GLAVNA SLUŽBA
ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka, Vuka Karadžića 4
Republika Srpska, BiH
Tel: +387(0)51/247-408
Faks:+387(0)51/247-497
e-mail: [email protected]
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske
za period 01.01 - 31.12.2012. godine
Broj: RV015-13
Banja Luka, 08.07.2013. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
SADRŽAJ
I
IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA ............................................................ 1
II
REZIME DATIH PREPORUKA .................................................................... 5
III
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI) ................................... 6
1. Uvod ...................................................................................................... 6
2. Sprovođenje preporuka iz prethodnog izvještaja .............................. 7
3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola ...................... 7
4. Finansijski izvještaji ............................................................................. 9
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
Planiranje, priprema i donošenje budžeta ............................................ 10
Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica ................................ 10
Prihodi i primici ...................................................................................... 11
Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica ................................ 12
Rashodi i izdaci ...................................................................................... 12
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
Rashodi za lična primanja .................................................................. 13
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga ................................... 14
Subvencije .......................................................................................... 17
Grantovi .............................................................................................. 20
Rashodi obračunskog karaktera ....................................................... 20
4.3.6.
Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica ................................ 21
4.3.7.
Izdaci ................................................................................................... 21
4.4.
4.4.1.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
Nabavke .................................................................................................. 22
Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica ................................ 22
Imovina, obaveze i izvori ....................................................................... 23
Imovina ................................................................................................ 23
Nefinansijska imovina ........................................................................ 23
Finansijska imovina ........................................................................... 24
Obaveze .............................................................................................. 29
Vlastiti izvori ....................................................................................... 31
Vanbilansna evidencija ...................................................................... 31
4.6.
Potencijalna imovina i potencijalne obaveze ....................................... 31
4.7.
Napomene/obrazloženja uz finansijske izvještaje ............................... 32
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
I
IZVJEŠTAJ GLAVNOG REVIZORA
Predmet
Izvršili smo reviziju zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja (pregledi prihoda,
primitaka, rashoda i izdataka; pregledi imovine, obaveza i izvora; izvještaj o broju i
strukturi zaposlenih) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike
Srpske sa stanjem na dan 31. decembar 2012. godine i za godinu koja se završava
na taj dan, te reviziju usklađenosti postupaka i transakcija sa značajnim zakonskim i
drugim propisima za isti period. Revizijom smo obuhvatili pregled značajnih
transakcija, objašnjavajućih napomena i primjenu računovodstvenih politika u
revidiranom periodu.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Ministar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
odgovoran je za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa
Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje,
primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer
prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne
iskaze, nastale usljed prevare i greške; odabir i primjenu odgovarajućih
računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su primjerene datim
okolnostima. Rukovodstvo je takođe odgovorno da obezbijedi da poslovanje
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske bude u skladu
sa odredbama zakona i propisa, uključujući i odredbe zakona i propisa koje određuju
iznose i objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima na osnovu
provedene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji javnog
sektora Republike Srpske i relevantnim ISSAI standardima revizije. Ovim
standardima se nalaže da postupamo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju
planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da
finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, te da je
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ispravno
primijenilo značajne zakonske i druge relevantne propise.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizorskih dokaza o
usklađenosti poslovanja i o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskim
izvještajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući
procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima,
nastalih usljed prevare i greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne
kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u
cilju osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali
ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Revizija
takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih
izvještaja.
Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi, s obzirom na propisani okvir
finansijskog izvještavanja dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za naše
revizorsko mišljenje o finansijskom stanju imovine, obaveza i izvora, izvršenju
budžeta i namjeni trošenja javnih sredstava. Zbog činjenice da se u predmetnim
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
1
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
finansijskim izvještajima ne prezentuje finansijski rezultat, ne izražavamo mišljenje o
finansijskom rezultatu za 2012. godinu.
Osnova za izražavanje negativnog mišljenja
Kao što smo naveli pod tačkom 3. Izvještaja,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske nije provelo
Odluku Vlade broj: 02/1-020-1122/04 od 10.09.2004. godine o utvrđivanju statusa i
plata zaposlenih u jedinicama za implementaciju projekata, tj. nije izvršilo dopunu
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kako bi Jedinica
za koordinaciju bila organizacioni dio Ministarstva, sa opisom poslova i definisanim
brojem zaposlenih.
Ministarstvo, Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjica i Agencija za
agrarna plaćanja su vršila zapošljavanje radnika bez raspisivanja javnog konkursa i
na način koji nije u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima.
Kao što smo naveli pod tačkama 4.1. i 4.3.5. Izvještaja,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je iskazalo
rashode obračunskog karaktera u iznosu od 48.995.354 KM koji su rezultat stvorenih
obaveza Agencije za agrarna plaćanja iznad iznosa budžetom odobrenih sredstava,
što nije u skladu sa članom 39. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
U suštini iskazani rashodi ne predstavljaju rashode obračunskog karaktera jer
zahtijevaju odliv novčanih sredstava, ali se zbog tehničkih razloga evidentiraju kao
obračunski rashodi.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.3.3. Izvještaja,
Pri obradi zahtjeva za podsticaje u poljoprivredi, Agenciji za agrarna plaćanja nije
poštovala procedure propisane članom 20. Pravilnika o internim kontrolama i internim
kontrolnim postupcima Agencije, koje su vezane za obradu i dodjelu podsticaja.
Agencija za agrarna plaćanja je sredstva za subvencije, u iznosu od najmanje
5.348.288 KM dodjeljivala suprotno članu 3. tačka a) Pravilnika o uslovima i načinu
ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, tj. sredstva su
dodjeljivana korisnicima koji su imali dospjele a neizmirene obaveze prema
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Agenciji i JP
„Robne rezerve Republike Srpske“. Suprotno članu 3. tačka b) navedenog Pravilnika,
prilikom odobravanja rješenja za podsticaje nije vršena kontrola izmirenja obaveza
po osnovu naknada za protivgradnu zaštitu.
Kod dodjele sredstava za vanredne potrebe i pomoći, koja su iskazana u iznosu od
2.310.286 KM, Agencija za agrarna plaćanja nije uspostavila jasne kriterijume na
osnovu kojih je vršena dodjela sredstava, niti sačinila bodovne liste na osnovu kojih
su vrednovani zahtjevi za dodjelu, tako da nije moguće utvrditi tačnost i opravdanost
utvrđenih iznosa, kao i objektivnost pri dodjeli navedenih podsticaja.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, tj. Komisija
za izbor projekata koji se finansiraju iz sredstava posebnih namjena za šume, nije
prilikom pregleda dostavljene dokumentacije na Javni konkurs za dodjelu sredstava
posebnih namjena za šume u potpunosti postupila u skladu sa članom 12. Pravilnika
o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja
sredstava posebnih namjena za šume, tj. nije izvršila eliminaciju šumskih gazdinstva
koja nisu u potpunosti opravdala sredstva za 2011. godinu.
2
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dodjeljivalo je
sredstva posebnih namjena za šume suprotno zahtjevima člana 13. stav 3. tačka d)
Pravilnika o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku
korišćenja sredstava posebnih namjena za šume, tj. dodijeljena su sredstva JPŠ
„Šume Republike Srpske“ koje nije dostavilo dokaz o svim izmirenim poreskim
obavezama i doprinosima.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.4. Izvještaja,
Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata nije provodila postupke nabavke u
skladu sa zahtjevima Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine vezane za
nabavku kancelarijskog materijala, goriva za motorna vozila, usluge održavanja
motornih vozila, usluge održavanja biro i kompjuterske opreme, za vlastite potrebe.
Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske za nabavke goriva, ogrevnog
drveta, opreme, usluga osiguranja objekata i nabavke režijskog materijala nije proveo
procedure i postupke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine. Nabavke izvršene putem direktnog sporazuma nisu u skladu sa članom
45. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.5.2. Izvještaja,
Kod obračuna koncesionih naknada postoji različit pristup u obračunu i odlučivanju o
koncesionoj naknadi kao obavezi koncesionara. Revizija se nije mogla uvjeriti da su
utvrđene obaveze po osnovu koncesionih naknada od strane Poreske uprave i
potraživanja iskazana u finsansijskim izvještajima Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske usaglašena, sveobuhvatna i istinita.
Ministarstvo je poslije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 5/12 od
23.01.2012. godine) i dalje vršilo obračun i evidentiranje potraživanja po osnovu
zakupa zemljišta 30% od ukupne zakupnine u korist budžeta Republike Srpske,
umjesto 50% u skladu sa izmjenama Zakona i u finansijskim izvještajima iskazalo
potraživanja po osnovu obračunate zakupnine manja za 20%.
Ministarstvo nije uvelo u posjed 86 zakupaca na teritoriji opštine Gradiška sa kojima
je 2008. godine sklopilo ugovore o zakupu zemljišta u vlasništvu Republike Srpske.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.5.3. Izvještaja,
Završni izvještaji za realizovane projekte, koje je provodila Jedinica za koordinaciju
poljoprivrednih projekata, nisu razmatrani i usvajani od strane nadležnih institucija
Republike Srpske, tako da ne postoji zvanična ocjena realizacije projekta i
namjenskog trošenja sredstava.
Nisu definisani namjena i način korišćenja vraćenih kreditnih sredstva Ministarstvu
finansija od strane krajnjih korisnika kredita po projektima koje implementira Jedinica
za koordinaciju poljoprivrednih projekata. Navedena sredstva u kreditnim
sporazumima imaju karakter revolving fonda.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.5.5. Izvještaja,
Ministarstvo je iskazalo u vanbilansnoj evidenciji korigovanu vrijednost kratkoročnih
plasmana, sitan inventar i auto gume u upotrebi (507.033 KM) i stan u vlasništvu
Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save (62.424 KM), što prema odredbama
člana 86. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
3
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
plana za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova nije
predmet vanbilansne evidencije.
Kao što smo naveli pod tačkom 4.7. Izvještaja,
Napomene uz Zbirne finansijske izvještaje Ministarstva ne pružaju na potpun i
sistematičan način dodatne informacije vezane za prezentovane bilansne pozicije u
zbirnim Pregledima prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, te Pregledima imovine,
obaveza i izvora.
Negativno mišljenje
Po našem mišljenju, zbirni godišnji finansijski izvještaji Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zbog efekata koje imaju pitanja
navedena u pasusu Osnova za izražavanje negativnog mišljenja, ne prikazuju istinito
i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i
obaveza na dan 31.12.2012. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava
na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i niži
budžetski korisnici u njegovoj nadležnosti nisu u toku 2012. godine, zbog efekta
pitanja navedenih u pasusu Osnova za izražavanje negativnog mišljenja, primjenjivali
u svim materijalno značajnim aspektima zakonske i druge propise (u smislu zahtjeva
ISA 250).
Glavni revizor
dr Duško Šnjegota
Banja Luka, 08.07. 2013. god.
4
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
II
REZIME DATIH PREPORUKA
Preporučujemo ministru da obezbijedi:
1. U potpunosti provođenje preporuka iz prethodnog revizorskog izvještaja.
2. Popunu neophodnih sistematizovanih radnih mjesta kako bi se obezbijedilo
efikasno poslovanje Agencije za agrarna plaćanja i zapošljavanje u skladu sa
Zakonom o državnim službenicima.
3. Unapređenje funkcionisanja sistema internih kontrola putem ažuriranja i
poboljšanja internih akata, kao i da obezbijedi njihovu potpunu primjenu.
4. Da se provede Odluka Vlade broj: 02/1-020-1122/04 od 10.09.2004. godine o
utvrđivanju statusa i plata zaposlenih u jedinicama za implementaciju
projekata.
5. U okviru mjera ''Podrška ruralnom razvoju'', planiranje sredstava po svakoj
mjeri pojedinačno.
6. Da se prilikom obrade zahtjeva za podsticaje u poljoprivredi poštuju utvrđene
procedure od strane Agencije za agrarna plaćanja, kao i da se radi na
unapređenju istih, kako bi se obezbijedila efikasnost i ekspeditivnost pri
obradi podnesenih zahtjeva i izbjegla subjektivnost i selektivnost pri procjeni i
dodjeli sredstava podsticaja.
7. Da se od strane Agencije za agrarna plaćanja vrši sistematičan,
transparentan i dokumentovan pristup pri obradi i rješavanju zahtjeva za
dodjelu sredstava podsticaja.
8. Da se preduzmu odgovarajuće mjere kako bi svi entiteti u nadležnosti
Ministarstva provodili u potpunosti nabavke u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine.
9. Usaglašen način obračuna koncesionih naknada i njihovo sveobuhvatno i
precizno evidentiranje, kao i jasno definisanje nadležnosti kod obračuna,
kontrole i naplate koncesionih naknada između Ministarstva, Poreske uprave i
Ministarstva finansija.
10. Evidentiranje na pozicijama vanbilansne evidencije u skladu Pravilnikom o
budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za
korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova.
11. Da se u Napomenama uz zbirne finansijske izvještaje izvrši objelodanjivanje
svih relevantnih informacija u skladu sa zahtjevima Međunarodnog
računovodstvenog standarda za javni sektor 1 – Prezentacija finansijskih
izvještaja.
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
5
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
III
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ REVIZIJI (NALAZI)
1. Uvod
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (u daljem
tekstu Ministarstvo) je organizovano i funkcioniše prema odredbama Zakona o
republičkoj upravi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 118/08, 121/12) a vrši
upravne i druge stručne poslove koji se odnose na definisanje i sprovođenje mjera
strukture poljoprivredne i strukturne politike u poljoprivredi, praćenje realizacije
Strategije poljoprivrede Republike, definisanje i sprovođenje politike ruralnog razvoja,
sprovođenje mjera podsticaja u poljoprivredi i druge poslove u oblasti poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede.
Republičke upravne organizacije koje su u 2012. godini bile u sastavu Ministarstva
su: Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, Agencija za agrarna
plaćanja, Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Agencija za uzgoj i
selekciju u stočarstvu, Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save, Agencija za
vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice i Agencija za šume. U sastavu Ministarstva
su i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata i Fond „Partner“. Javna
preduzeća pod nadzorom Ministarstva su: JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d.
Sokolac (u daljem tekstu: JPŠ) i JP „Protivgradna preventiva“ Republike Srpske.
Zakonom o izmjenama zakona o republičkoj upravi prestale su sa radom Agencija za
pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu,
Agencija za šume, Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save i Agencija za vode
oblasnog riječnog sliva Trebišnjice. Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-0122-5/13 od 11.01.2013. godine, objavljenom u „Službenom glasniku Republike
Srpske“ broj 2/13 od 22.1.2013. godine, osnovana je Javna ustanova “Vode Srpske“
Bijeljina.
Sa stanovišta budžetske potrošnje, Ministarstvo predstavlja složenu ekonomsku
cjelinu. Finansiranje entiteta u sastavu Ministarstva se vrši iz budžeta Republike
Srpske, kredita Svjetske banke i kredita Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede
(u daljem tekstu: IFAD). Za provođenje normativne regulative, zakonito korišćenje
sredstava i organizaciju rada Ministarstva, odgovoran je ministar, a za entitete u
sastavu Ministarstva odgovorni su njihovi rukovodioci.
Zbirni godišnji finansijski izvještaji Ministarstva (u daljem tekstu: Zbirni izvještaji)
obuhvataju finansijske izvještaje: Ministarstva kao posebne potrošačke jedinice,
Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, Agencije za agrarna
plaćanja, Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Agencije za uzgoj i
selekciju u stočarstvu, Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save, Agencije za
vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice, Agencije za šume i onih čije poslovanje se
obavlja preko posebnih računa i čija glavna knjiga nije u sastavu Glavne knjige
trezora (GKT) (Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, Agencija za vode
oblasnog riječnog sliva Trebišnjice – Projekat upravljanja Neretvom i Trebišnjicom i
Fond „Partner“).
Nepravilnosti utvrđene revizijom pojedinačnih finansijskih izvještaja entiteta: Agencije
za agrarna plaćanja, Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice,
Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih
projekata i Ministarstva kao posebne potrošačke jedinice, direktno su uticale na
Zbirne finansijske izvještaje Ministarstva.
Činjenica da se revizija sprovodi provjerom na bazi uzoraka i da u sistemu interne
kontrole i računovodstvenom sistemu postoje inherentna ograničenja, postoji
mogućnost da pojedine materijalno značajne greške ostanu neotkrivene.
6
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Preporuke date u ovom izvještaju, u cilju njihovog naglašavanja, boldovane su
i pisane italik slovima.
U skladu sa članom 20. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (Službeni
glasnik Republike Srpske broj 98/05) Ministarstvo je 04.07.2013. godine, dostavilo
Primjedbe na Nacrt izvještaja o reviziji zbirnih finansijskih izvještaja Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01.31.12.2012. godine, broj RV015-13 od 20.06.2013. godine.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je razmotrila dostavljene
Primjedbe i nije ustanovila da su takve prirode da mogu uticati na formu i sadržaj
izvještaja i promijeniti utvrđene nalaze i mišljenje, a na Primjedbe daje Odgovor pod
brojem: 05/0903-180-6/12 od 08.07.2013. godine.
2. Sprovođenje preporuka iz prethodnog izvještaja
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, izvršila je reviziju Zbirnih
godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva za 2011. godinu i o sprovedenoj reviziji
sačinila izvještaj, u kome je izrazila mišljenje sa rezervom i dala osam preporuka.
Ministarstvo je 14.11.2012.godine dostavilo Plan aktivnosti za otklanjanje utvrđenih
nepravilnosti.
Na osnovu izvršene revizije zbirnih finansijskih izvještaja Ministarstva i finansijskih
izvještaja revidiranih entiteta za 2012. godinu i provjere da li je postupljeno po
preporukama datim u prethodnoj reviziji, utvrdili smo da su Ministarstvo i revidirani
entiteti u potpunosti proveli tri preporuke i to: Dvije preporuke date Agenciji za vode
oblasnog riječnog sliva Save, koje su se odnosile na uspostavljanje adekvatnog
sistema kontrole za planiranje sredstava potrebnih za uredno servisiranje obaveza
po zaključenim ugovorima i za zaključivanje novih ugovora vezanih za pružanje
usluga čišćenja riječnih korita; Preporuku datu Ministarstvu, koja se odnosila na
definisanje preciznijih kriterijuma za pravdanje utroška sredstava posebnih namjena
za šume.
Djelimično je provedena jedna preporuke data Agenciji za vode oblasnog riječnog
sliva Save, vezana za utvrđene nepravilnosti kod sprovođenja procedura nabavki.
Nisu sprovedene tri preporuke i to:
 preporuka data Agenciji za agrarna plaćanja u vezi dodjele podsticaja u
poljoprivredi (detaljnije obrazloženo pod tačkom 4.3.3. Izvještaja).
 preporuka data Ministarstvu u vezi evidentiranja potraživanja po osnovu
koncesionih naknada (detaljnije obrazloženo pod tačkom 4.5.2.
Izvještaja).
 preporuka data Agenciji za vode oblasnog riječnog sliva Save vezana za
evidentiranje investicija u toku (detaljnije obrazloženo pod tačkom 4.5.2.
Izvještaja).
3. Zaključak o funkcionisanju sistema internih kontrola
Na nivou Ministarstva i organizacionih jedinica, za koje je Ministarstvo sačinilo Zbirni
izvještaj o broju zaposlenih, na dan 31.12.2012. godine ukupno je bilo 326
zaposlenih radnika (44 radnika više u odnosu na prethodnu godinu). Broj zaposlenih
radnika po entitetima: Ministarstvo 80 radnika; Agencija za vode oblasnog riječnog
sliva Save 39 radnika; Republički hidrometeorološki zavod 62 radnika; Agencija za
pružanje stručnih usluga u poljoprivredi 39 radnika; Agencija za uzgoj i selekciju u
stočarstvu 47 radnika; Agencija za šume 13 radnika; Agencija za agrarna plaćanja 22
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
7
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
radnika; Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice 7 radnika i Jedinica za
koordinaciju poljoprivrednih projekata 17 radnika.
U Ministarstvu, prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta, sistematizovana su 73 radna mjesta sa 92 izvršioca, od kojih je 55
državnih službenika, 17 namještenika i jedno radno mjesto savjetnika ministra. U
2012. godini Ministarstvo je primilo u radni odnos 26 radnika, od kojih šest na
neodređeno vrijeme, 11 na određeno vrijeme, sedam pripravnika i dva lica su
postavljena na osnovu odluke Vlade Republike Srpske (vršilac dužnosti pomoćnik
ministra za šumarstvo i lovstvo i vršilac dužnosti sekretar Ministarstva). Jednom
radniku, na vlastiti zahtjev prestao je radni odnos.
Revizija je utvrdila sledeće slabosti u funkcionisanju sistema internih kontrola:
Ministarstvo nije provelo Odluku Vlade broj: 02/1-020-1122/04 od 10.09.2004. godine
o utvrđivanju statusa i plata zaposlenih u jedinicama za implementaciju projekata, tj.
nije izvršilo dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta, kako bi Jedinica za koordinaciju bila organizacioni dio Ministarstva, sa
opisom poslova i definisanim brojem zaposlenih.
Ministarstvo i Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjica, vršile su prijem
pripravnika bez raspisivanja javnog konkursa, što nije u skladu sa odredbama člana
23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Službeni
glasnik Republike Srpske“ broj: 118/08; 117/11 i 37/12).
Ministarstvo je nakon obavljenog volonterskog rada zaključilo ugovore o
volonterskom radu više puta u trajanju po mjesec dana, što nije u skladu sa članom
64. Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj:
118/08; 117/11 i 37/12). Poslije isteka roka iz ugovora o volonterskom radu, sa istim
licima, bez raspisivanja javnog konkursa, zasnovan je radni odnos na određeno
vrijeme više puta, na osnovu rješenja ministra, što nije u skladu sa odredbama člana
31. i 111. Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br.
118/08; 117/11 i 37/12).
Ministarstvao i Agencija za agrarna plaćanja primali su radnike na određeno vrijeme
bez raspisivanja javnog konkursa, na radna mjesta sistematizovana Pravilnikom koja
nisu bila popunjena i njihove ugovore produžavali više puta, da bi nakon isteka
perioda iz ugovora raspisali konkurs i izvršili izbor istih radnika. Naprijed navedeni
način zasnivanja radnog odnosa nije u skladu sa odredbama člana 31. 50. i 111.
Zakona o državnim službenicima (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 118/08;
117/11 i 37/12).
Ministarstvo je zapošljavalo radnike koji
ne ispunjavaju uslove predviđene
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni
glasnik Republike Srpske“ broj:87/10)
Utvrđeno je takođe da pojedine radne zadatke sistematizovanih radnih mjesta u
Agenciji za agrarna plaćanja, koja nisu popunjena, obavljaju zaposleni radnici
nadležnog Ministarstva, koji neažurno obavljaju aktivnosti vezane za rješavanje
zahtjeva za podsticaje (osam radnika obavljalo je poslove u okviru podrške
proizvodnji i dohotku, jedan radnik obavljao je poslove obračuna mjera u ruralnom
razvoju, jedan radnik poslove načelnika odjeljenja za pravne i opšte poslove i jedan
radnik poslove obračuna za interventne mjere i vanredne potrebe).
Utvrđene su nepravilnosti vezane za rad komisije za procjenu ispunjenosti uslova za
korišćenje podsticajnih sredstava u Agenciji za agrarna plaćanja, tj. utvrđeno je da se
zapisnici ne potpisuju od strane sva tri člana komisije, što dovodi u sumnju
usaglašenost mišljenja članova komisije o ocjeni ispunjenosti uslova, kao i sumnju u
prisutnost svih članova na terenu.
8
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Utvrđeno je da je Ministarstvo neažurno u vršenju plasmana sredstava revolving
fonda koji je definisan tačkom VIII Odluke o korišćenju sredstava broj 04/1-0122772/08 „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/08. Iz naplaćenih sredstava po
plasiranim kreditima po ovoj odluci, Ministarstvo je dužno redovno vršiti plasiranje
sredstava u roku od tri mjeseca, kada njihova vrijednost na posebnom računu
dostigne iznos od 150.000 KM.
Pored uspostavljene interne revizije u Ministarstvu, u oktobru 2012. godine
uspostavljena je interna revizija u Agenciji za agrarna plaćanja. Interna revizija
Ministarstva je u skladu sa planom rada za 2012. godinu izvršila sledeće revizije:
reviziju primjene koeficijenata utvrđenih Zakonom o platama zaposlenih u
Ministarstvu i upravnim organizacijama koje se nalaze u njenom sastavu; reviziju
dodjele novčanih sredstava podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela–investicije u
poljoprivrednu mehanizaciju; reviziju dodjele novčanih sredstava podsticaja za razvoj
poljoprivrede i sela–podrška proizvodnji i dohotku; reviziju dodjele novčanih
sredstava za interventne mjere na tržištu i vanredne potrebe i pomoći i reviziju
obračuna, evidencije i praćenje naplate koncesionih naknade za korištenje
poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske dodijeljenog putem koncesija.
Revidiranim subjektima dostavljeni su izvještaji, date su preporuke za otklanjanje
utvrđenih nedostataka i utvrđena je obaveza informisanja o preduzimanju mjera po
datim preporukama.
Preporučujemo ministru da obezbijedi:
 da se u Agenciji za agrarna plaćanja izvrši popuna neophodnih
sistematizovanih radnih mjesta, kako bi se obezbijedilo efikasno
poslovanje Agencije.
 da se u Ministarstvu i nadležnim entitetima zapošljavanje vrši u skladu
sa Zakonom o državnim službenicima.
 da se unaprijedi funkcionisanje sistema internih kontrola putem
ažuriranja i poboljšanja internih akata, kao i da obezbijedi njihovu
potpunu primjenu.
4. Finansijski izvještaji
Prema Pravilniku o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta
republike, opština, gradova i fondova, budžetski korisnici na kraju izvještajnog
perioda sastavljaju finansijske izvještaje u vidu tabelarnih pregleda koji obuhvataju
sljedeće: Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka; Pregled imovine, obaveza i
izvora; Pregled novčanih tokova; Izvještaj o broju i strukturi zaposlenih. Iako ovakvi
izvještaji nisu u skladu sa zahtjevima MRS JS 1- Prezentacija finansijskih izvještaja
(čl. 62. stav 2 Pravilnika o finansijskom izvještavanju za korisnike prihoda budžeta
republike, opština, gradova i fondova ''Službeni Glasnik Republike Srpske'' broj
16/11), mišljenja smo da usvojeni okvir finansijskog izvještavanja u Republici Srpskoj
podrazumijeva da se sve transakcije, procjene i politike trebaju odmjeravati u odnosu
na usaglašenost sa MRS JS.
U skladu sa čl. 58. Tačka 4. Pravilnika o finansijskom izvještavanju za korisnike
prihoda budžeta republike, opština, gradova i fondova, Ministarstvo je objedinilo
pojedinačne finansijske izvještaje budžetskih korisnika u svom sastavu i dostavilo
Ministarstvu finansija Zbirne godišnje obrasce, odnosno finansijske izvještaje.
Revizorski nalazi i zaključci o fer i istinitoj prezentaciji Zbirnih finansijskih izvještaja
Ministarstva se baziraju na propisanom okviru finansijskog izvještavanja.
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
9
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
4.1.
Planiranje, priprema i donošenje budžeta
Priprema, izrada i donošenje budžeta vrši se posebno za svaki od osam entiteta nad
kojima je Ministarstvo nadležno. Budžetski zahtjevi Ministarstva i revidiranih entiteta
sačinjeni su i dostavljeni Ministarstvu finansija u zakonom predviđenom roku.
Odlukom Narodne Skupštine Republike Srpske ukupan iznos odobrenih sredstava za
svih osam entiteta iznosio je 81.726.000 KM. Odlukom o usvajanju rebalansa
budžeta odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 80.675.000 KM i to:
Tekući rashodi 77.852.500 KM:
- rashodi za lična primanja 6.927.100 KM,
- rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga 6.101.700 KM,
- subvencije 64.000.000 KM,
- grantovi 823.000 KM i
- doznake na ime socijalne zaštite 700 KM;
Transferi između budžetskih jedinica istog nivoa vlasti 600.000 KM.
Izdaci za nefinansijsku imovinu 1.982.500 KM:
- izdaci za proizvedenu stalnu imovinu 1.904.600 KM,
- izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu 12.000 KM,
- izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara 65.900 KM i
Izdaci za finansijsku imovinu 240.000 KM za izdatke za date zajmove
(vodosnabdijevanje).
Sredstva koja Ministarstvo i entiteti nisu planirali evidentirana su na
računovodstvenim fondovima (od 02 do 05), a isto tako rashodi i izdaci vezani za ta
sredstva.
Poslije rebalansa, po rješenjima o realokaciji sredstava kod revidiranih entiteta,
izvršeno je ukupno 15 realokacija u iznosu od 37.000.267 KM i to: dvanaest
realokacija unutar entiteta u iznosu od 36.333.638 KM i tri realokacije kojima je
umanjen budžet entiteta u ukupnom iznosu od 666.629 KM. Iznos od 35.765.141
KM realociran je unutar Agencije za agrarna plaćanja sa pozicije ''Subvencije za
podsticaj razvoja poljoprivrede i sela'' na poziciju ''Izdaci za otplatu neizmirenih
obaveza iz ranijih godina''.
Na nivou zbirnog izvještaja budžetskih korisnika ukupno izvršenje budžeta zajedno
sa obračunskim rashodima iskazano na opštem fondu (01) iznosi 135.506.672 KM,
od čega obračunski rashodi iskazani u finansijskim izvještajima Agencije za agrarna
plaćanja u iznosu od 48.950.799 KM predstavljaju obaveze koje su stvorene iznad
iznosa odobrenih sredstava rebalansom budžeta za 2012. godinu, što nije u skladu
sa članom 39. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu. Naprijed navedeni rashodi ne
predstavljaju rashode obračunskog karaktera, jer zahtijevaju odliv novčanih
sredstava (evidentirani su na osnovu ''Naredbe Ministarstva finansija Republike
Srpske, a zbog tehničke nemogućnosti evidentiranja obaveza iznad iznosa odobrenih
sredstava na tekuće rashode, evidentirani su kao ''obračunski'').
Na nivou zbirnog izvještaja budžetskih korisnika na opštem fondu (01) ukupno
izvršenje budžeta bez obračunskih rashoda iskazano je u iznosu od 79.057.531 KM.
4.1.1. Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica
Ministarstvu je odobren budžetski zahtjev u iznosu od 9.051.000 KM. Odlukom o
usvajanju rebalansa budžeta odobren je budžet od 8.101.000 KM za: rashode za
lična primanja 2.076.000 KM, rashode na osnovu korišćenja roba i usluga 337.100
KM, subvencije 4.000.000 KM, grantove 700.000 KM, transfere 600.000 KM, izdatke
za nefinansijsku imovinu 147.900 KM i izdatke za finansijsku imovinu 240.000 KM.
10
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
U toku godine izvršeno je ukupno 11 realokacija u iznosu od 984.046 KM, od čega je
osam realokacija izvršeno u okviru Ministarstva, u iznosu od 443.117 KM i tri
realokacije sa Ministarstva na druge budžetske korisnike, u iznosu od 540.929 KM.
Prije rebalansa izvršene su četiri realokacije u iznosu od 20.300 KM i poslije
rebalansa sedam realokacija u iznosu od 963.746 KM, od čega pet realokacija u
okviru Ministarstva (430.117 KM) i dvije realokacije sa Ministarstva na druge
budžetske korisnike (533.629 KM). Na dan 31.12.2012. godine u finansijskom
izvještaju Ministarstva Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka iskazanih u
GKT, rashodi (bez rashoda obračunskog karaktera) i izdaci na opštem fondu (01)
iskazani su u iznosu od 6.773.120 KM što je manje u odnosu na rebalansom
odobreni budžet za 1.327.880 KM. Iskazani rashodi na fondu grantova (03) iznose
78.156 KM.
4.2.
Prihodi i primici
U zbirnom izvještaju Ministarstva ''Pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka'',
prihodi i primici iskazani su u ukupnom iznosu od 11.832.710 KM. Prihodi su iskazani
u iznosu od 5.153.458 KM a primici u iznosu od 6.679.252 KM. Prihodi i primici kod
budžetskih organizacija čija je glavna knjiga dio GKT iskazani su u ukupnom iznosu
od 1.595.202 KM, a kod onih čija je glavna knjiga izvan GKT u iznosu od 10.237.508
KM.
Struktura prihoda i primitaka ostvarenih na računovodstvenim fondovima od 01 do
05, kao i ostvarenje po budžetskim organizacijama dato je u sledećoj tabeli:
R.
b
1
Ukupno u
Naziv entiteta
Fond 01
Fond 02
Fond 03
Fond 05
KM
Ministarstvo + Fond Partner
951.039
1.205.362
111.386
0
2.267.787
1.1
Ministarstvo
951.039
0
111.386
0
1.062.425
1.2
Fond Partner
0
1.205.362
0
0
1.205.362
2
Agencija za vode ORSS
37.762
0
0
0
37.762
3
Agencija za vode Trebišnica
Projekat
upravljanja
Neretvom i Trebišnjicom
12.677
0
230.788
74.414
317.879
4
Republički
hidrometeorološki zavod
33.344
0
0
0
33.344
5
Agencija za uzgoj i selekciju
u stočarstvu
22.795
0
0
0
22.795
6
Agencija za stručne usluge
u poljoprivredi
3.360
55.230
39.197
0
97.787
7
Agencija za šume
2.541
0
0
0
2.541
8
Agencija
plaćanja
95.083
0
0
0
95.083
9
Jedinica za koordinaciju
projekata u poljoprivredi
0
0
0
8.957.732
8.957.732
1.158.601
1.260.592
381.371
9.032.146
11.832.710
Ukupno
za
agrarna
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
11
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
4.2.1. Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica
Prihodi i primici Ministarstva iskazani su u ukupnom iznosu od 1.062.425 KM.
Ukupni prihodi Ministarstva iznose 896.729 KM i to prihodi iskazani na opštem fondu
(01) u iznosu od 785.343 KM i na fondu grantova (03) u iznosu od 111.386 KM.
Neporeski prihodi iznose 722.341 KM a čine ih: Prihodi od kamata na date zajmove
(19.548 KM); Prihodi po osnovu efektivnih pozitivnih kursnih razlika (2.403 KM);
Prihodi od pružanja javnih usluga (626.251 KM); Ostali republički neporeski prihodi
(74.139 KM).
Prihodi obračunskog karaktera iskazani su u ukupnom iznosu od 63.002 KM. Čine ih
finansijski prihodi obračunskog karaktera (8.260 KM), prihodi od usklađivanja
vrijednosti imovine u iznosu 29.764 KM i pomoći u naturi u iznosu od 24.978 KM.
Primici Ministarstva iskazani su u ukupnom iznosu od 165.696 KM i u potpunosti čine
primitke od naplate datih zajmova, tj. dospjelih kredita po projektu WB IDA 3028 –
BOS – Vodoprivredno snabdijevanje opština.
4.3.
Rashodi i izdaci
Rashodi i izdaci iskazani u zbirnom izvještaju Ministarstva ukupno iznose
148.220.597 KM. Struktura rashoda i izdataka ostvarenih na računovodstvenim
fondovima od (01) do (05), kao i ostvarenje po budžetskim organizacijama
(entitetima) dato je u sledećoj tabeli:
R.
b
1
Naziv entiteta
Fond 01
Fond 02
Fond 03
Ukupno u
Fond 05
KM
Ministarstvo + Fond Partner
7.577.682
2.556.548
78.156
0
10.212.386
1.1
Ministarstvo
7.577.682
0
78.156
0
7.655.838
1.2
Fond Partner
0
2.556.548
0
0
2.556.548
13.627.543
0
0
0
13.627.543
989.985
0
102.076
293.504
1.385.565
2
Agencija za vode ORSS
3
Agencija za vode Trebišnica
sa Projekatom Trebišnica
4
Republički
hidrometeorološki zavod
1.397.446
0
0
0
1.397.446
5
Agencija za uzgoj i selekciju
u stočarstvu
1.002.403
0
0
0
1.002.403
6
Agencija za stručne usluge
u poljoprivredi
855.766
73.693
23.435
0
952.894
7
Agencija za šume
463.277
0
0
0
463.277
8
Agencija
plaćanja
109.592.569
0
0
0
109.592.569
9
Jedinica za koordinaciju
projekata u poljoprivredi
0
0
0
9.586.514
9.586.514
135.506.671
2.630.241
203.667
9.880.018
148.220.597
Ukupno
12
za
agrarna
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Iskazani rashodi i izdaci sa 31.12.2012. godine na nivou zbirnog izvještaja iskazanog
u GKT na opštem fondu (01) iznose 135.506.671 KM i to: tekući rashodi osim
rashoda obračunskog karaktera 41.298.848 KM, rashodi obračunskog karaktera
56.449.141 KM, transferi između budžetskih jedinica 158.000 KM i izdaci 37.600.683
KM. Rashodi i izdaci, bez obračunskih rashoda iznose 79.057.531 KM i u odnosu na
rebalansom odobrena sredstva manji su za 1.617.469 KM. Ministarstvo je iskazalo
zbirne rashode obračunskog karaktera u iznosu od 49.427.615 KM. Odnose se na
iskazane obračunske rashode Agencije za agrarna plaćanja (48.950.799 KM) po
osnovu obaveza koje su stvorene iznad iznosa odobrenih sredstava za podsticaje u
poljoprivredi i obračunske rashode iskazane zbog nedostatka sredstva (432.261 KM)
za stvorene obaveze Ministarstva po osnovu radova i aktivnosti u okviru proste i
proširene reprodukcije šuma (detaljnije obrazloženo pod tačkama 4.3.3. i 4.3.5
Izvještaja).
Iskazani rashodi i izdaci na ostalim fondovima od 02 do 05 iznose 12.713.926 KM.
4.3.1. Rashodi za lična primanja
Rashodi za lična primanja iskazani su u zbirnom izvještaju Ministarstva u ukupnom
iznosu od 7.510.991 KM. Na opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 6.537.926
KM, na fondu grantova (03) u iznosu od 7.297 KM i fondu za posebne projekte (05) u
iznosu od 965.768 KM. Rashodi iskazani kod Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih
projekata, na fondu za posebne projekte (05), finansirani su kreditnim sredstvima
Svjetske banke i IFAD-a u iznosu od 599.092 KM i sredstvima granta Švedske
asocijacije za međunarodni razvoj - SIDA u iznosu od 366.676 KM.
Rashodi iskazani na opštem fondu (01) ostvareni su 94% u odnosu na rebalansom
odobrena sredstva, a odnose se na: Ministarstvo (1.884.503 KM); Agenciju za vode
oblasnog riječnog sliva Save (1.056.397 KM); Republički hidro-meteorološki zavod
Republike Srpske (1.125.760 KM); Agenciju za pružanje stručnih usluga u
poljoprivredi (672.548 KM); Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu (831.800 KM);
Agenciju za šume (375.678 KM); Agenciju za agrarna plaćanja (416.853 KM);
Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (174.387 KM).
Sa navedenih pozicija entiteta (Agencije za agrarna plaćanja, Agencije za šume,
Agencije za uzgoj i selekciju u stočarstvu, Agencije za pružanje stručnih usluga u
poljoprivredi, Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice, Republičkog
hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske), poslije rebalansa budžeta, na
osnovu Rješenja Vlade Republike Srpske, realocirana su sredstva u ukupnom iznosu
od 185.350 KM u korist pozicije rashoda za lična primanja drugih budžetskih
korisnika.
Plate zaposlenih u revidiranim entitetima obračunavaju se prema važećim zakonskim
propisima, izuzev Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata, u kojoj je
obračun vršen na osnovu Pravilnika o novčanim naknadama stručnih saradnika
angažovanih u Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih projekata, iz razloga što
Ministarstvo nije provelo Odluku Vlade o utvrđivanju statusa i plata zaposlenih u
Jedinicama za implementaciju i koordinaciju projekata broj:02/1-020-1122/04
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:83/04).
Rashodi po osnovu bruto plata u zbirnom izvještaju Ministarstva iskazani su u iznosu
od 7.380.948 KM. Na opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 6.407.883 KM, na
fondu grantova (03) u iznosu od 7.297 KM i fondu za posebne projekte (05) u iznosu
od 965.768 KM.
Rashodi po osnovu bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja u Zbirnom
izvještaju Ministarstva iskazani su u iznosu od 130.043 KM u okviru fonda (01).
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
13
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Rashodi za lična primanja na nivou Ministarstva u cjelosti su iskazani na opštem
fondu (01) u iznosu od 1.884.507 KM, a ostvareni su u procentu od 91%, u odnosu
na rebalansom budžeta odobrena sredstva. Nakon rebalansa budžeta, na osnovu
Rješenja Vlade Republike Srpske, neutrošena sredstva sa pozicije rashoda za bruto
plate u iznosu od 178.000 KM realocirana su na poziciju rashoda po osnovu
korišćenja robe i usluga i izdataka. Na osnovu rješenja ministra sa naprijed navedene
pozicije realocirana su (neutrošena) sredstva u iznosu od 13.000 KM na pozicije
rashoda i subvencija.
Rashode bruto plata Ministarstva od 1.837.672 KM čine: rashodi za osnovnu platu
(1.052.780 KM); plate pripravnika (46.205 KM); naknade plate za porodiljsko
odsustvo koje se refundiraju (2.795 KM); naknade plata za vrijeme bolovanja koje se
refundiraju (6.504 KM); porez na platu (122.955 KM) i zbirni doprinosi (606.433 KM).
Rashode za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja Ministarstva iskazani su
u iznosu od 46.833 KM i čine ih: rashodi prevoza s posla i na posao (19.837 KM);
naknade za odvojeni život (6.000 KM); jubilarne nagrade (820 KM); novčane pomoći
pilikom rođenja djeteta (1.625 KM); novčane pomoći u slučaju smrti člana uže
porodice (6.486 KM); novčane pomoći u slučaju teže bolesti (6.565 KM); rashodi za
ostale nagrade i jednokratne pomoći (1.550 KM); porezi i doprinose na naknade
(3.952 KM).
Isplate naknada za odvojen život nije u skladu sa čl. 30-32 Zakona o platama
zaposlenih u organima uprave Republike Srpske.
4.3.2. Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
Rashodi po osnovu korišćenja robe i usluga u zbirnom izvještaju Ministarstva
iskazani su u ukupnom iznosu od 6.860.194 KM. Na opštem fondu (01) iskazani su u
iznosu od 6.405.667 KM, na fondu (02) u iznosu od 51.983 KM, na fondu (03) u
iznosu od 23.828 KM i fondu (05) u iznosu od 378.716 KM.
Rashodi iskazani na opštem fondu (01) ostvareni su 105% u odnosu na rebalansom
odobrena sredstva. Razlika je obezbijeđena realokacijama unutar entiteta. Iskazani
rashodi po entitetima: Ministarstvo (451.031 KM); Agencija za vode oblasnog
riječnog sliva Save (5.056.629 KM); Republički hidrometeorološki zavod Republike
Srpske (149.230 KM); Agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (98.930
KM); Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu (102.964 KM); Agencija za šume
(74.760 KM); Agencija za agrarna plaćanja (74.091 KM); Agencija za vode oblasnog
riječnog sliva Trebišnjice (398.031 KM).
Rashodi po osnovu zakupa iskazani su u ukupnom iznosu od 94.255 KM. Na opštem
fondu (01) iskazani su u iznosu od 92.047 KM, što je 113% u odnosu na rebalansom
odobrena sredstva. Na fondu za posebne projekte (05) iskazani su u iznosu od 2.208
KM. Na nivou samog Ministarstva zakup je iskazan u iznosu od 46.069 KM za 70%
više od rebalansom odobrenih sredstava. Više utrošena sredstva obezbijeđena su
realokacijama unutar Ministarstva. Odnose se na zakup poslovnog prostora u Bijeljini
(36.000 KM) i Banja Luci (7.199 KM) i zakup skladišnog prostora za potrebe arhive u
Banja Luci (2.870 KM).
Rashodi po osnovu utroška električne energije, komunalnih i komunikacionih i
transportnih usluga iskazani su u ukupnom iznosu od 476.350 KM. Na opštem fondu
(01) iskazani su u iznosu od 459.987 KM, što iznosi 65% od rebalansom odobrenih
sredstava. Na fondu za posebne projekte (05) iskazani su u iznosu od 16.363 KM.
Isti se odnose na Ministarstvo (63.639 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva
Save (249.375 KM), Republički hidrometeorološki zavod (75.469 KM), Agenciju za
pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (17.610 KM), Agenciju za uzgoj i selekciju u
14
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
stočarstvu (12.440 KM), Agenciju za šume (11.083 KM), Agenciju za agrarna
plaćanja (20.372 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (10.275
KM) i Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata ( 16.087 KM).
Rashodi za režijski materijal iskazani su u ukupnom iznosu od 128.499 KM. Na
opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 116.734 KM, što iznosi 102% u odnosu na
rebalansom odobrena sredstva. Na fondu prihoda po posebnim propisima (02)
iskazani su u iznosu od 2.536 KM i na fondu za posebne projekte (05) u iznosu od
9.229 KM. Isti se odnose na Ministarstvo (22.211 KM), Agenciju za vode oblasnog
riječnog sliva Save (30.442 KM), Republički hidrometeorološki zavod (12.168 KM),
Agenciju za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (7.424 KM), Agenciju za uzgoj i
selekciju u stočarstvu (10.070 KM), Agenciju za šume (12.070 KM), Agenciju za
agrarna plaćanja (19.544 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice
(7.285 KM) i Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata (7.284 KM).
Rashodi za tekuće održavanje iskazani su u ukupnom iznosu od 4.009.053 KM. Na
opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 3.995.559 KM, što iznosi 118% od
rebalansom odobrenih sredstava. Na fondu (02) iskazani su u iznosu od 2.192 KM i
na fondu (05) u iznosu od 11.302 KM. Isti se odnose na Ministarstvo (41.992 KM),
Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Save (3.745.496 KM), Republički
hidrometeorološki zavod (15.887 KM), Agenciju za pružanje stručnih usluga u
poljoprivredi (13.368 KM), Agenciju za ugoj i selekciju u stočarstvu (8.640 KM),
Agenciju za šume (2.976 KM), Agenciju za agrarna plaćanja (3.453 KM), Agenciju za
vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (165.939 KM) i Jedinicu za koordinaciju
poljoprivrednih projekata (11.302 KM).
Rashode održavanja iskazane kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save
čine rashodi (3.675.589 KM) koji se odnose na održavanje vodnih objekata, kanala,
nasipa i crpnih stanica i rashodi na održavanje zgrada i opreme (69.907 KM).
Rashodi iskazani kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice najvećim
dijelom odnose se na realizaciju ugovora o tekućem održavanju odvodnih kanala na
području Popovog polja, Ljubinja, Gacka i Trebinjskog polja (112.454 KM) i
održavanje sistema automatskih hidroloških i meteoroloških stanica (47.741 KM).
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja iskazani su u ukupnom iznosu od 393.458
KM. Na opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 346.795 KM, što iznosi 104% u
odnosu na rebalansom odobrena sredstva. Na fondu (02) iskazani su u iznosu od
6.457 KM, fondu (03) u iznosu od 2.476 KM i na fondu (05) u iznosu od 37.730 KM.
Isti se odnose na Ministarstvo (133.956 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog
Save (67.485 KM), Republički hidrometeorološki zavod (25.604 KM), Agenciju za
pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (41.040 KM), Agenciju za uzgoj i selekciju u
stočarstvu (30.796 KM), Agenciju za šume (18.254 KM), Agenciju za agrarna
plaćanja (17.020 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (21.573
KM) i Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata (37.730 KM).
Strukturu zbirnih rashoda najvećim dijelom čine rashodi po osnovu utroška goriva
(229.153 KM), rashodi po osnovu putovanja i smještaja u zemlji (98.537 KM) i
rashodi po osnovu putovanja i smještaja u inostranstvu (65.768 KM).
Na nivou Ministarstva rashodi po osnovu putovanja i smještaja u cjelosti su iskazani
na opštem fondu (01) od 133.957 KM i veći su 82% u odnosu na rebalansom
odobrena sredstva. Poslije rebalansa budžeta, navedena pozicija realokacijama je
uvećana za 60.300 KM. Strukturu rashoda čine: rashodi putovanja i smještaja u
zemlji (32.662 KM); u inostranstvu (36.631 KM) i rashodi utroška goriva (64.664 KM).
Rashodi za stručne usluge iskazani su u ukupnom iznosu od 1.385.234 KM. Na
opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 1.129.729 KM, što iznosi 99% od
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
15
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
rebalansom odobrenih sredstava. Na fondu (02) iskazani su u iznosu od 2.691 KM,
fondu (03) u iznosu od 10.030 KM i na fondu (05) u iznosu od 242.784 KM.
Isti se odnose na Ministarstvo (59.521 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva
Save (872.950 KM), Republički hidrometeorološki zavod (11.420 KM), Agenciju za
pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (17.554 KM), Agenciju za uzgoj i selekciju u
stočarstvu (5.000 KM), Agenciju za šume (1.649 KM), Agenciju za agrarna plaćanja
(5.147 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (192.581 KM) i
Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata (219.381 KM).
Na nivou Ministarstva navedeni rashodi za stručne usluge su planirani u iznosu od
34.100 KM a realokacijom su uvećani za 26.000 KM. Iskazani su u iznosu od 59.521
KM (51.831 KM na opštem fondu (01) i 7.690 KM na fondu 03). Najvećim dijelom
odnose se na rashode za usluge štampanja 14.195 KM, usluge objavljivanja oglasa
12.740 KM, održavanja licenci 4.962 KM, rashode osiguranja 4.101 KM i geodetskokatastarske usluge 4.830 KM.
Kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save navedeni rashodi su iskazani u
iznosu od 872.950 KM, što iznosi 97% u odnosu na rebalansom odobrena sredstva.
U strukturi navedenih troškova najvećim dijelom odnose se na monitoring površinskih
voda u iznosu od 362.206 KM, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 201.877
KM i procjeniteljske usluge u iznosu od 90.851 KM.
Kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice najvećim dijelom odnose se
na rashode za monitoring kvaliteta voda u (55.904 KM) i Bilećkog jezera (43.661 KM)
i usluge za izradu projekata (39.780 KM).
Kod Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata navedene rashode najvećim
dijelom (187.255 KM) čine konsultantske usluge za: pružanja stručne pomoći u
voćarstvu i stočarstvu, izradu projekta revitalizacije i modernizacije sistema za
navodnjavanje na određenim područjima, za jačanje veterinarstva, ispravnosti
životnih namirnica i zaštitu zdravlja bilja.
Ostali nepomenuti rashodi iskazani su u ukupnom iznosu od 373.345 KM. Na opštem
fondu (01) iskazani su u iznosu od 264.816 KM, što iznosi 82% od rebalansom
odobrenih sredstava. Na fondu (02) iskazani su u iznosu od 38.107 KM, fondu (03) u
iznosu od 11.322 KM i na fondu (05) u iznosu od 59.100 KM.
Rashodi finansirani iz sredstava budžeta iskazani na opštem fondu (01) u iznosu od
264.815 KM, ostvareni su u procentu od 82% u odnosu na rebalansom odobrena
sredstva. Isti se odnose se na Ministarstvo (91.333 KM), Agenciju za vode oblasnog
riječnog sliva Save (84.049 KM), Republički hidrometeorološki zavod (7.932 KM),
Agenciju za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (10.358 KM), Agenciju za uzgoj i
selekciju u stočarstvu (33.418 KM), Agenciju za šume (18.087 KM), Agenciju za
agrarna plaćanja (7.755 KM) i Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice
(11.883 KM).
Iskazani rashodi na drugim fondovima (108.530 KM) odnose se na rashode Agencije
za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (49.429 KM), Agencije za vode oblasnog
riječnog sliva Trebišnjice (13.250 KM) i Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih
projekata (45.850 KM).
Strukturu ostalih nepomenutih rashoda čine: rashodi za bruto naknade van radnog
vremena (242.324 KM), rashodi po osnovu reprezentacije (66.189 KM), rashodi za
stručno usavršavanje zaposlenih (22.374 KM), rashodi po osnovu poreza i doprinosa
na teret poslodavca (25.792 KM) i ostali nepomenuti rashodi (16.667 KM).
Na nivou Ministarstva na poziciji ostalih nepomenutih rashoda, rebalansom budžeta
odobrena su sredstva u iznosu od 86.600 KM a ostvareni su na opštem fondu (01) u
iznosu od 91.333 KM ili u procentu 105% u odnosu na rebalansom odobrena
16
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
sredstva. Strukturu rashoda čine: bruto naknade po osnovu Ugovora o stručnoj
saradnji-angažovanja savjetnika ministra za međunarodne odnose (34.532 KM),
bruto naknade po Ugovoru o vršenju informatičkih usluga (3.222 KM), bruto naknade
po Ugovoru o izradi internet WEB prezentacije (6.556 KM), ostale doprinose (5.635
KM), rashodi za stručno usavršavanje zaposlenih (4.163 KM), rashodi reprezentacije
(26.567 KM), rashodi po osnovu poreza i doprinosa na teret poslodavca (7.061 KM) i
ostali nepomenuti rashodi od (3.597 KM).
4.3.3. Subvencije
Ukupno iskazane subvencije u zbirnom izvještaju Ministarstva iznose 27.500.011
KM. U cjelosti su iskazane na opštem fondu (01) i to subvencije za podsticaj razvoja
poljoprivrede i sela u iznosu od 24.334.824 KM i subvencije nefinansijskim
subjektima u oblasti šumarstva u iznosu od 3.165.187 KM.
Subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela
Subvencije su rebalansom budžeta planirane u iznosu od 60.000.000 KM, a iskazane
su u iznosu od 24.334.824 KM. Sa navedene pozicije ''subvencije za podsticaj
razvoja poljoprivrede i sela'', Rješenjem Vlade Republike Srpske, poslije rebalansa
budžeta, realociran je iznos od 35.765.136 KM na poziciju ''izdaci za otplatu
neizmirenih obaveza'', u svrhu izmirenja prenesenih obaveza za subvencije iz 2011.
godine. Ove obaveze su izmirene tokom godine.
Revizija je utvrdila da je dio subvencija za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela
dodjeljivan suprotno članu 3. tačka a) Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja
novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, tj. sredstva su dodjeljivana
korisnicima koji su imali dospjele, a neizmirene obaveze prema Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Agenciji za agrarna
plaćanja i JP „Robne rezerve Republike Srpske“. Na taj način su dodijeljeni podsticaji
u iznosu od najmanje 5.348.288 KM za: proizvodnju mlijeka; podršku po jedinici
površine za jesenju sjetvu; regres; investicije u poljoprivrednu mehanizaciju;
sufinansiranje protivgradne zaštite i premije osiguranja poljoprivredne proizvodnje.
Najveći iznosi su odobreni preduzeću „Farmland“ a.d. Nova Topola (3.467.140 KM),
„Planinsko dobro“ a.d. Nevesinje (922.012 KM), PD „Semberija“ a.d. Bijeljina
(853.613 KM), Agroimpeks d.o.o Banja Luka (58.484 KM) i ''Natura vita''d.o. Teslić
(21.805 KM).
Pregledom dostavljenih zahtjeva za dodjelu sredstava za vanredne potrebe i pomoći,
revizija je utvrdila da ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih se vršila dodjela
sredstava, kao ni bodovne liste na osnovu kojih su vrednovani zahtjevi za dodjelu.
Revizija se nije mogla uvjeriti u tačnost utvrđenih iznosa, niti u opravdanost i
objektivnost pri dodjeli podsticaja za vanredne potrebe i pomoći.
Pri obradi dospjelih zahtjeva za podsticaje nisu poštovane procedure propisane
članom 20. Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima
Agencije, a koje su vezane za obradu i dodjelu podsticaja. Utvrđeno je da se zahtjevi
ne rješavaju prema hronološkom redoslijedu, odnosno prema broju protokola pod
kojim su zavedeni i predati u rad, ne poštuju se propisani rokovi za obradu (do 30
dana za predmete koji su kompletni, u roku do 60 dana za predmete za koje je
tražena dopuna) kao i ostale procedure iz navedenog člana. Nepoštovanje naprijed
navedenih procedura dovodi do subjektivnosti i selektivnosti pri procjeni i dodjeli
sredstava podsticaja.
Takođe utvrđeno je kod većine predmeta da se od strane nadležne osobe za
rješavanje zahtjeva za podsticaje ne sačinjavaju zapisnici ili obrazloženja u kojima bi
bila prezentovana hronologija rješavanja zahtjeva, navedena priložena
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
17
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
dokumentacija uz zahtjev, kao i prezentovana izvršena kalkulacija i procjena iznosa
novčanih sredstava za dodjelu podsticaja koji se predlažu direktoru na usvajanje.
