Izvještaj o polaznicima obuka u organizaciji
Agencije za državnu službu BiH za 2011. godinu
Molimo sve državne službenike da usporede podatke iz ovog Izvještaja sa svojom evidencijom
prisustva. Eventualne dopune ili korekcije dostaviti na email [email protected], telefon
033/284-701 ili fax 033/284-710.
Napomena: U Izvještaj nisu uvršene obuke u organizaciji ReSPA-e. Izvještaj s navedenim obukama je
objavljen posebno.
Agencija za antidoping kontrolu BiH
Prezime i ime
Avdagić Amir
Fidahić Mahir
Kovačević
Dražen
Seminar
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Modul 4 - Menadžment
vremena; Stres
menadžment**
Modul 5 - Konflikt
menadžment; Vođenje
sastanaka**
Konflikt menadžment
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
6.-8.6.2011
5
30.9.2011.
3
12-13.12.2011.
4
22-23.12.2011.
4
1.6.2011
2
2
1.6.2011
2
2
5
5
3
3
2
2
Konflikt menadžment
Modul 8 - Priprema, pisanje i
6.-8.6.2011
vođenje projekata**
Uvodni seminar iz usmenog
Mukinović Damir
8.6.2011
prevođenja
Mulić Sead
Konflikt menadžment
1.6.2011
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Markić Branko
Ukupno
kredita
16
Agencija za državnu službu BiH
Prezime i ime
Bajramović
Kemal
Golić Bojan
Seminar
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
21.3.2011.
2
12-13.10.2011.
4
21.3.2011.
2
Ukupno
kredita
6
31
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
ReSPA - U smjeru potpunog
upravljanja/menadžmenta kvalitetom sa
zajedničkim okvirom procjene (CAF)
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Gušić Aldijana
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Hamidičević
Andrea
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravni postupak i upravni spor
ECDL Start
Iić Stanislavka
Jelić Širić Sanja
Jerkić Ana
Kazić Hazim
Kost Azra
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Menadžment vremena
ECDL Start
9-10.5.2011.
4
19-21.4.2011.
5
12-13.10.2011.
4
13-15.12.2011.
septembar decembar 2011.
5
11
21.3.2011.
2
16.9.2011.
3
5-8.12.2011.
5
septembar decembar 2011.
11
21.3.2011.
2
22-25.3.2011.
5
22.12.2011.
mart-novembar
2011.
3
21
11
21.3.2011.
2
15.9.2011.
3
12.12.2011.
3
22.12.2011.
3
9-10.5.2011.
4
8-9.12.2011.
4
14-16.12.2011.
5
25.1.2011.
21
11
13
3
5
21.3.2011.
2
27.5.2011.
3
21.3.2011.
2
21.3.2011.
2
16.9.2011.
16.12.2011.
mart-novembar
3
2
11
5
18
2011.
Kovač Milinko
Kujundžija
Zdravko
Marić Mirjana
Nurkić Sanja
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravni postupak i upravni spor
ECDL Start
Papaz Olja
Planiranje i vođenje sastanaka
Pisana i usmena prezentacija
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Međunarodna organizacija frankofonije:
Šanje Ivana
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Stress menadžment
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Šarčević Boro
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Zec Enisa
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
6-8.6.2011.
5
15.9.2011.
3
12-13.10.2011.
4
21
5-6.12.2011.
4
14-16.12.2011.
5
25.1.2011.
3
21.3.2011.
2
12-13.10.2011.
4
21.3.2011.
2
15.9.2011.
3
12.12.2011.
3
22.12.2011.
16.9.2011.
22.12.2011.
mart-novembar
2011.
7.6.2011.
8.6.2011.
septembar decembar 2011.
3
3
3
9
11
17
11
2
2
15
11
25.1.2011.
3
21.3.2011.
2
13.6.2011.
07.10.2011.
2
3
21.3.2011.
2
15.9.2011.
12.12.2011.
3
3
21.3.2011.
2
15.9.2011.
3
12.12.2011.
3
22.12.2011.
3
10
8
11
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Prezime i ime
Banjanin Radomir
Benda Boris
Branković Jarmila
Čavkunović Siborg
Čikarić Bahrija
El Chekh Erdina
Hasanagić Smaragda
Ibrahimbegović Maja
Jozić Danijel
Jušić Ismeta
Kapić-Buljubašić Lida
Kapikul Aleksandar
Karahasanović
Namik
Krstović Radislavka
Lonić-Pašalić
Mersiha
Ljuboje Darko
Ljubotina Dragan
Maglić Elmir
Marić Zoran
Marković Mario
Mektić Branka
Muhić Slobodanka
Opardija Amila
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kurs francuskog jezika - nivo A1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Planiranje i vođenje sastanaka
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar prvog nivoa
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar prvog nivoa
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Uvod u elektronsku upravu
Kreativno rješavanje problema
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Kreiranje, provjera, provedba i
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
25-27.10.2011.
5
5
17-20.10.2011.
5
5
25-26.5.2011.
4
4
16-18. i
21.3.2011.
17.5.2011.
5
8
3
17-20.10.2011.
5
5
17-20.10.2011.
5
5
25-27.10.2011.
5
5
oktobar 2010maj 2011.
11
11
25-27.10.2011.
5
5
25-27.10.2011.
5
5
8.12.2011.
2
2010/2011.
11
22-25.3.2011.
5
21.3.2011.
2
13
5
13
2010/2011.
11
17-20.10.2011.
5
5
5-7.12.2011.
5
5
27.5.2011.
21.12.2011.
3
2
5
17-20.10.2011.
5
5
25-27.10.2011.
5
5
15-17.11.2011.
5
5
25-27.10.2011.
5
5
8.6.2011.
3
17-20.10.2011.
5
25-26.5.2011.
4
4
27.4.2011
3
3
8
Rabat Dario
Reljić Veselin
Ružičić Siniša
Santrač Mileva
Savić Mićo
Stojaković Dejan
Vujanović Aleksandar
Vukojević Adnan
kontrola Strategija odnosa s javnošću
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Tim i timski rad
Kreativno rješavanje problema
Uvod u elektronsku upravu
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kurs francuskog jezika - nivo A1 i A2
Zirojević Nataša
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
Zjakić Emira
službenike
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Živković Nenad
Upravni postupak i upravni spor
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
25-27.10.2011
5
5
17-20.10.2011.
5
5
17-20.10.2011.
5
31.5.2011.
5
3
15.9.2011.
3
17-20.10.2011.
5
25-27.10.2011.
5
5
25-27.10.2011
5
5
13.12.2011.
21.12.2011.
31.5.2011.
2
2
3
17-20.10.2011.
5
oktobar 2010maj 2011.
11
17-20.10.2011.
5
25-27.10.2011.
5
9.12.2011.
3
22.12.2011.
3
11
4
8
16
5
6
Agencija za javne nabavke BiH
Prezime i ime
Alajbegović-Muslić
Melika
Seminar
Konflikt menadžment
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Modul 8 - Priprema, pisanje i
Fočo Đinita
vođenje projekata**
Knezović Anita
Interpersonalne vještine
Serdarević Mustafa Stress menadžment
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
Šećibović Belma
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Ćubela Sanja
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
1.6.2011
2
23.12.2011.
3
3
6.-8.6.2011
5
5
3.6.2011
13.6.2011
2
2
2
2
27. i 30.5.2011
4
4
Ukupno
kredita
2
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja
Prezime i ime
Husković Alen
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
Datum
održavanja
16-18. i
21.3.2011.
20.5.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
5
3
Ukupno
kredita
21
Kasalo Lejla
Kusmuk Damjena
Milidragović
Dragana
Renovica-Mutap
Snežana
Rezić Vlatko
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Menadžment vremena
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s javnošću
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Razvijanje samosvijesti
Kreativno rješavanje problema
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Menadžment vremena
Obuka za novozaposlene državne
Stanković Verica
službenike
Razvijanje samosvijesti
Kreativno rješavanje problema
Stres menadžment
Stupar Mladen
Upravljanje ljudskim potencijalima
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Šimunović Davor
Menadžment vremena
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
Trišić Ljiljana
rad**
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
mart-juni 2011.
16.12.2011.
11
2
27. i 30.5.2011.
4
07.10.2011.
3
12-13.10.2011.
4
21.3.2011.
2
27.4.2011.
3
8.6.2011.
3
26-29.9.2011.
5
8-9.12.2011.
4
19-20.12.2011.
4
3-6.10.2011.
5
20.12.2011.
6.6.2011.
2
2
21.3.2011.
2
26-29.9.2011.
5
11
13
8
mart-novembar
2011.
10.6.2011.
18
11
2
26-29.9.2011.
5
20.12.2011.
6.6.2011.
13.6.2011.
7.12.2011.
28.111.12.2011.
16.12.2011.
2
2
2
2
11-13.5.2011.
9
5
9
6
7
2
5
5
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Prezime i ime
Aničić Branka
Seminar
Interpersonalne vještine
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Konflikt menadžment
3.6.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
2
25-27.10.2011
1.6.2011.
5
2
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
14
Bešlagić Sabina
Bjelobaba Mirjana
Borić Ana
Bosnić Tamara
Bračković Majida
Čaklovica Senada
Daničić Jagoda
Dojčinović
Jadranka
Đurić Dragana
Elezović Amar
Goronja Jelena
Hasanović Urfeta
Hodžić Rifet
Ibrulj Azijada
Jekauc Dunja
Jerg-Simanović
Diana
Josipović Zoran
Kecman Vera
Kiso Alma
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Pisana i usmena prezentacija
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
25-27.10.2011
5
4-7.4.2011.
5
4-6.5.2011.
5
07.10.2011.
3
25-27.10.2011
5
5
18-21.4.2011.
5
5
4-7.4.2011.
5
23-24.5.2011.
16-18. i
21.3.2011.
4
07.10.2011.
3
4-7.4.2011.
5
25-26.5.2011.
4
25-27.10.2011
5
25-27.10.2011
5
5
25-26.5.2011.
4
4
28-31.3.2011.
8.6.2011.
5
2
5
17-20.10.2011
5
9
21.12.2011.
3
17-20.10.2011
5
5
28-31.3.2011.
5
5
24-27.10.2011
5
5
22-25.3.2011.
5
5
22-25.3.2011.
5
5
23-24.5.2011.
4
4
16-17.5.2011.
4
25-27.10.2011
5
9
3-6.10.2011
5
5
13
9
5
8
5
9
Knežević
Zvezdana
Kudra Ljiljana
Lepir Zorić Tijana
MeđedovićFejzagić Samra
Milaković-Vuković
Jelena
Pilipović Saša
Ponorac Tatjana
Saračević Amela
Savanović Tanja
Softić Dženita
Spasojević Tijana
Stojanović Ina
Šimić Vesna
Šuvalija Samra
Temim Šeho
Tubić Biljana
Uzunović Alija
Vračar Biljana
Vujić Tatjana
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Pisana i usmena prezentacija
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Tim i timski rad
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mobing i zaštita od mobinga
Pisana i usmena prezentacija
25-27.10.2011
5
23.12.2011.
3
8
6.8.6.2011.
5
5
17-20.10.2011
3.6.2011.
16-18. i
21.3.2011.
8.6.2011.
5
2
7
17-20.10.2011
5
12.12.2011.
3
27. i
30.5.2011.
4
07.10.2011.
3
17-20.10.2011
16-18. i
21.3.2011.
5
8
5
5
25-26.5.2011.
4
07.10.2011.
3
25-27.10.2011
5
18-21.4.2011.
5
11-13.5.2011.
5
16-17.5.2011.
4
25-27.10.2011
5
22-25.3.2011.
16-18. i
21.3.2011.
5
5
5
5
4-7.4.2011.
5
5
22-25.3.2011.
5
5
25-26.5.2011.
4
4
16-17.5.2011.
4
4
31.5.2011.
2
17-20.10.2011
6.12.2011.
8.6.2011.
5
3
2
5
2
5
10
4
12
10
9
10
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Tim i timski rad
Vuković Vesna
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mobing i zaštita od mobinga
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
7
17-20.10.2011
31.5.2011.
5
2
17-20.10.2011
6.12.2011.
5
3
10
Agencija za nadzor nad tržištem u BiH
Prezime i ime
Kozić Lenka
Krajišnik Danka
Lovrić Lidija
Primorac Dražan
Vrhovac Mane
Seminar
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
ECDL Start
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
12-13.10.2011.
4
4
8.6.2011.
mart-juni 2011.
3
11
3
11
16.9.2011.
3
11-13.5.2011.
mart-novembar
2011.
5
11
8
11
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Agencija za osiguranje BiH
Prezime i ime
Hamzić Albina
Imamović Aida
Šakotić Suzana
Tirić Maida
Seminar
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Razvijanje samosvijesti
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
16.9.2011.
3
3
16.9.2011.
3
3
2.6.2011.
2
8.6.2011.
3
17-20.10.2011.
5
22-25.3.2011.
5
5
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
4-6.5.2011.
5
30.9.2011.
3
12-13.12.2011
4
mart-novembar
2011.
16.9.2011.
11
3
10
Agencija za policijsku podršku BiH
Prezime i ime
Agić Jasna
Seminar
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
ECDL Start
Upravljanje učinkom u institucijama
23
Butković Asmir
Cicović Danjela
Čančić Marija
Dragaš Ljubinka
Gebert Stuhlik
Slavica
Glavurda Sanja
Gluhović Slavojka
Grujić Milenko
BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Zaštita intelektualne svojine
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Tim i timski rad
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Pisana i usmena prezentacija
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
Husković Adnan
Kreativno rješavanje problema
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 1: Menadžment i menadžeri
u državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
11
5-7.12.2011.
5
19.12.2011.
2.6.2011.
3
2
17-20.10.2011
5
13.12.2011.
2
22-25.3.2011.
5
5.12.2011.
8.6.2011.
2
2
30.9.2011.
3
8-9.12.2011.
4
12-13.12.2011
4
21.3.2011.
2
16-17.5.2011.
4
16.9.2011.
3
17-20.10.2011
5
12-13.12.2011
4
14-16.12.2011
5
21.3.2011.
2
4-7.4.2011.
5
5.12.2011.
2
21.3.2011.
2
23-24.5.2011.
4
9
7
2
13
21
9
10
19-20.12.2011
4
6.6.2011.
2
15.9.2011.
3
5-6.12.2011.
4
19
14-16.12.2011
5
Jerković Emina
Kahriman Ilda
Knor Vladimir
Kojić Neđo
Mijović Nataša
Omerović Eldin
Perenda Edin
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
ECDL Start
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kreativno rješavanje problema
Menadžment vremena
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Stres menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 1: Menadžment i menadžeri
u državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 1: Menadžment i menadžeri
u državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Konflikt menadžment
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Razvijanje samosvijesti
ECDL Start
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka za novozaposlene državne
Pilica Jasmin
službenike
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Porović Miralem
Zaštita intelektualne svojine
Spahić Emina
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Subaša Eldin
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Švrakić Nedim
Tim i timski rad
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
21-23.12.2011
5
25.1.2011.
3
14
mart-novembar
2011.
11
22-25.3.2011
5
21.12.2011.
10.6.2011
2
2
24-27.10.2011
5
16.12.2011.
16-18. i
21.3.2011.
2
5-6.12.2011.
4
14-16.12.2011
5
15.9.2011.
3
5-6.12.2011.
4
21-23.12.2011
5
7
9
5
16-18. i
21.3.2011.
20.12.2011.
2
25.1.2011.
3
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
11
25-26.5.2011.
4
24-27.10.2011
5
5-7.12.2011.
5
19.12.2011.
6.12.2011.
3
3
22-25.3.2011.
5
20.12.2011.
2
24-27.10.2011
5
13.12.2011.
2
14
12
5
7
16
14
3
3
7
7
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH
Prezime i ime
Bjelić Svjetlana
Bošković
Ljiljana
Ćorluka Tanja
Seminar
Menadžment ljudskih potencijala
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Ćurak Hašima
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Džumhur
Žaneta
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Đajo Mubera
Ivošević Slavica
Jakovljević
Radmila
Ljolje Stojan
Naletilić Marija
Nalo Jasminka
Ninić Suada
Pinjuh Dragan
9.6.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
2
5-8.12.2011.
5
17-20.10.2011.
5
5.12.2011.
2
15-17.11.2011.
5
8-9.12.2011.
4
28-31.3.2011.
5
Datum
održavanja
septembardecembar
2011.
januar 2011.
28.111.12.2011.
mart-novembar
2011.
Ukupno
kredita
7
7
9
16
11
5
5
21
11
Obuka za novozaposlene državne
službenike
28-31.3.2011.
5
ECDL Start
mart-novembar
2011.
11
16
07.10.2011.
3
3
17-20.10.2011.
5
5.12.2011.
2
25.3.2011.
3
15.12.2011.
3
6-8.6.2011.
5
07.10.2011.
3
15-17.11.2011.
5
8-9.12.2011.
4
25.3.2011.
3
23.12.2011.
3
4-6.5.2011.
5
30.9.2011.
3
25.1.2011.
3
15.9.2011.
3
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
7
6
17
6
8
12
BiH
Mobing i zaštita od mobinga
Disciplinski postupak u organima
uprave
Obuka za novozaposlene državne
Popić Branka
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Popović Biljana
Interpersonalne vještine
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama
Sarajlić Dušan
BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Planiranje i vođenje sastanaka
Obuka za novozaposlene državne
Vasilj Danica
službenike
Pisana i usmena prezentacija
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Živković Mato
Mobing i zaštita od mobinga
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
15.12.2011.
3
22.12.2011.
3
4-7.4.2011.
5
17-20.10.2011.
5
5.12.2011.
2
23-24.5.2011.
4
07.10.2011.
3
8-9.12.2011.
4
7.6.2011.
2
15-17.11.2011.
5
8.6.2011.
2
15-17.11.2011.
5
15.12.2011.
3
5
7
11
7
10
Agencija za rad i zapošljavanje BiH
Prezime i ime
Babić Zorica
Džino Enisa
Ibrahimagić Asim
Izmirlija Delila
Jelić Zvjezdana
Mašić Sanja
Mičić Nemanja
Pinjić Almir
Pupić Boris
Seminar
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s javnošću
14.12.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
3
19.12.2011.
3
21.3.2011.
2
07.10.2011.
3
5
21.3.2011.
2
2
5
5
11
11
Datum
održavanja
28.111.12.2011.
mart-novembar
2011.
Ukupno
kredita
6
21.3.2011.
2
07.10.2011.
3
12.12.2011.
3
5-8.12.2011.
5
5
24-27.10.2011.
5
5
16-18. i
21.3.2011.
5
27.4.2011.
3
8
19
ECDL Start
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Vujičić Olivera
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Zeljković Sanela
Menadžment vremena
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Rustanović Amra
mart-novembar
2011.
11
8.6.2011.
3
21.3.2011.
2
07.10.2011.
3
3
5
28.111.12.2011.
16.12.2011.
5
7
2
Agencija za ravnopravnost spolova BiH
Prezime i ime
Crnčević Čulić
Branislava
Filipović Hadžiabdić
Samra
Kadribašić Adnan
Seminar
Uvod u elektronsku upravu
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Zaštita intelektualne svojine
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
17.5.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
3
12.12.2011.
3
19.12.2011.
3
15.9.2011.
3
3
19.12.2011.
3
3
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
9
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
Prezime i ime
Matošević Marina
Muhamedbegović
Benjamin
Pašić Delahmetović
Sanela
Savić Aida
Škoro Slavica
Vižin Marina
Seminar
Kreativno rješavanje problema
Mobing i zaštita od mobinga
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Menadžment vremena
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja sporova
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Upravni postupak i upravni spor
Menadžment ljudskih potencijala
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
6.6.2011.
15.12.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
2
3
07.10.2011.
3
3
07.10.2011.
3
3
16.12.2011.
2
23.12.2011.
3
27.4.2011.
3
12-13.10.2011.
4
7.12.2011.
9.6.2011.
3
2
07.10.2011.
3
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
5
5
10
5
Agencija za sigurnost hrane BiH
Prezime i ime
Ahmetović Nihada
Ustamujić Nadža
Vidačak Dalibor
Seminar
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Pisana i usmena prezentacija
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
25.1.2011.
3
24-27.10.2011
5
9.12.2011.
2
21.12.2011.
3
Ukupno
kredita
3
5
5
Agencija za statistiku BiH
Prezime i ime
Seminar
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
16-17.5.2011.
