BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF-U U ISTOČNOM SARAJEVU
Ime i prezime
Datum rođenja
Mjesto rođenja
OPŠTI PODACI
Snježana Milinković
26. 04. 1975.
Sarajevo
E-mail
Web
Kontakt telefon
KONTAKT PODACI
[email protected]
OBRAZOVANJE
Dodiplomski studij
Institucija
Stečena titula
Godina
Postdiplomski studij
Institucija
Stečena titula
Godina
Elektrotehnički fakultet Podgorica
Diplomirani inženjer elektrotehnike,odsek za Elektroniku, telekomunikacije i
računare
2004
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Magistar tehničkih nauka, oblast Računarstvo i informatika
2009
IZBORI U ZVANJA
Asistent
Uža naučna oblast
Godina izbora
Institucija
Viši asistent
Uža naučna oblast
Godina izbora
Institucija
Računarstvo i informatika
2004
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
Računarske nauke i Informacione nauke
2009
Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
VAŽNIJI OBJAVLJENI NAUČNI I STRUČNI RADOVI
Snježana Milinković, Milena Stanković, XML za struktuiranje i organizovanje komponenti
SCORM paketa sadržaja, Infoteh Jahorina, 2009
Snježana Milinković, Miljana Bratić, Testiranje softvera za mobilne računarske uređaje,
Infoteh Jahorina, 2009
Snježana Milinković, Miljana Bratić, Aplikacija i baza podataka za biblioteku Elektrotehničkog
fakulteta u Istočnom Sarajevu, XIV Kongres JISA DICG, Herceg Novi, 2009
Snježana Milinković, Milena Stanković, Pridruživanje metapodataka komponentama SCORM
modela sadržaja, Infoteh Jahorina, 2010
Snježana Milinković, Milena Stanković, Miljana Bratić, Struktuiranje i organizacija SCORM
kompatibilnog nastavnog sadržaja korišćenjem XML tehnologije, XV Kongres JISA DICG,
Herceg Novi, 2010
Snježana Milinković, Milena Stanković, Prednosti korišćenja XML-a u razvoju LMS sistema,
Međunarodni naučno-stručni skup ITeO, Banja Luka, 2010
Vladimir Vujović, Branko Perišić, Budimir Kovačević, Snježana Milinković, Kreiranje dinamičkih
interfejsa zasnovanih na meta-šemama, Infoteh Jahorina, 2011
VAŽNIJI PROJEKTI/TEHNIČKA RJEŠENJA/PATENTI
Integracija WEB, SMS i RFID tehnologija i sistemu za evidenciju nastavnih aktivnosti, kontrolu i
praćenje kvaliteta na visokoškolskim ustanovama, finansiran od strane Ministarstva nauke i
tehnologije RS, 2011-2012.
Primjena poslovne inteligencije u analizi, planiranju i upravljanju poslovnim procesima na
visokoškolskim ustanovama, finansiran od strane Univerziteta u Istočnom Sarajevu i
Ministarstva nauke i tehnologije RS, 2011.
Veb aplikacija za anketiranje studenata kao softverska podrška u procesu osiguranja kvaliteta
na visokoškolskim ustanovama, finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije RS, 2010.
SEE-GRID-2, razvoj aplikacija i servisa za podršku e-nauci u Jugoistočnoj Evropi, 2007-2008.
SEE-GRID, razvoj elektronske infrastrukture za podršku e-nauci u Jugoistočnoj Evropi, 20052007.
Download

Mr Snježana Milinković - ETF:Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo