Prezentacija rezultata naučno-istraživačkog projekta
Profesija na raskršću - novinarstvo
na pragu informacionog društva
(drugi deo)
Jul 2011 - Jun 2012
Prepared in the framework of the Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP), which is run by the University of
Fribourg upon a mandate of the Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, Federal Department of Foreign Affairs.
The views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily represent opinions of the SDC and the University of Fribourg.
29. jun 2012. - Fakultet političkih nauka, Beograd
1
O istraživanju
Istraživanje sproveo Centar za medije i medijska istraživanja Fakulteta
političkih nauka u Beogradu, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i
saradnju, u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti
društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP)
Istraživački tim:
prof.dr Snježana Milivojević, rukovoditeljka projekta
prof.dr Miroljub Radojković,
mr Ana Milojević,
mr Aleksandra Krstić,
mr Aleksandra Ugrinić,
mr Marijana Matović
2
Prvi deo: radni profesionalizam
Istraživanje trajalo dve godine i obuhvatilo
promene unutar profesionalne zajednice i
medijskih organizacija
Cilj I dela projekta: da istraži društvene,
ekonomske i tehnološke odlike novinarske
zajednice u Srbiji, kao i njene kapacitete da
odgovori na izazove sa kojima se profesija
suočava u uslovima globalnih medijskih
promena i domaćih tranzicionih procesa
3
Metodologija
Kvantitativno istraživanje: anketno istraživanje dve grupe
ispitanika - novinara i vlasnika medija u Srbiji.
Dva anketna upitnika sa baterijama pitanja koje
dozvoljavaju poređenje rezultata
Kvalitativno istraživanje: četiri fokus grupe sa novinarima.
Ispitanici birani prema socio-demografskim
karakteristikama i mediju u kome rade
4
Uzorak za anketno istraživanje:
N= 260 novinara - stratifikovani kvotni uzorak (teritorija, tip medija,
pol) *Na osnovu baze novinari.rs
(2010)- registrovano ukupno 3987 medijskih radnika, od
čega je novinara, u užem smislu, 2323 (1201 žena, a 1122 muškaraca), odnosno oko 3200.
- 1/2 u Beogradu, ¼ Vojvodina, ¼ Centralna Srbija
- 2/3 iz elektronskih medija, 1/3 iz štampanih medija
- Jednaka raspodela prema polu
N= 51 vlasnik medija u Srbiji (prigodni uzorak)
Uzorak za fokus grupe:
N = 30 (teritorija, tip medija, funkcija, pol)
- 2 FG u Beogradu, 1 FG u Novom Sadu, 1 FG u Kragujevcu
- 60% novinari, 40% urednici
- Jednaka raspodela prema polu
5
Drugi deo: organizacioni
profesionalizam
• Medijske organizacije predstavljaju okvir u kome novinari
obavljaju svoj posao, okruženje u kome se profesija razvija i
menja, vezu novinara i medijske kulture jednog društva
• Predmet istraživanja: organizacioni aspekt novinarskog
profesionalizma, okolnosti i strategije koje medijske kuće u
Srbiji razvijaju u stvaranju uslova za razvoj novinarstva
• Cilj: da identifikuje, opiše i klasifikuje odgovore analiziranih
medijskih kuća, onako kako ih formulišu njihovi vlasnici ili
direktori/menadžeri, na izazove za medije i novinarstvo
6
Istraživačko pitanje
• Kako različiti mediji u Srbiji obezbeđuju
organizacione okolnosti i radni ambijent za
profesionalni razvoj koji je usklađen sa
zahtevima dubokih tehnoloških promena?
