STUDENTSKA LINGVISTIČKA KONFERENCIJA
Petak, 6. maj 2011.
9.30 – 10.00 Registracija učesnika
10.00 – 11.00 Otvaranje konferencije (Sala heroja)
11.00 – 12.00 dr Jelena Filipović: Jezička politika i planiranje - teorijski postulati i implikacije (Sala heroja)
12.00 – 14.00 Izlaganja učesnika – paralelne sekcije
Sekcija 1 (Sala 33)
Moderator: Bojan Bugarin
Sekcija 2 (Sala 34)
Moderator: Ana Barbatesković
Sekcija 3 (Sala 35)
Moderator: Vanja Miljković
1. Usporedba fonoloških i fonetskih sustava hrvatskog,
srpskog, makedonskog i slovenskog (Ines Cebović i Una
Stipetić-Kalinić)
2. Skica za jednu generativnu akcentologiju srpskog jezika
(Vuk Ognjanović)
3. Ijekavski refleksi jata kao primjer razrješenja hijata u
štokavskome (ĐorĎe Boţović)
4. Tromi naglasak u jednom kajkavskom govoru (Andrej
Hendelja)
1. Улогата на Блаже Конески во кодификацијата на
македонскиот литературен јазик (Александра Николова,
Мими Николиќ и Павлина Манавска)
2. Naglasna norma hrvatskoga standardnog jezika u procesu
jezičnog planiranja (Majda Čolak)
3. Jezička politika i planiranje u službi izgradnje nacije (Ana
Jovanović)
4. Percepcija srbizama kod generacije rođene u
osamdesetima iz svih regija Republike Hrvatske (Barbara
Tomić i Ana Herbe)
5. Ostaci srpskohrvatskog jezika u današnjem hrvatskom
(Dario Lečić)
1. Načela izrade jednojezičnih i dvojezičnih sinonimnih
rječnika na primjeru glagolskih sinonima (Petra Bručić)
2. Neki problemi kod pisanja višejezičnih stručnih rječnika (na
primjeru rječnika začina) (Darko Tomšić)
3. O leksikalizaciji deminutiva u srpskome jeziku (Aleksandra
Janić)
4. Лексичката посебност на романот Бабаџан од Живко
Чинго (Даниела Петровска Матевска)
5. Функционирањето на антонимите во современата
македонска проза (Бисера Бијелиќ)
6. Semantička analiza lekseme srce (Nenad Krcić)
5. Mapiranje engleskih fonema /ð/, /Ɵ/, /ɳ/ i /w/ u foneme
srpskog jezika (Aniko Kovač i Bojana Ristić)
6. Контрастивна анализа на стандардниот британски и
стандардниот американски англиски јазик (Ангела
Велкова)
14.00 – 15.00 Pauza
15.00 – 16.00 dr Divna Tričković: Nazivi za boje – slučaj japanskog jezika (Sala heroja)
16.00 – 18.00 Izlaganja učesnika – paralelne sekcije
Sekcija 4 (Sala 33)
Moderator: ĐorĎe Boţović
Sekcija 5 (Sala 34)
Moderator: Bojana Ristić
Sekcija 6 (Sala 35)
Moderator: Aleksandra Filipović
1. Cincarski jezik između teorije i prakse (istraživanje
cincarskog jezika na jugu Srbije) (Ivana Janjić)
2. Дијахронискиот прилив на германските заемки за
време на старовисокогерманскиот и
средновисококогерманскиот јазичен период во српскохрватскиот јазик (Зоран Радически)
3. Glagoli v Brižinskih spomenikih (Nina Ditmajer i Danijel
Škafar)
4. Deklinacija imenica mjesnoga govora Šegotića (Katarina
Nikolić)
5. Tkačka leksika Tutina i okoline (Bojana Veljović)
6. Krečarska leksika u selu Veliki Senj (Tanja Tanasković)
1. Održavanje i zamena tradicionalnog jezika i kulture u
sefardskim zajednicama na Orijentu (Sanja Lisinac i Milena
Vidosavljević)
2. Явлението диглосия в арабския свят (Весела
Георгиева)
3. Višejezična sredina: in varietate concordia ili in varietate
discordia? (Ana Marković)
4. Značaj interkulturalne kompetencije za uspešnu poslovnu
komunikaciju (Jelena Prolović i Ljiljana Milovanović)
5. Diskurs interneta – poseban oblik jezika? (Bojan Bugarin)
1. Problematika prevođenja turcizama na italijanski jezik sa
posebnim osvrtom na urbanističke odrednice i toponime (Boris
Maksimović)
2. Što je zajedničko kalifornijskom surferu i Slavoncu? –
Lingvistička analiza sinkronizacije animiranih filmova (Jasenka
Begić, Zdravka Biočina, Draţen Hoffman i Dora Slakoper)
3. Nekoliko aspekata u prevođenju romana Sitničarnica „Kod
srećne ruke“ Gorana Petrovića sa srpskog na italijanski jezik
(Anja Pravuljac)
4. Analiza prevoda petog pevanja Pakla sa italijanskog na
portugalski jezik (Marija Mitić)
5. Analiza talijanizama u Skupu Marina Držića (Nensi
Rubinić)
6. Лингвистичкиот релативизам преку прегледот на
еуфемизмите и принципите на Новоговорот во 1984 (Џорџ
Орвел) (Јане Јованов)
22.00 Koktel
Subota, 7. maj 2011.
10.00 – 11.00 dr Tijana Ašić: Prostor i vreme u jeziku i mišljenju (Sala heroja)
11.00 – 13.00 Izlaganja učesnika – paralelne sekcije
Sekcija 7 (Sala 33)
Moderator: Dejan Antić
Sekcija 8 (Sala 34)
Moderator: Ivana Mitić
Sekcija 9 (Sala 35)
Moderator: Vuk Ognjanović
1. Iterativnost u srpskom jeziku kao element semantike
glagola i semantike narativa (Vanja Miljković)
2. Poređenje podela glagola po vidu u delima Grubora i
Novakova (Aleksandra Filipović)
3. Plurakcionalnost u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku
(Muamera Begović)
4. Нерестриктивната придавска модификација во
македонскиот јазик (Бојан Петревски)
5. Tvorbeno-morfološka analiza deverbativnih i
deadjektivnih imenica u Novom graţdanskom
zemljeopisaniju Pavla Solarića (1804) (Miloš Košprdić i
Ivana Mitrović)
6. Odnos francuskog prostog i anteriornog futura u njihovim
temporalnim i modalnim upotrebama (Aleksandra Miletić)
1 . Asocijativno-sugestivna moć jezika u reklamama (Stevan
Mijomanović)
2. Kad se jezik razreklami (Milica Ţivković)
3. Upotreba emotikona i skraćenica u SMS porukama
(Aleksandra Radovanović)
4. Anglicizmi u elektronskom diskursu srpskog jezika
(ortografsko-morfološka analiza) (Jovana Rupar)
5. Odnos govornika srpskog jezika prema upotrebi novijih
anglicizama (Sanja Vuletić)
6. Du ju spik anglosrpski? (Tanja Marković i Sanja Gojković)
1. Glagol(i) biti u romanskim jezicima (Vesna Podgorac)
2. Sistem prošlih vremena u francuskom i srpskom jeziku
(Marija Glišić i Milica Milašinović)
3. Mocija roda u srpskom i ruskom jeziku (Dragana Vasilijević)
4. Međujezički paronimi u ruskom, češkom i srpskom jeziku
(SrĎan Petrović i Stefan Milošević)
5. Контрастивна анализа на категоријата род во грчкиот
јазик и нејзините еквиваленти во македонскиот јазик
(Вецко Стојчевски)
6. Компаративна анализа на арабизмите во англискиот и
македонскиот јазик (Марјан Сарашов)
13.00 – 15.00 Pauza. Fakultativno razgledanje Beograda
15.00 – 16.00 dr Dušica Filipović-ĐurĎević: Polisemičnost kao neizvesnost značenja reči (Sala heroja)
16.00 – 18.00 Izlaganja učesnika – paralelne sekcije
Sekcija 10 (Sala 33)
Moderator: Miloš Košprdić
Sekcija 11 (Sala 34)
Moderator: Dragana Vasilijević
Sekcija 12 (Sala 35)
Moderator: Ivana Mitrović
1. Značaj prve pozicije vokala za percepciju reči (Ana
Barbatesković)
2. Nije svaka kosa oštra: uticaj višeznačnosti na facilitaciju
obrade vizuelnih stimulusa prilikom primovanja rečima
(Vanja Jović i Filip Nenadić)
3. Efekt pravilnosti strukture besmislenih riječi na učinak u
zadatku leksičke odluke (Martina Šilić)
4. Efekti točnosti afirmativnih i negacijskih rečenica na
učinak u zadatku usporedbe rečenice i slike u različitim
uvjetima prezentacije rečenice i slike (Jasenka Hoffman)
1 . Strategije izbjegavanja odgovora na pitanja u intervjuima
hrvatskih političara (Marta Kozina)
2. Obamin predizborni diskurs (predsjednički izbori 2008) –
primer uspješne strateške upotrebe jezika (Milica Plavšić)
3. Metonimije u inauguralnim govorima američkih
predsjednika Klintona, Buša i Obame (Almir Mustafić)
4. Jezik nema kosti, ali može bosti – Konceptualne metafore
sukoba u hrvatskom jeziku (Robin Ivan Capar, Tara Jelovac,
Anabela Lendić i Ivona Radić)
5. Метафората во политички новинарски текстови -
1 . Merleau-Pontyjeva teorija značenja (Ines Skelac i Davor
Krsnik)