4
Ukupno
kredita
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Uvod u elektronsku upravu
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
20.5.2011.
3
22-23.12.2011
4
mart-juni 2011
11
19-22.9.2011.
5
Bajramović Selma
ECDL Start
11
11
Bulić Ivona
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Uvod u elektronsku upravu
Menadžment vremena
Kreativno rješavanje problema
martnovembar
2011.
mart-juni 2011
11
11
22-25.3.2011.
5
mart-juni 2011
17.5.2011.
16.12.2011.
21.12.2011.
septembar decembar
2011.
mart-juni 2011
mart-juni 2011
11
3
2
2
Abaz Ševala
Ahmetović Emina
Cicović Bojana
Cvijetić Branislava
Ćorović Radoslav
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Duraković Maja
Đerić Vedrana
ECDL Start
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Menadžment ljudskih potencijala
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje ljudskim potencijalima
Menadžment vremena
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Kreiranje, provjera, provedba i
Fatić Fadil
Fazlić-Hadžić Anida
Halilović Hasić Amra
Hasanbegović Maida
11
16
16
7
11
11
11
11
11
11
25.1.2011.
3
3
07.10.2011.
3
19.12.2011.
3
9.6.2011.
17.5.2011.
7.12.2011.
16.12.2011.
2
3
2
2
25.3.2011.
3
27.4.2011.
3
8
7
6
Hasanović Sulejman
Hot Selveta
Ibrahimagić Amra
Jakovljević Ivana
Kanlić Fahir
Kapetanović Amra
Karačić Tima
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Menadžment vremena
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kovačević Boro
ECDL Start
Ljubunčić Timur
Mališ Ljiljana
Maljanović Adisa
Marčeta Suzana
Mesihović Belma
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kurs francuskog jezika – treći nivo
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mustafić Dženita
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Odobašić Mevlija
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Omerbašić Sabrina
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Omić Jasmina
Podinić Goran
Rakić Lejla
Rebić Vedrana
Rizvić Sabina
Samardžić Jasna
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka iz informacionih tehnologija MS Outlook
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Interpersonalne vještine
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Stojanović Gorčin
ECDL Start
4
8-9.12.2011.
4
8.6.2011.
3
10.6.2011.
2
4-7.4.2011
5
5
5-8.12.2011.
5
5
28.111.12.2011.
5
5
januar 2011.
5
mart-juni 2011
16-18. i
21.3.2011.
11
28-31.3.2011.
5
martnovembar
2011.
11
januar 2011.
5
5
5-8.12.2011.
5
5
2010/2011.
11
11
januar 2011.
5
23-24.5.2011.
4
28.111.12.2011.
5
18-21.4.2011.
5
5
5
16
5
16
9
septembar decembar
2011.
septembar decembar
2011.
mart-juni 2011
septembar decembar
2011.
januar-februar
2011.
5
16
11
11
11
11
11
11
11
5
5
5-8.12.2011.
5
5
mart-juni 2011
3.6.2011.
11
2
11
2
23-24.5.2011.
4
4
28.111.12.2011.
martnovembar
2011.
5
16
11
Subotić Fahrudin
ECDL Start
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Tim i timski rad
Sujoldžić Bakir
Tavra Ivana
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
Zekić Marko
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Zukanović Aida
Uvod u elektronsku upravu
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Vitković Srđan
mart novembar
2011.
11
11
18-21.4.2011.
5
5
13.12.2011.
septembar decembar
2011.
28.111.12.2011.
2
13
11
5
5
18-21.4.2011.
5
5
4-7.4.2011.
5
31.5.2011.
3
8
Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH
Prezime i ime
Bojčić Adnan
Buntić Josipa
Demirović Vezira
Dumpor Nermin
Habul Sanel
Hajdarević Vedran
Jelovac Deni
Jurković Marijana
Kasumović Papac
Ženja
Kašiković Vukašin
Klarić Minja
Kolak Irina
Lazarević Miljana
Markić Maja
Masleša Adi
Pajević Maid
Pinjuh Ivan
Planinić Helena
Seminar
Datum
održavanja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravni postupak i upravni spor
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
22.12.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
15-
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
3
5
5
5
5
5
5
Pranjić Jurica
Pupić Dejan
Pupić Jelena
Šunjić Željka
Velić Elvir
Vrljić Antonio
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
17.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
1517.11.2011.
5
5
5
5
5
5
5
5
15.9.2011.
3
3
1517.11.2011.
5
5
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH
Prezime i ime
Bećirović Maida
Bojović-Simić Tanja
Drljača Vesko
Seminar
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Pisana i usmena prezentacija
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Obuka iz engleskog jezika nivo
B2
Dževlan Jasmina
Grujić Jelica
Kazić Amir
Korica Slavica
Kulić Jasna
Marić Adrijana
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2003
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka iz engleskog jezika nivo
C1
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 1: Menadžment i
menadžeri u državnoj upravi;
Profesionalna organizacija Organizacioni oblik državne
uprave**
Kurs francuskog jezika - nivo B2
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
Kurs francuskog jezika - nivo B1
ECDL Start
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
21.3.2011.
2
5-7.12.2011.
5
8.6.2011.
januar februar 2011.
2
11-13.5.2011.
5
Ukupno
kredita
7
2
5
21
septembar decembar
2011.
11
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
18
septembar decembar
2011.
11
25-26.5.2011.
4
5-6.12.2011.
4
8
januar-juni
2011.
11
11
21.3.2011.
2
27. i
30.5.2011.
4
2010/2011.
martnovembar
2
4
11
11
22
2011.
Mišković Blaženka
Mustafić Cokoja Dika
Mutilović Nermina
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Međunarodni ugovori i praksa u
BiH
Modul 1: Menadžment i
menadžeri u državnoj upravi;
Profesionalna organizacija Organizacioni oblik državne
uprave**
Modul 2 - Interpersonalne
vještine; Razvijanje samosvijesti;
Pisana i usmena prezentacija**
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
Pobrić Nina
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Modul 1: Menadžment i
menadžeri u državnoj upravi;
Profesionalna organizacija Organizacioni oblik državne
Sakota Alma
uprave**
Modul 2 - Interpersonalne
vještine; Razvijanje samosvijesti;
Pisana i usmena prezentacija**
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Terzimehić Aida
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH/Trening za
obuku trenera
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Mobing i zaštita od mobinga
Stres menadžment
Vuleta-Trnčić Danijela
Obuka za novozaposlene državne
službenike
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
6-8.6.2011.
5
5
21.12.2011.
3
3
5-6.12.2011.
4
14-16.12.2011
5
septembar decembar
2011.
11
27. i
30.5.2011.
4
07.10.2011.
3
5-7.12.2011.
5
5-6.12.2011.
4
20
12
9
14-16.12.2011
5
25.1.2011.
3
27. i
30.5.2011.
4
07.10.2011.
3
1213.10.2011.
4
12-13.12.2011
4
21-23.12.2011
5
15.12.2011.
16.12.2011.
16-18. i
21.3.2011.
3
2
23
5
10
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH
Prezime i ime
Bjelica-Vlajić Iris
Seminar
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Datum
održavanja
Broj sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
21.3.2011.
2
5
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja sporova
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Čampara Samira
Modul 7: Odlučivanje; Tim i
timski rad**
Upravni postupak i upravni spor
Kešelj Radovan
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Kreativno rješavanje problema
Obuka za novozaposlene
Kukričar Nedžmija
državne službenike
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Stres menadžment
Obuka za novozaposlene
Kurtić Una
državne službenike
Pisana i usmena prezentacija
Obuka za novozaposlene
državne službenike
Logor Zdravko
Planiranje i vođenje sastanaka
Stres menadžment
Modul 8 - Priprema, pisanje i
Mehanović Ismet
vođenje projekata**
Tim i timski rad
Mojsilović Vukica
Planiranje i vođenje sastanaka
Menadžment vremena
Obuka za novozaposlene
Muratović Emir
državne službenike
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Modul 2 - Interpersonalne
vještine; Razvijanje
samosvijesti; Pisana i usmena
Pehar Vesna
prezentacija**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Word 2003
Petrić Dragan
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u
Savić Dragan
institucijama BiH
Pisana i usmena prezentacija
Obuka za novozaposlene
Šehić Muhamed
državne službenike
Razvijanje samosvijesti
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti
menadžmenta obuke u
Šupić Branko
institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
23.12.2011.
3
16.9.2011.
3
5-7.12.2011.
5
7.12.2011.
3
21.12.2011.
3
6.6.2011
2
19-22.9.2011.
5
23.12.2011.
3
13.6.2011.
2
26-29.9.2011.
5
9.12.2011.
2
26-29.9.2011.
5
8.12.2011.
16.12.2011.
2
2
13-15.12.2011.
5
5
31.5.2011.
8.12.2011.
16.12.2011.
2
2
2
6
3-6.10.2011.
5
5
27.4.2011.
3
4-6.5.2011.
5
15.9.2011.
3
8-9.12.2011.
4
januar-februar
2011.
5
21.3.2011.
2
30.9.2011.
3
8.6.2011.
2
26-29.9.2011.
5
20.12.2011.
2
25.1.2011.
3
8
6
10
9
9
15
7
3
9
6
30.9.2011.
3
Arhiv BiH
Prezime i ime
Domazet Siniša
Seminar
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Uvod u elektronsku upravu
Tim i timski rad
ECDL Start
Montina Severin
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
21.3.2011.
2
25.3.2011.
3
17.5.2011.
13.12.2011.
mart-novembar
2011.
3
2
21.3.2011.
Ukupno
kredita
21
11
2
2
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH
Prezime i ime
Berberović Sead
Bosnić Jelena
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Tim i timski rad
31.5.2011.
2
Razvijanje samosvijesti
20.12.2011.
2
8.6.2011.
3
januar-juni 2011.
11
15.12.2011.
3
4-6.5.2011.
5
16.9.2011.
3
Seminar
4
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Kurs francuskog jezika - nivo A2
Dilber Dragana
Mustapić Dražen
Omanović Dženan
Sorajić Borko
Sudar Sanja
Ukupno
kredita
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 2 - Interpersonalne
vještine; Razvijanje samosvijesti;
Pisana i usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH/Trening za
obuku trenera
Kancelarijsko i arhivsko
poslovanje
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
14
3
15
12-13.10.2011.
4
12.12.2011.
3
23-24.5.2011.
4
8-9.12.2011.
4
16-17.5.2011.
4
15.9.2011.
3
Tim i timski rad
31.5.2011.
2
Razvijanje samosvijesti
20.12.2011.
2
8
7
4
Modul 2 - Interpersonalne
vještine; Razvijanje samosvijesti;
Pisana i usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Modul 1: Menadžment i
menadžeri u državnoj upravi;
Profesionalna organizacija Šolaja Gordana
Organizacioni oblik državne
uprave**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Šljamo-Šabanović
Dženita
4-6.5.2011.
5
16.9.2011.
3
5-6.12.2011.
4
19-20.12.2011.
4
5
11
Centar za uklanjanje mina u BiH
Prezime i ime
Aletić Esed
Arnautović Đenana
Seminar
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Mobing i zaštita od mobinga
Bajrektarević Aladin
Bajrović Selim
Cvjetković Vlajko
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Kancelarijsko i arhivsko
poslovanje
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Đokić Dušanka
Mobing i zaštita od mobinga
Filipović Viktor
ECDL Start
Gligorić Dragana
Grujić Zoran
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Obuka iz engleskog jezika nivo
B2
Upravni postupak i upravni spor
Ibrahimović Nedim
ECDL Start
Jurić Danislav
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti
menadžmenta obuke u
institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Datum održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
5-7.12.2011.
5
5
07.10.2011.
3
6.12.2011.
3
25-26.5.2011
4
5-7.12.2011.
5
9.12.2011.
3
12.12.2011.
3
mart-juni 2011.
11
11
6.12.2011.
3
3
mart-novembar
2011.
11
11
07.10.2011.
3
septembar decembar 2011.
11
11-13.5.2011.
5
mart-juni 2011.
11
7.12.2011.
3
mart- novembar
2011.
11
25.1.2011.
3
6
9
6
14
19
11
6
30.9.2011.
3
Lučić Nevena
Planiranje i vođenje sastanaka
7.6.2011.
2
2
Manov Pandža Azira
Obuka iz engleskog jezika nivo
C1
mart-juni 2011.
11
11
Tim i timski rad
31.5.2011.
2
Zaštita intelektualne svojine
19.12.2011.
3
16-18. i 21.3.2011.
5
30.5.2011.
3
septembar decembar 2011.
11
5-7.12.2011.
5
5
27. i 30.5.2011.
4
4
12.12.2011.
3
3
25-26.5.2011
4
mart-novembar
2011.
11
11-13.5.2011.
5
30.9.2011.
3
12.12.2011.
3
mart-novembar
2011.
11
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
15.9.2011.
3
Upravni postupak i upravni spor
8.12.2011.
3
12.12.2011.
3
27.4.2011.
3
10.6.2011.
2
5
Mitrović Sanja
Obuka za novozaposlene
državne službenike
Obradović Saša
Orahovac Ahdin
Pudar Milenko
Rapa Sanela
Rezo Milan
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Modul 6 - Reinženjering
poslovnih procesa u državnoj
službi; Kreativno rješavanje
problema**
Kancelarijsko i arhivsko
poslovanje
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
ECDL Start
Smajiš Fikret
Smajlović Sabina
Šerak Tarik
Travar Željko
Trifković Svjetlana
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Kancelarijsko i arhivsko
poslovanje
ECDL Start
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Menadžment vremena
Tuno Muvedeta
ECDL Start
Velagić-Pranjić
Dunja
ECDL Start
mart-novembar
2011.
mart-novembar
2011.
11
9
3
13
11
11
14
3
Upravni postupak i upravni spor
8.12.2011.
3
mart-novembar
2011.
11
januar 2011.
5
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Access 2007
5
6
12.12.2011.
ECDL Start
Ždrale Goran
15
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Vidović Slaven
19
14
19
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
31.5.2011.
3
septembar decembar 2011.
11
Centralna harmonizacijska jedinica
Prezime i ime
Pujić Miočević Iva
Seminar
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti
menadžmenta obuke u
institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
25.1.2011.
3
Ukupno
kredita
6
16.9.2011.
3
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
Prezime i ime
Abdihodžić Sabina
Andrijević Dragana
Bjelica Lela
Bobić Velimir
Bojanić Radinka
Ćeklić Vladimir
Delahmetović
Benjamin
Hodžić Muhamed
Hodžić Selma
Karić Mladen
Lalović Aleksandar
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodni ugovori i praksa u
BiH
Menadžment vremena
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Word 2003
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno
komuniciranje
Modul 1: Menadžment i
menadžeri u državnoj upravi;
Profesionalna organizacija Organizacioni oblik državne
uprave**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Obuka za novozaposlene državne
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
18-21.4.2011.
5
14.12.2011.
3
16.12.2011.
2
16.9.2011.
3
17-20.10.2011.
5
12.12.2011.
3
3
25-27.10.2011.
5
5
januar-februar
2011.
5
21.12.2011.
3
17-20.10.2011.
5
5
17-20.10.2011.
5
5
25.3.2011.
3
3
5-6.12.2011.
4
4
17-20.10.2011.
5
5
27.4.2011.
3
25-27.10.2011.
5
Ukupno
kredita
10
8
8
8
službenike
Obuka za novozaposlene državne
Midžić Jusuf
službenike
Modul 2 - Interpersonalne
Mujezinović Enes
vještine; Razvijanje samosvijesti;
Pisana i usmena prezentacija**
Mulić Haris
Konflikt menadžment
Odnosi s javnošću u državnim
Muratović Edis
institucijama - Krizno
komuniciranje
Planiranje i vođenje sastanaka
Pandžo Tarik
Stres menadžment
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Pečenica Željka
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
Radaković Goran
službenike
Tim i timski rad
Savatić Ilija
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 8 - Priprema, pisanje i
Šimunović Marinko
vođenje projekata**
Obuka iz engleskog jezika nivo
Tahirović Asmira
B1
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2003
Vujić Branka
Obuka iz engleskog jezika nivo
B2
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
25-27.10.2011.
5
5
4-6.5.2011.
5
5
1.6.2011.
2
2
25.3.2011.
3
3
7.6.2011.
16.12.2011.
2
2
4
16.9.2011.
3
25-27.10.2011.
5
25-27.10.2011.
5
31.5.2011.
2
25-27.10.2011.
5
6-8.6.2011.
5
5
mart-juni 2011.
11
11
januar 2011
5
septembar decembar 2011.
11
8
5
7
16
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
Prezime i ime
Arslanagić Samir
Avdagić Nijaz
Bošnjak Antonija
Crnica Osman
Didik Nermin
Fetahović Amra
Kovač Rijad
Marić Ljerka
Mulabdić Amina
Seminar
Uvod u elektronsku upravu
Uvod u elektronsku upravu
Obuka za novozaposlene
državne službenike
Obuka za novozaposlene
državne službenike
Kurs francuskog jezika – peti
nivo
Upravljanje ljudskim
potencijalima
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno
komuniciranje
Obuka iz engleskog jezika nivo
B2
Upravljanje ljudskim
potencijalima
17.5.2011.
17.5.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
3
3
28-31.3.2011.
5
5
4-7.4.2011.
5
5
2010/2011.
11
11
7.12.2011.
2
2
12.12.2011.
3
3
21.3.2011.
2
25.3.2011.
3
mart-juni 2011.
11
7.12.2011.
2
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
3
3
16
2
Muratović Mirza
Obuka za novozaposlene
državne službenike
28-31.3.2011.
5
5
Direkcija za evropske integracije VM BiH
Prezime i ime
Alihodžić Amela
Babić Lana
Bajramović Lejla
Bajrović Samira
Bazina Sanja
Blažević Sanja
Bojanić Nada
Bugarin Danijela
Cerić Tarik
Čečo-Hidić Indira
Čengić Jasmina
Seminar
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Menadžment vremena
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Zaštita intelektualne svojine
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija MS Outlook
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Tim i timski rad
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Pisana i usmena prezentacija
Menadžment vremena
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - treći nivo
ECDL Start
Denda Mirjana
Džajić Tarik
Džemić Midhat
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Menadžment ljudskih potencijala
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Tim i timski rad
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Planiranje i vođenje sastanaka
Modul 3 - Menadžment ljudskih
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
30.9.2011.
3
3
25.3.2011.
3
2010/2011.
11
10.6.2011.
2
25.1.2011.
3
14
2
6
15.9.2011.
3
24-27.10.2011
5
19.12.2011.
mart-juni 2011.
3
11
16-17.5.2011.
4
30.9.2011.
3
januar-februar
2011.
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
13.12.2011.
2
23-24.5.2011.
4
4
9.12.2011.
16.12.2011.
2
2
4
21.3.2011.
2
2010/2011.
martnovembar
2011.
11
8
11
7
20
24
11
8.6.2011.
3
9.6.2011.
2
12.12.2011.
3
31.5.2011.
2
17-20.10.2011
5
9
8.12.2011.
16-17.5.2011.
2
4
15
8
potencijala**
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
drugog nivoa
Glodić Duško
Grbić Jelka
Hadžajlija Jesenka
Hodžić Amra
Jelić Božidarka
Jugo Dženita
Kasumagić Selma
Kurtalić Alma
Lazović Amira
Leko Minja
Lulo Senad
Mandić Vanda
Marilović Nevena
Miškić Kristina
Mitrović Srđan
Mrković Amir
Resić Mersiha
Saračević Nermina
ECDL Start
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
četvrtog nivoa
Menadžment vremena
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Razvijanje samosvijesti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Stres menadžment
Konflikt menadžment
Kurs francuskog jezika - treći nivo
Razvijanje samosvijesti
Interpersonalne vještine
Konflikt menadžment
Upravni postupak i upravni spor
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Konflikt menadžment
Disciplinski postupak u organima
uprave
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija MS Access 2007
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
drugog nivoa
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
četvrtog nivoa
2010/2011.
11
martnovembar
2011.
11
11-13.5.2011.
5
16.9.2011.
3
22-23.12.2011
4
15.9.2011.
3
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
16.12.2011.
mart-juni 2011.
20.12.2011.
2
11
2
07.10.2011.
3
16.12.2011.
20.12.2011.
2010/2011.
20.12.2011.
3.6.2011.
1.6.2011.
7.12.2011.
2
2
11
2
2
2
3
23.12.2011.
3
15.9.2011.
3
8-9.12.2011.
4
17-20.10.2011
5
1.6.2011.
2
22.12.2011.
3
januar 2011.
5
21.12.2011.
mart-juni 2011.
3
11
januar 2011.
5
2010/2011.
11
21.12.2011.
3
25.1.2011.
3
11
12
3
15
13
3
4
13
2
2
6
7
5
5
19
19
14
2010/2011.
11
2010/2011.
11
11
Slavnić Gordana
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Stanić Vanja
ECDL Start
Stanković Nikoleta
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Razvijanje samosvijesti
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Stress menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Šabanović Almedina
Šadinlija Lejla
Talović Zuhra
Tavra Ivan
Turković Berina
Vidosavljević
Miroslava
Razvijanje samosvijesti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Vinšalek Senija
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Planiranje i vođenje sastanaka
Izrada pravnih propisa u institucijama
Zečević Nebojša
BiH
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Zuban Mersiha
Stres menadžment
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Živalj Dženana
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
6-8.6.2011.
5
07.10.2011.
3
6.12.2011.
3
12-13.12.2011
4
15
martnovembar
2011.
mart-juni 2011.
11
11
11
11
07.10.2011.
3
3
2.6.2011.
12.12.2011.
13.6.2011.
2
3
2
24-27.10.2011
5
5
30.9.2011.
3
3
2.6.2011.
2
2
16.9.2011.
3
22-23.12.2011
4
7.6.2011.
2
19.12.2011.
3
23.12.2011.
3
13.6.2011.
2
25-26.5.2011.
4
30.9.2011.
3
5
2
7
8
2
7
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Prezime i ime
Arifović Mustafa
Babić Sanela
Bojović Mirjana
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Interpersonalne vještine
3.6.2011.
2
Upravljanje ljudskim potencijalima
7.12.2011.
2
Planiranje i vođenje sastanaka
8.12.2011.
2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
24-27.10.2011.
5
Upravljanje ljudskim potencijalima
7.12.2011.
2
Upravni postupak i upravni spor
8.12.2011.
3
Kreativno rješavanje problema
6.6.2011.
2
Seminar
Ukupno
kredita
6
10
9
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Pisana i usmena prezentacija
Džihanić Enver
Halvadžija Lejla
Kovačević Zoran
Krnić Džanela
Marković Ivana
Radović Darko
Rozić Elvis
Skenderagić Amel
Solak Arsela
Šobot Nataša
Vražalica
Mervana
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
26-29.9.2011.
5
9.12.2011.
2
4-6.5.2011.
5
25.3.2011.
3
26-29.9.2011.
5
4-6.5.2011.
5
5
21.3.2011.
2
2
4-6.5.2011.
5
5
8
10
21-23.12.2011.
5
Tim i timski rad
31.5.2011.
2
Interpersonalne vještine
3.6.2011.
2
26-29.9.2011.
5
Pisana i usmena prezentacija
9.12.2011.
2
Interpersonalne vještine
3.6.2011.
2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
3-6.10.2011.
5
Zaštita intelektualne svojine
19.12.2011.
3
januar-februar
2011.
5
Uvod u elektronsku upravu
27.5.2011.
3
Uvod u elektronsku upravu
31.5.2011.
3
3
17-20.10.2011.
5
5
07.10.2011.
3
17-20.10.2011.
5
Tim i timski rad
31.5.2011.
2
Kreativno rješavanje problema
21.12.2011.
2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
11
10
8
8
4
Zečić Mubera
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Državna agencija za istrage i zaštitu
Prezime i ime
Agić Našid
Avdagić Edita
Seminar
EU Twinning Projekat „Izgradnja kapaciteta
u oblasti menadžmenta obuke u institucijama
BiH“
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Access 2007
Uvod u elektronsku upravu
Konflikt menadžment
ECDL Start
Begtašević Amira
Behaderović Asim
Bešić Hidajet
Bogdanović
Dalibor
3
11
21.12.2011.
3
januar 2011.
5
30.5.2011.
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
3
2
20
21
11
2010/2011.
6.6.2011.
11
2
11
2
Uvod u elektronsku upravu
17.5.2011.
3
3
21.3.2011.
2
2010/2011.
9.6.2011.
8.12.2011.
11
2
3
23.12.2011.
3
mart-juni 2011.
15.9.2011.
mart-juni 2011.
mart-novembar
2011.
11
3
11
11
3
11
11
11
25.1.2011.
3
EU Twinning Projekat „Izgradnja kapaciteta
u oblasti menadžmenta obuke u institucijama
BiH“
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Outlook
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
ECDL Start
Gačanin Denisa
17.5.2011.
mart-juni 2011.
2
ECDL Start
Frljak Sabina
3
2
Đozo Amira
Đurđić Gordana
25.1.2011.
Ukupno
kredita
21.3.2011.
Camić Safet
Ćesko Ramiza
Ćurovac Arijana
Budović Radmila
Broj
sakupljenih
kredita
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kurs francuskog jezika – peti nivo
Kreativno rješavanje problema
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kurs francuskog jezika – nivo A2
Menadžment ljudskih potencijala
Upravni postupak i upravni spor
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
ECDL Start
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Brčaninović
Jasmin
Datum
održavanja
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2007
Pisana i usmena prezentacija
Konflikt menadžment
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
januar-februar
2011.
30.9.2011.
mart-novembar
2011.
5
13
8
22
3
11
januar 2011.
5
9.12.2011.
20.12.2011.
2
2
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
27.5.2011.
mart-juni 2011.
3
11
9
24
Gazdić Slobodan
Gogić Ismeta
Gojković Slađana
Hajdarević Fatima
Hasanović Sead
Huseinović Mirza
Ivanković
Vjekoslav
Jerkić Dejan
Kadrić Muamer
Kahrimanović
Edin
Karić Hanadi
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Planiranje i vođenje sastanaka
Mobing i zaštita od mobinga
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Menadžment vremena
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
ECDL Start
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Mobing i zaštita od mobinga
Pisana i usmena prezentacija
Disciplinski postupak u organima uprave
ECDL Start
Kreativno rješavanje problema
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kurs francuskog jezika – nivo A2
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Pisana i usmena prezentacija
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Karišik Slađana
ECDL Start
Kovačević Jelena
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kurs francuskog jezika – nivo A2
Krnojelac Nebojša
Kujundžija Željka
Mandić Dražen
Mešetović Ajla
Mešić Dženana
ECDL Start
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Strategija odnosa s javnošću
Razvijanje samosvijesti
Pisana i usmena prezentacija
Disciplinski postupak u organima uprave
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Zaštita intelektualne svojine
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
23.12.2011.
3
30.9.2011.
20.5.2011.
mart-juni 2011.
septembardecembar
2011.
7.6.2011.
6.12.2011.
3
3
11
23.12.2011.
3
10.6.2011.
2
12-13.10.2011.
4
mart-novembar
2011.
20.5.2011.
16.9.2011.
15.12.2011.
9.12.2011.
22.12.2011.
mart-juni 2011.
21.12.2011.
11
2
3
11
3
3
3
2
3
11
2
3
14
11
8
2
24
5
13
5
17-20.10.2011.
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
20.5.2011.
mart-juni 2011.
9.12.2011.
januar-februar
2011.
mart-novembar
2011.
11
3
11
2
21.3.2011.
2
2010/2011.
mart-novembar
2011.
11
11
11
27.4.2011.
3
3
2.6.2011.
9.12.2011.
22.12.2011.
mart-juni 2011.
januar-februar
2011.
2
2
3
11
21.3.2011.
2
19.12.2011.
3
21.12.2011.
3
13
21
5
11
11
13
7
11
5
13
Mičić Olga
Mikerević Vojka
Mioč Damirka
Mirić Zlata
Mrđa Predrag
Mulahasanović
Ešefa
Musić Ernad
Nedeljković
Ubavka
Pandurević Siniša
Razvijanje samosvijesti
Interpersonalne vještine
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravni postupak i upravni spor
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Uvod u elektronsku upravu
Upravni postupak i upravni spor
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
Menadžment vremena
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
2.6.2011.
5.12.2011.
2
2
23.12.2011.
3
31.5.2011.
16.9.2011.
8.12.2011.
3
3
3
23.12.2011.
3
15.9.2011.
31.5.2011.
8.12.2011.
9.12.2011.
10.6.2011.
3
3
3
3
2
23.12.2011.
3
Uvod u elektronsku upravu
30.5.2011.
3
3
Uvod u elektronsku upravu
30.5.2011.
mart-novembar
2011.
3
3
11
11
ECDL Start
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvodni seminar iz usmenog prevođenja
ECDL Start
Simić Dalibor
Simić Dušan
Smajić Manuela
Stres menadžment
Tim i timski rad
Mobing i zaštita od mobinga
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Uvod u elektronsku upravu
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kurs francuskog jezika - nivo A2
ECDL Start
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Sokočević Emir
ECDL Start
Pirić Mirza
Purković Božo
Rodić Milan
Sarić Tomo
Savić Darko
Stanišić Dragiša
Suljkanović Emina
Šaula Branko
Menadžment ljudskih potencijala
Mobing i zaštita od mobinga
Disciplinski postupak u organima uprave
Stres menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Stres menadžment
Obuka za novouposlene
Pisana i usmena prezentacija
21.3.2011.
2
8.6.2011.
mart-novembar
2011.
13.6.2011.
13.12.2011.
15.12.2011.
3
7
12
3
9
5
16
11
2
2
3
7
21.3.2011.
2
30.5.2011.
30.5.2011.
3
3
3
22-25.3.2011.
5
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
mart-juni 2011.
30.5.2011.
mart-juni 2011.
mart-novembar
2011.
9.6.2011.
15.12.2011.
22.12.2011.
13.6.2011.
11
11
3
11
11
3
11
11
11
5-8.12.2011.
5
21.12.2011.
13.6.2011.
17-20.10.2011.
9.12.2011.
3
2
5
2
2
3
3
2
5
13
8
10
9
Šikalo Esad
Šipkar Mensur
Štrbac Dubravka
Talović Suada
Upravljanje ljudskim potencijalima
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Upravljanje ljudskim potencijalima
Planiranje i vođenje sastanaka
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna organizacija Organizacioni oblik državne uprave**
Uvod u elektronsku upravu
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
Tešanović Šojić
Nataša
ECDL Start
Velić Emina
Razvijanje samosvijesti
Upravljanje ljudskim potencijalima
Disciplinski postupak u organima uprave
Vranj Haris
ECDL Start
Vučković Sonja
Planiranje i vođenje sastanaka
Pisana i usmena prezentacija
Zeljaja Radmila
ECDL Start
7.12.2011.
mart-juni 2011
7.12.2011.
8.12.2011.
2
11
2
2
9-10.5.2011.
4
31.5.2011.
3
21.12.2011.
3
mart-novembar
2011.
2.6.2011.
7.12.2011.
22.12.2011.
mart-novembar
2011.
8.12.2011.
9.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
11
4
10
11
11
2
2
3
7
11
11
2
2
4
11
11
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu sigurnost BiH
Prezime i ime
Bartolović Branka
Halepović Nermin
Lagumdžija Armin
Pandžić Sanjin
Sirbubalo Mehidin
Seminar
Datum
održavanja
Uvod u elektronsku upravu
Uvod u elektronsku upravu
Uvod u elektronsku upravu
17.5.2011
20.5.2011
27.5.2011
mart-juni
2011
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
Šakić Lidija
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Šarkić Anisa
Tančica Lana
Uvod u elektronsku upravu
Uvod u elektronsku upravu
21.3.2011
16.-18. i
21.3.2011
30.5.2011
mart-juni
2011
31.5.2011
31.5.2011
Broj
sakupljenih
kredita
3
3
3
11
2
5
Ukupno
kredita
3
3
14
2
8
3
11
11
3
3
3
3
Fond za povratak BiH
Prezime i ime
Buzaljko Dina
Đokić Nedo
Granzov Zorica
Seminar
Upravni postupak i upravni spor
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Stres menadžment
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
8.12.2011.
07.10.2011.
13.6.2011
Broj
sakupljenih
kredita
3
3
2
25-26.5.2011.
4
15.9.2011.
12.12.2011.
3
3
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
6
2
10
Kerleta Vladimir
Krpić Marina
Krsmanović Zlata
Platiša Tijana
Podrug Saud
Planiranje i vođenje sastanaka
Konflikt menadžment
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
ECDL Start
7.6.2011.
20.12.2011.
2
2
4
25.3.2011.
3
3
25.3.2011.
3
07.10.2011.
3
5-8.12.2011.
5
12.12.2011.
mart novembar
2011.
3
6
8
11
11
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
Prezime i ime
Aličković Azra
Banjanin Tatjana
Barić Gabrijela
Brčkalić Belma
Ćorović Samir
Delić Đevad
Seminar
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Strategija odnosa s javnošću
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i usmena
prezentacija**
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 5 - Konflikt menadžment; Vođenje
sastanaka**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Zaštita intelektualne svojine
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
ECDL Start
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
21.3.2011.
2
27.4.2011.
3
4-6.5.2011.
5
2010/2011.
11
07.10.2011.
3
22-23.12.2011
4
januar 2011.
5
5
21.3.2011.
2
2
21.3.2011.
2
26-29.9.2011.
5
19.12.2011.
3
2010/2011.
11
21.3.2011.
2
9-10.5.2011.
4
5-7.12.2011.
5
19-20.12.2011
4
martnovembar
11
Ukupno
kredita
28
10
26
11
Durić Anes
Efendić Alma
Galić Dragica
Havić Jasna
Jurić Branimir
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Outlook
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kurtović Narcis
Lasica Davorka
Mališević Zumra
Micevski Pajanović
Mirjana
Muftić Alma
Obradović
Aleksandar
11
januar 2011.
5
mart-juni 2011.
januar-februar
2011.
11
21.3.2011.
2
28.111.12.2011.
5
21.3.2011.
2
4-7.4.2011.
5
septembar decembar
2011.
11
27.4.2011.
3
3
21.3.2011.
2
2
21.3.2011.
2
2
21.3.2011.
2
12.12.2011.
3
21.3.2011.
2
11
16
5
7
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Kapo Midhat
2011.
mart-juni 2011.
5
18
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Strategija odnosa s javnošću
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
januar 2011.
5
20.5.2011.
mart-juni 2011.
3
11
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
16.9.2011.
3
3
5-8.12.2011.
5
5
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Perić Ivica
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
Škrelić Nada
aktivnosti
Kurs francuskog jezika - treći nivo
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Palić Tea
16-18. i
21.3.2011.
mart-juni 2011.
11
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
5
5
2
19
16
13
Granična policija BiH
Prezime i ime
Alić Mirsada
Seminar
ECDL Start
Datum
održavanja
mart-juni 2011.
Broj
sakupljenih
kredita
11
Ukupno
kredita
14
Biletić Spomenka
Delić Suvad
Dujmušić Sandra
Đapo Mirsada
Govedarica Brankica
Jevtović Dragana
Jugo Sanja
Kešelj Jadranka
Knežević Branka
Marić Ružica
Mujić Jasminka
Musa Irena
Nevenka Pejičić
Ovčina Mustafa
Pejičić Nevenka
Poljo Ahira
Upravni postupak i upravni spor
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Uvod u elektronsku upravu
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar prvog nivoa
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Pisana i usmena prezentacija
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Tim i timski rad
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Uvod u elektronsku upravu
Planiranje i vođenje sastanaka
Pisana i usmena prezentacija
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka iz informacionih tehnologija MS Outlook
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s javnošću
Interpersonalne vještine
Stres menadžment
Razvijanje samosvijesti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
ECDL Start
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
8.12.2011.
3
11-13.5.2011.
5
07.10.2011.
3
8.12.2011.
17.5.2011.
3
3
23-24.5.2011.
4
30.9.2011.
3
13-15.12.2011.
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
8.6.2011.
3
januar 2011.
5
23.12.2011.
3
12.12.2011.
3
8.6.2011.
2
16.9.2011.
3
9.12.2011.
3
13.12.2011.
2
07.10.2011.
3
8.12.2011.
27.5.2011.
8.12.2011.
9.12.2011.
mart-juni 2011.
januar-februar
2011.
3
3
2
2
11
21.3.2011.
2
27.4.2011.
3
3.6.2011.
16.12.2011.
20.12.2011.
2
2
2
6
16.9.2011.
3
3
30.9.2011.
3
3
mart-juni 2011.
11
9.12.2011.
3
25.1.2011.
3
11
15
16
8
5
6
2
6
7
11
5
10
14
9
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Pržulj Sanja
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar prvog nivoa
Mobing i zaštita od mobinga
EU Twinning Projekat „Izgradnja
Radojković Radojka
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
ECDL Start
Ramić Elvira
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
Samardžija Radiša
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
Sinanović Zihnija
BiH/Trening za obuku trenera
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Sivjakov Igor
Uvod u elektronsku upravu
EU Twinning Projekat „Izgradnja
Šako Josip
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
Taslaman Ismet
BiH
Stres menadžment
Tešić Dubravka
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Vilotić Dejan
Interpersonalne vještine
Zorlak Zineta
Konflikt menadžment
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
07.10.2011.
3
8.12.2011.
3
21.3.2011.
2
2010/2011
11
15.12.2011.
3
25.1.2011
3
3
mart-juni 2011.
21.12.2011.
11
3
14
15.9.2011.
3
3
30.9.2011.
3
12-13.10.2011.
4
13-15.12.2011.
5
30.5.2011.
3
3
25.1.2011.
3
3
16.9.2011.
3
3
13.6.2011.
6.12.2011.
2
3
5
18-21.4.2011.
5
5.12.2011.
1.6.2011.
2
2
16
12
7
2
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH
Prezime i ime
Seminar
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Čolović Ljubica
Vođenje sastanaka**
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Bakalović Mediha
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
22-23.12.2011.
4
4
22-23.12.2011.
4
4
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
11
11
3
5
3
5
Institut za akreditiranje BiH
Prezime i ime
Seminar
Hajdar Alija
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Hamović Vasilije
Kovač Vladimir
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
Datum
održavanja
septembar decembar
2011.
07.10.2011.
3-6.10.2011
Muratagić Ismet
Musa Željko
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
Šunjić Dajana
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Vidović Sanja
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
22.-25.3.2011
5
5
septembar decembar
2011.
11
11
22.-25.3.2011
5
20.5.2011
07.10.2011.
3
3
9.12.2011.
3
8-9.12.2011.
4
13-15.12.2011
5
14
9
Institut za intelektualno vlasništvo BiH
Prezime i ime
Čengić Džafo Enisa
Mićić Pavle
Pušić Branka
Sesar Boris
Simić Maja
Soldo Daliborka
Stanojević Snježana
Šuka Iza
Tomić Marina
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
5-8.12.2011.
5
5
28.11-1.12.2011.
5
5
septembardecembar 2011.
11
11
07.10.2011.
3
3
8.6.2011.
3
3
07.10.2011.
3
3
25-27.10.2011.
5
5
28.11-1.12.2011.
5
5
5-8.12.2011.
5
5
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
21-23.12.2011
5
5
22-25.3.2011.
5
mart-juni 2011.
11
28-31.3.2011.
5
5
17-20.10.2011
5
5
17-20.10.2011
5
5
Institut za mjeriteljstvo BiH
Prezime i ime
Alikadić Asim
Bošnjaković Alen
Čalija Srđan
Hafner Katarina
Jažić Seid
Seminar
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
16
Jotanović Aida
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Nuhbegović Ahmed
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Milojević Vladimir
septembar decembar
2011.
16-18. i
21.3.2011.
11
11
5
5
23-24.5.2011.
4
12-13.10.2011
4
13-15.12.2011
5
15.9.2011
3
16
Institut za standardizaciju BiH
Prezime i ime
Anđelić Tihomir
Seminar
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS PowerPoint 2007
Upravljanje ljudskim potencijalima
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Avdić Sadeta
Baljaj Biljana
Bogdanović
Dejana
Buha Stana
Cincar Aleksandar
Dubovina Sanja
Đurđevac Dušan
Jakić Enes
Lučić Dragan
Ljubunčić Jasmina
Ristić Verica
Savić Miljan
Šarović Brankica
Menadžment vremena
Upravljanje ljudskim potencijalima
Menadžment vremena
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS PowerPoint 2007
Uvod u elektronsku upravu
Interpersonalne vještine
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Menadžment ljudskih potencijala
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Word 2007
Upravljanje ljudskim potencijalima
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Excel 2007
Planiranje i vođenje sastanaka
Datum održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
januar-februar 2011.
5
7.12.2011.
septembardecembar 2011.
10.6.2011.
7.12.2011.
10.6.2011.
2
Ukupno
kredita
18
11
2
2
2
4
2
27.4.2011.
3
8-9.12.2011.
4
22-23.12.2011.
4
januar-februar 2011.
5
17.5.2011.
5.12.2011.
3
2
22-23.12.2011.
4
4
8.6.2011.
3
3
mart-juni 2011.
11
11
19-20.12.2011.
4
11
10
8
22-23.12.2011.
4
13-15.12.2011.
5
5
9.6.2011.
2
2
januar 2011.
5
7.12.2011.
2
januar 2011.
5
5
7.6.2011.
2
4
7
Menadžment vremena
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Modul 4 - Menadžment vremena;
Tanović Edina
Stres menadžment**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Vidović Tatjana
Pisana i usmena prezentacija
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Šućur Mirjana
16.12.2011.
mart-juni 2011.
2
11
15.9.2011.
3
12-13.12.2011.
4
22-23.12.2011.
4
8.6.2011.
2
2
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
27.4.2011.
3
11
11
Komisija za koncesije BiH
Prezime i ime
Seminar
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Cerić Aida
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Damjanović Olivera
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
6
9.12.2011.
3
16-17.5.2011.
4
07.10.2011.
3
7
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH
Prezime i ime
Bačvić Damir
Čobanov Silvana
Ćorović Adi
Fočo Mirzah
Halilović Zijad
Jazvin Tarik
Mekić Branka
Mulalić Handan
Mirela
Seminar
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Pisana i usmena prezentacija
Stress menadžment
Upravljanje ljudskim potencijalima
Kreativno rješavanje problema
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Tim i timski rad
Pisana i usmena prezentacija
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
mart-juni 2011
8.6.2011
13.6.2011
7.12.2011.
21.12.2011.
mart-juni 2011
Broj
sakupljenih
kredita
11
2
2
2
2
11
4.-6.5.2011
5
16.9.2011.
3
13-15.12.2011
5
31.5.2011
9.12.2011.
2
2
25.1.2011
3
23.-24.5.2011
4
07.10.2011.
3
22-23.12.2011.
4
27. i 30.5.2011
4
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
11
8
11
13
2
2
14
12
Kreativno rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Planiranje i vođenje sastanaka
Nikolić Slobodanka
Pisana i usmena prezentacija
Planiranje i vođenje sastanaka
Nurikić Bedrudin
Obuka za novouposlene
Upravni postupak i upravni spor
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Peršić Inka
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kreativno rješavanje problema
Pisana i usmena prezentacija
Salihagić Almedina
Menadžment vremena
Turkić-Dervišević
Obuka za novozaposlene državne
Maja
službenike
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
16.9.2011.
3
13-15.12.2011
5
7.6.2011
9.12.2011.
7.6.2011
17-20.10.2011.
22.12.2011.
2
2
2
5
3
27.4.2011
3
19-22.9.2011.
5
21.12.2011.
9.12.2011.
16.12.2011.
2
2
2
18.-21.4.2011
5
4
10
10
4
5
Konkurencijsko vijeće BiH
Prezime i ime
Bogojević Aleksandar
Đurić Maja
Fazlagić Aida
Ignjić Mladen
Karić Kadina
Krupalija Sanela
Pašić Anesa
Pehilj Mirsada
Seminar
Menadžment vremena
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka za novozaposlene
državne službenike
Upravni postupak i upravni
spor
Interpersonalne vještine
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS PowerPoint
2007
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Obuka za novozaposlene
državne službenike
EU Twinning Projekat
„Izgradnja kapaciteta u oblasti
menadžmenta obuke u
institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Obuka za novozaposlene
državne službenike
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
16.12.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
2
23.12.2011.
3
17-20.10.2011
5
22.12.2011.
3
5.12.2011.
20.5.2011.
septembardecembar
2011.
2
3
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
5
8
11
januar-februar
2011.
5
30.9.2011.
3
mart-juni 2011.
11
19-22.9.2011.
5
25.1.2011.
3
2
14
8
16
6
16.9.2011.
3
22-25.3.2011.
5
8.6.2011.
3
19
ECDL Start
Smajlović Amra
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Obuka za novozaposlene
državne službenike
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
martnovembar
2011.
11
07.10.2011.
3
28.111.12.2011.
5
9.12.2011.
3
11
Ministarstvo civilnih poslova BiH
Prezime i ime
Alihodžić Mirela
Bojat Vladimir
Brčkalo
Snježana
Čamur Biljana
Čeho Admir
Čengić Haris
Ćatović Alma
Ćibo Almina
Dautović Hajrija
Dervišević
Senad
Divović Lejla
Drašković
Jelena
Duilović Daria
Seminar
UNDP - Strateško planiranje
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
UNDP - Strateško planiranje
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
UNDP - Strateško planiranje
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Modul 5 - Konflikt menadžment; Vođenje
sastanaka**
Interpersonalne vještine
UNDP - Strateško planiranje
Menadžment ljudskih potencijala
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2007
UNDP - Razvoj javnih politika
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Stres menadžment
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
2010/2011.
Broj
sakupljenih
kredita
11
23-24.5.2011.
4
2010/2011.
11
15
15.12.2011.
3
3
16-17.5.2011.
4
2010/2011.
11
5-6.12.2011.
4
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
11
27
12-13.12.2011
4
22-23.12.2011
4
5.12.2011.
2010/2011.
9.6.2011.
2010/2011.
16.9.2011.
2010/2011.
januar-februar
2011.
2427.10.2011.
2
11
2
11
3
11
9.12.2011.
3
januar 2011.
5
2010/2011.
mart-juni 2011.
15.12.2011.
11
11
3
30
17-20.10.2011
5
5
16.12.2011.
mart-juni 2011.
2
11
2
23.12.2011.
3
14
21.3.2011.
2
32
2
11
16
5
5
24
Durić Aida
Džafić Suvad
Fakić Adisa
Fočo Sanela
Gadže Milena
Govedarica
Ljiljana
Hasanović Alma
Hodžić Indira
Hodžić Zibija
aktivnosti
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
UNDP - Strateško planiranje
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
UNDP - Strateško planiranje
Kurs francuskog jezika - nivo B1
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Modul 5 - Konflikt menadžment; Vođenje
sastanaka**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Outlook
UNDP - Razvoj javnih politika
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Menadžment ljudskih potencijala
UNDP - Strateško planiranje
Menadžment vremena
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
UNDP - Strateško planiranje
Kurs francuskog jezika - nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
UNDP - Strateško planiranje
Planiranje i vođenje sastanaka
Husić Adnan
ECDL Start
Isanović Elma
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Menadžment ljudskih potencijala
16-17.5.2011.
4
2010/2011.
11
2010/2011.
11
12-13.12.2011
4
21.3.2011.
2
9-10.5.2011.
4
2010/2011.
2010/2011.
11
11
1920.12.2011.
4
25-26.5.2011.
4
januar-februar
2011.
5
21.3.2011.
2
20.5.2011.
2010/2011.
mart-juni 2011.
januar-februar
2011.
2010/2011.
07.10.2011.
9.6.2011.
2010/2011.
16.12.2011.
3
11
11
21.3.2011.
2
2010/2011.
2010/2011.
11
11
18-21.4.2011.
5
21.12.2011.
septembardecembar
2011.
2010/2011.
8.12.2011.
martnovembar
2011.
mart-juni 2011.
3
11
2
23.12.2011.
3
9.6.2011.
2
32
4
32
5
11
3
2
11
2
16
3
15
24
11
11
8
11
24
11
14
Janjetović
Vedrana
Kadušić Lejla
UNDP - Strateško planiranje
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
UNDP - Strateško planiranje
2010/2011.
11
23.12.2011.
3
11
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2003
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Mobing i zaštita od mobinga
Uvod u elektronsku upravu
2010/2011.
martnovembar
2011.
januar-februar
2011.
16.9.2011.
15.12.2011.
20.5.2011.
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Konflikt menadžment
Upravni postupak i upravni spor
Zaštita intelektualne svojine
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Outlook
UNDP - Strateško planiranje
ECDL Start
Kalem-Perić
Anđa
Kalkan Fehma
Karačić Amila
Knežević
Dragica
Kočo Fuad
Kojić Savo
Krejić Nenad
Krsmanović
Zorica
Kučuković Edin
ECDL Start
Uvod u elektronsku upravu
Kurbašić
Mevludin
Lale Milijana
Lazarević
Velibor
Limić Jelena
Lovrenović
Majda
Lubura Ivana
Lukić Ljubomir
Malićbegović
Draženka
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravni postupak i upravni spor
16
11
11
5
16
3
3
3
6
3
07.10.2011.
3
3
1.6.2011.
7.12.2011.
19.12.2011.
2
3
3
12-13.10.2011
4
4
22-25.3.2011.
5
5
3-6.10.2011.
5
15.12.2011.
3
januar 2011.
5
januar-februar
2011.
2010/2011.
martnovembar
2011.
27.5.2011.
martnovembar
2011.
8
13
5
11
27
11
3
11
14
januar 2011.
5
16-17.5.2011.
4
2010/2011.
16.9.2011.
12.12.2011.
11
3
3
januar 2011.
5
2010/2011.
mart-juni 2011.
11
11
24-27.10.2011
5
7.12.2011.
3
UNDP - Strateško planiranje
2010/2011.
11
11
UNDP - Strateško planiranje
UNDP - Strateško planiranje
2010/2011.
2010/2011.
11
11
11
11
UNDP - Strateško planiranje
2010/2011.
11
11
Mobing i zaštita od mobinga
15.12.2011.
3
26
27
8
Mandal Mirela
Markota Franjo
Markota Lidija
Merdan Rejhana
Mrkaljević
Enesa
Mulahmetović
Azra
Nikolić Mirjana
Novaković
Nenad
Obrenović Rajka
Omerović Ilijaz
Ostojić Snežana
Ošijan Mirha
Disciplinski postupak u organima uprave
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2003
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Modul 5 - Konflikt menadžment; Vođenje
sastanaka**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Upravni postupak i upravni spor
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Disciplinski postupak u organima uprave
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Oštro Maja
ECDL Start
Pandurević
Miodrag
Pehilj Zijad
Pejović Dalibor
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
UNDP - Strateško planiranje
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
22.12.2011.
januar-februar
2011.
3
13-15.12.2011
5
januar 2011.
5
2010/2011.
15.9.2011.
11
3
13-15.12.2011
5
22-23.12.2011
4
6
5
10
23
januar-februar
2011.
27.5.2011.
mart-juni 2011.
22.12.2011.
3
11
3
januar 2011.
5
martnovembar
2011.
11
16
januar 2011.
5
5
2010/2011.
mart-juni 2011.
30.5.2011.
martnovembar
2011.
11
11
3
27.i 30.5.2011.
4
22.12.2011.
januar-februar
2011.
3
21.3.2011.
2
10
16.9.2011.
2010/2011.
3
11
11
januar 2011.
5
5
januar 2011.
5
martnovembar
2011.
11
6.-8.6.2011
5
23.12.2011.
3
2010/2011.
2010/2011.
septembardecembar
2011.
11
11
11
11
22
5
11
22
22
14
7
5
16
8
Pejović Danica
Petković Branka
Predragović
Ljilja
Puratić Vesna
Rulj Zorica
Salić Kemal
Salihagić Edin
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
UNDP - Razvoj javnih politika
Interpersonalne vještine
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
UNDP - Strateško planiranje
Razvijanje samosvijesti
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Upravni postupak i upravni spor
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Uvodni seminar iz usmenog prevođenja
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
ECDL Start
Šahman
Salihbegović
Sabina
UNDP - Strateško planiranje
UNDP - Razvoj javnih politika
Tim i timski rad
Mobing i zaštita od mobinga
Menadžment vremena
Škrba
Vjekoslava
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Terko Ermin
Tešanović
Radojka
Trifković Ivana
Trnka-Oručević
Amra
Turković Sanela
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Outlook
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
25.1.2011.
3
2010/2011.
5.12.2011.
12.12.2011.
11
2
3
17-20.10.2011
5
14.12.2011.
2010/2011.
20.12.2011.
12.12.2011.
22.12.2011.
3
11
2
3
3
januar 2011.
5
8.6.2011
21.12.2011.
2010/2011.
07.10.2011.
3
3
11
3
5-6.12.2011.
4
13-15.12.2011
5
martnovembar
2011.
2010/2011.
2010/2011.
31.5.2011.
15.12.2011.
16.12.2011.
septembardecembar
2011.
januar-februar
2011.
3
16
8
13
6
11
34
11
11
11
2
3
2
11
5
3-6.10.2011.
5
septembardecembar
2011.
11
5-6.12.2011.
4
27
13
5
16
9
14-16.12.2011
5
2010/2011.
septembar decembar
2011.
11
21.3.2011.
11
2
22
Vasović Velibor
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Veladžić Edin
Vučić Slavica
Vujanović
Dragana
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
ECDL Start
Vuković Jelena
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
Vuković
aktivnosti
Vedrana
UNDP - Strateško planiranje
Kurs francuskog jezika - nivo B2
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
Zjajić Milan
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
UNDP - Strateško planiranje
Zoranić Amer
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
2010/2011.
11
2010/2011.
mart-juni 2011.
11
11
27.i 30.5.2011.
4
2010/2011.
15.9.2011.
septembardecembar
2011.
2010/2011.
16.9.2011.
septembardecembar
2011.
martnovembar
2011.
mart-juni 2011.
11
3
35
29
11
11
3
11
11
14
11
11
11
11
21.3.2011.
2
2010/2011.
2010/2011.
11
11
4-6.5.2011.
5
19-20.12.2011
4
9
2010/2011.
mart-juni 2011.
11
11
22
24
Ministarstvo finansija i trezora BiH
Prezime i ime
Seminar
Arnautović Dijana
Uvod u elektronsku upravu
Obuke/treninzi u organizaciji ACE
projekta
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuke/treninzi u organizaciji ACE
projekta
Basta Dušanka
Bećirović Azra
Bibić Senada
Blagojević Igor
17.5.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
3
2009/2011.
11
11
19-22.9.2011.
5
5
30.9.2011.
3
12.12.2011.
3
4-7.4.2011.
5
2009/2011.
11
16
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
3
6
Bojić Edna
Obuka za novozaposlene državne
službenike
3-6.10.2011.
5
5
Boljanović Željka
Obuke/treninzi u organizaciji ACE
projekta
2009/2011.
11
11
Božović Jelena
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Razvijanje samosvijesti
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Buljušmić Senija
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Čečar Sreten
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Čolaković Midhat
Obuka za novouposlene
Danilović Zoran
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Dehić Amir
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje ljudskim potencijalima
ECDL Start
Dorić Nijaz
Dragaš Miroslav
Dragoje Mia
Drino Emina
Duraković-Čopelj
Adla
Džaferović Jusuf
Đerek Jagoda
Fatić Edina
Ferhatbegović
Meliha
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kreativno rješavanje problema
14-16.12.2011
5
septembar decembar
2011.
11-13.5.2011.
12-13.12.2011
28.111.12.2011.
septembardecembar
2011.
5
16
11
5
4
9
5
5
11
21.3.2011.
2
7.12.2011.
martnovembar
2011.
2
11
15
11
2
21.12.2011.
martnovembar
2011.
8.6.2011.
2
11
3-6.10.2011.
5
martnovembar
2011.
11
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
14.12.2011.
3
3
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Uvod u elektronsku upravu
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
15.9.2011.
3
3
18-21.4.2011.
5
mart-juni 2011.
11
18-21.4.2011.
5
mart-juni 2011.
11
13-15.12.2011
5
20.5.2011.
14.12.2011.
septembardecembar
2011.
3
3
ECDL Start
Uvodni seminar iz usmenog prevođenja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Goletić Nedžad
3
2
21.3.2011.
Filipović Nataša
Gičević Alen
14.12.2011.
20.12.2011.
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Međunarodna organizacija frankofonije:
4
11
3
11
21.3.2011.
2
12-13.12.2011
4
21.3.2011.
2
8
11
16
16
5
17
2
4
Grabus Muhamed
Halilkanović
Hidajeta
Hasanbegović
Amela
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Access 2007
Jeremić Jelena
Jeremić Veselka
Jusufbašić
Elvedin
Kljajić Snježana
11
3
14
Konflikt menadžment
1.6.2011.
2
2
7.12.2011.
martnovembar
2011.
januar-februar
2011.
3
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Access 2007
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
drugog nivoa
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Uvodni seminar iz usmenog prevođenja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Kosorić Dragana
Kurs francuskog jezika - nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Krčalo Amira
3
16
Kordić Milenko
Krajina Anto
16.9.2011.
martnovembar
2011.
11
ECDL Start
Kjuder Bruna
3
martnovembar
2011.
ECDL Start
Kapisazović Almir
23.12.2011.
ECDL Start
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Kalfić Krešimir
3
3
5
Upravni postupak i upravni spor
Jelić Pljevaljčić
Lana
20.5.2011.
14.12.2011.
januar 2011.
Imamović Aida
Janjetović
Vladimirka
8
11
14
5
5
12-13.10.2011
4
4
16-17.5.2011.
4
13-15.12.2011
5
septembardecembar
2011.
16-18. i
21.3.2011.
20.5.2011.
martnovembar
2011.
20
11
5
3
19
11
januar 2011.
5
2010/2011.
11
21-23.12.2011
5
martnovembar
2011.
8.6.2011.
19-22.9.2011.
32
11
3
3
5
5
martnovembar
2011.
2010/2011.
11
11
11
11
3-6.10.2011.
5
5
26-29.9.2011.
5
5
Krupalija Besim
Lekić Milenko
Lugavić Mersud
Lukić Gordana
Meštrović Ivica
Minić Tanja
Mrković Snežana
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2007
Obuke/treninzi u organizaciji ACE
projekta
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Konflikt menadžment
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Muftić Amela
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Mujkić Dinko
Omerbašić
Ibrahim
Papac Ilija
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Outlook
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuke/treninzi u organizaciji ACE
projekta
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Uvod u elektronsku upravu
Popovac Omer
Putica Jasmina
Rebac Katarina
ECDL Start
Disciplinski postupak u organima uprave
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Access 2007
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2007
Ribić Mirjana
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Sadiković Sanela
Salihagić Jasmina
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
21.3.2011.
2
19-20.12.2011
4
2
4
5
januar-februar
2011.
30.9.2011.
3
januar 2011.
5
2009/2011.
11
16
5-8.12.2011.
5
5
20.12.2011.
2
2
12-13.12.2011
4
septembardecembar
2011.
januar-februar
2011.
30.5.2011.
mart-juni 2011.
5
11
3
15
5
3
11
2009/2011.
11
septembardecembar
2011.
11
21.3.2011.
2
22-25.3.2011.
5
2010/2011.
11
19
22
29
septembardecembar
2011.
30.5.2011.
martnovembar
2011.
22.12.2011.
11
3
11
14
3
3
januar 2011.
5
5
januar 2011.
5
septembardecembar
2011.
11
21.3.2011.
2
16-18. i
21.3.2011.
mart-juni 2011.
16
2
5
11
16
Selimović Đenana
Sijamić Senada
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Access 2007
Spahić Lejla
ECDL Start
Suljić Amra
Šahbaz Melisa
Šarčević Dana
Šekara Jelena
Šešlija Anka
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Šilj Danka
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Škrba Dragana
Škrkar Nada
Šoljanin Merima
Šunje Goran
Tabaković Biljana
Tanasković
Nedeljko
Temim Amra
Tufek Velma
Veljo Predrag
Kurs francuskog jezika - treći nivo
Konflikt menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Zaštita intelektualne svojine
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Obuka za novozaposlene državne
službenike
9-10.5.2011.
4
30.9.2011.
3
12-13.10.2011
4
14-16.12.2011
5
martnovembar
2011.
11
januar 2011.
5
martnovembar
2011.
11
3-6.10.2011.
5
16-18. i
21.3.2011.
mart-juni 2011.
mart-juni 2011.
14.12.2011.
11
11
3
januar 2011.
5
25.3.2011.
3
30.9.2011.
3
28-31.3.2011.
5
septembardecembar
2011.
2010/2011.
1.6.2011.
16
11
16
5
5
11
11
2
16
14
5
6
16
11
26-29.9.2011.
5
19.12.2011.
3
22-25.3.2011.
5
mart-juni 2011.
16-18. i
21.3.2011.
6.12.2011.
11-13.5.2011.
11
3
5
3
12-13.12.2011
4
9
22-25.3.2011.
5
5
31.5.2011.
mart-juni 2011.
14.12.2011.
3
11
3
januar 2011.
5
16-18. i
21.3.2011.
5
5
10
16
5
22
Vujčić Nenad
Vukojičić
Svjetlana
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Mobing i zaštita od mobinga
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Vuković Marina
mart-juni 2011.
januar-februar
2011.
septembardecembar
2011.
6.12.2011.
14.12.2011.
11
16
5
5
11
3
3
11
6
Ministarstvo inostranih poslova BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
mart-juni 2011
Broj
sakupljenih
kredita
11
2010/2011.
11
11
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
mart-juni 2011
11
11
18-21.4.2011.
5
5
2.6.2011.
2
19-22.9.2011.
5
26-29.9.2011.
5
5
8.6.2011.
3
3
11
11
Prezime i ime
Akšamija Zlatko
Anđelić Dragana
Avramović
Marinko
Babić Branko
Babić Igor
Bago Milutinović
Ivana
Bećirović Dragan
Beribaka Rajka
Bitanga Satko
Borić Zenaida
Bošnjak Slavica
Bučuk Esad
Bulić Ivanka
Čampara Aida
Čaušević Čekić
Sihana
Čimić Selma
Čohodarević Emin
Čolić Danijela
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
ECDL Start
Pisana i usmena prezentacija
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Stres menadžment
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Planiranje i vođenje sastanaka
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Upravljanje ljudskim potencijalima
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
Datum
održavanja
martnovembar
2011.
9.12.2011.
21.12.2011.
13.6.2011.
2
3
2
2010/2011.
11
21.3.2011.
2
Ukupno
kredita
11
7
5
2
11
5
21.12.2011.
3
7.6.2011.
2
2010/2011.
11
7.12.2011.
2
19-20.12.2011
4
2
13
6
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
11
9.12.2011.
3
3
21.3.2011.
2
2
Čolić Rade
Demir Jasmin
Deverović Samra
Dilberović Edin
i operativne aktivnosti
Konflikt menadžment
Pisana i usmena prezentacija
Mobing i zaštita od mobinga
Konflikt menadžment
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Dragić Dragan
ECDL Start
Dragoljić Goran
Džananović Zlatan
Džidić Amra
Tim i timski rad
Konflikt menadžment
Interpersonalne vještine
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Kurs francuskog jezika – peti nivo
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Efendić Ibrahim
Grković Ljubo
Grujić Biljana
Hadžiosmanović
Amra
Uvod u elektronsku upravu
Jović Obrenović
Jadranka
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kadrić Nazif
ECDL Start
Hasanović Almir
Hota Aida
Husić Mirza
Injac Danijela
Janković Nada
Jerkić Željko
Kalajdžisalihović
Azra
Kanta Hrvoje
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
1.6.2011.
8.6.2011.
15.12.2011.
20.12.2011.
2
2
3
2
2
16.9.2011.
3
3
25-26.5.2011.
4
4
11
11
2
2
2
2
2
2
martnovembar
2011.
31.5.2011.
1.6.2011.
3.6.2011.
7
21.3.2011.
2
mart-juni 2011
2010/2011.
11
11
07.10.2011.
3
3
mart-juni 2011
11
11
20.5.2011.
3
3
3-6.10.2011.
5
5
2.6.2011.
2
17-20.10.2011
5
6.12.2011.
3
9-10.5.2011.
4
4
2010/2011.
11
11
januar-februar
2011.
5
25-26.5.2011.
4
21.3.2011.
2
2
5-8.12.2011.
5
5
martnovembar
2011.
11
11
27. i
30.5.2011.
4
13-15.12.2011
5
25.1.2011.
3
16.9.2011.
3
24
10
9
9
6
Karahasanović
Asim
Katana Vasvija
Kordić Emira
Koričić Samra
Kundurović Anesa
Lukovac Sanin
Ljubijankić Minka
Mačković Dejan
Mahić Envera
Marić-Grujić Ivana
Martinčević Jasna
Mašić Rabija
Mešinović Nermin
Mičijević Smaila
Mihaljević Dragan
Milašinović Tanja
Miletić Svetozar
Misilo-Šunjić Stela
Mišić Milenko
Mujakić Maja
BiH
Konflikt menadžment
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Zaštita intelektualne svojine
ECDL Start
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Konflikt menadžment
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mobing i zaštita od mobinga
Planiranje i vođenje sastanaka
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
četvrtog nivoa
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
1.6.2011.
14.12.2011.
19.12.2011.
mart-juni 2011
2
3
3
11
21.3.2011.
2
20.12.2011.
2010/2011.
2
11
2010/2011.
11
11
11-13.5.2011.
5
5
19-22.9.2011.
5
5
3.6.2011.
2
2
21.3.2011.
2
8
11
15
7
18-21.4.2011.
5
mart-juni 2011
11
11
24-27.10.2011
5
5
24-27.10.2011
5
6.12.2011.
8.12.2011.
3
2
21.3.2011.
2
10
13
2010/2011.
11
9-10.5.2011.
4
4
21.3.2011.
2
2
26-29.9.2011.
5
5
21.3.2011.
2
13
2010/2011.
11
mart-juni 2011
mart-juni 2011
11
11
16-17.5.2011.
4
14-16.12.2011
5
2.6.2011.
2
24-27.10.2011
5
11
11
9
7
Mulić Denis
Muminović Alija
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Pašić Mirza
Strategija odnosa s javnošću
Obuka za novozaposlene državne
Radojević Nataša
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Regoje Nebojša
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
ECDL Start
Menadžment vremena
Sirbubalo Jasenko
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Smajić Aida
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
četvrtog nivoa
Kurs francuskog jezika - peti nivo
Stupac Amir
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Planiranje i vođenje sastanaka
Sukara Branko
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Tanović Gildžana
Interpersonalne vještine
Međunarodna organizacija
Tomić Makuljević
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
Gorana
i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
Vitković Gordana
BiH
Obuka za novozaposlene državne
Vranić Adnan
službenike
Obuka za novozaposlene državne
Vuković Srđan
službenike
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Zvizdić Elvira
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Pašalić Jasmina
28.111.12.2011.
5
07.10.2011.
3
12-13.10.2011
4
septembardecembar
2011.
11
21.3.2011.
2
2
27.4.2011.
3
3
28.111.12.2011.
5
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
mart-juni 2011
10.6.2011.
21.12.2011.
11
2
3
21.3.2011.
2
5
18
24
5
13
2010/2011.
11
2010/2011.
11
5-8.12.2011.
5
8.12.2011.
21.12.2011.
3.6.2011.
2
3
2
21.3.2011.
2
2
16.9.2011.
3
3
18-21.4.2011.
5
5
24-27.10.2011
5
5
25.1.2011.
3
16
5
2
8
6-8.6.2011.
5
Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
Prezime i ime
Bajramović
Sanjin
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Datum održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
26-29.9.2011.
5
8
Bjelobrk Miroslav
Blagojević Vera
Branković Sakib
Čengić Senada
Dujak Juro
Džaferović Samir
Đerić Miroslav
Upravni postupak i upravni spor
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
ECDL Start
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija MS Access 2007
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
UNDP - Razvoj javnih politika
ECDL Start
Goluža Mladen
Hadžić Snežana
Jelić Zoran
Kahrimanović
Mersiha
Knežević Lidija
Knežević Željko
Konaković
Suvada
Kopić Selim
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Uvod u elektronsku upravu
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar prvog nivoa
UNDP - Strateško planiranje
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
ECDL Start
Uvod u elektronsku upravu
Kosorić Željko
Kuluz Ivana
ECDL Start
Obuka za novozaposlene državne
službenike
8.12.2011.
3
21.3.2011.
2
21.3.2011.
2
17.5.2011.
3
21.3.2011.
2
2010/2011.
septembardecembar 2011.
mart-novembar
2011.
11
11
2
5
2
22
11
11
24-27.10.2011.
5
5
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
20.5.2011.
2010/2011.
mart-novembar
2011.
3
11
19-22.9.2011.
5
januar-februar 2011.
5
20.5.2011.
3
21.3.2011.
2
21.3.2011.
2
32
11
5
8
2
5
19.12.2011.
3
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
2010/2011.
11
11
24-27.10.2011.
5
5
16.9.2011.
3
13
mart-novembar
2011.
27.5.2011.
mart-novembar
2011.
3-6.10.2011.
14
11
3
11
5
14
5
Lackanović
Ranko
Lalović Vladimir
Lepara Meliha
Lupi Danko
Mastilović
Snežana
Matar Šadi
Mehanović Lejla
Mijanović Saša
Mulaganović
Zenaida
Mušija Samra
Ovčina Nedim
Pekić Mira
Plakalović Zorica
Podinić Branko
Popović
Slobodan
Pupić Dijana
Skakavac Bojan
Sudžum Milanka
Taraba Ivanka
ECDL Start
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka iz informacionih tehnologija MS Access 2007
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Konflikt menadžment
Uvod u elektronsku upravu
UNDP - Strateško planiranje
Konflikt menadžment
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar prvog nivoa
UNDP - Strateško planiranje
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Disciplinski postupak u organima
uprave
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Upravni postupak i upravni spor
Uvod u elektronsku upravu
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Izrada pravnih propisa u
mart-novembar
2011.
11
11
8.6.2011.
3
3
januar 2011.
5
8.6.2011.
3
20.12.2011.
27.5.2011.
2010/2011.
20.12.2011.
2
3
11
2
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
2010/2011.
11
11
24-27.10.2011.
5
5
19-22.9.2011.
5
5
mart-juni 2011.
11
11
8.6.2011.
3
3-6.10.2011.
5
30.5.2011.
mart-novembar
2011.
30.5.2011.
3
11
07.10.2011.
3
22.12.2011.
3
21.3.2011.
2
7.12.2011.
30.5.2011.
3
3
9.12.2011.
3
8.6.2011.
3
26-29.9.2011.
5
5-8.12.2011.
5
5
mart-juni 2011.
2010/2011.
11
11
11
15.9.2011.
3
16.9.2011.
3
8.12.2011.
12.12.2011.
3
3
10
16
13
8
14
3
9
5
6
8
14
9
Trifunović Nataša
Varatnović Irida
Vukadin Dragan
institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
UNDP - Strateško planiranje
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kurs francuskog jezika – nivo A2
Zimonjić
UNDP - Strateško planiranje
Branislav
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
3-6.10.2011.
5
5
2010/2011.
11
11
21.3.2011.
2
4-7.4.2011.
5
2010/2011.
11
2010/2011.
11
18
11
Ministarstvo odbrane BiH
Prezime i ime
Ahmetagić Asim
Seminar
Datum održavanja
Planiranje i vođenje sastanaka
Pisana i usmena prezentacija
Menadžment vremena
7.6.2011.
9.12.2011.
16.12.2011.
mart-novembar
2011.
6.6.2011.
Andrić Svjetlana
ECDL Start
Bajo Ana
Kreativno rješavanje problema
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Upravljanje ljudskim
potencijalima
Balotić Mile
Bašić Hajrudin
Batinić Neđo
ECDL Start
Bećirović Razija
Biber Ismail
Bihorac Fadil
Bilić Danijela
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Modul 6 - Reinženjering
poslovnih procesa u državnoj
službi; Kreativno rješavanje
problema**
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2003
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Pisana i usmena prezentacija
Bišćević Alija
ECDL Start
Blagovčanin Željka
Mobing i zaštita od mobinga
Planiranje i vođenje sastanaka
Bojanić Vesna
ECDL Start
Borovina Goran
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Word 2007
Broj
sakupljenih
kredita
2
2
2
Ukupno
kredita
4
11
13
2
2
januar-februar 2011
5
5
januar-februar 2011
5
9.12.2011.
3
7.12.2011.
2
mart-novembar
2011.
11
13
januar-februar 2011
5
5
6.-8.6.2011
5
19-20.12.2011.
4
9
januar 2011.
5
5
19.12.2011.
3
23.12.2011.
3
9.12.2011.
mart-novembar
2011.
6.12.2011.
8.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
januar 2011.
8
6
11
13
3
2
5
11
11
5
19
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Bošković Kanita
Bošnjak Nermina
Bumbić Milena
Cerovina Dražen
Cvetković Milomir
Čampara Dijana
Čaušević Enisa
Ćatić Alma
Ćeranić Milovan
Ćorić Alispahić
Spomenka
Ćurković Andrija
Dervišbegović
Adaleta
Dervišević Nihad
Drinjak Duratbegović
Fatima
Drvendžija Miro
Eskić Zijad
Gagović Miladin
Ganija Vildana
Goronja Milka
Menadžment ljudskih
potencijala
Konflikt menadžment
ECDL Start
Upravni postupak i upravni
spor
Konflikt menadžment
Konflikt menadžment
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
ECDL Start
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Modul 6 - Reinženjering
poslovnih procesa u državnoj
službi; Kreativno rješavanje
problema**
Stress menadžment
Upravljanje ljudskim
potencijalima
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Međunarodni ugovori i praksa
u BiH
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Konflikt menadžment
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Word 2003
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Menadžment vremena
Modul 7: Odlučivanje; Tim i
timski rad**
Planiranje i vođenje sastanaka
Tim i timski rad
Menadžment vremena
Tim i timski rad
Interpersonalne vještine
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS PowerPoint
2007
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno
komuniciranje
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u
17.5.2011
mart-novembar
2011.
3
11
9.6.2011.
2
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
4
11
11
8.12.2011.
3
20.12.2011.
1.6.2011.
2
2
januar-februar 2011
5
21.12.2011.
3
mart-juni 2011.
11
30.9.2011.
3
23.12.2011.
3
27. i 30.5.2011.
4
13.6.2011.
2
7.12.2011.
2
4
januar-februar 2011
5
5
21.12.2011.
3
3
17.5.2011.
mart-juni 2011.
20.12.2011.
3
11
2
januar-februar 2011
5
19.12.2011.
3
8
30.9.2011.
3
3
16.12.2011.
2
2
5-7.12.2011.
5
5
7.6.2011.
13.12.2011.
10.6.2011.
13.12.2011.
5.12.2011.
2
2
2
2
2
januar-februar 2011
5
25.3.2011.
3
30.5.2011.
16.9.2011.
3
3
5
2
8
17
4
16
4
4
2
17
Grajić Milomir
Grbović Mila
Grebović Elmir
Grubačić Ranka
H.Omerović Ahmet
Hadrović Enes
Hadžimejlić Mirsada
Hasanović Hajrudin
Hasanović Šefik
Hot Ismet
Hrnjić Mehmed
Hrustemović Edita
Jamina Velemir
Janjić Momir
Jažić Jasminka
Jezdić Sonja
institucijama BiH
Kancelarijsko i arhivsko
poslovanje
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH/Trening za
obuku trenera
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Modul 7: Odlučivanje; Tim i
timski rad**
Modul 6 - Reinženjering
poslovnih procesa u državnoj
službi; Kreativno rješavanje
problema**
Kreativno rješavanje problema
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Upravni postupak i upravni
spor
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i
timski rad**
Upravni postupak i upravni
spor
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS PowerPoint
2007
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Access 2007
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS PowerPoint
2007
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2007
Konflikt menadžment
ECDL Start
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kancelarijsko i arhivsko
poslovanje
Planiranje i vođenje sastanaka
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Word 2003
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Kancelarijsko i arhivsko
poslovanje
Disciplinski postupak u
12.12.2011.
3
12-13.10.2011.
4
13-15.12.2011.
5
januar-februar 2011
5
5-7.12.2011.
5
19-20.12.2011.
4
6.6.2011.
2
15.9.2011.
3
7.12.2011.
3
16.9.2011.
3
11-13.5.2011.
5
8.12.2011.
3
21.12.2011.
3
januar-februar 2011
5
januar-februar 2011
5
januar 2011.
5
5
januar-februar 2011
5
5
januar 2011.
5
5
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
9
11
21.3.2011.
2
12.12.2011.
3
7.6.2011.
2
12.12.2011.
3
januar-februar 2011
5
21.12.2011.
3
12.12.2011.
3
22.12.2011.
3
5
9
8
3
11
5
5
13
5
5
8
6
Jović Svjetlana
Kaliman Zdenka
Katana Hasan
Kecman Milorad
Korjenić Kemal
Kovač Blažen
Krišto Danijela
Krunić Radomir
Kuzmanović Rado
Latić Nijaz
Lazić Raco
Leko Irena
Lozančić Stipo
Mahmutagić Ago
Majstorović Igor
Marić Dragoljub
Marković Branka
Matošević Irena
Maunaga Slobodan
Međedović Sadeta
Mijatović Rada
organima uprave
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS PowerPoint
2007
Obuka iz engleskog jezika nivo
B2
Menadžment ljudskih
potencijala
Tim i timski rad
Planiranje i vođenje sastanaka
Disciplinski postupak u
organima uprave
Stress menadžment
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2003
Razvijanje samosvijesti
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Word 2007
Uvod u elektronsku upravu
Modul 7: Odlučivanje; Tim i
timski rad**
Pisana i usmena prezentacija
Mobing i zaštita od mobinga
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja
sporova
Interpersonalne vještine
Razvijanje samosvijesti
Disciplinski postupak u
organima uprave
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja
sporova
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Pisana i usmena prezentacija
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Disciplinski postupak u
organima uprave
Konflikt menadžment
Tim i timski rad
Kreativno rješavanje problema
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Menadžment vremena
Planiranje i vođenje sastanaka
Tim i timski rad
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2003
januar-februar 2011
5
mart-juni 2011.
11
9.6.2011.
2
2
31.5.2011.
7.6.2011.
2
2
2
22.12.2011.
3
5
13.6.2011.
2
2
januar 2011.
5
5
2.6.2011.
2
2
21.12.2011.
3
3
septembardecembar 2011.
11
11
januar 2011.
5
27.5.2011.
3
8
5-7.12.2011.
5
5
8.6.2011.
6.12.2011.
2
3
23.12.2011.
3
5.12.2011.
20.12.2011.
2
2
22.12.2011.
3
23.12.2011.
3
6
januar-februar 2011
5
5
8.6.2011.
2
2
07.10.2011.
3
19.12.2011.
3
15.9.2011.
3
22.12.2011.
3
1.6.2011.
13.12.2011.
21.12.2011.
septembardecembar 2011.
10.6.2011.
8.12.2011.
13.12.2011.
2
2
2
11
januar 2011.
5
16
8
4
6
6
2
2
2
17
2
4
Mirković Pantelija
Moco Ikbala
Muratović Sead
Obradović Tomislav
Pandžić Admina
Petrović Koviljka
Platiša Adrijana
Poljak Amer
Prevljak Kemija
Purišević Aida
Pušić Lucija
Raič Ivica
Raonić Emin
Rašović Slobodan
Simić Milijana
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2007
Menadžment vremena
Modul 4 - Menadžment
vremena; Stres menadžment**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
EU Twinning Projekat
„Izgradnja kapaciteta u oblasti
menadžmenta obuke u
institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Razvijanje samosvijesti
Stress menadžment
Upravljanje ljudskim
potencijalima
Konflikt menadžment
Razvijanje samosvijesti
Obuka iz engleskog jezika nivo
B2
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Interpersonalne vještine
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2003
Menadžment ljudskih
potencijala
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Planiranje i vođenje sastanaka
Uvod u elektronsku upravu
Konflikt menadžment
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Međunarodni ugovori i praksa
u BiH
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS PowerPoint
2007
Uvod u elektronsku upravu
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
ECDL Start
Slišković Sibela
Smailbegović Aidin
Smajić Muhamed
Spahić Adem
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Access 2007
Interpersonalne vještine
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH/Trening za
obuku trenera
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
30.9.2011.
3
januar 2011.
5
16.12.2011.
2
23-24.5.2011.
4
07.10.2011.
3
25.1.2011.
3
8
7
7
6
30.9.2011.
3
2.6.2011.
13.6.2011.
2
2
7.12.2011.
2
20.12.2011.
2.6.2011.
septembardecembar 2011.
2
2
2
6
11
13
januar-februar 2011
5
5
5.12.2011.
2
januar 2011.
5
9.6.2011.
2
15.12.2011.
3
5
januar-februar 2011
5
5
7.6.2011.
30.5.2011.
20.12.2011.
2
3
2
2
9.12.2011.
3
21.12.2011.
3
januar-februar 2011
5
30.5.2011.
3
12.12.2011.
3
mart-novembar
2011.
