SLUŢBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH
NOGOMET U FEDERACIJI BiH
SADRŢAJ
IZVRŠNI ODBOR NS FBiH
KANTONALNI/ŢUPANIJSKI SAVEZI
PRAVNA TIJELA NS FBiH
KOMISIJE IZVRŠNOG ODBORA NS FBiH
ADRESAR KLUBOVA
DELEGATI, KONTROLORI I SUDIJE PRVE LIGE FBiH
RASPORED TAKMIĈENJA – PROLJETNI DIO
TELEFONSKI BROJEVI I MAIL ADRESE NS FBiH
ŢIRO RAĈUNI NAS FBiH
Sarajevo: mart/oţujak 2012. godine
SLUŢBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH
NOGOMET U FEDERACIJI BiH
SADRŢAJ
IZVRŠNI ODBOR NS FBiH
KANTONALNI/ŢUPANIJSKI SAVEZI
PRAVNA TIJELA NS FBiH
KOMISIJE IZVRŠNOG ODBORA NS FBiH
ADRESAR KLUBOVA
DELEGATI, KONTROLORI I SUDIJE PRVE LIGE FBiH
RASPORED TAKMIĈENJA – PROLJETNI DIO
TELEFONSKI BROJEVI I MAIL ADRESE NS FBiH
ŢIRO RAĈUNI NAS FBiH
Sarajevo: mart/oţujak 2012.g.
IZVRŠNI ODBOR NS FEDERACIJE BiH
Dr. GOLAĆ HUSO
dopredsjednik
75290 Banovići,
Alije Izetbegovića 45
Telfax:
035/870-320
BEGAGIĆ MUHAMED
ĉlan
72000 Zenica,
Mujagića sokak 1
Tel/fax:
032/242-798
BILJEŠKO ANTO
ĉlan
72290, Novi
Travnik,Ljudevita
Tel/fax:
030/ 790-916
BRKOVIĆ NIJAZ
ĉlan
71000 Sarajevo,
Sedrenik 131 b
Tel/fax:
033/261-930
DRLJEVIĆ MIRSAD
ĉlan
73000 Goraţde,
Prvi maj 20
Tel/fax:
038/220-875
DURIĆ IRFAN
ĉlan
777220 Cazin,
Gnjilovac 154
Tel/fax:
037/ 512- 508
OREĈ BRANIMIR
ĉlan
88240 Posušje,
Pave Sixta V 10
Tel/fax:
039/682-022
VUKADIN STIPE
ĉlan
80209 Podhum/Livno,
Podgradina bb
Tel/fax:
034/245-334
IVKIĆ ILIJA
ĉlan
76270 Orašje,
Tel/fax:
BAKOVIĆ ELDIN
Generalni sekretar
71000 Sarajevo,
Franca Lehara br. 3
Tel: 033/556-660,
fax: 556-550
NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZI
NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ
BOSNE I HERCEGOVINE
71000 Sarajevo
Ferhadija 30
Telefon: 033/276-676
Fax: 033/444-332, 440-644, 236-275
E-mail: [email protected]
Web: www.nfsbih.net
Predsjednik:
Generalni sekretar:
Ivan Osim
Jasmin Baković
NOGOMETNI SAVEZ
POSAVSKE ŢUPANIJE- ORAŠJE
76270 Orašje
8. ulica b.b.
Telefon: 031/711-850
Fax: 031/711-850
E-mail: [email protected]
Web:
Predsjednik:
Iljo Dominković
Generalni sekretar: Blaţ Ţivković
________________________________________________________________________
FUDBALSKI SAVEZ
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
Zaima 73000 Goraţde
Imamovića br. 44
Telefon: 038/220-875
Fax: 038/220-875
E-mail: [email protected]
Web:
Predsjednik:
Muhidin Rašĉić
Generalni sekretar: Ferid Ĉovĉić
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
ŢUPANIJE HERCEGBOSANSKE
80101 Livno
Kralja Tvrtka 12/1 p.p. 39K
Telefon: 034/203-812
Fax: 034/203-812
E-Mail: [email protected]
Web: www.nshbz.com
Predsjednik:
Ivan Perić
Generalni sekretar: Ivan Tabak
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
HERCEGOVAĈKO-NERETVANSKOGKANTONA/ŢUPANIJE
88000 Mostar
Ante Starĉevića 36
Telefon: 036/347-840
Fax: 036/347-840
E-Mail: [email protected]
Web: www.nshnz-k.com
Odbor za normalizaciju:
Generalni sekretar:
Sead Kajtaz i Ivan Beus
Mate Brbor
________________________________________________________________________
FUDBALSKI SAVEZ
KANTONA SARAJEVO
71000 Sarajevo
Mis Irbina 10
Telefon/fax: 033/445-449, 668-085
E-Mail: [email protected]
Web: www.fsks.ba
Predsjednik:
Jusuf Pušina
Generalni sekretar: Ermin Ĉolpa
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ SREDNJEBOSANSKOG
KANTONA/KANTONA SREDNJE BOSNE
72270 Travnik
Erika Brandesa 25
Telefon: 030/511-778
Fax: 030/511-901
E-Mail: [email protected]
Web: www.nogometnisavez-sbk.big.ba
Predsjednik:
Anto Bilješko
Generalni sekretar: Anto Miškić
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
TUZLANSKOG KANTONA
75000 Tuzla
Rudarska 63
Telefon/fax: 035/286-493, 286-495
E-Mail: [email protected]
Web: www.nogometnisaveztk.com.ba
Predsjednik:
Salih Delić
Generalni sekretar: Mithat Arnautović
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
UNSKO-SANSKOG KANTONA
77000 Bihać
Sportska dvorana „Luke“
Telefon: 037/220-283
Fax: 037/220-283
E-Mail: [email protected]
Web: www.nsusk.ba
Predsjednik:
Šaćir Fajić
Generalni sekretar: Pašaga Gogić
________________________________________________________________________
ŢUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
ZAPADNOHERCEGOVAĈKI
88240 Posušje
Blidinska ½
Telefon: 039/682-829
Fax: 039/682-829
E-Mail: [email protected]
Web:
Predsjednik:
Josip Bevanda
Generalni sekretar: Rudolf Marić
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA
72000 Zenica
Zukići 22
Telefon: 032/462-150,
Fax: 033/446-351, 446-350
