KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
12 – 13 Nisan 2014
TG – 4
ÖABT –
FEN VE TEKNOLOJİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / FBT
1.
3.
2F
F
6.
K
T
F
TG – 4
EP = EK = V$q
r
olur.
2r
F
Pozitron ile protonun yükleri aynı ama protonun kütlesi çok daha büyüktür.
E=
3P
(a)
İlk dönüş görünümü
İp gerilme kuvvetlerinin yatay bileşenleri
eşit olmalıdır ki bu kuvvetlere F diyelim.
Bu durumda düşey bileşenler 2F ve F olup
toplamı 3P ye eşit olur:
1
mv 2
2
ifadesine göre protonun kütlesi büyük olduğu için hızı küçük olup karşı levhaya daha
geç ulaşır yani
K
tP < tK
r
2F + F = 3P
olur.
2r
F = P olur.
T = F 2 + F 2 = 2 F olur.
A B C D E
(b)
son dönüş görünümü
A B C D E
K önce
5
1
tur yaptığında 1 tam
tur ya4
4
par, L de
5
1
tur yapınca (a) gibi
=2+
2
2
görünürler. Daha sonra L ok yönünde
yapınca K de
3
tur
2
7.
f
2
3
tur yapar ve görünümleri
4
M
f
2
f
(b) deki gibi olur.
A B C D E
f
N
f
FM = MN
Levhanın dik kenar görüntüleri f olur. Görüntü alanı ise
A=
1
f:f
= f2
2
2
olur.
A B C D E
4.
2.
y
0
3
1 1 1
12
x
Altta olanın yoğunluğu önce büyüktür. Isıl
denge sağlanınca yukarı çıktığı için yoğunluğu azalmış diğerinin de artmıştır. Yani d1
artmış, d2 azalmıştır; B yanlış, C doğrudur.
Alttaki sıvı sıcaklığı arttığı için yüksekliği
artmıştır yani A şıkkı yanlıştır. K noktası
üzerindeki toplam ağırlık değişmediği için
K nin basıncı değişmemiştir, D ve E yanlıştır.
A B C D E
G
8.
f = n:
f =n
2G
J
v K
, n = i€ say›s› v =
2L KL
N
FO
=
nO
P
F
4Lm
F
m
L
İki durumda da frekans aynıdır. İlk durumda,
3G
Çıkarılmış kısmın solunda çıkarılmamış
aynı daireden bir tane daha şekildeki gibi
çizilir. Bunun ağırlığı G olursa geri kalan
2G olur çünkü tam büyük dairenin ağırlığı
4G olacaktır. Bu durumda ağırlık merkezi
gösterilen P noktasıdır.
KM(3 + 1 + 1,0) = KM(5,0) olur.
A B C D E
f =3:
5.
ikinci durumda,
2F
f =n:
4 L4 m
olur ve
F
=n:
3:
8Lm
n = 3 olur.
Momentum korunacağı için
3P + (–P) = –2P + Pl
Pl = 4P olur.
A B C D E
3
F
8Lm
F
8Lm
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
9.
TG – 4
12.
P
2
Ee
c
El = P$
2
30°
15.
Gelen ve saçılan fotonla elektronun momentum korunumuna göre değerleri yukarıdaki gibidir.
Yer'in yüzeyindeki Nifeyani İç Çekirdek'in
merkezine gidildikçe
●● sıcaklık (15 °C den 6300 °C ye)
1
Ancak spin kuantum sayısı biri + di€eri
2
1
- olup farklıdır.
2
P
E = P$c
60°
2s orbitalindeki iki elektronun da baş kuantum sayısı 2, orbital kuantum sayısı 0 olup
ikisi için de eşittir.
●● Basınç (9 dan 3269 a)
●● Yoğunluk (2,7 gr/cm3 ten 13.0 gr/cm3 e)
artar.
A B C D E
A B C D E
Yalnız foton için enerji E = P$c idi, elektronun kinetik enerjisi E – El olur.
Ee = E – El = P$c –
P:c
Pc
olur.
