SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA,
NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE - SSVOONK
BIH
Samostalni sindikat radnika srednjeg obrazovanja Bosne i Hercegovine je formiran 30. maja 1990.godine.
Razvojem i radom 2007.godine Sindikat mijenja naziv u Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja,
nauke i kulture BiH , tako da danas Sindikat ima članstvo iz srednjeg, visokog obrazovanja, kulture i nauke.
Ovaj Dan je prilika da se najzaslužnijim članovima Glavnog odbora, Predsjedništva SSVOONK-a BiH,
kantonalnim odborima i sindikalnim organizacijama dodjele priznanja za rad na zaštiti i poboljšanju
ekonomsko-socijalnog položaja članova SSVOONK-a BiH, kao i pet priznanja posthumno.
Za izuzetan doprinos u afirmaciji Sindikata i digniteta prosvjetnih, naučnih i kulturnih radnika Bosne i
Hercegovine, Glavni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH je donio
Odluku o dodjeli priznanja slijedećim zaslužnim pojedincima:
Plaketa:
Emina Pandžo-Hasanbegović
Zahvalnica:
Mehmedalija Lilić
Aida Arifović
Selman Velid
Enes Čizmić
Hakija Babačić
Mevlida Altumbabić
Ilija Mikić
Nermina Čeliković
Muhamed Azabagić
Azra Gazibegović
Safet Kujović
Hamo Suljanović
Rabija Haračić
Ibrahim Sirćo
Zijad Bukurević
Nedžad Jahić
Abdulah Serezlija
Sabahudin Puljarga
Nahid Crnica
Milada Orman
Jasminka Šunje
Sabina Ćosić-Ćemalović
Faruk Bešlić
Mušan Alihodžić
Omer Dukić
Faruk Čupović
Samka Hadžihasanović-Midhat
Senada Salihović
Suada Karić
Islam Zulović
Šemso Išerić
Azra Emić
Sadudin Nalić
Fadil Čeljo
Safet Begović
Smajo Čelik
Ahmo Ćurovac
Alija Džemidžić
Fikret Terović
Merzuk Cacan
Dženana
Tanović-Hamzić
Žarko Misilo
Diadema Orman
Posthumno:
Tvrtko Malić
Izet Suljević
Ismet Opardija
Mehmed Pajević
Samira Balavac
U vremenu teške ekonomske i političke situacije u Bosni i Hercegovini, neophodno nam je
jedinstvo i solidarnost čime ćemo ostvariti snagu koja može obezbijediti bolji obrazovni
sistem za sve učenike, studente, bolje uslove za kulturne institucije, a naročito obezbijediti
očuvanje dostignutih prava radnika, kao i ojačati sve aktivnosti na poboljšanju
ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u institucijama odgoja, obrazovanja, kulture i
nauke.
Ovom prilikom se zahvaljujemo svim članovima Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja,
odgoja, nauke i kulture BiH, koji svojim radom doprinose jačanju obrazovnog sistema,
kulturnih i naučnih institucija što promoviše državu Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
Naročito se zahvaljujemo članovima našeg Sindikata na odanosti i privrženosti sindikalnom
pokretu, čime se doprinosi očuvanju i jačanju Sindikalnog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Download

sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture