PROFIL KOMPANIJE
HOLDING KABLOVI a.d. Jagodina
u restrukturiranju
B e o g r a d , j un 2 0 1 3
Beograd, Maj 2013
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
1. Osnovni podaci o društvu
____________________________________________________________________
Naziv preduzeća:
Akcionarsko društvo Holding Industrija Kablova Jagodina
- u restrukturiranju,
Skraćeni naziv preduzeća:
Holding Kablovi a.d. Jagodina u restrukturiranju
Sedište i adresa:
35000 Jagodina ul. Kraljevića Marka bb.
Naziv i šifra delatnosti:
2732 – Proizvodnja ostalih еelektronskih I električnih provodnika i
kablova
Kapital:
Oblik organizovanja:
Broj zaposlenih:
Godina osnivanja:
Ime i prezime direktora:
Telefon:
Matični broj:
PIB broj:
100% akcijski kapital
Akcionarsko društvo
Na dan 31.12.2012. godine 2.073.
1991.
generalni direktor Ratko Vučurović
035/425-422
07114192
101158038__________________________________
Društvo je osnivač zavisnih preduzeća sa udelom od 100% u:
- DOO za istraživanje i razvoj kablova i materijala i kontrolu kvaliteta “Institut FKS”
Jagodina,
- DOO za proizvodnju i distribucijutoplotne energije “Toplana FKS” Jagodina, u
restrukturiranju,
- DOO Zavod za zaštitu zdravlja radnika “Zavod FKS” Jagodina;
2. Delatnost društva
Osnovni proizvodni program a.d. Holding ''Kablov'' Jagodina u restrukturiranju:







Energetski kablovi,
Žica i užad od čelika, aluminijuma i bakra
Telekomunikacioni kablovi,
Lak žica,
Industrijska elektronika,
Mikro kablovi i provodnici,
Izolovani provodnici za elektroenergetiku,
Proizvodi Industrije kablova ’’FKS’’ Jagodina su našli primenu u velikom broju zemalja u svetu.
Proizvodi FKS-a se koriste: u energetici, telekomonikacijama, u industrijskij elektronici, u
proizvodnji provodnika i konektora, kablovi za povezivanje solarnih sisitema, kablovski stovi i
priključci, proizvodi na bazi lak i dinamo žice, tehnička plastika na bazi PVC-a, bakelita gume
itd.
.
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
3. Organizaciona i upravljačka struktura
Globalna organizaciona struktura Holding »Kablovi«
AD HOLDING
KABLOVI
DIREKCIJA ZA FINANSIJE I
KONTROLU POSLOVANJA
BIRO GENERALNOG
DIREKTORA
BIRO UPRAVLJANJA
KVALITETOM
DIREKCIJA ZA MARKETING
BIRO ZA STRATEŠKI RAZVOJ I
ININVESTICIJE
DIREKCIJA PRAVNE,
KADROVSKE I OPŠTE
POSLOVE
BIRO ZA
PRIVATIZACIJU
DRUŠTVENI STADARD
FKS
Energetski
kablovi
FKS
TelekomTKL
FK
FKS
ELMO S
Provodnici
S
Rekovac
FKS
TOPLANA
D FKS"FKS
DOO
Toplana"
Institut
FKS
DOO
"
FK
DOO
INSTITUT
FKS KPI
FKS
OPREMA
Zavod FKS
DOO
S"
4. Zaposleni
Zaposleni u Holding Kablovi a.d. Jagodina u restrukturiranju na dan 31.12.2012
.
NKV
PKV
KV
VKV
NSS
SSS
VS
VSS
Mr
Ukupno
16
92
823
598
14
254
79
194
3
2073
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
Kvalifikaciona struktura zaposlenih u %
VSS
9.4%
Mr
0.1%
NKV
0.8%
VS
3.8%
SSS
12.3%
PKV
4.4%
KV
39.7%
NSS
0.7%
VKV
28.8%
do 25
25-35
35-40
40-45
45-50
50 - 55
Iznad 55
Ukupno
15
91
45
82
437
690
713
2.073
Starosna struktura zaposlenih
800
700
Broj radnika
600
500
400
300
200
100
0
do 25
25-35
35-40
40-45
Godine starosti
.
45-50
50 - 55
Iznad 55
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
5. Lokacija
Jagodina se nalazi na reci Belici u srednjem Pomoravlju, pod kojim, u užem smislu, treba
podrazumevati Paraćinsko-jagodinsku kotlinu, odnosno uzan ravničarski pojas sa obe strane
toka Velike Morave — od Stalaćke klisure na jugu do Bagrdanskog tesnaca na severu, na
kome se razvijaju Paraćin, Ćuprija i Jagodina kao važniji regionalni centri i sedišta istoimenih
opština. Gornjevelikomoravska kotlina u kojoj je smeštena Jagodina pruža se meridijanski
između Stalaćke i Bagrdanske klisure. Dugačka je 45km, široka oko 28km, duboka oko 650m a
površine je oko 600 km²
.
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
Matična lokacija
.
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
6. Nekretnine
Zemljište lokacija - Jagodina
KO Bresje
KO Majur
KO Jagodina
TOTAL
1.018.650 m2
469.714 m2
296.702 m2
257.234 m2
Zemljište lokacija - Ćuprija
K.O. Ćuprija
36.592 m2
Zemljište lokacija - Despotovac
K.O. Bukovac
175.507 m2
Važniji gradjevinski objekti
TOTAL
200.205 m2
Objekti lokacija Jagodina – fabrički krug (matična fabrika)
.
Upravna zgrada sa komercijalom
Hala regeneracije sa kancelarijama
Eneragna
Magacin žice – čelična traka
Zgrada Magacina br 5 – pletara
Proizvodna hala gumenih mešavina
Zgrada Elektro službe
Radionica za kranove
Restoran
TOTAL
2.836 m2
1.062 m2
1.856 m2
2.030 m2
3.894 m2
1.974 m2
1.350 m2
735 m2
1.871 m2
94.380m2
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
Magacin TO i DSZ
Magacin vatrogasnog materijala – gasova
Montažna baraka transporta
Hala Al užadi
Magacin natron papira
Zgrada livnice
Proizvodna hala - brod
Aneks uz proizdnu halu
Veliki aneks (prolazna hala – uprava)
Zgrada magacina sirovina - magacin br
Zgrada magacina kablovski pribor
Hangar montažni - magacin 2/1
Stolarska radionica
Veliki (visine 85 m) i mali toranj
Upravna zgrada službe održavanja
Mašinska fabrika
Radionička zgrada II kat
1.180 m2
750 m2
950 m2
1.050 m2
1.000 m2
2.150 m2
48.510 m2
1.980 m2
7.480 m2
1.830 m2
936 m2
1.725 m2
1.000 m2
2.536 m2
1.260 m2
1.875 m2
560 m2
Objekti lokacija Jagodina '’FKS TKL'' – grad Jagodina TOTAL
54.412 m2
-
-
Proizvodna hala I, sa aneksima ( I Faza )
19.520 m2
Proizvodna hala II sa aneksima ( II Faza )
27.115 m2
Magacin zapaljivih materijala 18
869 m2
Magacini 51, 19 i 17 (magacin gotove robe)
1.105 m2
Magacin sirovina 21, Optički kablovi, Vatrogasne radionice 4.038 m2
Baraka montažna stara
1.000 m2
Rezaonica
205 m2
Radionička zgrada II kat
560 m2
Objekti '’FKS TKL'' – grad Despotovac
-
Proizvodna hala
Anex uz proizvodnu halu
Energetski blok – toplana
Metalni objekat - Magacin gotovih proizvoda
Metalni objekat - Magacin repromaterijala
Objekti lokacija Jagodina '’FKS ELMOS'' – grad Jagodina
.
TOTAL
Hala namenske proizvodnje
Hala mašinske radionice
Hala mikroprovodnici
Hala alatnica
Hala montaže konektora
Hala za galvanizaciju, livnica, farbara
Aneks hale i vezni deo
Magacin 32 i 33
Radne prostorije i transport
Objekta službe održavan ja
Restoran društevene ishrane
4.853 m2
3.656 m2
290 m2
699 m2
104 m2
104 m2
TOTAL
18.270 m2
594 m2
722 m2
7.835 m2
722 m2
2.627 m2
1.243 m2
1.429 m2
1.370 m2
647 m2
615 m2
466 m2
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
Objekti '’FKS ELMOS '' – grad Ćuprija
-
Magacin gotove robe
Veća hala
Manja hala
Proizvodna hala
Aneks sa restoranom
Trafo stanica i mikser
Objekti '’FKS PROVODNICI '' – grad Rekovac
-
-
-
.
TOTAL
Toplana sa aneksom (u Novoj fabrici)
4.716 m2
4.196 m2
520 m2
TOTAL
4.464 m2
2.428 m2
2.036 m2
TOTAL
Zgrada u krugu matične fabrika
Zgrada na lokaciji Nove fabrika
Zgrada Elmos
Ostali objekti
“Toplane FKS” (lokacija Nova fabrika)
13.473 m2
5.590 m2
195 m2
616 m2
3.810 m2
3.067 m2
195 m2
Zgrada Instituta
Zgrada ERC-a
D.O.O. '' Zavod FKS''
-
TOTAL
Proizvodna hala sa aneksom
Ostali objakti lokacija Dragocvet
'' Institut '' d o o / ERC / (lokacija Nova fabrika)
2.811 m2
501 m2
755 m2
311 m2
563 m2
550 m2
131 m2
Hala I sa aneksima
Kotglarnica
Magacin ambalaže i rezervnih delova
Hala II sa aneksima
Hala III sa aneksima
Magacin gotove robe
''FKS Kablovski pribor i inžinjering" Dragocvet
-
TOTAL
1.370 m2
850 m2
242 m2
248 m2
30 m2
TOTAL
1.456 m2
1.456 m2,
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
Nova lokacija ''FKS'' TKL
.
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
Lokacija Elmos
7. Delatnost preduzeća
Preduzeće zadnjih nekoliko godina obavlja delatnost sa smanjenim obimom proizvodnje.
Kapaciteti se koriste u proseku približno 16%, nedostatak sopstvenih obrtnih sredstava,
nemogućnost dobijanja kredita za investiciona ulaganja, starost opreme.
.
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
8. SWOT - Ocena postojećeg tržištog položaja Preduzeća može se
rezimirati i kroz sledeću SWOT matricu
SWOT analiza Holdinga »Kablovi«














Prednosti preduzeća
Tehnološka raznovrsnost,
Tehnološka znanja,
Posotjanje
slobodnih
proizvodnih
kaopaciteta,
Poverenje kupaca,
Zaokružen
tehnološki
proces
proizvodnje,
Izrazito širok proizvodni program,
Fleksibilnost proizvodnje,
Iskusna i obučena radna snaga,
Velika površina gradjevinskih objekata
Usvojen sistem kvaliteta ISO 9001 i
brojni sertifikati
Nedostaci
Starost opreme i postojenja,
Nemogućnost dobijanja kredita za
investiranje,
Nedostatak
sopstvenih
obertnih
sredstava,
Niska produktivnost







Šanse preduzeća
Povlašćen izvoz u zemlje Rusije,
Kazahstana, Belorusije,
Osvajanje novih proizvoda- EK i
naftnih kablova,
Mogućnosti za povećanje prodaje na
domaćem i evropskom tržištu,
Sposobnost
ponude
kompletnih
optimalnih konstruktivnih i tehnoloških
rešenja,
Opasnosti
Liberalizacija uvoza,
Ztvorenost pojedinih ino-tržišta,
Visoke kamate na kredite za obrtna
sredstva
9. Finansijski izveštaj a.d. Holding Industrija Kablova Jagodina - u
restrukturiranju
Red.
Pozicija
Br.
I
Stalna imovina
1.1.Osnovna sredstva
1.2.Dugoročni finansijski plasmani
II Obrtna imovina
2.1. Zalihe
2.2. Kratkoročna potraživanja
2.3. Kratkoročni finansijski plasmani
2.4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
2.5 .PDV i AVR
III POSLOVNA IMOVINA (I + II)
IV Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
Vanbilansna aktiva
I
Ukupan kapital
1.1.Osnovni i ostali kapital
1.2. Revalorizacione rezerve
1.3. Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vred.
1.4. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vred.
1.5. Gubitak
II OBAVEZE
2.1. Dugoročne obaveze – dugoročni krediti
2.2. Kraktoročne obavzez
2.3. Dobavljači (Obaveze iz poslovanja)
2.4. Kratkoročne finansijske obaveze
.
2012.
2011.
2010.
9.683.915
7.709.296
1.974.619
1.949.638
1.530.040
204.081
49.364
66.225
99.928
11.633.553
1.784.103
13.417.656
1.441.283
0
3.372.117
5.102.458
137
308
8.474.404
13.417.656
3.063.575
10.354.081
2.033.967
4.202.337
9.709.119
7.820.957
1.888.162
2.234.162
1.796.028
243.338
108.210
19.899
66.687
11.943.281
729.596
12.672.877
1.441.636
0
3.372.001
5.102.458
148
131
8.474.476
12.672.877
2.908.309
9.764.568
2.467.493
3.576.445
9.770.576
7.900.761
1.869.815
1.851.238
1.362.826
228.928
81.999
94.067
83.418
11.621.814
0
11.621.814
1.441.812
728.798
3.373.045
5.104.388
591
0
7.749.226
10.893.016
2.749.279
8.143.737
2.316.310
3.373.445
PROFIL - FABRIKA KABLOVA SVETOZAREVO
2.5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda
2.6. Ostale kratkoročne obaveze i PVR
UKUPNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
Red.
Br.
I
II
III
IV
V
Elementi
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada,
Troškovi amortizacije
Ostali poslovni rashodi
POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK/GUBITAK
Eucons Group D.o.o.
Kralja Milana 7/V
Beograd, 11000
Republika Srbija
Kontakt osoba: Zoran Anđelković
Direktor
Tel: +381 11 3246 823; 3246 842
Fax: +381 11 3246 841
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.eucons.rs
www.euroconsultants.com.gr
.
142.515
3.975.262
13.417.656
1.441.812
135.604
3.585.026
12.672.877
1.441.636
126.190
2.327.792
11.621.814
1.441.812
2012
2011
2010
3.687.503
3.698.810
91.071
0
105.970
3.592
4.626.654
5.977
3.100.390
1.177.446
113.724
223.140
-933.174
57.104
1.041.961
943.965
80.369
3.904.896
3.386.417
97.008
283.469
0
138.002
4.242.123
2.473
2.764.146
1.185.831
98.411
191.262
-337.227
65.374
388.380
271.671
90.044
3.094.386
2.803.517
85.812
100.076
0
104.981
3.509.820
2.097
2.203.615
1.079.820
85.863
138.425
-415.434
17.121
921.035
122.243
49.795
-1.054.435
-478.606
-1.246.900
0
-1.054.435
-1.054.435
0
-478.606
-478.606
620
-1.247.520
-1.247.520
Agencija za privatizaciju
Republike Srbije
Terazije 23
11000 Beograd
Republika Srbija
Kontakt osoba: Jelena Kapisoda
Centar za privatizaciju
Rukovodilac projekta
Tel: +381 11 3020 855
E-mail: [email protected]
www.priv.rs
Download

PROFIL KOMPANIJE HOLDING KABLOVI ad Jagodina u