LISTA KOORDINATORA ZA RAD SA SAVEZOM OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2013
R.BR.OPĆINA
1 BANOVIĆI
TUZLANSKI K.
743 409
VSS
229 607
Elmedina Kavazović
471 083
471 084
037
034
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
SREDNJOBOS. K.
Edin Šabanović
030
514 805
805 052
805 983
Nermin Okanović
035
668 657
668 672
Mario Rozić
036
640 525
640 537
Omer Hadžić
035
562 309
663 729
036
15 DOBOJ ISTOK
TUZLANSKI K.
514 314
Dalibor Milinković
14 ČITLUK
HERC.-NERETV.K.
Šerif Kaljiković
033
13 ČELIĆ
TUZLANSKI K.
410 031
Muamer Hodžić
12 ČAPLJINA
HERC.-NERETV.K.
733 038
Rijad Nanić
037
11 CENTAR
SARAJEVSKI K.
732 152
037
10 CAZIN
UNSKO-SANSKI K.
786 031
030
9 BUŽIM
UNSKO-SANSKI K.
786 063
Dženana Abdalajbegović 251 242
8 BUSOVAČA
SREDNJOBOS. K.
850 190
850 203
Meliha Beširević
7 BUGOJNO
883 608
883 580
Vukobrat Dragan
6 BREZA
Viši stručni saradnik za informisanje
876 647
Zlata Ibrahimpašić
Esmir Brković
5 BOS. GRAHOVO
ZAPADNOBOS. K.
Amir Mrkonjić
037
4 BOSANSKI PETROVAC
UNSKO-SANSKI K.
STRUČNA SPREMA e - m a i l
037
3 BOSANSKA KRUPA
UNSKO-SANSKI K.
TEL/FAX POZICIJA U OPĆINI
035
2 BIHAĆ
UNSKO-SANSKI K.
KOORDINATOR
720 776
[email protected]
Rudarski inžinjer
Sekretar OV
Šef kabineta načelnika
Sekretar organa
Pomoćnik načelnika za opštu upravu i
socijalnu zaštitu
VSS
VSS
dipl.iur
VSS
dipl.iur
VSS
Savjetnik načelnika
Savjetnik načelnika
[email protected]
[email protected]
Šef Odsjeka za poslove OV i načelnika
Volonter
[email protected]
[email protected]
[email protected]
dipl.iur
Pomoćnik načelnika za finansije, inspekcijske VSS
poslove i opću upravu
dipl. oecc.
Pomoćnik načelnika
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VSS
[email protected]
Bachelor
[email protected]
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
magistar političkih
nauka
[email protected]
Pročelnik opće uprave
[email protected]
[email protected]
Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i
menadžer Šalter sale
VSS
Pomoćnik načelnika - rukovoditelj Službe
Ureda načelnika
VSS
[email protected]
VSS
[email protected]
Sekretar Općine
Prof.historije
dipl.iur
16 DOBOJ JUG
Miralem Begić
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
17 DOBRETIĆI
030
18 DOMALJEVAC
POSAVSKI K.
691 245
Anđa Davidović
SREDNJOBOS. K.
Miroslav Lucić
030
20 DRVAR
034
21 FOČA - USTIKOLINA
Nihad Hadžiahmetović
034
24 GORAŽDE
Azra Valjevčić
Branko Matijanić
TUZLANSKI K.
Senaida Šaković
ZAPADNO-HER. K.
Hazim Novalić
SARAJEVSKI K.
Srećko Mikulić
SARAJEVSKI K.
Eldar Proha
SARAJEVSKI K.
033
HERC.-NERETV.K.
033
580 632
400 505
Dunja Zahirović
036
775 735
775 700
Alma Imamović
32 JABLANICA
475 932
475 952
Dženana Ćenanović
31 ILIJAŠ
662 420
662 421
033
30 ILIDŽA
817 156
817 701
039
29 HADŽIĆI
700 804
706 679
035
28 GRUDE
494 157
494 101
035
27 GRADAČAC
241 450
lok.235
030
26 GRAČANICA
206 166
206 153
BOSAN.PODRINJSKI K. 038
25 G VAKUF - USKOPLJE
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
dipl. oecc
[email protected]
VSS
[email protected]
Referent u službi za opću upravu, društvene VSS
djelatnosti i finansije
dipl. oecc.
Šef službe za opću upravu
Sekretar vijeća
v.d. sekretar OV
Pomoćnik načelnika
Savjetnik načelnika
dipl.iur
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VSS
[email protected]
VSS
dipl.iur
dipl.iur
Lazarela Duvnjak
ZAPADNOBOS. K.
TUZLANSKI K.
547 700
[email protected]
Viši samostalni referent za informisanje
030
23 GLAMOČ
SREDNJOBOS. K.
519 400
519 402
Azem Huseinbašić
SREDNJOBOS. K.
