomic Analysis and Assessment of Hybrid Wind-PV
System with Hydrogen Storage from the Generation Stage to the Building Envelope””, SET Short-Track
Project No. SP12/A1/005, King Saud University, Riyad, Suudi Arabistan. BaĢlama: 2/2012 ve BitiĢ: 7/2012.
9.
Ġdari Görevler
ÇalıĢma hayatı (sanayi, yurt içi ve yurt dıĢı) aĢağıda listelenmiĢtir. Koyu olarak iĢaretlenenler, gerek sanayide
gerek üniversitede çalıĢırken aldığı idari görevleri göstermeketdir.
1)
8.7.1982-14.2.1986 (Araştırma Görevlisi): Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü, Termodinamik Anabilim Dalı, Konya.
37
2)
3.3.1986-30.4.1992 (Proje Mühendisi, Proje Başmühendisi ve Planlama-Kalite Sağlama Müdür
Yardımcılığı Görevleri): DESA Demir, Kazan ve Makine Sanayi A.ġ., Gaziemir, Ġzmir.
3)
1.3.1992-31.07.1993 (Yatırımlar Müdür Yardımcısı): AKZO-KEMĠPOL A.ġ., KemalpaĢa, Ġzmir.
4)
28.10.1993-28.7.1995 (Bakım-Onarım Müdürü): SĠMPLOT & BEġĠKÇĠOĞLU A.ġ., Torbalı, Ġzmir.
5)
2.9.1996-14.6.2000 (Öğretim Üyesi): Ege Üniversitesi, GüneĢ Enerjisi Enstitüsü, Bornova, Ġzmir.
6)
1997 Bahar-14.6.2000 (Öğretim Üyesi): Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (ve Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü), Bornova, Ġzmir.
7)
15.09.1997-15.07.2000 (Müdür Yardımcısı): Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü, Bornova,
Ġzmir.
8)
2001-2002 (Müdür Yardımcısı): Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
(EBĠLTEM)
9)
11.6.2000-ġubat 2012 (Öğretim Üyesi): Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü, Bornova, Ġzmir.
10)
2.9.2004-3.6.2005 Konuk Profesör: Faculty of Engineering and Applied Science, University of Ontario
Institute of Technology (UOIT), Oshawa, Kanada.
11) 15.03.2001-2005: EBĠLTEM-Enerji Verimliliği ve Yönetimi Ar-Ge Birimi (EVYAB) Sorumlusu
12) 2009 yılından itibaren, değiĢik sürelerde, King Saud University/Suidi Arabistan bünyesindeki
“Sustainable Energy Technologies Program” ve Makina Mühendisliği Bölümü‟nde Profesör olarak
bulundu ve ayrıca 2010-2012 yılları arasında iki eğitim yılını geçirdi.
13) ġubat 2012- Bugün : YaĢar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü.
10. Bilimsel ve Mesleki KuruluĢlara Üyelikler
1)
2)
3)
4)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO), Ankara:
www.tmmob.org.tr.
Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD), Ankara: www.tibtd.org.tr.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Ankara (TTMD), Ankara: www.ttmd.org.tr.
Ege Soğutma Sanayicileri ve ĠĢ Adamları Derneği (ESSĠAD), Ġzmir: www.essiad.org.tr.
a) TÜBİTAK-MAG Makina/Enerji Komisyonu Üyesi, Eylül 2013.
b) Uluslararası Dergilerde Yayın Danışma Kurulu Üyeliği (Editorial Advisory Board Member)
SCI Kapsamındaki Dergiler:

Energy Sources, Part A, Taylor and Francis (2002‟den beri).

International Journal of Energy Research, John Wiley & Sons (2004‟ den beri).

Energy and Buildings, Elsevier (2005‟den beri).


International Journal of Green Energy, Taylor and Francis (2003‟den beri).
International Journal of Exergy, Inderscience Enterprises Limited (2004‟ den beri).