11
januar 2011.
5
5.12.2011.
2
7
mart-juni 2011.
11
11
12-13.10.2011.
4
6-8.6.2011.
5
7
5
6
22
4
Suljić Mirsad
Šabić Zenaid
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2003
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
ECDL Start
Šabović Rasim
Šajinović Zoran
Šakotić Mirjana
Šandal Uzeir
Šaronjić Valida
Šiljegović Marinko
Terzić Mirko
Teskeredžić Emir
Tešan Neda
Todorović Boro
Tomić Milenko
Trkulja Branko
Trnka Velida
Turković Hasret
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Upravni postupak i upravni
spor
Modul 5 - Konflikt
menadžment; Vođenje
sastanaka**
Konflikt menadžment
Kreativno rješavanje problema
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Stress menadžment
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Menadžment ljudskih
potencijala
Mobing i zaštita od mobinga
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Kreativno rješavanje problema
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Outlook
Menadžment ljudskih
potencijala
Međunarodni ugovori i praksa
u BiH
Konflikt menadžment
ECDL Start
Uvod u elektronsku upravu
Razvijanje samosvijesti
ECDL Start
Vladavić Edin
Zećirović Džemail
Zulčić Zihnija
Žmukić Miloš
Obuka iz informacionih
tehnologija - MS Excel 2007
Disciplinski postupak u
organima uprave
Kreativno rješavanje problema
Tim i timski rad
Obuka iz informacionih
30.9.2011.
3
8
31.5.2011.
3
3
januar 2011.
5
31.5.2011.
3
30.9.2011.
3
mart-novembar
2011
11
januar-februar 2011
5
9.12.2011.
3
22.12.2011.
3
22-23.12.2011.
4
4
1.6.2011.
6.6.2011.
2
2
2
9.12.2011.
3
5
13.6.2011.
2
2
6-8.6.2011.
5
15.9.2011
3
9.6.2011
2
6.12.2011.
3
21.12.2011.
3
6.6.2011.
2
21.12.2011.
3
5
mart-juni 2011.
11
11
januar-februar 2011
5
5
9.6.2011.
2
2
21.12.2011.
3
3
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
17.5.2011.
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
11
22
11
8
8
13
3
2
11
16
januar 2011.
5
22.12.2011.
3
8
6.6.2011.
13.12.2011.
januar-februar 2011
2
2
5
2
2
5
tehnologija - MS Outlook
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Ministarstvo pravde BiH
Prezime i ime
Arnautović Samra
Bakić Marina
Bašić Fatima
Bisić Mustafa
Čelan Andrej
Damjanović
Aleksandar
Davidović Ljiljana
Džihanović Gratz
Selma
Gaco Sanja
Seminar
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s
javnošću
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika – treći nivo
Tim i timski rad
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Granzov Dragan
Gratz Eddie
Grubešić Niko
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Tim i timski rad
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Gudelj Martina
ECDL Start
Hadžić Džemal
Hadžihasanović
Vildan
Interpersonalne vještine
Konflikt menadžment
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Hidić Adin
Jokić Nikola
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
21.3.2011.
2
17.5.2011.
3
27.4.2011.
3
3
16-17.5.2011.
4
4
21.3.2011.
2
Ukupno
kredita
5
5
07.10.2011.
3
5-8.12.2011.
5
5
28-31.3.2011.
5
5
12.12.2011.
3
3
21.3.2011.
2
2010/2011.
31.5.2011
11
2
21.12.2011.
3
septembar decembar 2011.
11
30.9.2011.
3
25.1.2011.
3
12-13.10.2011.
4
31.5.2011.
2
07.10.2011.
3
septembardecembar 2011.
mart-novembar
2011.
3.6.2011.
1.6.2011.
12.12.2011.
mart-juni 2011.
13
16
10
2
14
11
11
11
2
2
3
11
2
07.10.2011.
3
26-29.9.2011.
5
5
14
5
Kešelj Ratko
Kezunović
Dragana
Kolić Zorica
Košarac Diana
Krstović Mišo
Krtalić Ines
Kučera Goran
Kurtović Neven
Lalović Jugoslav
Latić Sanela
Lelek Biljana
Planiranje i vođenje sastanaka
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Uvod u elektronsku upravu
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
ECDL Start
Lovrić Nada
Mandić Jelena
Marić Gabrijela
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
ECDL Start
Matić Dalibor
Mehmedović Emir
Mojsilović Tanja
Neimarlija Emin
Ninković Bojan
Popadić Milana
Upravni postupak i upravni spor
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Upravni postupak i upravni spor
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
7.6.2011.
2
16.9.2011.
3
20.5.2011
3
9.12.2011.
3
12.12.2011.
3
3
3-6.10.2011.
5
5
21.3.2011
2
17.5.2011
16.-18. i
21.3.2011
3.6.2011.
3
2
17-20.10.2011.
5
25.3.2011.
3
9-10.5.2011.
4
21.3.2011.
2
5
5
6
5
5
7
7
5
15.9.2011.
3
23-24.5.2011.
4
8.6.2011.
3
mart-novembar
2011.
11
07.10.2011.
3
4-7.4.2011.
5
mart-juni 2011.
11
januar 2011.
5
mart-novembar
2011.
7.12.2011.
4
14
3
16
16
11
3
3
25.3.2011.
3
3
14.12.2011.
3
3
28-31.3.2011.
5
5
9-10.5.2011.
4
7.12.2011.
3
12.12.2011.
3
27. i 30.5.2011.
4
10
4
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Redžović Dina
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Riković Mirela
Menadžment vremena
Obuka za novozaposlene državne
Rokvić Goran
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija Sikima Ana
MS PowerPoint 2007
Odnosi s javnošću u državnim
Sladoje Nikola
institucijama - Krizno komuniciranje
Tim i timski rad
Sokočević Selma
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
Srdanović Sandra službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Obuka iz informacionih tehnologija Šantić Nina
MS PowerPoint 2007
Obuka iz informacionih tehnologija MS Access 2007
Šantić Toni
Upravni postupak i upravni spor
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Upravni postupak i upravni spor
Širić Zlatan
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Škaljić Sadeta
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Obuka iz informacionih tehnologija Tatlić Amel
MS PowerPoint 2007
Menadžment vremena
Tomić Aleksandar Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Međunarodna organizacija
Zubac Momir
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Žubi Baković
Obuka iz informacionih tehnologija Teuta
MS Word 2003
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
23-24.5.2011.
4
15.9.2011.
3
19-20.12.2011.
4
10.6.2011.
2
2
19-22.9.2011.
5
5
januar-februar
2011.
5
5
25.3.2011.
3
3
31.5.2011.
20.12.2011.
2
2
4
4.-7.4.2011
5
mart-juni 2011
januar-februar
2011.
11
januar 2011.
5
8.12.2011.
12.12.2011.
7.12.2011.
12.12.2011.
31.5.2011.
3
3
3
3
3
07.10.2011.
3
11
16
5
5
11
6
11
14-16.12.2011.
5
januar-februar
2011.
10.6.2011.
2
07.10.2011.
3
21.3.2011.
2
2
januar-februar
2011.
5
5
5
5
5
Ministarstvo sigurnosti BiH
Prezime i ime
Agić Samir
Baraković Sabina
Seminar
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Menadžment vremena
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Razvijanje samosvijesti
Datum održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
23-24.5.2011.
4
4
10.6.2011.
2
17-20.10.2011.
5
20.12.2011.
2
9
Bašić Amela
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Batalo Mirjana
Beridan Almir
Bičakčić Edina
Biloš Svjetlana
Bosiljčić Goran
Ćerimagić Arnel
Upravni postupak i upravni spor
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika – nivo A2
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Planiranje i vođenje sastanaka
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Word 2007
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Excel 2007
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Konflikt menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
12-13.10.2011.
septembardecembar 2011.
22.12.2011.
4
15
11
3
3
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
25.3.2011
3
3
7.6.2011
2
2
16.9.2011.
3
3
januar 2011.
5
januar-februar 2011.
5
13
15
21.3.2011.
2
17.5.2011.
3
januar 2011.
5
5
25-26.5.2011.
4
4
20.12.2011.
2
16-18. i 21.3.2011.
5
18-21.4.2011.
5
5
mart-novembar
2011.
11
11
Obuka za novozaposlene državne
službenike
26-29.9.2011.
5
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
septembardecembar 2011.
11
Dugonjić Željko
Obuka za novozaposlene državne
službenike
3-6.10.2011.
5
5
Džindo Mevludin
ECDL Start
mart-novembar
2011.
11
11
19-22.9.2011.
5
7.12.2011.
3
8-9.12.2011.
4
30.9.2011.
3
Ćurić Tomislav
Dautbašić Bakir
Dautbegovic Amela
Delić Aleksandra
Dlakić Adnan
Dodik Dario
Đurković Veljko
Elzner Kujača
Andreja
ECDL Start
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravni postupak i upravni spor
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
ECDL Start
Fajić Aner
Ganić Muamera
Habeš Ramović
Šejla
Tim i timski rad
Pisana i usmena prezentacija
Tim i timski rad
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Menadžment vremena
mart-novembar
2011.
31.5.2011.
9.12.2011.
13.12.2011.
7
16
8
18
11
2
2
2
6
21.3.2011.
2
2
10.6.2011.
2
2
Hadžajlija Jusuf
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
ECDL Start
Hadžiahmetović
Merima
Hadžić Muhamed
Hadžić Sead
Hodžić Lejla
Hrelja Jasmina
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar drugog nivoa
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Hren Dijana
Husić Amir
Isaković Munib
Isović-Operta Amra
Janeček Mario
Koprivica Zoran
Kožul Janja
Kuravica Ljubomir
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Pisana i usmena prezentacija
Zaštita intelektualne svojine
Planiranje i vođenje sastanaka
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Planiranje i vođenje sastanaka
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1.1
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo
B1.2
januar-februar 2011.
5
21.3.2011.
2
29
mart-novembar
2011.
11
2010/2011.
11
16-18. i 21.3.2011.
5
septembardecembar 2011.
11
28.11-1.12.2011.
5
5
12-13.10.2011.
4
4
11-13.5.2011.
5
5
21.3.2011.
2
16
13
septembardecembar 2011.
mart-juni 2011.
11
3-6.10.2011.
5
16-17.5.2011.
4
mart-juni 2011.
11
16.9.2011.
3
11
16
27
14-16.12.2011.
5
22-23.12.2011.
4
mart-juni 2011.
11
22-23.12.2011.
4
8.6.2011.
3
9.12.2011.
19.12.2011.
7.6.2011.
2
3
2
18-21.4.2011.
5
mart-juni 2011.
8.12.2011.
11
2
16.9.2011.
3
11-13.5.2011.
5
mart-juni 2011.
11
30.9.2011.
3
septembardecembar 2011.
11
15
8
2
18
3
30
Kušević Senad
Mališ Bojan
Medić Cuca Branka
Mijić Biljana
Milanović Almedina
Milenković Vladimir
Miletić Mate
Mišković Goran
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Kreativno rješavanje problema
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Planiranje i vođenje sastanaka
Kreativno rješavanje problema
Kreativno rješavanje problema
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS PowerPoint 2007
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Mrkaja Mladen
Neuman Irina
Nikolić Dario
Obradović Bojana
Omerović Zlatija
Pantić Maja
Pavičić Vesna
Pekić Sreto
Pešto Ermin
Purković Podumljak
Adina
Purković Vinka
Radončić
Esmeralda
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Međunarodni ugovori i praksa u
BiH
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Word 2003
Obuka za novouposlene
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika – nivo A2
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS PowerPoint 2008
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Kreativno rješavanje problema
Mobing i zaštita od mobinga
Ustavna zaštita ljudskih prava i
16-17.5.2011.
4
8-9.12.2011.
4
21-23.12.2011.
5
6.6.2011.
2
26-29.9.2011.
5
5.12.2011.
mart-juni 2011.
8.12.2011.
21.12.2011.
21.12.2011.
2
11
2
2
2
15
5-8.12.2011.
5
5
25-26.5.2011.
4
07.10.2011.
3
januar-februar 2011.
5
septembar decembar 2011.
11
16-17.5.2011.
4
14-16.12.2011.
5
14.12.2011.
3
23-24.5.2011.
4
5-7.12.2011.
5
januar-februar 2011.
5
5-8.12.2011.
5
21.12.2011.
3
19-22.9.2011.
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
21.3.2011.
2
2
januar-februar 2011.
5
5
22-25.3.2011.
5
19.12.2011.
3
21.12.2011.
15.12.2011.
21.12.2011.
2
3
3
13
7
2
2
7
16
9
3
9
5
8
5
13
8
2
6
građanskih sloboda
Rajić Sanja
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Ramović Šejla
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Excel 2007
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Repak Advan
Rističević Borko
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Rizvo Samir
Saković Aida
Sarač Kemo
Sarajlić Mirela
Sarić Ismail
Savić Jelena
Selimović Amir
Slagalo Olga
Smajkić Amila
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Word 2007
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Upravni postupak i upravni spor
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika – treći nivo
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Mobing i zaštita od mobinga
Soldat Tatjana
Stanić Radenko
Stojčić Rajna
Šukurica Fikret
Šurković Nejra
Tanić Stanislava
Terzić Želimir
Trbić Verica
Trikić Tatjana
ECDL Start
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Pisana i usmena prezentacija
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Word 2007
Međunarodni ugovori i praksa u
BiH
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Menadžment vremena
Upravni postupak i upravni spor
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka iz informacionih tehnologija
- MS Word 2007
Međunarodna organizacija
septembardecembar 2011.
mart-juni 2011.
11
11
11
11
januar 2011.
5
5
26-29.9.2011.
5
septembardecembar 2011.
11
21-23.12.2011.
5
5
16.9.2011.
3
3
21.12.2011.
3
3
januar 2011.
5
mart-juni 2011.
7.12.2011.
11
3
13-15.12.2011.
5
5
9.12.2011.
3
3
28-31.3.2011.
5
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
9.12.2011.
3
septembardecembar 2011.
15.12.2011.
mart-novembar
2011.
16
19
13
14
11
3
11
14
21.3.2011.
2
2
8.6.2011.
2
2
januar 2011.
5
14.12.2011.
3
21.12.2011.
3
10.6.2011
22.12.2011.
mart-juni 2011.
2
3
11
19-22.9.2011.
5
21.3.2011.
2
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
11
2
3
16
2
21
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar drugog nivoa
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Veselčić Ivana
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Vujadin Miljana
Konflikt menadžment
Upravljanje učinkom u institucijama
Vuković Vjekoslav
BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Zekić Ognjen
Tim i timski rad
Zukanović Amir
Uvod u elektronsku upravu
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
2010/2011.
11
8.6.2011.
3
mart-juni 2011.
1.6.2011.
11
2
11
2
07.10.2011.
3
3
mart-juni 2011.
13.12.2011.
31.5.2011.
11
2
3
13
3
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Prezime i ime
Aleksić Jovanka
Banjac Gordana
Bašević Gorana
Beatović Snežana
Bilbija Zoran
Seminar
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika – peti nivo
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Uvod u elektronsku upravu
UNDP - Razvoj javnih politika
Biletić Vanja
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Bjelica Renata
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
UNDP - Strateško planiranje
UNDP - Razvoj javnih politika
ECDL Start
Bojović Božica
Borovina Sanida
Obuka za novozaposlene državne
službenike
UNDP - Strateško planiranje
Planiranje i vođenje sastanaka
Pisana i usmena prezentacija
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
ECDL Start
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
5-7.12.2011.
5
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
mart-juni 2011.
11
11
19.12.2011.
3
21.12.2011.
septembardecembar
2011.
3
11
8-9.12.2011.
4
22-23.12.2011
4
17.5.2011.
2010/2011.
septembardecembar
2011.
januar-februar
2011.
2010/2011.
2010/2011.
martnovembar
2011.
3
11
13
14
14
8
25
11
5
11
11
38
11
22-25.3.2011.
5
2010/2011.
8.12.2011.
9.12.2011.
21.12.2011.
martnovembar
11
2
2
3
11
20
14
2011.
Božić Marina
Božić Sanja
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Tim i timski rad
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Brnada Danijela
ECDL Start
Čapljić Hajrija
Čavčić Edina
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
UNDP - Strateško planiranje
UNDP - Razvoj javnih politika
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Obuka iz informacionih tehnologija MS Word 2007
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
ECDL Start
Čvoro Radenko
Ćelomerović
Sadeta
Obuka iz informacionih tehnologija MS Word 2003
ECDL Start
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
UNDP - Razvoj javnih politika
Menadžment vremena
Dalač Nevenka
ECDL Start
Dangubić Dijana
Interpersonalne vještine
Obuka iz informacionih tehnologija MS Word 2007
Daut Alma
ECDL Start
Demir Elma
Đokić Đorđe
Đurđić Neđo
Fadžan Selmira
Menadžment vremena
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
22-25.3.2011.
5
19.12.2011.
3
31.5.2011.
6.12.2011.
januar-februar
2011.
martnovembar
2011.
2
3
8
5
16
11
4-6.5.2011.
5
2010/2011.
2010/2011.
11
11
16.9.2011.
3
5-7.12.2011.
5
januar 2011.
5
21.12.2011.
martnovembar
2011.
januar-februar
2011.
mart-juni 2011.
3
11
5-6.12.2011.
4
19-20.12.2011
4
25.1.2011.
3
2010/2011.
16.12.2011.
martnovembar
2011.
5.12.2011.
11
2
januar 2011.
5
martnovembar
2011.
10.6.2011.
5
35
19
11
5
24
3
24
11
2
2
16
11
2
5
23.12.2011.
3
4-7.4.2011.
5
5
15.12.2011.
5-6.12.2011.
3
4
3
12
Fazlić Emira
Fočo-Obeji Emina
Gaković Željko
Gavrić Renata
Grubačić Sanja
Hadžić Suada
Haračić Aida
Hodžić Isović Elda
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Tim i timski rad
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Kreativno rješavanje problema
Razvijanje samosvijesti
Uvod u elektronsku upravu
UNDP - Razvoj javnih politika
Menadžment ljudskih potencijala
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija MS Outlook
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Mobing i zaštita od mobinga
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Menadžment ljudskih potencijala
UNDP - Strateško planiranje
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Hujić Mirza
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Uvod u elektronsku upravu
Jevtić Igor
Kapetina Sanja
Kapor Vedran
Kenjić Boško
Kikanović Mirsad
Kovač Željka
Kozić Aleksandra
Krndelj Zoran
Kurspahić Berin
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Menadžment vremena
Upravljanje ljudskim potencijalima
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Zaštita intelektualne svojine
Uvod u elektronsku upravu
16.9.2011.
3
14-16.12.2011
5
13.12.2011.
2
19-22.9.2011.
5
martnovembar
2011.
6.6.2011.
2.6.2011.
20.5.2011.
2010/2011.
9.6.2011.
2010/2011.
mart-juni 2011.
2
2
3
11
2
11
11
15.9.2011.
3
januar-februar
2011.
20.5.2011.
mart-juni 2011.
21.12.2011.
6.12.2011.
14.12.2011.
9.6.2011.
2010/2011.
januar-februar
2011.
septembardecembar
2011.
31.5.2011.
martnovembar
2011.
januar-februar
2011.
11
2
18
2
14
2
25
5
3
11
3
3
3
2
11
22
19
5
16
11
3
11
14
5
5
22-25.3.2011.
5
5
23-24.5.2011.
4
4
6-8.6.2011.
5
5
10.6.2011.
7.12.2011.
20.12.2011.
2
2
2
6
22-25.3.2011.
5
mart-juni 2011.
19.12.2011.
27.5.2011
11
3
3
16
3
3
Lalović Ljubiša
Larma Antun
Lubovac Amir
Ljuša Melisa
Makan Ismail
Medić Vanda
Mihajlović Mira
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar drugog nivoa
Razvijanje samosvijesti
UNDP - Strateško planiranje
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
UNDP - Razvoj javnih politika
Razvijanje samosvijesti
Interpersonalne vještine
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Uvod u elektronsku upravu
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
ECDL Start
Milanović Predrag
Miličević Žana
Milović Dragan
Miodrag Ivica
Miovčić Bojana
Mlinar Nada
Nešković Dušan
Palinić Davor
Pandurević
Razvijanje samosvijesti
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Interpersonalne vještine
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
UNDP - Strateško planiranje
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Uvod u elektronsku upravu
UNDP - Razvoj javnih politika
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Uvod u elektronsku upravu
UNDP - Strateško planiranje
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 4 - Menadžment vremena;
07.10.2011.
3
21.12.2011.
3
23.12.2011.
3
januar-februar
2011.
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
2.6.2011.
2010/2011.
2
11
23.12.2011.
3
2010/2011.
20.12.2011.
3.6.2011.
januar-februar
2011.
27.5.2011.
11
2
2
25.1.2011.
3
15.9.2011.
3
martnovembar
2011.
2.6.2011.
5
9
18
16
13
2
8
3
17
11
2
5
19.12.2011.
3
januar 2011.
5
4-7.4.2011.
5
5.12.2011.
januar-februar
2011
2
23-24.5.2011.
4
2010/2011.
11
22-23.12.2011
4
12-13.10.2011
4
4
27.5.2011.
2010/2011.
3
11
14
28-31.3.2011.
5
5
30.5.2011.
2010/2011.
3
11
16.9.2011.
3
15.9.2011.
3
3
23-24.5.2011.
4
10
12
5
24
17
Brankica
Papaz Milan
Stres menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
UNDP - Strateško planiranje
UNDP - Razvoj javnih politika
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Perić Dario
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Perić Edita
Peštić Željko
Petrović Julija
Pilindavić Daliborka
Pirija Senija
Podbićanin
Hajrudin
Prorok Jelena
Rabić-Turčilo Nina
Sabitović Lejla
Salić Belma
Salić Midhat
Salihagić Mia
Selimović Zehra
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
UNDP - Strateško planiranje
UNDP - Razvoj javnih politika
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Uvod u elektronsku upravu
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika – peti nivo
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Pisana i usmena prezentacija
UNDP - Strateško planiranje
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Planiranje i vođenje sastanaka
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka iz informacionih tehnologija MS Outlook
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
30.9.2011.
3
21.12.2011.
2010/2011.
2010/2011.
mart-juni 2011.
3
11
11
11
25-26.5.2011.
4
33
15
septembardecembar
2011.
januar-februar
2011.
2010/2011.
2010/2011.
14.12.2011.
11
11
3
25.3.2011.
3
30.5.2011.
3
13-15.12.2011
5
28-31.3.2011.
5
mart-juni 2011.
septembardecembar
2011.
11
11
5
11
30
11
16
11
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
6-8.6.2011.
5
30.9.2011.
3
14.12.2011.
8.6.2011.
2010/2011.
3
2
11
19.12.2011.
3
mart-juni 2011.
8.12.2011.
11
2
13
21.3.2011.
2
2
januar-februar
2011.
5
5
21.3.2011.
2
13
11
16
7
11-13.5.2011.
5
mart-juni 2011.
11
12.12.2011.
3
27.i 30.5.2011.
4
14
16
Sladoje Miljan
Sulejmanović
Samira
Šehić Sanel
rješavanje problema**
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Obuka za novouposlene
Razvijanje samosvijesti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kurs francuskog jezika - treći nivo
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
UNDP - Strateško planiranje
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
ECDL Start
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Šeperović Enes
Šupić Nada
Šurković Lejla
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija MS Word 2003
Upravni postupak i upravni spor
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
ECDL Start
Tabaković Sanja
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Tabučić Alma
Uvod u elektronsku upravu
Obuka za novouposlene
Tomić Nemanja
Turčilo Nina
Tutundžić Šefika
Ugljen-Kopić Arna
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Obuka za novozaposlene državne
službenike
UNDP - Strateško planiranje
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Obuka iz informacionih tehnologija MS Outlook
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
ECDL Start
5-6.12.2011.
4
12-13.12.2011
4
5-8.12.2011.
20.12.2011.
5
2
4-7.4.2011.
5
2010/2011.
11
27.i 30.5.2011.
4
5-6.12.2011.
4
2010/2011.
11
19.12.2011.
3
martnovembar
2011.
21.12.2011.
martnovembar
2011.
januar-februar
2011.
7.12.2011.
24
25
11
3
11
14
5
3
19.12.2011.
3
januar 2011.
5
mart-juni 2011.
septembardecembar
2011.
31.5.2011.
28.111.12.2011.
11
23.12.2011.
7
11
16
11
11
3
3
5
8
3
16.-18. i
21.3.2011.
2010/2011.
11
27.i 30.5.2011.
4
5-7.12.2011.
5
januar-februar
2011.
5
19.12.2011.
3
mart-juni 2011.
11
5
16
17
11
Interpersonalne vještine
Kreativno rješavanje problema
Vasković Vladimir
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Kreiranje, provjera, provedba i
Vujičić Bojana
kontrola Strategija odnosa s javnošću
Vujinović Bojan
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Obuka iz informacionih tehnologija MS Outlook
Ždralić Biljana
Uvod u elektronsku upravu
Konflikt menadžment
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
3.6.2011.
21.12.2011.
2
2
23.12.2011.
3
27.4.2011.
3
3
mart-juni 2011.
januar-februar
2011.
27.5.2011.
20.12.2011.
11
11
7
5
10
3
2
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Prezime i ime
Agić Enver
Borovčanin-Marić
Tijana
Čakalović Adnan
Čegar Dragutin
Dakić Zoran
Dragičević Milad
Džepar
Ganibegović
Nermina
Đuderija Saliha
Gaco Ruzmira
Garić Goran
Hadžibegić Azra
Hasić Amela
Seminar
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Uvod u elektronsku upravu
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
ECDL Start
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Ilić Tamara
Jakšić Slavica
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
21.3.2011.
2
2
24-27.10.2011
5
5
21.3.2011.
2
12.12.2011.
3
23.12.2011.
3
21.3.2011.
2
6-8.6.2011.
5
30.9.2011.
17.5.2011.
3
3
13-15.12.2011
5
07.10.2011.
15.9.2011
januar-februar
2011
mart-juni 2011
12.12.2011.
14.12.2011.
3
3
3
5
5
11
3
3
11
21.3.2011.
2
2
septembardecembar 2011.
11
januar 2011.
5
07.10.2011.
5-7.12.2011.
19.12.2011.
3
5
3
23.12.2011.
3
8
2
8
3
8
6
16
14
Jasika Adnan
Judi Ana
Jurić Milena
Karčić Salih
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
ECDL Start
Karišik Senad
Koprivica Zora
Kovač Dragana
Kovačević Mitar
Lekić Ešref
Lipjankić Medžid
Matović Milka
Mehanija Adnan
Nenadić Mario
Penc Irena
Pobrić-Poturović
Abela
Smajević Ferid
Smajević Minka
Smajić Zlata
Spasojević Nada
Stanić Isma
Šantić Ljiljana
Razvijanje samosvijesti
Razvijanje samosvijesti
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne službenike
Uvod u elektronsku upravu
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Menadžment ljudskih potencijala
Upravni postupak i upravni spor
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
30.9.2011.
3
24-27.10.2011.
5
16-17.5.2011.
4
16.9.2011.
3
23.12.2011.
3
januar 2011.
5
mart-novembar
2011.
2.6.2011.
2.6.2011.
8
7
3
16
11
2
2
2
2
januar 2011.
5
12.12.2011.
3
21.3.2011.
2
27.5.2011.
3
21.3.2011.
2
4-7.4.2011.
27.5.2011.
5
3
21.3.2011.
2
30.9.2011.
3
12-13.10.2011.
4
15.9.2011.
3
13-15.12.2011.
5
9.6.2011.
8.12.2011.
2
3
23.12.2011.
3
30.9.2011.
14.12.2011.
19.12.2011.
3
3
3
9
24-27.10.2011.
5
5
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
9.12.2011.
3
3
Razvijanje samosvijesti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravni postupak i upravni spor
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Mobing i zaštita od mobinga
Modul 5 - Konflikt menadžment; Vođenje
sastanaka**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
2.6.2011.
07.10.2011.
22.12.2011.
21.12.2011.
2
3
3
3
2
januar 2011.
5
6.12.2011.
3
25-26.5.2011.
4
30.9.2011.
24-27.10.2011.
3
5
8
5
10
9
8
8
6
3
8
7
5
službenike
Modul 5 - Konflikt menadžment; Vođenje
sastanaka**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Šarčević Zorka
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Uvod u elektronsku upravu
Šešelj Borislav
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
Upravni postupak i upravni spor
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Terko Elmira
Mobing i zaštita od mobinga
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih
sloboda
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Tihić-Kadrić
Odnosi s javnošću u državnim
Ruzmira
institucijama - Krizno komuniciranje
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
25-26.5.2011.
4
30.9.2011.
3
12-13.12.2011.
4
21-23.12.2011.
5
31.5.2011.
9.12.2011.
22.12.2011.
3
3
3
21.3.2011.
2
31.5.2011.
6.12.2011.
3
3
23.12.2011.
3
21.3.2011.
2
25.3.2011.
3
15.9.2011.
3
16
9
11
8
Parlamentarna skupština BiH - Sekretarijat
Prezime i ime
Abdulovski Sonja
Adilović Edina
Seminar
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Andrijević Karić
Žaklina
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Zaštita intelektualne svojine
Bagarić Dragan
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Bajić Igor
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Access 2007
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Aginčić Aleksandra
Bajraktarević Sena
Balaš Nedim
Beba Samra
ECDL Start
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
21.3.2011.
2
Ukupno
kredita
5
21.12.2011.
3
septembardecembar
2011.
11
11
21.3.2011.
2
2
16.9.2011.
19.12.2011.
septembardecembar
2011.
3
3
6
11
11
januar 2011.
5
27. i 30.5.2011.
4
mart-novembar
2011.
11
11
22-25.3.2011.
5
5
januar 2011.
5
7
9
Bekrić Amer
Bešić Adnan
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvodni seminar iz usmenog prevođenja
ECDL Start
Bešlagić Senaida
Bešlija Almira
Bodven Dalibor
Borovina Lara
Brkić Zoran
Bunić Igor
Konflikt menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Kreativno rješavanje problema
Interpersonalne vještine
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Cicović Dragana
ECDL Start
Crnjak Mirjana
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Čapelj Tamara
Čaplinski Davorka
Češljar Emira
Delalić Medina
Divljan Predrag
Fazlagić Edina
ECDL Start
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Obuka za novouposlene
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
21.3.2011.
2
9-10.5.2011.
4
21.3.2011.
2
8.6.2011.
mart-novembar
2011.
1.6.2011.
3
11
3-6.10.2011.
5
januar 2011.
5
5
18-21.4.2011.
5
5
21.3.2011.
2
4
16
2
7
13
2010/2011.
11
6.6.2011.
5.12.2011.
2
2
4
18-21.4.2011.
5
5
11
11
mart-novembar
2011.
januar-februar
2011.
16.9.2011.
mart-novembar
2011.
5
8
3
11
11
9-10.5.2011.
4
07.10.2011.
3
8-9.12.2011.
4
14-16.12.2011.
5
januar 2011.
5
27. i 30.5.2011.
4
8-9.12.2011.
4
januar 2011.
5
5
5-8.12.2011.
5
5
9-10.5.2011.
4
7
16
13
Filipović Omar
Gojković Nemanja
Gutalj Aleksandar
Hasić Zijad
državne uprave**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Tim i timski rad
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Humačkić
Muhameda
ECDL Start
Iglica Merdžana
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Ištuk Pavlović
Dubravka
Ivanković Željko
Jahić Emina
Jalovičić Ahmed
Jeleč Nihada
Kreho Aida
Kutanjac Mirjana
30.9.2011.
3
16-17.5.2011.
4
4
mart-juni 2011.
31.5.2011.
11
2
11
21.12.2011.
3
januar-februar
2011.
15.9.2011.
6.12.2011.
septembar decembar
2011.
mart-novembar
2011.
5
5
3
3
22
11
11
21.3.2011.
2
4-6.5.2011.
5
11
16
5-6.12.2011.
4
21-23.12.2011.
5
Uvodni seminar iz usmenog prevođenja
8.6.2011.
3
3
ECDL Start
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
mart-juni 2011.
11
11
4-6.5.2011.
5
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Lalović Ivana
ECDL Start
Leper Dženana
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
8
23.12.2011.
3
januar-februar
2011.
5
23-24.5.2011.
4
mart-novembar
2011.
11
11
januar 2011.
5
5
9-10.5.2011.
4
15.9.2011.
3
5-6.12.2011.
4
mart-novembar
2011.
11
11
21.3.2011.
2
5
9
11
Mahmutović Meliha
Mandilović Tea
Marjanović Radomir
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Stres menadžment
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Konflikt menadžment
Masal Goran
ECDL Start
Mastilo Veljko
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Mijačević Marina
ECDL Start
Moćić Mujakić Alma
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Konflikt menadžment
Ninković
Aleksandar
Nuhodžić Lejla
Numić Muamera
Pandurević Nenad
ECDL Start
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
23.12.2011.
3
21.3.2011.
2
mart-juni 2011.
16.12.2011.
11
2
21.3.2011.
2
07.10.2011.
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
januar-februar
2011.
mart-novembar
2011.
3
2
13
7
11
11
5
5
11
11
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
20.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
9
11
11
25-26.5.2011.
4
4
25-26.5.2011.
4
4
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
07.10.2011.
3
mart-juni 2011.
11
11
10
Pašić-Teskeredžić
Đenita
ECDL Start
Rajaković Jelena
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
9-10.5.2011.
4
4
Salkić-Mijić Alma
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
septembardecembar
2011.
11
11
21.3.2011.
2
15.9.2011.
3
9.12.2011.
3
januar-februar
2011.
5
21.3.2011.
2
Salman Nedžad
Sarač Zinaida
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Outlook
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
ECDL Start
Savić Dobrinka
Međunarodna organizacija frankofonije:
mart-novembar
2011.
21.3.2011.
8
18
11
2
5
Semenik Davorin
Smailagić Eldina
Soldin Enra
Stanišić Danka
Stanišić Miroslav
Suljović Dženan
Škrba Tomić Mira
Tafro-Sefić Lejla
Tahirbegović Amila
Tajić Alma
Valjevčić Sevda
Vejzagić Edina
Velagić Devla
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Uvod u elektronsku upravu
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Strategija odnosa s javnošću
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Stres menadžment
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Word 2003
ECDL Start
Stres menadžment
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
PowerPoint 2007
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravni postupak i upravni spor
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Mobing i zaštita od mobinga
Stres menadžment
Međunarodna organizacija frankofonije:
osnivanje, razvoj, političke i operativne
aktivnosti
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
Excel 2003
Obuka iz informacionih tehnologija - MS
12.12.2011.
3
27. i 30.5.2011.
4
15.9.2011.
3
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
31.5.2011.
3
27.4.2011.
3
18-21.4.2011.
5
16.12.2011.
januar-februar
2011.
mart-juni 2011.
16.12.2011.
31.5.2011.
mart-novembar
2011.
januar-februar
2011.
2
7
10
3
7
5
11
2
3
11
18
14
5
21.3.2011.
2
30.9.2011.
3
8-9.12.2011.
4
23-24.5.2011.
4
30.9.2011.
januar - februar
2011
3
16.-17.5.2011
4
januar-februar
2011.
5
21.3.2011.
2
11-13.5.2011.
16.9.2011.
8.12.2011.
5
3
3
2010/2011.
11
11
15.12.2011.
16.12.2011.
3
2
5
21.3.2011.
2
5
18
12
18
7
januar 2011.
5
januar-februar
5
16
Outlook
2011.
septembardecembar
2011.
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Vrcić Sonja
Vukmirović Zlatko
Žujo Amila
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Strategija odnosa s javnošću
Uvodni seminar iz usmenog prevođenja
ECDL Start
11
4-6.5.2011.
5
9
12-13.10.2011.
4
27.4.2011.
3
8.6.2011.
mart-novembar
2011.
3
3
14
11
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike
Pravobranilaštvo BiH
Prezime i ime
Klobučar Željka
Plasto Jelisaveta
Seminar
ECDL Start
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - nivo B1
mart-juni 2011.
Broj
sakupljenih
kredita
11
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
11
13
Regulatorni odbor Željeznica BiH
Prezime i ime
Blagojević
Aleksandar
Čabrić Nermin
Okolić Slađana
Petić Vesna
Petković Mirko
Šaran Srećko
Vulić Mirko
Seminar
Mobing i zaštita od mobinga
Upravljanje ljudskim potencijalima
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Mobing i zaštita od mobinga
Upravljanje ljudskim potencijalima
Planiranje i vođenje sastanaka
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
6.12.2011.
7.12.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
3
2
8-9.12.2011.
4
12-13.12.2011.
4
25.3.2011.
3
6.12.2011.
7.12.2011.
8.12.2011.
3
2
2
12.12.2011.
3
25.1.2011.
3
15.9.2011.
3
25-27.10.2011.
5
5-7.12.2011.
5
12-13.12.2011.
4
15.9.2011.
30.9.2011.
3
3
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
5
8
8
5
20
3
5
Tim i timski rad
13.12.2011.
2
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH
Prezime i ime
Andan Nevenko
Bajramović Admir
Ban Božica
Batuša Amela
Seminar
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Uvod u elektronsku upravu
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Planiranje i vođenje sastanaka
ECDL Start
Bešović Naida
Bundalo Elvira
Burdžović Kapić
Anela
Cicović Goran
Čabrilo Sanja
Galić Velibor
Gašović Ognjen
Menadžment vremena
Upravni postupak i upravni spor
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Upravni postupak i upravni spor
Stres menadžment
Upravni postupak i upravni spor
Uvod u elektronsku upravu
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
ECDL Start
Gušić Hasida
Hadžiabdić Jasmina
Halep Alen
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Upravni postupak i upravni spor
Obuka iz informacionih tehnologija -
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
januar 2011.
5
23.12.2011.
3
17.5.2011.
3
3
16.9.2011.
3
3
Ukupno
kredita
8
16-18. i
21.3.2011.
8.12.2011.
mart-novembar
2011.
10.6.2011.
8.12.2011.
5
2
18
11
2
3
5
30.9.2011.
3
3
7.12.2011.
3
3
21.3.2011.
2
5
12.12.2011.
3
januar 2011.
5
7.12.2011.
13.6.2011.
7.12.2011.
20.5.2011.
3
2
3
3
19.12.2011.
3
mart-novembar
2011.
11
30.9.2011.
3
8-9.12.2011.
4
22-23.12.2011.
4
21.3.2011.
2
11-13.5.2011.
5
30.9.2011.
3
12-13.10.2011.
4
22.12.2011.
januar 2011.
3
5
8
5
17
11
18
16
Hamidović Zehra
Isić Uma
Kenjić Veliborka
MS Word 2007
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Menadžment ljudskih potencijala
ECDL Start
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Upravni postupak i upravni spor
ECDL Start
Kokorović Zlata
Kos Ermin
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Petric Lidija
Polovina Mandić
Danka
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Primorac Bojana
Ramić Jasmina
Raščić Alma
ECDL Start
Stres menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Kreativno rješavanje problema
Obuka iz informacionih tehnologija MS PowerPoint 2007
Uvod u elektronsku upravu
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Smoljan Feđa
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Spahić Eldar
Subašić Jakuf
Suljagić Mirela
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Obuka za novozaposlene državne
službenike
mart-juni 2011.
9.6.2011.
mart-juni 2011.
11
2
11
januar 2011
5
7.12.2011.
mart novembar 2011
mart-juni 2011
3
11
30.9.2011.
3
22.12.2011.
3
6-8.6.2011.
5
07.10.2011.
3
19
11
septembardecembar
2011.
januar-februar
2011.
mart-juni 2011.
11
07.10.2011.
3
12-13.10.2011.
4
januar-februar
2011.
5
6-8.6.2011.
5
17
19
11
5
septembardecembar
2011.
mart-juni 2011.
16.12.2011.
11
2
22-25.3.2011.
5
mart-juni 2011.
21.12.2011.
januar-februar
2011.
30.5.2011.
11
2
23.12.2011.
3
septembar decembar
2011.
mart-juni 2011.
2
11
16
28
11
5
13
18
8
3
14
11
11
25.1.2011.
3
mart-juni 2011.
11
30.9.2011.
3
8.12.2011.
3
4-7.4.2011.
5
11
20
19
Uvod u elektronsku upravu
ECDL Start
Šlaković Feđa
Šupeta Radoje
Vulović Mubera
Uvod u elektronsku upravu
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
ECDL Start
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Žuljević Marijana
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
27.5.2011.
mart-novembar
2011.
31.5.2011.
12.12.2011.
3
11
3
3
11-13.5.2011.
5
30.9.2011.
3
13-15.12.2011.
5
23.12.2011.
3
mart-novembar
2011.
11
4-6.5.2011.
5
07.10.2011.
3
6
13
14
17
5-6.12.2011.
4
21-23.12.2011.
5
Sekretarijat Predsjedništva BiH
Prezime i ime
Bravo Mirela
Cvjetković Sanela
Grbić Ante
Jugo Dalida
Marić Jovan
Pavlović Ravijojla
Pjano Evelina
Ramić Mubera
Seminar
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Interpersonalne vještine
Menadžment vremena
Mobing i zaštita od mobinga
Stres menadžment
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s javnošću
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Pisana i usmena prezentacija
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Menadžment vremena
Stres menadžment
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
9-10.5.2011.
4
4
3.6.2011.
10.6.2011.
15.12.2011.
16.12.2011.
septembardecembar 2011.
2
2
3
2
9
11
11
27.4.2011.
3
4-6.5.2011.
5
8.6.2011.
2
2
28.11-1.12.2011
5
5
10.6.2011.
13.6.2011.
2
2
4
11-13.5.2011.
5
07.10.2011.
3
12-13.10.2011.
4
8
12
BiH/Trening za obuku trenera
Šaravanja-Gagulić
Ivana
Razvijanje samosvijesti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar četvrtog nivoa
Kreativno rješavanje problema
Timotija Dušan
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Šečić Aida
2.6.2011.
2
2
2010/2011.
11
11
6.6.2011.
14.12.2011.
2
3
5
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
18-21.4.2011.
5
22.12.2011.
17.5.2011.
septembardecembar 2011.
3
3
3
11
11
15-17.11.2011.
5
5
mart-juni 2011.
11
11
11-13.5.2011.
5
13-15.12.2011.
5
23.12.2011.
3
Služba za poslove sa strancima BiH
Prezime i ime
Seminar
Bagarić Lidija
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravni postupak i upravni spor
Uvod u elektronsku upravu
Čalić Renata
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Đelmo Đani
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja sporova
Ahmetović Esmir
Fočo Arijana
Gavrilović Vinko
Gudić Osman
ECDL Start
Hadžiavdić Gordana
Hamzić Faruk
Hidić Alen
Hrkalo Mladenka
Husić Zijad
Huskić Edin
Huskić Muhamed
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja sporova
Kurs francuskog jezika - nivo A1
10
mart-novembar
2011.
6.12.2011.
14
11
3
3
19-22.9.2011.
5
23.12.2011.
3
oktobar 2010maj 2011.
11
11
9-10.5.2011.
4
4
8
Modul 1: Menadžment i menadžeri
u državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi;
Kreativno rješavanje problema**
Modul 1: Menadžment i menadžeri
u državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
11-13.5.2011.
5
19-20.12.2011.
4
9-10.5.2011.
4
15.9.2011.
3
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
septembardecembar 2011.
11
21.3.2011.
2
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
8
9
18
7
Iveljić Danijela
Jozić Robertina
Kedić Asmir
Knežević Daniela
Konatar Miloš
Kordić Boris
Kovačević Belma
Kučuković Selma
Kurtanović Ervin
Kvesić Josip
Mojević Branislav
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Uvod u elektronsku upravu
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravni postupak i upravni spor
Disciplinski postupak u organima
uprave
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja sporova
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Mujakić Muhamed
Mujanović Sanela
Mujkić Eldina
Mustafić Sanela
Obralija Enes
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Pisana i usmena prezentacija
Stres menadžment
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - nivo B1
Upravni postupak i upravni spor
Modul 8 - Priprema, pisanje i
vođenje projekata**
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Ramljak Ivo
Selimović Muris
Sofović Mirsad
Šako Vesna
Turčalo Nihada
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Modul 4 - Menadžment vremena;
Stres menadžment**
Upravni postupak i upravni spor
ECDL Start
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
18-21.4.2011.
5
4-7.4.2011.
5
25.1.2011.
3
januar 2011.
5
4-7.4.2011.
5
30.9.2011.
3
3
8.6.2011.
3
3
27.5.2011.
3
3
8-9.12.2011.
4
4
28-31.3.2011.
5
5
8.12.2011.
3
22.12.2011.
3
19.12.2011.
3
23.12.2011.
3
15-17.11.2011.
5
januar 2011.
5
5
13
6
6
septembardecembar 2011.
septembardecembar 2011.
5
16
11
11
11
28-31.3.2011.
5
9.12.2011.
16.12.2011.
2
2
21.3.2011.
2
2010/2011.
8.12.2011.
11
3
6-8.6.2011.
5
septembardecembar 2011.
11
23-24.5.2011.
4
4
23-24.5.2011.
4
4
7.12.2011.
mart-novembar
2011.
3
9
13
3
16
11
14
21.3.2011.
2
2
18-21.4.2011.
5
7
službenike
Kreativno rješavanje problema
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
21.12.2011.
2
Služba za zajedničke poslove institucija BiH
Prezime i ime
Barakovac Žana
Čengić Zlata
Seminar
Kreativno rješavanje problema
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
Stres menadžment
ECDL Start
Čordalija Amela
Elez Mlađen
Glavaš Dinko
Jahjaefendić
Meliha
Kvasina Jasmin
Marić Željka
Razvijanje samosvijesti
Pisana i usmena prezentacija
Tim i timski rad
Konflikt menadžment
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Kreativno rješavanje problema
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Stres menadžment
ECDL Start
Minić Suzana
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Mujić Senad
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Selmanović
Mihridžana
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
21.12.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
2
januar 2011.
5
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
16.12.2011.
martnovembar
2011.
2.6.2011.
9.12.2011.
13.12.2011.
20.12.2011.
2
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
2
31
11
2
2
2
2
15.9.2011.
3
21.12.2011.
2
21.3.2011.
2
8
5
5
07.10.2011.
3
30.9.2011.
3
12-13.10.2011
4
16-18. i
21.3.2011.
5
21.3.2011.
2
16.12.2011.
martnovembar
2011.
2
7
5
15
11
5-8.12.2011.
5
14.12.2011.
3
15.9.2011.
3
septembardecembar
2011.
11
januar 2011.
5
27.i 30.5.2011.
4
8
14
33
rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
rad**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
ECDL Start
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Interpersonalne vještine
Šepić Armin
Tim i timski rad
Zaštita intelektualne svojine
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Vukša Vladimir
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenika
Šahbegović Mirzad
16.9.2011.
3
5-7.12.2011.
5
21-23.12.2011
5
martnovembar
2011.
11
21.3.2011.
2
2
3.6.2011.
13.12.2011.
19.12.2011.
2
2
3
7
25.1.2011.
3
30.9.2011.
3
9.12.2011.
3
9
Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
Prezime i ime
Brzica Mirjana
Čolaković Nenad
Dautbašić Ajla
Džubur Tarik
Ećimović Veselinka
Knežević Renato
Knežević Smiljana
Seminar
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi
semestar prvog nivoa
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Medijacija kao metoda alternativnog
rješavanja sporova
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Kreiranje, provjera, provedba i
kontrola Strategija odnosa s javnošću
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
16-17.5.2011.
4
4
21.3.2011.
2
13
2010/2011.
11
22-25.3.2011.
5
23.12.2011.
3
5-8.12.2011.
5
12.12.2011.
3
27.4.2011.
3
3-6.10.2011.
5
19-20.12.2011.
4
8
8
15
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
septembardecembar 2011.
11
Obuka za novozaposlene državne
službenike
28.11-1.12.2011
5
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
septembardecembar 2011.
11
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
8
16
Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Prezime i ime
Seminar
Begović Mirjana
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Bevanda Tihana
Kurs francuskog jezika - nivo A2
Branković Sabaheta
Cernica Edin
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Čardžić Bisera
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Došenović Milomirka
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Elezović Ismeta
ECDL Start
Hodžić Edin
ECDL Start
Kušundžija Alisa
Lončar Sanja
Kurs francuskog jezika - nivo A1
Miletić Milica
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Mitrović Slobodanka
ECDL Start
Mrnjavac Ana
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kovačević Ratko
Prstojević Dubravko
mart-juni 2011.
januar-juni
2011.
mart-juni 2011.
mart-juni 2011.
septembardecembar 2011.
Broj
sakupljenih
kredita
11
Radić Dejan
Kurs francuskog jezika - nivo A2
Vego Miro
Kurs francuskog jezika - nivo B1
Vitomir Ilija
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Ukupno
kredita
11
11
11
11
11
11
11
11
11
4
4
11
11
11
11
25.1.2011.
3
3
27.4.2011.
3
3
mart-juni 2011.
oktobar 2010maj 2011.
mart-juni 2011.
mart-novembar
2011.
mart-juni 2011.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
17-20.10.2011.
5
5
11
11
11
11
11
11
12-13.10.2011.
mart-novembar
2011.
mart-novembar
2011.
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Strategija odnosa s javnošću
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Ivanković Tomislav
Datum
održavanja
oktobar 2010maj 2011.
oktobar 2010maj 2011.
septembardecembar 2011.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Prezime i ime
Seminar
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
Mujčić Šerifa
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Menadžment vremena
Regoje Aleksandra
Kreativno rješavanje problema
Tim i timski rad
Tošić Darija
Menadžment vremena
Razvijanje samosvijesti
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
9-10.5.2011.
4
15.9.2011.
3
13-15.12.2011
5
16.12.2011.
21.12.2011.
13.12.2011.
16.12.2011.
20.12.2011.
2
2
2
2
2
Ukupno
kredita
12
4
6
Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara
Prezime i ime
Seminar
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Modul 2 - Interpersonalne
vještine; Razvijanje samosvijesti;
4-6.5.2011.
Pisana i usmena prezentacija**
Alatović Sanja
Obuka iz engleskog jezika nivo
septembarB1
decembar 2011.
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski
11-13.5.2011.
rad**
Modul 3 - Menadžment ljudskih
Operta Admir
8-9.12.2011.
potencijala**
Modul 8 - Priprema, pisanje i
21-23.12.2011.
vođenje projekata**
Odnosi s javnošću u državnim
Živanović Slavica
institucijama - Krizno
25.3.2011.
komuniciranje
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
Ukupno
kredita
5
16
11
5
14
4
5
3
3
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH
Prezime i ime
Seminar
Avdagić Kenan
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Busuladžić Halid
ECDL Start
Delić Nedžib
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta obuke
u institucijama BiH“
Dervišević-Zvizdić
Emina
Faladžić Vedrana
ECDL Start
Janković Danko
ECDL Start
Jeremić Radivoje
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Karišik
Aleksandar
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Lakić Dragica
ECDL Start
Omeragić Aldijana
ECDL Start
Raić Aneta
Sihrovski Staša
Sučić Zvjezdana
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Modul 4 - Menadžment vremena; Stres
menadžment**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Kurs francuskog jezika - nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
ECDL Start
Datum
održavanja
16.9.2011.
mart-novembar
2011.
mart-juni 2011.
25.1.2011.
Broj
sakupljeni
h kredita
3
Ukupno
kredita
3
11
11
11
11
3
3
11
11
mart- ovembar
2011.
mart-novembar
2011.
20.5.2011.
mart-juni 2011.
11
11
3
11
14
16.9.2011.
3
3
11
11
11
11
mart-novembar
2011.
mart-novembar
2011.
30.9.2011.
12-13.12.2011.
3
4
11
19-20.12.2011.
4
2010/2011.
16-18. i
21.3.2011.
mart-novembar
2011.
11
11
5
16
11
Šeherac
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Džaferović Enida
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
30.9.2011.
3
3
Ured za razmatranje žalbi
Prezime i ime
Balta Olivera
Omanović Šejla
Salihović Sanela
Šantić Minja
Todorović Snježana
Uštović Sabina
Zele Elma
Seminar
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Interpersonalne vještine
Planiranje i vođenje sastanaka
Upravni postupak i upravni spor
Disciplinski postupak u organima
uprave
Tim i timski rad
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Mobing i zaštita od mobinga
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Menadžment vremena
ECDL Start
Interpersonalne vještine
Upravni postupak i upravni spor
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Tim i timski rad
ECDL Start
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
25.3.2011.
3
mart-juni 2011.
5.12.2011.
7.6.2011.
8.12.2011.
11
2
2
3
22.12.2011.
3
31.5.2011.
12.12.2011.
15.12.2011.
mart-juni 2011.
2
3
3
11
3-6.10.2011.
5
16.12.2011.
mart-novembar
2011.
3.6.2011.
8.12.2011.
12.12.2011.
13.12.2011.
mart-novembar
2011.
2
11
2
3
3
2
11
Ukupno
kredita
16
8
8
16
13
8
13
Ured za veterinarstvo BiH
Prezime i ime
Andrić Mladenko
Avlijaš Aleksandar
Batinić Svjetlana
Čamur Spasoje
Čekić Slobodanka
Čobanov Darko
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Medijacija kao metoda
alternativnog rješavanja sporova
Interpersonalne vještine
Izrada pravnih propisa u
institucijama BiH
Odnosi s javnošću u državnim
institucijama - Krizno komuniciranje
Upravljanje učinkom u institucijama
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
5-8.12.2011.
5
5
28-31.3.2011.
5
5
21.12.2011.
3
3
25.1.2011.
3
12.12.2011.
3
23.12.2011.
3
3.6.2011.
2
19.12.2011.
3
25.3.2011.
3
07.10.2011.
3
9
5
6
BiH
Pisana i usmena prezentacija
Stres menadžment
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravni postupak i upravni spor
Upravni postupak i upravni spor
Uvodni seminar iz usmenog
prevođenja
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Stres menadžment
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Kreativno rješavanje problema
Planiranje i vođenje sastanaka
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Dujmović Inga
Hadžović Dženo
Kolašinac Elna
Kovač Željko
Matić Jasmina
Mišović Mira
Nemet Aleksandar
Radović Nataša
Vujinović Ognjen
8.6.2011.
13.6.2011.
21.12.2011.
2
2
3
17-20.10.2011
5
7.12.2011.
22.12.2011.
3
3
3
8.6.2011.
3
3
21.3.2011.
2
4-7.4.2011.
5
16.9.2011.
3
16.12.2011.
2
17-20.10.2011
5
21.12.2011.
7.6.2011.
28.111.12.2011.
2
2
4
3
8
12
7
7
5
25-27.10.2011
5
5
Ured za zakonodavstvo BiH
Prezime i ime
Dubočanin
Miroslav
Radović Mališ
Jelena
Seminar
Obuka za novozaposlene državne
služnenike
Obuka iz informacionih tehnologija MS Word 2003
Datum
održavanja
28.111.12.2011.
januar-februar
2011.
Broj
sakupljenih
kredita
Ukupno
kredita
5
5
5
5
Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava
Prezime i ime
Đurkin Branislava
Ibrahimović Zikreta
Skalonjić Belma
Seminar
Mobing i zaštita od mobinga
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Upravljanje učinkom u
institucijama BiH
Kurs francuskog jezika – treći
nivo
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj,
političke i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika – treći
6.12.2011.
Broj
sakupljenih
kredita
3
21.12.2011.
3
21.3.2011.
2
30.9.2011.
3
2010/2011.
11
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
Datum
održavanja
Ukupno
kredita
6
16
13
Veledar Arifagić Elma
nivo
Kurs francuskog jezika – treći
nivo
2010/2011.
11
11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Prezime i ime
Arnautović Amel
Baćevac Asmir
Bjelogrlić Vera
Brković-Imamović
Šeila
Čalija Jasmin
Čengić Sana
Demirović Amer
Đurđević Momir
Glavonjić Tatjana
Grizović Haris
H. Omerović Mirza
Hasanović Alma
Husić Samir
Ibrahimović Anisa
Jašarević Amra
Seminar
Obuka iz informacionih tehnologija MS Word 2007
ECDL Start
ECDL Start
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Zaštita intelektualne svojine
Disciplinski postupak u organima
uprave
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
četvrtog nivoa
Zaštita intelektualne svojine
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Pisana i usmena prezentacija
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
rješavanje problema**
Interpersonalne vještine
Uvod u elektronsku upravu
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Obuka iz engleskog jezika nivo B2
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
Razvijanje samosvijesti
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Pisana i usmena prezentacija
Izrada pravnih propisa u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2007
Datum
održavanja
Broj
sakupljenih
kredita
januar 2011.
5
mart-juni 2011.
mart-juni 2011.
11
11
27.i 30.5.2011.
4
15.9.2011.
3
19.12.2011.
3
22.12.2011.
3
2010/2011.
11
19.12.2011.
3
21.12.2011.
3
mart-juni 2011.
8.6.2011.
11
2
16-17.5.2011.
4
14-16.12.2011
5
19-20.12.2011
4
3.6.2011.
27.5.2011.
5-7.12.2011.
mart-juni 2011.
2
3
5
11
23.12.2011.
3
2.6.2011.
mart-juni 2011.
2
11
15.9.2011.
3
12.12.2011.
3
25.1.2011.
3
8.6.2011.
2
19.12.2011.
3
januar 2011.
5
Ukupno
kredita
16
11
13
17
11
2
13
2
8
14
2
11
6
8
23
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Ustavna zaštita ljudskih prava i
građanskih sloboda
ECDL Start
Katica Admir
Kišić Amra
Krilašević Sadeta
Kurspahić Alena
Lučić Radinka
Majkalović
Jasminka
Mavrić Mersiha
Mrđanović Azir
Mrkonja Šejla
Murtezić Arben
Osmančević
Gordana
Obuka iz engleskog jezika nivo C1
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
ECDL Start
Modul 8 - Priprema, pisanje i vođenje
projekata**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
ECDL Start
Tim i timski rad
Planiranje i vođenje sastanaka
Pisana i usmena prezentacija
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Modul 5 - Konflikt menadžment;
Vođenje sastanaka**
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Uvod u elektronsku upravu
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
Obuka za novozaposlene državne
službenike
Disciplinski postupak u organima
uprave
Međunarodna organizacija
frankofonije: osnivanje, razvoj, političke
i operativne aktivnosti
Kurs francuskog jezika - prvi semestar
prvog nivoa
ECDL Start
Peroš Katarina
Petrović-Jovanović
Tatjana
Popović Marjana
Porča Aldijana
Suljagić Admir
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravni postupak i upravni spor
Modul 2 - Interpersonalne vještine;
Razvijanje samosvijesti; Pisana i
usmena prezentacija**
Kreiranje, provjera, provedba i kontrola
Strategija odnosa s javnošću
Menadžment ljudskih potencijala
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Modul 6 - Reinženjering poslovnih
procesa u državnoj službi; Kreativno
16-17.5.2011.
4
23.12.2011.
3
mart - juni
2011
mart-juni 2011
4.-6.5.2011
11
11
5
2123.12.2011.
mart-juni 2011.
11
6-8.6.2011.
5
15.9.2011.
3
21
5
11
8
martnovembar
2011.
31.5.2011.
8.12.2011.
9.12.2011.
14-16.12.2011
11
11
2
2
2
6
5
9
22-23.12.2011
4
5-7.12.2011.
27.5.2011.
septembardecembar
2011.
5
3
11
5
14
4-7.4.2011.
5
5
22.12.2011.
3
3
21.3.2011.
2
2010/2011.
11
martnovembar
2011.
11-13.5.2011.
24
11
5
8
16.9.2011.
3
8.12.2011.
3
14-16.12.2011
5
27.4.2011.
3
3
9.6.2011.
14.12.2011.
2
3
5
27.i 30.5.2011.
4
11
8
Suljagić Senada
Šabeta Rusmir
Tulumović
Muhamed
rješavanje problema**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Modul 1: Menadžment i menadžeri u
državnoj upravi; Profesionalna
organizacija - Organizacioni oblik
državne uprave**
EU Twinning Projekat „Izgradnja
kapaciteta u oblasti menadžmenta
obuke u institucijama BiH“
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH/Trening za obuku trenera
Modul 3 - Menadžment ljudskih
potencijala**
Upravljanje učinkom u institucijama
BiH
Obuka iz informacionih tehnologija MS Excel 2003
Zulčić Emira
Obuka iz engleskog jezika nivo B1
**Obuka organizirana za rukovodeće državne službenike.
30.9.2011.
3
5-6.12.2011.
4
25.1.2011.
3
15.9.2011.
3
12-13.10.2011
4
8-9.12.2011.
4
4
16.9.2011.
3
3
januar 2011.
5
septembardecembar
2011.
11
10
16
Download

Izvještaj o polaznicima obuka u organizaciji Agencije za državnu