SHD 7027 SAÇ fiEK‹LLEND‹RME C‹HAZI
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
TÜRKÇE
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla
Sinbo Küçük Ev Aletleri
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearingimpaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing
sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under
supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried
by children should be under supervision.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Bu cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin
anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya
aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak
yapılmamalıdır.
D‹KKAT: Dufl veya küvette kullan›lmaz.
UYARI: Bu cihaz› küvet, dufl teknesi ve su içeren di¤er kaplara yak›n yerde
kullanmay›n›z.
-1-
SINBO SHD 7027 SAÇ MAfiASI
KULLANIM KILAVUZU
ÖZELL‹KLER
1. 19 mm geliflmifl seramik kaplama tamburu
2. Sarmal saç k›v›rma çubuklar›
3. Yayl› k›skaç
4. Açma/Kapama dü¤mesi
5. Aç›k Gösterge ›fl›¤›
6. Döner kordon
7. PTC Is›tma eleman›
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Voltaj: AC230V ,50Hz
Güç: 40W
Maksimum ›s›: 200 derece C (±10%)
GÜVENL‹K UYARILARI
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
1. Kordon içeren cihaz, sekiz yafl›n alt›ndaki kiflilerce kullan›lmamal›, oynanmamal›,
temizlenmemelidir ve her zaman onlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutulmal›d›r.
Cihaz›n sekiz yafl›n üzerindeki kiflilerce ,bilgisiz, deneyimsiz ,düflük fiziksel, duyusal ya
da akli becerilere sahip kiflilerce kullan›lmas›, temizlenmesi ya da saklanmas› sadece
uygun talimatlar al›nd›ktan sonra ifllemin güvenli flekilde yap›lmas› ve tehlikelerin
anlafl›lmas› durumunda tehlikelerden kaç›narak temini sa¤layan sorumlu bir yetiflkinin
denetimi alt›nda gerçeklefltirilmelidir.
2. Cihaz›, s›v› içine koymay›n; suya yak›n bir yerde ya da küvet, le¤en ya da baflka bir kab›n
içinde ve d›flar› alanlarda kullanmay›n.
3. Cihaz›, fifle tak›l› halde b›rakmay›n.
4. Cihaz›, ›s› geçirmez yüzeyde, afla¤› do¤ru tutun.
5. E¤er hasarl› ya da bozuksa, cihaz› kullanmay›n.
6. Temizlemeden ve kald›rmadan önce, cihaz› so¤umaya b›rak›n.
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
1. Kullanmadan önce saç›n, temiz,kuru ve dolafl›k olmamas›n› sa¤lay›n.
2. Ekstra koruma için, ›s› koruma spreyi kullan›n.
* Saç spreyleri yan›c› malzeme içerir-flekillendiriciyi kullan›rken, sprey kullanmay›n.
3. fiekillendirmeden önce, saç› ay›r›n. ‹lk önce saç›n alt bölümünü flekillendirin.
4. fiekillendiriciyi fifle tak›n ve açma dü¤mesine bas›n.
-2-
5. Yay klipsini çekerek, flekillendiricinin taban›nda bir santim saç olmas›n› sa¤lay›n.
6. Saç›n tamburun üstüne do¤ru yönlendirilmesini sa¤layarak flekillendiriciyi bükün ve
10-20 saniye tutun.
7. Yay klipsini serbest b›rak›n ve saç› serbest b›rakmak için aç›n.
8. Sal›nan bukleler oluflturmak için flekillendiriciyi 10 saniye ve daha s›k› bukleler
oluflturmak için 20 saniye tutun.
9. ‹stenen say›da bukleler yaratmak için bunu, saç›n tamam›na tekrarlay›n.
10. fiekillendirmeden önce saç› so¤umaya b›rak›n.
11. ‹fliniz bitti¤i zaman, cihaz› kapatmak ve fiflten çekmek için elinizi kapatma dü¤mesine
2 saniye bas›l› tutun.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z. Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›na özen gösteriniz,
• S›k›flmamas›na, ezilmemesine özen gösteriniz,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan elektrikli cihazlar›,
uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
TEM‹ZL‹K
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz› fiflten çekin ve so¤umaya b›rak›n.
Bütün yüzeyleri nemli bir bezle silin.
Sert , afl›nd›r›c› temizleme maddeleri ya da çözücüleri kullanmay›n.
-3-
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmemektedir.