2. Семантичката категорија партитивност и нејзините
формални експоненти во македонскиот јазик (Бобан
Карапејовски)
3. Употребата на модалните зборови и изрази во делата
на Живко Чинго (Ана Петровска)
4. Функцијата на императивните форми во збирката Бели
мугри од Кочо Рацин (Кристина Велевска)
5. Kontrastivna analiza frazema sa komponentom ličnog imena
5. Oslabljena sintaksa – teorijski model Sergeja Avrutina
(Olivera Marković)
6. Neuroni ogledala i njihova uloga u razvoju jezika
(Vladimir Figar)
лингвистичка анализа од гледна точка на когнитивната
лингвистика) (Маја Митева)
6. Negativne metafore i njihovo pozitivno značenje u
kolokvijalnom govoru (Ivana Mitić)
u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (Jasmina
Musić)
6. Povijesni frazemi (Adriana Pavković)
18.15 – 19.30 Okrugli sto: Perspektive regionalne saradnje mladih lingvista (Sala za sednice)
Nedelja, 8. maj 2011.
10.00 – 11.00 dr Boban Arsenijević: Međuzavisnost značenja i akcenatskog obrasca kod srpskih deadjektvnih i deverbalnih nominalizacija (Sala 11)
11.00 – 13.40 Izlaganja učesnika – paralelne sekcije
Sekcija 13 (Sala 33)
Moderator: Aleksandra Janić
Sekcija 14 (Sala 34)
Moderator: Bojan Bugarin
Sekcija 15 (Sala 35)
Moderator: Ana Barbatesković
1. Kognitivni pristup frazemima (Jasmina Musić i Almir
Mustafić)
2. Kvragu, zašto psujem? Sociolingvističko istraživanje o
porijeklu, vrstama i korištenju psovki u hrvatskom i švedskom
jeziku (Marija Serdar, Jasmina Turčalo i Lidija Škarica)
3. Psovke u švedskom jeziku – odnos prema religijskom tabuu
(Goran Maljan i Tamara Lončarević)
4. Magijski zazivi demonoloških bića u hrvatskim usmenim
predajama u okviru etnografije komunikacije Della Hymesa
(Zoran Kojčić)
5. Biblijski tekst kao primjer kulturološko-jezičke
uslovljenosti percepcije teksta (Danijel Dojčinović)
1. Rebusna fraza sa sintaksičkog aspekta (Stefan Todorović)
2. Primena Dideriksenove rečenične šeme na germanske
jezike (Dejan Antić)
3. (Ne)gramatičnost višestrukih pitanja sa elipsom TP u
srpskom jeziku: (ne)kršenje uslova superiornosti?
(Tomislava Dragičević)
4. Determinatorska fraza u srpskom jeziku (Predrag
Kovačević i Milan Pupezin)
5. Методът на квантитативната типология,
приложен върху някои от славянските езици (Дора
Солакова и Петя Славчева)
6. Preklapanje n-grama pri automatskoj detekciji
deriviranosti dokumenata (Vanja Štefanec i Siniša Bosanac)
7. Korišćenje regularnih izraza pri pretraživanju korpusa
(Biljana ĐorĎević i Jelena Andonovski)
1. Предности на раното учење странски јазик (Вероника
Јованова)
2. Важноста на тестовите во наставата по англиски
јазик како странски јазик (Јулијана Павловска)
3. Naučeno-primenjeno u usvajanju engleskog kao stranog
jezika: kako transformisati teoriju u praksu (Mirjana Filipović)
4. Прагматските маркери во говорниот јазик кај
студентите по англиски јазик како странски јазик (Љупчо
Петрески и Јулијана Павловска)
5. Идиомите и нивната важност при изучување на
англискиот јазик како втор и/или странски јазик (Бисера
Костадиновска)
6. Metodološki postupci u nastavi španskog kao stranog jezika
za adolescente (Ana Kostadinović)
7. Greške u izgovoru španskih reči kod govornika srpskog
(Jelena Kostić)
8. Padeži u nastavi srpskog jezika kao stranog (Ivana
Kostadinović, Maja Majkić i Nina Uljarević)
14.00 Zatvaranje konferencije (Sala 11)
Download

latiničnoj