3t7
1. HIDRAULICNA POLUZNA KAMIONSKA DIZALICA SA
PLATFORNTOM
Op5ti podaci:
- Vozilo-teretno (liamion)
o
r
o
r
.
.
r
Proizvodai: "FIAT-IVECO"-Italija
Tip: Turbo 330-36
Broj Sasije: t
Broj motora: /
Masa praaog voila: I
Reg.br. r'ozila: /
Godinaproizvodnje: /
- Uredaj-dizalica
r
.
r
r
.
Proizvoclad: "OPPAGLIERO-MULTITEL'-Italija
TiP: M 50 ART
Fabr.br.: 10900
Red.br.: 0l
Godinaproizvodnje: 1991.
TehniEki podaci:
r
r
r
r
.
Pogonskaklasa dizalice: I
Nosivostplatforme dizalice: 300 kg (max' 3 osobe)
Ugao okretanja: 360 "
Maksimalna visina dizatja: 50'0 m
Upravljanjedizalicom: Iz platforme i sa komandno-upravljaEkog mesta
na obrtnom stubu dizalica
o
r
r
o
e
r
Nosedi element: Platforma
Brzina okretanja stuba: /
Max. dozvoljena brzina vetra: 12'5 m/s
Datum wSenjapregledai ispitivanja: 31' 10' 2011'
Mesto vrsenjapregledai ispitivanja; Krug skladista materijala i opreme
Namenaopreme: Podizanjeljudi
Na opremi za rad jepostavljenafabridkatablica sa osnovnimtehnidkim podacima'
Slika la i lb. HidraulidnapoluZnakamionskadizalicasa plarforrnom
Na
Download

atest