KATIĆ Tatjana
Books / Knjige
Tursko osvajanje Srbije 1690. godine [The Ottoman Conquest of Serbia in 1690.], Beograd,
2012.
Опширни попис Призренског санџака из 1571. године [Detailed Register of the Prizren
sancak from 1571.], Beograd 2010.
Maglajski sidzili 1816-1840 [Maglay Court Records 1816-1840] (with D. Bojanić), Sarajevo
2005.
Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу [Ottoman
Documents on Sales of Turkish Real Estates to the Prince Miloš Obrenović], (with D. Bojanić),
Мешовита грађа (Miscellanea) XXVI, посебно издање, Београд 2005.
Articles / Članci
„Османски Алтин (Алтун-или) 1477. године“ [Ottoman Altin (Altun-ili) in 1477.],
Мешовита грађа (Miscellanea), XXXIII (2012) 93-112. (with G. Garić-Petrović).
“Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског
пописа из 1485. године и дечанских хрисовуља”, Дечани у светлу археографских
истраживања, Београд 2012, 119-136. (са Г. Јовановић и А. Јаковљевић)
„Попис џелепа Пиротског кадилука из 1581. године“ [Register of the celeps in the Pirot kazâ
in 1581], Мешовита грађа (Miscellanea) XXXIII (2012) 143-170. (with D. Amedoski).
„Тврђава Бихор у 15. и 16. веку“ [The Fortress of Bihor in the 15th and 16th centuries],
Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија, Беране-Београд 2011, 483-498.
„Попис зеамета и тимара области Брвеник из 1477. године“, [Register of zeamets and timars
in the Brvenik region from 1477.] Мешовита грађа (Miscellanea) XXXII (2011) 157-190 (with
G. Garić-Petrović).
„Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године“, [Wintering of the Ottoman Army in
Rumelia in 1686/87] Мешовита грађа (Miscellanea) XXXII (2011) 219-242 (with S. Katić).
„Вилајет Пастриц (Паштрик) 1452/53. године“, [Vilayet of Pastriç (Paštrik) in 1452/53.]
Мешовита грађа (Miscellanea) XXXI (2010) 39-74.
„Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку“, [The Žežna mine and
mining of Rogozna and Podbukovik in the XVI century] Историјски часопис LIX (2010) 197224 (with S. Katić).
„Съкратен регистър на Пиротски кадилък от 1530 година“, [Icmal register of the Pirot
kadilik in 1530.] Известия на държавните архиви 99 (2010) 158-200 (with D. Amedoski).
„Сироте кудељнице“ и баштинице: два типа хришћанских удовичких домаћинстава у
Османском царству – на примеру Призренског санџака у 16. веку [„Indigent hemp-spinners“
and baština-owners: Two types of the Christian widow's households in the Ottoman Empire –
through the example of Prizren sancak in the XVI century], Историјски часопис LVIII (2009)
209-229.
„Приходи кадилука Призрен од трговине свилом, рудника Коришe и осталог (1525-1544
године)“ [The Prizren kadilik’s incomes from silk trade, Koriša mine and other (for the years
1525-1544)], Мешовита грађа (Miscellanea) XXX (2009) 23-39.
„Узгој коза и оваца на простору кадилука Бован крајем XVI века“ [She-goat and sheep
breeding in the area of Bovan kadilik by the end of the 16th century], Kruševački zbornik XIV
(2009) 237-246.
„Дефтер овчарине и торовине кадилука Петруш из 1597/98. године“ [Sheep and flock tax
register of the Petruš kaza dating from the year of 1597/98.], Мешовита грађа (Miscellanea)
XXIX (2008) 63-71.
„Муслиманске задужбине у Пироту од XIV до XVI века“ [Muslim pious endowments in
Pirot from XIV to XVI century], Пиротски зборник 32-33 (2007/2008) 55-62.
„Османско освајање Пирота и Беле Паланке 1690. године“ [Ottoman conquest of Pirot and
Bela Palanka in 1690.], Зборник радова Други српско-турски рат 1877/78, Ослобођење
југоисточне Србије и Беле Паланке, Београд - Бела Паланка, 2007, 147-160.
„Serbia under the Ottoman rule“ in Serbien und Montenegro, Raum und Bevölkerung Geschichte - Sprache und Literatur - Kultur - Politik - Gesellschaft - Wirtschaft - Recht.
Österreichische Osthefte - Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung, 2006., 145159.
„Попис османске дворске апотеке из 1714. године” [Inventory of the Ottoman palace
drugstore in 1714.], Мешовита грађа (Miscellanea) XXVII (2006) 253-271.
„Трговиште у османским пописима призренског санџака из 1530, c.1550 и 1571. године”
[Trgovište in Ottoman land registers of Prizren sancak in 1530. c. 1550. and 1571.], Мешовита
грађа (Miscellanea) XXVII (2006) 163-174.
“Viyana Savaşı’ndan sonra Sırbistan (1683-1699)” TÜRKLER, 9. cilt, Ankara 2002, 765-772.
„Сувоземни пут од Београда до Видина – према дневнику похода Мустафа-паше
Ћуприлића 1690. године” [Land road from Belgrade to Vidin according to diary of Mustafa
Pasha Köprülü military campaign], Историјски часопис XLVII (2002) 103-115.
“Garde na Dunavu od XVI do XX veka” [Garde on the Danube from the 16th do the 20th
century], Jugoslovenski Istorijski Časopis 1-2 (2001) 47-52.
„Срби у Нишу после турског освајања 1690.” [The Serbs in Niš following the Turkish
conquest in 1690.], Југословенски Историјски Часопис 1-2 (1998) 49-64.
Encyclopedia Articles / Odrednice u enciklopedijama
Каниц Феликс Филип, у: Енциклопедија српске историографије, Београд 1997, 425-426.
Болица Маријан, у: Српски биографски речник, 1, Нови Сад, 2004, 697-698.
Болица Кокољић Живо Џиво, у: Српски биографски речник, 1, Нови Сад, 2004, 698-699.
Book reviews/ Prikazi knjiga
Цветана Георгиева, Пространство и пространства на Българите XV-XVII век, София,
1999, 343 in Godišnjak za društvenu istoriju, VII/1 (2000).
Osman Karatay, Hırvat ulusunun oluşumu. Erken Ortaçağda Türk-Hırvat ilişkileri, [Постанак
хрватског народа. Турско-хрватске везе у раном средњем веку], Ankara 2000, XVII+221 in
Историјски часопис XLVII (2002), 282-286.
Textbooks and workbooks / Udžbenici i radne sveske
Историја за 1. разред гимназије свих смерова (1. издање), Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд 2012 (са Д. Илијин)
Историја за 1. разред гимназије. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003 (1.
издање), with S. Ferjančić.
Радна свеска из историје за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2003 (1 издање), with Z. Nedeljković.
Историја за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,
2002 (1. издање), with S. Ferjančić.
Download

KATIĆ Tatjana Books / Knjige Tursko osvajanje Srbije 1690. godine