HHR - HIV/Harm reduction
bilten
V izdanje HHR
biltena:
juli, avgust, septembar
2014.
Dragi čitaoci,
Udruženje PROI vam predstavlja V izdanje HHR biltena
za Bosnu i Hercegovinu. Bilten je izrađen od strane
Udruženja PROI u sklopu programa Globalnog Fonda za
borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.
Cilj HHR biltena je periodično informiranje na lokalnom,
državnom, regionalnom i međunarodnom nivou o
dešavanjima na polju HIV-a i programa smanjenja štete.
Od velikog značaja je i to da će lokalne vlasti i relevantna
ministarstva u BiH imati uvid u aktivnosti programa
smanjenja štete.
Nadamo se da će vam se dopasti peto izdanje HHR
biltena, da ćete u njemu uživati i pronaći korisne
informacije.
Pozivamo vas da nam i dalje pišete i na taj način
doprinosite sadržaju biltena.
Udruženje PROI
U petom izdanju HHR biltena čitajte:
Priručnik o zdravlju i mobilnosti za pruţaoce zdravstvenih usluga u
BiH
2
Trening za zdravstvene radnike: migracije i HIV i AIDS
3
Jedan pravi izbor za svijet prepun mogućnosti
3
Odrţana peta trening edukacija za apotekare
4
World Vision projekt „Maksimizirati efektivnu pokrivenost
prevencije HIV-a medju najugroţenijom populacijom“
5
Asocijacija Margina započela proces akreditacije servisa
5
PDI program obuhvatio 200 klijenata u ovom kvartalu
6
Pregled sistema liječenja od droga u zatvorima
6
Iz Evrope i svijeta:
Odrţan webinar Adresiranje smanjenja štete i ljudskih prava u
kontekstu novog modela finansiranja GFATM-a
7
Euroazijska mreţa za smanjenje štete (EHRN) 31. avgusta
obiljeţila MeĎunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju
7
Ţene koje injektiraju droge i HIV: Adresiranje specifičnih potreba
7
20. MeĎunarodna konferencija o AIDS-u
8
Predstojeći događaji/konferencije
9
2
SKRAĆENICE
AIDS
BiH
DPST
EU
FBiH
GFATM
HAART
HIV
HCV
HBV
HR
MARP
MSM
OI
OST
PDI
PLHIV
PWID
RS
STI
SW
UNDP
WHO
Sindrom stečene imunodeficijencije
Acquired Immune-Deficiency Syndrome
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
Dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i
testiranje
Voluntary Confidential Counselling and
Testing
Evropska Unija
European Union
Federacija Bosne i Hercegovine
Federation of Bosnia and Herzegovina
Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a,
tuberkoloze i malarije
Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and
malaria
Visoko akvina Anti-retroviralna terapija
Highly Active Anti-Retroviral Therapy
Virus humane imuno-deficijencije
Human Immuno-deficiency Virus
Virus Hepatitisa C
Hepatitis C Virus
Virus Hepatitisa
Hepatitis B Virus
Smanjenje štete
Harm Reduction
Ključne populacije u riziku
Most at risk population
Muškarac koji ima seks sa muškarcima
Men who have sex with men
Oportunistčke infekcije
Oportunistic infections
Opioidno Substituciona Terapija
Opioid Substitution Therapy
Intervencije upravljane vršnjacima
Peer driven interventions
Osobe koje ţive s HIV-om
People Living With HIV
Osobe koje injektiraju droge
People Who Inject Drugs
Republika Srpska
Republika Srpska
Spolno prenosive infekcije
Sexually transmitted infection
Seksualne radnici/e
Sex workers
Razvojni program Ujedinjenih nacija
United Nations Development Programme
Svjetska zdravstvena organizacija
World Health Organization
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
Aktivnosti Međunarodne organizacije za
migracije
Foto: IOM (International Organization for Migration),
Sarajevo
U periodu juli – septembar 2014, MeĎunarodna
organizacija za migracije (IOM) je realizovala, pored
kontinuiranih outreach aktivnosti, i dvije bitne
aktivnosti koje su za ciljnu grupu imale pruţaoce
zdravstvenih usluga u BiH.
