ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ЛЕСКОВЦУ И
НАУЧНО-СТРУЧНОМ ВЕЋУ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Oдлукoм Нaучнo-стручнoг Вeћa Унивeрзитeтa у Нишу зa Teхничкo-тeхнoлoшкe нaукe
бр. 8/20-01-003/14-021 од 31.03.2014., а на основу предлога Изборног већа Технолошког
факултета у Лесковцу, бр. 04-4/17-IX oд 21.02.2014. године, имeнoвaни смo у Кoмисиjу зa
припрeму Извeштaja o приjaвљeним кaндидaтимa нa рaсписaни Кoнкурс зa стицaњe звaњa
и зaснивaње рaднoг oднoсa нaстaвникa у звaњe дoцeнт зa ужу нaучну oблaст Хемија и
хемијске технологије, са пуним радним временом.
Нa кoнкурс oбjaвљeн у днeвнoм листу “Нaрoднe нoвинe” oд 13.02.2014. гoдинe,
приjaвила су се два кандидата, др Драган Ј. Цветковић, асистент са докторатом, ангажован
на Технолошком факултету у Лесковцу на предметима Физичка хемија, Инструментална
анализа и Колоидна хемија и др Дарко Х. Анђелковић, истраживач-сарадник на
Природно-математичком факултету у Нишу.
Нa oснoву прeглeдaнoг кoнкурснoг мaтeриjaлa пoднoсимo слeдeћи:
ИЗВEШTAJ
О КАНДИДАТИМА ПРИЈАВЉЕНИМ НА КОНКУРС
др ДРАГАН Ј. ЦВЕТКОВИЋ
1.
ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА
Драган Цветковић је рођен 26.06.1977. године у Лесковцу. Основну и средњу
школу завршио је у Лебану. Уписао Технолошки факултет у Лесковцу 1996. године, на
смеру Органско-хемијска технологија и полимерно инжењерство. Студије је завршио са
просечном оценом 9,00 и одбранио дипломски рад 2002. године са оценом 10 (“ДИНАМИКА
ТРАНЗИЕНАТА
ИНДУКЦИОНОГ
СИГНАЛА
ЗАКАСНЕЛЕ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИЈЕ:
КОРЕЛАЦИЈА
ЕКСПЕРИМЕНАТА И МАТЕМАТИЧКОГ МОДЕЛА”). За успехе у току студија добио је Повељу
Универзитета у Нишу као најбољи дипломирани студент Технолошког факултета у
Лесковцу у шк. 2001/02. години,
Постдипломске студије на Технолошком факултету у Лесковцу уписао је 2002.
године, на смеру Органско-хемијска технологија и полимерно инжењерство, област
Технологија природних органских производа. Положио је све испите предвиђене планом и
програмом са просечном оценом 10. Магистарски рад под називом „ЕФЕКАТ UVЗРАЧЕЊА НА АНТИОКСИДАЦИОНО ПОНАШАЊЕ КАРОТЕНА И КСАНТОФИЛА У
ОДНОСУ НА ЛЕЦИТИНЕ КАО ЗАШТИТНУ МЕТУ“ одбранио је 01.11.2006. године на
Технолошком факултету у Лесковцу.
1
На основу одлуке Министарства науке о стипендирању младих истраживача
Драган Цветковић је стекао статус истраживача-стипендисте од 01.04.2003.год. и
учествовао у реализацији већег броја пројеката које финансира Министарство науке:
„Развој процеса, опреме и технологија за производњу и стандардизација биоактивних
супстанци за фармацеутску и козметичку индустрију“, бр: МХТ.2.11.0029.Б (2003. и
2004. год); „Развој технологија и производа за фармацеутску и козметичку индустрију“
бр: ТР-6708Б (од 2004. до 2008. год.); „Разрада формулација и технологија
фармацеутско-козметичких производа на бази липозома, микросфера и инклузионих
комплекса“ бр.ТР-19048 (од 2009. год.); "Биљни и синтетички производи новије
генерације" бр. ТР-34012 (од 2011. год). Био је ангажован и на пројекту „Folding and
Stability of Phycobilisome Proteins“ у реализацији Института за биологију и технологију,
Saclay, Француска (Institute of Biology and Technology of Saclay) и Технолошког факултета,
Лесковац. Учесник је на пројекту „Contribution of chemical quenching of singlet oxygen to
pro- and antioxidant activity of carotenoids“, који финансира пољско министарство за науку.
Као стипендиста-магистрант Министарства за науку и технолошки развој,
ангажован на извођењу вежби из предмета Физичка хемија, Хемија и технологија тензида,
Контрола квалитета фармацеутских производа.
Изабран у звање асистента 2008. године на предметима Физичка хемија, Колоидна
хемија и Инструментална анализа, на Технолошком факултету у Лесковцу.
Докторску дисертацију под насловом “УТИЦАЈ UV-ЗРАЧЕЊА НА СТАБИЛНОСТ И
АНТИОКСИДАЦИОНУ АКТИВНОСТ КАРОТЕНОИДА У РАСТВОРУ И УНУТАР ЛИПОЗОМА: ЕФЕКАТ
МОЛЕКУЛАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ одбранио је 22.10.2012. године на Технолошком факултету у
Лесковцу.
Боравио на стручном усавршавању на:
 Факултету за биохемију, биофизику и биотехнологију Универзитета у
Кракову, Пољска (Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology,
Jagiellonian University of Krakow, Poland) током јанура-фебруара 2010.,
током јануара-фебруара 2011. године (добитник је стипендије за
усавршавање младих истраживача коју додељује Jagiellonian University - The
Queen Jadwiga Fund, за 2011. годину), и током јануара и фебруара 2014.
године у оквиру реализације пројекта „Contribution of chemical quenching of
singlet oxygen to pro- and antioxidant activity of carotenoids”.
 Институту за биологију и технологију, Saclay, Француска (Institute of
Biology and Technology of Saclay), мај-јун 2011. године.
 Факултету за физику, Универзитета у Букурешту (Faculty of Physics,
University of Bucharest), септембар 2013.
2.
ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА
Категоризација научних и стручних резултата кандидата је извршена помоћу:
- Р коефицијената компетенције, на основу важећих Ближих критеријума за избор у
звања наставника у пољу техничко-технолошких наука (бр. 8/16-01-003-/08-007 од
31.03.2008. год.) које је донео Сенат Универзитета у Нишу и,
2
- М коефицијената компетенције на основу Правилника о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
(Прилози 2 и 3 за техничко-технолошке науке), који је донео Национални савет за научни
и технолошки развој број 011-00-20/2008-01 од 21.03.2008. год. Преглед коефицијената
компетенције (Р и М) по категоријама према наведеним критеријумима, као и њихов
укупни збир, дати су табеларно (табела 1 и табела 2) у додатку који се налази на крају овог
Извештаја.
Одбрањен магистарски рад (M72=3):
Одбрањена магистарска теза (Р82=3):
1. „Ефекат UV-зрачења на антиоксидационо понашање каротена и ксантофила у
односу на лецитине као заштитну мету” (2006), Магистарска теза, Технолошки
факултет, Лесковац.
Одбрањена докторска дисертација (M71=6):
Одбрањена докторска дисертација (Р81=6):
2. „Утицај UV-зрачења на стабилност и антиоксидациону активност каротеноида у
раствору и унутар липозома: ефекат молекуларне организације” (2012), Докторска
дисертација, Технолошки факултет, Лесковац.
Поглавље у књизи, истакнутој монографији међународног значаја (М13=6):
Поглавље у књизи (Р21=5):
3. Dragan Cvetkovic, Leszek Fiedor, Joanna Fiedor, Anna Wisniewska-Becker, Dejan
Markovic: “Molecular Base for Carotenoids Antioxidant Activity in Model and Biological
Systems: The Health-Related Effects”, In: “Carotenoids: Food Sources, Production and
Health Benefits” (Ed. M.Yamaguchi), Series: Nutrition and Diet Research Progress,
Biochemistry Research Trends; Nova Science Publishers, New York, 2013, pp.93-126
ISBN: 978-1-62808-622-5.
Рад у врхунском међународном часопису (M21=8)
Рад у истакнутом водећем часопису међународног значаја (Р51а=8)
4. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „UV-induced changes in antioxidant capacities of
selected carotenoids toward lecithin in aqueous solution”, Radiation Physics and
Chemistry, 77 (2008) 34–41.
5. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „Beta-carotene suppression of benzophenonesensitized lipid peroxidation in hexane through additional chain-breaking activities”.
Radiation Physics and Chemistry, 80 (2011) 76-84.
3
6. Zoran Ilić, Lidija Milenković, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković, Elazar Fallik:
„Effects of the modification of light intensity by color shade nets on yield and quality of
tomato fruits“, Scientia Horticulturae 139 (2012) 90-95.
Рад у истакнутом међународном часопису (M22=5):
Рад у водећем часопису међународног значаја (Р51б=5):
7. Dragan Cvetković, Leszek Fiedor, Anna Wisniewska-Becker, Dejan Marković:
“Organization of carotenoids in models of biological membranes: current status of
knowledge and research”, Current Analytical Chemistry, 9 (2013) 86-98.
8. Jelena Zvezdanović, Lalka Daskalova, Denitsa Yancheva, Dragan Cvetković, Dejan
Marković, Marko Anderluh, Andrija Smelcerović: „2-Amino-5-alkylidenethiazol-4-ones
as promising lipid peroxidation inhibitors“, Monatshefte Fur Chemie, (2014), DOI
10.1007/s00706-014-1162-4.
Рад у часопису међународног значаја (M23=3):
Рад у часопису међународног значаја (Р52=3):
9. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „A marginal contribution of selected carotenoids to
supression of UV-irradiation-induced lecithin peroxidation in hexane solution“, Journal of
the Serbian Chemical Society (2007) 72 (3) 235-250.
10. Dragan Cvetković & Dejan Marković: "Stability of carotenoids toward UV-Irradiation in
hexane solution", Journal of the Serbian Chemical Society (2008) 73 (1) 15-27.
11. Dragan Cvetković & Dejan Marković: "UV-effects on antioxidant activity of selected
carotenoids in the presence of lecithin estimated by DPPH test", Journal of the Serbian
Chemical Society (2008) 73 (11) 1051-1061.
12. Dragan Cvetković, Dejan Marković, Dragana Cvetković & Blaga Radovanović: „Effects
of continuous UV-irradiation on antioxidant activities of quercetin and rutin in solution in
the presence of lecithin as the protective target”, Journal of the Serbian Chemical Society
(2011) 76 (7) 973-985.
13. Nada Nikolić, Dragan Cvetković and Zoran Todorović: “Characterization of content,
composition and antioxidant capacity of phenolic compounds in celery roots” Italian
Journal Food Science (2011) 23 214 – 219.
14. Jelena Zvezdanović, Jelena Stanojević, Dejan Marković, Dragan Cvetković „Irreversible
UV-induced quercetin and rutin degradation in solution, studied by UVspectrophotometry and HPLC chromatography“ Journal of the Serbian Chemical Society
(2012) 77 (3) 297–312
4
15. Jelena Zvezdanović, Dejan Marković, Dragan Cvetković, Jelena Stanojević „UV-induced
change in quercetin antioxidant activity toward benzophenone initiated lipid
peroxidation“ Journal of the Serbian Chemical Society (2012) 77 (11) 1571–1588
16. Dragan Cvetković and Dejan Marković: „Lycopene Control of Benzophenone Sensitized
Lipid Peroxidation” Russian Journal of Physical Chemistry A, (2012) 86(5) 763–774.
17. Zoran Ilić, Ljubomir Šunić, Saša Barać, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković, Dušan
Marinković: „Effect of Postharvest Treatments and Storage Conditions on Quality
Parameters of Carrots“ Journal of Agricultural Science, (2013) 5(5) 100-106.
Рад у часопису националног значаја (М52=1,5):
Рад у часопису националног значаја (Р62=1,5):
18. Dragan Cvetković, Goran Nikolić, Dejan Marković, Dragana Cvetković: „Određivanje
kritične micelarne koncentracije lecitina metodom diferencijalne refraktometrije“, Svet
polimera, 9 (1) (2006) 1 – 4.
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (M32=1,5):
Пленарно предавање на скупу међународног значаја штампано у изводу (Р71=1,5)
19. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „Stability of flavonoids toward UV-irradiation and
inhibition of lipid peroxidation: corerrelation of structure and function“, 10th Simposium
on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions, Vlasina, 17 – 20. June
2010, Ed: Vladimir Ranđelović, p. 86 – 87.
20. Dragan Cvetković & Sanja Milenković: „Investigation of carotenoids and chlorophylls
incorporation inside liposomes”, Advanced Workshop: New trends in nanophysics and
solar energy conversion, Faculty of Physics, University of Bucharest-Magurele,
Romania, 23-25. September 2013. p. 18.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33=1)
Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (Р54=1):
21. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „UV-effects on antioxidant capacities of βcarotene and lycopene in the presence of lecithin“, 8th International Conference on
Fundemental and Applied Aspects of Physical Chemistry – Physical Chemistry 2006,
Belgrade, September 26 – 29, 2006, Ed. A. Antić-Jovanović, Vol. I, pp. 407 – 409.
22. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „Increase of β-carotene antioxidant activity
against benzophenone-photosensitized lipid peroxidation in hexane“ 10th International
Conference on Fundemental and Applied Aspects of Physical Chemistry – Physical
Chemistry 2010, Belgrade, September 21 – 24, 2010, Eds. S. Anić, Ž. Čupić, Vol. I, pp.
