Farní zpravodaj
Dušičky 2011
Římskokatolická farnost Dolní Loučky
„Matičko Kristova, klíčnice nebe,
za duše v očistci prosíme tebe.
Mateřskou přímluvou otevř jim bránu,
ony už touží tak po Kristu Pánu.“
(kancionál, č. 922)
Farní zpravodaj
Úvodní slovo
Drazí bratři a sestry,
prožili jsme čas prázdnin, čas dovolených a začal nový školní
rok. Přiblížili jsme se k podzimní Slavnosti Všech svatých a Památce
všech věrných zemřelých. Je to doba, kdy si častěji vzpomínáme na
naše zemřelé, na ty, kteří nás předešli na věčnost. Je to čas nejenom
našich modliteb za duše v očistci, ale i čas zamyšlení nad námi, nad
naším životem, s uvědomením si konečnosti našeho vlastního života.
Je pro mne, jako faráře této farnosti, povzbuzující, když se
v kostele loučím s člověkem, kterého Pán života a smrti povolal před
svoji tvář, a já jsem jej znal a vím o něm, že to byl dobrý člověk, dobrý
křesťan. Že to byl někdo, kdo se modlil k Bohu, chodíval do jeho
chrámu, pomáhal lidem ve svém okolí, dokázal odpouštět a třeba
obětovat i svůj kříž – svou bolest za někoho nebo něco… Takový člověk
přijímá Boží volání jako volání Lásky do šťastné věčnosti: věčnosti bez
bolesti, bez strachu, bez jakékoliv nemoci a také bez konce.
V dnešních dnech bych chtěl také poděkovat všem, od kterých
jsem v uplynulém těžkém a složitém období cítil pomoc a podporu. A to
v době, když jsme byli nepravdivým článkem neprávem nařčeni
z něčeho, co jsme neudělali. Děkuji za modlitby vás všech, kteří nám
pomáháte, kteří obětujete i vaše bolesti a kříže za nás. A není vás málo.
Jsem rád, že i počet věřících, kteří pravidelně navštěvují nedělní
bohoslužby v našem chrámě, se zvýšil, jsem také rád, že přišlo mnoho
z vás, kteří jste nám chtěli vyjádřit svou podporu. Upřímně děkujeme:
Pán Bůh zaplať.
Součástí dnešního „Dušičkového zpravodaje“ je i článek, kterým
Ekonomická rada farnosti Dolní Loučky i pastorační asistentka reagují
na uvedená nepravdivá nařčení z dílny Rady obce. I já, jako farář zdejší
farnosti, vyjadřuji politování nad tím, co tito lidé dělají a modlím se za
ně.
-2-
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
Slavnost Všech svatých (1.11.)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11)
Nabízíme bližší vysvětlení obou svátků:
Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve
vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus
vstal z mrtvých a žije navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít
navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské
víry už od jejích počátků.
Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení
římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských
bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak
na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již
od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal
slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu. Toto datum
se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení
svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od
9. století. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to
znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství
s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí
a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se
samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv
představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební
hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko
nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to
všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)
Památka všech věrných zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je
vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke
vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev –
s odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné očišťování
„očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici
a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po stanovení Slavnosti
Všech svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé
slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve
francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se
Dušičky 2011
-3-
Farní zpravodaj
památka rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě.
Od roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo veliké množství lidí,
mohou kněží celebrovat toho dne až tři mše svaté.
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých
zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života,
a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na českém
a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se
obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.
Odpustky pro zesnulé
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění,
můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé
úkony:
•
•
•
přijetí svátosti smíření - svaté zpovědi
Svaté přijímání - Eucharistie
modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či
jiná modlitba)
Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru).
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro duše
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně
a Vyznáním víry.
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti aspoň po
předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší
zalíbení v hříchu.
Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním
rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý
odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se
předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden
plnomocný odpustek. Při obtížích mohou předepsané skutky zaměnit
zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek částečný.
-4-
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
POŘAD BOHOSLUŽEB V DUŠIČKOVÉM TÝDNU
den
/
DOLNÍ
LOUČKY
8:00 **
Újezd
ŽĎÁREC
OLŠÍ
-
-
SOBOTA
29.10.
NEDĚLE
30.10.
9:00
10:30
7:30
PONDĚLÍ
31.10.
-
-
-
1.11.
17:00
18:00
16:00
2.11.
15:30 **
17:00 **
-
ČTVRTEK
3.11.
-
17:00
-
PÁTEK
4.11.
17:00
-
15:30 **
SOBOTA
5.11.
8:00
-
-
NEDĚLE
6.11.
9:00
10:30
7:30
PONDĚLÍ
7.11.
17:00
-
-
ÚTERÝ
8.11
-
17:00
-
SLAVNOST
VŠECH SVATÝCH
VŠECH VĚRNÝCH
ZEMŘELÝCH
**
farnost
bohoslužby označené dvěma hvězdičkami jsou mše svaté spojené
s následnou pobožností na příslušném hřbitově
Liturgické okénko: znamení kříže
Toto znamení – kříž – se od doby Ježíše Krista změnilo. Do doby
Kristovy bylo znamení kříže znamením hanby a potupy (proklet je
každý, kdo visí na dřevě kříže). Od doby Ježíše se toto znamení značně
změnilo. Stalo se znamením vítězství: právě křížem jsme byli
vysvobozeni z hříchů. Proto má každý křesťan přistupovat k tomuto
znamení s úctou, vděčností a láskou.
Dušičky 2011
-5-
Farní zpravodaj
Z výše uvedených důvodů vstupuje toto znamení i do liturgie –
liturgických úkonů. Křesťané začínají i končí různé liturgické úkony
právě znamením kříže, při kterém vyslovují jména tří Božských osob:
„ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. Na rozdíl od východních
křesťanů, kteří se značí znamením kříže při každé vzpomínce tří
Božských osob (např. při modlitbě Sláva Otci i Synu i Duchu
Svatému…) my – křesťané západního ritu uprostřed liturgie toto
znamení neděláme.
