Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Na osnovu ĉl. 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja (“Sl.
glasnik RS”, br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstva za izradu i objavljivanje
informatora o radu drţavnog organa (“Sluţbeni glasnik RS” broj 68/10) grad Šabac objavljuje
INFORMATOR O RADU
GRADA ŠAPCA
1. SADRŢAJ..............................................................................................................................1
2. OSNOVNI PODACI O DRŢAVNOM ORGANU I INFORMATORU...............................3
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA.....................................................................................4
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA...........................................................................................27
5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA.............................................................34
6. SPISAK NAJĈEŠĆE TRAŢENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAĈAJA................37
7. OPIS NADLEŢNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA.......................................................37
8. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŢNOSTI, OVLAŠĆENjA I
OBAVEZA................................................................................................................................40
9. NAVOĐENjE PROPISA......................................................................................................40
10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŢA ZAINTERESOVANIM
LICIMA....................................................................................................................................50
11. POSTUPAK RADI PRUŢANjA USLUGA......................................................................98
12. PREGLED PODATAKA O PRUŢENIM USLUGAMA................................................113
13. PODACI O PRIHODIMA I
RASHODIMA........................................................................................................................121
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA.......................................................................... 168
15. PODACI O DRŢAVNOJ POMOĆI.................................................................................177
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
1
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM
PRIMANjIMA.......................................................................................................................177
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA................................................................................177
18. ĈUVANjE NOSAĈA INFORMACIJA...........................................................................179
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU.............................................................................179
20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA ORGAN OMOGUĆAVA PRISTUP.....................179
21. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA..............................................................................................................180
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
2
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
2. OSNOVNI PODACI O DRŢAVNOM ORGANU I INFORMATORU
Shodno ĉl.39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja (“Sl.
glasnik RS”' br. 120/04, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) ) i Uputstvu za izradu i objavljivanje
informatora o radu drţavnog organa ( “Sluţbeni glasnik RS” broj 68/10)grad Šabac izdaje
informator o svom radu.
Adresa sedišta organa je: Gospodar Jevremova br.6 15000 Šabac, matiĉni broj: 7170033,
adresa elektronske pošte: [email protected]
Rešenjem naĉelnika Gradske uprave grada Šapca br. 110-85/10-16 od 31.12.2010.
godine, a na osnovu ĉlana 38. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja
(“Sl. glasnik RS” br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) kao ovlašćeno lice za
postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog znaĉaja i izradu
informatora odreĊena je Mirjana Mecić - Marinković, diplomirani ekonomista, rukovodilac
Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.
Informator o radu grada Šapca prvi put je objavljen dana 31.12.2005. god.
Datum poslednje izmene i dopune informatora je 27.05.2011. godine.
Uvid u informator moţe se ostvariti kod ovlašćenog lica za izradu, svakog radnog
dana od 7:30h do 15:30h, u prostorijama Gradske uprave grada Šapca, ulica Gospodar
Jevremova br. 6 II sprat, kancelarija broj 33). Štampana kopija informatora moţe se dobiti na
istom mestu.
Informator o radu grada Šapca dostupan je u elektronskom obliku na zvaniĉnom sajtu
grada Šapca www.sabac.org.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3. ORGANIZACIONA STRUKTURA
GRAĐANI
SKUPŠTINA
GRADA
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE
ZAMENIK
GRADONAĈELNIK
GRADSKO
VEĆE
ZAMENIK
GRADONAĈELNIKA
SEKRETAR
SKUPŠTINE
GRADSKA
UPRAVA
(NAĈELNIK)
GRAĐANSKI
BRANILAC
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
4
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ODELjENjE KOMUNALNE
POLICIJE
ODELjENjE ZA
SKUPŠTINSKE I
ZAJEDNIĈKE POSLOVE
(NAĈELNIK) –
PREDSTAVNIK
RUKOVODSTVA
(KOORDINATOR) ZA
KVALITET
ODELjENjE ZA
INSPEKCIJSKE I
KOMUNALANOSTAMBENE POSLOVE
(NAĈELNIK)
ODELjENjE ZA
URBANIZAM
(NAĈELNIK)
ODELjENjE ZA
FINANSIJE
(NAĈELNIK)
(NAĈELNIK)
ODELjENjE ZA DRUŠTVENE
DELATNOSTI I PRIVREDU
(NAĈELNIK)
(NAĈELNIK)
ODELjENjE ZA OPŠTU
UPRAVU
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
UPRAVA GRADSKA
(NAĈELNIK)
5
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
OPŠTA UPRAVA
(NAČELNIK)
ODSEK ZA UPRAVU I
GRAĐANSKA STANJA
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
GRAĐANSKA
STANJA
ODSEK ZA MESNE KANCELARIJE I
MESNE ZAJEDNICE
(ŠEF ODSEKA)
ŠEF MESNE
KANCELARIJE
MATIČAR
REFERENT
PISARNICE
REFEREN ZA
BIRAČKI SPISAK
MATIČAR U
MESNOJ
KANCELARIJI
TEHNIČKI
SEKRETAR U
MESNOJ
ZAJEDNICI
REFERENT ZA
OVERE
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
6
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
7
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ODELJENJE ZA
FINANSIJE
(NAČELNIK)
ODSEK ZA BUDŽET
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
IMOVINSKO
PRAVNE
ODNOSE
SARADNIK ZA
POSLOVE
BUDŽETA
KONTISTA
GLAVNE KNJIGE
BUDŽETA
ODSEK ZA TREZOR
(ŠEF ODSEKA)
GRUPA ZA
MESNE
ZAJEDNICE
RUKOVODILAC
GRUPE
KONTISTA ZA
MESNE
ZAJEDNICE
SARADNIK ZA
INTERNU
KONTROLU I
UPRAVLJANJE
GOTOVINSKIM
SREDSTVIMA
REFERENT
LIKVIDATOR
KNJIGOVOĐA
SARADNIK ZA
JAVNE
NABAVKE
KNJIGOVOĐA
MESNIH
ZAJEDNICA
BLAGAJNIK
SARADNIK ZA
PALNSKO
ANALITIČKE
POSLOVE
ODSEK ZA
RAČUNOVODSTVO
(ŠEF ODSEKA)
KONTISTA
REFERENT ZA
OBRAČUN
ZARADA
REFERENT ZA
EVIDENCIJU
OSNOVNIH
SREDSTAVA
FINANSIJSKI
KNJIGOVOĐA
KNJIGIVOĐA
MESNIH
ZAJEDNICA
REFERENT
NABAVKE
ODSEK PORESKE
ADMINISTRACIJE
(ŠEF ODSEKA)
PORESKI
INSPEKTOR
KONCELARIJSKE
KONTROLE I
BUDŽETSKI
INSPEKTRO
PORESKI
INSPEKTOR
TERENSKE
KONTROLE
REFERENT ZA
PORESKU
KONTROLU
REFERENT ZA
POSLOVE
PORESKE
EVIDENCIJE
DAKTILOFRAF
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
8
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ODELJENJE ZA URBANIZAM
(NAČELNIK)
ODSEK ZA URBANIZAM I
GRAĐEVINARSTVO
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
PROSTORNO
PLANIRANJE I
URBANIZAM
ODSEK GRAĐEVINSKE
INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA)
GRAĐEVINSKI
INSPEKTOR
SARADNIK ZA
URBANIZAM I
ARHITEKTURU
SARADNIK ZA UPRAVNO
PRAVNE POSLOVE
REFERENT ZA OBRADU
AKTA O URBANISTIČKIM
USLOVIMA I IZVODA IZ
URBANISTIČKIH
PLANOVA
REFERENT ZA OBRADU
TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE
SARADNIK ZA
GEODETSKE POSLOVE
GEOMETAR
TEHNIČKI SEKRETAR
DAKTILOGRAF
FIGURANT - VOZAČ
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
9
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ODELJENJE ZA
INSPEKCIJSKE I
KOMUNALNOSTAMBENE POSLOVE
(NAČELNIK ODELJENJA)
ODSEK KOMUNALNE
INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA)
ODSEK SAOBARĆAJNE
INSPEKCIJE
(ŠEF ODSEKA)
Grupa za zaštitu
životne sredine
INSPEKTOR ZA
ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE
SARADNIK ZA
EKOLOGIJU
DAKTILOGRAF
SARADNIK ZA
UPRAVNO
PRAVNE
POSLOVE
KOMUNALNI
INSPEKTOR
SAOBRAĆAJNI
INSPEKTOR
DAKTILOGRAF
KOMUNALNI
REDAR
IZVRŠITELJ
DAKTILOGRAF
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
10
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ODELJENJE ZA
SKUPŠTINSKE I
ZAJEDNIČKE POSLOVE
(NAČELNIK)
Kabinet
gradonačelnika
ŠEF KABINETA
SARADNIK
ZA ODNOSE
SA
JAVNOŠĆU I
MEDIJIMA
SARADNIK ZA
KOORD.AKT.NA
IZGRADNJI
SANITARNE
REGIONALNE
DEPONIJE
SEKRETAR
GRADONAČELNI
KA
ODSEK ZA SKUPŠTINSKE
POSLOVE
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
NORMATIVNOPRAVNE POSLOVE
SARADNIK ZA
PREDVODILAČKE I
POSLOVE
INFORMISANJA
SARADNIK ZA
POSLOVE
SKUPŠTINE I
OPŠTINSKOG
VEĆA
TEHNIČKI
SEKRETAR
ODSEK ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE
(ŠEF ODSEKA)
SARADNIK ZA
RADNE ODNOSE
KOORDINATOR
ODRŽAVANJA
ODSEK ZA INFORMATIKU
I RAZVOJ
(ŠEF ODSEKA)
SISTEM
ADMINISTRATOR
RUKOVODILAC
KANCELARIJE
SARADNIK ZA
LER
PORTIR
SARADNIK ZA
PODRŠKU LER-u
KOPIRANT
DOMAR
DAKTILOGRAF
Grupa za GIS
Kancelarija za
LER
PROJEKTANT
INFORMACIONOG
SISTEMA
INŽENJER
ODRŽAVANJA
INFORMACIONOG
SISTEMA
TEHNIČAR
INFORMACIONOG
SISTEMA
SARADNIK ZA
INFORMACIONE
SISTEME
SARADNIK ZA
APLIKATIVNI
SOFTVER
SARADNIK ZA
URB.,PLANIRANJE
I ANALIZE
TEHNIČKI
SEKRETAR
TELEFONISTA
SARADNIK
NA
KOORDIN..
AKTIVNOSTI
PROJEKTA
IZGRADNJE
LUKE
VOZAČ
DOMAĆIN
GRADSKE KUĆE
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
KAFE KUVARICA
ČISTAČICA
REFERENT ZA
HORTIKULTURU
11
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
KOMUNALNA POLICIJA
(NAČELNIK ODELJENJA)
ODSEK ZA GRADSKO
PODRUČJE
(ŠEF ODSEKA)
KOMUNALNI
POLICAJAC
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ODSEK ZA SEOSKO PODRUČJE
(ŠEF ODSEKA)
KOMUNALNI
POLICAJAC
12
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
’’ Sluţbeni list grada Šapca'', broj 40/08 i 20/09''
Na osnovu ĉlana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik Republike Srbije"
broj 129/07) i ĉlana 70. i 99. Statuta grada Šapca ("Sl.list grada Šapca" broj 32/08),
Skupština grada Šapca, na sednici od 26.12. 2008.godine donela je
ODLUKU
O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA
I OSNOVNE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ovom Odlukom ureĊuje se organizacija, delokrug, naĉin rada i druga pitanja od
znaĉaja za ostvarivanje funkcije Gradske uprave grada Šapca (u daljem tekstu: Gradska
uprava).
Ĉlan 2.
Gradska uprava obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa Ustavom, zakonom i
Statutom grada Šapca.
Ĉlan 3.
Rad Gradske uprave je dostupan javnosti.
Ĉlan 4.
Rad Gradske uprave organizuje se tako da se omogući efikasno ostvarivanje prava i
interesa graĊana.
Gradska uprava je duţna da svakom graĊaninu obezbedi jednaku pravnu zaštitu u
ostvarivanju njegovih prava, obaveza i interesa.
Ĉlan 5.
U postupku pred Gradskom upravom, u kome se rešava o pravima, obavezama i
interesima graĊana i pravnih lica, primenjuju se propisi o upravnom postupku.
Ĉlan 6.
Zaposleni u Gradskoj upravi i postavljena lica duţni su da svoje poslove obavljaju
savesno, odgovorno i nepristrasno, ĉuvajući ugled Gradske uprave, pri ĉemu se ne mogu
rukovoditi svojim politiĉkim ubeĊenjima, niti ih u obavljanju svojih poslova mogu izraţavati i
zastupati.
II POSLOVI GRADSKE UPRAVE
Ĉlan 7.
Gradska uprava:
1.priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonaĉelnik i
Gradsko veće;
2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonaĉelnika i Gradskog veća;
3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i duţnostima graĊana,
preduzeća, ustanova i drugih organizacija iz nadleţnosti grada;
4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata
Skupštine grada;
5. izvršava zakone i druge propise ĉije je izvršavanje povereno gradu;
6. obavlja struĉne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonaĉelnik i
Gradsko veće.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
13
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 8.
Pored poslova iz izvorne nadleţnosti grada kao jedinice lokalne samouprave, Gradskoj
upravi se zakonom moţe poveriti obavljanje pojedinih poslova iz okvira prava i duţnosti
Republike.
Ĉlan 9.
Gradska uprava u obavljanju upravnog nadzora moţe:
1. naloţiti rešenjem izvršenje mera i radnji u odreĊenom roku;
2. izreći mandatnu kaznu;
3. podneti prijavu nadleţnom organu za kriviĉno delo ili privredni prestup
i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
4. izdati privremeno nareĊenje, odnosno zabranu;
5. obavestiti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je
taj organ nadleţan;
6. preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom i opštim
aktom
III ORGANIZACIJA I DELOKRUG GRADSKE UPRAVE
Ĉlan 10.
Gradska uprava se obrazuje kao jedinstven organ.
Ĉlan 11.
Za vršenje srodnih upravnih, struĉnih i drugih poslova u Gradskoj upravi obrazuju se
odeljenja kao osnovne organizacione jedinice.
Odeljenja se obrazuju prema vrsti, meĊusobnoj povezanosti i obimu poslova ĉijim
vršenjem se obezbeĊuje efikasan i usklaĊen rad u oblasti za koju se obrazuju.
Odeljenje se obrazuje za najmanje osam zaposlenih.
Ĉlan 12.
Radi obavljanja istih ili sliĉnih poslova, koji su meĊusobno povezani, uspešnijeg
izvršavanja poslova iz utvrĊenog delokruga osnovnih organizacionih jedinica, pune
zaposlenosti i odgovornosti zaposlenih, mogu se u okviru odeljenja obrazovati unutrašnje
organizacione jedinice.
Unutrašnje organizacione jedinice su odsek i grupa .
Odsek se obrazuje radi obavljanja srodnih poslova koji zahtevaju neposrednu
povezanost i organizacionu posebnost i koji objedinjuju rad najmanje pet zaposlenih.
Grupa se obrazuje za obavljanje meĊusobno povezanih poslova koji objedinjuju rad
najmanje troje zaposlenih.
Ĉlan 13.
Zbog prirode poslova koje obavljaju, unutrašnje organizacione jedinice mogu imati i
druge nazive, kao što su: kabinet, pisarnica, raĉunovodstvo, kancelarija i dr., s tim da moraju
biti ispunjeni uslovi za obrazovanje unutrašnje organizacione jedinice, utvrĊeni ovom
Odlukom.
Ĉlan 14.
Unutrašnje ureĊenje i sistematizacija radnih mesta u Gradskoj upravi utvrĊuje se
aktom koji donosi naĉelnik Gradske uprave uz saglasnost Gradskog veća.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
14
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 15.
Osnovne organizacione jedinice Gradske uprave su:
1. Odeljenje za opštu upravu
2. Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
3. Odeljenje za finansije
4. Odeljenje za urbanizam
5. Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove
6. Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove
7. Odeljenje komunalne policije.
Ĉlan 16.
Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na: sprovoĊenje propisa o
lokalnoj samoupravi i unapreĊenje organizacije rada Gradske uprave, praćenje zakonitosti,
efikasnosti i aţurnosti rada Gradske uprave, pruţanje pravne pomoći graĊanima, poslove
pisarnice, voĊenje biraĉkog spiska grada Šapca, voĊenje matiĉnnh knjiga i knjiga drţavljana i
izdavanje izvoda, odnosno uverenja iz ovih knjiga, izdavanje uverenja o podacima o kojima
se vodi sluţbena evidencija, kao i uverenja na osnovu podataka o kojima se ne vodi sluţbena
evidencija kada je dokazivanje tih ĉinjenica propisano zakonom, poslove graĊanskih stanja
(naknadni upisi u matiĉne knjige i ispravljanje grešaka u matiĉnim knjigama i knjigama
drţavljana, promena liĉnog imena i dr.) overavanje potpisa, rukopisa i prepisa, sprovoĊenje
izbornog postupka, pripremanje predloga rešenja po ţalbama dostavljenim Gradskom veću,
kada Veće odluĉuje kao drugostepeni organ, poslove saradnje sa mesnim zajednicama i sve
druge poslove koji nisu u delokrugu drugog odeljenja, u skladu sa zakonom.
Ĉlan 17.
U okviru Odeljenja za opštu upravu, za obavljanje odreĊenih poslova iz nadleţnosti
Gradske uprave obrazuju se sledeće mesne kancelarije:
1. Mesna kancelarija Bela Reka za naseljeno mesto Bela Reka.
2. Mesna kancelarija Bogosavac za naseljeno mesto Bogosavac.
3. Mesna kancelarija Bukor za naseljeno mesto Bukor,
4. Mesna kancelarija Varna za naseljena mesta Varna i Slatina,
5. Mesna kancelarija Volujac za naseljena mesta Volujac, Bojić i Dvorište,
6. Mesna kancelarija Gornja Vranjska za naseljeno mesto Gornja Vranjska,
7. Mesna kancelarija Grušić za naseljeno mesto Grušić,
8. Mesna kancelarija Desić za naseljena mssta Desić i Miloševac,
9. Mesna kancelarija Dobrić za naseljeno mesto Dobrić,
10 Mesna kancelarija Drenovac za naseljeno mesto Drenovac,
11. Mesna kancelarija Duvanište za naseljeno mesto Duvanište.
12. Mesna kancelarija Zablaće za naseljeno mesto Zablaće,
13. Mesna kancelarija Zminjak za naseljeno mesto Zminjak,
14. Mesna kancelarija Jevremovac za naseljeno mesto Jevremovac,
15. Mesna kancelarija Jelenĉa za naseljeno mesto Jelenĉa,
16. Mesna kancelarija Krivaja za naseljeno mesto Krivaja.
17. Mesna kancelarija Lipolist za naseljeno mesto Lipolist,
18. Mesna kancelarija Majur za naseljeno mesto Majur,
19. Mesna kancelarija Maovi za naseljeno mesto Maovi.
20. Mesna kancelarija Maĉvanski Priĉinović za naseljeno mesto Maĉvanski Priĉinović.
21. Mesna kancelarija Metlić za naseljeno mesto Metlić,
22. Mesna kancelarija Mišar za naseljeno mesto Mišar.
23. Mesna kancelarija Nakuĉani za naseljeno mesto Nakuĉani.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
15
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
24. Mesna kancelarija Orid za naseljena mesta Korman, Miokus, MrĊenovac,
Orašac, Orid i Predvorica.
25. Mesna kancelarija Petkovica za naseljeno mesto Petkovica,
26. Mesna kancelarija Petlovaĉa za naseljeno mesto Petlovaĉa,
27. Mesna kancelarija Pocerski Metković za naseljeno mesto Pocerski
Metković,
28. Mesna kancelarija Pocerski Priĉinović za naseljeno mesto Pocerski
Priĉinović,
29. Mesna kancelarija Prnjavor za naseljeno mesto Prnjavor.
30. Mesna kancelarija Ribari za naseljeno mesto Ribari.
31. Mesna kancelarija Rumska za naseljena mesta Gornja Rumska i Donja Rumska,
32. Mesna kancelarija Sinošević za naseljeno mesto Sinošević.
33. Mesna kancelarija Slepĉević za naseljeno mesto Slepĉević.
34. Mesna kancelarija Tabanović za naseljeno mesto Tabanović,
35. Mesna kancelarija Cerovac za naseljena mesta Cerovac, Mala Vranjska i
Ţabar,
36. Mesna kancelarija Culjković za naseljena mesta Culjković i Radovašnica,
37. Mesna kancelarija Ševarice za naseljeno mesto Ševarice,
38. Mesna kancelarija Štitar za naseljeno mesto Štitar.
Ĉlan 18.
Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na prijem podnesaka za Gradsku
upravu, biraĉke spiskove, overu potpisa, rukopisa i prepisa, uzimanje izjava od graĊana po
zamolnicama nadleţnih organa, poslove matiĉara, izdavanje uverenja o poslovima o kojima se
vodi sluţbena evidencija kao i uverenja o ĉinjenicama o kojima se ne vodi evidencija kod
Gradske uprave kada je dokazivanje tih ĉinjenica propisano zakonom, prijem, zavoĊenje i
ekspediciju pošte, podnose prijave za kršenje propisa iz saobraćajne, ekološke i komunalne
delatnosti nadleţnom odeljenju i druge poslove koji im se zakonom, statutom i aktima organa
Grada povere.
Ĉlan 19.
U vršenju poslova i zadataka koje obavljaju, mesne kancelarije ostvaruju saradnju sa
nadleţnim odeljenjima Gradske uprave i mesnim zajednicama.
Mesne kancelarije obavljaju struĉne i administrativno-tehniĉke poslove (osim
finansijskih), za potrebe mesnih zajednica na svom podruĉju, ako im vršenje tih poslova bude
povereno od strane mesnih zajednica.
Ĉlan 20.
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu, u okviru zakonom utvrĊenih nadleţnosti
lokalne samouprave, obavlja poslove iz oblasti: osnovnog i srednjeg obrazovanja,
predškolskog vaspitanja i obrazovanja, politike i potreba mladih, kulture, fiziĉke kulture,
deĉije, socijalne i invalidsko-boraĉke zaštite, primarne zdravstvene zaštite, farmaceutske
delatnosti, zaštite kulturnih dobara, prosvetne inspekcije, struĉnog nadzora nad izvoĊaĉem
graĊevinskih radova, povereništva
Komesarijata za izbeglice, privrede, vodoprivrede, robnih rezervi, izdavanja radnih knjiţica,
overe ugovora kod privatnih poslodavaca, kao i sve druge poslove u oblasti privrede i
društvenih delatnosti u skladu sa zakonom.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
16
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 21.
Odeljenje za finansije vrši poslove koji se odnose na: pripremu, izradu i izvršenje
budţeta, finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu korišćenja
budţetskih sredstava, i finansijsko materijalno poslovanje i izveštavanje, finansiranje
delatnosti iz nadleţnosti grada, finansijsko i materijalno poslovanje mesnih zajednica
(kompletiranje, likvidiranje, kontiranje i knjiţenje dokumentacije), sastavljanje godišnjih
raĉuna za indirektne i direktne korisnike budţeta grada Šapca, zatim sastavljanje
konsolidovanog godišnjeg raĉuna za grad Šabac, sprovoĊenje postupka javnih nabavki za
Gradsku upravu i organe Grada, poslove evidencije osnovnih sredstava Gradske uprave i
mesnih zajednica, poslove isplate zarada i drugih primanja zaposlenima u Gradskoj upravi i
organima Grada, isplate dnevnica odbornicima i ĉlanovima radnih tela organa Grada,
imovinsko pravne poslove, poslove eksproprijacije, struĉne i administrativne poslove
Komisije za vraćanje zemljišta po PZF, otkup stanova u svojini grada Šapca, voĊenje
jedinstvene evidencije celokupne imovine ĉiji je korisnik Grad. Vrši poslove pripreme
programa, informacije i izveštaje o poslovanju javnih preduzeća ĉiji je osnivaĉ grad Šabac,
priprema predloge i daje mišljenja o merama iz oblasti cena. U Odeljenju za finansije
obavljaju se poslovi utvrĊivanja i naplate poreza na imovinu pravnih i fiziĉkih lica,
organizuju i prate poslovi izvršenja kancelarijske i terenske kontrole pri naplati lokalnih
javnih prihova, kao i prinudne naplate istih, zatim provera ispravnosti knjigovodstvene
dokumentacije i knjiţenje iste, i vrši druge poslove u skladu sa zakonom.
Ĉlan 22.
Odeljenje za urbanizam, obavlja poslove koji se odnose na : prostorno planiranje,
urbanizam i izgradnju objekata. Odeljenje sprovodi proceduru donošenja prostornog plana
Grada i urbanistiĉkih planova, vrši evidentiranje i ĉuvanje planskih dokumenata i
urbanistiĉkih planova, potvrĊuje urbanistiĉke projekte i organizuje javnu prezentaciju istih,
vrši administrativne i drute poslove za potrebe gradske Komisije za planove, izdaje akt o
urbanistiĉkim uslovima i izvod iz urbanistiĉkog plana, potvrĊuje da je idejni projekat uraĊen u
skladu sa aktom o urbanistiĉkim uslovima, ili izvodom iz urbanistiĉkog plana, kao poverene
poslove u skladu sa zakonom, izdaje odobrenje za izgradnju, potvrĊuje prijavu poĉetka
izvoĊenja radova, potvrĊuje prijavu radova za izvoĊenje radova za koje se ne izdaje odobrenje
za izgradnju, potvrĊuje prijavu pripremnih radova, vrši kontrolu usaglašenosti izgraĊenih
temelja sa glavnim projektom, izdaje upotrebnu dozvolu za objekte za koje je izdalo
odobrenje za izgradnju, vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadleţnosti
Grada u oblasti graĊevinarstva, voĊenje postupka i donošenje rešenja o rušenju objekata u
postupku inspekcijskog nadzora, kao i druge poslove u skladu sa Zakonom o planiranju i
izgradnji i drugim propisima iz ove oblasti.
Ĉlan 23.
Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove vrši poslove koji se odnose
na : inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadleţnosti Grada u oblasti komunalnih
delatnosti, saobraćaja, zaštite ţivotne sredine, praćenje rada javnih preduzeća i mesnih
zajednica u komunalnoj oblasti, kontrolu javne higijene, iseljaj bespravno useljenih lica iz
stanova i zajedniĉkih prostorija, prenos stanarskog prava i druge stambene poslove, izradu
normativnih akata iz nadleţnosti odeljenja, a obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
17
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 24.
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove vrši struĉne i organizacione poslove za
Skupštinu grada, gradonaĉelnika i Gradsko veće, koji se odnose na: izradu normativnih akata,
pripremu i odrţavanje sednica Skupštine grada, Gradskog veća i njihovih tela, obradu
materijala sa sednica, pripremu materijala za gradonaĉelnika, objavljivanje akata organa
Grada, evidentiranje i ĉuvanje izvornih akata i dokumenata o radu organa Grada,
ureĊivanje i izdavanje sluţbenog lista Grada, predstavke i prituţbe graĊana i prijem stranaka,
prevodilaĉke poslove, protokol, odnose sa javnošću, saradnju sa opštinama i gradovima,
sprovoĊenje strategije lokalnog ekonomskog razvoja, praćenje stanja privrede, promotivne
aktivnosti, izrada projekata u cilju realizacije donatorskih programa, poslove vezane za
izgradnju regionalne sanitarne deponije i dr.
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove vrši i poslove projektovanja, razvoja,
implementacije i odrţavanja informacionih sistema, poslove automatske obrade i odrţavanja
baza podataka za potrebe Gradske uprave i organa Grada, javnih preduzeća, ustanova i drugih
korisnika budţeta, kao i ostale poslove kojima se obezbeĊuju uslovi za rad Gradske uprave i
organa Grada, kao što su: korišćenje i odrţavanje zgrada i sluţbenih prostorija, prevoz
motornim vozilima u sluţbene svrhe i njihovo odrţavanje, odrţavanje higijene, fiziĉko –
tehniĉko obezbeĊenje, daktilografski poslovi, kurirski poslovi, poslovi telefonske centrale,
umnoţavanje pisanih materijala, poslovi protivpoţarne zaštite, odbrane, poslovi bezbednosti i
zdravlja na radu, poslovi u vezi sa radnim odnosima izabranih, imenovanih i postavljenih lica
i zaposlenih u Gradskoj upravi i organima grada, kao i drugi sliĉni poslovi u skladu sa
zakonom.
Ĉlan 24.a
Odeljenje komunalne policije obavlja poslove koji se odnose na: odrţavanje
komunalnog i drugog zakonom ureĊenog reda od znaĉaja za komunalnu delatnost, vršenje
kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih
delatnosti iz nadleţnosti Grada, ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i
drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, zaštitu ţivotne sredine,
kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od znaĉaja za Grad, podršku
sprovoĊenju propisa kojima se obezbeĊuje nesmetano odvijanje ţivota u Gradu, oĉuvanje
gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadleţnosti Grada i vrši i druge poslove u
skladu sa Zakonom.
Ĉlan 25.
U Gradskoj upravi se mogu postaviti pet pomoćnika gradonaĉelnika za pojedine
oblasti.
Pomoćnici gradonaĉelnika pokreću inicijative, predlaţu projekte i saĉinjavaju
mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od znaĉaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i
vrše druge poslove utvrĊene aktom o organizaciji Gradske uprave.
Pomoćnike gradonaĉelnika postavlja i razrešava gradonaĉelnik.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
18
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
IV RUKOVOĐENjE U GRADSKOJ UPRAVI
Ĉlan 26.
Radom Gradske uprave rukovodi naĉelnik Gradske uprave.
Naĉelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće, na osnovu javnog oglasa na pet
godina.
Za naĉelnnka Gradske uprave moţe biti postavljeno lice koje ima završen pravni
fakultet, poloţen ispit za rad u organima drţavne uprave i najmanje pet godina radnog
iskustva u struci.
Za svoj rad i rad Gradske uprave naĉelnik odgovara Skupštini grada i Gradskom veću
u skladu sa Statutom grada i aktom o organizaciji Gradske uprave.
Ĉlan 27.
Naĉelnik Gradske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeĊuje zakonito i
efikasno obavljanje poslova i odluĉuje o pravima, duţnostima i odgovornostima zaposlenih.
Ĉlan 28.
Naĉelnika Gradske uprave, u sluĉaju spreĉenosti ili odsutnosti, zamenjuje lice koje on
odredi.
Ĉlan 29.
Radom odeljenja rukovodi naĉelnik odeljenja.
Naĉelnika odeljenja rasporeĊuje naĉelnik Gradske uprave .
Ĉlan 30.
Naĉelnik odeljenja organizuje rad i obezbeĊuje efikasno i zakonito obavljanje poslova
iz delokruga odeljenja, pruţa struĉnu pomoć zaposlenima i vrši najsloţenije poslove iz
delokruga odeljenja, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i
ispunjavanju radnih obaveza radnika i vrši druge poslove po nalogu naĉelnika Gradske
uprave.
Ĉlan 31.
Naĉelnik odeljenja odgovoran je za zakonito, pravilno i blagovremeno vršenje poslova
u odeljenju kojim rukovodi.
Za svoj rad i rad odeljenja kojim rukovodi naĉelnik odeljenja odgovara naĉelniku
Gradske uprave.
Naĉelnik odeljenja je duţan da se pridrţava naloga i uputstava naĉelnika Gradske
uprave.
Ĉlan 32.
Odsekom rukovodi šef odseka, a grupom rukovodilac grupe.
Rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica rasporeĊuje naĉelnik Gradske
uprave.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
19
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
V ODNOSI GRADSKE UPRAVE PREMA DRUGIM ORGANIMA
1. Odnos prema Skupštini grada, gradonaĉelniku i Gradskom veću
Члан 33.
Odnos Gradske uprave prema Skupštini grada, gradonaĉelniku i Gradskom veću
zasniva se na pravima i duţnostima utvrĊenim zakonom i Statutom grada.
Gradska uprava je obavezna da organe iz st. 1 ovog ĉlana izveštava o vršenju poslova
iz svog delokruga, da daje obaveštenja, objašnjenja i podatke koji su neophodni za rad organa
Grada .
Ĉlan 34.
Gradonaĉelnik, u cilju zakonitog i efikasnog funkcionisanja Gradske uprave,
usmerava i usklaĊuje rad Gradske uprave.
Gradonaĉelnik moţe Gradskoj upravi izdavati uputstva i smernice za sprovoćenje
akata organa Grada.
Ĉlan 35.
Gradsko veće vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava i ukida akte Gradske
uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom
Skupštine grada.
2. Odnos prema graĊanima, preduzećima n ustanovama
Ĉlan 36.
Gradska uprava je duţna da graĊanima omogući efikasno ostvarivanje njihovih prava i
obaveza, da daje potrebne podatke, obaveštenja i uputstva, pruţa pravnu pomoć, saraĊuje sa
graĊanima i poštuje liĉnost graĊana .
Ĉlan 37.
Gradska uprava je duţna da razmatra predstavke, prituţbe, peticije i predloge graĊana,
da postupa po njima i da o tome obaveštava graĊane.
Ĉlan 38.
Odredbe ove Odluke o odnosima Gradske uprave prema graĊanima primenjuju se i na
odnose prema preduzećima, ustanovama i drugim subjektima kada odluĉuje o njihovim
pravima i interesima, na osnovu zakona i drugih propisa.
3. Odnosi u Gradskoj upravi
Ĉlan 39.
Odeljenja Gradske uprave duţna su da meĊusobno saraĊuju, kada to zahteva priroda
posla, da mećusobno razmenjuju podatke i obaveštenja neophodna za rad i da ostvaruju druge
oblike zajedniĉkog rada i saradnje.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
20
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
VI JAVNOST RADA
Ĉlan 40.
Gradska uprava obezbeĊuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog
informisanja, davanjem sluţbenih saopštenja i obezbeĊivanjem uslova za nesmetano
obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruta .
Ĉlan 41.
Naĉelnik Gradske uprave daje informacije o radu Gradske uprave sredstvima javnog
informisanja, a moţe ovlastiti i drugo zaposleno lice u Gradskoj upravi da to uĉini.
Rukovodioci organizacionih jedinica daju sredstvima javnog informisanja informacije
o radu organizacionih jedinica kojima rukovode.
Ĉlan 42.
Gradska uprava će uskratiti davanje informacija ako njena sadrţina predstavlja
drţavnu, vojnu, sluţbenu ili poslovnu tajnu, odnosno u sluĉajevima predviĊenim zakonom.
O uskraćivanju informacija ili drutih podataka i ĉinjenica odluĉuje naĉelnik Gradske
uprave.
VII PRAVNI AKTI GRADSKE UPRAVE
Ĉlan 43.
Gradska uprava donosi pravilnike, uputstva, naredbe, rešenja i zakljuĉke. Pravilnikom
se razraĊuju pojedine odredbe zakona i drugih propisa.
Uputstvom se propisuje naĉin rada i vršenja pojedinih poslova Gradske uprave.
Naredbom se, radi izvršavanja pojedinih odredaba zakona i drugih propisa, nareĊuje
ili zabranjuje postupanje u odreĊenoj situaciji koja ima opšti znaĉaj.
Rešenjem se odluĉuje o pojedinim upravnim i drugim pojedinaĉnim pitanjima, u
skladu sa zakonom i drugim propisima.
Zakljuĉkom se, u skladu sa propisima, ureĊuju pravila o naĉinu rada i postupanja
Gradske uprave.
Gradska uprava moţe izdavati instrukcije i davati objašnjenja.
Ĉlan 44.
Akta iz prethodnog ĉlana ove odluke donosi naĉelnik Gradske uprave, odnosno lice
koje on ovlasti.
VIII ODLUĈIVANjE PO ŢALBI
Ĉlan 45.
Po ţalbi u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama graĊana,
preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada rešava Gradsko veće.
Po ţalbi protiv prvostepenog akta Gradske uprave, kada vrši poverene poslove
drţavne uprave iz okvira prava i duţnosti Republike, rešava nadleţni organ u skladu sa
zakonom.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
21
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
IX IZUZEĆE SLUŢBENOG LICA
Ĉlan 46.
O izuzeću sluţbenog lica u Gradskoj upravi rešava naĉelnik Gradske uprave.
O izuzeću naĉelnika Gradske uprave rešava Gradsko veće.
X SUKOB NADLEŢNOSTI
Ĉlan 47.
Sukob nadleţnosti izmeĊu Gradske uprave i drugih preduzeća, organizacija i ustanova
kad na osnovu odluke Skupštine grada odluĉuju o pojedinim pravima graĊana, pravnih lica ili
drugih stranaka, rešava Gradsko veće.
Sukob nadleţnosti izmeću organizacionih jedinica Gradske uprave rešava naĉelnik
Gradske uprave.
XI RADNI ODNOSI U GRADSKOJ UPRAVI
1. Prijem u radni odnos
Ĉlan 48.
Radni odnos u Gradskoj upravi moţe zasnovati lice koje, pored opštih uslova za rad
utvrĊenih zakonom, ispunjava i posebne uslove u pogledu struĉne spreme i radne
osposobljenosti utvrĊene zakonom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.
Ĉlan 49.
Poslove Gradske uprave koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i interesa
graĊana i pravnih lica mogu obavljati lica koja imaju propisanu školsku spremu, poloţen
struĉni ispit za rad u organima drţavne uprave i odgovarajuće radno iskustvo u skladu sa
zakonom i drugim propisima.
Ĉlan 50.
U pogledu prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih n postavljenih lica u Gradskoj
upravi, primenjuju se odredbe zakona i kolektivnog ugovora.
O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj
upravn odluĉuje naĉelnik Gradske uprave.
Ĉlan 51.
U Gradskoj upravi mogu se, radi osposobljavanja za vršenje odreĊenih poslova kroz
praktiĉan rad, primati pripravnici pod uslovima utvrĊenim zakonom.
Pripravnici se mogu primati u svojstvu zaposlenih na odreĊeno vreme i radi struĉnog
osposobljavanja u svojstvu volontera.
2. Zvanja, zanimanja i plate zaposlenih
Ĉlan 52.
Zaposleni u Gradskoj upravi stiĉu zvanja i zanimanja pod uslovima utvrĊenim
zakonom.
U skladu sa aktom o unutrašnjem ureĊenju i sistematizaciji radnih mesta, naĉelnik
Gradske uprave utvrĊuje zvanja, zanimanja i koeficijente za obraĉun plata zaposlenih i
postavljenih lica u Gradskoj upravi.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
22
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3. Odgovornost zaposlenih
Ĉlan 53.
Postavljena lica i zaposleni u Gradskoj upravi za svoj rad odgovaraju materijalno i
disciplinski na naĉin i po postupku utvrĊenom zakonom i kolektivnim ugovorom.
Ĉlan 54.
Postavljena lica i zaposleni u Gradskoj upravi ne mogu raditi u drugim organima,
odnosno kod drugog poslodavca niti mogu obavljati samostalno profesionalnu delatnost koja
nije spojiva sa njihovim statusom u Gradskoj upravi.
4. Prestanak radnog odnosa
Ĉlan 55.
Radni odnos zaposlenih u Gradskoj upravi prestaje pod uslovima i na naĉin utvrĊen
zakonom.
5. Raspored radnog vremena
Raspored
Ĉlan 56.
radnog vremena Gradske uprave utvrĊuje naĉelnik Gradske uprave.
XII SREDSTVA ZA FINANSIRANjE POSLOVA GRADSKE UPRAVE
Ĉlan 57.
Sredstva za finansiranje poslova Gradske uprave obezbeĊuju se u budţetu Grada u
skladu sa zakonom.
Ĉlan 58.
Gradska uprava svojom delatnošću ostvaruje prihode, u skladu sa zakonom, koji se
unose u budţet Grada.
Ĉlan 59.
Sredstva za finansiranje poslova Gradske uprave ĉine sredstva za:
1. isplatu plata zaposlenih;
2. materijalne troškove;
3. posebne namene;
4. nabavku i odrţavanje opreme;
5. druge posebne naknade i solidarne pomoći.
Ĉlan 60.
Plate i druge akte za isplatu i korišćenje sredstava Gradske uprave potpisuje naĉelnik
Gradske uprave.
Ĉlan 61.
Gradska uprava moţe vršiti usluge trećim licima uz naknadu, s tim što je duţna da
osigura trajno i efikasno obavljanje redovnih zadataka i poslova iz svog delokruta.
Ostvarenim prihodima iz stava 1. ovog ĉlana pokrivaju se u celini troškovi za
izvršenje usluga, ukljuĉujući i troškove za redovno odrţavanje i nabavku sredstava
upotrebljenih u vršenju tih usluga.
Naĉelnik Gradske uprave utvrĊuje cenovnik za vršenje usluga za treća lica na predlog
odgovarajućeg odeljenja.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
23
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 62.
Naĉelnik Gradske uprave doneće Pravilnik o unutrašnjem ureĊenju i sistematizaciji
radnih mesta u Gradskoj upravi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
RasporeĊivanje zaposlenih na radna mesta izvršiće se u roku od 15 dana od dana
stupanja na snagu akta iz stava 1. ovog ĉlana.
Zaposleni i postavljena lica koji ostanu nerasporsĊeni ostvaruju svoja prava i obaveze
u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Ĉlan 63.
Odredbe ove Odluke iz glave III Organizacija i delokrug Gradske uprave,
primenjivaće se od dana stupanja na snagu novog Pravilnika o unutrašnjem ureĊenju i
sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, a do tada nastavljaju sa radom postojeća
odeljenja i sluţbe.
Ĉlan 64.
Naĉelnici odeljenja i sluţbi i zaposleni u Gradskoj upravi nastavljaju sa radom na
radnim mestima na koje su postavljeni odnosno rasporeĊeni, do rasporeĊivanja po novm
unutrašnjem ureĊenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi.
Ĉlan 65.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da vaţi Odluka o Opštinskoj upravi
opštine Šabac ("Sl.list opštine Šabac", broj 35/04 i 6/04).
Ĉlan 66.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom listu
grada Šapca".
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
BROJ: 020-82/08-14
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Slobodan Mirković, s.r.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
24
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
PREGLED ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI PO ORGANIZACIONIM
JEDINICAMA (sistematizovana i popunjena radna mesta)
Red.broj
Odeljenje
Sistematizovano Popunjeno
1.
Odeljenje za
opštu
upravu
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu
Odeljenje za
skupštinske
i zajedniĉke
poslove
Odeljenje za
finansije
Odeljenje za
inspekcijske
i komunalno
stambene
poslove
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje
komunalne
policije
Gradska
uprava
54
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ukupno
Ugovor o
delu
41
Radni
odnos na
odreĊeno
1
26
17
3
/
59
44
5
/
31
26
2
2
27
22
2
/
31
26
/
1
26
9
/
/
3
2
249
180
13
3
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
/
25
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Grad Šabac je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj graĊani ostvaruju lokalnu samoupravu u
skladu sa zakonom i statutom.
Teritoriju Grada ĉine naseljena mesta i to:
1. Bela Reka
2. Bogosavac
3. Bojić
4. Bukor
5. Varna
6. Volujac
7. Gornja Vranjska
8. Grušić
9. Dvorište
10. Desić
11. Dobrić
12. Drenovac
13. Duvanište
14. Ţabar
15. Zablaće
16. Zminjak
17. Jevremovac
18. Jelenĉa
19. Korman
20. Krivaja
21. Lipolist
22. Mala Vranjska
23. Majur
24. Maĉvanski Priĉinović
25. Miloševac
26. Metlić
27. Miokus
28. Mišar
29. MrĊenovac
30. Maovi
31. Pocerski Metković
32. Nakuĉani
33. Orašac
34. Orid
35. Petkovica
36. Petlovaĉa
37. Pocerski Priĉinović
38. Predvorica
39. Prnjavor
40. Radovašnica
41. Ribari
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
26
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
42. Rumska
43. Sinošević
44. Slatina
45. Slepĉević
46. SkraĊani
47. Tabanović
48. Cerovac
49. Culjković
50. Šabac
51. Štitar
52. Ševarice
4. OPIS FUNKCIJA STAREŠINA
Organi grada su: Skupština grada, gradonaĉelnik i Gradsko veće.
Radi ostvarivanja poslova iz nadleţnosti grada, pored organa grada , obrazuje se i
Gradska uprava.
Gradska uprava
Gradska uprava:
1) priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada i gradonaĉelnik;
2) izvršava odluke i druge akte Skupštine grada i Predsednika gradonaĉelnika;
3) rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i duţnostima graĊana, preduzeća,
ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada;
4) obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata
Skupštine grada;
5) izvršava zakone i druge propise ĉije je izvršavanje povereno gradu;
6) obavlja struĉne i druge poslove koje utvrde Skupština grada i gradonaĉelnik.
Gradska uprava duţna je da graĊanima omogući nesmetano ostvarivanje njihovih
prava, obaveza i pravnih interesa, daje potrebne podatke i obaveštenja, pruţa pravnu pomoć,
saraĊuje sa graĊanima, poštuje ljudsku liĉnost i ĉuva ugled Gradske uprave.
Gradska uprava obrazuje se kao jedinstvena sluţba.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
27
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Gradskom upravom, kao jedinstvenom sluţbom, rukovodi naĉelnik.
Naĉelnik Gradske uprave grada Šapca je Miloš Stanojĉić, dipl. pravnik – kontakt
telefon 015/347-177.
Naĉelnik Gradske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeĊuje zakonito i
efikasno obavljanje poslova i odluĉuje o pravima, duţnostima i odgovornostima zaposlenih.
Za naĉelnika Gradske uprave moţe biti postavljeno lice koje ima završen pravni
fakultet, poloţen ispit za rad u organima drţavne uprave i najmanje pet godina radnog
iskustva u struci.
Gradska uprava moţe imati organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih,
struĉnih i drugih poslova.
Rukovodioce organizacionih jedinica u upravi postavlja naĉelnik.
Naĉelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini grada i gradonaĉelniku u skladu
sa Statutom grada i odlukom Skupštine grada o Gradskoj upravi.
Osnovne organizacione jedinice Gradske uprave Šabac su:
1. Odeljenje za opštu upravu
2. Odeljenje za društvene delatnosti i privredu
3. Odeljenje za finansije
4. Odeljenje za urbanizam
5. Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove
6. Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove
Odeljenje komunalne policije
Skupština grada
Skupština grada je predstavniĉki organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti,
utvrĊene ustavom, zakonom i statutom.
Skupštinu grada ĉine odbornici, koje biraju graĊani na neposrednim izborima, tajnim
glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom grada.
Skupština grada ima 69 odbornika.
Odbornik ne moţe biti zaposleni u Gradskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno
postavlja Skupština grada.
Ako zaposleni u Gradskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po
osnovu rada miruju mu dok traje njegov odborniĉki mandat.
Licima koja imenuje ili postavlja Skupština grada izborom za odbornika prestaje
duţnost na koju su imenovani ili postavljeni.
Odbornici se biraju na ĉetiri godine.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
28
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Skupština grada, u skladu sa zakonom:
1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine;
2) donosi budţet i završni raĉun grada;
3) donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti;
4) donosi urbanistiĉki plan grada i ureĊuje korišćenje graĊevinskog zemljišta;
5) donosi propise i druge opšte akte;
6) raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije grada, izjašnjava se o
predlozima sadrţanim u graĊanskoj inicijativi i utvrĊuje predlog odluke o samodoprinosu;
7) osniva sluţbe, komunalna javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrĊene statutom
grada i vrši nadzor nad njihovim radom;
8) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, postavlja i razrešava direktore komunalnih
javnih preduzeća, ustanova, organizacija i sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na
njihove statute, u skladu sa zakonom;
9) bira predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine i, na predlog gradonaĉelnika,
bira Gradsko veće;
10) postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
11) postavlja i razrešava naĉelnika Gradske uprave, na predlog gradonaĉelnika;
12) utvrĊuje gradske takse i druge lokalne prihode koji joj po ovom zakonu pripadaju;
13) utvrĊuje naknadu za ureĊivanje i korišćenje graĊevinskog zemljišta;
14) donosi akt o javnom zaduţivanju grada;
15) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
16) daje mišljenje o republiĉkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
17) daje mišljenje o zakonima kojima se ureĊuju pitanja od interesa za grad;
18) pokreće postupak za zaštitu prava grada pred Ustavnim sudom;
19) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeleţja grada;
20) utvrĊuje nazive ulica, trgova, gradskih ĉetvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta
na svojoj teritoriji;
21) obavlja i druge poslove utvrĊene zakonom i Statutom.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
29
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Skupština grada odluĉuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili statutom nije
drugaĉije odreĊeno.
O donošenju statuta odluĉuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
Sednicu Skupštine grada saziva predsednik skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u
tri meseca.
Predsednik Skupštine duţan je da sednicu sazove kad to pismeno zatraţi najmanje
jedna trećina od ukupnog broja odbornika ili gradonaĉelnik, u roku od 15 dana od dana
podnošenja pismenog predloga.
Pisani predlog za sazivanje sednice Skupštine mora sadrţati predlog dnevnog reda
sednice u kome moraju biti predloţene samo taĉke dnevnog reda iz nadleţnosti Skupštine
grada, utvrĊene zakonom i Statutom.
Ako predlog ne ispunjava navedene uslove, predsednik Skupštine će isti odbaciti.
Ako predsednik Skupštine ne sazove sednicu u navedenim sluĉajevima, sednicu moţe
sazvati najamnje jedna trećina odbornika ili gradonaĉelnik.
U ime jedne trećine odbornika, sednicu saziva najstariji potpisani odbornik.
Sednice Skupštine grada su javne.
Skupština grada moţe odluĉiti da sednica Skupštine ne bude javna iz razloga
bezbednosti ili nemogućnosti normalnog odrţavanja sednice, ili da se samo o pojedinim
pitanjima razmatra i odluĉuje bez prisustva javnosti.
Pravo je i duţnost odbornika da uĉestvuje u radu Skupštine grada i njenih radnih tela,
izvršava poverene zadatke, predlaţe Skupštini raspravu o odreĊenim pitanjima, podnosi
inicijative za donošenje odluka i drugih akata, daje amandmane na predlog propisa i uĉestvuje
u drugim aktivnostima Skupštine grada.
Pravo je odbornika da bude stalno i redovno obavešten o pitanjima od uticaja na
vršenje odborniĉkih duţnosti, da od Gradske uprave traţi podatke koji su mu potrebni za rad,
kao i struĉnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu, da postavlja odborniĉka pitanja i
dr.
Duţnost odbornika Skupštine grada vrši se bez nagrade.
Odbornik Skupštine grada ima pravo na naknadu putnih troškova i izgubljene zarade
nastalih vršenjem odborniĉke duţnosti u skladu sa posebnom odlukom.
Odbornik ne moţe biti pozvan na kriviĉnu odgovornost, pritvoren ili kaţnjen za
izraţeno mišljenje ili davanje glasa na sednici Skupštine i njenih radnih tela.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
30
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Skupština grada osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene
nadleţnosti.
Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština grada i
obavljaju druge poslove utvrĊene statutom grada.
Ĉlanovi radnih tela biraju se za mandatni period na koji je Skupština izabrana.
Predsednik radnog tela bira se iz reda odbornika, a ĉlanovi mogu biti iz reda graĊana.
Povremena radna tela obrazuje Skupština za obavljanje odreĊenih zadataka i ona
prestaju sa radom po izvršenju zadataka za koja su obrazovana.
Skupština grada ima sledeća radna tela:
1. Komisiju za Statut i propise
2. Komisiju za izbor i imenovanja
3. Komisiju za predstavke i predloge
4. Mandatno imunitetsku komisiju
Poslovnikom Skupštine grada ili posebnom odlukom Skupštine grada detaljnije se
utvrĊuju izbor i broj ĉlanova radnih tela, prava i duţnosti predsednika i ĉlanova, sastav, naĉin
rad i vreme na koje se biraju.
Mogućnost prisustva sednicama skupštine: Ĉlanom 106. Poslovnika predviĊeno je da
su sednice Skupštine grada javne.
Ĉlanom 65. Poslovnika Skupštine predviĊeno je da se poziv sa materijalom dostavlja
odbornicima Skupštine, gradonaĉelniku, ĉlanovima Gradskog veća, naĉelniku Gradske uprave
i rukovodiocima organizacionih jedinica Gradske uprave.
Poziv se upućuje javnim preduzećima i ustanovama ĉiji je osnivaĉ grad, sredstvima
javnog informisanja i graĊanskom braniocu.
GraĊani se sa vremenom i mestom odrţavanja sednice Skupštine obaveštavaju putem
sredstava javnog informisanja.
Ĉlanom 109. Poslovnika Skupštine grada Šapca regulisano je prisustvo sredstava
javnog informisanja sednicama Skupštine: ''Predstavnici sredstava javnog infomisanja imaju
pravo da prisustvuju sednicama Skupštine i radnih tela Skupštine radi obaveštavanja javnosti
o njihovom radu, i obavezni su da za to imaju odobrenje predsednika Skupštine.
Odobrenje se moţe traţiti najkasnije dva dana pre poĉetka Skupštine ili za jednu
kalendarsku godinu.
Izuzetno, predsednik Skupštine moţe dati odobrenje za prisustvo sednici predstavniku
sredstava javnog informisanja i na dan odrţavanja te sednice, na osnovu obrazloţenog
zahteva.''
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
31
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Gradonaĉelnik
Izvršnu funkciju u gradu vrši gradonaĉelnik.
Gradonaĉelnik grada Šapca je Miloš Milošević, dipl. pravnik. Kontakt telefoni su
015/347-707 i 015/347-177.
Gradonaĉelnik se bira na vreme od ĉetiri godine.
Naĉin izbora i prestanka mandata gradonaĉelnika pre isteka vremena na koje je
izabran ureĊuje se zakonom.
Gradonaĉelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u sluĉaju njegove odsutnosti i
spreĉenosti da obavlja svoju duţnost.
Gradonaĉelnik predsedava Gradskim većem.
Gradonaĉelnik:
1) predstavlja i zastupa grad;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
3) predlaţe odluke i druge akte koje donosi Skupština, kao i naĉin rešavanja pitanja o kojima
odluĉuje Skupština grada;
4) stara se o izvršavanju poverenih poslova iz okvira prava i duţnosti Republike,
5) usmerava i usklaĊuje rad Gradske uprave;
6) predlaţe postavljenje i razrešenje naĉelnika Gradske uprave
7) naredbodavac je za izvršenje budţeta;
8) donosi pojedinaĉne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine;
9) vrši i druge poslove utvrĊene Statutom i drugim aktima grada.
Gradonaĉelniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran iz razloga
predviĊenih zakonom. Prestanak mandata konstatuje Skupština grada. Prestanak mandata
gradonaĉelnika povlaĉi prestanak mandata zamenika gradonaĉelnika. Kada gradonaĉelniku
prestane mandat pre isteka vremena na koje je biran, njegovu funkciju vrši predsednik
Skupštine grada dok novi gradonaĉelnik ne stupi na duţnost.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
32
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Zamenik gradonaĉelnika
Gradonaĉelnik ima zamenika koji ga zamenjuje u sluĉaju njegove odsutnosti i
spreĉenosti da obavlja svoju duţnost.
Zamenik gradonaĉelnika grada Šapca je Jasminka Ristivojević dipl. pravnik. Kontakt
telefon je 015/347-770.
Gradonaĉelnik imenuje i razrešava zamenika uz saglasnost Skupštine grada.
Gradsko veće
Gradsko veće je organ koji usklaĊuje ostvarivanje funkcija gradonaĉelnika i skupštine
grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.
Gradsko veće ima 11 ĉlanova, koje, na predlog gradonaĉelnika, bira Skupština grada,
većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na period od ĉetiri godine.
Gradonaĉelnik grada Šapca predsedava Gradskim većem.
Kandidate za ĉlanove Gradskog veća predlaţe gradonaĉelnik.
Ĉlanove Gradskog veća bira Skupština grada javnim glasanjem većinom glasova od
ukunog broja odbornika, na period od ĉetiri godine.
Zamenik gradonaĉelnika je ĉlan Gradskog veća po funkciji.
Ĉlan Gradskog veća moţe biti razrešen na isti naĉin na koji se bira, na predlog
gradonaĉelnika ili jedne trećine odbornika.
Ukoliko predlog gradonaĉelnika za izbor istog ĉlana Gradskog veća bude dva puta
odbijen, Skupština grada moţe doneti odluku o izboru ĉlana Gradskog veća bez tog predloga.
Ĉlanovi Gradskog veća grada Šapca su:
1. Jasminka Ristivojević - dipl. pravnik, zaduţen za komunalni red i krizni štab.
Kontakt telefon 015/347-770
2. Milorad Marinković - dipl. inţenjer mašinstva, zaduţen za komunalnu delatnost.
Kontakt telefon 015/347-117
3. Zoran Ĉekić - dipl. ing. poljoprivrede. Kontakt telefon 015/347-117.
4. Sovranije Ĉonjagić – profesor knjiţevnosti. Kontakt telefon 015/347-117.
5. Dragorad Tomić - dipl. ekonomista, zaduţen za praćenje realizacije programa rada
javnih preduzeća i ustanova (politika zapošljavanja, politika zarada). Kontakt telefon
015/347-117.
6. Jasmina Milutinović - profesor geografije, zaduţena za ekologiju. Kontakt telefon
015/347-117.
7. Petar Lonĉar - diplomirani ekonomista, zaduţen za zaštitu ţivotne sredine. Kontakt
telefon 015/347-117.
8. Slobodan Nikolić - ekonomista, zaduţena za kulturu i obrazovanje. Kontakt telefon
015/347-117.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
33
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
9. Milena Milićević – diplomirani inţenjer za upravljanje tehniĉkim sistemima u
ekološkom inţenjerstvu. Kontakt telefon 015/347-117.
10. Sreten Radovanović –preduzetnik, programi zapošljavanja. Kontakt telefon
015/347-117.
11. Milan Ĉiĉulić – dipl. pravnik. Kontakt telefon 015/347-117.
Gradsko veće:
1) utvrĊuje predlog odluke o budţetu grada;
2) vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u
saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koju donosi
Skupština grada;
3) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama graĊana, preduzeća
i ustanova i drugih organizacija iz izvornog delokruga grada;
4) pomaţe gradonaĉelniku u vršenju drugih poslova iz njegove nadleţnosti.
U vršenju poslova iz svoje nadleţnosti Gradsko veće saraĊuje sa graĊanima, organima
grada, Gradskom upravom, javnim preduzećima i ustanovama ĉiji je osnivaĉ grad i drugim
subjektima koji obavljaju poslove od znaĉaja za grad.
Gradsko veće odluĉuje većinom glasova prisutnih ĉlanova javnim glasanjem. Ukoliko
je prilikom odluĉivanja jednak broj glasova ''ZA'' i ''PROTIV'' gradonaĉelnik ima obavezu da
glasa ''ZA'' ili ''PROTIV''.
5. OPIS PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA
Javnost rada, iskljuĉenje i ograniĉavanje javnosti rada drţavnog organa, regulisana je
sledećim propisima:
1. Statutom grada Šapca (“Sluţbeni list grada Šapca” broj 32/08)
Ĉlan 11.
Rad organa Grada je javan.
Ĉlan 35.
Sednice Skupštine grada su javne. Za javnost rada Skupštine grada odgovoran je predsednik
Skupštine grada. Skupština grada moţe odluĉiti da sednica Skupštine ne bude javna zbog
razloga bezbednosti i odbrane zemlje i drugih posebno opravdanih razloga koji se konstatuju
pre utvrĊivanja dnevnog reda.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
34
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
2. Odlukom o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (’’Sluţbeni list grada Šapca'',
broj 40/08 i 20/09'')
Ĉlan 40.
Gradska uprava obezbeĊuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog
informisanja, davanjem sluţbenih saopštenja i obezbeĊivanjem uslova za nesmetano
obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruta.
Ĉlan 41.
Naĉelnik Gradske uprave daje informacije o radu Gradske uprave sredstvima
javnog informisanja, a moţe ovlastiti i drugo zaposleno lice u Gradskoj upravi da to
uĉini.
Rukovodioci organizacionih jedinica daju sredstvima javnog informisanja
informacije o radu organizacionih jedinica kojima rukovode.
Ĉlan 42.
Gradska uprava će uskratiti davanje informacija ako njena sadrţina predstavlja
drţavnu, vojnu, sluţbenu ili poslovnu tajnu, odnosno u sluĉajevima predviĊenim
zakonom.
O uskraćivanju informacija ili drutih podataka i ĉinjenica odluĉuje naĉelnik
Gradske uprave.
3. Poslovnikom Skupštine grada Šapca (“Sluţbeni list grada Šapca” broj 32/08)
Ĉlan 106.
Sednice skupštine su javne.
Za javnost rada Skupštine odgovoran je predsednik Skupštine.
Ĉlan 107.
Skupština, na obrazloţeni predlog predsednika Skupštine, gradonaĉelnika, Gradskog veća ili
najmanje deset odbornika, moţe odluĉiti da sednica ne bude javna zbog razloga bezbednosti i
drugih razloga utvrĊenih zakonom koji se konstatuju pre utvrĊivanja dnavnog reda.
O predlogu iz stava 1. ovog ĉlana Skupština odluĉuje bez rasprave.
Ĉlan 108.
Sednici Skupštine imaju pravo da prisustvuju i graĊani koji svoje prisustvo najave sekretaru
Skupštine najkasnije ĉetiri dana pre odrţavanja sednice, osim kada se sednica drţi bez
prisustva javnosti.
U sluĉaju da ne postoji mogućnost da svi zainteresovani prisustvuju sednici Skupštinem
predsednik Skupštine će odluĉiti kome će omogućiti prisustvo sednicim polazeći od redosleda
prijavljivanja i interesa prijavljenih za taĉke na dnevnom redu.
Ĉlan 109.
Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju pravo da prisustvuju sednicama Skupštine
radi obaveštavanja javnosti o njenom radu i obavezni su da za to imaju odobrenje predsednika
Skupštine.
Odobrenje se moţe traţiti najkasnije ĉetiri dana pre poĉetka Skupštine ili za jednu
kalendarsku godinu.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
35
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 110.
Predstavnicima sredstava javnog informisanja stavljaju se na raspolaganje predlozi odluka,
drugih propisa i opštih akata, kao i informativni i dokumentacioni materijali o pitanjima iz
rada Skupštine.
Predstavnicima sredstava javnog informisanja obezbeĊuju se potrebni uslovi za praćenje rada
na sednicama Skupštine.
Ĉlan 111.
Skupština moţe da izda sluţbeno saopštenje za sredstva javnog informisanja.
Konferenciju za štampu, u vezi sa pitanjima koja razmatra Skupština, moţe da odrţi
predsednik Skupštine, ili lice koje on ovlasti.
4. Poslovnikom o radu Gradskog veća grada Šapca (“Sluţbeni list grada Šapca” broj
29/08)
Ĉlan 25.
Veće obaveštava javnost o svom radu i donetim aktima, kao i o znaĉajnijim pitanjima koja
razmatra ili će razmatrati, davanjem saopštenja za javnost, odrţavanjem konferencija za
štampu, davanjem intervjua, objavljivanjem informacija putem interneta i na drugi pogodan
naĉin.
Prilikom razmatranja vaţnijih pitanja, Veće na sednici odreĊuje naĉin na koji će o tome biti
obaveštena javnost.
Obavezni podaci:
1. Poreski identifikacioni broj grada Šapca 100084635
2. Radno vreme svih organizacionih jedinica je od 7:30h do 15:30h svakog radnog dana.
Radna nedelja u skladu sa Zakonom o radu traje 5 dana.
3. Adresa: Gospodar Jevremova br. 6, 15 000 Šabac
Web: www.sabac.org
Tel: 015 364 100 – centrala
Odeljenje za opštu upravu 015 364 124
Odeljenje za društvene delatnosti i privredu 015 364 117
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove 015 345 700
Odeljenje za urbanizam 015 345 263, 015 345 264
Odeljenje za finansije 015 364 150
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove 015 364 125
Odeljenje komunalne policije 015 345 700
4. Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama:
Mirjana Mecić – Marinković
kontakt telefon: 015 346 994
Lice ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima:
Gordana Jojić
Kontakt telefon: 015 347 117
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
36
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
5. Poslovnikom o radu Skupštine grada Šapca (“Sluţbeni list grada Šapca” broj 32/08)
utvrĊeno je pravo graĊana da prisustvuju sednicama skupštine grada kada svoje prisustvo
najave sekretaru skupštine najkasnije ĉetiri dana pre odrţavanja sednice, osim kada se sednica
drţi bez prisustva javnosti. GraĊani i javnost ovom prilikom nose identifikacione kartice sa
grbom grada Šapca i naznakama „graĊani“ odnosno „ mediji“.
6. Zaposleni u Gradskoj upravi nose identifikacione kartice koje sadrţe naziv organa, sliku i
ime zaposlenog
7. Prilikom rekonstrukcije zgrade Gradske uprave grada obezbeĊen je pristup u zgradu sa
zadnje strane i licima u invalidskim kolicima (postavnjen je specijalni lift za ova lica i
izgraĊen prilaz za lift unutar zgrade). Licima sa posebnim potrebama ukazuje se kako
finasijska tako i svaka druga podrška, odnosno pomoć.
8. Poslovnikom o radu Skupštine grada Šapca (“Sluţbeni list grada Šapca” broj 32/08)
utvrĊeno je pravo graĊana da prisustvuju sednicama skupštine grada kada svoje prisustvo
najave sekretaru skupštine najkasnije ĉetiri dana pre odrţavanja sednice, osim kada se sednica
drţi bez prisustva javnosti.
Sa datumima odrţavanja sednice skupštine grada graĊani se mogu upoznati putem zvaniĉne
internet prezentacije grada Šapca, u okviru izveštaja se sednica Gradskog veća.
9. Audio i video snimanja objekata koje koristi Grad kao i aktivnosti predstavnika grada, nisu
ograniĉena odlukama i propisima Grada.
6. SPISAK NAJĈEŠĆE TRAŢENIH INFORMACIJA OD JAVNOG
ZNAĈAJA
Informacije koje se od organa najĉešće traţe a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama od javnog znaĉaja (''Sl. glasnik RS'', br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i
36/2010) su iz oblasti urbanizma.
Spisak najšeće traţenih informacija nije moguće utvrditi obzirom da se i iz ove oblasti
informacije traţe po razliĉitim osnovama.
7. OPIS NADLEŢNOSTI, OVLAŠĆENjA I OBAVEZA
Grad vrši poslove utvrĊene Ustavom i zakonom kao izvorne poslove, poslove koji su gradu
zakonom povereni iz okvira prava i duţnosti Republike, kao i druge poslove utvrĊene
Statutom.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
37
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Izvorni delokrug
Grad je odgovoran da, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:
1) donosi programe razvoja;
2) donosi urbanistiĉke planove;
3) donosi budţet i završni raĉun;
4) ureĊuje i obezbeĊuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (preĉišćavanje i distribucija
vode, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski
prevoz putnika u drumskom saobraćaju, odrţavanje ĉistoće u gradovima i naseljima,
odrţavanje deponija, ureĊivanje, odrţavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih,
rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javna rasveta, ureĊivanje i
odrţavanje grobalja i sahranjivanje i dr.), kao i organizacione, materijalne i druge uslove
za njihovo obavljanje;
5) stara se o odrţavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrĊuje visinu
naknade za odrţavanje stambenih zgrada;
6) sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedniĉke prostorije u
stambenim zgradama;
7) donosi programe ureĊenja graĊevinskog zemljišta, ureĊuje i obezbeĊuje vršenje poslova
ureĊenja i korišćenja graĊevinskog zemljišta i utvrĊuje visinu naknade za ureĊivanje i
korišćenje graĊevinskog zemljišta;
8) ureĊuje i obezbeĊuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrĊuje visinu
naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog
prostora;
9) stara se o zaštiti ţivotne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i
programe zaštite ţivotne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa
strateškim dokumentima i svojim interesima i specifiĉnostima i utvrĊuje posebnu naknadu
za zaštitu i unapreĊenje ţivotne sredine;
10) ureĊuje i obezbeĊuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i
rekonstrukciju, odrţavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i
nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
11) ureĊuje i obezbeĊuje posebne uslove i organizaciju autotaksi prevoza putnika;
12) ureĊuje i obezbeĊuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi koji se vrši na teritoriji
grada, kao i odreĊuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi
hidrograĊevinski objekti i postavljati plovni objekti;
13) osniva robne rezerve i utvrĊuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadleţnog
ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
38
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
14) osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture, primarne
zdravstvene zaštite, fiziĉke kulture, sporta, deĉje i socijalne zaštite i turizma, prati i
obezbeĊuje njihovo funkcionisanje;
15) organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od znaĉaja za grad,
podstiĉe razvoj kulturno-umetniĉkog amaterizma i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka
i drugih ustanova kulture ĉiji je osnivaĉ;
16) organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od poţara i stvara
uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublaţavanje njihovih posledica;
17) donosi osnove zaštite, korišćenja i ureĊenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o
njihovom sprovoĊenju, odreĊuje erozivna podruĉja, stara se o korišćenju pašnjaka i
odluĉuje o privoĊenju pašnjaka drugoj kulturi;
18) ureĊuje i utvrĊuje naĉin korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i ĉesmama,
utvrĊuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole
za objekte lokalnog znaĉaja;
19) stara se i obezbeĊuje uslove za oĉuvanje, korišćenje i unapreĊenje podruĉja sa prirodnim
lekovitim svojstvima;
20) podstiĉe i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrĊuje visinu boravišne takse;
21) stara se o razvoju i unapreĊenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, ureĊuje radno vreme,
mesta na kojima se mogu obavljati odreĊene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
22) koristi sredstva u drţavnoj svojini i stara se o njihovom oĉuvanju i uvećanju;
23) ureĊuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa drţanjem i zaštitom domaćih i egzotiĉnih
ţivotinja;
24) organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
25) obrazuje organe, organizacije i sluţbe za potrebe grada i ureĊuje njihovu organizaciju i
rad;
26) podstiĉe i pomaţe razvoj zadrugarstva;
27) organizuje, po potrebi, sluţbu pravne pomoći graĊanima;
28) stara se o zaštiti i ostvarivanju liĉnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i etniĉkih
grupa;
29) obezbeĊuje javno informisanje od lokalnog znaĉaja;
30) propisuje prekršaje za povrede gradskih propisa;
31) obrazuje inspekcijske sluţbe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih
opštih akata iz nadleţnosti grada;
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
39
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
32) ureĊuje organizaciju i rad mirovnih veća;
33) ureĊuje i obezbeĊuje upotrebu imena, grba i drugog obeleţja grada;
34) obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za graĊane, u skladu s Ustavom,
zakonom i statutom.
Povereni poslovi
Gradu se zakonom moţe poveriti obavljanje odreĊenih poslova iz okvira prava i
duţnosti Republike, a propisom teritorijalne autonomije obavljanje odreĊenih poslova iz
okvira prava i duţnosti oblika teritorijalne autonomije. Poveravanje ovih poslova vrši se u
interesu efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja prava i duţnosti graĊana i zadovoljavanja
njihovih potreba od neposrednog interesa.
Za ostvarivanje svojih prava i duţnosti i zadovoljavanje potreba lokalnog
stanovništva, grad moţe osnivati preduzeća, ustanove i druge organizacije koje vrše javnu
sluţbu, u skladu sa zakonom. Grad moţe ugovorom, na naĉelima konkurencije i javnosti,
poveriti pravnom ili fiziĉkom licu obavljanje poslova.
8. OPIS POSTUPANjA U OKVIRU NADLEŢNOSTI, OVLAŠĆENjA I
OBAVEZA
U okviru svojih nadleţnosti, ovlašćenja i obaveza Grad Šabac postupa shodno Zakonu o
lokalnoj samoupravi ("Sluţbeni glasnik RS", broj 129/2007), Statutu grada Šapca (“Sluţbeni
list grada Šapca” broj 32/08), Odluci o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (’’Sluţbeni
list grada Šapca'', broj 40/08 i 20/09''), Poslovniku o radu Skupštine grada Šapca (“Sluţbeni
list grada Šapca” broj 32/08), i Poslovniku o radu Gradskog veća grada Šapca (“Sluţbeni list
grada Šapca” broj 29/08)
9. NAVOĐENjE PROPISA
Odeljenje za opštu upravu u vršenju napred svojih ovlašćenja, primenjuje sledeće propise :
- Zakon o drţavnoj upravi («Sl. glasnik RS» br. 79/05)
- Zakon o lokalnoj samoupravi («Sl. glasnik RS» br. 129/2007)
- Zakon o opštem upravnom postupku («Sl. list SRJ» br. 33/97 i 31/01)
- Zakon o peĉatu drţavnih i drugih organa («Sl glasnik RS» br. 101/2007)
- Zakon o izboru narodnih poslanika («Sl. glas.RS» 35/2000, 57/03, 72/03 i 18/04)
- Zakon o matiĉnim knjigama («Sl. glasni RS» br. 20/2009)
- Zakon o drţavljanstvu Republike Srbije («Sl. glasnik RS» br. 135/04)
- Porodiĉni zakon («Sl. glasnik RS» br. 18/05)
- Zakon o ovravanju potpisa, rukopisa i prepisa («Sl. glasnik RS» br. 39/93)
- Zakon o slobodnom pristupu informaci. od javnog znaĉaja («SL.gl.RS» 120/04)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave («Sl.gl.RS» br.80/92)
- Uputstvo o kanc. poslovanju organa drţavne uprave («SL. glasnik RS» br. 10/93)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
40
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
- Uputstvo o naĉinu aţur. biraĉkih spiskova («Sl. glasnik RS» br.42/00 i 118/03)
- Uputstvo o voĊenju matiĉnih knjiga i obras. matiĉnih knjiga («Sl.gl.RS“ br.
109/2009, 4/2010 i 10/2010)
- Uputstvo o obliku i naĉinu voĊenja upisnika i o naĉinu overavanja potpisa, prepisa i
rukopisa («Sl. glasnik RS» br. 74/93)
- Pravilnik o naĉinu upisa ĉinjenice drţavljanstva u matiĉnu knjigu roĊenih, obrascima
za voĊenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku drţavljanstva i obrascu
uverenja o drţavljanstvu («Sl. glasnik RS» br. 22/05)
- Pravilnik o izdavanju izvoda iz matiĉnih knjiga namenjenih inostranstvu ( «Sl.
Glasnik RS“ br. 15/2010))
- Statut grada Šapca
- Odluku o Gradskoj upravi grada Šapca
- Odluku o Gradskom veću grada Šapca
Odeljenje za urbanizam u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
Zakoni:
1 Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'' br. 33/97 i 31/01)
2 Zakon o o komunalnim delatnostima (''Sl. list RS'' br. 16/97 i 42/98)
3 Zakon o republiĉkim administrativnim taksama (''Sl. gl. RS'' br. 43/03, 51/03, 54/04,
42/05 , 61/05, 101/05, 5/09 , 54/09)
4 Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS br. 129/07 )
5 Zakon o planiranju i izgradnji (''Sl. gl. RS br 72/09, 81/09)
6 Zakon o odrţavanju stambenih zgrada (''Sl. gl. RS br. 44/95,46/98,101/05,)
7 Zakon o javnim putevima (''Sl. gl. RS br. 101/05, 123/07)
8 Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije (''Sl. gl. RS br. 88/10)
9 Zakon o proceni uticaja na ţivotnu sredinu (''Sl. gl. RS br. 135/04, 36/09)
10 Zakon o drţavnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (''Sl. gl.
RS br, 25/02, 72/09, 18/10)
Uredbe:
1 Uredba o kancelarijskom poslovanju organa deţavne uprave (''Sl. gl. RS br br.
80/92)
Pravilnici:
1 Pravilnik o naĉinu javne prezentacije urbanistiĉkog projekta (''Sl. gl. RS br.
43/2010)
2 Pravilnik o sadrţini , naĉinu i postupku izrade planskih dokumenata (''Sl. gl. RS br.
31/2010, 69/2010)
3 Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata
(''Sl. gl. RS br. 51/2010)
4 Pravilnik o sadrţini informacije o lokaciji i o sadrţini lokacijske dozvole (''Sl. gl. RS
br. 3/2010)
5 Pravilnik o sadrţini i naĉinima izdavanja lokacijske dozvole (''Sl. gl. RS br. 4/2010,
26/2010 )
6 Pravilnik o uslovima , naĉinu voĊenja i pristupa, kao i o sadrţini registraa
investitora (''Sl. gl. RS br. 55/2010)
7 Pravilnik o sadrţini i naĉinu voĊenja struĉnog nadzora (''Sl. gl. RS br. 7/2010)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
41
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
8 Pravilnik o izgledu , sadrţini i mestu postavljanja gradilišne table (''Sl. gl. RS br.
4/2010)
9 Pravilnik o kriterijumima u odreĊivanje naknade u postupcima lekalizacije,
kriterijumima za objekte za koje se ne moţe naknadno izdati graĊevinska dozvola ,
kao i o sadrţini tehniĉke dokumentacije i sadrţini i naĉinu izdavanja graĊevinske i
upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije (''Sl. gl. RS br. 82/09,
5/2010)
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove u vršenju svojih ovlašćenja
primenjuje sledeće propise:
- Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'' br. 33/97, 31/01 i „Sl. gl. RS“ br.
30/10)
- Zakon o komunalnim delatnostima (''Sl. gl. RS'' br. 16/97, 42/98)
- Zakon o republiĉkim administrativnim taksama (''Sl. gl. RS'' br. 43/03, 51/03, 54/04,
42/05, 61/05 i 35/10)
- Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS'' br. 129/07)
- Zakon o kulturnim dobrima (''Sl. gl. RS'' br. 71/94)
- Zakon o stanovanju (''Sl. gl. RS'' br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 44/95,
49/95, 16/97, 46/98 i 26/01)
- Zakon o javnim preuzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (''Sl. gl. RS''
br. 25/00)
- Zakon o drţavnim sluţbenicima (''Sl. gl. RS'' br. 79/05, 81/05 i 83/05)
- Zakon o prekršajima (''Sl. gl. RS'' br. 101/05 i 116/08)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ţivotinja ( ''Sl. gl. RS'' br. 37/91, 50/92, 33/93,52/93,
53/93, 67/93, 48/94, 53/95,52/96,25/00 i 91/05)
- Zakon o privatnim preduzetnicima (''Sl. gl. RS'' br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93,
53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02 i 61/05)
- Zakon o drţavnoj upravi (''Sl. gl. RS'' br. 79/05, 101/07 i 95/10)
- Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe i inspekcijskom nadzoru (''Sl. gl. RS''
br. 39/96, 20/97 i 46/98)
- Zakon o odrţavanju stambenih zgrada (''Sl. gl.RS'' br. 44/95)
- Zakon o javnim putevima (''Sl. gl.RS'' br. 101/05)
- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (''Sl. gl. RS'' br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05
i 62/06)
- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. gl.RS“ br. 41/09 i 53/10)
- Zakon o zaštitniku graĊana (''Sl. gl. RS'' br. 79/05 i 54/07)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijma od javnog znaĉaja („Sl. gl.RS“ br.
120/04, 54/07 i 104/09)
- Zakon o odrţavanju stambenih zgrada (''Sl. gl. RS'' br. 44/95)
- Zakon o proceni uticaja na ţivotnu sredinu (''Sl. gl. RS'' br. 135/04 i 36/09)
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. gl. RS“ br. 36/09)
- Zakon o integrisanom spreĉavanju i kontroli zagaĊivanja ţivotne sredine (''Sl. gl.
RS'' br. 135/04)
- Zakon o zaštiti ţivotne sredine (''Sl. gl. RS'' br. 135/04, 36/09 i 135/04)
- Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih postavljenih i zaposlenih lica kod
korisnika sredstava u drţavnoj svojini (''Sl. gl. RS'' br. 102/10)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave (''Sl. gl. RS'' br. 80/92)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
42
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
- Uredba o kategorijama registarskog materijala s rokovima ĉuvanja (''Sl. gl. RS'' br.
44/93)
- Uredba o odrţavanju stambenih zgrada i stanova (''Sl. gl. RS'' br. 43/93)
- Uredba o indikatorima buke, graniĉnim vrednostima buke, metodama za
odreĊivanje indeksa buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u ţivotnoj sredini („Sl.
gl. RS“ br. 75/10)
- Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'' br.
40/08 i 28/10)
- Odluka o komunalnim delatnostima (Sl. list opštine Šabac br. 25/97, 11/03,16/07 i
„Sl. list grada Šapca“ br. 40/08 i 12/10)
- Odluka o izmenama i dopunama odluka iz oblasti komunalne delatnosti („Sl. list
grada Šapca“ br. 28/10)
- Odluka o lokalnim komunalnim taksama (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07, 18/08 i
„Sl. list grada Šapca br. 12/09 i 28/09)
- Odluka o revalorizaciji novĉanih kazni za prekršaje iz gradskih odluka (''Sl. list
grada Šapca'' br. 28/10 )
- Odluka o isporuci gasa (''Sl. list opštine Šabac'' br. 23/90, 18/91)
- Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom (''Sl. list opštine Šabac'' br. 29/07 i
„Sl. list grada Šapca“ br. 20/10)
- Odluka o preĉišćavanju i distribuciji vode i preĉišćavanju i odvoĊenju atmosferskih i
ostalih otpadnih voda (''Sl. list opštine Šabac“ br. 35/04, 12/05 i „Sl. list grada Šapca“
br. 13/09)
- Odluka o odrţavanju ĉistoće i odrţavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina
(''Sl. list opštine Šabac'' br. 4/94, 9/94, 12/98, 3/99, 10/05, 23/07 i „Sl. list grada
Šapca“ br. 40/08)
- Odluka o radnom vremenu u oblasti ugostiteljstva, zanatstva i trgovine na teritoriji
opštine Šabac (''Sl. list grada Šapca'' br. 13/09)
- Odluka o zabrani prodaje alkoholni pića nakon 22,00 ĉasa u trgovinskim objektima
na teritoriji grada Šapca („Sl. list grada Šapca br. 12/10)
- Odluka o drţanju domaćih ţivotinja (''Sl. list opštine Šabac'' br. 4/95, 10/07 i „Sl. list
grada Šapca“ br. 6/09)
- Odluka o odrţavanju pijaca („Sl. list opštine Šabac“ br. 9/00 i „Sl. list grada Šapca“
br. 32/08 i 28/09)
- Odluka o merama za zaštitu od buke (''Sl. list opštine Šabac'' br. 28/10)
- Odluka o sahranjivanju i grobljima na podruĉju grada Šapca (''Sl. list opštine Šabac''
br. 17/97 i „Sl. list grada Šapca“ br. 28/09 )
- Odluka o vršenju dimniĉarskih usluga (23/90)
- Odluka o odreĊivanju, organizaciji i korišćenju gradske plaţe ''Stari grad'' u Šapcu
(''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07 i „Sl. list grada Šapca“ br. 20/09)
- Odluka o nekategorisanim putevima (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/93 i „Sl. list
grada Šapca“ br. 5/10)
- Odluka o pravcima magistralnih i regionalnih puteva kroz grad Šabac (''Sl. list
opštine Šabac'' br. 15/91)
- Odluka o utvrĊivanju lokalnih puteva (''Sl. list opštine Šabac'' br. 15/91 i 11/08)
- Odluka o auto-taksi prevozu („Sl. list grada Šapca“ br. 11/08)
- Odluka o obrazovanju direkcije za puteve (''Sl. list opštine Šabac'' br. 2/92 i „Sl. list
grada Šapca“ br.6/09)
- Odluka o linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Šapca (''Sl. list opštine Šabac''
br. 10/05)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
43
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
- Odluka o javnim parkiralištima (''Sl. list grada Šapca“ br.6/09 i 9/09)
- Odluka o stanovanju (''Sl. list opštine Šabac'' br. 16/07 i „Sl. list grada Šapca“ br.
28/10)
- Odluka o kućnom redu („Sl. list opštine Šabac“ br. 25/92, 13/93 i 23/07)
- Odluka o naknadi za zaštitu i unapreĊenje ţivotne sredine grada Šapca („Sl. list
grada Šapca“ br. 12/10)
- Odluka o usvajanju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom u gradu Šapcu
(„Sl. list grada Šapca“ br. 28/10)
- Odluka o usvajanju akcionog plana realizacije lokalnog plana upravljanja
komunalnim otpadom u gradu Šapcu („Sl. list grada Šapca“ br. 28/10)
- Pravilnik o uslovima i naĉinu razvrstavanja, pakovanja i ĉuvanja sekundarnih
sirovina (''Sl. gl. RS'' br. 55/01)
- Pravilnik o metodologiji za odreĊivanje akustiĉnih zona („Sl. gl. RS“ br. 72/10)
- Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u ţivotnoj sredini (''Sl. gl. RS'' br. 54/92)
- Pravilnik o graniĉnim vrednostima emisije, naĉinu i rokovima merenja i
evidentiranja podataka (''Sl. gl. RS'' br. 30/97)
- Pravilnik o graniĉnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za
uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (''Sl. gl. RS'' br. 54/92)
- Pravilnik o sadrţini zahteva o potrebi procene uticaja i sadrţini zahteva odreĊivanje
obima i sadrţaja studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu ('' Sl. gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o sadrţini i naĉinu voĊenja registra izdatih integrisanih dozvola ( ''Sl. gl.
RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o radu tehniĉke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na ţivotnu
sredinu ( ''Sl. gl. RS'' br. 69/05)
- Pravilnik o sadrţini studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu ( ''Sl. gl. RS'' br.
69/05)
- Pravilnik o naknadama koje predstavljaju prihod ostvaren delatnošću opštinske
uprave Šabac (''Sl. list opštine Šabac'' br. 18/07, 22/07, 18/08 i „Sl list grada Šapca“
br.12/09, 21/09 i 25/09)
- Pravilnik o bliţim saobraćajno-tehnićkim i drugim uslovim za izgradnju, odrţavanje,
angaţovanje i eksploataciju autobuskih stanica i auto-stajališta (''Sl. gl. RS'' br. 20/96,
18/04, 56/05 i 11/06)
- Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima (''Sl. gl. RS'' br. 26/10)
- Program o optimalnom organizovanju auto taksi prevoza
- Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave (''Sl. gl. RS'' br. 10/93
i 14/93)
- Program postavljanja objekata na odreĊeno vreme na javnom graĊevinskom
zemljištu na podruĉju grada Šapca
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje
sledeće propise:
- Ustav Srbije (''Sl. gl. RS'', br 1/90)
- Zakon o lokalnoj samoupravi (''Sl. gl. RS'', br.9/02, 33/04 i 135/04)
- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog znaĉaja (''Sl. gl. RS'', br.
120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)
- Zakon o radu (''Sl. gl. RS'', br. 24/05 61/05 i 54/09)
- Zakon o drţavnoj upravi (''Sl. gl. RS''. br. 79/05, 101/7 i 95/10)
- Zakon o drţavnim sluţbenicima (''Sl. gl. RS'', br. 79/05, 81/05, 83/05,64/07, 67/07,
116/08 i 104/09)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
44
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
- Zakon o javnim sluţbama (''Sl. gl. RS'', br. 42/91, 71/94 i 79/05)
- Zakon o zaštiti od poţara (''Sl. gl. RS'', br. 111/09)
- Zakon o vanrednim situacijama ''Sl. gl. RS'', br. 111/19)
- Zakon o obeleţavanju dana ţalosti na teritoriji Republike Srbije (''Sl. gl. RS'', br.
101/05)
- Zakon o drţavnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (''Sl. gl. RS'', br. 101/05)
- Uredba o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave (''Sl. gl. RS'', br.
80/92)
- Statut grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 32/08)
- Poslovnik skupštine grada Šapca (Sl. list grada Šapca'', br. 32/08)
- Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 40/08
i 20/09)
- Poslovnik o radu Gradskog veća grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 29/08)
Prilikom izrade i tumaĉenja normativnih akata koriste se i svi ostali propisi zavisno
od oblasti o kojoj se radi.
Odeljenje za finansije u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće propise:
- Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/06)
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07)
- Zakon o radnim odnosima u drţavnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 i 83/05)
- Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09)
- Zakon o platama u drţavnim organima i javnim sluţbama („Sl. glasnik RS“, br.
34/01, 62/06, 63/06 i 116/08)
- Zakon o budţetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10 i 101/10)
- Zakon o republiĉkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03,
61/05, 101/05, 5/09 i 54/09)
- Zakon o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 85/08 i 95/10)
- Zakon o javnom dugu („Sl. glasnik RS“, br. 61/05 i 107/09)
- Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS“, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94,
47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 i 101/05)
- Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 116/08)
- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 60/04,
84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10)
- Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02,
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 i
53/10)
- Zakon o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/09)
- Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 53/95,
3/96, 54/96, 32/97 i 101/05)
- Zakon o zaštiti ţivotne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09 i 72/09)
- Zakon o ureĊenju sudova („Sl. glasnik RS“, br. 116/08, 104/09 i 101/10)
- Zakon o javnim sluţbama („Sl. glasnik RS“, br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 i
83/05)
- Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 i 64/10)
- Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik
RS“, br. 30/10)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 i 41/09)
- Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Sl.
glasnik RS“, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/5 i 123/07)
- Zakon o steĉaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/09)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
45
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
-
-
-
-
Zakon o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 105/05, 116/08 i 111/09)
Zakon o zaloţnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl. glasnik
RS“, br. 57/03, 61/05 i 64/06)
Zakon o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 125/04)
Zakon o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10)
Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/05)
Zakon o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS“, br.
43/04, 62/06 i 111/09)
Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 16/97 i 42/98)
Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 125/04)
Zakon o privatnim preduzetnicima („Sl. glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Sl.
glasnik RS“, br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02,
101/05, 55/04 i 61/05)
Zakon o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04,
61/07, 5/09 i 101/10)
Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89,
„Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/03)
Zakon o porezu na dohodak graĊana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04,
62/06, 65/06, 31/09, 44/09 i 18/10)
Zakon o eksproprijaciji („Sl. glasnik RS“, br. 53/95, „Sl. list SRJ“, br. 16/01 i „Sl.
glasnik RS“, br. 20/09)
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl.
list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/05)
Zakon o naĉinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u
društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom
zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda („Sl.
glasnik RS“, br. 18/91, 20/92 i 42/98)
Statut grada Šapca („Sl. list grada Šapca“, br. 32/08)
Odluka o dezinsekciji i deratizaciji („Sl. list grada Šapca“, br. 9/00)
Odluka o organizaciji gradske uprave grada Šapca („Sl. list grada Šapca“, br. 40/08
i 20/09)
Etiĉki kodeks ponašanja funkcionera („Sl. list opštine Šabac“, br. 10/05)
Pravilnik o naknadi troškova i drugih primanja zaposlenih, izabranih i postavljenih
lica u organima gradske uprave („Sl. list grada Šapca“, br. 2/10)
Pravilnik o naknadama koje predstavljaju prihod ostvaren delatnošću Gradske
uprave grada Šapca („Sl. list opštine Šabac“, br. 18/07, 22/07, 18/08 i „Sl. list
grada Šapca“, br. 12/09, 21/09, 25/09 i 1/11)
Pravilnik o koeficijentima za utvrĊivanje plata izabranih, imenovanih i
postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca
Uredba o koeficijentima za obraĉun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i
zaposlenih u drţavnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 44/08)
Uredba o koeficijentima za obraĉun i isplatu plata zaposlenih u javnim sluţbama
(„Sl. Glasnik RS“, br. 44/01...91/10)
Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u drţavnim organima i
izabranih odnosno postavljenih lica („Sl. glasnik RS“, br. 44/08)
Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budţetski
sistem („Sl. glasnik RS“, br. 20/07...10/11)
Uredba o budţetskom raĉunovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
46
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
-
-
-
-
-
Pravilnik o naĉinu korišćenja sredstava sa podraĉuna, odnosno drugih raĉuna
konsolidovanog raĉuna trezora Republike Srbije i o naĉinu izveštavanja o
investiranju sredstava korisnika budţeta i organizaija obaveznog socijalnog
osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 3/04, 104/04 i 111/09)
Uredba o naknadi troškova i otpremnini drţavnih sluţbenika i nameštenika („Sl.
glasnik RS“, br. 98/07)
Pravilnik o uslovima i naĉinu voĊenja raĉuna za uplatu javnih prihoda i raspored
sredstava sa tih raĉuna („Sl. glasnik RS“, br. 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08,
50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 101/10 i 10/11)
Odluka o budţetu grada Šapca
Odluka o rebalansu budţeta grada Šapca
Odluka o završnom raĉunu grada Šapca
Uredba o naĉinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budţeta
Republike koji se ostvaruju prireĊivanjem igara na sreću, a koriste se za
finansiranje lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 75/05, 117/05 i 18/09)
Uputstvo o naĉinu utvrĊivanja otkupne cene stanova („Sl. glasnik RS“, br. 52/92,
80/92 i 50/94)
Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod
korisnika sredstava u drţavnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 102/10)
Uputstvo o naĉinu utvrĊivanja zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 27/97, 43/01 i
28/02)
Odluka o mesnim zajednicama („Sl. list opštine Šabac“, br. 3/01 i 6/03)
Odluke o uvoĊenju samodoprinosa u MZ (odluke se objavljuju u „Sl. listu grada
Šapca“)
Memorandum o budţetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici
Odluka o otuĊenju i davanju u zakup graĊevinskog zemljišta („Sl. list grada
Šapca“, br. 6/10)
Odluka o lokalnim komunalnim taksama („Sl. list grada Šapca“, br. 13/09)
Odluka o lokalnim administrativnim taksama („Sl. list opštine Šabac“, br. 16/07 i
„Sl. list grada Šapca“, br. 28/09)
Odluka o naknadi za zaštitu i unapreĊenje ţivotne sredine („Sl. list grada Šapca“,
br. 12/10)
Odluka o visini stope poreza na imovinu („Sl. list opštine Šabac“, br. 35/06 i Sl.
list grada Šapca“, br. 13/09 i 28/09)
Uredba o naĉinu i uslovima izmirivanja obaveza privrednih društava prema
poveriocima iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija privrednih društava u
vlasništvu akcijskog fonda republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 58/05)
Uredba o naĉinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekta privatizacije prema
poveriocima („Sl. glasnik RS“, br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08)
Uredba o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/10)
Uredba o odreĊivanju delatnosti kod ĉijeg obavljanja ne postoji obaveza
evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/10 i 101/10)
Uredba o odreĊivanju aktivnosti ĉije obavljanje utiĉe na ţivotnu sredinu („Sl.
glasnik RS“, br. 109/09 i 8/10)
Uredba o kriterijumima za utvrĊivanje naknade za zaštitu i unapreĊivanje ţivotne
sredine i najvišeg iznosa naknade („Sl. glasnik RS“, br. 111/09)
Pravilnik o knjigovodstvu javnih prihoda („Sl. glasnik RS“, br. 17/96 i 9/99)
Pravilnik o odreĊivanju delatnosti za ĉije obavljanje nije potreban poseban prostor
(„Sl. glasnik RS“, br. 9/96)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
47
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
-
-
-
-
Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruţa Agencija za privredne registre u
okviru Registra zaloţnog prava na pokretnim stvarima i pravima („Sl. glasnik RS“,
br. 111/05, 67/06 i 84/07)
Pravilnik o poreskom identifikacionom broju („Sl. glasnik RS“, br. 57/03, 68/03,
32/09 i 48/10)
Uredba o kategorijama registraturskog materijala s rokovima ĉuvanja („Sl. glasnik
RS“, br. 44/93)
Uredba o bliţim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“,
br. 53/03, 61/04 i 71/05)
Pravilnik o plaćanju pojedinih obaveza preko poreske blagajne („Sl. glasnik RS“,
br. 61/03)
Pravilnik o naĉinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
(„Sl. glasnik RS“, br. 63/03)
Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova zastupnika po sluţbenoj duţnosti-advokata u
poreskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 55/04)
Pravilnik o naĉinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem („Sl. glasnik
RS“, br. 127/03)
Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza („Sl. glasnik RS“, br. 63/03 i
51/10)
Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave („Sl. glasnik RS“,
br. 10/93 i 14/93)
Uredba o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave („Sl. glasnik RS“, br.
80/92)
Pravilnik o naĉinu utvrĊivanja osnovice poreza na imovinu na prava na
nepokretnostima („Sl. glasnik RS“, br. 38/01 i 5/04)
Pravilnik o naĉinu utvrĊivanja poĉetne vrednosti zaplenjene nepokretnosti
poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 17/04)
Pravilnik o obrazcima poreskih prijava za utvrĊivanje poreza na imovinu („Sl.
glasnik RS“, br. 139/04, 63/07 i 9/09)
Pravilnik o obrazcima akata u upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 8/99 i 9/99)
Pravilnik o naĉinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog
raĉuna trezora („Sl. glasnik RS“, br. 92/02, 100/03 i 10/04)
Odluka o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09,
17/10 i 31/10)
Odluka o naĉinu sprovoĊenja prinudne naplate s raĉuna klijenta („Sl. glasnik RS“,
br. 58/04, 116/04, 122/04, 109/05, 8/06, 42/06, 67/06, 69/06, 71/07, 27/09, 101/09,
48/10 i 87/10)
Odluka o obliku, sadrţini i naĉinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog
prometa („Sl. glasnik RS“, br. 99/03 i 128/03)
Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budţeta Republike
Srbije, odnosno budţeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za
obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su
ukljuĉeni u sistem konsolidovang raĉuna trezora („Sl. glasnik RS“, br. 103/10)
Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za sluţbenika za javne nabavke („Sl.
glasnik RS“, br. 5/09)
Pravilnik o kriterijumima za obrazovanje komisija za javne nabavke („Sl. glasnik
RS“, br. 50/09)
Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za voĊenje zapisnika o otvaranju
ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o naĉinu voĊenja evidencije o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br.
50/09)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
48
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
-
-
-
Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o naĉinu postupanja sa elektronskim ponudama i naĉinu sprovoĊenja
elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
Pravilnik o odreĊivanju dokaza na osnovu kojih se utvrĊujeda je ponudu podneo
domaći ponuĊaĉ i za odreĊivanje dobara domaćeg porekla („Sl. glasnik RS“, br.
50/09)
Odluka o metodologiji za procenu ugovorene vrednosti javne nabavke kredita („Sl.
glasnik RS“, br. 56/09)
Pravilnik o formi i sadrţini kreditnog zahteva i formi i sadrţini dokumentacije o
kreditnoj sposobnosti naruĉioca u sluĉaju javne nabavke kredita kao finansijske
usluge („Sl. glasnik RS“, br. 91/09)
Odeljenje komunalne policije u vršenju svojih ovlašćenja primenjuje sledeće
propise:
- Zakon o komunalnoj policiji (''Sl. gl. RS'', br. 51/09)
- Pravilnik o naĉinu i postupku vršenja kontrole komunalne policije (''Sl. gl. RS'',
br. 51/09)
- Pravilnik o sluţbenoj legitimaciji komunalne policije (''Sl. gl. RS'', br. 51/09)
- Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 40/08
i 20/09)
- Odluka o oblicima i naĉinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne policije i
inspekcijskih sluţbi grada Šapca (''Sl. gl. RS'', br. 42/91, 71/94 i 79/05) (''Sl. list grada
Šapca'' broj 28/09)
- Odluka o uniformi i oznakama komunalne policije (''Sl. list grada Šapca'' broj
28/09)
- Odluka o boji i naĉinu oznaĉavanja vozila i plovila i opremi komunalne policije
(''Sl. list grada Šapca'' broj 28/09)
10. USLUGE KOJE ORGAN PRUŢA ZAINTERESOVANIM LICIMA
Odeljenje za opštu upravu
Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Šapca, ovlašćeno je da obavlja
poslove koji se odnose na : sprovoĊenje propisa o lokalnoj samoupravi i unapreĊenje
organizacije rada Gradske uprave, praćenje zakonitosti, efikasnosti i aţurnosti rada Gradske
uprave, pruţanje pravne pomoći graĊanima, poslove pisarnice, voĊenje biraĉkog spiska grada
Šapca, voĊenje matiĉnih knjiga i knjiga drţavljana, overu potpisa, rukopisa i prepisa,
sprovoĊenje izbornog postupka, poslove saradnje sa mesnim zajednicama, kao i obavljanje i
drugih poslova koji mu zakonom, odnosno propisom donetim na osnovu zakona budu
povereni.
Obaveze Odeljenja za opštu upravu proistekle iz datih mu ovlašćenja odnose se na:
kontrolu sprovoĊenja propisa o lokalnoj samoupravi, predlaganje mera i aktivnosti za
unapreĊenje organizacije rada Gradske uprave, kontrolu zakonitosti, efikasnosti i aţurnosti
rada Gradske uprave i predlaganje mera za poboljšanje efikasnosti i aţurnosti rada Gradske
uprave, pruţanje pravne pomoći graĊanima, prijem i zavoĊenje zahteva stranaka, dostavljanje
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
49
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
istih nadleţnom organu, dostavljanje stranci odgovarajućeg akta kojim je odluĉeno o njenom
zahtevu, arhiviranje predmeta, upis punoletnih graĊana u biraĉki spisak grada Šapca po
zahtevu stranke i sluţbenoj duţnosti, aţuriranje biraĉkog spiska i brisanje iz biraĉkog spiska
lica kojima je prestalo biraĉko pravo, donošenje rešenja o zakljuĉenju biraĉkog spiska i
predaja istog nadleţnoj Gradskoj izbornoj komisiji, upis ĉinjenica : roĊenja, venĉanja, smrti i
drţavljanstva u odgovarajuće matiĉne knjige i knjige drţavljana, izdavanje izvoda iz matiĉnih
knjiga na domaćem ili inostranom obrascu, izdavanje uverenja o drţavljanstvu ali i drugih
uverenja o ĉinjenicama za koje se vodi sluţbena evidencija, sprovoĊenje svih promena u
matiĉnim knjigama i knjigama drţavljana, zakljuĉenje braka, promenu liĉnog imena lica,
naknadne upise u matiĉne knjige, ispravke grešaka u matiĉnim knjigama i knjigama
drţavljana, overu potpisa, prepisa i rukopisa, pomoć Gradskoj izbornoj komisiji u
sprovoĊenju : republiĉkih i lokalnih izbora, izdavanje potvrda o izbornom pravu za kandidate
za poslanike u republiĉkoj Skupštini i Skupštini grada, pruţanje pomoći Komisiji za popis
stanovništva i obavljanje administrativno-tehniĉkih poslova za potrebe ove Komisije.
Ovlašćenja i obaveze Odeljenja za opštu upravu, proistiĉu iz ĉlana 15, 16, 17. i 18. Odluke o
Gradskoj upravi grada Šapca.
Postupanje Odeljenja za Opštu upravu u vršenju napred navedenih ovlašćenja i
obaveza sastoji se u :
- donošenju rešenja kojim se odluĉuje o zahtevu stranke, ako je kao forma odluĉivanja
propisano rešenje : promena liĉnog imena, naknadni upisi u matiĉne knjige, ispravke grešaka
u matiĉnim knjigama, upis u biraĉki spisak, ispravljanje grešaka u biraĉkom spisku i dr.
- rešavanju pismenog ili usmenog zahteva stranke vezanog za : osnovni upis u matiĉne
knjige, izdavanje izvoda i uverenja iz matiĉnih knjiga i knjiga drţavljana, prijem podnesaka
stranaka, overu potpisa, prepisa i rukopisa i dr.
Odeljenje za opštu upravu, kao jednu od osnovnih organizacionih jednica Gradske
uprave grada Šapca ĉine unutrašnje organizacione jedinice :
a) Odsek za upravu i graĊanska stanja,
b) Odsek za mesne kancelarije i mesne zajednice.
Naĉelnik odeljenja
Radom Odeljenja za opštu upravu, rukovodi naĉelnik Odeljenja za opštu upravu koji :
organizuje rad, stara se o primeni zakona i drugih propisa iz delokruga Odeljenja i o
zakonitom i aţurnom obavljanju poslova, usmerava i objedinjava rad unutrašnjih
organizacionih jedinica Odeljenja, pruţa struĉnu pomoć zaposlenima i vrši najsloţenije
poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i
ispunjavanju radnih obaveza radnika, donosi i potpisuje akta iz delokruga Odeljenja,
uĉestvuje u radu organa grada u svojstvu ovlašćenog izvestioca i vrši i druge poslove po
nalogu naĉelnika Gradske uprave.
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi: VII stepen struĉne spreme pravnog smera, poloţen struĉni ispit i 3 godine
radnog iskustva.
Kontakt telefoni su: 015/347-117
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
50
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
a) Odsek za upravu i graĊanska stanja
ŠEF ODSEKA
Miodrag Stanišić, dipl. pravnik
Radom Odseka za upravu i graĊanska stanja kao unutrašnjom organizacionom
jedinicom Odeljenja za opštu upravu, rukovodi šef Odseka za upravu i graĊanska stanja,
Miodrag Stanišić, samostalni struĉni saradnik, dipl. pravnik, koji organizuje rad u
Odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaţe naĉelniku Odeljenja u izradi akata iz delokruga
Odeljenja, daje uputstva za rad i pruţa struĉnu pomoć zaposlenima u izvršavanju poslova iz
delokruga Odseka, zamenjuje naĉelnika Odeljenja u vreme njegove odsutnosti i privremene
spreĉenosti za rad i obavlja i druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1.
Uslovi: VII stepen struĉne spreme pravnog smera, posloţen struĉni ispit i 2
godine radnog iskustva.
Kontakt telefon: 015/364-124
U okviru Odseka za upravu graĊanska stanja, sistematizovani su sledeći poslovi i
radni zadaci :
Saradnik za građanska stanja:
Radmila Dţadţić – Maksimović
Vodi upravni postupak, priprema rešenja i zakljuĉke u upravnim stvarima kojima se
rešava o upisu u matiĉne knjige, knjige drţavljana, kao i o promenama i ispravkama u ovim
knjigama, vodi upravni postupak i u drugim upravnim stvarima ako propisima nije odreĊena
stvarna nadleţnost drugog organa, vodi propisane evidencije o upravnim predmetima iz ove
oblasti i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka saradnika za graĊanska stanja, Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, utvrĊen je 1
izvršilac, koliko je i popunjeno.
Uslovi: VII ili VI stepen struĉne spreme društvenog smera, poloţen struĉni ispit, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru
Matičar
1.Miloš Petrović,
Zamenik matičara
1.Novaković Sneţana
2.Ţivanović Ljiljana
3.Gvozdanović Dragana
4.Pavlović Sneţana
5.Perić Gordana
6.Radić Vesna
Obavlja poslove voĊenja matiĉnih knjiga roĊenih, venĉanih i umrlih i knjige
drţavljana za grad Šabac, upisivanje ĉinjenica o roĊenju, braku i smrti i drugih ĉinjenica
predviĊenih zakonom kao i promena u vezi sa ovim ĉinjenicama u matiĉnim knjigama, izdaje
izvode i uverenja iz istih, vodi duplikat matiĉnih knjiga, sastavlja smrtovnice i dostavlja iste
nadleţnom sudu i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
51
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Za svoj rad, neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka matiĉara, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrĊeno je 8 izvršilaca a popunjeno je 7
izvršilaca dok je jedno radno mesto, ostalo nepopunjeno.
Uslovi: VII stepen, visoko obrazovanje steĉeno na studijama drugog stepena
(diplomske akademske studije – master, specijalistiĉke akademske studije, specijalistiĉke
strukovne studije) u obrazovno-nauĉnom polju Društveno-humanistiĉkih nauka, odnosno na
osnovnim studijama u trajanju od najmanje ĉetiri godine, društvenog smera, poloţen struĉni
ispit, poloţen poseban struĉni ispit za matiĉara, ovlašćenje za obavljanje poslova matiĉara, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru.
Kontakt telefoni su: 015/364-110; 015/364-111; 015/364-112
Referent pisarnice:
1. Tomić Nikola
2. Ajholcer Vasić Emilija
3. Ćirić Branislav
Obavlja poslove prijema podnesaka koji su upućeni Gradskoj upravi i organima grada,
zavodi podneske u odgovarajuću evidenciju, dostavlja predmete u rad, vrši administrativnotehniĉku obradu podataka, razvoĊenje akata i predmeta, voĊenje rokovnika predmeta,
ekspeduje poštu, vrši odabiranje arhivske graĊe i izluĉivanje bezvrednog registraturskog
materijala i predaju arhivske graĊe, stara se o ĉuvanju, korišćenju i zaštiti arhivske graĊe,
stara se o sprovoĊenju propisa o kancelarijskom poslovanju, vrši i druge poslove po nalogu
šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka referenta pisarnice, Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrĊena su 4 izvršioca a
popunjena su 3 radna mesta.
Uslovi: IV stepen struĉne spreme društvenog smera, poloţen struĉni ispit, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru.
Kontakt telefon: 015/364-107.
Referent za birački spisak:
Milan Mijailović
Vodi biraĉki spisak za podruĉje grada Šapca, priprema predloge i rešenja o ispravci,
upisu ili brisanju iz biraĉkog spiska, priprema izvode iz biraĉkog spiska,
redovno aţurira biraĉki spisak u saradnji sa organima i sluţbama koje vode odgovarajuću
evidenciju i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka referenta za biraĉki spisak, Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrĊen je 1 izvršilac, što je i
popunjeno.
Uslovi: IV stepen struĉne spreme društvenog smera, poloţen struĉni ispit, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru.
Kontakt telefon : 015/364-128
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
52
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Referent za overe:
1. Jelena Aleksić
2. Sanja Jokić
Overava potpise, prepise i rukopise, izdaje uverenja o ĉinjenicama o kojima se ne vodi
sluţbena evidencija kod Gradske uprave kada je zakonom propisano da se odreĊena ĉinjenica
dokazuje tim uverenjem i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika
Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka referenta za overe, Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi utvrĊena su dva izvršioca, koliko
je i popunjeno.
Uslovi: IV stepen struĉne spreme društvenog smera, poloţen struĉni ispit, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru.
Kontakt telefon: 015/364-106
b) Odsek za mesne kancelarije i mesne zajednice
ŠEF ODSEKA
Borjana Makević dipl. pravnik
Radom odseka za mesne kancelarije i mesne zajednice, kao unutrašnjom
organizacionom jedinicom Odeljenja za Opštu upravu, rukovodi šef Odseka za mesne
kancelarije i mesne zajednice Borjana Makević, viši struĉni saradnik, dipl. pravnik, koja
organizuje rad u Odseku i koordinira rad izvršilaca, pruţa struĉnu pomoć zaposlenima u
Odseku i vrši kontrolu njihovog rada, obavlja poslove vezane za pruţanje pravne pomoći
graĊanima (davanje pravnih saveta i mišljenja, sastavljanje podnesaka i sl.), pruţa struĉnu
pomoć mesnim zajednicama, obavlja poslove vezane za uvoĊenje samodoprinosa i obavlja i
druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovorna naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi: VII stepen struĉne spreme pravnog smera, posloţen struĉni ispit i 2
godine radnog iskustva.
Kontakt telefon: 015/364-128
Šef mesne kancelarije i matičar :
1. Zoran Topalović (MK Bela Reka i MKLipolist) tel. 015/274-520
2. Milivoje Gajić ( MK Bogosavac) tel. 015/295-023
3. Vladan Petrović (MK Pocerski Pričinović i MK G. Vranjska) tel. 015/390-193 i
015/395-260
4. Ljiljana Mandić (MK Metlić i MK Volujac) tel. 015/260-676 i 015/260-541
5. Vladimir Adamović (MK Jevremovac i MK Zablaće) tel. 015/385-613 i 015/7715574
6. Sneţana Nedić (MK Grušić i MK Desić) tel. 015/266-168 i 015/266-161
7. Kosana Ilić (MK Dobrić i MK Culjković) tel. 015/295-001 i 295-085
8. Siniša Lacković (MK Duvanište) tel. 015/275-185
9. Dragica Alimpić (MK Nakučanii MK Krivaja) tel. 015/260-564 i 262-358
10. Boško Marković (MK Sinošević, MK Rumska i MK Bukor) tel. 015/260-272),
015/7715-097 i 262-210
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
53
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
11. Radosava Vujinović (MK Zminjak) tel. 015/292-214
12. Svetlana Gavrilović (MK Jelenča i MK Cerovac) tel. 015/380-646 i 015/212-203
13. Slobodan Đuričić (MK Majur) tel. 015/375-123
14. Rajko Mijatović (MK M. Pričinovićinović i MK Ševarice) tel. 015/277-300 i 277703
15. Savko Pavlović (MK Maovi) tel. 015/284-440
16. Anđelka Pantić (MK P. Metković i MK Varna) tel. 015/284-657 i 015/284-522
17. Zoran Bajić (MK Petkovica i MK Petlovača) tel. 015/287-259 i 015/273-198
18. Dragana Pantelić ( MK Štitar) tel. 015/7737-094
19. Branimir Ćirić (MK Prnjavor) tel. 015/282-214
20. Slavko Ivanović (MK Slepčević) tel. 015/7279-178
21. Nada Gajić (MK Tabanović i MK Drenovac) tel. 015/294-278 i 290-416
22. Zorica Topuzović (MK Orid i MK Mišar) tel. 015/211-163 i 380-150
23. Nada Srdanović (MK Ribari) tel 015/270-311
Obavlja poslove prijema podnesaka za Gradsku upravu i organe grada Šapca i
dostavljanja istih tim organima, poslove voĊenja biraĉkog spiska, overe prepisa, potpisa i
rukopisa, izdavanje uverenja o ĉinjenicama o kojima se u mesnim kancelarijama vodi
sluţbena evidencija, kao i uverenja o kojima se ne vodi sluţbena evidencija, kada je
dokazivanje tih ĉinjenica propisano zakonom, zavoĊenje i ekspedicija pošte, obavlja struĉne i
administrativno-tehniĉke poslove (osim finansijskih) za potrebe mesnih zajednica i njihovih
organa, ako je vršenje tih poslova povereno od strane mesne zajednice, vodi matiĉne knjige za
podruĉje gde nema matiĉara i izdaje izvode i uverenja, vodi duplikat matiĉnih knjiga, vrši
popis zaostavštine, sastavlja smrtovnice i dostavlja iste nadleţnom sudu, vodi postupak za
zakljuĉenje braka i izdavanje uverenja o slobodnom braĉnom stanju, vrši dostavu sluţbene
pošte Gradske uprave i organa grada, odrţava higijenu sluţbenih prostorija i stara se o
njihovom zagrevanju i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka šefa mesne kancelarije Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrĊeno je 32 izvršioca od ĉega
je popunjeno 23 radna mesta dok su 9 radnih mesta ne popunjena.
Uslovi: VII stepen, visoko obrazovanje steĉeno na studijama drugog stepena
(diplomske akademske studije – master, specijalistiĉke akademske studije, specijalistiĉke
strukovne studije) u obrazovno-nauĉnom polju Društveno-humanistiĉkih nauka, odnosno na
osnovnim studijama u trajanju od najmanje ĉetiri godine, društvenog smera, poloţen struĉni
ispit, poloţen poseban struĉni ispit za matiĉara, ovlašćenje za obavljanje poslova matiĉara, 6
meseci radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru.
Tehnički sekretar u mesnoj zajednici:
1. Dragan Šabić (MZ Kamičak i MZ Jevremova) 015/326-097 i 015/350-647
2. Slobodan Stojnić (MZ Kamenjak i K.Livade) 015/341-564
Vrši poslove pripremanja materijala za sednice organa i tela mesne zajednice za koje
je zaduţen i prisustvuje njihovim sednicama, vodi zapisnik na tim sednicama, prati i izvršava
odluke i zakljuĉke, pruţa struĉnu pomoć u realizaciji akcija koje sprovodi mesna zajednica,
pruţa pomoć biraĉkim odborima u opremanju biraĉkog mesta (obezbeĊenje glasaĉkih kutija,
paravana, grejanja i sl.) i obavlja i druge poslove vezane za sprovoĊenje izbornog postupka,
kao i sve druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
54
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Za obavljanje poslova i zadataka tehniĉkog sekretara u mesnoj zajednici, Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, utvrĊena su 3
izvršioca, što je i popunjeno.
Uslovi: IV stepen struĉne spreme društvenog smera, poloţen struĉni ispit i 6 meseci
radnog iskustva.
Odeljenje za opštu upravu pruţa sledeće usluge:
1.
- izdaje izvode iz matiĉne knjige roĊenih, venĉanih i umrlih,
potrebno je da stranka na šalteru popuni zahtev sa liĉnim podacima, plati odgovarajuće
naknade i takse i izvod dobija odmah, bez odlaganja.
- izdaje uverenja o drţavljanstvu iz matiĉne knjige roĊenih ili knjige drţavljana,
potrebno je da stranka popuni zahtev sa liĉnim podacima, plati odgovarajuće takse i
naknade i uverenje dobija odmah, bez odlaganja.
- izvodi iz matiĉnih knjiga i knjiga drţavljana se mogu naruĉiti putem interneta, na
zvaniĉnom sajtu Grada Šapca www.sabac.org , kao i putem telefona 015/364-110, a takse i
naknade se plaćaju pouzećem,
- vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa, u sluţbenoj prostoriji ili van sluţbene prostorije uz
plaćanje posebne naknade.
Overa, potpisa, prepisa i rukopisa se vrši na šalteru overa odmah, bez odlaganja, uz plaćanje
odgovarajuće naknade i takse, a postoji mogućnost da se overa izvrši i van sluţbenih
prostorija ukoliko stranka nije u mogućnosti da izvrši overu na šalteru.
- na šalteru overa mogu se kupiti svi obrasci, te graĊani ne moraju napuštati zgradu uprave
grada dok ne budu usluţeni, tim pre što se u Usluţnom centru grada Šapca nalazi i šalter PTTa.
- vrši prijem pošte, razvrstavanje pošte po organima i otpremanje pošte, a stranka dobija
potvrdu o prijemu podneska sa brojem pod kojim je zaveden njen zahtev.
- pruţa pravnu pomoć graĊanima (pravni saveti, izrada podnesaka).
- vrši struĉnu i administrativno-tehniĉku pomoć mesnim zajednicama.
U Odeljenju za finansije se vodi raĉunovodstvo i knjigovodstvo za mesne zajednice, a
Odeljenje za opštu upravu se stara da se ostvari bliţa saradnja izmeĊu mesnih zajednica i
Gradske uprave.
2.
- svako zainteresovano lice moţe zahtevati da mu se izvrši usluga iz nadleţnosti Odeljenja.
- zaposleni pruţaju uslugu odmah, bez odlaganja, bez ĉekanja i guţvi na šalterima.
- kvalitet usluga je na najvišem nivou, uz kompjutersku obradu podataka i ljubaznost
zaposlenih.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
55
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odeljenju za opštu upravu se podnose sledeći zahtevi:
1. Zahtev za ispravku greške u matiĉnoj knjizi roĊenih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe izvod iz matiĉne knjige roĊenih za podnosioca, izvod iz matiĉne
knjige roĊenih i venĉanih za roditenje,
- saradnik za graĊanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga naĉelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloţi ţalbu Ministarstvu za drţavnu
upravu i lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matiĉar u matiĉnoj knjizi roĊenih
2. Zahtev za ispravku greške u matiĉnoj knjizi venĉanih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe izvod iz matiĉne knjige venĉanih i roĊenih za podnosioca, izvod
iz matiĉne knjige roĊenih supruţnika, izvod iz matiĉne knjige roĊenih i venĉanih za
roditelje podnosioca,
- saradnik za graĊanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga naĉelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloţi ţalbu Ministarstvu za drţavnu
upravu i lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matiĉar u matiĉnoj knjizi venĉanih
3. Zahtev za ispravku greške u matiĉnoj knjizi umrlih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe izvod iz mat.knjige umrlih i roĊenih za umrlog, izvod iz
mat.knjige roĊenih i venĉanih za supruţnika
- saradnik za graĊanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga naĉelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo ţalbe Ministarstvu za drţavnu upravu i
lokalnu samoupravu
- rešenje sprovodi matiĉar u matiĉnoj knjizi umrlih
4. Zahtev za ispravku greške u knjizi drţavljana
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe uverenje o drţavljanstvu i izvod iz mat.knjige roĊenih za
podnosioca i uverenje o drţavljanstvu i izvod iz mat.knjige roĊenih za roditelje
- saradnik za graĊanska stanja donosi rešenje, a naĉelnik odeljenja ga potpisuje,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo ţalbe Ministarstvu za unutrašnje poslove
Republike Srbije,
- rešenje sprovodi matiĉar u knjizi drţavljana ili matiĉnoj knjizi roĊenih
5. Zahtev za osnovni upis u matiĉnoj knjizi roĊenih po osnovu sticanja drţavljanstva pre
28.02.2005.
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe izvod iz mat.knjige roĊenih, uverenje o drţavljanstvu, uverenje o
prebivalištu, fotokopija liĉ.karte, izvod iz matiĉne knjige venĉanih i dokaz o uplati
naknade i takse
- matiĉar sprovodi upis ĉinjenice roĊenja u matiĉnu knjigu roĊenih
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
56
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
6. Zahtev za naknadni upis u matiĉnu knjigu roĊenih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe uverenje da podnosilac nije upisan u MKR, uverenje o
drţavljanstvvu, izvod iz MKV, presudu o razvodu braka ako je brak prestao
razvodom, izvod iz MKU ako je brak prestao smrću, javna isprava iz koje se mogu
utvrditi liĉni podatci za stranku, izvod iz MKR, MKV i uverenje o drţ.za roditelje,
dokaz o uplati naknade i takse
- saradnik za graĊanska stanja saslušava stranke i donosi rešenje, a potpisuje ga
naĉelnik odeljenja
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo ţalbe Ministarstvu za drţavnu upravu i
lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matiĉar u matiĉnoj knjizi roĊenih
7. Zahtev za naknadni upis u matiĉnu knjigu umrlih
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe uverenje da lice nije upisano u MKU, izvod iz MKR, izvod iz
MKV , uverenje o drţav.za umrlog, potvrda o smrti, dokaz o uplati naknade i takse,
- saradnik za graĊanska stanja nakon saslušanja stranaka donosi rešenje, a potpisuje ga
naĉelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo ţalbe Ministarstvu za drţavnu upravu i
lokalnu samoupravu
- rešenje sprovodi matiĉar u matiĉnu knjigu umrlih
8. Zahtev za upis u matiĉnu knjigu roĊenih lica roĊenih u inostranstvu koja poreklom
stiĉu drţavljanstvo RS
9. - zahtev na propisanom obrascu podnosi ambasada ili roditelji,
- uz zahtev se prilaţu izvod iz MKR na inostranom obrascu, uverenje o drţavljanstvu
za roditelje, uverenje o prebivalištu za roditelje, fotokopija liĉnih karti za roditelje,
dokaz o uplati naknade i takse,
- matiĉar sprovodi upis ĉinjenice roĊenja u matiĉnu knjigu roĊenih
10. Osnovni upis u matiĉnu knjigu roĊenih
- prijava roĊenja deteta od zdravstvene ustanove,
- roditelji se pozivaju radi saĉinjavanja zapisnika o odreĊivanju imena deteta i podnose
liĉne karte, uverenja o drţavljanstvu, izvod iz MKV, izvod iz MKR za majku deteta
roĊenog van braka, izjava o priznanju oĉinstva deteta roĊenog van braka,
- matiĉar sprovodi upis u mat.knjigu roĊenih i dostavlja izveštaj Sekretarijatu
unutrašnjih poslova radi odreĊivanja matiĉnog broja
11. Osnovni upis u matiĉnu knjigu venĉanih
- zahtev za zakljuĉenje braka,
- uz zahtev budući supruţnici prilaţu izvod iz MKR, uverenje o drţavljanstvu, liĉne
karte, rešenje nadleţnog suda za maloletno lice, a ako je jedan od supruţnika strani
drţavljanin dostavlja izvod iz MKR na meĊunarodnom obrascu, uverenje o
slobodnom braĉnom stanju, overenu kopiju pasoša, dokaz o uplati takse i naknade,
- matiĉar sastavlja zapisnik i odreĊuje datum venĉanja, a nakon venĉanja sprovodi
upis ĉinjenice zakljuĉenja brak u matiĉnu knjigu venĉanih, roĊenih i knjigu drţavljana
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
57
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
12. Osnovni upis u matiĉnu knjigu umrlih
- prijem potvrde o smrti od strane zdravstvene ustanove ili mrtvozornika,
- lice koje prijavljuje smrt dostavlja liĉnu kartu i druga dokumenta umrlog radi
kompletiranja podataka o umrlom,
- matiĉar sprovodi upis u matiĉnu knjigu umrlih i dostavlja izveštaj
13. Zahtev za priznanje oĉinstva
- roditelji podnose zahtev na propisanom obrascu,
- uz zahtev prilaţu liĉne karte, uverenja o drţavljanstvu, otac deteta daje izjavu o
priznanju oĉinstva, a majka deteta daje izjavu da li je saglasna sa izjavom oca deteta,
sporazumno odreĊuju prezime detetu i potpisuju zapisnik o priznanju oĉinstva
- matiĉar upisuje ĉinjenicu priznanja oĉinstva u matiĉnu knjogu roĊenih u rubriku
«Naknadni upisi i zabeleške»
14. Zahtev za promenu liĉnog imena za maloletno lice
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe izvod iz MKR za dete, izvod iz MKR i MKV za roditelje,
saglasnost roditelja za promenu liĉnog imena mal.detetu, dokaz o uplati takse i
naknade
- saradnik za graĊanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga naĉelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloţi ţalbu Ministarstvu za drţavnu
upravu i lokalnu samoupravu,
- matiĉar sprovodi rešenje u matiĉnoj knjizi roĊenih
15. Zahtev za promenu liĉnog imena za punoletno lice
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe uverenje o prebivalištu, izvod iz MKR, izvod iz MKV, uverenje
o drţavljanstvu, presuda o razvodu braka, uverenje poreske uprave, dokaz o uplati
takse i naknade,
- zahtev se dostavlja na proveru nadleţnoj Policijskoj upravi (kaznena evidencija i
pasoška evidencija) i Osnovnom sudu Šabac,
- saradnik za graĊanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga naĉelnik Odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da uloţi ţalbu Ministarstvu za rad i
socijalnu politiku,
- rešenje sprovodi matiĉar u matiĉnoj knjizi roĊenih, venĉanih i knjizi drţavljana
16. Osnovni upis u matiĉnu knjigu roĊenih radi evidentiranja ĉinjenice drţavljanstva
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţeizvod iz MKR za dete, uverenje o drţavljanstvu za roditelje,
uverenje o prebivalištu za roditelje, kopija liĉnih karti za roditelje, dokaz o uplati takse
i naknade
- matiĉar sprovodi upis u matiĉnu knjigu roĊenih
17. Osnovni upis u matiĉnu knjigu umrlih lica umrlog u inostranstvu
- podnošenje zahteva na propisanom obrascu,
- uz zahtev se prilaţe izvod iz MKU na meĊunarodnom obrascu, izvod iz MKR za
umrlo lice, izvod iz MKV za umrlo lice, uverenje o drţavljanstvu za umrlo lice, izvod
iz MKR za braĉnog druga, uverenje o drţavljanstvu za braĉnog druga, uverenje o
prebivalištu za umrlo lice, dokaz o uplati takse i naknade,
– matiĉar sprovodi upis ĉinjenice smrti nastale u inostranstvu u matiĉnu knjigu umrlih
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
58
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
18. Upis u matiĉnu knjigu venĉanih brakova zakljuĉenih u inostranstvu
- prijem dokumenata za upis u matiĉnu knjigu venĉanih dostavljenih od strane
ambasade ili konzularnih odeljenja, izvoda iz matiĉne knjige roĊenih i uverenja o
drţavljanstvu za supruţnike,
- matiĉar proverava prebivalište supruţnika pre odlaska u inostranstvo,
- matiĉar upisuje ĉinjenicu zakljuĉenja braka u matiĉnu knjigu venĉanih i dostavlja
izveštaje
19. Upis u matiĉnu knjigu vanĉanih brakova zakljuĉenih u inostranstvu po zahtevu
stranaka
- podnošenje zahteva na propisanom obrascu
- uz zahtev se prilaţe izvod iz MKV na meĊunarodnom obrascu, izvode iz MKR za
supruţnike, uverenja o drţavljanstvu za supruţnike, uverenja o prebivalištu za
supruţnike, kopiju liĉ.karti za supruţnike, dokaz o uplati takse i naknade
- matiĉar vrši upis ĉinjenice zakljuĉenja braka u matiĉnu knjigu venĉanih i dostavlja
izveštaje
20. Zahtev za zakljuĉenje braka van sluţbene prostorije
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu, sa dokazom o uplati naknade i takse,
- saradnik za graĊanska stanja donosi rešenje, a potpisuje ga naĉelnik Odeljenja,
- rešenje se dostavlja strankama koje imaju pravo ţalbe Ministarstvu za drţavnu
upravu i lokalnu samoupravu,
- rešenje sprovodi matiĉar
21. Zahtev za upis u biraĉki spisak
- stranka usmeno podnosi zahtev,
- podatci se unose na osnovu liĉne karte,
-referent za biraĉki spisak donosi rešenje, a potpisuje ga naĉelnik odeljenja,
- rešenje se dostavlja stranci koja ima pravo da podnese tuţbu sudu nadleţnom za
rešavanje u upravnim stvarima
- rešenje se sprovodi u biraĉkom spisku
22. Zahtev za pruţanje pravne pomoći
- zahtev se podnosi na propisanom obrascu
- stranka zahteva pravni savet, izradu tuţbe, ţalbe ili drugog podneska, uz uplatu
naknade koja je u visini advokatske tarife
- struĉni saradnik saĉinjava traţeni podnesak i dostavlja ga stranci na dalji postupak
Odeljenje za finansije
Odeljenje za finansije obuhvata ĉetiri odseka i to:
1. Odsek za budţet,
2. Odsek za trezor,
3. Odsek za raĉunovodstvo,
4. Odsek poreske administracije.
Odeljenjem rukovodi naĉelnik odeljenja Marijana Kostadinović, dipl. ekonomista,
telefon: 015/346-229.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
59
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odsek za budţet
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
 analiza zahteva za finansiranje korisnika budţeta,
 priprema upustva za izradu budţeta,
 priprema i izrada nacrta budţeta grada,
 praćenje i analiza ostvarenja budţetskih prihoda i primanja,
 izrada tromeseĉnih planova za izvršenje budţeta na osnovu Odluke o budţetu,
 dostava Upravi za trezor Odluka o budţetu i rebalansu budţeta,
 predlaganje dinamike izvršenja i rasporeda budţetskih rashoda,
 priprema planova za izvršenje budţeta,
 praćenje izvršenja budţetskih rashoda,
 analiza izvršenja budţetskih rashoda,
 praćenje finansiranja investicija budţetskih korisnika,
 upravljanje gotovinskim sredstvima,
 priprema i izrada završnog raĉuna budţeta,
 planiranje javnih nabavki,
 izrada plana javnih nabavki,
 sprovoĊenje postupaka javnih nabavki,
 izrada programa za poslovanje javnih preduzeća ĉiji je osnivaĉ grad,
 priprema analiza, informacija izveštaja o poslovanju javnih preduzeća,
 izrada nacrta akata kojima se reguliše nivo cena proizvoda i usluga u javnim
preduzećima,
 voĊenje postupka ostvarivanja prava na gradskom graĊevinskom zemljištu (davanje u
zakup, utvrĊivanje prava korišćenja po osnovu parcelacije i predparcelacije,
utvrĊivanje prava korišćenja ranijem sopstveniku, donošenje rešenja po osnovu
izuzimanja za javno graĊevinsko zemljište, ispravka granica graĊevinskih parcela itd.),
 poslovi eksproprijacije i deeksproprijacije,
 zakljuĉivanje ugovora u postupku otkupa stanova,
 davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup,
 komasacija,
 struĉni i administrativno-tehniĉki poslovi za potrebe Komisije za vraćanje zemljišta po
PZF,
 voĊenje jedinstvene evidencije imovine ĉiji je korisnik grad,
 izrada nacrta akata o raspolaganju imovinom ĉiji je vlasnik Grad,
 priprema materijala za sednice komisija i preloga rešenja iz imovinko-pravne oblasti
koje donose organi grada,
 primanje, rasporeĊivanje i otpremanje pošte,
 evidencija o primljenim zahtevima,
 fotokopiranje i umnoţavanje materijala,
 drugi poslovi po nalogu naĉelnika Odeljenja ili šefa odseka.
Odsekom rukovodi šef odseka Dragica Trninić, dipl. ekonomista, telefon: 015/341-731.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 10
stvarno stanje: 9
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
60
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odsek za trezor
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
 projekcija i praćenje priliva na konsolidovani raĉun trezora,
 analiza zahteva za izvršenje rashoda i izdataka,
 definisanje dnevnih, meseĉni i tromeseĉnih kvota obaveza i plaćanja,
 evidentiranje preuzetih obaveza,
 rezervacija aproprijacija i kvota za plaćanje,
 kontrola dostavljenih zahteva na plaćanje (verodostojnost i raĉunska ispravnost),
 overa validnosti zahteva za plaćanje,
 evidencija dostavljenih zahteva korisnika budţeta za plaćanje,
 praćenje i blagovremeni prenos sredstava budţetskim korisnicima,
 kontiranje, knjiţenje i voĊenje glavne knjige i dnevnika trezora,
 kontrola i usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom trezora,
 sastavljanje izveštaja o ostvarenim i utrošenim sredstvima budţetskih korisnika,
 sastavljanje virmanskih naloga i drugih dokumenata za plaćanje i naplatu,
 usaglašavanje potraţivanja i obaveza,
 voĊenje evidencije o prodatim stanovima,
 praćenje uplata i obraĉun kamata za neblagovremene uplate od izvršene prodaje
stanova,
 finansijsko poslovanje mesnih zajednica,
 blagajniĉki poslovi,
 drugi poslovi po nalogu naĉelnika Odeljenja ili šefa odseka.
Odsekom rukovodi naĉelnik odeljenja koji je ujedno i šef odseka Marijana Kostadinović,
dipl. ekonomista, telefon: 015/346-229.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 9
stvarno stanje: 6
Odsek za raĉunovodstvo
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
 izrada predraĉuna potrebnih sredstava direktnih korisnika,
 izrada izveštaja direktnih korisnika,
 izrada polugodišnjih i godišnjih raĉuna,
 obraĉun plata, naknada i obustava zaposlenih,
 voĊenje evidencije o isplaćenim zaradama,
 prijem i kontrola knjigovodstvenih dokumenata,
 poslovi kontiranja i knjiţenja naloga direktnih i indirektnih korisnika,
 kontiranje i knjiţenje dokumenata za mesne zajednice,
 izrada godišnjih raĉuna za mesne zajednice,
 evidencija osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala,
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
61
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine






popis i inventarisanje,
voĊenje pomoćne evidencije o uplatnim raĉunima, sredstvima i imovini,
likvidatura dokumentacije,
nabavka opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala,
osiguranje imovine,
drugi poslovi po nalogu naĉelnika Odeljenja i šefa odseka.
Odsekom rukovodi šef odseka Marija Kneţević, dipl. ekonomista, telefon: 015/341-731.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 6
stvarno stanje: 5
Odsek poreske administracije
U odseku se obavljaju sledeći poslovi:
 primanje, obrada i unos podataka iz poreskih prijava za lokalne javne prihode,
 aţuriranje baze podataka,
 štampanje rešenja o utvrĊivanju obaveza,
 valutiranje uruĉenih rešenja o utvrĊivanju obaveza,
 poresko knjigovodstvo,
 davanje obaveštenja obveznicima o stanju njihove obaveze,
 primanje i obrada zahteva i izdavanje uverenja o podacima iz poreskog knjigovodstva
lokalnih javnih prihoda,
 izrada završnog raĉuna za lokalne javne prihode,
 povraćaj sredstava,
 preknjiţavanje sredstava,
 pruţanje struĉne pomoći obveznicima,
 kancelarijska kontrola lokalnih javnih prihoda,
 terenska kontrola lokalnih javnih prihoda,
 redovna naplata lokalnih javnih prihoda,
 prinudna naplata lokalnih javnih prihoda,
 odlaganje plaćanja duga po osnovu lokalnih javnih prihoda,
 voĊenje prvostepenog postupka po izjavljenim ţalbama,
 podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka,
 voĊenje dosijea obveznika,
 sastavljanje informacija i izveštaja za potrebe Poreske uprave,
 sastavljanje informacija i izveštaja za potrebe organa lokalne samouprave,
 drugi poslovi po nalogu naĉelnika Odeljenja i šefa odseka.
Odsekom rukovodi šef odseka Dragan Mićić, dipl. ekonomista, telefon: 015/364-156.
Broj zaposlenih: prema aktu o sistematizaciji: 5
stvarno stanje: 5
Odseci u Odeljenju za finansije su po prirodi posla meĊusobno povezani i upućeni na
meĊusobnu saradnju.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
62
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odeljenje za urbanizam
Delatnost Odeljenja za urbanizam:
Uĉestvuje u izradi prostornog plana grada i urbanistiĉkih
planova i obavnja odministrativne i druge poslove za gradsku Komisiju za planove.
Izdaje obaveštenja (usmena i pisana)
Izdaje lokacijske dozvole
Izdaje informacije o lokaciji
PotvrĊuje urbanistiĉke projekte i organizuje njihovu javnu
prezentaciju i predloge za ispravku granica susednih parcela
Izdaje odobrenja za gradnju.
9. PotvrĊuje prijavu poĉetka izvoĊenja radova.
10. PotvrĊuje prijave za izvoĊenje radova za koje se po zakonu o
11. planiranju i izgradnji ne izdaje odobrenje za izgradnju.
12. Izdaje pismenu potvrdu o usaglašenosti izgraĊenih temelja
13. sa potvrĊenim glavnim projektom
14. Izdaje upotrebnie dozvole za objekte za koje izdaje odobrenja za izgradnju.
(upotrebne dozvole se do daljnjeg izdaju u odeljenju za komunalno stambene
poslove i zaštitu ţivotne sredine).
15. Izdaje odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za objekte koji su izgraĊeni ili
rekonstruisani bez graĊevinske dozvole do stupanja na snagu Zakona o planiranju i
izgradnji.
16. Izdaje rešenje o adaptaciji unutrašnjih gasnih instalacija
17. Izdaje rešenje o investicionom odrţavanju objekta
18. Izdaje rešenje o pomoćim objektima
19. Izdaje rešenje o adaptaciji i sanaciji
20. PotvrĊuje projekte parcelacije i preparcelacije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Svi navedeni poslovi obavljaju se na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o opštem upravnom
postupku, kao i drugih Zakona kojima se delimično uređuju pojedine oblasti od interesa za urbanizam,
planiranje i građenje.
Procedura
1. Informacija o lokaciji
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
- prepis posedovnog lista
- kopija plana
- zahtev sa plaćenom taksom
2. Predaja predmeta referentu
3. Izrada informacije na osnovu planskih dokumenata
4. Predaja predmeta na overu potpisom naĉelnika
5. Obaveštavanje podnosioca da je predmet završen
6. Predaja predmeta na pisarnicu radi uruĉenja podnosiocu ili ovlašćenom licu
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
63
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
2. Lokacijska dozvola
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
- Zahtev sa uplaćenom taksom
- Kopija plana parcele
- Izvod iz katastra podzemnih instalacija
- Dokaz o pravu svojine (list nepokretnosti sa statusom vlasnika ili dokaz o zakupu)
- Geodetski snimak parcele – situacioni plan
- Situacioni plan sa predloţenom lokacijom objekta
2. Predaja predmeta referentu
3. Izlazak na teren radi identifikacije parcele (objekta)
4. Pregled podnetih dokumenata
5. Ukoliko su uoĉene nepravilnosti obaveštava se podnosilac
6. Do kompletiranja dokumenata predmet se smešta u Rokovnik
7. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent po sluţbenoj duţnosti
pribavlja saglasnosti i tehniĉke uslove od javnih preduzeća
8. U toku prikupljanja saglasnosti predmet je u Rokovniku
9. Po prispeću svih potrebnih saglasnosti javnih preduzeća, referent na osnovu
planskih dokumenata i prispelih uslova pristupa izradi lokacijske dozvole
10. Lokacijska dozvola u formi rešenja prosleĊuje se pravniku na potpis (referent
parafira rešenje samo inicijalima)
11. Potpisano rešenje se predaje naĉelniku na potpis
12. Overeno rešenje se vraća referentu koji ga je obradio, radi pripreme za uruĉenje
13. Referent obaveštava podnosioca i uruĉuje mu rešenje
14. Po uruĉenju, referent arhivira predmet i predaje ga na pisarnicu
3. Adaptacija unutrašnjih gasnih instalacija
Potrebni dokumenti:
- Zahtev sa uplaćenom taksom
- Prepis posedovnog lista ovren u katastru
- Kopija plana overena u katastru
- GraĊevinska dozvola za predmetni objekat
- Dokaz o pravu vlasništva, ukoliko podnosilac nije uknjiţen u posedovnom listu
- Ugovor sa JKP „Toplana Šabac”
- Ugovor sa izvoĊaĉem radova
- Rešenje odgovornog izvoĊaĉa radova sa licencom
- Glavni projekat UGI – ĉetiri primerka
- Izveštaj o izvršenoj tehniĉkoj kontroli projekta
1. Predaja zahteva sa potrebnom dokumentacijom na pisarnici
2. Predaja predmeta referentu
3. Pregled priloţene dokumentacije
4. Ukoliko su uoĉene nepravilnosti obaveštava se podnosilac
5. U toku otklanjanja nepravilnosti, predmet se nalazi kod referenta
6. Ukoliko je dokumentacija kompletna, referent proslešĊuje sve primerke Glavnog
projekta u JKP „Toplana Šabac” radi pregleda od strane mašinskog inţenjera
7. Po pregledu, ukoliko nema primedbi na sadrţaj Glavnih projekata, referent pristupa
izradi rešenja kojim se odobrava adaptacija UGI
8. Overavaju se svi primerci glavnog projekta
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
64
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
9. Predmet se predaje naĉelniku na potpis
10. Referent uruĉuje rešenje i vraća tri primerka glavnog projekta (overena), sa
originalima priloţenih dokumenata
11. Po isteku ţalbenog roka na rešenje (8 dana), referent arhivira predmet i predaje ga
na pisarnicu.
4. Prijava poĉetka izvoĊenja radova (po starom zakonu)
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
- Glavni projekat, u ĉetiri primerka, sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehniĉkoj
kontroli
- Pismena izjava o poĉetku graĊenja, odnosno izvoĊenja radova, kao i o roku
završetka izgradnje
- Primerak overenog ugovora o graĊenju
- Primerak odobrenja za izgradnju
- Dokaz o ureĊivanju meĊusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za ureĊenje
graĊevinskog zemljišta
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja za urbanizam i administrativne takse koja
se obraĉunava za izgradnju objekata u skladu sa zakonom.
2. Formiran i zaveden predmet prosleĊuje se referntu na obradu
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja za urbanizam i administrativne takse koja
se obraĉunava za izgradnju objekata u skladu sa zakonom.
3. Referent vrši proveru uslaĊenosti glavnog projekta sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Ako je glavni projekat uraĊen na osnovu Zakona potvrĊuje se, u protivnom se od investitora
traţi da otkloni nedostatke u glavnom projektu. Ako u odreĊenom roku to ne uĉini, zahtev se
odbija rešenjem na koje postoji mogućnost ţalbe drugostepenom organu.
4. Svi primerci glavnog projekta se potpisuju od strane naĉelnika Odeljenja za urbanizam
5. Referent uruĉuje glavni projekat podnosiocu
6. Referent arhivira predmet i predaje ga na pisarnicu
5. Posebna vrsta objekata za koje se ne izdaje graĊevinska dozvola i ograde
1. Podnosi se zahtev na pisarnici
Potrebna dokumenta:
- Dokaz o pravu svojine
- Idejni projekat u 3 primerka
- Situacioni plan
- Uplaćena taksa
2. Predmet se predaje referentu na obradu
3. Ukoliko se uoĉe nepravilnosti referent obaveštava podnosioca
4. Dok se otklanjaju nedostaci, predmet je kod referenta
5. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent pristupa izradi rešenja
6. Referent overava projektnu dokumentaciju
7. Predmet se predaje naĉelniku Odeljanja na potpis
8. Potpisani predmet se vraća referentu
9. Referent obaveštava podnosioca i uruĉuje mu rešenje i overene projekte
10. Po isteku ţalbenog roka na doneto rešenje referent predaje predmet na pisarnicu
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
65
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
6. Investiciono odrţavanje objekta
1. Podnosi se zahtev na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
- Idejni projekat u 3 primerka
- Dokaz o pravu svojine
- Upotrebna dozvola objekta
- Uplaćena taksa
2. Predmet se predaje referentu na obradu
3. Ukoliko se uoĉe nedostaci, referent obaveštava podnosioca, a dok se
dokumentacija ne kompletira predmet je kod referenta
4. Sa kompletnom dokumentacijom referent pristupa izradi rešenja
5. Overava se projektna dokumentacija
6. Predmet se predaje naĉelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
7. Potpisan i overen potpis (rešenje i projekti) vraća se referentu radi uruĉenja
podnosiocu
8. Referent obaveštava podnosioca i uruĉuje mu rešenje i overene projekte
9. Po isteku ţalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
7. Pomoćni objekti
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
- Idejni projekat u 3 primerka
- Dokaz o pravu svojine
- Situacioni plan
- Informacija o lokaciji
- Dokaz o ureĊenju odnosa sa JP za upravljanje graĊevinskim zemljištem u pogledu
plaćanja naknade za tipske trafostanice, garaţe, ostave i sl.
- Plaćena taksa
2. Predmet se uruĉuje referentu
3. Ukoliko su pri pregledu dokumentacije uoĉene nepravilnosti, obaveštava se
podnosilac, a predmet ostaje kod referenta
4. Sa kompletnom dokumentacijom, referent pristupa izradi rešenja i overi projektne
dokumentacije
5. Predmet se predaje naĉelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
6. Potpisan predmet se vraća referentu koji ga uruĉuje podnosiocu
7. Po isteku ţalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
8. Adaptacija i sanacija
1. Podnosi se zahtev na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
- Glavni projekat sa tehniĉkom kontrolom – 4 primerka
- Dokaz o pravu svojine
- Upotrebna dozvola za objekat
- Uplaćena taksa
2. Predmet se predaje referentu na obradu
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
66
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3. Ukoliko se uoĉe nepravilnosti pri pregledu dokumentacije, referent
obaveštava podnosioca a predmet je kod referenta do otklanjanja nedostataka
4. Sa kompletnom dokumentacijom u predmetu, referent pristupa izradi rešenja i
overi projektne dokumentacije
5. Predmet se predaje naĉelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
6. Potpisan predmet vraća se referentu radi uruĉenja podnosiocu
7. Referent poziva podnosioca, uruĉuje mu rešenje i overene projekte
8. Po isteku ţalbenog roka na rešenje, referent predaje predmet na pisarnicu
9. Potvrda usaglašenosti izgraĊenih temelja sa potvrĊenim glavnim projektom
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebna dokumentacija:
- PotvrĊen glavni projekat sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehniĉkoj kontroli
- Overen ugovor o graĊenju, odnosno izvoĊenju radova
- Overeno rešenje o odobrenju za izgradnju
- Geodetski snimak izgraĊenih temelja
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja
2. Predmet se predaje pravniku
3. Predmet se predaje geometru na obradu
4. Na osnovu uporeĊivanja geodetskog snimka izgraĊenih temelja i potvrĊenog
glavnog projekta saĉinjava se zapis o usklaĊenosti
5. U sluĉaju neusklaĊenosti, obaveštava se izvoĊaĉ radova da se potvrda ne moţe
izdati
6. Predmet se predaje pravniku, koji na osnovu zapisa o usklaĊenosti izdaje potvrdu o
usklaĊenosti temelja sa glavnim projektom
7. Pravnik predaje predmet naĉelniku Odeljenja za urbanizam na potpis
8. Potpisan predmet se predaje na pisarnicu radi uruĉenja
10. PotvrĊivanje urbanistiĉkog projekta
1. Podnošenje zahteva na pisarnicu
Potrebni dokumenti:
- Zahtev sa uplatnicom
- Nacrt urbanistiĉkog projekta – 5 primeraka
2. Predmet se predaje referentu
3. Nacrt urbanistiĉkog projekta iznosi se na sednicu Komisije za planove grada Šapca
4. Ukoliko je mišljenje Komisije pozitivno, u lokalnim novinama oglašava se
prezentacija urbanistiĉkog projekta
5. U sluĉaju da nema primedbi po završenoj prezentaciji, urbanistiĉki projekat
potvrĊuje naĉelnik Odeljenja. U suprotnom, ponovo se razmatra zajedno sa prispelim
primedbama.
6. Predmet se predaje na pisarnicu radi uruĉenja potvrĊenog projekta podnosiocu
7. Po uruĉenju, predmet se arhivira
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
67
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
11. Odobrenje za gradnju (po starom zakonu)
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
- Idejni projekat u 3 primerka, potvrĊen da je uraĊen u skladu sa zakonom iz
urbanistiĉkog plana, odnosno aktom o urbanistiĉkim uslovima
- Dokaz o uplati republiĉke administrativne takse
- Dokumentacija utvrĊena Zakonom o planiranju i izgradnji:
- Izvod iz urbanistiĉkog plana, odnosno akt o urbanistiĉkim uslovima, koji nije stariji od 6
meseci
- Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na graĊevinskom zemljištu, odnosno
pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgraĊenom
graĊevinskom zemljištu i rešenje iz ĉlana 84. Zakona
2. Predmet se predaje referentu na obradu
3. Referent proverava uslaĊenost idejnog projekta sa izvodom odnosno aktom
4. Ako je idejni projekat uraĊen na osnovu Zakona i u skladu sa aktom odnosno
izvodom, odobrenje za izgradnju se izdaje u formi rešenja, u protivnom se od investitora traţi
da otkloni nedostatke u idejnom projektu. Ako u odreĊenom roku to ne uĉini, zahtev za
izdavanje odobrenja se odbija rešenjem na koje postoji mogućnost ţalbe drugostepenom
organu.
5. Po utvrĊivanju da je idejni projekat u skladu sa izvodom iz PDR – a, odnosno
aktom o urbanistiĉkim uslovima, predmet se prosleĊuje pravniku koji izdaje odobrenje za
gradnju u formi rešenja.
12. Projekat ispravke granica susednih parcela
1. Подношење захтева на писарницу
Potrebna dokumentacija:
- Dokaz o pravu vlasništva ili zakupa
- Kopija plana katastarskih parcela
- Posedovni list
- Predlog ispravke granica
- Saglasnost vlasnika susedne parcele
- Dokaz o uplati naknade za rad Odeljenja
2. Predmet se predaje geometru na obradu
3. Uslovi za promenu granica (ispravku) susednih parcela izdaju se u skladu sa
vaţećim uslovima iz urbanistiĉkog plana, u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva.
4. Ukoliko se utvrdi da nema uslova za ispravku granica susedne katastarske parcele,
obaveštava se podnosilac zahteva, u roku od 8 dana.
5. Predmet se predaje naĉelniku na potpis
6. Overen predmet se predaje na pisarnicu radi uruĉivanja i arhiviranja.
13. PotvrĊivanje projekta preparcelacije i parcelacije
1. Podnošenje zahteva na pisarnici
Potrebni dokumenti:
- Projekat preparcelacije, odnosno parcelacije, koji izraĊuje ovlašćeno privredno
društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji je upisan u odgovarajući registar.
Sastavni deo projekta preparcelacije, odnosno parcelacije je i projekat geodetskog
obeleţavanja.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
68
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
2. Predmet se predaje geometru na obradu
3. Ako se utvrdi da projekat preparcelacije, odnosno parcelacije, nije uraĊen u skladu
sa vaţećim planskim dokumentom, obaveštava se podnosilac zahteva
4. Ako je projekat uraĊen u skladu sa vaţećim planskim dokumentom, potvrĊuje se i
predaje na potpis naĉelniku Odeljenja.
5. Potpisan i overen predmet se predaje na pisarnicu radi uruĉenja i arhiviranja.
SISTEMATIZACIJA
Zadaci i poslovi koje vrše pojedini izvršioci:
1.Naĉelnik Odeljenja
ĐorĊe Isaković, dipl. pravnik
Rukovodi radom Odeljenja, organizuje rad, stara se o promeni zakona i drugih propisa
izdelokruga Odeljenja i zakonitom i aţurnom obavljanju poslova pruţa struĉnu pomoć
zaposlenima, objediljuje i usmerava rad unutrašljih organizacionih jedinica Odeljenja ,i vrši
najsloţenije poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj
zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza radnika, uĉestvuje u u radu organa Grada u
svojstvu ovlašćenog iyvestioca ,donosi i potpisuje akta iz nadleţnosti Odeljenja i vrši druge
poslove po nalogu naĉelnika Gradske uprave
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: VII stepen struĉne spreme, pravni fakultet, poznavanje rada na raĉunaru
(MS Office i AutoCAD) i poloţen struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 3 godine
Kontakt telefoni: 015/345-263, 015/345-264
2. Šef odseka
Ljubinka Radanović, dipl. pravnik, Odsek za urbanizam i graĊevinarstvo
Zorka Todorović, dipl. ing. graĊevine, Odsek graĊevinske inspekcije
Organizuje rad u Odeljenju i koordinira rad izvršilaca, daje uputstva ya rad
i pruţa struĉnu pomoć zaposlenima, podnosi izveštaje o radu Odeljenja Uĉestvuje u
izradi odluka i drugih akata iz nadleţnosti Odeljenja i vrši druge poslove po nalogu
Naĉelnika
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Odeljenja .
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: VII stepen struĉne spreme, smer prostorno planirawe, arhitektonski
fakultet, pravni fakultet, poznavanje rada na raĉunaru
(MS Office i AutoCAD) i poloţen struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 2 godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
69
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3. Saradnik za prostorno planiranje i urbanizam
Jelena Šobić, prostorni planer
Vesna Antonić, prostorni planer
Vrši izradu analitiĉko-studijskih materijala iz oblasti urbanizma, predlaţe mere za
unapreĊenje stanja u oblasti urbanizma, uĉestvuje u izradi odluka iz oblasti urbanizma,
uĉestvuje u postupku izrade i donošenja prostornog i urbanistiĉkih planova iz nadleţnosti
Gradske uprave, organizuje rad i uĉestvuje u radu Komisije za planove, organizuje javne
prezentacije urbanistiĉkih projekata, vodi evidenciju planske dokumentacije, vrši kontrolu
izraĊene Informacije o lokaciji i Lokacijskih dozvola, kao i druge poslove po nalogu
naĉelnika Odeljenja
Broj izvršilaca: 2
Struĉna sprema: VII stepen struĉne spreme, smer prostorno planiranje poznavanje rada na
raĉunaru
(MS Office i AutoCAD) i poloţen struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 1 godina
4.Saradnik za urbanizam i arhitekturu
Nada Blanuša, dipl, ing. arhitekture
Lidija Lukić, dipl. ing. graĊ.
Vrši izradu Informacije o lokaciji za izgradnju objekata i Lokacijskih dozvola, kontrolu
tehniĉke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju, potvrĊivanje idejnih
rešenja , potvrĊivanja prijave poĉetka izvoĊenja radova i prijava za izgradnju i izvoĊenje
radova za koje se ne izdaje odobrenje za izgradnju, kao i kontrolu tehniĉke dokumentacije u
postupku izdavanja upotrebne dozvole, uĉestvuje u izradi programa, izveštaja i informacija iz
oblasti urbanizma, kao i druge poslove po nalogu Šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 2
Struĉna sprema: VII stepen struĉne spreme arhitektonski, ili graĊevinski fakultet,
poznavanje rada na raĉunaru
(MS Office i AutoCAD) i poloţen struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 1 godina
5.Saradnik za upravno-pravne poslove
Jelena Đokić, dipl.pravnik
Zlatica Batalov, dipl.pravnik
Obavlja upravno-pravne poslove iz oblasti urbanizma, uĉestvuje u izradi i kontroli izraĊenih
Informacija o lokacijama sa aspekta imovonsko-pravnih odnosa, vrši izradu i usaglašavanje
opštinskih odluka sa zakonima, prati propise iz oblasti urbanizma, izdaje odobrenja za
izgradnju i upotrebne dozvole, kao i druge poslove po
nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 2
Struĉna sprema: VII stepen struĉne spreme pravni fakultet poznavanje rada na raĉunaru
(MS Office) i poloţen struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo:
1 godina
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
70
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
6.Referent za obradu Informacije o lokaciji i Lokacijske dozvole
Svetlana Ruţić, graĊ. tehniĉar
Vera Kojiĉić, graĊ. tehniĉar
Zlata Mladenović, graĊ. tehniĉar
Obavlja poslove pripreme i izrade Akta o urbanistiĉkim uslovima i Izvoda iz urbanistiĉkih
planova, vrši izradu obaveštenja o mogućnostima izgradnje na pojedinaĉnim parcelama, kao i
druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 4
Struĉna sprema: IV tepen struĉne spreme graĊevinskog, ili arhitektonskog smera
poznavanje rada na raĉunaru
(MS Office i AutoCAD) i poloţen struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 6 meseci
7.Referent za obradu tehniĉke dokumentacije
Ljiljana Ćosić, arhitektonski tehniĉar
Obavlja pregled tehniĉke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju,
prijave poĉetka izvoĊenja radova, prijave za izgradnju i izvoĊenje radova za koje se ne izdaje
odobrenje, priprema i organizuje rad komisije za tehniĉki pregled objekata u postupku
izdavanja upotrebne dozvole, vodi odgovarajuću evidenciju, kao i druge poslove po nalogu
Naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: IV tepen struĉne spreme, arhitektonskog ili graĊevinskog smera
poznavanje rada na raĉunaru (MS Office i AutoCAD) i poloţen
struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo: 6 meseci
8.Saradnik za geodetske poslove
IzraĊuje studije i analize iz oblasti geodezije, uĉestvuje u struĉnim raspravama, u
postupku izrade i donošenja urbanistiĉkih planova, izraĊuje izveštaje i informacije, kao i
predlaţe mere za prevazilaţenje problema iz oblasti geodezije, vrši prenošenje na teren
podatke iz urbanistiĉkih planova, odnosno obeleţava regulacione i graĊevinske linije, kao i
prenosi nivelacione podatke na terenu, uĉestvuje u izradi Akta o urbanistiĉkim uslovima,
obaveštenja o mogućnostima izgradnje na pojedinaĉnim parcelama, uĉestvuje u postupku
potvrĊivanja urbanistiĉkih projekata, kao i druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: VII stepen struĉne spreme graĊevinski fakultet – smer geodezija
poznavanje rada na raĉunaru (MS Office i Auto CAD) i poloţen struĉni ispit za rad u
organima uprave
Radno iskustvo: 1 godina
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
71
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
9.Geometar
Ţivko Mihajlović, geometar
Vrši identifikaciju katastarskih parcela i obuhvata granica istih na osnovu podataka iz
katastarskih i drugih planova, uĉestvuje u izradi Akta o urbanistiĉkim uslovima, Izvoda iz
urbanistiĉkih planova i obaveštenja o mogućnostima izgradnje na pojedinaĉnim parcelama,
vrši kontrolu usaglašenosti izgraĊenih temelja objekata sa Glavnim projektom, kao i druge
poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: IV stepen struĉne spreme geodetskog smera poznavanje rada na raĉunaru
(MS Office i AutoCAD) i poloţen struĉni ispit za rad u organima
uprave
Radno iskustvo:
6 meseci
10.Tehniĉki sekretar
Olgica Simić,
Vodi popis akata i druge evidencije, vrši prijem stranaka i zahteva od istih, prijem i
otpremanje pošte, stara se o nabavci materijala potrebnog za rad Odeljenja, kao i druge
poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: IV stepen struĉne spreme ekonomskog smera poznavanje rada na
raĉunaru (MS Office) i poloţen struĉni ispit za rad u organima uprave
Radno iskustvo:
6 meseci
11.Daktilograf
Biljana Kovaĉević
ObezbeĊuje komunikaciju graĊana sa naĉelnikom Odeljenja i zaposlenima, vodi
evidenciju sastanaka, obavlja daktilografske poslove za potrebe Odeljenja, kao i druge
poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: Osnovna škola i daktilografski kurs I ili II klase
12.Figurant – vozaĉ
Slobodan Jovanović
Obavlja poslove i zadatke figuranta, vrši prevoz putniĉkim vozilom za potrebe Odeljenja,
stara se o tehniĉkoj ispravnosti i odrţavanju vozila, stara se o blagovremenoj registrciji vozila,
kao i druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Struĉna sprema: Osnovna škola i vozaĉki ispit „B“ kategorije.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
72
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odeljenje za inspekcijske i komunalno – stambene poslove
Vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz
nadleţnosti opštine u oblasti komunalnih delatnosti, saobraćaja, zaštite ţivotne sredine,
praćenje rada javnih preduzeća i mesnih zajednica u komunalnoj oblasti, kontrolu javne
higijene, voĊenje postupaka i donošenje rešenja o rušenju i uklanjanju objekata u postupku
inspekcijskog nadzora, iseljaj bespravno useljenih lica iz stanova i zajedniĉkih prostorija,
prenos stanarskog prava i druge stambene poslove, izradu normativnih akata iz nadleţnosti
odeljenja, organizovanje, usmerenje i sprovoĊenje poslova na zaštiti ţivotne sredine, praćenju
stanja iz oblasti i predlaganju odgovarajućih mera u skladu sa zakonom, a obavlja i druge
poslove u skladu sa zakonom.
Sistematizovano je ukupno 11 radnih mesta sa 27 izvršilaca.
1.1. NAĈELNIK ODELjENjA
Milan Vasić dipl. pravnik
Rukovodi radom Odeljenja i organizuje rad Odeljenja, stara se o primeni zakona i
drugih propisa iz delokruga Odeljenja i zakonitom i aţurnom obavljanju poslova, usmerava i
objedinjuje rad unutrašnjih organizacionih jedinica Odeljenja, pruţa struĉnu pomoć
zaposlenima i vrši najsloţenije poslove iz delokruga Odeljenja, stara se o pravilnom
rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i ispunjavanju radnih obaveza radnika, donosi i
potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, uĉestvuje u radu organa grada u svojstvu ovlašćenog
izvestioca i vrši druge poslove po nalogu naĉelnika Opštinske uprave.
Za svoj rad je odgovoran naĉelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi
VII stepen struĉne spreme pravnog smera, poloţen
struĉni ispit i 3 godine radnog iskustva.
1.2.SARADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE
1. Delfina Karadarević dipl. pravnik
Vodi upravni postupak, uĉestvuje u izradi normativnih akata iz delokruga Odeljenja,
priprema sprovoĊenje administrativnog izvršenja za iseljaj bespravno useljenih lica i rešenja
za korišćenje javnih površina bez odobrenja, obavlja administrativno-tehniĉke poslove za
stambenu Komisiju i za Komisiju za odreĊivanje naziva ulica, trgova i zgrada, prati stanje u
stambenoj oblasti i predlaţe mere za prevazilaţenje problema u ovoj oblasti, prati propise iz
delokruga Odeljenja i stara se o usaglašavanju gradskih propisa sa zakonom, obavlja i druge
poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovorna naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme pravnog smera, poloţen
struĉni ispit i 1 godina radnog iskustva
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
73
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
1.3. DAKTILOGRAF
1. Petrović Ljiljana daktilograf
2. Ristanović Borka daktilograf
3. Šainović Slavica daktilograf
Obavlja daktilografske poslove za potrebe Odeljenja; prima, rasporeĊuje i otprema
poštu, vodi evidenciju o primljenim zahtevima, fotokopira i umnoţava materijal i vrši sve
druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
3
Osnovna škola, daktilografski kurs I ili II klase i
poznavanje rada na raĉunaru.
2. ODSEK KOMUNALNE INSPEKCIJE
2.1.1. KOMUNALNI INSPEKTOR
1. Gaĉić Jovan poljoprivredni ing.
2. Mijatović Danica dipl.ing. polj.
3. Panĉić Zorica viši sanit. tehn.
4. Radovanović Miroslav dipl. ing. org. rada
5. Cvejić Nenad ing.ratarstva sa mehanizacijom
6. Đurković Milena ekonomista
7. Talić Ana ing.prehrambene tehnologije
8. Jevtić Ivan ing.agro-menadţmenta
Vrši poslove nadzora nad sprovoĊenjem zakona i drugih pozitivnih propisa iz
komunalne oblasti, obavlja poslove nadzora nad odrţavanjem ĉistoće u gradu i naseljima,
odrţavanju i zaštiti zelenih površina, odrţavanju i korišćenju javnih površina, kontrolu
zauzeća javnih površina, kontrolu nad odrţavanjem stambenih zgrada i kontrolu poštovanja
radnog vremena, preduzima mere propisane zakonom i gradskim odlukama i obavlja druge
poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca: 10
Uslovi:
VII ili VI stepen struĉne spreme, poloţen struĉni ispit
i 3 godine radnog iskustva.
2.1.2.
KOMUNALNI REDAR
1. Belovuković Predrag maš. tehn.
2. Malešević Dragan poljopr.tehn.
3. Negovanović Borivoj graĊ. tehn.
Stara se o sprovoĊenju odluka iz komunalne oblasti, vrši kontrolu korišćenja javnih
površina, kontrolu higijene javnih i zelenih površina, obavlja kontrolu javne rasvete i
elektromreţe, kao i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
74
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca: 3
Uslovi:
IV stepen struĉne spreme prirodnog ili društvenog smera,
poloţen struĉni ispit i 6 meseci radnog iskustva.
2.1.3. IZVRŠITELj
1. Savić Stevan termoenerg. tehn.
Organizuje i sprovodi izvršenja rešenja iz nadleţnosti Odeljenja, kao i iz delokruga
drugih odeljenja Gradske uprave, sastavlja zapisnike o izvršenju rešenja, vrši potrebne
provere i pripreme u vezi sa izvršenjem rešenja, vrši poslove liĉne dostave rešenja i drugih
sluţbenih akata i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
IV stepen struĉne spreme prirodnog ili društvenog smera,
poloţen struĉni ispit i 6 meseci radnog iskustva.
GRUPA ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE
2.1.4. INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŢIVOTNE SREDINE
1. Stojićević Zlata dipl. ing. tehnologije
2. Grujić Milena dipl. ing. tehnologije
Vrši inspekcijski nadzor nad primenom mera zaštite vazduha, nadzor nad primenom
mera zaštite od buke u stambenim, zanatskim, komunalnim i drugim objektima i zonama za
stanovanje, odmor i rekreaciju na podruĉju grada, prelaţe i preduzima odgovarajuće mere,
obezbeĊuje sistemsko merenje buke, preduzima mere u cilju zaštite id otpadnih i opasnih
materija, kontroliše projektnu dokumentaciju u delu mera zaštite ţivotne sredine za objekte
male privrede i donosi rešenja o ispunjenosti uslova, uĉestvuje u izradi planova mera zaštite
ţivotne sredine, priprema godišnje izveštaje, aţurira katastar zagaĊivaĉa, prati graniĉne
vrednosti emisije za pojedine štetne i opasne materije, u sluĉajevima utvrĊenim zakonom,
predlaţe i preduzima odgovarajuće mere, uĉestvuje u pregledu poslovnog prostora koji
svojom delatnošću mogu da ugroze ţivotnu sredinu, predlaţe i preduzima odgovarajuće mere,
uĉestvuje u izradi izveštaja i struĉnih analiza, vrši nadzor nad skupljanjem, prevozom,
preradom i odlaganjem komunalnog otpada, predlaţe i preduzima odgovarajuće mere, vrši
nadzor nad primenom Odkuke o drţanju ţivotinja na farmama, vrši nadzor nad objektima koji
su stavljeni pod zaštitu prirodnih dobara na teritoriji grada, obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu odseka.
Broj izvršilaca: 2
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme tehniĉkog ili prirodnom
smera, poloţen struĉni ispit i 3 godine radnog iskustva
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
75
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
2.1.5. SARADNIK ZA EKOLOGIJU
1. Dragana Srdanović prof.ekolog. i zaš.ţivotne sredine
Vodi upravni postupak, vrši obradu zahteva o potrebi procene uticaja na ţivotnu
sredinu, o obimu i sadrţaju studije o proceni uticaja, o davanju saglasnosti na studiju i obradu
zahteva o potrebi procene zateĉenog stanja.Uĉestvuje u izradi rešewa po svim navedenim
zahtevima, obaveštava javnost o podnetim zahtevima i donetim rešenjima putem lokalnog
lista. Organizuje javni uvid, prezentaciju i javnu raspravu, obavlja administrativno-tehniĉke
poslove za potrebe tehniĉke komisije. Vodi postupak strateške procene uticaja na ţivotnu
sredinu i uĉestvuje u davanju saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni. Vodi postupak oko
izdavanja integrisane dozvole, podnosi Skupštini izveštaj o stanju ţivotne sredine, vodi
katastar zagaĊivaĉa, saraĊuje u izradi LEAP-a, vodi javnu knjigu o sprovedenim postupcima i
donetim odlukama o prceni uticaja na ţivotnu sredinu i obavlja druge poslove po nalogu
naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad je neposredno odgovoran naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme, smer ekologije i zaštite ţivotne
sredine, 1 godina radnog iskustva
3. ODSEK SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE
3.1.ŠEF ODSEKA
1. Brajić Slavica dipl. Sobraćajni ing.
Rukovodi radom Odseka i vrši poslove praćenja transpornih potreba i zahteva, prilaţe
i priprema minimalne standarde usluga (linije, intervali i sl.), priprema konkursnu
dokumentaciju za angaţovawe prevoznika, priprema i predlaţe nacrt ugovora sa
prevoznicima, analizira tarifni sistem, sistem karta i naplate i predlaţe eventualne izmene,
predlaţe izmene u reţimu saobraćaja i parkirawa da bi se obezbeeili bolji uslovi za kretawe
vozila javnog prevoza, prati realizaciju ugovora sa prevoznicima i o tome obaveštava
nadleţne, predlaţe reviziju ugovora, prati sklapanje ugovora o prevozu Ċaka i nastavnika,
obavlja i druge poslove vezane za unapreĊnje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza
putnika, donosi Program o optimalnom broju taksi stajališta i broju taksi mesta na taksi
stajaloištima, odreĊuje taksi stajališta, daje saglasnost za postavljanje reklamnog panoa na
krovu taksi vozila, kao i sve druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme saobraćajnog smera, poloţen
struĉni ispit, 3 godine radnog iskustva.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
76
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3.1.1 SAOBRAĆAJNI INSPEKTOR
1. Vuković Vladimir dipl.saobraćajni ing.
2. Arlov Dušan dipl.saobraćajni ing.
3. Nedeljković Aleksandar dipl.saobraćajni ing.
Vrši poslove nadzora nad sprovoĊenjem odredaba Zakona o prevozu u drumskom
saobraćaju i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju lokalnog prevoza i to:
vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene
potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza, kao i tehniĉko regulisaljnje saobraćaja na lokalnim
putevima i ulicama u naseljenim meastima i to: usmeravanje tranzitnog, teretnog,
biciklistiĉkog, zapreţnog i pešaĉkog saobraćaja, odreĊivanje jednosmernih puteva i ulica,
odreĊivanje puteva i ulica u kojima je zabranjen saobraćaj ili saobraćaj odreĊenih vrsta vozila,
ograniĉenje brzine kretanja vozila, odreĊivanje prostora za parkiranje i zaustavljanje vozila,
vrši nadzor nad primenom Odluke o nekategorisanim putevima i obavlja i druge poslove po
nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca: 3
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme saobraćajnog smera, poloţen
struĉni ispit, 3 godine radnog iskustva.
Usluge koje Odeljenje neposredno pruţa zainteresovanim licima, uslovi i rokovi za pruţanje
usluga, podaci o kategorijama lica koja mogu dobiti te usluge i naĉin njihovog dobijanja
- Na osnovu Odluke o organizaciji gradske uprave grada Šapca ("Sl. list grada Šapca"
br. 40/08 i 20/09) ovo Odeljenje obavlja sledeće poslove:
- inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadleţnosti Grada, a u oblasti
komunalnih delatnosti, saobraćaja i zaštite ţivotne sredine;
- prati rad javnih preduzeća i mesnih zajednica u komunalnoj oblasti, kao i kontrolu
javne higijene i zaštite ţivotne sredine;
- vodi postupak i donosi rešenja po zahtevu stranaka, kao i po sluţbenoj duţnosti (
uklanjanje objekata, iseljaj bespravno useljenih lica iz stanova i zajedniĉkih prostorija)
- poslove pruţanja usluga graĊanima u postupku prenosa stanarskog prava, organizuje,
usmerava i sprovodi poslove u oblasti zaštite ţivotne sredine.
Praktiĉno, to znaĉi da Odeljenje najvećim delom, u vršenju svojih poslova, sprovodi
inspekcijski nadzor i kontrolu funkciju u nabrojanim oblastima, a da graĊanima pruţa samo
usluge prilikom zakljuĉenja ugovora u stambenoj oblasti, prilikom primene zakonskih propisa
iz oblasti zaštite ţivotne sredine, izdavanja odobrenja radi zauzeća javnih površina,
raskopavanja istih, isticanje firmi i natpisa, odrţavanje komunalnih objekata i javne rasvete i
u oblasti normativnog regulisanja grobalja i naĉina sahranjivanja, kao i prenošenje posmrtnih
ostataka.
Kada je reĉ o uslovima i rokovima za poslove inspekcijskog nadzora, oni su utvrĊeni
zakonima, uredbama, pravilnicima i odlukama koje se primenjuju i oni ne mogu biti
proizvoljni, već taĉno onako kako su i propisani.
A kada je reĉ o uslovima i rokovima za poslove kada se graĊanima pruţaju odreĊene
usluge, ti rokovi mogu biti nešto fleksibilniji, ali se ne mogu prekoraĉiti opšti rokovi koji su
utvrĊeni za pojedinu oblast.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
77
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Kategorije zainteresovanih lica za vršenje inspekcijske kontrole i pruţanju usluga su
razliĉite i odnose se na sve graĊane u gradu Šapcu (vlasnici, korisnici, investitori, izvoĊaĉi
radova, projektantske firme, nadzorni organi, zakupci, pravna lica, preduzetnici i ostala
fiziĉka lica).
Što se tiĉe kvaliteta obavljenog posla iz nadleţnosti Odeljenja, ocenu daju sami
graĊani, Gradsko veće i Skupština grada, komisije i drugi, prilikom ocene godišnjeg rada i
prilikom usvajanja izveštaja o kretanju predmeta po ZUP-u. Zainteresovana lica mogu
oĉekivati da, kada Odeljenje odluĉuje u prvom stepenu, budu ispoštovani propisi i rokovi koji
se primenjuju u navedenim oblastima, visok stepen profesionalnosti i kooperativnosti na
relaciji Organ-zainteresovana lica, potpuna komunikacija, neposrednost i saradnja i što manji
broj ţalbi na doneta prvostepena rešenja.
Usluge se mogu ostvariti u neposrednim kontaktima, liĉnim prisustvom, elektronskim
putem i pismenom poštom u zakonom propisanim rokovima.
Podnošenje zahteva Odeljenju vrši se usmenim i pismenim putem. Usmenim putem se
vrši: liĉno i telefonskim putem. Pismenim putem podrazumeva sve vrste pisanih zahteva
(podnesci).
Priloţeni zahtevi se najpre evidentiraju u knjigu primljenih zahteva i potom se
raspodeljuju šefovima odseka, koji iste distribuiraju kroz knjigu na liĉnost, koja treba da reši
zahtev.
Lice koje je primilo zahtev, razmatra isti i ocenjuje, da li je Odeljenje nadleţno za
postupak i odluĉuje po istom, pa ukoliko utvrdi da je Odeljenje nenadleţno, odbaciće zahtev
zakljuĉkom i uputiti stranku na nadleţni organ.
Ukoliko se utvrdi da je Odeljenje nadleţno da odluĉuje u toj pravnoj stvari, zahtev se
razmatra u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonima kojima se bliţe
reguliše oblast, uredbama, Pravilnicima i Odlukama Skupštine grada.
Nezadovoljna stranka, sprovedenim postupkom po podnetom zahtevu, moţe uloţiti
ţalbu na donetu odluku (Rešenje ili Zakljuĉak). Ţalba se dostavlja drugostepenom Organu,
preko ovog Odeljenja ili direktno, u pisanoj formi.
Za rešavanje u drugom stepenu, po ţalbi nadleţan je organ odreĊen Zakonom.
Nadleţni drugostepeni Organ, za rešavanje po ţalbi na rešenja koja donosi ovo
Odeljenje kao prvostepeni organ su:
- Ministarstvo za infrastrukturu Republike Srbije,
- Ministarstvo za ţivotnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije
- Gradsko veće grada Šapca.
Odeljenje kao prvostepeni organ, ispituje da li je ţalba dopuštena, blagovremena i
izjavljena od ovlašćenog lica.
Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlašćenog lica izjavljenu ţalbu prvostepeni
organ (odeljenje) odbacuje svojim Zakljuĉkom.
Ako organ (odeljenje) koje je donelo rešenje naĊe da je ţalba osnovana, postupiće u
skladu sa ĉlanom 225,226,227, Zakona o opštem upravnom postupku (''Sl. list SR
Jugoslavije'' br. 33/97, 31/01 i „Sl. glasnik RS“ br. 30/10).
Na kraju, Odeljenje će postupiti u skladu sa ĉl. 228 ZUP-a i bez odlaganja, a
najdocnije u roku od 15 dana od dana prijema ţalbe, zajedno sa spisima predmeta, dostaviti
nadleţnom organu za rešavanje po ţalbi.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
78
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove vrši struĉne i organizacione poslove za
Skupštinu grada, gradonaĉelnika i Gradsko veće, koji se odnose na: izradu normativnih akata,
pripremu i odrţavanje sednica Skupštine grada, Gradskog veća i njihovih tela, obradu
materijala sa sednica, pripremu materijala za gradonaĉelnika, objavljivanje akata organa
Grada, evidentiranje i ĉuvanje izvornih akata i dokumenata o radu organa Grada,
ureĊivanje i izdavanje sluţbenog lista Grada, predstavke i prituţbe graĊana i prijem stranaka
predvodilaĉke poslove, protokol, odnose sa javnošću, saradnju sa opštinama i gradovima,
sprovoĊenje strategije odrţivog razvoja grada Šapca, praćenje stanja privrede, promotivne
aktivnosti, izrada projekata u cilju realizacije donatorskih programa, poslove vezane za
izgradnju regionalne sanitarne deponije i dr.
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove vrši i poslove projektovanja, razvoja,
implementacije i odrţavanja informacionih sistema, poslove automatske obrade i odrţavanja
baza podataka za potrebe Gradske uprave i organa Grada, javnih preduzeća, ustanova i drugih
korisnika budţeta, kao i ostale poslove kojima se obezbeĊuju uslovi za rad Gradske uprave i
organa Grada, kao što su: korišćenje i odrţavanje zgrada i sluţbenih prostorija, prevoz
motornim vozilima u sluţbene svrhe i njihovo odrţavanje, odrţavanje higijene, fiziĉko –
tehniĉko obezbeĊenje, daktilografski poslovi, kurirski poslovi, poslovi telefonske centrale,
umnoţavanje pisanih materijala, poslovi protivpoţarne zaštite, odbrane, poslovi bezbednosti i
zdravlja na radu, poslovi u vezi sa radnim odnosima izabranih, imenovanih i postavljenih lica
i zaposlenih u Gradskoj upravi i organima grada, kao i drugi sliĉni poslovi u skladu sa
zakonom.
Ova ovlašćenja i obaveze proistiĉu iz Odluke o Gradskoj upravi grada Šapca koja je
doneta 26.decembra 2008. godine i objavljena u (''Sl.listu grada Šapca'', broj 40/08 i 20/09).
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u Odeljenju za skupštinske
i zajedniĉke poslove sistematizuje se ukupno radna 35mesta sa 59 izvršilaca.
Naĉelnik Odeljenja
Tamara Stefanović, dipl.ing.organizacionih nauka
Organizuje rad i rukovodi radom Odeljenja, stara se o primeni zakona i drugih
propisa iz delokruga Odeljenja i zakonitom i aţurnom obavljanju poslova, usmerava i
objedinjava rad unutrašnjih organizacionih jedinica Odeljenja, pruţa struĉnu pomoć
zaposlenima, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i ispunjavanju
radnih obaveza radnika, donosi i potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, uĉestvuje u radu
organa opštine u svojstvu ovlašćenog izvestioca i vrši druge poslove po nalogu naĉelnika
Gradske uprave .
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
VII stepen struĉne spreme, fakultet organizacionih
nauka, poloţen struĉni ispit, 3 godine radnog
iskustva i poznavanje rada na raĉunaru.
Kontakt telefon 015/364-125.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
79
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
a) Odsek za skupštinske poslove
Šef Odseka
Organizuje koordinira i prati izvršavanje zadataka i poslova u Odseku, stara se o
radnoj disciplini i punoj zaposlenosti radnika, daje struĉna mišljenja gradonaĉelniku o
pojedinim pitanjima, priprema predloge akata koje donose organi grada, stara se o zakonitosti
i sprovoĊenju akata organa grada, zamenjuje naĉelnika odeljenja u sluĉaju njegove odsutnosti
i spreĉenosti za rad, vrši i druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme pravnog smera, poloţen
godine radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru
struĉni ispit, 2
Saradnik za normativno-pravne poslove
1. Ruţica Radojĉić
2. Biljana Milosavljević
Obavlja poslove pripreme i izrade nacrta i predloga opštih akata za Gradsko veće i
Skupštinu grada, prisustvuje sednicama Skupštine grada i Gradskog veća i daje struĉna
mišljenja o predloţenim rešenjima, prati propise i stara se o usklaĊivanju akata Skupštine sa
zakonom, vodi registar propisa, stara se o ĉuvanju struĉnih ĉasopisa i knjiga, obavlja struĉne
poslove za Komisiju za propise, obavlja struĉne i administrativne poslove za odbornike i
odborniĉke grupe u Skupštini grada, stara se o objavljivanju akata u Sluţbenom listu grada, i
obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
2
VII stepen struĉne spreme pravnog smera , poloţen
struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na
raĉunaru
Saradnik za poslove Skupštine i Gradskog veća
1. Dragan Đuriĉić
Stara se o kompletiranju, tehniĉkoj obradi i blagovremenom dostavljanju poziva i
materijala za sednice Skupštine, Gradskog veća i radnih tela, obavlja struĉne i druge poslove
za rad radnih tela Skupštine i Gradskog veća, vodi evidenciju o pripremljenim materijalima,
priprema zapisnike i zakljuĉke i vrši njihovo blagovremeno dostavljanje nadleţnim sluţbama,
kompletira i ĉuva dokumentacioni materijal sa sednice, vodi zapisnik na sednicama, beleţi
tonski zapis sednica Skupština grada, prebrojava glasove na sednici Skupštine grada, vodi
evidenciju o predstavkama upućenim republiĉkim organima i postupa po istim, priprema akta
za objavljivanje u '' Sluţbenom listu '' i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
80
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme, fakultet politiĉkih nauka, poloţen struĉni
ispit, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru
Tehniĉki sekretar
1.
2.
3.
Mirjana Stojanović
Vladanka Kostadinović
Rada Kovaĉević
Obavlja administrativno tehniĉke poslove za potrebe izabranih, imenovanih i
postavljenih lica u organima grada, vodi evidenciju sastanaka, prima evidentira i ekspeduje
poštu, obavlja daktilografske poslove, pruţa obaveštenja strankama, obezbeĊuje vozilo za
potrebe funkcionera i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
3
IV stepen struĉne spreme, ekonomska škola, poloţen struĉni
ispit, 6 meseci radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru
Daktilograf
1. Leposava Riznić
Obavlja daktilografske poslove za potrebe Odeljenja i izabranih, imenovanih i
postavljenih lica, kao i poslove na tehniĉkoj pripremi materijala za sednice Skupštine grada i
vrši druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
Osnovna škola, daktilografski kurs I ili II klase i
poznavanje rada na raĉunaru
Vozaĉ
1. Dragorad Popović
2. Aleksandar Panić
3. Milorad Stojković
Vrši prevoz putniĉkim vozilom za potrebe Gradske uprave, organa grada i njihovih
radnih tela, stara se o tehniĉkoj ispravnosti i odrţavanju vozila, otklanja manje kvarove na
vozilu, stara se o blagovremenoj registraciji vozila i obavlja druge poslove po nalogu šefa
Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
3
Uslovi:
III stepen struĉne spreme i poloţen ispit za
vozaĉa motornog vozila '' B'' kategorije
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
81
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Kabinet gradonaĉelnika
Šef kabineta
1. Jelena Bojiĉić
Organizuje i rukovodi radom kabineta, odgovora za blagovremeno i zakonito vršenje
poslova u Kabinetu, priprema materijale za rad gradonaĉelnika, prima i razvrstava poštu
upućenu gradonaĉelniku, prima graĊane koji traţe prijem kod gradonaĉelnika, obavlja
poslove korespodencije za gradonaĉelnika, vodi evidenciju akata koje predsednik donosi,
obavlja poslove protokola, priprema godišnji program proslava vaţnijih datuma, kao i plan
saradnje sa bratskim opštinama, stara se o organizaciji prijema u Gradskoj kući, vrši poslove u
vezi prijema domaćih i stranih delegacija i gostiju i priprema program njihovog boravka u
Gradu, vrši i druge poslove po nalogu gradonaĉelnika i naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen struĉne spreme društvenog smera, poloţen
struĉni ispit, 2 godine radnog iskustva, znanj engleskog
poznavanje rada na raĉunaru
jezika i
Sekretar gradonaĉelnika
Stara se o realizaciji dnevnog rasporeda gradonaĉelnika, utvrĊuje raspored prijema
stranaka kod gradonaĉelnika, dostavlja gradonaĉelniku obraĊenu dokumentaciju na
odobrenje, vodi sluţbene beleške na sastancima gradonaĉelnika i stara se o sprovoĊenju
donetih zakljuĉaka, obavlja i druge poslove po nalogu gradonaĉelnika.
Broj izvršilaca:
Uslovi.
1
VII stepen struĉne spreme, pravni fakultet, poloţen
struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva, znanje
engleskog jezika i poznavanje rada na raĉunaru
Saradnik za odnose sa medijima i javnošću
Priprema analize, izveštaje i informacije o ostvarivanju informativne delatnosti,
priprema za objavljivanje tekstove koji se odnose na rad organa Grada, Gradske uprave,
javnih preduzeća i ustanova ĉiji je osnivaĉ Grad, izraĊuje pres kliping i prati informacije koje
se o Gradu objavljuju u sredstvima javnog informisanja, organizuje konferencije za štampu i
priprema materijale, aţurira vesti na veb sajtu Grada, odgovara na pitanja graĊana upućena
preko veb sajta, koordinira radom Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj, obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Kabineta i naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme društvenog smera, poloţen
struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada
na raĉunaru i znanje engleskog jezika.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
82
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Saradnik za koordinaciju aktivnosti na izgradnji Regionalne sanitarne deponije i
aktivnosti vezanih za prikupljanje i odnošenje smeća
1. Nenad Tomić
Obavlja poslove koordinacije aktivnosti u Gradu usmerene na izgradnju deponije u
Sremskoj Mitrovici, saraĊuje sa nadleţnim organima u opštini Sremska Mitrovica i resornim
republiĉkim ministarstvima i pokrajinskim organima, uĉestvuje u razraĊivanju modela
proširenja mesne nadleţnosti JKP ''Stari grad'' Šabac i aktivnostima vezanim za prikupljanje i
odnošenja smeća sa podruĉja grada Šapca, stara se o podizanju nivoa komunalnog reda u
domenu prikupljanja i odnošenja smeća (eliminisanje divljih deponija), stara se o zaštiti
vodotoka , zemljišta, ţivotne sredine, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta, šefa
Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen struĉne spreme prirodnog smera, poloţen
struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada
na raĉunaru i znanje engleskog jezika
Saradnik za koordinaciju aktivnosti projekta izgradnje luke
Koordinira aktivnostima vezanim za realizaciju projekta izgradnje luke, priprema
dokumentaciju potrebnu za izradu generalnog projekta, studiju izvodljivosti, idejni projekat,
glavni projekat i ostalu potrebnu projektnu dokumentaciju, ostvaruje saradnju sa nadleţnim
ministarstvima i drugim institucijama od znaĉaja, priprema i predlaţe promotivne materijale i
aktivnosti i obavlja druge poslove poslove po nalogu šefa Kabineta, šefa Odseka i naĉelnika
Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen struĉne spreme pravnog smera, poloţen
struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na
raĉunaru
Domaćin Gradske kuće
1. Mirjana Trifunović
Stara se o odrţavanju higijene u Gradskoj kući, o prijemu gostiju i njihovom
posluţenju, o potrebnim nabavkama za Gradsku kuću, odrţavanju dvorišta, duţan je da u
predviĊenom vremenu omogući posetiocima razgledanje galerije a vrši i druge poslove po
nalogu šefa Kabineta i naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
III stepen struĉne spreme
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
83
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
b) Odsek za informatiku i razvoj
Šef Odseka za informatiku
1. Dejan Vujić, dipl. prostorni planer
Rukovodi radom Odseka, organizuje i koordinira rad izvršilaca, rasporeĊuje zadatke i
poslove na neposredne izvršioce, daje uputstva za rad i pruţa struĉnu pomoć u izvršavanju
poslova iz delokruga Odseka, obavlja najsloţenije poslove iz delokruga Odseka, usklaĊuje i
projektuje informacione sisteme, obavlja poslove vezane za blagovremeno štampanje biraĉkih
spiskova, poziva za glasanje i drugog izbornog materijala, a vrši i sve druge poslove po
nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen struĉne spreme tehniĉkog smera, poloţen
struĉni ispit, 2 godine radnog iskustva
Sistem administrator
Rukovodi poslovima odrţavanja servera i baza podataka, podešavanja
performansi operativnog sistema i baza podataka, obezbeĊuje zaštitu i integritet
podataka, stara se o urednoj dokumentaciji sistemskog softvera, stara se o sistemskom,
mreţnom i softveru za upravljanje bazama podataka, prati rad i stanje raĉunarskog i
komunikacionog sistema i po potrebi otklanja manje kvarove na sistemu i zahteva
intervenciju servisa, a obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika
Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen struĉne spreme elektrotehniĉkog smera,
poloţen struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva i pasivno
znanje engleskog jezika
Projektant informacionog sistema
1. Slavko Ninković
2. Ivan Jokić
3. Ilija Vujanić
Projektuje, realizuje i implementira programske module informacionog sistema,
odgovara za projektovanje i funkcionisanje programskih modula u celini, predlaţe izmene
postojećeg informacionog sistema i podsistema, stara se o izradi i odrţavanju projektne
dokumentacije, vrši obuku korisnika, projektuje WEB orjentisane aplikacije. Vrši kontrolu
kvaliteta obrade podataka i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika
Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
84
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Broj izvršilaca:
Uslovi :
3
VII stepen struĉne spreme tehniĉkog smera, poloţen
struĉni ispit , poznavanje ORACLE i WEB orjentisanih
razvojnih alata, ORACLE DB, OS Windows, OS Linuks,
1 godina radnog iskustva u struci i pasivno znanje engleskog
jezika
Inţenjer odrţavanja informacionog sistema
1. Boţidar Zarić
Rukovodi poslovima odrţavanja i zaštite informacionog sistema i mreţne
infrastrukture, planira, organizuje i izvršava radove na odrţavanju raĉunarske opreme,
sistemskog i aplikativnog softvera. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i
naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
VII stepen struĉne spreme prirodnog smera, poloţen
struĉni ispit 1 godina radnog iskustva u struci i pasivno znanje
engleskog jezika
Tehniĉar informacionog sistema
1. Ljubiša Bajić
Vrši poslove odrţavanja informacionog sistema. Prati rad sistema i evidentira
karakteristiĉne
promene. Stara se o ispravnosti raĉunarskih ureĊaja, vrši instaliranje i
podešavanje ureĊaja, operativnog sistema i korisniĉkog softvera kod korisnika sistema, pruţa
struĉnu pomoć korisnicima sistema. Obavlja i druge poslove po nalogu sistem administratora,
šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
1
IV stepen struĉne spreme
poloţen struĉni ispit, 6 meseci radnog iskustva
i pasivno znanje engleskog jezika
Tehniĉki sekretar
1. Verica Lukić
Obavlja sve administrativne poslove za potrebe Odseka, obezbeĊuje i ĉuva
dokumentaciju, vrši prijem,razvrstavanje i ekspediciju pošte, po potrebi vrši unos podataka,
zamenjuje operatera sistema u delu poslova za koje sistem programer proceni da je struĉno
osposobljen, obavlja daktilografske poslove i druge poslove po nalogu naĉelnika šefa Odseka
i naĉelnika Odeljenja.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
85
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
IV stepen struĉne spreme društvenog smera,
struĉni ispit i 6 meseci radnog iskustva
poloţen
Grupa za GIS ( geografski informacioni sistem)
Saradnik za informacione sisteme
Vrši analizu i podešavanje performansi operativnog sistema, baze podataka i drugog
softvera instaliranog na GIS serverima i klijentskim raĉunarima, instalira module i struĉno
rukovodi bazama podataka, obezbeĊuje zaštitu i integritet podataka, stara se o urednoj
dokumentaciji sistemskog softvera, mreţnog softvera i softvera za upravljanje bazom
podataka, prati rad i stanje raĉunarskog i komunikacionog sistema i po potrebi zahteva
intervenciju servisa, otklanja manje kvarove na sistemu, vrši instaliranje korisniĉkih ureĊaja,
usklaĊuje i projektuje proširenja i unapreĊenja informacionog sistema, daje struĉna uputstva,
a obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za ovaj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen struĉne spreme elektrotehniĉkog smera,
poloţen struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva,
pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na
raĉunaru (Oracle baze podataka, OS Windows, Linux i dr., MS
Office, Auto CAD i ArcGIS – Esri)
Saradnik za aplikativni softver
Projektuje i izraĊuje aplikacije za aţuriranje i prezentaciju podataka vezanih za GIS,
konvertuje podatke iz drugih izvora u bazu, koordinira unos i verifikovanje podataka,
kontroliše ispravnost unetih podataka, vrši podešavanje performansi operativnog sistema,
baze podataka i drugog softvera instaliranog na GIS serverima i klijentskim raĉunarima,
instalira module i struĉno rukovodi bazama podataka, obezbeĊuje zaštitu i integritet podataka,
stara se o urednoj dokumentaciji sistemskog softvera, mreţnog softvera i softvera za
upravljanje bazom podataka, prati rad i stanje raĉunarskog i komunikacionog sistema i po
potrebi zahteva intervenciju servisa, otklanja manje kvarove na sistemu, vrši instaliranje
korisniĉkih ureĊaja, usklaĊuje i projektuje proširenje i unapreĊenja informacionog sistema,
daje struĉna uputstva, a obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
luţbe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VII stepen struĉne spreme elektrotehniĉkog smera,
poloţen struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva,
pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na
raĉunaru (Oracle baze podataka, OS Windows, Linux i dr., MS
Office, Auto CAD i ArcGIS – Esri)
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
86
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Saradnik za urbanizam, planiranje i analize
Rukovodi radom grupe za Gis, prati rad sistema, koordinira poslove unosa podataka
sa stanovišta usaglašenosti georeferencirane vektorske i rasterske grafike sa bazama podataka,
kordinira i obavlja poslove konverzije i prilagoĊavanja podataka za unos u informacioni
sistem, obezbeĊuje zaštitu i integritet podataka, stara se o urednoj dokumentaciji, prati rad i
stanje geografskog informacionog sistema iz svoje oblasti i po potrebi zahteva odreĊene
intervencije, daje struĉna uputstva vrši analize i upite i komentariše dobijene rezultate,
predlaţe mere za poboljšanje i unapreĊenje geografskog informacionog sistema, a obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi
1
VII stepen struĉne spreme smera prostornog
planiranja, poloţen struĉni ispit, 1 godina radnog
iskustvsa, pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje
rada na raĉunaru (MS Office, Auto CAD i ArcGIS – Esri).
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
1. Mirjana Mecić - Marinković
Organizuje i rukovodi radom Kancelarije, sprovodi utvrĊenu politiku lokalnog
ekonomskog razvoja, vrši nadzor nad kontinuiranim sprovoĊenjem programa i projekata,
odgovara za blagovremeno i zakonito vršenje poslova u Kancelariji, prati i procenjuje
rezultate ostvarenih projekata, prati stanje u oblasti privrednog razvoja, uĉestvuje u izradi
izveštaja i analiza u cilju podsticanja privrednog razvoja, predlaţe podsticajne mere za
unapreĊenje lokalnog ekonomskog razvoja, ostvaruje saradnju sa nadleţnim institucijama na
gradskom, regionalnom i republiĉkom nivou kako bi se usaglašenim merama ostvario brţi
razvoj grada, pruţa tehniĉku podršku investitorima zainteresovanim za obavljanje delatnosti u
Severozapadnoj radnoj zoni a obavlja i druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme, ekonomski fakultet,
poloţen struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada
na raĉunaru i znanje engleskog jezika
Saradnik za lokalni ekonomski razvoj
1.
SrĊan Stanisavljević
Obavlja poslove vezane za realizaciju strategije lokalnog ekonomskog razvoja,
prikuplja informacije od znaĉaja za investiranje u Grad, odrţava kontakt sa donatorskim i
nevladinim organizacijama, pravi bazu podataka koji sluţe za podršku aktivnostima iz oblasti
lokalnog ekonomskog razvoja, pravi bazu podataka o objektima i zemljištu u vlasništvu
Grada pogodnim za izgradnju industrijskih postrojenja, uĉestvuje u izradi opštih i
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
87
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
pojedinaĉnih akata koji mogu imati uticaja na razvoj, a ĉije je donošenje u nadleţnosti organa
Grada, prati sva relevantna kretanja u oblasti ljudskih resursa, kao i u svim granama privrede,
uĉestvuje u izradi projekata koji imaju za cilj realizaciju strategije, saraĊuje sa poslovnim
udruţenjima, organizuje promotivne aktivnosti (priprema brošura, CD-a, informatora, WEBprezentacije), a obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije i naĉelnika
Odeljenja.
Broj izvršilaca:
3
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme, fakultet politiĉkih nauka, poloţen struĉni
ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na raĉunaru i
znanje engleskog jezika.
Saradnik za podršku lokalnom ekonomskom razvoju
Koordinira aktivnosti u okviru Euroregiona ’’Drina-Sava-Majevica’’ i zastupa grad
Šabac u okviru ovog Regiona, razvija aktivnosti na uspostavljanju partnerske saradnje sa
privrednim subjektima i nevladinim organizacijama i uspostavlja kontakt sa drugim
gradovima i opštinama u cilju realizacije zajedniĉkih projekata i razmene iskustava u oblasti
ekonomskog razvoja, identifikuje, predlaţe i uĉestvuje u realizaciji projekta, a obavlja i druge
poslove po nalogu rukovodioca Kancelarije i naĉelnika Odeljenja.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi:
VI stepen struĉne spreme, pedagoška akademija,
poloţen struĉni ispit, 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada
na raĉunaru.
v) Odsek za zajedniĉke poslove
Šef Odseka
1. Dragutin Vujinović, dipl.ing.organizacije rada
Rukovodi radom Odseka, organizuje i koordinira rad izvršilaca, rasporeĊuje zadatke i
poslove na neposredne izvršioce, daje uputstva za rad i pruţa struĉnu pomoć u izvršavanju
poslova iz delokruga odseka, odgovoran je za sprovoĊenje mera zaštite na radu i obezbeĊenje
zgrade, vodi evidenciju korišćenja putniĉkih vozila, vodi evidenciju o potrošnji goriva i
maziva za putniĉka vozila, sastavlja potrebne izveštaje, analize i informacije iz delokruga
Odseka, obavlja poslove narodne odbrane u skladu sa zakonom i odlukama skupštine,
organizuje i odgovoran je za zaštitu od poţara, izraĊuje planove i potrebna dokumenta iz
oblasti protivpoţarne zaštite, organizuje i sprovodi protivpoţarnu obuku zaposlenih, a obavlja
i druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Odeljenja.
.
Broj izvršilaca:
1
Uslovi :
VII stepen struĉne spreme tehniĉkog smera , poloţen
struĉni ispit i 2 godine radnog iskustva
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
88
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Koordinator na poslovima odrţavanja
1. Ţeljko Ristić
Obavlja poslove na izradi planova za tekuće i investiciono odrţavanje zgrade i
opreme, kao i ostalih prostorija koje koristi Gradske uprava, stara se o pravilnom korišćenju
prostorija, inventara i opreme za rad, o unutrašnjem ureĊenju zgrade, uĉestvuje u planiranju i
vrši nabavku potrebnog materijala i inventara, daje potrebne naloge domaru. Odgovoran je za
sprovoĊenje mera zaštite od poţara i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
V stepen struĉne spreme, poloţen struĉni ispit, 1 godina
radnog iskustva, poznavanje rada na raĉunaru
Saradnik za radne odnose
1. Ţivka Adamović
Obavlja struĉne i administrativno-tehniĉke poslove iz oblasti radno-pravnih odnosa
zaposlenih u Gradskoj upravi i izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada,
vrši prijavljivanje na zdravstveno i penzijsko osiguranje, vodi potrebne evidencije, izdaje
uverenja i priprema izveštaje na osnovu tih evidencija, sprovodi postupak oglašavanja za
prijem u radni odnos u Gradskoj upravi, i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
naĉelnika Sluţbe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi:
1
VI stepen struĉne spreme pravnog smera, poloţen struĉni ispit, 1
godina radnog iskustva i poznavanje rada na raĉunaru
Portir
1. Vuković Darko
2. Stanojević Miloš
Stara se o fiziĉkom obezbeĊenju zgrade opštine i obezbeĊuje unutrašnji red u zgradi,
daje obaveštenja strankama o rasporedu kancelarija i zaposlenih u zgradi, vrši kontrolu ulaska
stranaka u zgradu, stara se o funkcionisanju sistema za
evidenciju radnog vremena, kontroliše ulazak i izlazak zaposlenih , i obavlja druge poslove po
nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
Uslovi :
3
III stepen struĉne spreme , 6 meseci radnog iskustva i
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
89
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
poznavanje rada na raĉunaru
Kopirant
1. Milan Radovanović
2. Nikola Mijatović
Obavlja poslove umnoţavanja i fotokopiranja materijala za potrebe Gradske
uprave, organa grada i njenih radnih tela, vrši usluge fotokopiranja trećim licima uz naknadu
o ĉemu vodi posebnu evidenciju, brine o odrţavanju ispravnosti i redovnom servisiranju
mašina i ureĊaja koje koristi i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika
Sluţbe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
KV radnik grafiĉke struke
Domar
1. Krstivoje Savić
Stara se o zagrevanju prostorija u zgradi grada, o tehniĉkoj ispravnosti elektriĉne,
vodovodne i kanalizacione instalacije i otklanja sitne kvarove na njima, stara se o odrţavanju
i ispravnosti ureĊaja i opreme i preduzima mere za njihovu popravku, stara se o
protivpoţarnoj zaštiti, obavlja poslove koji se odnose na internu i spoljnu dostavu pošte i
predmeta za potrebe Gradske uprave i organa grada, pakuje i ekspeduje poštu, prenosi
kancelarijski materijal i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Sluţbe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
KV radnik tehniĉke struke
Telefonista
1. Stanoje Jugović
2. Miroslava Đenadić
Rukuje telefonskom centralom, stara se o ispravnosti centrale i telefonskih aparata u
zgradi, prijavljuje smetnje i kvarove na istim i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i
naĉelnika Sluţbe.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
2
Uslovi:
III stepen struĉne spreme elektrotehniĉke struke-
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Manipulant PTT
90
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Kafe kuvarica
1. Slavojka Bojić
2. Dušanka Jovanović
3. Radmila Petrović
Priprema i posluţuje tople i hladne napitke u zgradi grada i u Gradskoj kući, za
izabrana, imenovana i postavljena lica kao i za zaposlene; posluţuje na sastancima i
prijemima; stara se o raspoloţivom inventaru i ureĊajima koje koristi u radu, kao i o
blagovremenoj nabavci pića, vodi evidenciju potrošenog pića i obavlja druge poslove po
nalogu šefa Odseka i naĉelnika Sluţbe.
Za svoj rad neposredno je odgovorna šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
3
Uslovi:
Osnovna škola
Ĉistaĉica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nadeţda Grujić
Sneţana Pajić
Milana Milić
Milka Vasić
Ljiljana Petrović
Vidosava Senić
Borka Mićić
Odrţava higijenu u prostorijama i zgradama koje koriste Gradska uprava i organi
grada, odrţava cveće i zelenilo u zgradi i oko nje, ĉisti prostor oko zgrade, ĉisti inventar i
opremu i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Sluţbe.
Za svoj rad neposredno odgovorna šefu Odseka.
Broj izvršilaca:
8
Uslovi:
Osnovna škola
OPIS USLUGA KOJE SLUŢBA NEPOSREDNO PRUŢA ZAINTERESOVANOM LICIMA
U skladu sa svojim nadleţnostima, odreĊenim Odlukom o organizaciji Gradske uprave
grada Šapca (''Sl. list grada Šapca'', br. 40/08 i 20/09) kao i Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, Odeljenje pruţa usluge
odbornicima, ĉlanovima radnih tela Skupštine, u vidu stavljanja na uvid propisa koje je
donela Skupština i Gradsko veće, stavljanja na uvid zapisnike sa sednica Skupštine i
Gradskog veća, obavlja pojedine struĉne i administrativne poslove za odbornike, pruţa
obaveštenja o mogućnosti prijema i zakazivanja sastanaka graĊana sa funkcionerima Grada,
usluge informisanje i kontakte sa medijima,
zakazivanje konferencija za novinare preko kojih graĊani mogu imati uvid u rad organa grada.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
91
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Preko Komisije za predstavke i predloge graĊani se mogu ţaliti na rad organa grada i
organizacionih jedinica Gradske uprave, iznositi primedbe i nezadovoljstvo zbog uĉinjenih
propusta bilo kog organa ili sluţbe, kao i podnositi predloge za
rešavanje pojedinih pitanja iz nadleţnosti grada. Komisija će u skladu sa svojim
mogućnostima preispitati sve navode iz podneska i predloge u rokovima koji zavise od
sadrţaja zahteva i pokušati da razreši i ispravi nepravilnosti, ako ih je bilo, ili uputiti na
nadleţni organ na rešavanje.
OPIS POSTUPKA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA SLUŢBI
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove, je najvećim delom zamišljeno kao
servis Skupštine grada i Gradskog veća kao i pomoć organizacionim jedinicama Gradske
uprave, te uglavnom nema pismenih zahteva od strane graĊana, ali bilo koji zahtev moţe se
podneti Odeljenju pismenim putem preko Pisarnice. Ukoliko je zahtev iz nadleţnosti ovog
Odeljenja na njega se odgovara pismenim putem, odnosno graĊaninu se dostavljaju traţene
informacije ili se obaveštava o mogućnosti pruţanja pomoći u bilo kom vidu.
PREGLED ZAHTEVA, ŢALBI I DRUGIH NEPOSREDNIH MERA PREDUZETIH OD
STRANE ZAINTERESOVANIH LICA KAO I ODLUKA SLUŢBE SLUŢBE POVODOM
PODNETIH ZAHTEVA
Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove nema u svom opisu poslova rešavanje
po zahtevima i ţalbama graĊana.
Preko ovog Odeljenja jedino se upućuju predstavke i predlozi graĊana skupštinskoj
Komisiji za predstavke i predloge.
Odeljenje komunalne policije
Ovlašćenja:
Komunalni policijac moţe da:
 upozori lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem odreĊene
radnje moţe da naruši propisom ureĊeni komunalni ili drugi red iz nadleţnosti
grada,
 izda usmeno nareĊenje kojim daje obavezna uputstva i zabrane i nalaţe mere i
radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga
komunalne policije,
 proveri identitet lica uvidom u liĉnu ispravu,
 radi utvrĊivanja identiteta lica ĉiji identitet ne moţe da utvrdi proverom
identiteta to lice dovede nadleţnom ogranu,
 izvrši pregledanje lica zateĉenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne
policije, kao i vozila i predmete koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom
lica koje se pregleda,
 privremeno oduzime predmet pribavljen, upotrebljen ili nastao kršenjem
propisa iz delokruga komunalne policije,
 odreĊeni prostor obezbedi video nadzorom kada je to potrebno radi spreĉavanja
kršenje propisa iz delokruga komunalne policije,
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
92
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
 upotrebi sredstava prinude i to fiziĉku snagu, sluţbenu palicu (ako u obavljanju
poslova na drugi naĉin od sebe ili drugog ne moţe da odbije istovremeni
 protivpravni napad), kao i sredstva za vezivanje (protiv lica koje pruţa otpor ili
pokušava da pobegne),
 izrekne mandatnu kaznu,
 podnese prijavu nadleţnom organu za uĉinjeno kriviĉno delo,
 podnese zahtev za voĊenje prekršajnog postupka i
 obavesti drugi nadleţni organ da preduzme mere iz svoje nadleţnosti.
Poslovi:
Komunalna policija Grada Šapca, u skladu sa gradskim odlukama, vrši kontrolu:































odlaganja smeća na mesto (deponiju) predviĊeno prostornim planom;
ĉišćenja javnih površina;
odlaganja smeća van kontejnera;
odlaganja kabastog smeća pored kontejnera u za to odreĊeno vreme;
bacanja papira i opušaka van korpi za Ċubre;
bacanja smeća na javnu površinu;
paljenja smeća i bacanja ţara u kontejnere;
ĉišćenja javne površine ispred stalnih i privremenih objekata od strane vlasnika
ili korisnika;
rasturanja reklamnih listića i plakata po javnoj površini;
drţanja drva ili uglja na javnoj površini
pranja automobila na javnoj površini;
ostavljanja havarisanih i neregistrovanih vozila i prikljuĉnih mašina i opreme
na javnim površinama i javnim parkiralištima;
parkiranja motornih vozila na zelenim površinama i parking mestima za vozila
invalidnih lica;
ostavljanja na javnoj površini ostataka biljne mase prilikom kresanja drveća i
košenja trave;
odrţavanja ĉistoće javne površine oko gradilišta od strane izvoĊaĉa radova;
izlivanja septiĉkih jama na javnoj površini;
smeštanja robe i ambalaţe na javnim površinama;
ĉišćenja javne površine od atmosferskih padavina (sneg i led) ispred zgrada i
poslovnih objekata od strane JKP , pravnih i fiziĉkih lica koja koriste te
objekte odnosne zemljište;
ispravnosti poklopaca na šahtovima;
ispravnosti javne rasvete i gradskog mobilijara (klupe, kante za otpatke itd.);
odrţavanja ĉistim i urednim dvorišta stambenih zgrada;
odrţavanja ĉistim i urednim javnih komunalnih objekata;
pravljenja buke u stanovima koja ugroţava ostale stanare;
poštovanja kućnog reda u periodu od 15.00 do 18.00 i 23.00 do 05.00 ĉasova;
bacanja smeća i drugih otpadaka po zajedniĉkim prostorijama;
prljanja i oštećenja zidova po zajedniĉkim prostorijama;
drţanja domaćih ţivotinja na podruĉju grada;
drţanja kućnih ljubimaca u skladu sa vaţećim propisima;
izvoĊenja pasa bez povoca i zaštitne korpe;
ĉišćenja javne površine ili zajedniĉke prostorije koje kućni ljubimci zaprljaju;
radnog vremena poslovnih objekata;
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
93





Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
postavljenih reklamnih plakata, panoa i svetlećih reklama na javnoj površini,
stambenim i poslovnim objektima;
postavljanja rashladnih vitrina za sladolede;
postavljanja tezgi, aparata za kokice i dr;
izlaganja i prodaje robe na javnoj površini;
pijaĉnog reda
U Odeljenju komunalne policije sistematizuje se ukupno 4 radna mesta sa 24 izvršioca.
Zadaci i poslovi koje vrše pojedini izvršioci:
Naĉelnik Odeljenja
Rukovodi radom Odeljenja, organizuje rad u Odeljenju, stara se o primeni zakona i
drugih propisa iz delokruga Odeljenja i o zakonitom i aţurnom obavljanju poslova, usmerava
i objedinjava rad unutrašnjih organizacionih jedinica Odeljenja, daje predlog gradskom veću
za donošenje strateškog plana komunalne policije i u skladu sa strateškim planom saĉinjava
godišnje planove rada i dostavlja ih gradskom veću na usvajanje, daje obavezne instrukcije
komunalnim policajcima za obavljanje poslova komunalne policije i vrši najsloţenije poslove
iz delokruga Odeljenja, stara se o pravilnom rasporedu poslova, punoj zaposlenosti i
ispunjavanju radnih obaveza zaposlenih, donosi i potpisuje akta iz delokruga Oeljenja,
uĉestvuje u radu organa u svojstvu ovlašćenog izvestioca. Pored poslova rukovoĊenja
komunalnom policijom naĉelnik Odeljenja moţe neposredno da obavlja poslove komunalne
policije kao i druge poslove po nalogu naĉelnika Gradske uprave.
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Gradske uprave.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi.
VII stepen struĉne spreme, visoko obrazovanje na studijama
drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalistiĉke akademske studije,
specijalistiĉke strukovne studije )odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine,
poloţen drţavvni struĉni ispit i ispit za obavljanje poslova i
primenu ovlašćenja
komunalnog policajca, 5 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na raĉunaru i
uverenje zdravstvene ustanove o psihofiziĉkim sposobnostima za obavljanje poslova
naĉelnika Odeljenja.
a)Odsek za gradsko podruĉje
Šef Odseka
Organizuje i kordinira rad izvršilaca, izraĊuje program rada Odseka i prati
realizaciju istog, pomaţe naĉelniku Odeljenja da u skladu sa srateškim planom, saĉini godišnji
plan rada komunalne policije, podnosi izveštaje o radu Odseka, vrši nadzor nad primenom
zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadleţnosti
grada, nadzor u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju u skladu sa zakonom i
propisima grada, daje podršku sprovoĊenju propisa kojima se obezbeĊuje odrţavanje
gradskog reda. Pored rukovoĊenja komunalnom policijom šef Odseka moţe neposredno da
obavlja poslove komunalne policije, kao i drue poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi neposredno je odgovoran naĉelniku
komunalne policije.
Broj izvršilaca:
1
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
94
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Uslovi:
VII stepen struĉne, visoko obrazovanje na studijama drugog
stepena
( diplomske akademske studije- master, specijalistiĉke akademske studije,
specijalistiĉke strukovne studije ), odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine,
poloţen drţavni struĉni ispit i ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog
policajca, 3 godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na raĉunaru i uverenja
zdravstvene ustanove o psihofiziĉkim sposobnostima za obavljanje poslova šefa Odseka.
Komunalni policajac
Obavlja poslove komunalne policije u skladu sa ovlašćenjima iz ĉlana 16 Zakona o
komunalnoj policiji i drugim propisima i opštim aktima grada, izriĉe mandatnu kaznu,
podnosi zahtev za voĊenje prekršajnog postupka, podnosi prijavu nadleţnom organu za
uĉinjeno kriviĉno delo, vodi evidencije podnetih prijava, peticija i predloga grĊana, podnetih
prituţbi na rad, upotrebljenih sredstava prinude i drugih primenjenih ovlašćenja, privremeno
oduzetih predmeta, sluţbenih legitimacija ,opreme i sredstava, saraĊuje sa policijom i
gradskim inspekcijskim sluţbama, pruţa pomoć nadleţnim organima grada , organizacijama,
preduzećima i ustanovama kada se oceni da sprovoĊenje njihove izvršne odluke (
asistencija) neće biti moguće bez prisustva komunalne policije, preduzima hitne mere zaštite
ţivotne sredine, zaštite od elementarnih nepogoda, zaštite od poţara i druge zaštite iz
nadleţnosti grada kada te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadleţni organi
grada o ĉemu odmah obaveštava te organe, uĉestvuje u vršenju spasilaĉkih funkcija i pruţa
pomoć na otklanjanju posledica, saraĊuje sa graĊanima u skladu sa ovim zakonom i drugim
propisima kojima se ureĊujue obavljanje komunalnih i drugih poslova iz nadleţnosti grada,
obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka i naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca:
15
Uslovi:
IV stepen struĉne spreme, srednje obrazovanje u ĉetvorogodišnjem
trajanju, 1 godina radnog iskustva, poloţen drţavni struĉni i ispit za obavljanje
poslova i primenu ovlašćenja komunalnog
policajca, poznavanje rada na raĉunaru i uverenje zdravstvene ustanove o
psihofiziĉkim sposobnostima za obavljanje poslova komunalnog policajca.
b) Odsek za seosko podruĉje
Šef Odseka
Organizuje i koordinira rad izvršilaca, daje uputstva za rad i pruţa struĉnu pomoć
zaposlenima, izraĊuje program rada Odseka, podnosi izveštaje o radu Odseka,obavlja
poslove odrţavanja komunalnog i drugog zakonom ureĊenog reda od znaĉaja za komunalnu
delatnost na seoskom podruĉju, kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata
iz oblasti komunalne i drugih delatnosti vezanih za seosko podruĉje, ostvarivanja nadzora u
prigradskom saobraćaju, zaštitu ţivotne sredine , kulturnih dobara, lokalnih puteva i drugih
javnih objekata na seoskom podruĉju, odrţavanje komunalnog reda na seoskom podruĉju.
Pored rukovoĊenja komunalnom policijom šef Odseka moţe neposredno da obavlja poslove
komunalne policije, kao i druge poslove po nalogu naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran naĉelniku Odeljenja.
Broj izvršilaca: 1
Uslovi:
VII stepen struĉne spreme, visoko obrazovanje na studijama drugog
stepena ( diplomske akademske studije-master, specijalistiĉke akademske studije,
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
95
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
specijalistiĉke strukovne studije ), odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje
ĉetiri godine, poloţen drţavni struĉni ispit i ispit za obavljanje poslova i primenu
ovlašćenja komunalnog policajca, 3 godine radnog iskustva i poznavanje rada na
raĉunaru i uverenje zdravstvene ustanove o psihofiziĉkim sposobnostima za
obavljanje poslova šefa Odseka.
Komunalni policajac
Obavlja poslove komunalne policije na seoskom podruĉju u skladu sa ovlašćenjima iz
ĉlana 16 Zakona o komunalnoj policiji i drugim propisima i opštim aktima grada, izriĉe
mandatnu kaznu , podnosi zahtev za voĊenje prekršajnog postupka, podnosi prijavu
nadleţnom organu za uĉinjeno kriviĉno delo, vodi evidencije podnetih prijava, peticija i
predloga grĊana , podnetih prituţbi na rad, upotrebljenih sredstava prinude i drugih
primenjenih ovlašćenja, privremeno oduzetih predmeta, sluţbenih legitimacija ,opreme i
sredstava, saraĊuje sa policijom i gradskim inspekcijskim sluţbama, pruţa pomoć nadleţnim
organima grada , organizacijama, preduzećima i ustanovama kada se oceni da sprovoĊenje
njihove izvršne odluke ( asistencija) na seoskom podruĉju neće biti moguće bez prisustva
komunalne policije, preduzima hitne mere zaštite ţivotne sredine, zaštite od elementarnih
nepogoda, zaštite od poţara i druge zaštite iz nadleţnosti grada kada te mere ne mogu
pravovremeno da preduzmu drugi nadleţni organi grada o ĉemu odmah obaveštava te organe,
uĉestvuje u vršenju spasilaĉkih funkcija i pruţa pomoć na otklanjanju posledica, saraĊuje sa
graĊanima u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima kojima se ureĊujue obavljanje
komunalnih i drugih poslova iz nadleţnosti grada vezanih za seosko podruĉje, obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Odseka i naĉelnika Odeljenja.
Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odseka i naĉelniku Odeljenja
Broj izvršilaca:
6
Uslovi:
IV stepen struĉne spreme, srednje obrazovanje
u
ĉetvorogodišnjem trajanju, poloţen drţavni struĉni ispit i ispit za obavljanje poslova i
primenu ovlašćenja komunalnog policajca, 1 godina radnog iskustva i poznavanje rada
na raĉunaru i uverenje zdravstvene ustanove o psihofiziĉkim sposobnostima za
obavljanje poslova komunalnog policajca.
Kontakt
-
Telefon: 341-919
Adresa: Janka Veselinovića 20
11. POSTUPAK RADI PRUŢANjA USLUGA
Tabela poslova / usluga - operativnih procesa koje grad Šabac pruţa korisnicima
Posao/usluga-proces
Upis lica u biraĉki spisak na osnovu
izveštaja MUP-a.
Upis lica u biraĉki spisak na osnovu
Nosilac posla
(odeljenje)/rok (radnih
dana)
Radna procedura
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.001
Odeljenje za opštu
QMS-RPR-
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Napomena (izlazni
dokument)
Rešenje o upisu u
biraĉki spisak
Rešenje o upisu u
96
izveštaja MUP-a za punoletna lica.
Upis lica u biraĉki spisak na zahtev
stranke.
Upis raseljenih lica u biraĉki spisak na
osnovu izveštaja MUP-a.
Upis lica u biraĉki spisak na osnovu
rešenja Opštinskog suda.
Upis lica u biraĉki spisak na osnovu
izveštaja Mesne kancelarije.
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu nedeljnog izveštaja MUP-a.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
upravu/30 dana
009.002
biraĉki spisak
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.003
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.004
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu rešenja MUP-a o otpustu iz
drţavljanstva R.Srbije.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu izveštaja Mesne kancelarije po
osnovu odjave prebivališta.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu izveštaja matiĉne sluţbe.
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu izveštaja o smrti.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.005
QMS-RPR009.006
QMS-RPR009.007
QMS-RPR009.008
QMS-RPR009.009
QMS-RPR009.010
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.011
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.012
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.013
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu izveštaja Centra za socijalni
rad o licima kojima je oduzeta
poslovna sposobnost.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.014
SprovoĊenje promena u biraĉki spisak
koje su nastale po osnovu sklapanja
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.015
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu izveštaja Mesne kancelarije.
Brisanje lica iz biraĉkog spiska na
osnovu izveštaja MUP-a.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Rešenje o upisu u
biraĉki spisak
Rešenje o upisu u
biraĉki spisak
Rešenje o upisu u
biraĉki spisak
Rešenje o upisu u
biraĉki spisak
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska.
Rešenje o brisanju iz
biraĉkog spiska.
Rešenje o promeni u
biraĉkom spisku.
97
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
braka
Promena podataka u biraĉkom spisku
na zahtev stranke.
Promena podataka u biraĉkom spisku
na osnovu nedeljnog izveštaja MUP-a.
Promena podataka u biraĉkom spisku
na osnovu izveštaja Mesne kancelarije.
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.016
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.017
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.018
Promena podataka u biraĉkom spisku
na osnovu pravosnaţnog rešenja grada Odeljenje za opštu
Šapca o promeni liĉnog imena graĊana. upravu/30 dana
QMS-RPR009.019
Ispravka greške u knjizi drţavljana
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.020
Ispravka greške u matiĉnoj knjizi
roĊenih
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.021
Zakljuĉenje braka van naroĉito
odreĊene sluţbene prostorije
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.022
Ispravka greške u matiĉnoj knjizi
venĉanih
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.023
Osnovni upis u matiĉnu knjigu roĊenih
po osnovu sticanja drţavljanstva pre
28.02.2005. godine
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.024
Naknadni upis u matiĉnu knjigu
umrlih
Naknadni upis u matiĉnu knjigu
roĊenih
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.025
QMS-RPR009.026
QMS-RPR009.027
Osnovni upis u matiĉnu knjigu roĊenih
lica roĊenih u inostranstvu koja
poreklom stiĉu drţavljanstvo
Republike Srbije
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Osnovni upis u matiĉnu knjigu roĊenih
– lica roĊenih u zdravstvenoj ustanovi
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
QMS-RPR009.028
Rešenje o promeni u
biraĉkom spisku.
Rešenje o promeni u
biraĉkom spisku.
Rešenje o promeni u
biraĉkom spisku.
Rešenje o promeni u
biraĉkom spisku.
Rešenje o ispravci
greške u knjizi
drţavljana,
Rešenje o ispravci
greške u matiĉnoj
knjizi roĊenih,
Rešenje o odobrenju
zakljuĉenja braka van
naroĉito odreĊene sl.
prostorije
Rešenje o ispravci
greške u matiĉnoj
knjizi venĉanih,
Matiĉna knjiga
roĊenih
Rešenje o naknadnom
upisu u matiĉnu
knjigu umrlih
Rešenje o naknadnom
upisu u MKR
Matiĉna knjiga
roĊenih
Matiĉna knjiga
roĊenih
98
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Osnovni upis u matiĉnu knjigu umrlih
– lica umrlih u zdravstvenoj ustanovi I
lica umrlih van zdravstvene ustanove
(kući)
Osnovni upis u matiĉnu knjigu
venĉanih
Priznanje oĉinstva
Promena liĉnog imena za maloletno
lice
Promena liĉnog imena za punoletno
lice
Osnovni upis u matiĉnu knjigu umrlih
– lica umrlih u inostranstvu–
dokumenta za upis dostavlena od
strane lica zainteresovanog za
sprovoĊenje ĉinjenice smrti u domaću
matiĉnu knjigu umrlih________
Osnovni upis u matiĉnu knjigu umrlih
– lica umrlih u inostranstvu –
dokumenta za upis dostavlena od
strane ambasade ili konzularnih
odeljenja________
Upis u matiĉnu knjigu venĉanih
brakova zakljuĉenih u inostranstvu –
dokumenta za upis dostavljena od
strane ambasade ili konzularnih
odeljenja
Upis u matiĉnu knjigu venĉanih
brakova zakljuĉenih u inostranstvu –
dokumenta za upis dostavljena od
strane samih stranaka
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.029
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.030
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.031
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.032
Odeljenje za opštu
upravu/30 dana
QMS-RPR009.033
Matiĉna knjiga
umrlih
Matiĉna knjiga
venĉanih
Matiĉna knjiga
roĊenih
Rešenje o promeni
liĉnog imena mal.
detetu
Rešenje o promeni
liĉnog imena
Matiĉna knjiga
umrlih
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.035
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.036
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.037
Matiĉna knjiga
venĉanih
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.038
Matiĉna knjiga
venĉanih
Izdavanje izvoda I uverenja iz matiĉnih
Odeljenje za opštu
knjiga I knjiga drţavljana
upravu/odmah
QMS-RPR009.040
Prijem I sprovoĊenje pravosnaţnih
akata u matiĉne knjige I knjige
drţavljana, izdavanje uverenja, prijem
QMS-RPR009.041
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Matiĉna knjiga
umrlih
Izvod iz : matiĉne
knjige roĊenih,
matiĉne knjige
venĉanih, matiĉne
knjige umrlih,
uverenje o
drţavljanstvu
MKR, MKV, MKU I
MKD
99
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
I ekspedicija pošte matiĉne sluţbe
Overa potpisa, rukopisa i prepisa
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/trajno
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.042
QMS-RPR009.043
QMS-RPR009.045
QMS-RPR009.046
QMS-RPR009.047
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.048
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Primanje pošte preko kurira
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Primanje pošte preko poštanske sluţbe. Odeljenje za opštu
upravu/odmah
RasporeĊivanje pošte i klasifikacija
Odeljenje za opštu
predmeta po materiji.
upravu/odmah
QMS-RPR009.049
QMS-RPR009.050
QMS-RPR009.051
VoĊenje evidencije po dosijeima.
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/15 dana
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.053
QMS-RPR009.054
QMS-RPR009.055
QMS-RPR009.056
QMS-RPR009.057
QMS-RPR009.058
QMS-RPR009.059
QMS-RPR009.060
QMS-RPR009.061
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.062
Evidencija registraturskog materijala i
arhivske graĊe
Izdavanje arhivske graĊe iz Arhivskih
depoa
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.063
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.064
Otpremanje pošte
Odeljenje za opštu
QMS-RPR-
Koordinacija rada mesnih kancelarija I
mesnih zajednica
Pruţanje pravne pomoći
Uvodjenje samodoprinosa u mesnoj
zajednici ili delu mesne zajednice
Evidentiranje akata
Primanje pošte(akata, paketa, novĉanih
pisama, telegrama I dr. Vrši se u
prijemnoj kancelariji u vreme utvrĊeno
propisom o rasporedu radnog vremena.
Otvaranje I pregledanje pošte
Popis akata
Zdruţivanje akata
Omot spisa
Dostavljanje akata u rad
Vraćanje rešenih predmeta pisarnici
RazvoĊenje akata i predmeta
Rokovnik predmeta
Postupanje sa nerešenim predmetima
istekom godine
Arhiviranje svršenih predmeta i
ĉuvanje arhiviranih predmeta
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Overena dokumenta
QMS-RPR009.052
100
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
upravu/odmah
009.065
VoĊenje evidencije putem automatske
obrade podataka
NAĈELNIK ODELjENjA
Šef odseka
Proces donošenja budţeta
Proces upravljanja gotovinom
Proces izveštavanja
Finansijsko praćenje rada mesnih
zajednica
Analiza programa poslovanja javnih
preduzeća
Ispravka granica katastarskih parcela
Utvrdjivanje prava korišćenja kroz
parcelaciju i preparcelaciju
Utvrdjivanje prava korišćenja kao
ranijem sopstveniku
Izuzimanje graĊ.zemljišta po predlogu
JP za upravljanje gradj.zemljišta preko
Gradskog javnog pravobranilaštva
Prestanak prava korišćenja po zahtevu
JP za upravljanje
graĊ.zemljišta,OJP,ranijih
sopstvenika,zakonskih naslednika i
dr.lica
Davanje u zakup ostalog neizgraĊenog
graĊ.zemljišta u drţavnoj svojini po
predlogu JP za upravljanje
graĊ.zemljištem
Davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta ĉiji je korisnik opština Šabac
po predlogu Opštinskog javnog
pravobranilaštva
Davanje u zakup ostalog neizgraĊenog
graĊ.zemljišta,radi
izgradnje,neposrednom pogodbom
Eksproprijacija
Postupak utvrdjivanja oblika i visine
Odeljenje za opštu
upravu/odmah
QMS-RPR009.066
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za finansije
/15.07.
15.10.
20.12.
25.12.
Odeljenje za finansije
QMS-RPR009.067
QMS-RPR009.068
QMS-RPR003.001
Odluka o budţetu
Odlika o dopunskom
budţetu
QMS-RPR003.002
QMS-RPR003.003
IZVOD
QMS-RPR003.004
QMS-RPR003.005
QMS-RPR003.006
QMS-RPR003.OO7
QMS-RPR003.008
QMS-RPR003.009
Izveštaji
ZAVRŠNI RAĈUN
analiza programa
poslovanja
Rešenje
Imovinsko pravna
sluţba/30 d
QMS-RPR003.010
Rešenje
Imovinsko pravna
sluţbaGradonaĉelnik
grada/30 d
QMS-RPR003.011
Rešenje,odluka
Imovinsko pravna
sluţba, Gradonaĉelnik
grada/30 d
QMS-RPR003.012
Ugovor o
zakupu,odluka
Imovinsko pravna
sluţba, Gradonaĉelnik
grada/30 d
Imovinsko pravna
sluţba/30 d
Imovinsko pravna
QMS-RPR003.013
Rešenje
QMS-RPR003.014
QMS-RPR-
Rešenje
Odeljenje za finansije/
20.01
15.06
20.07
Odeljenje za finansije
/28.02
odeljenje za finansije
31.12
Imovinsko-pravna
sluţba/ 30d
Imovinsko-pravna
sluţba/30 d
Imovinsko pravna
sluţba/3o d
Imovinsko pravna
sluţba/30 d
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Izveštaji
Odluka o završnom
raĉunu
Rešenje
Rešenje
Rešenje
Sporazum o naknadi
101
praviĉne naknade za eksproprisanu
nepokretnost
Deeksproprijacija
Proces otkupa stana i aneks ugovora o
otkupu stana
UtvrĊivanje obaveza po osnovu
lokalnih javnih prihoda
Kancelarijska kontrola
Terenska kontrola
Izdavanje uverenja
Prijem poreske prijave
Prijem zahteva,utvrĊivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na deĉiji
dodatak i rešavanje po ţalbi
Prijem zahteva,utvrĊivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na naknadu
zarade za vreme odsustva sa rada radi
posebne nege deteta i rešavanje po
ţalbi
Prijem zahteva,utvrĊivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na naknadu
zarade za vreme porodiljskog odsustva
i nege deteta i rešavanje po ţalbi
Prijem zahteva,utvrĊivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na novĉanu
naknadu za prvo dete
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
sluţba/30 d
003.015
Imovinsko pravna
sluţba/30 d
Imovinsko pravna
sluţba/30 d
QMS-RPR003.016
QMS-RPR003.017
Odsek poreske
administracije/30 d
Odsek poreske
administracije/30 d
Odsek poreske
administracije/30 d
Odsek poreske
administracije/30 d
QMS-RPR003.050
QMS-RPR003.051
QMS-RPR003.052
QMS-RPR003.053
Odsek poreske
administracije/30 d
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 ili 60 dana
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 ili 60 dana
QMS-RPR003.054
QMS- RPR005.008
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 ili 60 dana
QMS- RPR005.010
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu /
30 dana
QMS- RPR005.011
Prijem zahteva,utvrĊivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na roditeljski
dodatak i rešavanje po ţalbi
Prijem zahteva,utvrĊivanje prava ,
donošenje rešenja o pravu na naknadu
troškova boravka u predškolskoj ustanovi
za decu bez roditelja i decu ometenu u
razvoju i rešavanje po ţalbi
Poslovi prosvetne inspekcije po sluţbenoj
duţnosti
Poslovi prosvetne inspekcije po zahtevu
QMS- RPR005.009
Rešenje
Ugovor o otkupu
stana, aneks ugovora
o otkupu stana
Rešenje
Zapisnik
Zapisnik
Uverenje
Poreska prijava
Rešenje o pravu na
deĉiji dodatak
Rešenje o pravu na
naknadu zarade za
vreme odsustva sa
rada radi posebne
nege deteta
Rešenje o pravu na
naknadu zarade za
vreme porodiljskog
odsustva i nege deteta
Rešenje o pravu na
novĉanu naknadu za
prvo dete
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30 ili
60 dana
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30 ili
60 dana
QMS- RPR- 005.012
Rešenje o pravu na
roditeljski dodatak
QMS- RPR- 005.013
Rešenje o pravu na
naknadu troškova
boravka u predškolskoj
ustanovi za decu bez
roditelja i decu
ometenu u razvoju
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30
dana
Odeljenje za
QMS- RPR- 005.006
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Rešenje i zapisnik o
izvršenom
inspekcijskom nadzoru
( izvršilac)
QMS- RPR- 005.007
102
Poslovi voĊenja postupka za priznavanje
prava vojnih invalida, ĉlanova porodice
vojnih invalida, civilnih invalida rata, te
pripadnika Jugoslovenske vojske u
otadţbini i Ravnogorskog pokreta
Poslovi kategorizacije dece ometene u
razvoju
Poslovi voĊenja postupka za priznavanje
prava na materijalno obezbeĊenje
porodice ĉiji je hranilac na odsluţenju
vojnog roka
Poslovi kulture i sporta
Poslovi obrazovanja
Poslovi investicija u graĊevinarstvu
Poslovi poverenika za izbeglice
Poslovi registracije preduzetniĉkih radnji
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
društvene
Rešenje i zapisnik o
delatnosti i
izvršenom
privredu / 30
inspekcijskom nadzoru
dana
( izvršilac)
Odeljenje za
QMS- RPR- 005.005 Rešenje ili zakljuĉak
društvene
delatnosti i
privredu / od 15
do 90 dana
Odeljenje za
Rešenje o
društvene
kategorizaciji dece
delatnosti i
QMS- RPR- 005.017 ometene u razvoju
privredu / 15
dana
Odeljenje za
Rešenje o dodeli
društvene
materijalne pomoći za
delatnosti i
QMS- RPR- 005.016 vreme odsluţenja
privredu / 30
vojnog roka hranioca
dana
porodice
Odeljenje za
QMS- RPR- 005.001 Zahtev za prenos
društvene
sredstava
delatnosti i
privredu
Odeljenje za
QMS- RPR- 005.002 Finansijski plan ,
društvene
Zahtev za prenos
delatnosti i
sredstava
privredu
Odeljenje za
QMS- RPR- 005.004 Potpisana
društvene
dokumentacija :
delatnosti i
graĊevinski dnevnik,
privredu
graĊevinska knjiga,
okonĉana situacija
(overava izvoĊaĉ
radova, nadzorni organ
investitor)
Odeljenje za
QMS- RPR- 005.003 Izbegliĉka legitimacija
društvene
Prognaniĉka
delatnosti i
legitimacija
privredu / 30
Legitimacija raseljenog
dana
lica
Liĉna karta
Odeljenje za
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
QMS- RPR- 005.015
Uverenja za regulisanje
zdravstvene zaštite, za
regulisanje penzije iz
BIH i Hrvatske, za
izdavanje duplikata
legitimacija, o
boravištu, za ups u
školu i dr. ( izvršilac)
Uverenja o radnom
103
kroz saradnju sa Agencijom za privredne
registre Beograd
Poslovi izdavanja radnih knjiţica i overa
ugovora o radu
Inspekcijski nadzor: ĉl. 141.t.1.
Inspekcijski nadzor: ĉl. 141.t.2.
Inspekcijski nadzor: obustave ĉl. 142.
Inspekcijski nadzor: Zabrane ĉl. 143.
Inspekcijski nadzor: Naredba ĉl. 144.
Inspekcijski nadzor: Rušenje ĉl. 134.
Inspekcijski nadzor: Rekonstrukcija ĉl.
135.
Izdavanje potvrda
Izdavanje Upotrebne dozvole
Formiranje Komisije za tehniĉki pregled
objekta
Inspekcijski nadzor nad ĉišćenjem javnih
površina
Inspekcijski nadzor nad drţanjem
domaćih ţivotinja u gradu (pasa, maĉaka,
golubova, ukrasnih i egzotiĉnih ptica)
Odobrenje za postavljanje svetlećih
reklama
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
društvene
staţu; za uvoz ili izvoz;
delatnosti i
ostala ( za regulisanje
privredu / od 1
vize, regilisanje
do 3 dana
telefona, regulisanje
zdravstvene zaštite i
dr.)
NAPOMENA : vaţi za
radnje iz registra do
31.12.2005.)
Odeljenje za
društvene
delatnosti i
privredu / 30
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
urbanizam
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
QMS- RPR- 005.014
Uverenja o zaposlenim
licima
QMS-RPR-007.001
QMS-RPR-007.004
Rešenje, Zakljuĉak o
dozvoli izvršenja
Rešenje, Zakljuĉak o
dozvoli izvršenja
Rešenje, Zakljuĉak o
dozvoli izvršenja
Rešenje
QMS-RPR-007.005
Rešenje
QMS-RPR-007.006
Rešenje
QMS-RPR-007.007
Rešenje
QMS-RPR-007.050
Potvrda
QMS-RPR-007.052
Rešenje
QMS-RPR-007.053
Rešenje
QMS-RPR-008.008
Rešenje
QMS-RPR-008.009
Rešenje I, Rešenje II,
Zakljuĉak o dozvoli
izvršenja, zahtev za
pokretanje prekršajnog
postupka
Rešenje
QMS-RPR-007.002
QMS-RPR-007.003
QMS-RPR-008.010
104
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Inspekcijski nadzor nad ureĊenjem,
Odeljenje za
QMS-RPR-008.011
Rešenje
opremanjem, odrţavanjem i
inspekcijske i
organizacijom korišćenja gradske plaţe
komunalnostambene
poslove
Inspekcijska kontrola higijenskih uslova
Odeljenje za
QMS-RPR-008.012
Rešenje
koje treba da ispunjavaju pijace
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad obezbeĊenjem
Odeljenje za
QMS-RPR-008.013
Rešenje
kvalitetnog grejanja u daljinskom sistemu inspekcijske i
grejanja
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad primenom Odluke Odeljenje za
QMS-RPR-008.014
Rešenje
o isporuci gasa, vezano za obaveze
inspekcijske i
potrošaĉa
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad snabdevanjem
Odeljenje za
QMS-RPR-008.015
Rešenje
grada toplotnom energijom
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad JKP ''Parking''
Odeljenje za
QMS-RPR-008.016
Rešenje
Šabac u primeni Odluke o javnim
inspekcijske i
parkiralištima
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad odrţavanjem
Odeljenje za
QMS-RPR-008.017
Rešenje
javne rasvete
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Inspekcijska kontrola drţanja domaćih
Odeljenje za
QMS-RPR-008.018
Rešenje, Zakljuĉak o
ţivotinja u gradu
inspekcijske i
dozvoli izvršenja,
komunalnozahtev za pokretanje
stambene
prekršajnog postupka
poslove
Inspekcijska kontrola radnog vremena
Odeljenje za
QMS-RPR-008.019
zahtev za pokretanje
ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih
inspekcijske i
prekršajnog postupka
objekata
komunalnostambene
poslove
Inspekcijski nadzor nad sprovoĊenjem
Odluke o javnim parkiralištima
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
QMS-RPR-008.021
Rešenje
105
Odobrenje za korišćenje javne površine
Inspekcijska kontrola posedovanja tipske
posude za drţanje smeća
Inspekcijski nadzor nad odrţavanjem
dimnovodnih i loţišnih objekata i ureĊaja
Inspekcijski nadzor nad odrţavanjem
javnih bunara i ĉesmi
Inspekcijski nadzor nad odrţavanjem
šahtova i slivnika
Inspekcijski nadzor nad parkiranjem,
odnosno ostavljanjem motornih vozila na
zelenim površinama
Inspekcijska kontrola prikljuĉka
graĊevinskih objekata na vodovodnu i
kanalizacionu mreţu
Inspekcijska kontrola prikljuĉka poljskog
VC-a na kanalizacionu mreţu
Inspekcijska kontrola tehniĉkih uslova
koje treba da ispunjavaju pijace
Uklanjanje stvari sa javne površine
Inspekcijski nadzor nad odrţavanjem
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odeljenje za
QMS-RPR-008.022
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.023
Rešenje, zahtev za
inspekcijske i
pokretanje prekršajnog
komunalnopostupka
stambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.024
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.025
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.026
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.027
Rešenje, Zakljuĉak o
inspekcijske i
dozvoli izvršenja,
komunalnozahtev za pokretanje
stambene
prekršajnog postupka
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.028
Rešenje, zahtev za
inspekcijske i
pokretanje prekršajnog
komunalnopostupka
stambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.029
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.030
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.031
Rešenje, Zakljuĉak o
inspekcijske i
dozvoli izvršenja,
komunalnozahtev za pokretanje
stambene
prekršajnog postupka
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.032
Rešenje
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
106
uliĉnog drvoreda
Inspekcijski nadzor nad obavljanjem
gradsko-prigradskog linijskog prevoza
putnika na teritoriji opštine Šabac
Inspekcijski nadzor nad obavljanjem autotaksi prevoza
Inspekcijski nadzor nad obavljanjem
lokalnog prevoza: vanlinijskog prevoza
putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza
stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i
stvari
Tehniĉko regulisanje saobraćaja
Izdavanje odobrenja za ulazak u Pešaĉku
zonu
Izdavanje odobrenja za ulazak teretnim
vozilom u zonu zabranjenu za teretna
vozila
Inspekcijski nadzor nad lokalnim i
nekategorisanim putevima
Davanje mišljenja o postupku odluĉivanja
o izradi Strateške procene
Davanje saglasnosti na Studiju o proceni
uticaja na ţivotnu sredinu
Inspekcijski nadzor nad primenom
Zakona o integrisanom spreĉavanju i
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.033
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.034
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.035
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.036
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.037
Odobrenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.038
Odobrenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.039
Rešenje, Zakljuĉak o
inspekcijske i
dozvoli izvršenja
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.040
Mišljenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.041
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.042
Rešenje,
inspekcijske i
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
107
kontroli zagaĊivanja ţivotne sredine
Inspekcijski nadzor nad primenom
Zakona o potrebi procene uticaja na
ţivotnu sredinu
Inspekcijski nadzor nad aerozagaĊenjem
Inspekcijski nadzor nad uslovima za rad
postrojenja i obavljanje proizvodnih
aktivnosti i izdavanje saglasnosti o
ispunjenosti uslova za zaštitu ţivotne
sredine
Inspekcijski nadzor nad zagaĊenjem
ţivotne sredine bukom
Ocena Izveštaja o strateškoj proceni
Odluĉivanje o potrebi procene uticaja na
ţivotnu sredinu
OdreĊivanje obima i sadrţaja Studije o
proceni uticaja na ţivotnu sredinu
Izdavanje rešenja za prekopavanje javne
površine
Rad Stambene komisije, iseljaj bespravno
useljenih lica i zakljuĉivanje Ugovora o
zakupu stana
Iseljaj bespravno useljenih lica
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.043
Rešenje,
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.044
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.045
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.046
Rešenje,
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.047
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.048
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.049
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.051
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.054
Odluka, Rešenje,
inspekcijske i
Zakljuĉak o dozvoli
komunalnoizvršenja, Ugovor o
stambene
zakupu stana.
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.055
Rešenje, Zakljuĉak o
inspekcijske i
dozvoli izvršenja
komunalno-
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
108
Postupak po ţalbi na rešenje – komunalni
inspektor
Postupak po ţalbi na zakljuĉak o
prinudnom izvršenju – komunalni
inspektor
Postupak po ţalbi na zakljuĉak o
troškovima prinudnog izvršenja –
komunalni inspektor
Ţalba na rešenje – inspektor za zaštitu
ţivotne sredine
Postupak po ţalbi na rešenja o
raskopavanju javne površine, produţetku
radnog vremena i iskopavanju i
prenošenju posmrtnih ostataka
Poslovi pripreme sednica Skupštine i
gradskog veća
Obaveštenje o mogućnostima i
ograniĉenjima za izgradnju objekata
Izvod iz Plana detaljne regulacije
Akt o urbanistiĉkim uslovima
Odobrenje za gradnju
Prijava poĉetka izvoĊenja pripremnih
radova
Prijava poĉetka izvoĊenja radova
Potvrda idejnog projekta za izgradnju
objekata za koje se ne izdaje odobrenje za
izgradnju
Potvrda glavnog projekta za adaptaciju i
sanaciju postojećeg objekta
Potvrda usaglašenosti izgraĊenih temelja
sa potvrĊenim glavnim projektom
Prijava tekućeg odrţavanja i promene
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
stambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.058
Ţalba
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.059
Ţalba
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.060
Ţalba
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.061
Ţalba
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.062
Ţalba
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR.001.001
Zapisnik, zakljuĉak
skupštinske i
zajedniĉke
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-011.001
Obaveštenje
urbanizam / 8
Odeljenje za
QMS-RPR-011.002
Izvod iz plana
urbanizam / 8
Odeljenje za
QMS-RPR-011.003
Akt o urbanistiĉkim
urbanizam / 30
uslovima
Odeljenje za
QMS-RPR-011.004
Rešenje
urbanizam / 15
Odeljenje za
QMS-RPR-011.005
Potvrda na projektnoj
urbanizam / 8
dokumentaciji
Odeljenje za
QMS-RPR-011.006
Potvrda na glavnom
urbanizam / 8
projektu
Odeljenje za
QMS-RPR-011.007
Potvrda na idejnom
urbanizam /7
projektu
Odeljenje za
urbanizam /7
Odeljenje za
urbanizam /3
Odeljenje za
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
QMS-RPR-011.008
QMS-RPR-011.009
Potvrda na glavnom
projektu
Potvrda
QMS-RPR-011.010
Potvrda
109
namene bez izvoĊenja radova
Ispravka granica susednih parcela
PotvrĊivanje urbanistiĉkog projekta
Prijava za legalizaciju
Potvrda idejnog projekta
Registracija redova voţnje
Izdavanje saglasnosti za postavljanje
reklamnog panoa na krovu taxi vozila
Izdavanje rešenje o pregledu taxi vozila
Izdavanje akta o ispunjenosti uslova za
obavljanje taxi prevoza na teritoriji grada
Šapca
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
urbanizam /7
Odeljenje za
QMS-RPR-011.011
Potvrda
urbanizam
Odeljenje za
QMS-RPR-011.012
Potvrda na
urbanizam
urbanistiĉkom projektu
Odeljenje za
QMS-RPR-011.013
Obaveštenje
urbanizam /90
Odeljenje za
QMS-RPR-011.014
Rešenje
urbanizam
Odeljenje za
QMS-RPR-008.063
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.064
Saglasnost
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.065
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Odeljenje za
QMS-RPR-008.066
Rešenje
inspekcijske i
komunalnostambene
poslove
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
110
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Dijagram toka realizacije usluga / poslova - operativnih procesa koje Grad Šabac pruţa
korisnicima
Korisnici
Stranke
GraĊani
...........
Dokument primopredaje
ObraĊen predmet
Dostavljanje
predmeta korisniku
Zahtev korisnika
Arhiviranje
dokumentacije
Pisarnica
Prijem zahteva
ZavoĊenje zahteva
Otvaranje „predmeta“
Potpisivanje /
Odobravanje
predmeta
ObraĊen predmet
(*rezultat usluge)
Naĉelnik odeljenja
(šef odseka/sluţbe)
Distribucija predmeta
Realizacija usluge
ObraĊivaĉ
Potrebno
angaţovanje
podugovaraĉa
ne
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
111
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
da
Nabavka
usluga
Podugovaraĉ
12. PREGLED PODATAKA O PRUŢENIM USLUGAMA
Izveštaj o radu na rešavanju upravnih i vanupravnih predmeta kod Gradske uprave
grada Šapca u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine, pripremila je Pisarnica
Odeljenja za opštu upravu, Gradske uprave grada Šapca.
Sluţeći se raspoloţivim, automatski obraĊenim podacima, predmetni Izveštaj
predstavlja odraz stanja upravnog i vanupravnog postupka u delu za koji je nadleţna Graska
uprava grada Šapca i organi grada Šapca. Sam izveštaj je raĊen na osnovu Uputstva o naĉinu
i rokovima za dostavljanje Izveštaja o podacima iz postupka rešavanja pojedinaĉnih upravnih
stvari («Sl.glasnik R.Srbije» br.10/93).
Izveštajem je obuhvaćen period od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine i istim je
prikazano stanje na rešavanju:
- prvostepenih upravnih i vanupravnih predmeta po zahtevu stranke,
- prvostepenih upravnih predmeta po sluţbenoj duţnosti,
- drugostepenih upravnih predmeta po redovnim pravnim lekovima,
- vanupravnih predmeta,
- zbirno stanje upravnog i vanupravnog postupka.
Izveštajem je prikazan i broj izdatih uverenja na osnovu ĉlana 161 i 162 Zakona o
opštem upravnom postupku u oblastima u kojima postupa Gradska uprava grada Šapca a
takoĊe i broj overenih prepisa, potpisa i rukopisa.
II PRVOSTEPENI UPRAVNI I VANUPRAVNI POSTUPAK
1.
Prvostepeni upravni i vanupravni postupak pokrenut po zahtevu
stranke
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
112
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
U Gradskoj upravi grada Šapca u periodu od 01. 01. 2010. do 31.12. 2010. godine,
rešavano je ukupno 29.892 predmeta upravnog i vanupravnog postupka koji je pokrenut po
zahtevu stranke od ĉega je iz predhodnog izveštajnog perioda, preneto 154 predmeta, dok je u
ovom izveštajnom periodu primljen 29.738 zahteva.
Broj rešavanih predmeta upravnog postupka u odnosu na prethodni izveštajni period
(01.01. 2009. do 31.12. 2009.godine), povećan je je za 6.214 predmeta ili 26,24%.
Rešavanje po upravnim oblastima, prikazno je u sledećoj tabeli
R.br
.
1
2
3
4
5
ODELj. GRAD. UPRAVE
Odeljenje za društvene
delatnosti i privredu
Odeljenje za inspekcijske i
komunalno-stambene
poslove
Odeljenje za urbanizam
Odeljenje za finansije
Odelj. za opštu upravu
UKUPNO
Ukupno predmeta
01.01.01.01.31.12.09
31.12.10
rešeno
01.01.01.01.31.12.09. 31.12.10.
%
01.01.31.12.09.
01.01.31.12.10.
6.218
6.852
6.130
6.742
98,58
98,39
7.025
7.278
6.916
7.211
98,45
99,08
2.871
6.377
1.107
6.886
7.731
1.145
2.574
6.326
1.145
2.595
7.700
1.105
89,66
99,20
99,82
37,69
99,60
100,00
23.678
29.892
23.127
25.393
97,67
84,95
Posmatrajući ovaj izveštajni period u odnosu na period 01.01.2009. godine do
31.12.2009. godine, moţe se zakljuĉiti da je došlo do izuzetno velikog povećanja broja
predmeta kod Odeljenja za urbanizam gde je broj predmeta sa 2.399 u 2009. godini, povećan
na 6.886. predmeta u 2010. godini. Razlog za povećanje broja predmeta kod ovog Odeljenja,
sadrţan je u ĉinjenici što je u toku 2010. godine podneto 4.247. zahteva za legalizaciju
bespravno sagraĊenih objekata od ĉega je do kraja izveštajnog perioda rešeno 242. zahteva
dok je 4.005 predmeta preneto u 2011. godinu (izvršeno je prezavoĊenje zahteva). Na
rešavanje ovih zahteva, svakako da ne mogu uticati zaposleni u Odeljenju za urbanizam, te i
procenat od 37,69% kod aţurnosti ovog Odeljenja a samim tim i aţurnosti i efikasnosti
Gradske uprave, nije objektivan. Ukoliko se iz Izveštaja iskljuĉi 4.005. prenetih predmeta
(prezavedenih) za legalizaciju, a na ĉije rešavanje zaposleni Odeljenja za urbanizam nisu
mogli uticati, dobija se objektivna slika rada ovog Odeljenja u izveštajnom periodu od ĉega je
: u radu ukupno bilo 2.881. zahtev od ĉega je u izveštajnom periodu rešeno 2.595. zahteva a
nerešeno je ostalo 286. zahteva, te i aţurnost i efikasnost ovog Odeljenja iznosi 90,07%, što je
više nego u predhodnom izveštajnom periodu. I kod ostalih odeljenja Gradske uprave grada
Šapca, došlo je do povećanja broja kako upravnih tako i vanupravnih predmeta i to, kod :
Odeljenja za društvene delatnosti privredu (povećano za 634. predmeta), Odeljenja za
inspekcijske i komunalno-stambene poslove (povećano za 253 predmeta), Odeljenja za
finansije (povećano za 1.354 predmeta).
Povećanje broja upravnih i vanupravnih predmeta u ovom izveštajnom periodu nije
imalo za posledicu smanjenje aţurnosti u radu Gradske uprave grada Šapca, naprotiv ona je u
odnosu na predhodni izveštajni period neznatno i povećana.
Ocena je da se aţurnost moţe podići i na znatno viši nivo iz razloga što je u okviru :
- Odeljenja za drštvene delatnosti i privredu, u ovom izveštajnom periodu,
ostalo nerešeno 110 predmeta,
- Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove, u ovom izveštajnom
periodu, ostalo nerešeno 67 predmet,
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
113
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
- Odeljenje za finansije, u ovom izveštajnom periodu, ostalo nerešeno 31 predmet.
Razlozi zbog kojih napred navedeni broj predmeta nije rešen u izveštajnom periodu
uglavnom su objektivne prirode i to : ĉekanje na dostavljanje dokaza od strane nadleţnih
institucija i organa, ne odazivanje pozivu stranke, nerešeni imovinsko-pravni odnosi,
nepotpuna dokumentacija, nedostaci u projektnoj dokumentaciji, prijem predmeta krajem
izveštajnog perioda i dr, ali svakako da postoje i subjektivni razlozi ĉijim eliminisanjem bi
nivo efikasnosti i aţurnosti mogao biti podignut na znatno viši nivo.
Posmatrano na rok u kome su predmeti rešeni i to od 25.393 zahteva koji su rešeni
24.176 zahteva ili 96,12%, rešeno je u roku od mesec dana 488 zahteva, rešeno je u roku od
dva meseca a 496 zahteva rešeno je po isteku roka od dva meseca.
Od svih rešenih predmeta, najviše zahteva je usvojeno 24176 ili 95,20%, 302 zahteva
je odbijeno, 45 zahteva je odbaĉeno a za 807 zahtev, postupak je obustavljen.
2 . Prvostepeni upravni postupak po sluţbenoj duţnosti
U izveštajnom periodu, prvostepeni upravni postupak po sluţbenoj duţnosti voĊen
je za 3.139 zahteva.
U ovom izveštajnom periodu, prvostepeni upravni postupak po sluţbenoj duţnosti,
voĊen je u okviru Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove i u okviru
Odeljenja za društvene delatnosti i privredu.
Od ukupno rešenih 3.139 predmeta, u okviru Odeljenja za inspekcijske i komunalnostambene poslove rešavano je o ukupno 3.081 zahteva i svi su usvojeni u roku od 30. dana a u
Odeljenju za društvene delatnosti i privredu, rešavano je ukupno o 58. zahteva koji su svi
takoće rešeni u roku od 30. dana. Odbaĉenih i odbijenih zahteva u ovom izveštajnom periodu,
nije bilo.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
114
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
III DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK
1. Drugostepeni upravni postupak po redovnim pravnim lekovima
U toku izveštajnog perioda na rešenja doneta od strane : Odeljenja za urbanizam,
Odeljenja za finansije, Odeljenja za inspekcijske i komunalno-stambene poslove, Odeljenja za
opštu upravu i Odeljenja za društvene delatnosti i privredu, uloţena je 161 ţalba, odnosno 76
ili 32,06% manje nego u uporednom izveštajnom periodu.
U izveštajnom periodu rešeno je 146 ţalbi ili 90,68%.
Gradsko veće grada Šapca, u svojstvui drugostepenog organa, u izveštajnom periodu
razmatralo je i odluĉivalo o ukupno 15 ţalbi i sve su kao neosnovane odbijene.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
115
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
IV VANUPRAVNI POSTUPAK
Odeljenja Gradske uprave grada Šapca i organi grada Šapca, u izveštajnom periodu
01.01.2009. godine do 31.12.2009. godine, razmatrala su ukupno 12.207 predmeta
vanupravnog postupka pokrenutog po zahtevu stranke. U odnosu na uporedni izveštajni
period broj predmeta vanupravnog postupka povećan je za 4.118 predmeta ili 50,90%.
Od ukupnog broja primljenih predmeta, u izveštajnom periodu rešeno je 11.559
predmeta ili 94,69%, a nerešeno je ostalo 648 predmeta od ĉega : Odeljenje za finansije 37
predmeta, Odeljenje za inspekcijske i komunalno-stambene poslove 42 predmeta, Odeljenje
za društvene delatnosti i privredu 43 predmeta, Odeljenje za urbanizam 97 predmeta,
Odeljenje za opštu upravu 1 predmet, Odeljenje za skupštinske i zajedniĉke poslove 13
predmeta, Gradonaĉelnik grada Šapca 248 predmeta, Skupština grada Šapca 100 predmeta,
Gradsko veće grada Šapca 14 predmeta, naĉelnik Gradske uprave grada Šapca 49 predmeta i
Direkcija za poljoprivredu grada Šapca 4 predmeta.
Posmatrano na rok u kome su predmeti rešeni, najveći broj predmeta 11.030 ili
95,42%, rešeno je u roku od mesec dana, 214 predmeta rešeno je u roku od dva meseca a 315
zahteva rešeno je po isteku roka od dva meseca.
Od svih rešenih zahteva 11.245 ili 97,28 %, zahteva je usvojeno, 182 zahteva je
odbijeno, 27 zahteva je odbaĉeno a za 105 zahteva, postupak je obustavljen.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
116
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Podaci vanupravnog postupka iskazani u ovom poglavlju, izneti su samo u cilju
preglednosti vanupravnog rešavanja na nivu Gradske uprave grada Šapca i organa grada
Šapca uz napomenu da su predmeti vanupravnog postupka s obzirom na rok kao i s obzirom
na naĉin rešavanja za odeljenja Gradske uprave grada Šapca, iskazani u poglavlju II
(Prvostepeni upravni i vanupravni postupak) kao zbirni podatak sa predmetima prvostepenog
upravnog postupka, pokrenutog po zahtevu stranke.
V ZBIRNO STANjE REŠAVANjA UPRAVNIH I VANUPRAVNIH PREDMETA
U oganima grada Šapca, u izveštajnom periodu 01.01.2009. god. do 31.12.2009.
godine, razmatrano je ukupno 25.774 predmeta : prvostepenog upravnog i vanupravnog
postupaka pokrenutog po zahtevu stranke i prvostepenog upravnog postupka voĊenog po
sluţbenoj duţnosti, od ĉega je iz predhodnog izveštajnog perioda preneto 470 predmet dok je
25.304 predmet primljen u ovom izveštajnom periodu.
Broj rešavanih predmeta u odnosu na prethodni izveštajni period
(01.01.2008. do 31.12.2008. godine) u kome je ukupno razmatrano 21.702 predmeta, povećan
je za 4.072 predmeta ili 18,76%.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
117
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Od ukupnog broja podnetih zahteva, u izveštajnom periodu rešeno je 24.799 zahteva ili
96,22%. (U predhodnom izveštajnom periodu, ovaj procenat je iznosio 94,60%).
Posmatrano na rok u kome su zahtevi rešeni : 23.981 ili 96,70% zahteva rešeno je u
roku od mesec dana, 383 zahteva rešeno je u roku od dva meseca a 435 zahteva, rešeno je po
isteku zakonskog roka.
Od svih rešenih zahteva, 24.055 ili 96,99% zahteva je usvojeno, 525 zahteva je
odbijeno, 50 zahteva je odbaĉeno a za 169 zahteva postupak je obustavljen.
VI. IZDATA UVERENjA
U svim upravnim oblastima, u izveštajnom periodu, izdato je ukupno 42.102
uverenja odnosno 1.549 ili 3,4 % uverennja više nego u uporednom izveštajnom periodu. Od
ukupnog broja izdatih uverenja, po ĉl.161 ZUP-a izdato je 42.030 uverenja, dok je 72.
uverenja izdato na osnovu ĉlana 162 ZUP-a.
Najviše uverenja po ĉl.161 ZUP-a , izdala je Matiĉna slţba Odeljenja za opštu upravu
i mesne kancelarije ovog Odeljenja .
Odbijenih zahteva za izdavanje uverenja u ovom periodu nije bilo.
U Gradskoj upravi grada Šapca, Odeljenju za opštu upravu, overeno je 34.893 prepisa,
potpisa i rukopisa, od ĉega je 13.314 prepisa, potpisa i rukopisa, overeno u mesnim
kancelarijama Odeljenja za opštu upravu.
Znaĉajno je istaći da je Pisarnica Gradske uprave grada Šapca u izveštajnom periodu
primila i signirala 1.638 predmeta kancelarije Agencije za privredne registre.
Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Šapca, predlaţe Gradskom veću grada
Šapca, da donese sledeći
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
118
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Z A K Lj U Ĉ A K
UTVRĐUJE SE da je u organima grada Šapca u izveštajnom periodu 01.01.2009.
godine do 31.12.2009. godine razmatrano ukupno 225.774 predmeta prvostepenog upravnog i
vanupravnog postupka pokrenutog po zahtevu stranke i sluţbenoj duţnosti ili za 18,76% više
nego u predhodnom izveštajnom periodu, pri ĉemu je ostvarena aţurnost od 96,22%.
Da bi se postignuto stanje oĉuvalo, a u pojednim oblastima i popravilo, Gradska
uprava grada Šapca, obavezuje sve organizacione jedinice koje postupaju u upravnim
stvarima, da ubuduće:
- efikasnost i aţurnost u rešavanju predmeta upravnog postupka podignu na još viši nivo,
- obezbede punu zakonitost u odluĉivanju, odnosno da na potpuno utvrĊeno ĉinjeniĉno stanje
pravilno primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku i odgovarajuće materijalne
propise,
- predmete upravnog kao i predmete vanupravnog postupka, po izvršenom rešavanju, odmah
vrate pisarnici, radi arhiviranja istih.
BROJ : 036-2/2010-09 od 01.02.2010. godine
GRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCA
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
13. PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Na osnovu ĉlana 25. Zakona o budţetskom sistemu („Sluţbeni glasnik RS“, broj
9/2002, 87/2002, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 85/06 i 86/06) Ĉlana 20. i 66. Zakona o
lokalnoj samoupravi (Sluţbeni glasnik RS», broj 129/07) i Ĉlana 32. Statuta grada Šapca
(„Sluţbeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na sednici od 26.12.2008
godine, donela je
ODLUKU
O BUDţETU GRADA ŠAPCA ZA 2009. GODINU
I OPŠTI DEO
Ĉlan 1.
Ukupni prihodi i primanja budţeta grada Šapca za 2009. godinu planiraju se u
iznosu od 2.710.261.229 dinara.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
119
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 2.
Prihodi i primanja budţeta iz ĉlana 1. ove Odluke koristiće se finansiranje
funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i duţnosti grada, a ĉije se izvršenje finansira iz
budţeta grada.
Ĉlan 3.
Deo primanja iz ĉlana 1. ove Odluke u iznosu od 1.145.052.000 dinara,
rasporeĊuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih sluţbi.
Ĉlan 4.
Deo primanja iz ĉlana 1. ove Odluke u inosu od 1.345.000.000 dinara,
namenjen je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte komunalne
infrastrukture i opštu komunalnu potrošnju.
Ĉlan 5.
U tekuću budţetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.078.729
dinara.
Ĉlan 6.
U stalnu budţetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000
dinara.
Ĉlan 7.
Prihodi i primanja budţeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i
to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANjA
Analitiĉki
konto
1
711
VRSTA PRIHODA
Iznos
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
855,210,000
711-110
Porez na zarade
600,000,000
711-120
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
88,000,000
711-143
Porez na prihode od nepokretnosti
43,000,000
711-145
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
711-146
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
711-147
Porez na zemljište
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3
4,000,000
10,000,000
7,000,000
120
711-150
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Porez na dobitke od igara na sreću
200,000
711-160
Porez na prihode od osiguranja lica
711-180
Samodoprinosi
711-190
Porez na druge prihode
712
POREZI NA FOND ZARADA
713
POREZ NA IMOVINU
713-120
Porez na imovinu
713-310
Porez na nasleĊe i poklon
713-420
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
713-600
Porez na akcije na ime i udele
714
POREZ NA DOBRA I USLUGE
10,000
3,000,000
100,000,000
3,000,000
230,000,000
90,000,000
6,000,000
130,000,000
4,000,000
79,550,000
714-430
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
200,000
714-440
Sredstva za protivpoţarnu zaštitu
800,000
714-513
Komunalna taksa za drţanje motornih drumskih i prikljuĉnih
vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
714-514
714-543
714-547
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i
prikljuĉna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagaĊenje ţivotne sredine
714-549
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
714-550
Boravišna taksa
714-560
Opštinske i gradske naknade
714-570
Opštinske i gradske komunalne takse
716
716-100
27,000,000
27,000,000
1,000,000
16,000,000
1,000,000
300,000
6,000,000
250,000
DRUGI POREZI
35,000,000
Komunalna taksa na firmu
35,000,000
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
400,000
732-151
Donacije od meĊunarodnih organizacija
400,000
733
733-000
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
732
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
741
PRIHODI OD IMOVINE
571,551,229
506,551,229
60,000,000
5,000,000
87,010,000
741-141
Kamate na sredstva budţeta grada
8,000,000
741-510
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
1,000,000
741-531
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili
ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe
5,000,000
741-532
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama za
parkiranje drumskih motornih i prikljuĉnih vozila na ureĊenim i
obeleţenim mestima
30,000,000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
121
741-534
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Naknada za korišćenje graĊevinskog zemljišta
42,000,000
741-535
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina graĊevinskim
materijalom
741-541
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
742
742-152
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti
u drţavnoj svojini koje koriste organi i organizacije opštine i koje
koriste ustanove-javne sluţbe koje se finansiraju iz budţeta
opštine
742-241
Gradske administrativne takse
742-253
Naknada za ureĊivanje graĊevinskog zemljišta
742-341
Prihodi gradskih organa uprave
1,000,000
10,000
528,020,000
20,000
8,000,000
500,000,000
20,000,000
743
NOVĈANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
520,000
743-351
Prihodi od novĉanih kazni izreĉenih u prekršajnom postupku za
prekršaje propisane aktom Skupštine grada, kao i oduzeta
imovinska korist u tom postupku
500,000
Prihodi od novĉanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite
od poţara
20,000
743-352
745
745-141
911
911-451
921
921-951
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
10,000,000
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
10,000,000
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŢIVANjA
300,000,000
Primanja od zaduţivanja od poslovnih banaka u zemlji u korist
nivoa gradova
300,000,000
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI :
10,000,000
10,000,000
2,710,261,229
Ĉlan 8.
Rashodi i izdaci budţeta po osnovnim namenama, utvrĊeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2: RASHODI I IZDACI
Ekonomska
VRSTA RASHODA
klasifikacija
1
2
41
RASHODI ZA ZAPOSLENE
411 Plate i dodaci zaposlenih
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Iznos
3
428,872,500
316,220,000
56,603,500
122
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
465
47
472
48
481
482
49
499
50
500
61
611
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Naknade u naturi
20,500,000
Socijalna davanja zaposlenima
2,164,000
Naknade za zaposlene
4,485,000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
28,900,000
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA
685,458,000
Stalni troškovi
126,506,000
Troškovi putovanja
4,711,000
Usluge po ugovoru
83,243,000
Specijalizovane usluge
294,162,000
Tekuće popravke i odrţavanje
146,466,000
Materijal
30,370,000
OTPLATA KAMATA
15,000,000
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
15,000,000
SUBVENCIJE
45,000,000
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
45,000,000
DONACIJE I TRANSFERI
221,041,000
Ostale donacije, dotacije i transferi
221,041,000
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
89,326,000
IZ BUDţETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
89,326,000
OSTALI RASHODI
69,020,000
Dotacije nevladinim organizacijama
68,300,000
Ostali porezi
720,000
REZERVE
11,078,729
Sredstva rezerve
11,078,729
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
1,105,465,000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
1,105,465,000
OTPLATA GLAVNICE
40,000,000
Otplata glavnice domaćim kreditorima
40,000,000
UKUPNO:
2,710,261,229
II POSEBAN DEO
Ĉlan 9.
Primanja i prihodi iz ĉlana 1. ove Odluke, u iznosu od 2.710.261.229 dinara,
rasporeĊuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bliţim namenama i
to:
Tabela 2a.: Rashodi i izdaci po
korisnicima
Broj
pozi
cije
Raz
deo
1
2
Glav
a
3
Fun
kc.
klasi
f.
4
Ekono
m
ska
klasi
fikacija
5
1
1.1.
1
2
110
411-000
412-000
OPIS
Iznos
6
7
RAZDEO 1.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3,919,000
701,500
123
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3
4
5
6
7
414-000
415-000
416-000
422-000
423-000
8
424-000
9
10
426-000
472-000
1.2.
110
11
12
13
14
15
16
411-000
412-000
414-000
416-000
422-000
423-000
17
424-000
18
19
20
426-000
441-000
451-000
21
22
23
481-000
482-000
500-000
611-000
24
2
2.1.
110
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo
odbornici
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali
Naknade iz budţeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
GRADONAĈELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
autobuska stajališta u selima
reprezentacija
ostalo
naknade ĉlanovima opštinskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistiĉki planovi
rekonstrukcija tvrĊave
letnji festival
mrtvozornici
ostalo
ozelenjavanje površina u gradu
Kompleks gradska plaţa
Materijali
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
Subvencije
subvencije javnim preduzećima
ostalo
program podsticaja i podrške zapošljavanja
Dotacije nevladinim organizacijama
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje
projekata koji se finansiraju iz Republike
Bazen
Podzemna garaţa
Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO GLAVA 1.2.
UKUPNO RAZDEO 1.
RAZDEO 2.
GRADSKA UPRAVA
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
20,000
50,000
500,000
50,000
700,000
300,000
50,000
350,000
50,000
50,000
50,000
3,500,000
9,540,500
7,750,000
1,387,000
30,000
1,500,000
200,000
33,900,000
15,000,000
1,500,000
1,200,000
15,000,000
1,200,000
40,000,000
9,000,000
3,000,000
10,000,000
2,000,000
15,000,000
500,000
500,000
100,000
15,000,000
45,000,000
1,000,000
1,000,000
43,000,000
100,000
500,000
281,000,000
170,000,000
100,000,000
11,000,000
40,000,000
466,467,000
476,007,500
124
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
25
26
27
28
29
30
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
31
32
422-000
423-000
33
424-000
34
425-000
35
426-000
472-000
36
482-000
500-000
37
38
2.2.
912
413-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2.3.
920
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
Imisija zagaĊujućih materija i merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i odrţavanje
mesne kancelarije
gradska kuća
zgrada gradske uprave
ostalo
Materijal
Uniforme
kancelarijski materijal
benzin
ĉasopisi i publikacije
struĉna literatura
ostalo
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
(materijalno obezbeĊenje)
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
auta
oprema
UKUPNO GLAVA 2.1.
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.2.
Srednje obrazovanje
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
94,010,000
16,828,000
1,500,000
4,000,000
15,000,000
23,000,000
15,000,000
8,000,000
1,000,000
9,000,000
400,000
1,000,000
1,000,000
2,300,000
1,500,000
2,800,000
13,600,000
10,000,000
3,500,000
100,000
26,500,000
10,000,000
8,000,000
5,500,000
3,000,000
15,950,000
1,500,000
4,000,000
5,900,000
250,000
600,000
3,700,000
1,000,000
200,000
14,000,000
8,000,000
6,000,000
235,588,000
10,900,000
3,000,000
41,300,000
760,000
29,000,000
782,000
4,420,000
5,800,000
1,325,000
60,000,000
157,287,000
125
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
413-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2.4.
820
411-000
412-000
413-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
500-000
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
2.5.
810
74
75
76
77
78
79
80
81
82
411-000
412-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
472-000
481-000
83
500-000
2.6.
84
85
86
87
88
89
90
91
90
411-000
412-000
414-000
421-000
423-000
425-000
426-000
465-000
Naknade u naturi
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Naknade za obrazovanje
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.3.
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Naknade za kulturu
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.4.
Fiziĉka kultura
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Naknade za sport
Dotacije nevladinim organizacijama
masovni sport
struĉni rad
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.5.
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Stalni troškovi
Usluge po ugovoru
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Ostale donacije, dotacije i transferi
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
8,800,000
2,800,000
36,000,000
963,000
4,273,000
320,000
4,826,000
4,220,000
1,745,000
49,500,000
113,447,000
76,207,000
13,641,000
800,000
400,000
50,000
1,000,000
10,000,000
1,500,000
3,000,000
600,000
1,500,000
1,200,000
3,000,000
17,000,000
27,000,000
156,898,000
4,010,000
718,000
500,000
3,000,000
300,000
100,000
200,000
16,500,000
55,500,000
21,000,000
34,500,000
50,000
80,878,000
3,875,000
694,000
50,000
1,200,000
500,000
300,000
300,000
3,000,000
126
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
92
472-000
93
94
481-000
500-000
2.7.
910
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
411-000
412-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
105
500-000
2.8.
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
2.9.
117
760
465-000
Naknade za socijalnu zaštitu
trenutne pomoći
smeštaj korisnika
narodna kuhinja
pogrebni troškovi
rad klubova sa starim licima
pomoć porodicama
ostalo
savetovališta
prihvatilišta i prihvatne stanice
pomoć i nega u kući
kuća dobre volje
kuća na pola puta
odgovorno roditeljstvo
SOS centar
Dotacije nevladinim organizacijama
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.6.
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Naknade za socijalnu zaštitu
prvo dete
treće dete
Izdaci za nefinansijsku imovinu
UKUPNO GLAVA 2.7.
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
UKUPNO GLAVA 2.8.
Apotekarska ustanova Šabac
Ostale donacije dotacije i transferi
tekuće popravke
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.9.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
34,306,000
4,000,000
800,000
4,000,000
600,000
1,120,000
500,000
4,650,000
680,000
800,000
9,100,000
5,000,000
214,000
50,000
2,792,000
2,500,000
100,000
46,825,000
114,619,000
20,517,000
2,000,000
10,700,000
117,000
920,000
2,000,000
4,620,000
1,800,000
13,950,000
6,000,000
7,950,000
50,000,000
221,243,000
3,270,000
585,000
50,000
300,000
700,000
700,000
1,000
100,000
66,000,000
50,000
250,000
72,006,000
3,121,000
2,800,000
321,000
3,121,000
127
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
2.10.
740
465-000
118
3
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
4
473
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
5
5.1.
130
145
425-000
146
511-330
5.2.
630
Dom zdravlja Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
rekonstrukcija objekata
opremanje
UKUPNO GLAVA 2.10.
SVEGA RAZDEO 2 :
RAZDEO 3.
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3 :
RAZDEO 4.
TURISTIĈKA ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 4 :
RAZDEO 5.
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANjA U OBJEKTE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU
KOMUNALNU POTROŠNjU
Direkcija za puteve
Tekuće odrţavanje i popravke ulica
iz naknade za puteve
iz taksa za motorna vozila
iz poreza
Kapitalno odrţavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
35,000,000
25,000,000
10,000,000
35,000,000
1,122,293,000
4,860,000
870,000
74,000
60,000
1,200,000
106,000
50,000
50,000
10,000
50,000
350,000
10,000
515,000
8,205,000
3,700,000
662,000
40,000
25,000
700,000
500,000
70,000
1,500,000
7,000,000
100,000
150,000
10,000
100,000
14,557,000
280,000,000
69,000,000
27,000,000
27,000,000
15,000,000
211,000,000
211,000,000
165,200,000
128
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
148
425-192
511-241
511-242
149
511-243
150
511-244
147
5.3.
660
151
424-900
152
153
154
425-000
465-000
500-000
5.4.
620
511-290
155
5.5.
160
465-000
156
5.6.
610
511-200
157
5.7.
133
424-000
158
500-000
159
5.8.
860
465-000
500-000
160
161
6
162
163
164
6.1.
320
6.3.
840
465-000
465-000
481-000
Tekuće odrţavanje slivniĉke mreţe
Izgradnja vodovodne infrastrukture-vodosnab.
Kapitalno odrţ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreţa
sekundarna vodovodna mreţa
KFV program
JP za upravljanje graĊevin. zemljištem
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaţa
Tekuće odrţavanje javne rasvete
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
toplifikacija
JKP "Parking"
Ostale donacije, dotacije i transferi
JSP "Stan"
Izgradnja zgrada i objekata
JKP "Stari grad"
Specijalizovane usluge
novo groblje
deponija
psi lutalice
ureĊenje starog groblja
akcija ĉistiji grad
letnjikovaĉka šuma
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 5 :
RAZDEO 6.
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I
MESNIM ZAJEDNICAMA
FOND PPZ
Ostale donacije mesnim zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
politiĉke partije
akcioni planovi za ukljuĉivanje roma na lokalnom
nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
5,000,000
71,000,000
37,500,000
37,500,000
40,000,000
40,000,000
11,700,000
409,000,000
122,000,000
94,000,000
40,000,000
54,000,000
21,000,000
7,000,000
30,000,000
134,000,000
123,000,000
30,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000
13,000,000
13,000,000
121,800,000
41,800,000
20,000,000
5,300,000
4,700,000
1,000,000
4,000,000
4,800,000
2,000,000
80,000,000
15,000,000
12,000,000
3,000,000
1,064,000,000
820,000
100,000
10,200,000
5,000,000
100,000
100,000
5,000,000
129
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
165
6.4.
620
500-000
7
166
167
499-110
499-120
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6 :
RAZDEO 7.
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7 :
UKUPNI RASHODI :
3,000,000
14,120,000
1,000,000
10,078,729
11,078,729
2,710,261,229
III POSEBNE ODREDBE
Ĉlan 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2009. godini za
izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviĊene Odlukom o budţetu za 2008. godinu, a za
koje su budţetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i obezbeĊenih
finansijskih sredstava za 2008. godinu.
Ĉlan 11.
U stalnu budţetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000 dinara u
2009. godini.
Gradonaĉelnik odluĉuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrĊene u ĉlanu 49. Zakona o budţetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budţetske rezerve dostavlja se Skupštini
grada uz Završni raĉun budţeta.
Ĉlan 12.
U tekuću budţetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 10.078.729
dinara.
Sredstva tekuće budţetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za koja
nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaţe da aproprijacije nisu
dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budţetske rezerve donosi gradonaĉelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za odreĊene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su sredstva
usmerena.
Ĉlan 13.
Za izvršenje Odluke o budţetu odgovoran je gradonaĉelnik.
Naredbodavac za izvršenje budţeta je gradonaĉelnik ili lice koje on ovlasti.
Ĉlan 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporeĊenih budţetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonaĉelnik ili lice koje on
ovlasti.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
130
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromeseĉnim planovima koje donosi
nadleţni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budţeta moţe vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromeseĉje.
Ĉlan 16.
Sredstva rasporeĊena za finansiranje programa korisnika budţeta, korisnicima
se prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u tromeseĉnim
planovima budţeta.
Uz zahtev, korisnici su duţni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje
(kopije).
Ĉlan 17.
Korisnici sredstava budţeta mogu koristiti sredstva rasporeĊena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Ĉlan 18.
Na teret budţetskih sredstava korisnik moţe preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrĊene ovom Odlukom.
Ĉlan 19.
Gradonaĉelnik moţe doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
ĉlanom 41. Zakona o budţetskom sistemu.
Ĉlan 20.
Budţetski korisnici su duţni da na zahtev organa za finansije stave na uvid
dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarivanju prihoda i
izvršenju rashoda u odreĊenom periodu.
Budţetski korisnici (direktni i indirektni) su duţni da obaveste Skupštinu grada
o svim promenama.
Ĉlan 21.
Gradonaĉelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o budţetu,
kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budţetske rezerve, najmanje jednom godišnje.
Ĉlan 22.
Sredstva rasporeĊena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budţeta.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
131
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ukoliko se u toku godine primanja budţeta smanje, izdaci će se izvršavati po
prioritetima, i to: obaveze utvrĊene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni
stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budţetskih sredstava.
Ĉlan 23.
Ukoliko korisnici budţetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
planiranom iznosu, aproprijacije utvrĊene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret sredstava
budţeta.
Ukoliko korisnici budţetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrĊene odlukom.
Ĉlan 24.
Korisnici budţetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava budţeta
planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni iznos ušteda
koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog ĉlana ne mogu se isplatiti u iznosu
većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog meseĉnog platnog fonda korisnika budţetskih
sredstava, i to na kraju budţetske godine.
Ĉlan 25.
Direktni i indirektni korisnici budţetskih sredstava, ĉija se delatnost u celini ili
preteţno finansira iz budţeta, umanjiće obraĉunatu amortizaciju sredstava za rad u 2009.
godini srazmerno delu sredstava obezbeĊenih iz budţeta.
Ĉlan 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama
(„Sluţbeni glasnik RS“, broj 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05).
Ĉlan 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2009. godini
koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Sluţbeni glasnik RS», broj 38/01, 18/03 i
45/05, 123/07).
Ĉlan 28.
Sredstva koja se 31. decembra 2008. godine nalaze na raĉunima direktnih i
indirektnih korisnika sredstava budţeta usmeravaju se na konsolidovani raĉun trezora grada.
Korisnici budţetskih sredstava do 31. januara 2009. godine preneće na raĉun
budţeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2008. godini.
Ĉlan 29.
U sluĉaju da za izvršavanje odreĊenog plaćanja korisnika sredstava budţeta
nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budţet opštine.
Ĉlan 30.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
132
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
U sluĉaju nedovoljnog priliva
obaveza mogu se koristiti kratkoroĉni zajmovi.
sredstava budţeta, za redovno izmirivanje
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonaĉelnik.
Ĉlan 31.
Gradonaĉelnik donosi odluku o zaduţivanju za kapitalne investicije do iznosa
koji ne moţe biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budţeta u 2008. godini.
Ĉlan 32.
Direktni i indirektni korisnici budţeta koji koriste poslovni prostor u drţavnoj
svojini, a finansiraju se sredstvima budţeta, ne plaćaju zakup u 2009. godini.
Ĉlan 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po ĉlanu 65. Zakona o
budţetskom sistemu sastavni je deo završnog raĉuna za 2009. godinu.
Ĉlan 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Sluţbenom
listu grada Šapca“.
Ĉlan 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se
od 1. januara 2009. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-84/08-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Slobodan Mirković
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
133
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Na osnovu ĉlana 28. i 29. Zakona o budţetskom sistemu („Sluţbeni glasnik RS“, broj 54/09)
Ĉlana 20. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sluţbeni glasnik RS», broj 129/07) i Ĉlana 32.
Statuta grada Šapca („Sluţbeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na sednici
od 25.12.2009. godine, donela je
ODLUKU
O BUDţETU GRADA ŠAPCA ZA 2010. GODINU
I OPŠTI DEO
Ĉlan 1.
Ukupni prihodi i primanja budţeta grada Šapca za 2010. godinu planiraju se u
iznosu od 2.277.094.648 dinara.
Ĉlan 2.
Prihodi i primanja budţeta iz ĉlana 1. ove Odluke koristiće se finansiranje
funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i duţnosti grada, a ĉije se izvršenje finansira iz
budţeta grada.
Ĉlan 3.
Deo primanja iz ĉlana 1. ove Odluke u iznosu od 1.039.085.000 dinara,
rasporeĊuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih sluţbi.
Ĉlan 4.
Deo primanja iz ĉlana 1. ove Odluke u inosu od 994.840.000 dinara, namenjen
je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte komunalne infrastrukture
i opštu komunalnu potrošnju.
Ĉlan 5.
U tekuću budţetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.672.148
dinara.
Ĉlan 6.
U stalnu budţetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000
dinara.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
134
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 7.
Prihodi i primanja budţeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i
to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANjA
Analitiĉki
konto
1
711
VRSTA PRIHODA
Iznos
711-150
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja
poreskog organa
Porez na dobitke od igara na sreću
711-160
711-180
711-190
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
712
713
713-120
713-310
713-420
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleĊe i poklon
Porez na kapitalne transakcije
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
3.000.000
228.000.000
105.000.000
6.000.000
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpoţarnu zaštitu
Komunalna taksa za drţanje motornih drumskih i
prikljuĉnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i
prikljuĉna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagaĊenje ţivotne sredine
101.600.000
300.000
900.000
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
711-148
713-600
714
714-430
714-440
714-513
714-514
714-543
714-547
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3
907.150.000
620.000.000
83.000.000
52.000.000
5.000.000
2.000.000
7.000.000
2.000.000
100.000
50.000
1.000.000
135.000.000
115.000.000
2.000.000
40.000.000
30.000.000
7.000.000
15.000.000
135
714-549
714-550
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
2.000.000
Boravišna taksa
300.000
714-560
714-570
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
716
716-100
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
732
732-151
733
733-000
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Donacije od meĊunarodnih organizacija
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
741
741-141
741-510
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budţeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
741-531
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne
svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim
površinama za parkiranje drumskih motornih i
prikljuĉnih vozila na ureĊenim i obeleţenim mestima
741-532
741-534
Naknada za korišćenje graĊevinskog zemljišta
741-535
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina
graĊevinskim materijalom
741-541
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
742
742-143
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za graĊ. zemljište u korist nivoa
gradova
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u drţavnoj svojini koje koriste organi i
organizacije opštine i koje koriste ustanove-javne
sluţbe koje se finansiraju iz budţeta opštine
742-152
742-241
Gradske administrativne takse
742-253
742-341
Naknada za ureĊivanje graĊevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
743
743-341
743-352
NOVĈANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA
KORIST
Prihodi od novĉanih kazni izreĉenih u prekršajnom
postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine
grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku
Prihodi od novĉanih kazni za prekršaje propisa iz
oblasti zaštite od poţara
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
6.000.000
100.000
55.000.000
55.000.000
100.000
100.000
340.229.648
303.229.648
30.000.000
7.000.000
94.301.000
6.000.000
3.000.000
5.000.000
30.000.000
50.000.000
300.000
1.000
433.704.000
104.000
600.000
8.000.000
400.000.000
25.000.000
4.010.000
4.000.000
10.000
136
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
5.000.000
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
5.000.000
745
745-141
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŢIVANjA
Primanja od zaduţivanja od poslovnih banaka u zemlji
u korist nivoa gradova
911
911-451
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE
FINANSIJSKE IMOVINE
Privatizacija
UKUPNO PRIHODI :
921
921-951
100.000.000
100.000.000
5.000.000
5.000.000
2.277.094.648
Ĉlan 8.
Rashodi i izdaci budţeta po osnovnim namenama, utvrĊeni su u sledećim
iznosima, i to:
Tabela 2.: RASHODI I IZDACI
Ekonomska
klasifikacija
1
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
465
47
472
48
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
OTPLATA KAMATA
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
SUBVENCIJE
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
DONACIJE I TRANSFERI
Ostale donacije, dotacije i transferi
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
IZ BUDţETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
OSTALI RASHODI
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Iznos
3
426.463.500
316.220.000
56.603.500
21.600.000
4.260.000
5.180.000
22.600.000
630.693.000
129.950.000
5.570.000
78.160.000
238.673.000
149.430.000
28.910.000
20.000.000
20.000.000
31.000.000
31.000.000
158.750.000
158.750.000
92.471.000
92.471.000
68.845.000
137
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
481 Dotacije nevladinim organizacijama
65.600.000
482 Ostali porezi
3.245.000
49
REZERVE
499 Sredstva rezerve
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
OTPLATA GLAVNICE
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima
UKUPNO:
50
61
7.672.148
7.672.148
781.200.000
781.200.000
60.000.000
60.000.000
2.277.094.648
II POSEBAN DEO
Ĉlan 9.
Primanja i prihodi iz ĉlana 1. ove Odluke, u iznosu od 2.277.094.648 dinara,
rasporeĊuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bliţim namenama i
to:
1
2
3
Funkc.
klasif.
Glava
Broj
pozi
cije
Razdeo
Tabela 2a.: Rashodi i izdaci po korisnicima
4
Ekono
mska
klasifik
aci
ja
5
1
OPIS
Iznos
6
7
RAZDEO 1.
1.1.
110
1
2
3
4
5
6
7
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
422-000
423-000
8
424-000
9
10
426-000
472-000
1.2.
110
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo
odbornici
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali
Naknade iz budţeta -stipendije
2.919.000
525.500
20.000
50.000
500.000
50.000
750.000
300.000
200.000
250.000
50.000
50.000
10.000
4.000.000
UKUPNO GLAVA 1.1.
8.874.500
GRADONAĈELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
138
11
12
13
14
15
16
411-000
412-000
414-000
416-000
422-000
423-000
17
424-000
18
19
20
426-000
441-000
451-000
21
22
23
481-000
482-000
500-000
24
611-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Plate i dodaci zaposlenih
8.750.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
1.563.000
Socijalna davanja zaposlenima
30.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
2.000.000
Troškovi putovanja
500.000
Usluge po ugovoru
34.600.000
informisanje
19.200.000
autobuska stajališta u selima
500.000
reprezentacija
1.500.000
ostalo
12.000.000
naknade ĉlanovima opštinskog veća
1.400.000
Specijalizovane usluge
53.000.000
urbanistiĉki planovi
5.000.000
rekonstrukcija tvrĊave
2.000.000
letnji festival
8.000.000
mrtvozornici
2.000.000
ostalo
10.000.000
regionalna deponija
20.000.000
Regionalni centar za struĉno usavršavanje
6.000.000
zaposlenih
Materijali
200.000
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
20.000.000
Subvencije
31.000.000
subvencije javnim preduzećima
1.000.000
ostalo
program podsticaja i podrške zapošljavanja
30.000.000
Dotacije nevladinim organizacijama
400.000
Ostali porezi
3.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
130.000.000
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje
80.000.000
projekata koji se finansiraju iz Republike
Bazen
20.000.000
Podzemna garaţa
12.000.000
Trim staza
13.500.000
Rekonstrukcija paviljona na Letnjikovcu
4.500.000
Otplata glavnice domaćim kreditorima
60.000.000
UKUPNO GLAVA 1.2.
345.043.000
UKUPNO RAZDEO 1.
353.917.500
2
RAZDEO 2.
2.1.
25
26
27
28
29
30
110
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
94.010.000
16.828.000
1.000.000
2.700.000
15.000.000
26.000.000
139
31
32
422-000
423-000
33
424-000
34
425-000
35
426-000
472-000
36
482-000
500-000
37
38
2.2.
912
413-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
39
40
41
42
43
44
45
46
47
2.3.
920
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
stalni troškovi
18.000.000
deratizacija i dezinsekcija
8.000.000
Troškovi putovanja
2.000.000
Usluge po ugovoru
7.000.000
reprezentacija
500.000
oglasi
1.500.000
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
500.000
štamparske usluge
1.500.000
ostalo
2.000.000
geografsko informacioni sistem
1.000.000
Specijalizovane usluge
12.600.000
odvodnjavanje
10.000.000
imisija zagaĊujućih materija i merenje buke
2.500.000
ostalo
100.000
Tekuće popravke i odrţavanje
11.000.000
mesne kancelarije
3.000.000
gradska kuća
1.000.000
zgrada gradske uprave
4.000.000
ostalo
3.000.000
Materijal
14.900.000
uniforme
2.000.000
kancelarijski materijal
4.500.000
benzin
5.000.000
ĉasopisi i publikacije
800.000
struĉna literatura
600.000
ostalo
2.000.000
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
1.000.000
(materijalno obezbeĊenje)
Ostali porezi
200.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
14.000.000
auta
10.000.000
oprema
4.000.000
UKUPNO GLAVA 2.1.
218.238.000
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
11.700.000
Stalni troškovi
40.000.000
Troškovi putovanja
622.000
Usluge po ugovoru
28.000.000
Specijalizovane usluge
603.000
Tekuće popravke i odrţavanje
3.800.000
Materijal
5.200.000
Naknade za obrazovanje
1.301.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
45.000.000
UKUPNO GLAVA 2.2.
136.226.000
Srednje obrazovanje
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
140
413-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2.4.
820
411-000
412-000
413-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
500-000
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2.5.
810
72
73
74
75
76
77
78
79
80
411-000
412-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
472-000
481-000
81
500-000
2.6.
82
83
84
90
411-000
412-000
414-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Naknade u naturi
9.100.000
Stalni troškovi
36.900.000
Troškovi putovanja
620.000
Usluge po ugovoru
3.250.000
Specijalizovane usluge
320.000
Tekuće popravke i odrţavanje
4.200.000
Materijal
4.250.000
Naknade za obrazovanje
1.940.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
47.500.000
UKUPNO GLAVA 2.3.
108.080.000
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
76.207.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
13.641.000
Naknade u naturi
800.000
Socijalna davanja zaposlenima
1.000.000
Naknade za zaposlene
50.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
1.000.000
Stalni troškovi
10.000.000
Troškovi putovanja
1.600.000
Usluge po ugovoru
2.000.000
Specijalizovane usluge
800.000
Tekuće popravke i odrţavanje
2.000.000
Materijal
1.200.000
Ostale donacije, dotacije i transferi
1.000.000
Naknade za kulturu
17.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
20.000.000
UKUPNO GLAVA 2.4.
148.298.000
Fiziĉka kultura
Plate i dodaci zaposlenih
4.010.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
718.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
500.000
Stalni troškovi
3.500.000
Usluge po ugovoru
100.000
Tekuće popravke i odrţavanje
100.000
Materijal
200.000
Naknade za sport
16.000.000
Dotacije nevladinim organizacijama
52.000.000
masovni sport
17.000.000
struĉni rad
35.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
10.000
UKUPNO GLAVA 2.5.
77.138.000
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
3.875.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
694.000
Socijalna davanja zaposlenima
20.000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
141
85
86
87
88
89
90
421-000
423-000
425-000
426-000
465-000
472-000
91
92
481-000
500-000
2.7.
910
95
96
97
98
99
100
101
102
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
103
500-000
93
94
2.8.
104
105
106
107
108
109
110
111
112
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Stalni troškovi
1.000.000
Usluge po ugovoru
700.000
Tekuće popravke i odrţavanje
300.000
Materijal
200.000
Ostale donacije, dotacije i transferi
1.500.000
Naknade za socijalnu zaštitu
36.230.000
jednokratne pomoći
5.000.000
ogrev za korisnike
2.500.000
narodna kuhinja
5.000.000
subvencije korisnicima
1.800.000
rad klubova sa starim licima
1.130.000
sigurna kuća
1.600.000
ostalo
4.600.000
pomoć i nega u kući
9.600.000
kuća dobre volje Suncokret
5.000.000
Dotacije nevladinim organizacijama
4.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
2.600.000
UKUPNO GLAVA 2.6.
51.119.000
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
114.619.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
20.517.000
Socijalna davanja zaposlenima
2.000.000
Naknade za zaposlene
2.000.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
1.000.000
Stalni troškovi
11.250.000
Troškovi putovanja
117.000
Usluge po ugovoru
660.000
Specijalizovane usluge
1.000.000
Tekuće popravke i odrţavanje
5.880.000
Materijal
1.700.000
Naknade za socijalnu zaštitu
15.000.000
prvo dete
10.000.000
treće dete
5.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
48.500.000
UKUPNO GLAVA 2.7.
224.243.000
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
3.270.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
585.000
Socijalna davanja zaposlenima
50.000
Naknade za zaposlene
300.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
700.000
Stalni troškovi
700.000
Troškovi putovanja
1.000
Usluge po ugovoru
50.000
Specijalizovane usluge
15.000.000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
142
425-000
426-000
113
114
2.9.
760
465-000
115
2.10.
740
465-000
116
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Tekuće popravke i odrţavanje
50.000
Materijal
250.000
UKUPNO GLAVA 2.8.
20.956.000
Apotekarska ustanova Šabac
Ostale donacije dotacije i transferi
500.000
tekuće popravke
250.000
opremanje
250.000
UKUPNO GLAVA 2.9.
500.000
Dom zdravlja Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
32.000.000
rekonstrukcija objekata
20.000.000
opremanje
12.000.000
UKUPNO GLAVA 2.10.
32.000.000
SVEGA RAZDEO 2 :
3
RAZDEO 3.
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
SVEGA RAZDEO 3 :
4
4.860.000
870.000
100.000
60.000
1.200.000
100.000
50.000
50.000
50.000
300.000
20.000
100.000
7.760.000
RAZDEO 4.
473
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
1.016.798.000
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
TURISTIĈKA ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3.700.000
662.000
40.000
20.000
700.000
500.000
10.000
1.000.000
7.000.000
50.000
143
426-000
482-000
500-000
140
141
142
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Materijal
500.000
Ostali porezi
25.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
50.000
SVEGA RAZDEO 4 :
5
14.257.000
RAZDEO 5.
5.1.
130
143
425-000
144
511-330
5.2.
630
146
425-192
511-241
511-242
147
511-243
148
511-244
145
5.3.
660
149
424-900
150
151
152
425-000
465-000
500-000
5.4.
10.000.000
10.000.000
10.000.000
465-000
JKP "Parking"
Ostale donacije, dotacije i transferi
30.000.000
30.000.000
511-200
JSP "Stan"
Izgradnja zgrada i objekata
15.000.000
15.000.000
JKP "Stari grad"
40.300.000
511-290
5.5.
160
154
5.6.
610
155
5.7.
133
180.000.000
80.000.000
30.000.000
40.000.000
10.000.000
100.000.000
100.000.000
235.440.000
5.000.000
106.940.000
97.500.000
97.500.000
20.000.000
18.000.000
2.000.000
6.000.000
335.000.000
118.000.000
94.000.000
34.000.000
60.000.000
21.000.000
3.000.000
37.000.000
80.000.000
100.000.000
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
620
153
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANjA U OBJEKTE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU
KOMUNALNU POTROŠNjU
Direkcija za puteve
Tekuće odrţavanje i popravke ulica
iz naknade za puteve
iz taksa za motorna vozila
iz poreza
Kapitalno odrţavanje saobraćajnih objekata
iz poreza
JKP "Vodovod" - Šabac
Tekuće odrţavanje slivniĉke mreţe
Izgradnja vodovodne infrastrukture-vodosnab.
Kapitalno odrţ. vodovodne infrastrukture
otpadne vode
Prigradska naselja
sekundarna kanalizaciona mreţa
sekundarna vodovodna mreţa
KFV program
JP za upravljanje graĊevin. zemljištem
Specijalizovane usluge
1. higijena
1.1. iz naknade za korišćenje
1.2. iz poreza
2. zelenilo
3. gradska plaţa
Tekuće odrţavanje javne rasvete
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
144
156
424-000
157
500-000
5.8.
860
465-000
500-000
158
159
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Specijalizovane usluge
30.300.000
novo groblje
10.000.000
deponija
8.000.000
psi lutalice
7.000.000
ureĊenje starog groblja
2.300.000
letnjikovaĉka šuma
2.000.000
ostale usluge
1.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
10.000.000
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
19.100.000
Ostale donacije, dotacije i transferi
12.100.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
7.000.000
SVEGA RAZDEO 5 :
6
160
161
162
864.840.000
RAZDEO 6.
6.1.
320
6.3.
840
465-000
465-000
481-000
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I
MESNIM ZAJEDNICAMA
FOND PPZ
Ostale donacije mesnim zajednicama
Dotacije nevladinim organizacijama
politiĉke partije
850.000
800.000
9.200.000
5.000.000
akcioni planovi za ukljuĉivanje roma na
lokalnom nivou
ostali
163
6.4.
620
500-000
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
Sredstva samodoprinosa
SVEGA RAZDEO 6 :
7
164
165
100.000
100.000
4.000.000
1.000.000
11.850.000
RAZDEO 7.
499-110
499-120
SREDSTVA REZERVI
Stalna rezerva
Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7 :
UKUPNI RASHODI :
1.000.000
6.672.148
7.672.148
2.277.094.648
III POSEBNE ODREDBE
Ĉlan 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2010. godini za
izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviĊene Odlukom o budţetu za 2009. godinu, a za
koje su budţetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i obezbeĊenih
finansijskih sredstava za 2009. godinu.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
145
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Ĉlan 11.
U stalnu budţetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000 dinara u
2010. godini.
Gradonaĉelnik odluĉuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrĊene u ĉlanu 49. Zakona o budţetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budţetske rezerve dostavlja se Skupštini
grada uz Završni raĉun budţeta.
Ĉlan 12.
U tekuću budţetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 6.672.148
dinara.
Sredstva tekuće budţetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za koja
nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaţe da aproprijacije nisu
dovoljne.
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budţetske rezerve donosi gradonaĉelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za odreĊene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su sredstva
usmerena.
Ĉlan 13.
Za izvršenje Odluke o budţetu odgovoran je gradonaĉelnik.
Naredbodavac za izvršenje budţeta je gradonaĉelnik ili lice koje on ovlasti.
Ĉlan 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporeĊenih budţetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonaĉelnik ili lice koje on
ovlasti.
Ĉlan 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromeseĉnim planovima koje donosi
nadleţni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budţeta moţe vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromeseĉje.
Ĉlan 16.
Sredstva rasporeĊena za finansiranje programa korisnika budţeta, korisnicima
se prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u tromeseĉnim
planovima budţeta.
Uz zahtev, korisnici su duţni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje
(kopije).
Ĉlan 17.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
146
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Korisnici sredstava budţeta mogu koristiti sredstva rasporeĊena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Ĉlan 18.
Na teret budţetskih sredstava korisnik moţe preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrĊene ovom Odlukom.
Ĉlan 19.
Gradonaĉelnik moţe doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
ĉlanom 41. Zakona o budţetskom sistemu.
Ĉlan 20.
Budţetski korisnici su duţni da na zahtev organa za finansije stave na uvid
dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarivanju prihoda i
izvršenju rashoda u odreĊenom periodu.
Budţetski korisnici (direktni i indirektni) su duţni da obaveste Skupštinu grada
o svim promenama.
Ĉlan 21.
Gradonaĉelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o budţetu,
kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budţetske rezerve, najmanje jednom godišnje.
Ĉlan 22.
Sredstva rasporeĊena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno
ostvarenim prihodima budţeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budţeta smanje, izdaci će se izvršavati po
prioritetima, i to: obaveze utvrĊene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni
stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budţetskih sredstava.
Ĉlan 23.
Ukoliko korisnici budţetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
planiranom iznosu, aproprijacije utvrĊene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret sredstava
budţeta.
Ukoliko korisnici budţetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrĊene odlukom.
Ĉlan 24.
Korisnici budţetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava budţeta
planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
147
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ostvareni iznos ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog ĉlana ne mogu se isplatiti u iznosu
većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog meseĉnog platnog fonda korisnika budţetskih
sredstava, i to na kraju budţetske godine.
Ĉlan 25.
Direktni i indirektni korisnici budţetskih sredstava, ĉija se delatnost u celini ili
preteţno finansira iz budţeta, umanjiće obraĉunatu amortizaciju sredstava za rad u 2010.
godini srazmerno delu sredstava obezbeĊenih iz budţeta.
Ĉlan 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama
(„Sluţbeni glasnik RS“, broj 116/08).
Ĉlan 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2010. godini
koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Sluţbeni glasnik RS», broj 38/01, 18/03 i
45/05, 123/07).
Ĉlan 28.
Sredstva koja se 31. decembra 2009. godine nalaze na raĉunima direktnih i
indirektnih korisnika sredstava budţeta usmeravaju se na konsolidovani raĉun trezora grada.
Korisnici budţetskih sredstava do 31. januara 2010. godine preneće na raĉun
budţeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2009. godini.
Ĉlan 29.
U sluĉaju da za izvršavanje odreĊenog plaćanja korisnika sredstava budţeta
nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budţet opštine.
Ĉlan 30.
U sluĉaju nedovoljnog priliva sredstava budţeta, za redovno izmirivanje
obaveza mogu se koristiti kratkoroĉni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonaĉelnik.
Ĉlan 31.
Gradonaĉelnik grada donosi odluku o zaduţivanju za kapitalne investicije do
iznosa koji ne moţe biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budţeta u 2009. godini.
Ĉlan 32.
Direktni i indirektni korisnici budţeta koji koriste poslovni prostor u drţavnoj
svojini, a finansiraju se sredstvima budţeta, ne plaćaju zakup u 2010. godini.
Ĉlan 33.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
148
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po ĉlanu 79. Zakona o
budţetskom sistemu sastavni je deo završnog raĉuna za 2010. godinu.
Ĉlan 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Sluţbenom listu grada
Šapca“.
Ĉlan 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1. januara
2010. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-127/2009-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Prim. dr Slobodan Mirković
Na osnovu ĉlana 28. i 29. Zakona o budţetskom sistemu („Sluţbeni glasnik RS“, broj 54/09)
Ĉlana 20. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sluţbeni glasnik RS», broj 129/07) i Ĉlana 32.
Statuta grada Šapca („Sluţbeni list grada Šapca“ br. 32/08), Skupština grada Šapca na sednici
od _30.12 2010. godine, donela je
ODLUKU
O BUDţETU GRADA ŠAPCA ZA 2011. GODINU
I OPŠTI DEO
Ĉlan 1.
Ukupni prihodi i primanja budţeta grada Šapca za 2011. godinu planiraju se u
iznosu od 2.479.573.000 dinara.
Ĉlan 2.
Prihodi i primanja budţeta iz ĉlana 1. ove Odluke koristiće se finansiranje
funkcija i zadataka koji se vrše u okviru prava i duţnosti grada, a ĉije se izvršenje finansira iz
budţeta grada.
Ĉlan 3.
Deo primanja iz ĉlana 1. ove Odluke u iznosu od 1.039.085.000 dinara,
rasporeĊuje se za finansiranje delatnosti i poslova javnih sluţbi.
Ĉlan 4.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
149
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Deo primanja iz ĉlana 1. ove Odluke u inosu od 995.200.000 dinara, namenjen
je za finansiranje javnih izdataka za investiciona ulaganja u objekte komunalne infrastrukture
i opštu komunalnu potrošnju.
Ĉlan 5.
U tekuću budţetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 7.000.000
dinara.
Ĉlan 6.
U stalnu budţetsku rezervu, izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.000.000
dinara.
Ĉlan 7.
Prihodi i primanja budţeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i
to:
Tabela 1. PRIHODI I PRIMANjA
Analitiĉki
konto
1
711
711-110
711-120
711-143
711-145
711-146
711-147
VRSTA PRIHODA
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihode od nepokretnosti
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari
Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva
Porez na zemljište
Iznos
3
889.040.000
620.000.000
85.000.000
50.000.000
6.000.000
500.000
4.000.000
711-150
711-160
711-180
711-190
Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog
organa
Porez na dobitke od igara na sreću
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinosi
Porez na druge prihode
20.000
20.000
500.000
120.000.000
712
713
713-120
POREZI NA FOND ZARADA
POREZ NA IMOVINU
Porez na imovinu
100.000
217.300.000
120.000.000
711-148
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3.000.000
150
713-310
713-420
713-600
714
714-430
714-440
714-513
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Porez na nasleĊe i poklon
7.000.000
Porez na kapitalne transakcije
90.000.000
(porez na prenos apsolutnih prava)
Porez na akcije na ime i udele
300.000
714-543
714-547
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
Sredstva za protivpoţarnu zaštitu
Komunalna taksa za drţanje motornih drumskih i prikljuĉnih
vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina
Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i
prikljuĉna vozila
Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta
Naknada za zagaĊenje ţivotne sredine
714-549
714-550
714-560
714-570
Naknada za proizvedeni ili odvezeni otpad
Boravišna taksa
Opštinske i gradske naknade
Opštinske i gradske komunalne takse
716
716-100
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
732
732-151
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Donacije od meĊunarodnih organizacija
733
733-000
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Transferi od drugih nivoa vlasti
Drugi tekući transfer
Kapitalni transfer
410.000.000
380.000.000
30.000.000
741
741-141
741-510
741-531
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budţeta grada
Naknada za korišćenje prirodnih dobara
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama
ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe
Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama
za parkiranje drumskih motornih i prikljuĉnih vozila na
ureĊenim i obeleţenim mestima
101.310.000
3.000.000
1.000.000
714-514
741-532
741-534
741-535
Naknada za korišćenje graĊevinskog zemljišta
Komunalna taksa za zauzeće javnih površina graĊevinskim
materijalom
741-541
Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
742
742-143
742-152
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Prihodi od zakupnine za graĊ. zemljište u korist nivoa gradova
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje
nepokretnosti u drţavnoj svojini koje koriste organi i
organizacije opštine i koje koriste ustanove-javne sluţbe koje
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
120.400.000
900.000
800.000
60.000.000
30.000.000
5.000.000
15.000.000
2.000.000
400.000
6.000.000
300.000
65.000.000
65.000.000
50.000
50.000
5.000.000
35.000.000
57.000.000
300.000
10.000
545.100.000
50.000
50.000
151
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
se finansiraju iz budţeta opštine
742-241
742-253
742-341
Gradske administrativne takse
Naknada za ureĊivanje graĊevinskog zemljišta
Prihodi gradskih organa uprave
743
743-324
743-341
NOVĈANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
Prihodi od novĉanih kazni za saobraćajne prekršaje
Prihodi od novĉanih kazni izreĉenih u prekršajnom postupku
za prekršaje propisane aktom Skupštine grada, kao i oduzeta
imovinska korist u tom postupku
Prihodi od mandatnih kazni i kazni izreĉenih u upravnom
postupku u korist nivoa grada
Prihodi od novĉanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite
od poţara
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa gradova
743-342
743-352
745
745-141
PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŢIVANjA
Primanja od zaduţivanja od poslovnih banaka u zemlji u korist
nivoa gradova
911
911-451
PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE
IMOVINE
Privatizacija
921
921-951
UKUPNO PRIHODI :
20.000.000
500.000.000
25.000.000
20.010.000
16.000.000
2.000.000
2.000.000
10.000
500.000
500.000
110.000.000
110.000.000
763.000
763.000
2.479.573.000
Ĉlan 8.
Rashodi i izdaci budţeta po osnovnim namenama, utvrĊeni su u sledećim iznosima, i
to:
Tabela 2.: RASHODI I IZDACI
Ekonomska
klasifikacija
1
41
411
412
413
414
415
416
42
VRSTA RASHODA
2
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Naknade u naturi
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Iznos
3
449.358.000
332.033.000
59.435.000
21.800.000
5.450.000
5.440.000
25.200.000
764.780.000
152
421
422
423
424
425
426
44
441
45
451
46
465
47
472
48
481
482
49
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Stalni troškovi
150.100.000
Troškovi putovanja
4.210.000
Usluge po ugovoru
95.200.000
Specijalizovane usluge
318.590.000
Tekuće popravke i odrţavanje
147.330.000
Materijal
49.350.000
OTPLATA KAMATA
30.000.000
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama
30.000.000
SUBVENCIJE
23.000.000
Subvencije javnim nefinansijskim korisnicima
23.000.000
DONACIJE I TRANSFERI
156.250.000
Ostale donacije, dotacije i transferi
156.250.000
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
166.200.000
IZ BUDţETA
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
166.200.000
OSTALI RASHODI
12.635.000
Dotacije nevladinim organizacijama
11.500.000
Ostali porezi
1.135.000
REZERVE
8.000.000
499 Sredstva rezerve
50
8.000.000
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU
500 Izdaci za nefinansijsku imovinu
61
769.350.000
769.350.000
OTPLATA GLAVNICE
100.000.000
611 Otplata glavnice domaćim kreditorima
100.000.000
UKUPNO:
2.479.573.000
II POSEBAN DEO
Ĉlan 9.
Primanja i prihodi iz ĉlana 1. ove Odluke, u iznosu od 2.479.573.000 dinara,
rasporeĊuju se za finansiranje javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i bliţim namenama i
to:
Funkc.
klasif.
Glava
Bro
j
poz
icij
Razdeo
Tabela 2a.: Rashodi i izdaci po
korisnicima
Ekono
mska
klasifik
aci ja
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
OPIS
Iznos
153
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
e
1
2
3
4
5
6
1
RAZDEO 1.
1.1.
110
1
2
3
4
5
6
7
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
422-000
423-000
8
424-000
9
10
426-000
472-000
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
ostalo-reportaţe, obezbeĊenje
odbornici
Specijalizovane usluge
ostalo
Materijali-kanc.materijal,rokovnici
Naknade iz budţeta -stipendije
UKUPNO GLAVA 1.1.
1.2.
11
12
13
14
15
16
17
18
7
110
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
GRADONAĈELNIK GRADA ŠAPCA
I GRADSKO VEĆE
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
informisanje
reprezentacija
gradonaĉelnik
ĉlanovi gradskog veća
prijem delegacija
pokloni za uĉesnike domaćih i stranih
manifestacija
ostalo
naknade ĉlanovima gradskog veća
Specijalizovane usluge
urbanistiĉki planovi
rekonstrukcija tvrĊave
letnji festival
mrtvozornici
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
3.650.000
654.000
10.000
10.000
500.000
10.000
900.000
300.000
300.000
300.000
10.000
10.000
400.000
5.000.000
11.144.000
12.600.000
2.255.000
50.000
2.000.000
1.650.000
700.000
39.600.000
21.600.000
1.600.000
650.000
200.000
500.000
250.000
15.000.000
1.400.000
72.500.000
10.000.000
1.000.000
8.000.000
2.000.000
154
426-000
441-000
19
20
21
451-000
22
23
24
481-000
482-000
500-000
25
611-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
ostalo
20.000.000
regionalna deponija
20.000.000
letnjikovaĉka šuma
3.500.000
ureĊenje desne obale reke Drine
8.000.000
Materijali
500.000
Otplata kamata domaćim poslovnim
30.000.000
bankama
Subvencije
23.000.000
subvencije javnim preduzećima
3.000.000
program podsticaja i podrške zapošljavanja
20.000.000
Dotacije nevladinim organizacijama
100.000
Ostali porezi
1.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
60.600.000
Opremanje agroindustrijske zone i praćenje
30.000.000
projekata koji se finansiraju iz Republike
Bazen
23.000.000
Autobuska stajališta
1.600.000
Projekat izgradnje meĊunarodne luke Šabac
6.000.000
Otplata glavnice domaćim kreditorima
100.000.000
UKUPNO GLAVA 1.2.
346.555.000
UKUPNO RAZDEO 1.
357.699.000
2
RAZDEO 2.
2.1.
110
26
27
28
29
30
31
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
32
33
422-000
423-000
34
424-000
35
425-000
GRADSKA UPRAVA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
stalni troškovi
deratizacija i dezinsekcija
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
reprezentacija
oglasi
usavršavanje zaposlenih i ISO standardi
štamparske usluge
ostalo
geografsko informacioni sistem
Specijalizovane usluge
odvodnjavanje
Moritoring kvaliteta vazduha u gradu i
merenje buke
ostalo
Tekuće popravke i odrţavanje
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
94.713.000
16.954.000
1.000.000
3.000.000
18.000.000
31.500.000
22.000.000
9.500.000
2.000.000
13.700.000
500.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
5.000.000
2.700.000
17.400.000
12.000.000
4.700.000
700.000
5.200.000
155
426-000
36
472-000
37
482-000
500-000
38
39
2.2.
912
413-000
414-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
2.3.
920
413-000
414-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
500-000
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2.4.
60
61
62
820
411-000
412-000
413-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
mesne kancelarije
200.000
gradska kuća
1.000.000
zgrada gradske uprave
1.000.000
ostalo
3.000.000
Materijal
29.300.000
uniforme
3.000.000
kancelarijski materijal
5.300.000
benzin
12.500.000
ĉasopisi i publikacije
500.000
struĉna literatura
1.000.000
ostalo
7.000.000
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
500.000
(materijalno obezbeĊenje)
Ostali porezi
100.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
15.100.000
automobili
6.500.000
oprema
8.600.000
UKUPNO GLAVA 2.1.
248.467.000
Osnovno obrazovanje
Naknade u naturi
12.000.000
Socijalna davanja zaposlenima
600.000
Stalni troškovi
43.000.000
Troškovi putovanja
300.000
Usluge po ugovoru
30.000.000
Specijalizovane usluge
700.000
Tekuće popravke i odrţavanje
4.500.000
Materijal
5.800.000
Naknade za obrazovanje
1.400.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
55.000.000
UKUPNO GLAVA 2.2.
153.300.000
Srednje obrazovanje
Naknade u naturi
9.000.000
Socijalna davanja zaposlenima
400.000
Stalni troškovi
39.000.000
Troškovi putovanja
550.000
Usluge po ugovoru
4.700.000
Specijalizovane usluge
370.000
Tekuće popravke i odrţavanje
4.200.000
Materijal
4.200.000
Naknade za obrazovanje
1.500.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
38.100.000
UKUPNO GLAVA 2.3.
102.020.000
Kultura
Plate i dodaci zaposlenih
80.017.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
14.323.000
Naknade u naturi
800.000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
156
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
465-000
472-000
500-000
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2.5.
810
411-000
412-000
414-000
416-000
421-000
423-000
425-000
426-000
472-000
500-000
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
2.6.
85
86
87
88
89
90
91
92
93
90
411-000
412-000
414-000
421-000
423-000
425-000
426-000
465-000
472-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Socijalna davanja zaposlenima
800.000
Naknade za zaposlene
50.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
1.000.000
Stalni troškovi
12.000.000
Troškovi putovanja
500.000
Usluge po ugovoru
3.000.000
Specijalizovane usluge
600.000
Tekuće popravke i odrţavanje
1.000.000
Materijal
2.000.000
Ostale donacije, dotacije i transferi
1.000.000
Naknade za kulturu
23.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
15.000.000
UKUPNO GLAVA 2.4.
155.090.000
Fiziĉka kultura
Plate i dodaci zaposlenih
4.211.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
754.000
Socijalna davanja zaposlenima
100.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
500.000
Stalni troškovi
4.000.000
Usluge po ugovoru
150.000
Tekuće popravke i odrţavanje
30.000
Materijal
200.000
Naknade za sport
74.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
3.000.000
UKUPNO GLAVA 2.5.
86.945.000
Socijalna zaštita
Plate i dodaci zaposlenih
4.070.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
729.000
Socijalna davanja zaposlenima
200.000
Stalni troškovi
900.000
Usluge po ugovoru
900.000
Tekuće popravke i odrţavanje
300.000
Materijal
500.000
Ostale donacije, dotacije i transferi
2.750.000
Naknade za socijalnu zaštitu
44.300.000
jednokratne pomoći
7.000.000
ogrev za korisnike
3.000.000
narodna kuhinja
7.000.000
subvencije korisnicima
2.500.000
rad klubova sa starim licima
1.500.000
sigurna kuća
1.780.000
socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
1.000.000
pomoć i nega u kući
9.820.000
dnevni boravak za decu i omladinu u razvoju
5.000.000
ostalo
5.700.000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
157
481-000
500-000
94
95
2.7.
910
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
472-000
108
500-000
2.8.
421
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
2.9.
760
465-000
120
2.10.
740
465-000
121
122
2.11
920
465-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Dotacije nevladinim organizacijama
4.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
700.000
UKUPNO GLAVA 2.6.
59.349.000
Predškolsko obrazovanje
Plate i dodaci zaposlenih
120.350.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
21.543.000
Socijalna davanja zaposlenima
2.000.000
Naknade za zaposlene
2.000.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
1.000.000
Stalni troškovi
16.650.000
Troškovi putovanja
100.000
Usluge po ugovoru
1.300.000
Specijalizovane usluge
1.600.000
Tekuće popravke i odrţavanje
8.000.000
Materijal
5.700.000
Naknade za socijalnu zaštitu
16.500.000
roĊenje prvog deteta
10.000.000
troškovi boravka trećeg deteta u vrtićima
6.500.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
40.000.000
UKUPNO GLAVA 2.7.
236.743.000
Direkcija za poljoprivredu
Plate i dodaci zaposlenih
3.434.000
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
615.000
Socijalna davanja zaposlenima
50.000
Naknade za zaposlene
300.000
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
700.000
Stalni troškovi
800.000
Troškovi putovanja
10.000
Usluge po ugovoru
100.000
Specijalizovane usluge
70.000.000
Tekuće popravke i odrţavanje
2.000.000
Materijal
250.000
UKUPNO GLAVA 2.8.
78.259.000
Apotekarska ustanova Šabac
Ostale donacije dotacije i transferi
200.000
tekuće popravke
100.000
opremanje
100.000
UKUPNO GLAVA 2.9.
200.000
Dom zdravlja Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
20.000.000
rekonstrukcija objekata
15.000.000
opremanje
5.000.000
UKUPNO GLAVA 2.10.
20.000.000
Regionalni centar za struĉno usavršavanje
zaposlenih u obrazovanju
Ostale donacije, dotacije i transferi
3.000.000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
158
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
UKUPNO GLAVA 2.11.
3.000.000
SVEGA RAZDEO 2 :
3
RAZDEO 3.
330
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
GRADSKO JAVNO
PRAVOBRANILAŠTVO
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
5.103.000
913.000
200.000
60.000
800.000
100.000
30.000
50.000
10.000
50.000
200.000
10.000
50.000
SVEGA RAZDEO 3 :
7.576.000
4
RAZDEO 4.
473
411-000
412-000
414-000
415-000
416-000
421-000
422-000
423-000
424-000
425-000
426-000
482-000
500-000
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
TURISTIĈKA ORGANIZACIJA GRADA
ŠAPCA
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanje
Materijal
Ostali porezi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
3.885.000
695.000
40.000
20.000
700.000
500.000
10.000
800.000
12.000.000
50.000
300.000
25.000
100.000
SVEGA RAZDEO 4 :
19.125.000
5
RAZDEO 5.
5.1.
149
1.143.373.000
130
425-000
SREDSTVA ZA INVESTICIONA
ULAGANjA U OBJEKTE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPŠTU
KOMUNALNU POTROŠNjU
Direkcija za puteve
Tekuće odrţavanje i popravke ulica
iz naknade za puteve
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
245.000.000
80.000.000
50.000.000
159
511-330
150
5.2.
630
425-192
511-241
151
152
153
511-242
154
511-243
155
511-244
5.3.
660
156
424-900
157
158
159
425-000
465-000
500-000
5.4.
620
511-290
160
5.5.
160
465-000
161
5.6.
610
511-200
155
5.7.
133
156
424-000
157
500-000
5.8.
158
159
860
465-000
500-000
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
iz taksa za motorna vozila
30.000.000
Kapitalno odrţavanje saobraćajnih objekata
165.000.000
iz poreza
165.000.000
JKP "Vodovod" - Šabac
184.900.000
Tekuće odrţavanje slivniĉke mreţe
5.000.000
Izgradnja vodovodne infrastrukture73.500.000
vodosnab.
Kapitalno odrţ. vodovodne infrastrukture
26.400.000
otpadne vode
26.400.000
Prigradska naselja
68.000.000
sekundarna kanalizaciona mreţa
48.000.000
sekundarna vodovodna mreţa
20.000.000
KFV program
12.000.000
JP za upravljanje graĊevin. zemljištem
332.200.000
Specijalizovane usluge
105.200.000
1. higijena
80.000.000
1.1. iz naknade za korišćenje
40.000.000
1.2. iz poreza
40.000.000
2. zelenilo
22.000.000
3. gradska plaţa
3.200.000
Tekuće odrţavanje javne rasvete
37.000.000
Ostale donacije, dotacije i transferi
80.000.000
Izdaci za nefinansijsku imovinu
110.000.000
JKP "Toplana-Šabac" - Šabac
Izgradnja ostalih objekata
gasifikacija
30.000.000
30.000.000
30.000.000
JKP "Parking"
Ostale donacije, dotacije i transferi
35.000.000
35.000.000
JSP "Stan"
Izgradnja zgrada i objekata-odrţavanje
fasada
30.000.000
JKP "Stari grad"
Specijalizovane usluge
novo groblje
deponija
psi lutalice
ureĊenje starog groblja
Prihvatilišta za pse
trţnica i pijace
ostale usluge
Izdaci za nefinansijsku imovinu
JP "SPORTSKI CENTAR" - Šabac
Ostale donacije, dotacije i transferi
Izdaci za nefinansijsku imovinu
54.200.000
38.200.000
8.000.000
10.000.000
5.000.000
2.000.000
5.000.000
4.200.000
4.000.000
16.000.000
23.300.000
13.000.000
10.300.000
SVEGA RAZDEO 5 :
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
30.000.000
934.600.000
160
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
6
160
161
162
RAZDEO 6.
6.1.
320
6.3.
840
SREDSTVA ZA PRENOS NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA, FONDOVIMA I
MESNIM ZAJEDNICAMA
465-000 FOND PPZ
465-000 Ostale donacije mesnim zajednicama
481-000 Dotacije nevladinim organizacijama
politiĉke partije
akcioni planovi za ukljuĉivanje roma na
lokalnom nivou
ostali
pomoć crkvenim opštinama pod zaštitom
163
6.4.
620
7.400.000
5.000.000
200.000
200.000
2.000.000
500-000 Sredstva samodoprinosa
500.000
SVEGA RAZDEO 6 :
9.200.000
7
164
165
800.000
500.000
RAZDEO 7.
SREDSTVA REZERVI
499-110 Stalna rezerva
499-120 Tekuća rezerva
SVEGA RAZDEO 7 :
UKUPNI RASHODI :
1.000.000
7.000.000
8.000.000
2.479.573.000
III POSEBNE ODREDBE
Ĉlan 10.
Višak prihoda – suficit iz prethodne godine, koristiće se u 2011. godini za
izmirenje preuzetih obaveza koje su bile predviĊene Odlukom o budţetu za 2010. godinu, a za
koje su budţetski korisnici preuzeli obaveze u okviru propisanih kvota i obezbeĊenih
finansijskih sredstava za 2010. godinu.
Ĉlan 11.
U stalnu budţetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 1.000.000 dinara u
2011. godini.
Gradonaĉelnik odluĉuje o korišćenju sredstava stalne rezerve za namene
utvrĊene u ĉlanu 49. Zakona o budţetskom sistem.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budţetske rezerve dostavlja se Skupštini
grada uz Završni raĉun budţeta.
Ĉlan 12.
U tekuću budţetsku rezervu planiraju se sredstva u iznosu od 7.000.000
dinara.
Sredstva tekuće budţetske rezrve koristiće se za neplanirane namene za koja
nisu izvršene aproprijacije ili za namene za koje se u toku godine pokaţe da aproprijacije nisu
dovoljne.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
161
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Odluku o korišćenju sredstava tekuće budţetske rezerve donosi gradonaĉelnik.
Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećane aproprijacije
direktnih korisnika za odreĊene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su sredstva
usmerena.
Ĉlan 13.
Za izvršenje Odluke o budţetu odgovoran je gradonaĉelnik.
Naredbodavac za izvršenje budţeta je gradonaĉelnik ili lice koje on ovlasti.
Ĉlan 14.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporeĊenih budţetom za
funkcionisanje organa lokalne samouprave odgovoran je gradonaĉelnik ili lice koje on
ovlasti.
Ĉlan 15.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromeseĉnim planovima koje donosi
nadleţni organ za finansije.
Direktni korisnik sredstava budţeta moţe vršiti plaćanja u granicama
propisanih kvota za svako tromeseĉje.
Ĉlan 16.
Sredstva rasporeĊena za finansiranje programa korisnika budţeta, korisnicima
se prenose na osnovu njihovog zahteva u skladu sa odobrenim kvotama u tromeseĉnim
planovima budţeta.
Uz zahtev, korisnici su duţni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje
(kopije).
Ĉlan 17.
Korisnici sredstava budţeta mogu koristiti sredstva rasporeĊena ovom
Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i
preneta.
Ĉlan 18.
Na teret budţetskih sredstava korisnik moţe preuzimati obaveze samo do
iznosa aproprijacije utvrĊene ovom Odlukom.
Ĉlan 19.
Gradonaĉelnik moţe doneti Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa
ĉlanom 41. Zakona o budţetskom sistemu.
Ĉlan 20.
Budţetski korisnici su duţni da na zahtev organa za finansije stave na uvid
dokumentaciju o njihovom finansiranju kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarivanju prihoda i
izvršenju rashoda u odreĊenom periodu.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
162
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Budţetski korisnici (direktni i indirektni) su duţni da obaveste Skupštinu grada
o svim promenama.
Ĉlan 21.
Gradonaĉelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o budţetu,
kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budţetske rezerve, najmanje jednom godišnje.
Ĉlan 22.
Sredstva rasporeĊena ovom Odlukom prenose se korisnicima srazmerno ostvarenim
prihodima budţeta.
Ukoliko se u toku godine primanja budţeta smanje, izdaci će se izvršavati po
prioritetima, i to: obaveze utvrĊene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni
stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budţetskih sredstava.
Ĉlan 23.
Ukoliko korisnici budţetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode u
planiranom iznosu, aproprijacije utvrĊene iz tih prihoda, neće se izvršavati na teret sredstava
budţeta.
Ukoliko korisnici budţetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu
većem od planiranog iznosa, mogu koristiti ta sredstva do nivoa do koga su ta sredstva i
ostvarena, a za namene utvrĊene odlukom.
Ĉlan 24.
Korisnici budţetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava budţeta
planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni iznos ušteda
koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog ĉlana ne mogu se isplatiti u iznosu
većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog meseĉnog platnog fonda korisnika budţetskih
sredstava, i to na kraju budţetske godine.
Ĉlan 25.
Direktni i indirektni korisnici budţetskih sredstava, ĉija se delatnost u celini ili
preteţno finansira iz budţeta, umanjiće obraĉunatu amortizaciju sredstava za rad u 2011.
godini srazmerno delu sredstava obezbeĊenih iz budţeta.
Ĉlan 26.
Javne nabavke se vrše u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama
(„Sluţbeni glasnik RS“, broj 116/08).
Ĉlan 27.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2011. godini
koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji («Sluţbeni glasnik RS», broj 38/01, 18/03 i
45/05, 123/07).
Ĉlan 28.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
163
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Sredstva koja se 31. decembra 2010. godine nalaze na raĉunima direktnih i
indirektnih korisnika sredstava budţeta usmeravaju se na konsolidovani raĉun trezora grada.
Korisnici budţetskih sredstava do 31. januara 2011. godine preneće na raĉun
budţeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2010. godini.
Ĉlan 29.
U sluĉaju da za izvršavanje odreĊenog plaćanja korisnika sredstava budţeta
nije postojao pravni osnov, sredstva se vraćaju u budţet opštine.
Ĉlan 30.
U sluĉaju nedovoljnog priliva sredstava budţeta, za redovno izmirivanje
obaveza mogu se koristiti kratkoroĉni zajmovi.
Odluku o korišćenju zajma donosi gradonaĉelnik.
Ĉlan 31.
Gradonaĉelnik grada donosi odluku o zaduţivanju za kapitalne investicije do
iznosa koji ne moţe biti veći od 20% ukupno ostvarenih prihoda budţeta u 2010. godini.
Ĉlan 32.
Direktni i indirektni korisnici budţeta koji koriste poslovni prostor u drţavnoj
svojini, a finansiraju se sredstvima budţeta, ne plaćaju zakup u 2011. godini.
Ĉlan 33.
Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima po ĉlanu 79. Zakona o
budţetskom sistemu sastavni je deo završnog raĉuna za 2011. godinu.
Ĉlan 34.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u „Sluţbenom
listu grada Šapca“.
Ĉlan 35.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 1.
januara 2011. godine.
SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj : 020-104/10-14
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA
Prim. dr Slobodan Mirković
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
164
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
14. PODACI O JAVNIM NABAVKAMA
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
165
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
166
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
167
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
168
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
169
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
170
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
171
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
172
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
173
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
174
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
15. PODACI O DRŢANOJ POMOĆI
Podaci o sredstvima koje Organ po razliĉitim osnovama dodeljuje drugim licima (npr.
odreĊene kategorije privrednih lica i stanovništva), mogu se naći u delu 13. “Podaci o
prihodima i rashodima”.
16. PODACI O ISPLAĆENIM PLATAMA, ZARADAMA I DRUGIM
PRIMANjIMA
Predsednik Skupštine grada (naknada)
Zamenik predsednika Skupštine grada
Gradonaĉelnik
Zamenik gradonaĉelnika
Naĉelnik Gradske uprave
Naĉelnik odeljenja
Sedmi stepen struĉne spreme
Šesti stepen struĉne spreme
Ĉetvrti stepen struĉne spreme
20 000,00 din
74 354,00 din
87 366,00 din
78 072,00 din
64 849,00 din
42 141,00 din
26 284,00 din
21 616,00 din
19 304,00 din
17. PODACI O SREDSTVIMA RADA
Spisak nepokretnosti
Naziv
Broj jedinica
Višespratna zgrada
Zgrada na Savi
Gradska kuća
Poslovna zgrada
Garaţa
Šupa sa garaţom
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
1
1
1
1
3
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
Poslovna zgrada
1
Mesto nalaţenja
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Bela Reka
Gornja Vranjska
Kasarske Livade
Šabac
Duvanište
Zablaće
Jevremovac
Jelenĉa
Korman
Lipolist
Maĉvanski
Priĉinović
Petkovica
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Knjigovodstvena
vrednost (din)
23 201 700,7
719 043,14
3 913 000,93
589 541,11
49 842,44
16 529,25
150 573,50
677 202,70
537 292,48
9 140 784,48
190 489,69
449 016,90
888 678,30
29 575,50
45 917,80
12 794,25
598 754,50
169 287,30
175
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Poslovna zgrada
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
MrĊenovac
270 285,77
Mišar
650 035,70
Miloševac
74 521,80
Prnjavor
19 700,00
Tabanović
754 807,51
Cerovac
728 873,00
Ševarice
532 269,26
Štitar
1 002 686,80
1
1
1
1
1
1
1
1
Prevozna sredstva
Naziv vozila
Broj jedinica
Zastava koral
5
Jugo
1
Jugo - tempo
1
Zastava
1
Lada - niva
1
Zastava - jugo
1
Opel vektra
Peţo
Tempra
Audi
Opel astra
Pasat
Daĉia Sandero
1
1
1
1
1
1
5
Odeljenje
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalno –
stambene poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalno –
stambene poslove
Odeljenje za
inspekcijske i
komunalno –
stambene poslove
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za opštu
upravu
Odeljenje za
urbanizam
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Funkcioneri
Odeljenje komunalne
policije
Knjigovodstvena
vrednost (din)
1 444 921,80
363 665,69
167 572,83
65 849,10
607 447,77
246 556,92
1 771 726,34
2 804 824,94
434,236,29
169 241,16
1 107 000,00
4 086 162,16
4 501 284,00
Oprema
Naziv
Broj jedinica
Raĉunar
Štampaĉ
113
88
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
Knjigovodstvena
(din)
8 078 881,55
2 185 092,04
vrednost
176
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
18. ĈUVANjE NOSAĈA INFORMACIJA
Nosaĉi informacija u Upravi su najĉešće papiri, odnosno dosijea.
Sva relevantna akta nalaze se u dosijeima korisnika koji se ĉuvaju u arhivi (ormari aktivnih i
pasivnih dosijea).
Deo nosaĉa informacija ĉuva se i u elektronskoj bazi podataka.
Nosaĉi informacija ĉuvaju se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica Uprave, u
ormarima, na pojedinaĉnim raĉunarima, u arhivama, kao i na zajedniĉkom serveru.
Bekap podataka sa severa vrši se dnevno, meseĉno i godišnje.
Bekap podataka sa radnih stanica vrši se periodiĉno u zavisnosti od koliĉine i vaţnosti
podataka na radnoj stanici ili po zahtevu korisnika.
Gradska uprava ĉuva informacije u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju,
Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave («Sluţbeni glasnik RS» broj
80/92) i Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa drţavne uprave («Sluţbeni glasnik
RS» broj 10/93); Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa drţavne
uprave («Sluţbeni glasnik RS» broj 27/10);
19. VRSTE INFORMACIJA U POSEDU
U radu ili u vezi sa radom Skupštine grada Šapca, gradonaĉelnika, Gradskog veća i Gradske
uprave nastaju razlišite vrste i veliki broj: normativnih akata, odluka, rešenja, pravilnika,
strategija, zakljuĉaka, zapisnika, finansijskih planova, saglasnosti, potvrda, ponuda, ugovora,
nacrta svega navedenog i td. Grad Šabac izdaje Sluţbeni list grada Šapca a sednice Gradskog
veća i skupštine se tonski snimaju.
20. VRSTE INFORMACIJA KOJIMA DRŢAVNI ORGAN
OMOGUĆAVA PRISTUP
Grad Šabac omogućava pristup informacijama koje nastaju u radu ili u vezi sa radom, osim u
sluĉajevima previćenim Zakonom o zaštiti podataka o liĉnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008,
104/2009).
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
177
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
21. INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP
INFORMACIJAMA
Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog znaĉaja Gradu Šapcu moţe podneti
svako lice.
Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog znaĉaja podnosi se u
pismenom obliku. Zahtev mora da sadrţi naziv organa, ime, prezime i adresu traţioca i što
precizniji opis informacije koja se traţi.
Traţilac ne mora navesti razloge za zahtev.
Pravo na pristup informacijama lice ostvaruje uvidom u dokument koji traţenu informaciju
sadrţi ili mu organ upućuje odnosno izdaje kopiju dokumenta.
Uvid u dokument koji sadrţi traţenu informaciju je besplatan. Grad Šabac ne naplaćuje
traţiocu troškove izrade kopije dokumenta odnosno troškove upućivanja.
Po zahtevu za pristup informacijama Grad Šabac duţan je, u skladu sa Zakonom, da postupi
bez odlaganja, najduţe u roku od 48 ĉasova, 15 dana ili do 40 dana u zavisnosti od vrste
traţene informacije.
Grad Šabac obavezan je da omogući pristup unformaciji ili da donese rešenje kojim se zahtev
odbija iz razloga odreĊenih Zakonom.
Podnosilac zahtev aima pravo ţalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor protiv rešenja
organa, kao i u sluĉaju da Grad ne udovolji zahtevu odnosno ne donese rešenje kojim se
zahtev odbija.
Podnosilac ima pravo ţalbe, odnosno pravo da pokrene upravni spor, na zakljuĉak kojim se
zahtev traţioca odbacuje kao neuredan.
Informator o radu grada Šapca, 27.05.2011. godine
178
Download

informator o radu grada šapca - Zvanična prezentacija opštine Šabac