=
2
2
A B C D E
10.
Gözlemci araçla aynı hızla ilerlediği için
birbirlerine göre dereceli hızları sıfırdır,
bundan dolayı gözlemlenen boy durgun
boyla aynıdır.
13.
A B C D E
2006 yılında UAB'nin yapmış olduğu tanımlamaya göre Eris, Makamake, Plüton,
Haumea ve Ceres'in gezegen olmadığına
karar verilmiş, bu gök cisimleri cüce gezegen sınıfına alınmıştır.
16.
● Bafra,
●● Çarşamba,
● Taşucu,
●● Balat
ovaları birer delta ovasıdır.
Dysnomia, 2005 yılında yapılan gözlemlerde keşfedilen, Eris'in uydusudur.
Antalya Ovası ise Manavgat Çayı'nın getirdiği travertenlerle oluşmuş ve üç basamaktan oluşan bir kıyı düzlüğüdür.
A B C D E
A B C D E
11.
E1 =
hc
m1
E2 =
hc
m2
E3 =
hc
ml
E3 = E1 + E2
hc
hc hc
=
+
3m
ml
m
ml =
14.
3m
bulunur.
4
A B C D E
Ay tutulması sırasında A, B, C ve E seçeneklerinde verilen ifadeler gerçekleşir.
Ancak tutulma esnasında Ay ,Dünya'nın
gölge konisinde kalır. Ay'ın gölge konisinin
Dünya'nın üzerine düşmesi Güneş tutulması esnasında gerçekleşir.
A B C D E
4
17.
Diklor oksit'in lewis yapısı
CI O CI
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
18.
TG – 4
İyonik bir kristalin suda çözünmesi sırasında bütün iyonlar su molekülünün (+) ve (–)
uçları tarafından çekilir. Bu çözünen iyonlar su molekülleri ile çevrilerek hidratlanmış
olarak çözelti içinde hareket ederler.
22.
E Cu = 0, 34 = 0, 34 -
A B C D E
0, 059
2
0, 059
2
log
26.
1
0, 01
Amonyaklı Cu2CI2 çözeltisi ile çökelek
oluşturan uç alkinlerdir.
A B C D E
log 10 2
>
2
= 0, 34 - 0, 059
= 0, 281 V
Sonuç pozitif olduğundan katot olarak davranır. Katotta indirgenme olur.
A B C D E
ΔH = – olduğundan ekzotermiktir.
23.
Tepkimede gaz sayısı arttığından entropi
artmıştır.
1. kaptaki H+ iyonları indirgenir, katot olur.
Zamanla pH artar.
27.
Cu metalinde bir değişiklik olmaz.
2e -
H
0, 2 F = 0, 2 mol
C
O
Zn (k) " Zn +2 +
ΔH < 0, ΔS > 0 olduğundan tüm sıcaklıklarda istemlidir.
0, 1 mol
A B C D E
Aldoz, aldehit içeren bir karbonhidrattır.
(şeker)
123
19.
1 mol Zn
65 g
H
C
OH
0,1 mol Zn
?
H
C
OH
HO
? = 6,5 g
aldehit kısmı
CH2
A B C D E
A B C D E
20.
CO + NO 2 " CO 2 + NO
NO 2 + CO 2 " NO 3 + CO
2NO2 → NO3 + NO yavaş basamak
Net tepkime ile hızlı basamak ters çevrilip
toplanırsa yavaş basamak bulunur.
24.
TH = k$[NO2]2
Geçiş metalleri hem iyonik hem kovalent
karakterli bileşikler yapabilir.
Erime sıcaklıkları yüksektir ve iletkendir.
A B C D E
Yükseltgenme basamakları birden fazladır.
A B C D E
28.
Her amino asitin yapısında üç farklı grup
vardır:
●● Amino grubu
21.
+2
●● Karbaksil grup
–2
Kçç = [Cd ].[OH ]
2,5.10
–14
●● Radikal grup
2
= (0,025).x
2, 5 : 10 -14
0, 025
2, 5 : 10 -14
2, 5 : 10 -2
25.
