PROGRAM KONGRESA
SREDA: 15.09.2010
VELIKA SALA
Predsedništvo:
Prof. dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Roksdanda Stojanović
Dr Vlado Skakić
14,00 -14,20 PP 01. PREDAVANJE PO POZIVU
THE RUSSIAN EXPERIENCE OF BIOLOGICAL AGENTS TREATMENT IN
RHEUMATOID ARTHRITIS».
Akademik prof. dr Evgenije Lvovich Nasonov, Rusija
14.20-14.40
PP 02. PREDAVANJE PO POZIVU
VEDOSS PROJEKAT
Prof. dr Marco Matucci-Cerinic, Italija
14,40-15,05
14,40-14,45
USMENA SAOPŠTENJA
US 01. OTKRIVANJE BOLESNIKA U POČETNIM FAZAMA REUMATOIDNOG
ARTRITISA I SPONDILOARTROPATIJA NA PRIMARNOM NIVOU
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
R. Stojanovic 1, 2*, M. Zlatković-Svenda 1, D. Marcetić 1, S. Pavlov-Dolijanović 1, N.
Damjanov 1, 2
1
Institut za reumatologiju Beograd, 2Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
14,45-14,50
US 02. EHOSONOGRAFSKI NALAZ ZGLOBNIH EROZIJA NA ŠAKAMA I
STOPALIMA KOD BOLESNIKA SA RANIM REUMATOIDNIM ARTRITISOM
– pilot studija
S.Prodanović, G.Radunović, N.Damjanov, N.Pilipović, K.Simić-Pašalić, M.Zlatanović,
S.Pavlov-Dolijanović, S.Novković, D.Marčetić, V.Milić
Institut za reumatologiju, Beograd
14,50-14,55
US 03. VIZUALIZACIJA PETOG METATARZOFALANGEALNOG ZGLOBA U
PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTITISOM: KOMPARATIVNA PILOT
STUDIJA NALAZA ULTRAZVUKA I MAGNETNE REZONANCE U
DETEKCIJI SINOVITISA I EROZIJA
V.Skakić, A.Stanković, D.Menković
Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš
14,55-15,00
US 04. ULTRAZVUČNA STUDIJA ENTEZOPATSKIH PROMENA AHILOVE TETIVE
S.Milutinović,G. Radunović, M.Zlatković-Švenda ,M. Zlatanović,D. Marčetić,B. Stojić,
S.Dolijanović-Pavlov,M. Radak-Perović,N. Damjanov.
Institut za reumatologiju, Beograd
15,00-15,05
US 05. REUMATOIDNI ARTRITIS - NEZAVISNI FAKTOR RIZIKA POVEĆANJA
MASE LEVE SRČANE KOMORE BEZ ZNAKOVA SRČANE SLABOSTI
1 A.Jovanovski1,S.Kovačević1,O.Ranković2,J.Božović-Jelić2,M.Mijailović-Ivković1
Opšta bolnica Šabac 1,Zdravstveni centar Valjevo2
15.05-15.10
DISKUSIJA
VELIKA SALA
15,15-16,00
PRIČAONICA 1
PRAĆENJE BOLESNIKA SA PSORIJAZNIM ARTRITISOM I
ANKILOZIRAJUĆIM SPONDILITISOM
Rukovodilac: Ass. dr Jovan Nedović
Uvodničari: Ass. dr Bojana Stamenković, Dr Biljana Stojić
MALA SALA
15,15-16,00
PRIČAONICA 2
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA ARTRITISA KOD DECE
Rukovodilac: Prof. dr Jelena Vojinović
Uvodničar: Prim. mr sci. dr Gordana Sušić, dr Dragana Lazarević
VELIKA SALA
16,10-16,55
PRIČAONICA 2
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA ARTRITISA KOD DECE
Rukovodilac: Prof. dr Jelena Vojinović
Uvodničar: Prim. mr sci. dr Gordana Sušić, dr Dragana Lazarević
MALA SALA
16,10-16,55
PRIČAONICA 1
PRAĆENJE BOLESNIKA SA PSORIJAZNIM ARTRITISOM I
ANKILOZIRAJUĆIM SPONDILITISOM
Rukovodilac: Ass. dr Jovan Nedović
Uvodničari: Ass. dr Bojana Stamenković, Dr Biljana Stojić
16,55-17,15
PAUZA – KOKTEL
19,30-20,00
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA (VELIKA SALA)
21.00
VEČERA DOBRODOSLICE (KRISTALNA SALA)
2 ČETVRTAK: 16.09.2010
VELIKA SALA
Predsedništvo:
VNS dr Ljudmila Stojanović
Ass. dr Bojana Stamenković
Dr sci med. Slavica Pavlov Dolijanović
09,00-09,20
PLENARNO PREDAVANJE
PL 01. SAVREMENI STAVOVI O NEOPHODNOSTI VAKCINACIJA
BOLESNIKA SA SISTEMSKIM AUTOIMUNIM
REUMATSKIM BOLESTIMA.