1. Priručnik o zdravlju i mobilnosti za pružaoce
zdravstvenih usluga u BiH
Migracija je globalni fenomen koji utiče na zdravlje
pojedinca i populacije. U BiH najznačajniji tokovi
migracije su se dogodili u posljednje dvije decenije.
Zdravlje migranata i zdravstvena pitanja povezana
sa migracijom su od ključnog značaja za izazove
javnog zdravstva s kojima se suočavaju vlade i
društva. Ova ideja čini osnovu za Rezoluciju o
zdravlju migranata, koja je usvojena na 61. skupštini
Svjetske zdravstvene organizacije u maju 2008.
Kao način da se poboljša upravljanje zdravstvenim
pitanjima povezanim s migracijom i smanji ranjivost
migranata po pitanju zdravlja, IOM je razvio
Priručnik o zdravlju i mobilnosti za pruţaoce
zdravstvenih usluga u BiH kao praktičnu smjernicu
za pomoć zdravstvenim radnicima da razumiju
fenomen migracije, prepoznaju neke od
zdravstvenih problema povezanih s migracijama,
fokusirajući se na ranjivost migranata na HIV, te
razmotre kršenja ljudskih prava koja su se dogodila
tokom migracije. Ovaj resurs pokušava odgovoriti
na pitanja kao što su: "Zašto su migranti ranjivi na
spolno prenosive infekcije i HIV?", "Koji posebni
pristupi su potrebni ako znam ili upoznam nekoga
ko planira otići u inostranstvo radi posla ili se vratio
kući nakon rada u inostranstvu?"
juli, avgust, septembar 2014.
3
Uključivanje davalaca usluga zdravstvene zaštite u
promociju zdravlja meĎu migrantima je dobra
strategija javnog zdravstva. Zdravstveni radnici
imaju mnogo mogućnosti da pomognu ugroţenoj i
marginaliziranoj populaciji kroz savjetovanje,
upućivanje informacijama, pruţanjem podrške za
pridrţavanje tretmana i pruţanjem drugih usluga za
rješavanje potreba migranata.
Ovaj Priručnik o mobilnosti i zdravlju predstavlja
„ţivi“ dokument: očekuje se da će biti redovno
revidiran, aţuriran, i razvijan na temelju iskustava i
znanja stečenih tokom dnevne radne rutine
pruţatelja zdravstvenih usluga. Poput mnogih
aspekata zdravlja migranata, uključujući HIV i AIDS,
ovo je dinamično polje koje će biti redovno
analizirano i revidirano kako bi se osiguralo da je
najbolja moguća dostupna informacija podijeljena i
korištena. S tim na umu, IOM poziva i ohrabruje
korisnike Priručnika da komentarišu, sugerišu i daju
povratnu informaciju o dokumentu kako bi ga učinili
praktičnijim i korisnijim, i unaprijed zahvaljujući svim
budućim saradnicima na ovoj knjizi - resursu.
2. Trening za zdravstvene radnike: migracije i
HIV i AIDS
MeĎunarodna organizacija za migracije je u okviru
projekta: „‟Srazmjerno povećanje univerzalnog
pristupa populacijama pod povećanim rizikom od
HIV-a i AIDS-a u BiH‟‟ organizovala dva treninga
namijenjena zdravstvenim radnicima na temu
Migracije i HIV i AIDS, s ciljem da se unaprijedi
znanje zdravstvenih radnika o vezi izmedju
migracija i HIV-a.
Prvi trening je odrţan u Tuzli od 16. do 17.
septembra 2014., a drugi u Laktašima od 18. do 19.
septembra 2014.
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
Na treningu u Tuzli je učestvovalo 19 zdravstvenih
radnika iz 11 gradova BiH. Trening su vodili IOM-ov
trener Rukhshona Kurbonova i FBiH Koordinator za
HIV i AIDS dr. Zlatko Čardaklija. Trening su posjetili
predstavnici GFATM-a, gĎa. Lindsay Cole i gĎa.
