U vezi sa primenom Zakona o porezu na dodatu vrednost a u cilju uspešnije poslovne
saradnje, dostavljamo Vam sl. podatke:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Naziv
Sedište
Adresa
PIB
Matični broj
Broj evidencione prijave EPPDV
Šifra delatnosti
Broj telefona
Broj telefaksa
Naziv poslovne banke:
Tekući račun
e-mail
POŠTU SLATI NA: KOSTOLAČKA 65
Struja d.o.o.
11000 Beograd
Golubačka 4
SR 101599912
17415883
130970358
4674
011/2496139,3098555
011/2477960
Piraeus banka
125-878-84
[email protected]
Download

podaci - Struja