(Na osnovu rada ekspertske grupe EULAR-A*)
VNS dr sci. med. Ljudmila Stojanović
09,20-09,40
USMENA SAOPŠTENJA
09.20-09.25
US 06. ZNAČAJ SKLERODERMNOG OBLIKA KAPILAROSKOPSKIH PROMENA I
ANTINUKLEUSNIH ANTITELA U RANOM OTKRIVANJU SISTEMSKE
SKLEROZE -STUDIJA PRAĆENJA 1805 BOLESNIKA SA PRIMARNIM
RAYNAUDOVIM FENOMENOM
S. Pavlov-Dolijanović, N. Damjanov, M. Zlatanović,D. Marčetić,K. Simić-Pašalić,
R. Stojanović
Institut za reumatologiju, Beograd
09.25-09.30
US 07. UTICAJ SEROIMUNOLOSKIH I KAPILAROSKOPSKIH PROMENA NA
POJAVU I PROGRESIJU SMANJENJE KOSTANE GUSTINE U BOLESNICA
SA SISTEMSKOM SKLEROZOM
B. Stamenković,A.Stanković,J. Nedović,S.Stojanović, A.Dimić,S. Milenković
Klinika za reumatologiju,Institut “Niška Banja”
09.30-09.35
US 08. POVEZANOST SERUMSKIH NIVOA OSTEOPROTEGERINA, RANK
LIGANDA, OLIGOMERIČNOG MATRIKS PROTEINA HRSKAVICE I IL-17A
SA KOŠTANOM MINERALNOM GUSTINOM KOD BOLESNICA SA
SISTEMSKOM SKLEROZOM
K. Simić-Pasalić1 , N. Pilipović1 , S. Prodanović1 , S. Pavlov-Dolijanović1 , N. Pejnović1 ,
I. Soldatović 2 i N. Damjanov1
1
Institut za reumatologiju, Beograd 2 Institut za medicinsku statistiku, Medicinski
fakultet, Beograd
09,35-09.40
US 09. BEHCET – ADAMANTIADESOV SINDROM
Kliničke i laboratorijske karakteristike: analiza 20 bolesnika
J. Bojović, D.Mitrović,
Klinika za reumatologiju, VMA, Beograd
09,40-09,45
DISKUSIJA
3 Predsedništvo:
Prof. dr Radmila Petrović
Prof. dr Igor Mitić
Prof. dr Jelena Vojinović
09,45-10,05
10.05-10,25
POZVANI PREDAVAČI
PP 03. VASKULITISI
Prof. dr Raša Raškov (Bugarska)
PLENARNO PREDAVANJE
PL 02. SISTEMSKI ERITEMSKI LUPUS-PRAĆENJE AKTIVNOSTI BOLESTI I
PROCENA USPEŠNOSTI LEČENJA
Prof. dr Radmila Petrović
10,25-10,35
PAUZA
10,35-10,55
PLENARNO PREDAVANJE
PL 03. DIJAGNOZA I LEČENJE LUPUSNOG NERFITISA
Prof. dr I. Mitić (Novi Sad)
10,55-11,20
USMENA SAOPŠTENJA
10.55-11.00
US 10. UTICAJ GENSKOG POLIMORFIZMA ZA TNFalpha–308 I T676G TNF-RII
NA ISHOD LEČENJA I MOGUĆNOST PREKIDA ANTI-TNF LEČENJA U
JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU
J. Vojinovic 1, G. Susic 2, J. Basic 3, D. Lazarevic 1, N. Damjanov 2
1
Klinika za dečije interne bolesti, Klinicki Centar Nis,2Institut za reumatologiju Beograd
3
Institut za medicinsku biohemiju, Medicinski fakultet Nis
11.00-11.05
US 11. UTICAJ ŠESTOMESEČNE PRIMENE ETANERCEPTA NA AKTIVNOST
BOLESTI KOD PACIJENATA OBOLELIH OD ANKILOZIRAJUĆEG
SPONDILITISA
I. Jeremić, B. Stojić, I, .N Damjanov.
Institut za reumatologiju, Beograd
11.05-11.10
US 12. PROMENA SERUMSKIH NIVOA IL-32, TNF-α I IL-6 KOD BOLESNIKA SA
REUMATOIDNIM ARTRTISOM LEČENIH ETANERCEPTOM
S. Živojinović1, N.Pejnović1, M. Šefik-Bukilica1, Lj. Kovačević1, I.Soldatović2 i
N.Damjanov1
1
Institut za reumatologiju, Beograd ; 2Institut za medicinsku statistiku, Medicinski
fakultet, Univerzitet u Beogradu
11.10-11.15
US 13. UTICAJ TERAPIJE ETANERCEPTOM NA SERUMSKE NIVOE I
PRODUKCIJU Th17 CITOKINA U
KULTURI PUNE KRVI BOLESNIKA
SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
N.Pejnović1, S.Živojinović 1 , M. Šefik-Bukilica1, Lj.Kovačević1, D.Bugarski 3,
S.Mojsilović3, I.Soldatović 2, N.Damjanov1
4 1
Institut za reumatologiju, Beograd; 2 Institut za medicinsku statistiku, Medicinski
fakultet, Beograd;3Laboratorija za eksperimentalnu hematologiju, Institut za
med.istraživanja,Beograd
11.15-11.20
US 14. TOCILIZUMAB U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA – NAŠA PRVA
ISKUSTVA
G.Ristić, B.Glišić, M.Ćirković, M. Petronijević, D.Stefanović
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akademija
11.20-11.25
US 15. UTICAJ ODREĐENOG PROGAMA VEŽBI NA ŠIRINU USNOG
OTVORA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM
A. Karadžov-Nikolić, P. Ostojić
Institut za reumatologiju, Beograd
11,25-11,30
DISKUSIJA
MALA SALA
11,30-12,30
DISKUSIJA PORED POSTERA
(OCENJIVANJE POSTERA OD STRANE UČESNIKA)
12,30-16.30
PIKNIK RUČAK (RESTORAN „KRUNA“ )
21.00
VEČERA ( SVEČANA SALA HOTELA „BREZA“)
5 PETAK: 17.09.2010
Predsedništvo:
Doc. Dr Marija Radak-Perović
Doc. Dr Nenad Prodanović
Doc. Dr Šekib Sokolović
09,00-09,40
POZVANI PREDAVAČI
09,00-09,20
PP 04.
09,20‐09,40 PP 05. COMPARATIVE STUDY OF AMYLOID VALUES AND NON‐SPECIFIC PARAMTERS IN RHEUMATOID ARTHRITIS Doc. dr Šekib Sokolović ,Odjel za bolesti srca i reumatizam KCUS‐a, Sarajevo UTICAJ INFLAMATORNIH BOLESTI CRIJEVA NA KOŠTANI METABOLIZAM Doc.dr Nenad Prodanović, Klinički centar, Banja Luka 09,40-10,00
USMENA SAOPŠTENJA
09,40-09,45
US 16. NACIONALNI REGISTAR ZA OSTEOPOROZU I PRELOM KUKA
S. Novković ¹, D. Milovanović ², N. Pilipović ¹, M. Bumbaširević ², K. Simić-Pašalić ¹
¹ Institut za reumatologiju, Beograd
² Institut za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCS, Beograd
US 17. UPOTREBA FRAX-a U KLINIČKOJ PRAKSI I NJEGOVA ULOGA U
SMANJENJU RIZIKA ZA FRAKTURU
S. Stojanović, A. Dimić, B. Stamenković, S. Milenković, A. Stanković, J.Nedović, V.Mitić
Institut za rehabilitaciju ‘Niska Banja
09,45-09,50
09,50-09,55
09,55-10,00
US 18. VITAMIN D DEFICIJENCIJA KOD ŽENA SA POSTMENOPAUZALNOM
OSTEOPOROZOM
S. Milenković, A. Dimić, A. Stanković, I. Aleksić, S.Stojanović, B. Stamenković,
V.Živković
Institut za lečenje i rehabilitaciju 'Niška Banja', Niš
US 19. KVALITET TERAPIJE OBOLELIH OD GIHTA- Analiza primene 4 validirana
indikatora kvaliteta
M. Radak-Perović,M. Zlatković-Švenda
Institut za reumatologiju,Beograd
10.00-10.05
DISKUSIJA
10.05-10,15
PAUZA
VELIKA SALA
10,15-11,00
PRIČAONICA 3.