Prilikom odobravanja podsticaja revizija je utvrdila da se nije poštovao član 3. tačka
b. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj
poljoprivrede i sela, tj. da pri odobravanju rješenja nije vršena kontrola korisnika
podsticaja o uplati naknade za protivgradnu zaštitu.
Plan korišćenja sredstava za podsticaje razvoja poljoprivrede i sela za 2012. godinu,
u okviru mjera ''podrška ruralnom razvoju'', ne sadrži pojedinačno planirane iznose
sredstava po svim mjerama (posebno za: kapitalne investicije, sufinansiranje
protivgradne zaštite i sredstva namijenjena za institucionalnu podršku).
Preporučujemo ministru da obezbijedi:
 da se prilikom obrade zahtjeva poštuju utvrđene procedure od strane
Agencije, kao i da se radi na unapređenju istih, kako bi se obezbijedila
efikasnost i ekspeditivnost pri obradi podnesenih zahtjeva i izbjegla
subjektivnost i selektivnost pri procjeni i dodjeli sredstava podsticaja.
 dokumentovan i sistematičan pristup pri obradi i rješavanju zahtjeva za
dodjelu sredstava podsticaja.
 da u okviru mjera Podrška ruralnom razvoju planira iznose sredstava po
svakoj mjeri pojedinačno.
Subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva
Subvencije su rebalansom budžeta planirane u iznosu od 4.000.000 KM a iskazane
su u iznosu od 3.165.187 KM ili 79% u odnosu na rebalans budžeta. Odnose se na:
radove i aktivnosti u okviru proste reprodukcije u privatnim šumama (1.119.529 KM),
radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije (1.787.279 KM), neplanirane mjere
zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera (200.000 KM) i
druge namjene za unapređivanje šuma (58.379 KM).
Na osnovu Izvještaja o usaglašenosti obračunatih i uplaćenih sredstava na osnovu
izvršenih stručno-tehničkih poslova u šumama u privatnoj svojini broj: 12/06-0101214/12 od 23.11.2012. godine dostavljenog od strane Agencije za šume,
ministarstvo je Rješenjem broj 12.06-4281/12 od 26.11.2012. godine za radove i
aktivnosti u okviru Proste reprodukcije u privatnim šumama odobrilo isplatu
1.119.529 KM JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, što je u skladu sa članom
5. Pravilnika o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku
korišćenja sredstava posebnih namjena za šume (''Službeni glasnik Republike
Srpske'' broj 68/12). Zbog nedostatka sredstava Ministarstvo je stvorene obaveze po
osnovu Rješenja broj 12.06-5444/12 od 28.12.2012. godine za dodjelu sredstava
JPŠ „Šume Republike Srpske“ u iznosu od 377.919 KM, evidentiralo na poziciji
rashoda obračunskog karaktera.
Ministarstvo je objavilo Javni konkurs za dodjelu sredstava za radove i aktivnosti u
okviru Proširene reprodukcije šuma Republike Srpske broj 12.06-3950/12 od
12.11.2012. godine, sa navedenim uslovima za učestvovanje na konkursu i iznosom
sredstava od 2.120.000 KM. Poslije raspisanog Javnog konkursa izvršena je izmjena
Odluke o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava za šume za 2012. godinu
(„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/12), čime su sredstva za proširenu
reprodukciju šuma umanjena na 1.850.000 KM. Rješenjem ministra broj: 12.064713/12 od 07.12.2012. godine imenovana je tročlana Komisija za izbor projekata.
Komisija je 17.12.2012. godine pregledala sve prijave i izvršila bodovanje projekata
dostavljenih od strane 34 aplikanta. Na osnovu bodovne liste utvrđeno je da je 13
aplikanata (za 54 projekta) ispunilo uslov uspješnosti prema kriterijumima iz Javnog
konkursa.
18
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Ministar je na osnovu prijedloga Komisije donio Rješenje o izboru projekata koji će se
finansirati iz sredstava posebnih namjena za šume Republike Srpske u 2012. godini,
broj 12.06-5461/12 od 28.12.2012. godine u iznosu od 1.737.373 KM i to JPŠ „Šume
Republike Srpske“ a.d. Sokolac (1.399.345 KM), Institutu za genetičke resurse
(100.000 KM), Šumarskom fakultetu Banja Luka (98.844 KM), Lovačkim udruženjima
„Jelen“ Bijeljina (10.000 KM), „Golub“ Brodac Bijeljina (10.000 KM), „Podrinje“ Janja
(15.000 KM), „Crnjelovo“ Crnjelovo (15.000 KM) i „Semberija“ Bijeljina (15.000 KM),
opštini Čelinac (22.360 KM) i ostalim aplikantima (51.824 KM). Ugovori sa
aplikantima su potpisani 28.12.2012. godine.
Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da Komisija nije prilikom pregleda dostavljene
dokumentacije u potpunosti postupila u skladu sa članom 12. Pravilnika o načinu
prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava
posebnih namjena za šume, tj. nije izvršila eliminaciju JPŠ „Šume Republike Srpske“,
odnosno pojedinih šumskih gazdinstva koja nisu u potpunosti opravdali sredstva za
2011. godinu.
Revizija je utvrdila da JPŠ „Šume Republike Srpske“ nije dostavilo dokaz o svim
izmirenim poreskim obavezama i doprinosima u skladu sa zahtjevom tačke 5. pod d)
Javnog konkursa. JPŠ „Šume Republike Srpske“ dostavile su samo poresko
uvjerenje o izmirenju dospjelih a prijavljenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa
na lična primanja, što ne odgovara u potpunosti zahtjevima člana 13. stav 3. pod d)
Pravilnika o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku
korišćenja sredstava posebnih namjena za šume.
Iz sredstava proširene reprodukcije ministar je Rješenjem 12.06-4704/12 od dana
07.12.2012. godine dodijelio sredstva iznosu od 65.107 KM, za naknade radnoj grupi
za izradu Prijedloga programa očuvanja šumskih genetičkih resursa Republike
Srpske i na osnovu Rješenja broj 12.06-3785/12 od 8.11.2012. godine iznos od
39.141 KM za naknade timu eksperata za izradu Strategije razvoja šumarstva. Zbog
nedostatka sredstava, stvorene obaveze po osnovu Rješenja broj 1206-5463-4/12 i
Rješenja 12.06-5463-3/12 od 28.12.2012. godine, za dodjelu sredstava JPŠ „Šume
Republike Srpske“ (ŠG Doboj i ŠG Gradiška) u iznosu od 54.341 KM, evidentirane
su na poziciji rashoda obračunskog karaktera.
Sredstva namijenjena za ''Neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju
posljedice širih razmjera'' iskazana su u iznosu od 200.000 KM. Doznačena su
„Centru za gazdovanje kršom“ Trebinje (92.146 KM), šumskim gazdinstvima „Panos“
Višegrad (50.250 KM), „Botin“ Nevesinje (20.584 KM) i „Drina“ Srebrenica (37.020
KM).
Dodijeljena sredstva za ''Druge namjene za unapređivanje šuma'' iskazana su u
iznosu od 58.379 KM i odnose se na isplate naknade za štete pričinjene od
medvjeda a prema članu 58. Stav 3. Zakona o lovstvu kojim je regulisano da
naknadu u visini 45% od procijenjene štete snosi Republika Srpska.
Zbog nedostatka sredstava planiranih Rebalansom budžeta Republike Srpske a u
cilju obezbjeđenja budžetske likvidnosti, Ministarstvo finansija nije izvršilo cjelokupan
unos preostalih sredstava za izmirenje obaveza na ovoj poziciji (akt Ministarstva
finansija broj 06.04/401-2551/12 od 31.12.2012. godine), tako da su stvorene
obaveze Ministarstva po Rješenju broj 12.06-5444/12, Rješenju broj 12.06-5463-3/12
i Rješenju 12.06-5463-4/12 u ukupnom iznosu od 432.261 KM, evidentirane u skladu
sa Naredbom Ministarstva finansija o obaveznom unosu svih obaveza budžetskih
korisnika u glavnu knjigu trezora Republike Srpske broj 06.12/020-182/13 od
30.01.2013. godine, na ekonomskom kodu 471919 – Ostali rashodi obračunskog
karaktera.
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
19
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Vlada Republike Srpske je 15.03.2013. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti
na plan utroška sredstava za šume za 2013. godinu broj 04/1-012-2-517/13, kojom
je prema stavu 2. tačka 4) dio sredstava iz 2013. godine raspoređen za izmirenje
obaveza iz 2012. godine u iznosu od 432.261 KM.
4.3.4. Grantovi
Ukupno iskazani grantovi u Zbirnom izvještaju Ministarstva iznose 7.974.498 KM.
Grantovi na opštem fondu (01) planirani su u iznosu od 823.000 KM, a iskazani u
iznosu od 854.744 KM. Na fondu grantova (03) iskazan je iznos od 70.466 KM i na
fondu za posebne projekte (05) iznos od 7.049.288 KM.
Grantovi na opštem fondu (01) iskazani kod Ministarstva u iznosu od 731.744 KM
najvećim dijelom se odnose na isplate po rješenjima ministra za sufinansiranje
Poljoprivrednog instituta Republike Srpske (692.627 KM).
U skladu sa članom 5. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2012.
godinu, Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu na plan utroška
sredstava za ove namjene (Odluka br 04/1-012-2-596/12 od 16.02.2012. godine.
Institutu su doznačena sredstva za dogradnju i rekonstrukciju poslovne zgrade
Poljoprivrednog instituta (Rješenje ministra broj: 2.03.3.-1155/12 od 20.08.2012.
godine) u iznosu od 175.079 KM. Institut nije dostavio izvještaj o namjeni trošenja
112.642 KM.
Sredstva u iznosu od 39.117 KM doznačena su za izmirenje obaveze po osnovu
godišnje članarine za 2012. godinu za članstvo Republike Srpske u stalnoj radnoj
grupi za ruralni razvoj Jugoistočne Evrope (Regional Rural Development Standing
Working in the South – Eastern Europe –SWG- Skopje), a ista su obezbijeđena
realokacijom nakon rebalansa sa pozicije transferi za sufinansiranje projekata
Svjetske banke.
Ministarstvo je na fondu (03) iskazalo iznos od 70.466 KM koji se odnosi se na
sredstva doznačena udruženjima žena u opštinama Republike Srpske, po osnovu
Sporazuma o podršci sprovođenja programa mjera radi postizanja ravnopravnosti
polova u oblasti poljoprivrede u Republici Srpskoj („Žensko preduzetničko
organizovanje u okviru agro biznisa“) iz FIGAP programa Bosne i Hercegovine.
Na fondu (05) iskazan je iznos od 7.049.288 KM i odnose se najvećim dijelom
(6.967.274 KM) na ulaganja u infrastrukturne objekte po opštinama (lokalni putevi,
pijace, mostovi, vodovodi), grantove neprofitnim organizacijama i udruženjima i
kapitalne grantove javnim nefinansijskim subjektima iskazane kod Jedinice za
koordinaciju poljoprivrednih projekta: Grantovi iskazani na Projektu REEP-a u iznosu
od 1.550.141 KM; Grantovi iskazani na Projektu RLDP-a u iznosu 1.197.966 KM;
Grantovi iskazani na Projektu ARDP-a u iznosu 4.219.167 KM.
Sredstva granta u iznosu od 82.014 KM, iskazana na fondu (05) kod Agencije za
vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice, odnose se na nabavku seizmološke stanice
Alagovac - JP Vodovod, opština Nevesinje, finansirana sredstvima iz projekata
''Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom''.
4.3.5. Rashodi obračunskog karaktera
Rashodi obračunskog karaktera iskazani u zbirnom izvještaju Ministarstva iznose
57.127.659 KM i to na opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 56.449.142 KM, na
fondu (02) u iznosu od 525.401 KM i fondu (05) u iznosu od 153.117 KM. Odnose se
na nabavnu vrijednost realizovanih zaliha (64.973 KM), rashode po osnovu
amortizacije (6.767.759 KM), rashode rezervisanja po osnovu obaveza (2.339 KM),
finansijske rashode obračunskog karaktera (135.576 KM), rashode od usklađivanja
20
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
vrijednosti imovine (759.209 KM), gubitke od prodaje imovine (5.247 KM) i ostale
rashode obračunskog karaktera (49.392.556 KM).
Ostali rashoda obračunskog karaktera najvećim dijelom se odnose na obaveze po
rješenjima o odobravanju novčanih podsticaja za 2012. godinu u Agenciji za agrarna
plaćanja a za koja u budžetu nisu postojala raspoloživa sredstva u iznosu od
48.950.798 KM i za stvorene obaveze Ministarstva po osnovu radova i aktivnosti u
okviru proste i proširene reprodukcije šuma u iznosu od 432.261 KM (detaljnije
obrazloženo pod tačkom 4.3.3. Izvještaja – Subvencije nefinasijskim subjektima u
oblasti šumarstva).
Evidentiranje naprijed navedenih obaveza izvršeno je u skladu sa Naredbom
Ministarstva finansija o obaveznom unosu svih obaveza budžetskih korisnika u
glavnu knjigu trezora Republike broj 06.12/020-182/13 od 30.01.2013. godine.
Plaćanje dijela ovih obaveza obaveza po rješenjima o odobravanju novčanih
podsticaja za 2012. godinu u Agenciji za agrarna plaćanja izvršiće se na teret
budžeta 2013. godine, sa pozicije ''Izdataka za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih
godina'' za koje je budžetom za 2013. godinu odobren iznos od 28.000.000 KM.
Agencija je dužna da u 2013. godini obezbijedi sredstva za preostali dio stvorenih
obaveza (20.950.799 KM).
Članom 95. stav 1. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni
kontnog plana za korisnike prihoda budžeta republike, opština, gradova i fondova je
definisano da se na obračunske rashode evidentiraju rashodi koji ne zahtijevaju odliv
novčanih sredstava. Za iznos od 49.392.556 KM stvorenih obaveza plaćanje će biti
izvršeno u 2013. godini, a po pravilima izvještavanja, neće biti prikazano kao
izvršenje budžeta po pozicijama namjene i u skladu sa čl. 85. tačka 6. Pravilnika
neće biti u izvještaju PIF iskazan deficit na nivou Konsolidovanog izvještaja o
izvršenju budžeta Republike.