Düzenli temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
SAKLAMA
Cihaz›n fiflini prizden ç›kar›n, so¤umas›n› bekleyin ve kendi kutusunda veya kuru bir yerde
muhafaza edin. Cihaz› kesinlikle hala s›cakken veya fifli prize tak›l› haldeyken kald›rmay›n.
Kabloyu kesinlikle cihaz›n etraf›na sarmay›n.
Cihaz› kullanmadan önce ve kulland›ktan sonra kablodaki büklümleri aç›n.
BU ÜRÜNÜN DO⁄RU ‹MHASI
Bu iflaret bu ürünün tüm AB’de di¤er evsel at›klarla birlikte at›lmamas› gerekti¤ini
gösterir. Bu ürünün kontrolsüz bir flekilde çöpe at›lmas›ndan kaynaklanmas› muhtemel
çevreye veya insan sa¤l›¤›na olan zarar› önlemek için, malzeme kaynaklar›n›n sürdürülebilir
olarak yeniden kullan›m›n› teflvik edecek biçimde sorumluca geri kazand›r›n. Kullan›lm›fl
cihaz›n› geri döndürmek için , lütfen geri edinme ve toplama sistemlerini kullan›n veya
sat›n ald›¤›n›z perakendeci ile temasa geçin. Onlar çevre aç›s›ndan güvenli geri kazan›m
için bu ürünü alabilirler.
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
-4-
ENGLISH
SINBO SHD 7027 HAIR CURLER
INSTRUCTION MANUAL
FEATURES
1. 19mm advanced ceramic coated barrel
2. Spiral curling guides
3. Spring clip
4. On/Off switch
5. On Indicator light
6. Swivel cord
7. PTC Heating Element
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Voltage: AC230V ,50Hz
Power: 40W
Max temperature: 200 degree C (±10%)
SAFETY CAUTIONS
1. The appliance, including its cord, must not be used, played with, cleaned or maintained
by persons under eight years old and should at all times be kept out of their reach.
Use, cleaning or maintenance of the appliance by children over eight or by anyone with
a lack of knowledge, experience or with reduced physical, sensory or mental capabilities
should only be undertaken after receiving appropriate instruction and under the adequate
supervision of a responsible adult to ensure that they do so safely and that the hazards
involved are understood and avoided.
2. Do not put the appliance in liquid; do not use it near water in a bath-tub, basin or other
vessel; and don’t use it outdoors.
3. Do not leave the appliance unattended while plugged in.
4. Only set the appliance down on a heat-proof surface.
5. Do not use the appliance if it is damaged or malfunctions.
6. Let the appliance cool down before cleaning and storing away.
INSTRUCTIONS FOR USE
1. Before use, ensure the hair is clean, dry and tangle-free.
2. For extra protection use a heat protection spray.
* Hair sprays contain flammable material – do not use while using the styler.
3. Section the hair prior to styling. Style the lower layers first.
4. Plug in the styler and press the on button to switch on.
5. Secure one inch of hair at base of the styler by retracting the spring clip
6. Twist the styler allowing the hair to be guided up the length of the barrel and hold for
10-20 seconds.
-5-
7. Release the spring clip and untwist to release the hair.
8. Hold the styler in the hair for 10 seconds to create loose curls and 20 seconds for
tighter curls
9. Repeat this around the head to create as many curls as desired.
10. Let the hair cool before styling
11. When finished press and hold the off button for two seconds to turn off and unplug
the appliance.
CLEANING AND MAINTENANCE
Unplug the appliance and let it cool. Wipe all surfaces with a damp cloth.
Don’t use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.
ENVIRONMENTAL PROTECTION
To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical
and electronic goods, appliances marked with this symbol must
not be disposed of with unsorted municipal waste, but recovered, reused or recycled.
-6-
FRANÇAIS
SINBO SHD 7027 FER À FRISER
MODE D’EMPLOI
DESCRIPTIONS
1. Tube avec revêtement céramique de 19 mm
2. Cônes en spiral à friser
3. Pince à ressort
4. Bouton Marche /Arrêt
5. Témoin Lumineux
6. Cordon rotatif
7. Système de chauffage PTC
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension : 230VAC ,50Hz
Puissance : 40W
Température maximale: 200 degrés C (±10%)
CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
1. Cet appareil contenant un cordon n’est pas destiné à être utilisé,nettoyé ou joué par
des personnes moins de huits ans et gardez cet appareil hors de la portée des enfants.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé,nettoyé ou conservé par des personnes
(notamment des enfants moins de huits ans) dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de
connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu
des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.
