Broj: 06-23-5848-4K/14
Sarajevo, 31.12.2014.godine
Na osnovu člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni tekst i 26/14), čl. 17. do 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja
stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 40/14 Prečišćeni tekst) i čl. 5. i 8. Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za
rješavanje stambenih potreba (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13) a u skladu
s Javnim pozivima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za
rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo za 2014.godinu, Ministar za boračka pitanja
Kantona Sarajevo donosi
KONAČNU LISTU ZAHTJEVA KOJI NE ZADOVOLJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA U VIDU IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH
RADOVA I PRUŽANJA GRAĐEVINSKIH USLUGA ZA 2014.GODINU
R.b
1
2
3
4
5
Prezime (ime oca) ime
Ajdini (Suljo) Sabaha
Bajraktarević (Ahmet) Arifa
Bašić (Huso) Munib
Bašić (Osman) Sabina
Bečirović (Hakija) Mukelefa
6
Bektaš (Uzeir) Devleta
7
Borčak (Rašid) Rašida
8
Čoko (Ahmo) Zajko
9
Čorbo (Asim) Fatima
10 Ćeskin (Ibrahim) Admir
11
12
13
14
15
16
Dautović (Musa) Lutvo
Delić (Ibrahim) Zlatija
Divjan (Mušan) Šefika
Dudo (Salko) Fatima
Džubur (Osman) Munib
Fetahović (Bajro) Halid
17 Hodžić (Bego) Esma
18 Hrvat (Munib) Armin
19 Husić (Fehko) Jasmina
20 Ićindić (Mehmed) Sead
21 Kadrić (Juso) Zekija
22 Karkelja (Adem) Edib
23 Kurtović (Hasim) Alema
Status
ŠP
ŠP
RVI 90%
ŠP
ŠP
Napomena
Više st.objekata.
Dva.st.objekta
Dva.st.objekta
Korisnik donacije op. Stari Grad 2013.g.
Dokaz za objekat
Obnovila zahtjev koji je u 2013.godini odbijen kao uslovan
ŠP
useljiv objekat,
Dva st.objekta
ŠP
Korisnik donacije MBP 2011.g - 2704,00 KM, kao RVI 30%
RVI 30%
nema pravo na ugradnju,
ŠP
Uslovan useljiv objekat, dva st.objekta
Kao RVI 20% nema pravo na ugradnju, rodni list i primanja za
RVI 20%
Admira, dokaz za objekat,
ŠP
Uslovan useljiv objekat
ŠP
Imala status raseljene osobe
ŠP
Uslovan useljiv objekat
ŠP
Dokaz o vlasništvu objekta
DB
Kao DB nema pravo na ugradnju,
DB
Kao DB nema pravo na ugradnju,
Obnovila zahtjev koji u 2013.godini odbijena kao uslovan useljiv
ŠP
objekat,
DB
Rješenje o demobilizaciji,
Obnovila zahtjev koji je u 2013.godini odbijen kao uslovan
ŠP
useljiv objekat,
ŠP
Više st.objekata
ŠP
Prijava boravka od 05.11.2003. do 07.11.2003 - Pale,
Kao RVI 30% nema pravo na ugradnju, nepotpuna
RVI 30%
dokumentacija.
ŠP
Dva.st.objekta
R.b Prezime (ime oca) ime
24 Madžak (Alija) Nihad
25 Mehić (Salih) Dževad
26 Mehmedić (Mehmed) Zlatija
27 Mušanović (Ramiz) Mirsada
28
29
30
31
32
33
34
Osmanović (Mušan) Vahida
Pačariz (Ahmet) Zejna
Podumljak (Juso) Đulsa
Rađen (Ostoja) Vesna
Siručić (Idriz) Enisa
Šarić (Rasim) Husnija
Tabaković (Bejto) Melća
35 Trle (Šerfo) Munira
Status
Napomena
RVI 20% Kao RVI 20% nema pravo na ugradnju
Izjava dvije st.jedinice, dokaz za objekat, kao DB nema pravo na
DB
ugradnju,
ŠP
Saglasnost ostalih vlasnika
Obnovila zahtjev koji je u 2013.godini odbijen kao uslovan
ŠP
useljiv objekat,
ŠP
Dokaz za objekat
ŠP
Dokaz za objekat
ŠP
Uslovan useljiv objekat, Netačna izjava za donaciju,
ŠP
Uvjernje o pripadnosti ARBiH za Asafa, dokaz za objekat,
ŠP
Obnovila zahtjev koji je u 2013.godini odbijen kao raseljeno lice
DB
Kao DB nema pravo na ugradnju,
ŠP
Primanja za Melću i sina,
Dokaz za objekat, Korisnik donacije MSP - op.Stari Grad - 2011 ŠP
2971,00 i 3971,00 (BiZ SG)
Zaključno sa rednim brojem 35.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova Lista je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dopuštena žalba, ali se
može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Obavještenja
u dnevnom listu.
Obradio:
Rasim Duraković
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
Download

Konacne liste 2014 - potpisane - Ministarstvo za boračka pitanja