4.3.6. Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica
Na nivou Ministarstva rashodi obračunskok karektera iskazani su u iznosu od
804.563 KM a čine ih: nabavna vrijednost realizovanih zaliha
(12.388 KM);
obračunata amortizacija za 2012. godinu (142.320 KM); finansijski rashodi
obračunskog karaktera (115.045 KM); rashodi od usklađivanja finansijske imovine
(99.893 KM) i ostali rashodi obračunskog karaktera (434.810 KM).
Finansijski rashodi obračunskog karaktera se odnose na negativne kursne razlike
nastale prilikom naplate i otplate kreditnih anuiteta.
Rashodi od usklađivanja imovine su rashodi po osnovu korekcije kratkoročnih
zajmova po projektu WB IDA (opštine Sokolac 55.125 KM, Modriča 1.908 KM,
Bratunac 12.542, Rogatica 12.108 KM, Kneževo 4.264 KM, Pale 5.135 KM i Novo
Goražde 8.811 KM). Ostali rashodi obračunskog karaktera (432.261 KM) se
uglavnom odnose na nerealizovane subvencije za šume (tačka 4.3.3. Izvještaja).
4.3.7. Izdaci
Ukupno iskazani izdaci u zbirnom izvještaju Ministarstva iznose 41.036.449 KM.
Odnose se na izdatke iskazane na opštem fondu (01) u iznosu od 37.600.681 KM,
fondu (02) u iznosu od 2.052.857 KM, na fondu (03) u iznosu od 79.577 KM i fondu
(05) u iznosu od 1.303.334 KM.
Izdaci za nefinansijsku imovinu iskazani su u ukupnom iznosu od 2.986.591 KM. Na
opštem fondu (01) iskazani su u iznosu od 1.595.547 KM a planirani su u iznosu od
1.982.500 KM, što je manje za 386.953 KM.
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
21
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Najvećim dijelom čine ih izdaci iskazani kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva
Save u iznosu od 1.295.666 KM, Agencije za vode oblasnog riječnog sliva
Trebišnjice u iznosu od 143.518 KM i Ministarstva u iznosu od 142.654 KM. Izdaci
iskazani kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save odnose se na: Izradu
Strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske (385.956 KM); izradu
''Studije o stanju izdani u Republici Srpskoj i procjeni rizika po pitanju kvaliteta i
rezervi podzemnih voda'' (250.000 KM); hitnu intervenciju na zaštiti ruševnih obala
rijeke Željeznice u Vojkovićima, radove na sanaciji korita rijeke Rakitnice u Podgrabu,
rekonstrukciju propusta kanala Tinja Tolisa, izgradnju prelaza na vodotoku Dašnica i
izgradnju puta pored kanala na području Donjih Žabara (317.112 KM); nabavku pet
automobila (110.600 KM); nabavku kancelarijske opreme i materijala za odbranu od
poplava (231.998 KM).
Izdaci za finansijsku imovinu iskazani su u ukupnom iznosu od 2.284.722 KM. Na
opštem fondu (01), kod Ministarstva, iskazan je iznos od 240.000 KM, koliko je i
planirano rebalansom budžeta a odnose se na odobreni kredit opštini Novi Grad iz
sredstava revolving fonda-projekat vodosnadbijevanja. Iznos od 2.044.722 KM
iskazan je kod „Fonda Partner“ na fondu (02). Preko NLB Razvojne banke Banja
Luka replasirano je pet kredita u ukupnom iznosu od 565.000 KM (nabavka
plastenika, izgradnja objekata za tov pilića, proširenje objekta za muzne krave i
podizanje višegodišnjih zasada i opreme). Preko Balkan Investment banke Banja
Luka izvršen je jedan replasman za nabavku hladnjače za preradu voća u iznosu od
450.000 KM i jedan replasman preduzeću JPŠ „Šume Republike Srpske“ u iznosu od
1.029.722 KM.
Izdaci za otplatu dugova su iskazani u iznosu od 35.765.136 KM. Odnose se na
sredstva za otplatu prenesenih obaveza za subvencije iz 2011. godine, koja su
realocirana poslije rebalansa budžeta umanjenjem pozicije subvencija.
4.4. Nabavke
Na nivou zbirnog izvještaja Ministarstva obuhvaćene su nabavke: kancelarijskog
materijala, goriva, održavanje vozila i opreme. Provođene su u okviru entiteta čiji su
izvještaji obuhvaćeni u Zbirnom izvještaju.
4.4.1. Ministarstvo kao posebna potrošačka jedinica
Ministarstvo je donijelo Plan nabavki roba i usluga za 2012. godinu, ukupne planirane
vrijednosti 125.000 KM. Planirane su nabavke goriva za potrebe Ministarstva, usluge
za tekuće održavanje motornih vozila Ministarstva i kompjuterske opreme, uluge
štampanja i nabavka kancelarijskog materijala.
Prema prezentovanim podacima odgovornih lica, provedeno je 16 postupaka
nabavke, od kojih je putem konkurentskog postupaka provedeno 12 nabavki, od toga
putem direktnog sporazuma dvije nabavke i putem pregovaračkog postupka jedna
nabavka. Ukupan iznos provedenih nabavki u Ministarstvu iznosi 444.041 KM.
Nabavke u vrijednosti od 319.041 KM nisu planirane Planom nabavki za 2012.
godinu a odnose se na nabavke: Nabavka vakcina protiv klasične kuge svinja
(146.687 KM); Izrada prikaza lovišta Republike Srpske na TK25 u digitalnom i
analognom obliku (58.950 KM); Izrada programa za implementaciju sistema za
automatizaciju rada administracije i elektronsko vođenje knjige protokola i dostavne
knjige (48.321 KM); Identifikacione markice za obilježavanje svinja (35.205 KM);
Vakcina protiv antraksa-antravet (21.358 KM); Izrada i montaža kancelarijskog
namještaja (8.521 KM); Zakup poslovnog prostora za smještaj arhive (430 KM na
mjesečnom nivou).
22
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Proceduru nabavke vakcina protiv klasične kuge svinja, identifikacionih markica za
obilježavanje svinja i vakcine protiv antraksa, u ukupnom iznosu od 203.250 KM,
provelo je Ministarstvo a sredstva su obezbijeđena u Agenciji za agrarna plaćanja,
koja je i izvršila plaćanja. Ostali dio neplaniranih nabavki u iznosu od 115.791 KM
odnosi se na provedene nabavke za potrebe Ministarstva, a sredstva za neplanirene
nabavke obezbijeđena su rebalansom budžeta.
Revizija je utvrdila da su kod revidiranih potrošačkih jedinica nabavke većim dijelom
provedene u skladu sa procedurama definisanim Zakonom o javnim nabavkama
Bosne i Hercegovine, osim nabavki u Jedinici za koordinaciju poljoprivrednih
projekata i Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata nije provodila postupke vezane za
nabavku kancelarijskog materijala, goriva za motorna vozila, usluge održavanje
motornih vozila, usluge održavanja biro i kompjuterske opreme, za vlastite potrebe.
Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske za nabavku goriva, ogrevnog
drveta, opreme, usluga osiguranja objekata i nabavke režijskog materijala nije proveo
procedure i postupke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine. Nabavke izvršene putem direktnog sporazuma nisu u skladu sa članom
45. stav 2. Zakona.
Preporučujemo ministru da se preduzmu odgovarajuće mjere kako bi svi
entiteti u nadležnosti Ministarstva provodili u potpunosti nabavke u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.
4.5. Imovina, obaveze i izvori
4.5.1. Imovina
U zbirnom izvještaju Ministarstva ''Pregled imovine, obaveza i izvora'' na dan
31.12.2012. godine iskazana je ukupna imovina u iznosu 555.803.738 KM nabavne
vrijednosti, 159.940.240 KM ispravke vrijednosti i 395.863.498 KM neto vrijednosti.
Najvećim dijelom čini je neto imovina Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save
(353.336.205 KM), Ministarstva (22.680.239 KM, u okviru čega fond „Partner“
13.517.589 KM), Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (10.363.607
KM) i Jedinice za koordinaciju projekata u poljoprivredi (7.620.758 KM).
4.5.2. Nefinansijska imovina
Nefinansijska imovina iskazana je na dan 31.12.2012. godine u iznosu 492.545.082
KM bruto vrijednosti, 129.173.722 KM ispravke vrijednosti i 363.371.360 KM neto
vrijednosti. Najvećim dijelom odnosi se na Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva
Save (neto vrijednosti 350.028.241 KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva
Trebišnjice (neto vrijednost 10.278.022 KM), Ministarstva (neto vrijednost 1.303.353
KM) i Republičkog hidrometeorološkog zavoda (neto vrijednost 1.047.318 KM).
Proizvedena stalna imovina iskazana je u iznosu od 460.147.045 KM bruto
vrijednosti, 129.169.362 KM ispravke vrijednosti i 330.977.683 KM neto vrijednosti.
Zgrade i objekti iskazani su u iznosu od 395.067.896 KM bruto vrijednosti,
77.955.492 KM ispravke vrijednosti i 317.112.404 KM neto vrijednosti. Odnose se na
zgrade i objekte kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Sava (neto vrijednosti
307.934.107 KM), Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (neto
vrijednosti 8.701.625 KM) i Republičkog hidrometeorološkog zavoda (neto vrijednosti
476.673 KM).
Postrojenja i oprema iskazani su u iznosu od 56.095.817 KM bruto vrijednosti,
47.928.871 KM ispravke vrijednosti i 8.166.946 KM neto vrijednosti. Obuhvata
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
23
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
postrojenja i opremu kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Save (neto
vrijednost 5.899.842 KM), Ministarstva (neto vrijednost 909.717 KM) i Agencije za
vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (neto vrijednost 375.252 KM).
Revizija je utvrdila da je u potpunosti amortizovano pet motornih vozila, koja su u
upotrebi kod Jedinice za koordinaciju projekata u poljoprivredi, nabavne vrijednosti
299.928 KM, te da je na dan bilansiranja trebalo izvršiti naknadno vrednovanje
amortizovanih vozila u skladu sa zahtjevima MRS JS 17 paragraf 42 - Odmjeravanje
nakon priznavanja.
Nematerijalna proizvedena imovina iskazana je u iznosu od 8.983.332 KM bruto
vrijednosti, 3.284.999 KM ispravke vrijednosti i 5.698.333 neto vrijednosti. Najvećim
dijelom odnosi se na projekte, elaborate, studije, računarske programe i to kod
Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Sava (neto vrijednost 5.002.177 KM),
Ministarstva (neto vrijednost 382.872 KM) i Agencije za vode ORS Trebišnjice (neto
vrijednost 306.066 KM).
Neproizvedena stalna imovina iskazana je u iznosu od 29.410.293 KM. Najvećim
dijelom odnosi se na zemljište (29.399.470 KM) i to zemljište evidentirano kod
Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Sava (28.474.959 KM), Agencije za vode
oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (628.850 KM) i Republičkog hidrometeorološkog
zavoda (295.661 KM).
Nefinansijska imovina u stalnim sredstvima u pripremi i avansi iskazana je u iznosu
od 2.981.905 KM i odnosi se na Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Save
(2.716.906 KM) i Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (265.000 KM).
Najvećim dijelom odnosi se na ulaganja po projektima Obnova karte erozije
Republike Srpske (1.585.580 KM), izradu Plana upravljanja poplavnim rizikom
(285.557 KM), izradu ''Strategije o stanju izdani u Republici Srpskoj, procjene rizika
kvaliteta voda'' (653.719 KM), regulacija korita rijeke Miloševice – Opština Prijedor
(294.243 KM) i izvođenje građevinskih, elektro i mašinskih radova na crpnoj stanici
„INA“ Srbac (227.806 KM). Utvrđeno je da Agencija za vode oblasnog riječnog sliva
Save nije izvršila analizu završenosti investicija u toku (sredstva u pripremi) i izvršila
prenos istih na pozicije sredstava u upotrebi.
Iskazano povećanje nabavne vrijednosti stalnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, u
2012. godini, izvršeno je na osnovu nabavki i procjene vrijednosti.
U Agenciji za vode oblasnog riječnog sliva Save, u skladu sa usvojenom
računovodstvenom politikom i MRS JS 17 – nekretnine, postrojenja i oprema, u
2012. godini urađene su dvije procjene stalne imovine. Predmet prve procjene je bio
dio računarske opreme, laboratorijske opreme, opreme za ventilaciju i hlađenje i
računarskih programa. Povećanje vrijednosti imovine na osnovu efekata procjene
iznosilo je 181.506 KM, a smanjenje 9.729 KM. Predmet druge procjene su bili
nasipi i kanali čija je neto vrijednost bila jednaka nuli, a povećanje vrijednosti imovine
na osnovu efekata procjene iznosilo je 1.409.658 KM.
Korekcija vrijednosti nefinansijske imovine u 2012. godine je bila po osnovu
amortizacije, evidentiranja procjenjene ispravke vrijednosti i rashoda, a najveći dio se
odnosi na obračunatu amortizaciju u iznosu od 6.034.240 KM u Agenciji za vode
oblasnog riječnog sliva Save.
4.5.3. Finansijska imovina
Vrijednost finansijske imovine koja je obuhvaćena u GKT iznosi 11.776.518 KM bruto
vrijednosti, 465.319 KM ispravke vrijednosti i 11.311.199 KM neto vrijednosti.
Vrijednost finansijske imovine izvan GKT 51.482.138 KM bruto vrijednosti,
30.301.199 KM ispravke vrijednosti i 21.180.939 KM neto vrijednosti.
24
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
U zbirnom izvještaju Ministarstva ''Pregled imovine, obaveza i izvora'', finansijska
imovina na dan 31.12.2011. g. iskazana je u iznosu od 63.258.656 KM bruto
vrijednosti, 30.766.518 KM ispravke vrijednosti i 32.492.138 KM neto vrijednosti. Čini
je dugoročna finansijska imovina u iznosu od 15.495.769 KM bruto vrijednosti i
kratkoročna finansijska imovina iskazana u iznosu od 47.762.887 KM bruto
vrijednosti.
Dugoročna finansijska imovina iskazana je u iznosu od 15.495.769 KM. Čine je
dugoročni zajmovi iskazani u Ministarstvu (6.395.048 KM) i dugoročni plasmani
iskazani kod „Fonda Partner“ (9.100.721 KM).