JETRA I REUMATSKE BOLESTI
Rukovodilac: prof dr Dušan Stefanović
Uvodničari: Doc. dr Branislava Glišić, Prof. dr Darko Nožić
6 MALA SALA
10,15-11,00
PRIČAONICA 4.
RANA DIJAGNOZA SISTEMSKE SKLEROZE
Rukovodilac: Dr sci. med. Predrag Ostojić
Uvodničari: Ass. dr Bojana Stamenković,
Dr sci. med. Slavica Pavlov Dolijanović
Dr Katarina Pašalić Simić
11,00-11,15
PAUZA
MALA SALA
11,15-12,00
PRIČAONICA 3.
JETRA I REUMATSKE BOLESTI
Rukovodilac: prof. dr Dušan Stefanović,
Uvodničari: Doc. dr Branislava Glišić, Prof. dr Darko Nožić
VELIKA SALA
11,15-12,00
PRIČAONICA 4.
RANA DIJAGNOZA SISTEMSKE SKLEROZE
Rukovodilac: Dr sci. med. Predrag Ostojić
Uvodničari: Ass. dr Bojana Stamenković, Dr sci med. Slavica Pavlov Dolijanović
Dr Katarina Pašalić Simić
12,10-12,25
NACIONALNI REGISTAR ZA JUVENILNI IDIOPATSKI
ARTRITIS
Prof. dr Jelena Vojinović
12,25-12,50
NACIONALNI REGISTAR ZA REUMATOIDNI ARTRITIS (NARRAS) i
PROJEKAT: RANO OTKRIVANJE HRONIČNIH ARTRITISA
Prof. dr Nemanja Damjanov
Pristup bolesniku sa sumnjom na hronični artritis
Dr sci. med. dr Predrag Ostojić
15,00-19,00
IZLET
Obilazak manastira „Ljubostinja“
Vila „Raj“ – ručak i degustacija vina
21.00 SVEČANA VEČERA (VELIKA SALA)
7 SUBOTA:18.09.2010
Predsedništvo
Prof. dr Aleksandar Dimić
Prof. dr Branislav Bobić
NS sci dr Slobodan Branković
10,10-10,30
PL 04. PLENARNO PREDAVANJE
OSTEOPOROZA, DANAS I SUTRA
Prof. dr Aleksandar Dimić
10,30-10,50
PL 05. PLENARNO PREDAVANJE
FIZIKALNA TERAPIJA U LEČENJU DEGENERATIVNOG REUMATIZMA
Prof. dr Branislav Bobić
10,50-11,05
USMENA SAOPŠTENJA
10,50 – 10,55
US 20. KORELACIJA ULTRAZVUČNIM PREGLEDOM ODREĐENE DIMENZIJE
ZGLOBNE HRSKAVICE KOLENA SA KLINIČKIM, FUNKCIJSKIM I
RADIOGRAFSKIM NALAZOM KOD PRIMARNE ARTROZE
M. Basarić, G. Radunović, D. Jablanović, S. Šerić, N. Roganović, N.Damjanov
Institut za reumatologiju, Beograd
10,55-11,00
US 21. UTICAJ STAROSTI, MENTALNOG I PRETHODNOG FUNKCIONALNOG
STANJA NA FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA SA
OSTEOPOROTIČNIM PRELOMOM KUKA
Milenković D1, Radosavljević N 2, Radosavljević Z 3, Vukomanović P 4
1
Klinika za rehabilitaciju „Dr M.Zotović“ Beograd; 2Institut za rehabilitaciju Beograd,
odeljenje „Selters'Mladenovac“; 3Specijalna bolnica za interne bolesti-Mladenovac; 4ZU
Lekovita-Mladenovac
11,00-11,05
US 22. DEPRESIJA KOD SEL:EFEKAT AEROBNOG TRENINGA NA
KVALITET ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM
LUPUSOM
Bogdanović Gordana, Stojanović Ljudmila
Kliničko bolnički centar „Bežanijska kosa“, Beograd
11,05-11,10
DISKUSIJA
11,10-11,15
PAUZA
11,15 – 12.55 PRIČAONICE
8 VELIKA SALA
11,15-12,00
PRIČAONICA 5
FIZIČKA AKTIVNOST I OSTEOPOROZA
Rukovodilac: Dr sci med Slobodan Branković
Uvodničari: Dr Snežana Novković, Dr Slađana Božilov
MALA SALA
11,15-12,00
12,00-12,10
PRIČAONICA 6
KOMUNIKACIJA IZMEĐU LEKARA I BOLESNIKA
Rukovodilac: Dr Mirjana Lapčević
PAUZA
MALA SALA
12,10-12,55
PRIČAONICA 5
FIZIČKA AKTIVNOST I OSTEOPOROZA
Rukovodioc: Dr sci med Slobodan Branković
Učesnici: Dr Snežana Novković, Dr Slađana Božilov
VELIKA SALA
12,10-12,55
PRIČAONICA 6
KOMUNIKACIJA IZMEĐU LEKARA I BOLESNIKA
Dr Mirjana Lapčević
13,00
NACIONALNI REGISTRI
„Nacionalni registar za antifosfolipidni sindrom“
VNS dr med. sci. Ljudmila Stojanovi
“Nacionalni registar za osteoporozu”
Prof. dr Nada Pilipović i dr Milica Basarić
14,00-14,30
SKUPŠTINA UDRUŽENJA
14,30-15,30
RUČAK
16,00
POVRATAK
9 POSTERI
REUMATOIDNI ARTRITISI I SPONDILOARTROPATIJE
P 01.
DESETOGODISNJA ANALIZA HOSPITALIZOVANIH BOLESNIKA SA DIJAGNOZOM
REUMATOIDNOG ARTRITISA
Milijanka Lazarević, Biljana Erdeljan, Tanja Janković, Karmela Filipović
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad,
P 02.