7
Profesionalizam i nova ekomomija
• Organizacija rada i ‘nova ekonomija’: deregulacija
tržišta rada, novi oblici zapošljavanja, tehnologizacija
radnog mesta i opadanje profesionalnog kvaliteta
zaposlenih
• Nove okolnosti zahtevaju: inovativne procese u
medijskim organizacijama, razvoj novih znanja i
veština neophodnih za multimedijalno i umreženo
novinarstvo, odgovore na etičke dileme izazvane
deprofesionalizacijom novinarstva
8
Metodologija
• Dubinski intervjui sa vlasnicima ili
direktorima/menadžerima trideset medijskih
organizacija u Srbiji
• Izabrani na osnovu nekoliko kriterijuma:
– vrsta vlasništva: 20 privatnih i 10 državnih/javnih
– vrsta medija: 15 štampanih,agencija i web medija
i 15 elektronskih elektonskih
– teritorijalni domet: 19 nacionalnih i regionalnih i
11 lokalnih
9
Indikatori
Mediji su kalsifikovani na osnovu pet indikatora:
(1) tehnološka opremljenost (napredni, srednje i bazično
opremljeni mediji);
(2) profesionalni resursi (mediji koji nemaju dovoljno osoblja,
oni koji imaju neodgovarajuću profesionalnu strukturu
zaposlenih i oni sa dovoljno i odgovarajućim osobljem;
(3) ekonomski položaj (posluju sa gubitkom, preživljavaju i oni
koji posluju uspešno i ostvaruju zaradu);
10
Indikatori
(4) umreženo novinarstvo (mediji otvoreni za
umrežavanje, delimično otvoreni i oni koji
veoma kontrolisano otavraju prostor za
publiku i razne vidove nerpofesionalnog
novinarstva)
(5) odnos prema državi (mediji koji smatraju da
država treba da bude regulator, zaštitnik ili
finansijer)
11
Panel I:
Izazovi za novinarstvomediji u javnom vlasništvu
12
Elektronski mediji u javnoj svojini
Tip
vlasništva
(privatno/
javno/
mešovito)
Tip medija
(štampa/
elektronski/online)
Teritorija
(lokalni/
nacionalni/ online)
i br. zaposlenih
Indikator 1: Tehnologija
1. bazična
2. srednja
3. napredna
Indikator 2:
Profesionalni
resursi
1. nedovoljno
2. neodgovarajuća
struktura
3. odgovarajuće
1. nedovoljno
Indikator 3:
Ekonomski
položaj
1. gubitak
2. preživljavanje
3. zarada
Javno
Elektronski/ RTV
Regionalni,
(95 zaposlenih, 36
novinara)
2. srednja
Javno
Elektronski/ RTV
Lokalni,
(237 zaposlenih,
110 novinara)
2. srednja
2. neodgovarajuće
osoblje
2. preživljavanje
Javno
Elektronski/ RTV
Nacionalni,
(3682 zaposlenih,
683 novinara)
3. napredna
2. neodgovarajuća
struktura
1. gubitak
Javno
Elektronski/ RTV
Pokrajinski,
(1200 zaposlenih,
450 novinara i 150
honoraraca)
Lokalni,
(75 zaposlenih, 32
novinara)
2. srednja
2. neodgovarajuća
struktura
1. gubitak
Javno
Elektronski/ TV
2. srednja
3. odgovarajuće
osoblje
2. preživljavanje
2. preživljavanje
Indikator 4:
Umreženo
novinarstvo
1. kontrolisano
2. delimično
otvoreni
3. otvoreni
3. otvoreni
Indikator 5: Odnos prema
državi
1. država regulator
2. država zaštitnik
3. država finansijer
2. delimično
otvoreni/ strategija
onemogućena,
usporena
2. delimično
otvoreni/ bez stava o
građanskom
novinarstvu
2. delimično
otvoreni/ građansko
novinarstvo neće
promeniti ništa
1. kontrolisano,
tradicionalan pristup
profesiji, publici,
građanskom
novinarstvu
2. država zaštitnik
2. država zaštitnik
2. država zaštitnik
između 2 i 3:
3. država finansijer
13
Elektronski mediji u javnoj svojini
Karakteristike:
1) Tehnološki osrednje opremljeni
2) Prevelik broj zaposlenih, generacijski jaz,nedostaje
poznavanje rada na novim platformama
3) Posluju sa gubitkom ili preživljavaju
4) Delimično otvoreni za umreženo novinarstvo
5) Država treba da bude i finansijer i zaštitnik medija
14
Štampani mediji u javnoj svojini
Tip
Tip medija
vlasništva (štampa/
(privatno/ elektronski/online)
javno/
mešovito)
Teritorija
(lokalni/
nacionalni/ online)
i br. zaposlenih
Indikator 1: Tehnologija
1. bazična
2. srednja
3. napredna
Javno
Štampani /
nedeljnik
1. bazična
Javno
Štampani/ dnevne
Lokalni,
(6 zaposlenih
novinara/ 30
honorarno)
Nacionalni,
(460 zaposlenih,
250 novinara)
Javno,
Štampani/ dnevne
osnivač
Nacionalni
savet
Javno
Štampani/ dnevne
Indikator 2:
Profesionalni
resursi
1. nedovoljno
2. neodgovarajuća
struktura
3. odgovarajuće
1. nedovoljno
Indikator 3:
Ekonomski
položaj
1. gubitak
2. preživljavanje
3. zarada
Indikator 4:
Umreženo
novinarstvo
1. kontrolisano
2. delimično
otvoreni
3. otvoreni
1. kontrolisano,
negativan stav prema
građanskom
novinarstvu
2. delimično
otvoreni/
interaktivno
Indikator 5: Odnos prema
državi
1. država regulator
2. država zaštitnik
3. država finansijer
2. srednja
3. odgovarajuće
osoblje
2. preživljavanje
Lokalni,
(256 zaposlenih,
70 novinara)
2. srednja
2. neodgovarajuće
osoblje
2. preživljavanje
2. delimično otvoreni
3. država finansijer
Lokalni,
(142 zaposlenih,
85 novinara)
2. srednja
2. neodgovarajuće
osoblje
2. preživljavanje
3. otvoreni/ pozitivan
stav prema
građanskom
novinarstvu
1. država regulator
3. zarada
2. država zaštitnik
1. država regulator
15
Štampani mediji u javnoj svojini
Karakteristike:
1) Bazično ili srednje tehnološki opremljeni
2) Lokalna dnevna izdanja imaju neadekvatne profesionalne resurse,
dok nacionalni dnevni list ima adekvatno osposobljen kadar
3) Posluju uglavnom sa gubitkom, na granici preživljavanja
4) Pozitivan stav prema interaktivnom odnosu sa čitaocima, a
građansko novinarstvo smatraju kao konkurentsko ili nedovoljno
kvalitetno
5) Štampani mediji u dualnom vlasništvu su tržišno orjentisani, a
mediji koji su u potpunosti u državnom vlasništvu državu vide kao
16
zaštitnika
Panel II:
Izazovi za novinarstvomediji u privatnom vlasništvu
17
Mediji- tehnološki lideri
Tip vlasništva
(privatno/
javno/
mešovito)
Tip medija
(štampa/
elektronski/online)
Teritorija
(lokalni/
nacionalni/
online) i br.
zaposlenih
Indikator 1:
Tehnologija
1. bazična
2. srednja
3. napredna
Privatno
strano+domaće
Elektronski / RTV
Nacionalni,
(249 zaposlenih,
90 novinara)
3. napredna
Privatno
Elektronski /
radio, medija
portal- online
Privatno,
domaće
Štampani / online
Nacionalni,
(55-60 zaposlenih
i 30 honorarnih
saradnika,oko 20
novinara kao
stalno zaposlenih i
10- 15 honorarno)
Nacionalni,
(300 zaposlenih,
40 novinara)
Privatno
(strana
kompanija)
Štampani/ online
(sajtovi za
putovanja, za
nekretnine i za
online kupovinu)
Štampani / dnevne
Privatno,
domaće
Privatno,
domaće
Privatno,
domaće, više
vlasnika
Indikator 2:
Profesionalni
resursi
1. nedovoljno
2. neodgovarajuća
struktura
3. odgovarajuće
3. odgovarajuće
osoblje
Indikator 3:
Ekonomski
položaj
1. gubitak
2.
preživljavanje
3. zarada
2. preživljavanje
Indikator 4:
Umreženo
novinarstvo
1. kontrolisano
2. delimično
otvoreni
3. otvoreni
3. otvoreni
Indikator 5: Odnos prema
državi
1. država regulator
2. država zaštitnik
3. država finansijer
3. napredna
2. neodgovarajuća
struktura
2. preživljavanje
3. otvoreni
između 1. i 2.
3. napredna
3. odgovarajuće
osoblje
3. zarada
1. država regulator
Nacionalni,
(150 zaposlenih,
420 zajedno sa
honorarcima)
3. napredna
3. odgovarajuće
osoblje
3. zarada
Nacionalni,
(300 zaposlenih,
120 novinara)
3. napredna
3. odgovarajuće
osoblje
3. zarada
2. delimično
otvoreni/ građansko
i profesionalno
novinarstvo se
prožimaju
2. delimično
otvoreni/građansko
novinarstvo nikad
neće moći da zameni
profesionalno
2. delimično otvoreni
Novinska agencija
Nacionalni,
(55 zaposlenih
30% novinara)
3. napredna
2. neodgovarajuća
struktura
2. preživljavanje
3. otvoreni
1. država regulator
Novinska agencija
(imaju i radio)
Nacionalni ,
(144 novinara)
3. napredna
3. odgovarajuće
osoblje
2. preživljavanje
3. otvoreni
1. država regulator
između 1. i 2.
2. država zaštitnik
3. država finansijer
18
Mediji- tehnološki lideri
Karakteristike:
• nivo tehnološke opremljenosti odgovara zahtevima tržišta
i publike
• broj i struktura zaposlenih su optimalni u odnosu na
potrebe poslovanja
Dve podgrupe:
1) dva nacionalna štampana medija -ekonomski stabilni
2) jedna radio stanica, jedna RTV stanica, dve novinske
agencije i jedne dnevne novine - ekonomski preživljavaju
19
Mediji sa nedovoljnim tehnološkim
i kadrovskim resursima
Tip
vlasništva
(privatno/
javno/
mešovito)
Tip medija
(štampa/
elektronski/online)
Teritorija
(lokalni/
nacionalni/ online)
i br. zaposlenih
Indikator 1: Tehnologija
1. bazična
2. srednja
3. napredna
Indikator 3:
Ekonomski
položaj
1. gubitak
2. preživljavanje
3. zarada
Indikator 4:
Umreženo
novinarstvo
1. kontrolisano
2. delimično otvoreni
3. otvoreni
Indikator 5: Odnos prema
državi
1. država regulator
2. država zaštitnik
3. država finansijer
2. srednja
Indikator 2:
Profesionalni
resursi
1. nedovoljno
2. neodgovarajuća
struktura
3. odgovarajuće
1. nedovoljno
Privatno
Elektronski /
radio
Privatno,
domaće
Elektronski
/radio (+ novine,
portal)
Privatno,
domaće
Štampani /
nedeljnik
Lokalni,
(7 zaposlenih, 2
novinara)
Lokalni,
(3 zaposlena- 2
novinara; 3
honorarna na
radiju, u svim
medijima 10)
Lokalni,
(2 zasposlena i 10
honorarnih
saradika
2. preživljavanje
3. otvoreni
2. država zaštitnik
2. srednja
1. nedovoljno
2. preživljavanje
3. Otvoreni/
građansko i
profesionalno
novinarstvo se
prožimaju
između 2 i 3
1. bazična
1. nedovoljno
1. gubitak
2. država zaštitnik
1. bazična
1. nedovoljno
2. preživljavanje
1.
kontrolisano/pozitivan
stav prema
građanskom
novinarstvu
2. delimično otvoreni
Privatno,
domaće
Štampani /
nedeljnik
Lokalni ,
(15 zaposlenih – 7
novinara, 1+3
honorarni
saradnik)
između 2 i 3
20
Mediji sa nedovoljnim tehnološkim
i kadrovskim resursima
Karakteristike:
• četiri lokalna komercijalna medija - nedovoljno
tehnološki opremljeni, sa deficitom kadrovskih resursa
• finansijsko preživljavanje
• pozitivan stav prema novim trendovima
• aktivan odnos prema publici
• država kao zaštitnik
21
Mediji sa bazičnom tehnologijom i
odgovarajućim kadrovima
Tip
Tip medija
vlasništva (štampa/
(privatno/ elektronski/online)
javno/
mešovito)
Teritorija
(lokalni/
nacionalni/ online)
i br. zaposlenih
Indikator 1: Tehnologija
1. bazična
2. srednja
3. napredna
Indikator 2:
Profesionalni
resursi
1. nedovoljno
2. neodgovarajuća
struktura
3. odgovarajuće
3. odgovarajuće
osoblje
Indikator 3:
Ekonomski
položaj
1. gubitak
2. preživljavanje
3. zarada
Privatno
domaće
Elektronski/ RTV
Regionalni,
(54 zaposlenih, 15
novinara)
1. bazična
Privatno
domaće
Elektronski / TV
Regionalni,
(27 zaposlenih, 17
novinara)
Privatno
Elektronski / TV
Privatno,
domaće,
18
vlasnika
Štampani /
nedeljnik
Lokalni,
(40 zaposlenih, 8
novinara)
Lokalni,
(18 zaposlenih, 14
novinara + 10
honorarnih
saradnika
Indikator 5: Odnos prema
državi
1. država regulator
2. država zaštitnik
3. država finansijer
1. gubitak
Indikator 4:
Umreženo
novinarstvo