Dugoročni zajmovi iskazani u Ministarstvu u iznosu od 6.395.048 KM se odnose na
data sredstva po namjenskim kreditima u sklopu projekta RAP/MWSS/1/RL-SCvodosnabdijevanje lokalnih zajednica, koji su plasirani posredstvom Kancelarije za
koordinaciju projekata Svjetske banke za rekonstrukciju i obnovu, opštinama, u
periodu od 1997. do 2001. godine (po osnovu ugovora u ukupnom iznosu od
5.299.727 USD). Odlukom Vlade Republike Srpske br. 04/1-012-2477/08 od
16.10.2008. godine i izmjenom navedene Odluke br. 04/1-012-2-2205/10 od
28.10.2010. godine o utvrđivanju ukupne visine zaduženja opština i gradova koji su
koristili sredstva razvojnog kredita, utvrđena je obaveza 100% povrata dodjeljenih
kredita u iznosu od 4.737.343 USD. Vlada je Zaključkom br. 04/1-012-2486/08 od
16.10.2008. godine usvojila Program i kriterijume za dodjelu kreditnih sredstava
opštinama i gradovima iz oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture iz
revolving fonda i donijela Odluku o korišćenju sredstava br. 04/1-012-2772/08
„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/08, kojom je Ministarstvo zaduženo za
prikupljanje sredstava po osnovu naplate glavnice po plasiranim kreditima, te njihov
ponovni plasman. U 2012. godini iz sredstava revolving fonda plasiran je jedan kredit
i to opštini Novi Grad u iznosu od 240.000 KM.
Vrijednost datih zajmova (22 opštine) po korisnicima na dan 31.12.2012. godine je
sledeća: Novi Grad dodjeljena dva zajma u ukupnom iznosu od 911.902 KM, Bijeljina
400.572 KM, Višegrad 637.847 KM, Sokolac 992.237 KM, Trnovo 270.815 KM,
Gradiška 342.957 KM, Modriča 34.352 KM, Bratunac 225.757 KM, Rogatica 212.622
KM, Banja Luka 365.916 KM, Kneževo 76.763 KM, Derventa 89.634 KM, Istočna
Ilidža 76.763 KM, Pale 99.649 KM, Nevesinje 201.796 KM, Srebrenica 106.376 KM,
Brčko Distrikt 449.933 KM, Petrovac Drinić 155.234 KM, Ljubinje 76.763 KM i Novo
Goražde 158.612 KM, Kozarska Dubica 223.548 KM i Srbac 285.000 KM.
Utvrđeno je da se ne vrši kontrola namjenskog korišćenja sredstava revolving fonda,
kako je propisano tačkom IX Odluke o korišćenju sredstava broj 04/1-012-2772/08
„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/08. (kontrolu namjenskog korišćenja
sredstava revolving fonda po ovoj odluci treba da vrši komisija sastavljena od tri
člana i to: predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
predstavnik Ministarstva finansija i predstavnika Ministarstva uprave i lokalne
samouprave).
Utvrđeno je da je Ministarstvo neažurno u vršenju plasmana sredstava revolving
fonda definisanog tačkom VIII Odluke o korišćenju sredstava broj 04/1-012-2772/08
„Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/08 (iz naplaćenih sredstava po
plasiranim kreditima iz ove odluke Ministarstvo je dužno redovno vršiti plasiranje
sredstava u roku od tri mjeseca, kada njihova vrijednost na posebnom računu
dostigne iznos od 150.000 KM).
Dugoročni zajmovi iskazani na „Fondu Partner“ iznose 9.100.721 KM i predstavljaju
sredstva revolving fonda kod Bobar banke a.d. Bijeljina u visini od 1.943.783 KM,
plasirana sredstva na ime kredita datih šumskim gazdinstvima u visini od 77.149 KM,
plasirane kredite iz sredstava PHAR-e programa u visini od 6.602 KM, replasirana
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
25
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
sredstva putem NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka i Balkan Investment banke a.d.
Banja Luka u ukupnom iznosu od 3.994.245 KM na osnovu Odluke Vlade Republike
Srpske o korišćenju sredstava prikupljenih na izdvojenom računu „Fond Partner“
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 3/09 i 86/11) i Uputstva o proceduri i načinu
utroška prikupljenih sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 43/09 i
63/11) i sredstva plasirana JPŠ „Šume Republike Srpske“ u ukupnom iznosu od
3.078.942 KM na osnovu Uputstva o proceduri i načinu utroška sredstava
prikupljenih po osnovu vraćanja kredita od Hitnog projekta šumarstva Bosne i
Hercegovine za Republiku Srpsku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 106/03).
Kratkoročna finansijska imovina iskazana je u iznosu od 47.762.887 KM bruto
vrijednosti, 30.766.518 KM ispravke vrijednosti i 16.996.369 KM neto vrijednosti.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani u iznosu od 6.191.215 KM i to blagajna
2.714 KM i bankovni računi 6.188.501 KM. Najvećim dijelom čine je sredstva na
bankovnim računima „Fonda Partner“ (4.131.338 KM) i bankovnim računima kod
Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih porojekata (1.976.163 KM).
„Fond Partner“ je preuzeo račun otvoren kod NLB Razvojne banke Banja Luka
(265.861 KM) od PIU jedinice za implementaciju projekta u šumarstvu nakon gašenja
iste zbog praćenja otplata plasiranih kredita preduzeću JPŠ ''Šume Republike
Srpske'' a.d. Sokolac i Šumarskom fakultetu Banja Luka koji još nisu otplaćeni.
Kratkoročni plasmani iskazani su u iznosu od 34.853.310 KM, a čine ih oročena
novčana sredstva do godinu dana i dugoročni zajmovi koji dospijevaju na naplatu do
godinu dana.
Oročena novčana sredstva do godinu dana iskazana su u iznosu od 4.576.643 KM.
Odnose se na oročena sredstva kod Nove banke Banja Luka, po završenom Projektu
LRFDP-a. Naprijed navedena sredstva bila su planirana za kreditiranje stočarstva i
ruralnih preduzeća u projektnim opštinama, a zbog nepostojanja tražnje za
navedenim kreditima, sredstva su oročena. Odlukom Narodne skupštine broj 01313/13 od 27.02.2013.godine, sredstva će biti korišćena za sufinansiranje novog
projekta "Razvoj ruralnog poslovanja".
Dugoročni zajmovi koji dospijevaju na naplatu do godinu dana iskazani su u iznosu
od 30.276.667 KM bruto vrijednosti, 30.101.539 KM ispravke vrijednosti i 175.127
KM neto vrijednosti.
Dugoročni zajmovi koji dospijevaju na naplatu do godinu dana iskazani u GKT, tj. kod
Ministarstva predstavljaju dospjela a nenaplaćena potraživanja po projektu
RAP/MWSS/1/RL-SC-vodosnabdijevanje lokalnih zajednica (12), koji su preneseni
sa dugoročnih i dospijevaju za naplatu u toku godine. Iskazana je vrijednost od
449.206 KM i odnosi se na opštine: Višegrad 35.435 KM, Sokolac 275.623 KM,
Trnovo 15.045 KM, Modriča 3.816 KM, Bratunac 25.085 KM Rogatica 23.921 KM,
Kneževo 8.528 KM, Pale 10.672 KM, Nevesinje 10.114 KM, Srebrenica 5.909 KM,
Petrovac 8.624 KM i Novo Goražde 26.433 KM.
U 2012. godini izvršena je procjena nadoknadivosti datih zajmova i iznos od 99.893
KM procijenjen je kao nenaplativ. Ukupna ispravka zajmova iskazana je u iznosu od
274.078 KM i to za opštine: Sokolac 220.499 KM, Modriča 1.908 KM, Bratunac
12.108 KM, Rogatica 12.108 KM, Kneževo 4.264 KM, Pale 5.135 KM i Goražde
17.622 KM.
Plasmani „Fonda Partner“ iskazani su u iznosu od 29.827.461 KM bruto vrijednosti,
29.827.461 KM ispravke vrijednosti i 0 KM neto vrijednosti. Radi se o plasmanima
„Fonda Partner“ koji su po početnom stanju iz vanbilansne evidencije, sa konta
26
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
sumnjivih i spornih potraživanja prebačeni u bilansnu evidenciju na konta Dugoročnih
zajmova koji dospijevaju na naplatu do godinu dana.
Kratkoročna potraživanja iskazana su u iznosu od 6.716.335 KM bruto vrijednosti,
664.979 KM ispravke vrijednosti i 6.051.356 KM neto vrijednosti. Odnose se na:
Potraživanja za kamate, dividende i druge finansijske prihode u iznosu od 151.816
KM bruto vrijednosti, 53.312 KM ispravke vrijednosti i 98.504 KM neto vrijednosti.
Najvećim dijelom se odnose na potraživanja za kamate Jedinice za koordinaciju
poljoprivrednih projekata (94.904 KM).
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost iskazana su u iznosu od
932.360 KM i najvećim dijelom se odnose na potraživanja Jedinice za koordinaciju
poljoprivrednih projekata (931.914 KM).
Ostala kratkoročna potraživanja obuhvaćena u GKT iskazana su u iznosu od
5.621.448 KM bruto vrijednosti, 611.667 KM ispravke vrijednosti i 5.009.781 KM neto
vrijednosti.
Najveći dio odnosi se na potraživanja Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Sava
u iznosu od 3.307.960 KM (potraživanja za izvađeni materijal iz vodotoka i
potraživanja za zakup vodnog zemljišta), potraživanja Ministarstva u iznosu od
1.285.519 KM (najvećim dijelom odnose se na potraživanja po osnovu koncesija
1.009.181 KM i zakupa zemljišta 267.040 KM) i potraživanja „Fond Partner“ u iznosu
od 285.530 KM (po osnovu dosuđenih, obračunatih zakonskih zateznih kamata i
troškova parničnog i izvršnog postupka po pravosnažnim sudskim presudama, za
koje je sa korisnikom sklopljen ugovor o reprogramu a koje još nisu dospjele na
naplatu).
Koncesije:
Potraživanja po osnovu obračunatih koncesionih naknada, koja su evidentirana u
Ministarstvu na dan 31.12.2012. godine, iskazana su u iznosu od 1.009.181 KM i
predstavljaju stanja duga za 56 koncesionara po osnovu zaključenih ugovora sa
Ministarstvom.
Prema prezentovanim podacima odgovornih lica u periodu od 2005. godine do
31.12.2012. godine, na osnovu odluka i rješenja Vlade Republike Srpske,
Ministarstvo je u svojstvu koncedenta sa preduzećima u svojstvu koncesionara
zaključilo 67 ugovora o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini
Republike Srpske. Ugovorima o koncesiji obuhvaćena je površina od 16.216,9778
hektara poljoprivrednog zemljišta. Ugovori o koncesiji koji su obuhvatali površinu od
4.180,6736 hektara poljoprivrednog zemljišta poništeni su sudskim presudama ili
odlukama Vlade Republike Srpske, tj. sa 31.12.2012. godine okončano je devet
upravnih sporova poništenjem odluka ili rješenja Vlade Republike Srpske o dodjeli
koncesije, dok se trenutno vodi devet upravnih sporova protiv odluka i rješenja Vlade
Republike Srpske o dodjeli koncesija.
U toku 2012. godine, po Zaključku Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-1425/12
od 29.06.2012. godine, Poreska Uprava Republike Srpske je izvršila kontrolu
plaćanja koncesione naknade kod 38 koncesionara. Prilikom kontrole plaćanja
koncesione naknade, izvršeno je i utvrđivanje stanja obaveze po osnovu koncesione
naknade, te je od 38 kontrolisanih koncesionara za 15 koncesionara utvrđeno stanje
dugovanja po osnovu koncesione naknade. Stanje obaveza po osnovu neplaćenih
koncesionih naknada utvrđenih po rješenjima Poreske uprave Republike Srpske na
dan 31.12.2012. godine iskazano je u iznosu od 1.357.720 KM. Uvidom u jedan dio
zapisnika i rješenja Poreske Uprave Republike Srpske o izvršenoj kontroli,
konstatovano je da je pristup kod utvrđivanja stanja obaveze plaćanja koncesione
naknade bio različit, tako da je kod nekih koncesionara obaveza plaćanja koncesione
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
27
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
naknade utvrđivana od momenta zaključenja ugovora o koncesiji što je suprotno
odredbama (aneksa) ugovora o koncesiji, odnosno načinu utvrđivanja koncesione
naknade od strane koncedenta, a u nekim slučajevima uvažen je obračun
koncesione naknade izvršen od strane Ministarstva. Pored navedenog Ministarstvo
finansija je nekim koncesionarima donijelo rješenje o odgođenom plaćanju
koncesione naknade kao poreske obaveze, bez znanja i saglasnosti koncedenta, tj.
Ministarstva. Ovakav pristup odgode plaćanja koncesione naknade je suprotan
odredbama ugovora o koncesiji, jer je u ugovorima o koncesiji jasno definisano u
kojem slučaju, za koji period (za samo tekuću godinu) i koliko (ne više od 50%)
koncedent može koncesionaru smanjiti iznos koncesione naknade ili odgoditi njeno
plaćanje. Takođe utvrđeno je da je Ministarstvo izvršilo obračun koncesionih
naknada za 58 ugovora i to za sve koncesionare koji plaćaju naknadu na bazi
koncesione površine i za jedan dio koncesionara koji plaćaju naknadu po osnovu
procenta na ostvareni bruto prihod.
Iz naprijed navedenog revizija je utvrdila da nisu jasno definisane nadležnosti
Ministarstva, Poreske uprave i Ministarstva finansija, kao i da postoji različit pristup u
obračunu i odlučivanju o koncesionoj naknadi kao obavezi koncesionara, te se na
osnovu naprijed navedenog revizija nije mogla uvjeriti da su utvrđene obaveze po
osnovu koncesionih naknada, od strane Poreske uprave i potraživanja iskazana u
finansijskim izvještajima i Zbirnim izvještajima Ministarstva usaglašena,
sveobuhvatna i istinita.
Preporučujemo ministru da obezbijedi usaglašen način obračuna koncesionih
naknada i njihovo sveobuhvatno i precizno evidentiranje, kao i jasno
definisanje nadležnosti kod obračuna, kontrole i naplate koncesionih naknada
između Ministarstva, Poreske uprave i Ministarstva finansija.
Zakupi:
Potraživanja po osnovu zakupa koja su evidentirana u Ministarstvu na dan
31.12.2012. godine iskazana su u iznosu od 267.040 KM a izvršeno je evidentiranje
potraživanja u iznosu od 30% ukupne zakupnine. Sredstva ostvarena od zakupa
zemljišta do 23.01.2012. godine uplaćivana su u procentu od 30% na račun budžeta
RS a 70% na račun budžeta jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi
poljoprivredno zemljište. Od naprijed navedenog datuma, tj. donošenjem Zakona o
izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik
Republike Srpske“ broj 5/12 od 23.01.2012. godine), zakupnina se uplaćuje u
procentu od 50% na račun budžeta Republike Srpske a 50% na račun budžeta
jedinica lokalne samouprave.
Ministarstvo je poslije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
poljoprivrednom zemljištu i dalje vršilo obračun i evidentiranje potraživanja 30% na
račun budžeta Republike Srpske, umjesto 50%, zbog čega je u finansijskim
izvještajima iskazalo potraživanja po osnovu obračunate zakupnine manja za 20%.
Postupak dodjele u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske vrši
se u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike
Srpske broj 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12) i do 29.05.2012. godine Pravilnikom o
postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske broj 27/10). U periodu od 2007. godine
Ministarstvo je zajedno sa jedinicama lokalne samouprave raspisalo Javne oglase za
dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup, na području sedam opština i to: Bijeljina,
Prnjavor, Gradiška, Sokolac, Modriča, Prijedor i Kozarska Dubica. Donošenjem
novog Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini
28
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 47/12 od 29.05.2012.
godine), postupak dodjele poljoprivrednog zemljišta dat je u nadležnost jedinicama
lokalne samouprave uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.
Vlada Republike Srpske je na prijedlog Ministarstva donijela ukupno 314 odluka o
dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta
koja je bila predmet Javnog oglasa iznosila je 5.710,16 hektara, a površina
dodijeljena odlukama Vlade iznosila je 4.027,22 hektara. Od ukupno 314 odluka
donesenih od strane Vlade, sa 31.12.2012. godine reviziji je prezentovano da su
aktivna 265 ugovora, sa ukupnom površinom poljoprivrednog zemljišta koja iznosi
3.430,54 hektara.
Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da Ministarstvo nije izvršilo uvođenja svih
zakupaca u posjed na teritoriji opštine Gradiška a kao razlog navodi se veliko
odstupanje katastarskih podataka navedenih u ugovoru o zakupu od stanja
predmetnih čestica na terenu. Napominjemo da je od ukupno sklopljenih 86 ugovora,
84 ugovora sklopljeno u 2008. godini, te da zakupci većinu zakupljenog zemljišta
koriste a da nisu uvedeni u posjed. Reviziji nisu prezentovane konkretne aktivnosti
Ministarstva na rješavanju navedenih problema, tj. aktivnosti da se zakupac uvede u
posjed, izvrši obračun i evidentiraju obaveze po osnovu sklopljenih ugovora.
4.5.4. Obaveze
U zbirnom izvještaju Ministarstva ''Pregled imovine, obaveza i izvora'', na dan
31.12.2012. godine, obaveze su iskazane u iznosu od 91.950.806 KM, a odnose se
na dugoročne obaveze u iznosu od 31.571.157 KM i kratkoročne obaveze u iznosu
od 60.379.649 KM.
U Glavnoj knjizi trezora iskazane su obaveze u iznosu od 60.652.053 KM, a obaveze
iskazane izvan GKT iznose 31.298.753 KM.
Dugoročne obaveze iskazane su u iznosu od 31.571.157 KM. Obaveze obuhvaćene
u GKT iznose 1.214.345 KM a obaveze iskazane izvan GKT iznose 30.356.812 KM.
Najvećim dijelom čine ih dugoročna razgraničenja iskazana kod Jedinice za
koordinaciju poljoprivrednih projekata u iznosu od 30.356.812 KM. Na navedenoj
poziciji, po instrukciji Ministarstva finansija, evidentiraju se sva kreditna sredstva koja
su povučena od osnivanja Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata do
31.12.2012. godine (42.216.801 KM), umanjena za iznos replasiranih sredstava
(11.859.989 KM).
Uvidom u dokumentaciju revizija je utvrdila da za projekte koji su realizovani,
završeni izvještaji nisu razmatrani i usvojeni od nadležnih institucija Republike
Srpske, tako da ne postoji zvanična ocjena realizacije projekata i namjenskog
trošenja sredstava. U primjedbama dostavljenim od strane Jedinice za koordinaciju
poljoprivrednih projekata na Nacrt revizorskog izvještaja je navedeno da su projekti
razmatrani i usvojeni od strane Vlade Republike Srpske, ali uz primjedbe nisu
dostavljeni dokazi o tome.
Dugoročna razgraničenja iskazana kod Ministarstva (805.952 KM), predstavljaju
neotpisanu vrijednost ustupljene oprema bez naknade od strane Jedinice za
koordinaciju poljoprivrednih projekata.
Dugoročna razgraničenja iskazana kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva
Sava iskazana su u iznosu od 118.910 KM. Odnose se na emitovane obveznica
Republike Srpske za izmirenje obaveza prema dobavljačima u iznosu od 79.826 KM
(VP Drina Zvornik 15.480 KM, Higra Bijeljina 2.000 KM, VP Sava Brod 28.781 KM,
VP Posavina Vukosavlje 2.609 KM, Vodovod Banja Luka 11.250 KM i VP Ušće
Bosne Šamac 19.706 KM) i doniranu opremu u iznosu od 39.084 KM.
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
29
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Dugoročne razgraničenja iskazana kod Agencije za agrarna plaćanja u iznosu od
111.799 KM odnose se na doniranu opremu.
Kratkoročne obaveze iskazane su u ukupnom iznosu od 60.379.649 KM. Obaveze
obuhvaćene u GKT iznose 59.437.708 KM, a obaveze iskazane izvan GKT iznose
941.941 KM.
Obaveze za lična primanja (bruto plate i bruto naknade troškova zaposlenih)
iskazane su u ukupnom iznosu od 673.670 KM i to: Ministarstvo (193.223 KM),
Agencija za vode ORS Sava (90.056 KM), Republički hidrometeorološki zavod
(101.913 KM), Agencija za pružanje sturčnih usluga u poljoprivredi (66.454 KM),
Agencija za uzgoj i selekciju u stočarstvu (76.475 KM), Agencija za šume (29.331
KM), Agencija za agrarna plaćanja (19.919 KM), Agencija za vode oblasnog riječnog
sliva Trebišnjice (15.805 KM) i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata
(54.540 KM).
Obaveze iz poslovanja (nabavka roba i usluga) iskazane su u ukupnom iznosu od
2.223.801 KM a odnose se na: Ministarstvo (159.515 KM), Agenciju za vode
oblasnog riječnog sliva Sava (1.578.729 KM), Republički hidrometeorološki zavod
(32.810 KM), Agenciju za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (45.705 KM),
Agenciju za uzgoj i selekciju u stočarstvu (22.234 KM), Agenciju za šume (9.480
KM), Agenciju za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (50.724 KM) i Jedinicu za
koordinaciju poljoprivrednih projekata (304.684 KM).
Obaveze za subvencije i grantove iskazane su u ukupnom iznosu od 52.365.281 KM.
Obaveze za subvencije iskazane su u ukupnom iznosu od 51.599.951 KM. Odnose
se na obaveze za subvencije kod Ministarstva (2.194.568 KM) i na obaveze za
subvencije Agencije za agrarna plaćanja (49.405.383 KM). Obaveze za subvencije
kod Ministarstva odnose se na rješenja o isplati sredstava posebnih namjena za
šume. Obaveze za subvencije u Agenciji za agrarna plaćanja čine obaveze (454.584
KM) za isplatu podsticaja koji su uknjiženi na teret budžeta 2012. godinu a po
trezorskom rasporedu plaćanja biće izmirene u 2013. godini i obaveze (48.950.799
KM) koje se odnose na stvorene obaveze po osnovu subvencija za podsticaj razvoja
poljoprivrede i sela, za koje nisu planirana sredstva u budžetu za 2012. godinu.
Obaveze za grantove iskazane su u ukupnom iznosu od 765.330 KM. Odnose se na
obaveze za grantove kod Ministarstva u iznosu od 189.910 KM (rješenja o isplati
sredstava FIGAP-a, Poljoprivrednog instituta i ostali tekući grant-Radna grupa) i
obaveze za grantove iskazane kod Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata
u ukupnom iznosu od 575.420 KM, koje čine obaveze za grantove nastale u sklopu
Projekta ARDP-a, u cilju obezbjeđenja investicionih grantova za pružanje pomoći u
sanaciji štete od poplava u poljoprivrednoj i ruralnoj infrastrukturi.
Kratkoročna rezervisanja i razgraničenja iskazana su u ukupnom iznosu od
5.104.638 KM. Najvećim dijelom čine ih kratkoročno razgraničeni prihodi ( u iznosu
od 3.305.972 KM Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Sava a koji se odnose na
potraživanja po osnovu vodnih naknada za izvađeni materijal iz vodotoka po
zaključenim ugovorima).
Ostala kratkoročna razgraničenja iskazana su u ukupnom iznosu od 1.805.994 KM.
Čine ih kratkoročna razgraničenja kod Ministarstva u iznosu od 1.437.973 KM, koja
se najvećim dijelom odnose na razgraničenja po osnovu koncesija (1.009.181 KM),
razgraničenja po osnovu zakupa (267.040 KM) i kratkoročna razgraničenja (353.602
KM) kod Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Sava, koja se odnose na dio
obaveza prema dobavljačima nastalih do 31.12.2002. godine, koje su Odlukom
Vlade Republike Srpske prevedene u unutrašnjeg dug koji će se izmirivati u
30
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske
narednom periodu, a prema Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg
duga Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/10).
4.5.5. Vlastiti izvori
U zbirnom izvještaju Ministarstva ''Pregled imovine, obaveza i izvora'' vlastiti izvori
na dan 31.12.2012. godine iskazani su u iznosu od 17.073.133 KM, a odnose se na
trajne izvore sredstava od 23.951.574 KM, rezerve u iznosu od 3.200.519 KM i
negativan finansijski rezultat u iznosu od 10.078.960 KM. Negativan finansijski
rezultat tekuće godine iskazan je kod Ministarstva tj. „Fonda Partner“ (- 89.610 KM),
Agencije za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjice (- 219.090 KM) i Jedinica za
koordinaciju poljoprivrednih projekata (- 5.052.179 KM) zbog finansiranja iz kreditnih
sredstava.
4.5.6. Vanbilansna evidencija
Vanbilansna aktiva iskazana je u iznosu od 580.778 KM. U vanbilansnoj evidenciji su
iskazani neotkupljeni stan, sitan inventar, auto gume, odjeća i obuća u upotrebi i
korigovana vrijednost kratkoročnih plasmana, koji po pravilima izvještavanja nisu
predmet vanbilansne evidencije.
Ministarstvo je evidentiralo korigovanu vrijednost kratkoročnih plasmana, sitan
inventar i auto gume u upotrebi (430.529 KM) a Agencija za vode oblasnog riječnog
sliva Save sitan inventar u upotrebi (76.504 KM) i stan koji se nalazi u njenom
vlasništvu (62.424 KM), suprotno zahtjevima člana 86. Pravilnika o budžetskim
klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta
Republike, opština, gradova i fondova (''Službeni glasnik Republike srpske'' broj
90/10).
Odgovornim licima preporučujemo da se evidentiranje na pozicijama
vanbilansne evidencije vrši u skladu Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama,
sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta
Republike, opština, gradova i fondova.
4.6. Potencijalna imovina i potencijalne obaveze
Na osnovu prezentovanih informacija odgovornih lica do 31.12 2012. godine protiv
Ministarstva se vodilo 48 sudskih sporova, od kojih je 28 postupaka u toku. Predmet
sporova uglavnom su: zabrana sječe drvnih sortimenata i oduzimanje drvnih
sredstva, poništena rješenja Ministarstva o isplati podsticajnih sredstava u
poljoprivredi i poništena rješenja Vlade Republike Srpske o dodjeli koncesija na
poljoprivredno zemljište.
Ministarstvo je do 31.12.2012. godine vodilo 57 sudskih sporova protiv pravnih i
fizičkih lica koja imaju dugovanja za neizmirene obaveze u ukupnoj vrijednosti
glavnog duga u iznosu od 13.927.759 KM. Najveći dio se odnosi na obaveze po
datim kreditima od strane „Fonda Partner“ u vrijednosti od 13.537.933 KM. Riješeno
je 36 sudskih sporova ukupne vrijednosti osnovnog duga od 5.783.244 KM, od čega:
u korist Ministarstva 17 sporova vrijednosti osnovnog duga 704.631 KM; na teret
Ministarstva 7 sporova vrijednosti osnovnog duga 3.787.657 KM; potpisano 10
ugovora o reprogramiranju obaveza vrijednosti osnovnog duga 1.210.109 KM;
donijeto 1 Rješenje o sudskom poravnanju vrijednosti osnovnog duga 22.420 KM,
zaključen 1 Ugovor o vansudskom poravnanju vrijednosti osnovnog duga 58.427 KM.
Neriješen je 21 sudski spor vrijednosti osnovnog duga od 8.144.515 KM od kojih je
10 sporova u toku, čija vrijednost glavnog duga iznosi 6.986.054 KM i 11 sporova
prekinuto zbog stečaja tuženih pravnih lica u vrijednosti osnovnog duga od 1.158.461
KM. Navedeni iznosi ne uključuju zateznu kamatu, sudske i druge troškove, iz
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012.godine
31
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
razloga što će se njihov konačni obračun, evidentiranje i plaćanje, vršiti po okončanju
sudskih sporova.
4.7. Napomene/obrazloženja uz finansijske izvještaje
Uz zbirne izvještaje Ministarstva sačinjena su i dostavljene Napomene uz finansijske
izvještaje koje ne pružaju na potpun i sistematičan način dodatne informacije vezane
za prezentovane bilansne pozicije u zbirnim Pregledima prihoda, primitaka, rashoda i
izdataka, te Pregledima imovine, obaveza i izvora.
Preporučujemo ministru da obezbijedi da se u Napomenama uz zbirne
finansijske izvještaje izvrši objelodanjivanje svih relevantnih informacija u
skladu sa zahtjevima Međunarodnog računovodstvenog standarda za javni
sektor 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja.
Revizorski tim:
Nenad Dmitrović
Milena Šikman
Goran Štrbac
32
Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 01.01-31.12.2012. godine
Download

Izvještaj o reviziji zbirnih godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva