ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
УПУТСТВО
ЗА ИЗРАДУ
СЕМИНАРСКОГ РАДА
Београд, 2015.
Наставни предмет: НАЗИВ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА
ТЕМА СЕМИНАРСКОГ РАДА
Семинарски рад
Предметни наставник:
Студент:
Име и презиме
Име и презиме
Број индекса 21/2014
САДРЖАЈ
Страна
1.
УВОД..........................................................................................................................2
2.
ПИТАЊА ЗА ОБРАДУ............................................................................................2
3.
ЗАКЉУЧАК...............................................................................................................3
4.
ЛИТЕРАТУРА...........................................................................................................3
I
Назив семинарског рада
1.
УВОД
Семинарски рад из наставних предмета који се изучавају на основним
академским студијама, израђује се у елементарној форми школског рада
чија композиција обухвата увод, разраду и закључак. Увод третира опште
поставке значаја предметне проблематике теме семинарског рада, обима до
једне странице.
Семинарски рад је резултат индивидуалног рада студента у циљу
креативног стицања нових знања, и усмерен је на решавање конкретне
задате теме, од значаја за теорију и праксу.
Семинарски рад се израђује у електронској форми, ћириличним
писмом у програму Word for Windows, на листу А4, штампан на ласерском
штампачу, обима 15 до 20 страна. У тексту рада користити фонт Times
New Roman у величини 14 pt.
У току израде семинарског рада студенти користе консултације
предметног наставника које се одржавају у термину према распореду
часова.
2.
ПИТАЊА ЗА ОБРАДУ
У разради теме семинарског рада потребно је:
1) Дефинисати и разрадити релевантана питања по задатој теми, на
бази изучаване основне и шире литературе према силабусу
наставног предмета.
2
Назив семинарског рада
2) У разради питања студент користи креативан приступ приказа,
описа и анализе предметне проблематике, с критичким и
проблемским сагледавањем од значаја за теорију и праксу.
3) У складу са обрађеним питањима дати графичке, табеларне и
аналитичке приказе.
3.
ЗАКЉУЧАК
У закључку, обима до једне стране, навести кључне спознаје до којих
се дошло на бази резултата израде семинарског рада по задатој теми, а које
су битне за теорију и праксу, као и предложити даље правце разраде
предметне теме.
Студенти предају семинарски рад наставнику, увезан у фасцикли са
спиралом. Студент брани семинарски рад на часу, у времену до 10 минута.
Семинарски рад оцењује се са одговарајућим бројем поена према
силабусу наставног предмета, који улазе у коначну оцену завршног испита.
4. ЛИТЕРАТУРА
У
тексту
семинарског
рада
цитирану
литературу
назначити
одговарјућом угластом заградом, на пример 1:
1 Церанић, С.:
2 Марковић, М.,
Церанић, С.:
МЕНАЏМЕНТ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,
Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд, 2004.
МЕНАЏМЕНТ МСП, Европски Универзитет, Београд, 2000.
.
3 ...
3
Download

упутство - семинарски рад