2. N’immergez pas l’appareil dans l’eau et ne l’utilisez pas à proximité des baignoires
ou d’autres objets remplis d’eau et à l’extérieur.
3. Ne pas laisser l’appareil branché à la prise électrique.
4. Tenez l’appareil vers le bas sur une surface résistante à la chaleur.
5. N’utilisez pas l’appareil s’il a été endommagé.
6. Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou entreposer.
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1. Les cheveux doivent être propres,secs et peignés.
2. Utilisez un spray de protection thermique pour une protection supplémentaire.
*Les sprays pour les cheveux contiennent un matériau combustible, n’utilisez pas de
spray en utilisant le fer à friser.
3. Séparez les cheveux avant de les coiffer, coiffez premièrement la partie inférieure des
cheveux.
4. Branchez l’appareil à la prise électrique et appuyez sur le bouton de marche /arrêt.
-7-
5. Placez une mèche de cheveux d’un centimètre à la base du fer à friser en retirant le
pince à ressort.
6. Placez la mèche de cheveux sur le cône, enroulez le fer et maintenez la mèche à cette
position 10 à 20 secondes.
7. Deserrez le pince à ressort et ouvrez-le pour libérer les cheveux.
8. Maintenez le fer 10 secondes pour les boucles plus larges et 20 secondes pour les
boucles plus serrées
9. Répétez le processus pour tous les cheveux afin d’obtenir le nombre des boucles
souhaitées.
10. Laisser les cheveux refroidir avant de les coiffer.
11. Pour éteindre l’appareil et débrancher la fiche de la prise électrique ,appuyez sur le
bouton pendant 2 secondes.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez la fiche de l’appareil de la prise électrique et laissez –le refroidir.Nettoyez
toutes les surfaces avec un chiffon humide. N’Utilisez pas de solvants ou de nettoyants
abrasifs.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ce logo apposé sur le produit signifie que cet appareil ne doit pas être débarrassé avec
les déchets municipaux non triés à cause de la présence de substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques qui peut avoir des effets potentiels
sur l’environnement et la santé humaine et en tant que consommateur final, votre rôle
est de primordial dans le cycle de réutilisation ,de recyclage et les autres formes de
valorisation de cet équipment électrique et électronique.
-8-
NEDERLANDS
SINBO SHD 7027 KRULTANG
GEBRUIKERSHANDLEIDING
EIGENSCHAPPEN
1. 19 mm geavanceerde keramische bekledingstrommel
2. Spiraalvormige krulstaven
3. Veerklem
4. Aan/Uit knop
5. Aan-indicatorlampje
6. Meedraaiend snoer
7. PTC-verwarmingselement
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Spanning: AC230V ,50Hz
Kracht: 40W
Maximale temperatuur: 200 graden C (±10%)
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Dit netsnoer bevattende apparaat, mag niet gebruikt, gespeeld, schoongemaakt worden
door personen onder de leeftijd van acht jaar en houd het buiten bereik van deze personen.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke handicap of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij het gebruik onder toezicht
en leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor het veilig gebruik plaatsvindt.
2. Onderdompel het apparaat niet in vloeistoffen; Gebruik het niet in de buurt van water
of in badkuip, teil of een ander bak en buitenshuis.
3. Laat het apparaat, dat gekoppeld is aan het stopcontact niet onbeheerd achter.
4. Houd het apparaat naar beneden gericht op een hittebestendig oppervlak.
5. Gebruik het apparaat niet, indien het beschadigd of defect is.
6. Voor het reinigen of opbergen, laat het apparaat afkoelen.
GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
1. Zorg ervoor dat het haar schoon, droog en gekamd is, voor gebruik.
2. Voor een extra bescherming, gebruik hitte beschermingsspray.
* Haarlak bevat brandbaar materiaal –Bij gebruik van de krultang, gebruik
geen spray.
3. Splits het haar op voor het stylen. Style eerst het onderste deel van het haar.
4. Steek de stekker van de krultang in het stopcontact en druk op de aan-knop.
5. Door de veerklem te trekken, zorg ervoor dat er een haarlok van een centimeter dikte
aanwezig is op het onderste deel van de krultang.
6. Draai met de krultang zodat de haarlok over de bekledingstrommel komt en houd de
krultang 10-20 seconden vast.
-9-
7. Laat de veerklem los en maak deze open om het haar los te halen.
8. Voor losse krullen houd de krultang 10 seconden ingedrukt en voor strakke krullen
20 seconden.
9. Om het gewenste aantal krullen te doen ontstaan, herhaal het op de andere
haarlokken.
