Правилник о измени Правилника о
условима, критеријумима и мерилима
за закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2013. годину
Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС", бр. 17/2013 од 21.2.2013.
године, а ступио је на снагу 22.2.2013.
Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину ("Службени
гласник РС", број 125/12), члан 91. мења се и гласи:
"Члан 91.
Рок за закључивање уговора је 60 дана од дана ступања на снагу
овог правилника."
Члан 2.
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља,
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
01/2 број 450-726/13
У Београду, 13. фебруара 2013. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
др Рајко Косановић, с.р.
На основу члана 179. став 1. и члана 221. став 1. тачка 1. Закона о
здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11, 110/12 - одлука УС и 119/12),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на
седници одржаној 29. марта 2013. године, донео је
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима,
критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2013. годину
Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС", бр. 43/2013 од 17.5.2013.
године, а ступио је на снагу 25.5.2013.
Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину ("Службени
гласник РС", бр. 125/12, 9/13 - исправка и 17/13), у даљем тексту:
Правилник, у члану 61. став 2. после речи: "Накнада за" додаје се
реч: "лекове, ".
Члан 2.
У Предрачуну средстава за 2013. годину (Прилог 1.), називи
апотека и износи средстава који се односе на апотеке, у оквиру свих
филијала, осим филијала са подручја АП Косово и Метохија, бришу
се.
Члан 3.
У Предрачуну средстава за стоматолошку здравствену заштиту за
2013. годину (Прилог 5. ), под редним бројем 135 "Дом здравља
Звездара", у колони 2 број: "64.305", замењује се бројем: "68.166", у
колони 3 број: "2.486", замењује се бројем: "2.596", у колони 4 број:
"7.530", замењује се бројем: "7.983", у колони 5 број: "74.321",
замењује се бројем: "78.745", у колони 7 број: "73.470", замењује се
бројем: "77.894".
У међузбиру "БЕОГРАД", у колони 2 број: "811.568", замењује се
бројем: "815.429", у колони 3 број: "31.483", замењује се бројем:
"31.592", у колони 4 број: "95.039", замењује се бројем: "95.492", у
колони 5 број: "938.090", замењује се бројем: "942.513", у колони 7
број: "926.190", замењује се бројем: "930.613".
У збиру "УКУПНО", у колони 2 број: "3.883.025", замењује се
бројем: "3.886.886", у колони 3 број: "95.459", замењује се бројем:
"95.568", у колони 4 број: "452.253", замењује се бројем: "452.706", у
колони 5 број: "4.430.737", замењује се бројем: "4.435.160", у колони
7 број: "4.384.071", замењује се бројем: "4.388.494".
На крају табеле, у укупном збиру "УКУПНО", у колони 2 број:
"3.935.906", замењује се бројем: "3.939.767", у колони 3 број:
"97.034", замењује се бројем: "97.144", у колони 4 број: "458.447",
замењује се бојем: "458.900", у колони 5 број: "4.553.504", замењује
се бројем: "4.557.928", у колони 7 број: "4.505.820", замењује се
бројем: "4.510.244".
Члан 4.
Прилог 6. Правилника "Корективни фактор по основу старосне
структуре", брише се.
Члан 5.
У Прегледу највиших износа накнаде за медицинско-техничка
помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог
осигурања (Прилог 8.), у одељку "1. Протетичка средства (протезе)",
у пододељцима "Протезе за горње екстремитете" и "Протезе за доње
екстремитете" , трећа колона под називом "Највиши износ накнаде
целог помагала (без ПДВ)", брише се.
На крају пододељака "Протезе за горње екстремитете" и "Протезе
за доње екстремитете" додаје се текст који гласи:
"Највиши износ целог помагала - Протезе за горње екстремитете и
Протезе за доње екстремитете, израчунава се као збир највиших
износа накнаде дела помагала који су уграђени у цело помагало."
Члан 6.
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља,
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
01/2 број 450-1472/13
У Београду, 29. марта 2013. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
др Рајко Косановић, с.р.
На основу члана 179. став 1. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о
здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11,110/12 - одлука УС и 119/12),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на
седници одржаној 8. августа 2013. године, донео је
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима,
критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2013. годину
Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС", бр. 76/2013 од 29.8.2013.
године, а ступио је на снагу 6.9.2013.
Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину ("Службени
гласник РС", бр. 125/12, 9/13 - исправка, 17/13 и 43/13), Предрачун
средстава за 2013. годину (Прилог 1.), Предрачун средстава
здравственим установама специјализованим за продужену
рехабилитацију за 2013. годину (Прилог 2.), Предрачун средстава
институтима/заводима за јавно здравље за 2013. годину (Прилог 3.) и
Предрачун средстава за стоматолошку здравствену заштиту за 2013.
годину (Прилог 5.) замењују се новим Предрачуном средстава за
2013. годину, новим Предрачуном средстава здравственим
установама специјализованим за продужену рехабилитацију за 2013.
годину, новим Предрачуном средстава институтима/заводима за
јавно здравље за 2013. годину и новим Предрачуном средстава за
стоматолошку здравствену заштиту за 2013. годину, који су
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
"Члан 9.
Републички фонд спроводи централизоване јавне набавке за
потребе здравствених установа у 2013. години, са којима има
закључен уговор о пружању здравствене заштите, у складу са
законом.
Предмет централизованих јавних набавки из става 1. овог члана су
робе и услуге садржане актом Владе Републике Србије којим је
утврђено планирање и врста роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке."
Члан 3.
У члану 11. додаје се став 2. који гласи:
"Здравствена установа је у обавези да на својој интернет страници
објављује финансијски план, информатор о раду, завршни рачун и
финансијске извештаје, у складу са законом којим се уређује
буџетски систем, као и основне податке о организацији,
руководству, изабраним лекарима, податке о медицинској и
дијагностичкој опреми, залихама лекова, медицинског и потрошног
материјала."
Члан 4.
У члану 24. став 4. мења се и гласи:
"Заводу за здравствену заштиту радника, заводу за хитну
медицинску помоћ и специјалној болници за рехабилитацију и
ортопедску протетику, који пружају стоматолошке услуге на
примарном нивоу, који су у 2012. години имали утврђену оквирну
накнаду за стоматолошку здравствену заштиту, оквирна средства за
2013. годину утврђују се у висини процењене фактурисане
реализације стоматолошких услуга пружених осигураним лицима за
2012. годину."
После става 6. додају се ст. 7. и 8. који гласе:
"Заводу за хитну медицинску помоћ који има организовану
стоматолошку делатност у непрекидном трајању од 24 часа, ради
пружања услуга ургентне стоматологије, утврђује се накнада за
плате по тиму, у складу са прописима којима се уређује обрачун и
исплата плата запослених у јавним службама.
Завод за хитну медицинску помоћ је у обавези да обезбеди
пружање двадесетчетворочасовне стоматолошке здравствене
заштите осигураним лицима ангажовањем три тима у континуитету,
односно три доктора стоматологије и три стоматолошка техничара."
Досадашњи став 7. постаје став 9.
Члан 5.
У члану 29. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
"Апотека је у обавези да води материјално рачуноводство за
лекове и медицинска средства које издаје на терет средстава
обавезног здравственог осигурања."
Члан 6.
У члану 33. став 2. мења се и гласи:
"Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току
уговорног периода, по типу здравствене установе, на основу:
1) фактурисане вредности за 2012. годину,
2) фактурисане вредности у току 2013. године,
3) учешћа фактурисаног лабораторијског материјала у укупно
фактурисаној вредности санитетског и медицинског потрошног
материјала,
4) фактурисане вредности по епизоди лечења."
Члан 7.
У члану 37. став 2. мења се и гласи:
"Усклађивање накнаде из става 1. овог члана врши се у току
уговорног периода на основу утрошака исказаних у фактурама за
период октобар-децембар 2012. године са проценом на годишњем
нивоу и анализе истих утрошака у току 2013. године, у складу са
ценама и накнадама крви и компоненти крви које су утврђене
општим актом Републичког фонда, а највише до износа средстава
утврђених Финансијским планом. "
Члан 8.
У члану 40. став 1. мења се и гласи:
"Критеријум за утврђивање накнаде за цитостатике са Листе
лекова и накнада за лекове са Ц листе, за које Републички фонд
спроводи поступак јавне набавке, је накнада утврђена Предрачуном
средстава за 2012. годину."
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
"Критеријум за утврђивање накнаде за лекове који се користе за
лечење хемофилије утврђује се у висини вредности испостављених
фактура за 2012. годину и усклађује у току уговорног периода са
ценама из Листе лекова и вредношћу испостављених фактура у току
2013. године."
Члан 9.
У члану 56. став 4. мења се и гласи:
"Здравственој установи која обавља делатност јавног здравља са
седиштем у Косовској Митровици, за обављање послова из става 1.
овог члана, накнада се утврђује у складу са критеријумима из чл. 12.
и 13. овог правилника, а накнада за материјалне и остале трошкове и
трошкове лабораторијског материјала на нивоу средстава утврђених
за ове намене за 2012. годину и усклађиваће се у току 2013. године."
Члан 10.
У члану 78. став 2. после тачке 6) додаје се тачка 7) која гласи:
"7) крви и компоненте крви - у висини вредности утрошака
исказаних у фактурама здравствене установе."
Досадашње тач. 7), 8), 9) и 10) постају тач. 8), 9), 10) и 11).
Члан 11.
У члану 79. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
"Здравственој установи из члана 24. став 1. овог правилника,
коначним обрачуном за 2013. годину накнада се утврђује у складу са
ставом 1. тач. 1) и 2) овог члана, а остали директни и индиректни
трошкови према стварном трошку, односно обрачунском расходу
умањеном за учешће текућих прихода из осталих извора у укупним
текућим приходима здравствене установе, а највише до уговорене
накнаде за ове намене."
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
"Здравственој установи из члана 24. став 7. овог правилника,
накнада по коначном обрачуну не зависи од извршеног обима рада
стоматолошке здравствене заштите утврђеног планом рада
здравствене установе."
Члан 12.
Члан 86, брише се.
Члан 13.
У Прегледу највиших износа накнада за медицинско-техничка
помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог
осигурања (Прилог 8.), у одељку "1. Протетичка средства (протезе)",
у пододељку "Протезе за горње екстремите", Шифра "011", Назив
помагала "Еластични завој", у колони "Највиши износ накнаде дела
помагала за један комад (без ПДВ-а)", додаје се износ "300,00".
Члан 14.
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља,
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
01/2 број 450-3715/13
У Београду, 8. августа 2013. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
др Рајко Косановић, с.р.
Прилог 1.
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА 2013. ГОДИНУ
износи у 000 динара
Плате
и
накна
де
плата
Ред
Назив
са
.
установе допри
бр.
носим
а на
терет
посло
давца
2
Прев
оз
запо
слен
их на
поса
ои
са
посл
а
Оста
ли
инди
ректн
и
трош
кови
Леков
иу
здрав
ствен
ој
устан
ови
Крв
и
лаб
илн
и
про
дук
ти
од
крв
и
3
4
5
6
Сани
тетск
ии
меди
цинс
ки
потро
шни
и
уград
ни
матер
ијал
Нак
нада
за
дија
лизн
и
мате
рија
ли
леко
ве за
дија
лизу
(оси
м
епое
тина
)
Исх
рана
боле
сник
а
Лек
ови
на
рец
епт
и
пом
агал
а
пре
ко
апо
тека
7
8
9
10
5.13
1
354
УКУ
ПНА
НАК
НАД
Пар
А
тиц УМА
и- ЊЕН
пац А ЗА
ија ПАР
ТИЦ
ИПАЦ
ИЈУ
i
1
11
12
1.
Дом
здравља
Бачка
Топола
200.7
40.14
5.313
5.565
35
3
7.281
2.
Дом
здравља
Мали
Иђош
51.54
11.06
1.705
1.523
3
1
2.133
1.19 66.76
6
9
3.
Дом
здравља
Суботиц
а
458.5 14.44 86.23 15.32
28
9
6
1
15.26
1
10.4 579.3
19
76
4.
Општа
болница
Суботиц
1.087. 50.38 206.3 175.1 19.1 178.2 48.5 32.8
950
7
28
72
89
22
93
39
3.55 260.9
4
68
8.51 1.790.
5
165
а
5.
Апотека
Суботиц
а
I
Суботиц
а
1.798. 71.85 343.7 197.5 19.1 202.8 53.7 33.1
756
4
68
81
89
97
24
93
23.6 2.697.
84
278
6.
Дом
здравља
Житишт
е
82.17
13.86
4.951
2.494
7
0
2.883
1.69 104.6
8
67
7.
Дом
здравља
Нови
Бечеј
109.5
19.43
3.273
2.565
49
5
4.103
2.56 136.3
1
64
8.
Дом
здравља
Сечањ
69.80
17.37
2.803
1.833
6
6
2.051
1.68 92.18
2
7
9.
Дом
здравља
Нова
Црња
49.61
11.30
1.711
2.272
8
1
2.224
1.61 65.51
1
5
Дом
здравља
10.
Зрењани
н
451.7 16.58 81.60
7.944
44
1
3
25.63
7
12.8 570.6
68
41
Општа
болница
11.
Зрењани
н
974.7 39.58 215.7 148.6 13.9 129.6 73.0 23.3
44
9
64
65
85
57
58
65
6.42 1.612.
3
404
Специја
лна
болница
за
12.
плућне
болести
Зрењани
н
105.9
21.45 10.98
4.999
13
1
4
376
5.410
5.99
1
154.3
72
Апотека
13. Зрењани
н
II
Зрењани
н
1.843. 73.90 380.7 176.7 13.9 171.9 73.0 29.3
551
7
90
57
85
65
58
56
27.2 2.736.
19
150
Дом
14. здравља
Ада
86.59
14.86
2.947
1.968
5
1
3.338
1.99 107.7
4
15
Дом
15. здравља
Кањижа
128.5
26.22
5.056
2.404
80
3
5.040
2.51 164.7
2
91
Дом
здравља
16. Нови
Кнежева
ц
77.00
15.69
2.158
2.113
0
9
2.746
Дом
17. здравља
Чока
46.41
1.035 9.566 1.323
8
Дом
18. здравља
Сента
84.56
5
19.
815
23.68
3.103
8
3.21
2
802
102.1
26
2.046
887
59.50
1
4.453
1.73 114.8
6
88
Апотека
Сента
Општа
20. болница
Сента
337.1
66.35 43.65 4.67 44.17 4.89 13.4
9.518
99
7
4
7
0
7
96
2.25 521.7
6
12
Oпшта
21. болница
Кикинда
476.3 16.10 88.65 51.78 8.19 55.18 54.8 14.6
72
2
8
9
9
7
45
85
2.12 763.7
7
10
Дом
22. здравља
Кикинда
188.8
31.28
3.504
7.114
30
9
7.339
4.02 234.0
6
50
Специја
лна
болница
за
психијат
23.
ријске
болести
Нови
Кнежева
ц
165.3
27.92 19.14
3.714
58
2
7
1.934
24.
20.1
94
238.2
69
1.590. 44.84 304.2 132.6 12.8 126.2 59.7 51.5
917
9
63
15
76
53
42
87
16.3 2.306.
40
762
Апотека
Кикинда
III Кикинда
Дом
здравља
25.
Алибуна
р
104.6
19.10
3.764
3.420
07
5
4.181
2.65 132.4
0
27
Дом
здравља
26.
Бела
Црква
81.35
15.85
3.856
2.820
5
5
3.576
1.51 105.9
5
47
Дом
здравља
27.
Ковачиц
а
111.1
20.81
4.184
4.110
02
7
5.018
3.60 141.6
3
28
Дом
28. здравља
Ковин
154.9
24.99
7.714
4.502
86
0
6.649
3.97 194.8
7
64
Дом
29. здравља
Опово
52.30
11.33
2.796
1.371
2
5
2.002
865
Дом
здравља
30.
Планди
ште
53.72
18.61
1.984
1.810
5
5
1.642
1.72 76.05
0
6
Општа
31. болница
Вршац
449.5 17.19 66.01 59.16 5.55 54.51 36.4 14.6
93
4
7
9
9
0
42
78
2.53 700.6
8
24
Дом
32. здравља
Вршац
177.7
29.72
5.525
5.532
96
8
5.449
4.11 219.9
8
12
Дом
33. здравља
Панчево
460.3 13.12 77.66 16.92
72
3
3
1
22.09
1
11.7 578.4
64
06
Општа
34. болница
Панчево
1.039. 35.36 142.4 147.3 13.8 150.4 85.8 32.4
847
5
35
17
70
71
78
58
4.69 1.642.
5
946
Специја
лна
болница
за
35.
плућне
болести
Бела
Црква
105.3
22.66
5.160
9.236
10
3
2.980
11.3
77
340
36. Специја
365.7 13.69 96.10 30.40
4.534
49.7
209 559.9
68.94
1
156.3
86
лна
болница
за
психијат
ријске
болести
Вршац
Специја
лна
болница
за
37.
психијат
ријске
болести
Ковин
38.
Апотека
Панчево
39.
Апотека
Вршац
19
0
0
3
375.4 12.28 88.04 32.62
45
6
1
4
53
8.241
62.0
13
90
58
578.5
92
IV Панчево
3.532. 126.6 633.3 319.2 19.4 271.3 122. 170.
159
41
64
35
29
44 320 279
38.0 5.156.
52
719
Дом
40. здравља
Апатин
135.6
34.29
2.395
4.846
49
7
6.766
2.55 181.3
7
96
Дом
41. здравља
Кула
204.5
35.97
3.910
6.785
48
1
9.484
4.67 256.0
2
26
Дом
42. здравља
Оџаци
175.9
37.12
6.645
5.687
31
6
8.380
Дом
43. здравља
Сомбор
320.8 15.67 50.14
7.344
54
3
6
16.30
7
Општа
44. болница
Сомбор
1.069. 65.71 212.9 202.9 13.6 142.6 59.8 40.1
495
6
21
19
37
32
17
43
6.06 1.801.
5
215
1.54
7
3.12 232.1
6
90
7.95 402.3
3
71
45.
Апотека
Сомбор
V
Сомбор
1.906. 94.33 370.4 227.5 13.6 183.5 59.8 41.6
477
9
61
81
37
69
17
90
24.3 2.873.
73
198
46.
Дом
здравља
60.50
15.97
2.291
1.666
3
7
2.11 81.07
6
5
2.754
Бач
Дом
здравља
47.
Бачка
Паланка
257.1
40.94 13.65
7.181
85
7
0
12.95 41.0
5
10
Дом
здравља
48. Бачки
Петрова
ц
51.31
2.973 9.923 1.320
5
2.642
2.00 66.16
7
6
Дом
49. здравља
Беочин
65.67
14.41
2.627
1.653
6
1
2.867
2.82 84.40
9
5
Дом
50. здравља
Бечеј
176.7
34.48
5.939
4.635
41
7
7.564
6.18 223.1
3
83
Дом
51. здравља
Жабаљ
100.8
16.89
3.390
3.237
58
4
4.105
1.73 126.7
8
46
Дом
здравља
52.
Србобра
н
66.44
12.68
2.700
1.648
7
2
3.349
1.85 84.96
7
9
Дом
53. здравља
Темерин
92.09
15.87
2.494
3.353
2
8
4.711
4.80 113.7
5
23
Дом
54. здравља
Тител
59.29
12.75
2.602
1.607
6
0
2.663
1.18 77.73
6
2
Дом
здравља
55.
Нови
Сад
1.129. 38.25 139.7 20.49
958
3
99
7
60.01
7
46.6 1.341.
33
891
Завод за
хитну
медицин
56. ску
помоћ
Нови
Сад
252.3
48.42
9.170
1.927
13
3
2.390
314.2
23
Дом
57. здравља
Врбас
188.3
28.88
6.887
5.023
89
2
8.016
3.68 233.5
1
16
628
9.92 363.6
8
28
Општа
58. болница
Врбас
472.6 18.03 80.50 67.38 10.3 85.73 41.0 18.0
56
6
6
9
38
5
91
60
2.34 791.4
3
68
Специја
лна
болница
за
59. реуматск
е
болести
Нови
Сад
87.03
12.98 46.65
3.545
1
4
0
3.410
5.84
8
2.46 157.0
7
01
Институ
т за
онколог
ију
60. Војводи
не,
Сремска
Камениц
а
498.2 22.91 230.6 573.5
03
6
19
23
124.9
61
30.6
31
2.49 1.478.
1
362
Институ
т за
плућне
болести
61. Војводи
не,
Сремска
Камениц
а
534.9 24.07 208.0 146.8
01
9
90
37
145.3
10
37.9
83
612
Институ
т за
кардиова
скуларне
болести
62.
Војводи
не,
Сремска
Камениц
а
593.6 22.24 312.5 89.53
12
7
27
1
634.2
21
35.0
12
12.1 1.674.
54
996
Институ
т за
здравств
63. ену
заштиту
деце и
омладин
733.4 36.51 135.8 199.7
52
6
79
69
121.3 2.96 27.0
14
3
17
1.256.
910
1.096.
588
е
Војводи
не, Нови
Сад
Клиника
за
стоматол
64. огију
Војводи
не, Нови
Сад
74.76
10.18
1.319
9
5
224
Клиничк
и центар
2.783. 103.2 797.6 907.6
65. Војводи
592
55
90
24
не Нови
Сад
Завод за
здравств
ену
66. заштиту
радника
Нови
Сад
32.70
1.286 4.648
1
Завод за
здравств
ену
67. заштиту
студенат
а Нови
Сад
57.83
1.531 6.066
5
434
89.25
7
3.165
405
926.7 94.6 109.
01
87 535
14.0 5.709.
22
496
1.703
364
528
1.925
62.81
20.42
2.116
5.769
1
2
11.57
7
39.97
4
67.88
5
Апотека
68. Нови
Сад
69.
Апотека
Врбас
Војноме
дицинск
и центар
70.
Нови
Сад (IIXII)
VI
Нови
Сад
71. Дом
729
5.64
9
380
108.6
93
8.432. 323.3 2.210 2.098. 10.7 2.174 180. 270.
336
53 .669
060
72 .055 480 363
118. 15.58
201 1.887
228.0 8.057 40.48 6.223
6.77 288.7
12.64
здравља
Инђија
78
0
4
5
07
Дом
72. здравља
Пећинци
89.53
20.72
5.521
2.517
3
2
3.366
Дом
73. здравља
Рума
262.3 10.21 50.02
8.388
68
1
3
11.53
1
Дом
74. здравља
Ириг
44.34
10.13
1.643
1.270
1
8
2.286
Дом
здравља
75.
Стара
Пазова
283.5
53.17
8.843
9.809
47
7
12.65 23.7
6
94
Дом
76. здравља
Шид
171.8
29.67
5.066
4.274
51
4
6.929
4.24 213.5
9
45
Дом
здравља
77. Сремска
Митрови
ца
318.2 12.89 49.04
9.416
57
9
4
9.636
5.08 394.1
7
65
Општа
болница
78. Сремска
Митрови
ца
845.7 33.52 126.7 117.9 10.0 130.8 94.8 25.5
16
8
41
81
96
89
91
93
5.95 1.379.
0
485
Ср.
2.243. 85.76 379.9 159.8 10.0 189.9 118. 26.2
VII Митрови
691
8
99
78
96
37 685
25
ца
42.2 3.172.
17
062
Дом
80. здравља
Богатић
148.8
20.35
3.145
4.896
39
9
5.344
2.07 180.5
3
10
Дом
здравља
81.
Љубовиј
а
91.78
16.90
1.199
3.618
1
5
2.935
3.48 118.1
6
73
387
8.36 334.5
4
44
1.00 58.67
6
2
245
7.30 384.7
0
71
Апотека
Сремска
79.
Митрови
ца
2.95
7
2.00 117.3
5
90
Дом
82. здравља
Лозница
278.0
44.65 14.35
6.490
97
3
0
11.39
5
6.68 348.2
7
98
Дом
83. здравља
Крупањ
70.46
1.053 7.828 3.612
5
2.487
822
84.62
3
Дом
здравља
84.
Мали
Зворник
56.07
1.445 8.684 2.225
6
1.943
736
69.63
7
Општа
85. болница
Лозница
723.3 17.42 110.6 100.9 12.8 80.66 56.7 21.4
45
5
33
34
96
1
97
16
5.05 1.119.
8
049
Дом
здравља
86.
Владими
рци
72.01
10.65
3.796
3.562
5
8
2.458
1.32 91.16
6
3
Дом
здравља
87.
Коцељев
а
64.84
10.31
1.834
2.336
5
7
1.863
874
Дом
88. здравља
Шабац
428.4
58.31 16.63
9.012
40
3
7
12.16
8
8.97 515.5
9
91
Општа
89. болница
Шабац
1.034. 20.57 160.5 160.4 6.97 141.0 79.0 35.3
133
0
08
12
3
92
72
66
8.64 1.629.
0
486
VII
Шабац
I
2.968. 65.96 448.8 312.5 19.8 262.3 135. 59.7
036
9
58
82
69
46 869
39
37.2 4.236.
00
068
Дом
92. здравља
Уб
103.4
17.39
3.254
3.454
46
7
4.361
2.08 129.8
0
32
Дом
93. здравља
Ваљево
289.2
47.96 11.09
8.627
15
8
7
9.809
4.66 362.0
7
49
Дом
94. здравља
Осечина
46.11
3
1.923
549
90.
Апотека
Лозница
91.
Апотека
Шабац
759
11.73
1.745
3
80.32
1
61.72
4
Дом
95. здравља
Љиг
48.71
0
10.80
1.784
6
2.039
1.24 62.90
3
9
Дом
здравља
96.
Миониц
а
48.95
10.81
1.075
1.851
2
6
1.995
554
813
Здравств
ени
1.197. 28.66 206.6 138.9 14.8 182.5 77.4 34.1
97.
центар
995
8
60
23
21
08
89
30
Ваљево
98.
64.13
5
10.1 1.871.
24
070
Апотека
Ваљево
Дом
99. здравља
Лајковац
71.55
10.56
3.883
2.395
8
3
IX Ваљево
1.805. 47.07 315.9 161.2 14.8 205.2 77.4 34.1
989
9
43
49
21
71
89
30
20.9 2.641.
04
067
Здравств
ени
100
центар
.
Смедере
во
356.7 11.53 57.08 14.03
49
8
2
9
12.2 437.5
90
55
Општа
101 болница
. Смедере
вo
734.1 22.23 99.57 103.8 3.53 96.81 57.1 12.1
21
2
7
29
8
6
13
07
7.53 1.121.
8
795
Општа
болница
"Стефан
102
Високи"
.
Смедере
вска
Паланка
544.4 17.87 75.56 75.47 7.10 55.35 40.1 11.0
24
6
5
4
7
1
68
24
2.29 824.6
8
91
Апотека
103 Смедере
. вска
Паланка
Апотека
104
Смедере
.
во
105 Апотека
. Велика
2.636
10.43
7
1.68 89.34
7
8
Плана
Дом
106 здравља
. Велика
Плана
177.3
25.90
3.967
5.096
98
9
7.378
2.61 217.1
4
34
Дом
здравља
107
Смедере
.
вска
Паланка
232.2
27.80
7.111
6.410
01
3
8.542
3.02 279.0
3
44
Смедере
во
2.044. 62.72 285.9 204.8 10.6 178.5 97.2 23.1
893
4
36
48
45
24
81
31
27.7 2.880.
63
219
Дом
здравља
108
Велико
.
Градишт
е
94.92
13.58
3.114
2.862
2
4
3.440
2.43 115.4
8
84
Дом
109 здравља
. Жагубиц
а
90.28
11.38
2.831
2.787
7
3
2.804
Дом
110
здравља
.
Голубац
60.69
2.868 8.722 1.282
5
1.465
1.35 73.67
3
9
Дом
111
здравља
.
Кучево
77.58
10.32
3.286
3.527
7
3
2.988
1.80 95.91
1
0
Дом
112 здравља
. Мало
Црниће
44.85
3.221 8.208 1.913
1
1.723
1.67 58.24
5
1
Дом
113 здравља
. Пожарев
ац
426.0 11.30 59.18 11.02
81
0
6
8
14.36
5
7.82 514.1
9
31
Општа
114 болница
. Пожарев
ац
844.4 18.22 106.4 117.3 14.3 118.0 70.9 46.5
53
7
22
42
01
41
00
34
7.22 1.328.
6
994
Дом
115
здравља
.
Жабари
66.04
10.89
3.405
1.550
0
7
1.30 82.48
4
0
X
1.892
3.85
3
91
1.36 112.6
9
67
Здравств
ени
116
центар
.
Петрова
ц
330.4 10.42 48.56 25.17 2.10 18.50 11.1 3.93
38
4
2
5
7
8
26
7
6.64 443.6
8
29
Пожарев 2.035. 58.67 277.2 167.4 16.4 165.2 85.8 50.5
ац
354
6
87
66
08
26
79
62
31.6 2.825.
43
215
Апотека
117
Пожарев
.
ац
XI
Дом
118 здравља
. Крагујев
ац
599.8 16.08 66.88 23.04
13
7
5
3
31.80
5
14.3 723.2
84
49
Завод за
хитну
медицин
119
ску
.
помоћ
Крагујев
ац
172.6
26.01
2.747
1.205
15
6
1.223
421
Дом
120 здравља
. Баточин
а
69.93
1.756 9.506 2.675
1
2.494
1.16 85.19
6
6
Дом
121
здравља
.
Кнић
64.91
11.51
3.010
2.297
0
1
3.029
1.52 83.23
7
0
Дом
122
здравља
.
Лапово
44.58
1.022 7.580 1.394
6
1.478
541
Дом
123
здравља
.
Рача
60.32
1.917 9.293 1.751
0
1.964
1.11 74.12
7
8
Дом
124
здравља
.
Топола
102.7
16.74
4.087
2.257
37
9
3.308
2.60 126.5
7
31
Здравств
ени
125
центар
.
Аранђел
овац
437.3 13.54 60.21 28.93 1.66 54.87 11.9 13.0
59
2
0
4
7
1
56
95
9.45 612.1
6
78
126 Завод за
181.6 4.610 29.89 4.595
6.57 221.3
7.178
203.3
85
55.51
9
.
здравств
ену
заштиту
радника
Крагујев
ац
39
0
9
Клиничк
127 и центар 2.077. 50.47 487.6 824.0 38.0 565.5 114. 73.2
. Крагујев
687
3
09
01
87
71 229
35
ац
33
11.4 4.219.
74
418
Апотека
128
Крагујев
.
ац
Апотека
129
Аранђел
.
овац
Крагујев
ац
3.811. 99.25 725.2 892.1 39.7 672.9 126. 86.3
597
1
49
52
54
21 185
30
49.2 6.404.
72
167
Дом
130 здравља
. Деспото
вац
162.9
27.99
4.202
3.502
11
6
5.613
1.81
5
4.17 201.8
0
69
Дом
131 здравља
. Свилајна
ц
155.9
32.11
3.599
6.409
97
6
5.430
870
4.28 209.2
9
05
Дом
132
здравља
.
Ћуприја
161.7
25.02
3.240
4.647
99
1
5.574
Општа
133
болница
.
Ћуприја
829.5 15.16 110.9 105.1 6.51 120.2 131. 28.2
73
6
94
84
7
12 179
62
6.13 1.340.
8
949
Дом
134
здравља
.
Рековац
63.94
13.20
1.572
1.828
4
8
2.715
696
Дом
135
здравља
.
Јагодина
295.0
62.63 13.35
3.879
89
7
2
8.755
6.60 377.1
6
06
Општа
136
болница
.
Јагодина
540.0
85.43 72.86 5.42 85.17
7.415
76
8
3
5
8
XII
137 Апотека
9.07
3
2.47 197.8
6
05
18.2
75
82.57
1
3.49 811.1
4
76
.
Јагодина
Oпшта
138
болница
.
Параћин
357.4
42.71 33.97 4.57 46.41
6.966
55
8
9
2
0
Дом
139
здравља
.
Параћин
175.0
25.81
4.144
9.846
55
7
9.05
7
4.24 496.9
2
15
4.81 215.4
5
79
5.432
140 Апотека
. Параћин
XII
2.741. 50.18 425.9 251.6 16.5 285.3 140. 58.2
Јагодина
I
899
3
45
10
14
19 252
79
36.9 3.933.
26
075
Здравств
141 ени
. центар
Бор
811.3
107.6 62.91 4.03 75.05 20.9 15.9
9.956
72
75
7
9
8
48
20
11.3 1.096.
31
554
Дом
142 здравља
. Мајданп
ек
123.2
20.06
4.561
3.359
21
8
5.237
2.92 153.5
4
22
Општа
143 болница
. Мајданп
ек
90.40
17.93
3.760
8.473
0
8
760 4.432
Здравств
144 ени
. центар
Неготин
525.2
86.71 50.54 2.58 35.12 17.1 9.30
5.433
84
2
2
9
5
03
8
7.92 724.1
9
67
Здравств
145 ени
. центар
Кладово
370.4
80.89 38.08 2.00 25.60 9.23 8.30
4.425
59
0
9
2
8
0
8
2.76 536.2
4
47
XI
Бор
V
1.920. 28.13 313.2 163.3 9.39 145.4 56.0 35.7
736
5
83
80
0
60
08
65
25.5 2.646.
05
652
Дом
147
здравља
.
Бољевац
82.62
13.75
1.551
2.907
8
6
1.61 101.8
4
73
Здравств
148 ени
. центар
Књажева
397.4
49.64 19.30 2.58 31.68
8.703
76
5
5
6
9
8.72 2.22
7
9
557
136.1
62
146 Апотека
. Бор
2.645
5.69
2
4.70 510.3
9
87
ц
Здравств
149 ени
. центар
Зајечар
918.8 22.92 124.8 105.6 6.92 125.0 49.8 15.0
59
5
73
36
2
07
04
74
8.01 1.361.
9
081
1.398. 33.17 188.2 127.8 9.50 159.3 49.8 20.7
963
9
74
48
8
41
04
66
14.3 1.973.
42
341
Здравств
151 ени
3.299. 79.96 558.6 284.2 26.8 372.3 90.9 65.3
. центар
446
3
67
03
77
62
42
29
Ужице
30.9 4.746.
78
811
150 Апотека
. Зајечар
XV Зајечар
152 Апотека
. Ужице
XV
Ужице
I
3.299. 79.96 558.6 284.2 26.8 372.3 90.9 65.3
446
3
67
03
77
62
42
29
30.9 4.746.
78
811
Здравств
153 ени
1.582. 48.72 237.3 154.1 12.5 169.4 58.5 26.9
. центар
391
4
33
92
70
26
31
76
Чачак
21.5 2.268.
97
546
Дом
здравља
154
Горњи
.
Миланов
ац
190.7
35.55
5.391
7.423
97
1
4.08 240.7
7
17
Општа
болница
155
Горњи
.
Миланов
ац
333.2
46.17 36.22 2.09 37.66
9.863
51
8
9
1
5
5.642
9.13
4
3.81 470.5
4
97
XV
Чачак
II
2.106. 63.97 319.0 197.8 14.6 212.7 58.5 36.1
439
8
62
44
61
33
31
10
29.4 2.979.
98
860
Дом
158
здравља
.
Рашка
138.3
27.98
2.682
6.601
00
4
2.45 179.6
8
17
156 Апотека
. Чачак
Апотека
157 Горњи
. Миланов
ац
5.539
969
Здравств
159 ени
1.332. 30.03 217.2 142.5 11.9 162.7 52.6 23.6
. центар
785
9
89
37
16
02
34
88
Краљево
16.4 1.957.
65
125
Дом
160 здравља
. Врњачка
Бања
127.8
27.62
4.015
6.064
56
6
5.966
3.26 168.2
1
66
Специја
лна
болница
161 за
. интерне
болести
Врњачка
Бања
67.96
13.32
3.004
4.348
5
7
1.376
4.42 2.78
4
5
345
96.88
4
162 Апотека
. Краљево
XV
1.666. 39.74 286.2 159.5 11.9 175.5 57.0 27.4
Краљево
III
906
0
26
50
16
83
58
42
22.5 2.401.
29
892
Дом
163 здравља
. Трстени
к
6.04 247.3
6
84
197.0
35.61
5.480
7.119
47
2
8.172
Здравств
ени
164
1.527. 44.28 221.8 166.2 8.60 161.6 83.1 20.6
центар
.
268
6
07
05
8
17
61
89
Крушева
ц
19.6 2.213.
52
989
Дом
165 здравља
. Алексан
дровац
117.5
26.03
1.963
6.098
13
5
5.466
2.45 155.4
9
32
Дом
166 здравља
. Варвари
н
73.65
13.79
1.263
3.676
7
4
3.498
1.63 94.25
7
1
Дом
167
здравља
.
Ћићевац
45.62
1
1.854
963
Апотека
168
Крушева
.
ц
626
12.35
1.841
7
816
61.33
6
Дом
169
здравља
.
Брус
98.48
21.72
1.885
3.865
0
1
660
1.25 128.6
3
97
XI Крушева 2.059. 55.50 331.3 188.8 8.60 183.9 83.1 22.1
X ц
586
3
26
04
8
46
61
65
32.0 2.901.
10
089
Дом
170 здравља
. Гаџин
Хан
54.00
3.784 8.910 1.629
1
1.899
568
Дом
171
здравља
.
Дољевац
78.14
10.53
3.517
3.275
9
8
3.235
1.22 97.48
6
8
Дом
172
здравља
.
Сврљиг
80.99
11.62
1.955
1.798
1
0
3.060
959
Дом
173 здравља
. Сокобањ
а
91.43
15.59
2.121
2.740
6
1
3.071
1.23 113.7
6
23
Дом
174
здравља
.
Ниш
980.0 27.27 98.40 24.84
94
1
4
5
49.96
1
16.0 1.164.
10
565
Дом
175 здравља
. Мероши
на
66.96
10.63
4.499
2.803
2
4
2.343
1.17 86.06
6
5
Дом
176
здравља
.
Ражањ
50.50
3.843 8.661 2.086
1
1.710
774
Здравств
ени
177
центар
.
Алексин
ац
416.2 16.69 56.54 24.03 3.94 27.79
38
8
6
1
3
3
6.45
2
Специја
лна
болница
за
178 психијат
. ријске
болести
"Горња
Топониц
а", Ниш
478.8 20.61 103.9 21.44
09
9
57
7
58.7
08
3.339
73 6.534
69.65
5
98.46
5
66.02
7
5.06 546.6
5
36
9
690.1
38
Завод за
хитну
179 медицин
. ску
помоћ
Ниш
333.5
69.85 15.21
7.000
25
0
8
11.47
0
486
Завод за
здравств
180 ену
. заштиту
радника
Ниш
224.2
23.74
6.570
7.619
44
8
9.865
7.14 264.9
6
00
Завод за
здравств
181 ену
. заштиту
студенат
а Ниш
30.47
8
743
1.126
35.49
6
Завод за
плућне
182 болести
. и
туберкул
озу Ниш
47.97
1.549 4.739 1.120
8
2.601
Специја
лна
болница
за
183
плућне
.
болести
"Озрен",
Сокобањ
а
131.7
27.81 12.39
4.318
45
5
5
9.197
725 2.424
Клиничк
184
3.067. 91.88 631.2 1.296.
и центар
.
478
0
85
481
Ниш
Клиника
за
185
стоматол
.
огију
Ниш
10.6
89
436.5
77
896
57.09
1
391
195.7
68
828.8 141. 88.5
46 655
32
18.5 6.127.
86
686
175.0
13.55
3.617
5.522
90
1
6.602
252
151.2
24.72 15.24
3.629
00
0
5
38.88 3.17 6.00
0
0
0
115
171
204.3
01
186 Апотека
. Ниш
187 Војна
. болница
1.15 241.6
2
92
Ниш
XX Ниш
6.458. 203.5 1.122 1.438. 4.13 1.008 144. 170.
919
95 .993
997
1 .193 825 552
55.9 10.49
32 6.273
Дом
188 здравља
. Куршум
лија
123.4
23.82
1.538
7.144
74
7
4.942
1.60 167.8
7
17
Дом
189
здравља
.
Блаце
85.17
12.58
1.248
2.930
4
8
2.814
1.35 103.3
7
97
Дом
190 здравља
. Житорађ
а
79.54
10.48
3.854
3.986
4
5
2.365
1.24 98.98
8
6
Дом
191 здравља
. Прокуп
ље
215.2
40.80
7.841
8.925
01
1
8.378
4.31 276.8
3
33
Општа
192 болница
. Прокуп
ље
591.8 15.60 89.98 60.01 3.96 75.20 33.7 11.6
13
0
1
6
9
1
55
48
3.00 878.9
8
75
XX Прокуп
I ље
1.095. 30.08 177.6 83.00 3.96 93.70 41.0 12.8
206
1
82
1
9
0
25
77
11.5 1.526.
33
008
Дом
194 здравља
. Бела
Паланка
91.35
17.93
1.924
3.223
1
6
2.815
848
Дом
195
здравља
.
Пирот
228.5
39.89
6.081
5.356
43
4
5.714
4.85 280.7
2
36
Општа
196
болница
.
Пирот
621.3 15.84 97.68 71.08 5.22 91.43 42.6 13.4
74
6
4
1
0
7
53
59
3.62 955.1
0
34
Дом
197 здравља
. Бабушни
ца
75.39
16.60
2.170
1.888
7
5
2.709
811
198 Дом
88.32 1.323 15.02 2.616
2.542
7.27 1.22
0
9
Апотека
193
Прокуп
.
ље
618
116.4
01
97.95
8
1.04 109.4
.
здравља
Димитро
вград
4
2
2
03
199 Апотека
. Пирот
XX
Пирот
II
1.104. 27.34 187.1 84.16 5.22 105.2 42.6 14.0
989
4
41
4
0
17
53
77
11.1 1.559.
73
632
Дом
200
здравља
.
Бојник
64.11
2.042 9.427 2.136
1
1.887
391
Дом
201 здравља
. Лескова
ц
629.3 15.01 113.1 23.86
10
8
07
6
26.76
0
10.9 797.1
02
59
Дом
202 здравља
. Власоти
нце
154.5
28.80
1.802
5.202
27
4
6.134
1.77 194.6
0
99
Дом
203
здравља
.
Медвеђа
86.09
13.50
2.494
1.738
7
3
1.468
970
Општа
204 болница
. Лескова
ц
1.182. 20.27 141.0 170.8 9.88 186.4 68.3 35.0
293
7
98
52
8
06
18
57
4.83 1.809.
4
355
Дом
206
здравља
.
Лебане
124.7
15.58
1.394
3.974
43
1
1.79 147.8
5
34
XX Лескова
III ц
2.241. 43.02 321.5 207.7 9.88 226.5 68.3 35.0
081
7
20
68
8
92
18
57
20.6 3.132.
62
589
Здравств
207 ени
1.314. 23.06 190.4 142.1 7.65 131.9 78.8 24.0
. центар
958
7
81
44
6
87
11
34
Врање
9.88 1.903.
3
255
Дом
208 здравља
. Босилегр
ад
60.75
5
55 9.820 1.725
1.755
471
209 Дом
288.8 5.956 34.26 7.147
5.992
79.21
2
104.3
30
Апотека
205
Лескова
.
ц
3.937
424
74.06
3
2.17 340.0
.
здравља
Бујанова
ц
34
8
0
27
Дом
210
здравља
.