E-Mail: [email protected]
Web:www.nszdk.com
Predsjednik:
Mirsad Ibraković
Generalni sekretar: Safija Mahmić
FUDBALSKI SAVEZ
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka
Aleja Svetog Save, blok D
Telefon/fax: 051/217-266, 051/230-430, 051/230-431
E-Mail: [email protected]
Web: www.fsrs.org
Predsjednik:
Mile Kovaĉević
Generalni sekretar: Rodoljub Petković
PRAVNA TIJELA
APELACIONA KOMISIJA
SILAJDŢIĆ SAMIR
71000 Sarajevo,
Tel:
Fax:
061/106-993
033/471-955
Dopredsjednik
72250 Vitez,
Kralja Tvrtka bb
Tel:
Fax:
063/372604
030/714-460
BEŠIĆ HAMZA
35000 Gradaĉac,
Tel:
061/525-913
83340 Grude,
Tel:
Fax:
063/328-323
039/670-320
77225 Trţaĉka Raštela,
Pjanići 32
Tel:
Fax:
061/732-063
037/512-362
Predsjednik
GARIĆ SLAVEN
Ĉlan
GALIĆ DOBROSLAV
Ĉlan
PJANIĆ ADMIR
Zamjenski ĉlan
JURKOVIĆ BOŠKO
Zamjenski ĉlan
DISCIPLINSKA KOMISIJA
72900 Novi Travnik,
RuĊera Boškovića br 27/6
Tel:
73000 Goraţde,
Rabite br 7
Tel: 061/481-897
Fax: 038/221-212
ĉlan
80240 Tomislavgrad,
Prisoje br.4
Tel: 063/343-020
Fax: 034/366 - 742
PROHA MIRSAD
71000 Sarajevo,
Tel:
SLIŠKOVIĆ STJEPAN
predsjednik
SIJERĈIĆ EMIR
dopredsjednik
ŠARIĆ MIRKO
ĉlan
063/857-357
030/792-603
061/213-160
KOMISIJE IZVRŠNOG ODBORA
KOMISIJA ZA TAKMIČENJE
GVOZDEN MEDŢID
predsjednik
PRUSINA MILE
dopredsjednik
JUNUZOVIĆ FAHRUDIN
ĉlan
ANĐELIĆ DRAGAN
ĉlan
71000 Sarajevo,
Pinje Bajraktara 8
Tel: 061/214-215
Fax: 033/664-089
88000 Mostar,
A. Starĉevića 72
Tel: 063/360-983
Fax: 036/643-540
71251 Kiseljak,
Kazlagići bb
Tel: 061/169-637
Fax: 033/691-517
76274 Donja Mahala,
Bana Jalaĉića 52
Tel: 063/341-989
Fax: 031/713-045
KOMISIJA ZA SUCE I SUĐENJE
ŢIVKOVIĆ BLAŢ
76270 Orašje,
Kostrĉ 12
Tel:
Fax:
063/451-871
031/755-120
dopredsjednik
88000 Mostar,
Gojka Vukovića 50-A
Tel:
Fax:
061/148-909
036/552-425
MARJANOVIĆ JOSIP
72290 Novi Travnik,
Tel:
Fax:
063/333-639
030/795-460
77000 Bihać,
Cerovaĉka brdo 102
Tel:
Fax:
061/154-958
037/351-999
predsjednik
ŠKORO MUSTAFA
ĉlan
MEDIĆ EDVIN
ĉlan
KOMISIJA ZA PROPISE
BEVANDA TOMISLAV
predsjednik
BAŠIĆ MIDHAT
dopredsjednik
BRKIĆ DRAGAN
ĉlan
BAĈIĆ BAJRO
ĉlan
88220 Široki Brijeg,
Zrisnjskog 12
Tel: 063/368-249
Fax:
73000 Goraţde,
Maršala Tita 13
Tel: 061/481-994
Fax: 038/228-257
88000 Mostar,
Biskupa Buconjića 19/A
Tel: 036/334-384
Fax: 063/349-840
75300 Lukavac,
Bijele zgrade 29
Tel: 061/168-550
Fax: 035/553-554
KOMISIJA ZA BEZBJEDNOST
ŠALDIĆ SADIK
PERIĆ IVAN
JOZIĆ MATO
BUZA ESNAF
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
NS TK
ŢNS HB
NS PŢO
NS ZDK
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
061/396-282
063/343-041, 034/354-108
063/890-751
061/196-730
KOMISIJA ZA STATUS IGRAČA
MATANOVIĆ MARKO
GARAĆA ESAD
KONTA PERO
ALEŠEVIĆ SEHUDIN
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
NS PŢO
NS SBK
ŢNS HB
NS USK
Tel: 063/
Tel:
Tel:
Tel:
TEHNIČKA KOMISIJA
KEĈALOVIĆ AHMET
BOŠNJAK SPOMENKO
BUKVA NERMIN
MRŠO ZLATKO
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
NS USK
NS SBK
NS ZDK
ŢNS HB
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
KOMISIJA ZA SPORTSKU MEDICINU
KREŠIĆ VLATKO
Dr. HODŢIĆ HARUN
PEHAR DAVOR
HADŢIMURATOVIĆ ADNAN
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
ŢNS ZH
NS ZDK
NS HNK
FS KS
Tel:
Tel: 061/166-414
Tel: 063/315-165, 036/335-532
Tel: 061/144-355
KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
DRLJEVIĆ ENVER
TOLIĆ MARIO
NURKIĆ ZAIM
BEVANDA IVAN
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
FS BPK
ŢNS HB
NS TK
NS HNK
Tel: 061/572-850, 038/223-355
Tel: 063/331-340, 034/358-151
Tel:
Tel:
KOMISIJA ZA OMLADINSKI NOGOMET
DŢIDIĆ FRANJO
SIVRO AMIR
SUBAŠIĆ SENAD
DAMJANOVIĆ TUNJO
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
NS HNK
NS SBK
NS ZDK
NS PŢ
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
OKIĆ MUSTAFA
SUBAN DRAGO
MUJĈINOVIĆ VAHIDA
PAVLOVIĆ PERO
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
NS TK
NS SBK
NS ZDK
NS HNK
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
061/261-974
063/ 033-411
062/ 212-689
063/467-294
KOMISIJA ZA FINANSIJE
PEJĈIĆ LUKA
GREDIĆ ALMIR
JOSKIĆ IVICA
LUJANOVIĆ ANTO
predsjednik
dopredsjednik
ĉlan
ĉlan
NS PŢ
FS KS
NS ZDK
NS SBK
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
KOMISIJA ZA MEDIJE
TRBONJA MIRZA
BAGARIĆ ILIJA
LIGATA JASMIN
VESELĈIĆ DRAGAN
predsjednik
dopredsjednik ŢNS HB
ĉlan
FS KS
ĉlan
NS PŢ
Tel: 061/437-924
Tel:
Tel: 061/217-648
Tel:
A D R E S A R
KLUBOVI – PRVA LIGA FEDERACIJE BiH
takmičarska/natjecateljska 2011/2012 godina.
Ime kluba:
HNK „BRANITELJ“
Adresa:
36000 Mostar,
Put za aluminijski kombinat bb
„Sportski centar-Rodoč“
036/350-288
036/350-143, 036/350-288
[email protected]
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni tajnik:
Šef struĉnog štaba:
Pehar Ţeljko
Ćorić Ţeljko
Pehar Ţeljko
Marijanović Franjo
Bubalo Ivan
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
063/315-018
063/348-502, 036/350-045
063/315-018
063/648-686, 036/350-003
063/347-114
Rodoĉ-Mostar
nedjelja
crveno-bijela
plavo-bijela
Ime kluba:
NK „BRATSTVO“
Adresa:
75320 Graĉanica,
Patriotske lige bb
„Gradski stadion Luke“
035/705-275
035/705-275
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni tajnik:
Šef struĉnog štaba:
www.nkbratstvo.com
Okić Nesib
061/731-184, 035/705-101
Spahić Zajim
061/178-549
Okić Nesib
Muslimović Nusret
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
061/731-184
061/854-877, 035/709-101
Graĉanica
subota
plavo-ţuta
ţuta
Ime kluba:
FK „BUDUĆNOST“
Adresa:
75290 Banovići,
Armije BiH 16
FK „Budućnost“ Banovići
035/874-758
035/874-758
[email protected]
www.fkbuducnostbanovici.com
Mujezinović Rasim
061/283-788, 035/874-758
Lapandić Ibrahim
061/896-813
Avdić Sead
061/870-209, 035/875-431
Mujić Fuad
061/894-253
Rizvić Munever
061/100-092
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Banovići
subota
zeleno-crna
bijela
Ime kluba:
HNK „ĈAPLJINA“
Adresa:
88300 Ĉapljina,
Tina Ujevića bb
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni tajnik:
Šef struĉnog štaba:
“Bjelave”
036/807-450
036/807-450
/
hwww.hnk-capljina.com
Pranić Zdravko
063/850-798
Jović Danijel
063/362-696
Jovanović Damir
063/994-345
Pranić Zdravko
063/850-798
Kriţanović Zlatko
063/383-516
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Ĉapljina
subota
plava
bijela
Ime kluba:
FK „FAMOS-SAŠK Napredak“
Adresa:
71212 Hrasnica,
Šehitluci br. 54
„JU KSR Hrasnica-Ilidža”
033/698-245
033/698-245
/
/
Delić Mehdija
061/158-753
Prevljak Fikret
061/133-041
Bozalija Izet
061/142-768
Delić Mehdija
061/158-753
Saraĉević Asim
061/927-874
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Hrasnica
subota
plava
bijela
Ime kluba:
FK „GORAŢDE“
Adresa:
73000 Goraţde,
Zaima Imamovića br. 44
„Midhat Drljević“
038/221-037
038/221-037
[email protected]
www.fkgorazde.com
MeĊuseljac Amel
062/538-097
Drljević Mirsad
061/217-435
/
MeĊuseljac Amel
062/538-097
Ĉulov Fahrudin
062/246-933
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Goraţde
subota
ţuta
plava
Ime kluba:
OFK „GRADINA“
Adresa:
75350 Srebrenik,
Radniĉka bb
„Gradski stadion“
035/645-574
035/645-574, 035/645-812
/
/
Ibrić Ibro
061/391-460, 035/645-574
Dr. Drapić Dţevad
062/612-222, 035/645-574
Ibrić Ibro
061/391-460, 035/645-574
Mulaibrahimović Ibro 061/743-631
Adanalić Samir
061/730-173
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Srebrenik
subota
plavo-bijela
bijela-crna
Ime kluba:
NK „ISKRA“
Adresa:
70230 Bugojno,
Jaklić
„Jaklić“
030/251-571
030/251-571, 030/251-244
/
www.nkiskra.ba
Naim Basara
061/183-000, 063/370-986
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Peco Nusret
Peco Nusret
Gajić Zdravko
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
061/707-971
061/707-971
065/936-493
Bugojno
subota
plava
bijela
Ime kluba:
NK „JEDINSTVO“
Adresa:
77000 Bihać,
Aleja bb
„Pod Borićima“
037/220-548
037/220-548
/
www.nkjedinstvo.com
Muslić Suad
Ibrahimpašić Adem
/
Hadţić Bahrudin
Smajić Senad
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
061/165-365, 037/220-548
061/142-622, 037/220-548
061/241-746
061/787-757
Bihać
subota
crveno-bijela
bijela
Ime kluba:
FK „KRAJINA“
Adresa:
77220 CAZIN,
Nurije Pozderca bb
„Gradski stadion“
037/514-195
037/514-195, 037/512-508
[email protected]
/
Durić Irfan
061/105-610
Badić Seadin
Pajić Emir
061/185-655
Adilagić Ibro
037/511-310
Berberović Muhamed 061/259-348
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova
osnovna:
rezervna:
Cazin
subota
crvena
bijela
Ime kluba:
NK „KRAJIŠNIK“
Adresa:
77230 V. Kladuša,
Hajrudina Hušidića-Prike br. 1
„Gradski stadion“
037/770-343
037/775-272
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
www.nkkrajisnik.com
Felić Sulejman
Hadţić Husein
/
Felić Sulejman
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova
osnovna:
rezervna:
061/939-970, 037/770-343
061/476-037, 037/770-025
061/939-970, 061/184-260
V. Kladuša
subota
plava
bijela
Ime kluba:
NK „OMLADINAC“
Adresa:
76250 Gradaĉac,
Mionica –2
„Lipik“
035/857- 427
035/819-353
[email protected]
www.nkomladinacmionica.ba
Ibrahimović Asim
061/234-721
Bistrić Nakib
062/221-750
Ĉolić Senad
061/298-945
Kamberović Denis
Mešanović Miralem
061/883-280
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova
osnovna:
rezervna:
Mionica
nedjelja
plava
bijela
Ime kluba:
HNK „ORAŠJE“
Adresa:
76270 Orašje,
Zaobilaznica bb
SRC „GOAL“
031/717-123
031/717-123, 031/711-850
[email protected]
www.hnkorasje.com
Nedić Zvonko
063/486-067, 031/717-123
Marković Joso
063/340-453
Nedić Zvonko
063/486-067, 031/717-123
/
Ĉošković Stamenko
063/341-977
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni tajnik:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova
osnovna:
rezervna:
Orašje
subota
crvena
plava
Ime kluba:
FK „RUDAR“
Adresa:
72240 Kakanj,
V.Divizija NOP-A 128
FK”Rudar” Kakanj
032/550-150, 032/550-151
032/550-150
/
/
Husić Mirzet
061/290-341, 032/550-150
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Husić Mirzet
Buza Mirnes
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
061/290-341, 032/550-150
061/147-624
Kakanj
subota
zeleno-crna
bijela
Ime kluba:
FK „ U N IS “
Adresa:
71 320 Vogošća,
Jošaniĉka br. 7
„Hakija Mršo“
033/432-654
033/432-654
[email protected]
/
Kantić Adnan
061/537-300
Sarajlić Asim
Kantić Adnan
061/537-300
Škoro Hamdija
061/837-854
Zukić Muhidin
061/183-519
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Vogošća
subota
crveno-plava
plavo-bijela
Ime kluba:
N K „ V I TE Z “
Adresa:
72250 Vitez,
Gradski stadion
„Gradski stadion“
030/711-660
030/711-660
[email protected]
/
Ruţić Mijo
Kafadar Vlatko
Petrović Veseljko
Ruţić Mijo
Ĉutuk Mario
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef struĉnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica:
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
063/364-298, 030/711-660
061/797-922
063/410-683
063/364-289
063/769-720
Vitez
subota
plava
naranĊasta
DELEGATI PRVE LIGE FBiH
ALAGIĆ MEHO
77220 Cazin,
Bošnjaĉkih Šehida bb
061/860-727
[email protected]
BILETIĆ ZORAN
85300 Stolac,
Vidovo polje
063/361-173
036/853-314
[email protected]
BAJRAMBAŠIĆ BESIM
72000 Zenica,
Crkvice 41
061/859-765
032/242-867
[email protected]
GLAVAŠ VLADO
88344 Drinovci,
Metiljevac 121
063/344-444
039/671-120
[email protected]
GRGANOVIĆ FRANJO
72270 Travnik,
D.Putiĉevo-Herc. tisak
063/365-180
[email protected]
GVOZDEN HARIS
71000 Sarajevo,
Branilaca Šipa 22
062/214-215
[email protected]
[email protected]
DRLJEVIĆ MESUD
73000 Goraţde,
1. Maj 18
061/206-548
038/228-548
[email protected]
DRLJEVIĆ ENVER
73000 Goraţde,
061/572-850
43.Drinske brigade 18/6 038/223-355
[email protected]
HODŢIĆ ELDIN
75000 Tuzla,
Ismeta Mujezinovića 21
061/146-727
035/251-380
[email protected]
DEMIROVIĆ SENAD
71250 Haţići,
Hadţeli 77
061/171-859
033/421-884
[email protected]
HUŠIDIĆ AZIZ
77230 Velika Kladuša,
Podzvizd 17
037/718-934
061/787-157
[email protected]
IBRELJIĆ EKREM
71270 Fojnica,
Zmaja od bosne bb
061/143-739
[email protected]
ITRIĆ MATO
76210 Boće Brĉko,
Boće bb
063/996-096
049/747-229
[email protected]
[email protected]
KOMŠO BERISLAV
72240 Kakanj,
Šehida 9
061/736-584
032/559-254
berislav.komso@
croatiaosiguranjre.com
KOTLO EDIN
88201 Blagaj,
Blagaj 214 E
061/209-575
[email protected]
KUDELIĆ ESAD
77243 Var. Rijaka-
061/167-612
037/ 424-247
[email protected]
Buţim, Lubarda 110
KRASIĆ TOMO
88260 Ĉitluk,
Ĉitluk selo bb
063/383-876
036/642-590
[email protected]
NAZDRAJIĆ HIMZO
88000 Mostar,
Splitska 11
063/995-023
036/315-404
[email protected]
KAHRIĆ NAZIF
72270 Travnik,
Bosanska 29
061/796-928
030/512-101
[email protected]
MARAS ROBERT
88220 Široki Brijeg,
Matije Gupca 10
063/839-900
063/995-033
[email protected]
OKIĆ MUSTAFA
75324 Graĉanica,
Stjepan polje
061/261-974
035/792-622
[email protected]
NEDIĆ JOSO
76274 Tolisa,
OsloboĊenja 14
063/342-871
031/754-078
PRUSINA MARIO
88265 Ĉerin,
D. Hamzići
063/347-822
036/652-031
[email protected]
OMANOVIĆ RAMIZ
77000 Bihać,
Ozimice I TO 9
063/894-850
061/259-406
[email protected]
PANDŢIĆ MIRO
71000 Sarajevo,
Mustafe Behmana 92
061/184-962
033/442-904
[email protected]
PAŠALIĆ BOŢO
80240 Tomislavgrad,
Mijata Tomića 16
063/331-610
034/352-194
[email protected]
SUĈIĆ MOJISLAV
72260 Nova Bila,
Donje Putiĉevo 106
063/335-004
030/707-571
[email protected]
SINANOVIĆ FAHRUDIN
75260 Kalesija,
Miljanovci bb
061/291-994
035/617-341
[email protected]
SMAJLOVIĆ OHRAN
75240 Srebrenik,
Ćehaje 22
062/948-135
0357644.478
[email protected]
[email protected]
SMOLJO FRANJO
80300 Kupres,
Baranjska 10
063/331-646
034/274-170
[email protected]
TROGRLIĆ NIKOLA
76274 Donja Mahala,
Vodeniĉka br. 12/A
031/741-353
[email protected]
ŠALDIĆ SADIK
76250 Gradaĉac,
Zlatnih Ljiljana 5
061/396-282
[email protected]
KONTROLORI PRVE LIGE FBiH
ANĐELIĆ DRAGAN
76274 Donja Mahala,
A. Starĉeviića 72
76250 Gradaĉac,
Sviraĉka bb
063/341-989
031/712-889
061/103-502
035/817-326
[email protected]
ANDRIĆ ŢELJKO
72276 Nova Bila,
Riĉice 33
066/490-679
030/ 707-834
[email protected]
BARAĆ STIPO
80101 Livno,
Priluka bb
063/430-680
034/200-900
[email protected]
BALTA IVAN
80101 Livno,S.II.
Kontromanića
063/330-433
034/243-374
[email protected]
BAĈINOVIĆ OSMAN
74266 Tešanjka, Trg.
Ţrtava 8. oktobar
061/992-167
032/662-838
[email protected]
BILETIĆ MIROSLAV
88360 Stolac,
Vidovo polje bb
063/314-993
036/853-140
[email protected]
ĈEPO ŠIMUN
88300 Ĉapljina,
Trg Kralja Tomislava bb
063/322-761
[email protected]
BALIĆ SUAD
77000 Bihać, Ozimice II
Trg zl. ljiljana 3-5/D-3
061/074-043
037/351-269
[email protected]
HASANOVIĆ SEAD
71000 Sarajevo,
Grbaviĉka, 8/A
061/150-540
033/432-777
[email protected]
BUHOVAC PERO
88000 Mostar,
Splitska 31
063/346-826
[email protected]
063/341-846
031/713-750
[email protected]
ul.23BR.14
ĈAVAR DANKO
80220 Široko Brijeg,
Knešpolje bb
063/355-369
039/701-052
[email protected]
JAKIĆ SEAD
88000 Mostar,
Zalik Z4 LB
061/216-406
036/570-910
[email protected]
HRUSTANOVIĆ IZET
77000 Bihać, ul,
Mimare Hajrudina br 44
061/790-022
037/220-760
[email protected]
HASUKIĆ SALIH
76250 Gradaĉac,
Ţeljezniĉka 30
061/163-631
035/819-663
[email protected]
IMAMOVIĆ IZET
71000 Sarajevo,
Cicin Han 4
061/147-562
033/207-056
[email protected]
HODŢIĆ MIRSAD
73000 Goraţde,
31 Dub
061/217-165
[email protected]
IVANOVIĆ ZDRAVKO
72000 Zenica,
D.Ĉajdraš 54-a
061/141-436
032/432-823
[email protected]
KOLENDA ZRINO
72270 Travnik,
Kulina Bana br 4/27
061/984-114
030/715-914
[email protected]
KREŠIĆ MARINKO
88307 Višići,
Sjekose
063/357-316
036/814-134
[email protected]
MUJAGIĆ DAVOR
75290 Banovići,
118. MBB br. 51
061/104-120
070/233-670
[email protected]
AVDIĆ MUSTAFA
DERVIŠBEGOVIĆ BESIM 76270 Orašje,
[email protected]
MAMELA AMIR
71370 Breza,
061/791-550
[email protected]
MEDIĆ AMIR
79280 Kljuĉ,
Branilaca bim 54/A
061/396-870
037/661-570
[email protected]
MANDIĆ SPOMENKO
88320 Ljubuški,
Hardo Milje bb
063/320-499
039/838-338
[email protected]
PARADŢIK NERMIN
73000 Goraţde, ul:
Omera Vrane br 40
061/202-790
038/221-720
[email protected]
LEMEZOVIĆ MURAZ
75000 Tuzla,
Slatina 16
061/886-101
035/211-927
[email protected]
RIBIĆ EMIR
70230 Bugojno,
NUGLE II/13-a
061/185-812
063/693-878
[email protected]
PEZIĆ ŠEVAL
75260 Kalesija,
Miljanovci bb
061/732-193
035/617-272
[email protected]
TABAK MUSTAFA
71000 Sarajevo,
Višnjik 39
061/508-269
033/211-761
[email protected]
TOPIĆ JASMIN
77220 Cazin,
V Korpus
061/155-728
037/511- 487
[email protected]
ZLATAREVIĆ IVO
76274 Donja Mahala ,
Ugljara 104
063/331-913
031/712-971
[email protected]
S U D I J E „A“ L I S T A P R V E L I G E F B i H
BAJRAKTAREVIĆ
KENAN
76270 Orašje,
Jedanesta ulica 21
063/744-416
[email protected]
BANDIĆ ANTONI
83340 Grude,
R. Hrvatske 18/b
063/123-126
039/661-761
[email protected]
BOJO DANIJEL
71250 Kiseljak ,
Mihovila Boje bb
063/ 339-097
030/871-144
[email protected]