10. Voor het stylen, laat het haar afkoelen.
11. Na gebruik, druk 2 seconden op de uit-knop om het apparaat uit te schakelen en de
stekker uit het stopcontact te halen.
REINIGING EN ONDERHOUD
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen. Reinig alle
oppervlakken met een vochtige doek. Gebruik geen harde, schurende reinigings-of
oplosmiddelen.
BESCHERMING VAN HET MILIEU
Vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische goederen,
om milieu-en gezondheidsproblemen te voorkomen, dient, apparatuur waarop dit symbool
is vermeld, niet gegooid te worden samen met ongesorteerd huishoudelijk afval, maar
dient opgehaald, hergebruikt of gerecycled te worden.
- 10 -
DEUTSCH
SINBO SHD 7027 LOCKENSTAB
GEBRAUCHSANWE‹SUNG
E‹GENSCHAFTEN
1. Improvisierte 19 mm Trommel mit Keramikbeschichtung
2. Spiraler Haarstab
3. Federklemme
4. An/Aus Taste
5. Äußere Anzeigeleuchte
6. Kabelgelenk
7. PTC Heizkörper
TECHN‹SCHE E‹GENSCHAFTEN
Spannung: AC230V ,50Hz
Leistung: 40W
Maximale Temperatur: 200 Cº (±10%)
S‹CHERHE‹TSMAßNAHMEN
1. Das Gerät sollte nicht von Kindern unter acht Jahren benutzt, gereinigt oder als
Spielzeug verwendet werden und es sollte nicht in ihrer Reichweite aufbewahrt werden,
da es eine Schnur hat.
Personen über acht Jahren, die unwissend, ungeübt sind oder ungenügendes körperliches,
emotionales oder geistiges Talent besitzen, sollten das Gerät nur unter der angemessenen
Anweisung, Beobachtung und unter genügenden Sicherheitsvorkehrung einer erwachsenen
Verantwortungsperson benutzen, reinigen oder aufbewahren.
2. Legen Sie das Gerät nicht in Wasser, in die Nähe von Wasser oder in die Badewanne,
in das Waschbecken oder andere Behälter, lassen Sie es nicht in freien Bereichen liegen.
3. Lassen Sie den Stecker des Gerätes nie in der Steckdose stecken.
4. Halten Sie das Gerät auf einer hitzebeständigen Oberfläche nach unten.
5. Falls das Gerät defekt ist, benutzen Sie es nicht.
6. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und weglegen.
KULLANIM TAL‹MATLARI
1. Sorgen Sie dafür, dass die Haare sauber, trocken und nicht verworren sind.
2. Für besonderen Schutz, verwenden Sie ein Wärmeschutzspray.
* Haarsprays beinhalten leicht entflammbare Substanzen, wärend sie den Former
gebrauchen, verwenden Sie kein Spray. Bevor Sie den Haaren eine Form geben, teilen
Sie diese auf. Formen Sie zuerst den unteren Abschnitt der
Haare.
4. Stecken Sie den Former in die Steckdose ein und drücken Sie die Einschalttase ein.
5. Drücken Sie die Federklemme auf und legen Sie eine Haarsträhne von einem Zentimer
auf die Formfläche.
- 11 -
6. Drehen Sie den Former so, dass sich die Haarsträhne sich um die Trommel wickelt
und halten Sie ihn 10-20 Sekunden lang fest.
7. Lassen Sie die Federklemme los und öffnen Sie sie, um die Haarsträhne zu befreien.
8. Um lose Locken zu Formen, halten Sie den Former 10 Sekunden fest, für dichtere
Locken, halten Sie den Former 20 Sekunden lang fest.
9. Um die gewünschte Menge von Locken zu formen, wiederholen Sie diesen Vorgang
und wenden Sie ihn am gesamten Haar an.
10. Bevor Sie dem Haar eine Form geben, lassen Sie es abkühlen.
11. Wenn Sie mit dem Formen fertig sind, halten Sie die Aus-Taste 2 Sekunden lang
gedrückt, um das Gerät auszuschalten und den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
RE‹N‹GUNG UND WARTUNG
Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen. Reinigen Sie alle
Flächen mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie dazu jedoch keine harten, zerschleißenden
Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
UMWELTSCHUTZ
Diese Art von elektrischer und elektronischer Konsumgeräte mit diesem Zeichen, sollten
nie zusammen mit nicht klassifiziertem Städteabfall entsorgt werden, da diese Geräte
Schadstoffe enthalten und um Umwelt- und Gesundheitsprobleme zu vermeiden,
stattdessen sollten sie zurück genommen werden, wiederverwendet oder wiederverwertet
werden.
- 12 -
ESPANOL
SINBO SHD 7027 TENAZA DE CERÁMICO
MANUAL DEL USO
CARACTERÍSTICAS
1. Tambor para cubrir con ceramic desarrollado de 19 mms
2. Barras espirales para enroller el pelo
3. Clip con muelles
4. Botón de on/off (Funcionar/apagar)
5. Luz Indicadora encendida
6. Cable girable
7. Instrumento calentador de PTC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Voltaje: AC230V ,50Hz
Energía: 40W
Temperatura máxima: 200 Grados de C (±10%)
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1. El aparato contenido cable de la energía no debe ser usado, no debe jugarse, no debe
ser limpiado por las personas menos de ocho años de edad y debe ser conservado en
un lugar lejos de éllos.
El uso, limpieza o conservación del aparato por las personas más de ocho años de edad,
por las personas sin conocimiento, sin experiencia, minusválidos físicos, emocionales
o mentales debe ser realizado bajo la vigilancia de un adulto responsible evitándose ante
los peligros en caso de ser entendido los peligros y realizado con seguridad después de
la obtención de las instrucciones convenientes.
2. No sumergir el aparato en el liquid; no usar el aparato cerca de la bañera, palangana
ú otra ollacualquiera y afuera.
3. No dejar el aparato enchufado.
4. Conservar el aparato sobre un superficie no permeable al calor,
hacia abajo.
5. En caso de ser dañado ú estropeado, no usar el aparato.
6. Antés de limpiar y guarder el aparato dejarlo al enfríarse.
INSTRUCIONES PARA EL USO
1. Antés de usar el aparato adquirir que el pelo es limpio, seco y no tortuoso.
2. Para la protección extra, usar aerosol protectivo para el calor.
* Los aerosoles de pelo contienen materials quemados – no usar aerosol al usar el
aparato para dar forma.
3. Antés de dar forma al pelo, separar el pelo. Primero dar forma a la parte baja del pelo.
4. Enchufar el aparato para dar forma y pulsar al botón del funcionamiento.
- 13 -
5. Adquirir que se encuentra un centímetro de pelo sobre la base del aparato para dar
forma tirándo el clip del espiral.
6. Dirigiendo el pelo hacia el tambor, Encorvar el aparato para dar forma y dejarlo durante
10-20 segundos.
7. Liberar el clip del espiral y dejar libre el pelo.
8. Coger el aparato para dar forma durante 10 segundos para formar bucles libres y 20
segundos para formar bucles más firmes.
9. Repetir éso para todo el pelo al crear bucles en cantidad deseada.
10. Antés de dar forma, dejar el pelo que se enfríe.
11. Después de terminar el proceso pulsar continuamente durante 2 segundos al botón
de apagar para apagar el aparato y desenchufarlo.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desenchufar el aparato y dejarlo que se enfríe. Limpiar todos los superficies con una
tela mojada. No usar sustancias desgastadas y duros o disolventes de limpieza.
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los aparatos eléctricos y electrónicos y las herramientas marcadas por este símbolo,
no deben ser tirados junto con los residuos no clasificados urbanos pero deben ser
recibido, reusado ú reciclado para protegerse contra los problemas sanitarias y
medioambientales debido a las sustancias tóxicas contenidas en estps aparatos.
- 14 -
No: 1-7027-07122012
- 17 -
- 18 -
1-7027-07122012
- 21 -
- 22 -
HRVATSKI
ˇ ALO ZA KOSU
SINBO SHD 7027 GLAC
UPUTSTVO ZA UPORABU
SPECIFIKACIJE
1. Napredne keramiˇ
cke ploˇce od 19 mm
2. Spiralni curling vodiˇ
ca
3. Stezaljka s oprugom
4. Gumb za ukljuˇ
citi/Iskljuˇ
citi
5. Svjetle´
ci indikator rada
6. Rotiraju´
ci kabel
7. PTC grijaˇ
c
ˇ KE SPECIFIKACIJE
TEHNIC
Napon: AC230V ,50Hz
Snaga: 40W
Maksimalna temperatura: 200 stupnjeva C (±10%)
SIGURNOSNE MJERE PREDOSTROˇZNOSTI
1. Aparat sa kabelom ne treba da koriste, cˇiste ili se sa njim igraju osobe mlad¯e od osam
godina i aparat treba uvijek drˇzati na mjestu koje nije dostupno djeci.
Aparat ne treba da rabe osobe s fiziˇ
ckim, psihiˇ
ckim i mentalnim invaliditetom, ukljuˇ
cuju´
ci
i djecu mlad¯u od osam godina, bez nadzora osobe koja moˇze snositi odgovornost za
sigurnu uporabu ured¯aja. Isto tako ovaj aparat ne treba da koriste ili cˇiste neiskusne i
osobe koje nisu dovoljno upu´
cene u naˇ
cin njegove uporabe.
2. Aparat ne ubacujte u vodu; aparat ne rabite na mjestima koja se nalaze u blizini vode,
kade, umivaonika ili tuˇ
s kabine kao i posuda u kojima se nalazi voda. Isto tako aparat ne
rabite na vanjskim povrˇ
sinama.
3. Aparat ukljuˇ
cen u izvor za napajanje ne ostavljajte bez nadzora.
4. Aparat spuˇstajte na povrˇ
sinu otpornu na toplinu, drˇze´ci okrenut ka dolje.
5. Ne koristite oˇ
ste´
cen ili pokvaren aparat.
6. Prije cˇiˇsc´enja ili odlaganja, saˇ
cekajte da se aparat ohladi.
UPUTE ZA RUKOVANJE
1. Prije poˇ
cetka uporabe kosa treba da je suha, cˇista i da nije zapetljana.
2. Za ekstra zaˇstitu koristite sprej za toplinsku zaˇstitu.
* Sprej za kosu sadrˇzi zapaljive tvari- kada rabite aparat za oblikovanje kose ne koristite
sprej za kosu.
3. Prije oblikovanja kosu podjelite na pramenove. Oblikovanje poˇ
cnite sa donjim slojevima
kose.
4. Umetnite utikaˇ
c u utiˇ
cnicu i pritisnite na gumb za ukljuˇ
citi.
5. Povukavˇsi klipsu opruge umetnite jedan centimetar kose izmed¯u keramiˇ
ckih ploˇca.
- 23 -
6. Umotajte kosu oko ploˇ
ca aparata i tako uvijenu kosu drˇzite 10-20 sekundi.
7. Otpustite klipsu opruge i otvorite aparat kako bi oslobodili kosu.
8. Za oblikovanje opuˇ
stenih kovrdˇza dovoljno je da drˇ
zite 10 minuta a ukoliko ˇzelite cˇvrˇ
s´ce
kovrdˇ
ze drˇzite 20 minuta.
9. Za oblikovanje ˇzeljenog broja kovrdˇza ovaj postupak primjenite na cijeloj kosi.
10. Prije oblikovanja kose saˇ
cekajte da vam se kosa ohladi.
11. Po zavrˇ
setku posla iskljuˇ
cite aparat i za izvlaˇ
cenje utikaˇ
ca iz utiˇ
cnice rukom pritisnite
2 sekunde na gumb za iskljuˇ
cenje.
ˇS
ˇ ´CENJE I ODRZAVANJE
ˇ
CI
Izvucite utikaˇ
c iz utiˇcnice i ostavite aparat da se ohladi. Sve povrˇsine oˇ
cistite vlaˇznom
krpom. Ne rabite otapala ili cˇvrsta abrazivna sredstva za cˇiˇsc´enje.
ˇ TITA OKOLIS
ˇA
ZAS
Za izbjegavanje problema izazvanih ˇstetnim tvarima koje se nalaze unutar elektriˇ
cnim i
elektronskim ured¯ajima a koji uzrokuju sˇtetu po zdravlje ljudi i ˇzivotni okoliˇs, sve aparate
ili ured¯aje na kojima se nalazi ovaj simbol ne treba bacati skupa sa ostalim ku´
canskim
otpadom ve´
c ih treba predati u odgovaraju´
ce sabirne centre i omogu´
citi njihovo recikliranje
i iskoriˇ
stavanje u druge svrhe.
- 24 -
- 25 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 26 -
- SHD 7027 SAÇ fiEK‹LLEND‹RME C‹HAZI -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 79359
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010
Garanti Belge Vize Tarihi : 31/01/2012
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
SAÇ fiEK‹LLEND‹RME C‹HAZI
S‹NBO
SHD 7027
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 27 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN‹K SERV‹S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
7 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 7* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 28 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd.
1003, C Bldg., Fuyuan Business Trade
Center, 44 District Bao’An, Shenzhen
China
ECS1103087C
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Download

User manual