385 - 387.
5
23. Ljubomir Šunić, Zoran S. Ilić, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković, Radmila
Trajković: „Effect of postharvest treatments on mass, β-carotene and vitamin C losses in
carrot root during prolonged storage“, Proceedings - International Symposium for
Agriculture and Food, University Ss. Cyril and Methodius - Skopje, Faculty of
Agricultural Sciences and Food, SECTION 3: VEGETABLE, FLOWER AND
DECORATIVE PLANTS PRODUCTION, UDC:635.13-156.38, 12-14 December 2012.
Skopje, Republic of Macedonia, p.p. 400-408.
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34=0,5)
Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу (Р72=0,5):
24. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „UV-effects on carotenoids/lecithins formulations
with pharmaceutical purposes“, 1st South East European Congress of Chemical
Engineering – SEECChE1, Belgrade, September, 25-28, 2005, Book of Abstracts, Eds.
D. Skala, Ž. Grbavčić & A. Dekanski, pp. 207.
25. Dragan Cvetkovic & Dejan Marković: "UV-effects on antioxidant capacities of selected
carotenoids in the presence of lecithin", Regional Biophysics Conference 2007, 21st –
25th August 2007, Balatonfüred, Hungary, Book of Abstracts, Eds: L. Zimani, Z. Kota
and B. Szalontai, p. 119.
26. Dragan Cvetković, Dejan Marković, Blaga Radovanović, Jelena Zvezdanović: „Effects of
UV-irradiation on flavonoids stability and suppression of benzophenone-photosensitized
lipid peroxidation: correlation of structure and function“ , XXI Congress of Chemists
and Technologists of Macedonia, 23 – 26 September, 2010, Ohrid, Book of Abstracts,
Ed: V. Ivanovski, p. 96.
27. Ljibomir Šunić, Zoran Ilić, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković, Radmila Trajković:
„Effect of postharvest treatments and storage conditions of β-carotene and ascorbic acid
content in carrot roots (Daucus carota L.)“, International Symposium for Agriculture and
Food, 12 – 14 December, 2012, Skopje, Republic of Macedonia, Book of Abstracts, p.
84.
28. Milorad Cakić, Ljiljana Stanojević, Saša Savić, Dragan Cvetković, Dušica Ilić:
„Identification of bioactive compounds in aqueous extracts of cultivated strawberries’
leaves (Fragariae folium) using UHPLC-MS method“ 3. Međunarodni simpozij
„Okolišni potencijali, održivi razvoj i proizvodnja hrane“, 14-15 novembar, 2013, Tuzla,
Bosna i Hercegovina, str. 46.
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (M61=1,5):
Уводно предавање на скупу националног значаја штампано у целини (Р64=1,5)
29. Dragan Cvetković, Jelena Zvezdanović, Sanja Milenković, Jelena Stanojević, Dejan
Marković: „Fotoaktivni biljni pigmenti – ingredienti u fotoprotektivnim farmaceutskokozmetičkim formulacijama“, VI simpozijum „Promocija zaštite od sunca kao doprinos
javnom zdravlju“, Medicinski fakultet u Nišu, 02.06.2012.
6
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу (M62=1):
30. Ljiljana Stanojević, Biljana Stanković, Vesna Nikolić, Milorad Cakić, Dragan Cvetković,
Dušica Ilić, Ana Tačić: „Antioxidant activity of aqueous extract from dill seeds (Anethum
graveolens L.) obtained by ultrasonic extraction“, Četvrti kongres o dijetetskim
suplementima sa međunarodnim učešćem - Suplementacija zasnovana na dokazima, 2425. oktobar 2013. Beograd, Srbija, Eds: Nenad Dikić, Brižita Đorđević p. 129.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63=0,5)
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини (Р65=0,5):
31. Dragan Cvetković, Dejan Marković: "Efekat UV-zračenja na antioksidaciono ponašanje
karotenoida u prisustvu lecitina kao mete zaštite", XLV savetovanje Srpskog hemijskog
društva, Novi Sad, 25. i 26. januar 2007, Eds: B. Abramović, S. Kevrešan & A.
Dekanski, p. 118-121.
32. Jelena Zvezdanovic, Dragan Cvetkovic, Dejan Markovic: "Bleaching hlorofila a i b i
ukupnih karotenoida pomoću UV-A zračenja u pigmentnom ekstraktu: VIS analiza",
XLVI savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 21. februar 2008, Eds: B.
Jovanović, Đ. Janaćković & A. Dekanski, p. 95-98.
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64=0,2):
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу (Р73=0,2):
33. Dragan Cvetković & Dragana Cvetković: „Photochemistry and scavenging capacity of
carotenoids (carotenes and xanthophylls) under the influence of UV-light“, 6th
Symposium „Novel Technologies and Economic Development“, Leskovac, October, 21 22, 2005, Book of Abstracts, Ed. M. Stanković, pp. 40.
34. Dragana Cvetković & Dragan Cvetković: „Photochemistry of flavonoids, quercetin and
rutin: influence of different media, pH and light sources“, 6th Symposium „Novel
Technologies and Economic Development“, Leskovac, October, 21 - 22, 2005, Book of
Abstracts, Ed. M. Stanković, pp. 38.
35. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „UV-effects on antioxidant capacities of selected
carotenoids in the presence of lecithin as a protection target“, 7th Symposium „Novel
Technologies and Economic Development“, Leskovac, October, 19 - 20, 2007, Book of
Abstracts, Ed. M. Stanković, pp. 101.
36. Dragan Cvetković & Dejan Marković: „Scannning electron microscopy (SEM) of
liposomes made of different source of row materials“, 8th Symposium „Novel
Technologies and Economic Development“, Leskovac, October, 23 - 24, 2009, Book of
Abstracts, Ed. M. Stanković, pp. 96.
7
37. Ljiljana Stanojević, Mihajlo Stanković, Dragan Cvetković, Vesna Nikolić, Ljubiša
Nikolić, Dušica Ilić: „The antioxidant activity of methanol extracts of the nettle (Urtica
dioica L.) leaves and roots“, 9th Symposium „Novel Technologies and Economic
Development“, Leskovac, October, 21 - 22, 2011, Book of Abstracts, Ed. M. Stanković,
pp. 51.
38. Lidija Milenković, Zoran Ilić, M. Đurovka, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković: „The
effects of the modificaton of light quality by color shade nets on lycopene and β-carotene
content of tomato fruits“ 9th Symposium „Novel Technologies and Economic
Development“, Leskovac, October, 21 - 22, 2011, Book of Abstracts, Ed. M. Stanković,
pp. 65.
39. Dragan Cvetković, Ljiljana Stanojević, Tatjana Kundaković, Saša Zlatković, Goran
Nikolić: „Antioxidant activity of a new generation phyto-gel“, 9th Symposium „Novel
Technologies and Economic Development“, Leskovac, October, 21 - 22, 2011, Book of
Abstracts, Ed. M. Stanković, pp. 81.
40. Jelena Stanojević, Jelena Zvezdanović, Dragan Cvetković, Dejan Marković: „The
degradation of quercetin and rutin in the solution induced by UV-irradiation“, 9th
Symposium „Novel Technologies and Economic Development“, Leskovac, October, 21 22, 2011, Book of Abstracts, Ed. M. Stanković, pp. 86.
41. Dragan Cvetković, Jelena Stanojević, Ljiljana Stanojević, Zoran Ilić, Ljubomir Šunić:
„The determination of the β-carotene content in carrot root using HPLC method“ 10th
Symposium „Novel Technologies and Economic Development“, Leskovac, October, 22
and 23, 2013, Book of Abstracts, Ed. M. Lazić, p. 103.
Техничка и развојна решења - Нови технолошки поступак (М83=4):
Техничка решења - Нови производ или технологија (Р31=4):
42. Dragan Cvetković i Dejan Marković: „SEM – POSTUPAK ZA KARAKTERIZACIJU
LIPOZOMA“, Ev. br. 06/323, Tehnološki fakultet, Leskovac, 30. 03. 2009. god.
43. Dragan Cvetković i Dejan Marković: „LABORATORIJSKI TEHNOLOŠKI
POSTUPAK ZA PRODUKCIJU LIPOZOMA IZ RAZLIČITIH FOSFOLIPIDNIH
SIROVINA METODOM TANKOG FILMA I METODOM MEŠANJA“, Ev. br. 06/327,
Tehnološki fakultet, Leskovac, 30. 03. 2009. god.
44. Dragan Cvetković i Dejan Marković: „LABORATORIJSKI TEHNOLOŠKI
POSTUPAK ZA INKORPORACIJU KAROTENOIDA UNUTAR LIPOZOMA“, Ev. br.
06/457, Tehnološki fakultet, Leskovac, 25. 03. 2010. god.
45. Dragan Cvetković i Dejan Marković: „METODA ZA PRAĆENJE PRISUSTVA
KAROTENOIDA UNUTAR
LIPOZOMA ELEKTRON-PARAMAGNETNOM
REZONANCOM (EPR)“, Ev. br. 06/458, Tehnološki fakultet, Leskovac, 25. 03. 2010.
god.
8
46. Dragan Cvetković, Dejan Marković “LABORATORIJSKI TEHNOLOŠKI POSTUPAK
ZA DOKAZIVANJE PRISUSTVA KAROTENIDA UNUTAR LIPOZOMA
REZONANTNOM RAMANSKOM SPEKTROSKOPIJOM” Ev. br. 06/20841,
Tehnološki fakultet, Leskovac, 26. 12. 2011. god.
47. Jelena Zvezdannović, Dragan Cvetković, Dejan Marković „ISPITIVANJE LIPIDNE
PEROKSIDACIJE U RASTVORIMA LIPIDA KORIŠĆENJEM HIDROFILNOG AZOINICIJATORA“, Ev. br. 06/2177, Tehnološki fakultet, Leskovac, 27. 12. 2012. god.
48. Dragan Cvetković, Milorad Cakić: „LABORATORIJSKI TEHNOLOŠKI POSTUPAK
ZA INKORPORACIJU KAROTENOIDA UNUTAR LIPOZOMA I DOKAZIVANJE
NJIHOVOG PRISUSTVA INFRACRVENOM SPEKTROSKOPIJOM”, Ev. br.
06/2367, Tehnološki fakultet, Leskovac, 20.12.2013. god.
Техничка и развојна решења – Нова метода (M85=2):
Техничка решења –Нова метода (Р33=2):
49. Jelena Stanojević, Ljiljana Stanojević, Dragan Cvetković: „IDENTIFIKACIJA
BIOAKTIVNIH KOMPONENTI U EKSTRAKTU LISTA KOPRIVA (Urtica dioica)
ELEKTROSPREJ-JONIZACIONOM MASENOM SPEKTROMETRIJOM“ Ev. br. 062362/1, Tehnološki fakultet, Leskovac, 20.12.2013. god
50. Dragan Cvetković, Ljiljana Stanojević, Dejan Marković i Mihajlo Stanković „HPLC
METODA ODREĐIVANJA KONCENTRACIJE -KAROTENA U EKSTRAKTU
KORENA ŠARGAREPE” Ev. br. 06/2176, Tehnološki fakultet, Leskovac, 27. 12. 2012.
god.
51. Dragan Cvetković, Dejan Marković, Ljiljana Stanojević i Mihajlo Stanković: „HPLC
METODA ODREĐIVANJA KONCENTRACIJE LIKOPENA I -KAROTENA U
EKSTRAKTIMA PARADAJZA“, Ev. br. 06/2248, Tehnološki fakultet, Leskovac, 28.
12. 2010. god.
Учешће у реализацији пројеката (Р303=0,5)
Некатегорисано помоћу М коефицијената:
1. „Развој процеса, опреме и технологија за производњу и стандардизацију
биоактивних супстанци за фармацеутску и козметичку индустрију“, бр.
МНТ.2.11.0029.Б (01.01.2002. - 31.12.2004.).
2. „Развој технологије и производа за фармацеутско-козметичку индустрију“
Министарство науке и заштите животне средине, Ев.бр. ТР-6708Б,
(01.01.2005 - 31.12.2007.).
3. „Разрада формулација и технологија фармацеутско-козметичких
производа на бази липозома, микросфера и инклузионих комплекса“
9
Министарство науке Републике србије, Ев. бр. 19048, (01. 04. 2008. - 31. 03.
2010).
4. „Биљни и синтетски биоактивни производи новије генерације”, бр. ТР
34012, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (20112014.).
5. „Folding and Stability of Phycobilisome Proteins“ у реализацији Института за
биологију и технологију, Saclay, Francuska (Institute of Biology and
Technology of Saclay) и Технолошког факултета, Лесковац.
6. „Contribution of chemical quenching of singlet oxygen to pro- and antioxidant
activity of carotenoids“ у реализацији Факултета за биохемију, биофизику и
биотехнологију Универзитета у Кракову, Пољска (Faculty of Biochemistry,
Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University of Krakow, Poland) и
Технолошког факултета у Лесковцу.
Рецензија радова у научним часописима:
Advanced Technologies, Manucript no: AD-TECH-12/2-12
Advanced Technologies, Manucript no: AD-TECH-12/1-8
Advanced Technologies, Manucript no: AD-TECH-13/1-9
Цитираност научних радова без аутоцитата (Web of Science):
 Irreversible UV-induced quercetin and rutin degradation in solution studied by UV
spectrophotometry and HPLC chromatography
Zvezdanovic Jelena B, Stanojevic Jelena S, Markovic Dejan Z, Cvetkovic Dragan J
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2012), vol. 77 br. 3, str. 297312
 Effect of adding elderberry juice concentrate on the quality attributes, polyphenol
contents and antioxidant activity of three fibre-enriched pastas
By: Sun-Waterhouse, Dongxiao; Jin, David; Waterhouse, Geoffrey I. N.