Natalya Bogach, g. Nešad Šeremet, UNDP HIV i
AIDS Project Manager, Dr. Šerifa Godinjak,
predsjedavajuća CCM-a, te gĎa. Narcisa Pojskić i
Dţenana Durajlić-Elezović, predstavnice LFA.
Na treningu u Laktašima je prisustvovalo 17
zdravstvenih radnika iz 11 gradova BiH. Trening je
pored gĎe. Rukhshona Kurbonove vodila i
Koordinator za HIV i AIDS iz RS-a dr. Stojisavljević
Stela.
Realizacijom treninga Migracije i HIV i AIDS
postignuti su slijedeći rezultati:
1. ObezbijeĎene su osnovne informacije o
migracijama i unaprijeĎeno znanje
učesnika o migracionim trendovima u
svijetu i u BiH.
2. Učesnici su upoznati sa konceptom
migracija kao društvene odrednice
zdravlja.
3. Podignuta je svijest učesnika o
zdravstvenim problemima i rizičnom
ponašanju mobilne populacije u kontekstu
njihove mobilnosti, a na bazi istraţivanja u
BiH.
4. Zdravstveni radnici su ohrabreni aktivno
učestvuju u razvoju politika koje se tiču
zdravlja migranata, a na bazi potreba
migranata i mobilne populacije.
juli, avgust, septembar 2014.
4
Jedan pravi izbor za svijet prepun
mogućnosti
veća mogućnost da donesu ispravne odluke, odluke
koje su zasnovane na stvarnom znanju“.
Dženan Karić, Službenik za odnose s javnošću i
komunikacije, Asocijacija XY
Uprkos kiši i hladnoći, 26. septembra 2014. u
Sarajevu, na Trgu Djece Sarajeva, desetine
volontera i vršnjačkih edukatora Asocijacije XY, a
pod motom „Riječ je o tvom ţivotu, tvojoj
budućnosti“, osmu godinu u nizu obiljeţili su
Svjetski dan kontracepcije (SDK).
I u 2014. godini neplanirane trudnoće kao i uticaj
koji iste imaju na ţivote mladih djevojaka i lokalne
zajednice, ostaju značajan izazov u zemljama sa
niskim i srednje visokim prihodima. Oko 220 miliona
ţena širom svijeta ţeli biti u mogućnosti da
kontrolira začeće, ali nemaju pristup modernim i
sigurnim sredstvima kontracepcije. Općenito,
procjenjuje se da svake godine 80 miliona trudnoća
u svijetu biva neplanirano. Brojne meĎunarodne
studije su dokazale da djevojke u dobi izmeĎu 15 i
19 godina, a koje su obuhvaćene edukacijom o
seksualnosti, obzirom na dobiveno zanje i vještine,
imaju 50% manje šanse da se izloţe riziku od
pojave neplanirane trudnoće.
Jedna od slučajnih prolaznica koja je prišla
improviziranoj učionici na otvorenom bila je i
poznata Mirela Laković. Na pitanje da li
kontracepcija treba zauzimati značajnije mjesto u
ţivotima mladih, Mirela je kazala kako tu nema
dileme. „Toliko je mogućnosti na raspolaganju. Biti
neodgovoran prema sebi i svom zdravlju je
besmisleno. Ţenama je danas na raspolaganju više
od 15 različitih metoda kontracepcije, zašto ih
ignorisati?“
Svake godine porodi se do 16 miliona tinejdţerki,
uzrasta izmeĎu 15 i 19 godina, a u ovoj starosnoj
grupi, smrti povezane sa trudnoćom su vodeći uzrok
smrtnosti kod mladih ţena. Kontracepcija svake
godine spriječi 188 miliona neplaniranih trudnoća,
zbog čega je broj abortusa niţi za 112 miliona, broj
umrle novoroĎenčadi za 1,1 milion, a broj smrti
majki niţi za 150 000. Ovo su i dalje značajne
brojke koje ne mogu biti zanemarene. Upravo zbog
toga, tim Asocijacije XY svakog dana, uključujući i
ovaj informiše, educira i pruţa usluge vezane za
seksualno i reproduktivno zdravlje. Obiljeţavanje
SDK je samo jedna u nizu takvih aktivnosti.