= x2
XO + 2NaOH → Na2XO2 + H2O
3
1
n H2 O =
=
mol
18
6
= x2
n H 2 O = n XO
10–12 = x2
x = 10–6
pOH = –log[OH–] = –log10–6 = 6
pOH + pH = 14
1
mol XO
6
14
1mol
?
Amino asitler fotosentez ve oksijenli solunumun ara ürünlerinden üretilir. Ribozomlarda amino asitler kullanılarak protein
sentezlenir. Yani II. öncülde verilen bilgi
yanlıştır.
Amfoter; asit karşısında baz, baz karşısında asit gibi davranan moleküllerdir. Amino
asitler ve amino asitlerden üretilen proteinler de atmofer özelliktedir.
X + O = 84
X = 84 - 16
pH = 14 – 6
X = 68g
pH = 8
Bütün amino asitlerde amino grup ve karboksil grup aynıdır. Amino asitlerin çeşitliliği radikal grup belirler. Bu sebeple I. öncülde verilen bilgi doğrudur.
A B C D E
A B C D E
5
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
29.
TG – 4
Her iki tüptede t1 anına kadar şartlar eşit
olduğu için ürün miktarı artacaktır. Ancak t1 anında "x" tüpü 80 °C ye kadar
ısıtılınca enzimler bozulacak ve tekrar
35 °C ye döndürülürse bile çalışmayacaktır. Bu sebeple t1 anına kadar üretilen ürün
sabit olarak kalacaktır.
32.
Hücrelerde salgı üretimini gerçekleştiren
golgi organelidir.
35.
A B C D E
Y tüpünde ise sıcaklık önce 0 °C ye düşürülmüş bu anda enzim çalışmayacak
ancak bozulmayacaktır. Daha sonra
35 °C ye kadar ısıtılınca enzim yeniden
aktifleşecek ve ürün miktarı yeniden artacaktır. Tüpteki substrat miktarı sabit olduğundan bir müddet sonra bitecek ve ürün
miktarı sabitlenecektir.
Verimli yavrular oluşturan bireyler ayını tür
içinde değerlendirilir. Bu sebeple x canlısı,
y ve z canlıları ile verimli yavrular oluşturduğundan ayını tür içinde değerlendirilir.
Ancak y ile z verimli yavrular oluşturmadığından aynı türde değillerdir. Dolayısıyla I,
II, ve III. önçüllerde verilen bilgiler doğrudur. Ancak x in, y ve z canlılardan hangileriyle daha yakın olduğu tablodan görülmemektedir.
A B C D E
A B C D E
33.
30.
Piruvik asit bir son ürün değil ara üründür.
Bu sebeple pirüvik asit hem oksijenli hem
de oksijensiz solumunda farklı son ürünlere dönüştürülür. Laktik asit ve etil alkol
oksijensiz solunumun son ürüleridir. Karbondioksit ve su, oksijenli solunumun son
ürünüdür.
A B C D E
Başlangıçta her iki ortamdada eşit miktarda "A" maddesi bulunuyor ve bir ortamdan
diğerine taşınıyorsa bu aktif taşınma ile
mümkündür. Çünkü difüzyon eşit oluncaya
kadar devam eder.
36.
Bu durumda,
Sürüngenlerde kalp üç odacıklı, kuşlarda
ise dört odacıklıdır.
A B C D E
●● Hücre canlıdır.
●● Bütün canlı hücrelerde aktif taşınma
görülür.
●● Taşınma sırasında enerji kullanılır ve taşıyıcı proteinler görev alır.
A B C D E
34.
xHxh
XhXh
x hy
XHXh
XhY
Bu ailedeki bütün çocuklar normal şartlarda doğabilir.
31.
A: Patatesin yumrusu gövde özelliğindedir.
Bu sebeple bu eşeysiz bir üremedir ve kalıtsal çeşitlilik olmaz.