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 54 Issue: 1 Pages: 781-789
Published: NOV 2013
 Co-extrusion encapsulation of canola oil with alginate: Effect of quercetin addition to oil
core and pectin addition to alginate shell on oil stability
By: Wang, Wei; Waterhouse, Geoffrey I. N.; Sun-Waterhouse, Dongxiao
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, Volume: 54 Issue: 1 Pages: 837-851
Published: NOV 2013
 Quercetin oxidation by horseradish peroxidase: the effect of UV-B irradiation
By: Savic, Sasa R.; Stanojevic, Jelena S.; Markovic, Dejan Z.; et al.
HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 67 Issue: 3 Pages: 411-418 Published: MAYJUN 2013
10
 Benzophenone Suppression of Quercetin Antioxidant Activity towards Lipids under UVB Irradiation Regime: Detection by HPLC Chromatography
By: Stanojevic, Jelena S.; Markovic, Dejan Z.; Zvezdanovic, Jelena B.
JOURNAL OF CHEMISTRY, Article Number: 761675 Published: 2013
 Cleaning validation method for residual estimation of amc and rutin on surface of
pharmaceutical manufacturing equipment with swab sampling technique by using HPLC
UV method,
Lakka, N.S., Reddamoni, S.Y., Prasad, V., Sivakumar, K., International Journal of
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Volume 6, Issue 1, 2014, Pages 409-414
 Photoprotection of natural flavonoids
Saewan, N., Jimtaisong, A.
Journal of Applied Pharmaceutical Science
Volume 3, Issue 9, September 2013, Pages 129-141
 UV-induced change in the antioxidant activity of quercetin toward benzophenoneinitiated lipid peroxidation
Zvezdanovic Jelena B, Markovic Dejan Z, Cvetkovic Dragan J, Stanojevic Jelena
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2012), vol. 77 br. 11, str.
1571-1588
 Benzophenone suppression of quercetin antioxidant activity towards lipids under UV-B
irradiation regime: Detection by HPLC chromatography
Stanojević, J.S., Marković, D.Z., Zvezdanović, J.B.
Journal of Chemistry 2013, Article number 761675
 Comparative spectroscopic studies on liposomes containing chlorophyll a and
chlorophyllide a
Milenkovic, S.M., Bǎrbînţǎ-Pǎtraşcu, M.E., Baranga, G., Markovic, D.Z.,Ţugulea, L.
General Physiology and Biophysics Volume 32, Issue 4, 2013, Pages 559-567
 Beta-carotene suppression of benzophenone-sensitized lipid peroxidation in hexane
through additional chain-breaking activities
Cvetkovic Dragan J, Markovic Dejan Z
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, (2011), vol. 80 br. 1, str. 76-84
 Medium optimization using mathematical statistics for production of β-Carotene by
Blakeslea trispora and fermenting process regulation
Yan, Z., Wang, C., Lin, J., Cai, J.
Food Science and Biotechnology, Volume 22, Issue 6, 2013, Pages 1667-1673
11
 Benzophenone suppression of quercetin antioxidant activity towards lipids under UV-B
irradiation regime: Detection by HPLC chromatography
Stanojević, J.S., Marković, D.Z., Zvezdanović, J.B.
Journal of Chemistry 2013, Article number 761675
 Enhanced antioxidant and protective activities on retinal ganglion cells of carotenoidsoverexpressing transgenic carrot
Yoon, K.D., Kang, S.-N., Bae, J.-Y., Lee, H.-S., Kwak, S.-S., Jang, I., Kim, I.-S., Lee,
C.H., Bae, J.M., Lee, S.W., Ahn, M.-J.
Current Drug Targets, Volume 14, Issue 9, 2013, Pages 999-1005
 Inhibition of Lipid Peroxidation by Extract and Fractions of Dendrobium Sonia
‘Red Bom’
Shafazila T. S., Pat M. Lee, Lee Kong Hung
2011 2nd International Conference on Biotechnology and Food Science
IPCBEE vol.7 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore
 In vitro Total Antioxidant and Radical Scavenging Activities of Organic Extracts from
Leaves, Stem and Inflorescence of Cannabis sativa L.
NADEEM, IRAM; KHAN, ASAD ULLAH; ASGHAR, MUHAMMAD NADEEM;
ASHFAQ, MUHAMMAD; SHAHID, SAMMIA; AHMED, DILDAR
Asian Journal of Chemistry 2012, Vol. 24 Issue 11, p5067-5072. 6p.
 In Vitro Oxidative Damage Induced in Livers, Hearts and Kidneys of Rat Treated with
Water Extract (Leachate) from Municipal Battery Recycling Site: Evidence as
Environmental Pollution and Tissue Damage.
Akintunde J. Kehinde, Ganiyu Oboh
Journal of Clinical & Experimental Pathology, 2012, doi:10.4172/2161-0681.1000129
 Effects of continuous UV-irradiation on the antioxidant activities of quercetin and
rutin in solution in the presence of lecithin as the protective target
Cvetkovic Dragan J, Markovic Dejan Z, Cvetkovic Dragana , Radovanovic Blaga C,
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2011), vol. 76 br. 7, str. 973985
 Comparative spectroscopic studies on liposomes containing chlorophyll a and
chlorophyllide a
Milenkovic, S.M., Bǎrbînţǎ-Pǎtraşcu, M.E., Baranga, G., Markovic, D.Z., Ţugulea, L.
General Physiology and Biophysics Volume 32, Issue 4, 2013, Pages 559-567
 Green tea and pomegranate hull extracts as additives for biodiesel
Nivetha, S., Vetha Roy, D
Current Science Volume 105, Issue 10, 25 November 2013, Pages 1346-1347
12
 Benzophenone suppression of quercetin antioxidant activity towards lipids under UV-B
irradiation regime: Detection by HPLC chromatography
Stanojević, J.S., Marković, D.Z., Zvezdanović, J.B.
Journal of Chemistry 2013, Article number 761675
 Quercetin oxidation by horseradish peroxidase: the effect of UV-B irradiation
By: Savic, Sasa R.; Stanojevic, Jelena S.; Markovic, Dejan Z.; et al.
HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 67 Issue: 3 Pages: 411-418 Published: MAYJUN 2013
 UV-induced changes in antioxidant capacities of selected carotenoids toward
lecithin in aqueous solution
Cvetkovic Dragan J, Markovic Dejan Z
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, (2008), vol. 77 br. 1 , str. 34 -41.
 Micronutrient composition and quality characteristics of tomato (Lycopersicon
esculentum) from conventional and organic production
Ilic, Z.S., Kapoulas, N., Milenkovic, L
Indian Journal of Agricultural Sciences , Volume 83, Issue 6, June 2013, Pages 651-655.
 Comparing intraspecific responses of 12 winter wheat cultivars to different doses of
ultraviolet-B radiation
Lv, Z., Zhang, X., Liu, L., Guo, Y., Fan, Y., Yang, X., Li, Y., Zhang, W.
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Volume 119, 5 February 2013,
Pages 1-8.
 Minor components and oxidative stability of cold-pressed oil from rapeseed cultivars in
China
Yang, M., Zheng, C., Zhou, Q., Huang, F., Liu, C., Wang, H.
Journal of Food Composition and Analysis, Volume 29, Issue 1, February 2013, Pages 19.
 Enriched antioxidant activity of pear juice by supplementation with oregano and wild
thyme extracts
Miron, T.L., Dima, S.
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology ,
Volume 36, Issue 2, 2012, Pages 81-91.
 Antioxidant properties of β-carotene isomers and their role in photosystems: Insights
from Ab initio simulations
Cerezo, J., Zúñiga, J., Bastida, A., Requena, A., Cerón-Carrasco, J.P., Eriksson, L.A.
Journal of Physical Chemistry A, Volume 116, Issue 13, 5 April 2012, Pages 3498-3506.
13
 Composition of carotenoids in tomato fruits as affected by moderate UV-B radiation
before harvest
Pérez, C.P., Ulrichs, C., Huyskens-Keil, S., Schreiner, M., Krumbein, A., Schwarz,
D., Kläring, H.-P.
Acta Horticulturae , Volume 821, 2009, Pages 217-221.
 UV-effects on antioxidant activity of selected carotenoids in the presence of lecithin
estimated by DPPH test
Cvetkovic Dragan J, Markovic Dejan Z
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2008), vol. 73 br. 11, str.
1051-1061.
 An effcient method for extracting lutein from Indian medicinal plant Commelina
benghalensis. A comparative study on solvents efficiency
Vatsala, T.M., Rekha, R.
Indian Journal of Science and Technology, Volume 6, Issue 2, February 2013, Pages 2531.
 Colloidal astaxanthin: Preparation, characterisation and bioavailability evaluation
Anarjan, N., Tan, C.P., Nehdi, I.A., Ling, T.C.
Food Chemistry, Volume 135, Issue 3, 1 December 2012, Pages 1303-1309.
 Stability of carotenoids toward UV-irradiation in hexane solution
Cvetkovic Dragan J, Markovic Dejan Z
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, (2008), vol. 73 br. 1, str. 15-27
 Quality assessment of commercial paprikas
Velázquez, R., Hernández, A., Martín, A., Aranda, E., Gallardo, G., Bartolomé,
T., Córdoba, M.G.
International Journal of Food Science and Technology, Volume 49, Issue 3, March 2014,
Pages 830-839.
 Cis carotenoids: Colorful molecules and free radical quenchers
Hernandez-Marin, E., Galano, A., Martínez, A.
Journal of Physical Chemistry B, Volume 117, Issue 15, 18 April 2013, Pages 40504061.
 Stability of lycopene in cv. saladette tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) stored
under different conditions
Galicia, R.M., Verde, R., Ponce, E., González, R.O., Saucedo, C., Guerrero, I.
Revista Mexicana de Ingeniera Qumica, Volume 7, Issue 3, December 2008, Pages 253262.
 Effects of the modification of light intensity by color shade nets on yield and quality
of tomato fruits.
14
Ilic Zoran S, Milenkovic Lidija, Stanojevic Ljiljana P, Cvetkovic Dragan J, Fallik
Elazar
SCIENTIA HORTICULTURAE, (2012), vol. 139 br., str. 90-95.
 Effects of climatic control on tomato yield and nutritional quality in Mediterranean
screenhouse
Leyva, R., Constán-Aguilar, C., Blasco, B., Sánchez-Rodríguez, E., Romero, L., Soriano,
T., Ruíz, J.M
Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume 94, Issue 1, 15 January 2014,
Pages 63-70.
 Photoselective netting: An overview of the concept, r and d and practical implementation
in agriculture
Shahak, Y.
Acta Horticulturae , Volume 1015, 5 January 2014, Pages 155-162
 Influence of photo-selective netting on fruit quality parameters and bioactive compounds
in selected tomato cultivars
Tinyane, P.P., Sivakumar, D., Soundy, P.
Scientia Horticulturae , Volume 161, 4 September 2013, Pages 340-349
 Environmental modification inside photoselective shadehouses
Arthurs, S.P., Stamps, R.H., Giglia, F.F
HortScience, Volume 48, Issue 8, 2013, Pages 975-979
 Influence of shading net on polyphenol profile and radical scavenging activity in different
varieties of black currant berries
Šavikin, K., Mikulič-Petkovšek, M., Djordjević, B., Zdunić, G., Janković, T., Djurović,
D., Veberič, R
Scientia Horticulturae , Volume 160, 7 August 2013, Pages 20-28
 Bell pepper (Capsicum annum L.) crop as affected by Shade level: Microenvironment,
plant growth, leaf gas exchange, and leaf mineral nutrient concentration.
Díaz-Pérez, J.C
HortScience, Volume 48, Issue 2, February 2013, Pages 175-182
 GROWTH OF TOMATO SEEDLINGS WITH DIFFERENT SHADE NETS
da Silva, CR; Vasconcelos, CD; da Silva, VJ; de Sousa, LB; Sanches, MC
BIOSCIENCE JOURNAL, Volume: 29, Issue: 5, Pages: 1415-1420, Supplement: 1,
2013.
 A Characterization of Content, Composition and Antioxidant Capacity of Phenolic
Compounds in Celery Roots
Nikolic Nada C, Cvetkovic Dragan J, Todorovic Zoran B
ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, (2011), vol. 23 br. 2, str. 214-219
15
 Optimization of microwave-assisted extraction and characterization of phenolic
compounds in cherry laurel (Prunus laurocerasus) leaves
Karabegović, I.T., Stojičević, S.S., Veličković, D.T., Nikolić, N.Č., Lazić, M.L
Separation and Purification Technology, Volume 120, 2013, Pages 429-436
 Evaluation of the effects of thermal treatments on color, polyphenol stability, enzyme
activities and antioxidant capacities of innovative pasty celeriac (Apium graveolens L.
var. rapaceum (Mill.) DC.) products
Kaiser, A., Hartmann, K.I., Kammerer, D.R., Carle, R
European Food Research and Technology, Volume 237, Issue 3, September 2013, Pages
353-365
 Antioxidant activity, the content of total phenols and flavonoids in the ethanol extracts of
mentha longifolia (L.) hudson dried by the use of different techniques
Stanisavljević, D.M., Stojičević, S.S., Dordević, S.M., Zlatković, B.P., Veličković,
D.T., Karabegović, I.T., Lazić, M.L
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
Volume 18, Issue 3, 2012, Pages 411-420
2.2.
Анализа радова
Према објављеним радовима, научно-истраживачки и стручни рад др Драгана
Цветковића је из области хемије (хемија природних органских једињења, фотобиохемија)
и хемијских технологија (технологија природних органских једињења).
Рад (1), магистарска теза кандидата, се једном својом половином бави чистом
интеракцијом каротеноида са UV-зрачењем, у најпростијем могућем систему, раствору
хексана. Коришћене су лампе које покривају сва три опсега UV-зрачења (UV-C, UV-B, и
UV-А), док су од каротеноида коришћена два каротена (β-каротен и ликопен) и два
ксантофила (лутеин и неоксантин) са циљем да се детектовани bleaching (фотодеструкција
- обезбојавање) каротеноида доведе у везу са њиховом хемијском структуром. У другој
половини рада праћен је ефекат UV-зрачења на промену (смањење) антиоксидантног
капацитета изабраних каротеноида, при чему се тај капацитет мери у односу на
инхибицију UV-индукованог процеса липидне (пер)оксидације сојиног лецитина, који се
додаје у систем са каротеноидима. Овај ефекат је детектован и израчунат на основу три
независна аналитичка метода (тест Конјуговани диени, TBA-MDA тест и DPPH тест).
Закључено је да брзина bleaching-а каротеноида и брзина промене њихове антиоксидантне
функције под утицајем UV-зрачења пре свега зависе од енергетског инпута коришћених
UV-фотона, док испитивани процеси (bleaching каротеноида и промена њихове
антиоксидантне функције под утицајем UV-зрачења) следe кинетику псеудо-првог реда,
што практично значи да наведени процеси, у кинетичком смислу, зависе једино од
концентрације самих каротеноида. Резултати антиоксидативних тестова показују да је
антиоксидативна улога испитиваних каротеноида маргиналног значаја у високо
неуређеним системима какав је хомоген раствор. Такође, структурне карактеристике
16
испитиваних каротеноида (циклизација и присуство кисеоника у структури) утичу на
брзину bleaching-а и промену њихове антиоксидативне функције под утицајем UVзрачења.
Рад (2), докторска дисертација кандидата, се у свом првом делу бави испитивањем
антиоксидационе активности каротеноида, и њене евентуалне промене под дејством
континуалног UV-озрачивања у раствору n-хексана, а у односу на присутне фосфолипиде
као мету заштите. У циљу ближег разоткривања механизма антиоксидационог деловања
каротеноида у раствор је уведен бензофенон, високо селективан фотосензибилизатор, који
контролисано и селективно иницира ланчану реакцију липидне пероксидације под
утицајем UV-зрачења Механизам и степен контроле, односnо редукције UV-индуковане
липидне (пер)оксидације различитих смеша фосфолида у раствору n-хексана праћен је
тестом „Конјугованих диена“. У другом делу рада праћена је антиоксидациона активност
каротеноида у липозомима, високо уређеном моделу биомембрана, при чему је акценат
стављен на концентрациони ефекат (однос концентрација каротеноиди/липиди). Липидна
пероксидација је и овај пут иницирана UV-зрачењем из сва три подопсега, а сама
антиоксидациона активност је праћена TBA-MDA тестом. Коришћеним спектроскопским
техникама (EPR, RRS, FTIR, CD-спектроскопија и флуоресцентна спектроскопија)
успешно је доказано присуство каротеноида унутар припремљених липозома различите
ламеларности и величине. Резултати антиоксидационог теста „Конјуговани диени“ у
раствору показују да је антиоксидациона функција испитиваних каротена (β-каротена и
ликопена) и њихова појачана деградација у присуству фотосензибилизатора бензофенона
под утицајем континуалног UV-озрачивања последица њихове директне реакције са
створеним радикалима у систему, тј. њихове chain-breaking активности. С друге стране,
резултати антиоксидационог TBA-MDA теста каротеноида инкорпорисаних уnутар
липозома, где је липидна пероксидација опет иницирана континуалним UV-озрачивањем,
показују да коришћени каротеноиди (β-каротен, лутеин и ликопен) у овако високо
уређеном систему често показују и прооксидациону активност. Јасно антиоксидационо
деловање каротеноида је примећено само при одређеном (тачно дефинисаном) односу
концентрација каротеноиди/липиди у систему липозома. Сугерисано је да каротеноиди
делују прооксидационо највероватније механизмом настајања и распада адуката
каротеноида са створеним радикалима у систему, и/или мање вероватним механизмом
стварања каротеноид-катјон радикала.
У раду (3) кандидат се бави сумирањем резултата истраживања о корелацији
концентрације каротеноида у организму и смањења ризика настајања различитих
хроничних обољења. Ово поглавље објашњава антиоксидационо деловање каротеноида у
организму, али са посебним освртом на истраживања спроведена у моделима биолошких
мембрана (липозома пре свега) које се изузетно често користе у ове сврхе у последње
време. Чињеница да механизам антиоксидационог деловања каротеноида у сложеним
системима још увек није до детаља разјашњен захтева употребу модела биомембрана ради
неопходног упрошћавања биосистема. У поглављу је дат осврт и на релативно често
прооксидационо деловање каротеноида које у последње време све више привлачи пажњу
истраживача. Анти/прооксидационо понашање каротеноида је у овом поглављу
разматрано у светлу настајања, развоја и сузбијања низа различитих болести као што су
болести срца, остеопороза, болести очију, малигна обољења коже, простате, бешике,
дигестивног тракта итд.
17
У раду (4) је испитивана антиоксидациона улога четири изабрана каротеноида (два
каротена, β-каротена и ликопена, и два ксантофила, лутеина и неоксантина) у односу на
UV-индуковану липидну пероксидацију лецитина у воденом раствору. Антиоксидациона
улога каротеноида је испитивана TBA тестом. TBA тест се базира на мерењу апсорбанце
комплекса који формира малондиалдехид, секундарни производ пероксидације липида, са
тиобарбитурном киселином, на 532 nm. Доказано је да антиоксидациона улога изабраних
каротеноида у великој мери зависи од енергије упадних UV-фотона. Такође, структурне
карактеристике изабраних каротеноида не могу бити занемарене у њиховој
антиоксидационој активности. Доказана је минорна улога каротеноида у спречавању UVиндуковане липидне пероксидације лецитина у (неуређеном) воденом сиситему.
У раду (5) је проверавана антиоксидативна улога β-каротена у односу на UVинуковану липидну пероксидацију две различите смеше фосфолипида, у хексанском
раствору, у присуству и одсуству одабраног фотосензибилизатора – бензофенона (BZP).
Коришћене смеше имају различит масно-киселински састав са највећим садржајем
фосфатидилхолина у себи. Резултати показују да β-каротен подлеже фотодеструкцији
која је зависна од енергије упадних UV-фотона и много јаче изражена у присуству BZP.
Додатни bleaching β-каротена је синхронизован са антиоксидативном улогом β-каротена у
присуству BZP, односно са његовом способношћу да прекине ланчану реакцију липидне
пероксидације.
У раду (6) и саопштењима (38 и 41) испитиван је утицај употребе заштитних
обојених мрежа на укупни принос и састав парадајза гајеном у јужној Србији. Коришћене
су мреже беж, црвене, плаве и црне боје са различитим степеном затамњења. Закључено је
да мреже беж и црвене боје са 40% затамњења значајно повећавају укупни принос
парадајза. Промена интензитета светлости под којом је парадајз гајен утиче и на
биосентезу ликопена и β-каротена, тако да је принос ликопена значајно повећан у
парадајзу гајеном испод црвених мрежа, док је садржај β-каротена био нижи.
У ревијском раду (7), као и у предавању (20), дат је преглед спектроскопских
метода за проучавање степена инкорпорисаности, као и положаја и организације
каротеноида унутар липозома као једног од најчешће коришћеног модела биомембрана.
Дискутована је примена електронске апсорпционе, емисионе, Раманске, резонантне
Раманске и електронске парамагнетне резонантне спектроскопије у светлу молекуларне
организације каротеноида унутар липозома. Анализирана је и могућност проучавања
трансфера енергије (oд побуђених хлорофила ка каротеноидима) унутар липозома као
потенцијално моћне методе за доказивање присуства каротеноида унутар липозома. Један
од закључака у раду јесте да су структурне карактеристике самих каротеноида од
круцијалног значаја за степен њиховог инкорпорисања.
У раду (8) су испитивана једињења типа 2-амино-5-алкилиденетиазол-4-он као
обећавајући тип једињења за употребу у медицинској хемији и анализи медикамената.
Анализирано је 30 различитих 2-амино-5-алкилиденетиазол-4-он једињења у погледу
антиоксидационе активности у погледу спречавања процеса липидне пероксидације.
Неколико од испитиваних једињења је показало значајну антиоксидациону активност, а
најактивнија је била 5-бензилиден-2-морфолинотиазол-4(5H)-он која највероватније
сузбија липидну пероксидацију механизмом електрон трансфера.
У раду (9) проучавана је антиоксидациона улога 4 изабрана каротеноида у смеши
са лецитинским липидима у хексану која је изложена дејству ултравиолетног зрачења из
три различита опсега (UV-А, UV-B и UV-C). Два каротена (β-каротен и ликопен) и два
18
ксантофила (лутеин и неоксантин) су коришћена да контролишу процес липидне
пероксидације, генерисан дејством UV-зрачења, "хватањем" слободних радикала
укључених у овај процес. Резултати показују да док каротеноиди подлежу базичној,
структурно-зависној деструкцији (обезбојавању), која је врло зависна од енергије упадних
UV-фотона, њихов допринос очекиваном сузбијању пероксидације лецитина је од
маргиналног значаја, не премашујући 20 %. Ово маргинално антиоксидантно понашање
каротеноида приписано је неуређеном раствору хексана у коме је "хватање" слободних
радикала од стране каротеноида слабо ефикасно.
У раду (10) је испитивана стабилност четири изабрана каротеноида (два каротена и
два ксантофила) према ултраљубичастом зрачењу из три различита опсега (UV-А, UV-B и
UV-C). Каротеноиди подлежу деструкцији, тј. обезбојавању путем вероватног слободнорадикалског механизма који се може описати кинетиком 1.реда. Константе брзине
обезбојавања су врло зависне од енергије упадних UV-фотона и, мада не на конзистентан
начин, од хемијских структура испитиваних једињења. Кад су у питању два испитивана
ксантофила, могућа улога кисеоника у њиховом обезбојавању не може бити негирана.
У раду (11) је испитиван утицај UV-зрачења на антиоксидационо понашање три
изабрана каротеноида (β-каротена, ликопена и лутеина) у присуству липидне смеше
(лецитина). Антиоксидациона активност испитиваних каротеноида је праћена DPPH
тестом. Још једном је показано да енергија упадних UV-фотона игра главну улогу у
промени антиоксидационе активности испитиваних каротеноида.
У раду (12) је испитиван утицај UV-зрачења из три подопсега (UV-А, UV-B и UVC) на aнтиоксидационо понашање два изабрана флавоноида (кверцетин и рутин) у
метанолним и воденим растворима. Флавоноиди подлежу фото-деградацији следећи
кинетику првог реда, а круцијалну улогу игра енергија упадних UV-фотона. Промена
антиоксидативне активности флавоноида под утицајем UV-зрачења је праћена TBA-MDA
тестом, а као мета заштите је коришћен сојин лецитин. Иако је енергетски инпут упадних
UV-фотона од одлучујућег значаја за промену антиоксидативне активности флавоноида у
раствору, утицај структурних карактеристика флавоноида не може бити занемарен.
У раду (13) је одређиван састав и садржај фенолних компонената у корену целера,
као и антиоксидативна активност ових компонената преко DPPH теста. Идентификоване
су 24 компоненте HPLC анализом, а најзаступљеније су генкванин-гликозид, кемферолгликозид и кверцетин-гликозид. Вредност ЕC50 се креће у опсегу од 2,41 до 3,14 mg ml-1, а
садржај фенолних компонената у опсегу 265,44 до 368,51 µmol хлорогене киселине по
граму сувог екстракта.
У раду (14) и саопштењу (40) анализиране су саме промене на кверцетину и
рутину, тј. иреверзибилна деградација кверцетина и рутина, растворених у метанолу и
води, индукована континуалним UV-озрачивањем из две подобласти, UV-А и UV-B.
Деградација оба флавоноида је повезана са UV-индукованим формирањем деградационих
продуката: оба процеса прате кинетику првог реда. Константе брзина и деградације
флавоноида и формирања продуката у оба растварача су зависне од енергије упадних UVфотона. Деградација кверцетина, рутина и морина у метанолу под утицајем UV-зрачења
анализирана је и у раду (19), док су продукти њихове деградације праћени HPLC
анализом.
Деградација као и промена антиоксидативне активности кверцетина у присуству
две различите смеше фосфолипида у метанолу, у условима континуалног UV озрачивања
из три различита под-опсега, UV-А, UV-B и UV-C, и то, у присуству и одсуству изабраног
19
UV–апсорбујућег фотосензибилизатора, бензофенона, презентована је у раду (15).
Кверцетин служи да контролише процес липидне пероксидације инициране UV-зрачењем,
апсорпцијом дела упадне UV светлости, и/или „сакупљањем“ том приликом створених
слободних радикала. Резултати показују да кверцетин подлеже иреверзибилној
деструкцији индукованој UV-зрачењем која веома зависи од енергије упадних UV-фотона,
при чему је више изражена у присуству бензофенона. Истовремено, кверцетин показује
ефекат сузбијања процеса липидне пероксидације у UV-озраченим смешама фосфолипида
у оба случаја – у одсуству или присуству бензофенона (више или мање ефикасно,
респективно). У смешама фосфолипида озрачиваних UV-C зрачењем, фотосензитивна
функција бензофенона је знатно редукована као последица његове снажне апсорпције у
истом UV-C опсегу спектра, утичући тако на мању антиоксидативну активност преосталог
кверцетина.
У раду (16) је проверавана антиоксидациона активност ликопена у присуству две
различите смеше фосфолипида у раствору хексана где је липидна пероксидација
иницирана UV-зрачењем из сва три подопсега. Ликопен делује као антиоксиданс
сузбијањем липидних радикала који су генерисани UV-зрачењем, а у присуству
фотосензибилизатора, бензофенона. Доказано је да ликопен подлеже UV-идукованој
фотодеструкцији која зависи од енергије упадних фотона, а нарочито у присуству
бензофенона, услед његове појачане антиоксидационе активности у присуству веће
количине створених липидних радикала.
Рад (17) и саопштењa (23 и 27) се баве проблематиком утицаја услова складиштења
шаргарепе након бербе на промену масе, састава β-каротена и витамина C, које су праћене
током 160 дана складиштења на хладном и додатних 20 дана складиштења на 20°C. Током
складиштења долази до губитка масе и до 33%, а губитак β-каротена је у опсегу 7,8 до
46,9% зависно од услова складиштења и предтретмана.
У раду (18) је серијом експеримената развијена и оптимизирана нова метода у
одређивању критичнe мицеларнe концентрацијe сојиног лецитина, мерењем
диференцијалног индекса преламања светлости помоћу диференцијалног рефрактометра
Brice-Phoenix BP-2000-V, имајући у виду да су фосфолипиди, односно лецитин као смеша
фосфолипида, изузетно погодни за прављење модела биолошких мембрана. Мерења су
вршена на температури 25˚C и таласној дужини 546 nm, у опсегу концентрација воденог
раствора лецитина 0,0002 - 0,02 mol/dm3. При калибрационој константи рефрактометра (k
= 1,01 × 10-3) одређена је критична мицеларна концентрација од 0,014 mol/dm3, односно
11 g/dm3 (за средњу молеkулсkу масу лецитина 780 g/mol), при којој у испитиваном
систему лецитин-вода долази до формирања првих мањих агрегата (везикула) kоје су
битне за прављење модела биолошких мембрана и носача биоактивних супстанци у
организму.
У раду (21) је проучавана антиоксидациона активност два каротена (β-каротена и
ликопена) у спречавању UV-индуковане пероксидације лецитина помоћу TBA теста који
се базира на праћењу апсорбанце комплекса TBA-MDA (тиобарбитурна киселина –
малондиалдехид) на 532 nm. Антиоксидациона активност оба каротеноида у многоме
зависи од енергије упадних UV-фотона.
У раду (22) је праћена антиоксидациона активност β-каротена у присуству
комерцијалне смеше фосфолипида (Pro Lipo-Duo) која служи као основа за продукцију
липозома у козметичкој индустрији. Промена антиоксидативне активности је проучавана
као последица озрачивања UV-светлошћу из сва три подопсега (UV-А, UV-B и UV-C).
20
Липидна пероксидација је иницирана UV-зрачењем у присуству или одсуству изабраног
фотосензибилизатора (BZP) и праћена преко промене апсорбанце липида на 234 nm
(конјуговани диени). Резултати показују да β-каротен подлеже структурној
фотодеструкцији, која је јако зависна од енергије упадних UV-фотона, што је посебно
изражено у присуству бензофенона.
У радовима (24 и 25) је проучавана ефекат UV-зрачења на антиоксидациону улогу
биљних фотосинтетских пигмената, каротеноида (каротена и ксантофила). Зрачење је
вршено како у раствору (хексан) тако и у систему са липидном смешом (лецитином). У
оба случаја је доказана деструкција пигмената под утицајем UV-зрачења. Степен фотолизе
пигмената зависи од врсте упадних UV-фотона (UV-А, UV-B и UV-C). Способност
каротеноида да неутралишу слободне радикале праћена је преко DPPH теста, док је
антиоксидациона улога каротеноида праћена преко TBA теста.
У раду (26) је праћен одговор изабраних флавоноида (кверцетина и рутина) на
продужено дејство UV-зрачења у три подобласти у метанолу, као и у систему где је
присутна липидна компонента као мета заштите. Иницирање липидне пероксидације је
вршено UV-зрачењем у присуству и у одсуству фотосензибилизатора (бензофенон).
Доказано је да круцијалну улогу за фотостабилност флавоноида игра 3-ОH група:
флавоноиди који имају ову групу су мање резистентни на UV-зрачење. Антиоксидативна
активност флавоноида, која је овде праћена тестом конјугованих диена, зависи од енергије
упадних UV-фотона, али не зависи јако од разлике у њиховој структури.
У раду (28) испитиван је састав водених екстраката листа два различита типа јагоде
LC-MS техником. У екстрактима је идентификован низ фенолних једињења која су
позната као јаки антиоксиданси (рутин и хлорогена киселина пре свега), тако да је дат
акценат на потенцијалну употребу чајева од листа јагоде као богатог извора природних
антиоксиданаса.
Предавање (29) се бави инкорпорацијом фотоактивних биљних пигмената унутар
липозома, а у циљу добијања основе за производњу фотопротективних фармацеутскокозметичких препарата. Коришћени су каротеноиди, хлорофили и флавоноиди од
пигмената и различити типови фосфолипида као сировине за продукцију носача –
липозома.
Предавање (30) анализира водене екстракте семена мирођије добијене
ултразвучном екстракцијом на собној температури. Антиоксиданта активност екстраката
испитивана је DPPH и FRAP методом, укупан садржај фенола и флавоноида је такође
одређен. Добијени резултати показују да екстракт семена мирођије представља
потенцијално јак природни извор антиоксиданаса.
У раду (31) испитивана је антиоксидациона активност четири изабрана
каротеноида (два каротена, β-каротена и ликопена и два ксантофила, лутеина и
неоксантина) TBA-MDA тестом. TBA-MDA тест се базира на мерењу апсорбанце
комплекса, који настаје реакцијом малондиалдехида и тиобарбитурне киселине, на 532
nm. UV-зрачење утиче на антиоксидационо понашање испитиваних каротеноида. Велики
енергетски инпут коришћених UV-фотона игра одлучујућу улогу у промени
антиоксидантне активности одабраних каротеноида под дејством UV-зрачења. Резултати
испитивања указују на маргинални допринос испитиваних каротеноида у сузбијању
липидне пероксидације лецитина која је иницирана UV-зрачењем. Структурне
карактеристике одабраних каротеноида утичу на њихову антиоксидациону активност.
21
У раду (32) испитивана је осетљивост фотосинтетских пигмената хлорофил а и б и
каротеноида на дејство UV-зрачења. Стабилност пигмената према дејству UV-А зрачења
праћена је у дезорганизованом систему, пигментном екстракту (in vitro). Кинетика
oбезбојавања ових пигмената је првог реда. Најмању стабилност према UV-А зрачењу
показује хлорофил а, стабилнији су каротеноиди, а најстабилнији је хлорофил б, који је
стабилнији и у високо ораганизованим фотосинтетским системима, у фотосинтетским
органелама. Разлог за најмању стабилност хлорофила а може бити одсуство прерасподеле
енергије између каротеноида и хлорофила у оваквим дезорганизованим системима.
У раду (33) је проучаван утицај UV-светлости на антиоксидантну и жаштитну
улогу биљних фотосинтетских пигмената, каротеноида (каротена и ксантофила). Зрачење
је извршено у хексану као растварачу. Уочено је, у свим експериментима, да долази до
веће деструкције пигмената при дужем озрачивању; међутим, степен фотолизе зависи и од
коришћене врсте UV-светлости. Зрачење је вршено помоћу UV-А (350 nm), UV-B (300
nm) и UV-C светлости (254 nm), у хомогеном раствору чистих пигмената. Способност
хватања слободних радикала од стране пигмената је одређивана помоћу 2,2-дифенил-1пикрилхидризил (DPPH) колориметарског теста на 517 nm.
У раду (34) је проучавана фото-оксидација или фотоиндуковано молекулско
прегруписавање флавоноида (рутина и кверцетина), под утицајем физичко-хемијских
карактеристика растварача и типа UV-зрачења. Кверцетин и рутин нису изабрани
случајно: они се битно разликују у погледу фотостабилности, реактивности и
антиоксидативног понашања. У свим експериментима је примећена повећана деструкција
пигмената са дужим временом зрачења; али степен фотолизе зависи и од врсте примењене
UV-светлости. Такође, зрачење је извршено у различитим растварачима (вода, метанол и
фосфатни пуфер pH 7 и pH 3), са сва три типа UV-светлости.
У раду (35) испитивана је антиоксидациона активност четири изабрана
каротеноида (два каротена, β-каротена и ликопена и два ксантофила, лутеина и
неоксантина) DPPH тестом, али у присуству липидне смеше (лецитина) као мете заштите.
Наведени DPPH тест се базира на мерењу смањења апсорбанце слободног DPPH радикала
на 517 nm. UV-зрачење утиче на антиоксидационо понашање испитиваних каротеноида.
Велики енергетски инпут коришћених UV-фотона игра одлучујућу улогу у промени
антиоксидантне активности одабраних каротеноида под дејством UV-зрачења. Структурне
карактеристике одабраних каротеноида утичу на њихову антиоксидациону активност.
У раду (36) је развијена и описана метода за фиксирање и снимање липозома
скенирајућом електронском микроскопијом (SEM). Коришћена су 4 типа фосфолипидних
сировина које у свом саствау имају највећи проценат фосфатидил холина. Липозоми су
продуковани методом танког филма и методом мешања.
Рад (37) даје резултате испитивања антиоксидационе активности екстраката
добијених из листа и корена коприве, применом DPPH и H2O2 теста. Биљни материјал је
екстрахован 48 сати метанолом на собној температури и одређен је садржај укупних
екстрактивних материја. Садржај укупних фенолних једињења одређен је применом FolinCiocalteu методе (на 765 nm) а садржај флавоноида спектрофотометријски применом AlCl3
(на 415 nm). У екстракту листа одређен је садржај хлорофила а и б (на 644 и 662 nm),
спектрофотометријски. У екстрактима је одређен висок садржај фенола и флавоноида.
Екстракт листа показао је већу антиоксидациону активност у односу на екстракт корена.
Резултати показују да се екстракти корена и листа коприве могу користити као природни
антиоксиданс и могући додатак храни.
22
У раду (39) је испитивана антиоксидациона активност фитогела нове генерације.
Добијени резултати показују да формулисани фитогел представља извор природних
антиоксиданаса, са могућом применом у фармацеутско-козметичкој индустрији. Гел
представља формулацију са пропилен-гликолним екстрактима гавеза, раставића, хајдучке
траве, кантариона и Na-уснината. Применом DPPH теста одређена је антиоксидативна
активност свих испитиваних екстраката, Na-уснината и гела. Применом
спектрофотометријских метода одређен је садржај укупних фенола и флавоноида у
екстрактима и формулисаном гелу.
У развојним и техничким решењима (42 – 48) су развијане методе за продукцију
липозома од различитих сировина и различитим методама, њихову карактеризацију,
инкорпорацију каротеноида унутар липозома и доказивање присуства каротеноида унутар
наведених везикула. Док су у новим методама (49 – 51) разрађене методе за
идентификацију и одређивање концентрације биокативних компоненти у екстрактима
коприве (49), корена шаргарепе (50) и парадајза (51).
2.3.
Оцена педагошког рада кандидата
Способност за наставни рад
Драган Цветковић је као стипендиста-магистрант Министарства за науку и
технолошки развој, ангажован на извођењу вежби из предмета Физичка хемија, Хемија и
технологија тензида, Контрола квалитета фармацеутских производа 2004 - 2008. годинe.
Изабран у звање асистента 2008. године на предметима Физичка хемија, Колоидна
хемија и Инструментална анализа, на Технолошком факултету у Лесковцу. Овај посао
обавља и данас.
На Анкетама спроведеним на Технолошком факултету у Лесковцу, Драган
Цветковић је увек оцењиван средњом оценом већом од 4,85 на предметима Физичка
хемија, Инструментална анализа и Колоидна хемија, и окарактерисан најпозитивнијим
коментарима. У Извештају студентског рангирања 65 факултета са територије Србије, које
је спроведено 2012. године међу 2839 студената, Драган Цветковић је оцењен као асистент
који је најпозитивније утицао на студенте Технолошког факултета у Лесковцу.
Остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка
Др Драган Цветковић је учествовао у изради већег броја дипломских радова који су
реализовани на Технолошком факултету у Лесковцу, али и на Природно-математичком
факултету у Нишу у оквиру сарадње ове две институције. Такође, више пута је помагао у
изради радова средњошколаца за такмичења и рад у Петници.
