Наставно-научном већу
Хемијског факултета
Универзитета у Београду
Београд, Студентски трг 12-16
На другој редовној седници Наставно-научног већа одржаној 21.11.2013. године
одређени смо у Комисију за подношење извештаја о оцени научне заснованости,
оправданости предложене теме и подобности кандидата, мр Михаила Ристића, дипл.
хемичара за израду докторске дисертације под насловом:
„Испитивање могућности примене директне масене спектрометрије за брзу
карактеризацију етарских уља и сродних производа“
На основу проучене документације, подносимо следећи
ИЗВЕШТАЈ
а. Биографски подаци кандидата
Михаило С. Ристић је рођен 30.1.1953. године у Београду, где је и завршио
основну школу и гимназију. Школске 1972/73 године уписао се на
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, где је на студијској групи
Хемија дипломирао 8.10.1976. године (смер примењена хемија, подсмер органски), са
просечном оценом 8.58. Дипломски рад, урађен под руководством Проф. др Драгомира
К. Виторовића, на тему Конструкција и испитивање могућности примене апаратуре за
извођење реакција при тихом електричном пражњењу, награђен је Октобарском
наградом града Београда за најбоље стручне и научне радове студената у 1976. години.
Одмах по завршетку редовних студија 1976. г., уписао се на последипломске
студије. Магистарски рад, израђен на Катедри за примењену хемију под руководством
Проф. др Драгомира К. Виторовића, одбранио је 26.12.1979. године. Тема магистарског
рада била је Карактеризација производа каталитичке хидрогенизационе ликвефакције
неких југословенских мрких угљева, а просечна оцена остварена у току после-дипломских
студија била је 8.67. У току последипломских студија био три пута биран за студента
сарадника на различитим катедрама Природно-математичког факултета, где је био
задужен за држање вежби из неорганске хемије, односно квалитативне и квантитативне
хемијске анализе. Истовремено је био ангажован од стране ИХТМ-а за рад на
међудржавном предпројекту Маринска фармакологија и упућен на краћи студијски
боравак у Институт за физиолошку хемију Јоханес Гутенберг Универзитета у Мајнцу,
Немачка (10.09.-20.10.1979.), у циљу упознавања и увежбавања аналитичких метода за
физичко-хемијску и токсиколошку карактеризацију изолата морских организама.
Марта 1980. године примљен је у Институт за заштиту биља на радно место
асистента у Одсеку за фитофармацију. Осим бројних испитивања формулација
пестицида за регистрационе, контролне, инспекцијске, арбитражне и друге сврхе, радио
је и на испитивању остатака пестицида, а као једини хемичар са високом стручном
спремом у Институту, од самога почетка био укључен у пројекте Контаминација
земљишта и Контаминација хране. Упериоду 1982-1988. године руководио је радом на
теми Испитивање могућности примене озона у области заштите биља која је
реализована у оквиру макропројекта Заштита биља. Током боравка у Институту,
изабран је средином 1984. године у звање истраживач-сарадник.
Априла 1988. године запослио се као аналитичар у Служби санитарне контроле
вода београдског Водовода, где је био ангажован у РО Макиш - Фабрика воде у
оснивању, ради пружања помоћи у пуштању погона у рад. Између осталог, ту је посебно
био задужен за активирање раније набављене аналитичке инструментације, чије су
важније ставке биле систем за одређивање величине честица, ИЦ-спектрофотометар и
сцинтилациони бројач. Осим тога, посебно је био задужен за разраду система за
компјутеризовану обраду свих аналитичких резултата до којих се долази мониторингом
спровођеним у свим секцијама постројења и њихову непосредну интерпретацију. Шест
месеци касније запослио се у Институту за проучавање лековитог биља Др "Јосиф
Панчић".
Одмах по пријему у нови Институт, прешао је у Хемиску индустрију Панчево, у
ХИП Инжињеринг, одакле је упућен у Петрохемијски комплекс бр. 1 у Кур-ал-Зубеиру,
у близини Басре. Ту се, као главни инжењер за гасну хроматографију, бавио углавном
анализама петрохемијских производа, превасходно гасова. Циљ ангажмана био је
пружање аналитичке подршке стартовању дванаест фабрика петрохемијског комплекса
конципираног према технологији фирме Штауфер, у чијој су реализацији радили
упосленици ирачке фирме СЕПИ, ХИП Инжењеринга (Панчево) и мултинационалне
корпорације Ламус-Тисен. На овим пословима у Ираку задржао се два месеца.
По повратку у Институт за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић",
јануара 1989., распоређен је на место руководиоца Лабораторије за инструменталну
анализу (ЛИА), која је најпре припадала Служби науке, затим од 1999-2002. Служби
обезбеђења квалитета. Од 2002. када је ЛИА придодата Сектору науке до марта 2007.
радио је ту као истраживач-сарадник, да би потом био постављен за руководиоца
Лабораторије.
Од избора у звање истраживач-сарадник (26.6.1984.), учествовао је непосредно у
реализацији 18 пројеката рађених под окриљем Министарства за науку и заштиту
животне средине. Од тог броја, на 4 је био учесник и руководилац, а на осталима само
учесник. Тренутно је ангажован на реализацији 4 пројекта различитог типа код ресорног
Министарства. Уз ове пројекте радио је и на пројектима чији су наручилац биле
привредне организације. У звање истраживач-сарадник реизабран је средином 2006.
године.
Активан је члан (и председник) Друштва за проучавање лековитог и ароматичног
биља земаља југоисточне Европе (Association for Medicinal and Aromatic Plants of
Southeast European Countries - AMAPSEEC), Међународног друштва за хортикултурне
науке (International Society for Horticultural Sciences - ISHS), повремени члан Друштва за
заштиту биља Србије, а бивши члан Српског хемијског друштва (СХД) и Америчког
хемијског друштва (ACS). Био је члан већег броја владиних комисија (сада две) које се
баве проблематиком пестицида и сродних ксенобиотика са различитих аспеката
(усаглашавање и поставка метода одређивања, издавање дозвола за стављање у промет,
утврђивање испуњености услова лабораторија за рад на службеним испитивањима
пестицида, итд.).
Учесник је у организацији више научно-стручних скупова националног значаја у
земљи, неколико међународних, као и неколико стручних семинара и радионица (у
земљи и иностранству).
Говори енглески, а служи се и руским и немачким језиком.
б. Објављени научни радови и саопштења
Радoви у врхунском међународном часопису [M21]:
2
1. Kulevanova S., Ristić M., Stafilov T.: Composition of the essential oil from Thymus
moesiacus from Macedonia, Planta Medica, 62, 78-79, 1996.
2. Veličković D.T., Milenović D.M., Ristić M.S., Veljković V.B.: Kinetics of ultrasonic
extraction of extractive substances from garden (Salvia officinalis L.) and glutinous
(Salvia glutinosa L.) sage, Ultrasonics Sonochemistry, 13, 150-156, 2006.
3. Maksimović Z., Stojanović D., Šoštarić I., Dajić Z., Ristić M.: Composition and
radical-scavenging activity of Thymus glabrescens Willd. (Lamiaceae) essential oil, Journal
of the Science of Food and Agriculture, 88, 2036-2041, 2008.
4. Žižović I., Stamenić M., Ivanović J., Orlović A., Ristić M., Đorđević S., Petrović S.D.,
Skala D.: Super-critical carbon dioxide extraction of sesquiterpenes from valerian root,
Journal of Supercritical Fluids, 43, 249-258, 2007.
5. Mišić D., Žižović I., Stamenić M., Ašanin R., Ristić M., Petrović S.D., Skala D.:
Antimicrobial activity of celery fruit isolates and SFE process modeling, Biochemical
Engineering Journal, 42, 148-152, 2008.
6. Veličković D.T., Milenović D.M., Ristić M.S., Veljković V.B.: Ultrasonic extraction of
waste solid residues from the Salvia sp. essential oil hydrodistillation, Biochemical
Engineering Journal, 42, 97-104, 2008.
7. Glišić S., Ivanović J., Ristić M., Skala D.: Extraction of sage (Salvia officinalis L.) by
supercritical CO2: Kinetic data, chemical composition and selectivity of diterpenes, Journal
of Supercritical Fluids, 52, 62-70, 2010.
8. Pljevljakušić D., Šavikin K., Janković T., Zdunić G., Ristić M., Godjevac D., Konić-Ristić
A.: Chemical properties of the cultivated Sideritis raeseri Boiss. & Heldr. subsp. raeseri,
Food Chemistry, 124, 226-233, 2011.
9. Glišić S.B., Ristić M.S., Skala D.U.: The combined extraction of sage (Salvia officinalis
L.): Ultrasound followed by supercritical CO2 extraction, Ultrasonics Sonochemistry, 18
(1), 218-326, 2011.
10. Ivanović J., Žižović I., Ristić M., Stamenić M., Skala D.: The analysis of simultaneous
clove/oregano and clove/thyme supercritical extraction, Journal of Supercritical Fluids, 55,
983-991, 2011.
11. Ivanović J., Ristić M., Skala D.: Supercritical CO2 extraction of Helichrysum italicum:
influence of CO2 density and moisture content of plant material, The Journal of
Supercritical Fluids, 57(2), 129-136, 2011.
12. Stojković D., Soković M., Glamočlija J., Džamić A., Ćirić A., Ristić M., Grubišić D.:
Chemical composition and antimicrobial activity of Vitex agnus-castus L. fruits and leaves
essential oils, Food Chemistry, 128, 1017-1022, 2011.
13. Ivanović J., Mišić D., Žižović I., Ristić M.: In vitro control of multiplication of some
food-associated bacteria by thyme, rosemary and sage isolates, Food Control, 25, 110-116,
2012.
14. Skorić M., Todorović S., Gligorijević N., Janković R., Živković S., Ristić M., Radulović
S.: Cytotoxic activity of ethanol extracts of in vitro grown Cistus creticus subsp. creticus L.
on human cancer cell lines, Industrial Crops and Products, 38, 153-159, 2012.
15. Pljevljakusic D., Rančić D., Ristić M., Vujisić Lj., Radanović D., Dajić-Stevanović Z.:
Rhizome and root yield of the cultivated Arnica montana L., chemical composition and
histochemical localization of essential oil, Industrial Crops and Products, 39, 177-189,
2012.
16. Ivanović J., Dimitrijević-Branković S., Mišić D., Ristić M., Žižović I.: Evaluation and
improvement of antioxidant and antibacterial activities of supercritical extract from clove
buds, Journal of Functional Foods, 5(1), 416-423, 2013.
3
17. Džamić A.M., Soković M.D., Novaković M., Jadranin M., Ristić M.S., Tešević V., Marin
P.D.: Composition, antifungal and antioxidant properties of Hyssopus officinalis subsp.
pilifer (Pant.) Murb. essential oil and deodorized extracts, Industrial Crops and Products,
51, 401-407, 2013.
18. Maksimović S., Kesić Z., Lukić I., Milovanović S., Ristić M., Skala D.: Supercritical fluid
extraction of curry flowers, sage leaves, and their mixture, The Journal of Supercritical
Fluids, 84, 1-12, 2013.
Радови у истакнутом међународном часопису [M22]
1. Šavikin-Fodulović K., Grubišić D., Ćulafić Lj., Menković N., Ristić M.: Diosgenin and
phytosterols content in five callus lines of Dioscorea balcanica, Plant Science, 135, 63-67,
1998.
2. Kitić D., Palić R., Ristić M., Stojanović G., Jovanović T.: The volatile constituents of
Calamintha sylvatica Bromf. subsp. sylvatica, Flavour and Fragrance Journal, 16, 257-258,
2001.
3. Simić A., Soković M.D., Ristić M., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin P.D.: The
chemical composition of some Lauraceae essential oils and their antifungal activities,
Phytotherapy Research, 18(8), 713-717, 2004.
4. Jovanović T., Kitić D., Palić R., Stojanović G., Ristić M.: Chemical composition and
antimicrobial activity of the essential oil of Acinos arvensis (Lam.) Dandy from Serbia,
Flavour and Fragrance Journal, 20 (3), 288-290, 2005.
5. Petrović S., Ristić M., Milenković M., Kukić J., Antić-Stanković J., Niketić M.: Chemical
composition and antimicrobial activity of essential oil of Stachys plumosa Griseb., Flavour
and Fragrance Journal, 21 (2), 250-252, 2006.
6. Vujisić Lj., Vučković I., Tešević V., Đoković D., Ristić S.M., Janaćković P., Milosavljević
S.: Comparative examination of the essential oils of Anthemis ruthenica and A. arvensis
wild-growing in Serbia, Flavour and Fragrance Journal, 21, 458-461, 2006.
7. Gudžić B.T., Šmelcerović A., Đorđević S., Mimica-Dukić N., Ristić M.: Essential oil
composition of Hypericum hirsutum L., Flavour and Fragrance Journal, 22, 42-43, 2007.
8. Nikolić B., Ristić M., Bojović S., Marin P.D.: Variability of needle essential oil of Pinus
heldreichii populations from Montenegro and Serbia, Chemistry & Biodiversity, 4,
905-916, 2007.
9. Nikolić B., Ristić M., Bojović S., Marin P.D.: Variability of needle essential oil of Pinus
peuce from different populations in Montenegro and Serbia, Chemistry & Biodiversity, 5
(7) 1377-1388, 2008.
10. Soković M.D., Brkić D.D., Džamić A.M., Ristić M.S., Marin P.D.: Chemical composition
and antifungal activity of Salvia desoleana Atzei & Picci essential oil and its major
components, Flavour and Fragrance Journal, 24, 83-87, 2009.
11. Lakušić B., Ristić M., Slavkovska V., Milenković M., Lakušić D.: Environmental and
seasonal impacts on chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil
from Satureja horvatii Šilić (Lamiaceae), Chemistry & Biodiversity, 8, 483-493, 2011.
12. Glamočlija J.M., Soković M.D., Šiljegović J.D., Ristić M.S., Ćirić A.D., Grubišić D.V.:
Chemical composition and antimicrobial activity of Echinophora spinosa L. (Apiaceae)
essential oil, Records of Natural Products, 319-323, 5 (4), 2011.
13. Bojović, S., Nikolić, B., Ristić, M., Orlović, S., Veselinović, M., Rakonjac, Lj., Dražić, D.:
Variability in chemical composition and abundance of the rare tertiary relict Pinus
heldreichii in Serbia, Chemistry & Biodiversity, 8, 1754-1765, 2011.
4
14. Nikolić B., Ristić M., Tešević V., Marin P.D., Bojović S. (2011): Terpene chemodiversity
of Balkan endemo-relic Conifers Picea omorika, Pinus heldreichii and Pinus peuce,
Chemistry & Biodiversity, 8 (12), 2247-2260, 2011.
15. Lakušić D., Ristić M., Slavkovska V., Šinžar-Sekulić J., Lakušić B.: Environmental-related
variations of the composition of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) in
the Balkan Penninsula, Chemistry & Biodiversity, 9(7), 1286-1302, 2012.
16. Jug-Dujaković M., Ristić M., Pljevljakušić D., Dajić-Stevanović Z., Liber Z., Hančević K.,
Radić T., Šatović Z.: High diversity of indigeneous populations of Dalmatian sage (Salvia
officinalis L.) in essential oil composition, Chemistry & Biodiversity, 9(10), 2309-2323,
2012.
17. Giweli A., Džamić A., Soković M., Ristić M., Marin P.: Antimicrobial and Antioxidant
Activities of Essential Oils of Satureja thymbra Growig Wild in Libya, Molecules, 17,
4836-4850, 2012.
18. Šavikin K.P., Đorđević B.S., Ristić M.S., Krivokuća-Đokić D., Pljevljakušić D.S., Vulić
T.: Variation in fatty acids content in seeds of different black, red and white currants
varieties, Chemistry & Biodiversity, 10(1), 157-165, 2013.
Радови у међународном часопису [M23]
1. Ristić G.S., Marinković M.D., Čomor J.J., Vasić V.M., Ristić M.S., Nikolić R.M.:
Possibility of photochemical energy storage in the norbornadiene-quadricyclane system.
Part II, Journal of Molecular Structure, 267, 7-12, 1992.
2. Kulevanova S., Ristić M., Stafilov T., Ristov T.: Composition of essential oil from Thymus
alsarensis Ronn. growing in Macedonia, Die Pharmazie, 51 (4), 254-255, 1996.
3. Kulevanova S., Ristić M., Stafilov T., Dorevski K., Ristov T.: Composition of essential oils
of Thymus tosevii ssp. tosevii and Thymus tosevii ssp. substriatus from Macedonia, Die
Pharmazie, 52 (5), 382-386, 1997.
4. Kulevanova S., Stafilov T., Anastasova F., Ristić M., Brkić D.: Isolation and identification
of flavonoid aglycones from some taxa of sect. Marginati of genus Thymus, Die Pharmazie,
52 (11), 886-888, 1997.
5. Tasić S., Kovačević N., Ristić M.: Endemic Plant Species of Šara Mountain. VI - The
essential oil of Achillea chrysocoma, J. Essent. Oil. Res., 10, 329-332, 1998.
6. Kulevanova S., Ristić M., Stafilov T., Matevski V.: Composition of the essential oil of
Thymus jankae Chel. var. jankae, T. jankae var. pantotrichus Ronn. and T. jankae var.
patentipilus Lyka from Macedonia, J. Essent. Oil. Res., 10, 191-194, 1998.
7. Kulevanova S., Ristić M., Stafilov T., Matevski V.: Composition of the essential oil of
Thymus albanus ssp. albanus H. Braun. from Macedonia, J. Essent. Oil Res. 10, 335-336,
1998.
8. Kulevanova S. Ristić M., Stafilov T., Matevski V.: Composition of the essential oil of
Thymus rohlenae Velen. from Macedonia, J. Essent. Oil Res. 10, 537-538, 1998.
9. Žižović I., Skala D., Ristić M.: Extraction of Oenothera biennis seed oil with supercritical
carbon dioxide and determination of the content of gamma linolenic acid in seed oil, J. Serb.
Chem. Soc. 63 (11), 883-889, 1998.
10. Maksimović S., Blagojević S., Jakovljević M., Ristić M.: Effect of selenium on the
chemical composition of peppermint oil, Rostlinna Vyroba (Praha), 45 (6), 265-267, 1999.
11. Jakovljević M., Antić-Mladenović S., Ristić M., Maksimović S., Blagojević S.: Effect of
selenium on the yield and quality of chamomile [Chamomilla recutita (L.) Rausch.],
Rostlinna Vyroba (Praha), 46 (3), 123-126, 2000.
5
12. Roki Đ., Menković N., Šavikin-Fodulović K., Krivokuća-Đokić D., Ristić M., Grubišić D.:
Flavonoids and essential oil in flower heads of introduced Arnica chamissonis, Journal of
Herb, Spices and Medicinal Plants, 8 (4), 19-27, 2001.
13. Kovačević N., Lakušić B., Ristić M.: Composition of the essential oils of seven Teucrium
species, J. Essent. Oil Res. 13, 163-165, 2001.
14. Kitić D., Palić R., Stojanović G., Ristić M.: Composition of the essential oil of Calamintha
vardarensis (Greuter et Burdet) Šilić, J. Essent. Oil Res., 14, 58-59, 2002.
15. Veličković D., Ranđelović N., Ristić M., Šmelcerović A., Veličković A.: Chemical
composition and antimicrobial action of the ethanol extracts of Salvia pratensis L., Salvia
glutinosa L. and Salvia aethiopis L., J. Serb. Chem. Soc., 67 (10), 639-646, 2002.
16. Jovanović T., Kitić D., Palić R., Stojanović G., Ristić M.: Chemical composition of the
essential oil of Acinos hungaricus (Simonkai) Šilić, J. Essent. Oil Res., 14, 29-30, 2002.
17. Kitić D., Jovanović T., Ristić M., Palić R., Stojanović G.: Chemical composition and
antimicrobial activity of the essential oil of Calamintha nepeta (L.) Savi ssp. glandulosa
(Req.) P. W. Ball from Montenegro, J. Essent. Oil Res., 14, 150-152, 2002.
18. Veličković D., Ristić M., Ranđelović N., Šmelcerović A.: Chemical composition and
antimicrobial characteristic of the essential oils obtained from the flower, leaf and stem of
Salvia officinalis L. originating from Southeast Serbia, J. Essent. Oil Res., 14, 453-458,
2002.
19. Veličković D., Ranđelović N., Ristić M., Veličković A., Šmelcerović A.: Chemical
constituents and antimicrobial activity of the ethanol extracts obtained from the flower, leaf
and stem of Salvia officinalis L., J. Serb. Chem. Soc. 68 (1), 17-24, 2003.
20. Veličković A., Ristić M., Veličković D., Ilić S., Mitić N.: The possibilities of the
application of some species of sage (Salvia L.) as auxiliaries in the treatment of some
diseases, J. Serb. Chem. Soc. 68 (6), 435-445, 2003.
21. Veličković D., Ristić M., Veličković A.: Chemical composition of the essential oils
obtained from the flower, leaf and stem of Salvia aethiopis L. and Salvia glutinosa L.
originating from the southeast region of Serbia, J. Essent. Oil Res., 15, 346-349, 2003.
22. Ristić M., Soković M., Grubišić D., Kovačević N.: Chemical analysis and antifungal
activity of the essential oil of Achillea atrata L., J. Essent. Oil Res., 16, 75-78, 2004.
23. Soković M.D., Ristić M., Grubišić D.: Chemical composition and antifungal activity of the
essential oil from Juniperus excelsa berries, Pharmaceutical Biology, 42 (4-5), 328-331,
2004.
24. Kovačević N.N., Ristić S.M., Tasić R.S., Menković R.N., Grubišić V.D., Đoković D.D.:
Comparative study of essential oil of three Achillea species from Serbia, J. Essent. Oil Res.,
17, 57-60, 2005.
25. Soković M., Grubišić D., Ristić M.: Chemical composition and antifungal activities of
essential oils from leaves, calyx and corolla of Salvia brachyodon Vandas, J. Essent. Oil
Res., 17, 227-229, 2005.
26. Đorđević S., Petrović S., Ristić M., Đoković D.: Composition of Carlina acanthifolia root
essential oil, Chemistry of Natural Compounds, 41 (4), 410-412, 2005.
27. Bezbradica D., Tomović J., Vukašinović M., Šiler-Marinković S., Ristić M.: Composition
and antimicrobial activity of essential oil of Satureja montana L. from Serbia and
Montenegro, J. Essent. Oil Res., 17(4), 462-645, 2005.
28. Tomić A., Petrović S., Pucarević M., Šobajić S., Ristić M., Niketić M.: Fatty acid
composition of two Athamanta turbith subspecies, Chemistry of Natural Compounds, 42
(4), 391-393, 2006.
29. Pavlović M., Petrović S., Ristić M., Maksimović Z., Kovačević N.: Essential oil of
Filipendula hexapetala Gilib., Chemistry of Natural Compounds, 43 (2), 228-229, 2007.
6
30. Kovačević N.N., Ristić M.S.: Composition of Potentilla speciosa herb essential oil, Journal
of Essential Oil Research, 19, 416-418, 2007.
31. Kovačević N.N., Simić D.M., Ristić S.M.: Essential oil of laurel (Laurus nobilis L.,
Lauraceae) from Montenegro, Chemistry of Natural Compounds, 43 (4), 408-411, 2007.
32. Simić A., Rančić A., Soković M.D., Ristić M.S., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin
P.D.: Essential oil composition of Cymbopogon winterianus Jowitt and Carum carvi L. and
their antimicrobial activities, Pharmaceutical Biology, 46(6), 437-441, 2008.
33. Lakušić B., Ristić M., Slavkovska V., Antić Stanković J., Milenković M.: Chemical
composition and antimicrobial activity of the essential oil from Satureja horvatii Šilić
(Lamiaceae), J. Serb. Chem. Soc., 73 (7), 703-711, 2008.
34. Šavikin K.P., Ristić M.S., Zdunić G.M., Stević T., Menković N.R.: Chemical composition
and antimicrobial activity of essential oil of Salvia ringens Sibth. et Sm. var. baldacciana
Briq., Journal of Essential Oil Research, 20 (4), 363-365, 2008.
35. Soković M.D., Glamočlija J., Ćirić A., Grubišić D., Stojković D., Ristić M.: Antimicrobial
activity of essential oils isolated from different plant parts of endemic plant
Portenschlagiella ramosissima Tutin, Journal of Essential Oil Research, 20 (4), 369-372,
2008.
36. Stojković D., Soković M., Glamočlija J., Džamić A., Ristić M., Fahal A., Khalid S., Djujić
I., Petrović S.: Susceptibility of three clinical isolates of Actinomadura madurae to
-pinene, the bioactive agent of Pinus pinaster turpentine oil, Arch. Biol. Sci. (Belgrade),
60 (4), 697-701, 2008.
37. Maksimović Z., Milenković M., Vučićević D., Ristić M.: Chemical composition and
antimicrobial activity of Thymus pannonicus All. (Lamiaceae) essential oil, Central
European Journal of Biology, 3(2), 149-154, 2008.
38. Džamić A., Soković M., Ristić M., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin P.D.:
Chemical composition and antifungal activity of Salvia sclarea (Lamiaceae) essential oil,
Arch. Biol. Sci. (Belgrade), 60 (2), 233-237, 2008.
39. Dajić-Stevanović Z., Šoštarić I., Marin P.D., Stojanović D., Ristić M.: Population
variability in Thymus glabrescens Willd. from Serbia: morphology, anatomy and essential
oil composition, Arch. Biol. Sci. (Belgrade), 60 (3), 475-483, 2008.
40. Jovanović T., Palić R., Kitić D., Ristić M., Zlatković B.: Fatty acids of Acinios alpinus and
A. hungaricus, Chemistry of Natural Compounds, 44(2), 231-233, 2008.
41. Ljaljević-Grbić M., Stupar M., Vukojević J., Soković M., Mišić D., Grubišić D., Ristić M.:
Antimicrobial activity of Nepeta rtanjensis essential oil, J. Serb. Chem. Soc., 73 (10),
961-965, 2008.
42. Stojković D., Glamočlija J., Soković M., Grubišić D., Petrović S., Kukić J., Ristić M.:
Chemical composition, antimicrobial and antiradical properties of the essential oil of Seseli
globiferum fruits, Natural Product Communications, 3 (11), 1935-1938, 2008.
43. Džamić A., Soković M., Ristić M., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin P.D.:
Chemical composition and antifungal activity of Origanum heracleoticum essential oil,
Chemistry of Natural Compounds, 44 (5), 659-660, 2008.
44. Grujić-Jovanović S., Marin P.D., Džamić A., Ristić M.: Composition of the essential oil of
Stachys germanica from Serbia, Chemistry of Natural Compounds, 44(5), 670-672, 2008.
45. Glamočlija J., Soković M., Grubišić D., Vukojević J., Milenković I., Ristić M.: Antifungal
activity of Critmum maritimum essential oil and its components against mushroom
pathogen Mycogone perniciosa, Chemistry of Natural Compounds, 45 (1), 96-97, 2009.
46. Džamić A., Soković M., Ristić M., Grujić-Jovanović S., Vukojević J., Marin P.D.:
Chemical composition and antifungal activity of Illicium verum and Eugenia caryophyllata
essential oils, Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 259-261, 2009.
7
47. Gbolade A.A., Džamić A., Marin P.D., Ristić M.: Essential oil constituents of Aspilia
africana (Pers.) C. D. Adams leaf from Nigeria, Journal of Essential Oil Research, 21 (4),
348-350, 2009.
48. Grujić-Jovanović S., Marin P.D., Džamić A., Ristić M.: Essential oil composition of
Thymus longicaulis from Serbia, Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 265-266, 2009.
49. Kitić D., Zlatković B., Palić R., Jovanović T., Ristić M.: Fatty acids of some plants of the
genus Calamintha, Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 231-233, 2009.
50. Stojković S., Petrović S., Kukić J., Džamić A., Ristić M., Milenković M., Glamočlija J.,
Soković M., Stojković D.: Chemical composition and antimicrobial and antioxidant activity
of Seseli rigidum flower essential oil, Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 253-256,
2009.
51. Mihajilov-Krstev T., Radnović D., Kitić D., Zlatković B., Ristić M., Branković S.:
Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja hortensis L. essential oil,
Central European Journal of Biology, 4(3), 411-416, 2009.
52. Tanović B., Potočnik I., Delibašić G., Ristić M., Kostić M., Marković M.: In vitro effect of
essential oils from aromatic and medicinal plants on mushroom pathogens: Verticillium
fungicola var. fungicola, Mycogone perniciosa, and Cladobotryum sp., Arch. Biol. Sci.
(Belgrade), 61 (2), 231-237, 2009.
53. Gbolade A.A., Džamić A.M., Ristić M.S., Marin P.D.: Essential oil composition of
Centratherum punctatum from Nigeria, Chemistry of Natural Compounds, 45 (1), 118-119,
2009.; Erratum to the article “Essential Oil Composition of Centratherum punctatum from
Nigeria” by Adebayo A. Gbolade, Ana M. Džamić, Mihailo S. Ristić, and Petar D. Marin,
Vol. 45, No. 1, pp. 118-119, 2009, Chemistry of Natural Compounds, 45 (2), 296, 2009.
54. Dajić-Stevanović Z.P., Nastovski T.Lj., Ristić M.S., Radanović D.S.: Variability of
essential oil composition of cultivated feverfew (Tanacetum parthenium (L). Schultz Bip.)
populations, Journal of Essential Oil Research, 21 (4), 292-294, 2009.
55. Soković M., Stojković D., Glamočlija J., Ćirić A., Ristić M., Grubišić D.: Susceptibility of
pathogenic bacteria and fungi to essential oils of wild Daucus carota, Pharmaceutical
Biology, 47 (1), 38-43, 2009.
56. Gbolade A., Džamić A., Ristić M., Marin P.D.: Essential oil composition of Anacardium
occidentale from Nigeria, Chemistry of Natural Compounds, 45 (3), 441-442, 2009.
57. Vuković G., Pavlović S., Ristić M.: Comparison two sample preparation procedures for
HPLC determination of ochratoxin A, Arch. Biol. Sci. (Belgrade), 61 (4), 639-644, 2009.
58. Stević T., Šavikin K., Ristić M., Zdunić G., Janković T., Krivokuća-Đokić D., Vulić T.:
Composition and antimicrobial activity of black currant (Ribes nigrum L.) leaf oil and
antioxidant activity of leaves extract, J. Serb. Chem. Soc., 75 (1), 35-43, 2010.
59. Džamić A., Marin P.D., Gbolade A., Ristić M.: Chemical composition of Mangifera indica
essential oil from Nigeria, Journal of Essential Oil Research, 22 (2), 123-125, 2010.
60. Menković N., Zdunić G., Tasić S., Ristić M., Stević T., Šavikin K., Dajić Z.: Chemical
composition and antimicrobial activity of the essential oils of Micromeria thymifolia
(Scop.) Fritsch., M. dalmatica Benth. and Satureja cuneifolia Ten., Journal of Essential Oil
Research, 22 (1), 91-96, 2010.
61. Stanisavljević I.T., Lazić M.L., Veljković V.B., Stojičević S.S., Veličković D.T., Ristić
M.S.: Kinetics of hydrodistillation and chemical composition of essential oil from cherry
laurel (Prunus laurocerasus var. serbica Pančić) leaves, Journal of Essential Oil Research,
22 (6), 564-567, 2010.
62. Ivanović J., Mišić D., Ristić M., Pešić O., Žižović I.: Supercritical CO2 extract and essential
oil of bay (Laurus nobilis L.) - chemical composition and antibacterial activity, J. Serb.
Chem. Soc., 75 (3), 395-404, 2010.
8
63. Golubović T., Palić R., Kitić D., Zlatković B., Ristić M., Lazarević J., Stojanović G.:
Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Acinos graveolens,
Chemistry of Natural Compounds, 46 (4), 645-648, 2010.
64. Pavel M., Ristić M., Stević T.: Essential oils of Thymus pulegioides and Thymus
glabrescens from Romania: chemical composition and antimicrobial activity, J. Serb.
Chem. Soc., 75 (1), 27-34, 2010.
65. Ibraliu A., Mi X., Ristić M., Dajić-Stefanović Z., Shehu J.: Analysis of essential oils of
three wild medicinal plants in Albania, Journal of Medicinal Plant Research, 5(1), 58-62,
2011.
66. Grujić-Jovanović S., Džamić A.M., Ristić M.S., Marin P.D.: Essential oil composition of
Stachys anisochila, Chemistry of Natural Compounds, 47(5), 823-825, 2011.
67. Mihajilov-Krstev T., Kitić D., Radnović D., Ristić M., Mihajlović-Ukropina M., Zlatković
B.: Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja kitaibelii essential oil
against pathogenic microbial strains, Natural Product Communications, 6(8), 1167-1172,
2011.
68. Veličković D., Ristić M., Bjelaković L., Karabegović I., Stojičević S., Lazić M.,
Ranđelović N.: Chemical composition of Dictamnus albus L. essential oil from Serbia,
AgroFOOD industry hi-tech, 23 (3), 4-6, 2012.
69. Veličković D.T., Ristić M.S., Milosavljević N.P., Karabegović I.T., Stojičević S.S, Lazić
M.L.: Chemical composition of the essential oils of Salvia austriaca Jacq. and Salvia
amplexicaulis Lam. from Serbia, Agro FOOD industry hi-tech, 23 (3), 8-10, 2012.
71. Matejić J.S., Džamić A.M., Marin P.D., Ristić M.S., Ranđelović V.N.: Essential Oil
Composition of Cachrys cristata DC. – а rare and endangered species in flora of Serbia,
Natural Product Communications, 7, 235-236, 2012.
72. Lakušić D., Ristić M., Slavkovska V., Lakušić B.: Seasonal variations of the composition
of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis L., Lamiaceae), Natural Product
Communication, 8, 131-134, 2013.
73. Giweli A., Džamić A.M., Soković M.D., Ristić M.S., Marin P.D.: Chemical composition,
antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of Thymus algeriensis wild-growing
in Libya, Central European Journal of Biology, 8(5), 504-511, 2013.
74. Giweli A., Džamić A.M., Soković M.D., Ristić M.S., Janaćković P.T., Marin P.D.: The
chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil of Salvia
fruticosa growing wild in Libya, Archives of Biological Sciences, 65 (1), 321-329, 2013.
75. Mašković P., Radojković M., Ristić M., Solujić S.: Studies on the antimicrobial and
antioxidant activity and chemical composition of the essential oils of Kitaibelia vitifolia,
Natural Product Communications, 8 (5) 2013, 667-670 (abstract: abs_r255).
76. Stojković D.S., Glamočlija J.M., Ćirić A.D., Nikolić M., Ristić M.S., Šiljegović J.D.,
Soković M.D.: Investigation on antibacterial synergism of Origanum vulgare and Thymus
vulgaris essential oils, Archives of Biological Sciences, 65 (2), 639-643, 2013.
77. Đorđević S., Stanisavljević D., Ristić M., Milenković M., Veličković D., Stojičević S.,
Zlatković B.: Chemical, antioxidant and antimicrobial analysis of the essential oil and
extract of Artemisia alba Tura, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8 (4),
1377-1388, 2013.
78. Aničić N.V., Dimitrijević S., Ristić M.S., Petrović S.S., Petrović S.D.: Antimikrobna
aktivnost etarskog ulja Melissa officinalis L., Lamiaceae, Hemijska industrija, 59 (9-10),
243-247, 2005.
79. Ristić M., Krivokuća-Đokić D., Radanović D., Nastovski T.: Essential oil of Arnica
montana and Arnica chamissonis, Hemijska industrija, 61 (5), 272-277, 2007.
9
80. Džamić A.M., Soković M.D, Ristić M.S., Novaković M., Grujić-Jovanović S., Tešević V.,
Marin P.D.: Antifungal and antioxidant activity of Mentha longifolia (L.) Hudson
(Lamiaceae) essential oil, Botanica Serbica, 34 (1), 57-61, 2010.
81. Beatović D.V., Jelačić S.Ć., Oparnica Č.D., Krstić-Milošević D.B., Glamočlija J.M., Ristić
M.S., Šiljegović J.D.: Hemijski sastav, antioksidativna i antimikrobna aktivnost etarskog
ulja Ocimum sanctum L., Hemijska industrija, 67 (3) 427-435 (2013).
82. Lakušić B.S, Ristić M.S., Slavkovska V.N, Stojanović D.Lj., Lakušić D.V.: Variations in
essential oil yields and compositions of Salvia officinalis (Lamiaceae) at different
developmental stages, Botanica Serbica, 37 (2), 127-139, 2013.
Предавање по позиву са међунар. скупа штампано у целини [M31 (1)]
Саопштења са међународног скупа штампано у целини [M33 (27)]
Саопштења са међународног скупа штампано у изводу [M34 (90)]
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа [M36 (1)]
Поглавља у књизи или рад у тематском зборнику националног значаја [M45 (18)]
Радови у часопису националног значаја [M52 (41)]
Радови у научном часопису [M53 (3)]
Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу) [M56 (2)]
Предавања по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу [M62 (6)]
Саопштења са скупа националног значаја штампано у целини [M63 (13)]
Саопштења са скупа националног значаја штампано у изводу [M64 (108)]
Одбрањен магистарски рад [M72]
в. Образложење теме
1. Научна област
Органска хемија
2. Предмет рада
-
Планирана испитивања обухватају:
одабир етарских уља за циљна испитивања;
снимање масених спектара одабраних узорака етарских уља предложеном техником;
израду база масених спектара за етарска уља;
гаснохроматографско анализирање одабраних узорака етарских уља;
поређење резолутивности примењених карактеризационих техника;
испитивање могућности примене технике директне масене спектрометрије етарских
уља за сврхе брзе квантитативне хемијске анализе.
3. Научни циљ истраживања
Циљ програма би био свеобухватно испитивање могућности примене технике
директне масене спектрометрије за сврхе брзе карактеризације етарских уља и сродних
производа. Тестирање те технике било би усмерено на проблематику карактеризације
етарских уља где би била испитана њена искористивост за разликовање уља изолованих
из различитих биљних врста и биљних органа (подврста, сорти и хемотипова)
различитог порекла. За те сврхе би била израђена одговарајућа база масених спектара
етарских уља за коју би били коришћени већ постојећи софтвери за рад у области
10
конфирматорне компјутеризоване фрагментометријске анализе. Техника би била
тестирана и у делу који се дотиче проблематике квантификације одабраних састојака
уља и у спрези са постојећим захтевима квалитета за одабрана етарска уља.
4. Методе истраживања
У Институту чији је кандидат упосленик постоји аналитички систем оспособљен
за тестирање технике директне масене спектрометрије за рад са течним узорцима,
опремљен свим приборима потребним за ову врсту истраживања. Уз постојећа
програмска решења која се стандардно користе у области конфирматорне масене
спектрометрије за поређење масених спектара, у раду би биле коришћене и статистичке
методе у циљу додатног евалуирања резолутивности технике директне масене
спектрометрије у односу на тестирана (одабрана) етарска уља.
Добивени налази били би такође вредновани у односу на састав тестираних уља
одређен на уобичајени начин, гаснохроматографски, уз примену два различита типа
детектора (пламено-јонизујући и масено-спектрометријски).
5. Актуелност проблематике у свету
Захтевност постојећих метода за хемијско разликовање етарских уља и сродних
испарљивих производа у погледу времена потребног за обраду појединачних узорака,
чинило је одувек актуелним рад на новим техникама којима би се то време значајно
умањило. За алтернативним - бржим техникама карактеризације, које би притом биле
универзално применљиве код циљне класе аналита, а којима би се дневно могле
обрадити стотине узорака (уз добивање информација прихватљиве резолутивности) се и
даље трага, јер постојећа решења у том погледу још увек не задовољавају.
6. Очекивани резултати
Кандидат би у свом раду анализирао већи број брижљиво одабраних етарских
уља и сродних производа, применом директне масене спектрометрије (ДМС) и гасне
хроматографије (ГХ), и на бази добивених резултата проценио могућности примене
ДМС технике за сврхе брзе карактеризације поменутих производа. Прелиминарни
резултати постигнути на плану примене ДМС за назначене намене, указују да би та
техника значајно могла убрзати, а самим тим и олакшати, аналитичке радове у оквиру
којих је потребно диверзификовати велики број узорака циљне класе.
г. Закључак
На основу претходно наведеног, сматрамо да би предложена тема и очекивани
резултати допринели унапређивању аналитике етарских уља и сродних (испарљивих)
производа, пре свега, када је у питању аналитика која има за циљ поређење великог броја
узорака.
Имајући у виду да има звање магистра хемијских наука и да је до сада саопштио и
објавио преко 100 радова из области карактеризације етарских уља, сматрамо да
кандидат мр Михаило Ристић испуњава све услове потребне за израду докторске
11
дисертације под насловом: „Испитивање могућности примене директне масене
спектрометрије за брзу карактеризацију етарских уља и сродних производа“.
За ментора предлажемо др Слободана Милосављевића, професора емеритуса
Хемијског факултета у Београду и дописног члана САНУ.
У Београду, 6.12.2013.
Комисија
.
1. Др Слободан Милосављевић, професор емеритус Хемијског факултета у
Београду и дописни члана САНУ
2. Др Влатка Вајс, научни саветник ИХТМ и редовни професор Хемијског
факултета у Београду
3. Др Слободан Петровић, редовни професор ТМФ у Београду
4. Др Веле Тешевић, ванредни професор Хемијског факултета у Београду
12
Download

izveštaj Komisije