Održana peta trening edukacija za apotekare
Dina Branković, trenerica vršnjačke edukacije u
Asocijaciji XY kaţe kako je naviknuta na loše
vremenske uvjete prilikom obiljeţavanja različitih
značajnih datuma. „Niti zima, niti kiša nisu i ne
mogu me odvratiti od onoga što vidim kao svoj
zadatak i obavezu, a to je da vršnjake upoznam sa
vaţnošću kontracepcije. Što više znaju, mnogo je
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
U organizaciji Udruţenja PROI 25. i 26. septembra
2014. godine, na Jahorini, odrţana je peta po redu
trening edukacija za apotekare JU Apoteke
juli, avgust, septembar 2014.
5
Sarajevo, pod nazivom „HIV i AIDS, ključne
populacije u riziku i apotekarska praksa“.
projekta kojeg implementira uz pomoć GFATM-a
nastavio sa redovitim aktivnostima.
1280 Roma primilo je servise kroz HIV info centre
putem terenskog rada. Terenski radnici su edukovali
1280 Roma o HIV-u, a 42 njih se dobrovoljno
testiralo na HIV. U ovom periodu podijeljeno je
12529 kondoma i 1997 promotivnog materijala.
Cilj ove dvodnevne edukacije je povećati znanja
apotekara o HIV-u i AIDS-u, upoznati ih sa glavnim
problemima i potrebama ključnih populacija u riziku,
te konceptom programa smanjenje štete i
apotekarske uloge u okviru njegovog provoĎenja.
Na treningu je sudjelovalo 10 apotekara JU Apoteke
Sarajevo, a neke od obraĎenih tema bile su:
osnovna znanja o HIV-u i AIDS-u, BiH i HIV i AIDS klinička slika i resursi, predrasude, stereotipi, stigma
i diskriminacija prema ključnim populacijama u
riziku, rizično ponašanje u odnosu na HIV i programi
smanjenja štete, primjeri dobre prakse učešća
apoteka u HIV preventivnim programima itd. Pored
predavanja učesnici treninga imali su priliku aktivno
sudjelovati u brojnim vjeţbama i grupnim
diskusijama koje su pratile svako od tematskih
izlaganja. U znak uspješno realizovanog treninga
svim učesnicima su dodijeljeni certifikati.
Asocijacija Margina započela proces
akreditacije servisa drop-in centara
U proteklom periodu, kao rezultat dugotrajnog
procesa poboljšanja usluga i servisa koje pruţa,
Asocijacija Margina je, u suradnji sa Agencijom za
kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ),
uspjela finalizirati sve pripremne radnje za početak
akreditiranja servisa tri drop-in centra koje Margina
trenutno vodi. Završeno je potpisivanje ugovora sa
AKAZ-om i razvoj indikatora za ocjenu i reviziju
standarda, te u nastavku slijedi razvojni proces,
vanjsko ocijenjivanje i, na kraju, akreditacija drop-in
centara.
Trening je dio programa „Srazmjerno povećanje
univerzalnog pristupa populacijama pod povećanim
rizikom od HIV-a i AIDS-a u BiH“, podrţanog od
strane GFATM-a.
1280 Roma primilo servise HIV info centara
Tijekom proteklog kvartala World Vision je, zajedno
sa svojim partnerima (tri romska HIV Info Centra
„Savez NVO Roma RS“ iz Gradiške, „Romalen“ iz
Kaknja i „Romano drom“ iz Ţivinica), u okviru
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
Potpisivanje ugovora o implementaciji projekta „Akreditacija
drop-in centara u FBiH“, 21. avgusta 2014. godine
Akreditacijski standardi za drop-in centre su nastali
kao dio programa „Paket servisa za smanjenje štete
u BiH“ vezanih za implementaciju projekta GFATMa. Ovi standardi se oslanjaju na politike i programe,
te dobru praksu za smanjenje socijalnih,
zdravstvenih i ekonomskih posljedica upotrebe
legalnih i ilegalnih psihoaktivnih supstanci, bez da te
juli, avgust, septembar 2014.