Associate Editor-Journal of Energy Engineering-American Society of Civil Engineers (Mart 2013‟den
beri)
Yakında SCI Kapsamına Girecek Dergiler:

International Journal of Sustainable Avitation (IJSA), Inderscience Enterprises Limited (Eylül 2012’
den beri).
38
 Journal of Sustainable Energy Engineering (JSEE), Scrivener Publishing (Temmuz 2012’ den beri).
 International Journal of Advanced Thermofluid Research” (IJATR), www.ijatr.org,
(Mayıs 2012’ den beri).
c) Uluslararası Topluluğa Üyelik: Network of International Society for Low Exergy Systems in Buildings
(LowEx.Net), (http://www.lowex.net)
ASHRAE Technical Group 1: Exergy Analysis for Sustainable Buildings (http://tg1exer.ashraetcs.org/)
d) Ayrıca, enerjiyle ilgili çok sayıda SCI’li dergilerde ve değişik yurt dışı projelerde hakemlik yapmaktadır.
Bazı ISI-SCI bazlı dergi isimleri aşağıya çıkarılmıştır:
Applied Energy
Applied Thermal Engineering
ASME Journal of Thermal Science and Engineering Applications
Building and Environment
Energy and Buildings
Energy Conversion and Management
Energy Policy
Energy Sources, Part A
Geothermics
Isı Bilimi ve Teknigi Dergisi
International Journal of Energy Research
International Journal of Exergy
International Journal of Green Energy
International Journal of Hydrogen Energy
Journal of Energy Engineering
Journal of Renewable and Sustainable Energy
Renewable and Sustainable Energy Reviews
The Arabian Journal for Science and Engineering
11. Ödüller

Ġzmir Motor Teknik Lisesi, Birincilik Para Odulu (Okul Birincisi olması nedeniyle), 1976.

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠM TEKNOLOJĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ (EBĠLTEM) Proje
Sergisi 00, Mühendislik Bilimleri Kategorisinde Ġkincilik Ödülü. Konu: Toprak Kaynaklı Isı Pompalı Bir
Sistemle Hacim Isıtılması/Soğutulmasının Araştırılması. Proje Yöneticisi: A. HEPBAġLI, Yardımcı
AraĢtırmacılar: H. GÜNERHAN, A. GÜNGÖR, N. ÖZBALTA, E. HANCIOĞLU, Ġ. ERSÖZ, 25 Ekim 2000
(Sunum tarihi).

EBĠLTEM Proje Sergisi 02, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde Mansiyon Ödülü.
Konu: “Toprak ve GüneĢ Kaynaklı Isı Pompalı Hibrit Bir Sistemle Hacmin Isıtılması/Soğutulmasının
AraĢtırılması”, 15.11. 2002.

ELSEVIER, “Energy and Buildings” Dergisinde “O. Ozgener ve A. Hepbasli” tarafından yapılan yayın,
En Fazla Atıf Alan Makaleler Olarak, Sertifikayla Ödüllendirildi ve Hediyelendirildi (Most Cited Articles,
2005 to 2008, Building and Environment, Publisher: Elsevier).

ELSEVIER, “Building and Environment” Dergisinde “L. Ozgener, A. Hepbasli ve I. Dincer” tarafından
yapılan yayın, En Fazla Atıf Alan Makaleler Olarak, Sertifikayla Ödüllendirildi ve Hediyelendirildi (Most
Cited Articles, 2005 to 2008, Building and Environment, Publisher: Elsevier).

EXCELLENCE IN RESEARCH AWARD, Research Center, College of Engineering, King Saud
University, Riyadh, Saudi Arabia (Declared as the best researcher of the academic year 2010-2011,
39
with the fifth position in the entire college of engineering including electrical, civil, mechanical, chemical,
petroleum and gas, industrial engineering departments as well as all the research centers, institutes
and research chairs of the college of engineering).

King Saud University‟de, danıĢmanlığında tamamlanan lisans bitirme projesi, 2011-2012 akademik
yılının ilk döneminde “The Best Projects” arasında seçildi. Öğrenciler ve öğretim üyesi ödüllendirildi.