KARAKTERISTIKE I TOK POLIARTIKULARNOG OBLIKA JUVENILNOG IDIOPATSKOG
ARTRITISA
Gordana Vijatov-Đurić, Jelena Tomić, Andrea Đuretić
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
P 03
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ AKTIVNOSTI MATRIKS METALOPROTEINAZA 9 (MMP 9) U
REUMATOIDNOM ARTRITISU
Sonja Stojanović, A.Stanković, D.Pavlović, T.Jevtović Stoimenov, J. Nedović, B. Stamenković, A. Dimić, J. Basić
Institut 'Niska Banja', Katedra za biohemiju Medicinskog fakulteta u Nisu
P 04
PUSENJE CIGARETA JE UDRUZENO SA VISOKOM AKTIVNOSĆU BOLESTI I PRODUKCIJOM
ANTITELA U REUMATOIDNOM ARTRITISU
Aleksandra Stanković, Bojana Stamenković, Jovan Nedović, Sonja Stojanović, Aleksandar Dimić, Ivana
Aleksić,Olivera Jelenković
Klinika za reumatologiju, Institut Niska banja
P 04A
ODGOVOR NA TERAPIJU RITUXIMABOM KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM
Lj. Božić-Majstorović, M.Đurica, N.Prodanović, S.Milovanović, M.Vukčević, D.Jović
Klinički centar, Odeljenje reumatologije, Banja Luka, Republika Srpska
P 05.
UTICAJ ŠESTOMESEČNE PRIMENE ETANERCEPTA NA POKRETLJIVOST I FUNKCIJSKI
STATUS OBOLELIH OD ANKILOZIRAJUĆEG SPONDILITISA
Stojić B, Jeremić I, Damjanov N.
Institut za reumatologiju, Beograd
P 06.
SIGNIFIKANTNOST FAKTORA RIZIKA FUNKCIJSKE NESPOSOBNOSTI BOLESNIKA SA RA
Jovanović J1, Dimić A1, Filipov R1, Petrović M2, Jovanović V3
1
Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“,2Medicinski fakultet Niš,3Klinika za ortopediju i traumatologiju,
KC Niš
P 07
UTICAJ TERAPIJE NA FUNKCIJSKO STANJE ŠAKA PACIJENATA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
Svetlana Kevic (1), Snezana Mikulic Gutman (1), Marijana Stankovic (2)
(1)KCV Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad
10 (2)Sluzba za fizikalnu medicinu, Opsta bolnica Vrbas
P 08
EFEKAT LEČENJA ETANERCEPTOM U KOMBINACIJI SA METOTREKSATOM NAKON GODINU
DANA KOD BOLESNICE SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM - PRIKAZ SLUČAJA
Tanja Janković, Milijanka Lazarević, Biljana Erdeljan
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad
P 09.
RITUKSIMAB U LEČENJU REUMATOIDNOG ARTRITISA KOD BOLESNICE KOJA JE
PREDHODNO IMALA NEPODNOSLJIVOST NA ETANERCEPT
Biljana Erdeljan, Milijanka Lazarević, Tanja Janković, Bojana Pavlović
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad
P 09 A
REZULTATI PRIMENE RITUKSIMABA U SVAKODNEVNOM LEČENJU
BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM U SRBIJI-NEINTERVENCIJSKO ISPITIVANJE
RITAM
N. Damjanov1, D. Stefanović2, T. Ilić3, A. Dimić4, M.Lazarević5
Institut za reumatologiju Beograd; 2Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA Beograd; Klinika za
nefrologiju i kliničku imunologiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad; 4Institut za lečenje i rehabilitaciju
za reumatske bolesti Novi Sad, Srbija
“Niška banja”, Niška Banja; 5Specijalna bolnica
P 10.
PRIMENA ACTEMRE U VIDU MONOTERAPIJE KOD BOLESNICE SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
PRIKAZ SLUČAJA
T.Janković1, B. Erdeljan1, M. Lazarević1, N. Naumović 2
1
Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, 2 Zavod za fiziologiju, Medicinski fakultet Novi Sad
P 11.
REUMATOIDNI ARTRITIS I TUBERKULOZA: PRIKAZ SLUČAJA
Lj.Arsić, K.Gardašević, Lj. Petrović-Rackov, M.Petronijević, D.Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA, Beograd
P 12
UDRUŽENOST REUMATOIDNOG ARTRITISA I HEREDITARNOG ANGIOEDEMA TIP I (prikaz
bolesnika)
K.Gardašević, B. Knežević,Lj.Arsić,D.Stefanović.
Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska Akademija, Beograd
P 13.
UČESTALOST ATLANTOAKSIJALNE SUBLUKSACIJE KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM I ZNAČAJ VREDNOSTI ATLANTODENTALNOG INTERVALA
Gordana Aničić (1), Slobodan Branković (2)
Z.C. Užice, Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Pribojska banja (1)
Institut za reumatologiju Beograd (2)
11 SISTEMSKE BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
P 14.
PROCENA DIJAGNOSTIČKE TAČNOSTI AECG KLASIFIKACIONIH KRITERIJUMA I
ULTRASONOGRAFIJE PLJUVAČNIH ŽLEZDA U SJÖGRENOVOM SINDROMU
V. Milić¹, R. Petrović¹, G. Radunović¹, N. Pejnović¹, Boričić I², Jeremić P³, N. Damjanov¹
¹Institut za reumatologiju ²Institut za patološku anatomiju ³Institut za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju
P 15.
Dnaza I KOD PACIJENATA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
Jeremić I1, Andrejević S2, Šefik-Bukilica M1, Bonači-Nikolić B2.
1
Institut za reumatologiju, Beograd, 2Institut za alergologiju i kl. imunologiju KCS, Beograd
P 16.
UČESTALOST DEFICIJENCIJE VITAMINA D I SMANJENJA MINERALNE KOŠTANE GUSTINE
KOD ŽENA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM
D. Marčetić, R. Stojanović, R. Petrović, S. Milutinović, S. Pavlov-Dolijanović
Institut za reumatologiju, Beograd
P 17.
UTICAJ ANTIKARDIOLIPINSKIH ANTITELA NA EVALUACIJU I PROGNOZU SISTEMSKIH
BOLESTI VEZIVNOG TKIVA
B. Kostić-Inić¹,R.Trajković¹ ,Lj. Smilić², T.Novaković², S.Milinić¹, G.Dželetović³, Z.Petković², N.Đokić¹
¹ Dom Zdravlja Gračanica – KBC Priština,² KBC Priština,³ ZZZZ “RZ„ Srbije, Novi Sad
P 18.
TROMBOTSKE I NETROMBOTSKE POJAVE AFS-a: PRELIMINARNI REZULTAT NACIONALNOG
AFS REGISTRA
Ljudmila Stojanović1, D. Marisavljević1, N.Ilijevski2, I.Elezović3, N.Stanisavljević1, N. Damjanov4, M.Petković1, M.