6
politike i programi nepobitno smanje injekciono
korištenje droga.
PDI program obuhvatio 200 klijenata u ovom
kvartalu
Pregled sistema liječenja od droga u
zatvorima
Udruţenje PROI započelo je PDI1 program sa
populacijama PWID i SW u junu 2013. godine.
Program se uspješno odvija u 2014. godini.
Cilj PDI programa je doseći klijente koji nisu
registrirani kroz program smanjenja štete na način
da korisnici educirani o HIV-u, HCV-u, HBV-u,
spolno prenosivim bolestima, sigurnom injektiranju i
PDI metodama prenesu stečeno znanje na tri osobe
iz iste populacije (PWID ili SW) koje nisu
registrovane u programu smanjenja štete i dovedu
ih da se registruju u drop-in centar.
Neki od ovih korisnika zatim nastavljaju lanac
sudjelujući u istim radionicama i ispunjavajući iste
zadatke kao korisnici koji su ih doveli na registraciju.
Tokom proteklih nekoliko mjeseci, Denis Dedajić,
predsjednik Asocijacije Margina, je kao član
ekspertnog tima Pompidu grupe Vijeća Europe
aktivno radio na stvaranju izvještaja iz Bosne i
Hercegovine na temu „Pregled sistema liječenja od
droga u zatvorima“.
Kroz niz sastanaka sa predstavnicima Vjeća Europe
i kroz sastanke sa predstavnicima uprave kaznenopopravnih institucija, kao i kroz razgovore i intervjue
sa zatvorenicima lično, prikupljene su informacije
koje su obraĎene i stavljene u izvještaj, poslan
početkom septembra 2014. godine Pompidu grupi
Vijeća Europe. Rezultati i izvještaji svih zemalja
učesnica istraţivanja biti će predstavljeni Vijeću
ministara EU, na konferenciji koja će se odrţati u
novembru, 2014. godine.
U periodu juli – septembar, odrţana su po četiri
treninga za PWID populaciju u drop-in centru na
Marijinom Dvoru u Sarajevu i za SW populaciju u
drop-in centru na Ilidţi. Treninzima za PWID klijente
prisustvovalo je 20 korisnika, a programom je
obuhvaćeno njih ukupno 80. Na treninzima za SW
populaciju takoĎer je prisustvovalo 20 SW korisnica,
a obuhvaćeno je njih ukupno 80.
1
Intervencije upravljane vršnjacima (Peer driven
intervention – PDI) je model razvijen u SAD-u 1990-ih
godina. Uspješno se koristi za regrutovanje PWID
populacije, ali se može koristiti kao model za regrutiranje
drugih populacija kao što su: SW i MSM.
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
juli, avgust, septembar 2014.
7
Euroazijska mreža za smanjenje štete
(EHRN) 31. avgusta obilježila Međunarodni
dan podizanja svijesti o predoziranju
Iz Evrope i svijeta
Održan webinar Adresiranje smanjenja štete
i ljudskih prava u kontekstu novog modela
finansiranja Globalnog fonda
Globalni forum o MSM i HIV (MSMGF) i
Internacionalna mreţa ljudi koji koriste droge
(INPUD) organizirali su webinar o strategijama za
adresiranje smanjenja štete i ljudskih prava u
kontekstu novog modela finansiranja Globalnog
fonda. Seminar je odrţan 10. septembra 2014.
GFATM je, historijski, najveći multilateralni donator
za program smanjenja štete i obavezao se da
podrţava programe za osobe koje injektiraju droge.
MeĎutim, Upravni odbor GFATM-a na nedavnom
sastanku donio je odluku da neke od drţava s
najvećom epidemijom meĎu osobama koje
injektiraju droge više nisu odgovarajuće za
finansiranje jer su klasificirane kao zemlje srednjeg
dohotka. Dodatno, vlade većine ovih drţava
pokazale su jasno odbijanje da same finansiraju ove
programe. Ovo predstavlja ozbiljan rizik za globalni
odgovor na HIV meĎu osobama koje injektiraju
droge.
Tijekom webinara dodatno se vodila diskusija o
INPUD-ovim iskustvima sprovoĎenja smanjenja
štete u Keniji i Tanzaniji, a učesnicima su pruţene
informacije o povezivanju smanjenja štete i ljudskih
prava.
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
EHRN je na MeĎunarodni dan podizanja svijesti o
predoziranju s javnošću podijelila svoju radost zbog
dvije inicijative u regiji pokrenute od strane
zagovarača smanjenja štete i ljudi koji koriste droge.
Naime, u prijedlog programa smanjenja štete u
Moldaviji finansiranog od strane GFATM-a uključen
je Naloxon, lijek koji se koristi protiv efekta
predoziranja od opioidnih droga. U Gruziji je
usvojena odluka o ukidanju obaveze medicinskih
timova da obavijeste policiju u slučaju predoziranja
drogom, tako da osobe mogu potraţiti medicinsku
pomoć kod predoziranja bez straha da budu krivično
gonjene.
EHRN je u suradnji sa Evropskom mreţom za
smanjenje štete (EuroHRN) simbolično obiljeţila
MeĎunarodni dan podizanja svijesti o predoziranju
organiziranjem treninga u Vilniusu u Litvaniji, od 1.
do 5. septembra. Trening je organiziran u sklopu
MeĎunarodnog projekta smanjenja štete: „EuroHRN
II: Podrţavanje inovativnih mjera za adresiranje
smanjenja šteta vezanih za droge u Evropi“, a
finansijski podrţan od strane Evropske komisije.
Treningu su prisustvovali članovi iz šest zemalja
Evropske unije: Danske, Velike Britanije, Francuske,
Italije, Estonije i Litvanije, a tema je bila vršnjačko
upravljanje Naloxonom i video zagovaranje. Fokus
treninga bio je na zagovaranju za vršnjačku podjelu
Naloxona kako bi se smanjila smrtnost od
predoziranja u Evropskoj Uniji.
juli, avgust, septembar 2014.
8
Žene koje injektiraju droge i HIV:
Adresiranje specifičnih potreba
Novi saţetak politike: “Ţene koje injektiraju droge i
HIV: Adresiranje specifičnih potreba” objavljen je od
strane UNODC-a, UNWOMEN-a, SZO i INPUD-a.
Cilj saţetka politike je da promovira rodnu
ravnopravnost i ljudska prava u zajednici i
zatvorskom okruţenju, a sve to u kontekstu
smanjenja štete kao odgovora na HIV za ţene koje
injektiraju droge.
Dizajniran je kako bi ga koristili prije svega kreatori
politike i program menadţeri za obavještavanje o
donošenju odluka na nacionalnom i lokalnom nivou
unutar drţava, a sadrţi dobre prakse i vodič za
kreiranje intervencija koje adresiraju potrebe ţena
koje injektiraju droge.
U malezijskom avionu srušenom iznad istočne
Ukrajine ţivot je izgubilo najmanje šest stručnjaka,
meĎu kojima i holandski liječnik Joep Lange, jedna
od vodećih osoba u istraţivanju AIDS-a i bivši
predsjednik IAS-a. Uz njega su poginuli njegova
partnerica i djelatnica amsterdamskog Instituta za
globalno zdravstvo i razvoj, Jacqueline van
Tongeren, lobisti za borbu protiv AIDS-a, Pim de
Kuijer i Martine de Schutter, direktorica programa za
razvoj i podršku organizacije Female Health, Lucie
van Mens i koordinator za medije Svjetske
zdravstvene organizacije, Glenn Thomas.
