U skladusadlanom50. i dlanom 51. Zakonao trZi5tukapitalai dlanom3. Pravilnikao
sadrZini,formi i nadinuobjavljivanja godiSnjih,polugodiSnjih i kvartalnih izveStaja
iavnih druStava
INTERSIL\'ERA.D
MB - 0?0332s7
OBJAYLJUJE
ZA 2O|2.GODINU
IZVESTAJ
GODISNJI
SadrZaj:
- GodituUifinansijski izveStaji
Bilans stanja
Bilansuspeha
Izve5tajo tokovima gotovme
Izve5taj o promenamana kaPitalu
Statistidkianeks
Napomeneuz finansijskeizveStaje
- Izve5tajrevizorao reviziji finansijskih rn'eitaja za 2012.godinu
- Izve5tajo poslovanju
- lzlave lica odgovomihza sastavljanjefinansijskih izve5taja
- Napomenao neusvajanju izve5taja
ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
Пословно име Intersilver a.d.
Матични број
07033257
Општина Zemun
ПИБ
Место Zemun
ПТТ број 11080
Улица Cara Dušana
Број 266
ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
редовни годишњи финасијски извештај за 2012. годину.
РАЗВРСТАВАЊЕ
У складу са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији, а на основу података из финансијског извештаја за 2012. годину,
обвезник се разврстао као мало
правно лице.
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О УТВРЂЕНИМ НЕДОСТАЦИМА/ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ
Начин доставе Oбвезнику на регистровану адресу.
Назив
Општина
Место
ПТТ број
Улица
Број
ПОДАЦИ О ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
Назив/име и презиме 2604963710089 - Dragan Milinović
Место
Бро
ј
Улица
E-mail
[email protected]
Телефон 063/281-180
ИЗЈАВА: Гарантујем тачност унетих података
Законски заступник обвезника
Својеручни потпис
Име
Презиме
Milenko
М.П.
Vuković
ЈМБГ
0103979791414
Broj zahteva:405439
Strana 1 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07033257
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Intersilver a.d.
Sediste : Zemun, Cara Dušana 266
BILANS STANJA
7005016761641
na dan 31.12.2012. godine
Grupa racuna,
racun
- u hiljadama dinara
Iznos
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
5
6
1
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
2391
5311
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
002
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
004
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
005
16
3433
020, 022, 023, 026,
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
027(deo), 028
(deo), 029
006
16
3433
024, 027(deo), 028
(deo)
007
009
2375
1878
00
012
01 bez 012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027(deo), 3. Bioloska sredstva
028(deo)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
008
030 do 032, 039
(deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
2
4
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
2373
1874
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
012
7561
18806
I. ZALIHE
013
5316
5190
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
2245
13616
1. Potrazivanja
016
211
11604
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
23 minus 237
3. Kratkorocni finansijski plasmani
018
2000
1614
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
34
0
10 do 13, 15
14
20, 21 i 22, osim
223
223
Broj zahteva:405439
Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
27 i 28 osim 288
288
29
88
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
020
0
398
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
021
595
446
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
022
10547
24563
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
827
0
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
11374
24563
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
PASIVA
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
0
5228
30
I. OSNOVNI KAPITAL
102
137664
140795
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
8708
8708
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
8
7
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
3561
3561
35
VIII. GUBITAK
109
149925
147829
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
110
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
111
11374
19335
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
112
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
113
1. Dugorocni krediti
114
2. Ostale dugorocne obaveze
115
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
116
11374
19335
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
488
5603
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
119
7925
3274
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
2361
7175
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
196
2903
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
404
380
330 i 331
037 i 237
414, 415
41 bez 414 i 415
42, osim 427
427
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
481
Broj zahteva:405439
Strana 3 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
498
89
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
D. VANBILANSNA PASIVA
125
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
11374
24563
26.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:405439
Strana 4 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07033257
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Intersilver a.d.
Sediste : Zemun, Cara Dušana 266
BILANS USPEHA
7005016761658
u period 01.01. 2012 do 31.12.2012
od
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
153
3006
1.Prihodi od prodaje
202
220
6374
62
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
203
0
34
630
3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
631
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
83
3405
5. Ostali poslovni prihodi
206
16
3
207
4144
12538
60 i 61
64 i 65
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
8
4597
51
2. Troskovi materijala
209
8
623
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
1236
3784
54
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
110
201
5. Ostali poslovni rashodi
212
2782
3333
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
213
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
3991
9532
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
738
1319
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
533
2796
67 i 68
VII. OSTALI PRIHODI
217
3005
3907
57 i 58
VIII. OSTALI RASHODI
218
2214
5107
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
2995
12209
69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
221
59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
76
27
53 i 55
Broj zahteva:405439
Strana 5 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
224
3071
12236
0
100
148
380
2923
11956
G. POREZ NA DOBITAK
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
226
722
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
227
723
D. Isplacena licna primanja poslodavcu
228
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)
229
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)
230
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA
231
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA
232
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
234
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
26.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:405439
Strana 6 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07033257
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Intersilver a.d.
Sediste : Zemun, Cara Dušana 266
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005016761665
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
POZICIJA
AOP
1
2
- u hiljadama dinara
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
301
14431
15329
1. Prodaja i primljeni avansi
302
14421
14047
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
0
1252
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
10
30
305
10360
13034
1. Isplate dobavljacima i dati avansi
306
1968
5172
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
307
569
4357
3. Placene kamate
308
4592
110
4. Porez na dobitak
309
0
2078
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
3231
1317
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )
311
4071
2295
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
312
313
1566
34032
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )
314
0
33816
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
315
1505
216
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
316
61
0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
317
0
2601
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )
5. Primljene dividende
318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )
319
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
321
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
322
0
2601
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
323
1566
31431
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )
324
Broj zahteva:405439
Strana 7 od 18
- u hiljadama dinara
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
325
1. Uvecanje osnovnog kapitala
326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
327
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
329
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
330
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
3. Finansijski lizing
332
4. Isplacene dividende
333
5603
33816
5603
33816
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
334
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
335
5603
33816
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
15997
49361
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
15963
49451
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
34
0
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )
339
0
90
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
340
0
92
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
0
1
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
0
3
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
34
0
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
26.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:405439
Strana 8 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07033257
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Intersilver a.d.