Прешево
232.3
24.17
4.896
7.444
84
9
4.476
1.07 272.3
8
01
Дом
211 здравља
. Владичи
н Хан
107.2
23.81
1.199
3.668
53
3
3.710
1.12 138.5
7
16
Здравств
ени
212
центар
.
Сурдули
ца
287.2
38.59 18.78 1.22 22.54
2.469
39
9
6
0
4
5.04
3
1.48 374.4
7
13
Специја
лна
болница
213 за
. плућне
болести
Сурдули
ца
81.95
19.95
1.039
6.857
3
7
5.10
9
171
3.271
118.0
15
214 Апотека
. Врање
Апотека
215
Бујанова
.
ц
XX
Врање
IV
2.373. 38.68 341.1 187.7 8.87 173.7 78.8 34.6
376
1
17
71
6
35
11
10
Дом
216
здравља
.
Звечан
159.1
19.99
2.056
2.149
22
9
4.385
Здравств
ени
центар
217
1.566. 15.09 184.7 45.66 6.27 56.41 21.1 14.6
Косовск
.
223
9
60
3
7
9
01
81
а
Митрови
ца
Апотека
218 Косовск
. а
Митрови
77.78
3
692 1.709
16.3 3.220.
87
590
187.7
11
1.910.
223
183. 21.5 241.8
128
10
02
ца
Кос.
XX
1.803. 17.84 206.4 47.81 6.27 60.80 21.1 14.6 183. 21.5 2.339.
Митрови
V
128
7
68
2
7
4
01
81 128
10
736
ца
Дом
219
здравља
.
Барајево
120.1
21.16
6.828
5.448
47
1
4.177
Дом
220 здравља
. Вождова
ц
510.3 21.63 69.98 10.32
93
1
4
7
28.35
9
18.1 622.5
44
50
Дом
221
здравља
.
Врачар
256.6
50.41
9.483
4.006
82
2
12.32
0
10.2 322.6
08
95
Дом
222
здравља
.
Гроцка
337.4 16.24 48.28
8.516
93
2
9
12.92
3
8.11 415.3
6
47
Дом
223
здравља
.
Звездара
483.7 19.52 72.63 10.80
04
0
8
2
22.61
2
11.6 597.6
44
32
Дом
224
здравља
.
Земун
637.4 28.14 99.28 19.11
18
0
2
3
34.65
7
26.1 792.4
81
29
Дом
225 здравља
. Лазарева
ц
315.4 17.98 54.22 14.18
11
1
0
6
12.83
7
Дом
226 здравља
. Младено
вац
216.2 11.03 36.75
6.033
92
1
3
9.589
5.72 273.9
2
76
Дом
227 здравља
. Нови
Београд
646.6 27.94 100.0 12.56
96
8
07
0
36.74
7
29.1 794.7
98
60
Дом
228 здравља
. Обренов
ац
289.0 11.46 43.51 12.33
58
5
3
1
13.13 40.9
0
49
Дом
229
здравља
.
Палилул
576.1 23.99 81.37 12.20
17
1
4
0
32.49
5
21.4
89
383
1.29
5
555
1.47 178.1
4
59
6.59 409.3
7
33
9.39 401.6
3
08
21.9 704.2
71
06
а
Дом
230 здравља
. Раковиц
а
337.7 14.68 38.93
7.597
52
9
3
18.21
4
11.7 405.4
58
27
Дом
231 здравља
. Савски
Венац
224.4
34.05
9.349
9.306
41
6
9.735
8.12 278.7
9
58
Дом
232
здравља
.
Сопот
102.4
19.96
6.044
2.458
38
5
3.642
1.27 133.2
2
75
Дом
233 здравља
. Стари
Град
364.6 15.20 45.40
6.802
97
5
3
20.15
2
13.8 438.3
83
76
Дом
234 здравља
. Чукариц
а
526.4 20.95 64.69 15.03
11
0
8
8
33.95
3
26.1 634.9
07
43
Специја
лна
болница
235 за
. интерне
болести
Младено
вац
143.9
26.29 12.11
8.626
16
9
6
7.007
48.6 6.78
70
9
557
252.8
66
Специја
лна
болница
за
церебрал
236
ну
.
парализу
и
развојну
неуролог
ију
164.0
38.87
8.072
1.021
97
9
1.885
6.79
7
55
220.6
96
Институ
237 т за
. неонатол
огију
269.9 11.72 58.77 34.61
57
6
4
0
35.65
7
8.27
6
419.0
00
238 Специја
344.4 17.14 72.15 62.80
76.41
9.83
1.68 581.0
.
лна
болница
за
церебров
аскуларн
е
болести
"Свети
Сава"
02
5
9
7
0
6
7
72
Градски
завод за
239 хитну
. медицин
ску
помоћ
915.7 32.57 146.5
4.600
63
5
31
6.554
Градски
завод за
240 кожно. венерич
не
болести
68.59
2.488 7.181
5
231
3.673
558
Градски
241 завод за
. геронтол
огију
255.9 12.81 21.53
1.445
70
2
8
3.002
2.45 292.3
5
12
Градски
завод за
плућне
242
болести
.
и
туберкул
озу
178.0
20.63
7.653
2.877
84
0
10.63
6
4.60 215.2
3
77
Специја
лна
болница
за
243 ендемск
. у
нефропа
тију
Лазарева
ц
92.26
30.72
5.050
9.418
3
4
7.003
76.7 6.11
61
6
Завод за
244 здравств
. ену
заштиту
150.5
17.98
6.066
1.978
71
3
3.310
1.01
2
1.106.
023
745
81.61
0
226.5
90
180.9
20
студенат
а
Завод за
здравств
ену
заштиту
245 радника
. Министа
рства
унутраш
њих
послова
137.4
19.09
5.519
2.036
45
1
4.466
Специја
лна
болница
за
рехабил
246
итацију
.
и
ортопедс
ку
протетик
у
147.3
25.23
7.505
2.454
48
6
2.223
14.2
77
Специја
лна
болница
247
за
.
болести
зависнос
ти
143.7
20.99
4.734
7.531
95
1
1.941
5.88
4
184.8
76
Завод за
психофи
зиолошк
е
248
поремећ
.
аје и
говорну
патологи
ју
70.01
17.78
3.176
3
8
49
3.14
1
94.25
1
Институ
т за
ортопедс
249 ко. хируршк
е
болести
"Бањица
682.6 31.96 149.2 89.44
85
9
42
5
590.3
61
45.0
18
12.2 1.576.
53
850
84
383
4.60 163.9
6
51
145
198.8
98
"
Клиника
за
психијат
250 ријске
. болести
"Др Лаза
Лазареви
ћ"
664.5 20.85 91.66 24.36
90
1
4
7
6.521
32.1
47
840.1
40
Институ
т за
кардиова
251
скуларне
.
болести
"Дедиње
"
593.9 27.86 344.7 144.8 26.3 734.0
57
6
67
40
31
44
29.9
26
11.7 1.889.
88
943
Институ
т за
здравств
ену
заштиту
252
мајке и
.
детета
Србије
"Др
Вукан
Чупић"
891.4 37.50 234.0 204.2 2.09 241.7
36
4
91
88
1
27
41.2
03
190
Институ
т за
253
менталн
.
о
здравље
295.4
40.75
9.278
5.219
69
2
5.970
13.3
95
2.17 367.9
6
07
Институ
т за
онколог
254
ију и
.
радиолог
ију
Србије
790.8 40.11 290.4 1.300.
41
4
29
698
161.4
29
27.9
52
Институ
255 т за
. реумато
логију
217.0
38.59 317.2
9.138
40
3
11
7.842
11.1
30
1.72 599.2
6
28
256 Клиника
. за
245.3 12.71 51.77
5.671
52
0
5
7.689
20.9
47
3.04 341.0
9
95
57
97
1.652.
150
2.611.
423
рехабил
итацију
"Др
Миросла
в
Зотовић"
Клиника
за
неуролог
ију и
257
психијат
.
рију за
децу и
омладин
у
110.4
18.72
3.393
22
8
Универз
258 итетска
. дечја
клиника
617.6 33.72 134.4 131.3
76
4
34
57
Гинекол
ошко259
акушерс
.
ка
клиника
664.6 28.73 150.6 82.01
72
8
27
6
Клиничк
оболничк
260
и центар
.
"Бежаниј
ска
Коса"
4.78
7
140.2
37
51
161.5 12.9 29.0
66
78
45
1.120.
831
22
84.61
9
20.6
99
1.02 1.030.
3
370
837.6 35.29 174.1 321.2 20.9 282.9
65
7
76
94
90
95
21.4
44
5.94 1.687.
9
912
Клиничк
оболничк
и центар
261
1.074. 53.22 199.2 82.99 5.29 256.4 52.4 50.7
"Др
.
703
0
29
4
4
53
63
85
Драгиша
Мишови
ћДедиње"
4.77 1.770.
9
362
Клиничк
о262
1.169. 50.34 192.5 179.2 24.6 315.4 59.3 37.9
болничк
.
512
3
26
89
52
86
21
75
и центар
"Земун"
3.25 2.025.
5
849
963
1.944
Клиничк
о263 болничк 1.498. 62.24 318.0 190.4 2.58 286.6 167. 39.8
. и центар
168
9
74
51
0
19 552
69
"Звездар
а"
3.63 2.561.
6
926
Клиничк
264
7.126. 285.5 1.880 2.600. 2.58 2.721 80.0 424.
и центар
.
009
92 .735
229
6 .033
51 957
Србије
28.5 15.09
04 2.688
Институ
т за
медицин
у рада
265
"Др
.
Драгоми
р
Карајови
ћ"
103.9
31.48
2.970
30
0
134
Војноме
дицинск
266
а
.
академиј
а
953.7 36.58 397.6 384.3 62.0 550.1 64.0 59.3
67
1
13
25
94
34
83
83
4.04 2.503.
1
939
XX
Београд
VI
27.56 1.175 6.143 6.364. 147. 6.886 624. 981.
5.263 .181 .427
668 131 .090 317 135
307. 49.57
808 9.404
Здравств
268 ени
. центар
Гњилане
357.2
18.52
2.675
7.435
88
2
269 Апотека
. Гњилане
34.06
5
XX
Гњилане
VII
391.3
19.45
3.107
7.435
53
8
2.366
16.6 2.18 438.1
58
6
91
Дом
здравља
270 Грачани
. ца,
Пришти
на
570.1
26
37.10
1.131
7
18.85
2
1.83
7
213
628.8
40
Дом
271
здравља
.
Доња
326.9
95
17.57
1.212
8
5.177
3.29
6
479
353.7
79
80
300
6.11
2
144.7
38
267 Апотека
. Београд
432
388.2
86
2.366
16.6 2.18 49.90
58
6
5
936
Гуштери
ца,
Липљан
Дом
272 здравља
. Косово
Поље
146.8
80
11.04
6
829
1.250
4.10
1
601
163.5
05
Дом
273
здравља
.
Обилић
198.0
92
9.398
692
2.137
1.61
2
85
211.8
46
Дом
274
здравља
.
Штрпце
279.8
40
16.48
3.694
8
6.781
6.04
3
958
311.8
88
Клиничк
о275 болничк
. и центар
Пришти
на
938.4
09
40.38 12.37
8
1
Здравств
276 ени
. центар
Призрен
166.9
73
3.820
277 Апотека
. Призрен
10.84
6
73
10.91
9
Дом
278
здравља
.
Драгаш
24.79
9
247
25.04
6
Здравств
279 ени
. центар
Пећ
123.4
64
3.761
Специја
лна
болница
280
за
.
плућне
болести
Пећ
16.06
0
77
16.13
7
281 Апотека
. Пећ
6.286
75
6.361
282 Здравств
. ени
22.14
6
241
22.38
7
782
13.83
4
6.78
0
1.60 1.010.
6
958
1.78
6
1.49
0
132
217
172.4
47
128.4
98
центар
Ђаковиц
а
Дом
283
здравља
.
Исток
46.90
3
3.486
Специја
лна
болница
284
за
.
рехабил
итацију
Исток
20.20
8
192
20.40
0
Дом
285 здравља
. Пришти
на
358.6
14
1.987
360.6
01
Апотека
286
Пришти
.
на
6.845
68
6.913
XX
Грачани
VII
ца
I
3.263.
486
Општа
287 болница
. Нови
Пазар
570.8 14.54 99.33 77.63 6.21 62.75 61.2 11.9
78
3
3
1
3
0
96
82
2.29 902.3
9
27
Дом
288 здравља
. Нови
Пазар
236.9
42.25 16.00
5.521
69
1
0
4.687
4.68 300.7
5
43
Дом
289
здравља
.
Тутин
162.8
27.77
1.777
9.480
41
9
5.767
12.5 1.20
57
0
1.33 220.0
8
63
XX Нови
IX Пазар
970.6 21.84 169.3 103.1 6.21 73.20 73.8 13.1
88
1
63
11
3
4
53
82
8.32 1.423.
2
133
A
СВЕГА
Специја
290 лна
. болница
за
993
146.0 19.92
32
9
782
48.03
1
141
51.24
1
6.78 21.1 4.43 3.501.
0
58
2
766
2.82 2.42
1.10 152.3
96.47 3.065 17.93 14.96 491. 15.01
220.
1.18 5.39
8.60 10.83
5.220 .795 4.571 7.899 442 6.984
944
8
2
1
4
28.04
4
653 4.402
143
385
4.08
4
5
37.70
6
рехабил
итацију
"Букови
чка
Бања"
Аранђел
овац
Специја
лна
болница
291 за
. рехабил
итацију
"Гамзигр
ад"
11.32
6
210 1.895
432
1.66
7
15
15.51
5
Специја
лна
болница
за
прогреси
вне
292
мишићн
.
еи
неуроми
шићне
болести
Нови
Пазар
65.92
15.82
1.573
1.690
2
6
881
9.38
4
226
95.05
0
Специја
лна
болница
за
лечење и
293
рехабил
.
итацију
"Меркур
"
Врњачка
Бања
18.22
7
12.44
1.787
9
2.343
5.77
5
Специја
лна
болница
294 за
. неспеци
фичне
плућне
болести
153.6
19.61
1.863
8.250
91
6
8.707
11.5
28
492
41.07
3
840
202.8
15
"Сокоба
ња"
Институ
т за
лечење и
295 рехабил
. итацију
"Нишка
Бања",
Ниш
151.6
25.65 100.7
4.941
32
0
19
Специја
лна
болница
за
болести
штитаст
296 е жлезде
. и
болести
метабол
изма
"Златибо
р" Чајетина
11.66
7
211 2.611
23.94
1
10.5
63
2.40 315.0
2
44
11
105
87
14.69
2
36.79
4
43.0
88
3.48 721.8
8
95
Б
СВЕГА
РХ
440.5
82.44 112.6
9.943
09
9
00
В
УКУПН
О
2.82 2.46
1.11 153.0
96.91 3.075 18.01 15.08 491. 15.05
220.
1.18 8.48
2.08 32.72
5.729 .738 7.020 0.499 442 3.778
944
8
0
9
9
ЗЗЗР
"ЖЕЛЕЗ
297
НИЦЕ
.
СРБИЈЕ
"
438.9 17.52 49.38 10.79
81
9
0
8
20.00
0
19.7 516.9
29
59
СВЕГА
ЗУ ВАН
ПМЗУ
438.9 17.52 49.38 10.79
81
9
0
8
20.00
0
19.7 516.9
29
59
Г
Прилог 2
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗДРАВСТВЕНИМ
УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА
ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА 2013.
ГОДИНУ
(у 000 динара)
Ред
. НАЗИВ ЗУ
бр.
БРОЈ
Б.О
ДАН
А ЗА
2013.
ГОД.
0
1
Специјална
болница за
1. рехабилитац
ију
"Меленци"
За
За
УКУПН
амбулантно
стационарну
А
-рехабилитац
НАКНА
поликлини
ију
ДА
чке услуге
УКУПНА
НАКНАД
А
ПАРТИЦ
УМАЊЕ
ИНА ЗА
ПАЦИЈА
ПАРТИЦ
ИПАЦИЈУ
2
3
4=2+3
5
6=4-5
63.08
6
244.011
21.391
265.402
3.547
261.855
Специјална
болница за
2. рехабилитац
ију Бања
Кањижа
41.05
2
134.346
7.901
142.247
996
141.251
Специјална
болница за
неуролошка
и
3.
пострауматс
ка стања Стари
Сланкамен
75.94
8
288.456
8.037
296.493
806
295.687
Специјална
болница за
4.
рехабилитац
ију "Врдник"
18.54
1
59.072
4.578
63.650
542
63.108
Специјална
болница за
5. рехабилитац
ију "Бања
Ковиљача"
70.18
6
231.534
10.945
242.479
751
241.728
Специјална
болница за
рехабилитац
6. ију
"Буковичка
бања"
Аранђеловац
18.25
0
58.722
23.800
82.522
1.228
81.294
Специјална
болница за
рехабилитац
7.
ију
"Гамзиград"
- Зајечар
32.85
0
110.364
17.861
128.225
789
127.436
Специјална
болница за
болести
штитасте
8. жлезде и
болести
метаболизма
"Златибор" Чајетина
19.94
9
64.163
67.721
131.884
1.182
130.702
Специјална
болница за
9. рехабилитац
ију Ивањица
24.75
4
78.908
11.297
90.205
938
89.267
Специјална
болница за
прогресивне
10
мишићне и
.
неуромишић
не болести Нови Пазар
24.36
8
91.041
7.710
98.751
524
98.227
Специјална
болница за
лечење и
11 рехабилитац
. ију
"Меркур" Врњачка
Бања
75.38
6
244.965
25.844
270.809
541
270.268
Специјална
болница за
рехабилитац
12
ију "Агенс" .
Матарушка
Бања,
Краљево
38.64
1
146.032
5.425
151.457
481
150.976
Специјална
13 болница за
. рехабилитац
ију
86.36
7
307.300
3.044
310.344
1.102
309.242
"Рибарска
бања",
Крушевац
Специјална
болница за
14 неспецифич
. не плућне
болести
"Сокобања"
37.24
7
128.214
17.356
145.570
1.101
144.469
Институт за
лечење и
15
рехабилитац
.
ију "Нишка
бања", Ниш
126.0
46
401.583
8.921
410.504
3.349
407.155
Специјална
болница за
рехабилитац
16 ију
. "Гејзер" Сијаринска
бања,
Медвеђа
12.33
3
39.293
2.747
42.040
268
41.772
Специјална
болница за
17
рехабилитац
.
ију Бујановац
8.414
26.807
5.399
32.206
230
31.976
Специјална
болница за
рехабилитац
18
ију
.
"Врањска
бања" Врање
10.95
0
34.887
4.302
39.189
184
39.005
Институт за
19
рехабилитац
.
ију - Београд
138.7
00
513.512
93.967
607.479
6.198
601.281
Специјална
20 болница за
. рехабилитац
ију - Апатин
9.579
31.012
18.523
49.535
1.061
48.474
УКУПНО
932.6
47
3.234.222
366.769 3.600.991
25.818
3.575.173
Прилог 3
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ИНСТИТУТИМА /
ЗАВОДИМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2013.
ГОДИНУ
(у 000 динара)
Ре
д.
бр
.
НАЗИВ
ИНСТИ
ТУТА ЗАВОД
А
Микро
биолог
ија (за
прима
рну
здравс
твену
заштит
у)
0
1
2
Микро
Микр
обиолог
Трошко
биоло
ија (за
ви за
гија
секунд Парт
Социј управљ
умањ Епиде
арну и ициална
ање
УКУП
ена за миотерциј пациј
медиц медици
НО
износ логија
арну
а
ина
нским
парти
здравс
отпадо
цитвену
м
пациј
заштит
е
у)
3
4
5
6
7
9=5+6
+7+8
8
Вредн
ост
вакци
на евиден
тно*
10
Завод за
јавно
1. здравље 29.255
Суботиц
а
0
566
28.68
9
2.303
1.552
0 32.544
23.880
Завод за
јавно
2. здравље
Зрењани
н
23.333
0
179
23.15
4
1.860
2.585
0 27.599
24.971
Завод за
јавно
3. здравље
Кикинд
а
12.486
3.440
64
15.86
2
1.750
3.225
0 20.837
20.488
Завод за
јавно
4.
здравље
Панчево
32.284
0
216
32.06
8
2.845
4.608
0 39.521
36.578
Завод за
јавно
5.
здравље
Сомбор
25.538
5.347
262
30.62
3
1.621
1.666
0 33.910
24.124
Институ
т за
152.65
3
54.520 1.159
206.0
14
5.110
12.06
9
224.61
0
89.968
6.
1.417
јавно
здравље
Војводи
не,
Нови
Сад
Завод за
јавно
здравље
7.
Ср.
Митров
ица
28.559
1.572
147
29.98
4
3.084
2.585
0 35.653
38.181
Завод за
јавно
8.
здравље
Шабац
28.257
0
318
27.93
9
2.681
3.225
0 33.845
40.364
Завод за
јавно
9.
здравље
Ваљево
20.812
0
226
20.58
6
1.627
2.489
0 24.702
20.007
Завод за
јавно
здравље
Пожаре
вац
1 (за
0. Браниче
вски и
Подунав
ски
управни
округ)
29.042
11.403
70
40.37
5
4.493
5.298
0 50.166
41.816
Институ
т за
1 јавно
1. здравље
Крагује
вац
58.934
0
52
58.88
2
2.163
4.137
0 65.182
41.186
Завод за
1 јавно
2. здравље
Ћуприја
33.911
4.472
89
38.29
4
2.240
3.102
0 43.636
26.484
Завод за
1
јавно
3.
здравље
32.024
4.639
110
36.55
3
1.574
4.137
0 42.264
30.391
Зајечар,
(за
Зајечарс
ки и
Борски
управни
округ)
Завод за
1 јавно
4. здравље
Ужице
38.640
0
144
38.49
6
2.859
3.361
0 44.716
36.507
Завод за
1 јавно
5. здравље
Чачак
28.988
10.239
522
38.70
5
2.383
1.552
0 42.640
25.540
Завод за
јавно
1
здравље
6.