Ангажованост у научним пројектима
Кандидат, др Драган Цветковић је учесник већег броја националних пројеката који
су реализовани на Технолошком факултету у Лесковцу, али и у сарадњи Факултета са
страним институцијама - Института за биологију и технологију, Saclay, Francuska (Institute
23
of Biology and Technology of Saclay) – у оквиру међудржавног програма сарадње са
Француском, „Павле Савић“, и Факултета за биохемију, биофизику и биотехнологију
Универзитета у Кракову, Пољска (Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology,
Jagiellonian University of Krakow, Poland). Кандидат је више пута боравио на наведеним
институтима у циљу израде докторске дисертације и реализације пројеката, док је израда
пројекта са партнерима из Пољске у току, тако да кандидат још увек активно посећује овај
Универзитет. Такође, кандидат има успешну сарадњу са истраживачима са
Пољопривредног факултета из Косовске Митровице (Лешак).
Ангажованост у раду Факултета
Као стипендиста-магистрант Министарства за науку и технолошки развој, др
Драган Цветковић био је ангажован на извођењу вежби из предмета Физичка хемија,
Хемија и технологија тензида, Контрола квалитета фармацеутских производа.
Изабран у звање асистента 2008. године на предметима Физичка хемија, Колоидна
хемија и Инструментална анализа, на Технолошком факултету у Лесковцу.
Учествовао у активностима око акредитације и евалуације Факултета, активно
учествује у организацији и спровођењу промоције Факултета дужи низ година, а члан је и
Савета Технолошког факултета.
Преглед елемената доприноса академској и широј заједници
Др Драган Цветковић је дао допринос академској и широј заједници на следећи начин:
- ангажовањем на извођењу рачунских и лабораторијских вежби,
- објављивањем научних радова у часописима међународног и националног значаја,
- учешћем на скуповима међународног и националног значаја,
- учешћем на скуповима међународног и националног значаја у својству предавача
- објављивљњем поглавља у књизи међународног значаја,
- рецензирањем радова за часописе националног значаја,
- активним учешћем у реализацији већег броја националних и међународних пројеката
3.
МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА
Кандидат др Драган Цветковић испуњава Законом прописане услове за избор у
звање доцент за ужу научну област Хемија и Хемијске технологије, јер:
1) Има научни степен доктора наука
2) Биран је у звање асистента за ужу научну област Физичко-хемијске науке (за предмете
Физичка хемија, Инструментална анализа и Колоидна хемија), који припада истој
научној области
3) Поседује способност за наставни рад
4) Има већи број објављених научних радова у научним часописима или зборницима са
рецензијом, и то: 3 рада у врхунским међународним часописима, 2 рада водећим
часописима међународног значаја, 9 радова у међународним часописима и један рад у
часописима националног значаја
24
5) Има већи број радова саопштених на скуповима међународног и националног значаја:
2 предавања по позиву са међународног скупа штампана у изводу, једно предавање по
позиву са скупа националног значаја штампано у целини, једно предавање по позиву
са скупа националног значаја штампано у изводу, 3 рада штампана у целини и 5
радова штампаних у изводу на међународним научним скуповима, 2 рада штампана у
целини и 9 радова штампана у изводу на националним научним скуповима
6) Аутор је 3 развијенe новe методe и 7 лабораторијских технолошких поступака са
практичном применом
7) Aутoр je jeдног поглавља у књизи међународног значаја
8) Учествовао је на скуповима националног и међународног значаја као предавач
9) Учествовао је у реализацији четири научно-истраживачка пројекта Министарства
Републике Србије и два међународна пројекта
10) Био је рецензент радова у научним часописима
12) Радове које је објавио цитирани су најмање 39 пута у водећим часописима
међународног значаја и часописима међународног значаја.
Др Драган Цветковић испуњава услове за избор у звање доцент који су прописани
Законом о високом образовању и Ближим критеријумима за избор у звања наставника у
пољу техничко-технолошких наука Универзитета у Нишу. Оцењујући резултате рада у
складу са Ближим критеријумима за избор у звања наставника у пољу техничкотехнолошких наука Универзитета у Нишу, кандидат има збирни коефицијент
компетентности 126,8 (табела 1 у додатку) од којих је 107,5 из категорија Р10-60 и Р200
(потребно 4), односно 63 на основу радова са SCI листе (потребно 3), што је далеко изнад
услова за избор кандидата за доцента прописаних чланом 24.
Табела 1
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА КОМПЕТЕНТНОСТИ др Драгана Цветковића
25
на основу Ближих критеријума за избор наставника у пољу техничко-технолошких
наука Универзитета у Нишу
Врста индикатора
Ознака
Коефицијент
Број
радова
Збирни
коефицијент
Поглавље у књизи
Р21
Р51а
5
8
1
3
5
24
Р51б
5
2
10
Р52
3
9
27
Р62
2
1
2
Р54
1
3
3
Р72
0,5
5
2,5
Р65
0,5
2
1
Р73
0,2
9
1,8
Р71
1,5
2
3
Р64
1,5
1
1,5
Р31
Р303
Р33
Р82
Р81
4
0,5
2
3
6
7
6
3
1
1
28
3
6
3
6
126,8
107,5
63
Рад у истакнутом водећем
часопису међународног значаја
Рад у водећем часопису
међународног значаја
Рад у часопису међународног
значаја
Рад у часопису националног
значаја
Рад саопштен на скупу
међународног значаја штампан
у целини
Рад саопштен на скупу
међународног значаја штампан
у изводу
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан у
целини
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан у
изводу
Пленарно предавање на скупу
међународног значаја
штампано у изводу
Уводно предавање на скупу
националног значаја штампано
у целини
Техничка решења - Нови
производ или технологија
Учешће у реализацији пројеката
Техничка решења –Нова метода
Одбрањена магистарска теза
Одбрањена докторска
дисертација
УКУПНО
Укупно из категорије Р10-60 и Р200
У радовима са SCI листе
Табела 2
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА КОМПЕТЕНТНОСТИ др Драгана Цветковића
према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
26
научноистраживачких резултата истраживача
Врста индикатора
Поглавље у књизи, истакнутој
монографији међународног
значаја
Рад у врхунском међународном
часопису
Рад у истакнутом
међународном часопису
Рад у часопису међународног
значаја
Рад у часопису националног
значаја
Саопштење са међународног
скупа штампано у целини
Саопштење са међународног
скупа штампано у изводу
Саопштење са скупа
националног значаја штампано
у целини
Саопштење са скупа
националног значаја штампано
у изводу
Предавање по позиву са
међународног скупа штампано
у изводу
Предавање по позиву са скупа
националног значаја штампано
у целини
Предавање по позиву са скупа
националног значаја штампано
у изводу
Техничка и развојна решења Нови технолошки поступак
Техничка и развојна решења –
Нова метода
Одбрањен магистарски рад
Одбрањена докторска
дисертација
Ознака
Коефицијент
Број
радова
Збирни
коефицијент
М13
6
1
6
М21
8
3
24
М22
5
2
10
М23
3
9
27
М52
2
1
2
М33
1
3
3
М34
0,5
5
2,5
М63
0,5
2
1
М64
0,2
9
1,8
М32
1,5
2
3
М61
1,5
1
1,5
М62
1
1
1
М83
4
7
28
М85
М72
М71
2
3
6
3
1
1
6
3
6
125,8
63
УКУПНО
У радовима са SCI листе
др ДАРКО Х. АНЂЕЛКОВИЋ
1.1 ОПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА
ЛИЧНИ ПОДАЦИ
27
Дарко
Анђелковић
Хранислав
19.10.1966. (Ниш, Србија)
Природно-математички факултет, Ниш
Вишеградска 33, 18000 Ниш, Србија
Адреса становања: Станоја Главаша 80, 18000 Ниш
Телефон, кућа: 018/305-440; 018/590-165
Мобилни телефон: 062/802-93-59; 063/10-66-031
E-mail:
[email protected]
Име:
Презиме:
Име оца:
Датум рођења:
Посао:
ОБРАЗОВАЊЕ
Лабораторијски
техничар за
хемију
Гимназија
"Светозар Марковић" – Ниш
1985
добитник Вукове дипломе
Дипломирани
хемичар
Филозофски факултет – Ниш
1994
просечна оцена на редовним
студијама 9,19
Универзитет у Нишу
(Природно-математички
факултет)
2012
просечна оцена на
докторским студијама 9,88
Доктор наукахемијске науке
2.1 ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА
Институт за социолошка истраживања при
Филозофском факултету, Пројекат "Болести и
здравље школске деце", радни однос на одређено
време (2×12 месеци)
Истраживач
1995 – 1996
ЈКП Naissus (ЈКП за водовод и канализацију),
радни однос на неодређено време
Сарадник директора
1997 – 2001
ЈКП Naissus, радни однос на неодређено време
Инжењер
инвестиција
квалитета воде
од јуна 2001
ЈКП Naissus, радни однос на неодређено време
Технички директор
од маја 2005
ЈКП Naissus, радни однос на неодређено време
Старији хемичар
аналитичар
ЈКП Naissus, радни однос на неодређено време
Технолог
изворишта
Природно-математички факултет, Ниш, радни
однос на одређено време
Истраживач
сарадник
од августа 2009
од децембра
2011
од 01.11.2013
ИСТРАЖИВАЧКА ЗВАЊА
28
Фебруара 2012. године изабран у истраживачко звање – Истраживач сарадник, на
Природно-математичком факултету у Нишу, на период од три године, са могућношћу
реизбора.
У току је поступак избора у научно звање – Научни сарадник (Природно математичке
науке – Хемија – Хемија Животне средине). Септембра 2013. год Комисија НН Већа
ПМФ-а у Нишу је дала позитивно мишљење и упутила у даљу процедуру предлог за избор
у звање Научни сарадник.
НАУЧНИ РАД И ПУБЛИКАЦИЈЕ
Објавио 9 радова у часописима са рецензијом, од којих је 6 радова са SCI/Е листе и преко
10 радова саопштених на међународним скуповима. Рецензент више научних радова и
стручних публикација по позиву ELSEVIER и других издавача.
Научна област: Праћење квалитета воде са хигијенско-санитарног и еколошког аспекта.
Технологија пијаћих и отпадних вода. Физичко-хемијски процеси у водама,
карактеризација и изоловање хуминских супстанци. Органске материје природних вода.
Комплексирање штетних метала природним органским конституентима земљишта и вода.
Испитивање ксенобиотика и полутаната у храни, води и еколошким матриксима.
Научна међууниверзитетска сарадња: Од 2008 укључен у програм међууниверзитетске
сарадње између Универзитета у Нишу и Универзитета „Пјер и Марија Кири“ у Паризу
(UPMC Pierre et Marie Curie University, Paris, France –Institut Parisien de Chimie
Moléculaire) UMR-CNRS 7201 у домену развоја и примене аналитичких метода Масене
Спектрометрије у фундаменталним и примењеним областима (индустријски полутанти,
пестициди).
АНГАЖОВАНОСТ НА ПРОЈЕКТИМА
1. Istraživač na Projektu bilateralne naučne saradnje Minstarstva prosvete i nauke
Republike Srbije i CNRS „Heavy Metals Geochemical Modeling and Speciation in
Groundwater and Soil using Soft Ionization Mass Spectrometry“za 2011 – 2012.
2. Koordinator na projektima za vodosnabdevanje, kanalisanje i prečišćavanje otpadnih
voda, realizovanih kroz saradnju sa: (i) Međunarodnim komitet Crvenog krsta, (ii)
SCD/SDR – Švajcarska, (iii) COOPI – Italia, (iv) Francuskom Agencijom za obnovu
AFD, (v) KfW – om Nemačka, (vi) Evropskom bankom za obnovu i razvoj – EBRD
i(vii) Evropskom Investicionom Bankom – EIB itd..
3. Saradnja sa Italijanskim partnerima u međuregionalnom projektu (Niš, Srbija – Puglia,
Emilia Romana, Basilicata, Veneto) „Definisanje optimalne teritorije vodosanbdevanja
ATO Niš Srbija“ ICE510275.
4. Koordinacija projektinh aktivnosti sa Ministarstvom za ekologiju Italije i Aquedotto
Pugliese (Bari) i konsultantskim kućama S.A.Q. S.r.l. i I.A. ING S.r.l. na razradi
Institutional Framework, Water Directives & Policies u domenu zakonske regulative i
politike i strategije vosnabdevanja i kanalisanja.
5. Angažovanje na projektu „Danube – Black Sea Region: Sustainable Environmental
Objectives on eutrofication and nutritent control“ (evropska koordinaciona tela DABLAS
i ICPDR, Austria).
29
6. Koordinator saradnje JKP Naissus i Grada Niša sa Nemačkom ambasadom u
Beogradu, BerlinWasser Intern., Hydro-comp Enterprises Greece, Setec (Austria), Fideco
(Beograd) u projektu „Rehabilitation of Urban Water Supply and Sewage Systems in
Novi Sad, Niš, Kragujevac and Belgrade Phase (I, II & III) BMZ ID 2002 70 165,
(„Demand Management Study“, „Implementation of Institutional Support Pogramme“,
EDAMS Network management software) itd.
7. Menadžer ispred JKP Naissus i Grada Niša u saradnji sa Europian Agency for
Reconstruction – Europe Aid/12108/D/SV/YU Preparation of a Sewerage & Wastewater
Strategic Master Plan for the Southern Morava Region and Tender Documents for the
Construction of a „Model“ WWTP 5000 PE (2007-8) u asocijaciji sa konzorcijumom
COWI (Danmark) & Witteveen+Boss (Holland).