Sediste : Zemun, Cara Dušana 266
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005016761689
u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine
Red
. br.
OPIS
AOP
Osnovni kapital
(grupa 30 bez AOP
309)
2
1
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
402
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
403
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 404
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
405
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
407
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
408
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
410
(red.br. 7+8-9)
137664
137664
137664
137664
414
Neuplaceni
Emisiona
upisani kapital AOP premija (racun
(grupa 31)
320)
4
5
427
440
415
428
441
416
429
442
430
443
418
431
444
419
432
445
433
446
421
434
447
422
435
448
436
449
437
450
438
451
439
452
417
420
423
411
424
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
425
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
413
Broj zahteva:405439
AOP
3
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
137664
Ostali kapital
(racun 309)
- u hiljadama dinara
426
3131
3131
3131
3131
3131
Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP Rezerve (racun AOP
1
6
321, 322)
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
453
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 456
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Nerealizovani
Nerealizovani
8
9
Revalorizacione
dobici po osnovu
gubici po osnovu
rezerve (racuni AOP hartija od vrednosti AOP hartija od vrednosti
330 i 331)
(racun 332)
(racun 333)
7
466
479
492
454
467
480
493
455
468
481
494
469
482
495
4
457
470
483
496
3
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
471
484
497
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
459
472
485
498
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
473
486
499
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
474
487
500
475
488
501
7
1
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
462
(red.br. 7+8-9)
8708
8708
8708
8708
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
476
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
465
478
491
504
Broj zahteva:405439
8708
Strana 10 od 18
4
7
8
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
505
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
507
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 508
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Gubitak do visine
kapitala (grupa
35)
AOP
11
3561
518
Otkupljene
sopstvene akcije
i udeli (racun
037,237)
AOP
Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
13
531
544
519
532
545
520
533
546
135873
17187
521
135873
534
547
509
522
11956
535
548
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
523
536
549
11959
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
511
537
550
5228
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
526
539
552
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
514
(red.br. 7+8-9)
3561
3561
3561
524
527
147829
540
553
2096
541
554
542
555
543
556
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
528
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
529
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
517
Broj zahteva:405439
3561
147829
530
149925
Strana 11 od 18
17187
5228
5228
- u hiljadama dinara
Red.
br.
AOP
OPIS
1
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
14
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
557
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 560
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
566
(red.br. 7+8-9)
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
567
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
568
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
569
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
827
827
26.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:405439
Strana 12 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
07033257
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :Intersilver a.d.
Sediste : Zemun, Cara Dušana 266
STATISTICKI ANEKS
7005016761672
za 2012. godinu
I
OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
601
12
12
2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3)
602
1
1
3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5)
603
2
2
4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu
604
2
2
5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
605
1
3
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Bruto
Ispravka vrednosti
Neto (kol. 4-5)
1
2
3
4
5
6
01
02
Broj zahteva:405439
1. Nematerijalna ulaganja
1.1. Stanje na pocetku godine
606
1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
607
XXXXXXXXXXXX
1.3. Smanjenja u toku godine
608
XXXXXXXXXXXX
1.4. Revalorizacija
609
XXXXXXXXXXXX
1.5. Stanje na kraju godine
(606+607-608+609)
610
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i
bioloska sredstva
2.1. Stanje na pocetku godine
611
2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine
612
XXXXXXXXXXXX
2.3. Smanjenja u toku godine
613
3417 XXXXXXXXXXXX
2.4. Revalorizacija
614
XXXXXXXXXXXX
2.5. Stanje na kraju godine
(611+612-613+614)
615
8764
5347
5331
5331
Strana 13 od 18
3433
3417
16
III STRUKTURA ZALIHA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
10
1. Zalihe materijala
616
11
2. Nedovrsena proizvodnja
617
12
3. Gotovi proizvodi
13
2065
2148
618
899
982
4. Roba
619
2335
1987
14
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
620
15
6. Dati avansi
621
17
73
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014)
622
5316
5190
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
Grupa racuna,
racun
1
300
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
5
1. Akcijski kapital
u tome : strani kapital
301
2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu
u tome : strani kapital
302
623
137664
137664
624
17076
17076
625
626
3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva
u tome : strani kapital
627
628
303
4. Drzavni kapital
629
304
5. Drustveni kapital
630
305
6. Zadruzni udeli
631
309
7. Ostali osnovni kapital
632
0
3131
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)
633
137664
140795
30
- broj akcija kao ceo broj
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
1. Obicne akcije
deo 300
1.1. Broj obicnih akcija
634
11472
11472
1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno
635
137664
137664
137664
137664
2. Prioritetne akcije
deo 300
300
Broj zahteva:405439
2.1. Broj prioritetnih akcija
636
2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
637
3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623)
638
Strana 14 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
20
1. Potrazivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639 <= 016)
639
59
11453
43
2. Obaveze iz poslovanja
(stanje na kraju godine 640 <= 119)
640
7925
3274
3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu
stete (dugovni promet bez pocetnog stanja)
641
27
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez
(godisnji iznos po poreskim prijavama)
642
526
954
43
5. Obaveze iz poslovanja
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
643
6379
6365
450
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
644
444
1387
451
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
645
66
203
452
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja)
646
112
346
9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
647
465
10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima
(potrazni promet bez pocetnog stanja)
648
48
786
47
11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)
649
588
1114
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)
650
16147
25882
deo 228
461, 462 i 723
VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
513
1. Troskovi goriva i energije
651
8
375
520
2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto)
652
622
1936
521
3. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
653
112
346
4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora
654
81
1196
526
5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
655
529
6. Ostali licni rashodi i naknade
656
421
306
53
7. Troskovi proizvodnih usluga
657
1843
2132
533, deo 540 i deo
525
8. Troskovi zakupnina
658
1744
1611
deo 533,deo 540 i
deo 525
9. Troskovi zakupnina zemljista
659
10. Troskovi istrazivanja i razvoja
660
540
11. Troskovi amortizacije
661
110
201
552
12. Troskovi premija osiguranja
662
9
26
553
13. Troskovi platnog prometa
663
16
27
522, 523, 524 i 525
536, 537
Broj zahteva:405439
Strana 15 od 18
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
1
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
5
554
14. Troskovi clanarina
664
37
37
555
15. Troskovi poreza
665
28
35
556
16. Troskovi doprinosa
666
562
17. Rashodi kamata
667
533
998
deo 560, deo 561 i
562
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
668
533
2792
deo 560, deo 561 i
deo 562
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
669
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucne
i verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene
670
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)
671
6097
12018
deo 579
VIII DRUGI PRIHODI
- iznosi u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
1. Prihodi od prodaje robe
672
640
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povracaja poreskih dazbina
673
641
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
674
4. Prihodi od zakupnina za zemljiste
675
5. Prihodi od clanarina
676
60
deo 650
651
deo 660, deo 661, 6. Prihodi od kamata
662
677
deo 660, deo 661 i 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim
finansijskim organizacijama
deo 662
678
deo 660, deo 661 i 8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku
deo 669
679
9. Kontrolni zbir (672 do 679)
680
4592
0
1318
26
5910
- iznosi u hiljadama dinara
IX OSTALI PODACI
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza)
681
2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godisnji iznos prema obracunu)
682
3. Kapitalne subvencije i druga drzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih
sredstava i nematerijalnih ulaganja
683
4. Drzavna dodeljivanja za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja
684
5. Ostala drzavna dodeljivanja
685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili naturi od
inostranih pravnih i fizickih lica
686
7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
687
8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687)
688
Broj zahteva:405439
26
Strana 16 od 18
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
689
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
690
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
691
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
692
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
693
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
694
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
695
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
696
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
- iznosi u hiljadama dinara
OPIS
AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
1. Početno stanje razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
697
2. Razgraničeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
698
3. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
699
4. Preostali iznos razgraničenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
(red. br. 1 + red. br. 2 - red. br. 3)
700
5. Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
701
6. Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
702
7. Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
703
8. Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika (red.br. 5 + red.br. 6 - red.br. 7)
704
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
26.2. 2013. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 i 118/12)
Broj zahteva:405439
Strana 17 od 18
Налог за уплату
уплатилац
износ
3.000,00
Intersilver a.d.
рачун примаоца
840-29775845-87
сврха
уплате
накнада за регистрацију и објављивање регистрованих
финансијских извештаја
позив на број
09-07033257
прималац
Агенцијза за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд
Broj zahteva:405439
Strana 18 od 18
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE
IZVEŠTAJE
1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU
Istorija preduzeća INTERSILVER, A.D., Zemun, počinje od 19.02.1949.godine, kada
je rešenjem Glavnog odbora Saveza ratnih vojnih invalida Beograda, osnovano
privredno preduzeće POBEDA-za proizvodnju nožića za brijanje. Od
31.08.1954.godine ovo preduzeće posluje pod nazivom JUGOžILET - fabrika nožića
za brijanje i metalnih metara. U periodu od 1971. do 1986.godine posluje u
sastavu RO JUGOSLAVIJA KOMERC pod nazivom OOUR INTERSILVER.
13.10.1986.godine izvršeno je izdvajanje iz RO JUGOSLAVIJA KOMERC i
registrovano
kao
RO
INTERSILVER
Zemun.
Odlukom
RS
preduzeća
30.12.2000.godine izvršena je privatizacija preduzeća u skladu sa tada važećim
Zakonom o svojinskoj transformaciji. Privredno društvo je registrovano kao
akcionarsko društvo, čiji vlasnici su zaposleni i bivši zaposleni radnici Društva,
Akcijski fond Republike Srbije (30,03%) i Republički fond za PIO (10%).
Početkom 2006.god. i krajem 2008. zaposleni, a tokom 2007.god. i Akcijski fond
RS, Republički fond PIO su svoje akcije prodali preko Beogradske berze, pa sada
kao najveći akcionari društva važe: PIONIR d.o.o.Beograd (53,21%), AMASIS d.o.o.
Beograd (18,52%) , EMG HOLDINGS-KIPAR (12,29%) i A AUTO VANERO (7,98%).
Društvo obavlja petnaestak delatnosti, ali su osnovne:
2571 - Proizvodnja sečiva - i to sredstava za mokro brijanje (žileta, mašinica i
aparata
sa ulošcima), duvanskih noževa i trgovina na veliko sopstvenim
proizvodima.
2561 - Proizvodnja mernih instrumenata - i to proizvodnja mernih traka i trgovina
na
veliko sopstvenim proizvodima.
Većina poslovnih prihoda u 2012.godini (oko 88%) ostvarena je prodajom gotovih
proizvoda, a ostalo se odnosi na plasman trgovinske robe ( 12%). Prihod se
ostvaruje plasmanom robe na domaće tržište.
Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji Društvo
je razvrstano u malo pravno lice.
Poreski identifikacioni broj je 100097594.
Na dan 31.12.2011.godine društvo je imalo 2 zaposlena, a na dan
31.12.2012.godine 1. zaposlenog. Prosečan broj zaposlenih u toku 2012.godine je
1.
