SIMPOZIJ
Aktuelno stanje i dalji razvoj elektronskib komunikacija
Telekomunikacije
u Bosni i Hercegovini
-
08. decembar 2010. godine
Hotel Bosnia, Sarajevo
Dnevni red!
, 08:30 - 09:00
Re~jstraCijaucesn
09:00 - 09:30
Svecano otvaranje
Svecano otvaranje
09:30 - 10~00
10:00 - 11:00
10:00-10:15
10:15 -10:30
10:30 - 10:45
10:45 -11:00
11:00 -11:30
11:30 -12:30
I
ika
'/i~:i~~-~.;\'
'"
,.
.,
i uvodna izla2ania
Uvodno izlaganje: .Jzazovi novih
tehnologija j usluga na trzistu
telekomunikacija 1I BiH"
:1:"
Pauza
~;.,~C
Tema I: lnterkonekciia
.Prikaz stanja implementacije
interkonekcije sa stajalista BH
Telecorna:
.Komercijalna odrzivost interkonekcije"
dr. Kemal Huseinovic, generalni
direktor Regulatorne agencije za
komunikacije (RAK)
dr. Fikret Kasumagic, pornocnik
direktora za telekomunikacije. RAK
-.-
,~
mr. Sead Babic, Ahmet lvojevic
BH Te\ecom
lgor Bohorc. Darko Simicevic
Aneks
Dragan Vujanic,
Telekom Srpske
.Referentna interkonekcijska ponuda za
mobilnu rnrezu Telekoma Srpske - jos
jedan korak prema potpunoj
liberalizaciji trzista teiekomunikacija u
BiH"
!
Katanic Predrag, Rakita Irina,
.Jmplementacija JP interkonekcije u
NGN okruzenju, postojeci principi
Radovanovic Radovan
obracuna, cijene i njihov uticaj na razvoj TELRAD
trzista"
Diskusiia
Rucak
Agencija zadrzava prava izmjene dnevnog reda.
_ ......... __ .... __
._----_.
fi,
12:30 - 14:00
'x
'ffeD1va•••
~I:;,~~~~O~,!~rOkOPOj~~~~4'r~\;~";1
mreza,cI'uslu.2a", 'f'
""~ZY
12:30-12:45
.Llticaj sirokopojasnog pristupa na
Dario Tucic,
Telekom Srpske
ekonomski rast i razvoj - studija
slucaja zemalja u razvoju"
12:45 - 13:00
.Jmplementacija sirokopojasnih
mr. Akif Sabic, mr. Zeljko Bozinovic
usluga u mrezi BR Telecoma"
BR Telecom
.Jvlogucnost razvoja sirokopjasnih
Igor Bohorc, Darko Simicevic
13:00 13: 15
mreza
i
usluga"
ANEKS
--.---- -.---.--Aco Kabanica,
13:15 13:30
" FTTR tehnologija kao buduca
ELTA - Kabel
tehnoloziia kablovskih operatera"
13:30-13:45
"Sirokopojasni mobilni pristup, uloga
mr. Gordana Trapara - Cl..•" ..~,
i znacaj u izradi strategije razvoja
RAK
sirokopojasnih sistema u BiR"
13:45 - 14:00
"LTE kao evolutivni pristup operatora
Goran Dukanovic,
omasovljavanju sirokopojasnog
Telekom Srpske
pristupa"
n,
"'""".>"
.;:';',x'",, i';';'!';;'!;;'"",;",>;;,
14:00 14:30; ,"'"
,,"n ';"f'",'
,"'("/Y,
~""Li", ,",
'A,"'"
i
TpnHaI'T·
,'Y'
14:30, ,15:'30
:::;!'Jf:"'C
-"
,"
....
"...,
..i usluaa -Nastayak
prof.
dr.
Aljo
Mujcic,
14:30- 14:45
Opticke pristupne tehnologije:
tehnoloski aspekti implementacije i
Fakultet elektrotehnike
Univerziteta u Tuzli
integracije sa postojecim
tehnologijama
prof. dr. Himzo Bajric,
.Ekonomika izgradnje mreza sa
14:45 - 15:00
BR Telecom
staklenim vlaknom do domacinstva
FTTR"
Katanic Predrag, Rakita lrina,
.Analiza i komparacija sirokopojasnih
15:00 - 15: 15
Radovanovic Radovan,
mreza na primjeru HFC i FTTH
tehnologije"
TELRAD
prof. dr. Nermin Suljanovic,
15:15-15:30
Uloga telekomunikacijskih sisterna i
Fakultet e1ektrotehnika
senzorskih mreza u konceptu "smart
grid"
Univerziteta u Tuzli
liisktisija
15:30 - 16:00
"
,',
...
,c'
"
"
16:00
16:15,
~••,••.•..••,y,
~
'if
i
'"
,;"
'
"'"
'i)(',
j
....... __ ._ ..
16:l5 -16:30
k'
,prezetHf":mje
zakljueaka i
zatvaranje Simpozijuma .,
Simpozij: Aktuelno stanie i dalii razvoj elektronskih
Sarajevo, 08. decembar 2010. godine
!
RAK
-. ,
'C
komunikacija
11
Stranica 2 od 2
-_._.-
BiH -Telekomunikacije,
,____
J
Download

SIMPOZIJ Aktuelno stanje idalji razvoj elektronskib - BH-TEL