B: Hermafrodit bitkinin kendi kedisini döllese bir eşeyli üremedir. Gamet oluşumu sırasında mayoz bölünme gerçekleştiğinden
kalıtsal çeşitlilik artar.
C: Çiftleşme ile üremede eşeyli üremedir
ve kalıtsal çeşitlilik artar.
xHxh
xHy
xhy
Bu ailede anne heterozitot olabilir. Dolayısıyla hemofilili erkek çocuğu olabilir.
H h
x x
H
x y
D: İşçi arılar ve kraliçelerde normal bir
eşeyli üreme ile meydana gelir.
E: Ayrı yumurta ikizi veya eş yumurta ikizinin olması sonucu değiştirmez çünkü her
iki durumda da eşeyli üreme vardır.
A B C D E
xHy
xhxh
Bu ailede hemofilili kız normal koşullarda
oluşamaz. Kızın hasta olması için babanın
mutlaka hemofili olması gerekir.
A B C D E
6
37.
1 böbrek atardamarı, 2 böbrek toplardamarı ve 3 üreter (idrar) kanalıdır. Dolayısıyla
I. öncül doğrudur. Çünkü atardamardaki
O2 ve glikoz miktarı toplardamardakinden
daha fazladır.
II. öncülde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü en
az üre 2 de bulunur.
III. Öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü
atardamar ve toplardamarlardaki protein
miktarları aynıdır.
IV. öncülde verilen bilgi doğrudur. Akciğer
atar damarı hariç bütün atardamarlara,
aorttan ayrılır. Kalbin altında bulunan toplardamarlarda (kapı toplardamarı hariç) alt
ana toplardamara bağlanır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
38.
TG – 4
A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Bir
coğrafik bölgede bulunabilecek maksimum
birey sayısı taşıma kapasitesi olarak ifade
edilir.
42.
A B C D E
Öğrencilere kazandırılması gereken analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması
vb. niteliklerin “yaşam becerileri” öğrenme
alanında kazandırılması öngörülmüştür.
45.
A B C D E
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinde,
maddeyle ilgili çeşitli araştırmalarda tespit
edilmiş bazı kavram yanılgılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Şeker suda erir, sıvılaşır.
Çözünen maddelerin kütlesi olmaz. Havanın kütlesi yoktur. Atomlar canlıdır. Atomlar
mikroskopla görülebilir. Kaynama, sıcaklık
arttıkça daha hızlı gerçekleşir. Gazlar, sıvılara benzer davranır. Buna göre I ve III
kavram yanılgısıdır.
A B C D E
39.
Koruma alanları ve millî parkların oluşturulmasını amaçları öncüllerdeki bütün önlemleri içine almaktadır.
A B C D E
43.
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının fen
ve teknoloji öğretiminde kullanımına yönelik çeşitli modeller önerilmektedir. Bunlardan biri, 5E modelidir. 5E modeli; girme,
keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır. Buna göre (A) açıklama, (B) giriş, (C)
derinleştirme, (D) keşfetme, (E) değerlendirme aşamalarıdır.
46.
A B C D E
40.
I. öncülde verilen bilgi doğrudur. Örneğin,
atmosferdeki CO2 ve O2 miktarı canlıların
faaliyetleriyle dengede kalır.
II. öncülde verilen bilgi canlıların, canlılara
olan etkisidir. Oysa soru kökünde canlıların
cansız ortam etkisi sorulmuştur. Bu sebeple yanlış bir bilgidir.
III. öncülde verilen bilgi doğrudur. Çünkü
toprak oluşumunda canlılarda etkilidir.
A B C D E
41.
Araştırma-sorgulama sürecinde “Neden?”,
problem çözme sürecinde “Nasıl?”, karar
verme sürecinde ise “Ne yapılmalı?” sorularına cevap aranır. Buna göre I ve II “fen”
sorusu, III ve IV “teknoloji” sorusu, V. ise
“FTTÇ” sorusudur.
Genel olarak öğrenciler sesi bir yerden diğerine hareket eden bir ‘‘nesne’’ olarak görürler. Öğrencilerin çoğunluğu sesin farklı
şeylerden sıçrayarak hareket ettiğini düşünür. Örneğin, bazı öğrenciler sesin duvardan veya masadan sıçrayarak kendilerine
ulaştığını düşünür. Sesin katı nesnelerin
içinden hareket edebileceğini düşünürken
havada yol almasını anlamakta zorlanırlar.
Öğrencilerin çoğu titreşimin kaynağını ya
da titreşimlerin sesle ilgisini doğru olarak
tanımlayamaz. Ses tellerinin çarpışması
sonucu ses oluşur. Ses, moleküllerinin bir
yüzeyden yansıması ile oluşur vb kavram
yanılgılarına sahiptirler. Verilen sorulara
“b-c” işaretlemesini yapan öğrencilerde
kavram yanılgısı yoktur.
A B C D E
44.
Öğretmen, yapılandırmacı öğrenme stratejilerine dayanan kavram karikatür kullanmıştır. Bu teknik, birbirinden farklı görüşlerin yer aldığı bir grup tartışması oluşturma
fikrini temel almaktadır. Öğrenciler, öncelikle dersin temel kavram ve ilkelerine dayalı bir konu ile ilgili yanlış ve doğru ifadeleri oluşturmaktadır. Belirlenen bu ifadeler,
insan veya hayvan figürleri kullanılarak bir
poster üzerinde resimlendirilmekte (genellikle konuşma balonları şeklinde) ve öğrenciler, tartışmalarını bu poster üzerinde yapmaktadırlar. Tartışma sonrasında oluşan
sonuçlar hazırlanan çalışma kâğıdı üzerinde belirtilmektedir. Çalışma kâğıdında,
posterde belirtilen ifadelerden hangisinin
doğru olduğu işaretlenir ve yanıtın gerekçesi belirtilir. Temel amaç kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak ve gidermektir.
A B C D E
A B C D E
7
47.
Etkili bir sınıflama yapabilmek için sınıflanacak nesneler ve olaylar hakkında yeterli
bilgi toplanmalıdır. Yani benzerlikler ve
farklılıklar ayrıntılı olarak açığa çıkarılmalıdır. Bunun için de iyi bir gözlem yapılmalıdır. Öncüllerde verilen soruları kullanarak
örneğin, bir kutu içerisinde bulunan maddelere bakıp elektrik akımını geçirip geçirmeme özelliğine göre veya esnekliklerine
göre sınıflandırılabilir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / FBT
48.
TG – 4
Bu soruda, öğrencilerin bilim adamlarının
karşılaştıkları problemleri çözerken kişiselliklerini yansıtan hayal gücü ve yaratıcıklarını kullanmalarının bilimin objektifliğini
etkileyip etkilemediği konusunda ne düşündükleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bilimin objektifliğinin ne olduğunu bilip
bilmediklerinin saptanması amaçlanmıştır.
Seçenekler incelendiğinde “A-B-C-D” ifadeleri gerçekçi bir bakış açısını yansıtırken
“E” seçeneğindeki ifade yetersiz ve kısmen
de yanlıştır.
49.
2006 yılından itibaren Türkiye genelinde
uygulanmaya başlanan 2013 yılında da
güncellenen Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nda soru öncülünde verilen
kazanımların Fen – Teknoloji – Toplum –
Çevre öğrenme alanında verilmesi öngörülmüştür.
A B C D E
50.
Kimyasal maddeler gelişigüzel birbilerine
karıştırılmamalıdır. Kimyasal maddelerin
birbirleriyle reaksiyona girerek yangına
veya şiddetli patlamalara yol açabileceği
ve toksik ürünler oluşturabileceği bilinmelidir. Soru öncüllerindeki ifadeler her zaman
ayrı ambalaj ve yerlerde muhafaza edilmesi gereken maddeler ile nelerle karıştırılmaması gerektiğiyle ilgilidir. Buna göre I, II
ve III doğrudur.
A B C D E
A B C D E
8
Download

TG – 4 - İhtiyaç Yayıncılık