2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji INTERSILVER, A.D. Zemun, za obračunski period koji se
završava 31.12.2012.godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim
pitanjima, u skladu sa MSFI, Zakonom o računovodstvu i reviziji, drugim
podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona i izabranim i usvojenim
računovodstvenim politikama koje su utvrdjene Pravilnikom o računovodstvu.
Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD) osim ukoliko drugačije nije
navedeno.
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1. PRIHODI I RASHODI
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date rabate, povraćaj
proizvoda i porez na dodatu vrednost. Rashodi se obračunavaju po načelu
uzročnosti prihoda i rashoda. Naknadno odobreni popusti i kasa-skonta za prodate
proizvode i usluge se iskazuju kao rashodi.
3.2. PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA
Poslovne promene nastale i iskazane u stranoj valuti su preračunate u dinare po
srednjem kursu utvrdjenom na medjubankarskom tržištu deviza, koji je važio na
dan poslovne promene.
Potraživanja i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati
su u dinare po srednjem kursu utvrdjenom na medjubankarskom tržištu deviza na
dan 31.12.2012.godine.
Pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u
stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti
knjižene su u korist ili na teret bilansa uspeha, kao prihodi ili rashodi po osnovu
kursnih razlika.
3.3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA,
BIOLOŠKA I NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna ulaganja su iskazana po
nabavnoj vrednosti, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.
Nabavka nekretnina i opreme u toku 2012.godine iskazana je po nabavnoj
vrednosti. Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa
MRS-16-Nekretnine, postrojenja i oprema.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je
njena pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina,
postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja primenom sledećih godišnjih stopa:
I. NEKRETNINE
1. Vodovodna i hidrantna mreža
Kanalizacija
Spoljna rasveta
Razvodni kablovi slabe struje
Putne staze
2,5%
2,5%
2.5%
2,5%
2,5%
Fabričke hale
Stanovi
Montažni objekti
2,5%
2,5%
2,5%
II. POSTROJENJE I OPREMA
2.1. Mašine, uredjaji i postrojenja
11%
2.Oprema za distribuciju el.energije
5%
3.Stanica za lagerovanje tečnog amonijaka
10,00%
4.Radionička oprema za održavanje
12,5%
5.Putnički automobili
15,5%
6.Oprema za PTT saobraćaj-tel.centrala
10%
7. "
"
teleprinter
8,3%
8.Merni instrumenti i kontrolni aparati
11,0%
9.Mehaničke pisaće i rač. mašine
16,5%
10.Računari i oprema za obradu podataka
20%
11.Električne pisaće mašine
14,3%
12.Oprema za transport sirovina i materijala
12,5%
13.Oprema za održavanje čistoće
20%
14.Peći za zagrevanje prostorija
9%
15.Oprema za umnožavanje
14,3%
16.Garnitura nameštaja od drveta
12,5%
17.
"
"
metala
10%
18. Radio, TV i video oprema
20%
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nematerijalna ulaganja
20%
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja
počinje od prvog narednog meseca u odnosu na dan kada se ova sredstva stave u
upotrebu.
3.4. ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
Preduzeće INTERSILVER, a.d. vrši pojedinačnu ispravku vrednosti potraživanja za
sva dospela potraživanja starija od 60 dana. Ispravka vrednosti se knjiži na teret
bilansa uspeha kao rashod preduzeća. Nenaplativa potraživanja se otpisuju na
osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju izmedju ugovorenih strana
ili na osnovu odluke Upravnog odbora.
3.5. Z A L I H E
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od
toga koja je niža.
Vrednost zaliha materijala utvrdjuje se metodom planske cene, korigovane za
odstupanje od planske cene u odredjenom obračunskom periodu.
Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda utvrdjuje se svodjenjem
planske vrednosti zaliha na cenu koštanja putem alokacije odgovarajućih
odstupanja od planskih cena.
Vrednost zaliha trgovinske robe utvrdjuje se metodom nabavne vrednosti, a izlaz
zaliha se vrsi po fifo metodi.
3.6. HARTIJE OD VREDNOSTI
Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od učešća u kapitalu povezanih i ostalih
pravnih lica. Učešća u kapitalu povezanih lica vrednovani su po nabavnoj
vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti (ne postoji aktivno tržište), knjiženo je
po osnovu procene o naknadivosti vrednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih
lica. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica vrednovana su po poštenoj - fer
vrednosti.
3.7. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
U izveštaju o novčanim tokovima pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima
obuhvaćeni su gotovina, bonovi, sredstva na deviznim računima i sredstva na
tekućim računima.
3.8. POREZ NA DOBIT
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od
10%. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza na dobit utvrdjen je primenom,
propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrdjenu poreskim bilansom.
4. PRIHODI OD PRODAJE
2012.
2011.
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda-PSB
"
"
"
PMT
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda-PSB na ino
tržištu
UKUP
N O:
26
89
105
4.592
775
529
478
220
6.374
5. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
2012.
Prihodi od aktiviranja učinaka
2011.
0
34
Prihodi od aktiviranja učinaka se ostvaruju upotrebom sopstvenih proizvoda i
robe za reprezentaciju. Upotrebe gotovih proizvoda i robe za sopstvene potrebe u
toku 2012.godine nije bilo.
6. POVEĆANJE I SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
Početne zalihe učinaka 01.01.
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Krajnje zalihe učinaka 31.12.
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Povećanje vrednosti zaliha
Smanjenje vrednosti zaliha
2012.
982
2011.
4.387
982
899
4.387
982
899
982
83
3.405
7. OSTALI POSLOVNI PRIHODI
2012.
2011.
Prihodi od zakupnina
16
3
8. POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost robe
Troškovi ostalog materijala
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada I naknade zarada
Troškovi usluga održ.osn.sred.
Troškovi komunalnih usluga
Troskovi zakupnina
Troškovi amortizacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi poreza
Ostali nepomenuti troškovi
UKUP
N O:
2012.
8
8
1.236
1.744
110
9
28
1.001
4.144
2011.
4.597
248
375
3.784
108
10
1.611
201
26
35
1.543
12.538
9. FINANSIJSKI PRIHODI
2012.
738
Pozitivne kursne razlike
Prihodi od kamata
UKUPN
O:
738
2011.
1
1.318
1.319
10. FINANSIJSKI RASHODI
Kamate za zakasnelo plaćanja por.i dopr.
i ostalih javnih prihoda
Kamate plaćene dobavljačima
Negativne kursne razlike
Kamate po kreditima i zajmovima
Ostali nepomenuti fin.rashodi
U K U P N O:
2012.
411
2011.
787
9
1
3
1.794
211
2.796
113
533
11. OSTALI PRIHODI
2012.
Dobici od prodaje nekret.postrojenja
iopreme
Dobici od prodaje udela
Prihodi od otpisa obaveza
Naplaćena otpisana potraživanja
Ostali nepomenuti prihodi
U K U P N O:
-
2011.
2.650
185
14
341
3.005
1.005
417
1.846
454
3.907
U toku 2012.god. izvršena je prodaja stana solidarnosti zakupcu Dmitrić Mirjani, i po
tom osnovu ostvaren je dobitak od 2,58 miliona dinara.
12. OSTALI RASHODI
2012.
Neotpis.vredn.rash.osn.sredstava
Gubici od prodaje materijala
Naknadno odobreni popusti kupcima
Obezvredjenje potraživanja od kupaca
Direktan otpis potraživanja
Obezvredjenje zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi
U K U P N O:
63
1.562
99
490
2.214
2011.
83
91
110
499
156
4.081
87
5.107
13. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
Pogrešno iskazani troškovi u prethodnoj
god.
Pogrešno iskazani prihodi u prethodnoj
god.
Razlika izmedju pogrešno iskazanih
troškova
i prihoda
2012.
76
2011.
27
76
27
14. PORESKI RASHOD PERIODA
2012.
3.071
Gubitak poslovne godine
Dobitak poslovne godine
Kapitalni dobici
Poreska osnovica
Umanjena poreska osnovica
Poreska stopa
Obračunati porez
Korekcija za poreske kredite
Poreski rashod perioda
2011.
12.236
1.005
1.005
1.005
10%
100
10%
0
100
.
15. ODLOŽENI PORESKI RASHOD - PRIHOD PERIODA
2012.
Odloženi poreski prihodi perioda
Odloženi poreski rashod perioda
2011.
148
380
16. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
I NEMATERIJALNA ULAGANJA
ZEMLJIŠTE I
NEKRETNIN
E
Nabavna vrednost na
početku godine
Nabavka u toku godine
Otudjenje i
rashodovanje
4.104
/
OPREMA
INV.U
TOKU
4.661
/
UKUPNO
NEMAT.U
L.
8.765
/
/
/
3.912
2.731
6.643
/
STANJE NA KRAJU GOD.
Ispravka vrednosti Stanje
na početku godine
192
1.930
2.122
/
734
4.598
5.332
/
Amortizacija
Otudjenje i rashodovanje
54
612
176
56
2.724
1.930
110
3.336
2.106
/
/
/
16
0
16
/
STANJE NA KRAJU GOD.
SADAŠNJA VREDNOST
31.12.2012.
17.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
2012.
Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica
b/ PRIVR.BANKA BEOGRAD
Ostali finansijski plasmani
Ukupno finansijski plasmani
Ispravka vrednosti plasmana
Neto vrednost plasmana
0
12
2.373
2.385
10
2.375
2011.
7.644
12
1.874
9.530
(7.652)
1.878
2012.
4.672
1.220
21
2011.
4.930
1.222
332
899
2.663
17
4.176
5.316
982
2.330
73
4.679
5.190
2012.
433
2.078
285
2.585
211
2011.
11.300
8.503
151
8.350
11.604
18. Z A L I H E
Materijal
Rezervni delovi
Alat i sitan inventar
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Avansi
Ispr.vrednosti zaliha
Neto vrednost
19. P O T R A Ž I V A N J A
Potraživanja od kupaca u zemlji
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
Ostala potraživanja
Ispravka vrednosti potraživanja
Neto potraživanja
20. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
2012.
Kratkorocni zajmovi dati dobavljačima
Potrazivanja
po
ug.
o
ustupanju
potrazivanja
UKUP
NO
2011.
1.614
2.000
2.000
1.614
21. PDV I AVR
2012.
2011.
Pretpl.časopisi
Unapred plać.prem. osiguranja
Unapred plaćeni dobavljači
Potraživ. za više plaćeni PDV
Ostala AVR
8
5
UK
385
398
0
UPNO
22. AKCIJSKI KAPITAL
Stanje akcijskog kapitala Društva
31.12.2012.godine bilo je sledeće:
INTERSILVER
na
dan
31.12.2012.
Br.akcija
%
31.12.2011.
i
31.12.2011.god.
Br.akcij
%
a
PIONIR, d.o.o., Beograd
AMASIS, d.o.o., Beograd
EMG HOLDINGS
Ostali akcionari
UKUPN
6.104
2.125
1.410
1.833
11.472
53,21
18,52
12,29
15,98
100,00
6.104
2.125
1.410
1.833
11.472
53,21
18,52
12,29
15,98
100,00
O:
NAPOMENA:
Nominalna vrednost po jednoj akciji iznosi 12.000,00 dinara. Ukupan akcijski
kapital iznosi 137.664.000,00 dinara. Stanje i kretanje osnovnog i ostalih vidova
kapitala dato je kroz izveštaj o promenama na kapitalu.
23. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI
PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
2012.
Nerealizovani dobici
Nerealizovani gubici
2011.
/
8
/
7
Nerealizovani gubici su nastali zbog procene hartija od vrednosti /akcija
PRIVREDNE BANKE BEOGRAD/ po berzanskoj vrednosti na dan 31.12.2011. i
31.12.2012.godine.