Mijailović-Ivković3
1
Interna medicina, KBC 'Bezanijska Kosa', 2Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje', 3Institut za Hematologiju
KCS, 4Insitut za reumatologiju, Beograd, 5Zdravstveni centar Sabac, Srbija
P 19.
KOZNE POJAVE U BOLESNIKA SA AFS-a: PRELIMINARNI REZULTAT NACIONALNOG AFS
REGISTRA
Ljudmila Stojanovich1, D.Marisavljevic1, M.Petkovic1 D.Tucakovic1, N.Ilijevski2, I.Elezovic3, N.Damjanov4, M.
Mijailović-Ivkovich5, S.Zivanovic6
1Interna medicina, KBC 'Bezanijska Kosa', 2Institut za Hematologiju KCS, 3Institut za kardiovaskularne bolesti
'Dedinje', 5Insitut za reumatologiju,
Beograd, 5Zdravstveni centar, Sabac, 6DZ, Kragujevac, Srbija
P 20.
UTICAJ TIPA I NIVOA ANTIFOSFOLIPIDNIH ANTITELA NA POJAVU VALVULARNIH PROMENA:
PRELIMINARNI REZULTAT NACIONALNOG AFS REGISTRA
Aleksandra Ðoković1, Lj, Stojanović1, D. Marisavljević1, N.Ilijevski2, S. Banićević, S. Radovanović1, D. Simić3, M.
Krotin1
1
Interna medicina, KBC 'Bezanijska Kosa', 2Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje', 3Institut za
kardiovaskularne bolesti KCS,
12 P 21.
NEUROLOŠKE POJAVE U AFS: PRELIMINARNI REZULTAT NACIONALNOG AFS REGISTRA
Dragomir Marisavljevic(1), Ljudmila Stojanovic(1), Dusica Smiljanic (2), Ivo Elezovic(3), Dragana PopovicKuzmanovic(1), Milena Petkovic(1)
Interna medicina, KBC 'Bezanijska Kosa'(1), KBC Zemun(2), Institutut za hematologiju, Klinicki Centar Srbije
(3),Belgrade, Serbia
P 22.
PROFILAKSA OSTEOPOROZE U BOLESNICA SA SEL NA TERAPIJI GLUKOKORTIKOIDIMA
Suada Mulić, Drago Antić, Mario Križić, Nedima Kapidžić- Bašić, Senada Sarihodžić, Elmina Mulić
Reumatološko odjeljenje Klinike za interne bolesti UKC Tuzla, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC
Tuzla, Zavod za radiologiju UKC Tuzla Bosna i Hercegovina
P 23
ADULTNA STILOVA BOLEST - PRIKAZ SLUČAJA
D.Ćelić, T.Đurđević-Mirković, T.Ilić, M.Majić, I.Mitić
Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, KC Vojvodine, Novi Sad
METABOLIČKE BOLESTI ZGLOBOVA I KOSTIJU
P 24.
MENOPAUZA KAO FAKTOR NASTANKA OSTEOPOROZE KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM
ARTRITISOM
Matijević R1, Stupar N2, Pilipović N2, Kecojević V1, Gojković Z1, Lalić I1.
1
KC Vojvodine, K. za ortopedsku hirurgiju I traumatologiju, 2 Institut za reumatologiju, Beograd
P 25.
VREDNOSTI DEXA NALAZA U ZAVISNOSTI OD BROJA POROĐAJA KOD PACIJENATA SA
REUMATOIDNIM ARTRITISOM
Matijević R, Stupar N2, Pilipović N2, Kecojević V1, Gojković Z1, Lalić I1
1
KC Vojvodine, K. za ortopedsku hirurgiju I traumatologiju, 2 Institut za reumatologiju, Beograd
P 26.
VITAMIN D I VREDNOSTI KOŠTANE GUSTINE KOD PACIJENATA OBOLELIH OD JUVENILNOG
IDIOPATSKOG ARTRITISA (JIA)
D. Lazarević 1, J. Vojinović 1, A. Dimić 2
1
Klinika za dečje i interne bolesti, KC Niš; 2 Institut Niška Banja
P 27.
SNIŽENA KOŠTANA GUSTINA I RIZIKOFAKTORI KOD MUŠKARACA MLAĐIH OD 50 GODINA U
OPŠTINI INĐIJA
Iriški V.
Dom zdravlja, Inđija
P 28.
PRELOMI I SMANJENA KOSTANA GUSTINA KOD MUSKARACA
Rozita Filipov,Aleksandar Dimić,Jelena Jovanović,Katarina Marković,Slađana Bozilov
13 Institut Niska Banja,Niska Banja
P 29.
INCIDENCA OSTEOPOROTSKIH VERTEBRALNIH FRAKTURA KOD STARIJIH
POSTMENOPAUZNIH ZENA – NAŠA ISKUSTVA
Mirjana Karadžić, Dragan Menković
Institut za lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i srčanih bolesnika 'Niška Banja' Niš
P 30.
KOŠTANA GUSTINA U BOLESNICA SA PRELOMOM KUKA
Vesna Bošnjaković, Aleksandar Dimić, Sonja Stojanović, Slađana Božilov
Institut za lečenje i rehabilitacviju„Niška Banja' Niš
P 31.
SERUMSKE KONCENTRACIJE 25-OH-D3 I TELESNA TEŽINA KOD VERTEBRALNIH I
NEVERTEBRALNIH PRELOMA
Milan Petronijević, Milan Ćirković, Gorica Ristić, Branislava Glišić, Dušan Stefanović
Klinika za reumatologiju, VMA, Beograd
P 32.
ZNAČAJ ODREĐIVANJA KONCENTRACIJE VITAMINA D U PREVENCIJI PRELOMA KOD
POSTMENOPAUZNIH ŽENA
Milan Ćirković, Milan Petronijević, Gorica Ristić, Branislava Glišić, Dušan Stefanović
Klinika za reumatologiju, VMA, Beograd
P 33.
MINERALNA KOŠTANA GUSTINA KOD BOLESNIKA SA DEKOMPENZOVANOM CIROZOM JETRE
ALKOHOLNE I VIRUSNE ETIOLOGIJE
Biljana Obradović-Tomašević(1), Ratko Tomašević(2), Dragana Đorđević(1), Koviljka CCobeljić(1), Nenad
Josifović(1).
