KONSTRUISANJE
LIVENIH DELOVA
• Livenjem se izrađuju delovi složenog oblika, velikih
dimenzija i manje čvrstoće u odnosu na čelik.
• Delovi u velikim serijama – smanjenje troškova.
• Delovi velikih dimenzija izrađuju se i pojedinačno –
livenjem u pesku.
• Delovi od sivog, nodularnog ili čeličnog liva liju se u
kokilama.
• Delovi od lakih i obojenih metala u alatima pod
pritiskom.
• Pri konstruisanju odlivaka, voditi računa o
karakteristikama materijala, kalupa i jezgra.
Stepen skupljanja odlivaka pri hlađenju do sobnih
temperatura:
Sivi liv – 1%;
Laki metali – 1.25%;
Obojeni metali – 1.5%;
Nodularni liv – 1.8%;
Čelični liv – 2%.
Posledice skupljanja:
►Usahline unutar livene mase,
►Prskotine u spoljašnjim slojevima i
►Deformacije oblika.
Vađenje modela ili odlivaka iz kalupa moguće je, a
kalupi i modeli su jednostavniji ako su delovi sa manje
rebara, ispusta i drugih pregrada upravnih na pravac
izvlačenja iz kalupa.
neispravno
ispravno
Vađenje iz kalupa je olakšano ako su na površinama u
pravcu izvlačenja predviđeni potrebni nagibi. Veličina
nagiba je srazmerna visine nagnute površine H mereno
od ravni podele kalupa.
ispravno
neispravno
H
(mm)
do 25
25...50
50...100
nagib
1:10
1:12
1:15
1:20
1:30
1:50
 (0)
5.5
4.5
4
3
2
1
100...200 200...500
Preko
500
Za unutrašnje površine dovoljan je nagib od 0.50 (1:100),
kao i za sve površine delova od lakih metala.
Ravan podele kalupa ne treba da bude izlomljena, a veći
deo odlivka (ako je moguće) treba da bude u donjoj
polovini kalupa.
neispravno
ispravno
• Oblik i mere rebara, prelazaka između zidova i dr.
treba da su prilagođeni uslovima skupljanja liva,
odvođenja toplote i isticanja gasova iz kalupa.
• Usled neravnomernog hlađenja i lokalnog
nagomilavanja liva dobijaju se deformisani odlivci sa
naprslinama i zaostalim naponima. Unutrašnji zidovi i
unutrašnja rebra, zbog otežanog odvođenja toplote,
treba da budu što manje debljine.
a: spoljna i unutrašnja
rebra (mere)
b: oblik više jednakih
rebara
c: smanjen uticaj
neravnomernog
hlađenja, liveni deo je
elastičniji – kosa rebra
d: obezbeđen
hidrostatički pritisak liva
radi istiskivanja gasova i
prostor za skupljanje
šljake istisnute iz
unutrašnjosti odlivka
• Ako su radijusi prelaznih zaobljenja mali, na ovim
mestima mogu nastati pukotine. Ako su radijusi veliki,
nastaju unutrašnje pukotine i šupljine, usled
nagomilavanja liva.
Udžbenik,
Tabela 6.2, str. 84,
Preporučene mere
prelaza, spojeva
zidova, oslonih
stopa i najmanje
debljine zidova
• Livenje u metalnim kalupima (u kokilama,
centrifugalno livenje i livenje pod pritiskom) odvođenje toplote je brže i neravnomernije u odnosu
na livenje u pesku. Tada su prethodna ograničenja još
značajnija. Mogu se liti prostiji oblici sa manje spoljnih
ispusta koje treba, ako je moguće predvideti sa
unutrašnje strane. Jezgra mogu biti od peska.
• Ako je koeficijent skupljanja liva veći, a modul
elastičnosti manji, veća je opasnost od pojave
prskotina, šupljina, deformacija ...
Pri konstruisanju livenih delova treba voditi računa o
dodacima za obradu koji zavise od veličine odlivaka i
klase tačnosti.
Za livenje u pesku predviđene su tri klase tačnosti:
►Klasa I: serijska proizvodnja, mašinsko kalupovanje sa
metalnim modelima;
►Klasa II: serijska proizvodnja, mašinsko kalupovanje
sa drvenim modelima;
►Klasa III: pojedinačna proizvodnja, ručno kalupovanje
sa drvenim modelima;
Tabela 6.4, str. 86, tabela 6.5, str. 87, Udžbenik
Download

KONSTRUISANJE LIVENIH DELOVA