24. KRATKOROČNE OBAVEZE
2012.
Kratkoročne obaveze po Ugovoru o
zajmu
Dobavljači u zemlji i primlj. avansi
Obaveze na neto zaradu i nakn.zarada
Obaveze
po
ostalih.fin.rashoda
osnovu
kamata
0
5.603
7.925
165
1.988
3.274
65
7.058
55
3
405
85
20
24
3
380
2.275
601
728
11.374
52
19.335
i
Obaveze za PDV
Obaveze za porez na promet
Obaveze za porez na dobit
Obaveze za ostale poreze
Obaveze za ukalk.troškove koji nisu
fakturisani
Ostale obaveze
U K U P N O:
2011.
25. POTENCIJALNE OBAVEZE I POTENCIJALNA SREDSTVA
U toku 2006.god. i 2007.god. pokrenuto je više sporova protiv Društva radi isplate
regresa za godišnji odmor za 2006.god. i otpremnine za tehnološki višak koji su
završeni, osim spora oko ponistenja otkaza ugovora o radu Ivanisevic Milanu.
u 000 din.
RADNIK
ZAHTEV PO TUŽBI
Zaostale zarade od 15.11.2005.god.
1. Ivanišević Milan
UKUPN
O:
VREDN.
SPORA
2.812
2.812
Tužilac Ivanisevic M. traži poništenje rešenja o prestanku radnog odnosa, iz čega
proizilazi da bi u slučaju gubitka spora bila obaveza društva da mu nadoknadi sve
zaostale zarade. Navedeni iznos bi u slučaju gubitka spora bio uvećan za zateznu
kamatu obračunatu od dana pokretanja spora pa do njegove isplate.
26. ZARADA PO AKCIJI
2012.
2011.
din.
Osnovna zarada po akciji
Osnovni gubitak po akciji
Neto gubitak koji pripada vlasnicima matičnog
prav.lica
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima
255
1.555.070
1.042
6.362.050
1.367.444
5.594.444
u
27. NEUSAGLAŠENE OBAVEZE I POTRAŽIVANJA
Društvo je poslalo sve IOS obrasce za svoja potraživanja, ali nije usaglasilo svoja
potraživanja sa sledećim poslovnim partnerima:
- IDEA DOO
BEOGRAD
- MERKATOR DOO
NOVI SAD
- STAINLESS STEEL CENTER DOO
BEOGRAD
- METALPLAST MP
BEOGRAD
- PLUS AGENCIJA ZA KNJIGOVOD.
BEOGRAD
- GOLD BUG DOO
SEFKERIN
- IVANISEVIC DAMIR
BATAJNICA
- PESTERAC JASMINA
ZEMUN
Privredno društvo nije usaglasilo svoje obaveze sa sledećim dobavljačima:
- VITRA
BEOGRAD
- INTERCITY BROKER
BEOGRAD
- RTS
BEOGRAD
- VATROSTOP D.O.O.
BEOGRAD
- TELEKOM SRBIJA A.D
BEOGRAD
- TELENOR D.O.O.
BEOGRAD
- DDOR NOVI SAD
BEOGRAD
- AMIGA DOO
KRALJEVO
Društvo nije usaglasilo svoje obaveze za poreze na promet i porez na dobit
Upravom prihoda Zemun.
sa
DEVIZNI KURSEVI
Zvanični kursevi stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku
protivrednost deviznih pozicija Bilansa stanja su sledeći:
EUR
31.12.2012.
113,7183
31.12.2011.
104,6409
U Zemunu, 25.02.2013.god.
LICE ODGOVORNO ZA
SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA,
ZAKONSKI ZASTUPNIK,
__________________________
Dragan Milinović
______________________
Milenko Vuković
I
I
4-
Reviziia
fffl$ffiUeograd
\w
Preduzete
za raiurovodsfrc,revizijui konsalting
Eeogmd,
Donnilfrno
i0
,?NTERSILVER"
A.D.
ZEMUN
CARADUSANA266
tzvE sTAI N EZAVr SNO G REVrZ ORA
srupSrnvl ercroNana nnuSrvA "rN'rERSrLwR"
A.D.zEMtrN
Izvr5ili smo reviziju priloZenih finansijskih izveStaja privrednog dru5tva "Intersilver" a.d.
Zemun (u daljem tekstu "Dru5tvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2012.
godine i odgovarajuCibilans uspeha, izve5taj o promenama na kapitalu i izve5taj o tokovima
gotovine za godinu koja se zavrdava na taj dary kao i pregled znadajnih radunovodstvenih
politika i napomene uz finansijske izveStaje.
Odgouomostrukooodstua
za finansiiskeizae{taie
Rukovodstvo Dru5tva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih
izvedtatau skladu sa radunovodstvenim propisima vaZeiim u Republici Srbiji, kao i za one
interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izve5taja
koji ne sadrZe materijalno znadajne pogredne iskaze, nastale usled kriminalle radll'e ili
gre6ke.
Odgouornostreoizora
Nada odgovornost je da izrazimo miSljenje o priloZenim finansijskim izveltajima na osnovu
izvrSene reviziie. Reviziju smo izvr5ili u skladu sa Zakonom o rafunovodstvu i reviziii
Republike . Srbije i Metlunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalaZu da se
pridrZavamo etitkih zahteva i da reviziju planiramo i izvrSimo na nadin koji omogudava da
se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveltaji ne sadrZematerijalno znatajne pogresne
iskaze.
Revizija ukljuduje sprovoclenjepostupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i
obelodaniivanjima datim u finansijskim izveStajima. Odabrani postupci su zasnovani na
revizorskom prosuclivanju, ukljudujudi procenu rizika postoiania materijalno znadajnih
pogrednih iskaza u finansijskim izvedtajima, nastalih usled kriminalne radnje ili gre5ke.