(1)Kliničko bolnički centar Zemun, Reumatološko odeljenje
(2)Kliničko bolnički centar Zemun, Gastroenterohepatološko odeljenje
P 34.
MINERALNA KOŠTANA GUSTINA I MULTIPLA SKLEROZA
Sladjana Božilov , Aleksandar Dimić ,Vesna Bošnjaković, Sonja Stojanović
Institut Niška Banja
P 35.
UTICAJ BIOHUMORALNIH MOLEKULA NEUROENDOKRINE AKTIVACIJE NA MINERALNU
KOSTANU GUSTINU U SRČANOJ INSUFICIJENCIJI
Biljana Bozić1,2, Goran Lončar3, Nenad Prodanović4, Vojkan Čvorović5, Sinisa Dimković3, Biljana Putniković5,
Zoran Radojičic6, Vera Popović7
1
Institut za fiziologiju i biohemiju, Bioloski fakultet, Univerzitet u Beogradu,2 Institut za medicinska istrazivanja,
Vojnomedicinska akademija,3 Kliničko bolničku centar "Zvezdara',4 Vojnomedicinska akademija,5 Kliničko bolnički
centar "Zemun',6 Institut za statistitku, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,7 Institut za
endokrinologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije
P 36.
MALAPSORPCIONI SINDROM I OSTEOPOROZA
14 G.Dželetović(1), A.Jovanović(2), T.Novaković(2), B.Inić-Kostić(3), S. Ivić(4)
ZZZZ „RŽ“ Srbija(1),Medicinski fakultet K.Mitrovica(2),Dom zdravlja Gračanica(3),KBC Priština(4)
P 37.
IDIOPATSKA JUVENILNA OSTEOPOROZA
Lazić Ljiljana, Marinković Olga, Zlatanović Dragan
Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, KC Niš
DEGENERATIVNE BOLESTI ZGLOBOVA I KIČMENOG STUBA
P 38.
PREDIKTORI KVALITETA ŽIVOTA PACIJENATA SA ARTROZOM KUKA I KOLJENA POSLIJE
ARTROPLASTIKE
Jandrić S, Jovičić Ž.
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović',Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i
Herzegovina
P 39.
GOJAZNOST KAO FAKTOR RIZIKA KOD BOLESNICE SA GONARTROZOM - prikaz slučaja
Zlatica Petković(1), Tatjana Novaković(1), Srbislava Milinić(1), Bogdan Dejanović(1), Gordana Nikolić(1), Milos
Mirković (1), Biljana Inić (3), Suzana Todorović (2)
1
Medicinski fakultet Prstina-Kosovska Mitrovica, 2Interna klinika KBC Pristina-Gračanica
3
Dom Zdravlja Gračanica
P 40.
UTICAJ QTF KLASIFIKACIJE NA USPJEŠNOST I DUŽINU LIJEČENJA TRZAJNE POVREDE
VRATNE KIČME
Žani Banjanin, Jadranka Pešević-Pajčin, Brankica Galić
CBR centar Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović', Laktaši ; Ambulanta porodične medicine Dom zdravlja,Banja
Luka
FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA REUMATSKIH BOLESNIKA
P 41.
ISHOD STACIONARNE REHABILITACIJE BOLESNIKA SA OSTEOPOROTIČNIM
PRELOMOM KUKA
Radosavljević N 1, Radosavljević Z 1, Milenković D 3, Vukomanović P 4
1
Institut za rehabilitaciju Beograd, odeljenje „Selters'Mladenovac“; 2Specijalna bolnica za interne
bolesti-Mladenovac; 3 Klinika za rehabilitaciju „Dr M.Zotović“ Beograd; 4ZU Lekovita-Mladenovac
P 42.
OPTIMALAN TERAPIJSKI PRISTUP U LEČENJU PRIMARNE OSTEOARTROZE
KOLENA
M. Milenković
Institut za reumatologiju, Beograd
15 P 43.
PRIMENA DOLORCLAST-A U TRETMANU BOLNE PETE
G. Marošan, L. Hajdu, S. Kitanović, N. Vlasaćević, R. Jarminac
Specijalna bolnica Termal – Vrdnik
P 44.
PROCENA EFEKTA BALNEOFIZIKALNOG LECENJA KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM
LUMBALNIM SINDROMOM
1
N.Pejcic-Bugarski, 2M.Stankovic, 3S.Kevic
1
Dom zdravlja Becej, Sluzba za fizikalnu medicinu i rehabilitacju, Jodna banja, Becej, Srbija
2
Opsta bolnica Vrbas, Sluzba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vrbas, Srbija
3
Klinicki centar Vojvodine, Klinika za rehabilitaciju Novi Sad, Vojvodina, Srbija
P 45.
MUZIKOTERAPIJA KAO MEDIJATOR U LECENJU BOLNOG RAMENA
Bozo Nesic1, Vladimir Ristic2, Stanisa Lazic3, Branimir Radulović4, Tamara Stanimirovic5, Anica Subic6
1
ZC Kladovo,Kladovo,2Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku,Beograd,3Zdravstveni
centar Bor,4Sluzba za fizikalnu medicinu,rehabilitaciju i reumatologiju,Beograd,5Dom zdravlja
Obrenovac,Obrenovac, 6Ambulanta Homeopatije, Loznica
P 46.
EFEKTI FIZIKALNE TERAPIJE NA REDUKCIJU BOLA KOD DJEČAKA SA JUVENILNIM
ANKILOZANTNIM SPONDILITISOM:-PRIKAZ SLUČAJA
B.Marjanović, Đ.Stevanović-Papić, V.Solaja, G .Mirković, Z.Banjanin
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju»Dr M.Zotović»Banja Luka,RS
CBR; DZ Laktasi,Banja Luka,RS
P 47.
ULOGA FIZIJATRA U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOZI CERVIKALNOG SINDROMAPRIKAZ BOLESNIKA SA TUMOROM NAZOFARINGSA
1
M. Stankovic, 2S. Popovic-Petrovic
1
O.B.Vrbas, Sluzba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Vrbas, Srbija
2
Institut za onkologiju Vojvodine, Zavod za rehabilitaciju, S.Kamenica, Vojvodina
P 48.
EFEKTI FIZIKALNE TERAPIJE I EDUKACIJE PACIJENTA SA RA NA KVALITET
ZIVOTA-PRIKAZ SLUČAJA
S.Popeskov ,S.Jandrić, B.M.Krčum ,D.Savičić, S.Balaban
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «Dr Miroslav Zotović»,Banja Luka, RS
P 49.