BULJAN MIRKO
88000 Mostar, Dr.
Ante Starĉevića 17
063/317-609
036/347-932
[email protected]
HADŢIMEJLIĆ SENAD
72000 Zenica, ul:
Sejmenska 4-a
061/774-591
032/248-860
[email protected]
DŢAFERAGIĆ VEDAD
75000 Tuzla,
Klanac 33
061/731-631
035/228-598
[email protected]
GRABUS ADNAN
72270 Travnik,
ul:Staniĉka bb
061/187-520
030/560-011
[email protected]
KAZLAGIĆ MIRZA
77220 Cazin,
Alagić ograde bb
061/403-147
037/511-755
[email protected]
KEĈO TARIK
71000 Sarajevo,
Dejzina Bikića 2L
063/458-025
063/339-960
[email protected]
KOŢUL OLIVER
88223 Široki brijeg,
Ljuti Dolac
063/417-545
[email protected]
KARAĈIĆ DARIO
8826 Ĉitluk,
Biletići polje bb
063/424-405
[email protected]
KOŢUL JOSIP
80223 Široki Brijeg,
Koĉerin –Pripolje bb
063/146-277
039/711-278
[email protected]
MALNAR ALEKSANDAR
76274 Donja Mahala,
S. Radića
063/331-325
MEHANOVIĆ READ
75000 Tuzla,
Rudarska B6
061/727-712
035/287-096
[email protected]
MULAHASANOVIĆ ADIS
71000 Sarajevo,
Gornja Breka 40
062/555- 402
[email protected]
MUJIĆ ELVIS
75290 Banovići,
Branil. Banovića 72
061/868-140
035/876-085
[email protected]
OSMANOVIĆ MUSTAFA
76257 Gradaĉac
MeĊeĊa donja-srednja
061/677-216
035/869-940
abidsaldic3a@yahoo.com
PELJTO IRFAN
71000 Sarajevo,
Branilaca grada 3/4
061/249-562
033/443-850
peljto_irfan@hotmail.com
STOJIĆ DRAGAN
88000 Mostar,
11. Lipnja 5
063/477-905
dragan.stojic@tel.net.ba
SIVAC ERMIN
72000 Zenica,D.
Graĉanica Brce 1'2.A
061/779-894
ermin.sivac@tuzilastvobih.gov.ba
SELIMOTIĆ NEDIM
88000 Mostar,
M.Tita 78,
061/839-140
036/550-592
selimoticn@gmail.com
SPAHALIĆ EMIR
88000 Mostar,
Vukodolska bb
061/ 683-397
emir_spahalic@hotmail.com
SILIĆ SANEL
77224 Cazin,
Stijena bb
061/370-913
037/544-325
silic_m@hotmail.com
STRUKAR MILAN
72250 Vitez,
Krĉevine 94
061/477-275
milan.strukar@gmail.com
ŠEHOVIĆ ADMIR
71000 Sarajevo,
Dobrinjske bolnice 5
061/529-555
admir_seha@yahoo.com
cz@centar.ba
TABAK DRAGO
80240 Tomislavgrad,
ul: Eminovo selo bb
063/439-541
034/353-431
jakov.tabak@tel.net.ba
TIĈIĆ MIRZA
71320 Vogošća,
Igmanska 67
061/837-885
033/433-325
ticamirza84@yahoo.com
VELIĆ STIPO
80209 Livno,
Podhum bb
063/402-337
030/245-316
velicstipe@gmail.com
ZRNIĆ DANIJEL
72000 Zenica,
Sejmenska 17/B
063/891-171
032/463-995
dadozrnic.ataco@gmail.com
ZUKIĆ EDIS
75350 Srebrenik,
Podorašje,Lisovići 142
061/854-592
035/651-057
edis.zukic@yahoo.com
S U D I J E „B“ L I S T A P R V E L I G E F B i H
BAŠIĆ ALMIR
70230 Bugojno,
Poriće bb
75300 Lukavac, 13.
Septembar 29
061/777-245
basicalmir@live.com
061/801-045
035/571-312
azrabiscic@yahoo.com
BELJO DAVOR
88000 Mostar,
Ante i Nikole Marića bb
063/346-926
036/341-433
davor-g60@hotmail.com
BOGILOVIĆ
MUHAMED
BOŠNJAK NIKOLA
71000 Vogošća,
Kobilja glava 172
061/865-744
033/485-181
bogilam@gmail.com
76256 Pelagiĉevo
D. Tramošnica bb
063/402-091
nikola_bosnjak_bih@hotmail.com
BILJEŠKO BORIS
72290, Novi Travnik,
Ljudevita Gaja 59/2
063/487-253
/
BOGDAN TOMISLAV
80220 Široki Brijeg,
Biograci bb
063/463-505
tomobogdan1@gmail.com
BUDIMLIĆ ZLATKO
77000 Bihać,
Rasima Delića 126
061/849-489
037/220-374
mosquitoba@yahoo.com
BURZIĆ DŢEMAL
77228 Ostroţac
Cazin bb
062/516-888
037/531-174
dzemal_burzic@hotmail.com
ĈULOV MUAMER
73000 Goraţde,
Šukrije Kukavice
061/183-130
038/228-134
svraka@bih.net.ba
ĈAUŠEVIĆ MOAMER
71000 Sarajevo,
Mala Berkuša 1
062/530-227
033/531-523
/
DELIĆ EDIN
75358 Duboki Potok,
Duboki Potok 32
061/661-596
035/653-275
acko_haris1@hotmail.com
DURAKOVIĆ ADIS
70230 Bugojno,
Henjek 8/4
061/599-280
030/251-345
durakovic-adis@hotmail.com
DŢAFIĆ ZIJAD
75268 Gornji Rainci, D
Rainci
061/810-393
035/638-298
alija.dzafic@gmail.com
GAZETIĆ ELMIR
75305 Puraĉić,
Bikodţe bb
061/681-813
gazetic_live@hotmail.com
FORTO ADMIR
73205 Goraţde,
Mensuda Bajića beje 6
062/408-275
admir.forto@gmail.com
HRUSTANOVIĆ
JASMIN
HALILAGIĆ ERMIN
77000 Bihać,
Trag zlatnih Ljiljana
061/581-143
/
71000 Sarajevo,
Kromolj 14
061/203-401
033/214-622
halco970gmail.com
HASIĆ EMIR
75326 Graĉanica,
Malešići
061/888-985
035/796-409
hasic.emir@live.com
JARIĆ FILIP
70100 Brĉko Distrikt,
Boće 139
063/404-711
049/240-751
filip.jaric@bdcentral.net
KRALJEVIĆ TOMISLAV
88320. Ljubuški, Bijelo
Polje
063/924-928
036/588-148
kraljevictomo@gmail.com
BAĈIĆ FIKRET
MILIĆ DŢENAN
71000 Sarajevo,
Jukićeva 69
062/331-039
djenan_milic@hotmail.com
MAVRAK DALIBOR
88000 Mostar,
Dubrovaĉka 87
061/499-952
dalibor.mavrak@hotmail.com
MACIĆ AMER
88208 Potoci,
Bijelo Polje
061/385-089
036/588-148
amermacic@hotmail.com
MATOŠEVIĆ ILIJA
74230 Usora,
Omanjska bb
063/379-248
032/893-316
ilija-matosevic@hotmail.com
MILIĈEVIĆ LJUBO
88240 Posušje, Ante
Starĉevića bb
063/483-683
ljmilicevic@gmail.com
NOVALIĆ ARNEL
74207 Doboj Istok,
Klolotnica
061/495-566
/
OMERBAŠIĆ AMIR
71210 Ilidţa, Dţemala
Bijedića 323
061/997-567
edin_0101@hotmail.com
PERIĆ MARKO
88000 Mostar,
Splitska 11
063/347-570
036/327-670
marko.peric@tel.net.ba
PRIMORAC DARIO
88320 Ljubuški,
Bijelo Polje
063/446-690
dario0004@gmail.com
PERKOVIĆ BONISLAV
80240 Tomislavgrad,
S. Radića bb
063/462-938
034/353-016
bonislavp@gmail.com
SPAHALIĆ SAMIR
88000 Mostar,
Vukodolska b.b
76297 Donji Svilaj,
6.Svilaj br. 247
80101 Livno,
Donji Ţabljak bb
72250 Vitez,
Petra Slaviĉića A2
061/467-336
036/332-761
s_spahalic@yahoo.com
063/323-947
031/776-055
stanic_p@live.com
063/371-990
034/204-408
be.vrdoljak@hotmail.com
063/441-663
030/713-084
oliver.zilic@gmail.com
STANIĆ PAVO
VRDOLJAK BERISLAV
ŢILIĆ OLIVER
PRVA LIGA FEDERACIJE BiH
takmičarska 2011/2012 godina
RASPORED TAKMIĈENJA/NATJECANJA
za proljetni dio prvenstva
XVI kolo
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
10.03.2012.
BIHAĆ
BUGOJNO
VOGOŠĆA
ĈAPLJINA
BANOVIĆI
SREBRENIK
VITEZ
GORAŢDE
14:30
Jedinstvo – Rudar
Iskra – Omladinac
Unis – Bratstvo
Ĉapljina – Branitelj
Budućnost – Famos Sašk N.
Gradina – Krajišnik
Vitez – Orašje
Goraţde – Krajina
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:2
0:1
0:1
1:1
1:2
3:0
0:1
1:3
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
0:3
1:1
3:4
0:1
0:1
3:0
1:2
2:3
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:1
1:1
0:1
1:2
0:3
1:0
0:1
0:1
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
3:3
0:2
0:2
2:3
0:2
3:3
0:2
1:2
XVII kolo
17/18.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
17.03.2012.
18.03.2012.
18.03.2012.
17.03.2012.
18.03.2012.
GORAŢDE
CAZIN
ORAŠJE
V.KLADUŠA
FAMOS
MOSTAR
GRAĈANICA
MIONICA
14:30
Goraţde – Jedinstvo
Krajina – Vitez
Orašje – Gradina
Krajišnik – Budućnost
Famos Sašk N. – Ĉapljina
Branitelj – Unis
Bratstvo – Iskra
Omladinac – Rudar
XVIII kolo
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
24.03.2012.
BIHAĆ
KAKANJ
BUGOJNO
VOGOŠĆA
ĈAPLJINA
BANOVIĆI
SREBRENIK
VITEZ
15:00
Jedinstvo – Omladinac
Rudar – Bratstvo
Iskra – Branitelj
Unis – Famos- Sašk N.
Ĉapljina – Krajišnik
Budućnost – Orašje
Gradina – Krajina
Vitez – Goraţde
XIX kolo
31/03/01.04.2012.
31.03.2012.
31.03.2012.
31.03.2012.
31.03.2012.
31.03.2012.
31.03.2012.
01.04.2012.
31.03.2012
VITEZ
GORAŢDE
CAZIN
ORAŠJE
V. KLADUŠA
HRASNICA
MOSTAR
GRAĈANICA
Vitez – Jedinstvo
Goraţde – Gradina
Krajina – Budućnost
Orašje – Ĉapljina
Krajišnik – Unis
Famos Sašk N. – Iskra
Branitelj – Rudar
Bratstvo – Omladinac
15:00
XX kolo
07/08.04.2012.
07.04.2012.
08.04.2012.
07.04.2012.
07.04.2012.
07.04.2012.
07.04.2012.
07.04.2012.
07.04.2012.
BIHAĆ
MIONICA
KAKANJ
BUGOJNO
VOGOŠĈA
ĈAPLJINA
BANOVIĆI
SREBRENIK
15:30
Jedinstvo – Bratstvo
Omladinac – Branitelj
Rudar – Famos Sašk N.
Iskra – Krajišnik
Unis – Orašje
Ĉapljina – Krajina
Budućnost – Goraţde
Gradina – Vitez
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:4
0:3
2:0
1:1
0:1
0:1
0:2
1:3
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:3
1:2
1:6
1:0
0:1
0:2
1:2
0:5
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
0:2
0:2
0:3
0:2
0:0
1:4
1:0
2:3
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
0:2
0:2
0:0
3:2
0:0
1:2
0:1
0:0
XXI kolo
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
14.04.2012.
SREBRENIK
VITEZ
GORAŢDE
CAZIN
ORAŠJE
V. KLADUŠA
HRASNICA
MOSTAR
16:00
Gradina – Jedinstvo
Vitez – Budućnost
Goraţde –Ĉapljina
Krajina –Unis
Orašje –Iskra
Krajišnik– Rudar
Famos SAŠK N. –Omladinac
Branitelj – Bratstvo
XXII kolo
21/22.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
22.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
21.04.2012.
BIHAĆ
GRAĈANICA
MIONICA
KAKANJ
BUGOJNO
VOGOŠĈA
ĈAPLJINA
BANOVIĆI
16:00
Jedinstvo – Branitelj
Bratstvo – Famos SAŠK N.
Omladinac – Krajišnik
Rudar – Orašje
Iskra – Krajina
Unis – Goraţde
Ĉapljina – Vitez
Budućnost – Gradina
XXIII kolo
28.04.2012.
28.04.2012.
28.04.2012.
28.04.2012.
28.04.2012.
28.04.2012.
28.04.2012.
28.04.2012.
28.04.2012.
BANOVIĆI
SREBRENIK
VITEZ
GORAŢDE
CAZIN
ORAŠJE
V. KLADUŠA
HRASNICA
16:30
Budućnost – Jedinstvo
Gradina – Ĉapljina
Vitez – Unis
Goraţde – Iskra
Krajina – Rudar
Orašje – Omladinac
Krajišnik – Bratstvo
Famos Sašk N. – Branitelj
XXIV kolo
05/06.05.2012.
05.05.2012.
06.05.2012.
05.05.2012.
06.05.2012.
05.05.2012.
05.05.2012.
05.05.2012.
05.05.2012.
BIHAĆ
MOSTAR
GRAĈANICA
MIONICA
KAKANJ
BUGOJNO
VOGOŠĆA
ĈAPLJINA
16:30
Jedinstvo – Famos Sašk N.
Branitelj – Krajišnik
Bratstvo – Orašje
Omladinac – Krajina
Rudar – Goraţde
Iskra – Vitez
Unis – Gradina
Ĉapljina – Budućnost
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:3
0:3
1:2
1:4
0:3
1:3
2:4
0:0
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
0:1
3:0 (p.f.)
0:1
2:2
2:3
0:3
2:1
0:0
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:2
1:1
1:2
0:0
0:4
0:2
0:2
1:4
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:4
1:3
1:2
1:0
0:0
0:3
1:1
2:4
XXV kolo
12.05.2012.
12.05.2012.
12.05.2012.
12.05.2012.
12.05.2012.
12.05.2012.
12.05.2012.
12.05.2012.
12.05.2012.
ĈAPLJINA
BANOVIĆI
SREBRENIK
VITEZ
GORAŢDE
CAZIN
ORAŠJE
V.KLADUŠA
17:00
Ĉapljina – Jedinstvo
Budućnost – Unis
Gradina – Iskra
Vitez – Rudar
Goraţde – Omladinac
Krajina – Bratstvo
Orašje – Branitelj
Krajišnik – Famos Sašk N.
XXVI kolo
19/20.05.2012.
19.05.2012.
19.05.2012.
20.05.2012.
19.05.2012.
20.05.2012.
19.05.2012.
19.05.2012.
19.05.2012.
BIHAĆ
HRASNICA
MOSTAR
GRAĈANICA
MIONICA
KAKANJ
BUGOJNO
V. KLADUŠA
17:00
Jedinstvo – Krajišnik
Famos Sašk N. – Orašje
Branitelj – Krajina
Bratstvo – Goraţde
Omladinac – Vitez
Rudar – Gradina
Iskra – Budućnost
Unis – Ĉapljina
XXVII kolo
23.05.2012.
23.05.2012.
23.05.2012.
23.05.2012.
23.05.2012.
23.05.2012.
23.05.2012.
23.05.2012.
23.05.2012.
VOGOŠĆA
ĈAPLJINA
BANOVIĆI
SREBRENIK
VITEZ
GORAŢDE
CAZIN
ORAŠJE
17:30
Unis – Jedinstvo
Ĉapljina – Iskra
Budućnost – Rudar
Gradina – Omladinac
Vitez – Bratstvo
Goraţde – Branitelj
Krajina – Famos Sašk N.
Orašje – Krajišnik
XXVIII kolo
26.05.2012.
26.05.2012.
26.05.2012.
26.05.2012.
26.05.2012.
26.05.2012.
26.05.2012.
26.05.2012.
26.05.2012.
BIHAĆ
V. KLADUŠA
HRASNICA
MOSTAR
GRAĈANICA
MIONICA
KAKANJ
BUGOJNO
17:30
Jedinstvo – Orašje
Krajišnik – Krajina
Famos Sašk N. – Goraţde
Branitelj – Vitez
Bratstvo – Gradina
Omladinac – Budućnost
Rudar – Ĉapljina
Iskra – Unis
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
2:3
0:3 (p.f.)
0:1
1:2
1:4
3:4
0:2
1:0
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
1:1
1:3
1:1
1:3
0:2
1:0
0:0
1:4
proljeće
jesen
:
:
:
:
:
:
:
:
0:2
2:0
0:2
0:4
0:3
2:3
0:5
1:3
XXIX kolo
02.06.2012.
02.06.2012.
02.06.2012.
02.06.2012.
02.06.2012.
02.06.2012.
02.06.2012.
02.06.2012.
02.06.2012.
BUGOJNO
VOGOŠĆA
ĈAPLJINA
BANOVIĆI
SREBRENIK
VITEZ
GORAŢDE
CAZIN
17:30
Iskra – Jedinstvo
Unis – Rudar
Ĉapljina – Omladinac
Budućnost – Bratstvo
Gradina – Branitelj
Vitez – Famos Sašk N.
Goraţde – Krajišnik
Krajina – Orašje
XXX kolo
09.06 .2012.
09.06 .2012
09.06 .2012
09.06 .2012
09.06 .2012
09.06 .2012
09.06 .2012
09.06 .2012
09.06 .2012
BIHAĆ
ORAŠJE
V.KLADUŠA
HRASNICA
MOSTAR
GRAĈANICA
MIONICA
KAKANJ
18:00
Jedinstvo – Krajina
Orašje – Goraţde
Krajišnik – Vitez
Famos Sašk N. – Gradina
Branitelj – Budućnost
Bratstvo – Ĉapljina
Omladinac – Unis
Rudar – Iskra
BROJEVI TELEFONA NS FEDERACIJE BiH
GENERALNI SEKRETAR
033/556-660
edo@nsfbih.ba
SEKRETARIJAT
033/556-650
SEKRETARIJAT
033/556-651
anto@nsfbih.ba
mirza@nsfbih.ba
OMLADINSKA TAKMIĈENJA
033/556-651
jasmin.mujadinovic@hotmail.com
FINANSIJE
033/556-661
stela@nsfbih.ba
FAX (TAKMIĈENJE)
033/222-622
FAX (FINANSIJE)
033/556-550
E-mail
federacija@nsfbih.ba
ŢIRO-RAĈUN NS FEDERACIJE BiH
UNIKREDIT BANKA 338-900-22059210-48
140-102-00027143-35 Volks banka
Download

Bilten - adresar Prve lige FBiH mart/ožujak 2012