Краљев
о
43.883
9.187
86
52.98
4
3.461
2.900
0 59.345
49.183
Завод за
јавно
1
здравље
7.
Крушев
ац
30.204
0
596
29.60
8
2.263
2.068
0 33.939
28.187
Институ
т за
јавно
здравље
Ниш,
1 (за
8. Нишавс
ки и
Топличк
и
управни
округ)
86.984
18.619
593
105.0
10
7.552
11.03
7
0
123.59
9
52.352
Завод за
1 јавно
9. здравље
Пирот
15.564
3.460
188
18.83
6
1.762
1.613
0 22.211
9.853
Завод за
2 јавно
0. здравље
Лескова
34.005
2.923
193
36.73
5
2.014
2.068
1.053 41.870
27.632
ц
Завод за
2 јавно
1. здравље
Врање
33.374
6.465
164
39.67
5
4.715
3.102
0 47.492
30.731
Градски
завод за
2
јавно
2.
здравље
Београд
138.35
4
1.138
812
138.6
12.177
80
28.18
3
0
179.04
0
177.72
0
Институ
т за за
2
јавно
3.
здравље
Србије
43.238
14.923
644
57.51
7
7.467
20.32
8
Завод за
јавно
здравље
2
Косовск
4.
а
Митров
ица
85.432
0
0
85.43
2
7.205
10.29
3
0
102.93
0
19.627
УКУП
НО
1.085.7
54
152.34
1.230.
7.400
87.209
7
701
137.1
83
3.174
1.458.
267
915.77
0
704 86.016
Напомена*: Вредност вакцина је исказана евидентно по
подручним институтима/заводима за јавно здравље за потребе
здравствених установа са њиховог подручја и вредност вакцина за
институте/заводе за јавно здравље без вакцина и серума за
антирабичну заштиту
Прилог 5
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА СТОМАТОЛОШКУ
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА 2013. ГОДИНУ
(у 000 динара)
ПРЕДРАЧУН СТОМАТОЛОГИЈА УО 08.08.2013
Ред
.
НАЗИВ ЗУ
бр.
ПЛАТЕ И
ПРЕВОЗ
НАКНАД
УКУПН
НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ
А ЗА
ПАРТИ
О
ЗА ПЛАТЕ
НИХ НА
ОСТАЛЕ УКУП
ЦИУМАЊЕ
СА
ПОСАО И ДИРЕКТН
НО
ПАЦИЈ
НО
ДОПРИНОС
СА
ЕИ
А
ЗА
ИМА НА
ПОСЛА ИНДИРЕК
ПАРТИ
ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВ
ЦА
0
1
ТНЕ
ТРОШКО
ВЕ
2
3
Дом здравља
1. Бачка
Топола
10.183
472
2.
Дом здравља
Мали Иђош
6.207
341
3.
Дом здравља
Суботица
77.602
2.243
93.992
3.056
СУБОТИЦА
4
ЦИПАЦИЈ
У
5
6
7
1.248 11.903
5
11.898
7.315
69
7.246
9.350 89.195
1.472
87.723
11.365
108.41
3
1.546
106.867
827
7.884
64
7.820
1.159 11.058
47
11.011
767
4.
Дом здравља
Житиште
6.413
644
5.
Дом здравља
Нови Бечеј
9.601
298
6.
Дом здравља
Сечањ
6.413
460
804
7.677
7
7.670
7.
Дом здравља
Српска Црња
4.207
96
505
4.808
4
4.804
8.
Дом здравља
Зрењанин
73.470
2.718
8.922 85.110
900
84.210
100.104
4.216
12.217
116.53
7
1.022
115.515
772
7.371
117
7.254
1.319 12.587
64
12.523
ЗРЕЊАНИН
9.
Дом здравља
Ада
6.413
186
10.
Дом здравља
Кањижа
10.912
356
Дом здравља
11. Нови
Кнежевац
4.963
218
607
5.788
84
5.704
12.
Дом здравља
Чока
3.137
157
386
3.680
2
3.678
13.
Дом здравља
Сента
11.028
115
1.305 12.448
137
12.311
14.
Дом здравља
Кикинда
29.223
567
3.489 33.279
202
33.077
65.676
1.599
7.878 75.153
606
74.547
КИКИНДА
15.
Дом здравља
Алибунар
9.127
286
1.102 10.515
144
10.371
16.
Дом здравља
Бела Црква
8.920
313
1.082 10.315
128
10.187
17.
Дом здравља
Ковачица
10.921
566
1.345 12.832
98
12.734
18.
Дом здравља
Ковин
15.585
1.516
2.003 19.104
263
18.841
19.
Дом здравља
Опово
5.577
435
705
6.717
8
6.709
20.
Дом здравља
Пландиште
3.411
157
417
3.985
67
3.918
21.
Дом здравља
Вршац
25.551
816
3.088 29.455
562
28.893
22.
Дом здравља
Панчево
70.068
1.956
8.434 80.458
1.835
78.623
149.160
6.045
173.38
1
3.105
170.276
ПАНЧЕВО
18.176
23.
Дом здравља
Апатин
12.631
621
1.552 14.804
312
14.492
24.
Дом здравља
Кула
21.173
762
2.569 24.504
718
23.786
25.
Дом здравља
Оџаци
13.885
457
1.680 16.022
200
15.822
26.
Дом здравља
Сомбор
49.356
3.068
6.139 58.563
544
58.019
97.045
4.908
11.940
113.89
3
1.774
112.119
Дом здравља
Бач
6.207
260
758
7.225
75
7.150
Дом здравља
28. Бачка
Паланка
23.680
1.416
2.939 28.035
485
27.550
Дом здравља
29. Бачки
Петровац
5.160
353
645
6.158
135
6.023
Дом здравља
Беочин
6.207
305
763
7.275
120
7.155
31. Дом здравља
17.984
1.100
2.235 21.319
44
21.275
СОМБОР
27.
30.
Бечеј
32.
Дом здравља
Жабаљ
13.266
819
33.
Дом здравља
Србобран
6.207
360
34.
Дом здравља
Темерин
13.210
597
35.
Дом здравља
Тител
6.413
285
784
Дом здравља
Нови Сад (и
36. за општину
Сремски
Карловци)
194.623
5.754
23.465
Дом здравља
Врбас
22.093
1.041
315.050
12.290
37.
НОВИ САД
1.650 15.735
263
15.472
7.335
63
7.272
1.616 15.423
508
14.915
7.482
1
7.481
223.84
2
4.203
219.639
2.709 25.843
874
24.969
365.67
2
6.771
358.901
768
38.332
38.
Дом здравља
Инђија
23.680
1.554
2.955 28.189
649
27.540
39.
Дом здравља
Пећинци
12.928
488
1.571 14.987
198
14.789
40.
Дом здравља
Ириг
4.190
113
4.806
94
4.712
41.
Дом здравља
Рума
23.474
1.244
2.894 27.612
653
26.959
42.
Дом здравља
Стара Пазова
40.105
1.277
4.847 46.229
339
45.890
43.
Дом здравља
Шид
17.664
548
2.133 20.345
537
19.808
Дом здравља
44. Сремска
Митровица
52.231
1.762
6.323 60.316
456
59.860
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
174.272
6.986
202.48
4
2.926
199.558
45.
Дом здравља
Богатић
14.654
295
1.750 16.699
2
16.697
46.
Дом здравља
Љубовија
6.413
68
4
7.236
503
21.226
759
7.240
47.
Дом здравља
Лозница
47.935
785
50.
Дом здравља
Владимирци
6.207
186
749
51.
Дом здравља
Коцељева
6.207
116
740
52.
Дом здравља
Шабац
70.556
1.162
48.
Дом здравља
Крупањ
5.820
95
693
Дом здравља
49. Мали
Зворник
6.413
197
164.205
2.904
ШАБАЦ
5.705 54.425
584
53.841
7.142
10
7.132
7.063
13
7.050
8.398 80.116
358
79.758
6.608
84
6.524
774
7.384
72
7.312
19.568
186.67
7
1.127
185.550
53.
Дом здравља
Уб
11.127
635
1.377 13.139
35
13.104
54.
Дом здравља
Ваљево
48.150
1.232
5.783 55.165
518
54.647
55.
Дом здравља
Мионица
4.510
88
538
5.136
26
5.110
56.
Дом здравља
Осечина
4.000
286
502
4.788
29
4.759
57.
Дом здравља
Љиг
4.939
92
589
5.620
14
5.606
58.
Дом здравља
Лајковац
5.858
474
742
7.074
12
7.062
78.584
2.807
9.531 90.922
634
90.288
Дом здравља
Смедерево
67.431
2.020
8.133 77.584
497
77.087
Дом здравља
60. Велика
Плана
21.886
642
2.638 25.166
277
24.889
Дом здравља
61. Смедеревска
Паланка
24.505
612
2.942 28.059
455
27.604
СМЕДЕРЕВО
113.822
3.274
130.80
9
1.229
129.580
8.920
398
1.091 10.409
119
10.290
ВАЉЕВО
59.
62. Дом здравља
13.713
Велико
Градиште
63.
Дом здравља
Жагубица
5.971
187
721
6.879
1
6.878
64.
Дом здравља
Жабари
3.847
163
470
4.480
6
4.474
65.
Дом здравља
Пожаревац
55.267
1.084
6.598 62.949
263
62.686
66.
Дом здравља
Петровац
12.602
557
1.541 14.700
49
14.651
67.
Дом здравља
Кучево
5.420
143
652
6.215
17
6.198
Дом здравља
68. Мало
Црниће
5.981
458
754
7.193
108
7.085
Дом здравља
Голубац
4.014
82
480
4.576
59
4.517
ПОЖАРЕВАЦ
102.022
3.072
12.307
117.40
1
622
116.779
Завод за
70. стоматологиј
у Крагујевац
127.134
2.758
18.334
148.22
6
644
147.582
71.
Дом здравља
Баточина
5.126
63
608
5.797
30
5.767
72.
Дом здравља
Кнић
6.207
283
760
7.250
54
7.196
73.
Дом здравља
Лапово
3.286
24
387
3.697
41
3.656
74.
Дом здравља
Рача
5.250
102
627
5.979
29
5.950
75.
Дом здравља
Топола
11.387
325
1.371 13.083
80
13.003
76.
Дом здравља
Аранђеловац
23.685
550
2.838 27.073
226
26.847
КРАГУЈЕВАЦ
182.075
4.105
211.10
5
1.104
210.001
Дом здравља
Деспотовац
9.127
310
1.105 10.542
199
10.343
78. Дом здравља
11.125
179
1.323 12.627
98
12.529
69.
77.
24.925
Свилајнац
79.
Дом здравља
Рековац
4.413
170
80.
Дом здравља
Ћуприја
13.784
81.
Дом здравља
Јагодина
82.
Дом здравља
Параћин
ЈАГОДИНА
537
5.120
19
5.101
177
1.635 15.596
141
15.455
42.982
385
5.079 48.446
224
48.222
26.093
240
3.084 29.417
194
29.223
107.524
1.461
121.74
8
875
120.873
12.763
83.
Дом здравља
Мајданпек
9.127
267
1.101 10.495
7
10.488
84.
Дом здравља
Бор
30.017
402
3.562 33.981
356
33.625
85.
Дом здравља
Неготин
15.297
100
1.803 17.200
217
16.983
86.
Дом здравља
Кладово
9.333
74
1.101 10.508
235
10.273
63.774
843
7.567 72.184
815
71.369
5.773
27
5.746
БОР
87.
Дом здравља
Бољевац
5.108
60
88.
Дом здравља
Књажевац
11.475
194
1.367 13.036
72
12.964
89.
Дом здравља
Зајечар
32.408
745
3.883 37.036
243
36.793
48.991
999
5.855 55.845
342
55.503
Дом здравља
Ужице
146.581
2.629
17.472
166.68
2
1.483
165.199
УЖИЦЕ
146.581
2.629
17.472
166.68
2
1.483
165.199
Дом здравља
Чачак
88.367
3.057
10.706
102.13
0
1.452
100.678
Дом здравља
92. Горњи
Милановац
19.316
831
2.359 22.506
230
22.276
ЧАЧАК
107.683
3.888
124.63
6
1.682
122.954
ЗАЈЕЧАР
90.
91.
605
13.065
Дом здравља
Рашка
9.127
206
1.093 10.426
130
10.296
Дом здравља
94. Врњачка
Бања
11.333
309
1.363 13.005
145
12.860
Дом здравља
Краљево
72.781
1.046
8.645 82.472
569
81.903
93.241
1.561
105.90
3
844
105.059
Дом здравља
Трстеник
17.528
345
2.093 19.966
1
19.965
Дом здравља
97. Александров
ац
11.656
174
1.386 13.216
14
13.202
98.
Дом здравља
Варварин
5.588
177
675
6.440
41
6.399
99.
Дом здравља
Ћићевац
3.207
201
399
3.807
2
3.805
10 Дом здравља
0. Крушевац
66.598
1.590
7.985 76.173
697
75.476
10 Дом здравља
1. Брус
6.620
0
776
7.396
34
7.362
111.197
2.487
13.314
126.99
8
789
126.209
10 Дом здравља
2. Гаџин Хан
3.474
468
461
4.403
14
4.389
10 Дом здравља
3. Дољевац
6.620
338
816
7.774
13
7.761
10 Дом здравља
4. Сврљиг
4.413
272
549
5.234
24
5.210
10 Дом здравља
5. Сокобања
6.620
124
790
7.534
65
7.469
10 Дом здравља
6. Ниш
149.176
3.444
17.872
170.49
2
998
169.494
10 Дом здравља
7. Мерошина
6.413
628
825
7.866
24
7.842
10 Дом здравља
8. Ражањ
2.207
311
294
2.812
41
2.771
10 Дом здравља
25.425
1.247
3.124 29.796
163
29.633
93.
95.
КРАЉЕВО
96.
КРУШЕВАЦ
11.101
9. Алексинац
235.91
1
1.342
234.569
1.372 13.090
22
13.068
6.306
26
6.280
7.590
30
7.560
972
4.306 41.081
251
40.830
59.510
1.423
7.134 68.067
329
67.738
Дом здравља
11
Бела
4.
Паланка
4.413
129
532
5.074
235
4.839
11 Дом здравља
5. Бабушница
4.413
92
527
5.032
189
4.843
Дом здравља
11
Димитровгра
6.
д
4.413
38
521
4.972
208
4.764
11 Дом здравља
7. Пирот
33.691
888
4.049 38.628
1.091
37.537
ПИРОТ
46.930
1.147
5.629 53.706
1.723
51.983
11 Дом здравља
8. Бојник
6.413
274
783
7.470
14
7.456
11 Дом здравља
9. Медвеђа
8.619
105
1.021
9.745
5
9.740
Дом здравља
Власотинце
12
(и за
0.
општину
Црна Трава)
13.898
110
1.641 15.649
61
15.588
12 Дом здравља
1. Лесковац
93.786
1.723
106.69
3
412
106.281
12 Дом здравља
2. Лебане
11.691
124
1.384 13.199
101
13.098
ЛЕСКОВАЦ
134.407
2.336
16.013
152.75
6
593
152.163
3.515
2
412
3.929
13
3.916
НИШ
204.348
6.832
11 Дом здравља
0. Куршумлија
11.442
276
11 Дом здравља
1. Блаце
5.645
0
661
11 Дом здравља
2. Житорађа
6.620
175
795
11 Дом здравља
3. Прокупље
35.803
ПРОКУПЉЕ
12 Дом здравља
24.731
11.184
3. Босилеград
12 Дом здравља
4. Бујановац
48.550
1.395
5.848 55.793
36
55.757
12 Дом здравља
5. Прешево
41.636
695
4.957 47.288
55
47.233
Дом здравља
Врање (за
12
општине:
6.
Врање и
Трговиште)
59.191
791
7.024 67.006
158
66.848
Дом здравља
12
Владичин
7.
Хан
9.956
176
1.186 11.318
32
11.286
12 Дом здравља
8. Сурдулица
11.235
125
1.331 12.691
103
12.588
ВРАЊЕ
174.083
3.184
198.02
5
397
197.628
12 Дом здравља
9. Звечан
29.804
276
3.524 33.604
0
33.604
Здравствени
13 центар
0. Косовска
Митровица
56.362
418
6.648 63.428
0
63.428
КОСОВСКА
МИТРОВИЦА
86.166
694
10.172 97.032
0
97.032
13 Дом здравља
1. Барајево
12.877
532
1.571 14.980
98
14.882
13 Дом здравља
2. Вождовац
83.157
2.977
10.086 96.220
1.266
94.954
13 Дом здравља
3. Врачар
29.838
1.007
3.612 34.457
486
33.971
13 Дом здравља
4. Гроцка
46.843
1.761
5.692 54.296
236
54.060
13 Дом здравља
5. Звездара
73.929
2.596
8.961 85.486
851
84.635
13 Дом здравља
6. Земун
109.615
4.227
127.17
3
2.028
125.145
13 Дом здравља
7. Лазаревац
27.726
1.263
3.395 32.384
455
31.929
20.758
13.331
13 Дом здравља
8. Младеновац
25.344
1.135
Дом здравља
13
Нови
9.
Београд
109.293
4.665
14 Дом здравља
0. Обреновац
35.691
1.182
14 Дом здравља
1. Палилула
95.603
3.564
14 Дом здравља
2. Раковица
53.242
14 Дом здравља
3. Савски венац
3.100 29.579
202
29.377
127.30
3
1.730
125.573
4.318 41.191
562
40.629
110.78
0
1.038
109.742
1.961
6.464 61.667
848
60.819
17.625
554
2.129 20.308
433
19.875
14 Дом здравља
4. Сопот
9.634
463
1.182 11.279
116
11.163
14 Дом здравља
5. Стари град
26.161
796
3.157 30.114
598
29.516
14 Дом здравља
6. Чукарица
95.444
3.458
11.582
110.48
4
953
109.531
БЕОГРАД
852.022
32.141
103.538
987.70
1
11.900
975.801
Здравствени
14
центар
7.
Гњилане
14.916
36
1.752 16.704
0
16.704
ГЊИЛАНЕ
14.916
36
1.752 16.704
0
16.704
Дом здравља
14
Грачаница,
8.
Приштина
31.534
0
3.694 35.228
0
35.228
Дом здравља
14 Доња
9. Гуштерица,
Липљан
10.260
0
1.200 11.460
0
11.460
15 Дом здравља
0. Косово Поље
10.066
0
1.178 11.244
0
11.244
15 Дом здравља
1. Обилић
6.232
0
6.960
0
6.960
15 Дом здравља
2. Штрпце
12.890
0
1.510 14.400
0
14.400
15 Здравствени
7.658
0
0
8.554
13.345
11.613
728
896
8.554
3. центар
Призрен
15 Дом здравља
4. Драгаш
2.708
0
168
2.876
0
2.876
15 Здравствени
5. центар Пећ
8.720
0
1.020
9.740
0
9.740
15 Дом здравља
6. Исток
0
0
0
0
0
0
15 Дом здравља
7. Приштина
47.122
0
0 47.122
0
47.122
ГРАЧАНИЦА
137.190
0
147.58
4
0
147.584
15 Дом здравља
8. Нови Пазар
70.625
1.234
7.864 79.723
835
78.888
15 Дом здравља
9. Тутин
21.173
163
2.479 23.815
251
23.564
НОВИ ПАЗАР
91.798
1.397
10.343
103.53
8
1.086
102.452
4.116.368
118.320
492.779
4.727.4
67
46.666
4.680.80
1
Завод за
здравствену
16
заштиту
0.
студената
Нови Сад
10.255
340
1.240 11.835
1
11.834
Завод за
здравствену
16 заштиту
1. радника
Застава
Крагујевац
0
0
0
4.368
159
4.209
Завод за
16 хитну
2. медицинску
помоћ Ниш *
0
0
0 17.510
0
17.510
Завод за
16 здравствену
3. заштиту
радника Ниш
0
0
0 13.657
315
13.342
8.083
154
12
9.189
УКУПНО
16 Завод за
4. здравствену
10.394
964
9.201
заштиту
студената
Ниш
Градски
16 завод за
5. геронтологиј
у Београд
3.744
78
Завод за
здравствену
16 заштиту
6. студената (са
стационаром
) Београд
31.973
1.004
Завод за
здравствену
заштиту
16 радника
7. Министарств
а
унутрашњих
послова
0
0
0
Специјална
болница за
рехабилитац
16
ију и
8.
ортопедску
протетику
Београд
0
0
Завод за
психофизиол
ошке
поремећаје и
16
говорну
9.
патологију
(са
стационаром
) Београд
4.413
145
0
0
58.468
1.721
Завод за
здравствену
17 заштиту
0. радника
Железнице
Србије
СВЕГА
448
4.270
123
4.147
3.861 36.838
1
36.837
1.630
1
1.629
0
982
1
981
534
5.092
1
5.091
0 23.970
404
23.566
129.35
3
1.018
128.335
7.047
УКУПНО
4.174.836
120.041
499.826
4.856.8
20
47.684
4.809.13
6
* Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш су у оквиру укупно уговорених средстава
укључена средства за двадесетчетворочасовну стоматолошку заштиту у износу од 6.304.000
динара
На основу члана 179. став 1. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о
здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на
седници одржаној 27. септембра 2013. године, донео је
Правилник о допунама Правилника о
условима, критеријумима и мерилима
за закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2013. годину
Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС", бр. 92/2013 од 22.10.2013.
године, а ступо је на снагу 30.10.2013.
Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину ("Службени
гласник РС", бр. 125/12, 9/13 - исправка, 17/13, 43/13 и 76/13), у
члану 45. после речи: "оплођењем" брише се запета и додају речи: "и
пружену услугу хируршке интервенције промене пола из
медицинских разлога".
Члан 2.
У члану 48. тачка 1) после речи: "трансплатацију" додаје се реч:
"срца,".
Члан 3.
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља,
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
01/2 број 450-4761/13
У Београду, 27. септембра 2013. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
др Рајко Косановић, с.р.
На основу члана 179. став 1. и члана 221. став 1. тачка 1. Закона о
здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на
седници одржаној 29. новембра 2013. године, донео је
Правилник о допуни Правилника о
условима, критеријумима и мерилима
за закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2013. годину
Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС", бр. 106/2013 од 5.12.2013.
године, а ступио је на снагу 6.12.2013.
Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину ("Службени
гласник РС", бр. 125/12, 9/13 - исправка, 17/13, 43/13, 76/13 и 92/13),
у члану 48, после тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи:
"7) систем механичке стимулације рада леве коморе."
Члан 2.
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља,
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
01/2 број 450-5978/13
У Београду, 29. новембра 2013. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
др Рајко Косановић, с.р.
На основу члана 179. став 1. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о
здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на
седници одржаној 9. децембра 2013. године, донео је
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима,
критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2013. годину
Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС", бр. 110/2013 од 13.12.2013.
године, а ступио је на снагу 13.12.2013.
Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину ("Службени
гласник РС", бр. 125/12, 9/13 - исправка, 17/13, 43/13, 76/13 и 92/13),
Предрачун средстава за 2013. годину (Прилог 1.), Предрачун
средстава здравственим установама специјализованим за продужену
рехабилитацију за 2013. годину (Прилог 2.), Предрачун средстава
институтима/заводима за јавно здравље за 2013. годину (Прилог 3.),
Предрачун средстава установама социјалне заштите за 2013. годину
(Прилог 4.) и Предрачун средстава за стоматолошку здравствену
заштиту за 2013. годину (Прилог 5.) замењују се новим Предрачуном
средстава за 2013. годину, новим Предрачуном средстава
здравственим установама специјализованим за продужену
рехабилитацију за 2013. годину, новим Предрачуном средстава
институтима/заводима за јавно здравље за 2013. годину, новим
Предрачуном средстава установама социјалне заштите за 2013.
годину и новим Предрачуном средстава за стоматолошку
здравствену заштиту за 2013. годину, који су одштампани уз овај
правилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
У члану 15. став 2. у трећем реду, после речи: "вредности" додају
се речи: " и утрошка санитетског и медицинског потрошног
материјала ".
Члан 3.
У члану 55. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
"Усклађивање накнаде из става 4. овог члана врши се у току
уговорног периода на основу фактурисане вредности у 2013. години,
највише до средстава утврђених Финансијским планом."
Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8.
Члан 4.
Члан 64. мења се и гласи:
"Члан 64.
Заводу за заштиту здравља радника (у даљем тексту: ЗЗЗР)
накнада за пружање услуга примарне здравствене заштите
осигураним лицима утврђује се на исти начин као и другим
здравственим установама примарног нивоа.
ЗЗЗР накнада за плате и накнада за превоз на рад и са рада
утврђује се за уговорени број радника.
За пружање дијагностичких услуга и услуга из области
стоматолошке здравствене заштите, уговор са ЗЗЗР се закључује
применом цена појединачних здравствених услуга које утврђује
Републички фонд.
На ЗЗЗР сходно се примењују одредбе чл. 25-30. овог правилника."
Члан 5.
У члану 78. став 2. тач. 1) и 2) мењају се и гласе:
"1) плате и накнаде плата - у висини контролисаних обрачунатих
средстава за ову намену уговореним радницима у складу са чланом
12. овог правилника (са припадајућим порезима и доприносима), до
висине средстава утврђених уговором.
За запослене ангажоване на замени уговорених радника у смислу
члана 12. став 5. овог правилника, признаје се накнада из члана 12.
став 2. овог правилника;
2) превоз запослених на посао и са посла - у висини обрачунатих
средстава за превоз са обрачунатим порезима за уговорени број
радника, који користе превоз за долазак и одлазак са рада, до висине
средстава утврђених уговором;".
Тачка 5) мења се и гласи:
"5) накнаду за материјалне и остале трошкове и то:
- у висини обрачунских расхода здравствене установе за 2013.
годину (без отпремнина, јубиларних награда и других давања)
умањених за материјалне и остале трошкове који су утврђени за
стоматолошку здравствену заштиту (Прилог 5.), највише до висине
уговорених средстава, без отпремнина, јубиларних награда и других
давања,
- поред признате накнаде из алинеје прве ове тачке признају се и
средства за отпремнине, јубиларне награде и друга давања."
Став 4. брише се.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
"Војномедицинском центру Нови Сад и Војној болници Ниш
накнада се признаје на основу оцене извршења плана рада за 2013.
годину и анализе испостављених фактура за 2013. годину."
Члан 6.
У члану 79. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
"3) остали директни и индиректни трошкови (лекови у
здравственој установи, санитетски и медицински потрошни
материјал и материјални и остали трошкови), који не садрже
средства за отпремнине, јубиларне награде и друга давања."
Став 2. мења се и гласи:
"Ако је укупна фактурисана вредност за извршене стоматолошке
услуге у 2013. години, мања од укупне уговорене накнаде из става 1.
овог члана, накнада за остале директне и индиректне трошкове се
сразмерно умањује за проценат мање фактурисане вредности
здравствених услуга."
После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
"Ако је укупна фактурисана вредност за извршене стоматолошке
услуге у 2013. години, већа од укупне уговорене накнаде из става 1.
овог члана, накнада за остале директне и индиректне трошкове се
сразмерно увећава за проценат више фактурисане вредности
здравствених услуга.
Накнада за остале директне и индиректне трошкове коригована на
начин из ст. 2. и 3. овог члана увећава се за средства за отпремнине,
јубиларне награде и друга давања уговореним радницима."
Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 5, 6, 7, 8. и 9.
У досадашњем ставу 5. који је постао став 7. речи: "ставом 1. овог
члана", замењују се речима: "ст. 1-4. овог члана."
Члан 7.
У члану 82. став 1. на крају става брише се тачка и додају речи:
"највише до средстава утврђених Предрачуном средстава
институтима/заводима за јавно здравље за 2013. годину."
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"За услуге социјалне медицине и епидемиологије признаје се
накнада до висине уговорене накнаде."
Члан 8.
У члану 85. став 2. мења се и гласи:
"Здравствена установа може изјавити приговор филијали наредног
дана од дана достављања коначног обрачуна, ако коначни обрачун
није спроведен у складу са одредбама овог правилника."
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"По приговору из става два овог члана одлучује филијала по
хитном поступку и о коначном обрачуну обавештава здравствену
установу."
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 9.
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља,
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
01/2 број 450-5973/13
У Београду, 9. децембра 2013. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
др Рајко Косановић, с.р.
Прилог 1.
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА 2013. ГОДИНУ
износи у 000 динара
Р.Б.
Назив
установе
Плате и Прево Остал Лекови Крв Саните Накн
Леко
Укупна
Исхра
накнад
з
и
у
и
тски и ада за
ви на
накнада
на
Партици
е плата запосл индир здравст лаби медиц дијал
реце
умањена
болес
пација
са
ених ектни веној лни ински изни
пт и
за
ника
доприн
на
трошк уста- прод потро матер
пома
партици
осима посао
на
и са
терет посла
послод
авца
i
1
2
3
ови
нови
4
5
укти шни и ијал
од уградн
и
крви
и
леков
матери е за
јал
дијал
изу
(осим
епоет
ина)
6
7
8
гала
прек
о
апот
ека
9
10
пацију
11
12
1.
Дом
здравља
Бачка
Топола
200.856
5.313 43.860
5.565
7.993 6.009
2.
Дом
здравља
Мали
Иђош
48.941
1.705 12.910
1.744
2.245
3.
Дом
здравља
Суботица
455.728 14.736 98.956 16.005
15.400
4.
Општа
болница
Суботица
1.090.9
226.21 192.16 19.18 193.71 52.23 33.28
50.387
48
0
5
9
5
7
3
8.515
1.849.61
9
5.
Апотека
Суботица
I
Суботица
1.796.4
381.93 215.47 19.18 219.35 58.24 33.63
72.141
73
6
9
9
3
6
7
23.684
2.772.77
0
6.
Дом
здравља
Житиште
78.458
5.167 16.108
2.736
3.081
1.698 103.852
7.
Дом
здравља
109.536
Нови Бечеј
3.273 23.736
2.565
4.103
2.561 140.652
8.
Дом
здравља
Сечањ
67.298
2.949 19.062
2.137
2.051
1.682
91.815
9.
Дом
здравља
Нова Црња
49.365
2.087 12.852
2.396
2.224
1.611
67.313
Дом
10. здравља
Зрењанин
448.011 16.581 93.196
8.131
25.637
Општа
11. болница
Зрењанин
970.865 39.589
Специјалн
а болница
12. за плућне 108.799
болести
Зрењанин
13.
Апотека
Зрењанин
354
1.196
5.992
66.349
10.419 590.406
12.868 578.688
236.77 149.33 13.98 130.96 79.20 25.59
2
2
5
9
2
8
5.090 23.386 16.013
3.554 266.396
5.991
6.423
1.639.88
9
376 164.895
II
Зрењанин
1.832.3
425.11 183.31 13.98 174.05 79.20 31.58
74.736
32
2
0
5
7
2
9
27.219
2.787.10
4
Дом
14. здравља
Ада
90.647
2.947 17.090
2.193
3.672
1.994 114.555
Дом
15. здравља
Кањижа
127.896
5.056 31.232
2.404
5.544
2.512 169.620
Дом
здравља
16.
Нови
Кнежевац
76.208
2.158 16.896
2.113
3.011
Дом
17. здравља
Чока
45.850
1.035 11.137
1.323
2.251
Дом
18. здравља
Сента
84.023
815 24.783
3.724
5.344
19.
342.889
Oпшта
21. болница
Кикинда
478.424 16.399 97.190 54.036 8.199 60.448
Дом
22. здравља
Кикинда
193.020
Специјалн
а болница
за
психијатри
23.
165.258
јске
болести
Нови
Кнежевац
III
802 102.796
887
60.709
1.736 116.953
Апотека
Сента
Општа
20. болница
Сента
24.
3.212
14.07
4
2.256 548.979
59.46 14.68
4
5
2.127 786.718
9.518 80.435 47.191 4.677 47.143 5.308
3.565 35.947
7.758
7.339
3.714 32.102 20.885
2.143
4.026 243.603
21.90
6
246.008
Апотека
Кикинда
Кикинда
1.604.2
346.81 141.62 12.87 136.89 64.77 53.87
45.207
15
2
7
6
5
2
7
16.340
2.389.94
1
Дом
25. здравља
Алибунар
104.298
3.764 21.058
3.420
4.523
2.650 134.413
Дом
26. здравља
Бела Црква
81.118
3.877 18.422
2.871
3.934
1.515 108.707
Дом
27. здравља
Ковачица
108.927
4.212 22.721
4.610
5.520
3.603 142.387
Дом
28. здравља
Ковин
149.539
7.714 28.370
4.502
6.649
3.977 192.797
Дом
29. здравља
Опово
53.007
2.796 14.925
1.371
2.202
865
73.436
Дом
здравља
30.
Пландишт
е
51.390
1.984 16.102
1.810
1.642
1.720
71.208
Општа
31. болница
Вршац
449.141 17.794 73.716 69.130 5.559 58.951
Дом
32. здравља
Вршац
171.137
5.607
5.449
4.118 217.499
Дом
33. здравља
Панчево
441.424 13.305 87.662 19.623
26.509
11.764 576.759
Општа
34. болница
Панчево
1.009.5
149.26 147.31 13.87 160.04 93.10 32.45
35.366
21
3
7
0
0
2
8
Специјалн
а болница
35. за плућне 107.129
болести
Бела Црква
5.697 33.727
39.50 15.79
5
9
2.538 727.057
4.695
1.636.24
2
9.659
3.192
14.43
3
340 164.136
Специјалн
а болница
за
36. психијатри 367.210 13.962 94.192 30.493
јске
болести
Вршац
5.385
56.40
0
209 567.433
Специјалн
а болница
за
37. психијатри 378.018 12.286 96.137 32.624
јске
болести
Ковин
8.989
75.93
0
58 603.926
38.
Апотека
Панчево
39.
Апотека
Вршац
IV
Панчево
5.160 24.903
3.471.8 127.91 681.19 333.03 19.42 292.98 132.6 195.0
59
7
8
7
9
5
07
20
38.052
5.216.00
0
Дом
40. здравља
Апатин
128.538
2.395 38.037
4.961
7.443
2.557 178.817
Дом
41. здравља
Кула
198.776
3.948 40.486
7.933
9.484
4.672 255.955
Дом
42. здравља
Оџаци
169.267
6.683 42.073
5.907
9.229
1.976
3.126 232.009
Дом
43. здравља
Сомбор
316.106 15.765 55.619
Општа
44. болница
Сомбор
1.049.6
226.78 202.91 13.63 145.04 64.85 46.66
65.716
02
8
9
7
8
7
9
6.065
1.809.17
1
1.862.2
403.00 229.06 13.63 187.51 64.85 48.64
94.507
89
3
4
7
1
7
5
24.373
2.879.14
0
2.116
80.698
45.
V
7.344
16.307
7.953 403.188
Апотека
Сомбор
Сомбор
Дом
46. здравља
Бач
57.913
Дом
здравља
47.
Бачка
Паланка
253.057
Дом
здравља
48.
Бачки
Петровац
52.224
2.973 11.080
1.320
2.906
2.007
68.496
Дом
49. здравља
Беочин
66.419
2.627 14.514
1.672
3.154
2.829
85.557
Дом
50. здравља
Бечеј
175.251
5.939 37.154
5.406
8.320
6.183 225.887
Дом
51. здравља
Жабаљ
102.058
3.390 18.972
3.237
4.515
1.738 130.434
Дом
52. здравља
Србобран
63.992
2.700 13.909
1.658
3.515
1.857
Дом
53. здравља
Темерин
94.177
2.494 17.557
3.353
5.182
4.805 117.958
Дом
54. здравља
Тител
58.072
2.602 13.778
1.607
2.929
1.186
77.802
Дом
55. здравља
Нови Сад
1.125.0
169.49
38.253
20.819
78
7
60.017
46.633
1.367.03
1
2.291 17.915
1.666
3.029
7.248 47.892 13.650
14.251
44.46
3
628
9.928 371.261
83.917
Завод за
хитну
56. медицинск 265.674
у помоћ
Нови Сад
9.197 50.896
1.927
2.390
330.084
Дом
57. здравља
Врбас
189.085
6.887 33.938
5.891
8.818
3.681 240.938
Општа
58. болница
Врбас
482.064 18.036 89.881 70.580
10.33
44.55 20.83
88.888
8
0
8
2.343 822.832
Специјалн
а болница
за
59.
реуматске
болести
Нови Сад
88.143
3.691 15.038 55.508
3.410
7.538
2.467 170.861
Институт
за
онкологију
240.74 687.39
60.
504.719 23.172
Војводине,
6
2
Сремска
Каменица
136.36
8
32.65
8
2.491
1.622.56
4
Институт
за плућне
болести
219.37 159.77
61.
527.974 24.079
Војводине,
1
4
Сремска
Каменица
155.19
6
39.03
0
612
1.124.81
2
Институт
за
кардиоваск
уларне
324.46
62.
601.395 22.247
89.660
болести
3
Војводине,
Сремска
Каменица
636.20
0
36.45
3
12.154
1.698.26
4
Институт
за
здравствен
у заштиту
148.50 209.40
63.
721.056 37.154
деце и
0
1
омладине
Војводине,
Нови Сад
143.39
27.07
3.158
9
9
Клиника за
стоматолог
64. ију
Војводине,
Нови Сад
74.382
Клинички
центар
65.
Војводине
Нови Сад
2.763.4 103.25 846.99 947.56
01
5
4
7
Завод за
здравствен
66. у заштиту
радника
Нови Сад
32.041
1.286
5.202
Завод за
здравствен
67. у заштиту
студената
Нови Сад
58.038
1.531
7.292
68.
Апотека
Нови Сад
1.319 11.633
232
3.256
434
927.14 101.7 124.6
4
88
42
1.873
528
2.117
1.289.74
7
405
90.417
14.022
5.801.20
3
364
40.038
69.506
69.
Апотека
Врбас
Војномеди
цински
70. центар
Нови Сад
(II-XII)
VI
Нови Сад
6.038
2.116 20.422
5.769
11.577
796 5.649
380
51.987
8.362.2 324.48 2.376.6 2.288.6 10.77 2.228.4 194.7 294.5
51
7
44
17
2
54
55
15
118.201
15.962.2
94
Дом
71. здравља
Инђија
225.119
8.057 44.477
6.223
13.908
6.775 291.009
Дом
72. здравља
Пећинци
93.912
5.521 22.726
2.517
3.703
3.486 124.893
255.221 10.211 55.156
8.388
12.672
1.357
2.515
13.922
Дом
73. здравља
Рума
Дом
74. здравља
Ириг
46.753
Дом
здравља
75.
Стара
Пазова
277.380
9.006 57.852 12.368
Дом
76. здравља
Шид
168.036
5.066 33.636
1.643 11.432
411
8.364 333.695
1.006
25.79
8
245
62.694
7.300 389.271
5.129
7.622
4.249 215.240
Дом
здравља
77.
320.122 12.943 56.254 11.210
Сремска
Митровица
9.636
5.087 405.078
Општа
болница
139.08 118.17 10.09 140.99 102.8 25.80
78.
844.677 33.528
Сремска
9
9
6
4
71
2
Митровица
5.950
1.409.28
6
42.217
3.231.16
6
Апотека
79. Сремска
Митровица
Ср.
2.231.2
420.62 165.37 10.09 204.97 128.6 26.45
VII Митровиц
85.975
20
2
1
6
2
69
8
а
Дом
80. здравља
Богатић
141.335
3.145 22.529
4.896
5.878
Дом
81. здравља
Љубовија
91.457
1.226 17.345
3.805
3.233
Дом
82. здравља
Лозница
275.306
7.271 43.340 17.220
12.534
Дом
здравља
69.627
83.
1.053
9.059
3.733
2.736
2.073 175.710
3.133
2.005 118.194
6.687 348.984
822
85.386
Крупањ
Дом
здравља
84.
Мали
Зворник
Општа
85. болница
Лозница
57.813
1.595
709.132 19.592
9.605
2.670
2.137
116.94 104.68 12.89
61.56 22.21
81.912
8
1
6
5
9
736
73.084
5.058
1.123.88
7
Дом
здравља
86.
Владимирц
и
69.889
4.807 11.958
3.562
2.674
1.326
91.564
Дом
87. здравља
Коцељева
57.914
2.142 11.782
2.336
1.863
874
75.163
9.464 61.653 16.637
12.168
Дом
88. здравља
Шабац
409.892
Општа
89. болница
Шабац
981.358 21.369
90.
Апотека
Лозница
91.
Апотека
Шабац
VIII
Шабац
8.979 500.835
185.76 177.38
159.48 85.69 42.97
6.973
9
0
3
5
4
8.640
1.652.36
1
2.863.7
489.98 336.92 19.86 284.61 147.2 68.32
71.664
23
8
0
9
8
60
6
37.200
4.245.16
8
Дом
92. здравља
Уб
102.230
3.299 19.743
4.026
4.361
2.080 131.579
Дом
93. здравља
Ваљево
290.133
8.627 53.698 11.097
9.809
4.667 368.697
Дом
94. здравља
Осечина
47.662
759 12.534
1.861
1.923
549
64.190
Дом
95. здравља
Љиг
48.843
813 11.959
2.135
2.243
1.243
64.750
Дом
96. здравља
Мионица
48.787
1.075 11.661
1.900
2.170
554
65.039
10.124
1.893.74
3
1.687
90.115
20.904
2.678.11
3
Здравствен
1.175.4
229.81 138.92 14.82 196.55 83.99 34.13
97. и центар
30.209
21
7
3
1
2
4
0
Ваљево
98.
Апотека
Ваљево
Дом
99. здравља
Лајковац
IX
Ваљево
69.881
4.374 11.773
2.874
2.900
1.782.9
351.18 162.81 14.82 219.95 83.99 34.13
49.156
57
5
6
1
8
4
0
Здравствен
100. и центар
365.800 11.594 61.662 16.578
Смедерево
10.437
12.290 453.781
Општа
111.52 106.03
104.91 61.91 12.10
101. болница
743.019 22.232
3.538
2
1
4
2
7
Смедеревo
7.538
Општа
болница
"Стефан
43.54 11.19
102.
533.675 17.876 86.754 95.185 7.107 61.063
Високи"
9
0
Смедеревс
ка Паланка
2.298 854.101
1.157.73
7
Апотека
103. Смедеревс
ка Паланка
104.
Апотека
Смедерево
Апотека
105. Велика
Плана
Дом
здравља
106.
Велика
Плана
173.994
3.967 30.132
5.499
7.378
2.614 218.356
Дом
здравља
107.
226.848
Смедеревс
ка Паланка
7.111 34.435
7.692
8.542
3.023 281.605
X
Смедерево
2.043.3
324.50 230.98 10.64 192.33 105.4 23.29
62.780
36
5
5
5
4
61
7
27.763
2.965.58
0
Дом
здравља
108.
Велико
Градиште
90.757
3.114 15.380
3.434
3.784
Дом
109. здравља
Жагубица
88.614
2.831 12.803
2.787
2.804 4.178
Дом
110. здравља
Голубац
60.896
2.868 11.054
1.538
1.611
1.353
76.614
Дом
111. здравља
Кучево
78.903
3.385 12.003
3.594
2.988
1.801
99.072
Дом
здравља
112.
Мало
Црниће
43.272
3.349
1.913
1.895
1.675
58.335
Дом
113. здравља
404.642 11.761 67.725 13.093
Пожаревац
15.660
9.581
2.438 114.031
91
Општа
120.02 121.15 14.30 128.61 76.60 46.53
114. болница
855.913 18.227
1
0
1
1
3
4
Пожаревац
1.369 112.739
7.829 505.052
7.226
1.374.13
4
Дом
115. здравља
Жабари
61.742
3.466 12.572
1.550
1.892
Здравствен
12.30
116. и центар
334.948 11.138 55.003 25.175 2.107 19.215
5.117
9
Петровац
117.
Апотека
Пожаревац
XI
Пожарева
ц
2.019.6
316.14 174.23 16.40 178.46 93.09 51.74
60.139
87
2
4
8
0
0
2
Дом
118. здравља
592.055 17.229 77.505 27.634
Крагујевац
1.304
79.918
6.648 458.364
31.643
2.878.25
9
31.805
14.384 731.844
421 200.584
Завод за
хитну
119. медицинск 166.349
у помоћ
Крагујевац
2.856 29.098
1.446
1.256
Дом
120. здравља
Баточина
69.494
2.247 10.681
2.846
2.494
1.166
86.596
Дом
121. здравља
Кнић
64.573
3.132 11.677
2.672
3.635
1.527
84.162
Дом
122. здравља
Лапово
43.922
1.022
7.946
1.559
1.626
541
55.534
Дом
123. здравља
Рача
58.371
1.920
9.790
1.751
2.160
1.117
72.875
Дом
124. здравља
Топола
99.043
4.116 20.108
2.708
3.970
2.607 127.338
Здравствен
и центар
12.96 13.09
125.
447.292 14.221 66.424 32.561 1.667 61.059
Аранђелов
3
5
ац
9.456 639.826
Завод за
здравствен
126. у заштиту 181.400
радника
Крагујевац
6.579 224.476
Клинички
127. центар
Крагујевац
128.
4.659 31.586
5.514
7.896
2.092.3
533.36 900.14 38.08 620.56 123.3 73.23
52.876
62
9
7
7
0
82
5
11.474
4.422.54
4
Крагујева 3.814.8 104.27 798.18 978.83 39.75 736.46 136.3 86.33
ц
61
8
4
8
4
1
45
0
49.272
6.645.77
9
Апотека
Крагујевац
Апотека
129. Аранђелов
ац
XII
Дом
здравља
130.
Деспотова
ц
163.387
4.202 30.716
3.910
5.613
1.815
4.170 205.473
Дом
131. здравља
Свилајнац
148.768
3.607 34.769
6.409
5.932 9.833 1.056
4.289 206.085
Дом
132. здравља
Ћуприја
141.568
3.240 28.620
4.794
5.574
2.476 181.320
Општа
133. болница
Ћуприја
820.486 15.484
Дом
134. здравља
Рековац
64.515
Дом
135. здравља
Јагодина
Општа
136. болница
Јагодина
127.88 105.18
131.82 141.2 28.78
6.517
6
4
7
86
8
1.371.32
0
696
84.281
1.975
2.881
273.130
4.195 71.092 15.639
9.631
565.545
7.415 95.573 74.770 5.425 94.231
20.76
5
3.494 860.230
Oпшта
138. болница
Параћин
359.551
6.966 48.442 33.979 4.572 45.996
9.336
4.242 504.600
Дом
139. здравља
Параћин
172.879
4.144 29.042
137.
140.
1.635 13.971
6.138
6.606 367.081
Апотека
Јагодина
9.846
5.846
4.815 216.942
Апотека
Параћин
XIII Јагодина
2.709.8
480.11 256.50 16.51 307.53 151.1 61.76
50.888
29
1
6
4
1
19
0
Здравствен
141. и центар
813.406
Бор
9.956
Дом
142. здравља
120.724
Мајданпек
4.561 22.158
Општа
143. болница
Мајданпек
3.760 19.491 11.046
92.991
123.76
22.71 16.03
71.407 4.039 78.175
4
0
8
3.717
5.377
760
36.926
3.997.33
2
11.331
1.128.16
4
2.924 153.613
4.432 9.462 2.229
557 143.614
Здравствен
144. и центар
509.278
Неготин
5.433 98.188 50.933 2.589 37.613
18.54
9.372
7
7.929 724.024
Здравствен
145. и центар
359.798
Кладово
4.740 89.087 41.846 2.002 25.608
10.00
8.764
7
2.764 539.088
146.
Апотека
Бор
XIV
Бор
Дом
147. здравља
Бољевац
1.896.1
352.68 178.94
151.20 60.72 36.40
28.450
9.390
97
8
9
5
6
3
81.947
Здравствен
148. и центар
386.668
Књажевац
1.551 14.769
2.907
2.645
8.703 73.018 21.442 2.586 33.965
25.505
2.688.50
3
1.614 102.205
6.365
Здравствен
152.66 106.28
133.75 54.00 15.07
149. и центар
861.691 22.925
6.922
5
7
5
2
4
Зајечар
4.709 528.038
8.019
1.345.30
2
1.330.3
240.45 130.63
170.36 54.00 21.43
33.179
9.508
06
2
6
5
2
9
14.342
1.975.54
5
Здравствен
3.245.6
617.15 293.83 26.87 385.00 98.55 69.42
151. и центар
80.237
70
6
1
7
8
6
6
Ужице
30.978
4.785.78
3
3.245.6
617.15 293.83 26.87 385.00 98.55 69.42
80.237
70
6
1
7
8
6
6
30.978
4.785.78
3
Здравствен
1.546.8
271.57 161.00 12.57 170.82 63.45 26.97
153. и центар
48.724
56
3
6
0
3
3
6
Чачак
21.597
2.280.38
4
150.
XV
152.
XVI
Апотека
Зајечар
Зајечар
Апотека
Ужице
Ужице
Дом
здравља
154.
189.871
Горњи
Милановац
5.391 38.378
Општа
болница
155.
333.301
Горњи
Милановац
9.863 52.959 39.107 2.091 40.819
156.
8.440
5.642
4.087 243.635
9.134
3.814 483.460
Апотека
Чачак
Апотека
157. Горњи
Милановац
XVI
I
Чачак
Дом
158. здравља
Рашка
2.070.0
362.91 208.55 14.66 217.28 63.45 36.11
63.978
28
0
3
1
4
3
0
137.620
2.874 31.798
8.045
6.041
1.035
Здравствен
1.363.2
241.19 151.50 11.91 175.30 56.65 25.40
159. и центар
32.363
92
7
1
6
2
7
7
Краљево
Дом
здравља
160.
Врњачка
Бања
161.
Специјалн
а болница
126.032
4.015 30.405
6.947
6.563
68.194
3.114 14.243
5.249
1.542 5.180 2.868
29.498
3.007.47
9
2.458 184.955
16.465
2.041.17
0
3.261 170.701
345 100.045
за интерне
болести
Врњачка
Бања
162.
Апотека
Краљево
XVI
Краљево
II
1.695.1
317.64 171.74 11.91 189.44 61.83 29.31
42.366
38
3
2
6
8
7
0
Дом
163. здравља
Трстеник
195.391
5.480 42.943
7.903
9.806
22.529
2.496.87
1
6.046 255.477
Здравствен
1.478.0
254.43 167.03
168.76 90.14 20.68
164. и центар
44.763
8.608
90
9
2
9
3
9
Крушевац
19.652
2.212.88
1
Дом
здравља
165.
107.875
Александр
овац
1.987 27.359
7.031
6.002
Дом
166. здравља
Варварин
71.285
1.263 15.638
4.411
3.800
1.637
94.760
Дом
167. здравља
Ћићевац
43.512
688 13.246
2.209
2.039
963
60.731
Дом
169. здравља
Брус
89.840
1.885 23.475
4.112
3.683
XIX Крушевац
1.985.9
377.10 192.69
194.09 90.14 22.35
56.066
8.608
93
0
8
9
3
5
Дом
170. здравља
Гаџин Хан
54.291
3.784 10.037
1.629
Дом
171. здравља
Дољевац
73.059
3.517 11.552
Дом
172. здравља
Сврљиг
78.189
Дом
173. здравља
Сокобања
88.214
168.
1.006
2.459 148.801
Апотека
Крушевац
Дом
174. здравља
Ниш
660
1.253 122.402
32.010
2.895.05
2
1.899
568
71.072
3.649
3.235
1.226
93.786
2.005 13.831
2.158
3.060
959
98.284
2.121 18.804
2.740
3.378
114.57
29.165
4
49.961
16.010
1.154.59
3
948.785 28.118
1.236 114.021
Дом
175. здравља
Мерошина
66.155
4.499 12.378
3.364
2.577
1.176
87.797
Дом
176. здравља
Ражањ
50.948
3.843
2.086
1.881
774
67.973
9.989
Здравствен
177. и центар
413.047 17.554 67.316 29.646 3.943 30.614
Алексинац
6.452
5.065 563.507
Специјалн
а болница
за
психијатри
131.12
178. јске
474.507 20.619
21.447
6
болести
"Горња
Топоница",
Ниш
64.91
4
9 720.070
73
7.393
Завод за
хитну
179. медицинск 321.761
у помоћ
Ниш
7.000 74.546 15.218
11.470
486 429.509
Завод за
здравствен
180. у заштиту 207.775
радника
Ниш
6.570 30.601
8.566
10.851
7.146 257.217
40.951
Завод за
здравствен
181. у заштиту
студената
Ниш
35.190
725
2.905
892
1.239
Завод за
плућне
182. болести и
туберкулоз
у Ниш
48.245
1.549
6.310
1.120
2.601
4.318 30.909 13.396
10.054
Специјалн
а болница
за плућне
183.
130.920
болести
"Озрен",
Сокобања
Клинички
184. центар
Ниш
3.046.0
680.83 1.296.4
93.233
86
1
81
Клиника за
185. стоматолог 173.318
ију Ниш
186.
5.522
11.64
1
865.16 153.4 88.53
7
80
2
7.424
58.929
391 200.847
18.586
6.205.33
9
171
252 203.904
38.880 3.437 6.000
1.152 110.211
Апотека
Ниш
Војна
187. болница
Ниш
XX
3.631 14.090
115
896
Ниш
19.452
3.629 24.720 15.245
6.229.9 206.71 1.254.5 1.452.3
1.051.6 156.9 177.7
4.131
42
5
19
24
84
17
10
Дом
188. здравља
121.479
Куршумли
1.538 26.888
8.122
5.405 7.877 1.229
55.932
10.478.0
10
1.607 170.931
ја
Дом
189. здравља
Блаце
84.227
1.248 13.814
3.516
2.814
1.357 104.262
Дом
190. здравља
Житорађа
75.646
3.854 13.194
3.986
2.365
1.248
Дом
191. здравља
Прокупље
207.378
7.841 44.547 10.710
9.216
4.313 275.379
Општа
192. болница
Прокупље
581.431 15.600
193.
100.12
36.59 12.62
63.155 3.969 82.405
6
1
5
97.797
3.008 892.894
Апотека
Прокупље
XXI Прокупље
1.070.1
198.56
102.20 44.46 13.85
30.081
89.489 3.969
61
9
5
8
4
Дом
здравља
194.
Бела
Паланка
90.756
1.924 20.788
3.237
3.096
848 118.953
Дом
195. здравља
Пирот
224.367
6.081 44.853
5.995
5.714
4.852 282.158
Општа
196. болница
Пирот
619.136 16.246
110.74
46.22 14.20
82.645 5.220 98.440
0
9
3
Дом
197. здравља
Бабушница
72.916
2.170 18.268
1.888
2.980
Дом
здравља
198.
Димитровг
рад
88.411
1.972 17.062
2.616
2.780
199.
XXI
I
11.533
3.620 989.239
811
618
1.541.26
3
97.411
1.042 112.417
Апотека
Пирот
Пирот
Дом
200. здравља
Бојник
Дом
201. здравља
Лесковац
1.095.5
211.71
113.01 46.22 14.82
28.393
96.381 5.220
86
1
0
9
1
63.035
2.042 12.034
619.759 15.018
11.173
1.600.17
8
391
80.970
2.363
1.887
124.61
25.256
6
26.760
10.902 800.507
Дом
здравља
202.
151.532
Власотинц
е
1.802 35.026
5.202
7.348
1.770 199.140
Дом
203. здравља
Медвеђа
2.494 15.473
1.812
1.762
970 107.289
86.718
Општа
204. болница
Лесковац
1.191.7
166.27 170.88
186.40 74.03 35.05
20.277
9.888
77
1
7
6
8
7
4.834
Дом
206. здравља
Лебане
119.949
1.795 145.908
XXI
Лесковац
II
2.232.7
371.86 209.49
228.10 74.03 35.05
43.027
9.888
70
9
4
0
8
7
20.662
3.183.58
1
Здравствен
1.279.1
214.09 161.72
145.32 85.42 26.58
207. и центар
23.067
7.656
23
3
6
4
8
2
Врање
9.883
1.933.11
6
471
76.288
205.
1.849.76
7
Апотека
Лесковац
1.394 18.449
3.974
3.937
Дом
208. здравља
Босилеград
59.924
55 12.621
1.959
1.758
Дом
209. здравља
Бујановац
279.972
5.956 37.570
7.933
5.992
2.170 335.253
Дом
210. здравља
Прешево
232.276
4.896 29.215
7.444
4.476
1.078 277.229
Дом
здравља
211.
Владичин
Хан
107.483
1.199 27.036
4.402
3.917
1.127 142.910
442
Здравствен
212. и центар
283.582
Сурдулица
2.469 45.032 18.786 1.220 22.639
5.043
1.487 377.284
Специјалн
а болница
213. за плућне
болести
Сурдулица
1.039 23.856
5.109
171 119.831
214.
Апотека
Врање
215.
Апотека
Бујановац
XXI
V
Врање
Дом
216. здравља
Звечан
79.683
6.857
3.458
2.322.0
389.42 209.10
187.56 85.42 37.17
38.681
8.876
43
3
7
4
8
6
157.577
2.056 21.553
2.149
16.387
4.385
187.720
Здравствен
и центар
1.559.7
206.10
22.83 15.62
217.
15.151
52.527 6.277 62.365
Косовска
73
4
2
2
Митровица
Апотека
218. Косовска
Митровица
77.305
692
3.833
3.261.91
1
1.940.65
1
183.1
28
XX
Кос.
1.794.6
231.49
22.83 15.62 183.1
17.899
54.676 6.277 66.750
V Митровиц
55
0
2
2
28
21.510 243.448
21.510
2.371.81
9
а
Дом
219. здравља
Барајево
119.136
6.690
4.177
Дом
220. здравља
Вождовац
494.122 21.631 81.879 10.828
28.359
18.144 618.675
Дом
221. здравља
Врачар
247.477
9.483 56.711
4.679
12.925
10.208 321.067
Дом
222. здравља
Гроцка
336.581 16.242 55.872
8.751
12.923
8.116 422.253
Дом
223. здравља
Звездара
483.668 19.520 83.598 10.802
22.612
11.644 608.556
Дом
224. здравља
Земун
628.199 28.140
110.69
19.113
5
35.221
26.181 795.187
Дом
225. здравља
Лазаревац
313.058 18.229 62.599 18.860
15.386
6.828 26.738
Дом
здравља
226.
215.569 11.326 42.386
Младенова
ц
23.29
7
410
1.508
1.474 185.802
6.597 423.043
6.033
10.548
5.722 280.140
111.45
14.872
6
37.932
29.198 808.083
Дом
228. здравља
290.297 11.643 50.001 14.325
Обреновац
13.130
Дом
229. здравља
Палилула
581.516 23.991 93.409 12.909
33.648
21.971 723.502
Дом
230. здравља
Раковица
336.220 14.689 49.718
7.597
18.214
11.758 414.680
Дом
здравља
231.
Савски
Венац
220.663
9.349 41.069 10.253
10.708
8.129 283.913
Дом
232. здравља
Сопот
97.824
Дом
здравља
227.
Нови
Београд
645.073 27.948
44.39
7
555
9.393 414.955
6.044 20.729
2.458
3.904
1.272 129.687
Дом
233. здравља
350.227 15.205 55.289
Стари Град
7.281
21.543
13.883 435.662
527.634 20.950 80.198 18.046
36.298
26.107 657.019
Дом
234. здравља
Чукарица
Специјалн
а болница
за интерне
235.
144.364
болести
Младенова
ц
8.626 28.249 12.116
7.715
52.77
7.381
0
557 260.664
Специјалн
а болница
за
церебралн
236.
156.518
у парализу
и развојну
неурологиј
у
8.072 39.904
1.021
2.124
6.797
55 214.381
Институт
за
237.
263.442 11.726 69.619 41.628
неонатолог
ију
39.535
8.276
434.226
Специјалн
а болница
за
церебровас
238.
355.728 17.210 88.086 74.205
куларне
болести
"Свети
Сава"
84.574
10.49
4
1.687 628.610
Градски
завод за
170.90
239. хитну
910.666 32.697
8
медицинск
у помоћ
1.125.42
5
4.600
6.554
8.672
231
3.673
Градски
завод за
241.
251.234 12.812 30.074
геронтолог
ију
1.445
3.002
2.455 296.112
Градски
завод за
плућне
242.
174.453
болести и
туберкулоз
у
7.653 24.028
2.877
10.636
4.603 215.044
Специјалн
а болница
за
243. ендемску
нефропатиј
у
Лазаревац
92.160
5.050 32.018
9.801
7.407
83.22
7.306
4
745 236.221
Завод за
244. здравствен 148.740
у заштиту
6.066 21.379
1.978
3.310
1.012
182.485
Градски
завод за
240. кожновенеричне
болести
67.865
2.488
558
82.371
студената
Завод за
здравствен
у заштиту
радника
245.
135.553
Министарс
тва
унутрашњ
их послова
5.519 21.995
2.036
4.913
Специјалн
а болница
за
246. рехабилита 144.914
цију и
ортопедску
протетику
7.505 29.912
2.454
2.223
14.27
7
145 201.140
Специјалн
а болница
247.
144.885
за болести
зависности
4.734 23.616
8.783
2.133
6.154
190.305
Завод за
психофизи
олошке
248.
поремећаје
и говорну
патологију
3.176 19.000
84
49
3.302
96.532
606.39
7
45.01
8
7.093
34.58
4
Институт
за
кардиоваск
375.89 156.31 26.33 785.77
251.
598.990 28.505
уларне
6
5
1
2
болести
"Дедиње"
29.95
0
11.788
1.989.97
1
Институт
за
здравствен
у заштиту
254.78 218.43
269.34
252. мајке и
884.733 37.767
2.091
3
2
3
детета
Србије "Др
Вукан
Чупић"
51.10
3
190
1.718.06
2
Институт
253. за
ментално
13.39
5
70.921
Институт
за
ортопедско
168.30 100.58
249.
697.689 31.969
-хируршке
8
3
болести
"Бањица"
Клиника за
психијатри
јске
112.38
250.
658.841 20.851
24.367
болести
1
"Др Лаза
Лазаревић"
300.022
9.278 45.196
5.219
383
6.007
4.606 165.410
12.253
1.638.09
4
858.117
2.176 376.941
здравље
Институт
за
онкологију
312.02 1.311.3
254.
770.180 40.114
и
1
47
радиологиј
у Србије
Институт
за
255.
214.629
реуматолог
ију
57
165.40
2
27.95
2
97
2.626.97
6
9.138 43.924
358.00
1
7.842
13.16
3
1.726 644.971
Клиника за
рехабилита
256. цију "Др
245.157 12.710 54.709
Мирослав
Зотовић"
5.671
7.727
21.98
9
3.049 344.914
Клиника за
неурологиј
уи
257. психијатри 108.597
ју за децу
и
омладину
1.159
2.244
4.787
141.592
189.06 13.65 29.82
2
1
9
1.209.46
2
3.498 21.307
Универзит
154.91 142.62
258. етска дечја 645.606 33.724
1
8
клиника
51
Гинеколош
ко168.48
259.
661.200 28.738
83.819
акушерска
1
клиника
22 93.817
20.89
1
1.023
1.055.94
5
Клиничкоболнички
185.59 321.29 20.99 283.17
260. центар
830.440 35.297
6
4
0
8
"Бежанијск
а коса"
22.95
2
5.949
1.693.79
8
Клиничкоболнички
центар "Др 1.061.1
221.14
260.92 56.88 52.20
261.
53.220
87.027 5.294
Драгиша
60
8
1
2
0
Мишовић Дедиње"
4.779
1.793.07
3
Клиничкоболнички
262.
центар
"Земун"
1.184.3
212.46 185.72 24.65 346.38 64.29 39.06
51.378
17
3
1
2
7
9
0
3.255
2.105.02
2
Клиничкоболнички
263.
центар
"Звездара"
1.489.2
335.66 220.06
321.18 181.5 43.82
62.249
2.580
17
0
8
6
78
6
3.636
2.652.72
8
Клинички
264. центар
Србије
7.100.4 285.59 2.112.5 2.679.7
2.821.7 86.70 427.8
2.586
90
2
17
53
51
0
51
28.504
15.488.7
36
265.
Институт
за
100.822
2.970 32.174
118
705
6.112
134 142.767
медицину
рада "Др
Драгомир
Карајовић"
Војномеди
404.63 478.73 62.09 574.87 69.47 74.10
266. цинска
966.488 36.581
4
1
4
3
2
9
академија
267.
XX
VI
XX
VII
2.662.94
1
307.808
50.995.2
60
Апотека
Београд
Београд
27.467. 1.178. 6.845.9 6.717.0 147.1 7.245.0 676.2 1.026.
285
131
16
09
31
83
70
243
Здравствен
268. и центар
350.261
Гњилане
269.
4.041
Апотека
Гњилане
34.199
2.684 24.601
457
7.435
2.603
387.584
3.973
16.65
8
2.186
53.101
Гњилане 384.460
3.141 28.574
7.435
2.603
16.65
8
2.186 440.685
Дом
здравља
270.
554.021
Грачаница,
Приштина
45.635
1.131
18.852
1.837
213 621.263
Дом
здравља
271. Доња
315.283
Гуштерица
, Липљан
23.627
1.212
5.177
3.296
479 348.116
Дом
здравља
272.
Косово
Поље
145.471
13.320
829
1.250
4.101
601 164.370
Дом
273. здравља
Обилић
194.603
12.129
692
2.137
1.612
85 211.088
Дом
274. здравља
Штрпце
275.284
22.281
3.694
6.781
6.043
958 313.125
Клиничкоболнички
275.
894.920
центар
Приштина
52.841 12.453
782 13.834
Здравствен
276. и центар
167.295
Призрен
10.523
6.780
1.606 980.004
1.786
132 179.472
Апотека
Призрен
10.064
505
10.569
Дом
278. здравља
Драгаш
23.323
882
24.205
Здравствен
279. и центар
124.152
Пећ
8.461
277.
1.490
217 133.886
Специјалн
а болница
280. за плућне
болести
Пећ
16.254
464
16.718
6.205
320
6.525
Здравствен
282. и центар
Ђаковица
20.601
1.073
21.674
Дом
283. здравља
Исток
44.793
4.010
Специјалн
а болница
284. за
рехабилита
цију Исток
20.876
765
21.641
Дом
285. здравља
338.850
Приштина
28.057
366.907
447
7.217
281.
Апотека
Пећ
993
Апотека
Приштина
6.770
XX Грачаниц
VIII
а
3.158.7
65
225.34
20.011
0
Општа
болница
287.
Нови
Пазар
575.559 16.083
110.25
66.45 13.32
83.964 6.213 70.016
9
5
8
Дом
здравља
288.
Нови
Пазар
252.651
6.601 46.352 17.425
4.687
Дом
289. здравља
Тутин
171.943
1.777 31.303 11.033
6.214
286.
XXI
X
Нови
Пазар
A
СВЕГА
782 48.031
6.780
21.15
8
141
4.432
49.655
3.476.43
5
2.299 939.578
4.685 323.031
13.61
1.200
6
1.000.1
187.91 112.42
80.07 14.52
24.461
6.213 80.917
53
4
2
1
8
1.338 235.748
8.322
1.498.35
7
95.374. 3.098. 20.008. 15.841. 491.4 15.796. 3.055. 2.566. 220.9 1.108.60 155.345.
184
680
716
561
42
945 347
160
44
1
378
Специјалн
а болница
за
рехабилита
290. цију
"Буковичк
а Бања"
Аранђелов
ац
27.905
653
6.187
Специјалн
а болница
291.
за
рехабилита
11.252
210
2.007
193
403
4.739
5
40.075
432
1.667
15
15.553
цију
"Гамзиград
"
Специјалн
а болница
за
прогресивн
е мишићне
292. и
неуромиш
ићне
болести
Нови
Пазар
64.255
1.573 18.349
1.690
881
9.384
Специјалн
а болница
за лечење
и
293. рехабилита
цију
"Меркур"
Врњачка
Бања
17.190
573 12.684
1.787
2.343
5.775
40.352
Специјалн
а болница
за
неспецифи
294.
150.036
чне плућне
болести
"Сокобања
"
1.863 24.751 11.745
9.641
12.90
4
840 210.100
Институт
за лечење
и
рехабилита
295.
154.862
цију
"Нишка
Бања",
Ниш
4.943 29.148
119.25
1
29.347
11.40
8
2.402 346.557
2.830
29
118
157
15.008
437.163 10.026 95.956
134.69
5
43.165
46.03
4
3.488 763.551
Специјалн
а болница
за болести
штитасте
жлезде и
296.
болести
метаболиз
ма
"Златибор"
- Чајетина
Б
СВЕГА
РХ
В
УКУПНО
ЗЗЗР
297. "ЖЕЛЕЗН
ИЦЕ
11.663
211
226
95.906
95.811. 3.108. 20.104. 15.976. 491.4 15.840. 3.055. 2.612. 220.9 1.112.08 156.108.
347
706
672
256
42
110 347
194
44
9
929
436.820 17.737 55.398 10.798
22.000
19.729 523.024
СРБИЈЕ"
Г
СВЕГА
ЗУ ВАН
ПМЗУ
436.820 17.737 55.398 10.798
22.000
19.729
523.024
Прилог 2
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА ПРОДУЖЕНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЗА
2013. ГОДИНУ
(У 000 ДИНАРА)
Р.
Б.
Назив зу
0
Број
За
Укупна
За
б.о .
амбулантн Укупн
накнада
стационарн
дана
оа
Партиципа умањена
у
за
поликлин накнад
ција
за
рехабилита
2013.
ичке
а
партиципа
цију
год.
услуге
цију
1
2
3
4=2+3
5
6=4-5
Специјална
болница за
1.
рехабилитацију
"Меленци"
58.89
2
228.479
30.952
259.43
1
3.547
255.884
Специјална
болница за
2.
рехабилитацију
Бања Кањижа
37.24
2
120.518
9.874
130.39
2
996
129.396
Специјална
болница за
неуролошка и
3.
посттрауматска
стања - Стари
Сланкамен
73.27
6
278.523
10.652
289.17
5
806
288.369
Специјална
болница за
4.
рехабилитацију
"Врдник"
25.41
3
80.966
5.177 86.143
542
85.601
Специјална
болница за
66.11
5.
рехабилитацију
8
"Бања Ковиљача"
219.896
231.72
4
751
230.973
29.672 88.047
1.228
86.819
Специјална
6. болница за
рехабилитацију
18.25
0
58.375
11.828
"Буковичка
бања"
Аранђеловац
Специјална
болница за
7. рехабилитацију
"Гамзиград" Зајечар
31.13
0
104.003
21.662
125.66
5
789
124.876
Специјална
болница за
болести штитасте
17.70
8. жлезде и болести
8
метаболизма
"Златибор" Чајетина
56.808
72.735
129.54
3
1.182
128.361
Специјална
болница за
9.
рехабилитацију Ивањица
22.94
6
73.120
11.793 84.913
938
83.975
Специјална
болница за
прогресивне
10
мишићне и
.
неуромишићне
болести - Нови
Пазар
22.42
7
84.772
7.957 92.729
524
92.205
Специјална
болница за
11 лечење и
. рехабилитацију
"Меркур" Врњачка Бања
85.32
0
276.808
31.405
308.21
3
541
307.672
Специјална
болница за
12 рехабилитацију
. "Агенс" Матарушка
Бања, Краљево
32.42
1
123.808
11.416
135.22
4
481
134.743
Специјална
болница за
13
рехабилитацију
.
"Рибарска бања",
Крушевац
82.22
9
292.386
3.150
295.53
6
1.102
294.434
14 Специјална
. болница за
46.32
5
157.297
17.829
175.12
6
1.101
174.025
неспецифичне
плућне болести
"Сокобања"
Институт за
лечење и
15
рехабилитацију
.
"Нишка бања",
Ниш
116.9
34
372.552
384.41
4
3.349
381.065
Специјална
болница за
16 рехабилитацију" 11.18
. Гејзер" 2
Сијаринска Бања,
Медвеђа
35.626
3.053 38.679
268
38.411
Специјална
17 болница за
. рехабилитацију Бујановац
6.985
22.254
6.715 28.969
230
28.739
Специјална
болница за
18
рехабилитацију
9.342
.
"Врањска бања" Врање
29.764
4.731 34.495
184
34.311
622.70
3
6.198
616.505
22.047 56.679
1.061
55.618
3.597.
800
25.818
3.571.982
Институт за
19
рехабилитацију .
Београд
138.7
00
514.478
Специјална
20 болница за
. рехабилитацију Апатин
10.67
0
34.632
УКУПНО
913.5
10
3.165.065
11.862
108.225
432.735
Прилог 3
ПРЕДЛОГ ПРЕДРАЧУНА СРЕДСТАВА ИНСТИТУТИМА /
ЗАВОДИМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
износи у 000 динара
НАЗИВ
Р. ИНСТИ
Б. ТУТА ЗАВОД
Микро Микро Парт Микро
Соц Трош
Епиде
биобиоицибиоиУКУП
миологија логија пациј логија
јалн кови
НО
логија
(за
(за
а
умање
а
за
Вредно
ст
вакцин
а- -
А
примар
ну
здравст
вену
заштит
у)
секундарну
и
терциј
арну
здравствену
заштит
у)
на за
износ
партиц
ипације
мед упра
ивцина љање
евиден
тно*
меди
цинс
ким
отпа
дом
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9=5+6
+7+8
10
Завод за
јавно
1. здравље
Суботиц
а
29.255
0
566 28.689
2.303
1.55
2
0 32.544
23.880
Завод за
јавно
2. здравље
Зрењани
н
23.333
0
179 23.154
1.860
2.58
5
0 27.599
24.971
Завод за
јавно
3.
здравље
Кикинда
12.621
3.495
64 16.052
1.750
3.22
5
0 21.027
20.488
Завод за
јавно
4.
здравље
Панчево
32.343
0
216 32.127
2.845
4.60
8
0 39.580
36.578
Завод за
јавно
5.
здравље
Сомбор
25.851
5.347
262 30.936
1.621
1.66
6
0 34.223
24.124
Институ
т за
јавно
207.46
6. здравље 154.102 54.520 1.159
3
Војводи
не, Нови
Сад
5.110
12.0
226.05
1.417
69
9
89.968
Завод за
7. јавно
здравље
3.084
2.58
5
38.181
28.559
1.597
147 30.009
0 35.678
Ср.
Митрови
ца
Завод за
јавно
8.
здравље
Шабац
28.257
0
318 27.939
2.681
3.22
5
0 33.845
40.364
Завод за
јавно
9.
здравље
Ваљево
21.165
0
226 20.939
1.627
2.48
9
0 25.055
20.007
29.260 11.564
70 40.754
4.493
5.29
8
0 50.545
41.816
Институ
т за
11 јавно
. здравље
Крагујев
ац
59.945
0
52 59.893
2.163
4.13
7
0 66.193
41.186
Завод за
12 јавно
. здравље
Ћуприја
34.491
4.545
89 38.947
2.240
3.10
2
0 44.289
26.484
32.031
4.714
110 36.635
1.574
4.13
7
0 42.346
30.391
Завод за
јавно
здравље
Пожарев
ац
10
(за
.
Браниче
вски и
Подунав
ски
управни
округ)
Завод за
јавно
здравље
Зајечар,
13
(за
.
Зајечарс
ки и
Борски
управни
округ)
Завод за
14 јавно
. здравље
Ужице
39.301
0
144 39.157
2.859
3.36
1
0 45.377
36.507
Завод за
15 јавно
. здравље
Чачак
29.186 10.239
522 38.903
2.383
1.55
2
0 42.838
25.540
Завод за
16 јавно
. здравље
Краљево
44.635
9.337
86 53.886
3.461
2.90
0
0 60.247
49.183
Завод за
јавно
17
здравље
.
Крушева
ц
30.204
0
596 29.608
2.263
2.06
8
0 33.939
28.187
Институ
т за
јавно
здравље
Ниш,
18
(за
.
Нишавск
ии
Топличк
и
управни
округ)
87.342 18.921
593
105.67
0
7.552
11.0
37
0
124.25
9
52.352
Завод за
19 јавно
. здравље
Пирот
15.668
3.516
188 18.996
1.762
1.61
3
0 22.371
9.853
Завод за
јавно
20
здравље
.
Лескова
ц
34.585
2.971
193 37.363
2.014
2.06
1.053 42.498
8
27.632
Завод за
21 јавно
. здравље
Врање
33.944
6.498
164 40.278
4.715
3.10
2
0 48.095
30.731
22 Градски
. завод за
139.695
1.156
812
180.39
9
177.72
0
140.03
28.1
12.177
9
83
0
јавно
здравље
Београд
Институ
т за за
23
јавно
.
здравље
Србије
43.310 15.165
Завод за
јавно
здравље
24
Косовск
.
а
Митрови
ца
85.432
УКУПН
О
644 57.831
7.467
20.3
28
0 85.432
7.205
10.2
93
704 86.330
102.93
0
19.627
1.094.5 153.58
1.240.7
137.
1.468.2
7.400
87.209
3.174
15
5
00
183
66
915.77
0
0
0
Напомена *: Вредност вакцина је исказана евидентно по
подручним институтима/заводима за јавно здравље за потребе
здравствених установа са њиховог подручја и вредност вакцина за
институте/заводе за јавно здравље без вакцина и серума за
антирабичну заштиту
Прилог 4
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
(у 000 динара )
Р.Б.
СОЦИЈАЛНА УСТАНОВА
УКУПНА
НАКНАДА
0
1
2
1.
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
34.119
2.
ДОМ ЗА ДЕЦУ "КОЛЕВКА"
31.053
3.
ОТХОН СТАРА МОРАВИЦА
19.326
Филијала Суботица
84.498
4.
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН
22.219
5.
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗ. НОВИ БЕЧЕЈ
25.999
Филијала Зрењанин
6.
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КАЊИЖА
48.218
3.990
7.
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА
10.129
8.
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД Н. КНЕЖЕВАЦ
1.271
9.
ДОМ ЗА СТАРЕ МОЛ
Филијала Кикинда
10. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО
14.488
29.878
11.692
11. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРШАЦ
6.149
12. ДОМ ЗА ЛИЦА ОМ. У РАЗВОЈУ ЈАБУКА
8.358
13. ДОМ СЛЕПИХ ЗБРИЊАВАЊЕ ПАНЧЕВО
10.097
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА "1.
ОКТОБАР" СТАРИ ЛЕЦ
26.988
14.
Филијала Панчево
15. ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ АПАТИН
16. ДОМ ЗА СТАРЕ КУЛА
17. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СОМБОР
Филијала Сомбор
18. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БАЧКА ПАЛАНКА
63.284
10.499
6.991
17.917
35.407
6.989
19. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ
11.256
20. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
62.415
21. ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ВЕТЕРНИК
45.264
22. ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА ЧУРУГ
10.177
23.
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ДОМ. ОДЕЉ. ВРБАС
КУЦУРА
Филијала Нови Сад
24. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СРЕМ
Филијала Сремска Митровица
25. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ШАБАЦ
26. ДОМ ЗА СТАРЕ У КРУПЊУ
Филијала Шабац
27. ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ СМЕДЕРЕВО
Филијала Смедерево
7.702
143.803
18.511
18.511
14.036
5.241
19.277
11.810
11.810
28. СПЕЦИЈАЛНА УСТ. ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ
12.349
29. СПЕЦИЈАЛНИ ЗАВОД ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
22.612
СТАМНИЦА
30.
ДОМСКО ОДЕЉ. ЗА ПЕНЗ. И СТАРА ЛИЦА КУЧЕВО
Филијала Пожаревац
31. ДОМ ЗА СТАРЕ КРАГУЈЕВАЦ
32.
ЗАВОД ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ ОДРАСЛИХ "МАЛЕ
ПЧЕЛИЦЕ"
Филијала Крагујевац
33. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЈАГОДИНА
34. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПАРАЋИН
Филијала Јагодина
35. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КЊАЖЕВАЦ
Филијала Зајечар
36. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
Филијала Ужице
37. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР М. БАЊА
38. ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ ТУТИН
Филијала Краљево
39. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
40.
5.297
40.258
22.024
48.023
70.047
17.936
5.476
23.412
12.717
12.717
2.315
2.315
13.793
8.326
22.119
12.718
ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
- БРУС
3.893
Филијала Крушевац
16.611
41. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НИШ
15.746
42. ДОМ ЗА СТАРЕ ЈЕЛЕНАЦ
22.071
43. ДОМ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КУЛИНА
42.754
Филијала Ниш
44. ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ПРОКУПЉЕ
45. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БЛАЦЕ
ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И ОМЕТЕНИХ У
МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ТРБУЊЕ - БЛАЦЕ
Филијала Прокупље
80.571
10.280
2.315
4.862
17.457
46. ДОМ ЗА СТАРЕ ДИМИТРОВГРАД
6.189
Филијала Пирот
6.189
47. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ
Филијала Лесковац
14.372
14.372
48. ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СУРДУЛИЦА
4.694
Филијала Врање
4.694
49. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД
90.234
50. ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ И ДЕЦЕ
44.566
51. ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СРЕМЧИЦА
18.446
52.
ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
12.658
53. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ОБРЕНОВАЦ
22.463
54. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР МЛАДЕНОВАЦ
22.181
55. ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И ИНВАЛИДНА ЛИЦА
9.906
Филијала Београд
220.454
УКУПНО
985.902
Прилог 5
ПРЕДРАЧУН СРЕДСТАВА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ЗА 2013. ГОДИНУ
У 000 ДИН
ПРЕДРАЧУН СТОМАТОЛОГИЈА УО ДЕЦЕМБАР 2013
ПЛАТЕ И ПРЕВ
НАКНАД
ОЗ
НАКНАД
Е ЗА
ЗАПО
А ЗА
ПЛАТЕ
СЛЕ- ОСТАЛЕ
Р.
СА
НИХ ДИРЕКТ
НАЗИВ ЗУ
Б.
ДОПРИНА
НЕ И
НОСИМА ПОСА ИНДИРЕ
НА
ОИ
КТНЕ
ТЕРЕТ
СА
ТРОШКО
ПОСЛОД ПОСЛ
ВЕ
АВЦА
А
НАКНАД
А ЗА
МАТЕРИЈАЛНЕ И
ОСТАЛЕ
УКУП
ТРОШКО
НО
ВЕ (БЕЗ
УМАЊ
ОТПРЕМН
ПАРТИ
ЕНО
ИНА,
УКУ
ЦИЗА
ЈУБИЛАР ПНО ПАЦИЈ
ПАРТИ
НИХ
А
ЦИНАГРАДА
ПАЦИЈ
И
У
ДРУГИХ
ДАВАЊА)
У
ОКВИРУ
ОСТАЛИХ
ДИРЕКТН
ИХ И
ИНДИРЕК
ТНИХ
ТРОШКО
ВА
0
1
Дом
здравља
1.
Бачка
Топола
2
3
4А
4
10.183
509
1.313
6.207
341
807
77.602
2.243
93.992
Дом
4. здравља
Житиште
5
7
5
12.000
7.355
69
7.286
10.853
4.952 90.698
1.472
89.226
3.093
12.973
6.021
110.05
8
6.413
686
871
440
7.970
64
7.906
Дом
5. здравља
Нови Бечеј
9.601
298
1.450
614 11.349
47
11.302
Дом
6. здравља
Сечањ
6.413
460
1.132
426
8.005
7
7.998
Дом
здравља
7.
Српска
Црња
4.207
96
532
267
4.835
4
4.831
73.470
2.718
9.686
4.725 85.874
900
84.974
100.104
4.258
13.671
6.472
118.03
3
Дом
9. здравља
Ада
6.413
186
812
409
7.411
117
7.294
10 Дом
. здравља
10.912
356
1.771
699 13.039
64
12.975
Дом
2. здравља
Мали Иђош
Дом
3. здравља
Суботица
СУБОТИЦА
Дом
8. здравља
Зрењанин
ЗРЕЊАНИН
663 12.005
6
406
1.546 108.512
1.022 117.011
Кањижа
Дом
11 здравља
. Нови
Кнежевац
4.963
218
634
321
5.815
84
5.731
Дом
12
здравља
.
Чока
3.137
157
860
204
4.154
2
4.152
Дом
13
здравља
.
Сента
11.028
155
1.371
694 12.554
137
12.417
Дом
14
здравља
.
Кикинда
29.223
639
3.795
1.852 33.657
202
33.455
КИКИНДА
65.676
1.711
9.243
4.179 76.630
606
76.024
Дом
15
здравља
.
Алибунар
10.314
396
1.482
664 12.192
144
12.048
8.920
313
1.199
573 10.432
128
10.304
Дом
17
здравља
.
Ковачица
10.921
578
1.604
713 13.103
98
13.005
Дом
18
здравља
.
Ковин
15.585
1.560
2.268
1.063 19.413
263
19.150
Дом
19
здравља
.
Опово
5.577
455
788
374
6.820
8
6.812
Дом
20
здравља
.
Пландиште
3.411
162
487
222
4.060
67
3.993
Дом
21
здравља
.
Вршац
25.551
835
3.398
1.637 29.784
562
29.222
Дом
22
здравља
.
Панчево
70.068
2.075
9.216
4.474 81.359
1.835
79.524
150.347
6.374
20.442
Дом
16
здравља
.
Бела Црква
ПАНЧЕВО
9.720
177.16
3
3.105 174.058
Дом
23
здравља
.
Апатин
12.938
621
1.776
841 15.335
312
15.023
Дом
24
здравља
.
Кула
21.408
762
2.904
1.375 25.074
718
24.356
Дом
25
здравља
.
Оџаци
13.885
488
1.757
891 16.130
200
15.930
Дом
26
здравља
.
Сомбор
49.356
3.379
6.951
3.271 59.686
544
59.142
97.587
5.250
13.388
6.378
116.22
5
Дом
27
здравља
.
Бач
6.207
406
899
410
7.512
75
7.437
Дом
28 здравља
. Бачка
Паланка
23.680
1.416
3.375
1.557 28.471
485
27.986
Дом
29 здравља
. Бачки
Петровац
5.160
353
672
342
6.185
135
6.050
Дом
30
здравља
.
Беочин
6.207
305
917
404
7.429
120
7.309
Дом
31
здравља
.
Бечеј
17.984
1.100
2.362
1.184 21.446
44
21.402
Дом
32
здравља
.
Жабаљ
13.266
819
1.976
874 16.061
263
15.798
Дом
33
здравља
.
Србобран
6.207
399
814
7.420
63
7.357
Дом
34
здравља
.
Темерин
13.210
597
1.987
856 15.794
508
15.286
35 Дом
. здравља
6.413
433
842
1
7.687
СОМБОР
410
425
7.688
1.774 114.451
Тител
Дом
здравља
Нови Сад
36
(и за
.
општину
Сремски
Карловци)
5.754
26.658
22.093
1.041
3.135
315.050
12.623
43.637
Дом
38
здравља
.
Инђија
23.680
1.554
3.201
1.565 28.435
649
27.786
Дом
39
здравља
.
Пећинци
12.928
488
1.681
832 15.097
198
14.899
Дом
40
здравља
.
Ириг
4.190
113
523
4.826
94
4.732
Дом
41
здравља
.
Рума
23.474
1.244
3.544
1.533 28.262
653
27.609
Дом
42 здравља
. Стара
Пазова
40.105
1.277
5.302
2.567 46.684
339
46.345
Дом
43
здравља
.
Шид
17.664
548
2.302
1.130 20.514
537
19.977
Дом
44 здравља
. Сремска
Митровица
52.231
1.762
7.824
3.349 61.817
456
61.361
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
174.272
6.986
24.377
14.654
422
1.925
6.413
68
799
Дом
37
здравља
.
Врбас
НОВИ САД
Дом
45
здравља
.
Богатић
46 Дом
12.428
227.03
5
194.623
1.435 26.269
20.325
267
11.243
371.31
0
205.63
5
4.203 222.832
874
25.395
6.771 364.539
2.926 202.709
935 17.001
2
16.999
402
4
7.276
7.280
.
здравља
Љубовија
Дом
47
здравља
.
Лозница
47.935
870
6.152
3.027 54.957
584
54.373
Дом
50 здравља
. Владимирц
и
6.207
256
796
401
7.259
10
7.249
Дом
51
здравља
.
Коцељева
6.207
116
780
392
7.103
13
7.090
Дом
52
здравља
.
Шабац
70.556
1.162
9.441
4.448 81.159
358
80.801
Дом
48
здравља
.
Крупањ
5.820
95
727
367
6.642
84
6.558
Дом
49 здравља
. Мали
Зворник
6.413
197
814
410
7.424
72
7.352
ШАБАЦ
164.205
3.186
21.434
10.382
188.82
5
53 Дом
. здравља Уб
11.127
635
1.676
730 13.438
35
13.403
Дом
54
здравља
.
Ваљево
48.150
1.232
6.191
3.063 55.573
518
55.055
Дом
55
здравља
.
Мионица
4.510
155
573
289
5.238
26
5.212
Дом
56
здравља
.
Осечина
4.000
314
559
268
4.873
29
4.844
Дом
57
здравља
.
Љиг
4.939
125
613
314
5.677
14
5.663
Дом
58
здравља
.
Лајковац
5.858
483
852
393
7.193
12
7.181
1.127 187.698
ВАЉЕВО
78.584
2.944
10.464
5.057 91.992
634
91.358
Дом
59
здравља
.
Смедерево
67.431
2.020
9.667
4.308 79.118
497
78.621
Дом
60 здравља
. Велика
Плана
21.886
642
3.201
1.397 25.729
277
25.452
Дом
61 здравља
. Смедеревск
а Паланка
24.505
612
3.757
1.558 28.874
455
28.419
СМЕДЕРЕВО
113.822
3.274
16.625
Дом
62 здравља
. Велико
Градиште
8.920
398
1.335
Дом
63
здравља
.
Жагубица
5.971
187
748
382
Дом
64
здравља
.
Жабари
3.847
163
595
249
Дом
65
здравља
.
Пожаревац
55.267
1.195
Дом
66
здравља
.
Петровац
12.602
Дом
67
здравља
.
Кучево
7.263
133.72
1
119
10.534
6.906
1
6.905
4.605
6
4.599
8.111
3.502 64.573
263
64.310
557
2.097
816 15.256
49
15.207
5.420
174
775
347
6.369
17
6.352
Дом
68 здравља
. Мало
Црниће
5.981
458
866
399
7.305
108
7.197
Дом
69
здравља
.
Голубац
4.014
99
494
255
4.607
59
4.548
102.022
3.231
15.021
6.528
120.27
4
ПОЖАРЕВАЦ
578 10.653
1.229 132.492
622 119.652
Завод за
70 стоматолог
. ију
Крагујевац
127.134
2.835
21.039
8.061
151.00
8
Дом
71
здравља
.
Баточина
5.126
111
647
325
5.884
30
5.854
Дом
72
здравља
.
Кнић
6.207
323
804
405
7.334
54
7.280
Дом
73
здравља
.
Лапово
3.286
45
404
207
3.735
41
3.694
Дом
74
здравља
.
Рача
5.250
102
737
332
6.089
29
6.060
Дом
75
здравља
.
Топола
11.387
357
1.463
728 13.207
80
13.127
Дом
76 здравља
. Аранђелова
ц
23.685
570
3.021
1.504 27.276
226
27.050
КРАГУЈЕВАЦ
182.075
4.343
28.115
Дом
77
здравља
.
Деспотовац
11.332
310
1.424
722 13.066
199
12.867
Дом
78
здравља
.
Свилајнац
11.125
179
1.671
701 12.975
98
12.877
Дом
79
здравља
.
Рековац
4.413
170
862
284
5.445
19
5.426
Дом
80
здравља
.
Ћуприја
13.784
206
1.963
868 15.953
141
15.812
Дом
81
здравља
.
Јагодина
42.982
462
5.705
2.694 49.149
224
48.925
82 Дом
. здравља
26.093
323
3.546
1.638 29.962
194
29.768
11.562
214.53
3
644 150.364
1.104 213.429
Параћин
126.55
0
ЈАГОДИНА
109.729
1.650
15.171
Дом
83
здравља
.
Мајданпек
9.127
267
1.162
583 10.556
7
10.549
Дом
84
здравља
.
Бор
30.017
402
4.314
1.887 34.733
356
34.377
Дом
85
здравља
.
Неготин
15.297
100
2.112
955 17.509
217
17.292
Дом
86
здравља
.
Кладово
9.333
95
1.166
585 10.594
235
10.359
63.774
864
8.754
4.010 73.392
815
72.577
5.108
60
632
5.800
27
5.773
Дом
88
здравља
.
Књажевац
11.475
233
1.432
726 13.140
72
13.068
Дом
89
здравља
.
Зајечар
32.408
745
5.037
2.056 38.190
243
37.947
48.991
1.038
7.101
3.103 57.130
342
56.788
Дом
90
здравља
.
Ужице
146.581
2.629
19.066
9.254
168.27
6
1.483 166.793
УЖИЦЕ
146.581
2.629
19.066
9.254
168.27
6
1.483 166.793
Дом
91
здравља
.
Чачак
88.367
3.057
12.564
5.670
103.98
8
1.452 102.536
Дом
92 здравља
. Горњи
Милановац
19.316
831
2.480
ЧАЧАК
107.683
3.888
15.044
БОР
Дом
87
здравља
.
Бољевац
ЗАЈЕЧАР
6.907
321
1.250 22.627
6.920
126.61
5
875 125.675
230
22.397
1.682 124.933
Дом
93
здравља
.
Рашка
9.127
206
1.154
579 10.487
130
10.357
Дом
94 здравља
. Врњачка
Бања
12.744
353
1.721
812 14.818
145
14.673
Дом
95
здравља
.
Краљево
72.781
1.076
9.863
4.581 83.720
569
83.151
КРАЉЕВО
94.652
1.635
12.738
Дом
96
здравља
.
Трстеник
17.528
345
2.534
1.109 20.407
1
20.406
Дом
97 здравља
. Александро
вац
11.656
174
1.532
734 13.362
14
13.348
Дом
98
здравља
.
Варварин
5.588
177
728
358
6.493
41
6.452
Дом
99
здравља
.
Ћићевац
3.207
201
412
211
3.820
2
3.818
66.598
1.590
8.982
4.229 77.170
697
76.473
6.620
0
816
411
7.436
34
7.402
КРУШЕВАЦ
111.197
2.487
15.004
7.052
128.68
8
Дом
10
здравља
2.
Гаџин Хан
3.474
468
642
245
4.584
14
4.570
Дом
10
здравља
3.
Дољевац
6.620
338
856
432
7.814
13
7.801
Дом
10
здравља
4.
Сврљиг
4.413
272
576
291
5.261
24
5.237
Дом
10
здравља
0.
Крушевац
Дом
10
здравља
1.
Брус
5.972
109.02
5
844 108.181
789 127.899
Дом
10
здравља
5.
Сокобања
6.620
124
830
418
7.574
149.176
3.444
21.166
9.466
173.78
6
Дом
10
здравља
7.
Мерошина
6.413
628
865
437
7.906
24
7.882
Дом
10
здравља
8.
Ражањ
2.207
311
362
156
2.880
41
2.839
Дом
10
здравља
9.
Алексинац
25.425
1.247
3.486
1.654 30.158
163
29.995
НИШ
204.348
6.832
28.783
Дом
11 здравља
0. Куршумлиј
а
11.442
276
1.516
Дом
11
здравља
1.
Блаце
5.645
36
Дом
11
здравља
2.
Житорађа
6.620
Дом
11
здравља
3.
Прокупље
ПРОКУПЉЕ
Дом
10
здравља
6.
Ниш
13.099
239.96
3
65
7.509
998 172.788
1.342 238.621
727 13.234
22
13.212
918
352
6.599
26
6.573
175
1.204
421
7.999
30
7.969
35.803
972
5.563
2.281 42.338
251
42.087
59.510
1.459
9.201
3.781 70.170
329
69.841
Дом
11 здравља
4. Бела
Паланка
4.413
129
669
282
5.211
235
4.976
Дом
11
здравља
5.
Бабушница
4.413
92
609
279
5.114
189
4.925
Дом
11 здравља
6. Димитровг
рад
3.408
66
420
215
3.894
208
3.686
Дом
11
здравља
7.
Пирот
33.691
1.056
4.573
2.155 39.320
1.091
38.229
ПИРОТ
45.925
1.343
6.271
2.931 53.539
1.723
51.816
Дом
11
здравља
8.
Бојник
6.413
274
961
415
7.648
14
7.634
Дом
11
здравља
9.
Медвеђа
8.619
108
1.048
541
9.775
5
9.770
Дом
здравља
Власотинце
12
(и за
0.
општину
Црна
Трава)
13.898
293
1.847
880 16.038
61
15.977
Дом
12
здравља
1.
Лесковац
93.786
1.723
12.791
Дом
12
здравља
2.
Лебане
11.691
175
1.773
ЛЕСКОВАЦ
134.407
2.573
18.420
8.496
155.40
0
Дом
12
здравља
3.
Босилеград
3.515
42
430
221
3.987
13
3.974
Дом
12
здравља
4.
Бујановац
48.892
1.395
6.236
3.119 56.523
36
56.487
Дом
12
здравља
5.
Прешево
43.075
714
5.544
2.716 49.333
55
49.278
Дом
здравља
12 Врање (за
6. општине:
Врање и
Трговиште)
59.191
791
8.270
3.720 68.252
158
68.094
9.956
210
1.293
631 11.459
32
11.427
12 Дом
7. здравља
5.924
108.30
0
736 13.639
412 107.888
101
13.538
593 154.807
Владичин
Хан
Дом
12
здравља
8.
Сурдулица
11.235
125
1.500
ВРАЊЕ
175.864
3.277
23.273
Дом
12
здравља
9.
Звечан
29.804
276
3.650
1.866 33.730
0
33.730
Здравствен
13 и центар
0. Косовска
Митровица
56.362
418
7.361
3.521 64.141
0
64.141
КОСОВСКА
МИТРОВИЦА
86.166
694
11.011
5.387 97.871
0
97.871
Дом
13
здравља
1.
Барајево
12.877
532
1.645
832 15.054
98
14.956
Дом
13
здравља
2.
Вождовац
83.157
2.977
11.964
5.342 98.098
1.266
96.832
Дом
13
здравља
3.
Врачар
29.838
1.007
4.251
1.913 35.096
486
34.610
Дом
13
здравља
4.
Гроцка
46.843
1.761
6.801
3.015 55.405
236
55.169
Дом
13
здравља
5.
Звездара
73.929
2.596
10.642
4.746 87.167
851
86.316
Дом
13
здравља
6.
Земун
109.615
4.227
14.802
7.061
Дом
13
здравља
7.
Лазаревац
27.726
1.302
3.782
1.800 32.810
455
32.355
Дом
13 здравља
8. Младенова
ц
25.344
1.209
3.463
1.647 30.016
202
29.814
705 12.860
11.112
202.41
4
128.64
4
103
12.757
397 202.017
2.028 126.616
Дом
13 здравља
9. Нови
Београд
7.068
130.21
3
109.293
4.665
16.255
Дом
14
здравља
0.
Обреновац
35.691
1.182
5.003
Дом
14
здравља
1.
Палилула
95.603
3.564
13.333
Дом
14
здравља
2.
Раковица
53.242
1.961
7.659
3.424 62.862
848
62.014
Дом
14 здравља
3. Савски
Венац
17.625
564
2.257
1.128 20.446
433
20.013
Дом
14
здравља
4.
Сопот
9.634
490
1.253
628 11.377
116
11.261
Дом
14
здравља
5.
Стари Град
26.161
821
3.648
1.673 30.630
598
30.032
Дом
14
здравља
6.
Чукарица
95.444
3.458
13.823
6.134
112.72
5
953 111.772
БЕОГРАД
852.022
32.316
120.581
54.849
1.004.
919
11.900 993.019
Здравствен
14
и центар
7.
Гњилане
14.916
36
1.805
927 16.757
0
16.757
ГЊИЛАНЕ
14.916
36
1.805
927 16.757
0
16.757
Дом
14 здравља
8. Грачаница,
Приштина
31.534
0
4.064
1.956 35.598
0
35.598
Дом
здравља
14
Доња
9.
Гуштерица,
Липљан
10.260
0
1.255
636 11.515
0
11.515
15 Дом
10.066
0
1.226
624 11.292
0
11.292
2.287 41.876
6.151
112.50
0
1.730 128.483
562
41.314
1.038 111.462
0. здравља
Косово
Поље
Дом
15
здравља
1.
Обилић
6.232
0
871
Дом
15
здравља
2.
Штрпце
12.890
0
1.570
Здравствен
15
и центар
3.
Призрен
7.658
0
Дом
15
здравља
4.
Драгаш
2.708
Здравствен
15
и центар
5.
Пећ
7.103
0
7.103
799 14.460
0
14.460
522
475
8.180
0
8.180
0
181
168
2.889
0
2.889
8.720
0
655
541
9.375
0
9.375
0
0
0
0
0
0
Дом
15
здравља
7.
Приштина
47.122
0
3.315
2.923 50.437
0
50.437
ГРАЧАНИЦА
137.190
0
13.659
Дом
15
здравља
8.
Нови Пазар
70.625
1.234
9.431
4.457 81.290
835
80.455
Дом
15
здравља
9.
Тутин
21.173
163
2.986
1.323 24.322
251
24.071
НОВИ ПАЗАР
91.798
1.397
12.417
5.780
105.61
2
4.122.489
121.39
1
567.689
263.219
4.811.
569
46.666
4.764.9
03
10.255
340
1.575
657 12.170
1
12.169
Дом
15
здравља
6.
Исток
УКУПНО
Завод за
здравствен
16
у заштиту
0.
студената
Нови Сад
387
8.509
150.84
9
0 150.849
1.086 104.526
Завод за
здравствен
16 у заштиту
1. радника
Застава
Крагујевац
0
0
0
0
4.368
159
4.209
Завод за
хитну
16
медицинск
2.
у помоћ
Ниш *
0
0
0
0 17.510
0
17.510
Завод за
здравствен
16
у заштиту
3.
радника
Ниш
0
0
0
0 13.657
315
13.342
Завод за
здравствен
16
у заштиту
4.
студената
Ниш
8.083
154
1.011
511
9.248
12
9.236
Градски
16 завод за
5. геронтолог
ију Београд
3.744
78
475
237
4.297
123
4.174
Завод за
здравствен
у заштиту
16
студената
6.
(са
стационаро
м) Београд
31.973
1.004
4.268
2.045 37.245
1
37.244
Завод за
здравствен
у заштиту
16 радника
7. Министарс
тва
унутрашњи
х послова
0
0
0
0
1.630
1
1.629
Специјална
болница за
16
рехабилита
8.
цију и
ортопедску
0
0
0
0
982
1
981
протетику
Београд
Завод за
психофизи
олошке
поремећаје
16
и говорну
9.
патологију
(са
стационаро
м) Београд
4.413
145
554
Завод за
здравствен
17 у заштиту
0. радника
Железнице
Србије
0
0
0
58.468
1.721
7.883
3.733
130.18
9
4.180.957
123.11
2
575.572
266.952
4.941.
758
СВЕГА
УКУПНО
283
5.112
1
5.111
0 23.970
404
23.566
1.018 129.171
47.684
4.894.0
74
* Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш су у оквиру укупно
уговорених средстава укључена средства за двадесетчетворочасовну
стоматолошку заштиту у износу од 6.304.000 динара
На основу члана 179. став 1. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о
здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05
- исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12),
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на
седници одржаној 27. децембра 2013. године, донео је
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима,
критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима
здравствених услуга и за утврђивање
накнаде за њихов рад за 2013. годину
Правилник је објављен у "Службеном
гласнику РС", бр. 118/2013 од 30.12.2013.
године, а ступио је на снагу 7.1.2014.
Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и мерилима за
закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину ("Службени
гласник РС", бр. 125/12, 9/13 - исправка, 17/13, 43/13, 76/13, 92/13,
106/13 и 110/13),у даљем тексту: Правилник, у члану 78. после става
4. додаје се нови став 5. који гласи:
"Изузетно од става 2. тачка 1) овог члана, здравственој установи
код које је у периоду новембар - децембар 2013. године повећан
уговорени број радника, у складу са кадровским планом, накнада за
плате и накнаде плата признаје се изнад уговорене накнаде за износ
припадајућих средстава по том основу."
Члан 2.
У Предрачуну средстава за 2013. годину (Прилог 1.), који је
одштампан у прилогу Правилника и чини његов саставни део, под
редним бројем 80. - Дом здравља Богатић, у колони 2 број: "141.335"
замењује се бројем: "142.863", а у колони 12 број: "175.710" замењује
се бројем "177.238".
Под редним бројем 81. - Дом здравља Љубовија, број: "91.457"
замењује се бројем "93.605", а у колони 12 број: "118.194" замењује
се бројем "120.342".
Под редним бројем 82. - Дом здравља Лозница, у колони 2 број:
"275.306" замењује се бројем: "275.365", а у колони 12 број:
"348.984" замењује се бројем: "349.043".
Под редним бројем 85. - Општа болница Лозница, у колони 2 број:
"709.132" замењује се бројем: "730.310", а у колони 12 број:
"1.123.887" замењује се бројем: "1.145.065".
Под редним бројем 86. - Дом здравља Владимирци, број: "69.889"
замењује се бројем: "70.891", а у колони 12 број: "91.564" замењује
се бројем "92.566".
Под редним бројем 87. - Дом здравља Коцељева, број: "57.914"
замењује се бројем: "58.893", а у колони 12 број: "75.163" замењује
се бројем: "76.142".
Под редним бројем 88. - Дом здравља Шабац, број: "409.892"
замењује се бројем: "416.005", а у колони 12 број: "500.835" замењује
се бројем: "506.948".
Под редним бројем 89. - Општа болница Шабац, број: "981.358"
замењује се бројем: "1.012.722", а у колони 12 број: "1.652.361"
замењује се бројем: "1.683.725".
У међузбиру VIII - Шабац, у колони 2 број: "2.863.723" замењује
се бројем: "2.928.094", а у колони 12 број: "4.245.168" замењује се
бројем: "4.309.539".
Под редним бројем 97., назив здравствене установе: "Здравствени
центар Ваљево" замењује се називом: "Општа болница Ваљево".
Под редним бројем 276. - Здравствени центар Призрен, у колони 5
додаје се број: "225", у колони 7 додаје се број: "91", а у колони 12
број: "179.472" замењују се бројем: " 179.788".
У међузбиру XXVIII - Грачаница, у колони 5 број: "20.011"
замењује се бројем: "20.236", у колони 7 број: "48.031", замењује се
бројем: "48.122", а у колони 12 број: "3.476.435" замењује се бројем:
"3.476.751".
У збиру А - СВЕГА, у колони 2 број: "95.374.184" замењује се
бројем "95.438.555", у колони 5 број: "15.841.561" замењује се
бројем: "15.841.786", у колони 7 број: "15.796.945" замењује се
бројем: "15.797.036", а у колони 12 број: "155.345.378" замењује се
бројем: "155.410.065".
Под редним бројем 293. - Специјална болница за лечење и
рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања, у колони 2 број: "17.190"
замењује се бројем: "24.428", а у колони 12 број: "40.352" замењује
се бројем: "47.590".
У збиру Б - СВЕГА РХ, у колони 2 број: "437.163" замењује се
бројем: "444.401", а у колони 12 број: "763.551" замењује се бројем:
"770.789".
У укупном збиру В - УКУПНО, у колони 2 број: "95.811.347"
замењује се бројем: "95.882.956", у колони 5 број: "15.976.256"
замењује се бројем: "15.976.481", у колони 7 број: "15.840.110"
замењује се бројем: "15.840.201", а у колони 12 број: "156.108.929"
замењује се бројем: "156.180.854".
Члан 3.
Овај правилник, по добијању сагласности Министарства здравља,
ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
01/2 број 450-6614/13
У Београду, 27. децембра 2013. године
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,
др Рајко Косановић, с.р.
Download

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje