Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government
Broj: 02-05-17477-16/13
Sarajevo, 13.06.2013. godine
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 25. sjednici
održanoj 13.06.2013. godine, donijela je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1.
Prihvata se Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja
šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period
01.01.-31.12.2012.godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.31.12.2012.godine.
2.
Izvještaji iz tačke 1. ovog Zaključka dostavljaju se Skupštini Kantona Sarajevo na
razmatranje i usvajanje.
PREMIJER
Suad Zeljković
Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo za boračka pitanja
5. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida
(putem Ministarstva za boračka pitanja)
6. Evidencija
7. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PRIJEDLOG
Na osnovu čl.18.stav.1. tačka b.Ustava Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“,
br.1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 5. tačke 6.i 7. Odluke o osnivanju Fonda
Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,memorijalnih centara i
spomen obilježja žrtava genocida ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/04-prečišćeni tekst,
5/05, 9/06 i 31/07), član 11. tačke 6.i 7. Statuta Fonda memorijala ( „ Službene novine Kantona
Sarajevo“,broj:7/05),
Skupština
Kantona
Sarajevo,
na
sjednici
održanoj
dana__________2013.godine, donijela je
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU I IZVJEŠTAJ O
FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I
OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA ZA 2012.GODINU
I
Daje se saglasnost na Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda Kantona
Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i
spomen-obilježja žrtava genocida za 2012.godinu.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Kantona
Sarajevo“
Broj:
Sarajevo,
PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
Mirjana Malić, prof.dr.
O B R A Z L O Ž E NJ E
Pravni osnov za donošenje zaključka
Pravni osnov za donošenje predloženog zaključka sadržan je u članu člana 5. stav 1.alineja 6. i 7.
Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih
boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida („Službena novine Kantona
Sarajevo“, br. 28/04-prečišćeni tekst, 5/05-ispravka, 9/06,31/07) i člana 11. stav 1. tačka 6. i 7.
Statuta Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida („ Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj 7/05)
Razlozi za donošenje zaključka
Na snovu člana 5. stav 1. alineja 6. i 7. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomenobilježja žrtava genocida („ Službena novine Kantona Sarajevo“, br. 28/04-prečišćeni tekst,
5/05- ispravka, 9/06, 31/07) i člana 11. stav 1. tačka 6. i 7. Statuta Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomenobilježja žrtava genocida („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 7/05), Upravni odbor
Fonda memorijala je dana 21.03.2013.godine donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj o radu
Fonda za period 01.01.-31.12.2012.godine i Odluku kojom se usvaja Izvještaja o finansijskom
poslovanju Fonda memorijala za period 01.01.-31.12.2012.godine, te naložio njegovu dostavi
Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo. ( u prilogu).
U skladu sa članom 12. Odluke o osnivanju Fonda memorijala i člana 29. Statuta Fonda
memorijala, Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dalo je pozitivno mišljenje na
Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala za 2012.godinu, te je
saglasno da se isti dostave Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.( u prilogu).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN – OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
IZVJEŠTAJ O RADU
ZA 2012.GODINU
Sarajevo, mart 2013. godine
I UVOD
Poslovi i zadaci iz okvira djelatnosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i
očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja
žrtava genocida izvršeni su u skadu sa Odlukom o osnivanju Fonda memorijala
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br.28/04-prečišćeni tekst, 9/06 i 31/07), Statutom
Fonda memorijala („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:7/05), Zakonom o
dopunskim pravima boraca, Zakonom o radu u FBiH, Općim Kolektivnim ugovorom za
FBiH, Zakonom o izvršenju Budžeta KS za 2012.godinu, Zakonom o porezu na
dohodak, Zakonom o doprinosima, Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za
zaštitu ljudi i imovine, Zakonom o Javnim nabavkama BiH, Zakonom o muzejskoj
djelatnosti, zaključcima i odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, te odlukama i
zaključcima Upravnog odbora Fonda memorijala KS.
Poslovi i zadaci realizovani su u okviru sljedećih organizacionih jedinica:
Kabinet direktora
Sektor za poslove izgradnje, uređenja i održavanja grobalja, spomen-obilježja i
memorijalnih centara
- Odsjek za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen
obilježja
- Odsjek za održavanje memorijalnih centara i drugih objekata
Sektor za pravne, ekonomske i opće poslove
Sektor za zaštitu grobalja i počasne poslove
Sektor za očuvanje i njegovanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 19921995.godine,narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945.godina i antifašizma
Sektor za muzejske zbirke i postavke
II NORMATIVNI DIO
U izvještajnom periodu u Fondu memorijala KS pripremljeni su i doneseni, a od strane
Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, usvojeni:
• Program rada Fonda memorijala KS za 2012.godinu Zaključkom Vlade KS
broj:02-05-6304-1/12 od 15.03.2012.godine i Odlukom Skupštine KS, broj:0105-8906/12 od 28.03.2012.godine
• Finansijski plan Fonda memorijala KS za 2012.godinu Zaključkom Vlade KS,
broj: 02-05-6304-1/12 od 15.03.2012.godine i Odlukom Skupštine KS broj:0105-8906/12 od 28.03.2012.godine
• Izvještaj o poslovanju Fonda memorijala za 2011.godinu Zaključkom Vlade KS i
Odlukom Skupštine KS, broj:01-05-16959/12 od 07.05.2012.godine
• Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala za 2011.godinu
Zaključkom Vlade KS i Odlukom Skupštine KS, broj:01-05-16959/12 od
07.05.2012.godine
1
•
•
•
Izvještaj Komisije o popisu stalnih sredstava Fonda memorijala za 2011.godinu
Zaključkom Vlade KS, broj:02-05-3262-2/12 od 23.02.2012.godine
Zaključak Vlade KS o usvajanju Elaborata o preuzimanju Tunela spasa
Dobrinja-Butmir kao kulturno-historijske i turističke destinacije,broj:02-05-1325021/12 od 20.04.2012.godine.
Zaključak Vlade KS kojim se prima na znanje Informacija Fonda memorijala KS
o poduzetim aktivnostima na realizaciji Potprojekta rekonstrukcije i stavljanja u
funkciju Tunela Dobrinja-Butmir,broj:02-05-28240-20/12 od 12.11.2012.godine
III TEMATSKI DIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naziv propisa: Program rada Fonda memorijala za 2012.godinu
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade: 03.02.2012.godine
Organ koji razmatra:Upravni odbor Fonda memorijala (Odluka br.13-5/12 od
03.02.2012.godine), Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadržaj:Program i aktivnosti Fonda memorijala za 2012.godinu u okviru
djelatnosti
Naziv propisa: Finansijski plan Fonda memorijala za 2012.godinu
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade:03.02.2012.godine
Organ koji razmatra:Upravni odbor Fonda memorijala (Odluka br.13-7/12 od
03.02.2012.godine), Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadržaj:Finansijski plan predstavlja planiranje finansijskih sredstava za
nesmetano obavljanje poslova i zadataka Fonda memorijala Kantona Sarajevo
kao i procjena finansijskih sredstava za naredne godine.
Naziv propisa:Izvještaj o poslovanju Fonda memorijala za 2011.godinu
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade:20.03.2012.godine
Organ koji razmatra:Upravni odbor Fonda memorijala (Odluka br.13-23/12od
20.03.2012.godine), Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadržaj: Izvještaj o radu Fonda memorijala Kantona Sarajevo za
prethodni period koji uključuje i Izvještaj o radu Upravnog odbora i Izvještaj o
radu direktora.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naziv propisa:Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala za
2011.godinu
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade: 20.03.2012.godine
Organ koji razmatra: Upravni odbor Fonda memorijala (Odluka br.13-24/12 od
20.03.2012.godine), Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo
Kratak sadržaj:Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala Kantona
Sarajevo za prethodni period sa mišljenjem Ministarstva finansija KS i
izvještajem ovlaštenog revizora.
Naziv propisa:Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala za
period 01.01.- 31.03.2012.godine
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade:26.04.2012.godine
Organ koji razmatra:Upravni odbor Fonda memorijala (Odluka br.13-40/12 od
26.04.2012.godine)
Kratak sadržaj:Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala Kantona
Sarajevo za prethodni period.
Naziv propisa:Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala za
period 01.01.- 30.06.2012.godine
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade: 26.07.2012.godine
Organ koji
razmatra:Upravni odbor Fonda memorijala (Odluka br.13-56/12 od
26.07.2012.godine)
Kratak sadržaj:Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala Kantona
Sarajevo za prethodni period.
Naziv propisa: Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala za
period 01.01.- 30.09.2012.godine
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade: 08.11.2012.godine
Organ koji razmatra:Upravni odbor Fonda memorijala (Odluka br.13-73/12 od
08.10.2012.godine)
Kratak sadržaj:Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda memorijala Kantona
Sarajevo za prethodni period.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naziv propisa:Izvještaj Komisije o popisu stalnih sredstava Fonda
memorijala za 2011.godinu
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade: 28.02.2012.godine
Organ koji razmatra: Upravni odbor Fonda memorijala ( Odluka broj:13-15/12
od 28.02.2012.godine) i Vlada Kantona Sarajevo (Zaključak broj:02-05-32622/12 od 23.02.2012.godine)
Kratak sadržaj:Popis i otpis stalnih sredstava, potraživanja i obaveza Fonda
memorijala za prethodni period
Naziv propisa:Plan Javnih nabavki Fonda memorijala za 2012.godinu
Nosilac izrade:Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i
poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida
Rok izrade: 28.02.2012.godine
Organ koji razmatra:Upravni odbor Fonda Memorijala (Odluka br.13-14/12 od
28.02.2012.godine)
Kratak sadržaj: Iskazane potrebe za javnom nabavkom roba, usluga i radova u
skladu sa Programom rada Fonda memorijala
IV KAPITALNI PROJEKTI
Kapitalni projekti podrazumijevaju sljedeće skupine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izrada projektne dokumentacije
Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca na području Kantona Sarajevo
Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja, koji tretiraju period odbrane RBiH
1992.-1995. godine, na području Kantona Sarajevo
Rekonstrukcija i sanacija spomenika iz NOR-a 1941.-1945. godina, na području
Kantona Sarajevo
Rekonstrukcija i sanacija spomenika i drugih sadržaja koji tretiraju period odbrane
BiH 1992.-1995. godina, na području Kantona Sarajevo
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja, izvan područja
Kantona Sarajevo
Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima i
umrlim borcima Armije RBiH, i roditeljima šehida/poginulih boraca
Sanacija i adaptacjia kuće Kolara i pomoćnog objekta, u sklopu Spomeničkog
kompleksa Tunel spasa
4
1.
Izrada projektne dokumentacije
Izradi projektne dokumentacije prethodilo je sastavljanje Projektnog zadatka, odabir
projektne kuće, zajednički izlazak na teren sa projektantima i zajednička izrada idejnog
rješenja.
a)
Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije ograde na mezarjima Veliko polje i
Mrazište na Igmanu
U 2011. godini, sa projektnom kućom „PanProjekt“ d.o.o. Hadžići, sklopljen je
ugovor za izradu projekta „Idejni i izvedbeni projekat rekonstrukcije ograde na mezarjima
Veliko polje i Mrazište na Igmanu“. Naime, šehidska mezarja Veliko polje i Mrazište na
Igmanu ograđena su betonskom, prefabrikovanom ogradom od malih elemenata raspona
1,0 m, sa tipskom betonskom kapijom, koja simbolizira položaj ruku pri učenju El-Fatihe.
Kako je, zbog vrlo niskih temperatura, u zimskom periodu betonska ograda znatno
oštećena, a i poslije svake zime opadne boja sa iste, te je neophodno obnavljati svake
godine, predloženo je da se izvrši zamjena postojeće ograde metalnom, pri čemu bi se
postojeća kapija i unutrašnje uređenje, odnosno staze, zadržale. Vrijednost ugovorene
usluge je 5.967,00 KM sa uračunatim PDV-om.
U 2011. godini realizovan je dio ugovora, odnosno urađen je "Idejni projekat
rekonstrukcije ograde na mezarjima Veliko polje i Mrazište na Igmanu", u vrijednosti
2.534,80 KM sa PDV-om.
U toku 2012. godine, realizovan je i drugi dio ugovora, odnosno urađen je "Izvedbeni
projekat rekonstrukcije ograde na mezarjima Veliko polje i Mrazište" na Igmanu, u
vrijednosti 3.432,20 KM sa PDV-om.
b)
Izrada izvedbenog projekta Mevlevijske tekije u sklopu ŠSM Kovači, Općina
Stari Grad
Na osnovu Ugovora sa projektnom kućom “STUDIO ARH” d.o.o. Sarajevo, urađen
je “Izvedbeni projekat Mevlevijske tekije u sklopu ŠSM Kovači, Općina Stari Grad”.
Izvedbeni projekat je obuhvatio sljedeće faze:
- arhitektonski projekat sa detaljima, šemama i predmjerom građevinsko-zanatskih
radova;
- projekat konstrukcije sa statičkim proračunom, planovima konstrukcija i detaljima
armature;
- projekat vodovoda i kanalizacije sa predmjerom radova;
- projekat jake i slabe struje sa predmjerom radova;
- projekat gasne instalacije i grijanja sa predmjerom radova;
- projekat vanjskog uređenja.
Ugovor je uspješno realizovan, a vrijednost usluge izrade izvedbenog projekta je
17.550,00 KM sa uključenim PDV-om.
c)
Izrada izvedbenog projekta ograde oko parcele i kuće Kolar – Tunel spasa
Na osnovu ugovora sa projektnom kućom “PanProjekt” d.o.o. Hadžići, urađen je
“Izvedbeni projekat ograde oko parcele i kuće Kolar – Tunel spasa”.
5
Poštujući projektni zadatak, a shodno stvarnoj situaciji na terenu dato je projektno
rješenje. Ograda u svemu prati stanje na terenu.
Ugovor je uspješno realizovan, a vrijednost usluge izrade projekta je 4.095,00 KM sa
uračunatim PDV-om.
d)
Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za Centralno spomen
obilježje u Hadžićima, Općina Hadžići
Nosilac izrade projektne dokumentacije za Centralno spomen obilježje u Hadžićima
je Općina Hadžići. Realizaciju ovog projekta finansijski je podržao Fond memorijala
Kantona Sarajevo, i to u vrijednosti od 5.000,00 KM.
Pored izrade navedenih projektnih dokumentacija, izvršene su i manje usluge,
neophodne za izradu pojedinih projekata i pribavljanja saglasnosti, a to su:
- Izvještaj o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla platoa
"Žute tabije". Usluge obavila firma „Pigip“ d.o.o. Sarajevo, a vrijednost usluge je 1.404,00
KM sa PDV-om.
- Aproksimativni predmjer i predračun građevinsko-zanatskih radova adaptacije i
djelimične rekonstrukcije glavnog i pratećeg objekta uz kuću porodice Kolar. Usluge je
obavila firma "PPG" d.o.o. Sarajevo, a vrijednost usluge je 2.340,00 KM sa PDV-om.
Za manja mezarja, locirana u prigradskim naseljima, kao i za projekte sanacije i
rekonstrukcije za spomen obilježja i manje sadržaje na mezarjima, projektna dokumentacija
je rađena u Fondu memorijala – Odjeljenje za tehničke poslove. Urađena su projektna
rješenja za radove na sljedećim objektima:
-
sanacija panoa uz spomen obilježje stranim diplomatama na Igmanu;
sanacija pješačkih kapija na mezarju Jarčedoli, Općina Stari Grad;
sanacija staza na mezarjima Buća Potok i Žiš, Općina Novi Grad;
sanacija stepenica, staza i santrača na mezarjima Veliko polje i Mrazište na Igmanu;
sanacija spomen obilježja na Vratniku;
sanacija spomen obilježja iz perioda NOB-a 1941.-1945. godine, na Igmanu;
sanacija biste Narodnom heroju Hasanu Brkiću, ispred Ekonomske škole u Novom
Sarajevu;
izrada spomen ploče Narodnom heroju Franji Kluzu, u dvorištu OŠ Mehmed-beg
Kapetanović Ljubušak.
Pribavljene su urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje za sljedeća
mezarja i objekte:
-
za Mevlevijsku tekiju u sklopu ŠSM Kovači pribavljeno je odobrenje za građenje;
podnesen zahtjev za urbanističku saglasnost za ogradu oko kuće i parcele Kolara –
Tunel spasa;
6
2.
Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači
a)
Izgradnja objekta „Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači“, Općina Stari
Grad
Ugovorom sa firmom „Mipro-Gradnja“ d.o.o. Ilijaš, izvode se radovi na ovom objektu,
a sve u skladu sa Regulacionim planom izgradnje ŠSM Kovači („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj:17/99), i prema Izvedbenom projektu projektne kuće „ARCO“ a.d. Sarajevo.
Izgradnja je počela u 2008. godini. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 4.234.780,65
KM sa PDV-om. U toku 2008. godine izvedeni su zemljani radovi, konstruktivni i
armiranobetonski radovi na matičnom objektu, kojim je u osnovi natkrivena dvorana
kružnog oblika sa pratećim prostorijama prema ulici Širokac. Također su izvedeni i radovi
na obezbjeđenju stabilnosti starog mezarja, koje je u neposrednoj blizini budućeg objekta,
ugradnjom šipova. Vrijednost izvedenih radova u 2008. godini je 1.028.895,71 KM sa PDVom.
U 2009. godini izvedeni su radovi na instalacijama (mašinske, elektro, vodovda i
kanalizacije), zidarski radovi unutar objekta, radovi na izolaciji i dijelom podopolagački
radovi unutar objekta. Na vanjskom dijelu objekta, urađeni su armiranobetonski radovi
tribina amfiteatra, vanjska izolacija natkrivene kružne dvorane, nasip iznad pratećih
prostorija i planiranje terena oko objekta. Za ove radove u toku 2009. godine utrošeno je
956.753,77 KM sa PDV-om.
Tokom 2010. godine urađeni su kamenorezački radovi u objektu i na tribinama
amfiteatra, radovi na pokrivanju unutrašnje ulice staklom na inoksnoj konstrukciji, zatim
unutrašnji završni radovi zidova i djelom bravarski radovi. Radovi realizovani u ovoj godini
su vrijednosti 909.509,87 KM sa PDV-om.
Izgradnja objekta je nastavljena i u 2011. godini, kad su završeni svi kamenorezački
radovi, kako na tribinama i centralnoj pozornici, tako i u unutrašnjosti objekta. Višestrukom
analizom i planiranom organizacijom ŠSM Kovači, tokom ove godine konkretnije je
definisana namjena ovog objekta. Naime, prvobitna namjena podrazumijevala je dvoranu
kao izložbeni prostor, kapaciteta cca 100 sjedećih mjesta, trgovke, abdesthane i druge
prateće sadržaje, međutim nakon jasnijeg definisanja namjene ovog objekta, dvorana je
predviđena kao multimedijalna, kapaciteta cca 350 sjedećih mjesta, predviđen je i Muzej
opsade Sarajeva sa potrebnim pratećim prostorima.
Urađen je projekat enterijera koji je za sobom povukao i izmjene instalacija unutar
objekta. Sve ove promjene zahtijevale su i promjene u untrašnjosti objekta u smislu
probijanja dodatnih otvora, novih pregrada, te izmjena na elektro i mašinskim instalacijama
koje su urađene. Tokom ove godine urađeni su i svi bravarski radovi iz osnovnog ugovora
koji se ne mijenjaju projektom enterijera, zatim gips-kartonski, keramičarski i molerskofarbarski radovi, tamo gdje nisu izmjenjeni projektom enterijera. Ukupna vrijednost
realizovanih radova u ovoj godini je 1.012.055,00 KM sa PDV-om. Grad Sarajevo je u ovoj
godini podržao ovaj projekat sa 20.000,00 KM, ostatak je iz budžeta Fonda memorijala.
Prema dinamičkom planu predviđeno je da se ovaj objakat završi u toku 2011.
godine, ali kako je došlo do izmjena projektne dokumentacije, uzrokovane izradom projekta
enterijera, znatno su usporeni radovi na završetku objekta, tako da su radovi nastavljeni i u
2012. godini. U toku 2012. godine nastavljeno je izvođenje radova na objektu, izvršena je
zaštita kamena, urađene su pregrade u mokrim čvorovima i garderobama, gasne instalacije
7
su završene, kao i izmjene na elektro-instalacijama. Urađeni su svi priključci komunalne
infrastrukture. U multimedijalnoj sali završeni su gipsarski i molersko farbarski radovi.
Od ugovorenih radova sa firmom Miprogradnja ostao je dio nezavršenih radova na
mašinskim instalacijama i otklanjanje primjedbi koje su konstatovane od strane Komisije za
interni tehnički prijem radova. Ostali radovi na objektu su vezani za enterijer i oni će biti
predmet novog ugovora, kad se za to obezbijede finansijska sredstva. U toku 2012. godine
u ovaj objekat je investiran 245.594,91 KM sa uračunatim PDV-om.
Nadzor nad izvođenjem radova vodi stručni tim Zavoda za izgradnju Kantona
Sarajevo. Prilog br. 1
b)
Izrada i montaža kranova, i izvođenje bravarsko-limarskih radova u
multimedijalnoj sali objekta „Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači“,
Općina Stari Grad
Sa firmom „Albera“ d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za izradu i montažu kranova,
i izvođenje bravarsko-limarskih radova u multimedijalnoj sali objekta Amfiteatar i
auditorijum u sklopu ŠSM Kovači.
Radovima na izradi i montaži kranova obuhvaćeno je izvođenje bravarskih radova
na nosačima krana D1 i D1a u stropu multimedijalne dvorane, te kopči za motor D2 u
multimedijalnoj sali, ukupne vrijednosti 9.527,31 KM sa uračunatim PDV-om.
Bravarsko-limarski radovi u multimedijalnoj sali obuhvatili su sljedeće radove: izrada
i montaža demontažnih maski klima difuzora; izrada i montaža konstrukcije kabine tehničke
režije; izrada i montaža konstrukcije kabine za prevodioce. Vrijednost ovih radova je
24.985,35 KM sa uračunatim PDV-om.
Nadzor nad izvođenjem radova vodio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Projekat je uspješno realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 2
c)
Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacije za objekat „Amfitetar i
auditorijum u sklopu ŠSM Kovači“, Općina Stari Grad
Sa firmom „A&V oprema“ d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za nabavku i ugradnju
video opreme i automatizacije za objekat Amfitetar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači.
Ugovorom je obuhvaćena nabavka i ugradnja opreme za automatizaciju objekta.
U toku 2012. godine nabavljena je sva ugovorena oprema, a jedan dio opreme,
prema nalogu direktora Fonda memorijala, i uz preporuku stručnog nadzora, a iz razloga
nekompatibilnosti već ugrađenih rasvjetnih tijela, nije ugrađena, s tim da će ova oprema biti
ugrađena prilikom ugradnje opreme, koja će biti nabavljena i ugrađena u drugoj fazi.
Vrijednost ugovorenih radova je 58.488,30 KM sa PDV-om. Nadzor nad izvođenjem
radova vodio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Ugovor je uspješno realizovan i
izvršen je interni tehnički prijem.
d)
Nabavka i ugradnja audio opreme za objekat „Amfiteatar i auditorijum u
sklopu ŠSM Kovači“, Općina Stari Grad
Sa firmom „Atikos“ d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za nabavku i ugradnju audio
opreme za objekat Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači.
8
Sva ugovorena opreme ja nabavljena, dio opreme je i ugrađen, a neugrađena
mobilna oprema (mikrofoni, stalci, kontroler, kablovi), je upakovana i obilježna te data
predstavnicima investitora na daljnje skladištenje u prostorjama Fonda memorijala, do
puštanja objekta u funkciju.
Vrijednost ugovorenih radova je 58.490,65 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Ugovor je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem.
e)
Nabavka i ugradnja rasvjete za objekat „Amfiteatar i auditorijum u sklopu
ŠSM Kovači“, Općina Stari Grad
Sa firmom „A&V oprema“ d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za nabavku i ugradnju
rasvjete za objekat Amfitetar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači. Ugovorom je obuhvaćena
nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela i ostalog potrebnog materijala. Vrijednost ugovorenih
radova je 31.992,48 KM, sa uračunatim PDV-om.
U 2012. godini uplaćen je avans 15.996,24 KM, za nabavku opreme. Realizacija
ugovora bit će nastavljena u 2013. godini. Nadzor nad izvođenjem radova vodi Zavod za
izgradnju Kantona Sarajevo.
f)
Priključak na vodovodnu mrežu objekta „Amfitetar i auditorijum u sklopu ŠSM
Kovači“, Općina Stari Grad
U saradnji sa javnim preduzećem KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo,
izvršen je priključak objekta Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači, na vodovodnu
mrežu. Ukupna vrijednost sredstava utrošenih za priključak je 1.783,43 KM, sa uračunatim
PDV-om.
g)
Priključak na gasnu mrežu objekta „Amfitetar i auditorijum u sklopu ŠSM
Kovači“, Općina Stari Grad
U saradnji sa javnim preduzećem KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, izvršen je
priključak objekta Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači, na gasnu mrežu. Ukupna
vrijednost sredstava utrošenih za priključak je 2.679,07 KM sa uračunatim PDV-om.
h)
Izgradnja objekta „Mevlevijska tekija u sklopu ŠSM Kovači“, Općina Stari Grad
U 2012. godini započela je izgradnja objekta Mevlevijska tekija u sklopu ŠSM
Kovači. Naime, Fond memorijala je ustupio projekat Mevlevijske tekije na Kovačima,
Turskoj organizaciji za koordinaciju i razvoj BiH, TIKA-i, koja je preuzela finansiranje
izgradnje cjelokupnog objekta. TIKA je odabrala izvođača radova, firmu Džekos d.o.o.
Sarajevo, sa kojom je potpisala ugovor za izvođenje radova, ukupne vrijednosti 402.480,00
€, sa uračunatim PDV-om (799.124,04 KM).
U ovoj godini urađeno je oko 45% radova, odnosno svi zemljani i grubi građevinski
radovi.
9
Radovi će biti nastavljeni u 2013. godini, kada je planiran i završetak izgradnje
objekta. Nadzor nad izvođenjem radova vodi stručni tim Zavoda za izgradnju Kantona
Sarajevo. Prilog br. 3
3.
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca na području Kantona Sarajevo
a)
Izgradnja prve faze mezarja „Ravne Bakije“ , Općina Stari Grad
U 2011. godini, sa firmom „Fadž Company“ d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za
izgradnju prve faze mezarja „Ravne Bakije“ – Gornje mezarje. Projektom je predviđena
demontaža postojeće ograde, izgradnja betonskog sokla, te ponovna montaža postojeće
ograde, izgradnja nedostajućih polja, uključujući i kapije, i farbanje cjelokupne ograde na
Gornjem mezarju. Također je predviđena izgradnja ulaznog podesta i pristupnog stepeništa
na ulazu 1, izgradnja česme, te demontaža, čišćenje i ponovno postavljanje postojeće
spomen ploče.
Vrijednost ugovorenih radova je 70.174,18 KM sa uračunatim PDV-om. Realizaciju
ovog projekta podržala je Općina Stari Grad u vrijednosti od 50.000,00 KM.
U 2011. godini realizovano je oko 70% radova na ovom projektu, u vrijednosti
50.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.
U toku 2012. godine izvedeni su preostali radovi: dio zemljanih, betonskih i
armiranobetonskih radova, te radovi koji se odnose na završetak dijela betonskog sokla,
montažu dijela ograde i izgradnju nedostajućih kapija, što je oko 30% od ukupne cijene
projekta, odnosno 20.174,18 KM sa uračunatim PDV-om.
Nadzor nad izvođenjem radova vodio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Projekat je uspješno realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 4
b)
Izgradnja druge faze mezarja „Ravne Bakije“, Općina Stari Grad
Sa firmom „Fadž Company“ d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za izvođenje radova na
izgradnji II faze mezarja „Ravne Bakije“, Općina Stari Grad. Projektom su predviđeni
sljedeći radovi: priprema terena; demontriranje postojeće ograde; ručni iskop zemlje za
temelje; nasipanje šljunka; izrada betonskih temelja za ogradu i kapije; izrada betonskog
ogradnog i potpornog zida i betonskih stepenica; popločanje ulaznog podesta, pristupne
staze i stepeništa kamenim pločama tip „Hreša“; izrada i ugradnja kamenih ivičnjaka od
kamena tip „Hreša“; ugradnja postojećih elemenata ograde; izrada i ugradnja novih
elemenata ograde; postavljanje kanti za otpatke; sađenje sadnica ukrasnog rastinja. Ovim
ugovorom predviđeno je postavljanje ograde, ukupne dužine cca 560 m.
Vrijednost ugovorenih radova je 93.307,79 KM sa uračunatim PDV-om. Realizaciju
ovog projekta podržala je Općina Stari Grad u vrijednosti 27.992,33 KM, i preduzeće BH
Telecom d.d., jednokratnom finansijskom pomoći u vrijednosti 1.600,00 KM.
U 2012. godini realizovano je oko 52% radova na ovom projektu, u vrijednosti
48.784,02 KM sa uračunatim PDV-om. Izvedeni su sljedeći radovi: pripremni radovi,
zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, dio kamenorezačkih radova
(popločanje pristupne staze, popločanje dijela ulaznog podesta i popločanje dijela
stepeništa), i dio bravarskih radova (pregled i ugradnja postojećih elemenata ograde i
izrada i ugradnja jednog dijela novih elemenata ograde).
10
Realizacija ugovora bit će nastavljena i u 2013. godini, kada će biti završeno
preostalih oko 48% radova. Nadzor nad izvođenjem radova vodi Zavod za izgradnju
Kantona Sarajevo. Prilog br. 4
c)
Izgradnja ograde na jednoj parceli mezarja Hambina carina – Širokača, Općina
Stari Grad - prva faza
Sa firmom „Fadž Company“ d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za izvođenje radova na
izgradnji I faze jedne parcele mezarja Hambina Carina – Širokača, Općina Stari Grad.
Prvom fazom su obuhvaćeni radovi na izgradnji ograde na dionici A i B mezarja, odnosno
priprema terena, demontiranje postojeće ograde i kapija, rušenje dijela kamenog zida,
izmještanje stubova NN mreže iz zone izvođenja radova, izmještanje natpisa za kombi
stajalište, iskop zemlje za temelje, izgradnja betonskog sokla, popločanje ulaznih podesta,
platoa i stepeništa, ugradnja kamenih ivičnjaka, zidanje kamenog zida, popravka kamenog
vijenca na kamenoj podzidi, te ugradnja elemenata ograde od metala, ukupne dužine cca
250 m.
Vrijednost ugovorenih radova je 41.078,93 KM sa uračunatim PDV-om. Realizaciju
ovog projekta podržala je Općina Stari Grad u vrijednosti 17.007,67 KM. Nadzor nad
izvođenjem radova vodio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Projekat je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem. Prilog br. 5
d)
Izgradnja druge faze mezarja „Trebečaj II“ , Općina Trnovo
Sa firmom „Fadž Company“ d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za izgradnju druge faze
mezarja „Trebečaj II“, Općina Trnovo. Izgradnja prve faze mezarja „Trebečaj II“,
realizovana je u 2010. godini. Prva faza je obuhvatila sljedeće radove: izgradnju prilaznog
stepeništa, ulazne kapije, postamenta sa nazivom mezarja, platoa i spomen obilježja za
odavanje počasti šehidima i poginulim borcima.
Drugom fazom su obuhvaćeni sljedeći radovi: demontaža ostataka postojeće žičane
ograde, izgradnja betonskog sokla, te izrada i ugradnja metalne ograde, ukupne dužine cca
255 m.
Vrijednost ugovorenih radova je 42.946,95 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodila je Općina Trnovo. Projekat je uspješno realizovan i izvršen je
interni tehnički prijem radova. Prilog br. 5
4.
Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja, koji tretiraju period odbrane
RBiH, 1992.-1995. godina, na području Kantona Sarajevo
a)
Izgradnja spomen obilježja Lokve, Općina Hadžići
U 2011. godini, sa firmom „Klesar“ d.o.o. Hadžići, sklopljen je Ugovor za izgradnju
spomen obilježja Lokve, Općina Hadžići. Spomen obilježje se nalazi u blizini džamije.
U okviru ovog spomen obilježja predviđena je izgradnja tipske kapije, česme, spomen
ploče, te popločanje platoa. Kapija je tipska, rađena od betona, a čine je dva stuba ovalnog
11
oblika, koji prelaze u luk, koji simbolizira položaj ruku pri učenju El-Fatihe. Česma je rađena
od kamena, kao i spomen ploča, koju čine tri kamene ploče, koje na gornjoj ravni imaju
vijenac. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 84.989,63 KM sa PDV-om. Izgradnja ovog
spomen obilježja je rađena u saradnji sa Općinom Hadžići.
U 2011. godini izveden je samo dio radova, u vrijednosti od 36.233,86 KM sa PDVom. Općina Hadžići je obezbjedila 20.000,00 KM, a Fond memorijala 16.233,86 KM.
U 2012. godini izvedeni su preostali radovi na izgradnji spomen obilježja Lokve,
ukupne vrijednosti 48.746,88 KM sa uračunatim PDV-om. Općina Hadžići je obezbijedila
sredstva u vrijednosti 28.746,88 KM, a Fond memorijala sredstva u vrijednosti 20.000,00
KM, od čega je 1.600,00 KM, obezbjeđeno iz donacije BH Telecoma d.d.
Ukupna vrijednost izvedenih radova je 84.980,74 KM, sa uračunatim PDV-om.
Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Općina Hadžići. Ugovor je uspješno realizovan i
izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 6
b)
Sufinansiranje završetka izgradnje spomen obilježja u Mrakovu „Spomen
česma Kondžilo“, Općina Ilijaš
Nosilac realizacije projekta izgradnje spomen obilježja u Mrakovu „Spomen česma
Kondžilo“ je Općina Ilijaš. Fond memorijala Kantona Sarajevo je, putem sporazuma o
sufinansiranju projekata Općine Ilijaš, br. 13-01-02-144/12, od 23.04.2012. godine,
sufinansirao realizaciju ovog projekta, u vrijednosti 2.500,00 KM.
c)
Sufinansiranje II faze izgradnje Centralnog spomenika – spomen obilježja
žrtava oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, Općina Ilidža
Općina Ilidža je nosilac realizacije projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja
žrtava oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine na Ilidži. Realizaciju II faze ovog projekta
finansijski je podržao Fond memorijala, i to u vrijednosti od 20.000,00 KM. Nadzor nad
izvođenjem radova vodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Projekat je u fazi realizacije.
Prilog br. 6
d)
Izrada spomen ploče logorašima ispred Šoping centra na Grbavici, Općina
Novo Sarajevo
Sa preduzećem OD "ŠELE", Hadžići, potpisan je ugovor za izradu spomen ploče
logorašima, ispred Šoping centra na Grbavici, Općina Novo Sarajevo. Ovim ugovorom
obuhvaćeni su radovi na prvoj fazi projekta, odnosno priprema terena i ručni iskop zemlje
za temelje spomen ploče, izrada betonske temeljne trake, izrada betonskog postamenta,
oblaganje postamenta kamenom – granit jablanica, izrada i postavljanje ploče od bijelog
mermera, te graviranje teksta na istoj.
Vrijednost izvedenih radova je 4.711,70 KM bez PDV-a, jer izvođač nije PDV
obveznik. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda memorijala.
Ugovor je uspješno realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 7
12
5.
Rekonstrukcija i sanacija spomenika iz NOR-a 1941.-1945. godina, na području
Kantona Sarajevo
a)
Sufinansiranje sanacije spomen obilježja učesnicima NOR-a 1941.-1945. u
Krivoglavcima, Općina Vogošća
Nosilac realizacije projekta sanacije spomen obilježja učesnicima NOR-a 1941.1945. u Krivoglavcima je Općina Vogošća. Fond memorijala Kantona Sarajevo je, putem
sporazuma o sufinansiranju projekata Općine Vogošća, br. 13-14-02-448/11, od
27.03.2012. godine, sufinansirao realizaciju ovog projekta, u vrijednosti 5.000,00 KM.
Projekat je uspješno realizovan. Prilog br. 8
b)
Izrada i postavljanje spomen ploče Franji Kluzu, u dvorištu OŠ „Mehmed-beg
Kapetanović Ljubušak“, Općina Centar
Sa firmom „HM-Tenax“ d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za izradu i postavljanje ploče
Franji Kluzu u dvorištu OŠ Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Općina Centar. Ugovorom
je predviđena nabavka materijala i izrada ploče dim 60x50 cm, i debljine 3 cm, od crnog
granita sa likom Franje Kluza i odgovarajućim tekstom.
Vrijednost ugovorenih radova je 503,10 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda memorijala. Projekat je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 8
c)
Sanacija spomen obilježja iz NOB-a 1941.-1945., koje se nalazi na Velikom
polju na Igmanu
Sa preduzećem OD "ŠELE", Hadžići, potpisan je ugovor za sanaciju spomen
obilježja iz NOB-a 1941.-1945., koje se nalazi na Velikom polju na Igmanu. Ugovorom je
predviđena demontaža postojećih kamenih elemenata od masiva, koji su pomjereni iz
ležišta ili se nalaze iza leđa spomenika, i ponovna montaža istih; te nabavka crnog granita,
sječenje i obrada kamenih elemenata, te montaža novih elmenata na mjesta gdje isti
nedostaju.
Vrijednost izvedenih radova je 8.450,00 KM bez PDV-a, jer izvođač nije PDV
obveznik. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Općina Hadžići. Projekat je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 9
d)
Rekonstrukcija biste Hasanu Brkiću ispred Ekonomske škole, Općina Novo
Sarajevo
Sa akademskim skulptorom, iz Sarajeva, Enesom Sivcem, potpisan je ugovor o
autorskom djelu za rekonstrukciju biste Hasanu Brkiću, ispred Ekonomske škole, Općina
Novo Sarajevo. Vrijednost ugovorenih radova je 19.400,00 KM bez pripadajućih poreza i
doprinosa. Grad Sarajevo je podržao realizaciju ovog projekta, i obezbijedio sredstva u
visini od 15.000,00 KM
13
U toku 2012. godine realizovan je dio radova, odnosno prva stavka iz ugovorenog
predmjera – modelovanje po fotografijama u modelarskoj masi-glini. Vrijednost izvedenih
radova je 9.065,50 KM bez pripadajućih poreza i doprinosa.
U 2013. godini će biti nastavljni radovi po ovom Ugovoru. Nadzor nad izvođenjem
radova vodi Komisija sastavljena od predstavnika Fonda memorijala i predstavnika
Udruženja antifašista i boraca NOR-a Općine Novo Sarajevo. Prilog br. 9
6.
Rekonstrukcija i sanacija spomenika i drugih sadržaja koji tretiraju period
odbrane BiH 1992.-1995. godina, na području Kantona Sarajevo
a)
Sufinansiranje rekonstrukcije i adaptacije Centralnog spomen obilježja,
Općina Vogošća
Nosilac realizacije projekta rekonstrukcije i adaptacije Centralnog spomen obilježja
je Općina Vogošća. Fond memorijala Kantona Sarajevo je, putem Sporazuma o
sufinansiranju projekata Općine Vogošća, br. 13-14-02-448/11, od 27.03.2012. godine,
sufinansirao realizaciju ovog projekta, u vrijednosti 3.000,00 KM. Projekat je uspješno
realizovan. Prilog br. 10
b)
Sufinansiranje rekonstrukcije spomen obilježja „Nišan“ na K. Glavi, Općina
Vogošća
Nosilac realizacije projekta rekonstrukcije spomen obilježja „Nišan“ na K.Glavi je
Općina Vogošća. Fond memorijala Kantona Sarajevo je, putem sporazuma o sufinansiranju
projekata Općine Vogošća, br. 13-14-02-448/11, od 27.03.2012. godine, sufinansirao
realizaciju ovog projekta, u vrijednosti 3.000,00 KM. Projekat je uspješno realizovan. Prilog
br. 10
c)
Sanacija spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na Vratniku, Općina
Stari Grad
Sa firmom "BALKAN KAMEN" d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za sanaciju
spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na Vratniku, Općina Stari Grad.
Ovim ugovorom obuhvaćeni su sljedeći radovi: demontaža oštećenih kamenih ploča, te
nabavka i ugradnja novih, čišćenje neoštećenih kamenih ploča štokovanjem, brušenje
kamene fontane, brušenje i farbanje drvene konstrukcije, krečenje spomen obilježja, te
učvršćivanje prozora.
Vrijednost izvednih radova je 1.740,11 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda memorijala. Ugovor je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 11
d)
Sanacija panoa na spomen obilježju stranim diplomatama na Igmanu
Sa firmom "FADŽ COMPANY" d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za sanaciju panoa
na spomen obilježju stranim diplomatama na Igmanu. Naime, Ministarstvo odbrane BiH
se obratilo Fondu memorijala sa zahtjevom da se ispravi ime, odnosno prezime
diplomate Roberta Fraesure-a, koje je pogrešno ispisano. Izlaskom na teren
14
ustanovljeno je da je prezime pogrešno ispisano, ali i da je ploča na kojoj je napisan
tekst oštećena te da je treba zamijeniti. Ugovorom su obuhvaćeni radovi na demontaži
oštećene ploče, te izradi i montaži nove ploče, sa ispravnim ispisom prezimena
Freasure.
Vrijednost izvedenih radova je 351,00 KM, sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda memorijala. Ugovor je uspješno
realizovan. Prilog br. 11
7.
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja, izvan
područja Kantona Sarajevo
a)
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Rogatici – selo Vragolovi i
Karačići, Općina Rogatica
Nosilac projekta izgradnje spomen obilježja je Udruženje građana za povratak
poginulih, izbjeglih i raseljenih Rogatičana. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona
Sarajevo putem Fonda memorijala, podržalo je realizaciju ovog projekta jednokratnom
finansijskom pomoći, u iznosu od 4.000,00 KM. Ovim projektom obuhvaćena je izgradnje
hair česmi u četiri sela – Vragolovi, Surovi, Karačići i Varošišta. Projekat je uspješno
realizovan.
b)
Sufinansiranje izgradnje II faze šehidskog mezarja u Solunu, Općina Olovo
Nosilac projekta izgradnje II faze šehidskog mezarja u Solunu je Medžlis islamske
zajednice Olovo. Ovom fazom su obuhvaćeni radovi na izgradnji šehidske kapije,
popločanja i parkinga. Fond memorijala Kantona Sarajevo je učestvovao u realizaciji ovog
projekta, jednokratnom finansijskom pomoći, u vrijednosti od 15.000,00 KM. Projekat je
uspješno realizovan. Prilog br. 12
c)
Sufinansiranje izgradnje hair česme šehidima u selu Pribišići, MZ Strgačina,
Općina Rudo
Nosilac projekta izgradnje hair česme šehidima, u selu Pribišići, je Udruženje
građana izbjeglih i raseljenih lica Općine Rudo. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona
Sarajevo, putem Fonda memorijala, podržalo je realizaciju prve faze ovog projekta,
jednokratnom finansijskom pomoći, u iznosu od 2.500,00 KM. Projekat je uspješno
realizovan.
d)
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja šehidima u naselju Mičivode,
Općina Sokolac
Nosilac projekta izgradnje spomen obilježja šehidima u naselju Mičivode, Općina
Sokolac, je Medžlis islamske zajednice Rogatica. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona
15
Sarajevo, putem Fonda memorijala, podržalo je realizaciju ovog projekta, jednokratnom
finansijskom pomoći, u iznosu od 3.500,00 KM. Projekat je uspješno realizovan.
e)
Sufinansiranje izgradnje centralnog spomen obilježja šehidima Modriče i
Vukosavlja, Općina Modriča
Nosilac projekta izgradnje spomen obilježja šehidima Modriče i Vukosavlja je
Medžlis islamske zajednice Modriča. Fond memorijala je podržao realizaciju ovog projekta i
obezbijedio sredstva u visini od 1.600,00 KM, iz donacije BH Telecoma d.d. Projekat je u
fazi realizacije.
f)
Sufinansiranje izgradnje šehidskog mezarja u Starom Vitezu, Općina Vitez
Nosilac realizacije projekta izgradnje šehidskog mezarja u Starom Vitezu je Medžlis
islamske zajednice Vitez. Fond memorijala je podržao realizaciju ovog projekta i
obezbijedio sredstva u visini 1.500,00 KM, iz donacije BH Telecoma d.d. Projekat je u fazi
realizacije. Prilog br. 12
g)
Sufinansiranje izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenja spomen obilježja,
mezarja i grobalja
Nosilac realizacije projekta izgradnje, sanacije, dogradnje i uređenja spomen
obilježja, mezarja i grobalja je Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog
kantona. Fond memorijala je podržao realizaciju ovog projekta i obezbijedio sredstva u
visini od 1.600,00 KM, iz donacije BH Telecoma d.d. Projekat je u fazi realizacije.
8.
Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima
i umrlim borcima Armije RBiH, i roditeljima šehida/poginulih boraca
U toku 2012. godine Fond memorijala KS je, preko više izvođača, vršio izradu i
postavljanje nišana/spomenika na mezarjima u Kantonu Sarajevo, ali i izradu šehidskih
nišana za šehide ukopane van Kantona Sarajevo, kao i u manjem entitetu. U masovnim
grobnicama širom BiH svake godine pronađe se određeni broj šehida/poginulih boraca koji
budu exhumirani i ukopani u Kantonu Sarajevo, a za koje Fond memorijala KS kontinuirano
postavlja nišane/nadgrobne spomenike. Također Fond memorijala KS kontinuirano
postavlja jedinstvena obilježja za umrle veterane odbrambeno-oslobodilačkog rata, kao i
nišane roditeljima šehida kojima je poginulo jedino dijete ili imaju jedno ili više djece koja su
nesposobna za privređivanje.
Realizaciju projekta, izrade i postavljanja nišana i nadgrobnih spomenika podržali
su: Općina Ilidža 10.000,00 KM, Općina Centar 30.000,00 KM, Općina Novi Grad
20.000,00 KM, i Grad Sarajevo 20.000,00 KM.
16
U toku 2012. godine ukupno je urađeno 213 pari nišana (19 pari u Republici Srpskoj
i drugim Kantonima i 194 para na području Kantona Sarajevo), 3 nadgrobna spomenika i
85 temelja, za što je utrošeno 173.080,03 KM .
a)
Izrada i postavljanje armirano-betonskih temelja za nišane i spomenike
šehidima, poginulim borcima, umrlim braniteljima Armije RBiH i roditeljima
poginulih boraca na gradskim grobljima na kojima upravlja KJKP „Pokop“d.o.o.
Sarajevo
Na osnovu ugovora sa preduzećem KJKP “Pokop” d.o.o. Sarajevo, realizovano je
izvođenje građevinskih radova na izradi i postavljanju armirano-betonskih temelja za nišane
i spomenike šehidima, poginulim borcima, umrlim braniteljima Armije RBiH, i roditeljima
poginulih boraca, na gradskim grobljima kojima ovo preduzeće upravlja. Ugovoreni su
sljedeći radovi:
- 22.050,00 KM sa PDV-om, za izradu temelja za 70 pari nišana umrlim braniteljima
Armije RBiH;
- 1.020,00 KM sa PDV-om, za izradu temelja za 3 nadgrobna spomenika umrlim
braniteljima Armije RBiH;
- 3.150,00 KM sa PDV-om, za izradu temelja za 10 pari nišana šehidima Armije
RBiH;
- 1.020,00 KM sa PDV-om, za izradu temelja za 3 nadgrobna spomenika poginulim
borcima Armije RBiH;
- 680,00 KM sa PDV-om, za izradu temelja za 2 nadgrobna spomenika roditejima
poginulih boraca;
- 2.400,00 KM sa PDV-om za popločanje staza na groblju Vlakovo.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 30.320,00 KM sa uračunatim PDV-om.
Ukupna vrijednost radova, izvedenih u 2012. godini je 27.525,00 KM sa uračunatim
PDV-om.
Zbog nedostatka sredstava u 2012. godini nisu realizovani radovi na izradi temelja
za 1 par šehidskih nišana, i 2 nadgrobna spomenika poginulim borcima, kao i dio staza na
mezarju Vlakovo.
Ukupna vrijednost radova koji će biti izvedeni u 2013. godini je 2.795,00 KM sa
uračunatim PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova vodi Zavod za izgradnju Kantona
Sarajevo. Prilog br. 13
b)
Izrada i postavljanje 30 pari šehidskih nišana, zamjena 10 pari oštećenih
šehidskih nišana i izrada i postavljanje 3 spomenika poginulim borcima Armije
R BiH ukopanim na mezarjima/grobljima u KS
Ugovorom sa firmom „Kelsar“ d.o.o. Hadžići, predviđena je izrada i ugradnja 30 pari
šehidskih nišana, zamjena 10 pari oštećenih šehidskih nišana i izrada i ugradnja 3
nadgrobna spomenika poginulim borcima Armije R BiH na gobljima/mezarjima u Kantonu
Sarajevo. Šehidski nišani i nadgrobni spomenici rađeni su prema usvojenom likovnom
rješenju i projektu za tipske šehidske nišane i nadgrobne spomenike poginulim borcima
17
Armije R BiH. Šehidski nišani rađeni su od kamena „Cararra C“, a nadgrobni spomenici za
poginule borce rađeni su od kamena granita „Gabro-Jablanica“.
U toku 2012. godine izvedeni su radovi na izradi i postavljanju 29 pari šehidskih
nišana i zamjeni 10 pari oštećenih šehidskih nišana na mezarjima u Kantonu Sarajevo.
Ukupna vrijednost izvedenih radova je 33.836,51 KM sa uračunatim PDV-om.
U 2013. godini će biti nastavljeni radovi po ovom ugovoru, odnosno bit će postavljen
1 par šehidskih nišana, te 3 nadgrobna spomenika poginulim borcima Armije R BiH.
Vrijednost nerealizovanih radova je 5.446,99 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
kvalitetom kamena i obrade kamena vrši Zavod za geologiju Sarajevo, a nadzor nad
postavljanjem nišana i spomenika vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Prilog br. 14
c)
Izrada bez postavljanja 15 pari nišana šehidima, 10 pari nišana i 1 nadgrobni
spomenik umrlim borcima Armije R BiH ukopanim na mezarjima / grobljima
van Kantona Sarajevo, i izrada i postavljanje 5 pari nišana i 2 nadgrobna
spomenika roditeljima šehida i poginulih boraca ukopanim na
mezarjima/grobljima u Kantonu Sarajevo
Ugovorom sa firmom „HM-Tenax“ d.o.o. Ilidža, predviđena je izrada bez postavljanja
15 pari nišana šehidima, 10 pari nišana i 1 nadgrobni spomenik umrlim borcima Armije R
BiH ukopanim na mezarjima / grobljima van KS, i izrada i postavljanje 5 pari nišana i 2
nadgrobna spomenika roditeljima šehida i poginulih boraca ukopanim na mezarjima /
grobljima u KS. Nišani i nadgrobni spomenici rađeni su prema usvojenom likovnom rješenju
i projektu za tipske šehidske, veteranske i nišane roditeljima šehida, te nadgrobne
spomenike umrlim borcima Armije R BiH i nadgrobne spomenike roditeljima poginulih
boraca Armije R BiH.
Šehidski, veteranski i nišani roditeljima šehida rađeni su od kamena „Cararra C“, a
nadgrobni spomenici za poginule borce, i roditelje poginulih boraca rađeni su od kamena
granita „Gabro-Jablanica“.
U toku 2012. godine izvedeni su radovi na izradi, bez postavljanja, 9 pari šehidskih
nišana, 10 pari nišana umrlim borcima Armije R BiH, i radovi na izradi i postavljanju 5 pari
nišana roditeljima šehida. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 16.198,18 KM sa
uračunatim PDV-om.
U 2013. godini će biti nastavljeni radovi po ovom ugovoru, odnosno izrada 6 pari
šehidskih nišana, 1 nadgrobni spomenik poginulom borcu Armije R BiH, te izrada i
postavljanje 2 nadgrobna spomenika roditeljima poginulih boraca. Vrijednost nerealizovanih
radova je 6.741,66 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad kvalitetom kamena i obrade
kamena vrši Zavod za geologiju Sarajevo, a nadzor nad postavljanjem nišana i spomenika
vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Prilog br. 15
d)
Izrada i postavljanje 150 pari nišana i 3 nadgrobna spomenika umrlim
borcima Armije R BiH, ukopanim na mezarjima / grobljima u Kantonu Sarajevo
Ugovorom sa firmom „Balkan-Kamen“ d.o.o. Ilidža, predviđena je izrada i
postavljanje 150 pari nišana i 3 nadgrobna spomenika umrlim borcima Armije R BiH,
18
ukopanim na mezarjima / grobljima u Kantonu Sarajevo. Nišani i nadgrobni spomenici
rađeni su prema usvojenom likovnom rješenju i projektu za tipske nišane i nadgrobne
spomenike urmlim borcima Armije R BiH. Nišani su rađeni od kamena „Cararra C“, a
nadgrobni spomenici od kamena granita „Gabro-Jablanica“.
Vrijednost izvedenih radova je 95.520,34 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
kvalitetom kamena i obrade kamena vršio je Zavod za geologiju Sarajevo, a nadzor nad
postavljanjem nišana i spomenika vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Ugovor je
uspješno realizovan. Prilog br.16
9.
Sanacija i adaptacjia kuće Kolara i pomoćnog objekta, u sklopu Spomeničkog
kompleksa Tunel spasa
a)
Izvođenje sanacionih radova na pomoćnom objektu kuće Kolara – Tunel
spasa, Općina Ilidža
Sa firmom "FADŽ COMPANY" d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za izvođenje
sanacionih radova na pomoćnom objektu kuće Kolara. Vrijednost izvedenih radova je
3.352,14 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Tehnička
komisija Fonda memorijala. Ugovor je uspješno realizovan i izvršen je interni tehnički
prijem.
b)
Sanacija kuće Kolarovih – objekat Tunel spasa, Općina Ilidža
Sa firmom ZZ "GROSS COMP" Hadžići, potpisan je ugovor za sanaciju kuće
Kolaravih – objekat Tunel spasa. Ugovorom su predviđeni radovi na sanaciji kuće
Kolarovih, u kojoj je smještena muzejska postavka i predviđen kancelarijski prostor, te
pomoćnog objekta u kojem su smješteni: blagajna, kuhinja i sanitarije za turiste. Objekat je
zatečen u dosta lošem stanju, te je bilo neophodno predvidjeti izvođenje građevinskozanatskih radova kojima bi se privremeno, obezbijedio adekvatan prostor za kancelarije, i
muzejsku postavku, do konačnog idejnog rješenja cjelokupnog kompleksa Tunel spasa.
Ugovorom su predviđeni sljedeći radovi: rušenje i demontaža, betonski i armiranobetonski,
zidarski i keramičarski, gipsarski, podopolagački, molersko-farbarski, fasaderski, stolarski,
bravarski, izolaterski, vodoinstalaterski i razni radovi. Vrijednost radova, po osnovnom
ugovoru je 21.046,53 KM sa uračunatim PDV-om.
Obzirom da se ovaj ugovor odnosi na privremenu sanaciju i adaptaciju objekta
specifične namjene, tokom izvođenja radova ukazala se potreba za dodatnim građevinskozanatskim radovima, koji nisu bili predmet osnovnog ugovora, te je potpisan Anex ugovora
za izvođenje naknadnih (nepredviđenih) građevinsko-zanatskih radova na sanaciji kuće
Kolara – objekat Tunel spasa. Vrijednost radova po Anex-u ugovora je 10.483,74 KM sa
uračunatim PDV-om.
Zbog kompleksnosti i specifičnosti objekta, te činjenice da se radi samo privremena
sanacija, do konačnog rješenja, naknadno je odlučeno da se dio radova, ugovorenih po
19
osnovnom ugovoru i Anex-u, neće izvoditi, te je Anex-om II ugovora, definisana ukupna
vrijednost radova, koji će se izvoditi, a to je 31.147,60 KM sa uračunatim PDV-om.
U 2012. godini izveden je dio radova, a to su svi radovi u kancelarijskom prostoru i
na pomoćnom objektu, te dio radova u Muzeju, ukupne vrijednosti 26.056,96 KM sa
uračunatim PDV-om.
U 2013. godini bit će nastavljeni radovi po ovom ugovoru, kada će biti izveden i
ostatak radova u Muzeju, ukupne vrijednosti 5.090,64 KM sa uračunatim PDV-om.
Cjelokupan nadzor nad izvođenjem radova vodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Prilog br. 17
c)
Sanacija elektroinstalacija na kući Kolara – objekat Tunel spasa, Općina Ilidža
Sa firmom „Murssa-engineering“ d.o.o. Zenica, potpisan je ugovor za sanaciju
elektroinstalacija na kući Kolara – objekat Tunel spasa. Ugovorom su obuhvaćeni sljedeći
radovi: radovi na sanaciji elektro instalacija u kancelarijskom prostoru, vanjska rasvjeta,
telefonska i računarska instalacija, te sanacija elektro instalacija u muzejskom prostoru, uz
ugradnju profesionalne rasvjete (reflektori i ugradbene svjetiljke).
Vrijednost ugovorenih radova je 18.924,75 KM, sa uračunatim PDV-om.
U 2012. godini realizovan je dio radova: sanacija dijela elektro instalacija u
kancelarijskom prostoru, dio vanjske rasvjete i telefonska i računarska instalacija, ukupne
vrijednosti 4.434,30 KM sa uračunatim PDV-om.
U 2013. godini će biti nastavljeni radovi o ovom ugovoru. Nadzor nad izvođenjem
radova vodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Prilog br. 18
d)
Izvođenje radova na instalacijama grijanja i gasa u kući Kolara – objekat Tunel
spasa
Sa firmom "Energogas" d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za izvođenje radova na
instalacijama grijanja i gasa u kući Kolara – objekat Tunel spasa. Ugovorom su predviđeni
radovi na instalacijama grijanja, odnosno radijatorsko grijanje, te radovi na gasnim
instalacijama, kojima je obuhvaćena i nabavka i ugradnja plinskog kombi bojlera za
centralno grijanje i pripremu sanitarne vode.
Vrijednost izvedenih radova je 6.344,96 KM, sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Projekat je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 18
e)
Priključak na gasnu mrežu objekta kuća Kolarovih – Tunel spasa, Općina
Ilidža
U saradnji sa javnim preduzećem KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, izvršen je
priključak objekta kuća Kolarovih – Tunel spasa, na gasnu mrežu. Ukupna vrijednost
sredstava utrošenih za priključak je 1.332,78 KM sa uračunatim PDV-om.
20
V KONTINUIRANI POSLOVI
Kontinuirani poslovi podrazumijevaju sljedeće skupine:
A. Uređenje, sanacija i održavanje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca,
kao i spomen obilježja žrtava genocida
B. Izrada prezentacionih materijala, baze podataka i organizacija manifestacija
C. Aktivnosti iz pravne regulative
D. Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova
E. Obavljanje »Unutrašnje službe zaštite«
A
Uređenje, sanacija i održavanje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca,
kao i spomen obilježja žrtava genocida
1. Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja i spomen obilježja putem
Odsjeka za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda memorijala, od 14.09.2005. godine, a u
skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji broj: UO/13-71/05, od 14.09.2005.
godine formiran je Odsjek za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
unutar Odjeljenja za tehničke poslove. Putem ovog Odsjeka, na grobljima, u kojima su
ukopani šehidi i poginuli borci, redovno se obavljaju sljedeći poslovi i zadaci:
-
uklanjanje smetlja, starog i plastičnog cvijeća, košenje trave i uklanjanje iste, ručno
okopavanje mezarja/grobalja kao i čišćenje korova sa platoa i staza unutar mezarja;
sječenje šiblja, skupljanje materijala i odvoz istog na deponiju;
čišćenje snijega sa staza i prilaznih puteva na mezarjima/grobljima šehida i poginulih boraca
tokom zime;
oblikovanje mezara zemljom i busenom;
hortikulturalno uređenje mezarja /grobalja;
zamjena dotrajalih zastava novim;
farbanje ograda, kapija, jarbola i drugih sadržaja na mezarjima/grobljima i spomen
obilježjima;
ostali poslovi koji se odnose na tekuće održavanje mezarja/grobalja.
Na ovaj način se vrši stalno čišćenje i uređenje sljedećih mezarja/grobalja: Prilog br.
19
- područje Općine Stari Grad: ŠSM Kovači, Ulomljenica, Terzibašina, Balibegova,
Nalina, Mahmutovac, Faletići, Toka Džeka, i harem Lubine džamije;
- područje Općine Centar: Kokorovac i Soukbunar;
- područje Općine Hadžići: Kahrimani – Pazarić, Donji Hadžići, Mrazište, Grivići,
Mokrine, Brezovača, Budmolići i Osenik;
- područje Općine Novi Grad: Boljakov potok, Buća potok, Žiš, Ahatovići, Dobrinja i
Pašića mezarje;
- područje Općine Ilidža: Butmir, Hrasnica – Kovači, Stup – Velika drveta, Park
Hrasnica, Donji Kotorac, Spomen obilježje stranim diplomatama na Igmanu, područje oko
Ratne džamije na Igmanu i Spomen obilježje na Golom brdu;
21
- područje Općine Vogošća: Tihovići, Kobilja glava, Ugorsko i Spomen obilježje na
mjestu stradanja mještana sela Ahatovići;
- područje Općine Ilijaš: Misoča, Lješevo i Stari Ilijaš;
- područje Općine Trnovo: Veliko polje, Dejičići, Dujmovići, Kijevo i Šabići.
Putem projekta „Javni radovi“ u ovoj godini angažovano je 15 lica sa Zavoda za
zapošljavanje od kojih su 14 radnika, zajedno sa radnicima Odsjeka za uređenje i
održavanje mezarja, pored mezarja koja se redovno održavaju, dodatno očistili, iskrčili
šiblje i pokosili slijedeća mezarja: Brdo džamija, Paje – Mahmutovac, Vilin potok, Svrake,
Luke – Mokrine, Binježevo, Kućice, Sjeverovići, Delijaš, Barakuša, i prostor oko Ratnog
tunela na Butmiru.
Na sljedećim mezarjima ofarbali su metalnu ogradu: Jarčedoli, Hrasnica – Kovači,
Luke – Mokrine, Binježevo i spomen kosturnica iz NOB-a u Pazariću.
Na mezarjima: Stari Ilijaš, Buća potok i Binježevo, ofarbane su kapije i jarboli.
Ukupno je ofarbano:
989 m metalne ograde;
1 kom. metalnih kapija;
2 x 3 kom. jarbola;
1 kom. betonskih kapija;
Jedna radnica je angažovana na čišćenju Ratne džamije na Igmanu, i
hortikulturalnom uređenju šehidskih mezarja.
2. Fizičko čišćenje i uređenje pojedinačnih grobnih mjesta šehida i
poginulih boraca ukopanih na gradskim grobljima u Kantonu Sarajevo
Za sve šehide i poginule borce ukopane na gradskim grobljima nad kojima
gazduje KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo, Fond memorijala je izdvojio sredstva u iznosu
od 8,00 KM sa uključenim PDV-om, po jednom grobnom mjestu, a na ime takse za
uređenje i održavanje grobnih mjesta. Groblja nad kojima gazduje KJKP „POKOP“ su:
„Lav“, „Pomoćni stadion Zetra“, „Sveti Josip“, „Sveti Marko“, „Vlakovo“, „Obad“ i „Bare“.
Na ovim mezarjima/grobljima ukopano je 1.984 šehida i poginula borca. Vrijednost
ugovora potpisanog sa preduzećem KJKP „POKOP“ je 15.872,00 KM. Prilog br. 2
3. Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca i spomen
obilježja, popravke, sanacije i redovno održavanje građevinskih sadržaja na
grobljima šehida i poginulih boraca i spomen obilježja putem ugovora sa
domaćim pravnim subjektima
a) Ugovorom sa obrtničkom kamenoklesarskom radnjom „ČOLIĆ M“ Ilidža,
urađeno je ispravljanje 75 pari nakrivljenih šehidskih nišana na mezarjima/grobljima u
Kantonu Sarajevo na kojima ne upravlja KJKP Pokop. Vrijednost izvedenih radova je
14.625,00 KM bez PDV-a, jer izvođač nije poreski obveznik. Nadzor nad izvođenjem
22
radova vodila je Stručna komisija Fonda memorijala. Projekat je uspješno realizovan.
Izvršen je interni tehnički prijem. Prilog br. 21
b) Ugovorom sa ateljeom „VIOLET“ Sarajevo, izrađeno je i isporučeno 70
(sedamdeset) komada mesinganih pločica sa logom Jedinice Lasta, koji su postavljeni
na nišane šehida, poginulih i umrlih pripadnika ove jedinice ukopanih na mezarjima u
Kantonu Sarajevo. Vrijednost izvedenih radova je 647,50 KM bez PDV-a, jer dobavljač
ne podliježe PDV-u, nije u navedenom sistemu poreza te isti neće biti uračunat u cijenu.
Ugovor je uspješno realizovan.
c) Ugovorom sa firmom "FADŽ COMPANY" d.o.o. Ilidža, izrađena su i
postavljena tri jarbola za zastave na mezarju Brezovača, Općina Hadžići i sanirani
postojeći jarboli na ŠSM Kovači. Vrijednost izvedenih radova je 2.679,47 KM sa
uračunatim PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda
memorijala. Ugovor je uspješno realizovan i izvršen je interni tehnički prijem. Prilog br.
21
d) Sa firmom „HIDEX“ d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za isporuku zastava za
mezarja šehida i poginulih boraca na području Kantona Sarajevo. Ovim putem
nabavljeno je 32 kompleta (96 komada) sljedećih zastava: državna zastava (zastava
BiH), zastava Armije R BiH i zastava R BiH (ljiljani).
Ukupna vrijednost ove robe je 16.286,40 KM sa uključenim PDV-om. Realizaciju ovog
ugovora podržala je Općina Novi Grad, u vrijednosti 5.000,00 KM. Ugovor je uspješno
realizovan.
e) Sa firmom "HM-TENAX" d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za izradu i
postavljanje santrača i staza oko mezara Narodnog heroja rahmetli Safeta Zajke, u
haremu Ali-pašine džamje u Sarajevu. Vrijednost izvedenih radova je 1.755,00 KM, sa
uračunatim PDV-om. Realizaciju ovog projekta podržala je Općina Novi Grad u iznosu
od 1.755,00 KM. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda.
Ugovor je uspješno realizovan, i izvršen je interni tehnički prijem. Prilog br. 22
f) Ugovorom sa firmom „MITHAT“ d.o.o. Sarajevo, nabavljen je potrošni materijal
za farbanje ograda na grobljima/mezarjima šehida i poginulih boraca na području
Kantona Sarajevo. Ukupna vrijednost robe, nabavljene u ovoj godini je 2.903,90 KM sa
uključenim PDV-om.
g) Sa firmom "BALKAN KAMEN" d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za rezanje
oštećenih, demontiranih nišana u ploče. U toku 2012. godine, izvršeno je rezanje 43 m2
23
granitnih ploča i 25 m2 ploča od bijele hreše i Carrare, što je ukupno 68 m2 kamenih
ploča, slobodne dužine. Vrijednost izvedenih radova je 3.112,20 KM sa uračunatim
PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda memorijala.
Ugovor je uspješno realizovan. Prilog br. 22
h) Sa firmom "FADŽ COMPANY" d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za izvođenje
radova na sanaciji kuće u ulici Širokac br.22 zbog prokišnjavanja. Vrijednost izvedenih
radova je 785,02 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je
Tehnička komisija Fonda memorijala. Ugovor je uspješno realizovan i izvršen je interni
tehnički prijem.
i) Nosilac realizacije projekta rekonstrukcije i sanacije staza na mezarju Orlić je
Općina Vogošća. Fond memorijala Kantona Sarajevo je, putem sporazuma o
sufinansiranju projekata Općine Vogošća, br. 13-14-02-448/11, od 27.03.2012. godine,
sufinansirao realizaciju ovog projekta, u vrijednosti 5.000,00 KM. Projekat je uspješno
realizovan. Prilog br. 23
j) Ugovorom sa firmom „FADŽ – COMPANY“ d.o.o. Ilidža, izvedeni su radovi na
farbanju betonskih prefabrikovanih ograda na sljedećim mezarjima u Kantonu Sarajevo:
1. mezarje Veliko polje – Igman
2. mezarje Mrazište – Igman
3. mezarje Kobilja glava – Vogošća
4.mezarje Boljakov potok – Novi Grad
Ovi radovi obuhvatili su temeljito čišćenje betonskih prefabrikovanih elemenata ograde,
i betonskih dijelova ulazne kapije, te završno bojenje elemenata ograde i kapije
zaštitnom bojom za beton otpornom na sve klimatske uslove. Vrijednost izvedenih
radova je 6.988,76 KM sa uključenim PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je
Tehnička komisija Fonda memorijala. Projekat je uspješno realizovan i izvršen je interni
tehnički prijem. Prilog br. 23
k) Ugovorom sa obrtničkom kamenoklesarskom radnjom „ČOLIĆ M“ Ilidža,
izvedena je sanacija stepenica, staza i santrača na mezarjima Veliko polje i Mrazište na
Igmanu. Vrijednost izvedenih radova je 1.112,70 KM bez PDV-a jer izvođač nije PDV
obveznik. Nadzor nad izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda
memorijala. Ugovor je uspješno realizovan i izvršen je interni tehnički prijem. Prilog br.
24
l) Sa firmom "NEIMARI" d.o.o. Sarajevo, potpisan je ugovor za sanaciju šehidske
kapije na mezarju Veliko polje – Igman. Ugovorom su obuhvaćeni radovi na demontaži
24
oštećenog lima sa jedne strane krovne ploče kapije, te nabavka materijala i opšivanje
jedne strane gornje ploče, betonske kapije ravnim bojenim limom.
Vrijednost izvedenih radova je 1.287,00 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodila je Tehnička komisija Fonda memorijala. Ugovor je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 24
m) Ugovorom sa preduzećem KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, predviđeno je
ispravljanje 55 pari nakrivljenih šehidskih nišana na mezarjima/grobljima u Kantonu
Sarajevo na kojima upravlja ovo preduzeće. Vrijednost ugovorenih radova je 11.583,00
KM sa uračunatim PDV-om.
U toku 2012. godine ispravljeno je ukupno 49 pari nišana. Vrijednost izvedenih
radova je 10.319,40 KM sa uračunatim PDV-om.
U 2013. godini će biti nastavljeni radovi po ovom ugovoru, odnosno bit će
ispravljeno preostalih 6 pari nakrivljenih šehidskih nišana. Vrijednost nerealizovanih
radova je 1.263,60 KM. Nadzor nad izvođenjem radova vodi Zavod za izgradnju
Kantona Sarajevo. Prilog br. 25
n) Sa firmom “GRIZELJ” d.d. Sarajevo, potpisan je ugovor za prepravku
postojećih instalacija u šahtu fontane na ŠSM Kovači. Vrijednost izvedenih radova je
2.796,30 KM, sa uračunatim PDV-om. Ugovor je uspješno realizovan.
o) Sa firmom "FADŽ COMPANY" d.o.o. Ilidža, potpisan je ugovor za sanaciju –
izradu pješačkih kapija, otuđenih sa mezarja Jarčedoli, Općina Stari Grad. Ugovorom su
obuhvaćeni radovi na izradi i montaži četiri željezne pješačke kapije, dimenzija 100x160
cm, od metalnih, kutijastih, pocinčanih profila.
Vrijednost izvedenih radova je 2.143,44 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor nad
izvođenjem radova vodila je Tehnička komisja Fonda memorijala. Ugovor je uspješno
realizovan i izvršen je interni tehnički prijem radova. Prilog br. 26
p) Sa firmom “HM-TENAX” d.o.o. Blažuj, potpisan je ugovor za sanaciju prilaznih
staza na mezarjima Buća Potok i Žiš, Općina Novi Grad. Ugovorom je predviđena
izrada ukupno 114 m staze, širine od 50 do 80 cm, na oba mezarja. Staze su popločane
kamenim pločama "hreša", debljine 6 cm, u cementnom malteru, preko betonske
podloge. Ploče su širine 20 cm i slobodne dužine, štokovane sa oborenim ivicama.
Vrijednost ugovorenih radova je 13.956,81 KM, sa uračunatim PDV-om. Realizaciju
ovog projekta podržala je Općina Novi Grad u vrijednosti 7.000,00 KM.
U 2012. godini izvedeni su radovi na sanaciji prilaznih staza na mezarju Buća
Potok, ukupne dužine 101 m, i ukupne vrijednosti 11.834,78 KM, sa uračunatim PDVom.
U 2013. godini bit će završeni radovi na sanaciji prilaznih staza na mezarju Žiš,
ukupne dužine 13 m, i ukupne vrijednosti 2.122,03 KM sa uračunatim PDV-om. Nadzor
nad izvođenjem radova vodi Tehnička komisija Fonda memorijala. Prilog br. 26
B.Izrada prezentacionih materijala,baze podataka i organizacija manifestacija
25
1. Izrada i štampanje knjiga i publikacija Fonda memorijala, koje
tretiraju lik i djelo šehida i poginulog borca, njegovanje tekovina
odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92-’95. :
a.) Promotivni materijal – afiša „Tunel spasa“
Preuzimanjem „Spomeničkog kompleksa ratni tunel D-B“ započet je projekat
izrade promotivne afiše Tunel spasa, s namjerom da se poboljšaju marketinške
aktivnosti i dobije pisani materijal koji će potencijalnim posjetiocima dati potrebne
uvodne informacije, zainteresirati ih za posjetu kompleksu i pomoći im da lakše
dođu do objekta. Afiša je pripremljena na dva jezika kao zasebna štampa.
Projekat je pripremljen za štampu. Zbog nedostatka sredstava u 2012.godini
projekat štampanja brošura nije realizovan.
d.) Promotivni materijal - „brošura“
U okviru marketinških aktivnosti Sektora za njegovanje tekovina u 2012. godini
započeta je priprema brošure koja predstavlja svojevrsnu „ličnu kartu“ Fonda
memorijala. Brošura je uređena na 36. strana, formata B5 obrezani. Namijenjena
je kao promotivni materijal za besplatno djeljenje. U 2012. godini planirano je
njeno štampanje u paketu sa afišom ali zbog nedostatka sredstava u 2012.godini
projekat nije realizovan. Prilog br. 28
e.) Projekt Heroji oslobodilačkog rata
U 2012. godini nastavljena je saradnja Fonda memorijala sa kantonalnom TVSA i
Ministarstvom za boračka pitanja KS na projektu pod nazivom „Heroji
oslobodilačkog rata“. Projekat podrazumijeva izradu i štampanje 9 filmova
(zadatak TVSA) i fotomonografije, produkcija multimedijalnog DVD-a i
multimedijalni Web site (zadatak Fonda memorijala) o 9 narodnih heroja koji su
odlukom Predsjedništva RBIH proglašeni herojima. U sufinansiranje projekta je
uključeno i Ministarstvo za boračka pitanja KS koje je iz sredstava u 2012. godini
trebalo štampati monografiju. Projekat nije završen ni u 2012. godini zbog
nedostatka sredstava za štampanje fotomonografije. Prilog br. 29
2. Izrada audio i video materijala o projektima Fonda memorijala
kao i liku i djelu šehida i poginulog borca, te njegovanje kulture
sjećanja i tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata '92.-'95.
a.) Produkcija kulturno-muzičkog projekta „Draga moja BiH“
26
U 2012. godini pokrenut je projekat arhiviranja patriotske muzike Vol.II (Vol. I je
bio CD Šehidima BiH). U saradnji sa muzičkom kućom Bosnaton snimljeno je 11
numera koje su na poseban način obilježile period '92.-'95. Snimljen je master i
urađene potrebne predradnje za umnožavanje CD-a. Umnožavanje mastera
planirano je u 2013. godini. Prilog br. 30
b.) Sufinansiranje projekta „Ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“
U saradnji sa Udruženjem Haber sufinansiran je projekat dokumantarnog filma
pod nazivom „Ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva“. Projekat je realizovan u roku i
na obostrano zadovoljstvo. Prilog br. 30
3. Ažuriranje baza podataka
a.) Baza podataka o šehidima/poginulim borcima ukopanim na području
Kantona Sarajevo
Trenutno se u bazi podataka poginulih branitelja ukopanih na
području KS nalaze podaci za 5978 šehida i poginula borca. I to:
- podaci o 4765 šehida i poginula borca za koje je Fond
memorijala postavio spomen obilježje ili je u planu postavljanje
u 2013. godini
- podaci o 1213 šehida i poginula borca za koje je su porodice
postavile spomen obilježja
b) Baza podataka o šehidima/poginulim borcima ukopanim izvan područja
Kantona Sarajevo
U bazi podataka koja sadrži podatke o šehidima i poginulim
borcima ukopanim izvan područja KS, a čije porodice pravo
ostvaruju u Kantonu Sarajevo nalaze se podaci za 465
šehida/poginulih boraca. Broj postavljenih nišana izvan Kantona
Sarajevo daleko je veći jer su u ovoj bazi podaci vezani samo za
pojedinačne zahtjeve
dok je Fond memorijala izvršio
postavljanje ili doniranje jedinstvenih obilježja za daleko veći
broj šehida poginulih boraca gdje se radilo prema ovjerenim
spiskovima prema odluci, sporazumu ili ugovoru o saradnji sa
višim instancama. Ti podaci nisu u odgovarajućoj formi za unos
u bazu.
27
c) Baze podataka umrlih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata
Baza podataka umrlih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata
trenutno je popunjena sa 1120 imena za koje je Fond memorijala
postavio ili treba da postavi jedinstveno obilježje. Ažuriranje ove
baze koja sadrži podatke ratnih vojnih invalida, prvoboraca i
onih koji su odlikovani, a koji su preminuli nakon 22.12.1996.
godine i ukopanih na području Kantona Sarajevo, zavisi samo
od želje njhovih porodica da se postavi jedinstveno obilježje.
e) Baza podataka o spomen obilježjima
Odlukom o izmjeni dopune Odluke o osnivanju Fonda memorijala („Službene
novine Kantona Sarajevo“, broj: 9/06) Fond memorijala obavlja poslove izgradnje
i održavanja spomen obilježja na mjestima stradanja žrtava genocida i pripadnika
oružanih snaga, a sve u kordinaciji sa nadležnim institucijama i tijelima. Kako bi
definisali buduće zadatke ukazala se potreba za kreiranjem centralne evidencije
svih objekata, prostora i obilježja memorijalnog karaktera. Zbog toga je Fond
memorijala pokrenuo projekat kreiranja baze podataka objekata, prostora i
obilježja memorijalnog karaktera.
Kroz ovaj projekat djelomično ili potpuno uneseni su podaci za spomen obilježja
od strane općinskih BIZ-ova kao i spomen prostora koja su u ingerenciji Fonda
memorijala ili je projektovanje, izgradnja ili održavanje povjereno Fondu
memorijala, a nalaze se na teriroriji Kantona Sarajevo. Proces se nastavlja jer je
veći broj obilježja bez kompletne dokumentacije, te samim tim i podaci u ovoj
bazi osvježavaju se dinamikom koja je diktirana saradnjom BIZ-ova sa ostalim
općinskim službama i udruženjima koja su postavljala spomen obilježja što
usporava aktivnosti ma kolika bila angažovanost zaposlenika zaduženih za ovu
Bazu.
4. Distribucija i promocija kulturno-muzičkog projekta Šehidima BIH (CD,
DVD, MC); promocija literarnih zbornika, fotomonografija i kataloga koji
promovišu aktivnosti Fonda memorijala.
a.) U sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti, u saradnji sa SFF-om, a u okviru
manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2012.“ organizirana je besplatna projekcija
filma „U zemlji krvi i meda“ za pripadnike boračkih udruženja i organizacije
porodica šehida i poginulih boraca. Projekcija je održana 01.03.2012. godine u
kinu Meeting Point. Prilog br. 31
b.) U 2012. godini, u okviru akademije u povodu obilježavanja Dana državnosti, a u
okviru manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2012.“, promovisan je dio novog
28
muzičkog materijala „Draga moja BiH“ snimljenog u studiju Bosnaton. Akademija
je održana 25.11.2012. u Narodnom pozorištu. Prilog br. 31
5. Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma u skladu sa kalendarom, kao i
učešće u manifestacijama i programima čiji je cilj očuvanje lika i djela
šehida i poginulog borca, kao i sjećanja na odbrambeno-oslobodilački rat
'92-'95 (Dan šehida, Svi Sveti, Odbrana BIH - Igman i sl.)
a.) Organizacija manifestacije Igman 2012.
Centralni dio obilježavanja tradicionalne manifestacije Odbrana BiH – Igman
2012. održan je u mjesecu julu na prostorima planine Igman. Organizacija
manifestacije je, kao i prethodnih godina najvećim dijelom realizovana preko
Fonda memorijala. Fond memorijala je, kao nosilac organizacionih aktivnosti,
pružio administrativnu podršku manifestaciji, u tehničkom smislu korišteni su
raspoloživi kapaciteti Fonda memorijala, za novčane transakcije korišten je
donatorski račun Fonda, a u realizaciji aktivnosti učestvovali su uposlenici iz sva
četiri sektora Fonda memorijala. Fond memorijala je koordinirao svim
aktivnostima i nadzirao njihovu realizaciju, što se vidi iz Izvještaja Izvršnog
odbora manifestacije. Generalni zaključak je da je ovogodišnja organizacija na
nivou prethodnih manifestacija i da je ideja obilježavanja Dana nezavisnosti i
Dana državnosti u okviru manifestacije kvalitativan iskorak i taj trend treba
nastaviti i u narednom periodu. U oktobru mjesecu, u organizaciji Ministarstva za
pitanje boraca USK i Općine Cazin održam je okrugli stol na temu:
“GEOPOLITIČKI ZNAČAJ UNSKO-SANSKOG PODRUČJA U ODBRANI I
OČUVANJU DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE “, na kome su, prigodnim
referatima, učešće uzeli:
1. mr.sci Fikret Musić "Unsko-sansko područje od Bihačkog sandžaka do Unskosanskog kantona"
2. dr.sci Mujo Begić "Veliko državni planovi i projekti za BiH i Unsko-sansko
područje"
3. general Fadil Hasanagić "Karakteristike ratnih djelovanja na Unsko-sanskom
području"
4. prof.dr.sci Mirsad Veladžić "Unsko-sanski kanton jučer, danas, sutra"
5. general Fikret Muslimović ”Strateški značaj odbrane Bosanske krajine za
odbranu BiH”
U okviru manifestacije i ove godine je organizovan marš pod nazivom „Mladi na
putu života“ u kome su učešće uzeli mladi iz cijele BiH. Nosilac organizacije ovog
dijela manifestacije bilo je Udruženje mladih Elan. U okviru centralnog dijela
manifestacije održani su tradicionalni vjerski program i kulturno umjetnički
program na Velikom polju. Posebna karakteristika ovogodišnjeg centralnog dijela
programa je slabija posječenost na prostorima Igmana, što može biti u uskoj vezi
sa datumom održavanja centralnog dijela manifestacije (12. i 13. juli, dan nakon
29
programa obilježavanja godišnjice i dženaze u Potočarima – Srebrenica). Prilog
br. 31
b.) Obilježavanje Dana šehida
U obilježavanju Dana Šehida Fond memorijala je uzeo učešće u dijelu programa
koji se tradicionalno održava na šehidskom mezarju Kovači. Pružena je tehnička
podrška, izvršeno je vizuelno i fizičko obezbjeđenje manifestacije i odata je
počast na mjestima gdje je to predviđeno (centralni nišan za polaganje cvijeća i
mezar Alije Izetbegovića). Također, Fond memorijala je sufinansirao tradicionalni
koncert duhovne muzike koji se održava u okviru obilježavanja Dana šehida.
Prilog br. 32
c.) Obilježavanje godišnjice smrti prvog Predsjednika RBiH Alije Izetbegovića
Shodno dosadašnjoj tradiciji Fond memorijala svake godine uzima učešće u
organizovanju obilježavanja godišnjice smrti prvog Predsjednika RBiH rahmetli
Alije Izetbegovića. Zadaci Fonda memorijala su pružanje tehničke podrške, video
i fizičko obezbjeđivanje manifestacije, kao i odavanja počasti kod nišana za
polaganje cvijeća i pored mezara Alije Izetbegovića. Fond memorijala je u
potpunosti izvršio planirane obaveze. Prilog br. 32
d.) Hatma dova šehidima BiH
Početkom mjeseca maja 2012. godine u organizaciji Fonda memorijala, a u
saradnji sa Medžlisom IZ Sarajevo i Općine Stari Grad, održana je tradicionalna
manifestacija pod nazivom „Hatma dova šehidima BiH“.
Hatma dova je upriličena na prostoru amfiteatra koji se nalazi u sklopu ŠSM
Kovači, a u povodu obilježavanje godišnjice Fonda memorijala i dana Općine
Stari Grad. U okviru ove manifestacije, kao i prethodnih godina, upriličeni su
Parastos i Misa zadušnica za poginule borce Armije BiH i MUPa u pravoslavnim
i katoličkim crkvama. Prilog br. 33
6. Njegovanje kulture sjećanja i tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata
'92.-'95., te pomen i sjećanje na agresiju i genocid.
a.) Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o očuvanju mezarja šehida i
poginulih boraca
U saradnji sa Ministarstvom nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo Fond
memorijala je 2008. godine pokrenuo inicijativu za organiziranim posjetama
memorijalnom centru Kovači svih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja
Kantona. Projekat podrazumjeva sat historije na mezarju Kovači, posjetu muzeju
Alija Izetbegović i Kući sevdaha. U 2012. godini MC Kovači organizirano su
posjetili učenici nekoliko osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, te
nekoliko organizovanih posjeta sa područja Federacije BiH. U tom smislu
30
potrebno je aktivnije učešće Ministarstva za boračka pitanja KS, Ministarstva
nauke i obrazovanja KS i Ministarstva kulture i sporta KS, kako bi se povećala
posjećenost navedenoj aktivnosti.
b.) Projekat „Slike zločina“
Projekat slike zločina započeo je u 2011. godini i podrazumjeva obradu i
pripremu za štampu trotomnog djela Centra za islamsku arhitekturu i Kemala
Zukića koji tretira urbicid nad vjerskim objektima u Bosni i Hercegovini od strane
srpskih agresorskih formacija i HVOa. Urađena je recenzija, redaktura i prijelom
sva tri toma djela. U 2012. godini djelo je prevedeno na engleski, turski i arapski
jezik i pripremljeno za štampu. Planirano je njeno štampanje u paketu sa afišom i
brošurom ali zbog nedostajućih sredstava u 2012. godini projekat nije realizovan.
Prilog br. 34
7.
Aktivnosti Sektor za muzejske zbirke i postavke
U aprilu 2012. godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Elaborat o preuzimanju
Tunela spasa i na osnovu toga isti dodijelila Fondu memorijala na upravljanje i
održavanje. Početkom mjeseca maja Fond je zvanično preuzeo ratni tunel sa
pratećim objektima – kuća Sloboda (Dobrinja) i kuća Kolara (Butmir). Od tog
perioda to kraja 2012. godine Sektor za njegovanje tekovina i Sektor za
muzejske postavke preduzeli su i proveli niz aktivnosti na planu funkcionisanja
objekta Ratni tunel D-B. Od početka funkcionisanja ovog sektora počelo se sa
prikupljanjem dokumentacije koja je u vezi sa Tunelom D-B, a također iste
aktivnosti pokrenute su na pronalaženju i otkupljivanju eksponata koji su
neophodni za formiranje muzejske postavke. Pokrenute su potrebne procedure i
u saradnji sa tehničkim sektorom realizovani su projekti sanacije i rekonstrukcije
prostorija na kući Kolara i pratećem objektu.
Nakon sanacije i rekonstrukcije muzejskih i službenih prostorija, pristupilo se
izmjeni zatečene muzejske postavke. Osmišljena je nova muzejska postavka, a
koncept izložbe zamišljen je da scene u muzejskoj postavci hronološki prate
historijska zbivanja. Prvi dio izložbe odnosi se na opsadu Sarajeva, a u sklopu te
scene pored mape opkoljenog Sarajeva nalaze se ispaljeni i iskorišteni projektili.
Drugio dio izložbe odnosi se na izgradnju tunela, a pored eksponata koji su
korišteni prilikom kopanja tunela u sklopu ove scene nalaze se autentične
fotografije kao i vojne naredbe i druga povjerljiva dokumentacija, autentične skice
izgleda tunela-štolne na osnovu kojih se vršilo iskopavanje.
U postavci se također nalazi i scena posvećena prvom predsjedniku Bosne i
Hercegovine, Aliji Izetbegoviću, ali kroz prizmu Tunela D-B, gdje je izdvojena
fotelja u kojoj su ga provodili kroz tunel kao i dokumentacija koju je on sačinio u
vezi sa Tunelom D-B i njegovim funkcionisanjem. Dio je posvećen kulturi
življenja-preživljavanja u toku opsade, zatim Armiji RBiH, a najveći dio izložbe
posvećen je svakodnevnom životu i funkcionisanju Tunela D-B, gdje su izloženi
mnogobrojni eksponati. U muzejskoj postavci nalazi se još nekoliko scena, kako
31
u muzejskom prostoru tako i u galerijskom prostoru objekta. Izložba će se u
narednom periodu dodatno mijenjati kako se budu nabavljali neophodni
eksponati i dokumentacija koji trenutno nedostaju. U cilju što boljeg poslovanja
Spomeničkog kompleksa Tunel spasa, sa nekoliko turističkih agencija potpisani
su ugovori o poslovnoj suradnji što je doprinijelo boljem poslovanju. U tom
periodu Spomenički kompleks Tunel spasa je bio otvoren za posjetioce, a radno
vrijeme je bilo od 9,00-17,00 sati svaki dan. Spomenčki kompleks je posjetilo cca
50.000 posjetilaca od čega su najčešći posjetioci bili stranci. Zabilježeno je i
nekoliko posjeta visokih inostranih delegacija kao što su austrijski ambasador sa
pratnjom, zamjenik Visokog predstavnika za BiH, ministar kulture Islamske
Republike Iran, predstavnici gradske uprave grada Barselone, nogometni trener
Žan Tigana, poznati nogometaš i glumac Erik Kantona, kao i mnogi drugi.
Zabilježene su i posjete ekskurzija i studijskih putovanja kako domaćih tako i
inostranih srednjih škola i fakulteta. Pokrenuta je izrada „Historijske osnove Tunel
D-B“ (naučni rad). U cilju što bolje promocije Spomeničkog kompleksa Tunel
spasa, izrađena je i internet stranica www.tunelspasa.ba, koja se redovno ažurira i
na kojoj se nalaze sve informacije o Spomeničkom kompleksu, njegovom
funkcionisanju, a koji svakim danom broji sve više posjeta. Održani su brojni
sastanci, ostvareni mnogi kontakti sa muzejskim ustanovama KS i šire, te
vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama. Pokrenuta je inicijativa za
izradu vizuelnog identiteta (logo) tunela i istraživano je tržište po pitanju izrade
prigodnih suvenira. Pojačana je aktivnost na planu marketinških promocija i
saradnje sa medijima. U prilogu dostavljamo pregled posjeta Spomeničkom
kompleksu Tunel spasa.Prilog 35.
8. Ažuriranje spiskova šehida ukopanih na ŠM Kovači, izrada nove mape
grobnih mjesta, postavljanje touch-screen monitora sa podacima o
ukopanim na ŠM Kovači.
a.) Ažuriranje spiskova šehida ukopanih na ŠSM Kovači vrši se kontinuirano i u
pripremi je izrada novog panoa koji će odražavati trenutno stanje i raspored
ukopanih na mezarju.
b.) U pripremi je projekat parcelizacije mezarja, izrada programa potrebnog za
prepoznavanje lokacije grobnog mjesta – mezara radi postavljanja „touchscreen“ monitora. Monitori ce biti postavljeni nakon završetka amfiteatra.
9. Saradnja sa boračkih udruženjima, vladinim i nevladinim organima i
institucijama, kao i vjerskim zajednicama u BIH.
a.) Ostvaruje se stalna i kontinuirana saradnja sa svim nivoima vlasti u BiH, vladinim
i nevladinim organizacijama i institucijama.
b.) Ostvaruju se redovni kontakti na nivou Općina u Kantonu Sarajevo i općinskih
službi po pitanju dobijanja potrebnih saglasnosti i dokumentacije potrebne za
izgradnju šehidskih mezarja, spomen-obilježja i njihovog održavanja. U ovom
32
segmentu Fond memorijala posebno usko sarađuje sa Općinom Stari Grad po
pitanu izgradnje Memorijala Kovači.
Neophodna saradnja se ostvaruje i sa strukturama Grada Sarajeva. Grad
Sarajevo kontinuirano podupire realizaciju projekata Fonda memorijala.
Na nivou Kantona Sarajevo Fond memorijala ostvaruje komunikaciju sa Vladom i
ministarstvima Kantona i pratećim službama. Redovna komunikacija i saradnja
sa Ministarstvom finansija uveliko doprinosi lakšem izvršenju preuzetih obaveza.
U saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja, Ministarstvom nauke i
obrazovanja i Ministarstvom kulture i sporta Fond memorijala pokreće i realizuje
određene projekte. U saradnji sa Protokolom Kantona Sarajevo, protokolom
Vlade FBiH, Ministarstva vanjskih poslova i Predsjedništva BiH realizovan je
projekat izrade zvaničnog protokola posjeta memorijalu Kovači.
Komunikacija sa Vladom FBiH se ogleda u uskoj saradnji sa Ministarstvom za
pitanje boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata '92-'95. Vlada FBiH putem ovog
ministarstva finansira realizaciju projekata na području Federacije BiH.
c.) Saradnja sa boračkim organizacijama je kontinuirana i ogleda se prvenstveno u
stalnoj komunikaciji sa Organizacijom PŠiPB i drugim boračkim udruženjima, po
pitanju kontinuiranog prikupljanja podataka o poginulim pripadnicima Oružanih
snaga koji ostvaruju prava predviđena zakonskom procedurom, a odnose se na
poslove i zadatke koje realizuje Fond memorijala.
d.) Sa Medžlisom Islamske zajednice Sarajevo potpisan je sporazum o saradnji
kojim je definisano pitanje uprave nad ratnom džamijom Igman.
e.) U saradnji sa Vakufom Sulejmanija u Sarajevu pokrenut je projekat restauriranja
Žute tabije. Izrađen je idejni projekat koji predviđa neke nove sadržaje na tom
prostoru koji između ostalog treba da sadrži i muzej topova. Realizacija ovog
projekta je na čekanju do donošenja Zakona o koncesijama na Kantonu
Sarajevo.
f.) U okviru saradnje sa vladinim i nevladinim institucijama uspostavljena je saradnja
sa Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, Udruženjem mladih Elan, Crvenih
križom KS, Planinarskim savezom BiH, Javnom kuhinjom Stari Grad itd. i
dogovorena dalja saradnja i pokretanje zajedničkih projekata.
11. Informisanje javnosti i saradnja sa medijskim kućama
a.) Provodi se kontinuirano informisanje javnosti o aktivnostima koje provodi Fond
memorijala putem Web stranice Fonda memorijala, organiziranjem press
konferencija, intervjuima u dnevnoj štampi, saopćenjima za javnost, promotivnim
aktivnostima itd..
U cilju transparentnosti u 2012. godini nastavljeno je ažuriranje web-strane
Fonda memorijala. Ovim projektom učinjen je veliki korak u nastojanjima Fonda
memorijala ka što većoj transparentnosti u radu i približavanja informacija
33
Bosancima i Hercegovcima širom svijeta o neophodnosati postojanja jedne
ovakve organizacije koja se stara oko očuvanja uspomene na naše najveće
sinove koji su pali u odbrani Bosne i Hercegovine. Informacijama dostupnim na
stranicama (www.dasenezaboravi.org.ba; www. memorijal.com. ba) pokrivaju se
sve aktivnosti Fonda memorijala, redovnim ažuriranjem (press-saopštenjima,
informacijama o tenderima raspisanim od strane Fonda memorijala itd.) U tom
smislu oformljena je i redakcija, u okviru sektora za njegovanje tekovine, sa
zadatkom da prati, bilježi i pravovremeno informiše javnost o svim aktivnostima
Fonda memorijala na MC Kovači, Spomeničkom kompleksu ratni tunel D-B i
ratne džamije na Igmanu. Na našu web stranicu potpuno se naslanja i projekat
baze podataka memorijalnih objekata, prostora i obilježja jer se kompletan posao
oko unosa podataka vrši preko nje. U okviru ovog projekta pokrenute su i nove
stranice www.tunelspasa.ba i www.heroji.ba.
C. Aktivnosti iz pravne regulative
1. Praćenje i usaglašavanje svih zakonskih i podzakonskih akata koje prate
djelatnosti Fonda memorijala
•
•
U prethodnom periodu praćeni su svi propisi koje je donosila Vlada i
Skupština Kantona Sarajevo i ostvarena je maksimalna saradnja sa
Ministarstvom za boračka pitanja KS, Vladom i Skupštinom Kantona Sarajevo
kao i drugim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti.
U izvještajnom periodu nije bilo realizacije vezano za usaglašavanje
zakonskih i podzakonskih akata koje prate djelatnosti Fonda memorijala
1. Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa kao uslov za dobijanje potrebnih
građevinskih dozvola
•
U prethodnom periodu rješeni su svi imovinsko pravni odnosi koji su bili uslov
za dobijanje potrebnih građevinskih dozvola kao i ostale pravne aktivnosti u
postupcima pribavljanja urbanističkih i građevinskih dozvola za izgradnju
mezarja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja
žrtava genocida.
2. Pripremanje ugovora i sporazuma i staranje o njihovoj realizaciji
•
U izvještajnom periodu Fond memorijala Kantona Sarajevo je, u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama BiH, zaključio je 84 /osmdesetčetiri/ ugovora sa
pravnim i fizičkim licima, kao i 16 /šesnaest/ Sporazuma o sufinansiranju i
Ugovora o odbravanju pomoći.
3. Pripremanje i izrađivanje normativnih akata koje donosi direktor
34
•
U skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u Kantonu
Sarajevo ( „ Službene novine KS“,broj:33/11) donesen Pravilnik o plaćama i
naknadama, broj:13-14-02-98/12 od 12.03.2012.godine
4. U skladu sa zakonskim propisima koji tretiraju ovu oblast vršeni su
organizaciono-kadrovski poslovi, kao i rješavanje o pravima i obavezama
zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu u FBiH i Pravilnikom o radnim
odnosima Fonda. Uredno su vođene evidencije i personalni dosjei za 61
/šezdesetjedan/ zaposlenika Fonda memorijala.
5. Izrada izvještaja, informacija i analiza
•
U prethodnom periodu kontinuirano rađeni izvještaji, informacije i analize
6. Pripremanje i organizovanje sjednica Upravnog odbora i izrada odluka,
zaključaka i drugih akata donesenih na sjednicama UO
•
U izvještajnom periodu organizovano je 8 / šest/ redovnih sjednica i 1 /jedna/
vanredna sjednice Upravnog odbora i doneseno 25 /dvadesetpet/ odluka,
3/tri/ zaključka i 10 /deset/ ostalih akata Upravnog odbora (sastavni dio
Izvještaja o radu je i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2012.godinu).
7. Pripremanje i izrađivanje normativnih
saglasnost Upravnog odbora:
•
9.
akata
koje
donosi
direktor,
uz
Shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, broj:02-05-13250-21/12 od
20.04.2012.godine kojim je usvojen Elaborat o preuzimanju Tunela spasa od
strane Fonda memorijala donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o obavljanju poslova i zadataka Sektora za zaštitu grobalja i
počasne poslove, broj:UO/13-57/12 od 26.07.2012.godine.
Pripremanje i izrađivanje normativnih akata koje donosi Upravni odbor:
•
•
9.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta-prečišćeni
tekst, broj:UO/13-25/12 od 20.03.2012.godine
Shodno Uredbi o izmjeni Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i
rokova raspodjele ( „ Službene novine KS“, broj:34/12) kojom je utvrđeno da
se u oblasti boračke zaštite vlastiti prihodi mogu sticati i prodajom ulaznica
donesen je Pravilnik o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda, broj:UO/13-65/12
od 18.10.2012.godine
Pravne aktivnosti na sudu između Fonda memorijala i pravnih i fizičkih lica
•
Dana 29.10.2008.godine od strane Bosansko-njemačkog osiguranja dd u
likvidaciji Tuzla na Općinskom sudu u Tuzli, podignuta je tužba na ime duga
za neisplaćenu premiju osiguranja, po polisi osiguranja br.0001782
35
(kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja) u iznosu od
1.380,00 KM uz zakonsku zateznu kamatu. U izvještajnom periodu zakazana
je glavna rasprava dana 28.01.2010.godine, međutim na zahtjev
punomoćnika tuženog glavna rasprava je odgođena za dan
18.03.2010.godine. Dana 14.04.2010.godine Općinski sud u Tuzli donio je
Presudu kojom se tuženi obavezuje da tuženom isplati dug u iznosu od
1.360,00KM sa zakonskom kamatom kao i nadoknadu troškova postupka.
Punomoćnik tuženog advokat Hrvačić, u zakonskom roku od 15 dana
(14.05.2010.godine), uložio je putem Općinskog suda u Tuzli Žalbu na
Presudu od 14.04.2010.godine Kantonalnom sudu u Tuzli. U izvještajnom
periodu nije dostavljeno Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli.
•
Dana 09.07.2008.godine Fond memorijala je kod Općinskog suda u Sarajevu
podigao tužbu protiv preduzeća „Arco ad“ Sarajevo na ime uplaćenog avansa
po ugovoru o izradi izvedbenog projekta trafostanice i vanjskog uređenja
amfiteatra sa auditorijumom u sklopu ŠSM Kovači, broj 13-284/07 od
04.05.2007.godine, a uplaćenom po računu broj 005/07, izvrši povrat
novčanog iznosa od 6587,92 KM skupa sa zakonskom zateznom kamatom. I
u 2010.godini nastavljen je postupak kod Općinskog suda u Sarajevu radi
tužbe Fonda memorijala protiv preduzeća Arco ad radi povrata sredstava.
U 2012.godini, došlo je do promjene uređujućeg sudije kod koje se vodi
postupak tako da je dana 05.04.2012.godine ponovo održano pripremno
ročište na kojem je izvršen uvid i čitanje relevantnih dokaza. Ročište za
glavnu raspravu zakazano je za 24.09.2012.godine. Obzirom da je predloženi
vještak Krešimir Filipović odustao od vještačenja u ovoj pravnoj stvari to je za
vještaka predložen Kenan Softić, vještak građevinske struke, a ročište za
glavnu raspravu zakazano je za 10.12.2012.godine.Na glavnoj raspravi dana
10.12.2012.godine konstatovano je da je vještak Kenan Softić tražio da se
izuzme sa obavezom vještačenja iz ovog predmeta. Sud donosi rješenje da
se za vještaka određuje Ismet Baščaušević vještak arhitektonske struke i
ročište za glavnu raspravu zakazano je za 05.03.2013.godine.
•
Aida Daidžić iz Sarajeva dana 16.09.2009.godine podnijela je tužbu protiv
Fonda memorijala KS radi poništenja odluke tuženog o izboru direktora radni spor. U 2010.godini zakazano je pripremno ročište dana 02.03.2010.
godine, koje je na zatjev tužitelja odloženo za 12.05.2010.godine. Na
pripremnom ročištu su provedeni predloženi dokazi i ročište za glavnu
raspravu zakazano za 05.10.2010.godine i na istom Sud obavještava stranke
da će presuda biti donesena u zakonskom roku. Presuda je donesena dana
29.11.2010.godine kojom je prvostepeni sud djelimično uvažio tužbu
tužiteljice na način da je poništio odluku UO o imenovanju direktora. Tuženi je
u zakonskom roku od petnaest dana, dana 13.12.2010. godine uložio žalbu
Kantonalnom sudu na presudu Općinskog suda.U 2012.godini nije donesena
Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu.
36
D.
•
Dana 11.03.2010.godine Fond memorijala tužio je Arco ad Sarajevo za
naknadu štete vezano za Ugovor iz 2007.godine koji se odnosio na usluge
izrade Izvedbenog projekta izgradnje objekta Amfiteatra sa auditorijumom u
sklopu ŠSM Kovači. Naime tuženi je dostavio nepotpun Izvedbeni projekat,
što je kod tužitelja izazvalo ozbiljne probleme, jer se bez tog dijela nije moglo
pristupiti izvođenju radova. Kako tuženi nije dostavio traženo, tužitelj je sa
drugim licem morao zaključiti poseban ugovor o djelu za izradu tog dijela
projekta i za taj dio platiti iznos u kojem se i ogleda šteta koju je tužitelj
pretrpio usljed neispunjenja obaveza tuženog. Presudom Općinskog suda u
Sarajevu od 29.12.2011.sud je u cijelosti odbio tužbeni zahtjev, uz
konstataciju da je tužbeni zahtjev odbijen iz razloga što tužitelj nije dokazao
osnovanost tužbenog zahtjeva. U obrazloženju se navodi da tužitelj nije
dokazao da je u sklopu glavnog ugovora o izradi projekta bilo ugovoreno i
izrada armarturnih nacrta, koje tuženi nije uradio zbog čega je tužitelj morao
angažovati drugo lice. Dana 10.01.2012.godine uložena je žalba na presudu
Kantonalnom sudu u Sarajevu. U 2012.godini nije donesena Presuda
Kantonalnog suda u Sarajevu.
•
Dana 23.06.2012.godine zaposlenici Fonda memorijala podnijeli su tužbu
protiv Vlade KS odnosno direktora Fonda memorijala radi potraživanja iz
radnog spora( naknada regresa, toplog obroka i razlike plaće). Pripremna
ročišta zakazana za 29. i 30.01.2013.godine.
Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova
Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-25183-13/05 od
29.08.2005 godine, u kom se prihvata Informacija o počasnoj straži na lokalitetu
ŠSM Kovači i zadužuje se Fond memorijala da provede sve potrebne aktivnosti u
cilju formiranja Odjeljenje za zaštitu i počasne poslove, formirano je istoimeno
Odjeljenje.
Nakon proširivanja djelatnosti Fonda memorijala javila se potreba za novom
sistematizacijom kojom Odjeljenje za zaštitu i počasne poslove prelazi u Sektor,
a kojim rukovodi pomoćnik direktora Sektora. Putem ovog Sektora obavljaju se
počasni i protokolarni poslovi koji se vrše primjenom propisanih procedura i radnji
radi odavanja počasti.
Počasni i protokolarni poslovi obavljaju se na slijedećim lokacijama i u slijedećim
periodima: periodima:
•
Obavljanje počasne straže pored mezara prvog predsjednika RBiH rahmetli
Alije Izetbegovića - svakodnevno.
•
Obavljanje počasne straže pored ''Centralnog nišana za odavanje počasti'' na
ŠSM Kovači – za vrijeme državnih i vjerskih praznika;
37
•
Obavljanje počasne straže, POČAST SA ZASTAVOM, na glavnom ulazu u
mezarje/groblje Kovači – za vrijeme državnih i vjerskih praznika;
•
Obavljanje počasnih i protokolarnih aktivnosti, a vezano za prijem delegacija
na ŠSM Kovači – prilikom posjeta najavljenih delegacija;
•
Obavljanje počasne straže na drugim lokacijama prilikom obilježavanja
značajnih događaja, datuma i ličnosti iz ''Kalendara za obilježavanja značajnih
događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata na
području Kantona Sarajevo'', u slučajevima kada je to bilo predviđeno
programom i protokolom obilježavanja od strane nosioca aktivnosti;
U 2012. godini zaposlenici Sektora za zaštitu i počasne poslove obavljali su
počasnu stražu pored mezara prvog predsjednika RBiH rahmetli Alije
Izetbegovića svakodnevno.
Počasni i protokolarni poslovi obavljali su se na ŠSM Kovači i na drugim
lokacijama u području Kantona Sarajevo predviđenim za obilježavanje, prilikom
značajnih datuma i prilikom dočeka najavljenih delegacija.
Navedeni poslovi obavljali su se po standardima propisanim u ''Operativnim
procedurama Sektora za zaštitu i počasne poslove''.
o
Obilježavanje značajnih datuma i doček najavljenih delegacija na ŠSM
Kovači:
-
01.03. Doček visokih zvaničnika svih nivoa vlasti u BiH, povodom
obilježavanja Dana nezavisnosti.
06.04. Doček visokih zvaničnika svih nivoa vlasti u BiH, povodom
oslobođenja grada Sarajeva.
09.04. Doček delegacija prilikom obilježavanja 20 godina od osnivanja TO
Republike BiH.
12.04. Doček visokih zvaničnika svih nivoa vlasti u BiH povodom
obilježavanja dana Armije RBiH.
15.04. Doček delegacija Kantona Sarajevo prilikom, povodom obilježavanja
Dana Armije RBiH.
16.04. Obilježavanje godišnjice smrti generala Rasima Delića.
25.04. Doček visokih zvaničnika iz Republike Turske.
02.05. Doček delegacija Kantona Sarajevo povodom obilježavanja Dana
Kantona i odbrane Sarajeva.
04.05. Doček Turske delegacija sa ministrom vanjskih poslova R Turske
gosp. Davutogluom, članom predsjedništva gosp. Bakirom Izetbegovićem.
12.07. Otvaranje manifestacije „Odbrana BiH Igman 2012“.
20.08. Doček delegacija povodom obilježavanja ''Dana šehida''
31.08. Obilježavanje formiranja 1.Korpusa A RBiH.
13.09. Doček Turske delegacija sa ministrom unutrašnjih poslova R Turske.
-
38
o
Obilježavanje značajnih datuma i doček najavljenih delegacija na drugim
lokacijama prilikom obilježavanja značajnih događaja i datuma:
-
16.03. Obavljanje počasne straže prilikom obilježavanje bitke za Kotorac u
Kotorcu.
18.04. Obavljanje počasne straže i protokolarnih poslova povodom
obilježavanja godišnjice smrti rhm. Safeta Hadžića ispred općine Novi Grad i
na mjestu pogibije ispred firme ''Pretis''.
23.04. Obavljanje počasne straže prilikom obilježavanja dana odbrane Ilidže .
25.04. Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova prilikom svečanosti
upriličene povodom preuzimanja ''Ratnog tunela D-B''.
07.05. Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova na lokaciji Ratnog tunela
D-B prilikom dočeka delegacija.
07.05. Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova prilikom obilježavanja
dana Zlatnih ljiljana na mezarju u Pazariću.
13.07. Obavljanje počasne straže na mezarjima Veliko polje, Mrazište i
Brezovača na Igmanu, prilokom manifestacije „Odbrana BiH Igman 2012“.
Obavljanje počasne straže na mjestu pogibije rhm. Mehe Porobića na Stupu.
Obilježavanje godišnjice pogibije rhm. Zaima Imamovića ispred Alipašine
džamije.
18.10. Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova prlikom tribine
organizovane povodom obilježavanja godišnjice smrti prvog predsjednika
predsjedništva BiH rhm Alije Izetbegovića u BKC-u.
-
-
E.
15.09. Doček Turske delegacija sa Premijerim RTurske gosp. Redžepom
Erdoganom.
08.10. Obilježavanje godišnjice pogibije rhm. Mehe Porobića.
19.10. Obilježena godišnjica smrti prvog Predsjednika predsjedništva R BiH
rhm. Alije Izetbegovića.
25.11. Doček delegacija povodom obilježavanja Dana državnosti.
Obavljanje „ Unutrašnje službe zaštite“
Sektor za zaštitu grobalja i počasne poslove obavlja unutrašnju službu zaštite
ljudi i imovine, a koja se vrši kao fizička i tehnička zaštita. Navedena dužnost
obavlja se na osnovu slijedećih zaključaka Vlade Kantona Sarajevo i odluka
Skupštine Kantona Sarajevo:
-
-
Zaključak broj: 02-05-24440/06 od 15.08.2006. godine, gdje se nalaže
Fondu
memorijala
da,
unutar
svojih
nadležnosti,
osigura
dvadesetčetverosatno fizičko obezbjeđenja mezarja na Kovačima i
mezara prvog Predsjednika Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića,
Zaključka broj: 02-05-26739-9/07, od 01.11.2007. godine kojim se nalaže
Fondu memorijala da izvrši prijem naoružanih čuvara za potrebe fizičke
zaštite muzeja „Alija Izetbegović“ i Odluka Skupštine Kantona Sarajevo broj:
39
-
-
01-05-6293/08, od 28.02.2008. godine o davanju saglasnosti Fondu
memorijala da vrši zaštitu, korišćenje i obnovu kapi kula Širokac i Ploča i
Vratničkog bedema koji ih povezuje.
Zaključak broj: 02-05-15818-3/11 od 04.05.2011. godine o dodatnom
prijemu zaposlenika za potrebe zaštite i održavanja ratne džamije na
planini Igman i Odluka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24636/11
od 05.09.2011. godine o davanju saglasnosti Fondu memorijala da vrši
korištenje, zaštitu i održavanje ratne džamije na planini Igman.
Zaključak broj: 02-05-13250-21/12 od 20.04.2012. godine u kojem se usvaja
Elaborat o preuzimanju Zunela spasa Dobrinja – Butmir kao kulturnohistorijske i turističke destinacije, a koji sadrži ''procjena sigurnosti i elaborat
obezbjeđenja muzejskog kompleksa Ratni tunel D-B''.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donijelo je Rješenje br. UP1-03/3-1-04-2-139/2009, od 19.06.2009. godine kojim se odobrava rad
unutrašnje službe zaštite Fonda memorijala za obavljanje poslova fizičke
zaštite.
Poslovi unutrašnje službe zaštite dijele se na sljedeće dužnosti:
•
''Dežurni operator na video nadzoru'' – Obavlja praćenje kompletnog prostora
kompleksa Kovači putem kamera video nadzora. Dužnost se obavlja 24 sata
dnevno svaki dan u godini;
•
''Patrolni dežurni na ŠSM Kovači'' – Vrši fizičku zaštitu mezarja Kovači i
mezara Prvog predsjednika predsjedništva BiH Alije Izetbegovića. Dužnost se
obavlja 24 sata dnevno svaki dan u godini;
•
''Dežurni u Muzeju Alija Izetbegović'' – Vrši fizičku zaštitu Muzeja Alija
Izetbegović. Dužnost se obavlja 24 sata dnevno svaki dan u godini;
•
''Čuvar ratne džamije na Igmanu'' – Vrši fizičku zaštitu ratne džamije na
Igmanu. Dužnost se obavlja 24 sata dnevno svaki dan u godini;
•
''Dežurni čuvar na lokaciji Tunel spasa D-B-kuća Kolara'' – Vrši fizičku zaštitu
Muzeja Alija Izetbegović. Dužnost se obavlja 24 sata dnevno svaki dan u
godini;
•
''Dežurni na recepciji upravne zgrade Fonda memorijala'' - Dužnost
recepcionera obavlja se u periodu u kojem traje i radno vrijeme;
•
''Patrolni dežurni određen za obilaske drugih grobalja/mezarja
šehida/poginulih boraca na području KS'' - Vrši obilaske i kontrolu ostalih
mezarja/grobalja šehida/poginulih boraca kao i pojedinih grobnih mjesta
gdje su ukopani šehidi/poginuli borci vrši. Ova dužnost vrši se jedanput
mjesečno, s tim da se zbog broja mezarja aktivnost obavlja u nekoliko dana;
40
Svi poslovi i zadaci navedeni u tačkama D i E tačno su definisani u ''Pravilniku o
obavljanju poslova i zadataka Odjeljenja za zaštitu grobalja i počasne poslove''
broj: 13-04-153/10, od 05.03.2010 godine, a obavljaju se na osnovu uputstava
propisanih u ''Operativnim procedurama'' broj: 13-04-153/10, od 05.03.2010
godine, ''Uputstvo za obavljanje čuvarske službe na lokaciji ratne džamije na
Igmanu'' broj: 13-04-358/11 od 12.10.2011. godine i ''Uputstvo za obavljanje
čuvarske službe na lokaciji tunel spasa D-B kuća Kolara'' broj: 13-04-180/12 od
09.05.2012. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dalo je saglasnost na ove
akte u (Rješenje br. UP-1-03/3-1-04-2-533/2011 od 16.04.2012 godine).
VI OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
•
Fond memorijala je, tokom 2012. godine, nastavio svoje redovne aktivnosti, koje
se odnose na fizičko čišćenje i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca,
spomen obilježja i pojedinačnih grobnih mjesta gdje su ukopani šehidi i poginuli
borci na mezarjima u Kantonu Sarajevo. Putem Odsjeka za održavanje grobalja
šehida i poginulih boraca redovno je čišćeno i održavano cca 40 (četrdeset)
mezarja/grobalja, na kojima ima ukopanih šehida i poginulih boraca i 5 (pet)
spomen obilježja posvećenih šehidima i poginulim borcima. Putem projekta
„Javni radovi“ u 2012. godini angažovano je 15 lica sa Zavoda za zapošljavanje,
od kojih su 14 radnika, zajedno sa radnicima Odsjeka za uređenje i održavanje
mezarja, dodatno očistili i pokosili travu sa 15 (petnaest) mezarja i ofarbali 989 m
(metara) metalne ograde, 2 komada betonskih i isto toliko metalnih kapija i 6
jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo. Jedna
radnica je angažovana na čišćenju Ratne džamije na Igmanu i hortikulturalnom
uređenju šehidskih mezarja.
Za sve šehide i poginule borce ukopane na gradskim grobljima koja su pod
upravom KJKP Pokop (Lav, Pomoćni stadion Zetra, Sveti Josip, Sveti Marko,
Vlakovo, Obad i Bare) Fond memorijala je izdvojio sredstva u iznosu 8,00 KM,
po grobnom mjestu, na ime takse za uređenje grobnih mjesta.
Sanirana je većina evidentiranih oštećenja na kapijama i ogradama mezarja,
stazama, nišanima i svim drugim građevinskim sadržajima koji su vezani za
šehidska mezarja i spomen obilježja.
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu odobrena sredstva za potrebe
Fonda memorijala znatno su niža od prijedloga potrebnih sredstava, tako da je i
Program rada prilagođen odobrenim sredstvima. U skladu sa raspoloživim
sredstvima, a i uz pomoć drugih nivoa vlasti i donatorskih sredstava,
najznačajnije aktivnosti vođene su na izgradnji Šehidskog spomen mezarja
Kovači, a zatim na postavljanju nišana/nadgrobnih obilježja šehidima i poginulim
borcima, umrlim borcima – veteranima i roditeljima šehida, izgradnji
41
mezarja/grobalja na kojma ima ukopanih šehida i poginulih boraca i spomen
obilježja šehidima i poginulim borcima.
Urađen je projekat Mevlevijske tekije u sklopu ŠSM Kovači i projekat ograde oko
kuće Kolar – Tunel spasa i još dva manja projekta za objekat Tunel spasa.
Također je urađeno više predmjera za izgradnju i sanaciju manjih mezarja,
spomen obilježja i drugih sadržaja na mezarjima i objektima Fonda memorijala.
Na području Kantona Sarajevo završena je izgradnja I faze jednog mezarja, čija
je izgradnja započeta u 2011. godini i započeta izgradnja II faze tog mezarja.
Urađena je po jedna faza na još dva veća mezarja gdje ima ukopanih šehida i
poginulih boraca, urađeno jedno manje spomen obilježje i četiri sanirana.
U saradnji sa Općinom Hadžići završena je izgradnja spomen obilježja na
Lokvama, a za još dva, u Ilijašu i Ilidži, gdje su Općine nosioci investicije,
izdvojena su sredstva. Fond memorijala je uradio sanaciju dva spomen obilježja
iz perioda NOB-a, a u saradnji sa Gradom Sarajevo, započeo i rekonstrukciju
biste Hasanu Brkiću. U saradnji sa Općinom Vogošća urađena je rekonstrukcija
spomen obilježja u Krivoglavcima iz perioda NOB-a.
Najznačajniji projekat Fonda memorijala u toku 2012. godine je izgradnja
Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači. Izgradnja ovog objekta je
započeta 2008. godine, a nastavljena je u 2009., 2010., 2011. i 2012. godini.
Shodno definisanoj namjeni ovog objekta nabavljena je značajna audio, video i
oprema automatizacije u multimedijalnoj sali ovog objekta.
U saradnji sa Općinom Stari Grad I Turskom organizacijom za koordinaciju i
razvoj BiH, TIKA-om, koja je preuzela finansiranje cjelokupnog objekta, u 2012.
godini započela je izgradnja objekta Mevlevijska tekija u sklopu ŠSM
Kovači.Vrijednost izgradnje objekta sa enterijerom je cca. 1.000.000,00KM.
U ovoj godini urađeno je oko 45% radova, odnosno svi zemljani i grubi
građevinski radovi. Radovi će biti nastavljeni u 2013. godini, kada je planiran i
završetak izgradnje objekta. Po završetku izgradnju, objekat će se uknjižiti na
Fond memorijala, odnosno Kanton Sarajevo, a bit će ustupljen na korištenje
Mevlevijskom tarikatu, odnosno Udruženju Hadži Mujaga.
Jedan od značajnih projekata u toku 2012. godine su radovi na rekonstrukciji
objekta Tunel spasa – kuća Kolara. U 2012. godini urađeni su značajni
građevinsko-zanatski radovi, odnosno radovi na adaptaciji i prilagođavanju novoj
namjeni objekta kuća Kolara. Naime, prizemlje ovog objekta je adaptirano u
muzejski prostor, sa adekvatnom muzejskom postavkom, dok je na spratu
objekta organizovan kancelarijski prostor. Značajni građevinsko-zanatski radovi
su urađeni i na pomoćnom objektu, gdje je smještena bagajna, kuhinja i toaleti za
posjetioce. Pored građevinsko-zanatskih radova, izvedeni su radovi na gasnim
instalacijama, te instalacijama grijanja. Takođe izvedeni su radovi i na elektro
instalacijama, sa posebnim akcentom na muzejski prostor, u kome je ugrađena
profesionalna rasvjeta prilagođena muzejskoj postavci.
42
U toku 2012. godine Fond memorijala je, iz sredstava Ministarstva za boračka
pitanja Kantona Sarajevo i donacije BH Telecoma d.d., sufinansirao izgradnju
mezarja i spomen obilježja van Kantona Sarajevo, i to tri mezarja i četiri spomen
obilježja.
U toku 2012. godine nastavljeno je podizanje nišana/nadgrobnih obilježja
šehidima/poginulim borcima i umrlim veteranima rata, kao i nišana/nadgrobnih
spomenika roditeljima šehida/poginulih boraca, kojima je poginulo jedino dijete.
Ukupno je urađeno 3 nadgrobna spomenika i 213 pari nišana.
Za šehide/poginule borce ukopane van Kantona Sarajevo izrađeno je 9 pari
nišana, a za šehide/poginule borce u Kantonu Sarajevo izrađeno je i postavljeno
29 pari nišana i izvršena zamjena 10 pari oštećenih nišana. Umrlim veteranima
rata izrađeno je i postavljeno 160 pari nišana i 3 nadgrobna spomenika i to u
Kantonu Sarajevo 150 pari nišana i 3 nadgrobna spomenika, a 10 pari u drugim
kantonima F BiH. Roditeljima šehida izrađeno je i postavljeno 5 pari nišana.
•
U segmentu njegovanja tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92-’95 Fond
memorijala proveo je niz planiranih aktivnosti koje su, zbog smanjenog obima
finansija, sa manje ili više uspjeha realizovane. Pripremljeni su za štampu
projekti: afiša - Tunel spasa, brošura - Fond memorijala i trotomno izdanje pod
nazivom “Slike zločina”. Nastavljene su aktivnosti na projektu “Heroji
oslobodilačkog rata”, započetom u 2011. godini. Realizovani su u potpunosti
projekti: sufinansiranje dokumentarnog filma “Ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva”
i kulturno-muzički projekat “Draga moja BiH”. U realizaciju projekata ovakve vrste
bilo bi dobro da se uključe Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo nauke i
obrazovanja i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, na prvom mjestu,
po pitanju finansijske podrške, ali i u pružanju stručne i tehničke pomoći.
Projekti u segmentu njegovanja tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92’95, NOR-a ’41.-’45. i antifašizma su značajni i važni projekti, a Fond memorijala
je jedina ustanova na nivou Kantona Sarajevo, a i šire, koja ih pokreće i realizuje.
Fondu memorijala je dobrodošla svaka vrsta pomoći i potpore. Preuzimanjem
Spomeničkog kompleksa ratni tunel D-B od strane Fonda memorijala u 2012.
godini proširena je djelatnost odjeljenja i umnogome povečan obim posla, a
prijemom novih zaposlenika aktiviran je i Sektor za muzeološku djelatnost koji je
ostvario u 2012. godini značajne pomake u svom radu. Ostvaren je i značajan
finansijski prihod.
Kontinuirano se obilježavaju tradicionalne manifestacije i godišnjice kao i bitni
datumi iz skorije prošlost. Značajne aktivnosti se provode na organizaciji
tradicionalne manifestacije Odbrana BiH – Igman. Kada je u pitanju ova i ovakve
vrste manifestacija i godišnjica Fond memorijala je dostigao nivo na kome je u
mogućnosti odgovoriti svim izazovima kada je u pitanju organizacija jedne ovako
masovne i organizacijski zahtjevne manifestacije. Već treću godinu, u ovakvim i
43
sličnim prilikama, upozoravamo na važnu činjenicu da u skorijoj budućnosti
treba planirati povečanje finansijskih sredstava u budžetu na stavci organizacija
manifestacija za iznos s kojim ministarstva učestvuju u sufinansiranju
manifestacije, a ta sredstva umanjiti u budžetu ministarstava. Na ovaj način
postigli bi efekat bržeg i jednostavnijeg izvršavanja obaveza planiranih Planom i
programom Organizacionog odbora manifestacije.
Popunjavanjem Sektora za njegovanje tekovina stekli su se uslovi da Fond
memorijala u potpunosti može preuzeti poslove i zadatke iz projekta “Opsada i
odbrana Sarajeva ’92-’95” uz potrebnu budžetsku podršku, što bi u konačnici
dalo bolje rezultate u smislu lakšeg i uspješnijeg organizovanja i održavanja svih
vidova manifestacija, godišnjica i obilježavanja bitnih datuma u skladu sa
usvojenim Kalendarom.
U 2013. godini potrebno je povećati broj uposlenika na objektu SK ratni tunel DB. Na taj način povečavaju se kapaciteti kompleksa za prijem večeg broja
posjetilaca što garantuje ostvarenje večeg priliva finansijskih sredstava.
Moramo naglasiti da je odluka da se Spomenički kompleks ratni tunel D-B
dodijeli Fondu memorijala bila izuzetan potez Vlade Kantona Sarajevo.
Fond memorijala je tu odluku dočekao spremno i uz aktivnosti na renoviranju i
rekonstrukciji prostorija na dijelu kompleksa, ostvario izuzetan finansijski prihod u
2012. godini. Za 2013. godinu planiramo uz manje dopune u kadru i dodatnim
aktivnostima na rekonstrukciji dijela muzejske postavke i dodatnim marketinškim
aktivnostima, ostvariti znatno veči priliv finansijskih sredstava od prošlogodišnjeg.
•
U segmentu pravnih poslova, realizaciji poslova i zadataka planiranih u
izvještajnom periodu prethodile su formalno-pravne aktivnosti oko raspisivanja
tendera. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH zaključeno je 84
/osamdesetčetiri/ ugovora sa pravnim i fizičkim licima. Svim predstavnicima
institucija Kantona Sarajevo, Općinama na području FBiH i Javnim preduzećima i
ustanovama na području Kantona Sarajevo, upućeni su pozivi da se uključe
finansijskim sredstvima u izgradnju i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida, što je rezultiralo
zaključenjem 16 / šesnaest/ sporazuma o sufinansiranju i ugovora o odobravanju
pomoći. U navedenom periodu vršeno je praćenje i usaglašavanje svih
zakonskih i podzakonskih akata koje prate djelatnost Fonda memorijala, gdje je
ostvarena maksimalna saradnja sa Ministarstvom za boračka pitanja KS,
Ministarstvom finansija KS, Vladom i Skupštinom KS. Uspješno su obavljene
pravne aktivnosti u postupcima pribavljanja urbanističkih i građevinskih dozvola
potrebnih za izgradnju i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih
centara i spomen obilježja. Također, u izvještajnom periodu, uredno su vođene
evidencije i personalni dosjei zaposlenih.
Pored prisutnih finansijskih problema, ostvareni su značajni rezultati i uspješno
realizirani planirani projekti i aktivnosti, uklapajući se u planirana budžetska
sredstva. Projekti i aktivnosti nastavljeni su u skladu sa propisanom djelatnošću
44
Fonda memorijala, kao i dosljednom izvršavanju propisa Vlade i Skupštine
Kantona Sarajevo. Na tim osnovama obezbjeđena je potpuna zakonitost u radu
Fonda memorijala.
•
Sektor za zaštitu i počasne poslove u 2012. godini nastavilo je svoje redovne
aktivnosti koje se odnose na zaštitu objekata i prostora u kojima Fond memorijala
vrši svoju djelatnost, kao i obavljanje počasne straže.
Počasna straža pored mezara prvog Predsjednika RBiH Alije Izetbegovića
obavljala se svakodnevno u dnevnim satima, dok se obavljanje počasne straže
na ulazu na ŠSM Kovači i pored centralnog spomen obilježja obavljalo prilikom
obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti, a sve u skladu sa
''Kalendarom za obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda
odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Kantona Sarajevo'' (‘’Službene
novine Kantona Sarajevo’’,broj: 9/08), i prilikom dočeka najavljenih delegacija,
gostiju i posjetitelja na ŠSM Kovači, a koji su tu posjetu najavili po uslovima
definisanim u ''Protokolu posjeta ŠSM Kovači’’ Broj: 13-14-40-557/10 od
24.12.2010.godine. Doček najavljenih delegacija vršen je po uputstvu
propisanom u Operativnim procedurama Sektora. Poseban angažman
zaposlenika Sektora bio je neophodan prilikom obilježavanja drugog dana
ramazanskog bajrama – ''Dan šehida“, godišnjice smrti predsjednika Alije
Izetbegovića, otvaranje manifestacije „Odbrana BiH Igman 2012“. Navedeni
događaji se izdvajaju po velikom broju delegacija i posjetilaca.
Počasna straža je također obavljana i van ŠSM Kovači neki od tih događaja su
manifestacija „Odbrana BiH- Igman 2012“ koja se održala 12. i 13. jula na
mezarjima koja se nalaze na planini Igman, zatim Tribina organizovana povodom
obilježavanja godišnjice smrti prvog predsjednika predsjedništva BiH rahmetli
Alije Izetbegovića u BKC-u, kao i na drugim lokacijama na području KS prilikom
obilježavanja značajnih datuma i događaja gdje je to bilo predviđeno programom
i protokolom obilježavanja od strane nosioca aktivnosti.
Poslovi obezbjeđenja obavljali su se kroz organizovanu unutrašnju službu
zaštite, koju vrše zaposlenici Sektor za zaštitu i počasne poslove. Unutrašnja
služba zaštite vršena je kao fizička i tehnička zaštita. Fizičku zaštitu obavljali su
zaposlenici angažovani na poslovima obezbjeđenja ŠSM Kovači, muzeja Alija
Izetbegović, Ratne džamije na planini Igman i od 04.05.2012. godine Fond
memorijala je preuzeo obezbjeđenje Ratnog tunela D-B.' Zaposlenici angažovani
kao ''operatori na video nadzoru'' vršili su poslove tehničke zaštite. Navedene
dužnosti obavljale su se 24 sata svakodnevno. Prilikom obilježavanja značajnih
datuma na ŠSM Kovači, kao i većih posjeta na ovom prostoru i u muzeju Alija
Izetbegović, angažovan je i veći broj čuvara za obezbjeđenje.
Video nadzor kontinuirano je vršio svoj rad uz povremene probleme tehničke
prirode koji su otklanjani angažovanjem preduzeća „UNILAB“ a u skladu sa
zaključenim ugovorom. Kako se radilo o sitnijim kvarovima oni nisu dovodili do
slabljenja ukupne bezbjednosti na ŠSM Kovači.
45
Nastavljena je dobra saradnja sa policijom PS Stari Grad. Nakon preuzimanja
Ratnog tunela D-B, tačnije kuće Kolar, obavljen je i niz sastanaka sa policijskom
stanicom Ilidža, na kojima je dogovarana dalja saradnja, a sve u cilju što
efikasnijeg djelovanja na obezbjeđenju pomenute lokacije.
Također, stalno se radi na izgradnji i očuvanju zdravih međuljudskih odnosa
između pripadnika Sektora za zaštitu i počasne poslove, koji su do sada bili na
visokom nivou.
Sve navedene aktivnosti zaposlenici Sektora su obavili po zakonom propisanim
uputstvima, a svaki propust u radu i nesavjesno obavljanje poslova izadataka
odmah je sankcionisan. U protekloj godini nije bilo većih primjedbi na rad
zaposlenika sektora. Kao dokaz toga je činjenica da na prostoru koji obezbjeđuje
unutrašnja služba Fonda memorijala nije bilo vanrednih događaja, a što je
rezultat preventivnog djelovanja čuvara.
U izvještajnom periodu Fond memorijala je bez obzira na finansijske
probleme s kojima se susretao u radu, izvršavao programske zadatke i
poslove u skladu sa osiguranim sredstvima. Neizvršeni poslovi i zadaci
rezultat su ograničenih budžetskih sredstava
VII PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
U narednom periodu programska orijentacija Fonda memorijala odnosila bi se na
poslove i zadatke koji su u skladu sa osnivačkim aktima, ali i sa realnim potrebama koje
će odrediti pravac djelovanja Fonda memorijala u narednom periodu i to:
1) Izgradnja i sufinansiranje u izgradnji grobalja šehida / poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja, te postavljanje nišana i nadgrobnih
spomenika šehidima, poginulim borcima, roditeljima šehida i veteranima
odbranbeno-oslobodilačkog rata 1992 – 1995 g., kako na području Kantona
Sarajevo, tako i na području cjelokupne Bosne i Hercegovine. Ovdje se
podrazumjeva i izrada projektne dokumentacije, pribavljanje odgovarajućih
saglasnosti i dozvola od organa uprave i upravnih institucija i izbor nadzornog
organa.
2) Fizičko uređenje i održavanje izgrađenih grobalja šehida/poginulih boraca i
spomen obilježja na području Kantona Sarajevo je aktivnost na koju se posebno
treba obratiti pažnja jer broj navedenih objekata je sve veći, a evidentna je i
velika neodgovornost i nemar stanovništva prema ovim objektima.
3) Ispravljanje nagnutih nišana, sanacija staza i prilaznih stepeništa, metalnih i
betonskih ograda i kapija, kao i drugi građevinski radovi na mezarjima i objektima
Fonda memorijala.
4) U saradnji sa Općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Gradom Sarajevo odabrati
idejno rješenje, putem anonimnog natječaja za Spomen park na brdu Žuč, izraditi
46
projektnu dokumentaciji, pribaviti potrebne saglasnosti i ostale aktivnosti kako bi
se stvorili uslovi za izgradnju ovog značajnog objekta.
5) Nakon urađenog idejnog rješenja prostora oko Ratne džamije i tekije na Igmanu
pristupiti izradi izvedbenog projekta i poduzeti sve aktivnosti vezano za
iznalaženje potencijalnih donatora, te uređenje prostora u skladu sa projekom.
6) U saradnji sa Općinom Ilidža, Općinom Novi Grad, Zavodom za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog
nasljeđa uraditi urbanistički projekat kompleksa Ratni tunel DB, te nakon
usvajanja istog pristupiti izradi projektne dokumentacije kompleksa, pribaviti
potrebne saglasnosti i ostale aktivnosti kako bi se stvorili uslovi za izgradnju ovog
značajnog objekta.
7) Izgradnja Memorijalnog centra Kovači odnosi se na sljedeće:
a) Završetak radova na izgradnji amfiteatra sa auditorijumom
b) Vanjsko uređenje dijela kompleksa koji se odnosi na amfiteatar i auditorijum.
c) Uređenje enterijera amfiteatra i auditorijuma, kao i Prva postavka opsade
Sarajeva unutar ovog objekta.
d) Rušenje kuće u ulici Širokac br. 20
e) Izgradnja pješačkih površina i kamenih rubnih zidova (ulica Širokac, izgradnja
pločnika uz ulicu Ploča, izgradnja sokaka Ploča – Širokac, izgradnja rubnih
kamenih zidova
f) Ozelenjavanje mezarja i parkovnih površina.
g) Izrada Izvedbenog projekta Žute tabije – Ahmedpašine tabije – izgled iz
osmanskog perioda
a) Izgradnja Mevlevijske tekije u ulici Jekovac
8.) Izrada prezentacionih materijala, baze podataka i organizovanje manifestacija, a
sve u cilju podizanja moralne svijesti o potrebi očuvanja spomena na šehide i
poginule borce kao i njegovanje kulture sjećanja na OOR '92-'95, NOR '41.-'45. i
antifašizam. U ove aktivnosti spada:
a) Izrada i štampanje knjiga i publikacija Fonda memorijala koje tretiraju lik i djelo
šehida / poginulog borca i spomen na OOR '92-'95, NOR '41.-'45. i antifašizam.
b)Izrada informativno dokumentarnih filmova o projektima Fonda memorijala kao
i o liku i djelu šehida / poginulog borca i spomen na OOR '92-'95, kao i
dokumentarni filmovi koji tretiraju teme vezane za ratni tunel D-B.
c) Izrada i održavanje web stranice Fonda memorijala uključujući sve aktivnosti
koje Fond provodi, web stranice – www.tunelspasa.ba, web stranice –
www.heroji.ba, kao i izrada mape Sarajeva sa ucrtanim lokalitetima mezarja
šehida i poginulih boraca. Ažuriranje baze podataka i sve potrebne radnje po
pitanju prenosa podataka u kantonalnu bazu podataka..
d) Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma u skladu sa "Kalendarom za
obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda OORa '92-'95",
NORa '41.-'45. i borbe protiv antifašizama.
47
e) Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o očuvanju mezarja šehida i
poginulih boraca, kroz časove historije, radionice i održavanje konkursa za izbor
literarnih radova koji tretiraju lik i djelo šehida i poginulih boraca, narodnog heroja
i sjećanje na agresiju i genocid.
9.) Organizovanje donatorskih konferencija i prikupljanje sredstava za projekte
Fonda memorijala
10.) Saradnja sa svim boračkim udruženjima, svim nivoima vlasti (Grad, Općina,
Kanton, Entitet i Država ), sa nevladinim sektorom i sa vjerskim zajednicama u
BiH.
11.) Stalno informisanje javnosti i saradnja sa medijima po pitanju projekata Fonda
memorijala.
12.) Praćenje izmjena i dopuna zakonskih propisa koje je donijela Vlada i Skupština
Kantona Sarajevo, a koji se primjenjuju na rad i organizaciju Fonda memorijala.
13.) Obavljanje počasnih i protokolarnih poslova na ŠSM Kovači u koje u prvom redu
spada počasna straža pored mezara prvog predsjednika RBiH rahmetli Alije
Izetbegović svakodnevno, zatim obavljanje počasne straže pored ''Centralnog
nišana za odavanje počasti'' na ŠSM Kovači i na glavnom ulazu za vrijeme
državnih i vjerskih praznika i prilikom posjete najavljenih delegacija.
Obavljanje počasne straže na drugim lokacijama, predviđenim za obilježavanje,
prilikom obilježavanja značajnih datuma iz ''Kalendara za obilježavanja značajnih
događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata na
području Kantona Sarajevo'', u slučajevima kada je to bilo predviđeno
programom i protokolom obilježavanja od strane nosioca aktivnosti.
U cilju što bolje organizacije Fond memorijala je propisao ''Protokol posjete
kompleksu ŠSM Kovači’’. Ovim protokolom definisano je na koji će se način
obavljati posjete ŠSM Kovači, prilikom obilježavanja značajnih datuma i događaja
te način posjete zvaničnih delegacija ovom mezarju uz prethodnu najavu;
14.)
Obavljanje unutrašnje službe zaštite obavljat će se u objektima i na prostoru koja
svojom Odlukom Skupština Kantona Sarajevo dodjeli na brigu Fondu memorijala.
To se trenutno odnosi na sljedeće objekte i lokacije:
Memorijalni centar Kovači što podrazumijeva šehidsko mezarje Kovači i
mezara prvog predsjednika R BiH Alije Izetbegovića.
Kapi kule Širokac i Ploča u kojima je smješten Muzej Alije Izetbegovića.
Ratna džamija na Igmanu sa pratećim objektima.
Ratni tunel spasa D – B, kuća Kolara.
48
Unutrašnja služba može proširiti svoje aktivnosti i na drugim objektima i prostorima
ukoliko ih Skupština Kantona Sarajevo dodjeli Fondu memorijala na upravljanje, a
Vlada Kantona Sarajevo obezbijedi sredstva za angažovanje dovoljnog broja
zaposlenika. Obezbjeđenje će se vršiti na osnovu procjene ugroženosti i sigurnosnih
elaborata o zaštiti koje izrađuje odgovorna osoba Fonda memorijala.
VIII PREGLED UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE, KADROVSKE I MATERIJALNE
OSPOSOBLJENOSTI
Unutrašnja organizacija Fonda memorijala zasniva se na grupisanju poslova i zadataka
iz njenog djelokruga, prema njihovoj međusobnoj povezanosti, srodnosti, stepenu
složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo vršenje. Poslovi i zadaci iz
djelokruga rada Fonda memorijala vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih
jedinica:
•
•
•
•
•
•
Kabinet direktora
Sektor za poslove izgradnje, uređenja i održavanja grobalja šehida i poginulih
boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida;
- Odsjek za uređenje i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen
obilježja
- Odsjek za održavanje memorijalnih centara i drugih objekata Fonda memorijala
Sektor za pravne, ekonomske i opće poslove
Sektor za počasne poslove i zaštitu grobalja
Sektor za zaštitu i njegovanje tekovina odbrambeno oslobodilačkog rata 19921995.godina, narodno-oslobodilačkog rata 1941.-1945.godine i antifašizma
Sektor za muzejske zbirke i postavke
U 2012.godini Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak kojim se usvaja Elaborat o
preuzimanju „Tunel spasa Dobrinja-Butmir“ kao kulturno historijske i turističke
destinacije, broj:02-05-13250-21/12 od 20.04.2012.godine.Zaključkom je naloženo
Fondu memorijala da pristupi realizaciji I faze Elaborata koja se između ostaloga odnosi
i na zapošljavanje 8 / osam/ novih zaposlenika. Gosp. Nedžad Ajnadžić, bivši ministar
za boračka pitnja u Vladi Kantona Sarajevo aktom broj:13-14-02-45/11 od
30.09.2011.godine saglasan je da se u Fondu memorijala zaposle dva nova
zaposlenika ( od kojih je jedno član šehidske porodice, a jedno djete 80% RVI) jer sa
trenutnim brojem zaposlenih nije bilo moguće izvršiti preraspodjelu zaposlenika kako bi
Tunel spasa normalno funkcionisao sedam dana u sedmici.
Ovdje je vrlo bitno istaći činjenicu da, i pored minimalnog broja zaposlenih na Tunelu
spasa DB,ostvaren je prihod od prodaje ulaznica, za period juni-decembar 2012.godine
u iznosu cca.460.000 KM koja su direktno uplaćivana u Budžet KS. Shodno datoj
saglasnosti, uz dogovor sa ministrom Ajnadžićem, prijem dva nova zaposlenika u Fond
49
memorija je izvršen u 2012.godini zbog nedostatka sredstva na poziciji Ministarstva za
boračka pitanja KS za 2011.godin. Također, imajući u vidu činjenicu da je Odlukom
Skupštine KS Fond memorijala preuzeo da vrši korištenje, zaštitu i održavanje ratne
džamije na planini Igman, potpisan je, uz saglasnost sa bivšim ministrom Ajnadžićem,
Sporazum o poslovnoj saradnji sa Medžlisom IZ, broj: 13-14-02-45/11 od
18.10.2011.godine . U skladu sa navedenim Sporazumom, ministar Ajnadžić naložio da
se u Fondu memorijala zaposli 1/ jedan/ zaposlenik.
Ovdje je bitno istaći da je ministar Ajnadžić, kao resorni ministar, dao finansijsku
podršku za prijem novih zaposlenika, preraspodjelom sa pozicije Ministarstva za
boračka pitanja KS na poziciju plata Fonda memorijala kroz Budžet KS za 2012.godinu.
Međutim, zbog hitne smjene ministara u junu 2012.godine resorni ministar nije uspio
prijedlog iznijeti na Vladu KS kako bi ista dala saglasnost za prijem novih zaposlenika.
U skladu sa članom 15.stav 16. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
Fonda memorijala, dana 24.02.2012.godine zaključen je Ugovor sa JU“ Sužba za
zapošljavanje KS“ za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika sa VSS do dvanaest
mjeseci. U skladu sa članom 3. potpisanog ugovora, Fond memorijala je dana
12.03.2012.godine zaključio ugovor na određeno vrijeme do dvanaest mjeseci sa
pripravnikom Mirelom Detlić , dipl.pravnik iz Sarajeva na radno mjesto Stručni saradnik
za pravne,kadrovske i opće poslove.
Zaključno sa 31.12.2012.godine u Fondu memorijala je bilo zaposleno 61 zaposlenik
uključujući i jednog pripravnika. Od ukupnog broja zaposlenika 13 / trinaest/ zaposlenika
je sa VSS, 1/jedan/ zaposlenik sa VŠS, 45 / četrdesetpet/ zaposlenika sa SSS i 2/ dva/
zaposlenika sa NSS.
Sa ovakvom kadrovskom strukturom i materijalnom opremljenošću Fond memorijala je
uspješno obavljao poslove iz svog djelokruga.
Zbog ograničenih budžetskih sredstava u budžetu su se vrlo malo planirala sredstva za
stručno obrazovanje i usavršavanje, pa su zaposlenici bili prinuđeni na autoedukaciju,
što je najskuplji i najsporiji način sticanja znanja. Za trajnu i sistematsku edukciju, Fondu
memorijala su potrebna sredstva kako bi mogao odgovoriti zahtjevima vremena.
IX NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE S FEDERALNIM I KANTONALNIM
ORGANIMA, GRADOM SARAJEVO, OPĆINAMA KANTONA SARAJEVO i
OMBUDSMENIMA
Fond memorijala, je po prirodi svog posla i načinu njegovog obavljanja, upućen na
saradnju sa svim institucijama koje pokažu interes za davanje podrške. Saradnja se
odvija kod iniciranje problema i traženje njegovog rješenja, bez biranog oblika
50
komunikacije, osim kad je oblik komunikacije propisan. Jednostavno, u izvještajnom
periodu se nije dogodilo da Fond memorijala odbije bilo čiji poziv na saradnju, ukoliko je
ona u funkciji uspješnog izvršenja posla Fonda memorijala KS.
Prirodom posla Fond memorijala ostvaruje kontinuiranu i uspješnu saradanju sa svim
boračkim organizacijama, a posebno sa Organizacijom porodica šehida i poginulih
boraca. Dosadašnja saradnja je bila uspješna i na obostrano zadovoljstvo.
Kao kantonalna institucija, Fond memorijala, kroz redovne aktivnosti, ostvaruje blisku i
uspješnu saradnju i sa svim Općinama sa područja Kantona Sarajevo, Gradom
Sarajevo, Skupštinom KS, Vladom KS i njenim ministarstvima. Najveća saradnja se
ostvaruje sa Ministarstvom za boračka pitanja KS, Ministarstvom finansija KS,
Ministarstvom nauke i obrazovanja KS, Ministarstvom kulture i sporta. Redovna
saradnja se ostvaruje i sa Zavodom za izgradnju KS, Zavodom za planiranje KS,
Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa KS, JU „ Muzej Alija
Izetbegović“, Muzej Grada Sarajevo i javnim preduzećima kantonalnog i federalnog
nivoa.
Na nivou Federacije BiH, Fond memorijala najviše ostvaruje saradnju sa Federalnim
ministarstvom za pitanje boraca i invalida, Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i
izbjeglica, Federalnim ministarstvom nauke i obrazovanja. Posebna saradnja sa
Vladom FBiH ostvaruje se kroz organizaciju manifestacije „Odbrana BiH – Igman“.
Fond memorijala ima dobru saradnju sa Ombudsmenima FBiH, a u svom dosadašnjem
radu nije bilo prigovora na kršenje ljudskih prava od strane zaposlenika Fonda
memorijala KS.
Broj:13-01- 02- 109 /13
Sarajevo,18.03.2013.godine
51
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH
CENTARA I SPOMEN – OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
- FOND MEMORIJALA -
IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA
I SPOMEN – OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
Za period 01.01.2012. – 31.12.2012.
Sarajevo, mart 2013.godine
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU FONDA MEMORIJALA
ZA PERIOD 01.01.2012.-31.12.2012.GODINE
I UVOD
Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.2012.godine pripremljeni su i sačinjeni u skladu sa
sljedećim zakonskim propisima:
1. Zakon o budžetima-proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj
19/06, 76/08, 5/09 , 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10);
2. Zakon o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj 33/11);
3. Uputstvo o izvršenju budžeta-proračuna sa Jedinstvenog računa trezora („Službene novine
Federacije BiH“, broj 94/07);
4. Uredba o računovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“, broj 87/10);
5. Novim Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 1/11), čiji je sastavni dio i Analitički kontni plan za budžete
i budžetske korisnike;
6. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta-proračuna u Federacije Bosne i
Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 17/05, 66/08 i 73/08)
7. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj
83/09);
8. Računovodstvene politike za budžetske korisnike Kantona Sarajevo
9. Ostalim propisima, odlukama i uputstvima nadležnih organa na nivou Kantona Sarajevo.
Finansijsko poslovanje Fonda za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih
centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) vrši se putem Jedinstvenog
računa trezora Kantona Sarajevo i putem donatorskih računa, zbog čega Fond Memorijala sastavlja dva
posebna godišnja obračuna i to: jedan za trezorsko poslovanje i drugi za poslovanje preko donatorskih
računa.
Fond Memorijala kao budžetski korisnik sastavlja završni (godišnji) izvještaj i obračun u skladu sa
Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta-proračuna u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 17/05, 66/08 i 73/08).Izrada godišnjeg obračuna i
popunjavanje obrazaca - seta računovodstvenih iskaza koji se odnosi na trezorsko poslovanje vrši se
uz izvjesna prilagođavanja u skladu sa odredbama navedenog Pravilnika i to:
•
•
•
•
Nepopunjavanje Izvještaja o gotovinskim tokovima i Godišnjeg iskaza o izvršenju budžeta;
Nepopunjavanje dijela Računa prihoda i rashoda koji se odnosi na prihode;
Nepopunjavanje dijela Iskaza o kapitalnim izdacima i finansiranju koji se odnosi na
kapitalne primitke;
Određene specifičnosti kod popunjavanja Bilansa stanja
Službena valuta je Konvertibilna marka koja je fiksno vezana za EUR (1 EUR = 1,95583 KM) i u toj valuti
su izrađeni finansijski izvještaji.
GLAVA I
POSLOVANJE PREKO JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO
Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) za 2012.godinu
izvršen je u periodu 01.01.-31.12.2012.godine kako slijedi:
KM
2.537.183
1.UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Od toga:
1.1. Prihodi od sopstvene djelatnosti
1.2. Primljeni tekući transferi od drugih nivoa vlasti
1.3. Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu
1.4. Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo
345
183.787
22.772
2.330.280
2.UKUPNO OSTVARENI RASHODI
2.691.523
3.RAZLIKA IZMEĐU IZVRŠENIH RASHODA
154.340
I OSTVARENIH PRIHODA (2-1)
I PRIHODI
Ekon.kod
720000
722631
730000
732112
732115
732116
Opis
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III)
I NEPOREZNI PRIHODI
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
II TEKUĆI TRANSFERI (Transferi i donacije)
Primljeni tekući transferi od Federacije
Primljeni tekući transferi od Gradova
Primljeni tekući transferi od Općina
Donacije od domaćih pravnih lica
733112
780000
781100
781200
781300
781400
781500
788100
III PRIHODI IZ BUDŽETA KANTONA
SARAJEVO
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i naknade
Tekući transferi
Kapitalni transferi
Nabavka stalnih sredstava
Plan
2012.
Izvršenje
2012.
3.688.155
2.537.183
-
206.904
345
206.559
30.531
211.028
35.000
153.256
22.772
3.477.127
1.040.900
90.400
405.600
100
310.000
1.630.127
153.256
22.772
2.330.279
1.028.522
89.523
352.346
287.080
572.808
II RASHODI
Ekon.kod
Opis
I
611000
UKUPNI RASHODI I IZDACI
TEKUĆI IZDACI
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Plan
2012.
3.688.155
1.579.172
1.040.900
Izvršenje
2012.
2.691.523
1.667.348
1.168.095
612000
613000
614000
614200
615000
615200
821000
II
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
TEKUĆI TRANSFERI
Transferi pojedincima
III
IV
821200
821300
821500
821600
KAPITALNI TRANSFERI
Kapitalni transferi pojedincima
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH
SREDSTAVA
Nabavka građevina:
Sredstva za izgradnju ŠSM Kovači
Nabavka opreme
1.645.127
104.178
395.075
440.836
440.836
583.339
1.100.127
274.984
385.500
202.520
90.400
447.872
100
100
463.756
463.756
55.000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava -izrad
projektne dokumentacije grobalja šeh i pog. bor.
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
104.500
31.739
74.096
Planiranje i izvršenje finansijskog plana
Finansijsko poslovanje Fonda za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih
centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) u 2012.godini obavljalo se u
skladu sa Finansijskim planom za 2012.godinu, Planom javnih nabavki za 2012.godinu, Budžetom Kantona
Sarajevo za 2012.godinu i Uputstvom Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj 08-01-14-10701/07 o
finansijskom planiranju, izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema
izvorima sredstava u fiskalnoj godini.
U skladu sa Odredbama Odluke o osnivanju Fonda Memorijala i Statuta Fonda Memorijala, Upravni odbor
Fonda je, na sjednici održanoj dana 03.02.2012.godine, donio Finansijski plan Fonda Memorijala za
2012.godinu, o čemu je donesena Odluka broj UO/13-6/12 od 03.02.2012. godine i uputio isti Ministarstvu
za boračka pitanja i Ministarstvu finansija, radi dobijanja mišljenja i Vladi Kantona Sarajevo radi davanja
saglasnosti.
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-6304-1/152 od 15.03.2012.godine utvrđen je Prijedlog
odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Memorijala za 2012.godinu.
Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-8906/12 od 28.03.2012.godine data je saglasnost na
Program rada i finansijski plan Fonda Memorijala za 2012.godinu.
U skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu Fond Memorijala je koristio
sredstva iz Budžeta prema svom Finansijskom planu i odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za
2012. godinu, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim operativnim planovima i prema realnim potrebama,
uvažavajući prioritete i kontinuitet započetih projekata.
I PRIHODI
UPOREDNI PREGLED OSTVARENIH UKUPNIH PRIHODA PO IZVORIMA ZA 2012.GODINU
U ODNOSU NA PLAN ZA 2012.GODINU I OSTVARENJE UKUPNIH PRIHODA ZA 2011.GODINU
R.
br.
Ek.kod
1.
1.
2.
2.
72000
0
72263
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
730000
73211
2
73211
5
73211
6
73311
2
78000
0
10
.
11.
12.
13.
14.
15.
78110
0
78120
0
78130
0
78140
0
78150
0
Opis
Izvršenje
2011.
Plan za
2012.
Zakonski
budžet
3.
4.
5.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
(2+4+9)
2.729.574
3.688.154
NEPORESKI PRIHODI
5.068
-
5.068
-
243.892
211.028
8.500
-
20.000
35.000
Primljeni tekući transferi od Općina
176.002
153.256
Donacije od pravnih lica
39.900
22.772
2.480.614
3.477.126
1.198.611
1.536.900
Vlastiti prihodi budžetskih
korisnika
TEKUĆI TRANSFERI (Transf. i
donac)
(5+6+7+8)
Primljeni tekući transferi od
Federacije
Primljeni tekući transferi od
Gradova
PRIHODI IZ BUDŽETA (
10+14+15+16)
Prihodi iz Budžeta za tekuće
izdatke
Bruto plaće i naknade troškova
zaposleni
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i naknade
814.954
70.899
312.758
1.040.900
90.400
405.600
Tekući transferi
-
100
Kapitalni transferi
245.997
310.000
Izvršenje
2012.
Index
Index
6:4
6:5
6.
2.537.183
7.
92,95
8.
68,79
345
6,81
-
345
6,81
-
206.559
84,69
97,88
-
-
-
30.531
152,66
87,23
153.256
87,08
100,00
22.772
57,07
100,00
2.330.279
93,94
67,02
1.470.391
122,67
95,67
1.028.522
126,21
98,81
89.523
126,27
99,03
352.346
112,66
86,87
-
-
-
287.080
116,70
92,61
16.
788100
1.036.006
1.630.127
1.100.127
- Sred.za izgradnju kompleksa Kovači
992.055
992.055
Nabavka opreme
18.952
- Oprema za Fond
- Oprema za ŠSM Kovači
- Oprema za Ratnu džamiju Igman
Nabavka stalnih sredst.u obliku prava
- Izrada projektne dokumentacije
4.980
5.982
7.990
24.999
Nabavka stalnih sredstava
Nabavka građevina :
Rekonstrukcija i investiciono
održav.
- Sanac.spom.obilježja iz NOB-a
- Sanac.spom.obilj.iz perioda odbram.
oslobodilačkog rata 1992-1995
-
1.100.127
385.500
58.000
317.500
10.000
55.000
89.500
21.500
68.000
572.808
274.984
274.984
202.520
56.687
137.452
8.381
31.739
63.565
13.953
55,29
27,72
27,72
1.068,5
9
1.138,2
9
2.297,7
6
104,89
126,96
49.612
35,14
25,00
25,00
52,53
97,74
43,29
83,81
57,71
71,02
64,90
72,96
-
Ukupni prihodi Fonda Memorijala planirani u 2012.godini su u visini od 3.688.154 KM.Ostvareni ukupni
prihodi Fonda Memorijala u 2012.godini iznose 2.537.183 KM, što je manje od planiranih prihoda za
1.150.972 KM, odnosno 68,79% planiranih prihoda u 2012.godini, a 92,95% ukupno ostvarenih prihoda u
2011.godini.
720000 Neporezni prihodi
Na kontu 722631 iskazuju se vlastiti prihodi budžetskih korisnika. Fond Memorijala kao neprofitna upravna
institucija na ovom kontu iskazuje prihod od prodaje ulaznica za objekat Tunel spasa i prihod od pružanja
usluga po osnovu ustupanja tenderskih dokumentacija kod otvorenih postupaka dodjele ugovora u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama BiH.
U skladu sa Uredbom o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
(“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/12) Fondu Memorijala je, u okviru oblasti boračke
zaštite, omogućeno ostvarivanje i korištenje vlastitog prihoda od prodaje ulaznica.
Ukupno ostvaren prihod po ovom osnovu iznosi 448.003 KM, od čega 447.603 KM od prodaje
ulaznica za objekat Tunel spasa, a 400 KM od ustupanja tenderskih dokumentacija.
Ukupan ostvareni vlastiti prihod u iznosu 448.003 KM uključuje i iznos od 345 KM koji se odnosi na dva
puta plaćenu fakturu od strane kupca „ Discovery“ d.o.o. Sarajevo. Dana 28.12.2012.godine Fond je podnio
zahtjev Ministarstvu finansija broj 13-14-14-32/12 za povrat navedenog iznosa .Povrat sredstava nije izvršen
do 31.12.2012.godine, te je isti evidentiran u bruto bilansu na poziciji 722631.
Ostatak ostvarenog vlastitog prihoda u iznosu od 447.658 KM nije utrošen do 31.12.2012.godine, jer isti nije
bio planiran u Budžetu za 2012.godinu, te je kao razgraničeni prihod prenešen u 2013.godinu i evidentiran u
bruto bilansu na kontu razgraničenja 391111.
U skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj 24/08) vlastiti prihodi koji se ne utroše u tekućoj godini, razgraničavaju se u sljedećoj godini,
te Odlukom Vlade postaju sastavni dio Budžeta.
730000 Tekući transferi
Po ovom osnovu ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 211.028 KM. Tekući transferi obuhvataju
primljene transfere od drugih nivoa vlasti i donacije od pravnih lica.
a) Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine ostvareni su tekući transferi drugih nivoa vlasti u iznosu od 188.256
KM koji nisu planirani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Grad Sarajevo..................................................................
Općina Stari Grad.............................................................
Općina Centar..................................................................
Općina Novi Grad.............................................................
35.000
49.500
30.000
Općina Ilidža.....................................................................
35.000
10.000
Općina Hadžići.................................................................
28.756
U skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, primljeni tekući
transferi su Odlukama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo unešeni u Budžet Kantona Sarajevo
za 2012.godinu i evidentirani u razdjelu 13- Ministarstva za boračka pitanja, glava 02, potrošačka
jedinica 0001-Fond Memorijala, na pozicijama rashoda u skladu sa ugovorenom namjenom
sredstava.
Od ukupno doznačenih transfera drugih nivoa vlasti, iznos od 4.469 KM (dio sredstava Grada Sarajeva) nije
utrošen u 2012.godini, te je u skladu sa zakonskim propisima prenešen kao neutrošeni prihod preko konta
razgraničenja (391111) u 2013.godinu.
Ostatak doznačenih transfera u iznosu od 183.787 KM utrošen je u 2012.godini i evidentiran na poziciji
7321-Primljeni tekući transferi.
b) Donacije od pravnih lica
Po ovom osnovu ostvaren je prihod u iznosu od 22.772 KM. Radi se o primljenoj donaciji koja je doznačena
Fondu Memorijala od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za sufinansiranje javnih radova po
osnovu radnog angažovanja nezaposlenih osoba u oblasti uređenja okoline i izgradnje infrastrukture –
Projekat čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih boraca.
Na osnovu Odluka Ministarstva finansija Kantona Sarajevo primljena sredstva po osnovu donacije
u ukupnom iznosu od 22.772 KM unešena su u Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu i
evidentirani u razdjelu 13 - Ministarstva za boračka pitanja, glava 02, potrošačka jedinica 0001Fond Memorijala, na pozicijama rashoda u skladu sa ugovorenom namjenom sredstava.
78000 Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu, u razdjelu 13, glava 02 za Fond Memorijala bila su odobrena
(planirana) ukupna sredstva u iznosu od 3.477.127 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo. Ukupno planirana i
odobrena sredstva se sastoje od sljedećeg:
1. Usvojeni Budžet za 2012.godinu
iznos 2.792.800 KM
2. Preraspodijeljena sredstva sa razdjela 13010001-Ministarstvo za
boračka pitanja KS na razdjel 13020001- Fond Memorijala
3. Neutrošena kreditna sredstva iz prethodnih godina
iznos 354.300 KM
iznos 330.027 KM
U skladu sa Zakonom o izvšenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu sredstva navedena pod rednim
brojem 2 su preraspodijeljena, odnosno unijeta u Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu i evidentirana u
razdjelu 13 - Ministarstvo za boračka pitanja, glava 02, potrošačka jedinica 0001-Fond Memorijala, u skladu
sa ugovorenom namjenom, na odgovarajuće pozicije rashoda odlukama ministra finansija. Zaključkom
Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-1104-36/12 bod 11.04.2012.godine neutrošena kreditna sredstva u
iznosu od 330.027 KM su unijeta u Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu.
Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo ostvareni su u 2012.godini u ukupnom iznosu od 2.330.279
KM, što iznosi 67,02% od odobrenih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2012.godini, odnosno 93,94%
od ostvarenja prihoda u 2011.godini.
1. Prihoda za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih.............1.028.522 KM
2. Prihoda za finansiranje doprinosa poslodavca .................................................89.523 KM
3. Prihoda za finansiranje izdataka za materijal i usluge ....................................352.346 KM
4.Tekući transferi............................................................................................................0 KM
5. Kapitalni transferi ...........................................................................................287.080 KM
6. Prihoda iz Budžeta za nabavku stalnih sredstava ..........................................572.808 KM
II RASHODI
UPOREDNI PREGLED OSTVARENIH UKUPNIH RASHODA PO VRSTAMA ZA 2012.GODINU U
ODNOSU NA PLAN ZA 2012.GODINU I OSTVARENJE UKUPNIH RASHODA ZA 2011.GODINU
R.
b
Konto
Naziv
Izvršenje
2011.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UKUPNI RASHODI I IZDACI
611000
611100
611200
611211
611221
611224
611225
611227
612000
613000
613100
613200
A. TEKUĆI RASHODI
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća
Naknade troškova zaposlenih
Naknade trošk. prevoza na posao i sa posla
Naknade za topli obrok
Naknade za regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Naknade u slučaju smrti i teže
invalidnosti
Doprinosi poslod. i ostali dop.
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi u zemlji i inostranstvu
Izdaci za energiju
2.724.506
1.253.001
814.954
670.227
144.727
28.392
76.584
17.200
22.551
70.899
367.148
5.944
14.184
Plan za
2012.
Zakonski
budžet
5.
Izvršenje
2012.
Index
6:4
Index
6:5
6.
7.
8.
3.688.154
2.691.523
1.667.348
1.168.095
991.748
98,79
133,07
143,33
147,97
121,85
72,98
105,58
112,22
115,28
1.579.172
1.040.900
860.300
180.600
37.600
100.900
24.600
4.100
13.400
176.347
37.523
24.070
4.061
11.637
132,16
129,34
139,94
51,60
447.871
104.178
395.075
146,94
107,61
7.500
22.800
3.959
19.736
66,60
139,14
90.400
99.056
97,65
99,80
98,17
97,85
99,06
86,84
115,24
88,21
52,78
86,56
613300
DBE00
10. 1
DBE00
2
DBE00
3
11.
12.
13.
14.
15.
16.
613400
DBF00
1
DBF00
2
Nabavka materijala
Nabavka materijala za potrebe Fonda
Nabavka i zamjena zastava i jarbola na
mez.
613500
613600
613700
DBI001
DBI001
DBI003
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za tekuće održavanje Fonda
613800
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
uslug. platnog prometa
613900
DBK00
1
DBK00
2
DBK00
3
DBK00
4
17.
614000
18. 614200
19. 615000
615200
20. DBU00
1
21. 821000
22.
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za komunalne usluge Fonda
Održavanje grob.mjesta šehida i
pog.boraca
Troškovi red.mjeseč.odvoza smeća sa
šeh.m
821200
DBX00
1
Tekuće održavanje i čišć. grob.šeh.i pog.bo
Ispravljanje i sanacija nišana
Ugovorene i druge posebne usluge
Ugovorene i druge posebne usluge
Fonda
Obilježav.godišnjica i bitnih datuma iz 92-95
33.804
11.108
15.496
7.200
39.194
25.196
13.988
37.280
14.200
15.880
7.200
49.000
30.000
19.000
109,84
126,58
102,43
7.200
100,00
99,60
99,01
99,95
100,0
46.443
27.477
118,50
109,05
94,78
91,59
18.966
135,59
99,82
13.445
85.530
11.800
48.825
24.905
16.000
800
85.844
16.000
44.844
25.000
13.450
117
76.688
9.950
41.795
100,04
89,66
84,32
85,60
84,06
14,06
89,34
62,19
93,20
24.943
100,15
99,77
9.337
165.710
96.250
29.864
37.835
1.761
12.000
216.647
104.147
21.500
88.000
3.000
10.126
108,45
113,10
107,52
68,72
158,75
84,38
190,40
111,77
415.499
100
100
463.756
440.836
106,10
95,06
415.499
463.756
106,10
95,06
1.056.006
1.012.055
1.645.127
1.100.127
55,24
27,17
35,46
25,00
Izrada prezentacionih materijala Fonda
Posebna nak. na doh.za zašt.od prir.i
dr.nesr.
B. TEKUĆI GRANTOVI
Grantovi pojedincima
C. KAPITALNI GRANTOVI
37.132
14.060
15.872
187.423
103.484
20.523
60.063
3.353
86,51
99,36
95,45
68,25
Kapitalni grantovi pojedin.i neprof. organiz
Sredstva za šehidska groblja i
grob.pog.bor
D. IZDACI ZA NABAVKU STALNIH
SREDSTVA
Nabavka građevina
Sredstva za izgradnju ŠSM Kovači
440.836
583.339
274.984
821300
23. DBX00
7
DBX00
8
DBX00
4
821500
24.
821600
25. DBX00
5
DBX00
6
Nabavka opreme
Nabavka opreme za Fond
Nabavka opreme za Ratnu džamiju
Igman
Nabavka opreme za ŠSM Kovači
18.952
4.980
7.990
5.982
385.500
58.000
10.000
317.500
202.520
56.687
8.381
1.015,04
1.138,29
104,89
52,53
97,74
83,81
2.297,76
43,29
126,96
-
57,71
70,91
67,08
72,96
137.452
Nabavka stalnih sredst. u obliku prava
Izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija i investiciono
održavanje
Sanacija spomen obilježja iz perioda NOB
Sanacija spomen obilježja iz perioda 9295
24.999
-
55.000
104.500
31.739
36.500
74.096
24.484
68.000
49.612
Ukupni rashodi Fonda planirani su u 2012.godini u visini od 3.688.154 KM, a u periodu 01.01.31.12.2012.godine ostvareni su u iznosu od 2.691.523 KM, što je 72,98 % od plana za 2012.godinu, odnosno
98,79% izvršenja rashoda u 2011.godini.
Tekući izdaci
Tekući izdaci planirani su u 2012.godini u iznosu od 1.579.171 KM, a izvršeni su u iznosu od 1.667.348
KM, što je 105,58% planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 133,07% od ostvarenja ovih izdataka
u 2011.godini.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćne razlike plaća i naknade plaća, u Ministarstvu
finansija je obračunata razlika na poziciji bruto plaća i naknada plaća i poziciji doprinosa
poslodavca za 2012.godinu i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja. Iz navedenog
razloga ukupni tekući izdaci su veći od planiranih za 2012.godinu, odnosno došlo je do probijanja
budžeta u okviru tekućih izdataka.
Međutim ukupni rashodi i izdaci Fonda Memorijala planirani su u Budžetu u iznosu od 3.688.155
KM, a ostvareni u iznosu od 2.691.523 KM i ako se analiza radi sa stanovišta ukupnih planiranih i
izvršenih rashoda nije došlo do probijanja Budžeta za 2012.godinu.
Vezano za ekonomsku potkategoriju 613000 - Izdaci za materijal i usluge bitno je napomenuti
sljedeće:
• na ovoj poziciji su iskazani, pored troškova koji su neophodni za funkcionisanje Fonda, i troškovi
koji su vezani za realizaciju tekućih programa Fonda Memorijala, a koji su kao djelatnost Fonda
sadržani u samoj Odluci o osnivanju Fonda Memorijala.
•
preuzimanjem Ratne džamije na planini Igman na korištenje, zaštitu i održavanje povećala
se i potreba za sredstvima na pozicijama izadataka za materijal i usluge i to od pozicije
613200-613900.
U Budžetu Kantona Sarajevo (razdjel 13, glava 02) u okviru pozicije Izdaci za material i usluge na
pojedinim analitičkim kontima otvorene su subanalitike u okviru kojih su pozicionirani troškovi koji
se odnose na realizaciju tekućih programa i aktivnosti Fonda.
Radi se o sljedećim aktivnostima:
1. Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na grobljima nad kojim gazduje KJKP
Pokop;
2. Troškovi redovnog mjesečnog odvoza smeća sa šehidskih mezarja;
3. Održavanje, fizičko uređenje i zaštita mezarja;
4. Nabavka i zamjena zastava i jarbola na grobljima šehida i poginulih boraca;
5. Ispravljanje i sanacija nišana;
6. Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda 1992-1995;
7. Izrada prezentacionih materijala Fonda.
Obzirom da se radi o programima i aktivnostima tekućeg karaktera, mišljenje Ministarstva finansija je da se
ovi izdaci moraju knjigovodstveno evidentirati u okviru tekućih rashoda na potkategoriji 613000-Izdaci za
materijal i usluge
Izvršenje pojedinih vrsta rashoda u okviru pozicije Tekući rashodi je kako slijedi:
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća ostvareni su u izvještajnom periodu u iznosu od 991.748 KM odnosno 115,28
% planiranih sredstava u 2012.godini.
Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati u periodu 01.01.-31.12.2012.godine je bio 55. Broj
zaposlenih na dan 31.12.2012.godine je bio 60.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćene razlike plaća i naknada plaća, u Ministarstvu
finansija je obračunata razlika za 2012.godinu u iznosu od 154.685 KM uključujući i razliku
doprinosa poslodavca i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja.Obzirom da ova
sredstva nisu planirana u budžetu na poziciji plaća i poziciji doprinosa poslodavca došlo je do
probijanja budžeta na pomenutim pozicijama. Zbog ukalkulisane navedene razlike, izvršenje je veće
u odnosu na planirana sredstva, mada je za „redovne izdatke“ utrošeno manje sredstava nego što je
bilo planirano. Iz navedenog razloga i izvršenje u 2012.godini je znatno veće nego u prethodnoj
godini.
Obračun plaća i isplata za uposlenike Fonda Memorijala se vrši u Ministarstvu finansija Kantona
Sarajevo – Služba za centralizovani obračun plaća, koji je unificiran za sve budžetske korisnike u
pogledu koeficijenata i osnovice za obračun plaća.
Fond Memorijala je u periodu 01.01.-31.12.2012.godine prilikom obračuna plaća vršio i obračun naknada za
noćni rad za zaposlenike u Odjeljenu za zaštitarske i protokolarne poslove, u okviru kojeg je formirana
Služba za unutrašnju zaštitu. U okviru Službe za unutrašnju zaštitu predviđena je 24-časovna tehnička i
fizička zaštita,što podrazumijeva i noćni rad, te samim tim i obračun i isplaćivanje naknade po osnovu
noćnog rada.
Plaće su isplaćivane za ukupno 47 zaposlenih u periodu januar - april 2012.godine, odnosno za
ukupno 54 zaposlena u maju, odnosno za 57 zaposlenih u junu, odnosno za 60 zaposlenih u
periodu juli – decembar 2012.godine.
Od 01.05.2012.godine Fond Memorijala Kantona Sarajevo je izvršio popunu 7 (sedam) radnih
mjesta upošljavanjem novih uposlenika, od čega 1 radnik sa VSS i 6 radnika sa SSS.
Od 01.06.2012.godine upošljavaju se 3 (tri) nova radnika od čega 2 radnika sa SSS i 1 radnik sa
NSS.
U julu 2012.primaju se 3 (tri) nova radnika od čega 2 radnika sa VSS, a 1 sa SSS.
Popunjavanje radnih mjesta i upošljavanje novih zaposlenika izvršeno je na osnovu Zaključka Vlade
Kantona Sarajevo broj 02-05-13250-21/12 od 20.04.2012.godine kojim je usvojen Elaborat o preuzimanju
„Tunela spasa Dobrinja-Butmir kao kulturno-historijske i turističke destinacije“.Ovim Zaključkom naloženo
je Fondu Memorijala Kantona Sarajevo da pristupi realizaciji I faze Elaborata po preuzimanju objekta
„Tunela DB“. Realizacija I faze, pored ostalih aktivnosti, podrazumijeva i obezbijeđenje ljudskih resursa,
odnosno zapošljavanje novih uposlenika i to: kustos, zaštitari za obezbjeđenje objekta fizičkom zaštitom 24h,
vodič kroz muzejsku postavku, blagajnik za naplatu ulaznica, higijeničarka (ukupno 8 novih uposlenika).
Tunel DB je preuzet od strane Fonda Memorijala dana 26.04.2012.godine.
U izvještajnom periodu izvršena je i popuna upražnjenih radnih mjesta u Odjeljenju za očuvanje i
njegovanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 sa 3 izvršioca i to 2 sa visokom stručnom
spremom i 1 sa srednjom stručnom spremom. Prijem je izvršen zbog povećanja i proširenja obima poslova
koji se odnose na obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara za obilježavanje
značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.godine na
području Kantona Sarajevo, a uz saglasnost Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.
Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-24636/11 od 05.09.2011.godine data je saglasnost
Fondu Memorijala da vrši korištenje, zaštitu i održavanje Ratne džamije na Igmanu. Obzirom da se
radi o značajnom istorijskom objektu obezbijeđena je 24-časovna fizička zaštita ovog objekta.Na
osnovu Saglasnosti Ministarstva za boračka pitanja broj 06/02-05-15818/11, a u skladu sa
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-15818-3.1/11 od 04.05.2011.godine u
izvještajnom periodu izvršen je prijem još jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom za
potrebe obezbjeđenja i zaštite Ratne džamije na planini Igman.
Obzirom na nedovoljna finansijska sredstva za isplaću plaća i naknada troškova zaposlenih koja su
odobrena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu Fondu memorijala, u skladu sa navedenim
Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja KS je putem preraspodjele
sredstava obezbijedilo sredstva za finansiranje plaća i naknada novih zaposlenih radnika.
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine u Fondu Memorijala su zaposleni i pripravnici od čega u
periodu 01.01.-30.06.2012.godine 8 pripravnika sa VSS, u periodu 01.07.2012.-30.09.2012.godine
5 pripravnika (sa 01.07.2012.godine 3 pripravnika su završila pripravnički staž od 1 godine), a u
periodu 01.10.-31.12.2012.godine 1 pripravnik (sa 30.09.2012.godine 4 pripravnika su završila
pripravnički staž od 1 godine). Pripravnici su zaposleni na period od jedne godine i to preko JU
„Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.Shodno potpisanom Ugovoru o sufinansiranju
zapošljavanja pripravnika, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba, JU „Služba za
zapošljavanje Kantona Sarajevo“ mjesečno refundira sredstva u iznosu od 600 KM u svrhu
sufinansiranja troškova bruto plaće i doprinosa poslodavca.
Bruto plaće pripravnika i doprinosi poslodavca se isplaćuju na nivou refundiranih sredstava i Fond ne snosi
nikakve dodatne troškove za finansiranje bruto plaća istih. Refundacije troškova plaća pripravnika vrše se
uredno od strane Službe za zapošljavanje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec i knjigovodstveno se
evidentiraju kao potraživanja. .
To znači da troškovi plaća pripravnika ne ulaze u masu isplaćenih plaća za redovno zaposlene u Fondu
Memorijala koji su iskazani u ovom izvještajnom periodu.
Broj zaposlenih, kvalifikaciona struktura i koeficijenti složenosti dati su u tabeli 1 koja je sastavni dio
Finansijskog Izvještaja Fonda Memorijala za 2012.godinu.
Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 176.347 KM, što je 97,65% odobrenih sredstava za
2012.godinu, odnosno 121,85% izvršenja ovih izdataka u 2011.godini.
Prema propisima u ovu grupu troškova spadaju: topli obrok, prevoz radnika na posao, regres za godišnji
odmor, otpremnine, jubilarne nagrade i pomoći.
Po ovom osnovu isplaćeno je:
1.Naknade za prevoz sa posla i na posao...............37.523 KM
2.Naknade za topli obrok.........................................99.056 KM
3.Regres za godišnji odmor.....................................24.070 KM
4.Otpremnine zbog odlaska u penziju.......................4.061 KM
4.Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti...........11.637 KM
Naknade za prevoz na posao i s posla isplaćivane su u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja
koja za radničku zonu A iznosi 53 KM.
Mjesečna naknada za prevoz na posao i sa posla za 4 radnika zaposlena na poslovima fizičkog
obezbjeđenja i poslova zaštite objekta Ratna džamija Igman iznose 115 KM po zaposleniku jer se radi o
lokalitetu Igman koji se ubraja u radničku zonu A+B+C+D.
Naknade za topli obrok u periodu 01.01.-31.12.2012.godine isplaćivane su u visini od 8 KM dnevno po
radniku za dane prisustva na poslu. Obračun naknada za topli obrok se vrši u Službi za centralizovani
obračun plaća pri Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.
Naknade za regres za godišnji odmor isplaćene su u iznosu od 415 KM po zaposlenom za ukupno 58
zaposlenih, koji su stekli zakonsko pravo na isplatu regresa u 2012.godini.
Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti isplaćene su u visini od 11.637 KM.Ove naknade su isplaćene za
ukupno 6 zaposlenika i to:
- naknade u slučaju smrti roditelja (za 1. zaposlenika)
- naknade za slučaj teške bolesti ili operacije uposlenika ili članova uže obitelji (za 5 uposlenika)
Visina i pravo na naknadu u slučaju teške bolesti određeni su članom 60. Pravilnika o radnim
odnosima, plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika Fonda Memorijala, a u skladu sa
Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj
33/11), Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine KS“, broj 4/12) i
Naredbe o listi teških bolesti odnosno teških tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada
za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti („Službene novine FBiH“, broj 30/05). Isplate su vršene
na osnovu Mišljenja Komisije za kvalifikaciju težine bolesti JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu
zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo“.
Naknade su isplaćivane do visine utvrđene po posebnim propisima za organe kantonalne uprave i nisu
podlijegale obavezi obračunavanja i plaćanja poreza na plaću.
612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Po ovom osnovu izvršeni su rashodi u iznosu od 104.178 KM, što je 115,24% planiranih sredstava za
2012.godinu, odnosno 146,94 % izvršenja ovih troškova u 2011.godini. Izvršeni rashodi uključuju i
obračun razlike doprinosa poslodavca , vezano za pomenuti obračun razlike plaća i naknada plaća.
613000- Izdaci za materijal i usluge
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge u izvještajnom periodu iznose 395.075 KM, što je 88,21% od
odobrenih sredstava za ovu namjenu u 2012.godini, odnosno za 7,48% više od ostvarenja ovih izdataka u
2011.godini.
Izdaci za materijal i usluge odnose se na:
1. Putni troškovi u zemlji i inostranstvu.................................................................................3.959 KM
2. Izdaci za energiju............................................................................................................19.736 KM
3. Izdaci za komunalne usluge...........................................................................................37.132 KM
4. Nabavka materijala.........................................................................................................46.443 KM
5. Izdaci za usluge prevoza i goriva...............................................................................13.450 KM
6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme .......................................................................117 KM
7. Izdaci za tekuće održavanje......................................................................................76.688 KM
8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usl.platnog prometa...........................................10.126 KM
9. Ugovorene i druge posebne usluge..............................................................................187.423 KM
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge.............................................................395.075 KM
1. Putni troškovi
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu za Fond Memorijala odobrena su sredstva za putne troškove u
iznosu od 7.500 KM. Izvršenje rashoda po ovom osnovu u izvještajnom periodu iznosilo je 3.959 KM, što je
52,79% od planiranih izdataka za 2012.godinu.
2. Izdaci za energiju
Ovi izdaci obuhvataju troškove električne energije, troškove centralnog grijanja, troškove plina i troškove
nabavke drva (džamija na Igmanu). U izvještajnom periodu izvršenje ovih izdataka iznosilo je 19.736 KM,
što je 86,56%% od planiranih izdataka za 2012.godinu, a više za 39,14% od izvršenja ovih izdataka u
2011.godini.
Fond Memorijala, pored troškova grijanja, električne energije i plina u poslovnim prostorijama
Fonda u ulici Širokac 22, snosi i troškove grijanja, električne energije i plina u sljedećim
objektima:
1. Objekat – kuća u ulici Širokac 20 na lokalitetu ŠSM Kovači gdje je privremeno
smješteno Odjeljene za zaštitarske i protokolarne poslove i Odjeljenje za zaštitu i
održavanje grobalja šehida i poginulih boraca (ukupno 25 zaposlenih)
2.Objekat - Ratna džamija na planini Igman
3.Objekat - potočić i zdenac na lokalitetu šehidskog mezarja na Kovačima (el.energija)
4. Spomenički kompleks “Tunel spasa”.
Ostvarenje ovih troškova u 2012.godini je znatno veće nego u 2011.godini iz razloga što je Fond
Memorijala preuzeo u 2012.godini na korištenje i održavanje objekat Tunel spasa. Preuzimanje
ovog objekta značilo je i preuzimanje i plaćanje svih režijskih troškova, što se odrazilo ne samo na
poziciji izdataka za energiju nego i na drugim pozicijama materijalnih troškova.
3.Izdaci za komunalne usluge
1. DBE001 - Izdaci za komunalne usluge Fonda
U izvještajnom periodu ovi izdaci su ostvareni u iznosu od 14.060 KM, što je 99,01% od odobrenih
sredstava za 2012.godinu, odnosno za 26,58% više u odnosu na izvršenje ovih izdataka u
2011.godini. Radi se o sljedećim troškovima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
izdaci za telefon i telefax..............
izdaci za internet...........................
izdaci za mobilni telefon...............
izdaci za poštanske usluge...........
izdaci za vodu i kanalizaciju.........
izdaci za odvoz smeća.................
izdaci za usluge obezbjeđenja.....
izdaci za usluge deratizacije.........
ostale komunalne usluge.............
5.828 KM
1.036 KM
1.547 KM
508 KM
1.132 KM
258 KM
2.885 KM
351 KM
515 KM
2.DBE002 - Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca
Izdaci ostvareni u izvještajnom periodu po ovom osnovu iznose 15.872 KM, a odnose se na održavanje
grobnih mjesta šehida i poginulih boraca ukopanih na gradskim grobljima nad kojim gazduje KJKP Pokop.
Radi se o godišnjoj taksi od 8 KM po grobnom mjestu za ukupno 1.984 grobnih mjesta.
3.DBE003 -Troškovi redovnog mjesečnog odvoza smeća sa šehidskih grobalja
Ovi troškovi ostvareni su u iznosu od 7.200 KM, a odnose se na troškove redovnog mjesečnog odvoza
smeća sa 12 šehidskih mezarja po osnovu zaključenog ugovora sa KJKP Rad.
4.Nabavka materijala
1.DBF001- Nabavka materijala za potrebe Fonda
Za nabavku materijala za potrebe Fonda utrošeno je 27.477 KM, što iznosi 91,59% od
planiranih troškova za 2012.godinu.
Sredstva su utrošena za nabavku papira za fotokopiranje i kancelarijskog materijala (2.402 KM),
kompjuterskog materijala (3.212 KM), sitnog inventara (1.675 KM), ostaog administrativnog materijala (661
KM), vojnog materijala (23 KM), materijala za dekoraciju službenih prostorija (25 KM), pretplata na
Službene novine, stručnu literaturu, mjesečno izdanje poreskog savjetnika i dnevne novine (1.130 KM),
nabavku radnih uniformi za Odjeljenje za čišćenje i održavanje mezarja (14.882 KM) i nabavku sredstava za
održavanje i čišćenje službenih prostorija (3.467 KM).
2.DBF002 - Nabavka i zamjena zastava i jarbola na šehidskim mezarjima
U izvještajnom periodu sa ove pozicije utrošeno je 18.966 KM, što iznosi 99,82% od planiranih sredstava za
2012.godinu. Sredstva su utrošena na nabavku zastava koje se postavljaju na grobljima šehida i poginulih
boraca u iznosu od 16.286 KM i popravku i zamjenu jarbola u iznosu od 2.680 KM. Od ukupno utrošenih
sredstava za nabavku zastava, Općina Novi Grad je finansirala 5.000 KM.
5.Izdaci za usluge prevoza i goriva
U izvještajnom periodu izdaci za gorivo iznose 13.450 KM, što je 84,06% od planiranih za 2012. godinu,
odnosno 100,04% izvršenja ovih izdataka u 2011.godini.
Sa ove pozicije, pored nabavke goriva za tri službena vozila Fonda Memorijala finansira se i nabavka
benzina za mašine za čišćenje i održavanje mezarja.
Ova grupa troškova obuhvata i troškove registracije službenih vozila Fonda Memorijala
U okviru projekta javnih radova u oblasti uređenja okoline i izgradnje infrastrukture, Fond je radno
angažovao 15 nezaposlenih lica u periodu 16.04.2012.-16.06.2012.godine. Navedenim projektom
obuhvaćeno je čišćenje i uređenje 60 mezarja šehida i poginulih boraca. Većina mezarja se nalazi u
rubnim općinama Kantona Sarajevo. Značajnu stavku u okviru materijalnih troškova za realizaciju
ovog projekta predstavlja potrošnja goriva za prevoz radnika i mašina do mezarja kao i pogonskog
goriva (benzina) za mašine kosilice. Navedeni troškovi goriva se finansiraju iz sredstava Fonda
Memorijala odobrenih na poziciji 613500.
JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, refundira samo novčane naknade za angažovana
lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, a sve materijalne troškove vezano
za realizaciju ovog projekta snosi Fond Memorijala.
6.Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme
U 2012.godini izdaci na ovoj poziciji iznosili su 117 KM.
7.Izdaci za tekuće održavanje
1.DBI001 - Izdaci za tekuće održavanje Fonda
Ovi troškovi ostvareni su u iznosu od 9.950 KM, što je 62,19% planiranih sredstava za
2012.godinu, odnosno 84,32% izvršenja ovih izdataka u 2012.godini. Troškovi koji se finansiraju sa
ove pozicije odnose se na:
- servisiranje i održavanje sistema video nadzora na ŠSM Kovači;
- održavanje objekta zdenac-fontana na ŠSM Kovači;
- servisiranje i održavanje protupožarnog i protuprovalnog sistema,
- servisiranje i održavanje računarske i druge opreme;
- servisiranje i održavanje vozila Fonda;
- održavanje vlastitog poslovnog prostora Fonda Memorijala u ulici Širokac 22 i Širokac 20;
- tekuće održavanje objekta Ratna džamija na Igmanu
- tekuće održavanje objekta Tunel spasa
U 2012.godini ovi troškovi su ostvareni kako slijedi:
1. Materijal i usluge opravki i održavanja zgrada
2. Materijal i usluge opravki i održavanja opreme
3. Materijal i usluge opravki i održavanja vozila
951 KM
4.671 KM
4.328 KM
2.DBI002 - Tekuće održavanje i čišćenje grobalja šehida i poginulih boraca
Sa ove pozicije finansiraju se svi troškovi koji se odnose na tekuće održavanje grobalja šehida i poginulih
boraca. U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 41.795 KM i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nabavka boja i ostalog potrebnog materijala za bojenje
metalnih ograda na grobljima šehida i pog.boraca.............................
Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala
za mašine za čišćenje i održavanje grobalja......................................
Farbanje betonskih ograda na grobljima............................................
Sanacija staza na mezarju „Buća potok“ i Žiš....................................
Sanacija staza na mezarjima Veliko polje i Mrazište.........................
Sanacija pješačkih staza na mezarju Jarčedoli..................................
Popravak i servisiranje instalacija na objektu fontana ŠSM Kovači....
Sufinansiranje sanacije staza na mezarju „Orlić“................................
Rezanje ploča od zamijenjenih nišana...............................................
2.904 KM
4.144 KM
6.989 KM
11.835 KM
2.400 KM
2.143 KM
3.268 KM
5.000 KM
3.112 KM
Od ukupno utrošenih sredstava u iznosu od 41.795 KM, iz granta Općine Novi Grad finansirano je 7.000
KM, iz donacije od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ 224 KM, a iz Budžeta Kantona
Sarajevo 34.571 KM.
3.DBI003 – Ispravljanje i sanacija nišana
Na ispravljanje i sanaciju nišana utrošeno je u izvještajnom periodu 24.943 KM
Ovi troškovi se odnose na ispravljanje i manje zahvate sanacije nišana i nadgrobnih spomenika
koje je Fond Memorijala postavio šehidima i poginulim borcima na području Kantona Sarajevo, a
kod kojih je istekao garantni rok.
8.Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 10.126 KM
Ovi troškovi obuhvataju izdatke za redovno i kasko osiguranje vozila, osiguranje nekretnina (objekti u ulici
Širokac 20 i 22 , kapi kule Širokac i Ploča, objekat Ratne džamije na Igmanu i pratećih objekata) i opreme
Fonda, osiguranje sistema video nadzora, kao i osnovno osiguranje uposlenika Fonda.
9.Ugovorene i druge posebne usluge
1.DBK001-Ugovorene i druge posebne usluge Fonda
Troškovi koji se finansiraju sa ove pozicije ostvareni su u izvještajnom periodu u iznosu od 103.484
KM, što iznosi 99,36% od planiranih za 2012.godinu.
U izvještajnom periodu sa ove pozicije finansirali su se sljedeći troškovi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
.
12
.
13.
14.
15.
16.
Usluge
14.782 KM
štampanja………………………………………………………………
…..
3.180 KM
Usluge
reprezentacije…………………………………………………………
……
2.626 KM
Usluge objavljivanja tendera i
180 KM
oglasa…………………………………………….
Ostali izdaci za
informisanje………………………………………………………
1.520 KM
Usluge stručnog obrazovanja –
seminari………………………………………..
Usluge periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem
3.978 KM
za uposlenike u Odjeljenju za zaštitu i počasne
poslove………………………
6.575 KM
Izdaci za reviziju finansijskog izvještaja za
2010.god…………………………..
667 KM
Pravne
usluge…………………………………………………………………
…….
Izdaci održavanja softverskog paketa za evidenciju dopunskih prava
2.925 KM
demob.boraca, porodica šehida i pog.boraca na području KS u bežič.
mreži
632 KM
Izdaci za hardverske i softverske
270 KM
usluge…………………………………………
Konsultativno specijalistički
pregledi……………………………………………...
721 KM
Troškovi advokata u predmetima obavezne
odbrane…………………………..
7.700 KM
Izdaci za rad
Komisija………………………………………………………………
Naknade za članove Upravnog odbora
20.400 KM
Fonda………………………………….
Naknade po ugov.o privremenim i
18.000 KM
povrem.poslovima………………………….
4.500 KM
Naknade po osnovu ugovora o
djelu……………………………………………..
17.
18.
19.
20.
21
.
21.
Posebna nakn.na dohodak za zaštitu od prirodnih i
dr.nesr…………………...
Dopr.za zdravstveno osiguranje na dohodak od druge
sam.djelatnosti……..
Doprinos za PIO na dohodak od druge samostalne
djelatnosti………………
Poreze na dohodak od druge samostalne
djelatnosti………………………….
Troškovi administativnih
taksi……………………………………………………..
Ostale nespomenute usluge
- Troškovi komunal.saglasnosti vezano za dobijanje dozvola za
građenje….
506 KM
2.109 KM
4.364 KM
5.061 KM
51 KM
2.737 KM
Od ukupno utrošenih sredstava na ovoj poziciji u iznosu od 103.484 KM, iz sredstava Budžeta Kantona
Sarajevo finansirano je 80.936 KM, iz sredstava koja su doznačena od JU „Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo“ finansirano je 22.548 KM.
JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ je doznačila Fondu Memorijala iznos od 22.772 KM
na ime finansiranja javnih radova po osnovu radnog angažovanja nezaposlenih osoba u oblasti
uređenja okoline i izgradnje infrastrukture u 2011.godini– Projekat čišćenja i održavanja grobalja
šehida i poginulih boraca.
U okviru ovog projekta, Fond je u periodu od 16.04.2012.-16.06.2012.godine angažovao 15
nezaposlenih lica sa kojim je sklopio ugovore o privremenim i povremenim poslovima. Ugovorni
odnos između Fonda Memorijala i nezaposlenih angažovanih lica kao i visina neto naknade,
pripadajući porezi i doprinosi regulisani su u Ugovoru o finansiranju javnih radova u oblasti
uređenja okoline i izgradnje infrastrukture broj 13-14-14-77/12 koji je zaključen između Fonda
Memorijala i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ dana 04.04.2012.godine.
Sredstva koja su doznačena Fondu Memorijala u iznosu od 22.772 KM za isplatu naknada
angažovanim licima utrošena su za:
1. Isplatu neto naknada u iznosu od 600 KM bez obzira na stručnu spremu angažovanih osoba.
2. Plaćanje poreza i doprinosa po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
3. Nabavka materijala za čišćenje mezarja
2. DBK002 – Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda
Odbrambeno - oslobodilačkog rata 92-95
Troškovi koji se finansiraju sa ove pozicije planirani su za obilježavanje godišnjica i bitnih datuma kao i
učešće u manifestacijama i programim čiji je cilj očuvanje lika i djela šehida i poginulog borca, kao i
sjećanja na odbrambeno - oslobodilački rat.
Za realizaciju navedenih aktivnosti u 2012.godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 20.523
KM i to za:
1. Sufinansiranje direktnog TV prenosa manifestacije
“Odbrana BiH-Igman 2012”......................................................................
2.
Troškovi štampanja propagandnog materijala vezano
2.500 KM
za manifestaciju „Odbrana BiH-Igman 2012“.............................................
3.
4.
Sufinansiranje koncerta povodom obilježavanja Dana šehida...................
Troškovi vezano za organizovanje svečane Akademije povodom
25.Novembra Dana državnosti BiH (štamp. materijala, ozvučenje i dr.)…
7.004 KM
2.000 KM
9.019 KM
3. DBK003 – Izrada prezentacionih materijala Fonda
U izvještajnom periodu ostvareni su troškovi u iznosu od 60.063 KM i to za sljedeće projekte:
•
41.769 KM
•
•
•
•
•
5.000 KM
4.337 KM
711 KM
2.925 KM
577 KM
4.744 KM
Usluge snimanja i arhiviranja materijala “Draga moja
BiH”…...
• Sufinansiranje filma “Zločin nad ubijenom djecom
opkoljenog Sarajeva”…………………………………………….
Prevod na engleski jezik materijala “Slike zločina”“..................
Prevod na turski jezik radova „Jutra mirišu na Vas“................
Izrada WEB stranice objekta “Tunel spasa”…………………….
Dizajn flajera i brošure Fonda...................................................
Historijska evaluacija Tunela spasa D-B……………………….
2.DBK004 – Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Izvršenje ovih troškova iznosilo je 2.897 KM, što je 96,57% od planiranih izdataka za 2012.godinu.
615000 – Kapitalni transferi
Na poziciji Kapitalni transferi -Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca u 2012.godini
odobrena su sredstva u iznosu od 463.756 KM, od čega iz Budžeta Kantona Sarajevo 310.000 KM, a iz
grantova drugih nivoa vlasti 153.756 KM. Sredstva iz Bužeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu sastoje se iz
sredstava u iznosu od 300.000 KM koja su odobrena Fondu Memorijala i sredstava Ministarstva za boračka
pitanja u iznosu od 10.000 KM koja su putem preraspodjele raspoređena u korist Fonda na poziciju
Kapitalnih transfera u 2012.godini.
U periodu 01.01.2012.-31.12.2012.godine po ovom osnovu izvršeno je 440.836 KM, što iznosi 95,06% od
ukupno planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 106,10% izvršenih rashoda u 2012.godini.
Iz sredstava kapitalnih transfera finansirani su sljedeći projekti:
1. Izrada i postavljanje nišana i spomenika......................................................................176.737 KM
2. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca ..............................................164.741 KM
4. Izgradnja spomen obilježja.............................................................................................74.358 KM
5. Sufinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih
boraca i spomen obilježja izvan Kantona Sarajevo........................................................25.000 KM
Ukupno kapitalni grantovi.........................................................................................440.836 KM
1. Izrada i postavljanje nišana
U 2012.godini izrađeno je i postavljeno 213 pari nišana šehidima, umrlim borcima-braniteljima Bosne i
Hercegovine (ratni vojni invalidi, veterani, organizatori otpora i nosioci najviših ratnih odlikovanja),
roditeljima šehida i poginulih boraca i 3 spomenika poginulim i umrlim borcima-braniteljima BiH.
Od toga :
- Šehidski nišani
- veteranski nišani
38 pari
160 pari
- roditelji šehida
- zamjena šehidskih nišana
- spomenici- poginuli borci
5 pari
10 pari
3 kom
Od ukupno postavljenih nišana i spomenika u 2012.godini, na području Kantona Sarajevo
postavljeno je 194 pari nišana i 3 spomenika, a u Republici Srpskoj 19 pari nišana.
Utrošeni iznos sredstava za izradu i postavljanje nišana uključuje i izradu 85 kom temelja za veteranske
nišane i spomenike koji se postavljaju na gradskim grobljima nad kojim gazduje KJKP Pokop.
2. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih
boraca na području Kantona Sarajevo
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca radi se na osnovu urađenih projekata za groblja za koja
je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu sa izdvojenim sredstvima za ovu namjenu i
sredstvima drugih nivoa vlasti.
Pod izgradnjom mezarja podrazumijeva se izgradnja određenih građevinskih sadržaja i to:
unificiranih betonskih kapija, unificiranih betonskih ograda, popločavanje staza unutar
mezarja/grobalja, postavljanje klupa, izgradnja platoa, asfaltiranje staza unutar i okolo mezarja,
izgradnja česmi, postavljanje matalnih kapija i ograda (gdje je to neophodno), saniranje zemljišta i
izgradnja podzida i drugi radovi koji podrazumijevaju građevinske poslove.
U 2012.godini izgrađeni su različiti građevinski sadržaji na grobljima šehida i poginulih boraca kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
20.174 KM
42.947 KM
II faza izgradnje mezarja „Ravne bakije“, Općina Stari Grad.................... 60.541 KM
Izgradnja jednog dijela mezarja „Hambina carina“, Općina S.Grad...........
41.079 KM
164.741
KM
Ukupno utrošena sredstva
Završetak izgradnje I faze mezarja Ravne bakije,Općina S.Grad.............
II faza izgradnje mezarja „Trebečaj II“ ,Općina Trnovo.............................
3.Izgradnja spomen obilježja
Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja koja tretiraju period odbrane BiH 1992.-1995.godina
radi se na osnovu urađenih projekata za koje je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu
sa izdvojenim sredstvima za ovu namjenu i sredstvima drugih nivoa vlasti.
Fond Memorijala učestvuje i u finansiranju izgradnje spomen obilježja i drugih sadržaja gdje su
Općine nosioci investicije.
U 2012.godini realizovana je izgradnja i sufinansiranje izgradnje sljedećih spomen obilježja:
2. Izgradnje spomen obilježja “Lokve”, Općina Hadžići................................
3. Sufinansiranje izgradnje centralnog spomen obilježja na
Ilidži……….......
4. Izrada spomen ploče logorašima, Općina N.Sarajevo...
5. Sufinan.izgradnje spomen obilježja u Ilijašu,Općina Ilijaš ........................
Ukupno utrošena sredstva
47.147 KM
20.000 KM
4.712 KM
2.500 KM
74.359 KM
4.Sufinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih
boraca i spomen obilježja izvan Kantona Sarajevo
Suifinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja lociranih izvan
Kantona Sarajevo radi se na osnovu zahtjeva Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo I
Federalnog Ministarstva za pitanja boraca. Projekti se realizuju u onom obimu u kome Ministarstvo
za boračka pitanja Kantona Sarajevo i drugi nivoi vlasti izdvoje sredstva za ovu namjenu.
U 2012.godini realizovana je izgradnja i sufinansiranje izgradnje sljedećih grobalja i spomen obilježja:
1.
2.
3.
4.
Sufinansiranje II faze izgradnje mezarja u Solunu,Općina Olovo
15.000 KM
Sufin. izgradnje spomen obilježja Vragolovi i Karačići, Općina Rogatica
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Rudom, Općina Rudo
4.000 KM
2.500 KM
3.500 KM
25.000 KM
Sufin.izgradnje spom.obilježja Mičivode,Općina Sokolac
Ukupno utrošena sredstva
821000 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Na poziciji izdaci za nabavku stalnih sredstava odobrena sredstva u 2012.godini iznosila su 1.645.127 KM,
a zvršenje ovih izdataka u 2012.godini iznosilo je 583.339 KM, ili 35,46% planiranih sredstava za 2012.
godinu, odnosno 55,24% izvršenih izdataka u 2012.godini.
821200 Nabavka građevina
Izgradnja kompleksa Šehidsko spomen mezarje Kovači
Za izgradnju kompleksa ŠSM Kovači planirana su sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu u
iznosu od 1.100.127 KM, od čega 300.027 KM prenešenih, neutrošenih kreditnih sredstava, 732.100 KM iz
primitaka i preraspodijeljenih sredstava Fonda u iznosu od 38.000 KM.
Sredstva planirana iz primitaka odnose se na sredstva koja su planirana u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2012.godinu od prodaje zgrada i stambenih objekata, kao i iz primitaka po osnovu
privatizacije. Budući da ovi projekti nisu realizovani u 2012.godini, to nije bilo uplata prihoda od
prodaje zgrada i stambenih objekata i privatizacije preduzeća u korist Kantona Sarajevo, te sredstva
planirana za izgradnju ŠSM Kovači u iznosu od 732.100 KM nisu ni doznačena Fondu Memorijala.
Zbog neizvjesnosti ostvarenja ovih prihoda, Fond u 2012.godini nije ni zaključivao nove ugovore o
izvođenju radova na Šehidskom mezarju Kovači.
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine izvršenje rashoda na ovoj poziciji iznosi 274.984 KM.
Sredstva su utrošena na izgradnju Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači.
821300 Nabavka opreme
DBX007- Nabavka opreme za Fond
U izvještajnom periodu izvršena je nabavka opreme sa ove pozicije u iznosu od 56.687 KM i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Računarska oprema (uključujući opremu za video nadzor).....
Nabavka kombi vozila po sistemu „staro za novo“..................
Kancelarijske stolice.................................................................
Nabavka fotoaparata................................................................
Nabavka sigurnosnog sefa i brojača novca ............................
Uvođenje sistema protuprovale i vatrodojave
na objektu Tunel spasa............................................................
7. Uvođenje sistema video nadzora na objektu Tunel spasa.......
8. Nabavka telefonskog aparata za Tunel spasa.........................
17.300 KM
28.565 KM
1.030 KM
884 KM
2.984 KM
Najveći dio sredstava sa ove pozicije implementiran je u nabavku opreme za
kompleks Tunel spasa kojeg je Fond preuzeo u aprilu 2012.godine.
DBX004 – Nabavka opreme za ŠSM Kovači
2.759 KM
2.814 KM
351 KM
Spomenički
U izvještajnom periodu izvršena je nabavka opreme u iznosu od 137.452 KM i to:
Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacije za
multimedijalnu salu u objektu Amfiteatar –ŠSM Kovači..........
2. Nabavka i ugradnja audio opreme za multimedijalnu salu u
objektu Amfiteatar – ŠSM Kovači........................................
3. Nabavka i ugradnja rasvjete u multimedijalnoj sali objekta
Amfiteatar - ŠSM Kovači........................................................
4. Nabavka kamera i druge opreme za video nadzor ŠSM Kovači
1.
58.488 KM
58.491 KM
15.996 KM
4.477 KM
DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman
U 2012.godini izvršena je nabavka opreme neophodne za fizičko i tehničko obezbijeđenje ovog objekta u
iznosu od 8.381 KM i to:
1. Nabavka kamera i druge opreme za sistem video nadzora.....
2. Nabavka repetitora na lokaciji Ratne džamije na Igmanu.......
3.754 KM
4.627 KM
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
U 2012.godini izvršenje ovih izdataka iznosilo je 31.739 KM, što je 57,71 % od planiranih izdataka u
2012.godini.
U 2012.godini urađena je projektna dokumentacija kako slijedi:
•
Izvedbeni projekat tekije u sklopu ŠSM Kovači
Projekat ograde u okviru Spomeničkog kompleksa Tunel spasa
•
•
•
•
Izvedbeni projekat rekonstrukcije ograde na mezarjima Veliko polje i Mrazište
•
Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije Centralnog spomen obilježja u Hadžićima
Izrada projekta gasne instalacije-Tunel spasa
Projekat geomehaničkog ispitivanja tla-Žuta tabija
III SREDSTVA I IZVORI SREDSTAVA - BILANS STANJA
AKTIVA
A.Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
Novčana sredstva
Na ovoj bilansnoj poziciji Fond nije iskazao stanje. U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i
godišnjem obračunu proračuna-budžeta u Federaciji BiH, budžetski korisnici koji svoje poslovanje obavljaju
preko Jedinstvenog računa trezora ne popunjavaju dio Bilansa stanja koji se odnosi na novčana sredstva.
Iznos bilansne neravnoteže od 1.155.617 KM unijet je pod rednim brojem 7 AKTIVE „Finansijski i
obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama“.
U skladu sa Uputstvom o blagajničkom poslovanju («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 22/03)
Fondu Memorijala je odobren blagajnički maksimum u iznosu od 600 KM mjesečno. Preko blagajne su
plaćani sitni računi, pretežno za poštanske usluge. Ukupan promet blagajne u 2012.godini iznosio je 1.670,10
KM. Blagajna je razdužena u glavnoj blagajni trezora dana 25.12.2012.godine, tako da je stanje novca u
blagajni na dan 31.12.2012.godine 0 (nula).
Kratkoročna potraživanja
U aktivi bilansa stanja iskazana su kratkoročna potraživanja u iznosu od 2.305 KM. Potraživanja u iznosu od
600 KM se odnose na potraživanje od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ po osnovu
refundacije bruto plaća i naknada plaća i doprinosa poslodavca za iznos isplaćene plaće za decembar 2012.
godine za 1. pripravnika, potraživanja u iznosu od 1.660 KM se odnose na potraživanja od Zavoda za
zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo po osnovu bolovanja preko 42 dana, a potraživanje u iznosu od 45
KM se odnosi na fakturisane, a nenaplaćene isporučene usluge pravnim licima.
B.Stalna sredstva
U aktivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazana su stalna sredstva ukupne nabavne vrijednosti
9.459.394 KM.
Od toga:
1. Zemljište nabavne vrijednosti 410.200 KM;
2. Građevinski objekti nabavne vrijednosti 3.308.738 KM
Ova stavka obuhvata građevinske objekte izgrađene na Šehidskom spomen mezarju Kovači, čija
je izgradnja završena i objekti pušteni u namjenu;
3. Oprema nabavne vrijednosti 570.858 KM i to:
kompjuterska oprema, namještaj, oprema za prenos podataka i glasa, motorna vozila, elektronska
oprema, mašine za čišćenje i održavanje mezarja/grobalja, kao i oprema nabavljena za muzej Alija
Izetbegović. Od opreme najznačajniju stavku zauzimaju motorna vozila i kompjuterska oprema.
4. Stalna sredstva u obliku prava ukupne nabavne vrijednosti 483.178 KM.
Ova sredstva obuhvataju idejne i izvedbene projektne dokumentacije za groblja šehida i poginulih
boraca i spomen obilježja i ulaganja u tuđa stalna sredstva.
5. Stalna sredstva u pripremi ukupne nabavne vrijednosti 4.686.420 KM, od čega se na zgrade u
pripremi odnosi 4.612.938 KM, a na opremu u pripremi 73.482 KM.
Sredstva u pripremi-zgrade odnose se na izgradnju građevinskih sadržaja na lokalitetu ŠSM Kovači, čija
izgradnja nije završena u 2012.godini. Od ukupnog iznosa sredstava u pripremi , 4.589.485 KM se odnosi na
izgradnju Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači čija je izgradnja započeta u 2008.godini,
nastavljena u 2009., 2010. , 2011. i 2012.godini, a završetak se planira u 2013.godini.Iznos od 6.488 KM se
odnosi na izgradnju Tekije u sklopu ŠSM Kovači, a na građevinske sadržaje u ulici Jekovac iznos od 16.965
KM.
Oprema u pripremi u iznosu od 37.486 KM odnosi se na kupljeno kombi vozilo, za koje je ispostavljena
faktura u decembru 2012. godine, a vozilo isporučeno u januaru 2013.godine, nakon izvršenog plaćanja od
strane Trezora KS. Ostatak sredstava odnosi se na nabavku ugradbene opreme za rasvjetu u objektu
Amfiteatar koja do 31.12.2012.godine nije stavljena u upotrebu.
Amortizacija se obračunava uz primjenu amortizacionih stopa propisanih u Nomenklaturi stalnih sredstava
za amortizaciju («Službene novine Federacije BiH», broj 2/95 i broj 6/02) i knjižena je na teret izvora
stalnih sredstava. Ukupna ispravka vrijednosti (amortizacija) na dan 31.12.2012.godine iznosi 572.503 KM.
Prema knjigovodstvenoj evidenciji stalnih sredstava nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi
9.459.394 KM, ispravka vrijednosti 572.503 KM i sadašnja vrijednost 8.886.891 KM, koja
odgovara stanju iskazanom u Bilansu stanja na dan 31.12.2012.godine.
Tabelarni prikaz početnog stanja stalnih sredstava i promjena u 2012.godini :
______________________________________________________________________
Konto Opis
0111 Zemljište
0112 Građevine
Stanje
01.01.2012.
410.200
Nabavke
-
3.308.738
Rashodovanje Prilagođavanja
-
-
-
Stanje
31.12.2012.
410.200
-
3.308.738
0113 Oprema
0115 Nemat.sred.
416.804
379.259
0116 Sredst. u pripr. 4.341.938
Ukupno
8.856.939
157.959
105.835
-11.352
-1.916
319.545
583.339
- 13.268
+ 7.447
-
+24.937
4.689.420
+ 32.384
9.459.394
570.858
483.178
Objašnjenje promjena
1. Za nabavku stalnih sredstava je utrošeno 583.339 KM što odgovara trošku na kontu 821000.
2. U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Komisije Fonda za popis
stalnih sredstava i na osnovu Odluke direktora Fonda rashodovana su stalna sredstva nabavne
vrijednosti 13.268 KM (ispravke vrijednosti 11.218 KM i sadašnje vrijednosti 2.050 KM).
Nabavna vrijednost isknjiženih sredstava u ukupnom iznosu od 13.268 KM, isknjižena je sa konta
011300 u iznosu od 11.352 KM , a sa konta 011500 u iznosu od 1.916 KM. Ispravka vrijednosti u
iznosu od 11.218 KM isknjižena je sa konta 011900, a neotpisana vrijednost rashodovanih sredstava
u iznosu od 2.050 KM knjižena je na teret izvora sredstava 511111.
3. Prilagođavanja su iskazana u ukupnom iznosu od 32.384 KM, a odnose se na:
-
Donaciju stalnih sredstava u iznosu od 4.376 KM (doniran računar, klima uređaji i
kancelarijske stolice)
Iznos od 3.071 KM odnosi se na nabavku računarske opreme koja je finansirana iz
donatorskih sredstava i plaćena sa donatorskog računa Fonda.
Plaćene građevinske radove na objektu Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM u iznosu od
16.016 KM iz donatorskih sredstava Fonda koja su i namijenjena za izgradnju ŠSM Kovači
Iznos od 8.921 KM odnosi se na kupovinu kombi vozila po sistemu “staro za novo”.Stvarna
vrijednost nabavljenog vozila iznosi 37.486 KM koliko je knjiženo na kontu stalnih
sredstava i izvoru sredstava, a plaćen iznos od 28.565 KM koliko je iskazano na kontu
821000.
U bilansu stanja trezora su iskazana sva stalna sredstva Fonda nabavljena iz sredstava budžeta i nabavljena
iz donatorskih sredstava. Naime, Fond je u 2012. godini uknjižio u Glavnoj knjizi trezora i stalna sredstva u
ukupnom iznosu od 19.087 KM koja su finansirana iz donatorskih sredstava sa donatorskih računa otvorenih
kod Raiffeisen banke d.d. Sarajevo i Turkish Ziraat banke, a zbog potrebe da se stalna sredstva iskazuju
objedinjena bez obzira na izvor finansiranja.
PASIVA
A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazane su sljedeće pozicije:
a) kratkoročne tekuće obaveze
Na poziciji 310000 Kratkoročne tekuće obaveze iskazan je iznos 451.782 KM, a odnosi se na
-
obaveze prema dobavljačima
obaveze prema fizičkim licima
iznos
iznos
428.469 KM
19.410 KM
-
ostale kratkoročne obaveze
iznos
3.903 KM
Na poziciji 340000 Obaveze prema zaposlenim iskazan je iznos od 99.283 KM
Obaveze prema zaposlenim odnose se na obračunate, a neisplaćene plaće i naknade plaća, doprinosa
poslodavca i naknada troškova zaposlenih za decembar 2012.godine. Plaće i naknade su isplaćene u januaru
2013.godine.
Početno stanje obaveza na dan 01.01.2012.godine iznosilo je 584.284 KM (dobavljači u iznosu od 496.434
KM, obaveze prema fizičkim licima 600 KM, ostale ktatkoročne obaveze 344 KM i obaveze prema
zaposlenim 86.906 KM). Navedene kratkoročne obaveze su obaveze iz 2011.godine, a koje su izmirene u
januaru 2012.godine iz Budžeta za 2011.godinu i iste ne predstavljaju budžetski deficit.
b) Kratkoročna razgraničenja
Na poziciji 390000 iskazana su kratkoročna razgraničenja u ukupnom iznosu od 606.857 KM.
Od toga:
1) Razgraničeni prihodi u iznosu od 452.172 KM i to:
-
Neutrošeni vlastiti prihod
Neutrošeni tekući transfer Grada Sarajeva
Fakturisane, a nenaplaćene isporučene usluge
iznos
iznos
iznos
447.658 KM
4.469 KM
45 KM
2) Razgraničeni rashodi u iznosu od 154.685 KM.
Razgraničeni rashodi u iznosu od 154.685 KM odnose se na pomenutu razliku plaća i naknada plaća
za 2012.godinu koju je obračunalo Ministarstvo finansija i koja će teretiti bruto plaće i naknade
plaća.
C.Izvori sredstava
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine Fond je iskazao izvore stalnih sredstava u ukupnom iznosu
od 8.886.891 KM, što odgovara stanju iskazanom na poziciji - Stalna sredstva.
Rekapitulacija promjena na izvorima sredstava :
___________________________________________________________________________
Stanje
Neamort.
Konto Naziv
01.01.2012. Nabavke Prilagođ. Amortizacija vrij.ras.sred
511111 Izvori stal.sred. 8.369.330 583.339 + 32.384
- 96.112
- 2.050
Stanje
31.12.2012
8.886.891
Objašnjenje promjena
Iznos nabavki u vrijednosti od 583.339 KM knjižen na konto izvora sredstava (511111) se podudara sa
iznosom nabavki koje su knjižene na klasama 0 i 5. Isto se odnosi na uknjižena stalna sredstva u iznosu od
32.384 KM koja su nabavljena u 2012.godini, a finansirana su preko donatorskih računa Fonda Memorijala.
Izvor sredstava (konto 511111) je umanjen za iznos amortizacije u 2012.godini od 96.112 KM, koliko je
prikazano na kontu ispravke vrijednosti 011900 i za iznos neamortizovane vrijednosti rashodovanih stalnih
sredstava od 2.050 KM .
IV POPIS SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Članom 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji BiH («Službene novine F BiH», broj
15/07) utvrđeno je da budžetski korisnici najmanje jednom godišnje usklađuju stanje sredstava i njihovih
izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Popisom se utvrđuje
stvarno stanje stvari, materijalnih i sličnih prava, potraživanja i obaveza budžetskih korisnika na dan 31.
decembra tekuće godine.
Na osnovu člana 70. Pravilnika i u skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija Kantona Sarajevo
broj 08-01-14-29496/12 od 27.11.2012.godine o radu popisnih komisija i obavljanju popisa
sredstava, potraživanja i obaveza za 2012. godinu, direktor Fonda Memorijala je donio Rješenje o
imenovanju komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza broj:13-01-02-430/12 od
10.12.2012.godine. Nakon izvršenog popisa, popisna komisija je sačinila Izvještaj o popisu stalnih
sredstava i inventara broj 13-01-02-430/12 od 28.01.2013.godine i Izvještaj o popisu obaveza,
potraživanja i novčanih sredstava broj 13-01-02-430/12 od 13.02.2013.godine.
Popisom nisu utvrđene inventurne razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje.
U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija broj 08-01-14-29496/12 od 27.11.2012.godine,
Komisija za popis je dostavila, u zahtijevanim rokovima, Centralnoj popisnoj Komisiji popise
stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha materijala, potraživanja i obaveza, novčanih sredstava i
vrijednosnih papira kao i prijedlog rashodovanja stalnih sredstava i inventara i otpis sumnjivih i
spornih potraživanja iz prethodnih godina.
Centralna popisna Komisija objedinjava pojedinačne izvještaje budžetskih korisnika i isti dostavlja
Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.
Na prijedlog Komisije za popis, Odluke direktora Fonda i Odluke Vlade Kantona Sarajevo
rashodovana su stalna sredstva nabavne vrijednosti 13.268 KM, ispravke vrijednosti 11.218 KM i
sadašnje vrijednosti 2.050 KM. Na prijedlog Komisije izvršen je i otpis dotrajalog sitnog inventara
u iznosu od 1.832 KM.
GLAVA II
POSLOVANJE PREKO DONATORSKOG RAČUNA
Na osnovu člana 3. i člana 9. Odluke o osnivanju Fonda kojim se definišu poslovi i zadaci Fonda i sredstva
za finansiranje poslova Fonda, Fond je otvorio donatorske račune 2001.godine u Raiffeisen bank dd Sarajevo
i 2002.godine u Turkish Ziraat Bank Bosnia dd.
Na osnovu Uputstva o zatvaranju računa budžetskih korisnika broj 08-01-14-12418 od 11.07.2003.godine,
Naredbe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj 08-14-12418 od 11.07.2003.godine («Službene novine
Kantona Sarajevo», broj 20/03) i Uputstva o izmjeni i dopuni Uputstva o zatvaranju računa budžetskih
korisnika broj 08-14-12640 od 20.04.2004.godine i Naredbe Ministarstva o izmjeni i dopuni naredbe 08-1412640 od 20.04.2004.godine («Službene novine Kantona Sarajevo broj 13/04) donatorski računi Fonda,
otvoreni kod Raiffeisen bank dd Sarajevo i Turkish Ziraat Bank, nisu zatvoreni, već se na te račune i dalje
prikupljaju donatorska sredstva koja uplaćuju ostali nivoi vlasti, pravna i fizička lica i vrše finansijske
transakcije vezane za trošenje tih sredstava u skladu sa namjenom za koju su donirana.
Obzirom na navedenu činjenicu, donatorska sredstva koja su uplaćivana na donatorski račun nisu
obuhvaćena, niti uključena u Budžet Kantona Sarajevo za 2011.godinu, a samim tim ni u sistem
trezorskog poslovanja.
Otvoreni su sljedeći donatorski računi:
RAIFFEISEN BANK dd SARAJEVO
1.535711000-520000475-1 BAM
2.535712000-520000475-1 EUR
3.535713000-520000475-1 USD
4.535714000-520000475-1 OSTALE VALUTE
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA dd
1. 532711000-4394977901 KM
2. 532712000-4394978902 EUR
3. 432713000-4394840803 USD
Obzirom na navedene činjenice, a u skladu sa zakonskim propisima i posebnim propisima koji
regulišu vođenje poslovnih knjiga, računovodstvo i finansijsko izvještavanje budžeta i budžetskih
korisnika, Fond Memorijala sačinjava poseban godišnji obračun koji se odnosi na finansijsko
poslovanje preko donatorskog računa.
Prema članu 30. i 31.Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta –proračuna
FBiH, završni godišnji izvještaj o poslovanju preko donatorskog računa sadrži sljedeće računovodstvene
iskaze:
1.Račun prihoda i rashoda
2.Bilans stanja
3.Iskaz o novčanim tokovima
4.Iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju
5.Godišnji iskaz o izvršenju budžeta
6.Godišnji izvještaj o investicijama za 2010.godinu (INV-01)
7.Tekstualni dio iskaza (analize iskaza)
Finansijskim planom Fonda Memorijala za 2012.godinu nisu planirana sredstva donacija od drugih nivoa
vlasti i pravnih i fizičkih lica iz razloga što u momentu sačinjavanja finansijskog plana za 2012.godinu nisu
postojali nikakve informacije, niti saznanja koja bi opravdala planiranje ove vrste prihoda.
U 2012.godini u okviru poslovanja preko donatorskih računa realizovani su sljedeći ukupni prihodi i rashodi
:
KM
1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI
2. UKUPNO OSTVARENI RASHODI I IZDACI
109.947
126.637
3. RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH
RASHODA I OSTVARENIH PRIHODA (2-1)
16.690
I PRIHODI
Ekon.kod
Opis
Izvršenje
2011.
720000
721211
732000
I
II
NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od kamata za depozite u banci
TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA
10.197
10.197
84.498
Izvršenje
2012.
8.839
8.839
73.755
732112
732114
732116
733000
733111
733112
812000
VLASTI
Primljeni tekući transferi od Federacije
Primljeni tekući transferi od kantona
Primljeni grantovi od općina
III DONACIJE
Donacije od fizičkih lica
Donacije od pravnih lica
IV KAPITALNI TRANSFERI
812121
Kapitalni transferi od međunarodnih organizacija
812310
Kapitalni transferi od nevladinih izvora
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III)
18.000
58.498
13.000
3.400
400
3.000
4.978
4.978
108.073
5.000
51.000
17.755
13.000
200
12.800
14.353
3.000
11.353
109.947
Ukupni prihodi koji se odnose na prihode od kamata na deponovana sredstva, primljene tekuće transfere od
drugih nivoa vlasti, primljene donacije od pravnih i fizičkih lica i kapitalne transfere od nevladinih izvora s
namjenom finansiranja programa tekućeg karaktera, izgradnje grobalja šehida i poginulih boraca i
finansiranje izgradnje ŠSM Kovači ostvareni su u 2012.godini u ukupnom iznosu od 109.947 KM.
Ukupno ostvareni prihodi po vrstama, odnosno izvorima su kako slijedi:
720000 NEPOREZNI PRIHODI
Na poziciji 721211 iskazani su prihodi od kamata na deponovana sredstva po donatorskom računu
otvorenom kod Raiffeisen bank dd Sarajevo.U izvještajnom periodu ostvaren je prihod od kamate u iznosu
od 8.839 KM.
Na osnovu Ugovora broj 370001550-0/2012/SK od 14.02.2012.godine zaključenog sa Raiffeisen bankom
d.d.Sarajevo oročen je iznos od 300.000 KM na rok od 13 (trinaest) mjeseci.
732000 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
Prihodi ostvareni po ovom osnovu, namijenjeni za sufinansiranje tekućih programa i aktivnosti, iznose
73.755 KM. Sredstva su doznačena od sljedećih nivoa vlasti:
1.
2.
3.
Primljeni tekući transferi od Federacije..................................
Primljeni tekući transferi od Kantona.....................................
Primljeni tekući transferi od Općina........................................
5.000 KM
51.000 KM
17.755 KM
1.1. Primljeni tekući transferi od Federacije
a)
Federalno ministarstvo za pitanja boraca
i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.............................
5.000 KM
Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova organizacije i održavanja manifestacije „Odbrana BiH Igman 2012“.
2.1. Primljeni tekući transferi od Kantona
a)
b)
c)
d)
Ministarstvo za boračka pitanja KS.......................................... 26.000 KM
Ministarstvo kulture i sporta KS............................................ 10.000 KM
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS............ 10.000 KM
5.000 KM
Ministarstvo privrede KS..........................................................
Sredstva u iznosu od 45.000 KM su namijenjena za sufinansiranje troškova organizacije i održavanja
manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“, sredstva u iznosu od 6.000 KM za obilježavanje Dana državnosti
BiH.
3.1. Primljeni tekući transferi od Općina
a)
b
)
c)
d
)
e)
f)
Općina Centar..........................................................................
Općina Ilidža............................................................................
10.000 KM
2.000 KM
Općina Hadžići.........................................................................
Općina Novo Sarajevo............................................................
2.000 KM
1.000 KM
Općina Vogošća.....................................................................
Općina Novi Grad...................................................................
1.000 KM
1.755 KM
Sredstva u iznosu od 16.000 KM su namijenjena za sufinansiranje troškova organizacije i održavanje
manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“, a sredstva u iznosu od 1.755 KM za uređenje mezarja rhm Safeta
Zajke.
Od ukupno primljenih tekućih transfera od drugih nivoa vlasti, sredstva u iznosu od 66.000 KM su
namijenjeni za sufinansiranje troškova organizacije i održavanje manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“,
a tekući transferi u iznosu od 7.755 KM za obilježavanje Dana državnosti i uređenje mezarja rhm Safeta
Zajke.
733000 DONACIJE
Donacije od pravnih i fizičkih lica doznačene su u ukupnom iznosu od 13.000 KM i to:
• BH Telecom
iznos 10.800 KM
• Farmavita d.o.o.
iznos 2.000 KM
• Fizičko lice
iznos
200 KM
Namjena sredstava je sufinansiranje izgradnje i uređenja grobalja šehida i poginulih boraca,
zamjena nišana, manifestacija “Odbrana BiH-Igman 2012” i ostali tekući projekti.
812000 KAPITALNI TRANSFERI
Kapitalni transferi od nevladinih izvora ostvareni su u iznosu od 14.353 KM.
Radi se o sredstvima koja su uplaćena na donatorske račune Fonda Memorijala od strane preduzeća i fizičkih
lica s namjenom sufinansiranja nabavke stalnih sredstava
Uplate su izvršene od:
1.Međunarodne organizacije
2.Domaćih pravnih lica
3.Fizičkih lica
II RASHODI
Ekon.kod
3.000 KM
11.283 KM
70 KM
Opis
Izvršenje
2011.
613000
614000
615000
I
TEKUĆI RASHODI
87.527
II
Izdaci za materijal i usluge
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi
87.527
41.788
Izvršenje
2012.
97.895
97.895
9.655
615200
821000
821200
821300
821500
III
Kapitalni grantovi pojed.i neprofitnim
organ.
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH
SREDS
Nabavka građevina
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
UKUPNI RASHODI (I+II+III)
41.788
9.655
8.842
19.087
0
2.992
5.850
16.016
3.071
138.157
126.637
Ukupni rashodi koji se odnose na finansiranje programa tekućeg karaktera, kapitalne grantove i nabavku
stalnih sredstava ostvareni su u 2012.godini u iznosu od 126.637 KM.
Izdaci za materijal i usluge
Na ovoj poziciji ostvaren je rashod u iznosu od 97.895 KM i to po vrsti troška:
1. Izdaci za komunalne usluge.........................................................................490 KM
2. Nabavka materijala....................................................................................1.350 KM
3. Izdaci za usluge prevoza i goriva............................................................27.336 KM
4. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme .................................................6.868 KM
5. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usl.platnog prometa.........................410 KM
7. Ugovorene i druge posebne usluge.........................................................61.441 KM
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge........................................97.895 KM
Navedeni izdaci se odnose na sljedeće programe tekućeg karaktera:
1. Organizovanje manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“..............
2. Troškovi obilježavanja Dana državnosti BiH..................................
3. Troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
82.776 KM
5.982 KM
Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači............................
6.523 KM
4.
Usluge prevoda na turski jezik Zbornika radova
5.
5.
Usluge elektronske obrade podataka ukopanih na ŠSM Kovači..
„Jutra mirišu na Vas“...................................................................
Troškovi platnog prometa...............................................................
1.210 KM
994 KM
410 KM
Shodno planu i programu rada Fonda za 2012.godinu Fond Memorijala je bio nosilac organizacije i
održavanja manifestacije «Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2012». U organizovanju i sufinansiranju
manifestacije učestvovali su i drugi nivoi vlasti. Detaljan pregled grantova drugih nivoa vlasti s namjenom
sufinansiranja manifestacije «Odbrana BiH - Igman 2012» dat je u obrazloženju prihoda.
U skladu sa Odlukom direktora Fonda Memorijala broj 13-40-106/12 od 16.03.2012.godine
učesnici u organizaciji manifestacije doznačavali su finansijske potpore na donatorski račun Fonda
Memorijala odakle se i vršilo plaćanje troškova manifestacije kao što su: troškovi učesnika u
zvaničnom dijelu programa, troškovi izvođenja vjerskog programa, troškovi oglašavanja u pisanim i
elektronskim medijima, troškovi izrade i štampanja plakata, pozivnica i akreditacija, troškovi
štampanja bilborda, troškovi prevoza ratnih vojnih invalida i šehidskih porodica do Igmana,
iznajmljivanje eko kabina i sl.
Detaljan pregled troškova manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“ dat je u Finansijskom izvještaju
pododbora za finansije o utrošku sredstava za održavanje manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“
godine koji je sastavni dio Izvještaja o održanoj manifestaciji.
Kapitalni grantovi
Sa ove pozicije utrošena su sredstva u iznosu od 9.655 KM i to za :
Sufinansiranje izgradnje mezarja „Ravne bakije“ .................................
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja „Lokve“...............................
Sufinansiranje uređenja i izgradnje mezarja Stari Vitez-Ahmići...........
1.
2.
3.
4.
1.600 KM
1.600 KM
1.500 KM
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja borcima
Modriče i Vukosavlja.............................................................................
Sufinaniranje uređenja i izgradnje mezarja u
Bosansko-podrinjskom kantonu............................................................
Uređenje mezara rhm Safeta Zajke......................................................
5.
6.
1.600 KM
1.600 KM
1.755 KM
Projekti pod tačkama od 1 do 5 finansirani su iz donacije BH Telecom-a, u skladu sa Odlukom o donaciji
sredstava broj 00.1-1.2-2194-1/11 od 26.12.2011.godine. Projekat pod tačkom 6.finansiran je iz tekućeg
transfera Općine Novi Grad.
Nabavka stalnih sredstva
Na ovoj poziciji utrošeno je 19.087 KM. Sredstva su utrošena kako slijedi:
1. Izvođenje građevinskih radova na objektu Amfiteatar i auditorijum-ŠSM Kovači .......9.527 KM
2. Naknada za sklonište za objekat Tekija u sklopu ŠSM Kovači....................................6.489 KM
3. Nabavka informatičke opreme – računari....................................................................3.071 KM
.
Ukupni rashodi (tekući rashodi i kapitalni izdaci) ostvareni u 2012.godini su veći za 16.690 KM od
osvarenih prihoda (deficit) i isti su pokriveni iz:
1. viška prihoda prošlih godina (konto 591111)
iznos 4.162 KM
2. akumuliranih sredstava prošlih godina za kapitalne izdatke iznos 12.528 KM
III SREDSTVA I IZVORI SREDSTAVA- BILANS STANJA
AKTIVA
A.Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
Novčana sredstva
Fond je u bilansu stanja iskazao novčana sredstva na dan 31.12.2012.godine u iznosu od 345.037 KM,
koja se odnose na novčana sredstva na donatorskim računima.
Novčana sredstva su u knjigovodstvenoj evidenciji iskazana kako slijedii:
Konto
Opis
111211 Oročena sredstva
Stanje
01.01.2012.
300.000
111219 Ostala izdvojena sredstva
21.579
111419 Ostali devizni računi
23.458
111
Novčana sreds.i plem.met.
362.770
Tekući promet
Duguje
Potražuje
-
39.312
23.458
109.952
109.952
Stanje
31.12.2012.
300.000
127.685
127.685
345.037
Na osnovu Ugovora broj 370001349-7/2011/SK od 12.01.2011.godine zaključenog sa Raiffeisen
bankom d.d.Sarajevo oročen je iznos od 300.000 KM na rok od 13 (trinaest) mjeseci.
Fond je na redovnom donatorskom KM računu kod Raiffeisen banke na datum bilansa raspolagao
gotovinom u iznosu od 20.232 KM
Na KM računu kod Turkish Ziraat bank Bosnia dd na dan 31.12.2011.godine bilo je raspoloživo 1.347 KM.
Na deviznim računima (EUR,USD) kod Raiffeisen banke na dan 31.12.2012.godine bilo je raspoloživo
23.458 KM.
Ukupna aktiva iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2012.godine iznosi 345.037 KM
B.Stalna sredstva
Fond je u 2012.godinu izvršio nabavku stalnih sredstava u iznosu od 19.087 KM koja su finansirana iz
donatorskih sredstava i ista iskazana kao kapitalni izdatak u obrazcu KIF-a.Stalna sredstva u iznosu od
19.087 KM nabavljena u 2012.godini su, na osnovu dogovora sa Ministarstvom finansija Kantona Sarajevo
uknjižena u Glavnu knjigu Trezora Kantona Sarajevo i iskazana su u bilansu stanja Trezora Kantona
Sarajevo (uknjižena na klasu 0 i klasu 5), a zbog potrebe da se stalna sredstva iskazuju objedinjena bez
obzira na izvor finansiranja. Ova promjena je iskazana u obrazcu A - Ostali finansijski podaci.
PASIVA
A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazane su kratkoročne obaveze u iznosu od 593 KM,
koje su izmirene u januaru 2013.godine. Iskazane kratkoročne obaveze odnose se na obaveze prema
fizičkom licu po osnovu ugovora o djelu.
C.Izvori stalnih sredstava
Izvori stalnih sredstava na dan 31.12.2012.godine su iskazani u iznosu od 344.444 KM,
a odnose se na:
- kapitalni grantovi od drugih razina vlasti (konto 511125)....................193 KM
- Izvori ostalih sredstava (konto 511131)........................................344.251 KM
Ukupna pasiva iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2012.godine iznosi 344.444 KM.
TABELA 1
I Pregled broja zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31.12.2012.godine,
sa kvalifikacionom strukturom i koeficijentom složenosti
Kvalifikaciona struktura
Broj zaposlenih na dan
Koeficijent složenosti
31.12.2012.godine
VSS
VSS
VSS
VSS
VŠS
SSS
SSS
SSS
NSS
UKUPNO
1
1
4
7
1
1
7
36
2
60
3,03
2,92
2,70
2,02
1,64
1,48
1,46
1,39
1,15
II Pregled visine naknade članovima Upravnog Odnbora
Broj
mjesečne neto Visina mjesečne
Ukupno isplaćen
članova
neto naknade po
naknade neto iznos
UO
osobi-članovi
naknada
predsjednik
Iznos poreza na doh. i
doprinosa po osnovu
isplaćenih naknada
5
18.600
4.219
18.600
4.219
350 KM
UKUPNO
300
Prema Odluci Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-17899/04 od 30.06.2004.godine Upravni odbor Fonda
sastoji se od pet članova. («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 16/04)
Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-27640-9.2/10 od 23.12.2010.godine i Rješenjem broj 02-053838-19.2/11 od 24.02.2011.godine produžen je mandat Upravnom odboru Fonda Memorijala na 4 mjeseca
(2+2) od 01.01.2011.-30.04.2011.godine do okončanja procedure javnog oglasa i izbora novih članova.
Dana 21.04.2011.godine Vlada Kantona Sarajevo Rješenjem broj 02-05-13985-16/11 je imenovala novi
saziv i to predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda sa mandatom od 4 (četiri) godine u sastavu:
1.Elvedin Žiško – predsjednik
2.Bego Selimović – član
3.Senad Alić – član
4.Fedina Ljubunčić – član ispred Fonda Memorijala
5.Osman Smajlović – član ispred Ministarsva za boračka pitanja
Shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-13494-14/08 od 23.04.2008.godine, isplaćivane su
mjesečne naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Memorijala u visini od 350 KM za
predsjednika i 300 KM za članove.
Broj:13 -14-14-158/12
Sarajevo, 11.03.2013.god
ZABILJEŠKA UZ GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2012.GODINU
POSLOVANJE PREKO JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO
I UVOD
Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.20112.godine pripremljeni su i sačinjeni u skladu sa
sljedećim zakonskim propisima:
1. Zakon o budžetima-proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,
broj 19/06, 76/08, 5/09 , 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10);
2. Zakon o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu („Službene novine Kantona
Sarajevo „, broj 8/11);
3. Uputstvo o izvršenju budžeta-proračuna sa Jedinstvenog računa trezora („Službene novine
Federacije BiH“, broj 94/07);
4. Uredba o računovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj 87/10);
5. Novim Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta-proračuna u Federqaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/11), čiji je sastavni dio i
Analitički kontni plan za budžete i budžetske korisnike;
6. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta-proračuna u
Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 17/05, 66/08 i
73/08)
7. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,
broj 83/09);
8. Računovodstvene politike za budžetske korisnike Kantona Sarajevo
9. Ostalim propisima, odlukama i uputstvima nadležnih organa na nivou Kantona Sarajevo.
Finansijsko poslovanje Fonda za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) vrši
se putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo i putem donatorskih računa, zbog čega
Fond Memorijala sastavlja dva posebna godišnja obračuna i to: jedan za trezorsko poslovanje i
drugi za poslovanje preko donatorskih računa.
Sastavljanje obračuna za poslovanje preko Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo vrši se uz
izvjesna prilagođavanja u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu
budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Odstupanje se odnosi na određene specifičnosti prilikom evidentiranja prihoda, primitaka i
izdataka i popunjavanja računovodstvenih iskaza koji se odnose na transakcije preko
Jedinstvenog računa trezora i to:
•
•
•
Nepopunjavanje Izvještaja o gotovinskim tokovima i Godišnjeg iskaza o izvršenju budžeta;
Nepopunjavanje dijela Računa prihoda i rashoda koji se odnosi na prihode;
Nepopunjavanje dijela Iskaza o kapitalnim izdacima i finansiranju koji se odnosi na
kapitalne primitke;
•
•
Određene specifičnosti kod popunjavanja Bilansa stanja zbog nepopunjavanja dijela
Bilansa koji se odnosi na novčana sredstva koja se evidentiraju u Trezoru.
Službena valuta je Konvertibilna marka koja je fiksno vezana za EUR (1 EUR = 1,95583 KM) i u toj
valuti su izrađeni finansijski izvještaji.
Fond je sačinio finansijske izvještaje u skladu sa modificiranom osnovom nastanka događaja.
II MENADŽMENT I SISTEM INTERNIH KONTROLA
Sistem internih kontrola uspostavljen je istovremeno s uspostavljanjem unutrašnje organizacije koja je
zasnovana na optimalnoj segregaciji dužnosti i odgovornosti svih uposlenih radnika Fonda Memorijala,
gdje je svako odgovoran za svoj rad. Za funkcionisanje takvog sistema internih kontrola odgovornost
snosi upravljačka struktura Fonda Memorijala.Ugrađeni sistem internih kontrola obuhvata upravljačke,
administrativne i računovodstvene kontrole.
Upravljačke kontrole su obezbijeđene kroz organizacionu strukturu i postupak i način donošenja
odluka o odobravanju svih poslovnih transakcija isključivo od strane upravljačke strukture Fonda
Memorijala i to:
- direktora Fonda , čija su prava i obaveze definisane Statutom Fonda, Pravilnikom o radnim
odnosima, plaćama i drugim ličnim primanjima službenika i namještenika Fonda i Ugovorom o
pravima i obavezama direktora Fonda i
- Upravnog odbora Fonda, čija su prava i obaveze definisane Statutom Fonda i
Pravilnikom o radu Upravnog odbora.
Administrativne kontrole su obezbijeđene putem pisanih procedura i spisa kojima se : reguliše proces
donošenja odluka na osnovu kojih zaposlenici izvršavaju svoje poslove za koje su ovlašteni, prijem dopisa
i ostale dokumentacije, razvrstavanje i dostava dokumentacije, način i rokovi izrade službenih dopisa,
ovjera i distribucija službenih dopisa, način donošenja odluka na kolegiju, organizacija poslova u svim
organizacionim jedinicama, organizacija poslova između organizacionih jedinica i ostali administrativni
poslovi.
Računovodstvene kontrole su obezbijeđene putem pisanih procedura i iste su izrađene na način da se u
potpunosti obezbijedi sigurnost u obavljanju računovodstvenih transakcija u skladu sa zakonskim i
drugim propisima, da se poslovne promjene knjiže isključivo na osnovu vjerodostojne dokumentacije u
pomoćnim i u Glavnoj knjizi trezora bez odlaganja i tačno, te da izvještaji o izvršenju budžeta sadrže
potpune, precizne i pouzdane informacije o finansijskim transakcijama i finansijskoj situaciji.
U cilju uspostave i jačanja interne kontrole Fond Memorijala je donio i sačinio pisane procedure u obliku
pravilnika, poslovnika, procedura i uputstava koje su definisane u Smjernicama za uspostavu i jačanje
interne kontrole kod budžetskih korisnika koje je donijelo Ministarstvo finansija Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 19/05).
III FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
Fond sastavlja dva odvojena godišnja finansijska izvještaja, jedan za poslovanje preko Jedinstvenog
računa trezora Kantona Sarajevo i drugi za poslovanje putem donatorskih računa-koja podnosi nadležnoj
organizacionoj jedinici AFIP-a, s tim da se isti dostavljaju i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo i
Ministarstvu za boračka pitanja kao resornom ministarstvu, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom
izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta-proračuna u FBiH i Uputstvom Ministarstva finansija
Kantona Sarajevo o načinu izrade Godišnjg obračuna za 2012.godinu broj: 08-14-1100-105/13 od
06.02.2013.godine.
IV PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE FINANSIJSKOG PLANA
Finansijsko poslovanje Fonda za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) u u
2012.godini obavljalo se u skladu sa Finansijskim planom za 2012.godinu , Planom javnih
nabavki za 2012.godinu, Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu i Uputstvom Ministarstva
finansija Kantona Sarajevo broj 08-01-14-10701/07 o finansijskom planiranju, izvršavanju
Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima sredstava u
fiskalnoj godini.
U skladu sa Odredbama Odluke o osnivanju Fonda Memorijala i Statuta Fonda Memorijala, Upravni
odbor Fonda je na sjednici održanoj dana 03.02.2012.godine donio Finansijski plan Fonda Memorijala
za 2012.godinu, o čemu je donesena Odluka broj UO/13-6/12 od 03.02.2012. godine i uputio isti
Ministarstvu za boračka pitanja i Ministarstvu finansija radi dobijanja mišljenja i Vladi Kantona Sarajevo
radi davanja saglasnosti.
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-6304-1/152 od 15.03.2012.godine utvrđen je
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda
Memorijala za 2012.godinu. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-8906/12 od
28.03.2012.godine data je saglasnost na Program rada i finansijski plan Fonda Memorijala za
2012.godinu.
U skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu Fond Memorijala je
koristio sredstva iz Budžeta prema svom Finansijskom planu i odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2012. godinu, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim operativnim planovima i prema realnim
potrebama, uvažavajući prioritete i kontinuitet započetih projekata.
IV.1.PRIHODI
U izvještajnom periodu 01.01.-31.12.2012.godine, Fond je planirao i ostvario prihode i primitke kako
slijedi:
R.
br.
Ek.kod
1.
1.
2.
2.
72000
0
72263
1
3.
4.
5.
6.
73000
0
73211
2
73211
5
Izvršenje
2011.
Plan za
2012.
Zakonski
budžet
3.
4.
5.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
(2+4+9)
2.729.574
3.688.155
NEPORESKI PRIHODI
5.068
-
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
5.068
-
243.892
211.028
8.500
-
20.000
35.000
Opis
TEKUĆI TRANSFERI (Transf. i
donac)
(5+6+7+8)
Primljeni tekući transferi od
Federacije
Primljeni tekući transferi od
Gradova
Izvršenje
2012.
Index
6:4
Index
6:5
6.
2.537.183
7.
92,95
8.
68,79
345
6,81
-
345
6,81
-
206.559
84,69
97,88
-
-
-
30.531
152,66
87,23
7.
8.
9.
73211
6
73311
2
78000
0
10
.
11.
12.
13.
14.
15.
78110
0
78120
0
78130
0
78140
0
78150
0
16.
78810
0
Primljeni tekući transferi od Općina
176.002
153.256
Donacije od pravnih lica
39.900
22.771
2.480.614
3.477.127
1.198.611
1.536.900
PRIHODI IZ BUDŽETA (
10+14+15+16)
Prihodi iz Budžeta za tekuće
izdatke
Bruto plaće i naknade troškova
zaposleni
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i naknade
814.954
70.899
312.758
1.040.900
90.400
405.600
Tekući transferi
-
100
Kapitalni transferi
245.997
310.000
Nabavka stalnih sredstava
Nabavka građevina :
1.036.006
992.055
992.055
18.952
4.980
5.982
7.990
24.999
1.630.127
1.100.127
1.100.127
385.500
58.000
317.500
10.000
55.000
-
89.500
21.500
68.000
- Sred.za izgradnju kompleksa Kovači
Nabavka opreme
- Oprema za Fond
- Oprema za ŠSM Kovači
- Oprema za Ratnu džamiju Igman
Nabavka stalnih sredst.u obliku
prava
- Izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija i investiciono
održav.
- Sanac.spom.obilježja iz NOB-a
- Sanac.spom.obilj.iz perioda odbram.
oslobodilačkog rata 1992-1995
153.256
87,08
100,00
22.772
57,07
100,00
2.330.279
93,94
67,02
1.470.391
122,67
95,67
1.028.522
126,21
98,81
89.523
126,27
99,03
352.346
112,66
86,87
-
-
-
287.080
116,70
92,61
572.808
274.984
274.984
202.520
56.687
137.452
8.381
31.739
55,29
27,72
27,72
1.068,5
9
1.138,2
9
2.297,7
6
104,89
126,96
35,14
25,00
25,00
52,53
97,74
43,29
83,81
57,71
63.565
13.953
49.612
71,02
64,90
72,96
-
Ukupni prihodi Fonda Memorijala planirani u 2012.godini su u visini od 3.688.155 KM.Ostvareni ukupni
prihodi Fonda Memorijala u 2012.godini iznose 2.537.183 KM, što je manje od planiranih prihoda za
1.150.972 KM, odnosno 68,79% planiranih prihoda u 2012.godini, a 92,95% od ukupno ostvarenih
prihoda u 2011.godini.
720000 Neporezni prihodi
Na kontu 722631 iskazuju se vlastiti prihodi budžetskih korisnika. Fond Memorijala je, kao neprofitna
upravna institucija, na ovom kontu iskazuje prihod od prodaje ulaznica za objekat Tunel spasa i prihod
od pružanja usluga po osnovu ustupanja tenderskih dokumentacija kod otvorenih postupaka dodjele
ugovora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
U skladu sa Uredbom o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
(“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/12) Fondu Memorijala je, u okviru oblasti boračke
zaštite, omogućeno ostvarivanje i korištenje vlastitog prihoda od prodaje ulaznica.
Ukupno ostvaren prihod po ovom osnovu iznosi 448.003 KM, od čega 447.603 KM od prodaje
ulaznica za objekat Tunel spasa, a 400 KM od ustupanja tenderskih dokumentacija.
Ukupan ostvareni vlastiti prihod u iznosu 448.003 KM uključuje i iznos od 345 KM koji se odnosi na dva
puta plaćenu fakturu od strane kupca „ Discovery“ d.o.o. Sarajevo. Dana 28.12.2012.godine Fond je
podnio zahtjev Ministarstvu finansija broj 13-14-14-32/12 za povrat navedenog iznosa.Povrat sredstava
nije izvršen do 31.12.2012.godine, te je isti evidentiran u bruto bilansu na poziciji 722631.
Ostatak osvarenog vlastitog prihoda u iznosu od 447.658 KM nije utrošen do 31.12.2012.godine,
jer isti nije bio planiran u Budžetu za 2012.godinu, te je kao neutrošeni vlastiti prihod prenijet
kao razgraničeni prihod u 2013.godinu i evidentiran u bruto bilansu na kontu razgraničenja
391111.
U skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene
novine Kantona Sarajevo“, broj 24/08) vlastiti prihodi koji se ne utroše u tekućoj godini,
razgraničavaju se u sljedećoj godini, te Odlukom Vlade postaju sastavni dio Budžeta.
730000 Tekući transferi
Po ovom osnovu ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 211.028 KM. Tekući transferi obuhvataju
primljene transfere od drugih nivoa vlasti i donacije od pravnih lica.
a) Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine ostvareni su tekući transferi drugih nivoa vlasti u iznosu od 188.256
KM koji nisu planirani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu.
U skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, primljeni tekući
transferi su Odlukama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo unešeni u Budžet Kantona
Sarajevo za 2012.godinu i evidentirani u razdjelu 13- Ministarstva za boračka pitanja, glava 02,
potrošačka jedinica 0001-Fond Memorijala, na pozicijama rashoda u skladu sa ugovorenom
namjenom sredstava.
Od ukupno doznačenih transfera drugih nivoa vlasti, iznos od 4.469 KM /dio sredstava Grada Sarajeva/
nije utrošen u 2012.godini, te je u skladu sa zakonskim propisima prenešen kao neutrošeni prihod preko
konta razgraničenja u 2013.godinu.
b) Donacije od pravnih lica
Po ovom osnovu ostvaren je prihod u iznosu od 22.772 KM. Radi se o primljenoj donaciji koja je
doznačena Fondu Memorijala od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za sufinansiranje javnih
radova po osnovu radnog angažovanja nezaposlenih osoba u oblasti uređenja okoline i izgradnje
infrastrukture – Projekat čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih boraca.
78000 Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu, u razdjelu 13, glava 002 za Fond Memorijala bila
su odobrena (planirana) ukupna sredstva u iznosu od 3.477.127 KM iz Budžeta Kantona
Sarajevo. Ukupno planirana i odobrena sredstva se sastoje od sljedećeg:
Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo ostvareni su u 2012.godini u ukupnom iznosu od 2.330.279
KM, što iznosi 67,02% od odobrenih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2012.godini, odnosno
93,94% od ostvarenja prihoda u 2011.godini.
1. Prihoda za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih.............1.028.522 KM
2. Prihoda za finansiranje doprinosa poslodavca .................................................89.523 KM
3. Prihoda za finansiranje izdataka za materijal i usluge ....................................352.346 KM
4.Tekući transferi............................................................................................................0 KM
5. Kapitalni transferi ...........................................................................................287.080 KM
6. Prihoda iz Budžeta za nabavku stalnih sredstava ..........................................572.808 KM
IV.2. RASHODI
U izvještajnom periodu 01.01.-31.12.2012.godine, Fond je planirao i izvršio rashode i izdatke kako slijedi:
R.
b
Konto
Naziv
Izvršenje
2011.
1.
1.
2.
3.
4.
UKUPNI RASHODI I IZDACI
2.
3.
4.
A. TEKUĆI RASHODI
611000
Plaće i naknade troškova zaposlenih
611100
Bruto plaće i naknade plaća
5.
6.
7.
8.
9.
611200
611211
611221
611224
611225
611227
Naknade troškova zaposlenih
Naknade troškova prevoza na posao i sa
posla
Naknade za topli obrok
Naknade za regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti
612000
Doprinosi poslod. i ostali dop.
613000
Izdaci za materijal i usluge
613100
Putni troškovi u zemlji i inostranstvu
613200
Izdaci za energiju
2.724.506
1.253.001
814.954
670.227
144.727
28.392
76.584
17.200
22.551
70.899
367.148
5.944
14.184
Plan za
2012.
Zakonski
budžet
5.
3.688.155
1.579.17
2
1.040.90
0
860.300
180.600
37.600
100.900
24.600
4.100
13.400
90.400
447.872
7.500
22.800
Izvršenje
2012.
Index
6:4
Index
6:5
6.
7.
8.
2.691.523
1.667.348
98,79
133,07
72,98
105,58
1.168.095
143,33
112,22
991.748
147,97
115,28
176.347
37.523
121,8
5
132,1
6
129,3
4
139,9
4
51,60
126,2
7
107,4
8
66,60
139,1
4
97,65
99,80
98,17
97,85
99,05
99.056
24.070
4.061
11.637
89.523
394.618
3.959
19.736
86,84
99,03
88,11
52,79
86,56
10. 613300
DBE00
1
DBE00
2
DBE00
3
11.
12.
13.
14.
15.
613400
DBF00
1
DBF00
2
Nabavka materijala
Nabavka materijala za potrebe Fonda
Nabavka i zamjena zastava i jarbola na
šeh.me
613500
Izdaci za usluge prevoza i goriva
613600
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
613700
Izdaci za tekuće održavanje Fonda
DBI001
Tekuće održavanje i čišćenje grob.šeh.i
DBI001
pog.bo
DBI003
Ispravljanje i sanacija nišana
613800
16. 613900
DBK00
1
DBK00
2
DBK00
3
DBK00
4
17. 614000
18. 614200
19.
20.
21.
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za komunalne usluge Fonda
Održavanje grob.mjesta šehida i
pog.boraca
Troškovi red.mjeseč.odvoza smeća sa
šeh.mez
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
uslug. platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Ugovorene i druge posebne usluge Fonda
Obilježav. godišnjica i bitnih datuma iz
92-95
Izrada prezentacionih materijala Fonda
Posebna nak. na doh.za zašt.od prir.i
dr.nesr.
B. TEKUĆI GRANTOVI
Grantovi pojedincima
33.804
11.108
15.496
7.200
37.280
14.200
15.880
7.200
37.132
14.060
15.872
7.200
109,8
4
126,5
8
102,4
3
99,60
99,01
99,95
100,0
100,00
39.194
25.196
13.988
49.000
30.000
19.000
46.443
27.477
18.966
118,5
0
109,0
5
94,78
91,59
99,82
135,59
13.445
85.530
11.800
48.825
24.905
16.000
800
85.844
16.000
44.844
25.000
9.337
12.000
165.710
96.250
29.864
37.835
1.761
216.647
104.147
21.500
88.000
3.000
13.450
84,06
117
76.688
9.950
41.795
100,0
4
89,66
84,32
85,60
24.943
100,15
99,77
108,4
5
112,8
3
107,5
2
68,72
158,7
5
84,38
10.126
186.967
103.484
20.523
60.063
2.897
89,33
62,19
93,20
86,30
99,36
95,45
68,25
96,57
164,51
415.499
100
100
463.756
615000
C. KAPITALNI GRANTOVI
615200
DBU00
1
Kapitalni grantovi pojedin.i neprofitnim organiz
Sredstva za šehidska groblja i
grob.pog.bor.
415.499
463.756
821000
D. IZDACI ZA NABAVKU STALNIH
SREDSTVA
1.056.006
1.645.12
7
440.836
440.836
583.339
106,1
0
95,06
106,1
0
95,06
55,24
35,46
22.
821200
DBX00
1
23. 821300
DBX00
7
DBX00
8
DBX00
4
24.
821500
25. 821600
DBX00
5
DBX00
6
Nabavka građevina
1.012.055
1.100.12
7
18.952
4.980
7.990
5.982
385.500
Sredstva za izgradnju ŠSM Kovači
Nabavka opreme
Nabavka opreme za Fond
Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman
Nabavka opreme za ŠSM Kovači
58.000
10.000
317.500
274.984
202.520
56.687
8.381
137.452
27,17
25,00
1.015,
04
1.138,
29
104,8
9
52,53
97,74
83,81
43,29
2.297,7
6
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Sanacija spomen obilježja iz perioda
NOB-a
Sanacija spomen obilježja iz perioda 9295
24.999
55.000
-
104.500
36.500
68.000
31.739
74.096
24.484
126,9
6
-
57,71
70,91
67,08
72,96
49.612
Ukupni rashodi Fonda planirani su u 2012.godini u visini od 3.688.155 KM, a u periodu 01.01.31.12.2012.godine ostvareni su u iznosu od 2.691.523 KM, što je 72,98 % od plana za 2012.godinu,
odnosno 98,79% izvršenja rashoda u 2011.godini
Tekući izdaci
Tekući izdaci planirani su u 2012.godini u iznosu od 1.579.171 KM, a izvršeni su u iznosu od 1.667.348
KM, što je 105,58% planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 133,07% od ostvarenja ovih
izdataka u 2011.godini.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćne razlike plaća i naknade plaća, u
Ministarstvu finansija je obračunata razlika na poziciji bruto plaća i naknada plaća i poziciji
doprinosa poslodavca za 2012.godinu i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja. Iz
navedenog razloga ukupni tekući izdaci su veći od planiranih za 2012.godinu, odnosno došlo je
do probijanja budžeta u okviru tekućih izdazaka.
Međutim ukupni rashodi i izdaci planirani su u Budžetu u iznosu od 3.688.155 KM, a ostvareni u
iznosu od 2.691.523 KM i ako se analiza radi sa stanovišta ukupnih planiranih i izvršenih rashoda
nije došlo do probijanja budžeta za 2012.godinu.
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća ostvareni su u izvještajnom periodu u iznosu od 991.748 KM odnosno
115,28 % planiranih sredstava u 2012.godini.
Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati u periodu 01.01.-31.12.2012.godine je bio 55.
Broj zaposlenih na dan 31.12.201.godine je bio 60.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćene razlike plaća i naknada plaća, u
Ministarstvu finansija je obračunata razlika za 2012.godinu u iznosu od 154.685 KM uključujući
i razliku doprinosa poslodavca i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja.Kako ova
sredstrva nisu planirana u budžetu na poziciji plaća i poziciji doprinosa poslodavca došlo je do
probijanja budžeta na pomenutim pozicijama. Zbog ukalkulisane navedene razlike izvršenje je
veće u odnosu na planirana sredstva, mada je za „redovne izdatke utrošeno manje sredstava nego
što je bilo planirano. Iz navedenog razloga i izvršenje u 2012.godini je znatno veće nego u
prethodnoj godini.
Obračun plaća i isplata za uposlenike Fonda Memorijala se vrši u Ministarstvu finansija Kantona
Sarajevo – Služba za centralizovani obračun plaća, koji je unificiran za sve budžetske korisnike u
pogledu koeficijenata i osnovice za obračun plaća.
Fond Memorijala je u periodu 01.01.-31.12.2012.godine prilikom obračuna plaća vršio i obračun naknada
za noćni rad za zaposlenike u Odjeljenu za zaštitarske i protokolarne poslove, u okviru kojeg je formirana
Služba za unutrašnju zaštitu. U okviru Službe za unutrašnju zaštitu predviđena je 24-časovna tehnička i
fizička zaštita,što podrazumijeva i noćni rad, te samim tim i obračun i isplaćivanje naknade po osnovu
noćnog rada.
Plaće su isplaćivane za ukupno 47 zaposlenih u periodu januar - april 2012.godine, odnosno za
ukupno 54 zaposlena u maju, odnosno za 57 zaposlenih u junu, odnosno za 60 zaposlenih u
periodu juli – decembar 2012.godine.
Od 01.05.2012.godine Fond Memorijala Kantona Sarajevo je je izvršio popunu 7 (sedam)
radnih mjesta upošljavanjem novih uposlenika, od čega 1 radnik sa VSS i 6 radnika sa SSS.
Od 01.06.2012.godine upošljavaju se 3 (tri) nova radnika od čega 2 radnika sa SSS i 1 radnik sa
NSS.
U julu 2012.primaju se 3 (tri) nova radnika od čega 2 radnika sa VSS, a 1 sa SSS.
Osnov i potreba za zapošljavanjem novih radnika u 2012.godini bazira se načinjenici da je Fond značajno
proširio nadležnosti, obim poslova i programskih aktivnosti u toku 2011. I 2012.godine. Novi programi
odnose se na:
1. Preuzimanje Tunela spasa D- B kao kulturno-historijske i turističke destinacije
2. Preuzimanje korištenja, tekućeg održavanja i zaštite Ratne džamije na planini Igman
3 .Preuzimanje obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara za
obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog
rata 1992.-1995.godine na području Kantona Sarajevo
Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 176.347 KM, što je 97,65% odobrenih sredstava
za 2012.godinu, odnosno 121,85% izvršenja ovih izdataka u 2011.godini.
Prema propisima u ovu grupu troškova spadaju: topli obrok, prevoz radnika na posao, regres za
godišnji odmor, otpremnine, jubilarne nagrade i pomoći.
Po ovom osnovu isplaćeno je:
1.Naknade za prevoz sa posla i na posao...............37.523 KM
2.Naknade za topli obrok.........................................99.056 KM
3.Regres za godišnji odmor.....................................24.070 KM
4.Otpremnine zbog odlaska u penziju.......................4.061 KM
4.Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti...........11.637 KM
Naknade su isplaćivane do visine utvrđene po posebnim propisima za organe federalne i
kantonalne uprave koje nisu podlijegale obavezi obračunavanja i plaćanja poreza na plaću.
612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Po ovom osnovu izvršeni su rashodi u iznosu od 104.178 KM, što je 115,24% planiranih sredstava za
2012.godinu, odnosno 146,94 % izvršenja ovih troškova u 2011.godini. Izvršeni rashodi ukjlučuju i
obračun razlike doprinosa poslodavca , vezano za pomenuti obračun razlike plaća i naknada plaća.
613000- Izdaci za materijal i usluge
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge u izvještajnom periodu iznose 394.618 KM, što je 88,11%
od odobrenih sredstava za ovu namjenu u 2012.godini, odnosno za 7,48% više od ostvarenja ovih izdataka
u 2011.godini.
Izdaci za materijal i usluge odnose se na:
1. Putni troškovi u zemlji i inostranstvu............................................................................ 3.959 KM
2. Izdaci za energiju....................................................................................................... 19.736 KM
3. Izdaci za komunalne usluge.......................................................................................37.132 KM
4. Nabavka materijala....................................................................................................46.443 KM
5. Izdaci za usluge prevoza i goriva...............................................................................13.450 KM
6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme .......................................................................117 KM
7. Izdaci za tekuće održavanje......................................................................................76.688 KM
8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usl.platnog prometa.......................................10.126 KM
9. Ugovorene i druge posebne usluge.........................................................................186.967 KM
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge.........................................................394.618 KM
1. Putni troškovi
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu za Fond Memorijala odobrena su sredstva za putne troškove
u iznosu od 7.500 KM. Izvršenje rashoda po ovom osnovu u izvještajnom periodu iznosilo je 3.959 KM,
što je 52,79% od planiranih izdataka za 2012.godinu.
2. Izdaci za energiju
Ovi izdaci obuhvataju troškove eletrične energije, troškove centralnog grijanja, troškove plina i troškove
nabavke drva (džamija na Igmanu). U izvještajnom periodu izvršenje ovih izdataka iznosilo je 19.736
KM, što je 86,56%% od planiranih izdataka za 2012.godinu, a više za 39,14% od izvršenja ovih izdataka u
2011.godini.
3. Izdaci za komunalne usluge
U izvještajnom periodu ovi izdaci su ostvareni u iznosu od 37.132 KM, a odnose se na :
- Komunalne usluge Fonda (voda i kanalizacija, PTT usluge, obezibjeđenje, odvoz smeća,
usluge deratizacije i dobijanja komunalnih saglasnosti).....................................14.060 KM
- Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na gradskim grobljima nad kojim
gazduje KJKP Pokop. Radi se o godišnjoj taksi od 8 KM po grobnom mjestu za ukupno
1.984 grobnih mjesta .........................................................................................15.872 KM
- Troškovi mjesečnog odvoza smeća sa 12 šehidskih mezarja po osnovu
ugovora sa KJKP „Rad“.....................................................................................7.200 KM
4.Nabavka materijala
Izdaci za nabavku materijala u iznosu od 46.443 KM odnose se na:
- Nabavka materijala za potrebe Fonda (nabavka papira za fotokopiranje, kompjuterskog
materijala, sitnog inventara, kancelarijskog materijala, nabavka auto guma, izdaci za ostali
administrativni materijal, pretplata na Službene novine, stručnu literaturu, mjesečno izdanje
poreskog savjetnika i dnevne novine, nabavka putokaza, nabavka radnih uniformi za
Odjeljenje za čišćenje i održavanje mezarja, sredstva za održavanje i čišćenje službenih
prostorija)....................................................................................................................27.477 KM
- Nabavka i zamjena zastava i jarbola na grobljima šehida i pog.boraca....................18.966 KM
5. Izdaci za usluge prevoza i goriva
U izvještajnom periodu izdaci za gorivo iznose 13.450 KM, što je 84,06% od planiranih za 2012. godinu,
odnosno 100,04% izvršenja ovih izdataka u 2011.godini.
Sa ove pozicije, pored nabavke goriva za tri službena vozila Fonda Memorijala finansira se i nabavka
benzina za mašine za čišćenje i održavanje mezarja.Ova grupa troškova obuhvata i troškove registracije
službenih vozila Fonda Memorijala
6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme
U 2012.godini izdaci na ovoj poziciji iznosili su 117 KM.
7. Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci u ukupnom iznosu od 76.688 KM odnose se na sljedeće:
- Izdaci za tekuće održavanje Fonda ( servisiranje i održavanje sistema video nadzora na ŠSM Kovači,
održavanje objekta zdenac-fontana na ŠSM Kovači, servisiranje i održavanje protupožarnog i
protuprovalnog sistema, servisiranje i održavanje računarske i druge opreme, servisiranje i održavanje
vozila Fonda, održavanje vlastitog poslovnog prostora)
.......................................................................................................................................9.950 KM
- Tekuće održavanje i čišćenje grobalja šehida i poginulih boraca u iznosu od 41.795 KM
odnose se na sljedeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nabavka boja i ostalog potrebnog materijala za bojenje
2.904 KM
metalnih ograda na grobljima šehida i pog.boraca.............................
Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala
4.144 KM
za mašine za čišćenje i održavanje grobalja......................................
6.989 KM
Farbanje betonskih ograda na grobljima............................................
Sanacija staza na mezarju „Buća potok“ i Žiš.................................... 11.835 KM
2.400 KM
Sanacija staza na mezarjima Veliko polje i Mrazište.........................
2.143 KM
Sanacija pješačkih staza na mezarju Jarčedoli..................................
Popravak i servisiranje instalacija na objektu fontana ŠSM Kovači.... 3.268 KM
5.000 KM
Sufinansiranje sanacije staza na mezarju „Orlić“................................
3.112 KM
Rezanje ploča od zamijenjenih nišana...............................................
- Na ispravljanje i sanaciju nišana utrošeno je 24.943 KM. Ovi troškovi se odnose na ispravljanje i manje
zahvate sanacije nišana i nadgrobnih spomenika koje je Fond Memorijala postavio šehidima i poginulim
borcima na području Kantona Sarajevo, a kod kojih je istekao garantni rok.
8.Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 10.126 KM
Ovi troškovi obuhvataju izdatke za redovno i kasko osiguranje vozila, osiguranje nekretnina
(objekti u ulici Širokac 20 i 22 , kapi kule Širokac i Ploča, objekat Ratne džamije na Igmanu i
pratećih objekata) i opreme Fonda , osiguranje sistema video nadzora, kao i osnovno osiguranje
uposlenika Fonda.
9.Ugovorene i druge posebne usluge
Ugovorene i druge posebne usluge Fonda izvršene su u iznosu od 103.484 KM. Ova grupa izdataka
obuhvata sljedeće troškove: usluge medija, usluge reprezentacije, usluge objavljivanja tendera i oglasa,
usluge stručnog obrazovanja-seminari, usluge provjere sposobnosti rukovanja oružjem za uposlenike u
Odjeljenju za zaštitu i počasne poslove, izdaci za reviziju finansijskog izvještaja, pravne usluge, izdaci
održavanja softverskog paketa za evidenciju dopunskih prava boraca na području KS, izdaci za hardverske
i softverske usluge, obavezni ljekarski pregledi za zaposlene u Odjeljenju za zaštitu i počasne poslove,
usluge geomehaničkih i geoloških ispitivanja tla vezano za dobijanje dozvola za građenje, naknade za
Upravni odbor, naknade za povremene i privremene poslove, naknade za rad Komisija, naknade po
osnovu ugovora o djelu , kao i pripadajući zakonski porezi i doprinosi na navedene naknade.
Od ukupno utrošenih sredstava na ovoj poziciji u iznosu od 103.484 KM, iz sredstava Budžeta
Kantona Sarajevo finansirano je 80.936 KM, iz sredstava koja su doznačena od JU „Služba za
zapošljavanje Kantona Sarajevo“ finansirano je 22.548 KM.
JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ je doznačila Fondu Memorijala iznos od 38.999 KM na
ime finansiranja javnih radova po osnovu radnog angažovanja nezaposlenih osoba (ugovori o
privremenim i povremenim poslovima) u oblasti uređenja okoline i izgradnje infrastrukture u
2011.godini– Projekat čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih boraca.
Za obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda odbrambeno - oslobodilačkog rata 92-95
utrošeno je 20.523 KM.
Za izradu prezentacionih materijala Fonda utrošeno je 60.063 KM i to:
•
Usluge snimanja i arhiviranja materijala “Draga moja
BiH”…...
• Sufinansiranje filma “Zločin nad ubijenom djecom
opkoljenog Sarajeva”…………………………………………….
•
•
•
Prevod na engleski jezik materijala “Slike zločina”“.................
Prevod na turski jezik radova „Jutra mirišu na Vas“...............
•
•
Dizajn flajera I brošure Fonda..................................................
Izrada WEB strane objekta “Tunel
spasa”……………………..
Historijska evaluacija Tunela spasa DB………………………
41.769 KM
5.000 KM
4.337 KM
711 KM
2.925 KM
577 KM
4.744 KM
615000 – Kapitalni transferi
Na poziciji Kapitalni transferi -Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca u
2012.godini odobrena su sredstva u iznosu od 463.756 KM, od čega iz Budžeta Kantona
Sarajevo 310.000 KM, a iz grantova drugih nivoa vlasti 153.756 KM. Sredstva iz Bužeta
Kantona Sarajevo za 2012.godinu sastoje se iz sredstava u iznosu od 300.000 KM koja su
odobrena Fondu Memorijala i sredstava Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 00.000 KM
koja su putem preraspodjele raspoređena u korist Fonda na poziciju Kapitalnih transfera u
2012.godini.
U periodu 01.01.2012.-31.12.2012.godine po ovom osnovu izvršeno je 440.836 KM, što iznosi
95,06% od ukupno planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 106,10% izvršenih rashoda u
2012.godini.
Iz sredstava kapitalnih transfera finansirani su sljedeći projekti:
1. Izrada i postavljanje nišana i spomenika..................................................................176.737 KM
2. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca ..........................................164.741 KM
4. Izgradnja spomen obilježja.........................................................................................74.358 KM
5. Sufinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih
boraca i spomen obilježja izvan Kantona Sarajevo....................................................25.000 KM
Ukupno kapitalni grantovi.....................................................................................440.836 KM
1. Izrada i postavljanje nišana
U 2012.godini izrađeno je i postavljeno 213 para nišana šehidima, umrlim borcimabraniteljima Bosne i Hercegovine (ratni vojni invalidi, veterani, organizatori otpora i nosioci
najviših ratnih odlikovanja), roditeljima šehida i poginulih boraca i 3 spomenika poginulim i
umrlim borcima-braniteljima BiH.
Utrošeni iznos sredstava za izradu i postavljanje nišana uključuje i izradu 85 kom temelja za
veteranske nišane i spomenike koji se postavljaju na gradskim grobljima nad kojim gazduje
KJKP Pokop.
2. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih
boraca na području Kantona Sarajevo
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca radi se na osnovu urađenih projekata za groblja za
koja je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu sa izdvojenim sredstvima za ovu
namjenu i sredstvima drugih nivoa vlasti.
Pod izgradnjom mezarja podrazumjeva se izgradnja određenih građevinskih sadržaja i to:
unificiranih betonskih kapija, unificiranih betonskih ograda, popločavanje staza unutar
mezarja/grobalja, postavljanje klupa, izgradnja platoa, asfaltiranje staza unutar i okolo mezarja,
izgradnja česmi, postavljanje matalnih kapija i ograda (gdje je to neophodno), saniranje zemljišta
i izgradnja podzida i drugi radovi koji podrazumijevaju građevinske poslove.
U 2012.godini izgrađeni su različiti građevinski sadržaji na grobljima šehida i poginulih boraca
kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
20.174 KM
II faza izgradnje mezarja „Trebečaj II“ ,Općina Trnovo.............................
42.947 KM
II faza izgradnje mezarja „Ravne bakije“, Općina Stari Grad.................... 60.541 KM
Izgradnja jednog dijela mezarja „Hambina carinai“,Općina S.Grad...........
41.079 KM
164.741 KM
Ukupno utrošena sredstva
Završetak izgradnje I faze mezarja Ravne bakije,Općina S.Grad.............
3.Izgradnja spomen obilježja
Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja koja tretiraju period odbrane BiH 1992.-1995.godina
radi se na osnovu urađenih projekata za koje je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u
skladu sa izdvojenim sredstvima za ovu namjenu i sredstvima drugih nivoa vlasti.
Fond Memorijala učestvuje i u finansiranju izgradnje spomen obilježja i drugih sadržaja gdje su
Općine nosioci investicije.
U 2012.godini realizovana je izgradnja i sufinansiranje izgradnje sljedećih spomen obilježja:
2. Izgradnje spomen obilježja “Lokve”, Općina Hadžići................................
3. Sufinansiranje izgradnje centralnog spomen obilježja na
Ilidži……….......
4. Izrada spomen ploče logorašima, Općina N.Sarajevo...
5. Sufinan.izgradnje spomen obilježja u Ilijašu,Općina Ilijaš ................
Ukupno utrošena sredstva
47.147 KM
20.000 KM
4.712 KM
2.500 KM
74.359 KM
4.Sufinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih
boraca i spomen obilježja izvan Kantona Sarajevo
Suifinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja lociranih izvan
Kantona Sarajevo radi se na osnovu zahtjeva Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo I
Federalnog Ministarstva za pitanja boraca. Projekti se realizuju u onom obimu u kome
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i drugi nivoi vlasti izdvoje sredstva za ovu
namjenu.
U 2012.godini realizovana je izgradnja i sufinansiranje izgradnje sljedećih grobalja i spomen obilježja:
1.
2.
3.
4.
Sufinansiranje II faze izgradnje mezarja u Solunu,Općina Olovo
15.000 KM
Sufin. izgradnje spomen obilježja Vragolovi i Karačići, Općina Rogatica
4.000 KM
2.500 KM
3.500 KM
25.000 KM
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Rudom, Općina Rudo
Sufin.izgradnje spom.obilježja Mičivode,Općina Sokolac
Ukupno utrošena sredstva
821000 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Na poziciji izdaci za nabavku stalnih sredstava odobrena sredstva u 2012.godini iznosila su
1.645.127 KM.zvršenje ovih izdataka u 2012.godini iznosilo je 583.339 KM, ili 35,46%
planiranih sredstava za 2012. godinu, odnosno 55,24% izvršenih izdataka u 2012.godini.
821200 Nabavka građevina
Izgradnja kompleksa Šehidsko spomen mezarje Kovači
Za izgradnju kompleksa ŠSM Kovači planirana su sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu
u iznosu od 1.100.127 KM, od čega 300.027 KM prenešenih , neutrošenih kreditnih sredstava, 732.100
KM iz primitaka i preraspodjeljenih sredstava Fonda u iznosu od 38.000 KM.
Sredstva planirana iz primitaka odnose se na sredstva koja su planirana u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2012.godinu od prodaje zgrada i stambenih objekata, kao i iz primitaka po osnovu
privatizacije. Budući da ovi projekti nisu realizovani u 2012.godini, to nije bilo uplata prihoda od
prodaje zgrada i stambenih objekata i privatizacije preduzeća u korist Kantona Sarajevo, te
sredstva planirana za izgradnju ŠSM Kovači u iznosu od 732.1000 KM nisu ni doznačena Fondu
Memorijala. Zbog neizvjesnosti ostvarenja ovih prihoda , Fond u 2012.godini nije ni zaključivao
nove ugovore o izvođenju radova na Šehidskom mezarju Kovači.
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine izvršenje rashoda na ovoj poziciji iznosi 274.984 KM.
Sredstva su utrošena na izgradnju Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači.
821300 Nabavka opreme
DBX007- Nabavka opreme za Fond
U izvještajnom periodu izvršena je nabavka opreme sa ove pozicije u iznosu od 56.687 KM i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Računarska oprema (uključujući opremu za video nadzor).....
Nabavka kombi vozila po sistemu „staro za novo“..................
Kancelarijske stolice.................................................................
Nabavka fotoaparata................................................................
Nabavka sigurnosnog sefa i brojača novca ............................
Uvođenje sistema protuprovale i vatrodojave
na objektu Tunel spasa............................................................
7. Uvođenje sistema video nadzora na objektu Tunel spasa.......
8. Nabavka telefonskog aparata za Tunel spasa.........................
17.300 KM
28.565 KM
1.030 KM
884 KM
2.984 KM
2.759 KM
2.814 KM
351 KM
Najveći dio sredstava sa ove pozicije implementiran je u nabavku opreme za
kompleks Tunel spasa kojeg je Fond preuzeo u Aprilu 2012.godine.
Spomenički
DBX004 – Nabavka opreme za ŠSM Kovači
U izvještajnom periodu izvršena je nabavka opreme u iznosu od 137.452 KM i to:
1.
2.
3.
4.
Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacije za
multimedijalnu salu u objektu Amfiteatar –ŠSM
Kovači..........
Nabavka i ugradnja video opreme za multimedijalnu salu u
objekatu Amfiteatar – ŠSM Kovači........................................
58.488 KM
58.491 KM
Nabavka i ugradnja rasvjete u multimedijalnoj Sali objekta
Amfiteatar - ŠSM Kovači........................................................
15.996 KM
Nabavka kamera i druge opreme za video nadzor ŠSM Kovači
4.477 KM
DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman
U 2012.godini izvršena je nabavka opreme neophodne za fizičko i tehničko obezbijeđenje ovog
objekta u iznosu od 8.381 KM i to:
1. Nabavka kamera i druge opreme za sistem video nadzora.....
2. Nabavka repetitora na lokaciji Ratne džamije na Igmanu.......
3.754 KM
4.627 KM
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
U 2012.godini izvršenje ovih izdataka iznosilo je 31.739 KM, što je 57,71 % od planiranih izdataka u
2012.godini.
U 2012.godini urađena je projektna dokumentacija kako slijedi:
• Izvedbeni projekat tekije u sklopu ŠSM Kovači
•
•
•
•
•
Projekat ograde u okviru Spomeničkog kompleksa Tunel spasa
Izvedbeni projekat rekonstrukcije ograde na mezarjima Veliko polje i Mrazište
Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije Centralnog spomen obilježja u Hadžićima
Izrada projekta gasne instalacije-Tunel spasa
Projekat geomehaničkog ispitivanja tla-Žuta tabija
IV.3 BILANS STANJA
AKTIVA
A.Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
Novčana sredstva
Na ovoj bilansnoj poziciji Fond nije iskazao stanje. U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju
i godišnjem obračunu proračuna-budžeta u Federaciji BiH, budžetski korisnici koji svoje poslovanje
obavljaju preko Jedinstvenog računa trezora ne popunjavanju dio Bilansa stanja koji se odnosi na
novčana sredstva.
Iznos bilansne neravnoteže od 1.155.617 unijet je pod rednim brojem 7 AKTIVE „Finansijski i
obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama“.
U skladu sa Uputstvom o blagajničkom poslovanju («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 22/03)
Fondu Memorijala je odobren blagajnički maksimum u iznosu od 600 KM mjesečno. Preko blagajne su
plaćani sitni računi, pretežno za poštanske usluge. Ukupan promet blagajne u 2012.godini iznosio je
1.670,10 KM. Blagajna je razdužena u glavnoj blagajni trezora dana 25.12.2012.godine, tako da je stanje
novca u blagajni na dan 31.12.2012.godine 0 (nula).
Kratkoročna potraživanja
U aktivi bilansa stanja iskazana su kratkoročna potraživanja u iznosu od 2.305 KM. Potraživanja u iznosu
od 600 KM se odnose na potraživanje od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ po osnovu
refundacije bruto plaća i naknada plaća i doprinosa poslodavca za iznos isplaćene plaće za decembar
2012. godine za 1. Pripravnika, potraživanja u iznosu od 1.660 KM se odnose na potraživanja od Zavoda
za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo po osnovu bolovanja preko 42 dana, a potraživanje u iznosu
od 45 KM se odnosi na fakturisane, a nenaplaćene isporučene usluge pravnim licima.
B.Stalna sredstva
U aktivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazana su stalna sredstva ukupne nabavne
vrijednosti 9.459.394 KM.
Od toga:
1. Zemljište nabavne vrijednosti 410.200 KM;
2. Građevinski objekti nabavne vrijednosti 3.308.738 KM
Ova stavka obuhvata građevinske objekte izgrađene na Šehidskom spomen mezarju Kovači,
čija je izgradnja završena i objekti pušteni u namjenu;
3. Oprema nabavne vrijednosti 570.858 KM i to:
kompjuterska oprema, namještaj, oprema za prenos podataka i glasa, motorna vozila, elektronska
oprema, mašine za čišćenje i održavanje mezarja/grobalja, kao i oprema nabavljena za muzej
Alija Izetbegović. Od opreme najznačajniju stavku zauzimaju motorna vozila i kompjuterska
oprema.
4. Stalna sredstva u obliku prava ukupne nabavne vrijednosti 483.178 KM.
Ova sredstva obuhvataju idejne i izvedbene projektne dokumentacije za groblja šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja i ulaganja u tuđa stalna sredstva.
5. Stalna sredstva u pripremi ukupne nabavne vrijednosti 4.686.420 KM, od čega se na zgrade u
pripremi odnosi 4.612.938 KM, a na opremu u pripremi 73.482 KM.
Sredstva u pripremi-zgrade odnose se na izgradnju građevinskih sadržaja na lokalitetu ŠSM
Kovači, čija izgradnja nije završena u 2012.godini. Od ukupnog iznosa sredstava u pripremi ,
4.589.485 KM se odnosi na izgradnju Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači čija je
izgradnja započeta u 2008.godini, nastavljena u 2009., 2010. , 2011. i 2012.godini, a završetak se
planira u 2013.godini.Iznos od 6.488 KM se odnosi na izgradnju tekije u sklopu ŠSM Kovači, a
na građevinske sadržaje u ulici Jekovac iznos od 16.965 KM.
Oprema u pripremi u iznosu od 37.486 KM odnosi se na kupljeno kombi vozilo, za koje je
ispostavljena faktura u decembru 2012. godine , a vozilo isporučeno u januaru 2013.godini ,
nakon izvršenog plaćanja od strane Trezora KS.Ostatak sredstava odnosi se na nabavku
ugradbene opreme za rasvjetu u objektu Amfiteatar koja do 31.12.2012.godine nije stavljena u
upotrebu.
Amortizacija se obračunava uz primjenu amortizacionih stopa propisanih u Nomenklaturi stalnih
sredstava za amortizaciju («Službene novine Federacije BiH», broj 2/95 i broj 6/02) i knjižena je
na teret izvora stalnih sredstava. Ukupna ispravka vrijednosti (amortizacija) na dan
31.12.2012.godine iznosi 572.503 KM.
Prema knjigovodstvenoj evidenciji stalnih sredstava nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi
9.459.394 KM, ispravka vrijednosti 572.503 KM i sadašnja vrijednost 8.886.891 KM, koja
odgovara stanju iskazanom u Bilansu stanja na dan 31.12.2012.godine.
Tabelarni prikaz početnog stanja stalnih sredstava i promjena u 2012.godini :
______________________________________________________________________
Konto Opis
0111 Zemljište
Stanje
01.01.2012.
410.200
0112 Građevine
0113 Oprema
0115 Nemat.sred.
3.308.738
416.804
379.259
0116 Sredst. u pripr. 4.341.938
Ukupno
Nabavke
-
8.856.939
Rashodovanje Prilagođavanja
-
157.959
105.835
319.545
583.339
- 13.268
-11.352
-1.916
Stanje
31.12.2012.
410.200
+ 7.447
-
+24.937
4.689.420
+ 32.384
9.459.394
3.308.738
570.858
483.178
Objašnjenje promjena
1. Za nabavku stalnih sredstava je utrošeno 583.339 KM što odgovara trošku na kontu
821000.
2. U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Komisije Fonda za popis
stalnih sredstava i na osnovu Odluke direktora Fonda rashodovana su stalna sredstva nabavne
vrijednosti 13.268 KM (ispravke vrijednosti 11.218 KM i sadašnje vrijednosti 2.050 KM).
Nabavna vrijednost isknjiženih sredstava u ukupnom iznosu od 13.268 KM, isknjižena je sa
konta 011300 u iznosu od 11.352 KM , a sa konta 011500 u iznosu od 1.916 KM. Ispravka
vrijednosti u iznosu od 11.218 KM isknjižena je sa konta 011900.
3. Prilagođavanja su iskazana u ukupnom iznosu od 32.384 KM, a odnose se na:
-
-
Donaciju stalnih sredstava u obliku stvari u iznosu od 4.376 KM (doniran računar, klima
uređaji i kancelarijske stolice)
Iznos od 3.071 KM odnosi se na nabavku računarske opreme koja je finansirana iz
donatorskih sredstava i plaćena sa donatorskog računa Fonda.
Plaćene građevinske radove na objektu Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM u iznosu
od 16.016 KM iz donatorski sredstava Fonda koja su i namijenjena za izgradnju ŠSM
Kovači
Iznos od 8.921 KM odnosi se na kupovinu kombi vozila po sistemu “staro za
novo”.Stvarna vrijednost nabavljenog vozila iznosi 37.486 KM koliko je knjiženo na
kontu stalnih sredstava i izvoru sredstava, a plaćen iznos od 28.565 KM koliko je
iskazano na kontu 821000.
U bilansu stanja trezora su iskazana sva stalna sredstva Fonda nabavljena iz sredstava budžeta i
nabavljena iz donatorskih sredstava. Naime, Fond je u 2012. godini uknjižio u Glavnoj knjizi trezora i
stalna sredstva u ukupnom iznosu iznosu od 19.087 KM koja su finansirana iz donatorskih sredstava sa
donatorskih računa otvorenih kod Raiffeisen banke d.d. Sarajevo i Turkish Ziraat banke, a zbog potrebe
da se stalna sredstva iskazuju objedinjena bez obzira na izvor finansiranja.
PASIVA
A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazane su sljedeće pozicije:
a) kratkoročne tekuće obaveze
Na poziciji 310000 Kratkoročne tekuće obaveze iskazan je iznos 451.782 KM, a odnosi se na
-
obaveze prema dobavljačima
obaveze prema fizičkim licima
ostale kratkoročne obaveze
iznos
iznos
iznos
428.469 KM
19.410 KM
3.903 KM
Na poziciji 340000 Obaveze prema zaposlenim iskazan je iznos od 99.283 KM
Obaveze prema zaposlenim odnose se na obračunate, a neisplaćene plaće i naknade plaća,
doprinosa poslodavca i naknada troškova zaposlenih za decembar 2012.godine. Plaće i naknade
su isplaćene u januaru 2013.godine.
Početno stanje obaveza na dan 01.01.2012.godine iznosile su 584.284 KM (dobavljači u iznosu
od 496.434 KM, obaveze prema fizičkim licima 600 KM, ostale ktatkoročne obaveze 344 KM i
obaveze prema zaposlenim 86.906 KM). Navedene kratkoročne obaveze su obaveze iz
2011.godine, a koje su izmirene u januaru 2012.godine iz Budžeta za 2011.godinu i iste ne
predstavljaju budžetski deficit.
b) Kratkoročna razgraničenja
Na poziciji 390000 iskazana su kratkoročna razgraničenja u ukupnom iznosu od 606.857 KM.
Od toga:
1) Razgraničeni prihodi u iznosu od 452.172 KM i to:
-
Neutrošeni vlastiti prihod
Neutrošeni tekući transfer Grada Sarajeva
Fakturisane, a nenaplaćene isporučene usluge
iznos
iznos
iznos
447.658 KM
4.469 KM
45 KM
2) Razgraničeni rashodi u iznosu od 154.685 KM.
Razgraničeni rashodi u iznosu od 154.685 KM odnose se na pomenutu razliku plaća i naknada
plaća za 2012.godinu koju je obračunalo Ministarstvo finansija i koja će teretiti bruto plaće i
naknade plaća.
C.Izvori sredstava
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine Fond je iskazao izvore stalnih sredstava u ukupnom
iznosu od 8.886.891 KM, što odgovara stanju iskazanom na poziciji - Stalna sredstva.
Rekapitulacija promjena na izvorima sredstava :
___________________________________________________________________________
Stanje
Konto Naziv
01.01.2012. Nabavke Prilagođ. Amortizacija
511111 Izvori stal.sred. 8.369.330 583.339 + 32.384
- 96.112
Neamort.
vrij.ras.sred
- 2.050
Stanje
31.12.2012
8.886.891
Objašnjenje promjena
Iznos nabavki u vrijednosti od 583.339 KM knjižen na konto izvora sredstava (511111) se podudara sa
iznosom nabavki koje su knjižene na klasama 0 i 5. Isto se odnosi na uknjižena stalna sredstva u iznosu od
32.384 KM koja su nabavljena u 2012.godini, a finansirana su preko donatorskih računa Fonda
Memorijala. Izvor sredstava (konto 511111) je umanjen za iznos amortizacije u 2012.godini od 96.112
KM, koliko je prikazano na kontu ispravke vrijednosti 011900 i za iznos neamortizovane vrijednosti
rashodovanih stalnih sredstava od 2.050 KM .
V POPIS SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Članom 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 15/07) utvrđeno je da budžetski korisnici najmanje jednom godišnje usklađuju stanje sredstava i
njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Popisom
se utvrđuje stvarno stanje stvari, materijalnih i sličnih prava, potraživanja i obaveza budžetskih korisnika
na dan 31. decembra tekuće godine.
Na osnovu člana 70. Pravilnika i u skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija Kantona Sarajevo
broj 08-01-14-29496/12 od 27.11.2012.godine o radu popisnih komisija i obavljanju popisa
sredstava, potraživanja i obaveza za 2012. godinu, direktor Fonda Memorijala je donio Rješenje o
imenovanju komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza broj:13-01-02-430/12 od
10.12.2012.godine. Nakon izvršenog popisa, popisna komisija je sačinila Izvještaj o popisu
stalnih sredstava i inventara broj 13-01-02-430/12 od 28.01.2013.godine i Izvještaj o popisu
obaveza, potraživanja i novčanih sredstava broj 13-01-02-430/12 od 13.02.2013.godine.
Popisom nisu utvrđene inventurne razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje.
U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija broj 08-01-14-29496/12 od 27.11.2012.godine,
Komisija za popis je dostavila, u zahtijevanim rokovima, Centralnoj popisnoj Komisiji popise
stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha materijala, potraživanja i obaveza, novčanih sredstava i
vrijednosnih papira kao i prijedlog rashodovanja stalnih sredstava i inventara i otpis sumnjivih i
spornih potraživanja iz prethodnih godina.
Centralna popisna Komisija objedinjava pojedinačne izvještaje budžetskih korisnika i isti
dostavlja Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.
Na prijedlog Komisije za popis, Odluke direktora Fonda i Odluke Vlade Kantona Sarajevo
rashodovana su stalna sredstva nabavne vrijednosti 13.268 KM, ispravke vrijednosti 11.218 KM i
sadašnje vrijednosti 2.050 KM. Na prijedlog Komisije izvršen je i otpis dotrajalog sitnog
inventara u iznosu od 1.832 KM.
VI POSEBNI PODACI O PLATAMA i BROJU ZAPOSLENIH
Prema usvojenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Fondu Memorijala
Kantona Sarajevo predviđeno je 62 zaposlenika , a u 2012.godini prosječan broj zaposlenih na osnovu
radnih sati bio je 55. Na dan 31.12.2012.godine Fond Memorijala je zapošljavao 60 radnika sa sljedećom
kvalifikacionom strukturom:
Stručna sprema
Zaposlenih sa visokom stručnom spremom
Broj uposlenih
13
Zaposlenih sa višom stručnom spremom
1
Zaposlenih sa srednjom stručnom spremom
44
Zaposlenih sa nižom stručnom spremom
2
Ukupno zaposlenih
60
U knjigovodstvenom iskazu «Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih» iskazani su podaci o
ukupno isplaćenim neto plaćama i neto naknadama plaća (iznosi prije oporezivanja) , ukupni
podaci o doprinosima iz plaća i naknada i doprinosima poslodavca na plaće i naknade.
Sastavila:
Tanović Jasmina, dipl.ecc
Broj:13-14-14-29/13
Sarajevo, 27.02.2013.godine
Prilog br. 1
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači, Općina Stari Grad
Izgradnja objekta „Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači“, Općina Stari Grad
1
Prilog br. 2
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači, Općina Stari Grad
Izrada i montaža kranova, i izvođenje bravarsko-limarskih radova u multimedijalnoj sali objekta
„Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM Kovači“
2
Prilog br. 3
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja Šehidskog spomen mezarja Kovači, Općina Stari Grad
Izgradnja objekta „Mevlevijska tekija u sklopu ŠSM Kovači“, Općina Stari Grad
3
Prilog br. 4
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca na području Kantona Sarajevo
Izgradnja prve faze mezarja „Ravne Bakije“ – Gornje mezarje, Općina Stari Grad
Izgradnja druge faze mezarja „Ravne Bakije“ – Donje mezarje, Općina Stari Grad
4
Prilog br. 5
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca na području Kantona Sarajevo
Izgradnja ograde na jednoj parceli mezarja Hambina carina – Širokača, Općina Stari Grad
Izgradnja druge faze mezarja „Trebečaj II“ , Općina Trnovo
5
Prilog br. 6
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja, koji tretiraju period odbrane RBiH, 1992.1995. godina, na području Kantona Sarajevo
Izgradnja spomen obilježja Lokve, Općina Hadžići
Sufinansiranje II faze izgradnje Centralnog spomenika – spomen obilježja žrtava oslobodilačkog
rata 1992.-1995. godine, Općina Ilidža
6
Prilog br. 7
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja, koji tretiraju period odbrane RBiH, 1992.1995. godina, na području Kantona Sarajevo
Izrada spomen ploče logorašima ispred Šoping centra na Grbavici, Općina Novo Sarajevo
7
Prilog br. 8
KAPITALNI POSLOVI
Rekonstrukcija i sanacija spomenika iz NOR-a 1941.-1945. godina, na području Kantona
Sarajevo
Sufinansiranje sanacije spomen obilježja učesnicima NOR-a 1941.-1945. u Krivoglavcima, Općina
Vogošća
Izrada i postavljanje spomen ploče Franji Kluzu, u dvorištu OŠ „Mehmed-beg Kapetanović
Ljubušak“, Općina Centar
8
Prilog br. 9
KAPITALNI POSLOVI
Rekonstrukcija i sanacija spomenika iz NOR-a 1941.-1945. godina, na području Kantona
Sarajevo
Sanacija spomen obilježja iz NOB-a 1941.-1945., koje se nalazi na Velikom polju na Igmanu
Rekonstrukcija biste Hasanu Brkiću ispred Ekonomske škole, Općina Novo Sarajevo
9
Prilog br. 10
KAPITALNI POSLOVI
Rekonstrukcija i sanacija spomenika i drugih sadržaja koji tretiraju period odbrane BiH
1992.-1995. godina, na području Kantona Sarajevo
Sufinansiranje rekonstrukcije i adaptacije Centralnog spomen obilježja, Općina Vogošća
Sufinansiranje rekonstrukcije spomen obilježja „Nišan“ na K. Glavi, Općina Vogošća
10
Prilog br. 11
KAPITALNI POSLOVI
Rekonstrukcija i sanacija spomenika i drugih sadržaja koji tretiraju period odbrane BiH
1992.-1995. godina, na području Kantona Sarajevo
Sanacija spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na Vratniku, Općina Stari Grad
Sanacija panoa na spomen obilježju stranim diplomatama na Igmanu
11
Prilog br. 12
KAPITALNI POSLOVI
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja, izvan područja Kantona
Sarajevo
Sufinansiranje izgradnje II faze šehidskog mezarja u Solunu, Općina Olovo
Sufinansiranje izgradnje šehidskog mezarja u Starom Vitezu, Općina Vitez
12
Prilog br. 13
KAPITALNI POSLOVI
Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima i umrlim
borcima Armije RBiH, i roditeljima šehida/poginulih boraca
Izrada i postavljanje armirano-betonskih temelja za nišane i spomenike šehidima, poginulim
borcima, umrlim braniteljima Armije RBiH i roditeljima poginulih boraca na gradskim grobljima na
kojima upravlja KJKP „Pokop“d.o.o. Sarajevo
13
Prilog br. 14
KAPITALNI POSLOVI
Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima i umrlim
borcima Armije RBiH, i roditeljima šehida/poginulih boraca
Izrada i postavljanje 30 pari šehidskih nišana, zamjena 10 pari oštećenih šehidskih nišana i izrada i
postavljanje 3 spomenika poginulim borcima Armije R BiH ukopanim na mezarjima/grobljima u KS
14
Prilog br. 15
KAPITALNI POSLOVI
Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima i umrlim
borcima Armije RBiH, i roditeljima šehida/poginulih boraca
Izrada bez postavljanja 15 pari nišana šehidima, 10 pari nišana i 1 nadgrobni spomenik umrlim
borcima Armije R BiH ukopanim na mezarjima / grobljima van Kantona Sarajevo, i izrada i
postavljanje 5 pari nišana i 2 nadgrobna spomenika roditeljima šehida i poginulih boraca ukopanim
na mezarjima/grobljima u Kantonu Sarajevo
15
Prilog br. 16
KAPITALNI POSLOVI
Izrada i ugradnja nišana i nadgrobnih spomenika šehidima, poginulim borcima i umrlim
borcima Armije RBiH, i roditeljima šehida/poginulih boraca
Izrada i postavljanje 150 pari nišana i 3 nadgrobna spomenika umrlim borcima Armije R BiH,
ukopanim na mezarjima / grobljima u Kantonu Sarajevo
16
Prilog br. 17
KAPITALNI POSLOVI
Sanacija i adaptacija kuće Kolara i pomoćnog objekta u sklopu Spomeničkog kompleksa
Tunel spasa
Sanacija kuće Kolarovih – objekat Tunel spasa, Općina Ilidža
17
Prilog br. 18
KAPITALNI POSLOVI
Sanacija i adaptacija kuće Kolara i pomoćnog objekta u sklopu Spomeničkog kompleksa
Tunel spasa
Sanacija elektroinstalacija na kući Kolara – objekat Tunel spasa, Općina Ilidža
Izvođenje radova na instalacijama grijanja i gasa u kući Kolara – objekat Tunel spasa
18
Prilog br. 19
KONTINUIRANI POSLOVI
Uređenje, sanacija i održavanje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca, kao i spomen
obilježja žrtava genocida
Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja i spomen obilježja putem Odsjeka za uređenje i
održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
19
Prilog br. 20
KONTINUIRANI POSLOVI
Uređenje, sanacija i održavanje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca, kao i spomen
obilježja žrtava genocida
Fizičko čišćenje i uređenje pojedinačnih grobnih mjesta šehida i poginulih boraca ukopanih na
gradskim grobljima u Kantonu Sarajevo
20
Prilog br. 21
KONTINUIRANI POSLOVI
Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja,
popravke, sanacije i redovno održavanje građevinskih sadržaja na grobljima šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja putem ugovora sa domaćim pravnim subjektima
Ispravljanje 75 pari nakrivljenih šehidskih nišana na mezarjima/grobljima u Kantonu Sarajevo na
kojima ne upravlja KJKP Pokop
Izrada i postavljanje tri jarbola za zastave na mezarju Brezovača, Općina Hadžići
21
Prilog br. 22
KONTINUIRANI POSLOVI
Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja,
popravke, sanacije i redovno održavanje građevinskih sadržaja na grobljima šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja putem ugovora sa domaćim pravnim subjektima
Izrada i postavljanje santrača i staza oko mezara Narodnog heroja rahmetli Safeta Zajke, u
haremu Ali-pašine džamje u Sarajevu
Rezanje oštećenih, demontiranih nišana u ploče
22
Prilog br. 23
KONTINUIRANI POSLOVI
Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja,
popravke, sanacije i redovno održavanje građevinskih sadržaja na grobljima šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja putem ugovora sa domaćim pravnim subjektima
Rekonstrukcije i sanacije staza na mezarju Orlić, Općina Vogošća
Farbanje betonskih prefabrikovanih ograda na mezarjima u Kantonu Sarajevo
23
Prilog br. 24
KONTINUIRANI POSLOVI
Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja,
popravke, sanacije i redovno održavanje građevinskih sadržaja na grobljima šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja putem ugovora sa domaćim pravnim subjektima
Sanacija stepenica, staza i santrača na mezarjima Veliko polje i Mrazište na Igmanu
Sanacija šehidske kapije na mezarju Veliko polje – Igman
24
Prilog br. 25
KONTINUIRANI POSLOVI
Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja,
popravke, sanacije i redovno održavanje građevinskih sadržaja na grobljima šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja putem ugovora sa domaćim pravnim subjektima
Ispravljanje 55 pari nakrivljenih šehidskih nišana na mezarjima/grobljima u Kantonu Sarajevo na
kojima upravlja KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo
25
Prilog br. 26
KONTINUISANI POSLOVI
Fizičko čišćenje i uređenje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja,
popravke, sanacije i redovno održavanje građevinskih sadržaja na grobljima šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja putem ugovora sa domaćim pravnim subjektima
Sanacija – izrada pješačoih oapija, otuđenih sa mezarja Jarčedoli, Općina Stari Grad
Sanacija prilaznih staza na mezarjima Buća potoo i Žiš, Općina Novi Grad
26
PRILOG br.27
.FIŠ. „TUNEL SP.S.“
Afiša „Tunnel nf hnpe“ na englesknm
Afiša „Tunel spasa“ na bnsansknm
PRILOG br. 28
.ROŠURA FOND MEMORIJALA
Izgled korice rrošure „Fond memorijala“
Umanjeni izgled unutrašnjih strana rrošure „Fond memorijala“
PRILOG br.29
.EROJI OSLOBODILAČKOG RATA
Fotomonografija iHeroji oslobodilačkog rata“
Dokumentarni filmovi iHeroji oslobodilačkog rata“
WEB site: Heroji.ba
PRILOG br.30
I.RADA AUDIOI I VIDEO MATERIJALA
Produkcija kulaurno – muzičkog projekaa „Draga moja BiH“
Sufinansiranje filmskog projekaa „A bili su samo djeca“
PRILOG br.31
.anifestacija „Odbrana BiH – Igman 2012“
Obilježavanje 1n Marta Dana nezavisnosti
Obilježavanje 25n Novembra Dana Dana državnosti
PRESS konferencija na otvaranju
manifestacije
„Odbrana BiH – Igman 2012“
Svečanost patriotske pjesme na
Velikom Polju
PRILOG br.32
Obilježavanje godišnjica
Obilježavanje Dana šehida
Obilježavanje Dana Armije RBiH
Obilježavanje godišnjice smrti prvog Predsjednika RbiH Alije Izetbegovića
PRILOG br.33
H.TM. DOV. ŠEHIDIM. BIH
Amfiteatar, Memori alni centar Kovači - HATMA DOVA ŠEHIDIMA BIH
Organizator: Fond memori ala,
Suorganizator: Općina Stari Grad
PRILOG br.34
.LIKE ZLOČINA
Naslovnica troto ne knjige pod nazivo „Slike Zločina“
PRILOG br.35
SPOMENIČKI KOMPLEKS RATNI TUNEL D-B
Logo Tunela spasa
WEB site tunela
Poznate ličnosti u posjeti tunelu
Obilježavanje Dana tunela
Organizovana posjeta učenika sat historije
OBAVLJANJE POČASNPH P PROTOKOLARNPH POSLOVA
NA ŠSM KOVAČP
Prilog br .36
Počasna straža pored mezara prvog predsjednika R BiH rahmetli
Alije Pzetbegovića prilikom obilježavanja značajnih datuma
Počasna straža pored mezara prvog predsjednika R BiH rahmetli
Alije Pzetbegovića prilikom obilježavanja značajnih datuma
OBAVLJANJE POČASNIH I PROTOKOLARNIH POSLOVA
NA ŠSM KOVAČI
Prilog br.37
Počasna straža pored mezara prvog predsjednika R BiH rahmetli
Alije Izetbegovića prilikom prilikom posjete najavljene delegacije
Počasna straža pored mezara prvog predsjednika R BiH rahmetli
Alije Izetbegovića svakodnevno
OBAVLJANJE POČASNIH I PROTOKOLARNIH POSLOVA
NA ŠSM KOVAČI
Prilog br.38
Počasna straža pored centralnog spomen obilježja na ŠSM Kovači prilikom
obilježavanja značajnih datuma i događaja
Počasna straža pored centralnog spomen obilježja na ŠSM Kovači prilikom posjete
najavljene delegacije
OBAVLJANJE POČASNIH I PROTOKOLARNIH POSLOVA
NA ŠSM KOVAČI
Prilog br. 39
Počasat sa zastavom na ulazu u ŠSM Kovače Prilog obilježavanja značajnih
datuma i događaja
Počasat sa zastavom na ulazu u ŠSM Kovače Prilog obilježavanja značajnih
datuma i događaja
OBAVLJANJE POČASNIH I PROTOKOLARNIH POSLOVA NA
DRUGIM LOKACIJAMA
Prilog br.40
Počasna straža pored spomen obilježja rhm. Safeta Hadžića
Počasna straža pored spomen ploče na mjestu pogibije rhm. Safeta Hadžića
OBAVLJANJE POČASNIH I PROTOKOLARNIH POSLOVA NA
DRUGIM LOKACIJAMA
Prilog br.41
Počasna straža pored spomen obilježja u Sokolović Koloniji
prilikom obilježavanja dana odbrane Ilidže
Počasna straža pored spomen obilježja u Donjem Kotorcu
prilikom obilježavanja dana kotoračkih bitaka
OBAVLJANJE POČASNIH I PROTOKOLARNIH POSLOVA NA
DRUGIM LOKACIJAMA
Prilog br.42
Primopredaja ratnog tunel D-B
Počasna straža ispred ratnog tunela D-B
ORGANIZACIONI ODBOR
Širokac 22, 71 000 Sarajevo
Tel.:+387 33 252 210, Fax: +387 33 252 218
Računbroj.1610000000000011
poziv na broj 535711000-520000475-1
Raiffeisen bank dd Sarajevo
Sa naznakom «Za manifestaciju Igman 2012»
IZVJEŠTAJ O ODRŽANOJ MANIFESTACIJI
ODBRANA BIH – IGMAN 2012.
Trinaesta tradicionalna manifestacija „Odbrana BiH – Igman 2012.“, kojom
sjećajući se svih šehida i poginulih branitelja BiH, odavanjem počasti i kroz sate
historije i okrugle stolove obilježavamo njihovu neizmjernu ulogu u odbrani BiH
od agresije i terora okupatorskih snaga, njegujemo tekovine odbrambenooslobodilačkog rata '92.-'95. godine, održana je u periodu od 01.03. do
25.11.2012. godine.
Prema usvojenom Planu i programu aktivnosti, manifestacija je zvanično počela
01. Marta 2012 godine na Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u kinu Miting
point, projekcijom filma „U ZEMLJI KRVI I MEDA“, režiserke Angeline Jolie.
Projekcija ovog filma premijerno je izvedena za članove organizacije šehidskih
porodica i ostalih boračkih udruženja. Prisutnim su se obratili presjednik
Pododbara za program vojni muftija gosp. Ismail ef Smajlović i generalni sekretar
OO gosp. Suad Zijadić. Posebne zasluge za organiziranje ove projekcije
pripadaju predsjedniku OO manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2012“, gosp.
Fikretu Musiću koji je sa pozicije premijera Kantona Sarajevo uložio značajan
napor da se ova projekcija održi. Koristimo priliku da se zahvalimo gosp. Mirsadu
Purivatri, direktoru SFF-a.
Programom manifestacije planirano je da se u mjesecu maju održi okrugli stol na
temu: “ODBRANA DOMOVINE U BOSANSKOJ KRAJINI“ i press-konferencija na
kojoj će se predstavnici medija upoznati sa novim članovima OO i planiranim
aktivnostima i sadržajima ovogodišnje manifestacije. Ova planirana aktivnost nije
održana zbog konstantnih političkih previranja prilikom uspostavljanja vlasti u
USK. Na prijedlog gen. sekretara dogovoreno je da se održavanje okruglog stola
odgodi za septembar 2012.godine.
Dana 10.jula u multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo održana je presskonferencija na kojoj su se u ime Organizacionog odbora, obratili predsjednik
gosp. Fikret Musić, dopredsjednik gosp.Vahid Karavelić i generalni sekretar
Suad Zijadić. Na pressu je zvanično otvorena ovogodišnja manifestacija pod
sloganom:
„ ZA DOMOVINU BIH DAO SVE, A DOMOVINU NIZAŠTA “.
Prigodnim programom na šehidskom mezarju Kovači, 12. jula 2012. godine
odata je počast svim šehidima i poginulim braniteljima BiH. Prisutnim se obratio
federalni ministar za boračka pitanja gosp. Zukan Helez. Prema planu i programu
manifestacije ‘’Odbrana BiH – Igman 2012’’, Udruženje mladih "ELAN" je
organizovalo marš „Mladi na putu života“.
Prema programu kolona učesnika je obišla značajna mjesta stradanja građana
Sarajeva, a delegacije su položile cvijeće i odata je počast stradalima.
Mjesta odavanja počasti i polaganja cvijeća su: ulica Ferhadija, Vječna vatra,
Spomenik ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva '92-'95, Alipašina džamija i most
Suade Dilberović. Nakon toga učesnici marša (njih pedesetak) su prebačeni
autobusom na lokalitet Tunela D-B na Butmiru gdje je organiziran čas historije,
koji je održao general Ismet Hadžić ratni komadant i živi učesnik izgradnje tunela.
Nakon održanog časa učesnici marša su prebačeni autobusom do Hrasnice gdje
im se pridružio Odred izviđača "Igman 92" sa Ilidže i članovi prve pomoći
Crvenog križa Ilidža. Nakon zbora učesnici su krenuli prema Hrasničkom stanu
koji je bio krajnja destinacija marša. Na Hrasničkom stanu za učesnike marša
obezbjeđeno je noćenje u planinarskom domu, obroci, te je također održan i čas
historije od strane ratnog komadanta Igmana gosp. Muniba Milišića-Barbe.
Prisutne je u večernjim satima posjetio i vojni muftija Ismail ef. Smajlović,
predsjednik Pododbora za program, koji je održao zanimljivu i poučnu besjedu.
Istog dana u večernjim satima održan je program mevluda i zikra u džamiji na
Igmanu kojem je prisustvovalo nekoliko stotina osoba. Mevludski program su
izveli imami vojnog muftijstva i imami sarajevskog medžlisa. Prigodno predavanje
ovom
prilikom je održao mr. Sulejman ef. Čeliković , glavni imam Medžlisa IZ Kakanj.
Nakon jacije namaza obavljen je zikr koji je predvodio šejh Halil Brzina. Po
obavljanju planiranih aktivnosti prisutnima je poslužena večera.
Centralni dio programa manifestacije održan je 13. jula 2012. godine, na prostoru
Velikog polja i džamije na Igmanu. Na ovim prostorima okupilo se oko 10. 000
posjetilaca (nešto manje u odnosu na manifestacije u zadnje tri godine.
Pretpostavka razloga slabije posjete je 11.juli odavanje počasti žrtvama stradalim
u Srebrenici) koji su organizovano pristigli iz svih krajeva Bosne i Hercegovine,
pa i inostranstva. Program je počeo odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na
Grkarici, zatim mezarju Veliko polje, Mrazište i Brezovača, Nakon počasti
program je nastavljen na musalli pored Igmanske džamije. Vjerski dio programa
su realizovali vojni imami i imami sarajevskog medžlisa prema utvrđenom
protokolu. Prije džuma namaza Ismail ef. Smajlović, vojni muftija je uputio poruku
zvanicama i okupljenim vjernicima. Džumu namaz je predvodio Reisu-l-ulema
Mustafa ef. Cerić, a dovu šehidima BiH proučio je dr. Mustafa Hasani, predavač
na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.
U saradnji sa pravoslavnom, katoličkom i jevrejskom zajednicom u Sarajevu,
organiziran je obred za poginule branioce Bosne i Hercegovine.
U poslijepodnevnim satima održan je kulturno umjetnički program na Velikom
polju koji je direktno prenosila televizija Kantona Sarajevo. U kulturnoumjetničkom programu učešće su uzeli poznati muzičari iz Bosne i Hercegovine,
koji su izvođenjem patriotskih pjesama podsjetili na slavne dane herojske borbe
za odbranu BiH. U okviru navedenog programa prisutnima su se obratili
predsjednik Organizacionog odbora manifestacije gosp. Fikret Musić, zatim
predsjedavajući Predsjedništva BiH gosp. Bakir Izetbegović , te gosp. Mirko
Pejanović, u svojstvu ratnog člana Predsjedništva RBiH.
U petak 19. avgusta 2012. godine na spomen obilježju Bijela Kosa odata je
počast stranim diplomatama poginulim u nesreći na planini Igman. Tom prilikom
su u ime OO prisustvovali predsjednik gosp. Fikret Musić i dopredsjednik gosp.
Vahid Karavelić.
Dana 18.oktobra 2012. godine u kulturnom centru u Cazinu održan je okrugli stol
na temu „GEOPOLITIČKI ZNAČAJ UNSKO-SANSKOG PODRUČIJA U
ODBRANI I OČUVANJU DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE“. Uvodničari
okruglog stola obradili su sljedeće teme:
1. Mr.sci Fikret Musić: "Unsko-sansko područje od Bihaćkog sandžaka do Unskosanskog kantona"
2. Dr.sci Mujo Begić: "Veliko državni planovi i projekti za BiH i unsko-sansko
područje"
3. General Fadil Hasanagić: "Karakteristike ratnih djelovanja na unsko-sanskom
području"
4. Prof.dr.sci Mirsad Veladžić: "Unsko-sanski kanton jučer,danas,sutra"
5. General Fikret Muslimović: ”Strateški značaj odbrane bosanske krajine za
odbranu BiH”
Prisutnim zvanicama i gostima koji su se okupili u velikom broju obratio se
načelnik općine Cazin gosp. Nermin Ogrešević, zaželio im dobrodošlicu i
uspješan rad, a u ime Organizacionog odbora manifestacije “Odbrana BiH-Igman
2012” obratio se Ismail ef. Smajlović , vojni muftija i predsjednik pododbora za
program. Okrugli stol protekao je uspješno u skladu sa planiranim ciljevima.
Povodom Dana državnosti BiH organizovana je press-konferencija na kojoj su se
prisutnim predstavnicima medija obratili direktor Fonda memorijala gosp. Nurudin
Džiho, predsjednik pododbora za finansije gosp. Mirsad Delalić, te generalni
sekretar manifestacije gosp. Suad Zijadić. Prisutni novinari su upoznati sa
pojedinostima vezanim za održavanje manifestacije “Odbrana BiH – Igman
2012”. Istaknuto je da je manifestacija održana u skladu sa Planom i programom
i budžetom manifestacije. Prisutni novinari su upoznati sa programom Svečane
akademije, koja je održana 26. novembra 2012. godine, neposredno nakon
navedene press-konferencije, u Narodnom pozorištu Sarajevo. U okviru
akademije promovisan je novi audio-materijal sa patriotskim pjesmama i
prigodnim recitalima. Prisutnim se obratio direktor Fonda memorijala gosp.
Nurudin Džiho, te premijer Kantona Sarajevo gosp. Suad Zeljković , koji je na
kraju svog obraćanja proglasio manifestaciju “Odbrana BiH – Igman 2012.”
zatvorenom, naglasivši da odmah započinju pripreme za organizaciju
manifestacije “Odbrana BiH – Igman 2013.” .
Realizacija zadataka planiranih kroz Pododbor za marketing i informisanje
ogledala se u medijskom pokroviteljstvu, izradi potrebnih jinglova, offova,
bilborda i drugih oblika promotivnih aktivnosti. U tom smislu dogovoreni su
medijski pokrovitelji koji su ove godine uz stalne, kao što su TVSA, TV Hayat,
EUROPLAKAT, RSG i drugi,
prošireni sa FTV, Avaz, TV Alfa, nekoliko internet portala itd. Pododbor za
marketing i informisanje je u sklopu planiranih aktivnosti uradio sljedeće:
-
Napravljen je TVC (jingl) u saradnji sa Fondom memorijala,
TVC je dostavljen TV stanicama TV Hayat,TV Alfa, FTV, TV Zenica, TV
Tuzla, TV Goražde, TV Travnik i TV Bihać,
Organiziranje gostovanja na TV stanicama TVSA i NTV Hayat, radio RSG
i RSG1, kao i TV Vogošća i TV Alfa,
Organizovano je i gostovanje članova OO na TV stanicama u Tuzli, Zenici
Goraždu, Travniku, Mostaru i Bihaću,
Organizacija novinarskog praćenja cjelokupne manifestacije i realizacija
nekoliko reportaža,
Urađen je dizajn bilborda, akreditacija i ostalih pratećih marketinških
sadržaja,
Održane su planirane press-konferencije.
Za realizaciju navedenih programskih sadržaja Pododbor za OTP i logistiku
organizovao je niz sastanaka sa predstavnicima i odgovornim osobama ispred
kantonalnih javnih preduzeća sa kojima je u saradnji proveo sve odluke OO i sve
aktivnosti predviđene Planom i programom rada pododbora.
-
-
U tom smislu KJKP Park je u saradnji sa Fondom memorijala izveo
predviđene hortikulturalne radove u obimu kako slijedi: košenje trave,
uređenje zelenih površina, čišćenje, izrada bine kod džamije, torete na bini
V. polje (postolja za razglasne kutije), aranžiranje bine na V. Polju i na
musalli kod džamije ...
KJKP GRAS je prema postojećoj šemi organizovao i prevezao posjetioce
manifestacije sa poznatih polaznih stajališta do V. Polja, kao i na relaciji V.
Polje – džamija – V. Polje. Korišteno je 35 autobusa, 1 vozilo vučne
službe i 1 vozilo servisne službe, 9 autobusa je kružilo na relaciji V. Polje
– džamija V.Polje.*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kompanija Ladanušić čistoća doo omogućila je korištenje mobilnog WC-a
- eko kabina za potrebe gostiju na V. Polju.*
2. pješadijski (rendžerski) puk je obavio značajan posao u pripremi i
distribuciji hrane za potrebe manifestacije. Ministarstvo za rad, socijalnu
politiku, raseljena lica i izbjeglice je putem Direkcije za robne rezerve
dostavilo potrebnu količinu namirnica za spravljanje predviđenih obroka.
Pješadijski puk je pripremio i podijelio cca. 5.000 obroka.
Direkcija za ceste KS je izvršila sanaciju dijela makadamskog puta i
raskresivanje rastinja pored puta na lokacijama gdje je bilo potrebno.
Radove je izvodila firma Orman d.o.o Kiseljak.
KJKP RAD je kroz prikupljanje otpada sa lokaliteta oko džamije i na
Velikom polju u nekoliko navrata, pranje platoa na Velikom polju i usluge
tri cisterne za pitku vodu, a i dežurno pauk vozilo, dao nemjerljiv doprinos
organizaciji i održavanju manifestacije.
Elektrodistribucija Sarajevo je izvršila priključak struje za potrebe
održavanja centralnog programa manifestacije na dan 13.jula
2012.godine*
KJP ZOI 84 OCS je u skladu sa svojim obavezama i zadacima dao
potreban doprinos organizaciji 13.07.2012. godine angažovano je 12 ljudi
na obezbjeđenju a 14.07. 2012. godine 30 ljudi i 2 službena vozila na
poslovima čišćenja.
KJU za zaštićena prirodna područja je stavila na raspolaganje 12.07.
2012. godine. 30 ljudi na poslovima nošenja zastava i 13.07.2012 godine.
30 ljudi na poslovima obezbjeđenja prostora na Igmanu.
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA su obezbijedili interventno vozilo za
slučaj potrebe i dežurnu cisternu sa pitkom vodom.
PVB KS je obezbijedila dežurne ekipe i vozila za slučaj potrebena
lokalitetima Hrasnički stan 12.07.2012. godine u vremenu od 16.00 do
23.00 sati i 13.07.2012 godine u vremenu od 10.00 do 19.00 sati na
lokalitetu Velikog polja.
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS je obezbijedio dva samostalna
mobilna tima za pružanje hitne medicinske pomoći koji su bili na
raspolaganju u toku održavanja manifestacije.
Uprava za šumarstvo na raspolaganje za potrebe manifestacije stavila je
dva službena vozila i šest uposlenika.
Kantonalona uprava za inspekcijske poslove KS obavila je izuzetan posao
u sprečavanju trgovine neprimjerenih proizvoda na dan manifestacije i
uopće nedozvoljene trgovine.
KJP Sarajevo šume d.o.o Sarajevo provelo je niz aktivnosti na zaštiti
šumskih područija, dali su na raspolaganje dom na Hrasničkom stanu za
potrebe manifestacije, obezbijedili pitku vodu na određenim lokacijama,
obezbijedili protivpožarne puteve i učestvovali u čišćenju smeća. U ovim
poslovima angažovano je više ljudi i materijalna sredstva preduzeća.
Pored navedenih aktivnosti Fond memorijala je u saradnji sa relevantnim
faktorima obezbijedio sljedeće: ozvučenje na mezaristanima i bini kod
džamije, sendviče, sokove i osvježavajuće napitke za učesnike marša,
-
štampanje bilborda, letaka, pozivnica, akredutacija i drugih materijala,
čišćenje terena nakon manifestacije.
Dodatne aktivnosti su provedene organizacijom Svečane akademije u
Narodnom pozorištu kojom prilikom su štampane pozivnice, organizovan
je kulturno-umjetnički program.
*Označene firme su svoje usluge naplatile, što je vidljivo u finansijskom
izvještaju.
Pododbor za sigurnost je na vrijeme dostavio operativno-tehnički plan aktivnosti
za praćenje manifestacije koji je proveden u cijelosti i bez manjkavosti i
primjedbi.
Pododbor za finansije sve aktivnosti vezane za manifestaciju izvršavao je na
osnovu Okvirnog finansijskog plana manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“.
U prilogu je dat izvještaj o planiranim, obezbjeđenim i utrošenim sredstvima.
Zaključci i preporuke:
1. Manifestacija „Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2012.“ je planirana,
organizirana i realizirana veoma uspješno i u skladu sa osnovnim ciljevima i
očekivanim efektima autentičnih sjećanja i memorisanja bitnih događaja i
učesnika događanja na prostoru Igmana u periodu '92-'95 godine. Prema
tvrdnjama velikog broja učesnika manifestacija je u potpunosti ispunila cilj i
postigla planirane efekte.
2. Angažovanje relevantnih institucija za inspekcijske poslove Federacije BiH i
Kantona Sarajevo dalo je izuzetne rezultate na terenu. Spriječena je svaka
nelegalna prodaja, prodaja neprikladnih artikala - alkohola i sl., te ukupno,
učinjen je značajan napredak u smislu aktivnosti koje su doprinijele da ovaj
segment, koji nije u organizaciji OO niti je sastavni dio manifestacije, ne
oskrnavi samu manifestaciju.
3. Okrugli stol je
prema zacrtanim preporukama sa prošlogodišnje
manifestacije ispunio očekivanja i ostao na fonu tema koje će na autentičan
način obraditi period 92-95. i postati na takav način autentični historijski
fakt. Ostaje problem štampanja zbornika (bio zadatak odbora za
organizaciju OS) koji zbog nedostatka sredstava još nije ni pripremljen za
štampu.
4. Sve institucije i pojedinci koji su direktno i indirektno učestvovali u pripremi i
realizaciji programa manifestacije „Odbrana BiH – Igman 2012.“ zaslužuju
sve pohvale.
5. Organizacija ovogodišnje manifestacije će ostati upamćena po
poteškoćama u prikupljanju finansijskih sredstava od različitih nivoa vlasti.
Kašnjenje sa uplatama i izostanak značajnog granta u iznosu od 10.000KM
od strane Grada Sarajeva (zbog neuplaćenih sredstava po ugovoru broj:
01-14-4308-1/11, Fond nije mogao pokrenuti procedure oko štampanja
zbornika radova) stvorile su značajne poteškoće Fondu memorijala u
postupku provođenja i realizacije javnih nabavki. U tom smislu smatramo
potrebnim preporučiti da se prilikom planiranja budžeta Kantona Sarajevo
umanje sredstva ministarstvima koja sufinansiraju manifestaciju u omjeru u
kojem to čine svake godine i ta sredstva uvećaju u budžetu Fonda
memorijala na stavci- organizacija manifestacija.
Na taj način olakšali bi Fondu memorijala provođenje potrebnih procedura
javnih nabavki i ubrzali njihovu realizaciju.
Generalni zaključak nastavlja kontekst zaključaka sa prethodnih manifestacija,
što znači, planirati da manifestacija svake godine donese neki novi sadržaj.
Ova manifestacija mora postati izvorište memorije i sjećanja. Obavezni okrugli
stolovi sa tematskim cjelinama. Nema razloga da se ne organizira literarno
takmičenje možda u osnovnim školama bar na području Kantona Sarajevo, da se
izabere 5 – 10 najboljih radova, da se oni nagrade i da bude izložba tih radova
na samoj manifestaciji, da bi djeci približili taj historijski kontekst. Treba pokrenuti
inicijativu prema Pen-centru ili nekoj udrugi pisaca, ili objaviti konkurs za izbor
najbolje poeme ili monodrame, koja bi bila izvedena u okviru programskih
sadržaja planiranih za
sljedeću godinu (npr. Abdulah Sidran, Emir Hadžihafizbegović i sl.). Premijerno
izvođenje planirati u okviru centralnih programskih sadržaja.
U tom smislu manifestacija planirana za 2013. godinu treba da obuhvati sve
važne datume od 01.03.2013. – 25.11.2013. godine, kako bi im se dala potrebna
važnost u kontekstu njegovanja tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata '92.'95..
Prilog: Sastavni dio ovog izvještaja su izvještaji pododbora koji potvrđuju i
dopunjuju navdeni izvještaj, a dostavljaju se po potrebi.
Izvještaj sačinio:
Midhat Karić tehniči sekretar OO
Br. 13-40-106/12
Sarajevo,
12.01.
2013.
godine
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA
ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN
OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA
ZA 2012.GODINU
Sarajevo,
mart
2013.godine
1
UVOD
Rukovodeći se odredbama Odluke o osnivanju Fonda mememorijala KS i Statuta
Fonda memorijala, aktivnosti direktora u 2012.godini bile su usmjerene na
rukovođenje radom Fonda memorijala, zastupanje i predstavljanje Fonda
memorijala, predlaganje Upravnom odboru mjera za efikasno i zakonito
obavljanje djelatnosti Fonda memorijala,donošenje odluka vezano za prava i
obaveze zaposlenika i izvršavanje odluka Upravnog odbora.
ORGANIZOVANJE I RUKOVOĐENJE RADOM FONDA MEMORIJALA
Poslovi organizacije rada i rukovođenja zahtjevali su poseban angažman.
Kontakti sa zaposlenicima pojedinačno po sektorima i sastanci sa svim
zaposlenicima po sektorima bili su redovna praksa.Cilj tih sastanaka bio je, dobiti
direktno od zaposlenika informacije o problemima sa kojima se suočavaju u
izvršavanju zadataka i njihovim potrebama,kako bi se stvorile pretpostavke za
njihov efikasniji rad. Rukovođenje radom Fonda memorijala obezbjeđeno je i
putem redovnog mjesečnog pismenog izvještaja pomočnika direktora te
planiranim aktivnostima i zadacima za naredni mjesec.
Tematski kolegiji održavani su po potrebi i organizovani uglavnom radi
otklanjanja nejasnoća i usaglašavanja stavova u postupanju po određenim
spornim predmetima.
Obavljani su poslovi u vezi sa regulisanjem radno-pravnog statusa zaposlenika u
skladu sa Zakonom o radu u FBiH.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE FONDA MEMORIJALA
U ime i za račun Fonda memorijala, direktor je predstavljao Fond memorijala
pred upravnim, sudskim i drugim organima i institucijama po svim pitanjima i
svim postupcima od interesa za Fond memorijala.
Svakako, najznačajnije aktivnosti u ovom segmentu, odnose se na slijedeće:
1. U saradnji sa počasnim Konzulatom BiH u Kony ( R Turska) i Općinom
Stari Grad Sarajevo postignut je dogovor za početak radova na izgradnji
Mevlevijske tekije u skladu sa Regulacionim planom izgradnje ŠSM
Kovači.Vrijednost investicije cca.1.000.000,00KM
2. Sa predstavnicima Kantona Sarajevo ministrom za boračka pitanja u KS
doc.dr.Nedžadom Ajnadžićem i predstavnicima boračkih udruženja iz KS,
a na poziv predstavnika Općine Čanakale u Turskoj,obavljeno službeno
putovanje u obilježavanja najveće bitke između Turske i zapadnih sila
gdje je u tri dana poginulo 240.000 ljudi,a od tog broja 18.000 šehida.
Direktor je posjetu iskoristio za prezentaciju predstvanicima Općine
Čanakale projekata Fonda memorijala i obezbjeđivanje sredstava za
iste.Predstavnici Općine Čanakale, koji su bili domaćini delegaciji
Kantona Sarajevo, dali su bezrezervnu podršku prezentiranim projektima
Fonda memorijala uz dogovor da će osigurati dodatna sredstva za
realizaciju istih.
3. u saradnji sa gradonačelnikom grada Burse ( R Turska) gosp.Recep
Altepom i Općinom Stari Grad Sarajevo potpisan je ugovor za doniranje
dva „ tach screen“ sa pratećim programom na dva lokaliteta na prostoru
Šehidskog mezarja Kovači.Vrijednost donacije 25.000,00KM
4. Predstavljanje Fonda memorijala pred gradskim, kantonalnim, federalnim i
državnim institucijama bio je značajan dio aktivnosti za izvještajni period,
što je rezultiralo ostvarenim tekućim transferima drugih nivoa vlasti u
iznosu od 173.256,00KM na račun Trezora Kantona Sarajevo - pozicija
Fond memorijala i donacija od strane BH Telecoma u iznosu od
16.400,00 KM na donatorski račun Fonda memorijala kod Raiffaisen
banke.
SARADNJA DIREKTORA I UPRAVNOG ODBORA
Svim sjednicama Upravnog odbora, a u izvještajnom periodu održano je 8
(osam) redovnih, 1 (jedna) vanredna sjednica, prisustvovao je i direktor i
aktivno učestvovao u radu istih. Kao organ rukovođenja Fondom memorijala,
direktor je za sjednice Upravnog odbora pripremao i predlagao slijedeće:
- odluke od vitalnog interesa za funkcionisanje Fonda memorijala u skladu
sa zakonskim propisima,
- informisao Upravni odbor o svim pitanjima i problemima od značaja za
uspješan i zakonit rad Fonda memorijala
Sve odluke i zaključke Upravnog odbora iz izvještajnog perioda direktor je
savjesno, zakonito i na vrijeme izvršavao u skladu sa pozitivnim zakonskim
propisima i općim aktima Fonda memorijala.
Broj:13-01- 109 /13
Sarajevo,18.03.2013.godina
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 5. tačka 6. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih braca, memorijalnih centara i spomenobilježja žrtava genocida ( „ Službene novine Kantona Sarajevo“, br.:28/04-prečišćeni
tekst, 5/05-ispravka, 9/06 i 31/07) i člana 11. tačka 6. Statuta Fonda memorijala
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:7/05), Upravni odbor na 1. redovnoj sjednici
održanoj 21.03.2012.godine, jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i
spomen-obilježja žrtava genocida za 2012.godinu
I
Ovom odlukom usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda Kantona
Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara
i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2012.godine broj:13-14-14158/12 od 11.03.2013.godine, podnesen od strane direktora Fonda memorijala.
II
Sastavni dio Izvještaja čine :
- obrazloženje Izvještaja,
- obrasci godišnjeg obračuna,
- Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja za obračunski period od 01.01.31.12.2012.godine sačinjen od strane neovisne revizorske kuće „NGO&Bussines
Audit“ doo Sarajevo
III
Zadužuje se direktor da Izvještaj sa obrazloženjem i prilozima dostavi Vladi
Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo, radi usvajanja.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj:UO/13-7/13
Sarajevo,21.03.2013.godina
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Elvedin Žiško
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 5. tačka 7. Odluke o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za
izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih braca, memorijalnih centara i spomenobilježja žrtava genocida ( „ Službene novine Kantona Sarajevo“, br.:28/04-prečišćeni
tekst, 5/05-ispravka, 9/06, 31/07) i člana 11. tačka 6.i 7. Statuta Fonda ( „Službene novine
Kantona Sarajevo“,broj:7/05), Upravni odbor na 1. redovnoj sjednici održanoj
21.03.2013.godine, jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje
grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava
genocida za period 01. 01. - 31. 12.2012. godine
I
Usvaja se Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje
grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen – obilježja žrtava
genocida (u daljem tekstu Fond memorijala) za period 01.01.- 31.12. 2012. godine broj:
13-01-02-109/13 od 18.03.2013. godine, podnesen od strane direktora Fonda memorijala.
II
Sastavni dio Izvještaja o radu Fonda memorijala za 2012.godinu čine :
- Izvještaj o radu direktora Fonda memorijala, broj:13-01-109/13 od
18.03.2013.godine,
- Izvještaj o radu Upravnog odbora Fonda memorijala, broj:UO/13-5/13 od
18.03.2013.godine
- Izvještaj o održanoj manifestaciji „Odbrana BiH-Igman 2012“, broj:13-40-106/12
od 12.01.2013.godine
III
Zadužuje se direktor Fonda memorijala da Izvještaj sa prilozima dostavi Vladi i
Skupštini Kantona Sarajevo, radi usvajanja.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: UO/13- 6 /13
Sarajevo, 21.03.2012. godine
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Elvedin
Žiško
ZABILJEŠKA UZ GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2012.GODINU
POSLOVANJE PREKO JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO
I UVOD
Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31.12.20112.godine pripremljeni su i sačinjeni u skladu sa
sljedećim zakonskim propisima:
1. Zakon o budžetima-proračunima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,
broj 19/06, 76/08, 5/09 , 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10);
2. Zakon o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2011.godinu („Službene novine Kantona
Sarajevo „, broj 8/11);
3. Uputstvo o izvršenju budžeta-proračuna sa Jedinstvenog računa trezora („Službene novine
Federacije BiH“, broj 94/07);
4. Uredba o računovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj 87/10);
5. Novim Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta-proračuna u Federqaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/11), čiji je sastavni dio i
Analitički kontni plan za budžete i budžetske korisnike;
6. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta-proračuna u
Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 17/05, 66/08 i
73/08)
7. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,
broj 83/09);
8. Računovodstvene politike za budžetske korisnike Kantona Sarajevo
9. Ostalim propisima, odlukama i uputstvima nadležnih organa na nivou Kantona Sarajevo.
Finansijsko poslovanje Fonda za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) vrši
se putem Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo i putem donatorskih računa, zbog čega
Fond Memorijala sastavlja dva posebna godišnja obračuna i to: jedan za trezorsko poslovanje i
drugi za poslovanje preko donatorskih računa.
Sastavljanje obračuna za poslovanje preko Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo vrši se uz
izvjesna prilagođavanja u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu
budžeta-proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Odstupanje se odnosi na određene specifičnosti prilikom evidentiranja prihoda, primitaka i
izdataka i popunjavanja računovodstvenih iskaza koji se odnose na transakcije preko
Jedinstvenog računa trezora i to:
•
•
•
Nepopunjavanje Izvještaja o gotovinskim tokovima i Godišnjeg iskaza o izvršenju budžeta;
Nepopunjavanje dijela Računa prihoda i rashoda koji se odnosi na prihode;
Nepopunjavanje dijela Iskaza o kapitalnim izdacima i finansiranju koji se odnosi na
kapitalne primitke;
•
•
Određene specifičnosti kod popunjavanja Bilansa stanja zbog nepopunjavanja dijela
Bilansa koji se odnosi na novčana sredstva koja se evidentiraju u Trezoru.
Službena valuta je Konvertibilna marka koja je fiksno vezana za EUR (1 EUR = 1,95583 KM) i u toj
valuti su izrađeni finansijski izvještaji.
Fond je sačinio finansijske izvještaje u skladu sa modificiranom osnovom nastanka događaja.
II MENADŽMENT I SISTEM INTERNIH KONTROLA
Sistem internih kontrola uspostavljen je istovremeno s uspostavljanjem unutrašnje organizacije koja je
zasnovana na optimalnoj segregaciji dužnosti i odgovornosti svih uposlenih radnika Fonda Memorijala,
gdje je svako odgovoran za svoj rad. Za funkcionisanje takvog sistema internih kontrola odgovornost
snosi upravljačka struktura Fonda Memorijala.Ugrađeni sistem internih kontrola obuhvata upravljačke,
administrativne i računovodstvene kontrole.
Upravljačke kontrole su obezbijeđene kroz organizacionu strukturu i postupak i način donošenja
odluka o odobravanju svih poslovnih transakcija isključivo od strane upravljačke strukture Fonda
Memorijala i to:
- direktora Fonda , čija su prava i obaveze definisane Statutom Fonda, Pravilnikom o radnim
odnosima, plaćama i drugim ličnim primanjima službenika i namještenika Fonda i Ugovorom o
pravima i obavezama direktora Fonda i
- Upravnog odbora Fonda, čija su prava i obaveze definisane Statutom Fonda i
Pravilnikom o radu Upravnog odbora.
Administrativne kontrole su obezbijeđene putem pisanih procedura i spisa kojima se : reguliše proces
donošenja odluka na osnovu kojih zaposlenici izvršavaju svoje poslove za koje su ovlašteni, prijem dopisa
i ostale dokumentacije, razvrstavanje i dostava dokumentacije, način i rokovi izrade službenih dopisa,
ovjera i distribucija službenih dopisa, način donošenja odluka na kolegiju, organizacija poslova u svim
organizacionim jedinicama, organizacija poslova između organizacionih jedinica i ostali administrativni
poslovi.
Računovodstvene kontrole su obezbijeđene putem pisanih procedura i iste su izrađene na način da se u
potpunosti obezbijedi sigurnost u obavljanju računovodstvenih transakcija u skladu sa zakonskim i
drugim propisima, da se poslovne promjene knjiže isključivo na osnovu vjerodostojne dokumentacije u
pomoćnim i u Glavnoj knjizi trezora bez odlaganja i tačno, te da izvještaji o izvršenju budžeta sadrže
potpune, precizne i pouzdane informacije o finansijskim transakcijama i finansijskoj situaciji.
U cilju uspostave i jačanja interne kontrole Fond Memorijala je donio i sačinio pisane procedure u obliku
pravilnika, poslovnika, procedura i uputstava koje su definisane u Smjernicama za uspostavu i jačanje
interne kontrole kod budžetskih korisnika koje je donijelo Ministarstvo finansija Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 19/05).
III FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
Fond sastavlja dva odvojena godišnja finansijska izvještaja, jedan za poslovanje preko Jedinstvenog
računa trezora Kantona Sarajevo i drugi za poslovanje putem donatorskih računa-koja podnosi nadležnoj
organizacionoj jedinici AFIP-a, s tim da se isti dostavljaju i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo i
Ministarstvu za boračka pitanja kao resornom ministarstvu, u skladu sa Pravilnikom o finansijskom
izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta-proračuna u FBiH i Uputstvom Ministarstva finansija
Kantona Sarajevo o načinu izrade Godišnjg obračuna za 2012.godinu broj: 08-14-1100-105/13 od
06.02.2013.godine.
IV PLANIRANJE I IZVRŠAVANJE FINANSIJSKOG PLANA
Finansijsko poslovanje Fonda za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu Fond Memorijala) u u
2012.godini obavljalo se u skladu sa Finansijskim planom za 2012.godinu , Planom javnih
nabavki za 2012.godinu, Budžetom Kantona Sarajevo za 2012.godinu i Uputstvom Ministarstva
finansija Kantona Sarajevo broj 08-01-14-10701/07 o finansijskom planiranju, izvršavanju
Budžeta Kantona Sarajevo i evidentiranju rashoda i izdataka prema izvorima sredstava u
fiskalnoj godini.
U skladu sa Odredbama Odluke o osnivanju Fonda Memorijala i Statuta Fonda Memorijala, Upravni
odbor Fonda je na sjednici održanoj dana 03.02.2012.godine donio Finansijski plan Fonda Memorijala
za 2012.godinu, o čemu je donesena Odluka broj UO/13-6/12 od 03.02.2012. godine i uputio isti
Ministarstvu za boračka pitanja i Ministarstvu finansija radi dobijanja mišljenja i Vladi Kantona Sarajevo
radi davanja saglasnosti.
Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-6304-1/152 od 15.03.2012.godine utvrđen je
Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda
Memorijala za 2012.godinu. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-8906/12 od
28.03.2012.godine data je saglasnost na Program rada i finansijski plan Fonda Memorijala za
2012.godinu.
U skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu Fond Memorijala je
koristio sredstva iz Budžeta prema svom Finansijskom planu i odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2012. godinu, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim operativnim planovima i prema realnim
potrebama, uvažavajući prioritete i kontinuitet započetih projekata.
IV.1.PRIHODI
U izvještajnom periodu 01.01.-31.12.2012.godine, Fond je planirao i ostvario prihode i primitke kako
slijedi:
R.
br.
Ek.kod
1.
1.
2.
2.
72000
0
72263
1
3.
4.
5.
6.
73000
0
73211
2
73211
5
Izvršenje
2011.
Plan za
2012.
Zakonski
budžet
3.
4.
5.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
(2+4+9)
2.729.574
3.688.155
NEPORESKI PRIHODI
5.068
-
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
5.068
-
243.892
211.028
8.500
-
20.000
35.000
Opis
TEKUĆI TRANSFERI (Transf. i
donac)
(5+6+7+8)
Primljeni tekući transferi od
Federacije
Primljeni tekući transferi od
Gradova
Izvršenje
2012.
Index
6:4
Index
6:5
6.
2.537.183
7.
92,95
8.
68,79
345
6,81
-
345
6,81
-
206.559
84,69
97,88
-
-
-
30.531
152,66
87,23
7.
8.
9.
73211
6
73311
2
78000
0
10
.
11.
12.
13.
14.
15.
78110
0
78120
0
78130
0
78140
0
78150
0
16.
78810
0
Primljeni tekući transferi od Općina
176.002
153.256
Donacije od pravnih lica
39.900
22.771
2.480.614
3.477.127
1.198.611
1.536.900
PRIHODI IZ BUDŽETA (
10+14+15+16)
Prihodi iz Budžeta za tekuće
izdatke
Bruto plaće i naknade troškova
zaposleni
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i naknade
814.954
70.899
312.758
1.040.900
90.400
405.600
Tekući transferi
-
100
Kapitalni transferi
245.997
310.000
Nabavka stalnih sredstava
Nabavka građevina :
1.036.006
992.055
992.055
18.952
4.980
5.982
7.990
24.999
1.630.127
1.100.127
1.100.127
385.500
58.000
317.500
10.000
55.000
-
89.500
21.500
68.000
- Sred.za izgradnju kompleksa Kovači
Nabavka opreme
- Oprema za Fond
- Oprema za ŠSM Kovači
- Oprema za Ratnu džamiju Igman
Nabavka stalnih sredst.u obliku
prava
- Izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija i investiciono
održav.
- Sanac.spom.obilježja iz NOB-a
- Sanac.spom.obilj.iz perioda odbram.
oslobodilačkog rata 1992-1995
153.256
87,08
100,00
22.772
57,07
100,00
2.330.279
93,94
67,02
1.470.391
122,67
95,67
1.028.522
126,21
98,81
89.523
126,27
99,03
352.346
112,66
86,87
-
-
-
287.080
116,70
92,61
572.808
274.984
274.984
202.520
56.687
137.452
8.381
31.739
55,29
27,72
27,72
1.068,5
9
1.138,2
9
2.297,7
6
104,89
126,96
35,14
25,00
25,00
52,53
97,74
43,29
83,81
57,71
63.565
13.953
49.612
71,02
64,90
72,96
-
Ukupni prihodi Fonda Memorijala planirani u 2012.godini su u visini od 3.688.155 KM.Ostvareni ukupni
prihodi Fonda Memorijala u 2012.godini iznose 2.537.183 KM, što je manje od planiranih prihoda za
1.150.972 KM, odnosno 68,79% planiranih prihoda u 2012.godini, a 92,95% od ukupno ostvarenih
prihoda u 2011.godini.
720000 Neporezni prihodi
Na kontu 722631 iskazuju se vlastiti prihodi budžetskih korisnika. Fond Memorijala je, kao neprofitna
upravna institucija, na ovom kontu iskazuje prihod od prodaje ulaznica za objekat Tunel spasa i prihod
od pružanja usluga po osnovu ustupanja tenderskih dokumentacija kod otvorenih postupaka dodjele
ugovora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
U skladu sa Uredbom o izmjeni uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
(“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/12) Fondu Memorijala je, u okviru oblasti boračke
zaštite, omogućeno ostvarivanje i korištenje vlastitog prihoda od prodaje ulaznica.
Ukupno ostvaren prihod po ovom osnovu iznosi 448.003 KM, od čega 447.603 KM od prodaje
ulaznica za objekat Tunel spasa, a 400 KM od ustupanja tenderskih dokumentacija.
Ukupan ostvareni vlastiti prihod u iznosu 448.003 KM uključuje i iznos od 345 KM koji se odnosi na dva
puta plaćenu fakturu od strane kupca „ Discovery“ d.o.o. Sarajevo. Dana 28.12.2012.godine Fond je
podnio zahtjev Ministarstvu finansija broj 13-14-14-32/12 za povrat navedenog iznosa.Povrat sredstava
nije izvršen do 31.12.2012.godine, te je isti evidentiran u bruto bilansu na poziciji 722631.
Ostatak osvarenog vlastitog prihoda u iznosu od 447.658 KM nije utrošen do 31.12.2012.godine,
jer isti nije bio planiran u Budžetu za 2012.godinu, te je kao neutrošeni vlastiti prihod prenijet
kao razgraničeni prihod u 2013.godinu i evidentiran u bruto bilansu na kontu razgraničenja
391111.
U skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele („Službene
novine Kantona Sarajevo“, broj 24/08) vlastiti prihodi koji se ne utroše u tekućoj godini,
razgraničavaju se u sljedećoj godini, te Odlukom Vlade postaju sastavni dio Budžeta.
730000 Tekući transferi
Po ovom osnovu ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 211.028 KM. Tekući transferi obuhvataju
primljene transfere od drugih nivoa vlasti i donacije od pravnih lica.
a) Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine ostvareni su tekući transferi drugih nivoa vlasti u iznosu od 188.256
KM koji nisu planirani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu.
U skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, primljeni tekući
transferi su Odlukama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo unešeni u Budžet Kantona
Sarajevo za 2012.godinu i evidentirani u razdjelu 13- Ministarstva za boračka pitanja, glava 02,
potrošačka jedinica 0001-Fond Memorijala, na pozicijama rashoda u skladu sa ugovorenom
namjenom sredstava.
Od ukupno doznačenih transfera drugih nivoa vlasti, iznos od 4.469 KM /dio sredstava Grada Sarajeva/
nije utrošen u 2012.godini, te je u skladu sa zakonskim propisima prenešen kao neutrošeni prihod preko
konta razgraničenja u 2013.godinu.
b) Donacije od pravnih lica
Po ovom osnovu ostvaren je prihod u iznosu od 22.772 KM. Radi se o primljenoj donaciji koja je
doznačena Fondu Memorijala od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za sufinansiranje javnih
radova po osnovu radnog angažovanja nezaposlenih osoba u oblasti uređenja okoline i izgradnje
infrastrukture – Projekat čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih boraca.
78000 Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu, u razdjelu 13, glava 002 za Fond Memorijala bila
su odobrena (planirana) ukupna sredstva u iznosu od 3.477.127 KM iz Budžeta Kantona
Sarajevo. Ukupno planirana i odobrena sredstva se sastoje od sljedećeg:
Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo ostvareni su u 2012.godini u ukupnom iznosu od 2.330.279
KM, što iznosi 67,02% od odobrenih u Budžetu Kantona Sarajevo u 2012.godini, odnosno
93,94% od ostvarenja prihoda u 2011.godini.
1. Prihoda za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih.............1.028.522 KM
2. Prihoda za finansiranje doprinosa poslodavca .................................................89.523 KM
3. Prihoda za finansiranje izdataka za materijal i usluge ....................................352.346 KM
4.Tekući transferi............................................................................................................0 KM
5. Kapitalni transferi ...........................................................................................287.080 KM
6. Prihoda iz Budžeta za nabavku stalnih sredstava ..........................................572.808 KM
IV.2. RASHODI
U izvještajnom periodu 01.01.-31.12.2012.godine, Fond je planirao i izvršio rashode i izdatke kako slijedi:
R.
b
Konto
Naziv
Izvršenje
2011.
1.
1.
2.
3.
4.
UKUPNI RASHODI I IZDACI
2.
3.
4.
A. TEKUĆI RASHODI
611000
Plaće i naknade troškova zaposlenih
611100
Bruto plaće i naknade plaća
5.
6.
7.
8.
9.
611200
611211
611221
611224
611225
611227
Naknade troškova zaposlenih
Naknade troškova prevoza na posao i sa
posla
Naknade za topli obrok
Naknade za regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti
612000
Doprinosi poslod. i ostali dop.
613000
Izdaci za materijal i usluge
613100
Putni troškovi u zemlji i inostranstvu
613200
Izdaci za energiju
2.724.506
1.253.001
814.954
670.227
144.727
28.392
76.584
17.200
22.551
70.899
367.148
5.944
14.184
Plan za
2012.
Zakonski
budžet
5.
3.688.155
1.579.17
2
1.040.90
0
860.300
180.600
37.600
100.900
24.600
4.100
13.400
90.400
447.872
7.500
22.800
Izvršenje
2012.
Index
6:4
Index
6:5
6.
7.
8.
2.691.523
1.667.348
98,79
133,07
72,98
105,58
1.168.095
143,33
112,22
991.748
147,97
115,28
176.347
37.523
121,8
5
132,1
6
129,3
4
139,9
4
51,60
126,2
7
107,4
8
66,60
139,1
4
97,65
99,80
98,17
97,85
99,05
99.056
24.070
4.061
11.637
89.523
394.618
3.959
19.736
86,84
99,03
88,11
52,79
86,56
10. 613300
DBE00
1
DBE00
2
DBE00
3
11.
12.
13.
14.
15.
613400
DBF00
1
DBF00
2
Nabavka materijala
Nabavka materijala za potrebe Fonda
Nabavka i zamjena zastava i jarbola na
šeh.me
613500
Izdaci za usluge prevoza i goriva
613600
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
613700
Izdaci za tekuće održavanje Fonda
DBI001
Tekuće održavanje i čišćenje grob.šeh.i
DBI001
pog.bo
DBI003
Ispravljanje i sanacija nišana
613800
16. 613900
DBK00
1
DBK00
2
DBK00
3
DBK00
4
17. 614000
18. 614200
19.
20.
21.
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za komunalne usluge Fonda
Održavanje grob.mjesta šehida i
pog.boraca
Troškovi red.mjeseč.odvoza smeća sa
šeh.mez
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
uslug. platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Ugovorene i druge posebne usluge Fonda
Obilježav. godišnjica i bitnih datuma iz
92-95
Izrada prezentacionih materijala Fonda
Posebna nak. na doh.za zašt.od prir.i
dr.nesr.
B. TEKUĆI GRANTOVI
Grantovi pojedincima
33.804
11.108
15.496
7.200
37.280
14.200
15.880
7.200
37.132
14.060
15.872
7.200
109,8
4
126,5
8
102,4
3
99,60
99,01
99,95
100,0
100,00
39.194
25.196
13.988
49.000
30.000
19.000
46.443
27.477
18.966
118,5
0
109,0
5
94,78
91,59
99,82
135,59
13.445
85.530
11.800
48.825
24.905
16.000
800
85.844
16.000
44.844
25.000
9.337
12.000
165.710
96.250
29.864
37.835
1.761
216.647
104.147
21.500
88.000
3.000
13.450
84,06
117
76.688
9.950
41.795
100,0
4
89,66
84,32
85,60
24.943
100,15
99,77
108,4
5
112,8
3
107,5
2
68,72
158,7
5
84,38
10.126
186.967
103.484
20.523
60.063
2.897
89,33
62,19
93,20
86,30
99,36
95,45
68,25
96,57
164,51
415.499
100
100
463.756
615000
C. KAPITALNI GRANTOVI
615200
DBU00
1
Kapitalni grantovi pojedin.i neprofitnim organiz
Sredstva za šehidska groblja i
grob.pog.bor.
415.499
463.756
821000
D. IZDACI ZA NABAVKU STALNIH
SREDSTVA
1.056.006
1.645.12
7
440.836
440.836
583.339
106,1
0
95,06
106,1
0
95,06
55,24
35,46
22.
821200
DBX00
1
23. 821300
DBX00
7
DBX00
8
DBX00
4
24.
821500
25. 821600
DBX00
5
DBX00
6
Nabavka građevina
1.012.055
1.100.12
7
18.952
4.980
7.990
5.982
385.500
Sredstva za izgradnju ŠSM Kovači
Nabavka opreme
Nabavka opreme za Fond
Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman
Nabavka opreme za ŠSM Kovači
58.000
10.000
317.500
274.984
202.520
56.687
8.381
137.452
27,17
25,00
1.015,
04
1.138,
29
104,8
9
52,53
97,74
83,81
43,29
2.297,7
6
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Sanacija spomen obilježja iz perioda
NOB-a
Sanacija spomen obilježja iz perioda 9295
24.999
55.000
-
104.500
36.500
68.000
31.739
74.096
24.484
126,9
6
-
57,71
70,91
67,08
72,96
49.612
Ukupni rashodi Fonda planirani su u 2012.godini u visini od 3.688.155 KM, a u periodu 01.01.31.12.2012.godine ostvareni su u iznosu od 2.691.523 KM, što je 72,98 % od plana za 2012.godinu,
odnosno 98,79% izvršenja rashoda u 2011.godini
Tekući izdaci
Tekući izdaci planirani su u 2012.godini u iznosu od 1.579.171 KM, a izvršeni su u iznosu od 1.667.348
KM, što je 105,58% planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 133,07% od ostvarenja ovih
izdataka u 2011.godini.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćne razlike plaća i naknade plaća, u
Ministarstvu finansija je obračunata razlika na poziciji bruto plaća i naknada plaća i poziciji
doprinosa poslodavca za 2012.godinu i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja. Iz
navedenog razloga ukupni tekući izdaci su veći od planiranih za 2012.godinu, odnosno došlo je
do probijanja budžeta u okviru tekućih izdazaka.
Međutim ukupni rashodi i izdaci planirani su u Budžetu u iznosu od 3.688.155 KM, a ostvareni u
iznosu od 2.691.523 KM i ako se analiza radi sa stanovišta ukupnih planiranih i izvršenih rashoda
nije došlo do probijanja budžeta za 2012.godinu.
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća ostvareni su u izvještajnom periodu u iznosu od 991.748 KM odnosno
115,28 % planiranih sredstava u 2012.godini.
Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati u periodu 01.01.-31.12.2012.godine je bio 55.
Broj zaposlenih na dan 31.12.201.godine je bio 60.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćene razlike plaća i naknada plaća, u
Ministarstvu finansija je obračunata razlika za 2012.godinu u iznosu od 154.685 KM uključujući
i razliku doprinosa poslodavca i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja.Kako ova
sredstrva nisu planirana u budžetu na poziciji plaća i poziciji doprinosa poslodavca došlo je do
probijanja budžeta na pomenutim pozicijama. Zbog ukalkulisane navedene razlike izvršenje je
veće u odnosu na planirana sredstva, mada je za „redovne izdatke utrošeno manje sredstava nego
što je bilo planirano. Iz navedenog razloga i izvršenje u 2012.godini je znatno veće nego u
prethodnoj godini.
Obračun plaća i isplata za uposlenike Fonda Memorijala se vrši u Ministarstvu finansija Kantona
Sarajevo – Služba za centralizovani obračun plaća, koji je unificiran za sve budžetske korisnike u
pogledu koeficijenata i osnovice za obračun plaća.
Fond Memorijala je u periodu 01.01.-31.12.2012.godine prilikom obračuna plaća vršio i obračun naknada
za noćni rad za zaposlenike u Odjeljenu za zaštitarske i protokolarne poslove, u okviru kojeg je formirana
Služba za unutrašnju zaštitu. U okviru Službe za unutrašnju zaštitu predviđena je 24-časovna tehnička i
fizička zaštita,što podrazumijeva i noćni rad, te samim tim i obračun i isplaćivanje naknade po osnovu
noćnog rada.
Plaće su isplaćivane za ukupno 47 zaposlenih u periodu januar - april 2012.godine, odnosno za
ukupno 54 zaposlena u maju, odnosno za 57 zaposlenih u junu, odnosno za 60 zaposlenih u
periodu juli – decembar 2012.godine.
Od 01.05.2012.godine Fond Memorijala Kantona Sarajevo je je izvršio popunu 7 (sedam)
radnih mjesta upošljavanjem novih uposlenika, od čega 1 radnik sa VSS i 6 radnika sa SSS.
Od 01.06.2012.godine upošljavaju se 3 (tri) nova radnika od čega 2 radnika sa SSS i 1 radnik sa
NSS.
U julu 2012.primaju se 3 (tri) nova radnika od čega 2 radnika sa VSS, a 1 sa SSS.
Osnov i potreba za zapošljavanjem novih radnika u 2012.godini bazira se načinjenici da je Fond značajno
proširio nadležnosti, obim poslova i programskih aktivnosti u toku 2011. I 2012.godine. Novi programi
odnose se na:
1. Preuzimanje Tunela spasa D- B kao kulturno-historijske i turističke destinacije
2. Preuzimanje korištenja, tekućeg održavanja i zaštite Ratne džamije na planini Igman
3 .Preuzimanje obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Kalendara za
obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog
rata 1992.-1995.godine na području Kantona Sarajevo
Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 176.347 KM, što je 97,65% odobrenih sredstava
za 2012.godinu, odnosno 121,85% izvršenja ovih izdataka u 2011.godini.
Prema propisima u ovu grupu troškova spadaju: topli obrok, prevoz radnika na posao, regres za
godišnji odmor, otpremnine, jubilarne nagrade i pomoći.
Po ovom osnovu isplaćeno je:
1.Naknade za prevoz sa posla i na posao...............37.523 KM
2.Naknade za topli obrok.........................................99.056 KM
3.Regres za godišnji odmor.....................................24.070 KM
4.Otpremnine zbog odlaska u penziju.......................4.061 KM
4.Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti...........11.637 KM
Naknade su isplaćivane do visine utvrđene po posebnim propisima za organe federalne i
kantonalne uprave koje nisu podlijegale obavezi obračunavanja i plaćanja poreza na plaću.
612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Po ovom osnovu izvršeni su rashodi u iznosu od 104.178 KM, što je 115,24% planiranih sredstava za
2012.godinu, odnosno 146,94 % izvršenja ovih troškova u 2011.godini. Izvršeni rashodi ukjlučuju i
obračun razlike doprinosa poslodavca , vezano za pomenuti obračun razlike plaća i naknada plaća.
613000- Izdaci za materijal i usluge
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge u izvještajnom periodu iznose 394.618 KM, što je 88,11%
od odobrenih sredstava za ovu namjenu u 2012.godini, odnosno za 7,48% više od ostvarenja ovih izdataka
u 2011.godini.
Izdaci za materijal i usluge odnose se na:
1. Putni troškovi u zemlji i inostranstvu............................................................................ 3.959 KM
2. Izdaci za energiju....................................................................................................... 19.736 KM
3. Izdaci za komunalne usluge.......................................................................................37.132 KM
4. Nabavka materijala....................................................................................................46.443 KM
5. Izdaci za usluge prevoza i goriva...............................................................................13.450 KM
6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme .......................................................................117 KM
7. Izdaci za tekuće održavanje......................................................................................76.688 KM
8. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usl.platnog prometa.......................................10.126 KM
9. Ugovorene i druge posebne usluge.........................................................................186.967 KM
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge.........................................................394.618 KM
1. Putni troškovi
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu za Fond Memorijala odobrena su sredstva za putne troškove
u iznosu od 7.500 KM. Izvršenje rashoda po ovom osnovu u izvještajnom periodu iznosilo je 3.959 KM,
što je 52,79% od planiranih izdataka za 2012.godinu.
2. Izdaci za energiju
Ovi izdaci obuhvataju troškove eletrične energije, troškove centralnog grijanja, troškove plina i troškove
nabavke drva (džamija na Igmanu). U izvještajnom periodu izvršenje ovih izdataka iznosilo je 19.736
KM, što je 86,56%% od planiranih izdataka za 2012.godinu, a više za 39,14% od izvršenja ovih izdataka u
2011.godini.
3. Izdaci za komunalne usluge
U izvještajnom periodu ovi izdaci su ostvareni u iznosu od 37.132 KM, a odnose se na :
- Komunalne usluge Fonda (voda i kanalizacija, PTT usluge, obezibjeđenje, odvoz smeća,
usluge deratizacije i dobijanja komunalnih saglasnosti).....................................14.060 KM
- Održavanje grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na gradskim grobljima nad kojim
gazduje KJKP Pokop. Radi se o godišnjoj taksi od 8 KM po grobnom mjestu za ukupno
1.984 grobnih mjesta .........................................................................................15.872 KM
- Troškovi mjesečnog odvoza smeća sa 12 šehidskih mezarja po osnovu
ugovora sa KJKP „Rad“.....................................................................................7.200 KM
4.Nabavka materijala
Izdaci za nabavku materijala u iznosu od 46.443 KM odnose se na:
- Nabavka materijala za potrebe Fonda (nabavka papira za fotokopiranje, kompjuterskog
materijala, sitnog inventara, kancelarijskog materijala, nabavka auto guma, izdaci za ostali
administrativni materijal, pretplata na Službene novine, stručnu literaturu, mjesečno izdanje
poreskog savjetnika i dnevne novine, nabavka putokaza, nabavka radnih uniformi za
Odjeljenje za čišćenje i održavanje mezarja, sredstva za održavanje i čišćenje službenih
prostorija)....................................................................................................................27.477 KM
- Nabavka i zamjena zastava i jarbola na grobljima šehida i pog.boraca....................18.966 KM
5. Izdaci za usluge prevoza i goriva
U izvještajnom periodu izdaci za gorivo iznose 13.450 KM, što je 84,06% od planiranih za 2012. godinu,
odnosno 100,04% izvršenja ovih izdataka u 2011.godini.
Sa ove pozicije, pored nabavke goriva za tri službena vozila Fonda Memorijala finansira se i nabavka
benzina za mašine za čišćenje i održavanje mezarja.Ova grupa troškova obuhvata i troškove registracije
službenih vozila Fonda Memorijala
6. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme
U 2012.godini izdaci na ovoj poziciji iznosili su 117 KM.
7. Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci u ukupnom iznosu od 76.688 KM odnose se na sljedeće:
- Izdaci za tekuće održavanje Fonda ( servisiranje i održavanje sistema video nadzora na ŠSM Kovači,
održavanje objekta zdenac-fontana na ŠSM Kovači, servisiranje i održavanje protupožarnog i
protuprovalnog sistema, servisiranje i održavanje računarske i druge opreme, servisiranje i održavanje
vozila Fonda, održavanje vlastitog poslovnog prostora)
.......................................................................................................................................9.950 KM
- Tekuće održavanje i čišćenje grobalja šehida i poginulih boraca u iznosu od 41.795 KM
odnose se na sljedeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nabavka boja i ostalog potrebnog materijala za bojenje
2.904 KM
metalnih ograda na grobljima šehida i pog.boraca.............................
Nabavka rezervnih dijelova i potrošnog materijala
4.144 KM
za mašine za čišćenje i održavanje grobalja......................................
6.989 KM
Farbanje betonskih ograda na grobljima............................................
Sanacija staza na mezarju „Buća potok“ i Žiš.................................... 11.835 KM
2.400 KM
Sanacija staza na mezarjima Veliko polje i Mrazište.........................
2.143 KM
Sanacija pješačkih staza na mezarju Jarčedoli..................................
Popravak i servisiranje instalacija na objektu fontana ŠSM Kovači.... 3.268 KM
5.000 KM
Sufinansiranje sanacije staza na mezarju „Orlić“................................
3.112 KM
Rezanje ploča od zamijenjenih nišana...............................................
- Na ispravljanje i sanaciju nišana utrošeno je 24.943 KM. Ovi troškovi se odnose na ispravljanje i manje
zahvate sanacije nišana i nadgrobnih spomenika koje je Fond Memorijala postavio šehidima i poginulim
borcima na području Kantona Sarajevo, a kod kojih je istekao garantni rok.
8.Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 10.126 KM
Ovi troškovi obuhvataju izdatke za redovno i kasko osiguranje vozila, osiguranje nekretnina
(objekti u ulici Širokac 20 i 22 , kapi kule Širokac i Ploča, objekat Ratne džamije na Igmanu i
pratećih objekata) i opreme Fonda , osiguranje sistema video nadzora, kao i osnovno osiguranje
uposlenika Fonda.
9.Ugovorene i druge posebne usluge
Ugovorene i druge posebne usluge Fonda izvršene su u iznosu od 103.484 KM. Ova grupa izdataka
obuhvata sljedeće troškove: usluge medija, usluge reprezentacije, usluge objavljivanja tendera i oglasa,
usluge stručnog obrazovanja-seminari, usluge provjere sposobnosti rukovanja oružjem za uposlenike u
Odjeljenju za zaštitu i počasne poslove, izdaci za reviziju finansijskog izvještaja, pravne usluge, izdaci
održavanja softverskog paketa za evidenciju dopunskih prava boraca na području KS, izdaci za hardverske
i softverske usluge, obavezni ljekarski pregledi za zaposlene u Odjeljenju za zaštitu i počasne poslove,
usluge geomehaničkih i geoloških ispitivanja tla vezano za dobijanje dozvola za građenje, naknade za
Upravni odbor, naknade za povremene i privremene poslove, naknade za rad Komisija, naknade po
osnovu ugovora o djelu , kao i pripadajući zakonski porezi i doprinosi na navedene naknade.
Od ukupno utrošenih sredstava na ovoj poziciji u iznosu od 103.484 KM, iz sredstava Budžeta
Kantona Sarajevo finansirano je 80.936 KM, iz sredstava koja su doznačena od JU „Služba za
zapošljavanje Kantona Sarajevo“ finansirano je 22.548 KM.
JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ je doznačila Fondu Memorijala iznos od 38.999 KM na
ime finansiranja javnih radova po osnovu radnog angažovanja nezaposlenih osoba (ugovori o
privremenim i povremenim poslovima) u oblasti uređenja okoline i izgradnje infrastrukture u
2011.godini– Projekat čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih boraca.
Za obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda odbrambeno - oslobodilačkog rata 92-95
utrošeno je 20.523 KM.
Za izradu prezentacionih materijala Fonda utrošeno je 60.063 KM i to:
•
Usluge snimanja i arhiviranja materijala “Draga moja
BiH”…...
• Sufinansiranje filma “Zločin nad ubijenom djecom
opkoljenog Sarajeva”…………………………………………….
•
•
•
Prevod na engleski jezik materijala “Slike zločina”“.................
Prevod na turski jezik radova „Jutra mirišu na Vas“...............
•
•
Dizajn flajera I brošure Fonda..................................................
Izrada WEB strane objekta “Tunel
spasa”……………………..
Historijska evaluacija Tunela spasa DB………………………
41.769 KM
5.000 KM
4.337 KM
711 KM
2.925 KM
577 KM
4.744 KM
615000 – Kapitalni transferi
Na poziciji Kapitalni transferi -Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca u
2012.godini odobrena su sredstva u iznosu od 463.756 KM, od čega iz Budžeta Kantona
Sarajevo 310.000 KM, a iz grantova drugih nivoa vlasti 153.756 KM. Sredstva iz Bužeta
Kantona Sarajevo za 2012.godinu sastoje se iz sredstava u iznosu od 300.000 KM koja su
odobrena Fondu Memorijala i sredstava Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 00.000 KM
koja su putem preraspodjele raspoređena u korist Fonda na poziciju Kapitalnih transfera u
2012.godini.
U periodu 01.01.2012.-31.12.2012.godine po ovom osnovu izvršeno je 440.836 KM, što iznosi
95,06% od ukupno planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 106,10% izvršenih rashoda u
2012.godini.
Iz sredstava kapitalnih transfera finansirani su sljedeći projekti:
1. Izrada i postavljanje nišana i spomenika..................................................................176.737 KM
2. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih boraca ..........................................164.741 KM
4. Izgradnja spomen obilježja.........................................................................................74.358 KM
5. Sufinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih
boraca i spomen obilježja izvan Kantona Sarajevo....................................................25.000 KM
Ukupno kapitalni grantovi.....................................................................................440.836 KM
1. Izrada i postavljanje nišana
U 2012.godini izrađeno je i postavljeno 213 para nišana šehidima, umrlim borcimabraniteljima Bosne i Hercegovine (ratni vojni invalidi, veterani, organizatori otpora i nosioci
najviših ratnih odlikovanja), roditeljima šehida i poginulih boraca i 3 spomenika poginulim i
umrlim borcima-braniteljima BiH.
Utrošeni iznos sredstava za izradu i postavljanje nišana uključuje i izradu 85 kom temelja za
veteranske nišane i spomenike koji se postavljaju na gradskim grobljima nad kojim gazduje
KJKP Pokop.
2. Izgradnja i uređenje grobalja šehida i poginulih
boraca na području Kantona Sarajevo
Izgradnja grobalja šehida i poginulih boraca radi se na osnovu urađenih projekata za groblja za
koja je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u skladu sa izdvojenim sredstvima za ovu
namjenu i sredstvima drugih nivoa vlasti.
Pod izgradnjom mezarja podrazumjeva se izgradnja određenih građevinskih sadržaja i to:
unificiranih betonskih kapija, unificiranih betonskih ograda, popločavanje staza unutar
mezarja/grobalja, postavljanje klupa, izgradnja platoa, asfaltiranje staza unutar i okolo mezarja,
izgradnja česmi, postavljanje matalnih kapija i ograda (gdje je to neophodno), saniranje zemljišta
i izgradnja podzida i drugi radovi koji podrazumijevaju građevinske poslove.
U 2012.godini izgrađeni su različiti građevinski sadržaji na grobljima šehida i poginulih boraca
kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
20.174 KM
II faza izgradnje mezarja „Trebečaj II“ ,Općina Trnovo.............................
42.947 KM
II faza izgradnje mezarja „Ravne bakije“, Općina Stari Grad.................... 60.541 KM
Izgradnja jednog dijela mezarja „Hambina carinai“,Općina S.Grad...........
41.079 KM
164.741 KM
Ukupno utrošena sredstva
Završetak izgradnje I faze mezarja Ravne bakije,Općina S.Grad.............
3.Izgradnja spomen obilježja
Izgradnja spomen obilježja i drugih sadržaja koja tretiraju period odbrane BiH 1992.-1995.godina
radi se na osnovu urađenih projekata za koje je Fond pribavio odobrenja za građenje, a sve u
skladu sa izdvojenim sredstvima za ovu namjenu i sredstvima drugih nivoa vlasti.
Fond Memorijala učestvuje i u finansiranju izgradnje spomen obilježja i drugih sadržaja gdje su
Općine nosioci investicije.
U 2012.godini realizovana je izgradnja i sufinansiranje izgradnje sljedećih spomen obilježja:
2. Izgradnje spomen obilježja “Lokve”, Općina Hadžići................................
3. Sufinansiranje izgradnje centralnog spomen obilježja na
Ilidži……….......
4. Izrada spomen ploče logorašima, Općina N.Sarajevo...
5. Sufinan.izgradnje spomen obilježja u Ilijašu,Općina Ilijaš ................
Ukupno utrošena sredstva
47.147 KM
20.000 KM
4.712 KM
2.500 KM
74.359 KM
4.Sufinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih
boraca i spomen obilježja izvan Kantona Sarajevo
Suifinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja lociranih izvan
Kantona Sarajevo radi se na osnovu zahtjeva Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo I
Federalnog Ministarstva za pitanja boraca. Projekti se realizuju u onom obimu u kome
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo i drugi nivoi vlasti izdvoje sredstva za ovu
namjenu.
U 2012.godini realizovana je izgradnja i sufinansiranje izgradnje sljedećih grobalja i spomen obilježja:
1.
2.
3.
4.
Sufinansiranje II faze izgradnje mezarja u Solunu,Općina Olovo
15.000 KM
Sufin. izgradnje spomen obilježja Vragolovi i Karačići, Općina Rogatica
4.000 KM
2.500 KM
3.500 KM
25.000 KM
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja u Rudom, Općina Rudo
Sufin.izgradnje spom.obilježja Mičivode,Općina Sokolac
Ukupno utrošena sredstva
821000 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Na poziciji izdaci za nabavku stalnih sredstava odobrena sredstva u 2012.godini iznosila su
1.645.127 KM.zvršenje ovih izdataka u 2012.godini iznosilo je 583.339 KM, ili 35,46%
planiranih sredstava za 2012. godinu, odnosno 55,24% izvršenih izdataka u 2012.godini.
821200 Nabavka građevina
Izgradnja kompleksa Šehidsko spomen mezarje Kovači
Za izgradnju kompleksa ŠSM Kovači planirana su sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu
u iznosu od 1.100.127 KM, od čega 300.027 KM prenešenih , neutrošenih kreditnih sredstava, 732.100
KM iz primitaka i preraspodjeljenih sredstava Fonda u iznosu od 38.000 KM.
Sredstva planirana iz primitaka odnose se na sredstva koja su planirana u Budžetu Kantona
Sarajevo za 2012.godinu od prodaje zgrada i stambenih objekata, kao i iz primitaka po osnovu
privatizacije. Budući da ovi projekti nisu realizovani u 2012.godini, to nije bilo uplata prihoda od
prodaje zgrada i stambenih objekata i privatizacije preduzeća u korist Kantona Sarajevo, te
sredstva planirana za izgradnju ŠSM Kovači u iznosu od 732.1000 KM nisu ni doznačena Fondu
Memorijala. Zbog neizvjesnosti ostvarenja ovih prihoda , Fond u 2012.godini nije ni zaključivao
nove ugovore o izvođenju radova na Šehidskom mezarju Kovači.
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine izvršenje rashoda na ovoj poziciji iznosi 274.984 KM.
Sredstva su utrošena na izgradnju Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači.
821300 Nabavka opreme
DBX007- Nabavka opreme za Fond
U izvještajnom periodu izvršena je nabavka opreme sa ove pozicije u iznosu od 56.687 KM i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Računarska oprema (uključujući opremu za video nadzor).....
Nabavka kombi vozila po sistemu „staro za novo“..................
Kancelarijske stolice.................................................................
Nabavka fotoaparata................................................................
Nabavka sigurnosnog sefa i brojača novca ............................
Uvođenje sistema protuprovale i vatrodojave
na objektu Tunel spasa............................................................
7. Uvođenje sistema video nadzora na objektu Tunel spasa.......
8. Nabavka telefonskog aparata za Tunel spasa.........................
17.300 KM
28.565 KM
1.030 KM
884 KM
2.984 KM
2.759 KM
2.814 KM
351 KM
Najveći dio sredstava sa ove pozicije implementiran je u nabavku opreme za
kompleks Tunel spasa kojeg je Fond preuzeo u Aprilu 2012.godine.
Spomenički
DBX004 – Nabavka opreme za ŠSM Kovači
U izvještajnom periodu izvršena je nabavka opreme u iznosu od 137.452 KM i to:
1.
2.
3.
4.
Nabavka i ugradnja video opreme i automatizacije za
multimedijalnu salu u objektu Amfiteatar –ŠSM
Kovači..........
Nabavka i ugradnja video opreme za multimedijalnu salu u
objekatu Amfiteatar – ŠSM Kovači........................................
58.488 KM
58.491 KM
Nabavka i ugradnja rasvjete u multimedijalnoj Sali objekta
Amfiteatar - ŠSM Kovači........................................................
15.996 KM
Nabavka kamera i druge opreme za video nadzor ŠSM Kovači
4.477 KM
DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman
U 2012.godini izvršena je nabavka opreme neophodne za fizičko i tehničko obezbijeđenje ovog
objekta u iznosu od 8.381 KM i to:
1. Nabavka kamera i druge opreme za sistem video nadzora.....
2. Nabavka repetitora na lokaciji Ratne džamije na Igmanu.......
3.754 KM
4.627 KM
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
U 2012.godini izvršenje ovih izdataka iznosilo je 31.739 KM, što je 57,71 % od planiranih izdataka u
2012.godini.
U 2012.godini urađena je projektna dokumentacija kako slijedi:
• Izvedbeni projekat tekije u sklopu ŠSM Kovači
•
•
•
•
•
Projekat ograde u okviru Spomeničkog kompleksa Tunel spasa
Izvedbeni projekat rekonstrukcije ograde na mezarjima Veliko polje i Mrazište
Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije Centralnog spomen obilježja u Hadžićima
Izrada projekta gasne instalacije-Tunel spasa
Projekat geomehaničkog ispitivanja tla-Žuta tabija
IV.3 BILANS STANJA
AKTIVA
A.Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
Novčana sredstva
Na ovoj bilansnoj poziciji Fond nije iskazao stanje. U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju
i godišnjem obračunu proračuna-budžeta u Federaciji BiH, budžetski korisnici koji svoje poslovanje
obavljaju preko Jedinstvenog računa trezora ne popunjavanju dio Bilansa stanja koji se odnosi na
novčana sredstva.
Iznos bilansne neravnoteže od 1.155.617 unijet je pod rednim brojem 7 AKTIVE „Finansijski i
obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama“.
U skladu sa Uputstvom o blagajničkom poslovanju («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 22/03)
Fondu Memorijala je odobren blagajnički maksimum u iznosu od 600 KM mjesečno. Preko blagajne su
plaćani sitni računi, pretežno za poštanske usluge. Ukupan promet blagajne u 2012.godini iznosio je
1.670,10 KM. Blagajna je razdužena u glavnoj blagajni trezora dana 25.12.2012.godine, tako da je stanje
novca u blagajni na dan 31.12.2012.godine 0 (nula).
Kratkoročna potraživanja
U aktivi bilansa stanja iskazana su kratkoročna potraživanja u iznosu od 2.305 KM. Potraživanja u iznosu
od 600 KM se odnose na potraživanje od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ po osnovu
refundacije bruto plaća i naknada plaća i doprinosa poslodavca za iznos isplaćene plaće za decembar
2012. godine za 1. Pripravnika, potraživanja u iznosu od 1.660 KM se odnose na potraživanja od Zavoda
za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo po osnovu bolovanja preko 42 dana, a potraživanje u iznosu
od 45 KM se odnosi na fakturisane, a nenaplaćene isporučene usluge pravnim licima.
B.Stalna sredstva
U aktivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazana su stalna sredstva ukupne nabavne
vrijednosti 9.459.394 KM.
Od toga:
1. Zemljište nabavne vrijednosti 410.200 KM;
2. Građevinski objekti nabavne vrijednosti 3.308.738 KM
Ova stavka obuhvata građevinske objekte izgrađene na Šehidskom spomen mezarju Kovači,
čija je izgradnja završena i objekti pušteni u namjenu;
3. Oprema nabavne vrijednosti 570.858 KM i to:
kompjuterska oprema, namještaj, oprema za prenos podataka i glasa, motorna vozila, elektronska
oprema, mašine za čišćenje i održavanje mezarja/grobalja, kao i oprema nabavljena za muzej
Alija Izetbegović. Od opreme najznačajniju stavku zauzimaju motorna vozila i kompjuterska
oprema.
4. Stalna sredstva u obliku prava ukupne nabavne vrijednosti 483.178 KM.
Ova sredstva obuhvataju idejne i izvedbene projektne dokumentacije za groblja šehida i
poginulih boraca i spomen obilježja i ulaganja u tuđa stalna sredstva.
5. Stalna sredstva u pripremi ukupne nabavne vrijednosti 4.686.420 KM, od čega se na zgrade u
pripremi odnosi 4.612.938 KM, a na opremu u pripremi 73.482 KM.
Sredstva u pripremi-zgrade odnose se na izgradnju građevinskih sadržaja na lokalitetu ŠSM
Kovači, čija izgradnja nije završena u 2012.godini. Od ukupnog iznosa sredstava u pripremi ,
4.589.485 KM se odnosi na izgradnju Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači čija je
izgradnja započeta u 2008.godini, nastavljena u 2009., 2010. , 2011. i 2012.godini, a završetak se
planira u 2013.godini.Iznos od 6.488 KM se odnosi na izgradnju tekije u sklopu ŠSM Kovači, a
na građevinske sadržaje u ulici Jekovac iznos od 16.965 KM.
Oprema u pripremi u iznosu od 37.486 KM odnosi se na kupljeno kombi vozilo, za koje je
ispostavljena faktura u decembru 2012. godine , a vozilo isporučeno u januaru 2013.godini ,
nakon izvršenog plaćanja od strane Trezora KS.Ostatak sredstava odnosi se na nabavku
ugradbene opreme za rasvjetu u objektu Amfiteatar koja do 31.12.2012.godine nije stavljena u
upotrebu.
Amortizacija se obračunava uz primjenu amortizacionih stopa propisanih u Nomenklaturi stalnih
sredstava za amortizaciju («Službene novine Federacije BiH», broj 2/95 i broj 6/02) i knjižena je
na teret izvora stalnih sredstava. Ukupna ispravka vrijednosti (amortizacija) na dan
31.12.2012.godine iznosi 572.503 KM.
Prema knjigovodstvenoj evidenciji stalnih sredstava nabavna vrijednost stalnih sredstava iznosi
9.459.394 KM, ispravka vrijednosti 572.503 KM i sadašnja vrijednost 8.886.891 KM, koja
odgovara stanju iskazanom u Bilansu stanja na dan 31.12.2012.godine.
Tabelarni prikaz početnog stanja stalnih sredstava i promjena u 2012.godini :
______________________________________________________________________
Konto Opis
0111 Zemljište
Stanje
01.01.2012.
410.200
0112 Građevine
0113 Oprema
0115 Nemat.sred.
3.308.738
416.804
379.259
0116 Sredst. u pripr. 4.341.938
Ukupno
Nabavke
-
8.856.939
Rashodovanje Prilagođavanja
-
157.959
105.835
319.545
583.339
- 13.268
-11.352
-1.916
Stanje
31.12.2012.
410.200
+ 7.447
-
+24.937
4.689.420
+ 32.384
9.459.394
3.308.738
570.858
483.178
Objašnjenje promjena
1. Za nabavku stalnih sredstava je utrošeno 583.339 KM što odgovara trošku na kontu
821000.
2. U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Komisije Fonda za popis
stalnih sredstava i na osnovu Odluke direktora Fonda rashodovana su stalna sredstva nabavne
vrijednosti 13.268 KM (ispravke vrijednosti 11.218 KM i sadašnje vrijednosti 2.050 KM).
Nabavna vrijednost isknjiženih sredstava u ukupnom iznosu od 13.268 KM, isknjižena je sa
konta 011300 u iznosu od 11.352 KM , a sa konta 011500 u iznosu od 1.916 KM. Ispravka
vrijednosti u iznosu od 11.218 KM isknjižena je sa konta 011900.
3. Prilagođavanja su iskazana u ukupnom iznosu od 32.384 KM, a odnose se na:
-
-
Donaciju stalnih sredstava u obliku stvari u iznosu od 4.376 KM (doniran računar, klima
uređaji i kancelarijske stolice)
Iznos od 3.071 KM odnosi se na nabavku računarske opreme koja je finansirana iz
donatorskih sredstava i plaćena sa donatorskog računa Fonda.
Plaćene građevinske radove na objektu Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM u iznosu
od 16.016 KM iz donatorski sredstava Fonda koja su i namijenjena za izgradnju ŠSM
Kovači
Iznos od 8.921 KM odnosi se na kupovinu kombi vozila po sistemu “staro za
novo”.Stvarna vrijednost nabavljenog vozila iznosi 37.486 KM koliko je knjiženo na
kontu stalnih sredstava i izvoru sredstava, a plaćen iznos od 28.565 KM koliko je
iskazano na kontu 821000.
U bilansu stanja trezora su iskazana sva stalna sredstva Fonda nabavljena iz sredstava budžeta i
nabavljena iz donatorskih sredstava. Naime, Fond je u 2012. godini uknjižio u Glavnoj knjizi trezora i
stalna sredstva u ukupnom iznosu iznosu od 19.087 KM koja su finansirana iz donatorskih sredstava sa
donatorskih računa otvorenih kod Raiffeisen banke d.d. Sarajevo i Turkish Ziraat banke, a zbog potrebe
da se stalna sredstva iskazuju objedinjena bez obzira na izvor finansiranja.
PASIVA
A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazane su sljedeće pozicije:
a) kratkoročne tekuće obaveze
Na poziciji 310000 Kratkoročne tekuće obaveze iskazan je iznos 451.782 KM, a odnosi se na
-
obaveze prema dobavljačima
obaveze prema fizičkim licima
ostale kratkoročne obaveze
iznos
iznos
iznos
428.469 KM
19.410 KM
3.903 KM
Na poziciji 340000 Obaveze prema zaposlenim iskazan je iznos od 99.283 KM
Obaveze prema zaposlenim odnose se na obračunate, a neisplaćene plaće i naknade plaća,
doprinosa poslodavca i naknada troškova zaposlenih za decembar 2012.godine. Plaće i naknade
su isplaćene u januaru 2013.godine.
Početno stanje obaveza na dan 01.01.2012.godine iznosile su 584.284 KM (dobavljači u iznosu
od 496.434 KM, obaveze prema fizičkim licima 600 KM, ostale ktatkoročne obaveze 344 KM i
obaveze prema zaposlenim 86.906 KM). Navedene kratkoročne obaveze su obaveze iz
2011.godine, a koje su izmirene u januaru 2012.godine iz Budžeta za 2011.godinu i iste ne
predstavljaju budžetski deficit.
b) Kratkoročna razgraničenja
Na poziciji 390000 iskazana su kratkoročna razgraničenja u ukupnom iznosu od 606.857 KM.
Od toga:
1) Razgraničeni prihodi u iznosu od 452.172 KM i to:
-
Neutrošeni vlastiti prihod
Neutrošeni tekući transfer Grada Sarajeva
Fakturisane, a nenaplaćene isporučene usluge
iznos
iznos
iznos
447.658 KM
4.469 KM
45 KM
2) Razgraničeni rashodi u iznosu od 154.685 KM.
Razgraničeni rashodi u iznosu od 154.685 KM odnose se na pomenutu razliku plaća i naknada
plaća za 2012.godinu koju je obračunalo Ministarstvo finansija i koja će teretiti bruto plaće i
naknade plaća.
C.Izvori sredstava
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine Fond je iskazao izvore stalnih sredstava u ukupnom
iznosu od 8.886.891 KM, što odgovara stanju iskazanom na poziciji - Stalna sredstva.
Rekapitulacija promjena na izvorima sredstava :
___________________________________________________________________________
Stanje
Konto Naziv
01.01.2012. Nabavke Prilagođ. Amortizacija
511111 Izvori stal.sred. 8.369.330 583.339 + 32.384
- 96.112
Neamort.
vrij.ras.sred
- 2.050
Stanje
31.12.2012
8.886.891
Objašnjenje promjena
Iznos nabavki u vrijednosti od 583.339 KM knjižen na konto izvora sredstava (511111) se podudara sa
iznosom nabavki koje su knjižene na klasama 0 i 5. Isto se odnosi na uknjižena stalna sredstva u iznosu od
32.384 KM koja su nabavljena u 2012.godini, a finansirana su preko donatorskih računa Fonda
Memorijala. Izvor sredstava (konto 511111) je umanjen za iznos amortizacije u 2012.godini od 96.112
KM, koliko je prikazano na kontu ispravke vrijednosti 011900 i za iznos neamortizovane vrijednosti
rashodovanih stalnih sredstava od 2.050 KM .
V POPIS SREDSTAVA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Članom 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta-proračuna u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 15/07) utvrđeno je da budžetski korisnici najmanje jednom godišnje usklađuju stanje sredstava i
njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Popisom
se utvrđuje stvarno stanje stvari, materijalnih i sličnih prava, potraživanja i obaveza budžetskih korisnika
na dan 31. decembra tekuće godine.
Na osnovu člana 70. Pravilnika i u skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija Kantona Sarajevo
broj 08-01-14-29496/12 od 27.11.2012.godine o radu popisnih komisija i obavljanju popisa
sredstava, potraživanja i obaveza za 2012. godinu, direktor Fonda Memorijala je donio Rješenje o
imenovanju komisije za popis sredstava, potraživanja i obaveza broj:13-01-02-430/12 od
10.12.2012.godine. Nakon izvršenog popisa, popisna komisija je sačinila Izvještaj o popisu
stalnih sredstava i inventara broj 13-01-02-430/12 od 28.01.2013.godine i Izvještaj o popisu
obaveza, potraživanja i novčanih sredstava broj 13-01-02-430/12 od 13.02.2013.godine.
Popisom nisu utvrđene inventurne razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje.
U skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija broj 08-01-14-29496/12 od 27.11.2012.godine,
Komisija za popis je dostavila, u zahtijevanim rokovima, Centralnoj popisnoj Komisiji popise
stalnih sredstava, sitnog inventara, zaliha materijala, potraživanja i obaveza, novčanih sredstava i
vrijednosnih papira kao i prijedlog rashodovanja stalnih sredstava i inventara i otpis sumnjivih i
spornih potraživanja iz prethodnih godina.
Centralna popisna Komisija objedinjava pojedinačne izvještaje budžetskih korisnika i isti
dostavlja Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.
Na prijedlog Komisije za popis, Odluke direktora Fonda i Odluke Vlade Kantona Sarajevo
rashodovana su stalna sredstva nabavne vrijednosti 13.268 KM, ispravke vrijednosti 11.218 KM i
sadašnje vrijednosti 2.050 KM. Na prijedlog Komisije izvršen je i otpis dotrajalog sitnog
inventara u iznosu od 1.832 KM.
VI POSEBNI PODACI O PLATAMA i BROJU ZAPOSLENIH
Prema usvojenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Fondu Memorijala
Kantona Sarajevo predviđeno je 62 zaposlenika , a u 2012.godini prosječan broj zaposlenih na osnovu
radnih sati bio je 55. Na dan 31.12.2012.godine Fond Memorijala je zapošljavao 60 radnika sa sljedećom
kvalifikacionom strukturom:
Stručna sprema
Zaposlenih sa visokom stručnom spremom
Broj uposlenih
13
Zaposlenih sa višom stručnom spremom
1
Zaposlenih sa srednjom stručnom spremom
44
Zaposlenih sa nižom stručnom spremom
2
Ukupno zaposlenih
60
U knjigovodstvenom iskazu «Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih» iskazani su podaci o
ukupno isplaćenim neto plaćama i neto naknadama plaća (iznosi prije oporezivanja) , ukupni
podaci o doprinosima iz plaća i naknada i doprinosima poslodavca na plaće i naknade.
Sastavila:
Tanović Jasmina, dipl.ecc
Broj:13-14-14-29/13
Sarajevo, 27.02.2013.godine
ZABILJEŠKA UZ GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2012.GODINU
- DONATORSKI RAČUN UVOD
Finansijsko poslovanje Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja (u daljem tekstu:Fond Memorijala) u 2011.godini odvijalo se kako
slijedi:
1. Poslovanje preko Jedinstvenog računa Trezora Kantona Sarajevo
2. Poslovanje preko donatorskog računa
Na osnovu člana 3. i člana 9.Odluke o osnivanju Fonda kojim se definišu poslovi i zadaci Fonda i
sredstva za finansiranje poslova Fonda , Fond je otvorio donatorske račune 2001.godine u
Raiffeisen bank dd Sarajevo i 2002.godine u Turkish Ziraat Bank Bosnia dd.
Na osnovu Uputstva o zatvaranju računa budžetskih korisnika br.08-01-14-12418 od 11.07.2003.godine,
Naredbe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj 08-14-12418 od 11.07.2003.godine («Službene novine
Kantona Sarajevo», broj 20/03) i Uputstva o izmjeni i dopuni Uputstva o zatvaranju računa budžetskih
korisnika broj 08-14-12640 od 20.04.2004.godine i Naredbe Ministarsva o izmjeni i dopuni naredbe 08-1412640 od 20.04.2004.godine («Službene novine Kantona Sarajevo broj 13/04) donatorski računi Fonda,
otvoreni kod Raiffeisen bank dd Sarajevo i Turkish Ziraat Bank, nisu zatvorenii, već se na te račune i dalje
prikupljaju donatorska sredstva koja uplaćuju ostali nivoi vlasti, pravna i fizička lica i vrše finansijske
transakcije vezane za trošenje tih sredstava i skladu sa namjenom za koju su donirana.
Donatorska sredstva koja su uplaćivana na donatorske račune nisu obuhvačena, niti uključena u Budžet
Kantona Sarajevo za 2011.godinu, a samim tim ni u sistem trezorskog poslovanja.
Otvoreni su sljedeći donatorski računi:
I RAIFFEISEN BANK dd SARAJEVO
1.535711000-520000475-1 BAM
2.535712000-520000475-1 EUR
3.535713000-520000475-1 USD
4.535714000-520000475-1 OSTALE VALUTE
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA dd
1. 532711000-4394977901 KM
2. 532712000-4394978902 EUR
3. 432713000-4394840803 USD
Obzirom na navedene činjenice, a u skladu sa zakonskim propisima i posebnim propisima koji
regulišu vođenje poslovnih knjiga, računovodstvo i finansijsko izvještavanje budžeta i budžetskih
korisnika, Fond Memorijala sačinjava poseban godišnji obračun koji se odnosi na finansijsko
poslovanje preko donatorskog računa.
Prema članu 30. i 31.Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu-budžeta-proračuna FBiH,
završni godišnji izvještaj o poslovanju preko donatorskog računa sadrži sljedeće računovodstvene iskaze:
1.Račun prihoda i rashoda (Obrazac PR)
2.Bilans stanja (Obrazac BS)
3.Iskaz o novčanim tokovima (Obrazac NT)
4.Iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju (Obrazac KIF)
5.Godišnji iskaz o izvršenju budžeta (Obrazac GIB)
6.Iskaze o ostalim finansijskim podacima (Obrazci A,B,C,D,E,F i G)
7.Godišnji izvještaj o investicijama za 2012.godinu (INV-01)
8.Tekstualni dio iskaza (analize iskaza)
Finansijskim planom Fonda Memorijala za 2012.godinu nisu planirana sredstva donacija od drugih
nivoa vlasti i pravnih i fizičkih lica iz razloga što u momentu sačinjavanja finansijskog plana za
2012.godinu nisu postojali nikakve informacije, niti saznanja koja bi opravdala planiranje ove vrste
prihoda.
U 2012.godini u okviru poslovanja preko donatorskih računa realizovani su sljedeći ukupni prihodi i
kapitalni transferi i ukupni rashodi i kapitalni izdaci :
KM
1. UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I KAPITALNI TRANSFERI
109.947
2. UKUPNO OSTVARENI RASHODI I KAPITALNI IZDACI
126.637
3. RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH
RASHODA I OSTVARENIH PRIHODA (2-1)
16.690
I RAČUN PRIHODA I RASHODA (PR)
U ovom računovodstvenom iskazu prikazani su ukupni prihodi i rashodi izvještajne godine, manjak prihoda
nad rashodima i isti ne sadrži primitke i izdatke po osnovu kapitalnih i finansijskih transakcija.
A) PRIHODI
Pozicije prihoda (konta klase 7) obuhvataju neporezne prihode, tekuće transfere i donacije i to:
Ekon.kod
Opis
Izvršenje
2011.
720000
721211
732000
732112
732114
732115
732116
733000
733111
I
II
NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od kamata za depozite u banci
TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA
VLASTI
Primljeni tekući transferi od Federacije
Primljeni tekući transferi od kantona
Primljeni tekući transferi od gradova
Primljeni grantovi od općina
III DONACIJE
Donacije od fizičkih lica
10.197
10.197
89.498
18.000
58.498
0
13.000
3.400
400
Izvršenje
2012.
8.839
8.839
73.755
5.000
51.000
0
17.755
13.000
200
733112
Donacije od pravnih lica
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III)
3.000
103.095
12.800
95.594
Ukupni prihodi koji se odnose na prihode od kamata na deponovana sredstva, primljene tekuće transfere od
drugih nivoa vlasti, primljene donacije od pravnih i fizičkih lica s namjenom finansiranja programa tekućeg
karaktera, izgradnje grobalja šehida i poginulih boraca i spomen obilježja ostvareni su u 2012.godini u
ukupnom iznosu od 95.594 KM.
Ukupno ostvareni prihodi po vrstama, odnosno izvorima su kako slijedi:
720000 NEPOREZNI PRIHODI
Na poziciji 721211 iskazani su prihodi od kamata na deponovana sredstva po donatorskom računu
otvorenom kod Raiffeisen bank dd Sarajevo.U izvještajnom periodu ostvaren je prihod od kamate u iznosu
od 8.839 KM.
Na osnovu Ugovora broj 370001550-0/2012/SK od 14.02.2012.godine zaključenog sa Raiffeisen bankom
d.d.Sarajevo oročen je iznos od 300.000 KM na rok od 13 (trinaest) mjeseci.
732000 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
Prihodi ostvareni po ovom osnovu, namijenjeni za sufinansiranje tekućih programa i aktivnosti,
iznose 73.755 KM. Sredstva su doznačena od sljedećih nivoa vlasti:
1.
2.
3.
Primljeni tekući transferi od Federacije..................................
Primljeni tekući transferi od Kantona.....................................
Primljeni tekući transferi od Općina........................................
5.000 KM
51.000 KM
17.755 KM
1.1. Primljeni tekući transferi od Federacije
a)
Federalno ministarstvo za pitanja boraca
i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.............................
5.000 KM
Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova organizacije i održavanja manifestacije „Odbrana BiH Igman 2011“.
2.1. Primljeni tekući transferi od Kantona
a)
b)
c)
d)
Ministarstvo za boračka pitanja KS.......................................... 26.000 KM
Ministarstvo kulture i sporta KS............................................ 10.000 KM
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS............ 10.000 KM
Ministarstvo privrede KS..........................................................
5.000 KM
Sredstva u iznosu od 45.000 KM su namijenjena za sufinansiranje troškova organizacije i
održavanja manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“, sredstva u iznosu od 6.000 KM za
obilježavanje Dana državnosti BiH.
3.1. Primljeni tekući transferi od Općina
a)
b
)
c)
d
)
e)
Općina Centar..........................................................................
Općina Ilidža............................................................................
10.000 KM
2.000 KM
Općina Hadžići.........................................................................
Općina Novo Sarajevo............................................................
2.000 KM
1.000 KM
Općina Vogošća.....................................................................
1.000 KM
f)
Općina Novi Grad...................................................................
1.755 KM
Sredstva u iznosu od 16.000 KM su namijenjena za sufinansiranje troškova organizacije i održavanje
manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2011“ , a sredstva u iznosu od 1.755 KM uređenje mezarja rhm Safeta
Zajke.
Od ukupno primljenih tekućih transfera od drugih nivoa vlasti, sredstva u iznosu od 66.000 KM su
namijenjeni za sufinansiranje troškova organizacije i održavanje manifestacije „Odbrana BiHIgman 2012“, a tekući transferi u iznosu od 7.755 KM za obilježavanje Dana državnosti i uređenje
mezarja rhm Safeta Zajke.
733000 DONACIJE
Donacije od pravnih i fizičkih lica doznačene su u ukupnom iznosu od 13.000 KM I to:
• Donacija BH Telecom
iznos 10.800 KM
• Farmavita d.o.o.
iznos 2.000 KM
• Fizičko lice
iznos
200 KM
Namjena sredstava je sufinansiranje izgradnje i uređenja grobalja šehida i poginulih boraca,
zamjena nišana, manifestacija “Odbrana BiH-Igman 2012” i ostali tekući projekti.
B) RASHODI
Pozicije rashoda (konta klase 6) sastoje se iz tekućih rashoda (konta glavne kategorije610000) i to:
Ekon.kod
613000
614000
615000
615200
I
II
III
Opis
Izvršenje
2011.
Izdaci za materijal i usluge
87.527
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi
41.788
Kapitalni grantovi pojed.i neprofitnim
41.788
organ.
UKUPNI TEKUĆI RASHODI (I+II+III) 129.315
Izvršenje
2012.
97.895
9.655
9.655
107.550
Ukupni rashodi koji se odnose na finansiranje programa tekućeg karaktera i kapitalne grantove
su u 2012.godini u iznosu od 107.550 KM.
Izdaci za materijal i usluge
Na ovoj poziciji ostvaren je rashod u iznosu od 97.895 KM i to po vrsti troška:
1. Izdaci za komunalne usluge.........................................................................490 KM
2. Nabavka materijala....................................................................................1.350 KM
3. Izdaci za usluge prevoza i goriva............................................................27.336 KM
4. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme .................................................6.868 KM
5. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usl.platnog prometa.........................410 KM
7. Ugovorene i druge posebne usluge.........................................................61.441 KM
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge........................................97.895 KM
Navedeni izdaci se odnose na sljedeće programe tekućeg karaktera:
1. Organizovanje manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“.............. 82.776 KM
ostvareni
2.
3.
4.
Troškovi obilježavanja Dana državnosti BiH..................................
Troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji
Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači............................
Usluge prevoda na turski jezik Zbornika radova
5.
5.
Usluge elektronske obrade podataka ukopanih na ŠSM Kovači..
Troškovi platnog prometa...............................................................
„Jutra mirišu na Vas“...................................................................
5.982 KM
6.523 KM
1.210 KM
994 KM
410 KM
Shodno planu i programu rada Fonda za 2012.godinu Fond Memorijala je bio nosilac organizacije i
održavanja manifestacije «Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2012». U organizovanju i
sufinansiranju manifestacije učestvovali su i drugi nivoi vlasti. Detaljan pregled grantova drugih
nivoa vlasti s namjenom sufinansiranja manifestacije «Odbrana BiH - Igman 2012» dat je u
obrazloženju prihoda.
U skladu sa Odlukom direktora Fonda Memorijala broj 13-40-106/12 od 16.03.2012.godine
učesnici u organizaciji manifestacije doznačavali su finansijske potpore na donatorski račun Fonda
Memorijala odakle se i vršilo plaćanje troškova manifestacije kao što su: troškovi učesnika u
zvaničnom dijelu programa, troškovi izvođenja vjerskog programa, troškovi oglašavanja u pisanim i
elektronskim medijima, troškovi izrade i štampanja plakata, pozivnica i akreditacija, troškovi
štampanja bilborda, troškovi prevoza ratnih vojnih invalida i šehidskih porodica do Igmana,
iznajmljivanje eko kabina i sl.
Detaljan pregled troškova manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“ dat je u Finansijskom izvještaju
pododbora za finansije o utrošku sredstava za održavanje manifestacije „Odbrana BiH - Igman 2012“
koji je sastavni dio Izvještaja o održanoj manifestaciji.
Kapitalni grantovi
Sa ove pozicije utrošena su sredstva u iznosu od 9.655 KM i to za :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sufinansiranje izgradnje mezarja „Ravne bakije“ .................................
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja „Lokve“...............................
Sufinansiranje uređenja i izgradnje mezarja Stari Vitez-Ahmići...........
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja borcima
Modriče i Vukosavlja.............................................................................
Sufinaniranje uređenja i izgradnje mezarja u
Bosansko-podrinjskom kantonu............................................................
Uređenje mezara rhm Safeta Zajke......................................................
1.600 KM
1.600 KM
1.500 KM
1.600 KM
1.600 KM
1.755 KM
Projekti po tačkom od 1 do 5 finansirani su iz donacije BH Telecom-a u skladu sa Odlukom o donaciji
sredstava broj 00.1-1.2-2194-1/11 od 26.12.2011.godine.Projekat pod tačkom 6.finansiran je iz tekućeg
transfera Općine Novi Grad.
Rekapitulacija
1.Ukupno ostvareni prihodi .......................................................................95.594 KM
2.Ukupno ostvareni rashodi ....................................................................107.550 KM
3.Višak rashoda nad prihodima (deficit) za izvještajnu godinu................. 11.959 KM
Deficit u iznosu od 11.959 KM je pokriven iz viška prihoda prethodnih godina u iznosu od 4.162
KM , a ostatk od 7.794 iz akumuliranih sredstava prethodnih godina za kapitalne izdatke.
II IZVJEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU (Obrazac KIF)
Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju popunjen je na temelju prometa konta klase 8, jer
konta klase 8 ne iskazuju salda na kraju godine, niti predstavljaju bilansne pozicije.Korektivni
računi 819000 i 829000 imaju ulogu zatvaranja računa primitaka , odnosno računa izdataka koji se
knjiže na računima klase 8.
A) IZVORI FINANSIRANJA:
Ekon.kod
Opis
Izvršenje
2011.
812000
812100
812200
812300
Izvršenje
2012.
IZVORI FINANSIRANJA
KAPITALNI TRANSFERI
4.978
14.353
4.978
Kapitalni transferi iz inostranstva
Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
0
0
4.978
14.353
3.000
Kapitalni transferi od nevladinih izvora
0
11.353
812000 KAPITALNI TRANSFERI
Kapitalni transferi od nevladinih izvora ostvareni su u iznosu od 14.353 KM.
Radi se o sredstvima koja su uplaćena na donatorske račune Fonda Memorijala od strane međunarodnih
organizacija i domaćih pravnih i fizičkih lica s namjenom sufinansiranja nabavke stalnih sredstava
Uplate su izvršene od:
1.Međunarodne organizacije
2.Domaća pravna lica
3.Fizička lica
3.000 KM
11.283 KM
70 KM
B) KAPITALNI IZDACI
Ekon.kod
821000
821200
821300
821500
Opis
Izvršenje
2011.
KAPITALNI IZDACI
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH
SREDS
Nabavka građevina
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Izvršenje
2011.
8.842
8.842
19.087
19.087
2.992
5.850
16.016
3.071
-
Nabavka stalnih sredstva
Na ovoj poziciji utrošeno je 19.087 KM u izvještajnoj godini. Sredsva su utrošena kako slijedi:
1. Izgradnja Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači...........................16.016 KM
2. Nabavka informatičke opreme.......................................................................3.071 KM
Kapitalni izdaci ostvareni u 2012.godini su veći za 4.734 KM od osvarenih sredstava za finansiranje
kapitalnih izdataka i isti su pokriveni iz akumuliranih sredstava prošlih godina za kapitalne izdatke.
III GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA (Obrazac GIB)
Godišnji iskaz o izvršenju budžeta sadrži podatke o ukupnim tekućim prihodima, kapitalnim
primicima i kapitalnim transferima i ukupne tekuće rashode i kapitalne izdatke.
Ukupni višak rashoda nad prihodima ostvaren je u 2012.godini u iznosu od 16.690 KM, a sastoji se od
a) Višak rashoda nad prihodima izvještajne godine u iznosu od 11.959 KM
b) Višak kapitalnih izdataka nad kapitalnim primicima u iznosu od 4.734 KM.
Višak rashoda nad prihodima u iznosu od 16.690 KM je pokriven iz viška prihoda prethodnih godina (konto
591111) u iznosu od 4.162 KM, a iznos od 12.528 KM pokriven je iz akumuliranih sredstava prošlih godina
za kapitalne izdatke
IV SREDSTVA I IZVORI SREDSTAVA - BILANS STANJA
AKTIVA
A.Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe
Novčana sredstva
Fond je u bilansu stanja iskazao novčana sredstva na dan 31.12.2012.godine u iznosu od 345.037
KM, koja se odnose na novčana sredstva na donatorskim računima.
Novčana sredstva su u knjigovodstvenoj evidenciji iskazana kako slijedii:
Konto
Opis
111211 Oročena sredstva
Stanje
01.01.2012.
300.000
111219 Ostala izdvojena sredstva
21.579
111419 Ostali devizni računi
23.458
111
Novčana sreds.i plem.met.
362.770
Tekući promet
Duguje
Potražuje
-
39.312
23.458
109.952
109.952
Stanje
31.12.2012.
300.000
127.685
127.685
345.037
Na osnovu Ugovora broj 370001349-7/2011/SK od 12.01.2011.godine zaključenog sa Raiffeisen
bankom d.d.Sarajevo oročen je iznos od 300.000 KM na rok od 13 (trinaest) mjeseci.
Fond je na redovnom donatorskom KM računu kod Raiffeisen banke na datum bilansa raspolagao
gotovinom u iznosu od 20.232 KM
Na KM računu kod Turkish Ziraat bank Bosnia dd na dan 31.12.2011.godine bilo je raspoloživo 1.347 KM.
Na deviznim računima (EUR,USD) kod Raiffeisen banke na dan 31.12.2012.godine bilo je
raspoloživo 23.458 KM.
Ukupna aktiva iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2012.godine iznosi 345.037 KM
B.Stalna sredstva
Fond je u 2012.godinu izvršio nabavku stalnih sredstava u iznosu od 19.087 KM koja su finansirana iz
donatorskih sredstava i ista iskazana kao kapitalni izdatak u obrazcu KIF-a.Stalna sredstva u iznosu od
19.087 KM nabavljena u 2012.godini su, na osnovu dogovora sa Ministarstvom finansija Kantona Sarajevo
uknjižena u Glavnu knjigu Trezora Kantona Sarajevo i iskazana su u bilansu stanja Trezora Kantona
Sarajevo (uknjižena na klasu 0 i klasu 5), a zbog potrebe da se stalna sredstva iskazuju objedinjena bez
obzira na izvor finansiranja. Ova promjena je iskazana u obrazcu A - Ostali finansijski podaci.
PASIVA
A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazane su kratkoročne obaveze u iznosu od 593
KM, koje su izmirene u januaru 2013.godine. Iskazane kratkoročne obaveze odnose se na obaveze
prema fizičkom licu po osnovu ugovora o djelu.
C.Izvori stalnih sredstava
Izvori stalnih sredstava na dan 31.12.2012.godine su iskazani u iznosu od 344.444 KM,
a odnose se na:
- kapitalni grantovi od drugih razina vlasti (konto 511125)....................193 KM
- Izvori ostalih sredstava (konto 511131)........................................344.251 KM
Ukupna pasiva iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2012.godine iznosi 344.444 KM.
V IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (Obrazac NT)
Iskaz o novčanim tokovima popunjen je na sljedeći način:
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Prihodi izvještajne godine
Kapitalni transferi
A.Ukupni novčani primici (1+2)
Rashodi izvještajne godine
Stanje obaveza na početku godine
plus
Stanje obaveza na kraju godine
minus
Gotovinski izdaci
Nabavka kapitalnih sredstava
B.Ukupne novćane isplate (9+10)
Neto novčanie isplate (B-A)
minus
Saldo gotovine na početku godine
Saldo gotovine na kraju godine (13-12)
Sastavila:
Tanović Jasmina,dipl.ecc
Broj:13 -14-14- 29/13
Sarajevo, 25.02.2013.godine
95.594 KM
14.353 KM
109.947 KM
107.550 KM
1.636 KM
593 KM
108.593 KM
19.087 KM
127.680 KM
17.733 KM
362.770 KM
345.037 KM
NGO and Business Audit doo. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting usluge
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA,
MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA
ŽRTAVA GENOCIDA
REVIDOVANI FINANSIJSKI IZVJESTAJ ZA
2012 GODINU
Sarajevo, mart 2013.
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
SADRŽAJ
Strana
I
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
3
II
UVOD
4
III
CILJ REVIZIJE
6
IV
IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ REVIZIJI
7
V
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
8
POSLOVANJE PREKO JEDINSTVENOG RAČUNA
TREZORA KANTONA SARAJEVO
9
ZABILJEŠKE REVIZORA ZA IZVJEŠTAJE PREKO
JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA
12
6.1
Zabilješke uz Račun prihoda i rashoda
12
6.1.1
Prihodi
12
6.1.2
Rashodi
15
6.2
Zabilješke uz bilans stanja
21
6.2.1
Novčana sredstva
21
6.2.2
Kratkoročna potraživanja
21
6.2.3
Stalna sredstva
21
6.2.4
Kratkoročne obaveze i razgraničenja
22
6.2.5
Izvori sredstava
22
6.2.6
Zabilješke revizora o popisu sredstava, potraživanja i
obaveza
POSLOVANJE PREKO DONATORSKOG RAČUNA
23
29
7.1
ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE PO
DONATORSKIM RAČUNIMA
Prihodi i primici
30
7.2
Rashodi
32
7.3
Zabilješke uz Bilans stanja
34
PROVEDENE PROCEDURE I NALAZI
35
8.1
Sistem internih kontrola
35
8.2
Procedure nabavke
36
8.3
Isplata plata i drugih ličnih primanja
37
8.4
Operativni troškovi poslovanja
38
ZAVRŠNI KOMENTAR
39
VI
VII
VIII
24
2
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
I
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Upravi Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida (u daljem tekstu: Fond Memorijala)
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i
očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava
genocida za godinu koja je završila 31. decembra 2012. godine, a koji se sastoje od seta izvještaja o
finansijskom položaju: Bilans Stanja, Račun prihoda i rashoda, Iskaz o kapitalnim izdacima i
finansiranju, Posebni podaci o plaćama i broju zaposelnih, Godišnji izvještaj o investicijama za 2012.
godinu (INV-01), Iskaz o ostalim finansijskim podacima za godinu koja je završila na navedeni datum,
te sažetka značajnih računovodstvenih politika i drugih pripadajućih bilješki.
Odgovornost Uprave Fonda Memorijala za finansijske izvještaje
Uprava Fonda Memorijala je odgovorna za sastavljanje i fer prezentaciju priloženih finansijskih
izvještaja u skladu s Meñunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Ta odgovornost uključuje:
oblikovanje, uvoñenje i upravljanje internim kontrolama koje su važne za sastavljanje i fer prezentaciju
finansijskih izvještaja bez materijalno značajnih pogrešaka a koje su posljedica greške ili prevare; izbor
i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena koje su odgovarajuće
u danim okolnostima.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je izraziti nezavisno mišljenje o finansijskim izvještajima na temelju naše revizije.
Reviziju smo obavili u skladu sa Meñunarodnim standardima revizije kako je propisano od strane
Meñunarodne federacije računovoña. Navedeni standardi zahtijevaju da zadovoljavamo etičke zahtjeve
struke, te da provedemo reviziju na način kojim ćemo steći razumno uvjerenje da finansijski izvještaji
ne sadrže materijalno značajne pogreške.
Revizija uključuje postupke za prikupljanje revizijskih dokaza o iznosima i bilješkama u finansijskim
izvještajima. Odabrani postupci ovise o prosudbi revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno
značajnih pogrešaka u finansijskim izvještajima bilo da su nastale greškom ili uslijed prevare. U
procjeni rizika razmatrali smo interne kontrole koje su važne za sastavljanje i fer prezentaciju
finansijskih izvještaja kako bismo oblikovali revizorske postupke koji odgovaraju okolnostima, ali ne u
svrhu iskazivanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola.
Mišljenje revizora
Prema našem mišljenju utemeljenom na našoj reviziji, prethodno navedeni finansijski izvještaji
prikazuju realno i objektivno u svim značajnim pitanjima finansijski položaj Fonda Kantona
Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i
spomen obilježja žrtava genocida na dan 31. decembra 2012. godine, te rezultate poslovanja і
izvršenje Finansijskog plana za 2012. godinu, i u skladu su sa propisima o računovodstvu i
finansijskom izvještavanju u javnom sektoru.
Sarajevo, mart 2013. godine
NGO and Business Audit, d.o.o. Sarajevo
__________________________
Ismeta Čardaković, ovlašteni revizor
______________________
Šejla Jakupovic, direktor
3
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
II UVOD
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih
centara i spomen obilježja žrtava genocida
Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca (u daljem tekstu:
Fond) osnovan je 24.07.1997. godine na osnovu Odluke o osnivanju Fonda ”Službene novine Kantona
Sarajevo”, br.14/97). Od dana donošenja Odluke o osnivanju do 31.12.2011. godine vršene su izmjene i
dopune Odluke, i to:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda 01.10.2001. (”Sluzbene novine
Kantona Sarajevo”, br.24/01)
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Fonda (”Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, br.29/03)
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda (”Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, 16/04,
prečišćen tekst Odluke u (”Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, br 28/04).
Ovom Odlukom su utvrñeni poslovi i zadaci Fonda, način upravljanja Fondom, sredstva za rad
Fonda, stručni i administrativni poslovi Fonda i druga pitanja od značaja za Fond.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Fonda (”Sluzbene novine Kantona Sarajevo”, br
9/06).
Ovom odlukom mijenja se naziv Fonda i glasi: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje
grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda („Sluzbene novine Kantona
Sarajevo“, br 31/07) regulisu se pitanja razrješenja direktora i članova Upravnog odbora i prije
isteka mandata, kao i pitanja i procedure usvajanja izvjestaja Fonda memorijala.
Fond obavlja sljedeće poslove i zadatke:
Prikuplja sredstva za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca;
Koordinira rad sa vjerskim zajednicama, boračkim udruženjima, udruženjima šehidskih
porodica, Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskih spomenika i poduzima
zajedničke mjere u cilju zaštite i sprječavanja devastacije grobalja šehida i poginulih boraca;
Brine se o uspostavljanju adekvatnih obilježja na groblju šehida i poginulih boraca;
Ureñuje, održava i izgrañuje predviñene grañevinske i hortikulturne sadržaje na grobljima
šehida i poginulih boraca i pojedinim grobnim mjestima poginulih pripadnika Oružanih snaga
RBiH;
Organizuje i provodi aktivnosti u cilju obezbjeñivanja sredstava za izgradnju, zaštitu i očuvanje
mezarja šehida i poginulih boraca kao i aktivnosti i manifestacije u cilju podizanja moralne
svijesti o potrebi očuvanja spomena na šehide i poginule borce;
Koordinira sa nadležnim institucijama i tijelima i planira, izgrañuje i održava prikladna spomen
obilježja na mjestima stradanja žrtava genocida i pripadnika oružanih snaga RBiH iz perioda
'92.-'95. godine;
Koordinira sa naučnoistraživačkim institucijama u poslovima prikupljanja sredstava, pripreme i
izdavanja publikacija, audio i video zapisa, knjiga, naučnih radova, kao i drugih aktivnosti i
poslova vezanih za izgradnju, zaštitu i očuvanje mezarja/grobalja šehida i poginulih boraca,
memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida.
Organi upravljanja i rukovoñenja Fondom Memorijala KS
Upravni odbor
Prema Odluci Skupštine Kantona Sarajevo od 30.06.2004.godine Upravni odbor Fonda sastoji se od
pet članova. («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 16/04).
Dana 21.04.2011.godine Vlada Kantona Sarajevo je imenovala Rješenjem novi saziv i to predsjednika i
članove Upravnog odbora Fonda sa mandatom od 4 (četiri) godine u sastavu:
4
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
1. Elvedin Žiško – predsjednik,
2. Bego Selimović – član,
3. Senad Alić – član,
4. Fedina Ljubunčić – član ispred Fonda Memorijala,
5. Osman Smajlović – član ispred Ministarsva za boračka pitanja.
U izvještajnom periodu organizovano je i održano 8 (osam) redovnih i 1 (jedna) vanredna sjednica
Upravnog odbora. Doneseno je 25(dvadesetpet) odluka, 3 (tri) zaključka i 10 (deset) ostalih akata
Upravnog odbora. Svi doneseni akti Upravnog odbora su realizirani.
Fond Memorijala ima Poslovnik o radu Upravnog odbora u kojem su definirana ovlaštenja predsjednika
i članova Upravnog odbora, te ostale odredbe koje se odnose na rad Upravnog odbora, u skladu sa
opštim aktima i Statutom Fonda.
Rukovoñenje Fondom Memorijala KS
Fond predstavlja i zastupa direktor Fonda kojeg imenuje Upravni odbor na osnovu javnog konkursa, uz
saglasnost Vlade Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici odražanoj 27.07.2009.
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 24/09) dala saglasnost svojom Odlukom Upravnom odboru
Fonda, da se na mjesto Direktora Fonda Memorijala KS imenuje Nurudin Džiho na period od četiri
godine.
Fond ima Statut kojim se regulišu poslovi i zadaci Fonda, upravljanje Fondom, sredstva Fonda,
obavljanje stručnih i administartivnih poslova Fonda i ostala pitanja.
Organizacija i sistematizacija poslova Fonda regulisana je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
Fonda. Ovim Pravilnikom se utvrñuju organizacione jedinice Fonda i njihov djelokrug, raspored
poslova i zadataka na službenike i namještenike i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i
izvršavanje funkcija Fonda, u skladu sa važećim propisima.
Struktura i broj zaposlenih
Broj zaposlenih na bazi sati rada na dan 31.12.2012. bio je 60.
Kvalifikaciona
struktura
VSS
VSS
VSS
VSS
VŠS
SSS
SSS
SSS
NSS
UKUPNO
Broj zaposlenih na dan
31. 12.2012.godine
Koeficijent
složenosti
1
1
4
7
1
1
7
36
2
60
3,03
2,92
2,70
2,02
1,64
1,48
1,46
1,39
1,15
5
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
III CILJ REVIZIJE
Cilj revizije finansijskih izvještaja za 2012. godinu je da omogući revizoru da izrazi mišljenje o tome da
li su finansijski izvještaji pripremljeni, u svakom značajnom pogledu u skladu sa meñunarodnim
računovodstvenim standardima i važećom zakonskom regulativom. Cilj revizije je utvrditi:
Da li finsnsijski izvještaji odražavaju tačan i istinit prikaz poslovanja za budžetsku godinu;
Da li se korištenje sredstava vrši u skladu sa propisima i sporazumima i za svrhe za koje su
utvrñene tim propisima i sporazumima;
Da li sistem internih kontrola funkcioniše, kako bi obezbijedio očuvanje materijalnih sredstava,
ispunjavanje zacrtanih ciljeva, poštivanje zakonske regulative i istinito i fer izvještavanje Fonda
Memorijala KS.
Revizija je planirana i izvršena sa ciljem pribavljanja realne osnove za izražavanje mišljenja da li
finansijski izvještaji odražavaju tačan i istinit prikaz poslovanja tokom godine i stanja na kraju godine.
6
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
IV IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ REVIZIJI
Proveli smo reviziju finansijskih izvještaja Fonda Memorijala Kantona Sarajevo na dan 31.12.2012.
godine u periodu od 12.03.-15.03.2012. godine. Revizija je provedena u prostorijama Fonda
Memorijala u ul. Širokac 22, u prisustvu ovlaštenih predstavnika od strane Fonda Memorijala.
Za ove izvještaje odgovoran je menadžment Fonda Memorijala. Naša odgovornost se svodi na
izražavanje mišljenja o tim finansijskim izvještajima na temelju provedene revizije.
Tim za reviziju koji čine ovlašteni revizor Ismeta Čardaković, dipl.oec. i asistenti revizora Sejla
Jakupovic dipl.oec. i Alija Ramović dipl.oec. je primijenio procedure na temelju uzorka (FBiH standard
revizije 230, 320, 520 i 530) i dokazne testove na dokumentaciji Fonda Memorijala, u različitim
procentima uzorka, ovisno od nivoa značajnosti bilansnih pozicija.
Osnova prezentacije finansijskih izvještaja
Fond Memorijala vodi svoju knjigovodstvenu evidenciju i sastavlja računovodstvene iskaze u skladu sa
meñunarodnim računovodstvenim standardima (IAS) odnosno u skladu sa meñunarodnim standardima
finansijskog izvještavanja ( IFRS) i sljedećim propisima:
• Zakon o budžetskim proračunima u FBiH,
• Zakon o izvršenju budžeta Kantona Sarajevo za 2012,
• Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine,
• Pravilniku o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH,
• Zakon o finansijskom poslovanju FBiH,
• Ostalih zakonskih i podzakonskih akata.
Fond Memorijala svoje finansijsko poslovanje vrši preko Jedinstvenog računa trezora i putem donatorskog
računa. Zbog te činjenice, Fond Memorijala sastavlja dva posebna godišnja obračuna.
Obračun za poslovanje preko Jedinstvenog trezora KS vrši se uz odreñena prilagoñavanja u skladu sa
Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu bužeta FBiH, i to :
•
•
•
•
Nepopunjavanje Izvještaja o gotovinskim tokovima i Godišnjeg iskaza o izvršenju budžeta;
Nepopunjavanje dijela Računa prihoda i rashoda koji se odnosi na prihode;
Nepopunjavanje dijela Iskaza o kapitalnim izdacima i finansiranju koji se odnosi na kapitalne
primitke;
Odreñene specifičnosti kod popunjavanja Bilansa stanja, koji nije uravnotežen.
Finansijski izvještaji i sa njima povezane zabilješke predstavljeni su u konvertibilnim markama. Fond
Memorijala ima Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama ali i direktno primjenjuje važeće
propise, te konkretizaciju poslovnih aktivnosti reguliše odlukama.
7
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
V FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
Fond Memorijala sastavlja dva odvojena godišnja finansijska izvještaja, za poslovanje preko Jedinstvenog
računa trezora i za poslovanje putem donatorskih računa Fonda. Godišnji izvjestaji se podnose Ministarstvu
finansija Kantona Sarajevo i Ministartvu za boračka pitanja Kantona sarajevo, kao resornom ministarstvu, a
sve u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta FBiH i Uputstvom
Ministarstva finansija KS o načinu izrade Godišnjeg obračuna za 2012. godinu.
Takoñer, Fond Memorijala podnosi dva odvojena seta izvještaja Fonda (za poslovanje preko Jedinstvenog
računa trezora i za poslovanje putem donatroskih računa Fonda) nadležnoj jedinici AFIP Agenciji za obradu i
ovjeru finansijskih godišnjih izvještaja.
Oba finansijska izvještaja za 2012 godinu su bila predmet revizije.
8
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
POSLOVANJE PREKO JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO
RAČUN PRIHODA I RASHODA na dan 31.12. 2012. godine
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
600000
610000
611000
611100
611200
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614000
614200
615000
615200
616000
680000
700000
710000
720000
730000
780000
Prethodna
godina
4
1.668.500
1.668.500
Tekuća
godina
5
2.108.185
2.108.185
Index
(5/4)
6
126,35%
126,35%
103
104
814.954
670.627
1.168.095
991.748
143,33%
147,88%
105
144.727
176.347
121,85%
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
Ugovorene usluge
Tekući grantovi
Grantovi pojedincima
106
107
108
109
110
111
112
113
114
70.899
367.148
5.944
14.184
33.804
39.194
13.445
0
85.530
104.178
395.075
3.959
19.736
37.132
46.443
13.450
117
76.690
146,94%
107,61%
66,60%
139,14%
109,84%
118,50%
100,04%
0,00%
89,66%
115
116
117
119
9.337
165.710
0
0
10.126
187.423
0
0
Kapitalni grantovi
Kapitalni grantovi pojedincima i
neprofitnim organizacijama
Izdaci za kamate i ostale naknade
B Doznake nižim potrošačkim
jedinicama
II PRIHODI
A Prihodi od poreza
B Neporezni prihodi
C Tekuće potpore (grantovi)
D Prihodi iz budžeta
VIŠAK / MANJAK PRIHODA NAD
RASHODIMA
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA
VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA
126
415.499
440.836
108,45%
113,10%
0,00%
0,00%
106,1
0%
128
130
415.499
0
440.836
0
106,10%
0,00%
135
136
137
154
171
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
177
178
179
0
0
1.668.500
0
0
2.108.185
0,00%
0,00%
126,35%
Pozicija
2
I RASHODI
A Tekući rashodi
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih i
skupštinskih zastupnika
AOP
3
101
102
9
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
BILANS STANJA na dan 31.12.2012. godine
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
Pozicija
2
AOP
3
Prethodna
godina
4
Tekuća
godina
5
184
185
187
4.200
0
4.200
1.157.922
0
2.305
27569,57%
0,00%
54,88%
188
193
194
195
8.369.330
8.856.939
487.609
1.155.617
8.886.891
9.459.394
572.503
0,00%
106,18%
106,80%
117,41%
196
8.369.330
8.886.891
100,00%
0
0
0,00%
202
204
0
8.373.530
0
10.044.813
0,00%
119,96%
205
206
209
211
212
216
217
223
584.284
497.378
86.906
1.157.922
451.782
99.283
606.857
0
8.886.891
8.886.891
10.044.813
198,18%
90,83%
114,24%
0,00%
0,00%
106,18%
106,18%
112,19%
Index (5/4)
6
I AKTIVA
100000
+
200000
110000
130000
160000
000000
011000
011900
0110119
020-029
0310319
300000
310000
340000
390000
400000
500000
510000
A Gotovina, kratkoročna
potraživanja, razgraničenja i zalihe
Novčana sredstva i plemeniti metali
Kratkoročna potraživanja
Finansijski i obračunski odnosi sa
drugim povezanim jedinicama
B Stalna sredstva
Stalna sredstva
Ispravka vrijednosti
Neotpisana vrijednost stalnih
sredstava
Neotpisana vrijednost dugoročnih
plasmana
Neotpisana vrijednost vrijedon.papira
UKUPNA AKTIVA
II PASIVA
A Kratkoročne obaveze i
razgraničenja
Kratkoročne tekuće obaveze
Obaveze prema djelatnicima
Kratkoročna razgraničenja
B Dugoročne obaveze i razgraničenja
C Izvori sredstava
Izvori stalnih sredstava
UKUPNA PASIVA
197+198
0
8.369.330
8.369.330
8.953.614
10
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
ISKAZ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU za period 01.01.-31.12.2012
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
821000
821200
821300
821500
821600
822000
823000
811000
812000
813000
814000
815000
788000
Pozicija
2
KAPITALNI IZDACI
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka grañevina
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
Pozajmljivanje i učešće u dionicama
Otplate dugova
IZVORI FINANSIRANJA
Kapitalni primici
Kapitalni grantovi
Primljene otplate danih zajmova i povrat
učešća u kapitalu
Dugoročni krediti i zajmovi
Kraktoročni krediti i zajmovi
Doznake za kapitalne izdatke
AOP
3
224
225
227
228
230
231
232
240
244
245
250
Prethodna
godina
4
1.056.006
1.056.006
1.012.055
18.952
24.999
0
0
0
0
0
0
Tekuća
godina
5
583.339
583.339
274.984
202.520
31.739
74.096
0
0
0
0
0
Index
(5/4)
6
55,24%
55,24%
27,17%
1068,57%
126,96%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
253
261
265
269
11
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
VI ZABILJEŠKE REVIZORA ZA IZVJEŠTAJE PREKO JEDINSTVENOG RAČUNA
TREZORA
6.1. Zabilješke uz Račun prihoda i rashoda
6.1.1. Prihodi (2.537.183 KM)
U toku revidiranog perioda, Fond Memorijala je planirao i ostvario prihode u ukupnom iznosu
od 2.537.183 KM kako slijedi
Svi iznosi su u KM
R.
br.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Opis
Ek.kod
2.
720000
722631
730000
732112
732115
732116
733112
780000
781100
781200
781300
781400
781500
788100
4.
2.729.574
5.068
5.068
Plan za
2012.
Zakonski
budžet
5.
3.688.154
-
243.892
8.500
20.000
176.002
39.900
2.480.614
1.198.611
814.954
70.899
312.758
245.997
1.036.006
992.055
992.055
18.952
4.980
5.982
7.990
24.999
-
Izvršenje
2011.
3.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (2+4+9)
NEPORESKI PRIHODI
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
TEKUĆI TRANSFERI (Transf. i donac)
(5+6+7+8)
Primljeni tekući transferi od Federacije
Primljeni tekući transferi od Gradova
Primljeni tekući transferi od Općina
Donacije od pravnih lica
PRIHODI IZ BUDŽETA ( 10+14+15+16)
Prihodi iz Budžeta za tekuće izdatke
Bruto plaće i naknade troškova zaposleni
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i naknade
Tekući transferi
Kapitalni transferi
Nabavka stalnih sredstava
Nabavka grañevina :
- Sred.za izgradnju kompleksa Kovači
Nabavka opreme
- Oprema za Fond
- Oprema za ŠSM Kovači
- Oprema za Ratnu džamiju Igman
Nabavka stalnih sredst.u obliku prava
- Izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija i investiciono održav.
- Sanac.spom.obilježja iz NOB-a
- Sanac.spom.obilj.iz perioda odbram.
oslobodilačkog rata 1992-1995
Izvršenje
2012.
Index
6:4
Index
6:5
6.
2.537.183
345
345
7.
92,95
6,81
6,81
8.
68,79
-
211.028
35.000
153.256
22.772
3.477.126
1.536.900
1.040.900
90.400
405.600
100
310.000
1.630.127
1.100.127
1.100.127
385.500
58.000
317.500
10.000
55.000
206.559
30.531
153.256
22.772
2.330.279
1.470.391
1.028.522
89.523
352.346
287.080
572.808
274.984
274.984
202.520
56.687
137.452
8.381
31.739
84,69
152,66
87,08
57,07
93,94
122,67
126,21
126,27
112,66
116,70
55,29
27,72
27,72
1.068,59
1.138,29
2.297,76
104,89
126,96
97,88
87,23
100,00
100,00
67,02
95,67
98,81
99,03
86,87
92,61
35,14
25,00
25,00
52,53
97,74
43,29
83,81
57,71
89.500
21.500
68.000
63.565
13.953
49.612
-
71,02
64,90
72,96
Ukupni prihodi Fonda Memorijala planirani u 2012.godini su u visini od 3.688.154 KM. Ostvareni
ukupni prihodi Fonda Memorijala u 2012.godini iznose 2.537.183 KM, što je manje od planiranih
prihoda za 1.150.972 KM, odnosno 68,79% planiranih prihoda u 2012.godini, a 92,95% ukupno
ostvarenih prihoda u 2011.godini.
720000 Neporezni prihodi
Na kontu 722631 iskazuju se vlastiti prihodi budžetskih korisnika. Fond Memorijala je, kao neprofitna
upravna institucija, na ovom kontu iskazuje prihod od prodaje ulaznica za objekat Tunel spasa i prihod
12
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
od pružanja usluga po osnovu ustupanja tenderskih dokumentacija kod otvorenih postupaka dodjele
ugovora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.
U skladu sa Uredbom o izmjeni uredbe o utvrñivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
(“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 34/12) Fondu Memorijala je, u okviru oblasti boračke
zaštite, omogućeno ostvarivanje i korištenje vlastitog prihoda od prodaje ulaznica.
Ukupno ostvaren prihod po ovom osnovu iznosi 448.003 KM, od čega 447.603 KM od prodaje ulaznica
za objekat Tunel spasa, a 400 KM od ustupanja tenderskih dokumentacija.
730000 Tekući transferi (211.028 KM)
Tekući transferi obuhvataju primljene transfere od drugih nivoa vlasti i donacije od pravnih lica.
a) Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti (188.256 KM)
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine ostvareni su tekući transferi drugih nivoa vlasti u iznosu od
188.256 KM koji nisu planirani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu i to:
Iznos
u KM
Red.br.
Naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Grad Sarajevo
Općina Stari Grad
Općina Centar
Općina Novi Grad
Općina Ilidža
Općina Hadžići
UKUPNO
35.000
49.500
30.000
35.000
10.000
28.756
188.256
U skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu, primljeni tekući
transferi su Odlukama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo unešeni u Budžet Kantona Sarajevo za
2012.godinu i evidentirani u razdjelu 13- Ministarstva za boračka pitanja, glava 02, potrošačka jedinica
0001-Fond Memorijala, na pozicijama rashoda u skladu sa ugovorenom namjenom sredstava.
Od ukupno doznačenih transfera drugih nivoa vlasti, iznos od 4.469 KM (dio sredstava Grada Sarajeva)
nije utrošen u 2012.godini, te je u skladu sa zakonskim propisima prenešen kao neutrošeni prihod preko
konta razgraničenja (391111) u 2013.godinu.
b) Donacije od pravnih lica (22.772 KM)
Po ovom osnovu ostvaren je prihod u iznosu od 22.772 KM. Radi se o primljenoj donaciji koja je
doznačena Fondu Memorijala od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za sufinansiranje
javnih radova po osnovu radnog angažovanja nezaposlenih osoba u oblasti ureñenja okoline i izgradnje
infrastrukture – Projekat čišćenja i održavanja grobalja šehida i poginulih boraca.
Na osnovu Odluka Ministarstva finansija Kantona Sarajevo primljena sredstva po osnovu donacije u
ukupnom iznosu od 22.772 KM unešena su u Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu i evidentirani
u razdjelu 13 - Ministarstva za boračka pitanja, glava 02, potrošačka jedinica 0001-Fond Memorijala, na
pozicijama rashoda u skladu sa ugovorenom namjenom sredstava.
13
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
78000 Prihodi iz Budžeta Kantona Sarajevo
U Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu za Fond Memorijala bila su odobrena (planirana) ukupna
sredstva u iznosu od 3.477.127 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo. Ukupno planirana i odobrena
sredstva se sastoje od sljedećeg:
Opis
1. Usvojeni Budžet za 2012.godinu
2. Preraspodijeljena sredstva sa razdjela 13010001-Ministarstvo za
boračka pitanja KS na razdjel 13020001- Fond Memorijala
3. Neutrošena kreditna sredstva iz prethodnih godina
Ukupno
Iznos u KM
2.792.800
354.300
330.027
3.477.127
U skladu sa Zakonom o izvšenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu sredstva navedena pod
rednim brojevima od 1, 2 i 3 su preraspodjeljena, odnosno unijeta u Budžeta Kantona Sarajevo za
2012.godinu i evidentirana u razdjelu 13 - Ministarstvo za boračka pitanja, glava 02, potrošačka
jedinica 0001-Fond Memorijala, u skladu sa ugovorenom namjenom, na odgovarajuće pozicije rashoda
odlukama ministra finansija.
Struktura prihoda ostvarenih iz Budžeta Kantona Sarajevo je data u sljedećoj tabeli:
Opis
Iznos u KM
1. Prihoda za finansiranje bruto plaća i naknada troškova zaposlenih
1.028.522
2. Prihoda za finansiranje doprinosa poslodavca
3. Prihoda za finansiranje izdataka za materijal i usluge
4. Tekući transferi
5. Kapitalni transferi
89.523
352.346
0
287.080
6. Prihoda iz Budžeta za nabavku stalnih sredstava
572.808
UKUPNO
2.330.279
14
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
6.1.2. Rashodi (2.691.523 KM)
U toku revidiranog perioda, Fond Memorijala je planirao i izvršio izdatke u ukupnom iznosu
od 2.691.523 KM, kako slijedi:
Svi iznosi su u KM
R.b
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Konto
2.
Index
6:4
7.
99
133
Index
6:5
8.
73
106
1.168.095
991.748
176.347
37.523
143
148
122
132
112
115
98
100
76.584
17.200
22.551
100.900
24.600
4.100
13.400
99.056
24.070
4.061
11.637
129
140
52
98
98
99
87
Doprinosi poslod. i ostali dop.
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi u zemlji i inostranstvu
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za komunalne usluge Fonda
Održavanje grob.mjesta šehida i
pog.boraca
Troškovi red.mjeseč.odvoza smeća sa
šeh.m
70.899
367.148
5.944
14.184
33.804
11.108
15.496
90.400
447.871
7.500
22.800
37.280
14.200
15.880
104.178
395.075
3.959
19.736
37.132
14.060
15.872
147
108
67
139
110
127
102
115
88
53
87
100
99
100
7.200
7.200
7.200
100
100
Nabavka materijala
Nabavka materijala za potrebe Fonda
Nabavka i zamjena zastava i jarbola na
mez.
39.194
25.196
13.988
49.000
30.000
19.000
46.443
27.477
18.966
119
109
136
95
92
100
613600
613700
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
13.445
85.530
16.000
800
85.844
13.450
117
76.688
100
90
84
14
89
DBI001
Izdaci za tekuće održavanje Fonda
16.000
9.950
84
62
DBI001
Tekuće održavanje i čišć. grob.šeh.i
pog.bo
Ispravljanje i sanacija nišana
11.800
48.825
24.905
44.844
41.795
86
93
25.000
24.943
100
100
611100
611200
611224
611225
611227
612000
613000
613100
613200
613300
DBE001
DBE002
DBE003
613400
DBF001
11.
DBF002
12.
13.
613500
14.
A. TEKUĆI RASHODI
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća
Naknade troškova zaposlenih
Naknade trošk. prevoza na posao i sa
posla
Naknade za topli obrok
Naknade za regres za godišnji odmor
Otpremnine zbog odlaska u penziju
Naknade u slučaju smrti i teže
invalidnosti
5.
3.688.154
Izvršenje
2012.
6.
2.691.523
1.667.348
1.579.172
1.040.900
860.300
180.600
37.600
611221
10.
3.
UKUPNI RASHODI I IZDACI
Plan za 2012.
Zakonski
budžet
814.954
670.227
144.727
28.392
611000
611211
6.
7.
8.
9.
Naziv
Izvršenje
2011.
4.
2.724.506
1.253.001
DBI003
15
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
R.b
1.
Konto
2.
15.
613800
613900
DBK001
DBK002
16.
DBK003
DBK004
17.
18.
19.
614000
20.
DBU001
21.
821000
22.
821200
614200
615000
615200
DBX001
821300
23.
DBX007
DBX008
DBX004
24.
821500
821600
25.
DBX005
DBX006
Naziv
3.
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
uslug. platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
Ugovorene i druge posebne usluge
Fonda
Obilježav.godišnjica i bitnih datuma iz
92-95
Izrada prezentacionih materijala Fonda
Posebna nak. na doh.za zašt.od prir.i
dr.nesr.
B. TEKUĆI GRANTOVI
Grantovi pojedincima
C. KAPITALNI GRANTOVI
Kapitalni grantovi pojedin.i neprof.
organiz
Sredstva za šehidska groblja i
grob.pog.bor
D. IZDACI ZA NABAVKU
STALNIH SREDSTVA
Izvršenje
2011.
4.
Plan za 2012.
Zakonski
budžet
5.
Izvršenje
2012.
6.
Index
6:4
7.
Index
6:5
8.
9.337
165.710
96.250
12.000
216.647
104.147
10.126
187.423
103.484
108
113
108
84
87
99
29.864
21.500
20.523
69
95
37.835
1.761
88.000
3.000
60.063
3.353
159
190
68
112
415.499
100
100
463.756
440.836
106
95
415.499
463.756
440.836
106
95
1.056.006
1.645.127
583.339
55
35
1.012.055
1.100.127
274.984
27
25
18.952
385.500
202.520
1.015
53
4.980
7.990
58.000
10.000
56.687
8.381
1.138
105
98
84
5.982
317.500
137.452
2.298
43
24.999
55.000
31.739
127
58
-
104.500
74.096
-
71
-
36.500
24.484
-
67
-
68.000
49.612
-
73
Nabavka grañevina
Sredstva za izgradnju ŠSM Kovači
Nabavka opreme
Nabavka opreme za Fond
Nabavka opreme za Ratnu džamiju
Igman
Nabavka opreme za ŠSM Kovači
Nabavka stalnih sredst. u obliku prava
Izrada projektne dokumentacije
Rekonstrukcija i investiciono
održavanje
Sanacija spomen obilježja iz perioda
NOB
Sanacija spomen obilježja iz perioda
92-95
Ukupni rashodi Fonda planirani su u 2012.godini u visini od 3.688.154 KM, a u periodu 01.01.31.12.2012.godine ostvareni su u iznosu od 2.691.523 KM, što je 72,98 % od plana za 2012.godinu,
odnosno 98,79% izvršenja rashoda u 2011.godini.
Tekući izdaci
Tekući izdaci planirani su u 2012.godini u iznosu od 1.579.171 KM, a izvršeni su u iznosu od
1.667.348 KM, što je 105,58% planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 133,07% od ostvarenja
ovih izdataka u 2011.godini.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćne razlike plaća i naknade plaća, u Ministarstvu
finansija je obračunata razlika na poziciji bruto plaća i naknada plaća i poziciji doprinosa poslodavca
16
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
za 2012.godinu i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja. Iz navedenog razloga ukupni
tekući izdaci su veći od planiranih za 2012.godinu, odnosno došlo je do probijanja budžeta u okviru
tekućih izdazaka.
Vezano za ekonomsku potkategoriju 613000 - Izdaci za materijal i usluge bitno je napomenuti sljedeće:
• na ovoj poziciji su iskazani, pored troškova koji su neophodni za funkcionisanje Fonda, i
troškovi koji su vezani za realizaciju tekućih programa Fonda Memorijala, a koji su kao
djelatnost Fonda sadržani u samoj Odluci o osnivanju Fonda Memorijala.
• preuzimanjem Ratne džamije na planini Igman na korištenje, zaštitu i održavanje povećala se i
potreba za sredstvima na pozicijama izadataka za materijal i usluge i to od pozicije 613200613900.
Izvršenje pojedinih vrsta rashoda u okviru pozicije Tekući rashodi je kako slijedi:
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih
Bruto plaće i naknade plaća ostvareni su u izvještajnom periodu u iznosu od 991.748 KM odnosno
115,28 % planiranih sredstava u 2012.godini.
Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati u periodu 01.01.-31.12.2012.godine je bio 55. Broj
zaposlenih na dan 31.12.2012.godine je bio 60.
Kako bi se izbjegle dalje tužbe po osnovu neisplaćene razlike plaća i naknada plaća, u Ministarstvu
finansija je obračunata razlika za 2012.godinu u iznosu od 154.685 KM uključujući i razliku doprinosa
poslodavca i ista je prikazana na teret kratkoročnih razgraničenja. Kako ova sredstva nisu planirana u
budžetu na poziciji plaća i poziciji doprinosa poslodavca došlo je do probijanja budžeta na pomenutim
pozicijama. Zbog ukalkulisane navedene razlike, izvršenje je veće u odnosu na planirana sredstva,
mada je za „redovne izdatke“ utrošeno manje sredstava nego što je bilo planirano. Iz navedenog razloga
i izvršenje u 2012.godini je znatno veće nego u prethodnoj godini.
Obračun plaća i isplata za uposlenike Fonda Memorijala se vrši u Ministarstvu finansija Kantona
Sarajevo – Služba za centralizovani obračun plaća, koji je unificiran za sve budžetske korisnike u
pogledu koeficijenata i osnovice za obračun plaća.
Fond Memorijala je u periodu 01.01.-31.12.2012.godine prilikom obračuna plaća vršio i obračun
naknada za noćni rad za zaposlenike u Odjeljenu za zaštitarske i protokolarne poslove, u okviru kojeg
je formirana Služba za unutrašnju zaštitu. U okviru Službe za unutrašnju zaštitu predviñena je 24časovna tehnička i fizička zaštita,što podrazumijeva i noćni rad, te samim tim i obračun i isplaćivanje
naknade po osnovu noćnog rada.
Svi iznosi su u KM
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Opis
UKUPNO
Ukupne neto plaće i naknade
Neto plaće
Neto naknade
Ukupni porez na plaće i naknade
Porezi na plaće
Porezi na naknade
Ukupni doprinosi iz plaća i naknada
Doprinosi na teret zaposlenih-plaće i naknade
Za invalidsko penzioni fond
Za zdravstveno osiguranje
Za osiguranje od nezaposlenosti
Za ostale doprinose
AOP
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
Prethodna
godina
741.126
455.158
332.199
122.959
0
0
0
285.968
215.069
117.941
86.721
10.407
1
Tekuća
godina
1.095.925
674.796
510.218
164.578
0
0
0
421.129
316.951
173.812
127.803
15.336
1
17
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Red.br.
14
15
16
17
18
19
Opis
Ukupni doprinosi poslodavca na plaće i
naknade
Za invalidsko penzioni fond
Za zdravstveno osiguranje
Za osiguranje od nezaposlenosti
Za ostale doprinose
Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati
AOP
283
284
285
286
287
288
Prethodna
godina
70.899
39.679
27.751
3.469
0
44
Tekuća
godina
104.178
58.169
40.897
5.112
0
55
Popunjavanje radnih mjesta i upošljavanje novih zaposlenika Fond Memorijala je vršio samo na
osnovu stvarnih potreba a u skladu sa zaključcima Vlade Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu.
Nakon usvojanja Elaborata o preuzimanju „Tunela spasa Dobrinja-Butmir kao kulturno-historijske i
turističke destinacije“ u izvještajnom periodu izvršena je i popuna upražnjenih radnih mjesta u
Odjeljenju za očuvanje i njegovanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 sa 3 izvršioca i
to 2 sa visokom stručnom spremom i 1 sa srednjom stručnom spremom.
Takoñer, nakon što je data saglasnost Fondu Memorijala da vrši korištenje, zaštitu i održavanje Ratne
džamije na Igmanu, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu izvršen
je prijem još jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom za potrebe obezbjeñenja i zaštite
Ratne džamije na planini Igman.
U periodu 01.01.-31.12.2012. godine Fond Memorijala je zaposlio 14 pripravnika sa VSS na period
od jedne godine i to preko JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.
Naknade troškova zaposlenih izvršene su u iznosu od 176.347 KM, što je 97,65% odobrenih
sredstava za 2012.godinu, odnosno 121,85% izvršenja ovih izdataka u 2011.godini.
Prema propisima u ovu grupu troškova spadaju: topli obrok, prevoz radnika na posao, regres za godišnji
odmor, otpremnine, jubilarne nagrade i pomoći.
Po ovom osnovu isplaćeno je:
Opis
1.Naknade za prevoz sa posla i na posao
2.Naknade za topli obrok
3.Regres za godišnji odmor
4. Otpremnine zbog odlaska u penziju
4.Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti
UKUPNO
Iznos u KM
37.523
99.056
24.070
4.061
11.637
176.347
612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Po ovom osnovu izvršeni su rashodi u iznosu od 104.178 KM, što je 115,24% planiranih sredstava za
2012.godinu, odnosno 146,94 % izvršenja ovih troškova u 2011.godini. Izvršeni rashodi ukjlučuju i
obračun razlike doprinosa poslodavca , vezano za pomenuti obračun razlike plaća i naknada plaća.
613000- Izdaci za materijal i usluge
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge u izvještajnom periodu iznose 395.075 KM, što je
88,21% od odobrenih sredstava za ovu namjenu u 2012.godini, odnosno za 7,48% više od ostvarenja
ovih izdataka u 2011.godini.
18
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Izdaci za materijal i usluge odnose se na:
R.br.
Opis
Iznos u KM
1
Putni troškovi u zemlji i inostrastvu
3.959
2
Izdaci za energiju
19.736
3
Izdaci za komunalne usluge
37.132
4
Nabavka materijala
46.443
5
Izdaci za usluge prevoza i goriva
13.450
6
Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme
7
Izdaci za tekuće održavanje
76.688
8
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usl.platnog prometa
10.126
9
Ugovorene i druge posebne usluge
187.423
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i uslu
395.074
117
Svi iskazani izdaci za materijal i usluge su u skladu sa aktivnostima Fonda Memorijala KS. Revizorske
procedure su detaljno izvršile uvid u sve izdatke sa konta 613000 i ustanovile da je računovodstvena
evidencija korektna i da su svi izdaci potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom.
615000 – Kapitalni transferi
Na poziciji Kapitalni transferi -Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca u 2012.godini
odobrena su sredstva u iznosu od 463.756 KM. Sredstva iz Bužeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu
sastoje se iz sredstava u iznosu od 300.000 KM koja su odobrena Fondu Memorijala i sredstava
Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 10.000 KM koja su putem preraspodjele rasporeñena u
korist Fonda na poziciju Kapitalnih transfera u 2012.godini a iz tekućih transfera drugih nivoa vlasti
153.756 KM.
R.br.
Izvori sredstava
1 Budžeta Kantona Sarajevo-sredstva Fonda
Budžeta Kantona Sarajevo- sredstva Ministarstva za
2 boračka pitanja
3 Drugi tekući transferi ostalih nivoa vlasti
UKUPNO
Iznos u KM
300.000
10.000
153.756
463.756
U periodu 01.01.2012.-31.12.2012.godine po ovom osnovu izvršeno je 440.836 KM, što iznosi 95,06%
od ukupno planiranih sredstava za 2012.godinu, odnosno 106,10% izvršenih rashoda u 2012.godini.
Iz sredstava kapitalnih transfera finansirani su sljedeći projekti:
R.br.
1
2
3
Opis
Izrada i postavljanje nišana i spomenika
Izgradnja i ureñenje grobalja šehida i poginulih
boraca
Izgradnja spomen obilježja
Sufinansiranje izgradnje grobalja šehida i poginulih
4 boraca i spomen obilježja izvan Kantona Sarajevo
UKUPNO
Iznos u KM
176.737
164.741
74.358
25.000
440.836
19
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
821000 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Na poziciji izdaci za nabavku stalnih sredstava odobrena sredstva u 2012.godini iznosila su 1.645.127
KM, a zvršenje ovih izdataka u 2012.godini iznosilo je 583.339 KM, ili 35,46% planiranih sredstava za
2012. godinu, odnosno 55,24% izvršenih izdataka u 2012.godini.
821200 Nabavka grañevina
Za izgradnju kompleksa ŠSM Kovači planirana su sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za
2012.godinu u iznosu od 1.100.127 KM, od čega 300.027 KM prenešenih , neutrošenih kreditnih
za 2012.godinu od prodaje zgrada i stambenih objekata, kao i iz primitaka po osnovu privatizacije.
Budući da ovi projekti nisu realizovani u 2012.godini, to nije bilo uplata prihoda od prodaje zgrada i
stambenih objekata i privatizacije preduzeća u korist Kantona Sarajevo, te sredstva planirana za
izgradnju ŠSM Kovači u iznosu od 732.1000 KM nisu ni doznačena Fondu Memorijala. Zbog
neizvjesnosti ostvarenja ovih prihoda, Fond u 2012.godini nije ni zaključivao nove ugovore o izvoñenju
radova na Šehidskom mezarju Kovači.
U periodu 01.01.-31.12.2012.godine izvršenje rashoda na ovoj poziciji iznosi 274.984 KM. Sredstva su
utrošena na izgradnju Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači.
821300 Nabavka opreme
R.br.
Nabavke opreme
Nabavka opreme za Fond (računarska oprema,
1 video nadzor, kombi vozilo, sugurnosni aparati)
2 Nabavka opreme za ŠSM Kovači
3 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman
UKUPNO
Iznos u KM
56.687
137.452
8.381
202.520
821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
U 2012.godini izvršenje ovih izdataka iznosilo je 31.739 KM, što je 57,71 % od planiranih izdataka u
2012.godini.
U 2012.godini urañena je projektna dokumentacija kako slijedi:
• Izvedbeni projekat tekije u sklopu ŠSM Kovači,
• Projekat ograde u okviru Spomeničkog kompleksa Tunel spasa,
• Izvedbeni projekat rekonstrukcije ograde na mezarjima Veliko polje i Mrazište,
• Sufinansiranje izrade projektne dokumentacije Centralnog spomen obilježja u Hadžićima,
• Izrada projekta gasne instalacije-Tunel spasa,
• Projekat geomehaničkog ispitivanja tla-Žuta tabija.
20
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
6.2. Zabilješke uz bilans stanja
6.2.1. Novčana sredstva
U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna-budžeta u
Federaciji BiH, budžetski korisnici koji svoje poslovanje obavljaju preko Jedinstvenog računa trezora
ne popunjavanju dio Bilansa stanja koji se odnosi na novčana sredstva, te zbog navedenog bilans stanja
nije uravnotežen. Na ovoj bilansnoj poziciji Fond nije iskazao stanje.
Iznos bilansne neravnoteže od 1.155.617 KM unijet je pod rednim brojem 7 AKTIVE „Finansijski i
obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama“.
U skladu sa Uputstvom o blagajničkom poslovanju («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 22/03)
Fondu Memorijala je odobren blagajnički maksimum u iznosu od 600 KM mjesečno. Preko blagajne su
plaćani sitni računi, pretežno za poštanske usluge. Ukupan promet blagajne u 2012.godini iznosio je
1.670,10 KM. Blagajna je razdužena u glavnoj blagajni trezora dana 25.12.2012.godine, tako da je
stanje novca u blagajni na dan 31.12.2012.godine 0 (nula).
6.2.2. Kratkoročna potraživanja
U aktivi bilansa stanja iskazana su kratkoročna potraživanja u iznosu od 2.305 KM. Potraživanja u
iznosu od 600 KM se odnose na potraživanje od JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ po
osnovu refundacije bruto plaća i naknada plaća i doprinosa poslodavca za iznos isplaćene plaće za
decembar 2012. godine za 1. Pripravnika, potraživanja u iznosu od 1.660 KM se odnose na potraživanja
od Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo po osnovu bolovanja preko 42 dana, a
potraživanje u iznosu od 45 KM se odnosi na fakturisane, a nenaplaćene isporučene usluge pravnim
licima.
6.2.3. Stalna sredstva
U aktivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazana su stalna sredstva ukupne nabavne
vrijednosti 9.459.394,00 KM.
Svi iznosi su u KM
R.Br.
Opis
Zemljište
Grañevine
Oprema
2
Nemat.sred.
3
Sredst.
u pripr.
4
UKUPNO
1
01.01.2012.
Nabavke
Rashodovanje
Prilagoñavanje
31.12.2012
410.200
410.200
3.308.738
3.308.738
416.804
157.959
-11.352
379.259
105.835
-1.916
4.341.938
319.545
8.856.939
583.339
-13.268
7.447
570.858
483.178
24.937
4.686.420
32.384
9.459.394
Za nabavku stalnih sredstava je utrošeno 583.339 KM.
U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a na zahtjev Komisije Fonda za popis stalnih
sredstava i na osnovu Odluke direktora Fonda rashodovana su stalna sredstva nabavne vrijednosti
13.268 KM.
Prilagoñavanja su iskazana u ukupnom iznosu od 32.384 KM, a odnose se na:
-
Donaciju stalnih sredstava u iznosu od 4.376 KM (doniran računar, klima ureñaji i
kancelarijske stolice),
Iznos od 3.071 KM odnosi se na nabavku računarske opreme koja je finansirana iz donatorskih
sredstava i plaćena sa donatorskog računa Fonda.
21
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
-
Plaćene grañevinske radove na objektu Amfiteatar i auditorijum u sklopu ŠSM u iznosu od
16.016 KM iz donatorskih sredstava Fonda koja su i namijenjena za izgradnju ŠSM Kovači
Iznos od 8.921 KM odnosi se na kupovinu kombi vozila po sistemu “staro za novo”.
-
U bilansu stanja trezora su iskazana sva stalna sredstva Fonda nabavljena iz sredstava budžeta i
nabavljena iz donatorskih sredstava. Naime, Fond je u 2012. godini uknjižio u Glavnoj knjizi trezora i
stalna sredstva u ukupnom iznosu iznosu od 19.087 KM koja su finansirana iz donatorskih sredstava sa
donatorskih računa otvorenih kod Raiffeisen banke d.d. Sarajevo i Turkish Ziraat banke, a zbog
potrebe da se stalna sredstva iskazuju objedinjena bez obzira na izvor finansiranja.
6.2.4. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (1.157.922 KM)
Na dan 31.12.2012 na poziciji kratkoročnih obaveza i razgraničenja je iskazano stanje u iznosu od
1.157.922 KM a sastoje se:
Konto
31000
34000
39000
1
Iznos u KM
Opis
Kratkoročne tekuće obaveze
Obaveze prema dobavljačima
Obaveze prema fizičkim licima
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze prema zaposlenim
451.782
428.469
19.410
3.903
99.283
606.857
452.172
Kratkoročna razgraničenja (1+2)
Razgraničeni prihodi
Neutrošeni vlastiti prihod
Neutrošeni tekući transfer Grada Sarajeva
Fakturisane a nenaplaćene isporučene usluge
2
447.658
4.469
45
154.685
Razgraničeni rashodi
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE I
RAZGRANIČENJA
1.157.922
6.2.5. Izvori sredstava (8.886.891 KM)
Na dan 31.12.2012.godine Fond je iskazao izvore stalnih sredstava u ukupnom iznosu od 8.886.891
KM, što odgovara stanju iskazanom na poziciji - Stalna sredstva.
Rekapitulacija promjena na izvorima sredstava :
Svi iznosi su u KM
R.Br.
1
Opis
01.01.2012
Nabavke
Prilagoñavanje
Amortizacija
Vrij.ras.sred
31.12.2012
Izvori stalnih
sredstava
8.369.330
583.339
+32.384
-96.112
-2.050
8.886.891
UKUPNO
8.369.330
583.339
+32.384
-96.112
-2.050
8.886.891
Iznos nabavki u vrijednosti od 583.339 KM knjižen na konto izvora sredstava (511111) se podudara sa
iznosom nabavki koje su knjižene na klasama 0 i 5. Isto se odnosi na uknjižena stalna sredstva u iznosu
od 32.384 KM koja su nabavljena u 2012.godini, a finansirana su preko donatorskih računa Fonda
Memorijala. Izvor sredstava (konto 511111) je umanjen za iznos amortizacije u 2012.godini od 96.112
22
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
KM, koliko je prikazano na kontu ispravke vrijednosti 011900 i za iznos neamortizovane vrijednosti
rashodovanih stalnih sredstava od 2.050 KM .
6.2.6. Zabilješke revizora o popisu sredstava, potraživanja i obaveza
Na osnovu člana 70. Pravilnika i u skladu sa Uputstvom Ministarstva finansija Kantona Sarajevo od
27.11.2012.godine o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveza za
2012. godinu, direktor Fonda Memorijala je donio Rješenje o imenovanju komisije za popis sredstava,
potraživanja i obaveza od 10.12.2012.godine. Nakon izvršenog popisa, popisna komisija je sačinila
Izvještaj o popisu stalnih sredstava i inventara od 28.01.2013.godine i Izvještaj o popisu obaveza,
potraživanja i novčanih sredstava broj od 13.02.2013.godine.
Popisom nisu utvrñene inventurne razlike u odnosu na knjigovodstveno stanje.
Na prijedlog Komisije za popis, Odluke direktora Fonda i Odluke Vlade Kantona Sarajevo
rashodovana su stalna sredstva nabavne vrijednosti 13.268 KM, ispravke vrijednosti 11.218 KM i
sadašnje vrijednosti 2.050 KM. Na prijedlog Komisije izvršen je i otpis dotrajalog sitnog inventara u
iznosu od 1.832 KM.
23
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
POSLOVANJE PREKO DONATORSKOG RAČUNA
RAČUN PRIHODA I RASHODA za period 01.01.-31.12.2012
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
600000
610000
611000
612000
613000
613300
613400
613500
613600
613700
Pozicija
2
I RASHODI
A Tekući rashodi
Plaće i naknade troškova zaposlenih
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
Ugovorene usluge
Tekući grantovi
Grantovi pojedinaca
Grantovi neprofinitnim organizacijama
Kapitalni grantovi
Kapitalni grantovi pojedincima i
neprofitnim organizacijama
613800
913900
614000
614200
614300
615000
615200
Prethodna
godina
4
129.315
129.315
0
0
87.527
440
1.100
28.128
5.710
0
Tekuća
godina
5
107.550
107.550
0
0
97.895
490
1.350
27.336
6.868
0
Index
(5/4)
6
83,17%
83,17%
0,00%
0,00%
111,85%
111,36%
122,73%
97,18%
120,28%
0,00%
115
116
117
119
120
126
362
51.787
0
0
0
41.788
410
61.441
0
0
0
9.655
113,26%
118,64%
0,00%
0,00%
0,00%
23,10%
128
41.788
9.655
23,10%
130
0
0
0,00%
135
136
137
138
142
143
144
145
0
103.095
0
0
0
0
0
0
0
95.594
0
0
0
0
0
0
0,00%
92,72%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
151
0
0
0,00%
152
153
154
0
0
10.197
0
0
8.839
0,00%
0,00%
86,68%
155
157
162
170
171
172
174
175
10.197
10.197
0
0
92.898
0
89.498
89.498
8.839
8.839
0
0
86.755
0
73.755
73.755
86,68%
86,68%
0,00%
0,00%
93,39%
0,00%
82,41%
82,41%
AOP
3
101
102
103
106
107
110
111
112
113
114
6
16000
717000
719000
720000
Izdaci za kamate i ostale naknade
B Doznake nižim potrošačkim
jedinicama
II PRIHODI
A Prihodi od poreza
Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća
Doprinosi za socijalnu zaštitu
Porezi na plaće i radnu snagu
Porezi na imovinu
Domaći porezi na dobra i usluge
Porezi na meñunarodnu trgovinu i
transakcije
Prihodi od indirektnih poreza sa
Jedinstvenog računa
Ostali porezi
B Neporezni prihod
721000
721200
722000
723000
730000
731000
732000
732100
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i
imovine i prihodi od pozitivnih kursnih
razlika
Ostali prihodi od imovine
Naknade i takse
Novčane kazne
C Tekuće potpore
Potpore iz inostranstva
Od ostalih nivoa vlasti
Od ostalih nivoa vlasti
680000
700000
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
24
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Broj
konta
1
733000
733100
780000
Pozicija
2
Donacija
Donacija
D Prihodi iz budžeta
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD
RASHODIMA
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA
VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA
Pokriveno: iz kredita
iz viška prihoda prethodne godine
ostalo
Nepokriveno
AOP
3
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Prethodna
godina
4
3.400
3.400
0
Tekuća
godina
5
13.000
13.000
0
0
0
26.220
0
30.382
4.162
0
0
0
11.956
0
4.162
7.794
0
Index
(5/4)
6
0,00%
0,00%
0,00%
45,60%
0,00%
13,70%
187,27%
0,00%
BILANS STANJA na dan 31.12.2012
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
Pozicija
2
AOP
3
Prethodna
godina
4
Tekuća
godina
5
Index
(5/4)
6
184
185
192
193
194
195
362.770
362.770
0
0
0
0
345.037
345.037
0
0
0
0
95,11%
95,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
196
0
0
0,00%
197+198
0
0
0,00%
202
204
0
362.770
0
345.037
0,00%
95,11%
205
206
209
211
1.636
1.636
0
0
593
593
0
0
36,25%
36,25%
0,00%
0,00%
212
216
217
0
361.134
356.972
0
344.444
344.444
0,00%
95,38%
96,49%
221
223
4.162
362.770
345.037
0,00%
95,11%
I AKTIVA
100000
+
200000
110000
190000
000000
011000
011900
0110119
020-029
0310319
300000
310000
340000
390000
400000
500000
510000
590000
A Gotovina, kratkoročna
potraživanja, razgraničenja i
zalihe
Novčana sredstva i plemeniti metali
Kratkoročna razgraničenja
B Stalna sredstva
Stalna sredstva
Ispravka vrijednosti
Neotpisana vrijednost stalnih
sredstava
Neotpisana vrijednost dugoročnih
plasmana
Neotpisana vrijednost
vrijedon.papira
UKUPNA AKTIVA
II PASIVA
A Kratkoročne obaveze i
razgraničenja
Kratkoročne tekuće obaveze
Obaveze prema djelatnicima
Kratkoročna razgraničenja
B Dugoročne obaveze i
razgraničenja
C Izvori sredstava
Izvori stalnih sredstava
Nerasporeñeni višak prihoda nad
rashodima
UKUPNA PASIVA
25
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
ISKAZ O NOVČANIM TOKOVIMA za period 01.01.-31.12.2012.
Svi iznosi su u KM
B
roj konta
1
700000
720000
730000
811000
812000
780000
613000
614000
615000
821000
680000
Prethodna
godina
3
Pozicija
2
I NOVČANI PRIMICI
A Prihodi
Neporeski prihodi
Tekuće potpore
B Kapitalni primici i potpore
Kapitalni primici
Kapitalni grantovi (potpore)
C Finansiranje
D Ostalo
UKUPNI NOVČANI PRIMICI
II NOVČANE ISPLATE
A Rashodi
Izdaci za materijal i usluge
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi
B Kapitalni izdaci
Nabavka stalnih sredstava
C Finansiranje
D Ostalo
UKUPNE NOVČANE ISPLATE
NETO NOVČANI PRIMICI/ISPLATE
SALDO GOTOVINE NA POČ.GOD.
SALDO GOTOVINE NA KRAJU GOD.
Tekuća
godina
4
Index (4/3)
5
109.097
10.197
98.900
4.978
0
4.978
0
0
114.075
95.594
8.839
86.755
14.353
0
14.353
0
0
109.947
87,62%
86,68%
87,72%
288,33%
0,00%
288,33%
0,00%
0,00%
96,38%
134.274
86.484
0
47.790
8.842
8.842
0
0
143.116
-29.041
391.811
362.770
108.593
98.938
0
9.655
19.087
19.087
0
0
127.680
-17.733
362.770
345.037
80,87%
114,40%
0,00%
20,20%
215,87%
215,87%
0,00%
0,00%
89,21%
61,06%
92,59%
95,11%
ISKAZ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANJU
za period 01.01.-31.12.2012
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
821000
821200
821300
821500
822000
823000
811000
812000
812100
812200
512300
813000
814000
815000
788000
Pozicija
2
KAPITALNI IZDACI
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka grañevina
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
Pozajmljivanje i učešće u dionicama
Otplate dugova
IZVORI FINANSIRANJA
Kapitalni primici
Kapitalni grantovi (potpore)
Kapitalne potpore iz inostranstva
Kapitalne potpore od ostalih nivoa vlasti
Kapitalni transferi od nevladinih izvora
Primljene otplate danih zajmova i
povrat učešća u kapitalu
Dugoročni krediti i zajmovi
Kraktoročni krediti i zajmovi
Doznake za kapitalne izdatke
AOP
3
224
225
227
228
Prethodna
godina
4
8.842
8.842
0
2.992
Tekuća
godina
5
19.087
19.087
16.016
3.071
Index
(5/4)
6
215,87%
215,87%
0,00%
102,64%
230
232
240
244
245
250
251
252
253
5.850
0
0
4.978
0
4.978
0
0
4.978
0
0
14.353
0
14.353
3.000
0
11.353
0,00%
0,00%
0,00%
288,33%
0,00%
288,33%
0,00%
0,00%
228,06%
254
262
266
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
26
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
za period 01.01.-31.12.2012.
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000
Pozicija
2
I PRIHOD I PRMICI
A. PRIHODI OD POREZA
Porezi na dobit pojedinaca i
poduzeca
Doprinosi za socijalnu zastitu
Porezi na place i radnu snagu
Porezi na imovinu
Domaci porezi na dobra i usluge
Porez na meñunarodnu trgovinu i
transakcije
Prihodi od indirektnih poreza sa
Jedinstvenog računa
Ostali porezi
B. NEPORESKI PRIHODI
812300
Prihodi od poduzetničkih
aktivnosti i imovine i prihodi od
pozitivnih kursnih razlika
Ostali prihodi od imovine
Naknade i takse i prihodi od
pružanja javnih usluga
Neplanirane uplate prihodi
Novčane kazne neoporezive
prirode
C. KAPITALNI PRIMICI
Kapitalni primici
Kapitalni grantovi od nevladinih
izvora
Ostali kapitalni primici
D. POTPORE (GRANTOVI)
Tekuće potpore iz inistranstva
Tekuće potpore od ostalih nivoa
vlasti
Od ostalih nivoa vlasti
Donacija
Donacija
Kapitalni grantovi (potpore)
Kapitalne potpore iz inostranstva
Kapitalne potpore od ostalih nivoa
vlasti
Kapitalni transferi od nevladinih
izvora
813000
E. PRIMLJENE OTPLATE
DATIH ZAJMOVA I POVRATA
UČEŠĆA U KAPITALU
Primljene otplate danih zajmova i
povrat učešća u kapitalu
721000
721200
722000
722700
723000
811000
811300
811900
731000
732000
732100
733000
733100
812000
812100
812200
Planirano
3
0
0
Prethodna
godina
4
108.073
0
Tekuća
godina
5
109.947
0
Odstupanje
(5-3)
6
109.947
0
Index
(5/3)
7
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
10.197
8.839
8.839
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
10.197
10.197
8.839
8.839
8.839
8.839
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
97.876
0
101.108
0
101.108
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0
0
89.498
89.498
3.400
3.400
4.978
0
73.755
73.755
13.000
13.000
14.353
3.000
73.755
73.755
13.000
13.000
14.353
3.000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
4.978
11.353
11.353
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
27
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Svi iznosi su u KM
Broj
konta
1
780000
610000
611000
612000
613000
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614000
614300
616000
821000
821200
821300
821500
615000
615200
822000
680000
Pozicija
2
F. PRIHODI IZ BUDŽETA
II RASHODI PO EKONOMSKIM
KATEGORIJAMA
A. TEKUĆI RASHODI
Plaće i naknade
Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i
usluga platnog prometa
Ugovorene usluge i druge posebne
usluge
Tekući grantovi
Grantovi neprofitnim organizacijama
Izdaci za kamate i ostale naknade
B. KAPITALNI IZDACI
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
Nabavka grañevina
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku
prava
Kapitalni grantovi
Kapitalni grantovi pojedincima i
neprofitnim organizaicjama
C. OSTALE ISPLATE
Pozajmljivanje i učešće u
dionicama
D. DOZNAKE IZ BUDŽETA
VIŠAK PRIHODA NAD
RASHODIMA (Suficit)
VIŠAK RASHODA NAD
PRIHODIMA (Deficit)
Višak rashoda pokriva se :
a) iz kredita
b) iz viška prihoda prošlih godina
c) ostalo
Planirano
Tekuća
godina
5
Tekuća
godina
5
Odstupanje
(5-3)
6
Index
(5/4)
7
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
138.157
87.527
126.637
97.895
126.637
97.895
0
0
0
0
0
87.527
440
1.100
28.128
5.710
97.895
490
1.350
27.336
6.868
97.895
490
1.350
27.336
6.868
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
362
410
410
0,00%
0
0
51.787
0
61.441
0
61.441
0
0
0
0
0
0
0
50.630
8.842
0
2.992
0
28.742
19.087
16.016
3.071
0
28.742
19.087
16.016
3.071
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0
5.850
41.788
9.655
0
9.655
0,00%
0,00%
0
0
41.788
0
9.655
0
9.655
0
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
30.084
16.690
16.690
26.220
4.162
12.528
4.162
12.528
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
VII ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE PO DONATORSKIM RAČUNIMA
Na osnovu člana 3. i člana 9. Odluke o osnivanju Fonda kojim se definišu poslovi i zadaci Fonda i
sredstva za finansiranje poslova Fonda, Fond je otvorio donatorske račune 2001.godine u Raiffeisen
bank dd Sarajevo i 2002.godine u Turkish Ziraat Bank Bosnia dd.
RAIFFEISEN BANK dd SARAJEVO
1.535711000-520000475-1
2.535712000-520000475-1
3.535713000-520000475-1
4.535714000-520000475-1
BAM
EUR
USD
OSTALE VALUTE
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA dd
1. 532711000-4394977901 KM
2. 532712000-4394978902 EUR
3. 432713000-4394840803 USD
Na osnovu Uputstva o zatvaranju računa budžetskih korisnika broj 08-01-14-12418 od
11.07.2003.godine, Naredbe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj 08-14-12418 od
11.07.2003.godine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 20/03) i Uputstva o izmjeni i dopuni
Uputstva o zatvaranju računa budžetskih korisnika broj 08-14-12640 od 20.04.2004.godine i Naredbe
Ministarsva o izmjeni i dopuni naredbe 08-14-12640 od 20.04.2004.godine («Službene novine Kantona
Sarajevo“, broj 13/04) donatorski računi Fonda, otvoreni kod Raiffeisen bank dd Sarajevo i Turkish
Ziraat Bank, nisu zatvoreni, već se na te račune i dalje prikupljaju donatorska sredstva koja uplaćuju
ostali nivoi vlasti, pravna i fizička lica i vrše finansijske transakcije vezane za trošenje tih sredstava i
skladu sa namjenom za koju su donirana.
S obzirom na navedenu činjenicu, donatorska sredstva koja su uplaćivana na donatorski račun nisu
obuhvaćena, niti uključena u Budžet Kantona Sarajevo za 2012.godinu, a samim tim ni u sistem
trezorskog poslovanja.
29
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
7.1. Prihodi i primici (109.947 KM)
U toku revidiranog perioda po osnovu donatorski racuna ostavreni su Ukupni prihodi i primici kako
slijedi:
Svi iznosi su u KM
Opis
Ekon.kod
720000
721211
732000
732112
732114
732116
733000
733111
733112
812000
812111
812310
I
II
III
IV
Izvršeno
2011
Izvršeno
2012
NEPOREZNI PRIHODI
Prihodi od kamata za depozite u banci
TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA
VLASTI
10.197
10.197
89.498
8.839
8.839
73.755
Primljeni tekući transferi od Federacije
Primljeni tekući transferi od kantona
Primljeni grantovi od općina
DONACIJE
Donacije od fizičkih lica
Donacije od pravnih lica
KAPITALNI TRANSFERI
Kapitalni transferi od meñunarodnih organizacija
18.000
58.498
13.000
3.400
400
3.000
4.978
0
5.000
51.000
17.755
13.000
200
12.800
14.353
3000
4.978
11.353
108.073
109.947
Kapitalni transferi od nevladinih izvora
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I+II+III)
Ukupni prihodi koji se odnose na prihode od kamata na deponovana sredstva, primljene tekuće
transfere od drugih nivoa vlasti, primljene donacije od pravnih i fizičkih lica i kapitalne transfere od
nevladinih izvora s namjenom finansiranja programa tekućeg karaktera, izgradnje grobalja šehida i
poginulih boraca i finansiranje izgradnje ŠSM Kovači ostvareni su u 2012.godini u ukupnom iznosu
od 109.947 KM.
Ukupno ostvareni prihodi po vrstama, odnosno izvorima su kako slijedi:
720000 NEPOREZNI PRIHODI
Na poziciji 721211 iskazani su prihodi od kamata na deponovana sredstva po donatorskom računu
otvorenom kod Raiffeisen bank dd Sarajevo.U izvještajnom periodu ostvaren je prihod od kamate u
iznosu od 8.839 KM.
Na osnovu Ugovora broj 370001550-0/2012/SK od 14.02.2012.godine zaključenog sa Raiffeisen
bankom d.d.Sarajevo oročen je iznos od 300.000 KM na rok od 13 (trinaest) mjeseci.
732000 TEKUĆI TRANSFERI OD OSTALIH NIVOA VLASTI
Prihodi ostvareni po ovom osnovu, namijenjeni za sufinansiranje tekućih programa i aktivnosti, iznose
73.755 KM.
30
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Sredstva su doznačena od sljedećih nivoa vlasti:
Iznosi u
KM
5.000
R.br.
1.
Opis
Primljeni tekući transferi od Federacije
a)
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i
invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
2.
a)
Primljeni tekući transferi od Kantona
Ministarstvo za boračka pitanja KS
51.000
26.000
b)
c)
Ministarstvo kulture i sporta KS
Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite
okoliša KS
10.000
10.000
d)
Ministrastvo Privrede
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Primljeni tekući transferi od Općina
Općina Centar
Općina Ilidža
Općina Hadžići
Općina Novo Sarajevo
Općina Vogošća
5.000
5.000
Općina Novi Grad
17.755
10.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.755
UKUPNO (1+2+3)
73.755
Namjena sredstava
Sredstva su namijenjena
za sufinansiranje troškova
organizacije i održavanja
manifestacije „Odbrana
BiH - Igman 2012“.
Sredstva u iznosu su
namijenjena za
sufinansiranje troškova
organizacije i održavanja
manifestacije „Odbrana
BiH-Igman 2012“, te za
obiljezavanje Dana
državnosti BiH.
Sredstva su namijenjena
za sufinansiranje troškova
organizacije i održavanje
manifestacije „Odbrana
BiH-Igman 2011“.
733000 DONACIJE
Donacije od pravnih i fizičkih lica doznačene su u ukupnom iznosu od 13.000 KM i to:
• BH Telecom
iznos 10.800 KM
• Farmavita d.o.o.
iznos 2.000 KM
• Fizičko lice
iznos
200 KM
Namjena sredstava je sufinansiranje izgradnje i ureñenja grobalja šehida i poginulih boraca, zamjena
nišana, manifestacija “Odbrana BiH-Igman 2012” i ostali tekući projekti.
812000 KAPITALNI TRANSFERI
Kapitalni transferi od nevladinih izvora ostvareni su u iznosu od 14.353 KM.
Radi se o sredstvima koja su uplaćena na donatorske račune Fonda Memorijala od strane preduzeća i
fizičkih lica s namjenom sufinansiranja nabavke stalnih sredstava
31
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
7.2. Rashodi (126.637 KM)
U toku revidiranog perioda po osnovu donatorski računa ostvareni su izdaci kako slijedi:
Svi iznosi su u KM
Izvršeno
Izvršeno
Opis
2011
2012
Ekon.kod
610000
613000
614000
615000
615200
I
821000
III
II
821200
821300
821500
TEKUĆI RASHODI
Izdaci za materijal i usluge
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi
Kapitalni grantovi pojed.i neprofitnim
organ.
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH
SREDS
Nabavka grañevina
Nabavka opreme
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
UKUPNI RASHODI (I+II+III)
87.527
87.527
41.788
41.788
97.895
97.895
9.655
9.655
8.842
19.087
0
2.992
5.850
138.157
16016
3.071
126.637
Ukupni rashodi koji se odnose na finansiranje programa tekućeg karaktera, kapitalne grantove i
nabavku stalnih sredstava ostvareni su u 2012.godini u iznosu od 126.637 KM.
Izdaci za materijal i usluge
Na ovoj poziciji ostvaren je rashod u iznosu od 97.895 KM i to:
Opis
1. Izdaci za komunalne usluge
2. Nabavka materijala
3. Izdaci za usluge prevoza i goriva
4. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme
5. Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usl.platnog prometa
7. Ugovorene i druge posebne usluge
Ukupno ostvareni izdaci za materijal i usluge
Iznos u KM
490 KM
1.350
27.336
6.868
410 KM
61.441
97.895
Navedeni izdaci se odnose na sljedeće programe tekućeg karaktera:
Iznosi u
KM
R.br.
Opis
1.
Organizovanje manifestacije „Odbrana BiH-Igman 2012“
2.
Troškovi obilježavanja Dana državnosti BiH
5.982
3.
Troškovi stručnog nadzora nad izvoñenjem radova na izgradnji
Amfiteatra i auditorijuma u sklopu ŠSM Kovači
6.523
4.
Usluge prevoda na turski jezik Zbornika radova „Jutra mirišu na
Vas“
1.210
5.
6.
Usluge elektronske obrade podataka ukopanih na ŠSM Kovači.
Troškovi platnog prometa
UKUPNO
82.776
994
410
97.895
32
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Shodno planu i programu rada Fonda za 2012.godinu Fond Memorijala je bio nosilac organizacije i
održavanja manifestacije «Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2012». U organizovanju i
sufinansiranju manifestacije učestvovali su i drugi nivoi vlasti. Detaljan pregled grantova drugih nivoa
vlasti s namjenom sufinansiranja manifestacije «Odbrana BiH - Igman 2012» dat je u obrazloženju
prihoda.
U skladu sa Odlukom direktora Fonda Memorijala od 16.03.2012.godine učesnici u organizaciji
manifestacije doznačavali su finansijske potpore na donatorski račun Fonda Memorijala odakle se i
vršilo plaćanje troškova manifestacije.
Kapitalni grantovi
Sa ove pozicije utrošena su sredstva u iznosu od 9.655 KM i to za :
Iznosi u KM
R.br.
Opis
1.
2.
3.
Sufinansiranje izgradnje mezarja „Ravne bakije“
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja „Lokve“
Sufinansiranje ureñenja i izgradnje mezarja Stari VitezAhmići
4.
5.
6.
Sufinansiranje izgradnje spomen obilježja borcima
Modriče i Vukosavlja
Sufinaniranje ureñenja i izgradnje mezarja u
Bosansko-podrinjskom kantonu
Ureñenje mezara rhm Safeta Zajke
1.600
1.600
1.500
1.600
1.600
1.755
UKUPNO
9.655
Nabavka stalnih sredstva
Na ovoj poziciji utrošeno je 19.087 KM. Sredstva su utrošena kako slijedi:
Opis
1. Izvoñenje grañevinskih radova na objektu Amfiteatar i
Auditorijuk-ŠSM Kovači
2. Naknada za sklonište za objekat Tekija u sklopu ŠSM Kovači
3. Nabavka informatičke opreme – računari
UKUPNO
Iznos u KM
9.527
6.489
3.071
19.087
Ukupni rashodi (tekući rashodi i kapitalni izdaci) ostvareni u 2012.godini su veći za 16.690 KM od
osvarenih prihoda (deficit) i isti su pokriveni iz:
1. Viška prihoda prošlih godina
2. Akumuliranih sredstava prošlih godina za kapitalne izdatke
4.162 KM
12.528 KM
Pokriće viška rashoda nad prihodima u 2012. godini je izvršeno iz privremenog korištenja (posudbe)
akumuliranih sredstava prošlih godina za kapitalne izdatke, a na bazi Odluke Upravnog odbora.
33
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
7.3. Zabilješke uz Bilans stanja
Novčana sredstva (345.037 KM)
Fond je u bilansu stanja iskazao novčana sredstva na dan 31.12.2012 .godine u iznosu od 345.037
KM, koja se odnose na novčana sredstva na donatorskim računima.
Novčana sredstva su u knjigovodstvenoj evidenciji iskazana kako slijedi:
Konto
Tekuća
godina
2011
Opis
111211 Oročena sredstva
111219 Ostala izdvojena sredstva
111419 Ostali devizini računi
UKUPNO
Prethodna
godina
2012
300.000
39.312
23.458
300.000
21.579
23.458
362.770
345.037
Na osnovu Ugovora od 12.01.2011.godine zaključenog sa Raiffeisen bankom d.d.Sarajevo oročen je
iznos od 300.000 KM na rok od 13 (trinaest) mjeseci.
Raiffeisen banka d.d.
Turkish Ziraat bank Bosnia dd
Raiffeisen banka Devizni racun
20.232 KM
1.347 KM
23.458 KM
Stalna sredstva – nabavka (19.087 KM)
Fond je u 2012.godinu izvršio nabavku stalnih sredstava u iznosu od 19.087 KM koja su finansirana iz
donatorskih sredstava i ista iskazana kao kapitalni izdatak u obrazcu KIF-a. Stalna sredstva u iznosu od
19.087 KM nabavljena u 2012.godini su, na osnovu dogovora sa Ministarstvom finansija Kantona
Sarajevo uknjižena u Glavnu knjigu Trezora Kantona Sarajevo i iskazana su u bilansu stanja Trezora
Kantona Sarajevo (uknjižena na klasu 0 i klasu 5), a zbog potrebe da se stalna sredstva iskazuju
objedinjena bez obzira na izvor finansiranja. Ova promjena je iskazana u obrazcu A - Ostali finansijski
podaci.
Kratkoročne obaveze i razgraničenja (593 KM)
U pasivi bilansa stanja na dan 31.12.2012.godine iskazane su kratkoročne obaveze u iznosu od 593
KM. Iskazane kratkoročne obaveze odnose se na obaveze prema fizičkom licu po osnovu ugovora o
djelu.
.
Izvori stalnih sredstava (344.444 KM)
Izvori stalnih sredstava na dan 31.12.2012.godine su iskazani u iznosu od 344.444 KM,
a odnose se na:
- kapitalni grantovi od drugih razina vlasti
193 KM
- Izvori ostalih sredstava
344.251 KM
34
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
VIII PROVEDENE PROCEDURE I NALAZI
8.1. Sistem internih kontrola
Kada se obavlja revizija subjekata javnog sektora, revizor uzima u obzir cjelokupni pravni okvir i
svaku drugu relevantnu regulativu, uredbe, odluke i ukaze koji odreñuuju i ureñuju poslovanje
budžetskih korisnika. S tim u vezi su planirane i provedene revizorske procedure koje se odnose na
ispitivanje sistema internih kontrola u Fondu Memorijala KS.
Cilj provedenih procedura je da se što bolje procijeni tačnost i pouzdanost podataka na kojima se
baziraju finansijski izvještaji i usklañenost istih sa važećim zakonskim i drugim propisima.
Metodologija provedenih procedura je imala za cilj da procijeni učinkovitost poslovanja Fonda
Memorijala KS (kvalitet i efikasnost upotreba resursa), pouzdanost finansijskog izvještavanja i
usklañenost primijenjenih postupaka sa važećim zakonima i propisima.
Osnovu za uspostavu kontrolnog okruženja je usvajanje adekvatne organizacione strukture i donošenje
kvalitetnih internih akata.
Revizija je izvršila uvid u sljedeća interna akta Fonda Memorijala KS.:
1. Pravilnik o zastiti od pozara juli 2008.
2. Poslovnik o radu Upravnog odbora, oktobar 2004.
3. Pravilnik o obavljanju poslova i zadataka odjeljenja za zastitu grobalja i pocasne poslove, april
2008.
4. Kodeks poslovnog ponašanja, avgust 2009.
5. Pravila za dodjelu ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova po Zakonu o javnim
nabavkama BiH i propisima za njegovo sprovoñenje, januar 2008
6. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, mart 2009.
7. Pravilnik o pravu na korištenje reprezentacije, oktobar 2007.
8. Pravilnik o poklonima i reprezentaciji zaposlenika u Fondu memorijaka KS, avgust 2009
9. Odluka o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe,
10. Upustvo o koristenju službenih vozila i načinu trošenju goriva, januar 2009.
11. Uputstvo o kolanju računovodstvene dokumentacije, august 2009
12. Procedure o načinu evidentiranja i plaćanju ulaznih faktura
13. Uputsvo o blagajničkom poslovanju, oktobar 2003.
14. Procedure rukovanja gotovim novcem, august 2009.
15. Pravilnik o materijalnom poslovanju, august 2009
16. Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata, august 2009
17. Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, august 2009
18. Pravilnik o radnim odnosima, plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika Fonda
Memorijala KS, septembar 2005
19. Izmjene i dopune pravilnika o radnim odnosima, plaćama i drugim ličnim primanjima, mart
2009
20. Pravilnik o disciplinskoj materijalnoj odgovornosti zaposlenika u Fondu memorijala KS, august
2009.
21. Pravilnik o obavljanju poslova i zadataka odjeljenja za zaštitu grobalja i počasne poslove, mart
2010.
22. Pravilnik o stručnom obrazovanju i usavrašavanju zaposlenih, august 2009.
23. Pravilnik o proceduri za pristup informacijama i komunikaciji sa okruženjem, august 2009.
24. Poslovnik o radu stručnog kolegija Fonda memorijala KS, august 2009.
25. Pravilnik o finansijskom poslovanju, maj 2010.
26. Pravilnik o računovodstvu, maj 2010.
27. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Fonda memorijala KS, april 2007.
28. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
poslova i radnih mjesta Fonda memorijala, decembar 2010.
29. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
poslova i radnih mjesta Fonda memorijala, mart 2011
30. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima, august 2009.
35
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Nalaz:
Revizorske procedure su utvrdile:
• postoje pisana pravila i procedure;
• da postoje interne računovodstvene kontrole koje kontrolišu formalnu, suštinsku i računsku
ispravnost dokumenata;
• su zaposleni upoznati sa svim pravilima;
• postoje politike procjene rada zaposlenih;
• svi zaposleni imaju potrebne kvalifikacije i kompetencije;
• postoji podjela dužnosti u odjelu ta administrativno upravljanje i računovodstvo
• su sva sredstva fizički osigurana;
• postoji jasno definirana organizaciona struktura i precizno delegirana ovlaštenja i odgovornosti;
• praksa usvajanja godišnjih planova rada i budžeta;
• ustrojeno redovno izvještavanje itd.
Izrada i usvajanje nabrojanih akata je u skladu sa propisanim Smjernicama za uspostavu i jačanje
sistema internih kontrola, kojim bi se osigurali kontrolni postupci u načinu raspolaganja i trošenja
javnih sredstava za sve budžetske korisnike u FBIH. Prrpoisana pravila i procedure se primjenjuju u
svim sferama poslovanja Fonda Memorijala KS. Revizija je stekla razumno uvjerenje da je sistem
internih kontrola Fonda Memorijala KS pouzdan i adekvatan za ispunjavanje misije, očuvanje sredstava
i poštivanje svih zakonskih odredbi i drugih akatra koje se odnose na ovu oblast.
8.2. Procedure nabavke
Revizija je obuhvatila kontrolu procedura nabavke. Revizija je izvršila uvid u sve ugovore koje se
odnose na predmetne nabavke i provjerila adekvatnost primijenjenih procedura koje su se odvijale u
revidovaanom periodu. Od ukupno prezentirane dokumentacije sljedeći ugovori su bili obuhvaćeni
revizorskim procedurama:
Red.br. Broj Ugovora
Datum
Firma
Iznos u
KM
1
13-14-02-88/12
29.3.2012
Hidex
16.286,40
2
13-14-02-103/12
13.4.2012
Fadž Company
42.946,95
3
13-49-87/12
13.042.012
Studio Arh
17.550,00
4
13-14-02-112/12
20.042.012
Klesar Čolić
14.625,00
5
13-14-02-134/12
16.4.2012
Mithat
6
13-01-02-120/12
3.5.2012
Fadž Company
41.078,93
7
13-01-02-90/12
3.5.2012
Bosnaton
41.769,00
8
13-14-02-448/11
27.3.2012
Opcina Vogošća
16.000,00
9
13-01-02-141/12
30.4.2012
KJKP Pokop
15.872,00
10
13-01-02-174/12
10.5.2012
Medžlis Olovo
15.000,00
11
13-01-02/157/12
22.5.2012
A & V Oprema
58.448,30
12
13-14-02-125/12
30.5.2012
Klesar Hadžići
39.283,50
13
13-14-02128/12
30.5.2012
HM Tenax Blažuj
22.939,84
6.874,00
36
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
Red.br.
Broj Ugovora
Datum
Firma
Iznos u
KM
14
13-01-02-178/12
23.3.2012
KJKP Pokop
30.320,00
15
13-01-02-223/12
2.7.2012
Albera doo
24.985,35
16
13 01 02 163/12
20.6.2012
Balkan kamen
95.520,34
17
13-01-02-259/12
6.7.2012
20.000,00
18
13-14-02-106/12
11.072.012
Opcina Ilidža
Fondacija Amadeus
Sar
18a
13-14-106-12
12.7.2012
Bosnaton
19
13-04-02-106/12
11.7.2012
KJKP Gras
25.735,60
20
13-14-02-233/12
25.7.2012
Atikos Sarajevo
58.490,64
21
13-14-02-212/12
13.8.2012
SK Trading Sarajevo
14.850,81
22
13-01-02-270/12
17.9.2012
Fadž Company
93.307,79
23
13-01-02-285/12
29.08.2012.
ZZ Gros Company
21.046,53
24
13-14-02-285/12
31.8.2012
Unilab
13.345,02
25
13-14-02-297/12
22.8.2012
KJKP Pokop
11.583,00
26
13-01-02-106/12
6.7.2012
Rijaset IZ
10.000,00
27
13-14-02-319/12
10.10.2012
Uslužnost Sarajevo
10.494,82
28
13-01-02-345/12
12.10.2012
HM Tenax Blažuj
13.956,81
29
13-01-02-358/12
28.10.2012
Murssa Enineering
18.924,75
30
13-01-02-352/12
22.10.2012
A & V Oprema
31.992,48
31
13-14-02-41/12
19.12.2012
Dobra Knjiga
26.851,50
32
33
13-14-02-368/12
13-14-02-303/12
19.11.2012 Enes Sivac
24.9.2012
Bunjo doo
UKUPNO
23.500,00
4.995,90
22.535,73
28.564,67
949.675,66
Nalaz:
Revizorske procedure su utvrdile:
Provedene procedure nabavke su se odvijale u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH
(Sl.glasnik BiH, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10). Svi koraci procedura su
provedeni i potkrijepljeni adekvatnom dokumentacijom. Tenderska dokumentacija je kompletna i
uredno arhivirana i kao takva je podesna za svaki oblik kontrole.
8.3. Isplata plata i drugih ličnih primanja
Revizija iznosa isplaćenih na ime plata i drugih ličnih primanja radnika je izvršena na bazi uzorka. U
revidovani uzorak su ušle plate i druga lična primanja za mjesece: januar, april, juli, novembar 2012
godine. Uz isplaćene plate je pregledana i sljedeća prateća dokumentacija:
1. Prijava mjesečnih podataka za obracun plate,
2. Pregled prisustva na radu i odsustva sa rada radnika,
3. Odluke o utvrñivanju stimulacije,
4. Rješenja o radu za vrijeme praznika,
5. Rješenje o noćnom radu,
6. Rješenja o plaćenim odsustvima,
7. Rješenja o godišnjem odmoru,
37
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
8. Izvještaji o bolovanju,
9. Recepcionerska lista o odlascima i dolascima sa posla.
Izvršen je uvid u sve ugovore o zaposlenju kao i dokumentacija vezana za otkaz ugovora o radu sa
uposlenicima. Sistem isplate plata i drugih ličnih primanja radnika se odvija putem trezora te su se
revizorske procedure fokusirale na svu dokumentaciju i pripremu isplate plata koja se odvija u Fondu
Memorijala KS.
Revizija je obuhvatila i pregled isplata na ime ugovora o povremenim i privremenim poslovima.
Izvršen je uvid u sve ugovore o privremenim i povremenim poslovima kao i ostalu popratnu
dokumentaciju.
Svi obračuni po ugovoru o djelu i ostalim privremenim i povremenim poslovima su korektno urañeni i
svi porezi i dopoprinosi po ovom osnovu su uredno placeni. Dokaz o uplati su sastavni dio
racunovodstvene dokumentacije.
Revizija je obuhvatila i pregled isplata članovima Upravnog odbora Fonda. Svi obračuni po ovom
osnovu su koretno urañeni, a obaveze za poreze i doprinose po ovom osnovu su izmirene.
Pregled visine naknade članovima Upravnog Odnbora
Broj
članova
UO
mjesečne neto
naknade predsjednik
Visina mjesećne
neto naknade po
osobi-članovi
Ukupno isplaćen
neto iznos
naknada
5
350 KM
300
18.600
4.219
18.600
4.219
UKUPNO
Iznos poreza na doh. i
doprinosa po osnovu
isplaćenih naknada
Shodno Zaključku Vlade Kantona Sarajevo od 23.04.2008.godine, isplaćivane su mjesečne naknade za
rad predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda Memorijala u visini od:
- predsjenik 350 KM
- član
300 KM.
8.4.Operativni troškovi poslovanja
Revizorske procedure su testirale operativne troškove poslovanja koji su knjiženi na kontima:
Putni troškovi, izdaci za energiju. izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala, izdaci za usluge
prevoza i goriva, unajmljivanje imovine opreme, izdaci za tekuće održavanje, izdaci osiguranja
bankarskih usluga i usluga platnog prometa, ugovorene usluge. Cilj procedura je bio da se ustanovi da li
su prikazani troškovi:
o neophodni za normalno poslovanje Fonda Memorijala KS;
o usaglašeni sa principima dobrog domaćinskog poslovanja;
o nastali u toku budžetskog perioda;
o pravilno proknjiženi i prikazani u poslovnim knjigama Fonda Memorijala KS-a;
o dokumentovani i potkrijepljeni vjerodostojnom dokumentacijom.
Nalaz:
Revizorske procedure su utvrdile:
Da su svi prikazani troškovi prihvatljivi, da su pravilno knjiženi, adekvatno dokumentovani i da se
odnose na budžetsku godinu koja je završila 31. decembra 2012. Sva plaćanja su dokumentovana
potvrdama o isplati koje izdaje služba trezora ili bankovnim izvodima, kada se radi o poslovanju preko
donatorskih računa.
38
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
NGO and Bussines Audit d.o.o. Sarajevo Društvo za reviziju i konsalting
ZAVRŠNI KOMENTAR
Revizorski tim želi da se zahvali upravi i osoblju Fonda Memorijala KS na iskazanoj ljubaznosti i
saradnji za vrijeme trajanja ove revizije. Bez ove podrške i saradnje naš posao se ne bi uspješno
okončao.
Sarajevo, mart 2013. godine
Reviziju izvršilo:
Društvo za reviziju i konsalting usluge
“NGO and Business Audit”d.o.o. Sarajevo
Sjedište: Sarajevo
Telefon: 033 522 679
Mobitel: 061 145 269
NGO and Business Audit, d.o.o. Sarajevo
__________________________
Ismeta Čardaković, ovlašteni revizor
______________________
Šejla Jakupovic, direktor
39
Fond Memorijala Kantona Sarajevo
Download

Z A K LJ U Č A K - Skupština Kantona Sarajevo