Prilikom procene ovih rizika, revizor sagledava inteme kontrole koje su relevantne za
sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveStaja, radi osmiSljavanja revizorskih
postupaka koji su odgovarajuCi u datim okolnostima, ali ne u ciliu izralavanja mi5ljenja o
delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takotle ukljuduje ocenu adekvatnosti
primenjenih radunovodstuenih politika i opravdanosti ratunovodstvenih procena, izvrSenih
od strane rukovodstva, kao i ocenu op5te prezentacijefinansijskih izvedtaia.
Tel 0l I /2628-180,2628-136,Fax 0ll12624-915, Mail [email protected]
Matidnibroj 06528210; PIB 104173529i Sifra delatnosti6920
Poslovniradun: Marfin banka 145-13751-44
www.finreviziia-co.n
-
Revizija
&*ograd
Preduzeie
za
Beograd,
Da}raEiwi0
sm.atramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajudi i da obezbeduju
osnov
za izraLavanje nafug mi5ljenja sa rezervom.
Osnou za miiLjenie sa rezeroom
U napomeni-25. uz finansijske izvestaje oberodanjenoje postojanje potencijalnih obaveza po
osnovu sudskog spora koji protiv Drudtva vodi bivii zaposleni,'a za koje-je shodno nacelu
opreznosti i zahtevima MRS 37 - Rezervisanja,potencijal.e obaveze i potencijalna imovina,
trebalo izvrditi rezervisarje na teret rashoda perioda za procenjeni iznoi gubitaka koji
mogu
proisteCikao rezuJtat okonCanjasporova.
Iznos kumuliranog gubitka u iznosu od .lll-zs2hiljade dinara prevazilaziukupni kapital za
iznos od 827 hlljada dinara, a kra&orodne obaveze su 1,50 puta vece od kratkorocnih
potraZivanja. To sve ukazuje na finansijske tedkode u pogledu izmirenja obaveza, pre
wega
kratkorodnih kredita uzetih od vedinskog vlasnika ',pionirl, d.o.o., Beogiad. OruSWoje preJa
podacima NBS bilo u blokadi veCi deo 2012. poslovne godine i postoje neusagia5ena
potraZivanja i obaveze sa poslovnim parhlerima, kao i sa poreskom .rp.urro*.
U prethodnim godinama Dru5tvo je ostalo bez opreme i nekretnina, obustavilo je
proizvodnju, ne obavlja delatnos! a u 2012. godini ostaio je i bez zaposlenih. Finansijski
izvedtaji Drustva su sastavljeni uz uvazavanje radunovodstuenog nadela stal.osti poslova4;'a,
a napred navedeno dovodi u ozbiljnu sumnju opravdanost primene ovog nadela, odnosno
moguenost i nameru Dru5tua da posluje na nadelu stalnosti poslovanja. Navedene dinjenice
nisu obelodanjene u Napomenama uz finansijske izvedtaje iao ni mere kole rukovodstvo i
vecinski vlasnik Drugtva evenfulno preduzima za prevazilazenje navedenih problema u vezi
sa stalno5Cuposlovanja.
Miiljenie sci rezeroom
na5er_n
miSljenju, osim za efekte pitanja iznetog u pasusu Osnov za mi5ljenje sa rezervom,
f:
finansijski izvedtaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materiialtto
pitanjima,
finansijsko stanje privrednog drustva "Intersilver'i a.d. Zemun na dan"rraeajtm
31. decembra 1012.
godine, rezultate njegovog poslovanja,promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu
koja
se zavrgava na taj dan, u skladu sa Zakonom o radunovodstvu i revizi]l ('SluZ[ni
glasnik
RS" broi 46/ 06 i 117/ 09).
Tel 0f l/2628-f80, 2628-136,Fax0l t tZ624-915.Mail [email protected]
Matidni broj 06528210; ptB 104173529
; S;tu a"tutni;i OSzO
Poslovniralun: Marfin banka 145-13751-44
www.finreviziiam,rs
I
l,
Rwizlja
Emgrod
Praduze*e
za rahmvdttw, rwlzlJui hwraltirry
Ecogru,d,0oirrg,EiraSO
Ostalapitanja
Finansijski izveitaji Dru5tva na dan i za godinu zavrsenu 31. decembra2011.godine bili su
predmet revizije drugog revizora, koji je izrazio misljenje sa rezervom na ove finansijske
izveitaje u wom IzveStajuizdatom dana 77. 04.2O12.godine.
U Beogradrl11.04.2013.godine
Tel 0I I /2628-I 80,2628-| 36, Fax0l 1/2624-91
5, Mail [email protected]
Matidnibroj06528210
6920
PIB
104l?3529
; Sifradelatnosti
;
Poslovni
radun: MarIinbanka 145-13751-44
IZVESTAJO POSLOVANJU
l . Prikaz razvoja poslovanjadruitva:
Intersilver a.d.je tokom 20l2.godineposlovaou skladu sa poslovnompolitikom i planom
poslovanjausvojenimod straneOdbora direktora'
Prikaz rezultata poslovanja druStva:
ostvarioukupan prihod u iznosu
Intersilver a.d.je u periodu od 01.01.-31.l2.20l2.godine
dinara'
od
6.967.000'00
dinara odnosnorashodeu iznosu
od 3.896.000,00
To znadida je Intersilver a.d. u 2012.godiniposlovaosa bruto gubitkom od 3.071.000'00
dinara.
dinara.Ukupan neto gubitak iznosi2.923.000'00
(000din)
ukupan prihod
ukupan rashod
bruto subitak
2012,god
3.896
6.961
3.077
index 2012/2071
2011.eod
0,47
8.232
0,34
20.468
0,25
12.236
Finansijskostanjeu kome sedru5tvonalazi:
Finansijskostanjedrustva karakterisenizak stepenlikvidnosti i ugrozenasolventnost
druStvatokom 2bl2.goding koja je re5avanazaduZivanjemkod matidnogpravnog lica
(Pionir d.o.o.)radi izmirenja kratkorodnih obavezadrustva.DruStvoje bilo u neprekidnoj
godineu iznosuod 2,4-2,8miliona
ilokadi poiev od 2l.l2.20ll.godine do 07.12.2012.
dinara.
stepenzaduZenosti
krat.obaveze+dug.
obaveze/posl.pasiva
I stepenlikvidnosti
gotovinai got.
'ekvivalenti/kratk obaveze
II stepenlikvidnosti
' obrt.imovinazalihe/kratkobaveze
20l2.god
20l1.sod
0,79
1,00
20l2.sod
0,002
2012.s.od
0,20
2011.eod
0
20ll.eod
0,70
neto obrtni kapital
obrtna imovinakratkor.obaveze
2011.eod
2012.eod
0
0
4. Podacirelevantniza procenustanja imovine dru3tva:
stalna imovina u
(000din)
nepokretnosti,
postroienia i oPrema
dugor.finansij ski
plasmani
ukupno stalna imovina
2012.god
poslovnaimovina u
(000din)
stalnaimovina
obrtna imovina
- zalihe
- potraZ.iplasmani
odloiena poreskasred.
ukupno poslov.imovina
2012.god
kapital u 000 din
osnovnikapital
20l2.eod
rezerv€
nerealiz.gubicipo
osnovu hart.od vrednosti
nerasporedienadobit
subitak
ukupni kapital
201l.god
index2012/2011
16
3.433
0,005
2.375
1.878
1,26
2.391
5.311
0,45
2.391
7.561
5.316
2.245
595
10.547
137.664
8.708
8
3.561
149.925
0
201l.god
s.311
18.806
5.190
13.616
446
24.563
index 2012l201I
0,45
0,40
1,02
0,16
rJ3
0,43
index 20l2l20ll
0,98
r40.795
20l1.eod
8.708
7
r,00
3.561
147.829
1,00
s.228
t,t4
I,0r
0
Privrednodru5tvoje na kraj u 2012.godineimalo negativaniznoskapitala tj. ostvariloje
gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 827.000'00dinara.
f,.
Opis oiekivanog rezvojadruStvau narednomperiodu,promeneu poslovnojpolitici
i glavni rizici i pretnje za poslovanje dru5tva:
Oiekujemo da 6e dru5tvo u narednomperiodu raditi sa gubitkom i pod pretnjom
obustaveposlovanjazbog niskeprivredne aktivnostii mogu6eblokade radunaIntersilver
a.d. zbog nagomilanih obaveza.
Odsustvoproizvodnje,topljenje zaliha gotovihproizvodai robe svodiposlovneaktivnosti
dru5tvana minimum sa perspektivompotpuneobustaveposlovanjai pokretanja
steiajnogpostupka.
vazniji poslovnidogadjaji koji su nastupili nakon proteka poslovnegodineza koju su
izve5tajisastavljeni:
Nije bilo znaiajnih dogadaja.
7. Aktivnosti druStvana polju isiraZivanjai razvoja:
Nije bilo aktivnostidru5tva na polju istraZivanjai razvoja.
U Beogradu25.04.2013'godine
'"
^fl,*'=RSILVER
"a
CaraDusana266
Zemun
11080
SRBIJA
http://www-intersilver.co.Yu
Fax:
Tell
E-mail:
++381l1 3163-688
++381'113160-490
[email protected]
TZJAYAODGOVORNIHLICA
najboljemsaznanju'godi5njifinansijski
Izjavljujemda je, premasopstvenom
medjunarodnih
u' p'it*u odgovarajudih
sastavljen
t"S,""it" 20l2".godinu,
podatkeo
i
objektivne
istinite
i da daje
izveStav"anja
J"nauiOulinanJilskog
i gubicima'
frnansijskompoloZaju-iposlov-anju'dobicima
il;;t";;;""ama,
privrednogdruStvaIntersilver a'd'
tokovimagotovinei p.orn""ui" na t<apitatu
aiunovodstva
Dragan Milin
#,*t=RSILVER . o
CaraDusana266
Zemun
11080
SRBIJA
httpr/www.inte|sllver'co.Yu
Fax:
Teli
E-mail:
++381'!1 3163-688
++3811'l 3160-490
rs
[email protected]
IZJAVA ODGOVORNIII LICA
najboljemsaznanju'godiSnjifinansijski
Izjavljujem da je, premasopstvenom
p'it"no odgovarajuiihmedjunarodnih
izvestaiza2012.godinu,'u*u"ii*-o"
i objektivnepodatkeo
ft;;;s"ilst og'i'vest"uanjai ia daje istinite
;;il;il
j u i poslovanju' dobicimai gubicima'
ffi;t.t, ;bavi;;fru, frnu"'ijtxo* poloZa
privrednogdrustvaIntersilver a'd'
tokovimagotovin"i ptot"n"oi rrJfttpitift
..:.d
#,*'=RSILVER . o
CaraDusana266
zemun
11080
SRBIJA
http://www.intersilver.co.Yu
Fax:
Tet:
E-ma :
++38111 3163-688
++38111 3'160-490
[email protected]
NAPOMENA
Odluka o usvajanju gocli5njihfinansijskih izve5tajaza 2012' godinu' odluka o
izveita.;ao reviziji i odluka o usvajanju izve5tajao poslovanju nisu
usvajanju
"Razmatrinje
navedenih izvestaja i donosenjeodgovaraju6ih odluka
doneie.
se odekuje na redovnoj Skup5tini akcionara, koja 6e biti odrZana najkasnije
do 30.06.2013.godine.
er a.d. -.direktor
I
Download

Godišnji izveštaj za 2012.