8. Saradnja sa USAID agencijom na investicionim projektima i na edukativnom planu
(Municipal Capacity Building & Planning, 2008 – 2009).
9. Koordinator ispred Grada Niša i JKP Naissus na definisanju i realizaciji ekološkog
projekta P.R.I.M.A. integrated project – MRAIN subproject (Monitoring and
rehabilitation of polluted areas destined to supply of Drinking Water for the Town of
Niš), sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine Italije, FORMEZ regione Basilicata,
ARPA Puglia, 2007 – 2009
10.
Rukovodilac i odgovorno lice Projektnog tima ispred Grada Niša i JKP Naissus za
realizaciju Feasibility Study for Niš WWTP & Sewage Collectors u saradnji sa Švedskim
Ministarstvom inostranih poslova i partnerskim konsulstanstkim kućama SEK Advisory
Services, SWECO (Sweden), 2008 – 2009.
11.
Istraživač saradnik na Projektu Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
RS TR31060 Proizvodnja novih prehrambenih proizvoda za rizične populacije, bazirana
na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi markera zdravstvenog rizika pri konzumaciji
mleka 2013 – 2014 (stepen angažovanja: puno radno vreme sa 12 istraživač-meseci).
АНГАЖОВАНОСТ У НАСТАВИ
Ангажован за извођење наставе у школској 2011/2012 на Природно-математичком
факултету, Катедра за индустријску и примењену хемију, на предмету Хемија вода и
отпадних вода (Дипломске академске студије).
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Корисник стипендије Владе Француске за научни боравак у Француској 2011. године, у
области примене Масене спектрометрије за контролу присуства канцерогених супстанци
(фталата) у храни и води за пиће.
Корисник стипендије CNRS – France током 2012 за боравак на Пројекту и стручном
усавршавању на Универзитету UPMC, Paris VI
ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ ДРУШТВИМА И ТЕЛИМА
1. Српско хемијско друштво
2. Међународно друштво за хуминске супстанце (International Humic Substances
Society)
30
3. Невладина организација Еколошко друштво "BeauGreen" – Ниш (Координатор
Секције за квалитет пијаће и отпадне воде)
4. Удружење за технологију вода и санитарно инжењерство, Београд
5. Члан Савета за развој Града Ниша у домену инфрастуктуре и менаџмента вода
(2009)
6. Члан Скупштинског одбора Града Ниша за заштиту животне средине (2005 – 2008)
7. Учесник и координатор групе за развој Градског ГИС система уз подршку
партнерских институција из Словеније (2007 – 2009)
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
Различите друштвене функције у протеклом периоду (одборник Скупштине града Ниша,
Председник Управног одбора Јавне установе Дом културе у Нишу, члан Управног одбора
Јавне установе Нишки културни центар, члан Комисије Града Ниша за заштиту животне
средине и одрживи развој) итд..
Активно коришћење енглеског језика, добро познавање рада са неким софтверским
пакетима на PC рачунару (WINDOWS, МS Word, Access, Excel итд.).
Војна обавеза – регулисана (1985 – 1986).
Возачка дозвола – Б категорија.
До сада нисам долазио у сукоб са законом, нисам осуђиван, нити се против мене води
истражни поступак.
НАГРАДЕ
Прво место на Савезном такмичењу „Науку младима“ из Хемије у Скопљу 1981. године,
прво место на републичком такмичењу „Науку младима“ у Лозници 1983. године (Савезно
такмичење те године није одржано), и друге награде.
Квалификација за Међународну Олимпијаду хемичара у Франкфурту 1983, као један од
четворо кандидата са подручја тадашње Југославије (нисам учествовао на Олимпијади
због материјалних тешкоћа организатора из Југославије).
Библиографија
Дарко Х. Анђелковић
Рад у истакнутом међународном часопису (M22=5):
Рад у водећем часопису међународног значаја (Р51б=5):
1. T. Andjelkovic, J. Perovic, M. Purenovic, S. Blagojevic, R. Nikolic, D.
Andjelkovic, A. Bojic (2006) Spectroscopic and Potentiometric Studies on
Derivatized Natural Humic Acid, Analytical Sciences 22, p. 1553-1558. (IF = 1.589)
Рад у часопису међународног значаја (M23=3):
31
Рад у часопису међународног значаја (Р52=3):
2. T. Andjelkovic, J. Perovic, M. Purenovic, S. Blagojevic, R. Nikolic, D.
Andjelkovic, A. Bojic (2006) A direct potentiometric titration study of the
dissociation of the humic acid with selectively blocked functional groups, Ecletica
Quimica 31 (3), p. 39-46. (IF = 0.085)
3. Tatjana Anđelković, Ružica Nikolić, Aleksandar Bojić, Darko Anđelković, Goran
Nikolić, Binding of cadmium to soil humic acid as a function of carboxyl group
content, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 29(2), p.
215–224 (2010). (IF = 0,2)
4. Darko H. Andjelković, Tatjana D. Andjelković, Ružica S. Nikolić, Milovan M.
Purenović, Srdjan D. Blagojević, Aleksandar Lj. Bojić and Milica M. Ristić (2012)
Leaching of chromium from chromium contaminated soil – speciation study and
geochemical modeling, J. Serb. Chem. Soc. 77 (1),p. 119–129
5. Ivana Kostić, Tatjana Anđelković, Ružica Nikolić, Aleksandar Bojić, Milovan
Purenović, Srđan Blagojević and Darko Anđelković, Copper(II) and lead(II)
complexation by humic acid and humic-like ligands,J. Serb. Chem. Soc. 76 (9),
2011, p. 1325–1336 (IF 0.725)
6. Darko H. Anđelković, Ružica S. Nikolić, Dejan Z. Marković, Tatjana D.
Anđelković, Gordana M. Kocić, Zoran B. Todorović And Aleksandar Lj. Bojić,
Chromium interaction with O-donor humic-like ligands using electrosprayionization mass spectrometry, J. Serb. Chem. Soc. (2013) Vol. 78, No. 1, p. 137–154
(doi: 10.2298/JSC120320071A).
7. Jelena B. Zvezdanović, Sanja M. Petrović, Dejan Z. Marković, Tatjana D.
Andjelković and Darko H. Andjelković, Electrospray ionization mass spectrometry
combined with the ultra high performance liquid chromatography in the analysis of
in vitro formation of chlorophyll complexes with copper and zinc, J. Serb. Chem.
Soc. 79 (in press) (doi:10.2298/JSC130918009Z)
Рад у водећем часопису националног значаја (М51 = 2):
Рад у водећем часопису националног значаја (Р61 = 2):
8. Tatjana Anđelković, Jelica Perović, Srđan Blagojević, Milovan Purenović, Ružica
Nikolić, Aleksandar Bojić, Darko Anđelković (2006) Acidity of humic acid related
to its oxygen-containing functional groups,Bulletin of the Chemists and
Technologists of Macedonia 25(2), p. 131-137. ISSN: 0350-0136
9. T. Anđelković, D. Anđelković, J. Perović, M. Purenović, P. Polić, Decrease of
oxygen interference on humic acid structure alteration during isolation, Facta
Universitatis – Physics, Chemistry and Technology, 2(3), 2001, p. 163-171
32
10. T. Anđelković, J. Perović, M. Purenović, D. Anđelković, Destabilization and
aggregation of aqueous humic acids solution by metal ions, Facta Universitatis –
Physics, Chemistry and Technology, 3(1), 2004, p. 91-97.
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33=1)
Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (Р54=1):
11. Blaga Stojčeva Radovanović, Darko Anđelković, UV/VIS ponašanje nekih
potencijalno farmakološki aktivnih hidrazin Schiff-ovih baza, Savetovanje
fizikohemičara, Beograd, Zbornik radova,str. 1996
12. M. Purenović, T. Anđelković, D. Anđelković, J. Perović, Lj. Ilić, J. Ursić-Janković,
The Study of Interaction between Soil Humic Acid and Cadmium by Gel Permeabile
Chromatography, Physical Chemistry 2000, Beograd, 2000. Proceedings p. 602-604
13. T. Anđelković, D. Anđelković, J. Perović, M. Purenović, Nephelometric
measurements of humic acids cation-enhanced aggregation, II Regional Symposium
“Chemistry and the Environment”, Kruševac, Serbia and Montenegro, 2003.
Proceedings p. 73-74
14. D. Milojkovic, T. Andjelkovic, R. Nikolic, I. Kostic, T. Cvetkovic, D. Pavlović, D.
Andjelkovic, ESI-MS and UV/VIS characterization of Chromium(III)-2,2´bipyridine interaction, Physical Chemistry 2012, Beograd, 2012. Proceedings p.
701-703
15. I.Kostić, T. Anđelković, D. Milojković, T. Cvetković, D. Pavlović, D. Anđelković,
Analysis of copper-salicylic acid complexes by ESI-MS, Physical Chemistry 2012,
Beograd, 2012. Proceedings p. 698-700
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63=0,5):
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини (Р65=0,5):
16. M. Purenović, J. Perović, T. Anđelković, D. Anđelković i P. Polić, Određivanje
stabilnosti kompleksa Cd – huminska kiselina jonoizmenjivačkom metodom, IV
Jugoslovenski simpozijum "Hemija i zaštita životne sredine", Zrenjanin, 2001.
Proceedings p. 154-156
17. T. Anđelković, A. Bojić, D. Anđelković (2010) Pesticidi u kontekstu održivog
razvoja, 2. Konferencija “Održivi razvoj i klimatske promene”, Zbornik radova,
207-212
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (M34=0,5):
Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу (Р72=0,5):
18. Blaga Stojčeva Radovanović, Goran Petrović, Darko Anđelković, Synthesis and IR
Spectral Characteristics of some N-hydroxymethylizatine Schiff bases, 35th IUPAC
Congress, Istanbul, Turkey, 1995, Book of Abstacts, p. 321
33
19. M. Purenović, J. Perović, T. Anđelković, D. Anđelković, P. Polić, FT-IR
characterisation of terrestrial humic acids isolated under condition of decreased
oxygen level, 3rd International Conference of the Chemical Societies of the SouthEastern European Countries, Romania, 2002, Proceedings, p. 355
20. T. Andjelkovic, J. Perovic, M. Purenovic, S. Blagojevic, D. Andjelkovic,
Complexation properties of esterified soil humic acid, 22nd International Meeting
on Organic Geochemistry, Sevilla, Spain, 2005, Book of Abstracts, p. 1003-1004.
21. T. Andjelkovic, J. Perovic, R. Nikolic, S. Blagojevic, D. Andjelkovic, A. Bojic,
Binding of lead to humic acid related to its carboxyl and phenol groups contents,
23rd International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG), Torquay, United
Kingdom, 2007, Book of Abstracts, p. 775-776.
22. T. Andjelkovic, J. Perovic, R. Nikolic, M. Purenovic, D. Andjelkovic, A. Bojic,
Humic polyelectrolyte complexing capacity determination by ion-selective electrode
potentiometry, 1st Regional Symposium on Electrochemistry, Rovinj, Croatia, 2008,
Book of Abstracts, p. 334-336.
23. T. Andjelkovic, J. Perovic, R. Nikolic, M. Purenovic, D. Andjelkovic, A. Bojic,
Comparison of the Stability Constants of Cd(II) and Pb(II)-Humate complexes, 5th
Symposium Chemistry and Environmental Protection, Tara, Serbia, 2008, Book of
Abstracts, p. 104-105.
24. Ivana Kostić, Tatjana Anđelković, Ružica Nikolić, Milovan Purenović, Aleksandar
Bojić, Darko Anđelković, Jelena Mitrović, Cu(II) complexation with humic acid
and humic-like ligands studied by Schubert’s method, 25th International Meeting on
Organic Geochemistry (IMOG), Interlaken, Switzerland, Book of Abstracts, 2011,
p. 292.
25. Ivana Kostić, Tatjana Anđelković, Ružica Nikolić, Milovan Purenović, Aleksandar
Bojić, Darko Anđelković, Miljana Radović, Stability of Cu(II) and Pb(II) salycilate
complexes determined by modified Schubert’s method, 25th International Meeting
on Organic Geochemistry (IMOG), Interlaken, Switzerland, Book of Abstracts,
2011, p. 293.
26. T. Anđelković, D. Anđelković, R. Nikolić, D. Milojković, I. Kostić, T. Cvetković,
G. Kocić,ESI-MS Investigation of Interaction between Chromium(III) and Benzoic,
Salicylic and Phthalic Acids as oxidative stress markers(ESI-MS ispitivanje
interakcije hroma(III) i benzoeve, salicilne i ftalne kiseline kao markera
oksidativnog stresa), 6th Symposium Chemistry and Environmental Protection –
EnviroChem, Vršac, Serbia, 2013, Book of Abstracts, p. 192-193.
27. T. Anđelković, D. Anđelković, I. Kostić, R. Nikolić, D. Milojković, T. Cvetković,
D. Pavlović, Investigation of interaction of lead(II) with salicylic acid as oxidative
stress compound by ESI-MS, 6th Symposium Chemistry and Environmental
Protection – EnviroChem, Vršac, Serbia, 2013, Book of Abstracts, p. 194-195
34
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64=0,2)
Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу (Р73=0,2):
28. Goran Petrović, Blaga Stojčeva Radovanović, Darko Anđelković, Ispitivanje
inhibitorskog efekta nekih N-hidroksimetilizatin Schiff-ovih baza na koroziju gvožđa
u rastvoru sumporne kiseline, XXXVI Savetovanje srpskog hemijskog društva,
Beograd, 1994, Zbornik radova, str. 217.