FEKTI FIZIO-REHABILITACIONOG TRETMANA KOD PACIJENTICE SA IZRAZENOM
OSTEOPOROZOM KAO POSLJEDICE PRIMJENE ANTIEPILEPTIKA -PRIKAZ SLUČAJA
R.Šukalo ; S. Jandrić , LJ.Topić, B. Jovanović, T.Talić, V.Buzadzija
Zavod za rehabilitaciju dr Miroslav Zotović ,Banja Luka
16 DRUGE REUMATSKE BOLESTI
P 50.
CARPAL TUNNEL SYNDROM UDRUŽEN SA MYELOMA MULTIPLEX
Bogdan Dejanović(1), Gordana Jaksić(2), Ljiljana Smilić (1), Gordana Nikolić(1), Zlatica Petković (1),
Dragisa Rasić (1)
1. Medicinski Fakultet Pristina - Kosovska Mitrovica,2. Zdravstveni Centar Kosovska Mitrovica
P 51.
STRES FRAKTURA TIBIJE – PRIKAZ BOLESNICE
Dragoslav Jablanović, Srdjan Šerić
Institut za reumatologiju, Beograd
P 52.
HEMANGIOM PRŠLJENA-PRIKAZ BOLESNIKA
Srđan Šerić, Dragoslav Jablanović, Danijel Marčetić
Institut za reumatologiju Beograd
P 53.
OSTEODENZITOMETRIJSKI NALAZ I UČESTALOST PRELOMA KOD BOLESNICA SA POSTMENOPAUZNOM OSTEOPOROZOM U SRBIJI‐ PRELIMINARNI REZULTATI PROGRAMA“BONLINK” Jelena Vasić1, Aleksandar Jovanovski2, Zoran Grujić3, Vesna Ristanović 4, Mirjana Karadžić5 ispred radne grupe „Bonlink“ 1
Zavod za zaštitu zdravlja radnika ŽTP, Beograd, 2 ZC Šabac 3Specijalna bolnica banja Koviljača, 4Opšta bolnica Užice, 5Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja” P 54.
DA LI NAŠ PACIJENT IMA DVA KRISTALNA ARTRITISA: GIHT I PSEUDOGIHT? -prikaz slučaja
Nikola Roganović, Olivera Pajić-Stanković, Goran Radunović
Institut za reumatologiju, Beograd
17 PROGRAM PRATEĆIH DOGAĐAJA
SREDA: 15.09.2010
16,55-17,25
PAUZA – KOKTEL
17,30-18,15
SALA ZVEZDA
GLIKOKORTIKOIDIMA IZAZVANA OSTEOPOROZA (GIOP) –
MESTO I ZNAČAJ VITAMINA D I ANALOGA
Moderator: Prof. dr Jelena Vojinović, KC Niš
Steroidi i GIOP: glikokortikoidni hormon v.s. D hormon
Prof. dr Jelena Vojinović, KC Niš
GIOP – D hormone in prevention and treatment
Prof. dr Maurizio Cutolo, Italy
Alfakalcidol u prevenciji i terapiji GIOP-a- medicina zasnovana na dokazima
Prof. dr Dušan Stefanović, VMA, Beograd
18,15-18,25
PAUZA
SALA ZVEZDA
18,25-18,40
AKTIVNE IZOFORME NSAIL – PUT KA BOLJOJ BEZBEDNOSTI
Doc. dr Nada Vujasinović-Stupar
18,40-18,55
EFIKASNOST INTRAARTIKULNE PRIMENE HIJALURONSKE KISELINE U
LEČENJU OSTEOARTRITISA KOLENA I POREĐENJE SA
KOMBINOVANOM PRIMENOM HODROPROTEKTORA I FIZIKALNE
TERAPIJE
Mr sci. dr Miroljub Milenković
19,30-20,00
VELIKA SALA
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
KRISTALNA SALA
20.00 -20.45 ZRELOST LEČENJA OSTEOPOROZE
Koreni problema i rešenja
Prof. dr Aleksandar Dimić
Plodovi rada – petogodišnje iskustvo lečenja sa ibandronatom u Srbiji
Dr Katarina Simić-Pašalić
Stabilna grana-intravensko lečenje osteoporoze
Prof. dr Branka Kovačev-Zavišić
Zdravo stablo-dugotrajna efikasnost bisfosfonata
Doc. dr Milan Petronijević
Zaključak
Prof. dr Aleksandar Dimić
18 ČETVRTAK: 16.09.2010
SALA ZVEZDA
16.30-17,15 AKCIJA NA OBA FRONTA- ISTOVREMENA IZGRADNJA UZ
SPREČAVANJE DALJE RAZGRADNJE KOSTI: BUDUĆNOST
LEČENJA OSTEOPOROZE
Moderator: Prof dr Nada Pilipović, Beograd
How to strenghten bone ?
Prof. dr Dieter Felsenberg , Berlin, Nemačka
Stroncijum ranelat u praksi: rana prevencija i kontinuirana zaštita od preloma
Prof. dr Aleksandar Dimić, Niš
Zašto je stroncijum ranelat karika koja nedostaje u lečenju osteoporoze ?
Prof. dr Branka Kovačev-Zavišić, Novi Sad
17,15-17,25
17,25-17,40
17,40-17,55
PAUZA
SALA ZVEZDA
PRVI I NAJBOLJE DOKUMENTOVANI BOLEST –
MODIFIKUJUĆI LEK U TERAPIJI ARTROZA – KLINIČKO ISKUSTVO
Prim. dr sci med Olivera Ilić- Stojanović, Institut za rehabilitaciju, Beograd
FARMAKOKINETIKA LEKA - KRISTALNI GLUKOZAMIN SULFAT
Prim. dr sci med Olivera Ilić- Stojanović, Institut za rehabilitaciju, Beograd
17,55-18,05
PAUZA
18,05-18,50
SALA ZVEZDA
POZITIVNO RAZMIŠLJANJE
Moderator: Prof. dr Dušan Stefanović
Novo
Mogućnost lečenja RA prema osobinama bolesti
Prof. dr Jelena Vojinović
Pozitivno
Primena rituksimaba kod seropozitivnih bolesnika
Prof. dr Dušan Stefanović
Lično
MabThera u Srbiji – rezultati 4 godine lečenja
Prof. dr Tatjana Ilić
Iskustvo
Višegodišnje praćenje efikasnosti i bezbednosti rituksimaba
Prof. dr Radmila Petrović
19 20,00-20,45
SALA HOTELA BREZA
NOVA KOST-NOVA NADA U SPREČAVANJU PRELOMA
Dijagnostika I lečenje osteoporotičnih preloma
Prof. dr Aleksandar Dimić
Prelom više nije ono što očekujemo – teraparatid, naša iskustva
Prim .dr Milena Đurić
PETAK: 17.09.2010
SALA ZVEZDA
13.00-13.15 NSAIDS: VILLAINS OR HEROS?
