Proizvodnja Remont i Montaža mašina i opreme "PRIM"d.o.o.Kostolac,
KOSTOLAC
Osnovne informacije o preduzeću
Puni naziv preduzeća:
Proizvodnja Remont i Montaža mašina i opreme "PRIM"d.o.o.Kostolac
Matični broj:
17577697
Puna adresa:
Karađorđeva bb Kostolac 12208
Godina osnivanja:
2003
Direktor:
Saša Jovanović
Osoba za kontakt:
Saša Jovanović
Broj zaposlenih:
698
Broj telefona:
012-241-369
Broj faksa:
012-241-535
E-mail adresa:
[email protected]
Delatnost:
2562 - Mašinska obrada metala
Sertifikat kontrole standarda ISO 9001
Preduzeće poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.
Ekološka zaštita
Prema sadašnjim propisima, ispunjeni su svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.
Udaljenost preduzeća (u km) od:
Udaljenost od
Udaljenost (u km)
Beograda
100
Regionalnog centra
12
Magistralnog puta
30
Luke
60
Železnice
2
Struktura kapitala preduzeća (u %)
Struktura kapitala
Državni
% učešća u
ukupnom kapitalu
100.00
IMOVINA I OBAVEZE
Najvažnija oprema u preduzeću
Naziv opreme
Vrsta i namena opreme
Ocena stanja
opreme
Godina
proizvodnje
Nabavna
vrednost
(u 000 RSD)
Otpisana
vrednost
(u 000 RSD)
Sadašnja
vrednost
(u 000 RSD)
1
PULT ISPITNI SK SA 1 HV BR.
602,604,605,606,607,608
1975
3,600
3,375
225
2
BRUSILICA "KIKINDA" AFD 2500 br.37127
1972
22,800
22,800
0
3
DIZALICA HIDRAULIČNA "KOLES" 45T
1980
324,000
324,000
0
4
STRUG AMP 21/1000 POTISJE MOK I
R-023
1980
1,497,300
797,486
699,814
5
DIZALICA TORANJSKA OKRETNA
BK-1000 BR.334 50/16 TONA
1981
120,000
90,000
30,000
6
BUŠILICA RADIJALNA 2 M 57 br.2994
1988
93,600
93,600
0
7
GLODALICA UZDUŽNA 1.612
1982
72,000
72,000
0
8
STRUG UNIVERZALNI LOZNI MODEL
LA 660 BR.565 KZTS SSSR
1982
3,772,000
2,219,873
1,552,127
9
PRESA PSH 300/4000 br.9102002
1991
3,918,771
3,061,069
857,702
10
MAŠINA OSNOVNA ZA OBRADU
KRAJEVA I ZABRUŠAVANJE SR
90-602-114
1987
2,521,149
1,941,285
579,864
11
PRESA HIDRAULIČNA VERTIKALNA
HVP-160 NP-6 PV-1000 BR.3021405
1992
1,350,720
1,114,344
236,376
12
STRUG "KARUSEL" C 20 1532 br.926
1982
4,541,810
4,291,573
250,237
13
STRUG UNIVERZALNI TIP PD 2000/6000
BR. MAŠ.001
1990
2,300,400
2,300,400
0
14
MAŠINA ZA OBRADU KRAJEVA I ZA
ZABRUŠAVANJE MOK II/2000
BR.90604-113
1992
1,997,120
890,052
1,107,068
15
Ispitna stanica za električne mašine sa
pripadajućom opremom
2001
75,375
62,184
13,191
16
Ispitna stanica za pumpe sa pripadajućom
sa pripadajućom opremom
2001
63,064
52,028
11,036
17
Univerzalna mašina za dinamičko
uravnoteženje rotora 100-5000 kg
1991
1,130,700
224,978
905,723
18
Horizontalna bušilica stubna B-130 S
1983
585,500
244,429
341,071
19
Kran mostni 12.5
1983
75,375
56,531
18,844
20
Kran mostni 20.5
1983
100,500
75,375
25,125
21
Trafo stanica 2.5 MVA
1983
247,500
129,938
117,563
22
Mašina za vulkaniziranje traka na
bubnjevima
1992
9,552
9,552
0
23
Strug univarzalni tip PA-25 CM 2000 BR.
0015
2003
2,533,863
2,418,826
115,037
24
Strug numerički tip 65 CNC br. 089
2004
5,252,375
5,252,375
0
25
Mašina za automatsko utiskivanje i
zavarivanje rukavca AKV 2-GM
2004
4,188,095
3,104,261
1,083,834
26
BUŠILICA GLODALICA (BORVER) BG
180 P br.140.48.20.34
2004
29,912,276
29,912,276
0
27
Brusilica za ravno brušenje visokoprecizna
BM 612
2005
4,220,185
4,220,185
0
28
Hidrokopirni strug SP 12P 500 br.78537
1978
1,485,002
1,485,002
0
29
Strug MOK II/2 br,0042
1985
1,741,400
1,128,051
613,349
30
Hidraulički sistem dizanja sa pripadajućom
opremom
2001
1,659,555
1,659,555
0
31
Uriverzalni strug PA 50/3000 fab.br.258
2005
3,346,071
3,309,543
36,528
32
STRUG UNIVERZALNI PA-30/2000
FAB.BR.15271
2006
1,220,457
1,163,502
56,955
33
MAŠINA ZA GASNO REZANJE UXD-P
20201769
2002
1,887,007
1,188,815
698,193
34
STRUG PH 80 CNC
2008
4,795,000
3,995,833
799,167
35
Strug PA 1000 DC/6000 br.0130
1991
342,850
342,850
0
36
Strug MOK II/2 br,0042
1985
1,741,400
1,128,051
613,349
37
Bušilica radijalna RB 70x1600 fab. Br.
1805.583
2005
1,260,966
1,260,966
0
38
Glodalica stubna ISO 40 FV20VS br. 5830
sa stolom 254x1270 i osom X-Y-Z
2004
1,215,844
1,215,844
0
39
STRUG UNIVERZALNI "POTISJE"
BR.1094 MOT."SEVER" 7,5KW
1969
84,000
84,000
0
40
STRUG UNIVERZALNI PA 631 P
MR.5239
1990
82,800
82,800
0
41
STRUG UNIVERZALNI "POTISJE"
BR.1099. "SEVER" 7,5KW
1975
84,000
84,000
0
42
STRUG PA GO "MORANDO" br.41129
1969
84,000
84,000
0
43
STRUG UNIVERZALNI "POTISJE" PA
631 P BR. 5199
1990
84,000
84,000
0
44
STRUG UNIVERZALNI PAB 30/1500
BR.5666
1979
79,200
79,200
0
45
STRUG UNIVERZALNI PAB 30/1500
BR.5667
1979
79,200
79,200
0
46
STRUG UNIVERZALNI PA 45/2000 br.535
1987
331,200
273,240
57,960
47
STRUG UNIVERZALNI PA 1000 4/2000
BR.0044
1983
220,800
220,800
0
48
KONTROLER ZA CNC REZANJE
PLAZMOM
2007
1,343,600
604,620
738,980
49
STO ZA REZANJE PLAZMOM
2007
1,848,400
831,780
1,016,620
50
DODAVAČ ŽICE TEROMATEC 600
2012
447,900
5,599
442,301
Zemljište i objekti
Zemljište
Naziv zemljišta
Katastarska Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Prostor na kome se nalazi
434
preduzeće
Površina
zemljišta (u
m2)
Vrsta
zemljišta
85,397
Vrsta prava
Pravo korišćenja
Oblik
svojine
Obim
udela
Vlas.TE-KO
Kostolac
Opis tereta
Datum
upisa
tereta
NemA tereta
Objekti
Naziv objekta
Katastarska
Broj
parcela
zgrade
Način
korišćenja i
katastarska
klasa
Površina
Površina zemljišta
objekta
pod
(u m2) objektom
(u m2)
Vrsta
objekta
Vrsta
prava
Oblik
svojine
Obim
udela
Opis tereta
Nova proizvodna hala
434
9,000.00
9,000.00 Hala
Pravo
Vlas.TE-KO
korišćenja Kostolac
NemA tereta
Stara proizvodna hala
434
2,730.00
2,730.00 Hala
Pravo
Vlas.TE-KO
korišćenja Kostolac
NemA tereta
Hala za montažu valjaka
434
605.00
Hala
Pravo
Vlas.TE-KO
korišćenja Kostolac
NemA tereta
Hala za održavanje
lokomotiva
434
2,100.00
2,100.00 Hala
Pravo
Vlas.TE-KO
korišćenja Kostolac
NemA tereta
Nova upravna zgrada
434
1,050.00
1,050.00
Nova upravna Pravo
Vlas.TE-KO
zgrada
korišćenja Kostolac
NemA tereta
605.00
Datum
upisa
tereta
Struktura obaveza
Iznos obaveze
(u 000 RSD)
Poverilac
Obaveze prema komercijalnim poveriocima
180,629
Obaveze prema komercijalnim bankama
11,538
Obaveze prema bankama u stečaju
0
Obaveze prema Fondu za razvoj
0
Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...)
53,336
Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...)
Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija
za robne rezerve...)
Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz
radnog odnosa)
Poreske obaveze iz radnog odnosa
643
0
20,714
1,843
Doprinosi
8,422
Ostale obaveze prema Poreskoj upravi
11,314
Ostale obaveze
82
UKUPNO:
288,521
PROIZVODNJA I SNABDEVANJE
Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)
Količinski
Naziv proizvoda/usluge
Jed.mere.
2011
Vrednost u 000 RSD
2012
2013
Remonti
2011
2012
2013
776,599
Stepen iskorišćenosti kapaciteta
% iskorišćenosti
Jed.mere.
Instalisani
kapacitet
Realni
kapacitet
2011
2012
2013
Mašina za obradu krajeva
n.c
10168
3382
50.47
53.31
48.33
Strug PD 2000/6000
n.c
2024
1483
53.30
84.21
73.27
Brusalica glodalica
n.c
8600
3412.5
58.09
94.08
63.40
Mašina za automatsko varenje
n.c
2800
870
23.05
21.68
33.14
Strug PH 65 CNC
n.c
1448
144
38.26
29.25
15.30
Mašina (Proizvodna linija)
REALIZACIJA
Kretanje obima ostvarene prodaje
Količinski
Naziv proizvoda
Jed. mere.
2011
Remonti
Strano tržište
Ukupno:
2011
2012
2013
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
Distribucioni kanali
Kanal distribucije
Direktna prodaja
2011
776,599
Struktura prodaje
Struktura prodaje u %
Vrednost u 000 RSD
2013
2012
2013
776,599
UKUPNO:
Domaće tržište
2012
% učešća
100.00
Veleprodaja
0.00
Maloprodaja
0.00
Posrednici
0.00
0
0
ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST
ORGANIZACIONA ŠEMA
Broj zaposlenih
Radno angažovani
697
Plaćeno odsustvo
0
Neplaćeno odsustvo
1
Ostali
0
Ukupan broj
zaposlenih
698
Starosna struktura zaposlenih
Godine
-25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+
Broj
zaposlenih
61
180
91
97
84
96
89
Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.
Godina
Bruto
Neto
2011
45,538.17
32,700.96
2012
46,445.41
32,558.24
2013
47,823.61
33,524.35
SWOT ANALIZA
Prednosti:
Jedino preduzeće u okrugu koje pruža ove vrste usluga, dugogodišnja saradnja sa
Površinskim kopovima i TE Kostolac; stručna radna snaga;
Šanse:
Povećanje obima poslovne saradnje sa EPS-om, i ostalim pravnim i fizičkim licima;
optimizacija radne snage;
Nedostaci:
Visoka starosna struktura zaposlenih; poslovanje preduzeća u najvećoj meri zavisi od
ugovora sa EPS-om.
Opasnosti:
Porast konkurencije u sektoru.
FINANSIJSKI POKAZATELJI
BILANS STANJA (u 000 RSD)
31.12.2011
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
31.12.2012
31.12.2013
4,584
7,307
5,734
106,819
141,359
83,138
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
0
0
0
Kratkoročni finansijski plasmani
0
0
0
271,353
111,700
101,598
Kratkoročna potraživanja
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
PDV i AVR
Odložena poreska sredstva
Obrtna imovina
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Osnovna sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Stalna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
Vanbilansna aktiva
0
0
0
9,031
11,517
6,010
0
0
0
391,787
271,883
196,480
0
0
0
0
0
0
1,542
1,198
721
337,446
308,970
468,370
0
0
0
338,988
310,168
469,091
0
0
0
730,775
582,051
665,571
0
0
0
193,671
307,240
234,609
Kratkoročne finansijske obaveze
20,000
20,745
0
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
16,062
8,332
11,370
Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
0
0
0
22,910
25,865
31,004
0
0
0
252,643
362,182
276,983
Dugoročni krediti
0
30,000
11,538
Ostale dugoročne obaveze
0
0
0
Ukupno dugoročne obaveze
0
30,000
11,538
Ukupno kratkoročne obaveze
Dugoročna rezervisanja
0
0
0
Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze
252,643
392,182
288,521
Osnovni i ostali kapital
579,472
579,472
579,472
Neuplaćeni upisani kapital
0
0
0
Rezerve
0
0
0
Revalorizacione rezerve
0
0
156,840
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
0
0
0
18,117
18,519
25,047
119,859
408,122
408,122
0
0
0
477,730
189,869
353,237
Neraspoređena dobit
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
Ukupno kapital
Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
402
0
23,813
730,775
582,051
665,571
0
0
0
BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2011
Prihodi od prodaje
2012
2013
776,599
828,240
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
0
0
0
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
65,185
0
14,391
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
876,128
0
190,815
0
Ostali poslovni prihodi
5,765
5,846
5,999
POSLOVNI PRIHODI
847,549
643,271
896,518
0
0
0
Troškovi materijala
219,306
276,004
276,004
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Nabavna vrednost prodate robe
522,696
526,286
560,881
Troškovi amortizacije
34,526
30,672
25,085
Ostali poslovni rashodi
64,667
86,844
27,174
POSLOVNI RASHODI
841,195
919,806
882,366
14,152
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
6,354
-276,535
Finansijski prihodi
74
121
382
Finansijski rashodi
1,128
7,188
4,408
Ostali prihodi
478
251
3,439
Ostali rashodi
4,258
5,351
10,902
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
1,520
-288,702
2,663
NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
0
0
0
1,520
-288,702
2,663
Poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
0
Odloženi poreski prihodi perioda
445
0
3,865
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Isplaćena lična primanja poslodavcu
0
0
0
1,965
-288,702
6,528
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA
0
0
0
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
0
0
0
Osnovna zarada po akciji
0
0
0
Umanjena zarada po akciji
0
0
0
NETO DOBITAK/GUBITAK
ZARADA PO AKCIJI
POLOŽAJ PREDUZEĆA
Download

Proizvodnja Remont i Montaža mašina i opreme "PRIM"d.o.o.