Lični podaci
Prezime i ime
E-mail
Državljanstvo
Datum
rođenja
Bajraktarević Fuad
[email protected]
BIH
16.03.1968.


Obrazovanje





2008.
Doktorat, Fakultet za menadžment (FAM) Novi Sad - »Organizacioni
i psihološki činioci efikasnog organizovanja sporta u BiH«
2006.
Magisterijum, Fakultet za menadžment (FAM) Novi Sad »Osobine ličnosti kao faktor selekcije menadžera u sportu“
2004.
Fakultet za menadžment Novi Sad – Operativni menadžment
1999.
Akademija sporta u Beogradu, smjer – tenis
1996.
Fakultetu za fizičku kulturu, smjer fudbal
1994.
Apsolvirao na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu –
Smer Upravljačko informacioni sistemi
Radno iskustvo
___________________________________________________________________________
2014.

Vanredni profesor za predmete Marketing potrošača, Menadžment
ljudskih resursa, Ekonomika preduzeća FMT Travnik, Organizacija
sportskih objekata, Edukacijski fakultet, Travnik
2011.

Prodekan za nastavu na Fakultetu za menadžment i poslovnu
ekonomiju, Univerzitet u Travniku, Travnik

Docent za nastavni predmet Marketing potrošača, Menadžment ljudskih
resursa, Ekonomika preduzeća FMT Travnik, Organizacija sportskih
objekata, Edukacijski fakultet, Travnik
Docent za nastavni predmet Strategijski i operativni menadžment
Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar

2009.

Docent za užu naučnu oblast Menadžment u sportu (Menadžment i
marketing u sportu, Turizam i sport, Menadžment turizma u sportu,
Planiranje sportskih sadržaja u turizmu, Menadžment marketinga i
odnosi sa javnošću u sportu, Menadžment sportsko poslovnih objekata
u sportu, Osnove savremenog sporta i sportske organizacije, Osnove
menadžmenta u sportu, Strateški i operativni menadžment u sportu
Profesionalni angažman
_________________________________________________________________________






2013. Predsjednik UO KK „BOSNE“
2011. Član UO "KK BOSNA" Sarajevo
2011. Sertificirani predavač Agencije za državnu službu BIH
2011.Predsjednik Upravnog odbora Omladinskog pogona KK
"BOSNA"
(2009.-) Glavni i odgovorni urednik časopisa “Univerzitetska hronika”,
izdavač Univerzitet u Travniku, Travnik
2009.Centar za edukaciju teniskih trenera, FASTO Sarajevo i Tenis
savez BIH 2009.
 2008.- 2009. „Olimpijski bazen Otoka“ - angažovan u svojstvu
marketing menadžera
 2008.Imenovan na funkciju Koordinatora Administrativnoinformativnog centra ZOI 84.
 2007. Selektor ženske reprezentacije BIH do 12 godina
 2001. - 2007.Direktor TK »TENNSA 2001» Sarajevo
 1999. – 2001.Rukovodilac teniske škole TK „TENIS PRO“
Sarajevo



2008. Projekat Terapijske zajednice KAMPUS: Organizacija sportskih
trenažnih programa u i van Kampusa
2007. Projekat Opštine Centar: Trenažni rad u tenisu sa decom iz vrtića
na teritoriji opštine Centar
2006. Projekat Opštine Centar: Trenažni rad u tenisu sa decom iz vrtića
na teritoriji opštine Centar
Konferencije
___________________________________________________________________________
 9.-10.2009 Tennis Europe Specific Theme Conference – Devaloping
10&Under Tennis Players, Certificate of Attendance
 7-10.2009. International tennis federation, ITF Coaching department,
Certificate of Attendance
2
Seminari – u svojstvu predavača po pozivu
__________________________________________________________________________

Agencija za državnu službu – oblast menadžment
Bibliografija
___________________________________________________________________________

Bajraktarević, F.: „Riječ, dvije o....tenisu“, Homo sportikus, Vol.1-2, No 1,
2000., ISBN 9958-606-00-1

Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.: „Uticaj psiholoških faktora na
efikasnost menadžera u sportskim organizacijama“, Sportekspert, Vol.I,
No.2, 2008., ISSN:1840-363

Bajraktarević, F., Bajraktarević, J. „Motiv sportskog postignuća kao faktor
selekcije menadžera u sportu“, Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512875X

Bajraktarević, F., Bajraktarević, J.: »Procjena sportske uspješnosti u
funkciji menadžmenta u sportu« Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512875X
Bajraktarević, F. Bajraktarević, J.: »Anksioznost i ekstraverzija kao
odrednice uspešnog bavljenja sportom organizacijom sporta u BIH«
Sportski Logos, BR.8/9 2007. ISSN 1512-875X


Bajraktarević, F.,.Menadžment u sportu“: Sportekspert, Vol. I, No.3, 2008.,
ISSN:1840-363

Bajraktarević, F.,(2009): “Edukacija teniskih trenera na fakultetima za
sport u funkciji kvalitetnije organizacije i upravljanja razvojem tenisa u
BIH“, II Međunarodni seminar „Uloga sporta u očuvanju zdravlja“,
Zbornik pristiglih radova i sažetaka, SSSBK/KSB i Zavod za javno
zdravstvo SBK/KSB, str. 106-108.
Bajraktarević, F, Dacić, M., Dacić, H. (2010): Savremene tendencije
razvoja preduzetničkih organizacija, Časopis Univerziteta u Treavniku
Vol.2, broj 2, str.35-45 ISSN 1840-3999
Bajraktarević, J., Bajraktarević, F. (2010): Psihološki aspekt marketinga u
reklamnim porukama i sublimirajuće delovanje na ličnost potrošača,
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2, broj 2,
str.35-45 ISSN 1840-3999
Bajraktarević, J., Bajraktarević, F. (2010): Organizaciono ponašanje,
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Treavniku Vol.2, broj 2,
str.93-101 ISSN 1840-3999
Bajraktarević, F., Bajraktarević, J. (2010): Upravljanje znanjem,
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol.2, broj 2,
str.131-141 ISSN 1840-3999





Bajraktarević, F.: “Predikcija i značaj rizik menadžmenta”, 3. Međunarodna naučno-stručna konferencija na temu: “Uloga korporativnog
menadžmenta u održivom razvoju i u razvoju savremenog turizma”,
3
Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju,
Neum, 2010.

Đedović, D., Bajraktarević, F., Bajraktarević, J., Vuk, N. (2011): Faktorska
analiza skale perfekcionizma kod sportskih menadžera u sportskim
organizacijama sa područja hercegovačko-neretvanskog kantona”
Univerzitetska hronika, Časopis Univerziteta u Travniku Vol. 3, broj 2,
str.69-77 ISSN 1840-3999 Indexed in:COBISS.BIH, Index Copernicus,
EBSCO
Knjige
___________________________________________________________________________


Bajraktarević, F. (2014): Ponašanje potrošača i tržišni marketing,
Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju,
ISBN 978-9958-640-44-5, COBBIS.BH-ID 21516806
Bajraktarević, J., Bajraktarević, F., Solaković, Š. (2013): Organizaciono
ponašanje, Štamparija Avery, Sarajevo ISBN 978-9958-0951-3-9 COBISS.
BH-ID 20722694
4
Download

Prof.dr. Fuad Bajraktarević