Spisak imenovanih laboratorija u kojima se
obavlja verifikacija mjerila na dan 26.04.2012.
godine
Napomena: Lista imenovanih laboratorija se redovno ažurira u skladu sa eventualnim izmjenama.
Red.
br.
1.
2.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
•
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
•
Automatske vage i
•
Tegova klase tačnosti F1, F2, M2 i M3)
•
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
3.
Institut za mjeriteljstvo BiH - referentna
laboratorija za referentne materijale i
plemenite metale, Sarajevo
Datum
isteka
rješenja
1
06-46-6-438-1/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-3/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-4/12-HM
16.03.2013.
1
06-46-6-438-2/12-HM
16.03.2013.
Neautomatske vage klase tačnosti I,
II,III i IIII
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila mase,
Sarajevo
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila
dužine, Sarajevo
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Br. lab
trgovačkih mjerila za dužinu i mjernih
letvi
Predmeta izrađenih od plemenitih
metala
Adresa: Dolina 6, 71000 Sarajevo
4.
Institut za mjeriteljstvo BiH za mjerila mase,
Tuzla
Adresa: Armije BiH, 75000 Tuzla
•
•
neautomatske vage klase tačnosti I,
II,III i IIII, i
tegova klase tačnosti M2 i M3)
1/9
Red.
br.
Tehnounion d.o.o. , Sarajevo
Adresa: Alipašina 8, 71000 Sarajevo
5.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
(verifikacija opreme na stanicama tehničkog
pregleda)
•
•
•
•
•
KJKP Sarajevogas, Sarajevo
6.
Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju
mjerila protoka gasa
Laboratorija za verifikaciju mjerila
električnih veličina vremena i frekvencije
7.
Mjerila za ispitivanje kočnica
vangabaritnih vozila –usporenje
06-46-6-NT-36-4/11
03.07.2012.
006/
06
06-46-6-OŠ-12-2/12
01.05.2012.
19
06-46-6-OŠ-21-2/11
04.06.2012.
Uređaja za podešavanje svjetlosnog
snopa i jačine inteziteta svjetlosti
Elektronskih korektora volumena
gasa (-30oC do 165oC; 0 do 100 bar)
•
Transmitera temperature i pritiska (30oC do 165oC; 0 do 100 bar)
•
Manometara (0 do 100 bar)
•
01
Mjerila zvuka/ buke,
•
•
Datum
isteka
rješenja
Analizator ispušnih plinova
benzinskih/ dizel motora,
Mjerila protoka gasa od 0,016 m3/h do
4000 m3/h
Remontni zavod d.d. Travnik
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
•
Adresa: Rajlovac bb, 71000 Sarajevo
Br. lab
Mjerila električnih veličina (napon,
struja, otpor )
Mjerila vremena i frekvencija
Adresa: Aleja konzula 5, 72270 Travnik
2/9
Red.
br.
8.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Riket d.o.o., Sarajevo
•
Adresa: Džamijska 6, 71000 Sarajevo
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
9.
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
kl. tačnosti 1 i 2
•
Indukcionih mjerila reaktivne el.
energije kl. tačnosti 3
•
Etalona mjerila el. Energije
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
kl. tačnosti 0,5 i 1
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
•
10.
•
UNIJAL AC d.o.o., Čapljina
(Verifikacija mjerila i opreme na stanicama
tehničkih pregleda vozila)
11.
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
Adresa: Braće Radića 1, 88300 Čapljina
Statičkih (elektronskih) mjerila
aktivne el. energije kl. tačnosti 0,2S i
0,5S i 1.
Uređaja za mjerenje kočione sile po
obodu kotača motornih vozila
•
Analizatora ispušnih plinova
benzinskih/ dizel motora
•
Manometara za mjerenje pritiska u
pneumaticima
•
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum
isteka
rješenja
20
06-46-6-NT-24-4/11
10.08.2012.
22
05-46-6-LJ-41-4/11
17.07.2012.
23
05-46-6-LJ-41-5/11
17.07.2012.
46
06-46-ČS-10-1/10
14.12.2013.
Statičkih (elektronskih) mjerila
reaktivne el. energije kl. tačnosti 2 i 3.
•
•
Br. lab
Mjerila za ispitivanje kočnica
vangabaritnih vozila – usporenje
Mjerila zvuka/ buke
3/9
Red.
br.
12.
13.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
DELTA-PETROL d.o.o., Kakanj
BiH
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG-a horizontalnih i vertikalnih
rezervoara
106
IP-0180/10-06-AA
16.03.2013.
Etilometara, mjerila za mjerenje
koncentracije alkohola u krvi preko
izdaha
115
06-46-6-IA-44-10/11
06.10.2012.
Mjerila momenta sile, mjernog opsega
od 20 do 1000 Nm
116
06-46-6-NT-35-4/11
03.07.2012.
Nejonizirajućeg zračenja (opseg 10
KHz- 9,4 GHz) (reimenovanje)
124
06/46/6-IA-22-3/11
07.05.2012.
•
Vodomjera, DN (13-40) mm, metrol.,
klase A, B, C
130
IP-0235/09-05BR
07.05.2012.
•
Vodomjera, DN (13-100) mm,
mjeriteljske, klase A i B
131
06-46-6-BR-23-1/11
01.06.2012.
•
Uklopnih satova
133
05-46-6-LJ-41-6/11
17.07.2012.
135
06-46-6-AA-6-4/11
01.06.2012.
•
Adresa: Ćatići bb, 72240 Kakanj
INVESTICIONO TEHNIČKI CENTAR d.o.o.,
Sarajevo
•
Adresa: Humska 70, 71000 Sarajevo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
TEHNOUNION d.o.o., Sarajevo
•
Adresa: Alipašina 8, 71000 Sarajevo
MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo
•
Adresa: Tvotnička 3, 71000 Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo
Adresa: Jaroslava Černija 8, 71000 Sarajevo
JKP Vodovod i kanalizacija, Tuzla
Adresa: Kulina Bana 2, 75000 Tuzla
ISKRAEMECO SARAJEVO d.o.o.
Datum
isteka
rješenja
Broj rješenja
imenovanja
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Adresa: Hifzi Bjelevca 13, 71000 Sarajevo
KJKP TRŽNICE-PIJACE (PJ Tržnica-pijaca
Hrasno), Sarajevo
•
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 4a, 71000
Sarajevo
•
Neautomatskih vaga klase tačnosti III
i IIII
Br. lab
Tegova klase tačnosti M2 i M3
4/9
Red.
br.
PRECIZ doo, Bosanska Krupa
20.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
•
Adresa: Bihacka bb, Bosanska Krupa
•
PRECIZ doo, Čapljina
21.
22.
•
Adresa: Zrinsko Frankopanska 27, 88360
Mostar
•
BIB-BLAŽEVIĆ doo, Tuzla
•
Datum
isteka
rješenja
140
06-46-6-AA-15-4/11
30.04.2012.
142
06-46-6-AA-30-4/11
17.05.2012.
150
06-46-6-AA-11-6/11
02.06.2012.
155
06-46-6-TS-19-4/11
25.06.2012.
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase tačnosti I,
II, III i IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase tačnosti III
i IIII
•
ELEKTROKONTROL HZ-HB doo, Čapljina
•
Indukcionih mjerila aktivne el. energije
klase tačnosti 1 i 2
•
Indukcionih mjerila reaktivne el.
energije klase tačnosti 2 i 3
•
Elektronskih mjerila aktivne el.
energije klase tačnosti 0.5, 1 i 2
•
Elektronskih mjerila reaktivne el.
energije klase tačnosti 2 i 3
•
Uklopnih satova
•
Mjerila brzine vozila u pokretu
160
06-46-6-ŠO-37-4/11
17.07.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG-a horizontalnih i vertikalnih
rezervoara
161
06-46-6-AA-32-4/11
16.05.2012.
23.
25.
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Adresa: Maka Dizdara 5/4 (Stupine B8), 75000
Tuzla
Adresa: S.S.Kranjčevića bb, 88300 Čapljina
24.
Neautomatskih vaga klase tačnosti III
i IIII
Br. lab
MIBO Komunikacije doo, Sarajevo
Adresa: Tvotnička 3, 71000 Sarajevo
ELMONT d.o.o, Žepče
Adresa: Donja Golubinja bb, 72233 Golubinja
•
Tegova klase tačnosti M2 i M3
5/9
Red.
br.
26.
GeoWILD d.o.o, Sarajevo
Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
EmOs-LeAn d.o.o., Mostar
27.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Adresa: Sv. Leopolda Mandića 9, 88000
Mostar
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Adresa: Čarlija Čapljina 1, 78000 Banja Luka
ZOLETIĆ d.o.o., Živinice
06-46-6-BR-34-2/11
16.06.2012.
Neautomatskih vaga klase tačnosti I,
II, III i IIII
196
06-46-6-AA-27-5/11
14.05.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG i horizontalnih rezervoara
214
06-46-6-AA-50-4/11
15.08.2012.
•
Mjerila protoka (volumena) naftnih
derivata
218
06-46-6-AA-26-4/11
29.05.2012.
•
Mjerila protoka (volumena) naftnih
derivata
221
06-46-6-AA-25-4/11
29.05.2012.
•
Etilometara, mjerila za mjerenje
koncentracije alkohola u krvi preko
izdaha
223
06-46-6-IA-18-4/11
02.06.2012.
Neautomatskih vaga klase tačnosti I,
II, III i IIII
224
06-46-6-AA-40-4/11
03.07.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti
233
06-46-6-SJ-47-4/11
25.08.2012.
Mjerila protoka (volumena) tečnosti i
LPG-a
234
06-46-6-AA-42-4/11
15.08.2012.
•
•
•
Adresa: Biskupa Čule 10, 88000 Mostar
MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo
Adresa: Tvotnička 3, 71000 Sarajevo
ALBBA d.o.o., Bihać
•
Adresa: Jablanska 297, 77000 Bihać
GIA BH d.o.o., Sarajevo
Adresa: Trešnje 1, Ilidža, 71000 Sarajevo
TEHNOMONT d.o.o., Brčko Distrikt
Adresa: Banjalučka bb, 76100 Brčko
Datum
isteka
rješenja
167
Adresa: Barice bb, 75270 Živinice
HERKON d.o.o., Mostar
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Geodedske mjerne opreme
•
EUROMONT d.o.o., Banja Luka
28.
Br. lab
•
•
Tegova klase tačnosti M2 i M3
6/9
Red.
br.
35.
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
DVOKUT pro, Sarajevo
Adresa: Avde Hume 11, 71000 Sarajevo
•
•
Br. lab
BiH
Ispitivanje (mjerenje) nivoa buke /
zvuka, i
235
Broj rješenja
imenovanja
06-46-6-FD-28-5/11
Datum
isteka
rješenja
17.11.2012.
Verifikacija mjerila nivoa buke
===========
Crvenim označene laboratorije su u postupku imenovanja/ reimenovanja i nisu u mogućnosti da daju usluge
verifikacije mjerila dok se postupak ne okonča.
Red.
br.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
Mašinski fakultet u Sarajevu
36.
Laboratorija za proizvodnu i mjernu tehniku
•
Mjerila dužine, ugla i hrapavosti
•
Mjerila dužine i vremena –
taksimetara
Adresa: Vilsonovo šetalište 9, 71000 Sarajevo
Check system d.o.o., Sarajevo
37.
Adresa: Safeta Zajke 181, 71000 Sarajevo
7/9
Red.
br.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
•
Tios d.o.o., Sarajevo
(verifikacija opreme na stanicama tehničkog
pregleda)
38.
Adresa: Trg međunarodnog prijateljstva 20,
71000 Sarajevo
Analizator ispušnih plinova
benzinskih/ dizel motora,
•
Manometara za mjerenje pritiska
u pneumaticima
•
•
39.
JORDAN d.o.o. Zenica
Nirma d.o.o., Tešanj
40.
41.
42.
LIBELA ELSI BIH d.o.o., Sarajevo
Neautomatskih vaga klase
tačnosti II, III i IIII
•
Adresa: Brčanska 16, 71000 Sarajevo
•
ČALJKUŠIĆ doo, Busovača
•
Adresa: Nikole Šubića Zrinskog 111, 72260
Busovača
Uređaja za podešavanje
svjetlosnog snopa i jačine
inteziteta svjetlosti
•
•
Datum isteka
rješenja
Mjerila zvuka/ buke,
Mjerila zapremine, vodomjeri DN
15 do DN 200
Adresa: Kraševo bb, 74260 Tešanj
Broj rješenja
imenovanja
Mjerila za ispitivanje kočnica
vangabaritnih vozila –usporenje
•
Adresa: Ćire Truhelke, Zenica
BiH
Uređaja za mjerenje kočione sile
po obodu kotača motornih vozila
•
•
Br. lab
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Neautomatskih vaga klase
tačnosti II, III i IIII
Tegova klase tačnosti M2 i M3
Mjerila protoka (volumena)
tečnosti, horizontalnih i vertikalnih
rezervoara
.
8/9
Red.
br.
43.
44.
Naziv imenovane laboratorije / Adresa
ROLVAGA d.o.o., Kiseljak
Adresa: fra. Bone Ostojića bb, 71250 Kiseljak
SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.
Sarajevo
Laboratorija obavlja ispitivanje i
verifikaciju mjerila:
•
•
Br. lab
BiH
Broj rješenja
imenovanja
Datum isteka
rješenja
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
Tegova klase tačnosti M1, M2 i M3
•
Neautomatskih vaga klase
tačnosti I, II, III i IIII
•
Mjerila dužine i vremena taksimetara
•
Etilometri
•
Neautomatske vage klase
tačnosti II, III i IIII
Adresa: Olimpijska 30, 71000 Sarajevo
45.
46.
47.
PROMET MID d.o.o., Kiseljak
Adresa: Zenički put bb, 71250 Kiseljak
MRG EKSPORT- IMPORT D.O.O Banja Luka
Adresa: Milana Radmana 23, BanjaLuka
AMM Elektronika d.o.o. Tuzla
Adresa: Tomislava Ravnjaka 2, 85000 Tuzla
OPTIMED doo, Vitez
48.
49.
Adresa: Petra Svačića b.b., 72250 Vitez
MDS AUTOMATIKA d.o.o. Brod
Adresa:Svetog Save 76, B. Brod
PRVO IMENOVANJE
PRVO IMENOVANJE
9/9
Download

Spisak imenovanih laboratorija u kojima se obavlja verifikacija