Saţetak politike moţete pročitati na sljedećem linku:
http://www.inpud.net/WOMEN_POLICY_BRIEF201
4_UNODC-UNWomen-WHO-INPUD.pdf
20. Međunarodna konferencija o AIDS-u
Ovogodišnja MeĎunarodna konferencija o AIDS-u
odrţana je od 20. do 25. jula u Melbourneu. Na
sluţbenom otvorenju je prisustvovalo oko 12 000
predstavnika iz dvjestotinjak zemalja prilikom kojeg
je odana počast minutom šutnje poginulima na letu
MH17. Predsjednica MeĎunarodne udruge za AIDS
(IAS), Francoise Barre-Sinoussi, posvetila je
konferenciju poginulim kolegama, dok je pismo
saučešća pročitao holandski veleposlanik za
HIV/AIDS, Lambert Grijns.
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
Stručnjaci koji su sudjelovali na MeĎunarodnoj
konferenciji zaloţili su se za pojačanje napora u
borbi protiv AIDS-a u spomen na kolege poginule u
padu malezijskog aviona kojim su putovali u
Melbourne.
„Više nego ikad prije postoji nada da se stane na
kraj AIDS-u u svakoj zemlji, u svakom području i u
svakoj zajednici“, stoji u izvješću programa
UNAIDS, objavljenom uoči konferencije u
Melbourneu.
juli, avgust, septembar 2014.
9
Predstojeći dogaĎaji/konferencije
12. Međunarodni kongres o lijekovima u
terapiji za HIV
Deseta nacionalna konferencija o smanjenju
štete
Deseta nacionalna konferencija o smanjenju štete
će se odrţati u Baltimoru od 23. do 26. oktobra
2014. godine. Ovo je jedina multidisciplinarna
konferencija sa fokusom na poboljšanje zdravlja
osoba koje koriste droge.
Za više informacija posjetite:
http://harmreduction.org/wp-content/conference/
EuroHRN treninzi o smanjenju štete za
lokalne politike o drogama,
27-29 oktobar 2014, Vilnius, Litvanija
02-06 novembar 2014, Glasgow, Velika Britanija
Za više informacija posjetite: www.hiv11.com
Evropska sedmica testiranja na HIV
Sedmica testiranja 2014. godine odrţat će se od 21.
do 28. novembra. Ovo je prilika da se partneri širom
Evrope ujedine kako bi se povećao broj ljudi koji
znaju svoj HIV status. Prošle godine je u sedmici
testiranja sudjelovalo više od 400 organizacija, a
hiljade ljudi je saznalo svoj HIV status.
Evropska mreţa smanjenja štete (EuroHRN)
organizira serije treninga o smanjenju štete za
lokalne politike o drogama. Jedan od treninga će biti
odrţan od 27. do 29. oktobra 2014. godine u
Vilniusu, Litvanija u partnerstvu sa AFR i
Euroazijskom mreţom za smanjenje štete (EHRN).
Cilj treninga je osposobljavanje učesnika za
izgradnju odnosa sa skakeholderima oko jačanja
programa smanjenja štete na lokalnom nivou.
Zainteresirani za sudjelovanje na treningu bi trebali
poslati motivaciono pismo na engleskom jeziku na
mail: [email protected] najkasnije do 31. jula
2014.
Budite uz sljedeći broj HHR biltena da saznate da li
je Evropska sedmica testiranja na HIV 2014. bila
uspješnija od prethodne i kako se obiljeţila u Bosni i
Hercegovini.
Za više informacija posjetite:
http://www.harm-reduction.org/news/apply-eurohrntraining-harm-reduction-local-drug-policies-27-29october-2014
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
juli, avgust, septembar 2014.
10
Pripremu ovog biltena podrţao je Razvojni program
Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) u okviru programa
„Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za
najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini“, koji
finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a,
tuberkuloze i malarije (GFATM).
Stavovi izneseni u ovom biltenu ne predstavljaju
nuţno stavove Razvojnog programa Ujedinjenih
nacija u BiH, niti Globalnog Fonda za borbu protiv
AIDS-a, tuberkuloze i malarije.
Želite i vi napisati članak za naredno
izdanje HHR biltena?
Molimo vas kontaktirajte:
[email protected]
HHR (HIV/Harm Reduction) Bilten V
juli, avgust, septembar 2014.
Download

HHR - HIV/Harm reduction bilten