Proto se my značíme znamením kříže jenom na začátek a konec
modlitby, na začátek a závěr mše svaté… Je proto nesprávným zvykem,
když děláme kříž i uprostřed těchto úkonů (např. před svatým
přijímáním). Jedinou výjimkou je část mše svaté, když se čte
Evangelium. Před ním uděláme také kříž, ale jiným způsobem: palcem
pravé ruky uděláme tři malé křížky: na čele, na rtech a na prsou – to
proto, aby Boží slovo naplnilo naši mysl, naše slova i naše srdce.
Naproti tomu jsem si všiml, že při požehnání s Nejsvětější
Svátostí Oltářní (např. na závěr poklony na 1. pátek v měsíci) se mnozí
z nás nepokřižují – a to je chvíle, kdy kněz nad námi dělá kříž = žehná
nám (a to i přesto, že neříká: „Požehnej vás všemohoucí Bůh: Otec i Syn
i Duch Svatý“).
Kdy tedy se mám poznačit tímto znamením?
• když vstupuji do kostela, a když vycházím ven (rukou
namočenou ve svěcené vodě)
• když začínám modlitbu, a když ji končím
• na začátku mše svaté spolu s knězem a na konci, když mi uděluje
požehnání
• na začátku a na konci obřadů spojených s udělováním svátostí
(např. při svaté zpovědi: po vstupu do zpovědnice po pozdravení
kněze a na závěr – při rozhřešení)
• samozřejmě můžu udělat znamení kříže i kdykoliv jindy – mimo
liturgického slavení: když procházím kolem kostela nebo
kapličky, když uslyším zvony na Anděl Páně, …
-6-
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
Světové dny mládeže v Madridu
Světové dny mládeže (SDM) jsou mezinárodním setkáním, které je organizované
katolickou církví, spojuje mladé lidi celého
světa – katolíky, křesťany jiných vyznání a
všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý
otec a slaví se každé tři roky.
SDM vznikly v roce 1984 na Květnou
neděli. Papež Jan Pavel II. svolal římskou
mládež, aby s ním slavila Svatý rok
vykoupení. Jejich nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985
napsal papež mladým po celém světě list a brzy začalo dobrodružství
Světových dní mládeže.
Tyto mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, Božího
Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost mladých v církvi,
radovat se z víry a přemýšlet o odkazu, který vždy vybírá papež při této
příležitosti.
Oslava XXVI. SDM byla v hlavním městě Španělska, v Madridu,
od 16. do 21. srpna 2011. Mottem byla slova sv. Pavla: „V Kristu
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“
(Španělsko přivítalo mezinárodní setkání mladých již podruhé – v roce 1989 se uskutečnilo také
ve Španělsku, v městě Santiago de Compostela.)
Logo Světových dnů mládeže Madrid 2011
Mládež z celého světa se sjednocuje, aby společně s papežem
slavili svoji víru pod křížem. Vytváří korunu Panny Marie Almudenské,
patronky Madridu. V koruně je možné rozpoznat písmeno „M" - symbol
Panny Marie a též počáteční písmeno Madridu, místa setkání.
Kříž, symbol křesťanství, je vyzdvižen nad celé setkání papeže
s mladými, kteří svým svědectvím vytváří viditelné motto světových dnů
mládeže (SDM): „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry." (Srov. Kol 2,7)
Dušičky 2011
-7-
Farní zpravodaj
Logo SDM je samo o sobě katechezí, příležitostí k evangelizaci:
rychlou a spolehlivou cestou ke Kristu je Panna Maria, Matka Boží a
všech lidí. Mladí lidé mají v Mariině víře příklad a vzor, jak dosáhnout
Krista a splnit primární cíl SDM - hlásat světu Jeho poselství. Logo je
tvořeno spontánními, ale pevnými tahy - jako mládež 21. století.
Vyjadřuje blízkost, přívětivost, otevřenost, radost, nenucenost a pozitivnost. Použitá škála teplých barev (červená, oranžová a žlutá) vyzařují
nezaměnitelné teplo a horko, znázorňují identitu města Madrid i celého
Španělska. Tyto barvy taky odráží „boží horkost" - trojiční lásku.
Byl jsem potěšen, že pozvání Svatého Otce Benedikta XVI.
oslovilo i několik našich mladých farníků, kteří se setkání v Madridu
osobně účastnili. My ostatní jsme měli možnost jej sledovat v televizi na
TV NOE i ČT 2.
Příběh o sv. Martinovi
Příběh o darované polovině pláště sv. Martina si lidé vyprávějí
po staletí a pokaždé je povzbudí a potěší. Je to vyprávění o sv.
Martinovi, o lásce k bližnímu, tedy o něčem, co dnes často postrádáme.
Proto nás tento příběh tak oslovuje.
Za zprávu o Martinově životě vděčíme mnichu jménem Sulpicius
Severus. Často se s Martinem setkával, dobře ho znal a velmi ho
obdivoval. Sepsal Martinův životopis. Martin se narodil kolem roku 317
v Uhrách, jeho otec byl vysoce postavený římský voják. Dětství prožil
Martin v severní Itálii. Rodiče nebyli křesťané, nevěřili v Ježíše Krista a
svého syna také bez víry vychovávali. Martin se však už jako dítě cítil
přitahován lidmi, kteří žili jako křesťané, a potají se scházel s jedním
knězem, který mu vyprávěl o Ježíši. Martinovi bylo jasné, co si přeje.
Chtěl být co nejdříve pokřtěn a stát se poustevníkem.
Dopadlo to však jinak. Otec naléhal na patnáctiletého Martina,
aby se stal vojákem. Martinovi otcovo přání zkřížilo plány, ale protože
ho velmi ctil, jeho rozhodnutí přijal. Svůj sen si však v nitru opatroval a
nevzdal se ho. Byl rozhodnut, že se jednoho dne nechá pokřtít.
Martin se hned od začátku lišil od svých druhů, kteří byli
namyšlení a byli přesvědčeni, že jsou jako vojáci něco lepšího. Dobírali
si Martina kvůli jeho nenápadnému chování. Když byl Martin pro svou
-8-
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
statečnost a odvahu povýšen, dostal vlastního sluhu. Jednal s ním však
jako se svým přítelem, což bylo pro ostatní vojáky jen dalším důvodem
k nepochopení a posměchu.
Martinovi bylo osmnáct let, když se stala příhoda, kterou všichni
známe. Známý zázrak s pláštěm. Martin sloužil ve Francii. Jednoho
mrazivého zimního dne jel do vojenského tábora v Amiensu. Když
dorazil k městské bráně, spatřil na zemi ležet téměř nahého žebráka.
Třásl se zimou a prosil kolemjdoucí o pomoc. Nikdo si ho však
nevšímal, všichni kolem něj netečně procházeli. Martin byl zděšen
tvrdostí jejich srdce. Uchopil svůj meč a rozťal svůj velký vojenský plášť
napůl. Polovinu dal žebrákovi, aby se mohl zahřát, do druhé půlky se
zahalil sám. Ti, kdo to viděli, smáli se mu, že vypadá směšně. Martinovi
to nevadilo a nehněval se na ně, bylo mu jich spíše líto.
V následující noci spatřil Martin ve snu Ježíše, který měl v rukou
druhou půlku jeho pláště. Slyšel, jak mu Ježíš říká: „Tímto pláštěm mě
oděl Martin, který ještě není ani pokřtěn.“ Po tomto zážitku odešel
Martin od vojska, dal se pokřtít a žil jako poustevník na různých místech
v Evropě. Z jeho pousteven vznikaly velké kláštery a jeho jméno
Dušičky 2011
-9-
Farní zpravodaj
vyslovovali lidé s úctou. Martin však zůstal skromný a žil mezi těmi
nejchudšími. Lidé ho proto měli rádi a zvolili ho biskupem ve
francouzské diecézi Tours. Třicet dlouhých let sloužil Martin ve své
diecézi, vykonal mnoho dobrého a proslul milosrdenstvím a
spravedlností daleko za hranicemi svého biskupství.
Když Martin v roce 397 zemřel, bylo mu kolem osmdesáti let.
Zpráva o jeho smrti se rychle rozšířila a do Tours se z veliké dálky
hrnula mohutná procesí lidí, kteří chtěli uctít jeho památku. Martin
dodnes patří k oblíbeným a známým světcům.
Reakce Ekonomické rady farnosti (ERF) na článek p. Ing. Maška
v obecním zpravodaji s názvem: Proč jsem odmítl podanou ruku...
Rádi bychom nejdříve připomněli, že do funkcí v ERF jste si nás
vybrali vy – farníci z Dolních a Horních Louček, Újezda, Chytálek, Kalů,
Střemchoví, Mezihoří a Skryjí. My jsme toto přijali a následně veřejně složili
slib, který nás zavazuje k čestnosti, pravdomluvnosti a odpovědnosti vůči vám.
Při tom jsme prosili Boha o záštitu i dostatek energie ke konání dobra, ke
správnému rozhodování a k hájení zájmů své farnosti tak, jak to dělá řádný
hospodář. Je tu více než dost důvodů, abychom se otevřeně vyjádřili k článku
pana Ing. Jiřího Maška „Proč jsem odmítl podanou ruku, aneb jak to bylo
doopravdy“. Jsme ekonomická rada, svůj postoj tedy budeme formulovat
s ohledem na hospodaření farnosti, kde důvěryhodnost a serióznost váží
minimálně tolik, co „suchá“ pozitivní čísla ekonomických výkazů. Můžeme
s klidným svědomím vám všem sdělit, že od nástupu P. Mariána Kaliny do
funkce správce dolnoloučské farnosti registrujeme jeho stálý činorodý zájem o
její duchovní i hmotné zvelebování, jeho otevřenost, přímost a poctivost.
Nejenže svědomitě plní své „pracovní“ povinnosti, on je významně přeplňuje a
sám iniciativně „investuje“ svůj osobní čas, um i peníze do svěřeného díla. Kdo
není zaujatý či malicherný a má čistou duši a svědomí, musí vidět, jak nám
zkrásněla a oživla fara i její okolí, že nám opět fungují hodiny na věži kostela,
že je opravena jeho zastaralá střecha (přitom se chystá veliká oprava kostela
v Újezdě) a že účast na mši svaté za jeho kněžské přítomnosti člověka posiluje,
obdivuhodně lidsky k Bohu přibližuje a mravně kultivuje. A to má prosím na
starosti ještě farnosti Žďárec a Olší! Modlíme se za něj, aby ve svém díle
vytrval a rád s námi v Loučkách přebýval.
O to víc nás mrzí, že musíme na naši společnou obhajobu psát tento
článek. Není to lehké, ale musíme se očistit od „bláta“, které na nás ulpělo poté,
- 10 -
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
co svůj výtvor Ing. Jiří Mašek prostřednictvím obecního zpravodaje č. 66 a
obecních internetových stránek za souhlasu členů dolnoloučské obecní rady
zveřejnil.
Výhrad a odmítnutí máme mnoho, ale k tomu, co nám především
přísluší sdělujeme :
V první řadě chceme vyjádřit zklamání nad tím, že když pan farář
nabízel na V. zasedání ZO podání ruky a p. Ing Mašek a p. Mgr Kučerová, oba
toto odmítli, s odůvodněním, že je to jejich osobní spor, a že jej nebudou řešit
na ZO, a následně zastupitelé odhlasovali (souhlas všech 15 členů), že „obec
s farností nemá žádný spor“, Rada obce v čele se starostou po několika týdnech
souhlasila s uveřejněním jeho nepravdivého slova v obec. zpravodaji.
Dále uvádíme jenom nepravdivá tvrzení pana místostarosty, a
necháváme na každém z vás zamyšlení nad tím, co pana místostarosty obce
Dolní Loučky Ing. Jiřího Maška vedlo k tomu, aby napsal, uveřejnil a podepsal
takovýto článek. Také stojí za zamyšlení i to, proč radní obce Dolní Loučky a
starosta souhlasili s uveřejněním těchto lží a polopravd, a proč porušili svůj
vlastní slib a závěry zasedání Zastupitelstva obce dne 08.04.2010 (9.bod) a
18.04.2011 (11.bod).
•
•
Ve třetím odstavci svého článku pan místostarosta „zapomněl“ napsat,
že původní cena, kterou nabídl on k jednání mezí farností a soukromou
osobou byla 360.000,-Kč (tj. 38,92 Kč/m2). Je to důstojná cena za
stavební místo? V té době pan Ing. Mašek byl členem ERF a byl vázán
slibem, který složil: „Já, J.M, narozen…, slibuji, že budu svědomitě
plnit své poslání v ERF Dolní Loučky a podílet se na hospodaření
s majetkem farnosti s péči dobrého hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.“
Proč v té době tedy stál v opozici vůči všem ostatním členům ERF i
faráři a snažil se, aby farnost dostala co nejméně za historicky svůj
pozemek?
Ve čtvrtém odstavci je další nepravdivá informace, a to ohledně běžné
ceny. Chápeme, proč pisatel neustále opakuje cenu 160,-Kč/m2, ale
jisté je jedno: vedlejší pozemek obec vykoupila před několika lety od
soukromé osoby v ceně 280,-Kč/m2. A s touto cenou tehdy
zastupitelstvo obce plně souhlasilo. V době, když náš pozemek obec
Dušičky 2011
- 11 -
Farní zpravodaj
•
•
•
•
- 12 -
nutně potřebovala převést do svého vlastnictví tak, aby nebyl vázán
blokací (tj. obec jej nesmí prodat a bude předmětem restitucí), a
zároveň do něj investovala přes 19.000.000,-Kč na zasíťování, naši
farnosti nabídl nedůstojnou cenu 144,-Kč/m2.
Zároveň je třeba si uvědomit, že do těchto jednání vstupovala obec jako
ta, která NUTNĚ POTŘEBOVALA vyřešit svou situaci. (značnou část
svých prostředků investovala do zasíťování pozemků – a bez domluvy
s farností by je nemohla prodat!) Proto se farnost rozhodla pomoct obci
i sobě a chtěla se domluvit na odprodeji pozemků. Problémem bylo to,
že na vzájemných jednáních mezi farností a obcí měla Rada obce
(hlavně dva členové) svojí představu, kolik je obec ochotna dát
farnosti.
Připomínáme, že na jednáních ERF jsme se společně domluvili, že
uděláme další vstřícný krok, a nabídli jsme obci cenu, která byla o 25%
nižší než u vedlejšího pozemku, tj. ne 280,- ale jenom 210,-Kč/m2.
Tímto gestem se farnost vzdala částky 484.960,-Kč. Bohužel některým
členům Rady obce se to zdálo příliš málo! Dokonce pan místostarosta
označil následně naši farnost „nesolidním partnerem“.
V pátém odstavci je uvedená další nepravdivá informace, kterou autor
podsouvá, aby si čitatel myslel, že paní Mgr. Kučerová a pan Ing.
Mašek byli v kostele při mši svaté nařčeni. Po šetření stížnosti paní
Mgr. Kučerové na Biskupství brněnském bylo zjištěno, že k žádnému
nařčení nedošlo!
V šestém odstavci je zavádějícím způsobem psáno o „rozporech
v jednání p.Kaliny“. Po nelehkých jednáních s členy Rady naší obce a
po několika nařčeních z jejich strany se ERF dodatečně domluvila, že
kromě ceny 210,-Kč/m2 za uvedené pozemky budeme od obce žádat
také úhradu 3% daně z převodu, tj. 43.640,-Kč. Proti tomu vystoupili
na jednání ZO někteří jeho členové a nesouhlasili. Tehdy byl pan farář
v situaci, kdy nemohl ustoupit, protože byl vázán závěrem ERF. Když
pak z řad zastupitelů zazněl návrh: „pojďme si tedy vstříc, a rozdělme
tuto daň na dvě části: ½ pro obec a ½ pro farnost“ tehdy pan farář,
jako další projev vstřícnosti souhlasil. Tehdy se totiž jednalo o částku
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
•
•
nepřevyšující 25.000,-Kč, a o takové může rozhodnout sám – bez ERF.
Je nám líto, že i toto vstřícné gesto chce někdo vykládat jako „rozpory
v jednání pana faráře“.
Dále musíme prohlásit za nepravdivé tvrzení autora článku, že pan
farář žádal veřejnou omluvu. Tuto omluvu žádali někteří z nás
účastníků jednání mezí Radou obce a farností!
Další velikou nepravdou je to, že by pan farář dodatečně požadoval
nějaké nedohodnuté podmínky. Pan Ing. Mašek uvádí jenom jednu
z nich a ostatní záměrně zamlčuje. Všechny tyto podmínky byly
domluveny na zasedání ERF dne 21.03.2010, tedy ještě před jednáním
na Zastupitelstvu obce. Pro úplnost je zde uvádíme v plném znění
(citace ze zápisu ERF):
1.
2.
3.
4.
5.
•
Pan Mašek a paní Kučerová vezmou zpět všechny své nepravdivé výroky
a obvinění.
V obecním zpravodaji bude článek, ve kterém bude jmenovitě uvedeno, že
p. Mašek a pí. Kučerová vzali na zasedání ZO zpět všechny své
nepravdivé výroky, pronesené na zasedání ZO dne 18.01.2010 na adresu
farnosti a pana faráře.
Na veřejně přístupných internetových stránkách obce bude bod: p. Mašek
a pí. Kučerová na dnešním zasedání ZO uvedli, že berou zpět všechny své
nepravdivé výroky vznesené na zasedání ZO dne 18.01.2010, týkajících se
pana faráře, včetně těch, že lže.