820 163
819 001
BOSAN.PODRINJSKI K. 038
22 FOJNICA
509 603
509 615
Nataša Bajić
ZAPADNOBOS. K.
716 600
716 604
Ašiš Hamida
SREDNJOBOS. K.
641 202
641 203
031
19 DONJI VAKUF
691 250
751 302
753 215
Sekretar načelnikovog kabineta
VSS
[email protected]
[email protected]
Viši stručni saradnik za pitanje mladih i NVO
Pomoćnik načelnika za opću upravu i
društvene djelatnosti
Šef Službe - Pomoćnik načelnika
Šef kabineta
VSS
[email protected]
dipl. socijalni radnik
VSS
[email protected]
dipl.iur
VSS
[email protected]
dipl.iur
Viša upravna
[email protected]
[email protected]
Pomoćnik načelnika
[email protected]
Stručni savjetnik za finansije i upravljanje
projektnim ciklusima u Kabinetu načelnika
VSS
Šef Stručne službe Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika
VSS
Pomoćnik načelnika
dipl. oecc
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VSS
dipl.iur
Šef Odjeljenja za stručne poslove OV i Općinakog VSS
načelnika i stručni savjetnik za normativno-pravne
dipl.iur
poslove
[email protected]
[email protected]
[email protected]
33 JAJCE
SREDNJOBOS. K.
Najda Zaćiragić
34 KAKANJ
Enver Kusić
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
35 KALESIJA
TUZLANSKI K.
Dragomir Lučić
030
Baisa Šarić
Hamdija Dučanović
SREDNJOBOS. K.
Fadil Tatar
ZAPADNOBOS. K.
Boso Bošnjak
ZAPADNOBOS. K.
034
ZAPADNO-HER. K.
Anita Ćavar
Ivan Herceg
039
Stručni saradnik
Pomoćnik načelnika
835 562
dipl.politolog
VSS
Jasmin Devedžić
036
609 550
609 551
Zvjezdana Radovanović 500 646
500 627
Vicko Jogunica
880 244
Elma Mujezinović
291 177
036
48 NOVI GRAD
033
49 NOVI TRAVNIK
291 278
Jasmin Hodžić
030
[email protected]
dipl.politolog
VSS
[email protected]
VSS
[email protected]
dipl.iur
[email protected]
Sekretar općine
Tajnik Općinskog organa uprave - Općinskog VSS
vijeća
Načelnik Službe za gospodarstvo,
dipl. Inžinjer
graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne
agronomije
poslove
Viši stručni saradnik za informisanje
VSS
Savjetnik općinskog načelnika
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
dipl. oecc
[email protected]
dr.veterinarske
[email protected]
medicine
[email protected]
[email protected]
GRAD
SREDNJOBOS. K.
Tajnik jedinstvenog organa uprave
VSS
553 554
47 NEUM
SARAJEVSKI K.
Po ovlaštenju načelnika rukovodilac Službe
civilne zaštite
[email protected]
dipl.iur
Šef stručne službe za poslove Općinskog
načelnika
835 500
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
HERC.-NERETV.K.
206 240
VSS
035
45 MAGLAJ
46 MOSTAR
276 303
Sekretar Općinskog organa i Općinskog vijeća
200 315
44 LUKAVAC
TUZLANSKI K.
806 602
276 333
034
43 LJUBUŠKI
712 215
806 826
Dario Čičak
42 LIVNO
661 024
729 813
030
41 KUPRES
628 493
661 104
036
40 KREŠEVO
877 814
621 150
037
39 KONJIC
HERC.-NERETV.K.
631 247
877 803
035
38 KLJUČ
UNSKO-SANSKI K.
771 802
Hazim Halilović
37 KLADANJ
TUZLANSKI K.
555 301
035
36 KISELJAK
SREDNJOBOS. K.
659 959
030
795 607
795 612
Pomoćnik načelnika
Šef Pravne službe
Pomoćnik načelnika
Stručni saradnik u Kabinetu načelnika
Sekretar općine
VSS
[email protected]
dipl.iur
[email protected]
VSS
[email protected]
dipl.iur
VSS
[email protected]
VSS
[email protected]
VSS
[email protected]
dipl.iur
50 NOVO SARAJEVO
SARAJEVSKI K.
Vildana Smajović
033
51 ODŽAK
POSAVSKI K.
644 559
Radinka Dujak
031
52 OLOVO
POSAVSKI K.
Merisa Kaljanac
Gabrijela Martinović
ZAPADNO-HER. K.
Munir Radača
HERC.-NERETV.K.
Ivan Lončar
HERC.-NERETV.K.
Josip Juričić
UNSKO-SANSKI K.
Jelena Bukvić
TUZLANSKI K.
60 SARAJEVO
891 465
891 466
Mirsad Sadić
037
59 SAPNA
771 912
771 342
036
58 SANSKI MOST
685 475
681 041
036
57 RAVNO
799 100
686 261
686 130
Hanifa Selamović
599 548
035
599 555
033 Dragana Solaković
221 351
GRAD
61 SREBRENIK
TUZLANSKI K.
Imšir Škahić
035
62 STARI GRAD
SARAJEVSKI K.
HERC.-NERETV.K.
Daniel Babić
036
039
282 405
035
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
819 018
702 838
705 915
Senija Bubić
66 TEŠANJ
Načelnik službe za gospodarstvo
Pomoćnik načelnika
Stručni savjetnik
755 318
755 319
Edina Kadušić
650 075
650 416
VSS
[email protected]
dipl.iur
VSS
[email protected]
VSS
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Stručni saradnik
Profesor
[email protected]
VII - stepen
Predsjednik Općinskog vijeća
Pomoćnik načelnika
Pomoćnica načelnika za upravno-pravne
poslove
Sekretar organa državne službe
VSS
Pomoćnica gradonačelnika za lokalnu
samoupravu
Sekretar organa državne službe
Sekretar organa državne službe
Predstojnik ureda načelnika
[email protected]
dipl. oecc
VSS
[email protected]
dipl. oecc
VSS
[email protected]
dipl.iur
VSS
[email protected]
dipl.iur
[email protected]
Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove, VSS
katastar nekretnina i prostorno uređenje
dipl.iur
853 229
Andrija Kraljević
65 TEOČAK
TUZLANSKI K.
645 812
Diana Salihbegović
64 ŠIROKI BRIJEG
ZAPADNO-HER. K.
645 812
033
63 STOLAC
Sekretar jedinstvenog organa općinske uprave
799 112
039
56 PROZOR-RAMA
712 322
712 011
BOSAN.PODRINJSKI K. 038
55 POSUŠJE
829 567
829 568
031
54 PALE - PRAČA
761 061
761 027
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
53 ORAŠJE
492 272
[email protected]
VSS
[email protected]
dipl.iur
[email protected]
VSS
[email protected]
dipl.iur
dipl.iur
[email protected]
[email protected]
VSS
[email protected]
VSS
dipl.iur
Šef odsjeka za gospodarstvo
Savjetnik načelnika
Dipl. Inžinjer
[email protected]
poljoprivrede
VSS
dipl.iur
Viši stručni saradnik za informisanje i odnose VSS
s javnošću - Portparol Općine
dipl.žurnalista
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
67 TOMISLAVGRAD
ZAPADNOBOS. K.
Kristijan Petrović
034
68 TRAVNIK
SREDNJOBOS. K.
SARAJEVSKI K.
Aida Daul
Haris Pindžo
Mediha Nuhbegović
Anto Bonić
UNSKO-SANSKI K.
Ibrahim Spahić
Jasmin Hušić
SREDNJOBOS. K.
Dinka Omanović
SARAJEVSKI K.
732 522
738 330
Ivana Maros
030
76 VOGOŠĆA
770 025
718 228
713 939
Zdenka Jagar-Boričić
586 450
033
77 ZAVIDOVIĆI
Nermin Čahtarević
878 327
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
78 ZENICA
Selver Keleštura
401 215
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
79 ŽEPČE
Ivanka Borovac
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
80 ŽIVINICE
TUZLANSKI K.
888 631
880 325
Alma Suljkanović
035
Tajnik državne službe
Sekretar općine
Sekretar organa
Sekretar OV
Pomoćnik načelnika / Šef službe za
gospodarstvo i financije
Šef Kabineta
Sekretar načelnika
775 272
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
75 VITEZ
848 142
848 150
037
74 VISOKO
893 479
895 210
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
73 VELIKA KLADUŠA
307 300
307 301
ZENIČKO-DOBOJSKI K. 032
72 VAREŠ
586 707
439 113
035
71 USORA
511 685
511 146
033
70 TUZLA
TUZLANSKI K.
356 444
030
69 TRNOVO
356 400
743 307
772 125
VSS
[email protected]
dipl.iur
VSS
[email protected]
dipl.iur
VSS
Dipl.inž.mašinstva
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
dipl.iur
VSS
[email protected]
VSS
[email protected]
[email protected]
diplomirani kriminalist
Dipl. Kriminalist
[email protected]
Mr. Pravnih nauka
Šefica kabineta
Viši stručni saradnik za financije i proračun
VSS
VSS
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pomoćnik načelnika za opću upravu
Sekretar općinskog organa državne službe
Sekretar općine
Tajnik OV
Stručni saradnik za odnose sa javnošću
VSS
zdenkaj@bih.net.ba
dipl.iur
VSS
cahtarevicnermin@yahoo.com
dipl.iur
opzdici1@bih.net.ba
VSS
kabinet@zenica.ba
mr.iur
VSS
dipl.iur
VSS
dipl.žurnalista
vijece@opcina-zepce.com
damir.jukic@tel.net.ba
alma@opcinazivinice.org
Download

lista koordinatora za rad sa savezom općina i gradova federacije