29. Blaga Stojčeva Radovanović, Goran Petrović, Darko Anđelković, FT IC
spektroskopska karakterizacija nekih N-hidroksimetilizatin hidrazona, XXXVII
Savetovanje srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 1995.
30. J. Perović, M. Purenović, P. Polić, T. Anđelković, D. Anđelković, Modifikacija
standardne metode izolovanja huminske kiseline iz zemljišta, 39. Savetovanje Srpskog
hemijskog društva, Beograd, 1999, Zbornik radova, str. 264
2.1.2 Анализа радова
У раду (1) потенциометријски и FT-IR спектроскопијом испитивана изолована и
комерцијална хуминска киселина које су естерификоване метанол'тионилом и
ацетиловане са анхидридом сирћетне киселине. Резултати добијени FT-IR
спектроскопијом и потенциометријом показују да метанол-тионил процедура је
селективна, специфична и ефикасна метода за блокирање карбоксилних група. Фенол
групе не могу бити идентификоване методом ацетилације због мале селективности ове
методе.
У раду (2) потенциометријском титрацијом комерцијалне и изоловане хуминске
киселине одређене су концентрације њених карбокслиних и фенолних група. Резултати
Инфрацрвене спектроскопије, садржај киселих група и средње вредности pK вредности
потврђују селективност коришћене естерификационе методе.
У раду (3) је испитивано везивање Cd(II) за хуминску киселину при pH 6,5 и 0,1
mol dm-3 KNO3 потенциометриском титрацијом применом јон селективне електроде за
кадмијум. Утицај карбоксилних група на катјон-хуминске интеракције је испитиван
селективним блокирањем карбоксилних група естерификацијом са тионил-хлоридом и
метанолом. Естерификација ових група је потврђена инфрацрвеном анализом.
У раду (4) аутори су пратили дистрибуцију хрома између земљишта и
инфилтрационих вода. Природни процес перколирања кишнице кроз земљиште је
симулиран у лабораторијским условима помоћу екстракције и излуживања у колони.
Миграција хрома у земљишту је праћена у зависности од нивоа загађења земљишта
хромом, садржаја органске материје земљиштаи киселости кишнице. Хром(III) и хром(VI)
су одређени спектрофотометријски помоћу дифенилкарбазида у киселој средини.
Специјација хрома у инфилтрационим водама добијена експерименталним модел
системом је у сагласности са специјацијом добијеном прорачуном геохемијским моделом
Visual MINTEQ. Концентрација хрома у инфилтрационим растворима показује значајну
зависност од садржаја органске материје земљишта.
У раду (5) су вршена упоредна испитивања комплекса Cu(II) и Pb(II) са хуминском
киселином и моделом хуминског лиганда, као што су бензоева и салицилна киселина.
35
Испитивања су вршена на pH 4,0 и температури од 25°C и при јонској јачини од
0,01 mol dm-3 (NaCl), помоћу класичне и модификоване Шубертове јоноизмењивачке
методе. Константе стабилности за комплексе са бензоевом и хуминском киселином
израчунате су помоћу експерименталних података добијених класичном Шубертовом
методом. Модификована Шубертова метода је коришћена за одређивање константе
стабилности комплекса са салицилном киселином. Утврђено је да Cu(II) и Pb(II) јони
формирају мононуклеарне комплексе са бензоевом и хуминском киселином. Такође,
утврђено је и да оба метала формирају полинуклеарне комплексе са салицилном
киселином. Резултати указују на то да Pb(II) јон има већу способност везивања од Cu(II)
јона са свим испитиваним лигандима.
Рад (6) проучава интеракције хрома са О-донор хуматним модел лигандима вршено
помоћу
електроспреј-јонизационе
масене
спектрометрије
(ESI-MS)
и
ултраљубичасте/видљиве (UV/Vis) спектрофотометрије. Хетерогеност функционалних
група оправдава примену модел једињења хуминских супстанци. Као модел супстанце за
проучавање интеракције хрома са хуминским супстанцама коришћене су бензоева,
салицилна, фтална и лимунска киселина, које садрже О-донор атоме, а који се налазе
и у хетерогеном и полидисперзном лиганду, каква је хуминска или фулво киселина.
UV/Vis спектроскопија и ESI-MS квантификација су показале информативну разлику у
погледу дефинисања интеракција хром–лиганд, и то у корист ESI-MS технике. ESI-MS
техника се може користити за квантитативну анализу система Cr(III)–лиганд.
Циљ рада (7) je постизање бољег увида у интеракције хлорофила (Chl), најважнијег
фотосинтетског пигмента, са бакром (II) и цинком (II), у раствору, користећи методу
јонизационе масене спектрометрије комбиноване са методом течне хроматографије
високих могућности са UV-Vis детекцијом (UHPLC-DAD). Резултати овог рада потврђују
формирање „централног типа“ Cu-Chl комплекса, као и “централног типа” Zn-Chl
комплекса, заједно са доказом о формирању и “периферног типа” Zn-Chl комплекса, који
потиче од веома слабе координативне интеракције на ободу структуре молекула
хлорофила. Примењен метод се показаo као поузданo средство за проучавање формирања
и стабилности комплекса тешких метала са хлорофилом, пре свега in vitro, али и са
значајном могућношћу примене у реалним условима биоокружења.
У радовима (8 – 10) испитивана је хуминска киселина, зависност њене киселости од
броја кисеоничних функционалних група (8), промене кисеоничности и карактеристика
хуминске киселине током изолације (9) и дестабилизација и агрегација хуминске киселине
металним јонима у воденим растворима (10).
У саопштењима (11 – 15) су презентовани резултати истраживања хидразин Schiffових база UV-VIS спектроскопијом (11), интеракције хуминске киселине и кадмијума гел
пермеабилном хроматографијом (12), агрегације хуминске киселине нефелометријским
мерењима (13) и ESI-MS истраживања интеракција неких једињења хрома(III) (14) и бакра
(15). У саопштењима (16) и (17) испитивана је стабилност комплекса кадмијума и
хуминске киселине јоноизмењивачком методом (16) и пестицида у контексту одрживог
развоја (17). Саопштења (18 – 27) и (28 – 30) дају резултате истраживања карактеристика
хуминске киселине (19-25 и 30), Schiff-ових база (18 и 28), стабилност Cu(II) и Pb(II)
силиката, као и ESI-MS истраживања различитих једињења хрома(III) бензоеве, салицилне
и фталне киселине (26) и олова(II) (27).
36
Цитираност научних радова без аутоцитата (Web of Science):
Copper(II) and lead(II) complexation by humic acid and humic-like ligands
 In situ study of binding of copper by fulvic acid: Comparison of differential absorbance
data and model predictions, Yan, MQ; Dryer, D; Korshin, GV; Benedetti, MF, WATER
RESEARCH Volume: 47, Issue: 2, Pages: 588-596.
Spectroscopic and potentiometric studies on derivatized natural humic acid
 Reactivity and transport mapping of Cu(II) ions in humic hydrogels, Klučáková,
M., Kalina, M., Sedláček, P., Grasset, L., Journal of Soils and Sediments, Volume 14,
Issue 2, February 2014, Pages 368-376
 Photodegradation of soil organic matter and its effect on gram-negative bacterial growth,
Bosio, G.N., Gara, P.D., Einschlag, F.S.G., Gonzalez, M.C., Del Panno, M.T., Mártire,
D.O, Photochemistry and Photobiology, Volume 84, Issue 5, September 2008, Pages
1126-1132.
3.1 МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА
Кандидат др Дарко Анђелковић испуњава Законом прописане услове за избор у
звање доцент за ужу научну област Хемија и Хемијске технологије, јер:
1. Има научни степен доктора наука
2. Има већи број објављених научних радова у научним часописима или зборницима са
рецензијом, и то: 1 рад у водећем часопису међународног значаја, 6 радова у
међународним часописима и 3 рада у часописима националног значаја
3. Има већи број радова саопштених на скуповима међународног и националног значаја: 5
радова штампана у целини и 10 радова штампаних у изводу на међународним научним
скуповима, 2 рада штампана у целини и 3 рада штампана у изводу на националним
научним скуповима
4. Учествовао је у реализацији једног научно-истраживачког пројеката националног и
једног научно-истраживачког пројекта међународног значаја.
37
Др Дарко Анђелковић испуњава услове за избор у звање доцент који су прописани
Законом о високом образовању и Ближим критеријумима за избор у звања наставника у
пољу техничко-технолошких наука Универзитета у Нишу. Оцењујући резултате рада у
складу са Ближим критеријумима за избор у звања наставника у пољу техничкотехнолошких наука Универзитета у Нишу, кандидат има збирни коефицијент
компетентности 52,1 (табела 1 у додатку) од којих је 35 из категорија Р10-60 и Р200
(потребно 4), односно 29 на основу радова са SCI листе (потребно 3), што је изнад услова
за избор кандидата за доцента прописаних чланом 24.
Табела 1
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА КОМПЕТЕНТНОСТИ др Дарка Анђелковића
на основу Ближих критеријума за избор наставника у пољу техничко-технолошких
наука Универзитета у Нишу
Врста индикатора
Ознака
Коефицијент
Број
радова
Збирни
коефицијент
Рад у водећем часопису
међународног значаја
Р51б
5
1
5
38
Рад у часопису међународног
значаја
Рад у водећем часопису
националног значаја
Рад саопштен на скупу
међународног значаја штампан
у целини
Рад саопштен на скупу
међународног значаја штампан
у изводу
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан у
целини
Рад саопштен на скупу
националног значаја штампан у
изводу
Р52
3
6
18
Р61
2
3
6
Р54
1
5
5
Р72
0,5
10
5
Р65
0,5
2
1
Р73
0,2
3
0,6
Учешће у реализацији пројеката
Одбрањена докторска
дисертација
Р303
Р81
0,5
6
11
1
5,5
6
52,1
35
29
УКУПНО
Укупно из категорије Р10-60 и Р200
У радовима са SCI листе
Табела 2
ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА КОМПЕТЕНТНОСТИ др Дарка Анђелковића
према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача
Врста индикатора
Ознака
Коефицијент
Број
радова
Збирни
коефицијент
Рад у истакнутом
међународном часопису
Рад у часопису међународног
значаја
М22
5
1
5
М23
3
6
18
39
Рад у часопису националног
значаја
Саопштење са међународног
скупа штампано у целини
Саопштење са међународног
скупа штампано у изводу
Саопштење са скупа
националног значаја штампано
у целини
Саопштење са скупа
националног значаја штампано
у изводу
Одбрањена докторска
дисертација
М51
2
3
6
М33
1
5
5
М34
0,5
10
5
М63
0,5
2
1
М64
0,2
3
0,6
М71
6
1
6
46,6
29
УКУПНО
У радовима са SCI листе
40
ЗАКЉУЧАК
На основу напред наведеног, Комисија закључује да кандидат др Драган Цветковић,
испуњава све услове који су прописани Законом о високом образовању и Ближим
критеријумима за избор у звање наставника у пољу техничко-технолошких наука
Универзитета у Нишу, за избор у звање доцент за ужу научну област Хемија и хемијске
технологије. Комисија такође закључује да и кандидат др Дарко Анђелковић испуњава
услове који су прописани Законом о високом образовању и Ближим критеријумима за
избор у звање наставника у пољу техничко-технолошких наука Универзитета у Нишу.
На основу свега изнетог, Kомисија даје предност др Драгану Ј. Цветковићу и
предлаже Изборном већу Технолошког факултета и Научно-стручном већу Универзитета
у Нишу за техничко-технолошке науке да се др Драган Ј. Цветковић изабере у звање
доцент за ужу научну област Хемија и хемијске технологије јер:
- има виши укупни коефицијент компетентности (126,8) у односу на кандидата др Дарка
Анђелковића (52,1);
- има више бодова у категорији "Р10-60 и 200" (107,5) у односу на кандидата др Дарка
Анђелковића (35);
- има више бодова у категорији радова са SCI листе (63) у односу на кандидата др Дарка
Анђелковића (29);
- поседује много веће искуство у наставном раду - др Драган Цветковић је већ 10 година у
настави на Технолошком факултету у Лесковцу, као магистрант-стипендиста (на
предметима Физичка хемија, Хемија и технологија тензида, Контрола квалитета
фармацеутских производа) и као асистент (на предметима Физичка хемија,
Инструментална анализа и Колоидна хемија);
- учествовао је у реализацији четири национална и 2 међународна пројекта, док је
кандидат др Дарко Анђелковић учествовао у реализацији једног међународног и једног
националног научно-истраживачког пројекта
- др Драган Цветковић је аутор и коаутор 3 развијене нове методе, 7 технолошких
поступака са практичном применом;
- радови које је објавио др Драган Цветковић цитирани су најмање 39 пута у радовима са
SCI листе.
У Лесковцу и Нишу, 07.04.2014. год.
Комисија:
___________________________
проф. др Милорад Цакић, ТФ, Лесковац, с.р.
___________________________
проф. др Дејан Марковић, ТФ, Лесковац, с.р.
____________________________
проф. др Горан Николић, ТФ, Лесковац, с.р.
____________________________
проф. др Блага Радовановић, ПМФ, Ниш, с.р.
____________________________
проф. др Горан Николић, Медицински факултет, Ниш, с.р.
бр. 04-603/1 од 16.04.2014.г.
41
Download

Извештај комисије за избор у звање наставник за ужу научну