Obec, ani jednotliví zastupitelé obce (včetně p. Maška a pí. Kučerové)
nebudou již žádným jiným způsobem dané věci komentovat.
Farní obec bude také farářem informována ohledně jednání s obcí.
Na následném zasedání ZO byla vznesena výhrada ze strany pana Ing.
Maška a jiných radních: nesouhlasil, aby ve zprávě v obecním
zpravodaji bylo jeho jméno ani titul místostarosta (2. bod). Proto
farnost udělala další vstřícný krok a souhlasila s tím, že v obecním
zpravodaji nebude figurovat jméno Ing. Mašek a Mgr. Kučerová a
místo toho bude jenom uvedeno, že „byly vzaty zpět všechny
nepravdivé výroky, pronesené na zasedání ZO dne 18.01.2010 na
adresu pana faráře Kaliny“.
Nemůžete se vůbec divit tomu, že jsme ještě před podpisem smlouvy
zavázali obec a členy ZO, aby dané věci dále nekomentovali, když
Dušičky 2011
- 13 -
Farní zpravodaj
•
•
- 14 -
čteme nepravdivý komentář pana místostarosty v sekci „Slovo
místostarosty“. Zároveň souhlasíme s výrokem pana faráře, že
„Nepožaduji omluvu, ale i průměrně inteligentní člověk by pochopil, že
se má omluvit“. Velikost člověka není v tom, že nedělá chyby a
přešlapy, ale v tom že si je dokáže uvědomit a omluvit se za ně.
Co se týče vzájemného odpuštění, o kterém mluví pan Mašek: pan farář
byl od ledna 2010 několikrát napaden stížností na svoji osobu od pana
Ing. Maška a paní Mgr. Kučerové. Byla to stížnost podaná na
Biskupství brněnské, u generálního vikáře diecéze, na Děkanství
tišnovské u pana děkana, opět na Biskupství brněnské, na obec a nyní i
na Arcibiskupství olomoucké. Nemyslíme si, že je to ta správná
odpověď na podanou ruku od pana faráře. A přitom nebylo v šetření
stížností nikdy zjištěno, že by pan farář řekl nebo uveřejnil něco
nepravdivého, na rozdíl od nepravd vyslovených a napsaných
zmíněnými radními naší obce, které musely vzít zpět.
„Objektivní informace“, kterou uvádí náš pan místostarosta v závěru
svého článku je také zavádějící! Nevíme, odkud vzal částku
3.004.880,-Kč, kterou zde uvádí. V rámci pravdivých informací
můžeme říct: Obec Dolní Loučky vrátila v roce 2008 farnosti
pozemek, který ji patřil a který jí byl ukraden. Za tento pozemek
farnost dostala od soukromých osob (ne od obce!) částku, která po
odečtení všech nutných nákladů (3% daň z převodu, 21% daň z příjmu,
10%
desátek
a
cena
posudku
znalce)
činila
1.010.240,-Kč. O této částce (ještě neponížené o nutné poplatky)
jste byli všichni informováni ve Farním zpravodaji z prosince 2008.
Sám pan místostarosta stál u nástěnky, která byla součástí prohlídky
fary na 1. farním dni. Na této nástěnce byly uvedeny příspěvky obcí,
které přispěly na rekonstrukci fary. Je tam uvedena i obec Dolní
Loučky, která umožnila prodej tohoto pozemku, jakož i suma, kterou
tím farnost získala. Je tedy opět lživá informace, že „tato skutečnost
nebyla ze strany farnosti nikde ani zmíněna“.
A o prodeji pozemků Na Loukách, nás pan farář informoval
v ohláškách dne 10.01.2011, když ohlásil (přesná citace):
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
„Informace ohledně pozemku „Na Loukách“:
- Farnosti Dolní Loučky byl pozemek státem za bývalého režimu
ukraden, následně jej stát dal zapsat na list vlastnictví pro obec, ta jej
nyní chce vrátit farnosti
- farnost toto přijímá a jako projev vstřícnosti navrhuje pro následný
odprodej obci slevu 25% oproti vedlejšímu pozemku, který obec již
vykoupila, což činí 485.000,- Kč
- obec - hlavně dva členové obecní rady (p. Mašek, pí. Kučerová)
vícekrát tuto nabídku nepřijali a žádali, aby se farnost zřekla částky
940.000,- a následně 770.000,- Kč, což jsme nepřijali
- z námi navrhnuté částky 1.454.880,-Kč, kterou by farnost získala
prodejem, bychom mohli splatit až ½ dluhů farnosti
Bohužel, právě jako reakce na tuto pravdivou informaci byla naší paní
radní zaslána první stížnost na pana faráře.
Suma, kterou tedy farnost získala, a která byla započtena do nákladů
obce na parcely Na Loukách a zaplatí ji tedy zájemci o stavební místa
(opět ne obec!), je po odečtení všech nutných výdajů (polovina 3%
daně z převodu, 20% daň z příjmu, 10% desátek a cena posudku
znalce) jenom 988.593,-Kč.
• Celková suma, kterou farnost Dolní Loučky získala prodejem
historicky svých pozemků je tedy, po odečtení všech nutných
výdajů,
1.998.833,-Kč
(jedenmilion
devětsetdevadesátosmtisíc osmsettřicettři korun) a ne ta,
jakou uvádí pan Ing. Mašek – 3.004.880,-Kč!
•
Část těchto peněz byla použita na rekonstrukci fary v Dolních
Loučkách a část na splacení dluhů u farníků po předchozím správci
farnosti, tak jak jste o tom byli informováni. O první i o druhé transakci
jste byli všichni informováni ve Výročních zpravodajích farnosti Dolní
Loučky 2008 a 2010, jakož i v ohláškách na konci roku.
Ekonomická rada farnosti
Pozn. redaktora: Rada obce = p. Ladislav Tichý, Ing. Jiří Mašek, Mgr. Jana Kučerová, Mgr. Ivana
Zedníková, p. Ivan Kiefer, ZO = zastupitelstvo obce, ERF = Ekonomická rada farnosti
Dušičky 2011
- 15 -
Farní zpravodaj
Moje reakce na dění v naší obci
Je mi líto, ale i já jako křesťanka cítím povinnost hájit pravdu, a
proto se musím vyjádřit k současnému dění na našem obecním úřadě a
v naší obci. I já pocházím z křesťanské rodiny, jako náš pan
místostarosta, ale já se také snažím žít jako křesťan.
V posledních měsících jsem byla svědkem toho, jak členové
Rady obce a s nimi někteří jiní zastupitelé velmi urážlivým a nevhodným
způsobem jednali s naší farností, zvláště s p. farářem a členy ERF, kteří
bojovali za práva nás všech - farníků. Předem můžu podotknout, že
všechno, zač náš pan farář a ERF bojovali, bylo ku prospěchu nás a oni
sami z toho neměli žádný prospěch.
Zamýšlím se také nad tím, co znamená „slovo (našeho)
místostarosty“. Není to jenom soubor nepravdivých tvrzení a pomluv?
S jakým úmyslem bylo toto slovo zveřejněno v Obecním zpravodaji
č.66? A to zvláště po tom, co pan místostarosta a paní radní Mgr.
Kučerová na V. zasedání ZO dne 18.04.2011 prohlásili, že je to jejich
osobní - soukromý spor. Tehdy tím reagovali na podanou ruku pana
faráře, kterou oni odmítli právě s odůvodněním, že na zasedání ZO
nebudou řešit svůj osobní spor. Jak je tedy možné, že „osobní věc“
pana Ing. Maška a paní Mgr. Kučerové se vzápětí objevuje na
oficiálních stránkách obce a v obecním zpravodaji?
Proto se nedivím tomu, že na pana Ing. Maška bylo podáno
několikanásobné trestní oznámení. Pan farář mě sice informoval o tom,
že i jemu, jako dotčené osobě přišlo vyjádření ze Státního zastupitelství,
že i když bylo prokázáno, že jednotlivé výroky pana místostarosty v jeho
článku „Slovo místostarosty“ jsou lživé, nenaplňuje to podstatu trestního
činu pomluvy, protože jimi nebyla způsobena závažná škoda (naše
společnost nepovažuje za závažnou škodu, když je pomlouván kněz,
musel by to být třeba politik). Dále nám bylo doporučeno, aby tento spor
řešil pan farář v občansko-právním řízení, s odvoláním se na poškození
svého dobrého jména.
- 16 -
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
Je mi líto, ale musím konstatovat, že když obec nutně potřebovala podepsat smlouvu o prodeji pozemků Na Loukách, aby nepřišla o
své investice, slíbila naší farnosti, že když smlouvu podepíšeme, nebude to dále již komentovat (to byla podmínka farnosti k podepsání
smlouvy - viz. zápis ze zasedání ZO). Několik dnů po podepsání
smlouvy už pan Ing. Mašek vysvětloval mnohým zájemcům o stavební
místa, že ony jsou tak drahé proto, že je prodražila farnost. A to není
pravda! (viz Farní zpravodaj – prázdniny 2011: článek zastupitele obce
Ing. Běluše) A v minulých měsících vyšel další „skvost“ v obecním
zpravodaji: Slovo místostarosty. Je mi líto, že slovo obce, které bylo
podmínkou podepsání smlouvy ze strany farnosti, má tak malou váhu.
Farnost má teď plné právo žalovat platnost smlouvy o prodeji
pozemků Na Loukách obci, protože obec hrubým způsobem porušila
dohodu, která byla podmínkou podepsání smlouvy. Tím by farnost přišla
o část finančních prostředků, ale byl by jí vrácen její pozemek. Ten by
následně mohla prodat za cenu, kterou by sama stanovila a tomu, koho
by sama vybrala. A koupili byste od farnosti tyto pozemky třeba za 300,Kč/m2? Farnost by tím získala o 623.500,-Kč více, než dostala od obce
(za zmínku stojí, že dnes obec prodává tyto pozemky za 1.300,-Kč/m2.)
A co obec? Do té doby, než by soud uzavřel uvede-nou věc, by
nemohla žádnému zájemci prodat uvedené pozemky, a to až do doby
vyřešení soudního sporu. Nikdo by tam nemohl stavět, obci by chybělo
19.000.000,-Kč, které dala do zasíťování, a nebyly by prostředky třeba
na výstavbu školky. Jsou si naši zastupitelé toho vědomi? Vždyť právě
oni (někteří z nich) svým jednáním toto způsobili.
Za zmínku stojí i další výrok pana místostarosty, o tom, jak byl
šokován tím, že pan farář má k dispozici nahrávku ze zasedání ZO. Ano
je to pravda, a na faře je několik nahrávek ze zasedání ZO, ale ani
jednu nepořizoval pan farář ani nevěděl předem o tom, že ji někdo
pořizovat bude. A jediný, o kom víme, že si nejdříve tajně - bez vědomí
zastupitelů - pořizoval nahrávky a pořizuje si je i dnes (už se souhlasem
části zastupitelů) je pan místostarosta naší obce Ing. Jiří Mašek. A
k jeho slovům: „K takovému jednání nemám slov“ přidám jenom přísloví:
Dušičky 2011
- 17 -
Farní zpravodaj
„Zloděj křičí, chyťte zloděje!“ Náš pan farář tyto STB-ácké způsoby
nepoužívá.
Jednání našich radních i pana starosty dokládá i to, že když byli
povinni (dle svého slibu) vyvěsit na internetové stránky obce oznam, že:
„pan Mašek a paní Kučerová na ZO uvedli, že berou zpět všechny své
nepravdivé výroky, vznesené na ZO, týkajících se pana faráře, včetně
těch, že lže“, byl tam tento oznam vyvěšen až po roce a to jenom na
necelé dva týdny. Naproti tomu lživý a pomlouvačný článek pana
místostarosty Ing. Maška je tam ještě dnes – tedy více než 3 měsíce!
Hrozím se toho, že kdyby se kdokoliv z nás, občanů obce Dolní
Loučky, dostal do sporu s panem místostarostou nebo Radou naší
obce, jednali by oni stejně tak nečestným až zákeřným způsobem: něco
by nám slíbili, ale následně by konali úplně jinak, vinu za své chyby by
shazovali na nás a na naše dotazy v ústní i písemné podobě by nám
nedokázali odpovědět… A jak bychom se potom bránili my? Farnost se
ubránit dokáže, ale co my, když budeme sami? Dnes je to postoj
několika lidí proti naší farnosti (resp. našemu panu faráři) a zítra to
může být postoj proti nám! A právě proto je již nyní potřebné zvažovat a
hodnotit naše zastupitele, zvláště dle toho jak konají. A v příštích
volbách dát svůj hlas jenom těm, kteří si ho opravdu zaslouží!
pastorační asistentka Petra Švancarová, DiS
Součástí dnešního „Dušičkového zpravodaje“ je i kopie dopisu, který náš
otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle adresoval p. Mgr. Janě Kučerové a Ing.
Jiřímu Maškovi, a kterým reaguje na dění v naší obci a farnosti, a ve
kterém vyslovuje své znepokojení nad naší situací. Kopii tohoto dopisu
radním dostal náš pan farář i pan starosta (kopie na vědomí). Obec kopii
tohoto dopisu uveřejnila na svých internetových stránkách.
Zároveň pan farář přikládá i dopis, který jako průvodní dopis
k uvedenému dopisu našim radním, zaslal otec biskup jemu, jako správci
naší farnosti.
- 18 -
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
Dušičky 2011
- 19 -
Farní zpravodaj
Slovo pana faráře na závěr
Jaký je můj osobní postoj k uvedeným věcem a jak bych chtěl já
reagovat jako farář zdejší církevní obce?
Církev je společenství věřících lidí, křesťanů, těch, kteří dokážou
odpouštět a milovat i své nepřátelé. A to i tehdy, když je to opravdu těžké.
A proto odpouštím Radě naší obce, že chce plnit úkol církevních tajemníků
z totality, kteří z pověření státního dohledu kontrolovali farnosti a faráře, také
nebudu žádat omluvu za nepravdy, které byly zveřejněny obcí… Nebráním se
ani návrhu pana Ing. Kučery, manžela paní radní, aby byla poslána kontrola na
farnost, (který zazněl na zasedání ZO dne 22.08.2011), nebudu ani žalovat obec
za porušení dohody – slibu, který nám dala a tím i zneplatňovat smlouvu,
kterou jsme s obcí uzavřeli,… a to všechno proto, že bych chtěl, aby byl
konečně celý spor uzavřen. Nabídnuté podání mé ruky – které radní naši
obce nepřijali – stále trvá, a bude záležet jenom na jejich rozhodnutí.
Samozřejmě, že počítám s tím, že když si podáme ruce, nebude již nikdo z nás
uvedené problémy jakýmkoliv způsobem otvírat a komentovat, nebo posílat
další stížnosti… A v případě, že by k tomu opět došlo, bude se farnost bránit.
R.D. Mgr. PhLic Marián Kalina, farář
- 20 -
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
Co pěkného jsme prožili s naší farností?
Farní pouť do Medžugorie
Od neděle 25. září do soboty 1. října se uskutečnila farní pouť na
poutní místo do Medžugorje v Bosně a
Hercegovině. Z našich farností se pouti
účastnilo 28 farníků ( 13 z Dolních Louček, 7
ze Žďárce a 8 z Olší).
Každý den ráno byla pro poutníky
sloužena česká nebo slovenská mše svatá
v adorační kapli. Během dne byl připraven
bohatý program např. návštěva komunity
Čenakolo, která se zabývá léčbou drogově
závislých s úspěšností léčby až 80%, setkání
s vizionářkou Ivankou, výlet a koupání na
vodopádech Kravice, výstup na místo zjevení
pany Marie Podbrdo, výstup na Križevac…
Každý den navečer se v Medžugorie
na prostranství za farním kostelem shromáždí věřící, kteří se od 17 hodin modlí růženec, nejprve radostný, po něm bolestný, který je přerušen přesně od 17:40 do 17:45. V té době se věří, že Panna
Maria dává další poselství vizionářům. Během těchto 5 minut je naprosté ticho,
v němž je slyšet pouze tichou melodii hranou na čelo. Po uplynutí této doby se
dokončí bolestný růženec. Od 18:00 je sloužena hlavní mše svatá, přičemž
evangelium je čteno v jazycích všech poutníků, kteří jsou přítomni.
Po mši sv. následuje
modlitba Věřím v Boha a 7-krát
Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva
Otci, které žádala Panna Maria,
abychom se modlili kaž-dý den.
Pak následují modlitby za
nemocné (tělesně i duševně) a
požehnání. Od středy do neděle
bývá také hodinová adorace před
Nejsvětější Svá-tostí Oltářní,
která
patřila
k nej-hlubším
zážitkům poutníků.
Dušičky 2011
- 21 -
Farní zpravodaj
Farní tábor 2011
Letos o letních prázdninách se uskutečnil již 3. farní tábor, a to na Znojmesku
v obci Bítov. Ubytovaní jsme byli na místní faře, která není celoročně obydlená
a využívá se pouze pro akce mládeže a dětí z různých farností. Uby-tování bylo
tentokrát méně luxusní, jako
v minulých rocích, ale myslím
si, že jsme si všichni uvědomili,
že je důležitější, aby nám vyšlo
pěkné počasí, dobře se pobavili
a vytvořili pěkné společenství a
také se dobře najedli, za co moc
děkujeme
manželům
Nečasovým z Louček. Několik
vedoucích tábora, společně
s panem farářem, připravili pro
děti na každý den program,
kterého jsme se pak společně všichni účastnili. Protože se jedná o křesťanský
tábor, chodili jsme společně i do kostela a pravidelně jsme se modlili. V úterý,
kdy bývá o prázdninách mše svatá v kapli na hradě Bítově, jsme se s dětmi
vydali pěšky na prohlídku hradu. Zklamáním pro nás byl fakt, že se zrovna
tento den natáčela v hlavním
okruhu prohlídky hradu nová
česká pohádka, proto nám
nezbylo, než navštívit jiné dva
prohlídkové okruhy. Děti se
však na nádvoří setkaly s mnoha
známými českými herci a ti
odvážnější je poprosili o
společnou fotografii. Navečer
jsme společně slavili mši svatou
v hradní kapli. S dětmi jsme se
chodili koupat do bítovské
zátoky Horka, kde měli možnost
se několikrát svést na motorovém člunu. Věříme, že děti mají na tento tábor
dobré vzpomínky a že jim i něco přinesl. Že si třeba uvědomili, jak důležité je
přátelství, umět se s někým podělit, někoho povzbudit, umět si odpustit, podat
pomocnou ruku a mnoho dalšího.
- 22 -
Dušičky 2011
Farní zpravodaj
Biblická setkání
I tento rok vás chceme pozvat na biblická setkání, která probíhají na faře
v Dolních Loučkách ve farním sále, jak tomu bylo minulý školní rok. Tento rok
bude účast na setkáních v Dolních Loučkách nižší, protože farníci z farnosti
Žďárec budou mívat své vlastní setkání – v nově vybudovaném farním sále.
Setkání nad Biblí bývá jednou za dva týdny, v Dolních Loučkách vždy ve
středu a ve Žďárci v úterý. Nejbližší termín setkání je úterý a středa 25. a
26.10.2011 v 16:30 hod.. Součástí těchto setkání je společná modlitba, četba
z Písma Svatého, rozjímání nad texty i společná diskuze… Je to příležitost pro
nás pro všechny, abychom se Božím slovem občerstvili, načerpali z něj novou
sílu, a lépe mu porozuměli.
Náboženství
S novým školním rokem začala v našich farnostech na školách a na faře výuka
náboženství, která by měla být integrální součástí formace našich pokřtěných
dětí - křesťanů. Rozpis výuky jednotlivých ročníků na školách je k dispozici ve
farnostech, zde uvádíme jenom souhrnné informace.
ve škole celkem
v náboženství
Základní škola Dolní Loučky
167
21 (+7)
Základní škola Žďárec
103
53
Základní škola Olší
15
13
škola
/
počet dětí
Na Základní škole v Dolních Loučkách navštěvuje náboženství necelých 13 %
všech žáků, ale můžeme k tomuto číslu přidat i ty, kteří navštěvují výuku na
faře (7). Celkově je to tedy necelých 17 %. Ve farnosti Žďárec je to přes 51 %
a ve farnosti Olší dokonce 87 %.
Oprava střechy kostela
Určitě jste si všimli, že po dlouhé době, kdy na krovu našeho farního chrámu
sv. Martina způsobovala voda nemalé škody, už dnes máme všechno
v pořádku. Po generální rekonstrukci krovu kostela nad presbytářem byla
položena nová krytina, a dnes tak můžeme být bez obav z poškození této
kulturní památky. Celková cena rekonstrukce krovu, o které jste již byli
Dušičky 2011
- 23 -
Farní zpravodaj
informováni, 375.200,-Kč byla tak vysoká, že jí farnost nemohla unést sama.
Proto jsme požádali o dotaci z Havarijního fondu MK ČR a také od obcí Dolní
a Horní Loučky a Kaly, které patří do naší farnosti. (Obec Újezd u Tišnova
jsme o pomoc nežádali, protože nás v ní čeká příští rok rekonstrukce kostela sv.
Jiljí s rozpočtem přes 1.800.000,-Kč, a na které se kromě peněz získaných
z Evropských fondů bude podílet nemalou částkou právě obec.) Na rekonstrukci
krovu nám přispěla obec Kaly částkou 10.000,-Kč, obec Horní Loučky
10.000,-Kč a obec Dolní Loučky poprvé po 15 letech přispěla také farnosti ze
svého rozpočtu, a to nemalou částkou 93.800,-Kč. Všem upřímně děkujeme.
Slavnostní otevření Domu chráněného bydlení a sociální
rehabilitace ve Skryjích
V sobotu 10. září 2011 byl slavnostně otevřený dům Chráněného bydlení a
sociální rehabilitace ve Skryjích. Jedná se o novou službu, kterou bude
Oblastní Charita Tišnov provozovat ve zrekonstruovaných prostorách bývalé
mateřské školky.
Slavnostní otevření bylo zahájeno děkovnou mší svatou v místní kapličce.
Následně prostory budovy chráněného bydlení požehnal Mons. Vojtěch Cikrle,
biskup brněnský.
Otec biskup Vojtěch vyjádřil pozdravy nejenom účastníkům akce, ale také
všem farníkům z farností, které zpravuje P. Marián Kalina.
Slavnostní požehnání památní desky P. Josefa Soukopa
V neděli 23. října 2011 odpoledne se v Dolních Loučkách uskuteční slavnostní
požehnání památní desky P. Josefa Soukopa. Ve 14 hodin začne slavnostní mše
svatá, které bude předsedat P. Josef Šindar, bývalý děkan tišňovský. Vlastní
požehnání bysty, která je umístěna na čelní zdi fary v Dolních Loučkách
proběhne od 15 hodin.
Slavnosti se zúčastní také P. Pavel Habrovec, P. Josef Pohanka a P. Zdeněk
Kopřiva, bývalí žáci a ministranti otce Josefa Soukopa, kteří s myšlenkou na
vytvoření památní desky přišli a velkou měrou se o její vznik zasloužili.
Otec Josef Soukop – „Velký náčelník“ spravoval farnost Dolní Loučky i Žďárec
v letech 1983 až 1989, kdy krátce před revolucí zemřel.
- 24 -
Dušičky 2011
Download

Farní zpravodaj - Římskokatolické farnosti Dolní Loučky, Olší u