UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN
Dragoljub Novaković
Nemanja Kašiković
PROPUSNA ŠTAMPA
Novi Sad, 2013.
Edicijа: „TEHNIČKE NAUKE - UDŽBENICI‟
Nаziv udžbenikа: „PROPUSNA ŠTAMPA‟
Autori:
dr Drаgoljub Novаković, redovni profesor,
Fаkultet tehničkih nаukа, Novi Sаd
dr Nemаnjа Kаšiković, docent,
Fаkultet tehničkih nаukа, Novi Sаd
Recenzenti:
dr Kаtаrinа Gerić, redovni profesor,
Fаkultet tehničkih nаukа, Novi Sаd
Boško Ševo, redovni profesor,
Akаdemijа umetnosti, Novi Sаd
SADRŽAJ
TEHNIKE ŠTAMPE��������������������������������������������������������������������������������������� 9
SITO ŠTAMPA��������������������������������������������������������������������������������������������� 15
OSOBINE SITO ŠTAMPE��������������������������������������������������������������������������� 21
SITO MREŽA����������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Novi tipovi mreže����������������������������������������������������������������������������������������� 37
Vrste mreža po načinu tkanja������������������������������������������������������������������������ 38
Podela mreža prema finoći i debljini������������������������������������������������������������ 38
Geometrija mreže������������������������������������������������������������������������������������������ 41
Broj niti i promer niti������������������������������������������������������������������������������������ 42
Tip tkanja mreže�������������������������������������������������������������������������������������������� 43
Otvor mreže................................................................................................... 43
Karakteristika rezolucije štampe.................................................................... 44
Otvorena površina.......................................................................................... 45
Teorijski volumen boje.................................................................................. 46
Geometrija svile............................................................................................. 47
Izbor mreže.................................................................................................... 48
RAMOVI ZA SITA........................................................................................ 51
Drveni ramovi................................................................................................ 52
Metalni ramovi............................................................................................... 53
Aluminijumski ramovi................................................................................... 54
Čelični ramovi................................................................................................ 55
Dimenzije rama.............................................................................................. 56
Preseci ramova............................................................................................... 56
Priprema ramova............................................................................................ 58
Označavanje zategnutosti sita........................................................................ 58
Čišćenje upotrebljenih ramova...................................................................... 59
MONTAŽA MREŽE NA RAM..................................................................... 60
Pravilno zatezanje.......................................................................................... 63
Preporučene zategnutosti............................................................................... 64
Standardni postupci zatezanja........................................................................ 64
RAKEL - PROTISKIVAČ BOJE.................................................................. 66
Materijal rakela.............................................................................................. 66
Konstrukcija rakela........................................................................................ 66
Brušenje rakela............................................................................................... 67
Tvrdoća rakela............................................................................................... 68
Masa rakela.................................................................................................... 69
Pritisak........................................................................................................... 69
Dimenzije rakela............................................................................................ 69
Čišćenje rakela............................................................................................... 70
Ulošci rakela.................................................................................................. 71
Izbor uloška.................................................................................................... 71
POSTUPCI IZRADE
ŠTAMPARSKE FORME - ŠABLONA......................................................... 72
Kvalitet originala za snimanje....................................................................... 72
Kopirni postupci ............................................................................................ 73
Podela kopirnih postupaka............................................................................. 74
Vrste kopirnih slojeva.................................................................................... 75
Izrada štampajućih i neštampajućih elemenata.............................................. 75
Mehanički izrađeni šabloni............................................................................ 76
Fotošabloni..................................................................................................... 77
Podela šablona prema načinu montiranja na mrežu....................................... 77
Indirektni način izrade fotošablona................................................................ 78
Direktno-indirektni ili kombinovani načini izrade fotošablona..................... 80
Priprema mreže za nanošenje emulzije.......................................................... 80
Formiranje štampajućih i neštampajućih elemenata...................................... 81
UTICAJ DEBLJINE ŠABLONA NA VOLUMEN BOJE............................ 83
Otvorene površine za štampanje.................................................................... 83
Polutonovi i fine linije.................................................................................... 83
Moguće greške pri izradi štamparske forme.................................................. 86
BOJE ZA SITO ŠTAMPU............................................................................. 89
Izbor boja ...................................................................................................... 91
Menjanje boje ................................................................................................ 91
Izdašnost boje ................................................................................................ 92
Mogući problemi sa bojom ........................................................................... 92
Sušenje boja................................................................................................... 97
Upotreba boje................................................................................................. 98
Sito štamparske boje za hartiju.................................................................... 100
Sito štamparske boje za plastične mase....................................................... 101
Sito štamparske boje za staklo i metale....................................................... 101
Sito štamparske boje za tkanine................................................................... 102
Sito štamparske boje za keramiku................................................................ 102
UV sito štamparske boje.............................................................................. 103
KONTROLA KVALITETA ........................................................................ 105
VIŠEBOJNA I RASTERSKA ŠTAMPA..................................................... 105
Višebojna štampa......................................................................................... 105
Rasterska štampa.......................................................................................... 105
Štampanje rastera......................................................................................... 107
Tonske vrednosti polutonskih tačaka........................................................... 107
Kontrolna merna traka za sito štampu......................................................... 108
Sprečavanje pojave moare efekta................................................................. 108
Izrada okruglih sita ..................................................................................... 110
KONSTUKCIJA MAŠINA ZA SITO ŠTAMPU......................................... 114
Mašine i uređaji u sito štampi...................................................................... 114
ŠABLONSKI POSTUPCI ŠTAMPANJA.................................................... 123
LITERATURA............................................................................................. 125
KONSTUKCIJA MAŠINA ZA SITO ŠTAMPU
Mašine i uređaji u sito štampi
Mašine i uređaji u sito štampi prema konstrukciji se dele na:
- Mašine sa ravnom podlogom (flat bed) – okvir sa zategnutom mrežom
i podloga se nalaze u istoj ravni sa podlogom ili vakuumskim stolom.
Na slici 65 je ilustrovan osnovni koncept mašine sa ravnom podlogom.
- Mašine sa cilindričnom podlogom – mreža i podloga prelaze preko rotirajućeg cilindra i na taj način ostvaruju potreban pritisak za prenos
boje. Na slici 66 je prikazan osnovni koncept mašine sa cilindričnom
podlogom.
- Rotacione sito mašine – koriste se za štampu na podlogama iz rolne (tapete, ukrasni papiri itd.). Štamparska forma je bešavni rotirajući cilindar
u kojem se nalazi boja i rakel koji je pritiska kroz okna. Na slici 67 je
prikazan osnovni koncept rotacione sito štamparske mašine.
Slika 65. Osnovni koncept mašine sa ravnom podlogom
Slika 66. Osnovni koncept mašine sa cilindričnom podlogom
114
Slika 67. Osnovni koncept rotacione sito mašine
Prema stepenu automatizacije mašine za sito štampu grade se kao:
- ručne,
- poluautomatske i
- automatske mašine za sito štampu.
Ručne mašine. Na ručnim mašinama ulaganje i izlaganje, dizanje i spuštanje, kao i povlačenje rakela (slika 68) obavlja se ručno.
Sto za sito štampu sa vođenjem rakela je opremljen preciznim vođicama
držača okvira sita za tačno pozicioniranje sita. Za prihvatanje štamparskog
materijala i njegovo fiksiranje služi vakuumska usisna ploča.
115
60o
Slika 68. Ručno povlačenje rakela
Poluautomatske mašine. Poluautomatske mašine imaju ugrađen vakuum kojim se učvršćuje tabak za štampanje (kvalitetnija štampa). Kretanje
rama sa sitom može biti mehanizovano, dok je ulaganje i izlaganje tabaka, kao
i povlačenje tabaka ručno.
Ovakve mašine se grade do formata A0, a njihova brzina je oko 300
otisaka/h. Sito se kod ovih mašina automatski podiže i spušta. Spuštanje sita
i proces štampe se izvode automatski kroz kombinaciju od dva rakela za oba
radna koraka. Poluautomati u odnosu na ručne mašine omogućuju povećanje
proizvodnog učinka.
Prikaz jednog štamparskog poluatomatskog sistema za sito štampu je dat
na slici 69.
Automatske mašine. Automatske mašine za sito štampu imaju ugrađenu vakuum pumpu, kretanje rama sa sitom je automatizovano kao i kretanje
rakela koji je učvršćen, dok ulaganje i izlaganje tabaka može biti ručno i automatsko. Brzina štampe kod ovih mašina se kreće od 600 do 1200 otisaka/h.
Ovakve mašine se često opremaju sa više štamparskih jedinica za višebojnu štampu sa odgovarajuće projektovanom stazom za sušenje (vreli vazduh,
IR sušenje, UV sušenje). Mašine za sito štampu se izrađuju kao jednobojne ili
višebojne mašine za formate do 1.45 m x 1.88 m. Sa ovakvim mašinama se
postižu brzine štampanja do 3000 otisaka/h. Sa sistemom „okruglo- okruglo‟
može se štampati brzinom do 4000 otisaka/h.
116
Prikaz jedne automatske mašine za sito štampu je dat na slici 70.
Slika 69. Poluatomatski sto sito štampe za štampanje ravnih podloga
Slika 70. Automatski sto sito štampe za štampanje podloga iz rolne
Neki od primera sistema za štampu tehnikom sito štampe predstavljen
je u nastavku, pa je tako na slici 71 prikazan sto za sito štampu sa vođenjem
rakela.
Ovi uređaji konstruisani su za ručno korišćenje i opremljeni su tačnim
vođicama držača okvira sita za dobro pozicioniranje sita za štampu. Vakuumska usisna ploča služi za prihvatanje materijala za odštampavanje i njegovo
fiksiranje za vreme štamparskog procesa.
117
Vođenje rakela obezbeđuje da štamparski proces može da se izvodi sa
zadatim uglom i silom pritiskivanja rakela. Ulaganje i izlaganje tabaka se vrši
ručno.
Slika 71. Sto sito štamparske mašine (TY-CP70140A)
Jednostavan uređaj za višebojnu štampu tekstila prikazan je na slici 72.
Za četvorobojno štampanje majica ili drugih tekstilnih delova (npr. lanenih
kesa) u malom tiražu služe ovi vrlo jednostavni uređaji. Slika pokazuje okretni četvoropoložajni element, čiji kraci mogu da prihvate po jedan okvir sito
štampe. Štampanje se vrši na tekstilnu podlogu, fiksiranu na nosaču, gde se
može štampati redom izabranim bojama.
Poluautomati (slika 73), u odnosu na ručno pokretane stolove sito štampe, dozvoljavaju povećanje proizvodnog učinka. Sito se automatski podiže i
118
spušta. Spuštanje sita i stvarni proces štampe automatski se izvode kroz kombinaciju od dva rakela za oba radna koraka. Pritom se mogu programirati i
višestruka dejstva rakela za slučaj naročito visoke potrebe za bojom (npr. kod
tekstila). Ulaganje tabaka i izlaganje odštampanog tabaka vrši se kod poluautomata najčešće ručno na vakuumskom štamparskom stolu.
Slika 72. Mašina sito štampe za višebojno štampavanje tekstila
(Merada - M-404W)
Na slici 73 je prikazana mašina za štampu na zaobljenim podlogama,
kao što su čaše ili pehari. Pozicioniranje u držaču i štampa se izvode ručno.
Vođenje sita je mehanički sinhronizovano sa okretanjem podloge koja se odštampava.
U industrijski primenjenoj sito štampi koriste se potpuno automatizovane
mašine - automati. Oni su opremljeni sa uređajima za ulaganje i izlaganje
tabaka. Često se takve mšine opremaju sa više štamparskih jedinica za višebojnu štampu i odgovarajuće projektovanim uređajem za sušenje sa različitim
varijantama sušenja (vreli vazduh, IR-sušenje, UV-sušenje).
Slika 74. prikazuje automat višebojne sito šampe i izbor proizvoda koji
mogu da se odštampaju u ovom automatu. Proizvodi se u svakoj štamparskoj jedinici automatski odštampavaju i posle svakog štamparskog postupka
predaju dalje sledećoj jedinici. Flaše od veštačkog materijala se pritom radi
stabilizacije naduvaju.
119
Slika 73. Mašina sito štampe za oštampavanje čvrstih „solid‟ zaobljenih
podloga (RM 696-496)
Slika 74. Automat višebojne sito štampe za štampanje flaša, čaša i sl. u tri
boje (JML SZD-107)
120
Zavisno od materijala za odštampavanje i boje, potrebno je međusušenje.
Za odštampavanje upotrebnih predmeta svih vrsta (npr. ambalaže) se za male
tiraže koriste univerzalne mašine sa specijalnim prihvatanjem za predmete
koji se štampaju.
Flaše od veštačkog materijala ili stakla, pehari i slični predmeti se zavisno
od broja komada odštampavaju u poluautomatima ili potpunim automatima,
jednobojno ili višebojno.
Mašine sito štampe sa različitim sistemima za sušenje i izlaganje nalaze
se na tržištu kao jednobojne ili dvobojne mašine za formate do 1,45 x 1,88 m.
Sa njima se postižu brzine štampanja do 3000 otisaka/h.
glo‟
Do 4000 otisaka/h mogu da se odštampaju sa sistemom „okruglo-okru-
Štamparske mašine koje štampaju iz rolne koriste zatvorena sita, koja se
ili na mestu šava zalepe ili zavare ili se izrađuju kao bešavno okruglo (kružno)
sito. Sa njima se mogu realizovati brzine štampanje do oko 2 m/s.
Štampa tekstila štamparskom tehnikom sito štampe je posebno značajna.
Na slici 75 je prikazana mašina za višebojnu štampu tekstila.
Slika 75. Mašina za višebojnu štampu tekstila ROQPRINTECO
121
Na slici 76 je prikazana sito štamparska mašina za štampu etiketa i sličnih
proizvoda.
Slika 76. Sito štampa kod štampe etiketa (SPE 300 S)
122
LITERATURA
1. Adam R., Robertson C., 2001, Screenprinting Paperback, W W Norton &
Co Inc.
2. Adams J.M., Dolin P.A., 2002, Printing Technology, Delmar/Thomson
Learning. Inc, USA
3. Babić, D., 1998, Uvod u grafičku tehnologiju, GC, Zagreb, 1998.
4. Bolanča, S., 1991, Suvremeni ofsetni tisak, Školska knjiga, Zagreb
5. Janković Ž.S., 1996, Mala škola sito štampe, Tehnička škola „Buda Davidović‟, Obrenovac
6. Kipphan H. (Hrsg.), 2000, Handbuch der Printmedien, Technologien und
Produktionsverfahren, Springer
7. Konstatinović, V., Petrović, A., 1999, Osnovi grafičke tehnike, Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
8. Mesaroš, F., 1970, Grafička enciklopedija, Tehnička knjiga, Zagreb
9. Novaković, D., 2001, Prilog rukovanju grafičkim materijalom, Doktorska
disertacija, FTN, Novi Sad,
10. Novaković D., 2009, Grafički procesi, deo II, FTN-Grafičko inženjerstvo
i dizajn; Novi Sad, 2009.
11. Novaković, D., 2008, Uvod u grafičke tehnologije, FTN izdavaštvo, Novi
Sad
12. Novaković, D., Kašiković N., 2013, Digitalna štampa, FTN izdavaštvo,
Novi Sad
13. Novaković, D., Pavlović Ž, Kašiković N., 2011, Tehnike štampe - praktikum za vežbe, FTN izdavaštvo, Novi Sad
14. Pijuković, N., 1956, Štamparstvo u teoriji i praksi, Beogradski grafički
zavod, Beograd
15. Poznovija M., 1991, Tehnologija sito štampe, deo I, Zavod za udžbenike i
nastavna redstva, Beograd
16. Reimer H., 2004, The Encyclopedia of Papermaking & Bookbinding,
Running Press Book Publishers
17. Sefar AG, 2002, Handbook for screen, Sefar Inc. Switzerland
18. Stromquist A., 2004, Simple Screen Printing, Basic Techniques & Creative Project, USA
19. Van Duppen J., 1987, Manuel for Screen Printing,Verlag Der Siebdruck,
Lübeck/Germany
20. Zjakić, I., 2007, Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
125
Download

Propusna štampa - Univerzitet u Novom Sadu