-
-
-
-
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
Сервис и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ I-18/14
1 / 48
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП „Новосадска топлана“
Нови Сад, Владимира Николића бр. 1. www.nstoplana.rs
2.
Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним
набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12)
3.
Предмет поступка јавне набавке: Сервис и калибрација аналитичке опреме за
мониторинг емисије
4.
Резервисана набавка: не
5.
Eлектронска лицитација: не
6.
Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
7.
Контакт: Бранислав Трамошљанин, факс 021/4881-176, адреса електронске
поште [email protected]
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Сервис
и калибрација аналитичке опреме за мониторинг емисије, назив из ОРН услуге
услуге калибрације(баждарења) и ознака из ОРН: 50433000.
2.
Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема
3.
Подаци о оквирном споразуму: нема
2 / 48
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима
Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене
услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у
складу са конкурсном документацијом.
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
3.2 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није
уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз
понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или
потписивање уговора.
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
понуђача у своје име.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног
отварања понуда.
3.3 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
3.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
3 / 48
3.5 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту
где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се
први пут отвара.
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити, лично или поштом, на адресу:
ЈКП „Новосадска топлана“
21000 Нови Сад ул. Владимира Николића бр. 1.
са назнаком:
„Понуда за oтворени поступак I-18/14 – НЕ ОТВАРАЈ“
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду.
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку
понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог
понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно
учествовати само у једној заједничкој понуди.
3.6 ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном
облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено,
означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на
коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за
отворени поступка I-18/14 – НЕ ОТВАРАЈ".
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда
се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за
подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће
наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.
3.7 ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року
одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 16.04.2014.
године до 09 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће
се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
4 / 48
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
Наручиоца, дана 16.04.2014. године са почетком у 10 часова.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.8 РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ
ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1)
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2)
учинио повреду конкуренције;
3)
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4)
одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног
може бити:
1)
правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2)
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3)
исправа о наплаћеној уговорној казни;
4)
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5)
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони
односи;
6)
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе
понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова
групе понуђача.
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке
води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
5 / 48
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.
Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку
закључења уговора, да Наручиоцу поднесе бланко соло меницу са меничним
овлашћењем на износ од 15% вредности уговора, на име гаранције за добро извршење
посла, без пдв-а.
3.9 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда, да
изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за
подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без
одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном
року, представљају саставни део конкурсне документације.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок
за подношење и објави обавештењe о продужењу рока за подношење понуда.
3.10 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде
морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према
Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке
прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да
буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за
извршење набавке.
Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу
са Законом.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се
доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76.
Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа
дефинисаних конкурсном документацијом.
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:
попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла
попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све
остале чланове групе понуђача
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и
обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе
6 / 48
понуђача у своје име.
3.11 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца
и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија
понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци,
закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу
предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за
извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о
пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80.
Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне
набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б –
Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава,
потписује и оверава подизвођач у своје име.
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на
агажовање подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност Наручиоца.
3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима
7 / 48
који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ
(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити
оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.
Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.
Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености
услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који
су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени oбрасци и изјаве на
предвиђени начин:
попуњен, потписан и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне
својине
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава понуђача о финансијској
гаранцији
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди
попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8 – Потврда референтних услуга
докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76.
предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом
обрасци и докази у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача
подноси заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са
подизвођачем
средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 3.19. овог упутства
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених
информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног
знања, Наручилац ће одбити као неосноване.
3.13 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде,
одбије све неприхватљиве понуде.
3.14
ДОДАТНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
И
ПОЈАШЊЕЊА
КОНКУРСНЕ
Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – позив за јавну
набавку бр. I-18/14.“ Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано
лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Новосадска топлана» Нови Сад,
8 / 48
21000 Нови Сад, Владимира Николића бр. 1. или факс број 021/ 4881-176 или e mail
[email protected]
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити
Понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет
страници.
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона
3.15 ЦЕНА
Цене у понуди изразити у динарима.
Понуђена цена је фиксна.
Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.
Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.
У Обрасцу понуде треба навести укупну цену, док у Обрасцу структуре цене треба на
предвиђеним местима у табели навести цене без ПДВ по датим позицијама, укупну
цену без и са ПДВ и укупан износ ПДВ.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
3.16 НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање ће бити извршено у року од 30 дана по испостављеној фактури за извршене
услуге.
Авансно плаћање није предвиђено.
3.17 РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ
Рок извршења не може бити дужи од 30 календарских дана за редован сервис
анализаторских система по позиву одговорног лица Наручиоца.
С обзиром да ће се услуге изводити у току грејне сезоне, односно у току рада топлотних
извора, време и динамика извршења услуга ће се по потреби усклађивати са условима
Наручиоца. У нормалним условима, када не постоје ограничења за извршење услуга,
очекује се од понуђач да у року од 5 дана, од дана примања појединачног позива,
9 / 48
отклони све недостатке и заврши интервенцију.
Време доласка на интервенцију по пријему позива је максимално 2 сата.
3.18 ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок на сву уграђену опрему и извршене услуге мора бити минимално 12
месеци од датума потписивања Записника о примопредаји предметних услуга.
а) Гаранција за услугу редовног сервиса је 12 месеци, рачунајући од дана потписивања
записника о примопредаји предметних услуга.
б) Гаранција на испоручене резервне и потрошне делове је 12 месеци од датума
инсталације и пуштања у рад.
Гаранцију на извршену услугу сваке појединачне калибрације покрива сертификовани
калибрациони интервал за сваку полутантску компоненту појединачно у условима
стабилног одвијања технолошког процеса и биће потврђена приликом издавања
Записника о извршеној калибрацији.
Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом
примопредаје уговорених услуга и покажу у току гарантног рока, осим недостатака
насталих услед неправилног коришћења извршених услуга, у најкраћем примереном
року, односно у року од 8 дана од дана рекламације.
3.19 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
У понуди понуђач је дужан да приложи бланко соло меницу са меничним овлашћењем
на износ од 10% вредности понуде, без ПДВ, на име гаранције за озбиљност понуде, са
роком важење најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
Меница је саставни део понуде. Сваку понуда која се достави, а није покривена
меницом, Наручилац ће одбити као неприхватљиву.
Меница може бити наплаћена у случајевима:
ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је Наручилац
прихватио
у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном
року;
у случају да понуђач не достави захтеване гаранције предвиђене уговором.
Понуђач у понуди подноси и оверену копију (од стране пословне банке) важећег
картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са
рачуна понуђача код те пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију менице од
стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и
овлашћења код Народне банке Србије.
Меницу потписује законски заступник на начин одређен Законом о меници. У случају
да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача у понуди се
доставља и овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање
менице и меничног овлашћења за конкретан посао.
10 / 48
Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1.
2. и 6. „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената
платног промета“.
Изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да Наручиоцу поднесе
бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% вредности уговора, на
име гаранције за добро извршење посла, без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од
рока на који је Уговор закључен.
Истовремено, предајом менице из изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда
оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа
овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те
пословне банке, као и оверен захтев за регистрацију менице од стране пословне банке
која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне
банке Србије. Изабрани понуђач је у обавези да у тренутку закључења уговора
Наручиоцу преда и фотокопију ОП обрасца.
Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза изабраног
понуђача, након чега се враћа истом.
Све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно
Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења
(Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.
У вези са овим понуђач у понуди подноси одговарајућу изјаву која је дата у Обрасцу бр.
5. конкурсне документације.
3.20 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора за јавну набавку је „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
1. Понуђена цена
2. Рок извршења редовног сервиса анализаторских система
Укупно:
95 пондера
5 пондера
100 пондера
1. Понуђена цена
Ред.бр.
1.1.
1.2.
1.3.
поделемент критеријума
Укупна цена редовног сервиса анализаторских
система - сервис и калибрација ACF-NT и PPACE10 анализатора – укупно позиције 1+2
Укупна цена резервних делова за одржавање
опреме за континуални мониторинг - ACF-NT и
PPA-CE10 анализатора – укупно позиције A+B+C
Цена норма сата сервисног инжењера без ПДВ-а
[дин/час] – позиција D.2
11 / 48
Максималан број
пондера (бодова)
80
8
7
Начин бодовања:
1.1.Укупна цена редовног сервиса анализаторских система - сервис и калибрација ACFNT и PPA-CE10 анализатора – укупно позиције 1+2 [дин] - максималан број бодова
80
Најнижа цена редовног сервиса носи максимални број бодова.
Бодује се на следећи начин
Xi
80
80
2
C1i
1
C1m in
где су:
C1min минимална понуђена цена редовног сервиса
C1i
цена редовног сервиса i–те понуде
Xi
број бодова i–те понуде
1.2.Укупна цена резервних делова за одржавање опреме за континуални мониторинг ACF-NT и PPA-CE10 анализатора – укупно позиције A+B+C [дин] - максималан број
пондера 8
Најнижа укупна цена резервних делова носи максимални број бодова.
Бодује се на следећи начин
Yi
8
8
2
C 2i
1
C 2 m in
gde su:
C2min минимална понуђена цена резервних делова
C2i
цена резервних делова i–те понуде
Yi
број бодова i–те понуде
1.3.Цена норма сата сервисног инжењера без ПДВ-а [дин/час] – позиција D.2 максималан број бодова 7
Најнижа цена норма сата носи максимални број бодова.
Бодује се на следећи начин
Zi
7
7
2
C 3i
1
C 3 m in
gde su:
C3min минимална понуђена цена норма сата
C3i
цена норма сата i–те понуде
Zi
број бодова i–те понуде
2. Рок извршења редовног сервиса анализаторских система
Максимално прихватљив рок извршења редовног сервиса је 30 дана.
12 / 48
Понуђач који понуди најкраћи рок извршења редовног сервиса биће оцењен са 5 бодова
по овом елементу критеријума
Понуде осталих понуђача ће бити оцењене на основу формуле:
најкраћи понуђени рок извршења
ОЦЕНА ПОНУДЕ = ________________________________ x 5
рок извршења i–те понуде
Уколико две или више понуда имају на крају оцене исти укупан број пондера, на две
децимале, а при томе су најбоље (са највећим укупним бројем пондера), као
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има већи број пондера за елемент
понуђена цена. Међутим, уколико те понуде имају једнак и број пондера за елемент
понуђена цена, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који оствари већи
број пондера у оквиру елемента рок извршења редовног сервиса анализаторских
система.
3.21 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача,
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке
понуде, у складу са чланом 93. Закона.
3.22 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.23 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту
права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од
највише 8 дана.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном
року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће
бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.
3.24 НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом
утврђени или означени као поверљиви.
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду
13 / 48
поверљивости података добијених у понуди.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне
податке који су прописима означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени
начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним
условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће
то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати
«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди
Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду
као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
3.25 ТРОШКОВИ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и
трошкови прибављања средства обезбеђења, који могу бити надокнађени у Законом
одређеном случају.
3.26 МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуђач није у обавези да дати Модел уговора попуњава, потписује и оверава и
доставља у понуди.
У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен
Уговор о јавној набавци.
3.27 ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона.
3.28 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
14 / 48
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.29 ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и
одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.
3.30 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са
назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. I-18/14“.
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину
достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд,
Немањина 22-26.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016,
сврха уплате: републичка административна такса јн. бр. I-18/14, прималац уплате: буџет
Републике Србије) уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
15 / 48
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку
јавне набавке и то:
1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и
као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за
привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица;
2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду;
3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту
пребивалишта.
Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене
евиденције.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда, и као доказ за правно лице потребно је
доставити потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврду Агенције за привредне регистре да код овог органа
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда
(докази издати након објављивања позива за подношење понуда)
4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверење
Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
16 / 48
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
предузетник као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле обавезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко
лице као понуђач, доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
1. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења
(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;
(доказ издат након објављивања позива за подношење понуда)
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)
17 / 48
Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у
поступку јавне набавке мора доказати:
1) да испуњава услов финансијског капацитета
 да у претходне три пословне године (2011, 2012. и 2013. годинa) има остварен
трогодишњи промет (приходе) од најмање 9.000.000,00 (деветмилиона) динара без
ПДВ-а;
Доказ испуњености услова: Биланс стања и Биланс успеха за претходне 3 (три)
обрачунске године (2011, 2012. и 2013. годину) са мишљењем овлашћеног ревизора
за 2011. и 2012. годину, ако је понуђач субјект ревизије и доказ да су биланси за
2013. годину предати у АПР.
 да у протекле 3 (три) године (01. март 2011. до 01. март 2014. године) пре дана
објављивања позива за ову јавну набавку није имао блокаду на својим текућим
рачунима;
Доказ испуњености услова: Потврда о подацима о неликвидности издата од стране
Народне банке Србије - Одељења за принудну наплату, за период протекле 3 (три)
године пре дана објављивања позива за ову јавну набавку на Порталу јавних
набавки.
2) да испуњава услов пословног капацитета
 да је овлашћен/ауторизован од стране произвођача опреме "ABB Automation
GmbH" Немачка за делатност сервиса и одржавања аналитичке опреме за
мониторинг емисије;
Доказ испуњености услова: Важећа Ауторизација понуђача од стране произвођача
опреме "ABB Automation GmbH" Немачка за делатност сервиса и одржавања
аналитичке опреме за мониторинг емисије.
 да поседује сертификат система квалитета EN ISO 9001;
Доказ испуњености услова: Фотокопија сертификата система квалитета EN ISO
9001.