YaĢar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, “BaĢarılı AraĢtırmacı Ödülü”, 28 Mart 2013.

ELSEVIER, Certificate of Excellence in Reviewing Awarded to Arif Hepbasli, 19 Haziran 2014.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aĢağıdaki tabloyu doldurunuz.
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik
Uygulama
Güz
2007-2008
Ġlkbahar
Güz
2008-2009
Ġlkbahar
*
Measurement Technique
(Mak. Müh. B)
**
Sanayide Enerji Yönetimi I (Mak. Müh. Böl.)
**
Enerji Yönetimi I (Tekst. Müh. Böl.)
**
Enerji Yönetimine GiriĢ (Elekt.-Elekt.)
Low Exergy Heating and Cooling
*
Systems
(Lisansüstü)
Isı Pompaları ve Isı Pompalı Kurutucular
(Lisansüstü)
**
Enerji Yönetimi I (Tekst. Müh. Böl.)
**
Enerji Yönetimine GiriĢ (Elekt.-Elekt.)
Sanayide Enerji Yönetimi II (Mak. Müh. Böl.)
Uygulamalarla Kojenerasyon
(Lisansüstü)
Isı Pompaları ve Uygulamaları (Lisansüstü)
*
Measurement Technique
(Ölçme Tekniği)-Mak. Müh. B.
**
Sanayide Enerji Yönetimi I
(Mak. Müh. Böl.)
**
Enerji Yönetimi I (Tekst. Müh. Böl.)
**
Enerji Yönetimine GiriĢ (Elekt.-Elekt.)
Jeotermal Enerjinin Temelleri .
(Lisansüstü)
Isı Pompaları ve Isı Pompalı Kurutucular
(Lisansüstü)
Enerji Yönetimi II (Tekst. Müh. Böl.)
Sanayide Enerji Yönetimi II
(Mak. Müh. Böl.)
Isıl Sistemlerin Ekserji Y. A. II
(Lisansüstü)
*
Exergy Management (Lisansüstü)
Isı Pompaları (Lisansüstü)
2
0
59
2
2
2
3
0
0
0
0
12
13
12
2
3
0
2
2
2
2
3
0
0
0
0
21
12
12
5
2
2
0
0
4
71
2
0
24
2
2
2
0
0
0
21
12
1
3
0
4
2
2
0
0
20
24
3
0
2
3
0
3
3
0
1
*
Bu ders, Ġngilizce olarak verilmektedir (Makina Müh. Bölümü‟nde, derslerin yaklaĢık % 30‟u Ġngilizce olarak verilmektedir).
Sertifikalı Enerji Yöneticisiyim ve eskiden bu dersi alıp, uygulama yapan bazı öğrneciler/öğretim elemanları “Enerji Yöneticisi
Sertifikası” aldı.
**
KING SAUD UNIVERSITY (Mechanical Engineering Department, College of Engineering)
Makina Mühendisliği Bölümü, Board for Engineering and Technology (ABET) tarafından akredite olmuĢtur.
Akademik
Yıl
2010-2011
Dönem
Güz
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Dersin Adı
ME 499 Senior Design Project 2
40
a
Öğrenci
Sayısı
2
Ġlkbahar
Güz
2011-2012
Ġlkbahar
Thermodynamics II (Lisans)
ME 498 Senior Design Project 1
Thermodynamics II (Lisans)
Special Topics in Thermofluids (Yüksek
Lisans)
ME 499 Senior Design Project 2
Thermodynamics II (Lisans)
ME 496 Senior Design Project 1
Master Thesis
2
1
2
3
1
0
2
1
21
2
16
4
2
18
2
2
YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ (Mühendislik Fakültesi-% 100 Ġngilizce Eğitim)
Akademik
Yıl
Güz
2012-2013
Ġlkbahar
2013-2014
Dersin Adı
Dönem
Güz
Engineering Thermodynamics (IENG 305)
Introduction
to
Energy
Systems
Engineering (ESEN 101)
Technical Communication (ESEN 102)
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
0
2
0
Öğrenci
Sayısı
30
2
2
0
3
Engineering Thermodynamics (IENG 305)
Introduction
to
Energy
Systems
Engineering (ESEN 101)
Thermodynamics (ESEN 207)
3
1
0
2
38
24
2
2
2
Measurement Technique (ESEN 205)
2
2
2
DĠĞER
(Yukaridaki listede olmayıp, aĢağıdaki kısım eklenmiĢtir).
A) Sertifikalı enerji yöneticiliği
Japon International Cooperation Agency (JICA) tarafından Japonya‟da verilen Enerji Yönetimi Kursu ve
Uygulamalarına katılmıĢ olup (2.5 ay), Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi‟nden Enerji Yöneticisi Sertifikası almıĢtır.
B) Bilimsel toplantı ve çalıĢmalar için ziyaret ettiği ülkeler:
Almanya, ABD, Japonya, Kanada, Ġtalya, Ġsviçre, Ġspanya, Portekiz, Finlandiya, Macaristan, Yunanistan,
Sırbistan, Mısır, Ürdün, Suidi Arabistan, Çin, Belçika.
C) Bilimsel toplantı düzenleme deneyimi (TÜBĠTAK örneği kullanılmıĢtır):
En yenisinden baĢlayarak yazınız. UL: Ulusal, UA: Uluslararası, K: Toplam Katılımcı Sayısını Yazınız, Y:
Toplantının Yürütücüsüydüm, D: Düzenleme Komitesinde görev aldım, B: Bilimsel Komisyonda görev aldım.
Bilimsel Toplantının Adı
Yeri
Tarihi
Second International Conference on
Water, Energy and the Environment,
Ġzmir
21-24
Eylül 2013
19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği
Kongresi (ULIBTK‟13)
Samsun
9-12
Eylül 2013
The Sixth International Exergy, Energy
and Environment Symposium IEEES-6
Rize
1-4
Temmuz 2013
11. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi
Ġzmir
17-20
Nisan 2013
41
UL
UA
K
Y
D
x
x
x
x
x
x
B
x
x
x
6th International Ege Energy
Symposium and Exhibition
Ġzmir
28-30
Haziran 2012
x
x
Global Conference on Global Warming
2012
Ġstanbul
8-12
Temmuz 2012
x
x
International Green Energy
Conference (IGEC-6)
EskiĢehir
5-9
Haziran 2011
x
x
Global Conference on Global Warming
2011
Lizbon,
Portekiz
10-14
Temmuz 2011
x
x
16 International Conference on
Thermal Engineering and
Thermogrammetry (THERMO)
BudapeĢte,
Macaristan
6-8
Temmuz 2011
x
x
18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği
Kongresi
Zonguldak
7-10
Eylül 2011
2nd International Exergy, Life Cycle
Assessment, and Sustainability
Workshop & Symposium (ELCAS)
Nisyros,
Yunanistan
19-621
Haziran 2011
8. Ulusal Temiz Enerji Günleri
Ġstanbul
1-5
Aralık 2010
x
x
7. Ulusal Temiz Enerji Günleri
Ġstanbul
15-19
Kasım 2009
x
x
Global Conference on Global Warming
2009
Ġstanbul
5-9
Temmuz 2009
x
BudapeĢte,
Macaristan
1-3
Temmuz 2009
x
Sivas
24-27
Haziran 2009
Nisyros,
Yunanistan
4-6
Haziran 2009
x
x
4th International Exergy, Energy and
Environment Symposium
Sharjah,
BirleĢik Arap
Emirlikleri
19-23
Nisan 2009
x
x
Ulusal Temiz Enerji Kurultayı
Ankara
Global Conference on Global Warming
2008
Summer Course on Exergy and Its
Applications
II. Ulusal GüneĢ ve Hidrojen Enerjisi
Kongresi
Ġstanbul
IV. Ege Enerji Sempozyumu
Ġzmir
th
x
x
x
x
x
th
16 International Conference on
Thermal Engineering and
Thermogrammetry (THERMO)
17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği
Kongresi
1st International Exergy, Life Cycle
Assessment, and Sustainability
Workshop & Symposium (ELCAS)
YEKS‟ 2007
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Ekipmanları ve Ġmalatı
SDÜ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık
Sempozyumu
IEEES-2007, the Third International
Exergy, Energy and Environment
MAM, Gebze
EskiĢehir
15-17
Ekim 2008
6-10
Temmuz 2008
16-17
Haziran 2008
12-13
Haziran 2008
21-23
Mayıs 2008
23-24
Kasım 2007
Kayseri
Isparta
Evora, Portekiz
42
14-16
Kasım 2007
1-5
Temmuz 2007
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Symposium
III. GüneĢ Enerjisi Sistemleri
Sempozyumu
Second International Green Energy
Conference (IGEC-2)
UTES-2006, 6. Ulusal Temiz Enerji
Sempozyumu
5 GAP Mühendislik Kongresi
ġanlıurfa
ULIBTK-2005, 15. Türk Ulusal Isı
Bilimi ve Tekniği Kongresi
Trabzon
Building Simulation 2005
Montreal,
Kanada
8-10
Haziran 2007
25-29
Haziran 2006
25-27
Mayıs 2006
26-28
Nisan 2006
7-9
Eylül 2005
15-18
Ağustos 2005
Kos,
Yunanistan
3-7
Temmuz 2005
x
BudapeĢte,
Macaristan
22-24
Haziran 2005
x
Waterloo,
Kanada
12-16
Haziran 2005
x
Ġstanbul
18-20
Mayıs 2005
12-14
Aralık 2005
.
IEEES-2005, the Second International
Exergy, Energy and Environment
Symposium
th
THERMO‟14, the 14 International
Conference on Thermal Engineering
and Thermogrammetry
st
The 1 International Green Energy
Confrence (IGEC-1)b
Technical Commitee Member
Second International Conference on
Applied Thermodynamics
Short Course on Exergy Analysis of
Advanced Energy Systems
NATO Advanced Study Institute,
Microscale Heat TransferFundamentals and Applicatıons in
Biological and Micromechanical
Systems
a
( Session Coordinatör)
First Cappadocia Mechanical
Engineering Symposium
Short Course on Exergy and Its
Applications
Mersin
Oshawa,
Kanada
Isparta
Ġzmir
Ġzmir
18-30
Temmuz 2004
Niğde
21-23
Temmuz 2004
26-27
Temmuz 2004
26-28
Mayıs 2004
Ġzmir
II. Ege Enerji Sempozyumu
Kütahya
IEEES-2003, the First International
Exergy, Energy and Environment
Symposium
Ġzmir
I. Ege Enerji Sempozyumu
Denizli
Summer Course on Renewable
Energy Engineering
Soğutma Sistemleri,
Uygulamalarındaki Yeni GeliĢmeler ve
Teknikler Kursu
Fuel Cell Technology: Introduction &
Field Applications
th
ISTP-12, the 12 International
Symposium on Transport Phenomena
Short Course on Drying Technology:
Principles and Applications
IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi
Ġzmir
x
x
16-19
Temmuz 2001
Ġzmir
4
Temmuz 2001
16-20
Temmuz 2000
12-15
Haziran 2000
4-7
Kasım 1999
Ġstanbul
Ġzmir
Ġzmir
43
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
b
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
a
x
x
x
x
x
13-17
Temmuz 2003
22-24
Mayıs 2003
24-27
Eylül 2001
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
III. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi
20-23
Kasım 1997
Ġzmir
Ulusal düzeyde değişik etkinliklerde danışma kurlu üyelikleri olup, burada yer almamıştır.
44
x
x
x
Download

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - Enerji Sistemleri Mühendisliği