1. kontrolisano
2. delimično
otvoreni
3. otvoreni
1. kontrolisano, nisu
otvoreni za
građansko
novinarstvo
2. delimično otvoreni
2. srednja
3. odgovarajuće
osoblje
2. srednja
3. odgovarajuće
osoblje
2. preživljavanje
2. delimično otvoreni
između 2 i 3
1. bazična
3. odgovarajuće
osoblje
1. gubitak
2. delimično
otvoreni/ negativan
stav prema
građanskom
novinartsvu
3. država finansijer
2. preživljavanje
1. država regulator
2. država zaštitnik
22
Mediji sa bazičnom tehnologijom i
odgovarajućim kadrovima
Karakteristike:
• četiri lokalna medija - bazična tehnologija i odgovarajuća
kadrovska struktura
• ekonomsko stanje- pozicija gubitka ili preživljavanja
• tradicionalan odnos prema publici i građanskom
novinarstvu
23
Mediji sa neizvesnom budućnošću
Tip
vlasništva
(privatno/
javno/
mešovito)
Tip medija
(štampa/
elektronski/online)
Teritorija
(lokalni/
nacionalni/ online)
i br. zaposlenih
Indikator 1: Tehnologija
1. bazična
2. srednja
3. napredna
Indikator 2:
Profesionalni
resursi
1. nedovoljno
2. neodgovarajuća
struktura
3. odgovarajuće
2. neodgovarajuća
struktura
Indikator 3:
Ekonomski
položaj
1. gubitak
2. preživljavanje
3. zarada
Indikator 4:
Umreženo
novinarstvo
1. kontrolisano
2. delimično
otvoreni
3. otvoreni
1. kontrolisano, bez
stava o građanskom
novinarstvu
Indikator 5: Odnos prema
državi
1. država regulator
2. država zaštitnik
3. država finansijer
Privatno,
više
vlasnika
Elektronski / TV
1. bazična
Privatno
domaće
Elektronski / radio
Nacionalne,
(116 zaposlenih,
15tak novinara: 3
honorarca i
volontere)
Lokalni,
(25 zaposlenih, 9
novinara)
3. napredna
3. odgovarajuće
osoblje
1. gubitak
3. otvoreni
1. država regulator
Privatno,
vlasnik
nepoznat
Štampani /
nedeljnik, portal
Privatno,
domaće,
10
vlasnika
Štampani/ dnevne
Privatno,
domaće
Web portal
Stanica
civilnog
sektora,
osnivač
NVO
Razvojni
centar
Elektronski/ radio
Nacionalne,
(23 zaposlenih, 21
novinar/ur. i 40-50
stalnih
honoraraca)
Nacionalni (70
zaposlenih/ 40
novinara, 70
honorarnih, 5-6
dopisnika
Online,
(7 zaposlenih, 6
novinara)
Lokalni,
(2 zaposlena, 4
novinara, 8
honoraca)
3. napredna
3. odgovarajuće
osoblje
3. zarada
3. otvoreni/pozitivan
stav prema
građanskom
novinarstvu
između 1. i 2.
1. bazična
1. nedovoljno
1. gubitak
2. delimično otvoreni
3. država finansijer
2. srednja
3. odgovarajuće
osoblje
1. gubitak
3. otvoreni
1. država regulator
1. bazična
1. nedovoljno
2. preživljavanje
1. kontrolisano,
tradicionalan pristup
profesiji, publici,
građanskom
novinarstvu
između 2 i 3
1. gubitak
između 1. i 2.
24
Mediji sa neizvesnom budućnošću
Karakteristike:
Dve podgrupe
1) posluju sa gubitkom- (dnevne novine, televizija i radio
stanica), tehnološki opremljeni na bazičnom nivou,
neadekvatan kadar za rad u novom medijskom okruženju
2) posluju sa gubitkom –(web portal, nedeljnik i lokalna radio
stanica), napredna tehnologija za rad na novim
platformama, razvijaju digitalne platforme, ali ne uspevaju
da obezbede samoodrživ model poslovanja na medijskom
tržištu
25
Download

Prezentacija RRPP2,2012.final.pdf