 да поседује искуство у претходне 3 године (2011, 2012. и 2013.) на пружању услуга
сервисирања и калибрације аналитичке опреме за мониторинг емисије загађујућих
материја у ваздух, у минималном укупном износу од 9.000.000,00 дин (без ПДВ-а);
Доказ испуњености услова: оверена и потписана потврда претходних наручилаца/
крајњих корисника у претходне 3 године (2011, 2012. и 2013.) у складу са обрасцем
број 8.- Потврда референтних услуга.
Наручилац има право да не призна референце које се не односе на предметне
услуге.Понуђач који нуди извршење услуга, којем се признају референце, обавезује
се да ће и изводити те услуге. Признаваће се референце понуђача и чланова групе
понуђача, док се референце подизвођача неће се признавати.
Наручилац има право да провери наведене референце и да одбије понуду уколико
утврди неистинитост података наведених на обрасцу Потврде. У том случају
Наручилац ће понуђачу дати негативну референцу у складу са Законом о јавним
набавкама.
18 / 48
3) да испуњава услов кадровског капацитета
 да има најмање једно запосленo стручнo лице на неодређено време
(дипломирани инжењер електротехнике) које поседује лиценцу 350 - Одговорни
пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, или
лиценцу 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског
и средњег напона;
 да има најмање два запослена стручна лица на неодређено време, сервисна
инжењера, сертификована за рад са аналитичком опремом за мониторинг
емисије произвођача "ABB Automation GmbH" Немачкa
Докази испуњености услова:
-
-
-
Фотокопија одговарајућих М или М3-А образаца којима се потврђује пријава,
промена или одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица са
траженим звањем и лиценцом;
Фотокопија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени
носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да
му одлуком Суда части издата лиценца није одузета;
Фотокопија дипломе о завршеној школи за запослена лица са траженим звањем и
лиценцом;
Сертификат/ауторизација за стручно лице оспособљено за рад са аналитичком
опремом за мониторинг емисије произвођача "ABB Automation GmbH" Немачка;
Изјава понуђача којом потврђује да ће лица са траженим звањем и лиценцом која
су наведена, бити и извршиоци на предметним пословима.
4) да испуњава услов техничког капацитета:
 да располаже довољним техничким капацитетом за обављање понуђене услуге,
односно обезбеђује сав алат, основни и потрошни материјал, као и резервне
делове и опрему неопходну за пружање специфициране услуге, при чему мора
поседовати минимално један уређај за периодичну калибрацију гасног
анализатора (калибратор);
Доказ испуњености услова: Фотокопија извода из Књиге основних средстава и
Списак опреме и алата којима се обезбеђује сервисна подршка, оверен од стране
понуђача.
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона,
што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Услове у вези са
капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на
ангажовање подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа
наведеним у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи
из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком
конкурсне документације.
19 / 48
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона
Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе
понуђача, односно подизвођач, у своје име.
Начин достављања доказа:
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде,
доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет
страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
20 / 48
У случају сумње у истинитост достављених података Наручилац задржава право
провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је понуђач
приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог понуђача ће се
сматрати неприхватљивом и биће одбијена.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико и када је то одређено конкурсном документацијом,
подноси електронску понуду подноси електронску понуду у ком случају се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
21 / 48
5. ОБРАСЦИ
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:
адреса:
пошт.бр.
3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Шифра делатности:
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:
бр.рачуна:
7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача
код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац,
достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.
8.- Особа за контакт:
9.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:
а.- самостално,
б.- као носилац посла из групе понуђача
в. – са подизвођачем
(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
Напомена:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са
подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку
понуду.
22 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-А
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача
која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.
23 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-Б
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1.- Пун назив подизвођача: ___________________________________________________
2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________
3.- Матични број ____________________________________________________________
4.- Шифра делатности:________________________________________________________
5.- Порески број _____________________________________________________________
6- Број телефона ____________________________________________________________
7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________
8.- Особа за контакт_________________________________________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
М.П.
НАПОМЕНА:
Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача.
24 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12)
дајемо следећу
ИЗЈАВУ
У својству ____________________
(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.
У ________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица
_____________________________
25 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН I-18/14
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)
- пун назив фирме:________________________________
- седиште________________________________________
- матични број____________________________________
- шифра делатности_______________________________
- ПИБ___________________________________________
- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________
( име, презиме и функција)
- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке
- особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________
( име, презиме и функција)
ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:
- пун назив фирме:________________________________
- седиште________________________________________
- матични број____________________________________
- ПИБ___________________________________________
- особа за контакт )________________________________
(име, презиме)
- тел/факс______________е-маил_______________
-
-
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
пун назив фирме:________________________________
седиште________________________________________
матични број____________________________________
ПИБ___________________________________________
особа за контакт )_________________________________
(име, презиме)
тел/факс______________е-маил_______________
26 / 48
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку број I-18/14, објављеног дана
14.03.2014. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи:
1.
Укупна цена редовног сервиса анализаторских система - сервис и калибрација
ACF-NT и PPA-CE10 анализатора износи _______________________ динара
(словима _________________________________________________________) без пдв-а
2.
Укупна цена резервних делова за одржавање опреме за континуални мониторинг
- ACF-NT и PPA-CE10 анализатора – укупно позиције A+B+C износи ______________
динара (словима __________________________________________________) без пдв-а
3.
Цена норма сата сервисног инжењера – позиција D.2 износи _______________
динара (словима _________________________________________________) без пдв-а
4.
Рок плаћања: _____________________________
5.
Рокови извршења:
-
Рок извршења је ___ календарских дана за редован сервис анализаторских
система по позиву одговорног лица Наручиоца.
-
У току рада топлотних извора, време и динамика извршења услуга ће се по
потреби усклађивати са условима Наручиоц.У нормалним условима, када не
постоје ограничења за извршење услуга, рок извршења је ___ календарских
дана по позиву одговорног лица Наручиоца
-
Време доласка на интервенцију по пријему позива одговорног лица
Наручиоца је ___ сата.
6.
Гарантни рок: _______________________
7.
Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда
8.
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу,
као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Понуду дајем (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда
в) са подизвођачем
Место и датум ___________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
М.П.
27 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Poz.
1
OPIS
kod
jed.mere količina
jed.cena
(din)
SERVIS I KALIBRACIJA ACF-NT
ANALIZATORA
Servis pred kalibraciju FTIR spektrofotometra za
kontinualni monitoring emisije ABB ACF-NT.
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o servisu.
Isporuka i ugradnja zamenljivih delova u okviru
1.2
servisa ACF-NT iz tačke 1.1:
1.2.1 filter stone
1.2.2 set of gaskets FPM
1.2.3 filter insert , 1µm
1.2.4 o-ring set
1.2.5 sealing set
1.2.6 injector
1.2.7 nozzle, D 0.9 (FPM)
1.2.8 gasket set for SC-Block
1.2.9 hose nozzle
1.2.10 nozzle, D 0.5 (FPM)
1.2.11 flexible tubing , 1 m length
1.2.12 air filter , G1/8"
1.2.13 air filter , G1/4"
1.2.14 filter mesh outlet
Purge Gas Generator
1.2.15 Filter element
1.2.16 Moisture indicator
Kalibracija FTIR analizatora sa kalibracionim
rastvorima i kalibracionim gasovima; Kalibracija
FTIR spektrofotometra za kontinualni monitoring
1.3
emisije ABB ACF-NT za sve polutantske
komponente i O2; -Nabavka kalibracionih gasova
neophodnih za kalibraciju;
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o kalibraciji.
1.1
komplet
1
730682
730721
730641
990025
769027
768641
769061
769062
769189
768973
62666
4805885
4868313
990047
kom.
set
kom.
set
set
kom.
set
set
set
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
BX
75
kom.
kom.
1
1
komplet
1
UKUPNO POZICIJA 1:
2
2.1
SERVIS I KALIBRACIJA PPA-CE10
ANALIZATORA
Servis pred grejnu sezonu svih 5 NDIR analizatora
ABB PPA-CE10 sa uključenim pregledom,
čišćenjem, zamenom potrošnih delova analizatorske
opreme, grejanih linija, filterskih jedinica; Pregled
svih merača D-RX250 sa čišćenjem, zamenom
delova sondi, transmitera pritiska i temperature,
elektronike, evalucionih jedinica, pripadajućih
duvaljki sa crevima. Pregled i čišćenje ventilacionog
i klimatizacionog sistema, vizuelni pregled
analitičkih kućica. Redovan servis klima uređaja.
28 / 48
komplet
5
uk.cena
(din)
Poz.
OPIS
kod
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o servisu.
Pregled merača protoka D-FL 200 na emiteru kotla
K5 sa čišćenjem, zamenom delova ultrazvučnih
glava, elektronike, evalucione jedinice,
2.2
pripadajuće duvaljke sa crevima. Pregled transmitera
pritiska i temperature sa čišćenjem i zamenom
delova.
Isporuka i ugradnja zamenljivih delova u okviru
2.3
servisa PPA-CE10 iz tačaka 2.1 i 2.2:
2.3.1 condensate trap
8018512
2.3.2 filter membrane
801717
2.3.3 tube set for SR25/3
90P1060
2.3.4 filter mesh outlet
990047
2.3.5 disposable filter
8018418
2.3.6 filter stone
730682
2.3.7 set of gaskets FPM
730721
2.3.8 D-RX 250 Filter Cartridge
2.3.9 D-FL 200 Filter Cartridge L300x105/59mm
107 247
2.3.10 Filter za ventilaciju
PFR
Kalibracija PPA-CE10 analizatora, koja uključuje
span i zero manuelnu kalibraciju sa kalibracionim
gasovima svih polutantskih komponenti i O2
2.4
komponente. Nabavka kalibracionih gasova
neophodnih za kalibraciju.
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o kalibraciji.
jed.mere količina
komplet
1
ST
ST
SET
kom.
ST
ST
SET
kom.
kom.
kom.
5
5
5
1
5
5
5
5
1
3
komplet
5
jed.cena
(din)
uk.cena
(din)
UKUPNO POZICIJA 2:
UKUPNO POZICIJE 1+2:
Poz.
А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
OPIS
kod
jed.mere
REZERVNI DELOVI ZA ACF-NT ANALIZATORE
flange gasket, 115 x 77 x 2 mm
sealing washer, 75,5 x 41 x 2mm
filter stone
filter insert with flange
set of gaskets FPM
set of gaskets FPM (2 o-Rings)
flange with threaded bolt
temperature sensor
heating sleeve , 230V
insulating sheath
check valve
screw M4x50
base plate ( washer)
cover plate ( washer )
filter cover
Pressure Spring
filter insert, 1µm
596175
596223
730682
730683
730721
801993
852770
746371
8018410
8018412
730731
193409
271789
271790
311877
612050
730641
29 / 48
kom.
kom.
kom.
kom.
set
pak.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
jed.cena (din)
Poz.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
OPIS
o-ring set
profile seal (2 pcs.)
electr. connection, SC-block
oxygen sensor, complete
sealing set
injector
o-ring set for injector
nozzle, D 1.3 (FPM)
sealing set
nozzle, D 0.9 (FPM)
gasket set for SC-Block
hose nozzle
nozzle, D 0.5 (FPM)
high temperature lubricate (tube 10 g)
flexible tubing, 1 m length
nuzzle, D 1.2
solenoid valve, 2/2-way
circuit board valves,(nozzle D 1.2)
test gas block ASP
air filter, G1/8"
air filter, G1/4"
pressure switch
nozzle D 0.7 (FPM)
circuit board, sensor-CPU
fastening set
detector
o-ring for sample cell
window
o-ring for cell window
window, coated
MIR-module, compl.
laser power supply
power supply 12V DC
power supply 15V DC
power supply laser, shielded
power supply, source and laser
laser IR-series
display and control unit, complet, EN
system bus cable 2,0 m
system bus-plug with T-connection
System bus-plug with closing resistor
connection cable, (System Bus-internal)
connection cable, (System Bus)
power supply unit AO2000 w/o AMC
filter mesh outlet
G-fuse, 2A M
mains filter
solid state relay
solid state relay, three-phase
temperature controller TBL01
30 / 48
kod
jed.mere
990025
MMS2551
746916
769027
768641
769108
769023
769060
769061
769062
769189
768973
A72341
62666
271803
746873
746891
746877
4805885
4868313
768647
769063
745745
801992
990040
990041
999740
999764
999767
999951
999948
999949
999974
0002-10-200010-01
AA001471-01
999946
768963
746314
746316
746317
745931
745932
746751
990047
881513
8328501
8328852
8328867
8328907L
set
set
kom.
kom.
set
kom.
set
kom.
set
set
set
set
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
set
kom.
pak.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
jed.cena (din)
Poz.
OPIS
kod
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
FTIR-controller, complete
hose 4/6X1mm-PTFE
filter insert
maintenance set (zero air generator)
catalyst 230V (zero air generator)
flow controller for gas
Hinges for ACF-NT-Cabinet
Replacement board for Syscon2 ACF-NT and
75.
ACX
fan (inside) for ACF-NT, 230V
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
fan (outside) for ACF-NT, 230V
Control electronic for cooling unit
Compressor for cooling unit
Purge Gas Generator - Filter element
Purge Gas Generator - Moisture indicator
Circuit board int.pneu/W-SSI baro
jed.mere
8329083
64486
990048
8018485
8018486
8328204
212-9049
758147
kom.
m
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
3114-0190-0022
3114-0220-0230
A999864
BX
75
758014
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
REZERVNI DELOVI ZA PPA-CE10 ANALIZATORE
AO2000
Power supply
Set Mounting Plate f. Power Supply
Upgrade kit Syscon 3
Circuit board, syscon 3 complete
display and control unit, complet, EN
thermal trip, 85°C
disposable filter
O-ring
oxygen sensor with connector
tube, SW 4x1,5mm , FPM-70
hose clip, 7.8mm
set of connecting pieces
gas connectors for AO2000
Circuit board int.pneu/W-SSI baro
SCC-F
Male connector DN4/6 - G1/4, PVDF
Elbow male connector DN4/6 - G1/8", PVDF
Elbow male connector DN 4/6 - G1/4", PVDF
Union tee DN 4/6, PVDF
diaphragm pump 115/230V 50/60 Hz
Spare parts set (for diaphragm pump)
circuit board, I/O Card sample gas unit SCC-F
controller unit
o-ring 35,2x3mm , FPM70
filter membrane
diaphragm filter, PVC
flowmeter glass
lower part for flowmeter
upper part for flowmeter
31 / 48
758118
769246
769229
758108
768963
745836
8018418
650221
856666
69841
610668
801923
769199
758014
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
kom.
kom.
kom.
kom.
05V1060
05V4045
05V4060
05V5015
02P5000
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
746830
92H0015
651775
801717
809717
94F0006
94F0025
94F0030
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
jed.cena (din)
Poz.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
OPIS
kod
G-fuse, 2A TT
fuse, 200mA T
G-fuse, 50mA T
peristaltic pump SR25.3
contact spring
driver complete
S-bolt
contact pulleys
conveying belt
tube set for SR25/3
tube 3,2X1,6-BEIGE
tube 1.6/4.8
o-ring 4x1.5mm
SCC-C
temperature controller, configure
terminal board
heat exchanger (glas)
temperature sensor- PT100
G-fuse, 100mA T
G-fuse, 3.15A T
Bulkhead union DN4/6, PVDF
glass screw connection GL25
sealing GL25-12mm (SCC-C)
glass screw connection GL18
sealing GL18-6mm (SCC-C)
pipe clamp, 12mm
Motor w. Gear, for Pump SR25.3
solenoid valve for SCC_C
compressor for SCC-C
PFE2
flange gasket, 115 x 77 x 2 mm
filter stone
filter insert with flange
set of gaskets FPM
set of gaskets FPM (2 o-Rings)
flange with threaded bolt
temperature sensor
heating sleeve, 230V
insulating sheath
Cabinet
temperature controller
condensate trap
Probe head for probe11
probe 11
filter mesh outlet
flexible tube 4X1 mm
solenoid valve , 3/2-way , 230 V UC
solenoid valve , 3/2-way , 230 V
reagent- and condensate bottle
liquid level monitor
3 way ball walve
32 / 48
jed.mere
90G3010
S1000
S10008
01P1310
90P1010
90P1020
90P1025
90P1045
90P1050
90P1060
69928
01T2005
ORV0013
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
set
m
kom.
kom.
01B8360
97K0220
97K0100
97K0020
90A0175
93K0550
05V3215
90F0020
90F0025
91F1005
91F1010
MMSPE-12
90P1037
596175
730682
730683
730721
801993
852770
746371
8018410
8018412
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
8328907C
8018512
859584
859585
990047
69830
8328975
8328354
8328972
741239
01V3055
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
set
pak.
kom.
kom.
kom.
kom.
jed.cena (din)
Poz.
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
OPIS
kod
jed.mere
jed.cena (din)
OSTALI REZERVNI DELOVI
D-RX 250
Filter Cartridge
Crevo za vazduh
D-FL 200
D-FL 200 SP AR41 Transducer
PC Board D-FL200 No51/41b for System 2 /
41kHz
Filter Cartridge L300x105/59mm
Crevo za vazduh
Ventilator
Ventilator
Regulator obrtaja
Filter
Sušač
Gasket kit replacement X HL0030
Adsorbent charge kit (kg 3,2)
Electric wiring diagram
Solenoid valve complete with coils
Solenoid valve coil
Sintered filter 1/2"
Stainless steel net filter 1/2"
Sintered filter 3/8"
One way valve 3/8"
Safety valve 10 bar
Uložak filtera HF10
Uložak filtera PF10
Uložak filtera DF10
SC-AUTO
-
kom.
m
112 997
kom.
112 923
kom.
107 247
-
kom.
m
K 125
REE 1
PFR
kom.
kom.
kom.
-
set
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
UKUPNO POZICIJE A+B+C
D
D.1
D.2
D.3
D.4
ЦЕНОВНИК РАДОВА СЕРВИСНОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА
ОПРЕМЕ ЗА КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ
Манипулативни трошкови (%)
max 3%
%
Вредност норма сата сервисног инжењера
дин/час
(дин/час)
Увећање норма сата за рад недељом и
max 50%
%
празником (%)
Увећање норма сата за рад ноћу (%)
max 50%
%
Датум:
Структуру цене дао:
М.П
______________________________
потпис овлашћеног лица понуђача
Напомена:
У свему сагласно према техничкој спецификацији.
Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца.
33 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.На основу Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12) и члана 12.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 29/13 и 104/13)
даје се следећа:
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ
Обавезујемо се да ћемо:
-
у тренутку закључења уговора предати Наручиоцу бланко соло меницу са пратећим
меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих
потписа на име гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности
уговора, без ПДВ и роком важности 30 дана дужим од рока на који је уговор
закључен.
Меница ће бити регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл.
гласник РС бр. 56/11) Народне Банке Србије.
У тренутку закључења уговора предаћемо Наручиоцу и фотокопију ОП обрасца.
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
34 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећи:
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Назив и опис трошка
Износ
УКУПНО
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
35 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо
следећу
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди)
ИЗЈАВЉУЈЕМО
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:
_____________________________________________________
(пун назив и седиште)
(заједничку) понуду подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У _______________________ дана ________.године
М.П.
Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________
36 / 48
ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.ПОТВРДА
РЕФЕРЕНТНИХ УСЛУГА
Назив инвеститоранаручиоца
Седиште
Адреса
Телефон
Матични број
ПИБ
Овлашћеног лице
Потврђујемо да је __________________________________________________
a)
самостално
б) као члан групе понуђача
(Напомена: заокружити а или б)
квалитетно извршио следеће услуге:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
у периоду од ______________ године до _____________ године, по основу уговора бр.
_________________, закљученог ______________________ године.
Вредност реализованог посла је износила _____________________динара без пдв-а.
(Напомена: дати прецизан опис посла који је извршен и навести тражене датуме и вредност).
Овим се потврђује да је услуга сервисирања и калибрације аналитичке опреме за
мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух изведена у свему према наведеном
уговору и да је је извршена примопредаја услуга.
Потврда се издаје на захтев _______________________________________________ ради
учешћа у поступку јавне набавке " Сервис и калибрација аналитичке опреме за
мониторинг емисије", за потребе наручиоца ЈКП "Новосадска топлана" из Новог Сада и
у друге сврхе се не може користити.
Лице за контакт по овој потврди код наручиоца је (напомена: навести име и презиме,
функција): __________________________________________________________________
Број тел: ___________________, е mail ____________________.
Место _________________
Датум__________________
Да су подаци наведени у потврди тачни својим потписом и печатом, под кривичном и
материјалном одговорношћу, потврђује:
Наручилац – инвеститор
М.П.
________________________________
(потпис овлашћеног лица)
37 / 48
6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Склапање уговора за сервис и калибрацију аналитичке опреме за мониторинг
емисије (трогодишњи уговор)
ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ
За потребе наручиоца ЈКП „Новосадска топлана“ неопходно је извршити редован
сервис и калибрацију опреме за континуални мониторинг емисије продуката сагоревања
на емитерима котлова К4 и К5 ТО Југ, К3 ТО Исток и К4, К5 и К6 ТО Запад.
Анализаторски системи су изведени опремом произвођача "ABB Automation GmbH Analytical" Немачка, и то:
r.br.
1
2
3
4
5
6
Kotao – emiter
K4 TO Jug
K5 TO Jug
K3 TO Istok
K4 TO Zapad
K5 TO Zapad
K6 TO Zapad
Analizatorski sistem
ABB ACF-NT
ABB PPA-CE10
ABB PPA-CE10
ABB PPA-CE10
ABB PPA-CE10
ABB PPA-CE10
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
У оквиру редовног сервиса анализаторских система понуђач је дужан да реализује
позиције 1 и 2 у наредној табели. Редован сервис је неопходно забршити до почетка
грејних сезона 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017, односно 10.10.2014., 10.10.2015. и
10.10.2016., респективно.
Poz.
1
OPIS
kod
jed.mere količina
SERVIS I KALIBRACIJA ACF-NT
ANALIZATORA
Servis pred kalibraciju FTIR spektrofotometra
za kontinualni monitoring emisije ABB ACF1.1
komplet
NT.
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o servisu.
Isporuka i ugradnja zamenljivih delova u okviru
1.2
servisa ACF-NT iz tačke 1.1:
1.2.1 filter stone
730682
kom.
1.2.2 set of gaskets FPM
730721
set
1.2.3 filter insert , 1µm
730641
kom.
1.2.4 o-ring set
990025
set
1.2.5 sealing set
769027
set
1.2.6 injector
768641
kom.
1.2.7 nozzle, D 0.9 (FPM)
769061
set
1.2.8 gasket set for SC-Block
769062
set
1.2.9 hose nozzle
769189
set
1.2.10 nozzle, D 0.5 (FPM)
768973
kom.
1.2.11 flexible tubing , 1 m length
62666
kom.
1.2.12 air filter , G1/8"
4805885 kom.
1.2.13 air filter , G1/4"
4868313 kom.
1.2.14 filter mesh outlet
990047
kom.
38 / 48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Poz.
OPIS
kod
Purge Gas Generator
1.2.15 Filter element
1.2.16 Moisture indicator
Kalibracija FTIR analizatora sa kalibracionim
rastvorima i kalibracionim gasovima;
Kalibracija FTIR spektrofotometra za
1.3 kontinualni monitoring emisije ABB ACF-NT za
sve polutantske komponente i O2; -Nabavka
kalibracionih gasova neophodnih za kalibraciju;
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o kalibraciji.
SERVIS I KALIBRACIJA PPA-CE10
2
ANALIZATORA
Servis pred grejnu sezonu svih 5 NDIR
analizatora ABB PPA-CE10 sa uključenim
pregledom, čišćenjem, zamenom potrošnih
delova analizatorske opreme, grejanih linija,
filterskih jedinica; Pregled svih merača DRX250 sa čišćenjem, zamenom delova sondi,
2.1 transmitera pritiska i temperature, elektronike,
evalucionih jedinica, pripadajućih duvaljki sa
crevima. Pregled i čišćenje ventilacionog i
klimatizacionog sistema, vizuelni pregled
analitičkih kućica. Redovan servis klima
uređaja.
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o servisu.
Pregled merača protoka D-FL 200 na emiteru
kotla K5 sa čišćenjem, zamenom delova
ultrazvučnih glava, elektronike, evalucione
2.2 jedinice,
pripadajuće duvaljke sa crevima. Pregled
transmitera pritiska i temperature sa čišćenjem i
zamenom delova.
Isporuka i ugradnja zamenljivih delova u okviru
2.3
servisa PPA-CE10 iz tačaka 2.1 i 2.2:
2.3.1 condensate trap
2.3.2 filter membrane
2.3.3 tube set for SR25/3
2.3.4 filter mesh outlet
2.3.5 disposable filter
2.3.6 filter stone
2.3.7 set of gaskets FPM
2.3.8 D-RX 250 Filter Cartridge
2.3.9 D-FL 200 Filter Cartridge L300x105/59mm
2.3.10 Filter za ventilaciju
Kalibracija PPA-CE10 analizatora, koja
uključuje span i zero manuelnu kalibraciju sa
2.4
kalibracionim gasovima svih polutantskih
komponenti i O2 komponente. Nabavka
BX
75
8018512
801717
90P1060
990047
8018418
730682
730721
107 247
PFR
39 / 48
jed.mere količina
kom.
kom.
1
1
komplet
1
komplet
5
komplet
1
ST
ST
SET
kom.
ST
ST
SET
kom.
kom.
kom.
5
5
5
1
5
5
5
5
1
3
komplet
5
Poz.
OPIS
kod
jed.mere količina
kalibracionih gasova neophodnih za kalibraciju.
Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o kalibraciji.
Zа потребе одржавања опреме за континуални мониторинг емисије продуката
сагоревања на емитерима котлова K4 и K5 ТО Jуг, K3 ТО Iсток и K4, K5 и K6 ТО Zапад,
у фази експлоатације, неопходно је да понуђач достави понуду за испоруку резервних
делова и ценовник радова сервисног инжењера. Листа резервних делова према упутству
произвођача опреме наведена је у следећој табели:
Poz.
А
OPIS
kod
jed.mere
REZERVNI DELOVI ZA ACF-NT
ANALIZATORE
1.
flange gasket, 115 x 77 x 2 mm
596175
kom.
2.
sealing washer, 75,5 x 41 x 2mm
596223
kom.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
filter stone
filter insert with flange
set of gaskets FPM
set of gaskets FPM (2 o-Rings)
flange with threaded bolt
temperature sensor
heating sleeve , 230V
insulating sheath
check valve
screw M4x50
base plate ( washer)
cover plate ( washer )
filter cover
Pressure Spring
filter insert, 1µm
o-ring set
profile seal (2 pcs.)
electr. connection, SC-block
oxygen sensor, complete
sealing set
injector
o-ring set for injector
nozzle, D 1.3 (FPM)
sealing set
nozzle, D 0.9 (FPM)
gasket set for SC-Block
hose nozzle
nozzle, D 0.5 (FPM)
high temperature lubricate (tube 10 g)
flexible tubing, 1 m length
730682
730683
730721
801993
852770
746371
8018410
8018412
730731
193409
271789
271790
311877
612050
730641
990025
MMS2551
746916
769027
768641
769108
769023
769060
769061
769062
769189
768973
A72341
62666
kom.
kom.
set
pak.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
set
set
kom.
kom.
set
kom.
set
kom.
set
set
set
set
kom.
kom.
kom.
40 / 48
Poz.
OPIS
kod
33. nuzzle, D 1.2
34. solenoid valve, 2/2-way
circuit board valves,(nozzle D 1.2)
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
271803
746873
746891
test gas block ASP
air filter, G1/8"
air filter, G1/4"
pressure switch
nozzle D 0.7 (FPM)
circuit board, sensor-CPU
fastening set
detector
o-ring for sample cell
window
o-ring for cell window
window, coated
MIR-module, compl.
laser power supply
power supply 12V DC
power supply 15V DC
power supply laser, shielded
746877
4805885
4868313
768647
769063
745745
801992
990040
990041
999740
999764
999767
999951
999948
999949
999974
0002-10-200010-01
power supply, source and laser
AA001471-01
laser IR-series
999946
display and control unit, complet, EN
768963
system bus cable 2,0 m
746314
system bus-plug with T-connection
746316
System bus-plug with closing resistor
746317
connection cable, (System Bus-internal)
745931
connection cable, (System Bus)
745932
power supply unit AO2000 w/o AMC
746751
filter mesh outlet
990047
G-fuse, 2A M
881513
mains filter
8328501
solid state relay
8328852
solid state relay, three-phase
8328867
temperature controller TBL01
8328907L
FTIR-controller, complete
8329083
hose 4/6X1mm-PTFE
64486
filter insert
990048
maintenance set (zero air generator)
8018485
catalyst 230V (zero air generator)
8018486
flow controller for gas
8328204
Hinges for ACF-NT-Cabinet
212-9049
Replacement board for Syscon2 ACF-NT and 758147
ACX
3114-0190-00-22
fan (inside) for ACF-NT, 230V
41 / 48
jed.mere
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
set
kom.
pak.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
Poz.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
OPIS
kod
3114-0220-02-30
A999864
BX
75
758014
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
Power supply
758118
kom.
Set Mounting Plate f. Power Supply
769246
kom.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Upgrade kit Syscon 3
Circuit board, syscon 3 complete
display and control unit, complet, EN
thermal trip, 85°C
disposable filter
O-ring
oxygen sensor with connector
tube, SW 4x1,5mm , FPM-70
hose clip, 7.8mm
set of connecting pieces
gas connectors for AO2000
Circuit board int.pneu/W-SSI baro
SCC-F
769229
758108
768963
745836
8018418
650221
856666
69841
610668
801923
769199
758014
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
kom.
kom.
kom.
kom.
1.
Male connector DN4/6 - G1/4, PVDF
05V1060
kom.
Elbow male connector DN4/6 - G1/8", PVDF 05V4045
kom.
B
fan (outside) for ACF-NT, 230V
Control electronic for cooling unit
Compressor for cooling unit
Purge Gas Generator - Filter element
Purge Gas Generator - Moisture indicator
Circuit board int.pneu/W-SSI baro
jed.mere
REZERVNI DELOVI ZA PPA-CE10
ANALIZATORE
AO2000
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Elbow male connector DN 4/6 - G1/4",
05V4060
PVDF
Union tee DN 4/6, PVDF
05V5015
diaphragm pump 115/230V 50/60 Hz
02P5000
Spare parts set (for diaphragm pump)
circuit board, I/O Card sample gas unit SCC746830
F
controller unit
92H0015
o-ring 35,2x3mm , FPM70
651775
filter membrane
801717
diaphragm filter, PVC
809717
flowmeter glass
94F0006
lower part for flowmeter
94F0025
upper part for flowmeter
94F0030
G-fuse, 2A TT
90G3010
fuse, 200mA T
S1000
42 / 48
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
Poz.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
OPIS
kod
G-fuse, 50mA T
peristaltic pump SR25.3
contact spring
driver complete
S-bolt
contact pulleys
conveying belt
tube set for SR25/3
tube 3,2X1,6-BEIGE
tube 1.6/4.8
o-ring 4x1.5mm
SCC-C
temperature controller, configure
terminal board
heat exchanger (glas)
temperature sensor- PT100
G-fuse, 100mA T
G-fuse, 3.15A T
Bulkhead union DN4/6, PVDF
glass screw connection GL25
sealing GL25-12mm (SCC-C)
glass screw connection GL18
sealing GL18-6mm (SCC-C)
pipe clamp, 12mm
Motor w. Gear, for Pump SR25.3
solenoid valve for SCC_C
compressor for SCC-C
PFE2
flange gasket, 115 x 77 x 2 mm
filter stone
filter insert with flange
set of gaskets FPM
set of gaskets FPM (2 o-Rings)
flange with threaded bolt
temperature sensor
heating sleeve, 230V
insulating sheath
Cabinet
temperature controller
condensate trap
Probe head for probe11
probe 11
filter mesh outlet
flexible tube 4X1 mm
solenoid valve , 3/2-way , 230 V UC
solenoid valve , 3/2-way , 230 V
reagent- and condensate bottle
43 / 48
jed.mere
S10008
01P1310
90P1010
90P1020
90P1025
90P1045
90P1050
90P1060
69928
01T2005
ORV0013
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
set
m
kom.
kom.
01B8360
97K0220
97K0100
97K0020
90A0175
93K0550
05V3215
90F0020
90F0025
91F1005
91F1010
MMSPE-12
90P1037
596175
730682
730683
730721
801993
852770
746371
8018410
8018412
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
8328907C
8018512
859584
859585
990047
69830
8328975
8328354
8328972
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
m
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
set
pak.
kom.
kom.
kom.
kom.
Poz.
OPIS
kod
60. liquid level monitor
61. 3 way ball walve
C
jed.mere
741239
01V3055
kom.
kom.
Filter Cartridge
-
kom.
Crevo za vazduh
-
m
OSTALI REZERVNI DELOVI
D-RX 250
1.
2.
D-FL 200
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
D-FL 200 SP AR41 Transducer
PC Board D-FL200 No51/41b for System 2 /
41kHz
Filter Cartridge L300x105/59mm
Crevo za vazduh
Ventilator
Ventilator
Regulator obrtaja
Filter
Sušač
Gasket kit replacement X HL0030
Adsorbent charge kit (kg 3,2)
Electric wiring diagram
Solenoid valve complete with coils
Solenoid valve coil
Sintered filter 1/2"
Stainless steel net filter 1/2"
Sintered filter 3/8"
One way valve 3/8"
Safety valve 10 bar
Uložak filtera HF10
Uložak filtera PF10
Uložak filtera DF10
SC-AUTO
112 997
kom.
112 923
kom.
107 247
-
kom.
m
K 125
REE 1
PFR
kom.
kom.
kom.
-
set
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
UKUPNO POZICIJE A+B+C
D
D.1
D.2
D.3
ЦЕНОВНИК РАДОВА СЕРВИСНОГ
ИНЖЕЊЕРА ЗА ПОТРЕБЕ
ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА
КОНТИНУАЛНИ МОНИТОРИНГ
Манипулативни трошкови (%)
Вредност норма сата сервисног инжењера
(дин/час)
Увећање норма сата за рад недељом и
44 / 48
max 3%
%
дин/час
max 50%
%
Poz.
D.4
D.7
OPIS
kod
празником (%)
Увећање норма сата за рад ноћу (%)
Време доласка на интервенцију по
пријему позива
45 / 48
jed.mere
max 50%
%
max 2 часа
час
МОДЕЛ УГОВОРА
о пружању услуга сервиса и калибрације аналитичке опреме за мониторинг емисије
БР. I-18/14
Закључен у Новом Саду, дана _________ 2014. године између:
1. ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" Нови Сад, Владимира Николића 1,
ПИБ : 100726741; МБ : 08038210 које заступа директор Александар Прибић,
дипл. ецц.(у даљем тексту Корисник услуга), и
2. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________(у даљем тексту: Пружалац услугa).
Основ уговора:
ЈН број: I-18/14
Понуда изабраног понуђача бр. ________од ____________________
Број и датум одлуке о додели уговора: _________________________
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга сервиса и калибрације аналитичке
опреме за мониторинг емисије (трогодишњи уговор) за потребе Корисника услуге, у
свему према захтеву Корисника услуга за доставу понуда број I-18/14 и понуди
Пружаоца услуга од ______________ године.
Члан 2.
Јединичне цене предметних услуга утврђене су понудом Пружаоца услуга из
члана 1. уговора.
Цене су исказане без пореза на додату вредност.
Члан 3.
Корисник услуга се обавезује да извршене услуге плати Пружаоцу услуга према
ценама из члана 1. овог уговора, увећаним за износ обрачунатог пореза на додату
вредност, у року од 30 дана по испостављеној фактури за извршенe услугe,
верификованe записником из члана 5. уговора.
Члан 4.
Рок извршења је _____(максимално 30) календарских дана за редован сервис
анализаторских система по позиву одговорног лица Корисника услуга.
У току рада топлотних извора, време и динамика извршења услуга ће се по
потреби усклађивати са условима Корисника услуга.
У нормалним условима, када не постоје ограничења за извршење услуга, рок
извршења је ____(максимално 5) календарских дана по позиву Корисника услуга.
Време доласка на интервенцију по пријему позива одговорног лица Корисника
услуга је _____(максимално 2) сата.
46 / 48
У случају доцње Пружалац услуга се обавезује да Кориснику услуга за сваки дан
кашњења на његов рачун уплати износ од 0,5% од уговорене вредности услуга, на име
уговорене казне а максимум 10% уговорене вредности.
Члан 5.
Пријем извршених услуга врши се потписивањем Записника од стране лица
ангажованог за вршење надзора.
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, односно уколико
имају видљиве мане, лице задужено за вршење надзора има право да одбије пријем
услуга и у року од три дана о томе писмено обавести Пружаоца услуга.
Корисник услуга ако је уредно обавестио Пружаоца услуга о уоченим
недостацима има право да захтева њихово отклањање у року од осам дана од дана
пријема обавештења.
Корисник услуга има право и на накнаду штете.
Члан 6.
Гарантни рок за сву уграђену опрему и извршене услуге износи ___(минимално
12) месеци од датума потписивања Записника о примопредаји предметних услуга.
Гаранција за услугу редовног сервиса износи 12 месеци, рачунајући од дана
потписивања Записника о примопредаји предметних услуга.
Гаранција на испоручене резервне и потрошне делове износи 12 месеци од
датума инсталације и пуштања у рад.
Гаранцију на извршену услугу сваке појединачне калибрације покрива
сертификовани калибрациони интервал за сваку полутантску компоненту појединачно
у условима стабилног одвијања технолошког процеса и биће потврђена приликом
издавања Записника о извршеној калибрацији.
Члан 7.
Као гаранцију за добро извршење посла Пружалац услуга се обавезује да
приликом закључења овог уговора достави Кориснику услуга бланко соло меницу са
меничним овлашћењем, на износ од 10% вредности уговора, са роком важења 30 дана
дужим од рока на који је уговор закључен.
Пружалац услуга се обавезује да ће са предајом менице без протеста предати
Кориснику услуга копије картона са депонованим потписом овлашћених лица
Пружаоца услуга као и овлашћење да меницу може попунити у складу са овим
уговором, као и копију захтева Пружаоца услуга за регистрацију те бланко соло менице
у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Пружаоца
услуга.
Члан 8.
Пружалац услуга се обавезује да све податке до којих дође у реализацији посла,
који је предмет овог уговора чува као пословну тајну, да исте неће копирати нити
употребити на било који начин као и да ће поштовати прописе везане за унутрашњи ред
Корисника услуга.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица обе уговорне
стране и закључује се на период од 3 (три) године, а максимално до износа процењене
вредности јавне набавке која износи ________________ динара без стопе ПДВ-а.
47 / 48
Корисник услуга није у обавези да своју потребу за наведеним услугама
реализује до напред наведеног максималног износа, пре истека рока на који се овај
уговор закључује, те Пружалац услуга нема права да од Корисника услуга захтева
реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа.
Уколико Корисник услуга потроши своја напред наведена финансијска средства
за реализацију предметне набавке или реализује све своје потребе за предметним
услугама и пре истека рока на који се уговор закључује, уговор ће се сматрати
аутоматски раскинутим са даном последње извршене услуге, односно са даном плаћања
фактуре за исте, о чему ће Корисник услуга благовремено обавестити Пружаоца услуга.
Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од
дана достављања писменог обавештења о отказу.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не
извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има
право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим
се уређују облигациони односи.
Члан 10.
Саставни делови овог уговора су:
- Захтев Корисника услуга за достављање понуда број I-18/14;
- Усвојена понуда Пружаоца услуге _______________________
У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има Уговор.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико
то није могуће надлежан је Привредни суд у Новом Саду.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да на међусобна права и обавезе, које нису
изричито уређене овим уговором, примењују Закон о облигационим односима и Закон
о јавним набавкама.
Члан 13.
Овај уговор је закључен у шест истоветних примерака, од којих Корисник
услуга задржава четири примерка а Пружалац услуга два примерка.
ЗА ИЗВРШИОЦА
ЗА НАРУЧИОЦА
_________________________
_________________________
Александар Прибић
Напомена : Понуђач није у обавези да дати Модел уговора попуњава потписује и оверава и
доставља у понуди. У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде
биће закључен Уговор о јавној набавци.
48 / 48
Download

Konkursna dokumentacija