Dr U.Rama Krichna Rao
13.15-13.30
HEPATOTOKSIČNOST NESTEROIDNIH ANTIINFLAMATORNIH LEKOVA
Prof. dr Darko Nožić
13.30-13.50
PAUZA - KOKTEL
13.50-14,35
SALA ZVEZDA
OSTEOARTRITIS - NOVE MOGUĆNOSTI DIJAGNOSTIKE I LEČENJA
Osteoartritis – značaj problema
Prof. dr Nemanja Damjanov
Intraartikularna terapija osteoartritisa
Prof. dr Zoran Anđelković
VELIKA SALA
20.00-21.00
KONTRASTI SVETLA
Moderator: Prof. dr Nemanja Damjanov
Odabir kadra - Da li biološki lekovi mogu biti upoređivani?
Dr sci. med. dr Predrag Ostojić
Fokus – Rezultati upoređivanja efikasnosti bioloških lekova
Prof. dr Nemanja Damjanov
Album-Naša iskustva
Mr sci. dr Gorica Ristić
Razvijanje filma
Prof. dr Nemanja Damjanov
20 SUBOTA:18.09.2010
SALA ZVEZDA
09,00-09,15
BOLNI MIŠIĆNI SPAZAM
Prim. dr Marija Terek
09.15-09,30
HYDROKSYAPATITE COMPLEX (MCHA)- NAJBEZBEDNIJI KALCIJUM ZA
ZDRAVE KOSTI
Doc. dr Nada Vujasinović-Stupar
09,30-09,45
HONDROPROTEKTORI U LEČENJU ARTROZA: ISTINA ILI ZABLUDA ?
Dr sci. med .Slobodan Branković
09,45-10,00
OPTIMALNO LEČENJE OSTEOPOROZE
Prof. dr Nada Pilipović
21 OPŠTA OBAVEŠTENJA
Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Udruženja reumatologa Srbije i
Instituta za reumatologiju u Beogradu, održava se u hotelu “Zvezda” u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 15. do 18.09.
2010. godine. Generalni sponzor Kongresa je Roche d.o.o..
Izvršni organizator Kongresa je turistićka organizacija “Mondorama”- Beograd.
Registracija
Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije. Kotizacija za učesnike kongresa iznosi 250 (220) evra u
dinarskoj protivvrednosti. Plaćena kotizacija omogućava prisustvo kongresu, kongresni materijal, ID kartice,
sertifikat o prisustvu kongresu i “pričaonicama” i predviđeni društveni program.
STRUČNI RAD KONGRESA
Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu hotela "ZVEZDA", 15.09.2010. godine od 12
časova.
Početak stručnog rada predviđen je za 15.09.2010. godine u 14 časova.
Predavanja po pozivu, usmena saopštenja, "pričaonice" i sponzorisani simpozijumi održavaće se u kongresnoj sali hotela
"ZVEZDA".
Vreme izlaganja plenarnih predavanja je 30 minuta, po pozivu 20 minuta, a originalnih saopštenja do 5 minuta. Vreme za
pojedinačne diskusije ograničeno je na 2 minuta. Za usmena saopštenja na raspolaganju je video bim.
Postere treba postaviti u sredu 15.09.2010. godine u periodu od 13.00 do 14,00 h, a skinuti 18.09.2010. godine nakon završetka
rada kongresa. Predviđena veličina postera je 0,80 m visine x 1,00 m širine. Drugog dana Kongresa (17.09.2009.) u periodu 1818,45 časova biće organizovana diskusija sa autorima postera u sali za postere. Istovremeno će učesnici Kongresa anonimno
ocenjivati kvalitet postera, nakon čega će biti proglašen i nagrađen najbolji poster.
U okviru stručnog programa biće organizovana više "pričaonica" sa temama posvećenim aktuelnim reumatskim problemima, pod
rukovodstvom. Učesnicima "pričaonica" dodeliće se potvrde o učestvovanju (sertifikat) od strane Udruženja reumatologa Srbije.
Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije i svi učesnici Kongresa dobiće uverenje (sertifikat) o
učestovanju u radu Kongresa sa brojem časova naučnog sadržaja Kongresa i bodovima za svoje učešće.
Broj bodova za predavača, odnosno za usmene prezentacije je 12 bodova, za poster prezentaciju 9 bodova. Za pasivno učešće
na Kongresu predviđeno je 6 bodova.
Skupština Udruženja reumatologa Srbije održaće se nakon završetka stručnog rada Kongresa u subotu, 18.09.2009. godine.
NAGRADE
U toku rada Kongresa Komisija, odabrana od strane Organizacionog i Naučnog odbora Kongresa, dodeliće nagradu za najbolji
rad na Kongresu kao i najbolji rad u grupi mladih naučnika, do 40 godina starosti.
Nagrada za najbolji poster biće dodeljena na predlog učesnika Kongresa.
Pored ove nagrade donesena je odluka da se dodeli i nagrada autoru koji je u periodu između dva kongresa, odnosno od
septembra prošle do 1. avgusta ove godine, objavio najviše radova međunarodnog značaja, svrstanih u grupu R50, tj.
plenarno predavanje po pozivu na skupu međunarodnog značaja štampano u celini (dokaz - originalni poziv) (R53) i rad saopšten
22 na skupu međunarodnog značaja štampan u celini (R54).
DRUŠTVENI PROGRAM
Sreda, 15.09.2010. godine u 21 h. - svečano otvaranje Kongresa sa večerom
Četvrtak,16.09.2010. godine, 12,30-16,30 h - piknik – ( ručak u restoranu Kruna)
Četvrtak,16.09.2010. godine – 21 h večera u hotelu Breza,
Petak 17.09.2010. godine, 15,00-19,00 h – Izlet (Obilazak manastira „Ljubostinja” - ručak i degustacija vina u Vili” Raj „ )
Petak 17.09.2010. godine, 21 h - Večera (svečana sala hotela „Zvezda”)
Nadamo se da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da pored napornog rada nađu vremena za druženje i uživanje u
umetničkom i zabavnom programu koji je planiran u toku Kongresa.
23 
Download

PROGRAM KONGRESA SREDA: 15.09.2010