Dr Tatjana Novaković, viši naučni saradnik
BIOGRAFIJA
Tatjana Novaković rođena je 19.6.1962.god. u Radojevu, opština Nova Crnja.
Srednju školu (X beogradsku gimnaziju) završila je 1981.god., kada je upisala prirodnomatematički fakultet, odsek za fizičku hemiju. Fizičku hemiju diplomirala je
1987.god..01.02.2002.god. odbranila je magistarski rad pod nazivom "Uticaj dodataka
na svojstva poroznog aluminijum oksida dobijenog sol-gel postupkom".
Doktorsku disertaciju pod nazivom "Adsorpcione karakteristike aluminijum
oksida dobijenog sprej pirolizom" odbranila 08.5.2009. god. na Fakultetu za fizičku
hemiju u Beogradu.
Od 1989. radi u IHTM-u, Centru za katalizu i hemijsko inženjerstvo na
projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije. Od početka svog rada u Centru za
katalizu Tatjana Novaković se bavila sintezom i karakterizacijom oksidnih materijala,
uglavnom, aluminijum oksidnih faza i proučavanjem mogućnosti njihove primene kao
adsorbenasa gasova i tečnosti i kao prekursora za nosače katalizatora u različitim
tipovima reakcija. Prvi deo istraživanja bio je posvećen dobijanju aktivnih faza
aluminijumoksida termičkom razgradnjom i flash kalcinacijom trihidrata. Laboratorijski
rezultati su, u saradnji sa Tehnološkim fakultetom u Beogradu i Fabrikom termotehničkih
uređaja “Cer”, Čačak uspešno preneti na poluindustrijski nivo. Izgrađeni pilot uređaj je
pušten u rad i nađeni su optimalni uslovi razgradnje trihidrata aluminijum oksida u
aktivni, amorfni aluminijumoksidni prah.
Od 1995. godine Tatjana Novaković je radila na problemima karakterizacije i
primene aluminijum oksidnih faza sintetisanih sol-gel metodom, polazeći od 0.5M
bemitnog sola. U toku sinteze ili naknadno, dodavala je raznovrsne aditive, kao što su
lantannitrat, polietilenglikol ili polivinilalkohol i proučavala uticaj tih dodataka i
temperature termičke obrade na strukturna, teksturalna svojstva i stabilnost dobijenih
materijala.
Takođe,u okviru osnovnih istraživanja, od 2004. god. je radila na zadacima
sinteze, karakterizacije i testiranja katalitičkih svojstava specijalno dizajniranih
materijala, sa fokusom na tanke oksidne filmove nanete na čelični nosač sprej pirolizom.
Radila je i na problemima sinteze i karakterizacije adsorbenasa na bazi
alumosilikata, kao i razvoju tehnologija proizvodnje mineralnih sorbenata na bazi
bentonita.
Osim rada na projektima, Tatjana Novaković sarađuje mnogo sa drugim
kolegama i primenjuje svoja iskustva u različitim oblastima. Trenutno radi na sintezama i
karakteizacijama kompozitnih materijala na bazi polimera.
Iz saradnje proistekli su radovi objavljeni u časopisima medjunarodnog značaja,
saopštenja na skupovima medjunarodnog značaja i domaćim skupovima i jedno poglavlje
u knjizi.
Na projektu Ministarstva za Nauku Republike Srbije na kojem je trenutno
angažovana (172015) vodi projektni zadatak ”Ispitivanje mogućnosti primene
mikrotalasnog polja za sintezu adsorbenasa na bazi oksidnih i alumosilikatnih materijala i
desorpciju beta karotena”. Istraživanje obuhvata modifikaciju i karakterizaciju
sintetisanih materijala, kao i ispitivanje mogućnosti njihove primene u prehrambenoj
tehnologiji. Osim toga, ispituje mogućnost sinteze aluminijumoksidnih faza sa
kontrolisanim karakteristikama s ciljem njihove primene u elektronici.
Takođe, više godina učestvuje u projektima međunarodne saradnje sa Bugarskom
Akademijom Nauka.
Tatjana Novaković, pored redovnih obaveza radi i kao recenzent pri vodećim
međunarodnim časopisima.
Rezultati dosadašnjeg naučno istraživačkog rada prikazani su u vidu publikacija u
časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i saopštenja na skupovima
međunarodnog i nacionalnog značaja.
M13- Poglavlje u knjizi (1 rad )
M21- Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (8 radova, od toga 4 od prethodnog
izbora u zvanje viši naučni saradnik)
M22- Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (3 rada, od toga 1 od prethodnog
izbora u zvanje viši naučni saradnik )
M23- Rad u međunarodnom časopisu (16 radova, od toga 7 od prethodnog izbora u
zvanje viši naučni saradnik)
M24- Rad u domaćem časopisu sa SCI liste (1 od prethodnog izbora u zvanje viši
naučni saradnik)
M33 -Saopštenje sa medjunarodnog skupa štampano u celini (18 radova, od toga 2 od
prethodnog izbora u zvanje viši naučni saradnik)
M34 - Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (25 radova, od toga 9 od
prethodnog izbora u zvanje viši naučni saradnik)
M51 –Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (5 radova)
M52 –Rad u časopisu nacionalnog značaja (6 radova, od toga 1 od prethodnog izbora
u zvanje viši naučni saradnik)
M63 - Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (11 radova, 1 od
prethodnog izbora u zvanje viši naučni saradnik)
M64 - Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (21 rad, od toga 4 od
prethodnog izbora u zvanje viši naučni saradnik)
Др Татјана Б. Новаковић, дипл. физ.хем.
СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ НАУЧНИХ РАДОВА У ПЕРИОДУ 1982 – 2014
ГОДИНЕ
M 13 Поглавље у књизи
1.
A. Nastasović, D. Đorđević, D. Jakovljević, T. Novaković, Z. Vuković, S. Jovanović
“ Heavy Metal Ions Removal with Macroporous Poly (4-vinylpyridine-ethylene Glycol
Dimethacrylate)”
In “Leading Edge Polymer Research”, 2006 Nova Science Publisher, Inc., Editor: Robert
K. Bregg, Chapter 7, (2006) pp 213-234
ISBN 1-59454-435-2
M21
Рад у врхунском међународном часопису
1.
A. Nastasović, S. Jovanović, D. Đorđević, A. Onjia, D. Jakovljević, T. Novaković
“Metal sorption on macroporous poly(GMA-co-EGDMA) modifieg with ethylene
diamine”
“Reactive and Functional Polymers” vol. 58, (2004) 139-147
ISSN 1381-5148
Impact 1.582 (2004.god.)
Kategorija ( nauka polimera) 14/75
(Polymer science)
2.
Lj.S.Rožić, S.P.Petrović, T.B.Novaković, Ž.D.Čupić, Ž.B.Grbavčić, D.M.Jovanović
“ Textural and fractal properties of CuO/Al2O3 catalyst supports”
“ Chemical Engineering Journal ”vol 120, (2006) 55-61
ISSN 1385-8947
Impact 2.034 (2005 god.)
Kategorija (hemijsko inženjerstvo) 11/116
1
(Chemical, Engineering)
3.
Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Srđan Petrović, Aleksandra Rosić
“Synthesis and characterization of acid activated Serbian smectite clays obtained by
statistically designed experiments”
“ Chemical Engineering Journal ” vol 137, 2, (2008) 436-442
ISSN 1385-8947
Impact 1.707 (2007 god.)
Kategorija (hemijsko inženjerstvo) 22/114
(Chemical, Engineering)
4.
T. Novaković, N. Radić, B. Grbić, V. Dondur, M. Mitrić, D. Randjelović, D. Stoych and
P. Stefanov
„The thermal stability of porous alumina/stainless steel catalyst support obtained by
spray pyrolysis“
“Applied Surface Science“ 255, (2008) 3049-3055
ISSN 0169-4332
Impact 1.576 (2008 god)
Kategorija (nauka o materijalima, prevlake i filmovi) 4/16
(Materials science, Coatings&Films)
Од избора у звање виши научни сарадник
5.
Srđan Petrović, Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić
“Statistical design of experiments of acid activation of smectite clay from Serbia and its
bleaching capacity”
“Journal of Chemical Technology and Biotechnology” 84 (2) (2009) 176-179
ISSN 0268-2575
Impact 2.045 (2009 god.)
2
Kategorija (hemijsko inženjerstvo, hemija) 26/126
(Chemical, Engineering, chemistry)
6.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović
"Modeling and optimization process parameters of acid activation of bentonite by
response surface methodology"
Applied Clay Science 48 (2010) 154-158
ISSN 0169-1317
Impact 2.784 (2009 god.)
Kategorija (mineralogija) 4/27
(Mineralogy)
7.
Ljiljana Rožić, Boško Grbić, Nenad Radić, Srđan Petrović, Tatjana Novaković,
Zorica Vuković, Zoran Nedić
“Mesoporous 12-tungstophosphoric acid/activated bentonite catalysts for oxidation of
2-propanol “
Applied Clay Science 53 (2) (2011) p. 151-156
ISSN 0169-1317
Impact 2.784 (2009 god.)
Kategorija (mineralogija) 4/27
(Mineralogy)
8.
Nenad Radić, Boško Grbić, Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović,
Dimitar Stoychev, Plamen Stefanov
“Effects of organic additives on alumina coatings on stainless steel obtained by spray
pyrolysis”
Journal of Non-Crystalline Solids 357 (21) No.1 (2011) p. 3592-3597
Impact 1.483 (2010 god.)
3
Kategorija (nauka o materijalima, keramika) 4/25
(Materials science, Ceramics)
M22
Рад у истакнутом међународном часопису
1.
N.N. Jovanović, T. Novaković, J. Janaćković and A. Terlecki-Baričević
" Properties of activated alumina obtained by flash calcination of gibbsite"
" Journal of Colloid and Interface Science " vol 150. No 1, (1992) 36
ISSN 0021-9797
Impact 1.420 (1992god.)
Kategorija (hemija, fizika) 26/65
(Chemistry, Physical)
2.
Tatjana Novaković, Nenad Radić, Boško Grbić, Tsvetana Marinova, Plamen Stefanov,
Dimitar Stoychev
“Oxidation of n-hexane over Pt and Cu–Co oxide catalysts supported on a thin-film
zirconia/stainless steel carrier”
“Catalysis communication” 9, (2008) 1111–1118
ISSN 1566-7367
Impact 2.791(2008)
Kategorija (hemija, fizika) 36/110
(Chemistry, Physical)
Од избора у звање виши научни сарадник
3.
Srdjan Petrović, Ljiljana Rožić, Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Dragomir
Stanisavljev
“Response
surface optimization for activation of bentonite using microwave
irradiation”
Clays and Clay Minerals 60 (2012) p. 32-39
ISSN 0009-8604
4
Impact 1.631 (2010 god.)
Kategorija (mineralogija) 10/27
(Mineralogy)
M 23
Рад у међународном часопису
1.
N.N. Jovanović, V.R. Nikolić, T. Novaković i A. Terlecki-Baričević
" Effect of the rapid thermal decomposition of gibbsite on the fractal dimension of
product surfaces "
"Journal of Serbian Chemical Society" vol 58. (3-4) (1993) 229
ISSN 0352-5139
Impact 0.536 (2007 god.)
Kategorija ( hemija, multidisciplinarne nauke) 95/127
(Chemistry, Multidisciplinary)
2.
T. Srećković, M.G. Kakazey, T.B. Novaković
“ Evolution of the Dispersivity and Structure of Polycrystal Zinc-Oxide During
Tribophysical Activation “
“ Science of Sintering” vol.27 (3), (1995) 183
ISSN 0350-820x
Impact 0.481 (2007 god.)
Kategorija ( nauka o materijalima, keramika) 12/25
(Materials science, ceramics)
3.
N.N. Jovanović, Z.M. Vuković, T.B. Novaković and A. Radaković
“ The effect of thermal treatment on the fractal dimensions of the surface of alumina
obtained by the sol-gel method “
"Journal of Serbian Chemical Society" 61 (1) (1996) 39
ISSN 0352-5139
5
Impact 0.536 (2007 god.)
Kategorija ( hemija, multidisciplinarne nauke) 95/127
(Chemistry, Multidisciplinary)
4.
N.N. Jovanović, Z.M. Vuković, T.B. Novaković
“ The Effects of Additives on the Thermal Stability of Porous Structure of Alumina
Obtained by the Sol-Gel Process “
“ Science of Sintering “ 28, Spec. Issue, 165 (1996)
ISSN 0350-820x
Impact 0.481 (2007 god.)
Kategorija ( nauka o materijalima, keramika) 12/25
(Materials science, ceramics)
5.
Lj. Rožić, T. Novaković, N. Jovanović i A. Terlecki-Baričević and Ž. Grbavčić
“ The kinetics of the partiial dehydration of gibbsite to activated alumina in a reactor for
pneumatic transport”
"Journal of Serbian Chemical Society" vol 66 (4) (2001) 273-280
ISSN 0352-5139
Impact 0.361 (2002 god.)
Kategorija ( hemija, multidisciplinarne nauke) 89/119
(Chemistry, Multidisciplinary)
6.
Z. Vuković, A. Milutinović-Nikolić, J. Krstić, A. Abu-Rabi, T. Novaković and D.
Jovanović
“The Influence of acid Treatment on the Nanostructure and Textural Properties of
Bentonite Clays”
“Materials Science Forum” vol. 494, (2005) 339-344
ISSN 0255-5476
6
Impact 0.498 (2004 god.)
Kategorija ( nauka o materijalima, multidisciplinarne nauke) 119/177
(Chemistry, Multidisciplinary)
7.
Ljiljana Rožić1, Tatjana Novaković1, Srđan Petrović1, Željko Čupić1, Željko Grbavčić2
and Aleksandra Rosić3
„The sorption and crystalographic characteristics of alumina activated in the reactor for
pneumatic transport“
"Jоurnal of Serbian Chemical Society" vol 71 (11) (2006) 1237-1246
ISSN 0352-5139
Impact 0.563 (2007 god.)
Kategorija ( hemijsko inženjerstvo) 95/127
(Chemical, Engineering)
8.
T. Novaković, N. Radić, B. Grbić, D. Stoychev, P. Stefanov and T. Marinova
“Preparation of ZrO2 and Al2O3 Thin-films on Stainless Steel by Spray Pyrolysis”
“Materials Science Forum” vol. 555, (2007) 321-326
ISSN 0255-5476
Impact 0.399 (2005 god.)
Kategorija ( nauka o materijalima, multidisciplinarne nauke) 137/178
(Chemistry, Multidisciplinary)
9.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković and Srđan Petrović
“Process improvement approach to the acid activation of smectite using factorial and
orthogonal central composite design methods”
"Journal of Serbian Chemical Society" vol 73 (4) (2008) 487-497
ISSN 0352-5139
7
Impact 0.611 (2008 god.)
Kategorija ( hemijsko inženjerstvo) 99/124
(Chemical, Engineering)
Од избора у звање виши научни сарадник
10.
Ljiljana Rožić, Srđan Petrović, Tatjana Novaković:
"β – carotene removal from soybean oil with smectite clay using central composite
design"
“RJ of Physical Chemistry” 83 (9) (2009) 1621-1624
ISSN 0036-0244
Impact 0.477 (2007)
Kategorija (hemijsko inžinjerstvo)
(Chemical, Engineering)
11.
Tatjana B. Novaković, Ljiljana S. Rožić, Srđan P. Petrović, Zorica M. Vuković and
Vera T. Dondur
“Pore surface fractal analysis of peg and La3+ doped mesoporous alumina obtained by
sol-gel method”
"Journal of Serbian Chemical Society" vol 75 ( 6) (2010) 833-843
ISSN 0352-5139
Impact 0.820 (2009 god.)
Kategorija ( hemija, multidisciplinarne nauke) 86/138
(Chemistry, Multidisciplinary)
12.
Srđan P. Petrović , Zorica M. Vuković, Tatjana B. Novaković, Zoran P. Nedić,
Ljiljana S. Rožić
8
"Fractal analysis of bentonite modified with heteropoly acid by using nitrogen sorption
and mercury intrusion porosimetry"
Journal of the Serbian Chemical Society 76 (10), (2011) 1403-1410
ISSN 0036-0244
Impact 0.820 (2009)
Kategorija ( хемијско инжењерство) 91/127
(Chemical, Engineering)
13.
Tatjana B. Novaković, Ljiljana S. Rožić, Zorica M. Vuković, Srđan P. Petrović
" Uticaj dodatka polietilen glikola i lantana na mehanizam sinterovanja aluminijumoksida dobijenog sol-gel postupkom",
Hemijska industrija vol 65 (4) (2011) 355-363
ISSN 0367-598X
Impact 0.117 (2009)
Kategorija (хемијско инжењерство) 117/126
(Chemical, Engineering)
14.
Ljiljana S. Rožić, Srdjan P. Petrović, Zorica M. Vuković, Tatjana B. Novaković,
Dragomir R. Stanisavljev
"Optimalno faktorno planiranje procesa
kiselinske aktivacije bentonita u
mikrotalasnom polju"
Hemijska industrija 65 (5) (2011) 485 - 495
ISSN 0367-598X
Impact fact 0.117 (2009)
Kategorija ( хемијско инжењерство) 117/126
(Chemical, Engineering)
15.
9
Mojović Zorica, Rožić Ljiljana, Novaković Tatjana, Vuković Zorica, Petrović
Srđan, Ranđelović Danijela, Mitrić Miodrag
“Electrochemical
behavior
of
H3PW12O40/acid-activated
bentonite
powders”
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 18 (2) (2012) 329-338
ISSN 1451-9372
Impact fact 0.610 (2011)
Kategorija ( inženjerstvo, hemija ) 91/133
(Chemical, Engineering)
16.
Tatjana D. Savić, Ivana Lj. Validžić, Tatjana B. Novaković, Zorica M. Vuković,
Mirjana I. Čomor
“A synergy of ZnO and ZnWO4 in Composite Nanostructures Deduced from Optical
Properties and Photocatalysis”
Journal of Cluster Science, 23 (4) (2013) 679-688
ISSN 1040-7278
Impact fact. 0.916 (2011)
Kategorija (hemija, neorgansko i nuklearno) 31/44
(Chemistry, Inorganic & Nuclear)
M 24 Рад у домаћем часопису са SCI листе
Од избора у звање виши научни сарадник
1.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović, Zorica Vuković, Željko Čupić
"Fractal analysis of physical adsorption on surfaces of acid activated bentonites from
Serbia"
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 14(4) (2008) 227-229
ISSN 1451-9372
Impact fact
Kategorija (inženjerstvo, hemija) 91/133
(Engineering, Chemical)
10
М 30 ЗБОРНИЦИ МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА
M 33 Саопштење са међународног скупа штампано у целини
1.
B. Grbić, T. Lukin-Novaković i A. Terlecki-Baričević
"Sinteza Pt/Al2O3 katalizatora sa različitim koncentracionim profilima duž radijusa
sfernog nosača za oksidaciju ugljenmonoksida i ugljovodonika”
V Jugoslovensko-bugarski simpozijum o heterogenoj katalizi, Beograd, 1988, Knjiga
radova, str. 230
2.
D. Jovanović, A. Žujić, M. Stanković, N. Jovanović, B. Marković, T. Novaković
“ Nickel Supported on Natural Silicate. Evaluation of Diatomite and Synthesis of the
Catalyst “
7th Nordic Symposium on Catalysis, " Synthesis of catalyst, Kinetics and mehanism of
catalytic reactions ", Turku/Abo, 1996 pg. P46
3.
T. B. Novaković, Z. M. Vuković and N. N. Jovanović
" The sintering of La2O3 - doped alumina samples prepared by different doping method "
4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, " Physical Chemistry ' 98 ", Belgrade, Yugoslavia, september 23-25 1998., p
225
4.
Lj. S. Rožić, R. V. Garić-Grulović, T. B. Novaković and Ž. B. Grbavčić
“ Possibylities Of Flash Calcination Of Gibbsite In The Reactor For Pneumatic
Transport “
11
4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, Physical Chemistry ' 98 ", Belgrade, Yugoslavia, september 23-25 1998., p
422
5.
Slobodan M. Jovanović, Slobodan Stoimenov, Aleksandra Nastasović, Tatjana
Novaković and Nadežda N. Jovanović
“ Synthesis of Macroporous Glycidyl Methacrylate/Ethylene Glycol Dimethacrylate
Copolymer in a Tubular Reactor “
4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, Physical Chemistry ' 98 ", Belgrade, Yugoslavia, september 23-25 1998. p
470
6.
T.B. Novaković, Z.M. Vuković N.N. Jovanović
“ The stability of porous alumina catalyst support against sintering “
Advance Science and Technology of Sintering
Edited by Biljana D. Stojanović, Valery Skorokhod and Maria Vesna Nikolić
Plenum Press New York and London, 1999, p 347
7.
T.B.Novaković, Lj. S. Rožić, A. V. Terlecki-Baričević, N. N. Jovanović and Ž. B.
Grbavčić
“ Effect of gibbsite particles size on the caracteristics of alumina samples activated in the
pilot scale plant ”
5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, Physical Chemistry 2000 ", Belgrade, Yugoslavia, september 27-29, 2000, p
423
8.
N. N. Jovanović, T. B. Novaković, and Z. M. Vuković
12
" Comparative investigations on the porous structure and surface fractal dimension of
La3+ and Mg2+- doped alumina obtained by sol-gel process"
5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, "Physical Chemistry 2000", Belgrade, Yugoslavia, september 27-29, 2000, p
584
9.
A. Nastasović, T. Novaković, S. Jovanović
“ Metal sorption on the macroporous copolymer GMA-co-EGDMA modified with
ethylene diamine “
5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, "Physical Chemistry 2000", Belgrade, Yugoslavia, september 27-29, 2000, p
471
10.
T.B. Novaković, Z.M. Vuković i N.N. Jovanović
“ Uticaj parametara sinteze i dodataka na svojstva aluminijumoksida dobijenog sol-gel
postupkom”
Bugarsko -jugoslovenski simpozijum o heterogenoj katalizi, Sofia, 2001, Knjiga radova,
p 35
11.
Lj. Rožić, T. Novaković, A. Terlecki-Baričević i Ž. Grbavčić
“ Modelovanje vertikallnog dvofaznog toka gas-sitne čestice i primena
modela na
parcijalnu dehidrataciju gibsita”
Bugarsko -jugoslovenski simpozijum o heterogenoj katalizi, Sofia, 2001, Knjiga radova,
p 94
12.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Mirjana Anić, Zorica Vuković, Dušan Jovanović
13
“The role of acid activated bentonite from RMU-Bogovina on bleaching process of
soybean oil”
6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, Belgrade, Yugoslavia, 2002, pp 520-522
13.
Aleksandra Nastasović, Zorica Vuković, Tatjana Novaković
“The characterization of porous structure of chelating poly(GMA-co-EGDMA)
copolymer”
Proceedings of the 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of
Physical Chemistry, Belgrade, Yugoslavia, 2004, pp 601
14.
Ljiljana Rožić, Srđan Petrović, Željko Čupić, Tatjana Novaković, Dušan Jovanović
“The fractal dimensions of activated alumina samples obtained in the reactor for
pneumatic transport”
International
Conference
in
Nonlinear
Sciences,
“SELFORGANIZATION
IN
NONEQUILIBRIUM SYSTEMS”, Belgrade, Yugoslavia, Proceedings, (2004) pp174177
15.
T. Novaković, Lj. Rožić, S. Petrović, Z. Vuković:
“THE Fractal dimensions of bentonite claydetermined by Mahnke and Mogel mathod”
VIII International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, “PHYSICAL CHEMISTRY 2006”, Beograd, Srbija, (2006), 156
ISSN 86-82139
16.
Lj. Rožić, S.P.Petrović and T. Novaković
“β-carotene removal from soybean oil with smectite clay using full factorial design”
14
9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry,
“PHYSICAL CHEMISTRY 2008”, Beograd, Srbija, (2008), 544
Од избора у звање виши научни сарадник
17.
S. Petrović, Z. Vuković, T. Novaković, Z. Nedić and Lj. Rožić
“The Fractal analysis of 12-tungstophosphoric acid/acid activated bentonite catalyst by
using nitrogen sorption and mercury intrusion porosimetry”
10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry, “PHYSICAL CHEMISTRY 2010”, Beograd, Srbija, (2010), 137
18.
Z. Mojović, T. Novaković, Lj. Rožić, Z. Vuković, S. Petrović, D. Jovanović
“H3PW12O40/acid-activated bentonite as nitrite ions sensor”
Proceedings of 3rd Workshop: Specific Methods for Food Safety and Quality,
Beograd, Serbia (2012), September 27, 2012, 19-21.
ISBN 978-86-7306-118-4
M 34 Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
1.
N.N. Jovanović, Z.M. Vuković and T.B. Novaković
“ The texture and the surface fractal dimension of monolithic materials formed by heat
treatment of modified -Al2O3 obtained by sol-gel method “
Third European congress on catalysis “ Europa Cat-3 “, KrakÓw, august-septembar
1997., p 719
2.
D. Jovanović, R. Radović, M. Dabović, J. Juranić, Lj. Mareš, M. Stanković, B. Marković,
N. Jovanović, T. Novaković and D. Guzina
15
“ Nickel extraction from spent hydrogenation catalysts and synthesis of the new NICAT2000 catalyst “
Third European congress on catalysis “ Europa Cat-3 “, KrakÓw, august-septembar
1997., p 676
3.
N. N. Jovanović, T. B. Novaković and Z. M. Vuković
" The properties and sintering kinetics of alumina obtained from doped boehmite sol "
1st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European
Countries, Chemical Sciences and Industry, june 1-4, 1998. Halkidiki, Greece, Book of
abstracts, Vol. I, PO312
4.
T. B. Novaković, Z. M. Vuković and N. N. Jovanović
" The stability of porous alumina catalyst support against sintering "
IX World round table conference on sintering, " SINTERING ' 98 ", Belgrade,
Yugoslavia, september 1-4 1998., p 105
5.
T. B. Novaković, Z. M. Vuković and N. N. Jovanović
“ The properties and the thermal stability of high surface area alumina “
Third Yugoslav materials research society conference, “YUCOMAT ‘99”, Herceg Novi,
September 20-24, 1999, p142
6.
A. Nastasović, T. Novaković, N. Jovanović and S. Jovanović
“ Influence of the inert component composition on the porosity parameters of GMA-coEGDMA “
Third Yugoslav materials research society conference, “YUCOMAT ‘99”, Herceg Novi,
September 20-24, 1999, p 95
16
7.
A. Nastasović, T. Novaković, N. Jovanović, S. Jovanović
“ The influence of the inert component on the porosity parameters of macroporous
copolymers based on 4-vinilpyridine”
2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European
Countries, Chemical Sciences for Sustainable Development, june 6-9, 2000., Halkidiki,
Greece, Book of abstracts, Vol. II, PO445
8.
Novaković T. B., Rožić Lj. S., Terlecki - Baričević A. V., Jovanović N. N.
“Kinetics of Partial Dehydration of Gibbsite to Activated Alumina in the Pilot-scale
Plant”
2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-East European
Countries, Chemical Sciences for Sustainable Development, june 6-9, 2000., Halkidiki,
Greece, Book of abstracts, Vol. II, PO451, p 86
9.
Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Nadežda Jovanović
“Polyethylene glycol as pore regulating agents in sol-gel prepared Al2O3-catalyst
supports”
Fourth Yugoslav Materials Research Society Conference, YUCOMAT 2001. Herceg
Novi, Book of Abstracts, P.S.A. 15 (2001) p 46
10.
Zorica Vuković, Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Jugoslav Krstić, Dušan Jovanović
“A Study of the bleaching efficiency of Soyabean oil on chemical treated bentonite from
Serbia”
Proceedings of the 6th EUROCAT, Innsbruck, Austria (2003) p 355
11.
Srđan Petrović, Ljiljana Rožić,Tatjana Novaković, Željko Čupić
17
“Comparison of the Crystalographic texture with the Microporous texture of Alumina
activated in the Reactor for pneumatic transport“
The Seventh Yugoslav Materials Research Society Conference, YUCOMAT 2005.
Herceg Novi, Book of Abstracts, P.S.A. 26 (2005) p 80
12.
Ljiljana Rožić,Srđan Petrović, Tatjana Novaković, Željko Čupić, Dušan Jovanović
“Textural and fractal properties of CuO/Al 2O3 catalyst supports“
Proceedings of the 7th EUROCAT, Sofia, Bulgaria (2005) P7-01 p 222
13.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović, Stojan Janković, Dušan Jovanović
“Modeling of acid activation on local bentonite”
The Eighth Yugoslav Materials Research Society Conference, YUCOMAT 2006. Herceg
Novi, Book of Abstracts, (2006) p 92
14.
T. Novaković, N. Radić, B. Grbić, P. Stefanov, T. Marinova
“Preparation of ZrO2 and Al2O3 thin-films on stainless steel by spray pyrolysis”
The Eighth Yugoslav Materials Research Society Conference, YUCOMAT 2006. Herceg
Novi, Book of Abstracts, (2006) p 72
15.
N. Radić, B. Grbić, T. Novaković, Ts. Marinova, P. Stefanov, D. Stoychev
“n-Hexane deep oxidation over Pt and Cu-Co oxide catalysts on a thin-film
zirconia/stainless steel supports”
Proceedings of the VIII EUROCAT, Turku/Abo, Finland (2007) (on CD)
16.
S.P. Petrović, Lj.S. Rožić, T.B. Novaković, Z.M. Vuković
18
“The effect of five relevant factors on the chemical composition and textural properties of
the acid-activated smectite”
Proceedings of the VIII EUROCAT, Turku/Abo, Finland (2007) (on CD)
Од избора у звање виши научни сарадник
17.
Zoran Nedić, Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Jasmina Dostanić
„Textural and Morphological properties of heteropoly acid supported on acid-activated
clay“
Micro et Nano Scientiae Mare Magnum, XIV International Clay Conference,
Castellaneta Marina-Italy, Book of Abstracts, Volume II (2009) p. 169
18.
Tatjana Novaković , Ljiljana Rožić, Srđan Petrović
“Statistical design of experiments of β-carotene adsorption on acid-activated smectite
clay”
Micro et Nano Scientiae Mare Magnum, XIV International Clay Conference,
Castellaneta Marina-Italy, Book of Abstracts, Volume II (2009) p. 170
19.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović
„ Modeling and optimization process parameters of smectite clay acid activation by
response surface methodology“
Micro et Nano Scientiae Mare Magnum, XIV International Clay Conference,
Castellaneta Marina-Italy, Book of Abstracts, Volume II (2009) p. 171
20.
Nenad Radić, Boško Grbić, Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Srdjan Petrović,
Vera Dondur, Dimitar Stozchev, Plamen Stefanov
“ Properties of PVA or PEG doped alumina coatings on stainless steel obtained by
spray pyrolysis”
19
TOCAT6/APCAT5, Sixth Tokyo Conference on Advanced Catalytic Science and
Technology & Fifth Asia Pacific Congress on Catalysis, Sapporo, july 2010 Japan
21.
D. Randjelović, T. Novakovic, Lj. Rozic,
"AFM studies of ceramic based adsorbents, catalysts and composites"
2nd Conference of the Serbian Ceramic Society (2CSCS-2013) Book of Abstracts,
Belgrade, Serbia, June 5-7, 2013, pp. 26, ISBN: 978-86-80109-18-3
22.
Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Srđan Petrović
„Pore surface fractal analysis of Mg2+ doped alumina obtained by sol-gel method"
Book of Abstracts of 8th International Conference on the Chemical Societies of the
South-East European Chemical Societies, Beograd, Srbija, 27-29 Jun (2013) p 76.
ISBN 978-86-7132-053-5
23.
Aleksandra Nastasovic, Danijela Randelovic, Tatjana Novakovic, Ljiljana
Rožic, Srdan Petrovic, Zorica Vukovic
„Morphological characterization of polymer-based composite material"
Book of Abstracts of 8th International Conference on the Chemical Societies of the
South-East European Chemical Societies, Beograd, Srbija, 27-29 Jun (2013) p
152.
ISBN 978-86-7132-053-5
24.
Z. Vuković, T. Novaković, A. Nastasović, M. Mitrić, M. Ĉomor, M. MarinovićCincović,
" Structure and morphology of macroporous polymer-based composite material"
The sixth international scientific conference Contemporary Materials 2013, Book of
Abstracts, Banja Luka ,4-6 July , 2013, p 81
20
ISBN
25.
Tatjana Novaković, Aleksandra Nastasović, Zorica Vuković, Mirjana Čomor, M.
Marinović Cincović,
„Textural and thermal properties of macroporous polymer-based composite material“,
The sixth international scientific conference Contemporary Materials 2013, Book of
Abstracts, Banja Luka ,4-6 July , 2013, p 83
ISBN
M 50 ЧАСОПИСИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
M 51 Рад у водећем часопису националног значаја
1.
Slobodan M. Jovanović, Aleksandra Nastasović, Tatjana B. Novaković, Nadežda N.
Jovanović
“Uticaj sastava inertne komponente na parametre porozne strukture GMA-co-EGDMA”
“Hemijska industrija” 53,(11) (1999) 372-376
Kategorija ( hemijsko inženjerstvo)
(Engineering, Chemical)
2.
Slobodan M. Jovanović, Aleksandra Nastasović, Nadežda N. Jovanović, Tatjana B.
Novaković, Zorica M. Vuković and Katarina Jeremić
“Syntesis, properties and application of crosslinked macroporous copolymers based on
methacrylates”
“Hemijska industrija” 54, (11) (2000) 471-479
Kategorija ( hemijsko inženjerstvo)
(Engineering, Chemical)
3.
21
Slobodan M. Jovanović, Aleksandra Nastasović, Nadežda N. Jovanović, Tatjana B.
Novaković
"Uticaj sastava i udela inertne komponente na morfologiju i parametre porozne strukture
makroporoznog kopolimera 4-vinilpiridina i etilenglikoldimetakrilata"
“Hemijska industrija”55, (10) (2001) 493-499
Kategorija ( hemijsko inženjerstvo)
(Engineering, Chemical)
4.
Dušan Jovanović, Branislav Marković, Miroslav Stanković, Ljiljana Rožić, Tatjana
Novaković, Zorica Vuković, Mirjana Anić, Srđan Petrović
"Partial Hydrogenation of Edible Oils-Synthesis and Verification of the Nickel Catalyst"
“Hemijska industrija“56, (4) (2002) 147-156
Kategorija ( hemijsko inženjerstvo)
(Engineering, Chemical)
5.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković,Srđan Petrović,Zorica Vuković, Željko Čupić
“Fractal analysis of physical adsorption on surfaces of acid activated bentonites from
Serbia”
“Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 14 (4) (2008) 227-229
UDC 541.183:517
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
M 52 Рад у часопису националног значаја
1.
Lj.S. Rožić, R.V. Garić-Grulović, Ž.B. Grbavčić i T.B. Novaković
“ Ispitivanje mogućnosti parcijalne dehidratacije trihidrata aluminijum oksida u
reaktoru za pneumatski transport čestica “
22
“ Procesna tehnika “ No 3-4 (1997) 153-157
2.
Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Zorica Vuković, Mirjana Anić, Goran Milosavljević i
Dušan Jovanović
"Optimizacija parametara kiselinske aktivacije bentonitnih glina iz RMU Bogovina"
“Procesna tehnika“ No 1, mart, (2002) 173-175
3. Dušan Jovanović, Tatjana Novaković, Miroslav Stanković, Ljiljana Rožić, Branislav
Marković, Nadežda Jovanović, Zorica Vuković, Mirjana Anić, Srđan Petrović
“The diatomit-type catalyst’s support”
“ Uljarstvo “, 33 (1-2) (2002) 9-14
4.
S. Jovanović, S. Stoimenov, A. Nastasović, T. Novaković, N. Jovanović
“Porosity parameters of Poly(GMA-co-EGDMA) monolith”
“Fiziko-himia polimerov”-Sintez, svoistva i primenenie, 8, (2002) 172-175
5.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Zorica Vuković, Jugoslav Krstić i Dušan Jovanović
“Određivanje afiniteta kiselinski aktiviranog bentonita prema pigmentima sojinog ulja
tokom procesa dekolorizacije”
“Procesna tehnika“ No 1, (2003) 175-177
Од избора у звање виши научни сарадник
6.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srdjan Petrović, Zorica Vuković, Dragomir
Stanisavljev
“Svojstva adsorbensa dobijenog aktivacijom bentonita na konvencionalan način i u
mikrotalasnom polju”
23
“ Tehnika-нови материјали” No 1, (2012) 17-22
ISSN 0040-2176
UDC: 62(062.2) (497.1)
М 60 ЗБОРНИЦИ СКУПОВА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
M 63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
1.
N.N. Jovanović, V.R. Nikolić, T. Novaković i A. Terlecki-Baričević
" Uticaj brze termičke razgradnje gibsita na fraktalnu dimenziju površine produkta"
ETAN-XII Savetovanje o savremenim neorganskim materijalima, Kopaonik, 1992,
Knjiga radova, str. 61
2.
D. Jovanović, A. Žujić, B. Marković, M. Stanković, N. Jovanović, T. Novaković
“Sinteza niklovog hidrogenizacionog katalizatora i provera njegove aktivnosti“
37. Savetovanje : Proizvodnja i prerada uljarica, Budva, 1996,
Knjiga radova str. 169
3.
N.N. Jovanović, T.B. Novaković i Z.M. Vuković
“ Uticaj La2O3 na termičku stabilnost poroznog aluminijum-oksida dobijenog sol-gel
postupkom “
III Savetovanje Društva fizikohemičara Srbije, “ Fizička hemija ‘96 “, Beograd, 1996,
Knjiga radova str.179
4.
T.B. Novaković, Z.M. Vuković i N.N. Jovanović
“Porozna struktura i fraktalna dimenzija površine promotorovanog aluminijum-oksida”
24
Trijada sinteza-struktura-svojstva-osnova tehnologije novih materijala, Beograd,1999,
str.47-49
5.
Goran Milosavljević, Dušan Jovanović, Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Mirjana
Anić, Aleksandra Rosić
“Prikaz postojećeg stanja i perspektiva budućeg razvoja RMU”
IV Naučno-stručni skup “Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina u novim uslovima
privređivanja”, Beograd, Zbornik radova (2001) ctr. 153-158
6.
Lj. Rožić, T. Novaković, A. Terlecki-Baričević, Ž. Grbavčić
“Modelovanje vertikalnog dvofaznog toka gas-sitne čestice i primena modela na
parcijalnu dehidrataciju gibsita”
СБОРНИК, Доклади на Българо-югославски микросимпозијум по хетерогенен
катализ, 29 май-01 юни 2001, София 2001 г., (2001) стр. 94-99
7.
Tatjana Novaković, Mirjana Anić, Ljiljana Rožić, Zorica Vuković, Dušan Jovanović
"Uticaj parametara sinteze sredstva za dekolorizaciju jestivog ulja na stepen
obezbojenja"
43. Savetovanje : Proizvodnja i prerada uljarica, Budva, 2002, Knjiga radova str. 163
8.
Lj. Rožić, Z. Vuković, T. Novaković, D. Jovanović
“Uticaj koncentracije HCl na adsorpciona svojstva aktiviranog bentonita iz RMU
Bogovina”
44. Savetovanje, proizvodnja i prerada uljarica, Budva, Zbornik radova (2003) str. 281285
9.
25
S. Petrović, Lj. Rožić, T. Novaković, D. Jovanović
“Analiza uticaja hemijske aktivacije na teksturalna svojstva zemlje za beljenje”
45. Savetovanje, Proizvodnja i prerada uljarica, perovac na moru, Zbornik radova (2004)
str. 315-321
10.
S. Petrović, Lj. Rožić, T. Novaković, D. Jovanović
“Matematička interpretacija optimalnog faktornog planiranja procesa kiselinske
aktivacije bentonita ”
Simpozijum
Prirodne
mineralane
sirovine
i
mogućnosti
njihove
upotrebe
u
poljloprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji, Beograd, 315 (2006) p 320
ISSN 86-909143-0-7
UDK: 665.33.022.3:553.611.6
Од избора у звање виши научни сарадник
11.
Lj. Rožić, Z. Vuković, T. Novaković, S. Petrović
“Uticaj termičkog tretmana na mikro-strukturu alumina sa dodatkom PEG-a I
La3+dobijene sol-gel postupkom”
VIII simpozijum Savremene tehnologije I privredni razvoj, Leskovac, 19 (2009) 143148
ISSN 0352-6542
M 64 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
1.
B. Grbić, T. Lukin-Novaković i A. Terlecki-Baričević
"Ispitivanje zavisnosti disperznosti platine na Al2O3 nosaču od količine nanete platine i
njenog položaja na nosaču”
XXX Savetovanje hemičara Srbije, izvodi radova, Beograd, januar 1988.god., p 94
26
2.
N.N. Jovanović, T. Novaković, J. Janaćković i A. Terlecki-Baričević
" Svojstva alumine dobivene aktivacijom gibsita u režimu pneumatskog transporta"
XXXIII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 1991., str 160
3.
T. Novaković, N.N. Jovanović i A. Terlecki-Baričević
" Uticaj termičke obrade na svojstva ekstrudata na bazi aktiviranog gibsita "
XXXIV Savetovanje srpskog hemijskog društva, Beograd, 1992, str 141
4.
N.N. Jovanović, B.D. Aleksić, B.Ž. Marković i T.B. Novaković
“Regeneracija aktivne površine deaktiviranog Pt/Al2O3-katalizatora za dehidrogenovanje
parafina “
XXXVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 1995., str 207
5.
N.N. Jovanović, Z.M. Vuković i T.B. Novaković
“ Uticaj dodataka na termičku stabilnost porozne strukture alumine dobijene sol-gel
postupkom “
Teorija i tehnologija sinterovanja, Čačak, 1995, str 29
6.
N.N. Jovanović, Z.M. Savić i T.B. Novaković
“ Uticaj La3+ i Mg2+ na stabilnost porozne strukture alumine dobijene sol-gel
postupkom“
“ Novi materijali ‘95-izazovi sutrašnjice “, Herceg-Novi, 1995., str 28
7.
A. Nastasović, N. Jovanović, T. Novaković, K. Jeremić i S. Jovanović
27
“ Uticaj načina izvođenja kopolimerizacije i sastava inertne komponente na poroznu
strukturu GMA-co-EGDMA “
XII Jugoslovenski simpozijum o hemiji i tehnologiji makromolekula, YU MAKRO ‘96,
Herceg-Novi, 1996., str 196
8.
N.N. Jovanović, T.B. Novaković i Z.M. Vuković
“ Sinterovanje poroznog aluminijum-oksida dobijenog sol-gel postupkom “
Teorija i tehnologija sinterovanja, Čačak, sep. 1997., str 87
9.
T. Novaković, Ž. Grbavčić, Lj. Rožić, N. Jovanović i A. Terlecki-Baričević
“ Uticaj kratkotrajnog termičkog tretmana gibsita na strukturne i fizičko-hemijske
karakteristike dobijenog produkta “
Teorija i tehnologija sinterovanja, Čačak, sep. 1997., str 88
10.
N.N. Jovanović, T.B. Novaković i Z.M. Vuković
“ Uticaj La2O3 i termičke obrade na poroznu strukturu i fraktalnu dimenziju površine
aluminijum-oksida “
II jugoslovenska konferencija o novim materijalima, YUCOMAT ’97, Herceg Novi,
septembar 1997., str 161
11.
T.B. Novaković, Z.M. Vuković i N.N. Jovanović
“Uticaj
termičke
obrade
promotorovanog sa Mg
2+
na
fraktalnu
dimenziju
površine
aluminijum-oksida
jonima“
39. savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 15-17. oktobra 1999.god, str 143
12.
28
Aleksandra B. Nastasović, Tatjana B. Novaković, Nadežda N. Jovanović, Milutin
Govedarica i Slobodan N. Jovanović
“ Sinteza i svojstva makroporoznih kopolimera na bazi 4-vinilpiridina “
39. savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 15-17. oktobra 1999.god, str 202
13.
A. Nastasović, S. Jovanović, D. Đorđević, T.B. Novaković i D. M. Jakovljević
“ Metal-ion uptake characteristics of GMA-Co-EGDMA modified with ethylene diamine“
IV jugoslovenska konferencija o novim materijalima, YUCOMAT, Herceg Novi,
septembar 2001., str 63
14.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Zorica Vuković, Jugoslav Krstić, Dušan Jovanović
“Moć adsorpcije kiselinski aktiviranog bentonita iz RMU Bogovina prema pigmentima
sojinog ulja”
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, Knjiga izvoda radova (2003) str. 223
15.
Dušan Jovanović, Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Jugoslav Krstić
“Energija aktivacije redukcije sistema vodeno staklo-Ni bazni karbonat”
Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, Knjiga izvoda radova (2003) str. 254
16.
Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Srđan Petrović, Zorica Vuković, Željko Čupić and
Dušan Jovanović
“Fraktalna dimenzija površine gline modifikovane hemijskim putem“
XLIV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, Knjiga izvoda radova (2006)
str. 37
17.
Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović, Zorica Vuković and Željko Čupić
29
“Fractal analysis of physical adsorption on surfaces of acid activated bentonites from
Serbia”
Naučno-stručni skup „Čistije tehnologije i novi materijali-put u održivi razvoj“,60 godina
samostalnog Tehnološko-metalurškog fakulteta,27. i 28. novembar 2008. god., Knjiga
izvoda (2008) str. 47
Од избора у звање виши научни сарадник
18.
Lj. Rožić, Z. Vuković, T. Novaković, S. Petrović
“Uticaj termičkog tretmana na mikro-strukturu alumina sa dodatkom PEG-a I
La3+dobijene sol-gel postupkom”
Zbornik izyoda radova VIII simpozijum Savremene tehnologije i privredni razvoj,
Leskovac, 2009., 145
19.
Lj. Rožić, T. Novaković, S. Petrović, Z. Nedić
“Strukturna I teksturalna svojstva bentonita modifikovanog 12-volframfosfornom
kiselinom”
XLVIII Savetovanje Srpskog hemijskog društva (2010) knjiga izvoda, 37
20.
Tatjana Novaković, Ljiljana Rožić, Srdjan Petrović, Zorica Vuković
"Sintering and crystallization of PEG and La (III)-doped mesoporous alumina
obtained by the sol-gel method"
1st Conference of the Serbian Ceramic Society, Beograd (2011) Program and Book
of abstracts, 53
21.
30
Zorica D. Mojović, Srđan P. Petrović, Ljiljana S. Rožić, Tatjana B. Novaković,
Zorica M. Vuković
"Synthesis and characterization of acid activated bentonite with various loading of
H3PW12O40 modified electrode for the detection of nitrite"
XLIX Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Kragujevac (2011) Kratki izvodi
radova, FHO1-0 25
M71 Odbranjena doktorska disertacija
“Adsorpcione karaktertistike aluminijum oksida dobijenog sprej pirolizom”
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, 08. maj 2009.god
M72
Odbranjena magistarska teza
"Uticaj dodataka na svojstva poroznog aluminijumoksida dobijenog sol-gel postupkom"
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju, 01. februar 2002.god
M
Br.bod.
Br.radova
M
M 13
6
1
6
M 21
8
8
64
M 22
5
3
15
M 23
3
16
48
M 24
3
1
3
M 33
1
18
18
M 34
0.5
25
12.5
M 51
2
5
10
M 52
1.5
6
9
M 63
0.5
11
5.5
31
M 64
0.2
21
4.2
M 71
6
1
6
M 72
3
1
3
 M= 204.2
32
Completed Reviewer Assignments for Tatjana Branislav Novaković
Page: 1 of 1 (9 total assignments)
Display
My
Reviewer Manuscript Article Article
Number Number
Type Title
Action
Action Links
View Review CommentsView Decision LetterSimilar Articles in MEDLINESend E-mail
Action Links
View Review CommentsView Decision LetterSimilar Articles in MEDLINESend E-mail
Action Links
Action Links
Action Links
Action Links
10
results per page.
Date
Date
Date
Date
Final
Reviewer Reviewer Review Review
Days Editor's Corr.
Disposition Invited Agreed Due
Submitted Taken Name Author
JCIS-122915
Probing
hysteresis during
sorption of
cyclohexane
Regular
within
Accept
Article
mesoporous
silica using NMR
cryoporometry
and relaxometry
Dec 26
2012
8:54:47
Dec 29
2012
7:48:56
Jan 19 Jan 19
2013
2013
11:59:59 5:45:33
21
Sean
Rigby
JCIS-113165
Molecular
dynamics
simulation of
Regular
TCDD
Accept
Article
adsorption on
organomontmorillonite
Jan 22
Jan 22
2012
2012
12:47:20 8:25:42
Feb 12 Feb 13
2012
2012
11:59:59 9:04:06
22
runliang
zhu, ph.D
JCIS-111346
Adsorption of
phenol from
water by NRegular butylimidazolium
Accept
Article functionalized
strongly basic
anion exchange
resin
May 29 May 30
2011
2011
11:42:32 9:31:59
Jun 20 Jun 20
2011
2011
11:59:59 1:07:50
21
Ji Chen
JCIS-11544
Surface Design
of Alumina
Regular Nanofibres for
Article the Selective
Adsorption of
Pollutants
Accept
Mar 3
2011
4:43:24
Mar 4
2011
9:00:59
Mar 25 Mar 25
2011
2011
11:59:59 9:43:15
21
Ray L.
Frost,
PhD,DSc
2
JCIS-101910
Adsorption of
Hexavalent
Regular Chromium from
Reject
Article Synthetic
Solutions using
Lignin
Aug 24
2010
6:03:42
Aug 25
2010
9:01:13
Sep 15 Sep 15
2010
2010
11:59:59 11:08:59
21
Gavin M.
Walker
1
JCIS-10446
Regular Eco-friendly and
Accept
Article Morphologically
Mar 11
2010
Mar 11
2010
Apr 1
2010
19
Rajendra
Srivastava,
2
2
1
1
Mar 30
2010
My
Reviewer Manuscript Article Article
Number Number
Type Title
Action
Date
Date
Date
Date
Final
Reviewer Reviewer Review Review
Days Editor's Corr.
Disposition Invited Agreed Due
Submitted Taken Name Author
Controlled
Synthesis of
Porous CeO2
Microstructure
and its
Application in
Water
Purification
Action Links
Action Links
Action Links
2
1
2
2:00:25
9:04:02
11:59:59 12:26:13
PhD
JCIS-09367
Synthesis,
characterization,
and adsorption
property of
Regular phenolic
Accept
Article hydroxyl groups
modified hypercross-linked
polymeric
adsorbent
Mar 25
Mar 26
2009
2009
11:02:52 7:56:44
Apr 16 Apr 15
2009
2009
11:59:59 1:00:15
20
jianhan
Huang
JCIS-081040
Surface
morphology and
photocatalytic
Regular activity of TiO2Reject
Article SiO2 oxides
immobilized on
activated carbon
fibers
Jul 2
Jul 3
Jul 24
Jul 22
2008
2008
2008
2008
12:59:23 12:47:34 11:59:59 1:30:49
19
Jian-Wen
Shi
JCIS-07654
Dehydrogenation
of ethylbenzene
to styrene using
Regular
Pt, Mo and PtAccept
Article
Mo catalysts
supported on clay
nanocomposites.
Apr 29
May 3
May 24 May 18
2007
2007
2007
2007
10:25:47 10:12:09 11:59:59 10:12:05
15
Alexander
Morotona,
PhD
You should use the free Adobe Acrobat Reader 6 or later for best PDF Viewing results.
JCIS
<[email protected]>
May 23 (3 days
ago)
to tnovak
Ms. No.: JCIS-14-1288
Title: Photocatalytic degradation of methyl orange by PbXO4 (X=Mo, W)
Corresponding Author: Dr. Yu Zhiyong
Authors: Dong Chaonan ; Qiu Ruiying; Xu Lijin; Zheng Aihua
Dear Dr. Novaković,
Thank you for agreeing to complete this reviewing assignment: we request that you submit your review
within 21 days. If you encounter any problems in submitting your review, please feel free to contact the
journal manager at: [email protected]
With a rejection rate of over 70%, the editors are very grateful for the insights of discriminating reviewers.
Scientific innovation and novelty are primary criteria for publication in the Journal of Colloid and Interface
Science.
To streamline your task, you may choose from two options:
Fast-track review: If in your opinion the submission is deeply flawed [unoriginal; insignificant; illogical; and/or
unclear], then only a single paragraph supporting that opinion is required.
Detailed review: If original results in the manuscript do indeed merit publication, then please proceed with a
more detailed review, as usual.
Primary criteria:
1. Does this manuscript offer original data and innovative insights?
2. Does the subject matter manuscript have wide scientific interest and potential applicability?
3. Have the authors remembered to cite previous seminal papers on the subject?
4. Is the Supplementary Material (Supporting Information) helpful, appropriate and error-free?
Instructions, an Abstract, and other information are given below. We thank you for your time spent on this
matter.
As a reviewer you are entitled to access references, abstracts and full-text articles in Scopus and
ScienceDirect. Your 30-day access can be activated in your "Pending Assignments" page in EES. Abstracts
and full-text can be reached through the hyperlinked references, accessible by following the "View Linked
References" link in the action menu of the manuscript, or via the Scopus search bar in EES.
For further information on how to submit your recommendation and comments,
see: http://help.elsevier.com/app/answers/detail/p/7923/a_id/133
Max Lu, PhD
Co-Editor
Journal of Colloid and Interface Science, Editorial Office
Elsevier
525 B Street, Suite 1800
San Diego, CA 92101-4495
USA
Phone: (619) 699-6397
Fax: (619) 699-6855
E-mail: [email protected]
Self-help site: http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/7923
Please note that, if present, we ask you to include Highlights and the Graphical Abstract in the reviewing
process.
Please note that as a part of the Your Paper Your Way service, we now differentiate the requirements for
new and revised submissions. Authors may submit the manuscript as a single file Word or PDF to be used
in the refereeing process, and the manuscript formatting will only reflect the peer review requirements. To
find out more, please visit the journal's Guide for Authors: <http://www.elsevier.com/journals/journal-ofcolloid-and-interface-science/0021-9797/guide-for-authors>.
Please submit your review online using the Elsevier Editorial System for Journal of Colloid and Interface
Science (you may also retrieve the PDF from this website):
http://ees.elsevier.com/jcis/ , and link here http://ees.elsevier.com/jcis/l.asp?i=198164&l=TC3HPWTQ
If you need to retrieve password details, please go to: http://ees.elsevier.com/JCIS/automail_query.asp
If you find it difficult to judge the quality of illustrations from the PDF, please click on the link at the top of the
figure that will allow you to download the original high-resolution image submitted by the author, if available.
Our goal is to provide as rapid a response as possible to the authors. Therefore, we ask that you kindly
review this manuscript as soon as possible. Should you be unable to review the manuscript by Jun 13
2014 11:59:59:997PM, please notify us immediately.
If you are unable to use the online system, please email your comments to us at : [email protected] Be
sure to include the manuscript number and all other pertinent information for the manuscript. Please contact
us if you have any questions or concerns, or if you have any problems downloading the files.
To assist you in the reviewing process, I am delighted to offer you full access to Scopus* for 30 days. With
Scopus you can search for related articles, references and papers by the same author. You may also use
Scopus for your own purposes at any time during the 30-day period. If you already use Scopus at your
institute, having this 30 day full access means that you will also be able to access Scopus from home.
Using your EES login details, you can access Scopus from either the url below or the Scopus search bar
that will appear at the top of your assignments page in EES
http://scopees.elsevier.com/ees_login.asp?journalacronym=JCIS&[email protected]
s
The 30 day access period will start as soon as you activate your access to Scopus, however you have the
option to save your 30 day access period, but note that it will expire six months after receiving this email.
Elsevier Editorial Office
crncxx AKA,lJ:EMHJA HAYKA
HYMETHOCTH
11000 Beorpan KHe3 Maxaanosa 35
Terr. 381 II 3342-400, «paKc: 381 II 2639-008
E-mail: [email protected]
J-r /~
21.jaHyap 2009.
I1HCTHTyT sa xexrajy, TeXHOJIOrHjy H MeTaJIypmjy
.lJ:p MHJIaH .lJ:a6oBHn, renepamm rnrpexrop
Hseromena 12
11000 Beorpan
IloIIIToBaHH rocnoznme .lJ:a6oBHny,
06aBeIIITaBaMO Bac zta je O,n:JIyKOM I13BpIIIHor ozrfiopa Ilpencezmnurrsa CAHY ca
XIV ceznmne ozt 26. jyna 2008.
rozraae,
npojexar
HaHocTpyKTYPHH TepMOCTa6HJIHH
KaTaJIHTHqKH CHCTeMH ca HHCKHM XH.lJ:p0.lJ:HHaMHqHHM OTnopOM sa
upesmuhanan,e
OTna.lJ:HHX racona yxrsysen y TeMaTcKH nnan capaznse Cpncxe axanexraje nayxa H
yMeTHocTH H Eyrapcxe axaneunje nayxa, H TO xao nozmpojexar y OKBHpy TeMe "CHHTe3a H
KaTaJIHTHqKe ocofiane xereporennx KaTaJIH3aTopa".
HOCHOUH npojexrne capamse cy I1XTM - Llenrap sa KaTaJIH3Y H xeuajcxo
HH)l(eIbepCTBO (PYKOBo,n:HJIau: ztp Henan Panah; capaznnnta: zrp E. Tpfiah, np P. Tapah­
fpyJIOBHn, ztp 3. Apcenajenah, zrp A. TepJIeUKH-EapHqeBHn, Mp lb. PO)l(Hn, Mp T.
HOBaKoBHn, Mp C. Ilerponah, Mp 3. Mojomrh) ca HaIIIe crpaae, H I1HCTHTyT sa onnrry H
neopraacxy xexmjy EAH (PYKOBO.l{HJIau;: ztp .lJ:aHHjeJIa CTOjaHOBa; Capa.l{HHUH: nporp.zrp A.
Hajnenos, rrporp .zrp IlJI. Crerpaaos, npodi.ztp .lJ:. MeXaHJ..IHjeB, zrp f. Aranacoaa, A.
MHXaHJIOBa, f. I1BaHoB H AJI. Ilaaea).
C rrOIIITOBaIbeM,
cPrrcKA AKAAEMI{IA HAyKA
I{
11000
' l;,'
YMETHOCTIII
Eeorpa4, Knee-Muxauaona 35
e*. 263 4-Q55, <b at<c. 2638-7 9 2
nOTIIPEACEZHI/[K
I;nrai I : : [email protected]
$nci r.*ra:
,*''
nlL
OS'O
-2nlt
I6ncr vrry-r z a xev,r jy, rexnozorraj y w lr.er a zry prvjy
V nvnepevrrera y Eeorpa4y
IJenrap sa Karatvrsy rr xeMtrjcKo rrHx(erbepcrBo
Fberourena L2
Eeorpa4
flpe4rvrer: Capa4rca ca EyrapcroM aKa4eMrjorvr nayxa
',,
V ornupy Cnopasyrra o nayrHoj capaAftrr. Cpncre ara4evruje
HayKa rr
)rMerHocrr{ u Eyrapcre ara4euzje HayKa, oa2009. ro4r{He ocrnapyje ce capa4rba Ha
saje4nvrvxorvr npojerry HarrocrpyxrypHlr repMocradl,r.trrar't Karanvrrm'+.Kyr
crrcreMrr ca HrtcKtrM xvrApoAlanaMrrtrnrrM orrropoM 3a upewrnrhaBarbe
oTrra4Hrrx racoBa.
npojexra ca Halrre crpaHe q W:ncrwry'r sa xevrrjy, rexnoaornrjy r,r
qenraP
:Merazryprr,rjy 3a KaTaAvrsy ur xervrrjcxo rrrcKerbepcrno (pyxoBoAv&a\-. Ap
Hena4 Pa4wh), a ca 6yrapcKe crpaHe Wncrwryr sa orrury rr HeopraHcxy xervrnjy EAH
Hocr'ror1r,r
(pyrono4n
Crojauona).
/auuje,aa
^a\i
Kpajeu 2011. ro4tnHe, capa4rba na upojeKry npo4y)Kena je 4o xpaja
ro4rrHe
Ap
20L3.
Др Татјана Б. Новаков
вић
Унив
верзитет у Београду, ИХТМ
Библиографија цитираних радова
из базe података Science Citation Index од 1992-1995.
19
и Web of Science 1996-2014. године
20. мај 2014.
укупно цитата: 156
WEB OF SCIENCE, 1996 – 2014.
Nastasovic A, 2004, REACT FUNCT POLYM, V58, P139, DOI
10.1016/j.reactfunctpolym.2003.11.015
Record 1 of 56
butyl Acrylate, Glycidyl Methacrylate and Tetrahydrofurfuryl Acrylate:
Title: New Terpolymers from n-butyl
Synthesis, Characterisation and Estimation of Reactivity Ratios
Author(s): Azzahari, AD (Azzahari, Ahmad Danial); Yahya, R (Yahya, Rosiyah); Ahmad, MR (Ahmad,
Mohd Rais); Zubir, MB (Zubir, Mohamad Bakri)
Source: FIBERS AND POLYMERS Volume: 15 Issue: 3 Pages: 437-445
437 45 DOI: 10.1007/s12221-01410.1007/s12221
0437-zz Published: MAR 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 56
Title: Preparation and characterization of an IPN type chelating resin containing amino and carboxyl
groups for removal of Cu(II) from aqueous solutions
Author(s): Emik, S (Emik, Serkan)
Source: REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Volume: 75 Pages: 63-74
63 74 DOI:
10.1016/j.reactfunctpolym.2013.12.006 Published: FEB 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 56
Title: Preparation and characterization of glycidyl methacrylate grafted 4-amino
4 amino-1,2,4-triazole modified
nonwoven fiber adsorbent for environmental
nvironmental application
Author(s): Kavakli, C (Kavakli, Cengiz); Kavakli, PA (Kavakli, Pinar Akkas); Guven, O (Guven, Olgun)
Source: RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY Volume: 94 Pages: 111-114
111
DOI:
10.1016/j.radphyschem.2013.07.018 Published: JAN 2014
Conference Title: 10th Meeting of the Ionizing Radiation and Polymers (IRAP)
Conference Date: OCT 14-19,
19, 2012
Conference Location: Krakow, POLAND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 56
Title: Adsorption of azo dyes on polymer materials
Author(s): Panic, VV (Panic, Vesna V.); Seslija, SI (Seslija, Sanja I.); Nesic, AR (Nesic, Aleksandra
R.); Velickovic, SJ (Velickovic, Sava J.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 67 Issue:
I
6 Pages: 881-900
900 DOI:
10.2298/HEMIND121203020P Published: NOV-DEC
NOV
2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 5 of 56
Title: Surface Modification of Hydrophobic Resin
Resin with Tricaprylmethylammonium Chloride for the
Removal of Trace Hexavalent Chromium
Author(s): Chen, JH (Chen, Jyh-Herng);
Jyh
Hsu, KC (Hsu, Kai-Chung);
Chung); Chang, YM (Chang, Yu-Min)
Yu
Source: INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH Volume:
Volume 52 Issue: 33 Pages:
11685-11694
11694 DOI: 10.1021/ie401233r Published: AUG 21 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 56
Title: Preparation of poly(GMA-co
co-PEGDA) microbeads
icrobeads modified with iminodiacetic acid and their
indium adsorption properties
Author(s): Hwang, CW (Hwang, Chi Won); Kwak, NS (Kwak, Noh-Seok);
Noh Seok); Hwang, TS (Hwang, Taek
Sung)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 226 Pages: 79-86
79 86 DOI:
10.1016/j.cej.2013.04.041
.cej.2013.04.041 Published: JUN 15 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 56
Title: Development and evaluation of microfluidic device for the determination of organophosphorus
org
pesticide incorporating monolith based immobilized AChE with spectrophotometric detection
Author(s): Rattanakit, P (Rattanakit, Parawee); Greenway, GM (Greenway, Gillian M.); Liawruangrath,
S (Liawruangrath, Saisunee)
URNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY Volume:
Source: INTERNATIONAL JOURNAL
93 Issue: 7 Pages: 739-754
754 DOI: 10.1080/03067319.2012.755620 Published: JUN 1 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 56
Title: Textural properties of poly(glycidyl methacrylate): acid-modified
acid modified bentonite nanocomposites
Author(s): Zunic, M (Zunic, M.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Nastasovic, A
(Nastasovic, A.); Vukovic, Z (Vukovic, Z.); Loncarevic,
Loncarevic, D (Loncarevic, D.); Vukovic, I (Vukovic, I.);
Loos, K (Loos, K.); ten Brinke, G (ten Brinke, G.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: POLYMER BULLETIN Volume: 70 Issue: 6 Pages: 1805-1818
1805 1818 DOI: 10.1007/s00289-01310.1007/s00289
0924-1 Published: JUN 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 9 of 56
Title: Synthesis and application of modified poly (styrene-alt-maleic
(styrene
maleic anhydride) networks as a nano
chelating resin for uptake off heavy metal ions
Author(s): Hasanzadeh, R (Hasanzadeh, Reza); Moghadam, PN (Moghadam, Peyman Najafi);
Samadi, N (Samadi, Naser)
Source: POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES Volume: 24 Issue: 1 Pages: 34-41
34
DOI:
10.1002/pat.3046 Published: JAN 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 10 of 56
Title: Synthesis and Characterization of New Copolymers from Glycidyl Methacrylate and
Tetrahydrofurfuryl Acrylate: Determination
Determinatio of Reactivity Ratios
Author(s): Azzahari, AD (Azzahari, Ahmad Danial); Yahya, R (Yahya, Rosiyah); Hassan, A (Hassan,
Aziz); Sheikh, MRK (Sheikh, Md. Rezaul Karim)
Source: FIBERS AND POLYMERS Volume: 13 Issue: 5 Pages: 555-563
555 563 DOI: 10.1007/s12221-01210.1007/s12221
0555-4
4 Published: MAY 30 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 11 of 56
Title: Polyamine functionalized glycidyl methacrylate terpolymers as scavengers for metal ions uptake
from organic solutions
Author(s): Bukowska, A (Bukowska, Agnieszka); Bukowski, W (Bukowski, Wiktor)
Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 124 Issue: 2 Pages: 904-914
904
DOI:
10.1002/app.35123 Published: APR 15 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 12 of 56
Title: An ion-imprinted
imprinted polymer for the selective extraction of mercury(II) ions in aqueous media
Author(s): Batlokwa, BS (Batlokwa, Bareki S.);
S.); Chimuka, L (Chimuka, Luke); Tshentu, Z (Tshentu,
Zenixole); Cukrowska, E (Cukrowska, Ewa); Torto, N (Torto, Nelson)
Source: WATER SA Volume: 38 Issue: 2 Pages: 255-260
255 260 DOI: 10.4314/wsa.v38i2.11 Published:
APR 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 13 of 56
Title: Equilibrium and kinetics study on hexavalent chromium adsorption onto diethylene triamine
grafted glycidyl methacrylate based copolymers
Author(s): Maksin,
n, DD (Maksin, Danijela D.); Nastasovic, AB (Nastasovic, Aleksandra B.); MilutinovicMilutinovic
Nikolic, AD (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, Aleksandra D.); Surucic, LT (Surucic, Ljiljana T.); Sandic, ZP (Sandic,
Zvjezdana P.); Hercigonja, RV (Hercigonja, Radmila V.); Onjia, AE (Onjia, Antonije E.)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 209 Pages: 99-110
99
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2011.12.079 Published: MAR 30 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 14 of 56
Title: Synthesis and adsorption properties of polymeric and polymer-based
polymer based hybrid adsorbent for
hexavalent chromium removal
Author(s): Duranoglu, D (Duranoglu, Dilek); Kaya, IGB (Kaya, Ismet Gul Buyruklardan); Beker, U
(Beker, Ulker);; Senkal, BF (Senkal, Bahire Filiz)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 181 Pages: 103-112
103 112 DOI:
10.1016/j.cej.2011.11.028 Published: FEB 1 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 15 of 56
Title: Adsorptive Removal of Technetium-99
Technetium
Using Macroporous Poly(GMA--co-EGDMA) Modified with
Diethylene Triamine
Author(s): Hercigonja, RV (Hercigonja, Radmila V.); Maksin, DD (Maksin, Danijela D.); Nastasovic, AB
(Nastasovic,
ic, Aleksandra B.); Trifunovic, SS (Trifunovic, Snezana S.); Glodic, PB (Glodic, Pavle B.);
Onjia, AE (Onjia, Antonije E.)
Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 123 Issue: 2 Pages: 1273-1282
1273
DOI: 10.1002/app.34693 Published: JAN 15 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 16 of 56
Title: Preparation and Characterization of Polyester-Glycidyl
Polyester Glycidyl Methacrylate PolyHIPE Monoliths to Use
in Heavy Metal Removal
Author(s):
thor(s): Mert, EH (Mert, E. Hilal); Kaya, MA (Kaya, Mehmet Arif); Yildirim, H (Yildirim, Huseyin)
Source: DESIGNED MONOMERS AND POLYMERS Volume: 15 Issue: 2 Pages: 113-126
113
DOI:
10.1163/156855511X615001 Published: 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 17 of 56
Title: Removal of Chromium(III) Using Synthetic Polymers, Copolymers and their Sulfonated
Derivatives as Adsorbents
Author(s): Kanwal, F (Kanwal, Farah); Imran, M (Imran, Muhammad); Mitu, L (Mitu, Liviu); Rashid, Z
(Rashid, Zeeshan); Razzaq, H (Razzaq, Huma); Qurat-Ul-Ain
Qurat
(Qurat-Ul-Ain)
Ain)
Source: E-JOURNAL
JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 2 Pages: 621-630
621 630 Published: 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 18 of 56
Title: Efficient removal of heavy metal ions from aqueous solution using salicylic acid type chelate
adsorbent
Author(s): An, FQ (An, Fuqiang); Gao, BJ (Gao, Baojiao);
Baojiao); Dai, X (Dai, Xin); Wang, M (Wang, Min);
Wang, XH (Wang, Xiaohua)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 192 Issue: 3 Pages: 956-962
956
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2011.05.050 Published: SEP 15 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 19 of 56
Title: Adsorptive features of poly(glycidyl methacrylate-co-hydroxyethyl
methacrylate
hydroxyethyl methacrylate): effect of
porogen formulation on heavy metal ion adsorption
Author(s): Trakulsujaritchok,
chok, T (Trakulsujaritchok, T.); Noiphom, N (Noiphom, N.); Tangtreamjitmun, N
(Tangtreamjitmun, N.); Saeeng, R (Saeeng, R.)
Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 46 Issue: 16 Pages: 5350-5362
5350
DOI:
10.1007/s10853-011-5473-0
0 Published: AUG 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 20 of 56
Title: Poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene
methacrylate
ethylene glycol dimethacrylate)/clay composites
Author(s): Marinovic, S (Marinovic, S.); Vukovic, Z (Vukovic, Z.); Nastasovic, A (Nastasovic, A.);
Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A (Milutinovic-Nikolic,
(Milutinovic
A.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Volume: 128 Issue: 1-2
1 2 Pages: 291-297
291
DOI:
10.1016/j.matchemphys.2011.03.01 Published: JUL 15 2011
10.1016/j.matchemphys.2011.03.018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 21 of 56
Title: Sorption of Textile Dye from Aqueous Solution by Macroporous Amino-Functionalized
Amino
Copolymer
Author(s): Sandic, ZP (Sandic, Zvjezdana P.); Nastasovic, AB (Nastasovic, Aleksandra B.); JovicJovic
Jovicic, NP (Jovic-Jovicic,
Jovicic, Natasa P.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
AD (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, Aleksandra D.);
Jovanovic, DM (Jovanovic, Dusan M.)
Source: JOURNAL OF APPLIED
LIED POLYMER SCIENCE Volume: 121 Issue: 1 Pages: 234-242
234
DOI:
10.1002/app.33537 Published: JUL 5 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 22 of 56
Title: Synthesis and
nd Characterization of Ammonium Functionalized Porous Poly(glycidyl methacrylatemethacrylate
co-ethylene
ethylene dimethacrylate) Monoliths for Microscale Analysis and Its Application to DNA Purification
Author(s): Bruchet, A (Bruchet, A.); Dugas, V (Dugas, V.); Laszak, I (Laszak,
(Laszak, I.); Mariet, C (Mariet, C.);
Goutelard, F (Goutelard, F.); Randon, J (Randon, J.)
Source: JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY Volume: 7 Issue: 3 Pages: 415-425
415
DOI: 10.1166/jbn.2011.1291 Published: JUN 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 23 of 56
Title: Kinetic modeling of the peroxide cross-linking
cross linking of polymer/monomer blends: From a theoretical
model framework to its application
ication for a complex polymer/monomer dispersion system
Author(s): Likozar, B (Likozar, Blaz)
Source: REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Volume: 71 Issue: 1 Pages: 11-22
11
DOI:
10.1016/j.reactfunctpolym.2010.11.004 Published: JAN 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 24 of 56
Title: Synthesis and Characterization of Sulfonylamberlite-XAD-16-Based
Sulfonylamberlite
Based Chelating Resins:
Complexation and Application for the Selective Removal of Some Heavy Metals
Author(s): Elassar, AZA (Elassar, Abdel-Zaher
Abdel
A.); El-Dissouky, A (El-Dissouky,
Dissouky, Ali); Jeragh, B
(Jeragh, Bakir); Bu-olian,
olian, AH (Bu-olian,
(Bu
Abdel Hady); Rizk, S (Rizk, Sayed)
Source: JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA Volume: 55 Issue:
Iss
11 Pages: 48304839 DOI: 10.1021/je100424y Published: NOV 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 25 of 56
Title: Catalytic Activity of Schiff Base Cobalt(III) Complexes
Complexes Immobilized on Terpolymers of Glycidyl
Methacrylate in the Addition of Carboxylic Acids to Terminal Epoxides
Author(s): Bukowska, A (Bukowska, Agnieszka); Bukowski, W (Bukowski, Wiktor); Noworol, J
(Noworol, Jaroslaw)
Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER
POLYMER SCIENCE Volume: 117 Issue: 2 Pages: 655-663
655
DOI:
10.1002/app.31341 Published: JUL 15 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 26 of 56
Title: SORPTION OF ALDEHYDES
DES ON METHACRYLATE-STYRENE
METHACRYLATE STYRENE GELS WITH PRIMARY AMINE
FUNCTIONAL GROUPS
Author(s): Bukowska, A (Bukowska, Agnieszka); Bukowski, W (Bukowski, Wiktor); Machowski, D
(Machowski, Damian)
Source: POLIMERY Volume: 55 Issue: 7-8
7 Pages: 529-538
538 Published: JUL-AUG
JUL
2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 27 of 56
Title: Preparation and Use of Amine-Functionalized
Amine
Glycidyl Methacrylate-g--Poly(ethylene
terephthalate) Fibers for Removal
oval of Chromium(VI) from Aqueous Solution
Author(s): Arslan, M (Arslan, Metin)
Source: FIBERS AND POLYMERS Volume: 11 Issue: 3 Pages: 325-330
325 330 DOI: 10.1007/s12221-01010.1007/s12221
0325-0 Published: JUN 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 28 of 56
Title: Preparation and Metal Sorption Properties of GMA-MMA-DVB
GMA
DVB Microspheres Functionalized with
2-Aminothiazole
Author(s): Berber, H (Berber, Hale); Alpdoan, G (Alpdoan, Guzin); Asci,
Asci, B (Asci, Burge); Yildirim, H
(Yildirim, Huseyin); Sungur, S (Sungur, Sidika)
Source: ANALYTICAL LETTERS Volume: 43 Issue: 15 Pages: 2331-2339
2331 2339 Article Number: DOI:
10.1080/00032711003725557 Published: 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 29 of 56
Title: Sorption of Pb(II), Cd(II) and Zn(II) by iminodiacetate chelating resins in non-competitive
non
and
competitive conditions
Author(s):
uthor(s): Dinu, MV (Dinu, Maria Valentina); Dragan, ES (Dragan, Ecaterina Stela); Trochimczuk, AW
(Trochimczuk, Andrzej W.)
Source: DESALINATION Volume: 249 Issue: 1 Pages: 374-379
374 379 DOI: 10.1016/j.desal.2009.03.016
Published: NOV 30 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 30 of 56
Title: Kinetics of hexavalent chromium sorption on amino-functionalized
amino functionalized macroporous glycidyl
methacrylate copolymer
Author(s): Nastasovic, A (Nastasovic, A.); Sandic, Z (Sandic, Z.); Surucic, L (Surucic, Lj.); Maksin, D
(Maksin, D.); Jakovljevic, D (Jakovljevic, D.); Onjia, A (Onjia, A.)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 171 Issue: 1-3
1 3 Pages: 153-159
153
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2009.05.116
09.05.116 Published: NOV 15 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 31 of 56
Title: Synthesis of clay-based
based superabsorbent composite and its sorption capability
Author(s):
s): Bulut, Y (Bulut, Yasemin); Akcay, G (Akcay, Guelten); Elma, D (Elma, Duygu); Serhatli, IE
(Serhatli, I. Ersin)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 171 Issue: 1-3
1 3 Pages: 717-723
717
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2009.06.067 Published: NOV 15 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 32 of 56
Title: Development of polymeric and polymer-based
polymer based hybrid adsorbents for pollutants removal from
waters
Author(s): Pan, BJ (Pan,, Bingjun); Pan, BC (Pan, Bingcai); Zhang, WM (Zhang, Weiming); Lv, L (Lv,
Lu); Zhang, QX (Zhang, Quanxing); Zheng, SR (Zheng, Shourong)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 151 Issue: 1-3
1 3 Pages: 19-29
19
DOI:
10.1016/j.cej.2009.02.036 Published: AUG 15 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 33 of 56
Title: FUNCTIONALIZED MACROPOROUS COPOLYMER OF GLYCIDYL METHACRYLATE: THE
TYPE OF LIGAND AND POROSITY PARAMETERS INFLUENCE ON Cu(II) ION SORPTION FROM
AQUEOUS SOLUTIONS
Author(s): Sandic, ZP (Sandic, Zvjezdana P.); Nastasovic, AB (Nastasovic, Aleksandra B.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 63 Issue: 3 Pages: 269-273
269 273 DOI:
10.2298/HEMIND0903269S Published: MAY-JUN
MAY
2009
Conference Title: 7th Seminar of Young Researchers
Conference Date: DEC 22-24,
24, 2008
Conference Location: Belgrade, SERBIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 34 of 56
Title: The preparation and characterization of poly(acrylic acid-co-methacrylamide)
acid
methacrylamide) gel and its use in
the non-competitive
competitive heavy metal removal
Author(s): Cavus, S (Cavus, Selva); Gurdag, G (Gurdag, Gulten); Sozgen, K (Sozgen, Kevser);
Gurkaynak, MA (Gurkaynak, M. Ali)
Source: POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES Volume: 20 Issue: 3 Pages: 165-172
165
DOI: 10.1002/pat.1248 Published: MAR 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 35 of 56
Title: Synthesis of polyacrylate/polyethylene glycol interpenetrating network hydrogel and its sorption
of heavy-metal ions
Author(s): Tang, QW (Tang, Qunwei); Sun, XM (Sun, Xiaoming); Li, QH (Li, Qinghua); Wu, JH (Wu,
Jihuai); Lin, JM (Lin, Jianming)
Source: SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS Volume: 10 Issue: 1 Article
Number: 015002 DOI: 10.1088/1468-6996/10/1/015002
10.1088/1468 6996/10/1/015002 Published: MAR 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 36 of 56
Title: Synthesis of polyacrylate/polyethylene glycol interpenetrating network hydrogel and its sorption
for Fe3+ ion
Author(s): Tang, QW (Tang, Qunwei); Sun, XM (Sun, Xiaoming); Li, QH (Li, Qinghua); Lin, JM (Lin,
(
Jianming); Wu, JH (Wu, Jihuai)
Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 44 Issue: 3 Pages: 726-733
726
DOI:
10.1007/s10853-008-3173-1
1 Published: FEB 2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 37 of 56
Title: Metal ions adsorption from ethanol solutions on ethylenediamine-modi
ethylenediamine modi fled
poly(dimethylsiloxane) elastomeric network
Author(s): Pissetti, FL (Pissetti, Fabio L.); Yoshida, IVR (Yoshida, Inez V. R.); Gushikem, Y
(Gushikem, Yoshitaka); Kholin, YV (Kholin, Yuriy V.)
Source: COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL
A PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
Volume: 328 Issue: 1-3
3 Pages: 21-27
21 27 DOI: 10.1016/j.colsurfa.2008.06.016 Published: OCT 1 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 38 of 56
Title: Heavy metals adsorption on some iminodiacetate chelating resins as a function of the adsorption
parameters
Author(s): Dinu, MV (Dinu, Maria Valentina);
Valentina); Dragan, ES (Dragan, Ecaterina Stela)
Source: REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Volume: 68 Issue: 9 Pages: 1346-1354
1346
DOI:
10.1016/j.reactfunctpolym.2008.06.011 Published: SEP 2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 39 of 56
Title: Synthesis of magnetic chelating resins functionalized with tetraethylenepentamine for adsorption
of molybdate anions from aqueous solutions
Author(s): Atia, AA (Atia, Asem A.); Donia, AM (Donia,
(Donia, Ahmed M.); Awed, HA (Awed, Haytham A.)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 155 Issue: 1-2
1 2 Pages: 100-108
100
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2007.11.035 Published: JUN 30 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 40 of 56
Title: Determination of glass temperature of polymers by inverse gas chromatography
Author(s): Nastasovic, AB (Nastasovic, Aleksandra
Aleksandra B.); Onjia, AE (Onjia, Antonije E.)
Source: JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Volume: 1195 Issue: 1-2
1 2 Pages: 1-15
1
DOI:
10.1016/j.chroma.2008.05.009 Published: JUN 27 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 41 of 56
Title: Recovery of Cu(II) and Cd(II) by a chelating resin containing aspartate groups
Author(s): Chen, CY (Chen, Chuh-Yean);
Chuh
Lin, MS (Lin, Mao-Syong);
Syong); Hsu, KR (Hsu, Kun-Rong)
Kun
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 152 Issue: 3 Pages: 986-993
986
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2007.07.074 Published: APR 15 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 42 of 56
diethylenetriamine functionalized adsorbent:
Title: Selective removal of copper and lead ions by diethylenetriamine-functionalized
Behaviors and mechanisms
Author(s): Liu, CK (Liu, Changkun); Bai, RB (Bai, Renbi); Ly, QS (Ly, Quan San)
Source: WATER RESEARCH Volume: 42 Issue: 6-7
6 Pages: 1511-1522
1522 DOI:
10.1016/j.watres.2007.10.031 Published: MAR 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 43 of 56
Title: Application of inverse gas chromatography for polymer characterization
characterization
Author(s): Nastasovic, AB (Nastasovic, Aleksandra B.); Onjia, AE (Onjia, Antonije E.); Milonjic, SK
(Milonjic, Slobodan K.); Jovanovic, SM (Jovanovic, Slobodan M.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 61 Issue: 6 Pages: 342-349
342 349 Published: NOV-DEC
NOV
2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 44 of 56
Title: Poly(N-vinylcaprolactam-co
co-glycidyI
glycidyI methacrylate) aqueous microgels labeled with fluorescent
LaF3 : Eu nanoparticles
Author(s): Hantzschel, N (Haentzschel, Nadine); Zhang, FB (Zhang, Fenbao); Eckert, F (Eckert,
Franziska); Pich, A (Pich, Andrij); Winnik, MA (Winnik, Mitchell A.)
Source: LANGMUIR Volume: 23 Issue: 21 Pages: 10793-10800
10793 10800 DOI: 10.1021/1a701691g
Published: OCT 9 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 45 of 56
Title: Multistep synthesis on SU-8:
SU Combining microfabrication and solid-phase
phase chemistry on a single
material
Author(s): Cavalli, G (Cavalli, Gabriel); Banu, S (Banu, Shahanara); Ranasinghe, RT (Ranasinghe,
Rohan T.); Broder, GR (Broder, Graham R.); Martins, HFP (Martins, Hugo F. P.); Neylon, C (Neylon,
Cameron); Morgan, H (Morgan, Hywel); Bradley, M (Bradley, Mark); Roach, PL (Roach, Peter L.)
Source: JOURNAL OF COMBINATORIAL CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 3 Pages: 462-472
462
DOI:
10.1021/cc060079p Published: MAY-JUN
MAY
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 46 of 56
Title: Surface modification of macroporous glycidyl methacrylate based copolymers for selective
sorption of heavy metals
Author(s): Malovic, L (Malovic, Ljiljana); Nastasovic, A (Nastasovic, Aleksandra); Sandic, Z (Sandic,
(Sa
Zvjezdana); Markovic, J (Markovic, Jelena); Dordevic, D (Dordevic, Dragana); Vukovic, Z (Vukovic,
Zorica)
Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 42 Issue: 10 Pages: 3326-3337
3326
DOI:
10.1007/s10853-006-0958-yy Published: MAY 2007
Conference Title: Workshop on Size-dependent
Size dependent Effects in Materials for Environmental Protection and
Energy Application
27, 2006
Conference Date: MAY 25-27,
Conference Location: Varna, BULGARIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 47 of 56
Title: Removal of Ni2+ ions from aqueous solution by sorption into poly(acrylamide-co-sodium
poly(acrylamide
acrylate) hydrogels
Author(s): Bajpai, SK (Bajpai, S. K.); Johnson, S (Johnson, Susamma)
Source: JOURNAL OF MACROMOLECULAR
MACRO
SCIENCE PART A-PURE
PURE AND APPLIED CHEMISTRY
Volume: 44 Issue: 3 Pages: 285-290
285 290 DOI: 10.1080/10601320601077328 Published: MAR 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 48 of 56
Title: Effect of chain length of aliphatic amines immobilized on a magnetic glycidyl methacrylate resin
towards the uptake behavior of Hg(II) from aqueous solutions
Author(s): Atia, AA (Atia, Asem A.); Donia, AM (Donia, Ahmed M.); El-Enein,
El
n, SA (El-Enein,
(El
Saeda A.);
Yousif, AM (Yousif, Ahmed M.)
Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 42 Issue: 2 Pages: 403-420
403
DOI:
10.1080/01496390601069978 Published: 2007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 49 of 56
anions from aqueous solution by sorption into poly(acrylamide-co-maleic
poly(acrylamide
Title: Removal of Cr(VI) oxy-anions
acid) hydrogels
Author(s): Bajpai, SK (Bajpai, S. K.); Johnson, S (Johnson, Susamma)
Source: SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 42 Issue: 5 Pages: 1049-1064
1049
DOI: 10.1080/01496390601120623 Published: 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 50 of 56
Title: Diethylenetriamine-grafted
grafted poly(glycidyl methacrylate) adsorbent for effective copper ion
adsorption
Author(s): Liu, C (Liu, Changkun); Bai, R (Bai, Renbi); Hong, L (Hong, Liang)
Source: JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume:
Volume: 303 Issue: 1 Pages: 99-108
99
DOI: 10.1016/j.jcis.2006.07.057 Published: NOV 1 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 51 of 56
Title: Polymer supported copper sulphate
sulphate promoted aminolysis of epoxides with aromatic amines
Author(s): Yarapathy, VR (Yarapathy, Venkat Reddy); Mekala, S (Mekala, Saraswathy); Rao, BV
(Rao, B. Venkateswara); Tammishetti, S (Tammishetti, Shekharam)
Source: CATALYSIS COMMUNICATIONS Volume: 7 Issue: 7 Pages: 466-471
466
DOI:
10.1016/j.catcom.2006.01.005 Published: JUL 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 52 of 56
Title: Investigation of water uptake behavior
behavior and mechanical properties of superporous hydrogels
Author(s): Bajpai, SK (Bajpai, SK); Bajpai, M (Bajpai, M); Sharma, L (Sharma, L)
Source: JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE-PURE
SCIENCE PURE AND APPLIED CHEMISTRY
Volume: A43 Issue: 3 Pages: 507-524
507
DOI: 10.1080/10601320600575249
/10601320600575249 Published: MAR 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 53 of 56
Title: Characterization of glycidyl methacrylate based copolymers by inverse gas chromatography
chro
under finite surface coverage
Author(s): Nastasovic, AB (Nastasovic, AB); Onjia, AE (Onjia, AE); Milonjic, SK (Milonjic, SK);
Vukovic, ZM (Vukovic, ZM); Jovanovic, SM (Jovanovic, SM)
Source: MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING Volume: 290 Issue: 9 Pages:
884-890
890 DOI: 10.1002/mame.200500137 Published: SEP 16 2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 54 of 56
Title: Determination of thermodynamic properties
properties of macroporous glycidyl methacrylate-based
methacrylate
copolymers by inverse gas chromatography
Author(s): Nastasovic, AB (Nastasovic, AB); Onjia, AE (Onjia, AE); Milonjic, SK (Milonjic, SK);
Jovanovic, SM (Jovanovic, SM)
Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER
B OLYMER PHYSICS Volume: 43 Issue: 18
Pages: 2524-2533
2533 DOI: 10.1002/polb.20538 Published: SEP 15 2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 55 of 56
Title: Synthesis and characterization of micron-sized
micron sized monodisperse superparamagnetic polymer
particles with amino groups
Author(s): Ma, ZY (Ma, ZY); Guan, YP (Guan, YP); Liu, HZ (Liu, HZ)
Source: JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER
A POLYMER CHEMISTRY Volume: 43 Issue:
15 Pages: 3433-3439
3439 DOI: 10.1002/pola.20803 Published: AUG 1 2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 56 of 56
Title: Superabsorbent hydrogels for removal of divalent toxic ions.
ions. Part I: Synthesis and swelling
characterization
Author(s): Bajpai, SK (Bajpai, SK); Johnson, S (Johnson, S)
Source: REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS Volume: 62 Issue: 3 Pages: 271-283
271
DOI:
10.1016/j.reactunctpolym.2005.01.002 Published: 2005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozic LS, 2006, CHEM ENG J, V120, P55, DOI 10.1016/j.cej.2006.03.027
Roi L. S., 2006, CHEM ENG J, V120, P55
Record 1 of 8
Title: Effect of the Morphology of Sulfo Cation Exchangers on their Catalytic Properties in the
Preparation of Ethyl tert-Butyl
Butyl Ether
Author(s): Serebrii, TG (Serebrii, T. G.); Vlasenko, NV (Vlasenko, N. V.); Kochkin, YN (Kochkin, Yu
N.); Strizhak, PE (Strizhak, P. E.)
Source:
rce: THEORETICAL AND EXPERIMENTAL CHEMISTRY Volume: 49 Issue: 6 Pages: 376-380
376
DOI: 10.1007/s11237-014-9338
9338-x Published: JAN 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 8
Title: Structure and catalytic soot combustion of perovskite La-Mn-O
La
O hollow microfibers via gelgel
precursor transformation process
Author(s): Meng, XX (Meng, Xiaoxiao); He, FL (He, Fenglin); Shen, JY (Shen, Jiangying); Shen, XQ
(Shen, Xiangqian)
Edited
ed by: Zhao LC; Wang H; Xiao CF
Source: MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY II, PTS 1-4
1 4 Book Series: Advanced Materials
Research Volume: 538-541
541 Pages: 2289-2292
2289 2292 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.538-541.2289
10.4028/www.scientific.net/AMR.538
Published: 2012
Conference Title: 2nd International
rnational Conference on Advanced Engineering Materials and Technology
(AEMT)
Conference Date: JUL 06-08,
08, 2012
Conference Location: Zhuhai, PEOPLES R CHINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 3 of 8
Title: Kinetics of the Bray-Liebhafsky
Liebhafsky Oscillatory Reaction Perturbed by Polymer Supported Cobalt
Catalyst
Author(s): Maksimovic, JP (Maksimovic, J. P.); Cupic, ZD (Cupic, Z. D.); Loncarevic, D (Loncarevic,
D.); Pejic, N (Pejic, N.);
.); Vasiljevic-Radovic,
Vasiljevic
D (Vasiljevic-Radovic,
Radovic, D.); Anic, S (Anic, S.)
Source: SCIENCE OF SINTERING Volume: 43 Issue: 1 Pages: 55-62
55 62 DOI:
10.2298/SOS1101055M Published: JAN-APR
JAN
2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 8
Title: Porosity and fractality of yttria stabilized zirconia nanopowders obtained by microwave assisted
synthesis and calcined at different temperature
Author(s): Gurnyk, TM (Gurnyk, T. M.); Trypolskyi,
Trypolskyi, AI (Trypolskyi, A. I.); Ivashchenko, TS
(Ivashchenko, T. S.); Strizhak, PE (Strizhak, P. E.)
Source: JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE
CRYSTALLINE SOLIDS Volume: 356 Issue: 18-19
18
Pages: 941-944
DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2009.11.034 Published: APR 15 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 8
Title: NON-LINEAR
LINEAR DYNAMICS IN APPLIED PHYSICOCHEMICAL PROCESSES
Author(s): Cupic, ZD (Cupic, Zeljko D.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA
JA Volume: 63 Issue: 5 Pages: 445-454
445 454 DOI:
10.2298/HEMIND0905445C Published: OCT-NOV
OCT
2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 8
Title: Preparation and characterization
characterization of biomorphic silicon carbide from durra
Author(s): Wang, Q (Wang Qing); Wang, DH (Wang Dong-Hua);
Dong Hua); Jin, GQ (Jin Guo-Qiang);
Guo
Guo, XY
(Guo Xiang-Yun)
Source: JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS Volume: 23 Issue: 3 Pages: 602-606
602
Published:
MAY 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 8
Title: Biomorphic porous silicon carbide prepared from carbonized millet
Author(s): Wang, Q (Wang, Qing); Jin, GQ (Jin, Guo-Qiang);
Guo
); Wang, DH (Wang, Dong-Hua);
Dong
Guo, XY
(Guo, Xiang-Yun)
Source: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL
A STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES
MICROSTRUCTURE AND PROCESSING Volume: 459 Issue: 1-2
1 2 Pages: 1-6
1 DOI:
10.1016/j.msea.2007.02.063 Published: JUN 25 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 8
Title: Facile Solvothermal Strategy to Construct Core-Shell
Core Shell [email protected] Submicrospheres with
Improved Catalytic Activity for CO Oxidation
Ox
Author(s): Chen, J (Chen, Jie); Qi, J (Qi, Jian); Li, GD (Li, Guodong); Zheng, FY (Zheng, Fengying);
Li, SX (Li, Shunxing); Tang, ZY (Tang, Zhiyong)
Source: CHEMISTRY-AN
AN ASIAN JOURNAL Volume: 8 Issue: 4 Pages: 694-699
694
DOI:
10.1002/asia.201201181
1 Published: APR 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Novakovic T, 2008, CHEM ENG J, V137, P436, DOI 10.1016/j.cej.2007.06.003
TATJANA N, 2008, CHEM ENG J, V137, P436
Record 1 of 18
Title: Kinetic and Thermodynamic Studies for the Removal of Nickel Ions from an Aqueous Solution by
Adsorption Technique
Author(s): El-Mallah, NM (El-Mallah,
Mallah, Nabila M.); Hassouba, HM (Hassouba, Hind M.)
Source: JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 35 Issue: 1 Pages:
130-142
142 DOI: 10.1080/01932691.2013.769173 Published: JAN 2 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 2 of 18
Title: Removal of Cadmium(II) and Lead(II) Ions from Aqueous Phase on Sodic Bentonite
Author(s): Galindo, LSG (Gaona Galindo, Luz Stella); Neto, AFD (de Almeida Neto, Ambrosio
Florencio); da Silva, MGC (Carlos da Silva, Meuris Gurgel);
Gurgel); Vieira, MGA (Adeodato Vieira, Melissa
Gurgel)
Source: MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN
RESEARCH
AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS Volume: 16
Issue: 2 Pages: 515-527
527 DOI: 10.1590/S1516-14392013005000007
10.1590/S1516 14392013005000007 Published: MAR-APR
MAR
2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 18
Title: Synthesis and characterization of bentonites rich in beidellite with incorporated Al or Al-Fe
Al
oxide
pillars
Author(s): Bankovic, P (Bankovic, P.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Mojovic, Z
(Mojovic, Z.); Jovic-Jovicic,
Jovicic, N (Jovic-Jovicic,
(Jovic Jovicic, N.); Perovic, M (Perovic, M.); Spasojevic, V (Spasojevic,
V.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS Volume: 165 Pages: 247-256
247
DOI:
10.1016/j.micromeso.2012.08.029 Published: JAN 1 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 18
Title: Physicochemical, crystalline and morphological characteristics
characteristics of bricks used for ground waters
purification in Bangui region (Central African Republic)
Author(s): Dehou, SC (Dehou, S. C.); Wartel, M (Wartel, M.); Recourt, P (Recourt, P.); Revel, B
(Revel, B.); Mabingui, J (Mabingui, J.); Montiel, A (Montiel, A.); Boughriet, A (Boughriet, A.)
Source: APPLIED CLAY SCIENCE Volume: 59-60
59
Pages: 69-75
75 DOI: 10.1016/j.clay.2012.02.009
Published: MAY 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 18
Title: Preparation of trimethylchlorosilane-modified
trimethylchlorosilane modified acid vermiculites for removing diethyl phthalate
from water
Author(s): Yu, XB (Yu, Xu-biao);
biao); Wei, CH (Wei, Chao-hai);
Chao hai); Ke, L (Ke, Lin); Wu, HZ (Wu, Hai-zhen);
Hai
Chai, XS (Chai, Xin-sheng);
g); Hu, Y (Hu, Yun)
Source: JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume: 369 Pages: 344-351
344
DOI:
10.1016/j.jcis.2011.11.061 Published: MAR 1 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 18
Title: NICKEL REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS UTILIZING GREEK NATURAL
BENTONITE AND VERMICULITE
Author(s): Bourliva, A (Bourliva, Anna); Michailidis, K (Michailidis, Kleopas); Sikalidis, C (Sikalidis,
Constantine); Filippidis, A (Filippidis, Anestis); Betsiou, M (Betsiou, Maria)
Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 21 Issue: 8C Special Issue: SI
Pages: 2466-2471
2471 Published: 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 18
Title: Cu(II) Adsorption on Modified Bentonitic Clays: Different Isotherm Behaviors in Static and
Dynamic Systems
Author(s): Neto, AFD (de Almeida Neto, Ambrosio Florencio); Vieira, MGA (Adeodato Vieira, Melissa
Gurgel); da Silva, MGC (Carlos da Silva, Meuris Gurgel)
Source: MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN
RESEARCH
AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS Volume: 15
Issue: 1 Pages: 114-124
124 DOI: 10.1590/S1516-14392011005000089
10.1590/S1516 14392011005000089 Published: JAN-FEB
JAN
2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 8 of 18
Title: Thermal and chemical stability of Romanian bentonite
Author(s): Ursu, AV (Ursu, A. V.); Jinescu, G (Jinescu, G.); Gros, F (Gros, F.); Nistor, ID (Nistor, I.
I D.);
Miron, ND (Miron, N. D.); Lisa, G (Lisa, G.); Silion, M (Silion, M.); Djelveh, G (Djelveh, G.); Azzouz, A
(Azzouz, A.)
Source: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Volume: 106 Issue: 3 Pages:
965-971 DOI: 10.1007/s10973--011-1414-z Published: DEC 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 9 of 18
Title: Phenol determination on HDTMA-bentonite-based
HDTMA
electrodes
Author(s): Mojovic, Z (Mojovic, Z.); Jovic-Jovicic,
Jovic
N (Jovic-Jovicic,
Jovicic, N.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A
(Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Bankovic, P (Bankovic, P.); Abu Rabi-Stankovic,
Rabi Stankovic, A (Abu Rabi-Stankovic,
Rabi
A.);
Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS
HAZARDOUS MATERIALS Volume: 194 Pages: 178-184
178
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2011.07.084 Published: OCT 30 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 10 of 18
Title: Textural characteristics,
eristics, surface chemistry and activation of bleaching earth: A review
Author(s): Hussin, F (Hussin, Farihahusnah); Aroua, MK (Aroua, Mohamed Kheireddine); Daud,
WMAW (Daud, Wan Mohd Ashri Wan)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 170 Issue: 1 Pages: 90-106
90
DOI:
10.1016/j.cej.2011.03.065 Published: MAY 15 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 11 of 18
Title: Heterogeneous catalytic treatment of synthetic dyes
dyes in aqueous media using Fenton and photophoto
assisted Fenton process
Author(s): Soon, AN (Soon, Ai Ni); Hameed, BH (Hameed, B. H.)
Source: DESALINATION Volume: 269 Issue: 1-3
1 Pages: 1-16
16 DOI: 10.1016/j.desal.2010.11.002
Published: MAR 15 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 12 of 18
Title: EQUILIBRIUM, KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES OF NICKEL ADSORPTION
ONTO NATURAL AND MODIFIED KAOLINITES
Author(s): Riza, KA (Riza,
iza, Kul Ali); Tolga, D (Tolga, Depci); Ihsan, A (Ihsan, Alacabey); Salih, A (Salih,
Alkan); Yunus, O (Yunus, Onal)
Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 20 Issue: 5 Pages: 1155-1166
1155
Published: 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 13 of 18
Title: PREPARATION OF A NONTRADITIONAL ULTRALIGHT FLUID FOR INCREASING OIL
PRODUCTION USING NATURAL, GROUND, AND ACID-ACTIVATED
ACID ACTIVATED CLAY
Author(s): Khalil, M (Khalil, Munawar); Jan, BM (Jan, Badrul Mohamed); Raman, AAA (Raman, Abdul
Aziz Abdul)
Source: CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS Volume: 46 Issue: 6 Pages: 392392
400 Published: JAN 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 14 of 18
Title: Sorption kinetics and equilibrium for the removal of nickel ions from aqueous phase on calcined
Bofe bentonite clay
Author(s): Vieira, MGA (Vieira, M. G. A.); Neto, AFA (Almeida Neto, A. F.); Gimenes, ML (Gimenes,
M. L.); da Silva, MGC (da Silva, M. G. C.)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 177 Issue: 1-3
1 3 Pages: 362-371
362
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2009.12.040 Published: MAY 15 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 15 of 18
Title: Removal of nickel on Bofe bentonite calcined clay in porous bed
Author(s): Vieira, MGA (Vieira, M. G. A.); Neto, AFA (Almeida Neto, A. F.); Gimenes, ML (Gimenes,
M.. L.); da Silva, MGC (da Silva, M. G. C.)
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 176 Issue: 1-3
1 3 Pages: 109-118
109
DOI:
10.1016/j.jhazmat.2009.10.128 Published: APR 15 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 16 of 18
Title: Organo-inorganic
inorganic bentonite for simultaneous adsorption of Acid Orange 10 and lead ions
Author(s): Jovic-Jovicic,
Jovicic, N (Jovic-Jovicic,
(Jovic
N.); Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A (Milutinovic-Nikolic,
(Milutinovic
A.); Bankovic,
P (Bankovic, P.); Mojovic, Z (Mojovic, Z.); Zunic, M (Zunic, M.); Grzetic, I (Grzetic, I.); Jovanovic, D
(Jovanovic, D.)
Source: APPLIED CLAY SCIENCE Volume: 47 Issue: 3-4
3 Pages: 452-456
456 DOI:
10.1016/j.clay.2009.11.005 Published: FEB 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 17 of 18
Title: Modelling of the process of adsorption of nickel in bentonite clay
Author(s): Vieira, MGA (Vieira, M. G. A.); Gimenes, ML (Gimenes,
(Gimenes, M. L.); da Silva, MGC (da Silva, M.
G. C.)
Edited by: Pierucci S
9: 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL AND PROCESS
Source: ICHEAP-9:
ENGINEERING, PTS 1-3
3 Book Series: Chemical Engineering Transactions Volume: 17 Pages: 421421
426 DOI: 10.3303/CET0917071
0917071 Published: 2009
Conference Title: 9th International Conference on Chemical and Process Engineering
Conference Date: MAY 10-13,
13, 2009
Conference Location: Rome, ITALY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 18 of 18
Title: Removal of Arsenic from Synthetic and Natural Groundwater Using Acid-Activated
Acid
Laterite
Author(s): Maiti, A (Maiti, Abhijit); Basu, JK (Basu, Jayanta Kumar); De, S (De, Sirshendu)
Source: ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY Volume: 29 Issue: 4 Pages:
457-470
470 DOI: 10.1002/ep.10434 Published: DEC 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Novakovic
ic T, 2008, APPL SURF SCI, V255, P3049, DOI 10.1016/j.apsusc.2008.08.074
Record 1 of 5
Title: Nanoindentation investigation of mechanical properties of ZrO2, ZrO2ZrO2-Y2O3, Al2O3 and TiO2
thin films deposited on stainless steel OC 4O4 substrate by spray pyrolysis
pyro
Author(s): Cherneva, S (Cherneva, Sabina); Iankov, R (Iankov, Roumen); Radic, N (Radic, Nenad);
Grbic, B (Grbic, Bosko); Stoychev, D (Stoychev, Dimitar)
Source: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED
B ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE
SOLID
MATERIALS Volume: 183
3 Pages: 12-16
12 16 DOI: 10.1016/j.mseb.2013.12.006 Published: APR 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 5
Title: Surface properties evolution of attapulgite by IGC analysis as a function of thermal treatment
Author(s): Boudriche, L (Boudriche, Lilya); Calvet, R (Calvet, Rachel); Hamdi, B (Hamdi, Boualem);
Balard, H (Balard, Henri)
Source: COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL
A PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS
Volume: 399 Pages: 1-10
10 DOI: 10.1016/j.colsurfa.2012.02.015 Published: APR 5 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 3 of 5
Title: Deposition Mechanisms of Thick Lanthanum Zirconate
Zirconate Coatings by Spray Pyrolysis
Author(s): Weber, SB (Weber, Sophie B.); Lein, HL (Lein, Hilde L.); Grande, T (Grande, Tor);
Einarsrud, MA (Einarsrud, Mari--Ann)
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY Volume: 94 Issue: 12 Pages: 42564256
4262 DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04807.x
2916.2011.04807.x Published: DEC 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 5
Title: Mesoporous transition alumina with uniform pore structure synthesized
synthesized by alumisol spray
pyrolysis
Author(s): Liu, C (Liu, Chang); Liu, YC (Liu, Yongchun); Ma, QX (Ma, Qingxin); He, H (He, Hong)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 163 Issue: 1-2
1 2 Pages: 133-142
133
DOI:
10.1016/j.cej.2010.07.046 Published: SEP 15 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 5
Title: Preparation and Characterization of Al(2)O(3) Thin Films for Catalytic Activity Studies
Author(s): Atanasova, G (Atanasova, Genoveva); Guergova, D (Guergova, Desislava); Stoychevz, D
(Stoychevz, Dimitar); Radic, N (Radic, Nenad); Grbic, B (Grbic, Bosko); Stefanov, P (Stefanov,
Plamen)
Edited by: Kolakieva L; Kakanakov R
Source: NANOSTRUCTURED MATERIALS, THIN FILMS AND
AND HARD COATINGS FOR ADVANCED
APPLICATIONS Book Series: Solid State Phenomena Series Volume: 159 Pages: 91-96
91
DOI:
10.4028/www.scientific.net/SSP.159.91 Published: 2010
Conference Title: 2nd International Conference on Nanostructured Materials, Thin Films and Hard
Coatings for Advanced Applications
Conference Date: MAY 24-27,
27, 2009
Conference Location: Sozopol, BULGARIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrovic S, 2009, J CHEM TECHNOL BIOT, V84, P176, DOI 10.1002/jctb.2019
Record 1 of 1
Title: Optimization of Acid-Activated
Activated Bentonites on Bleaching of Cotton Oil
Author(s): Lacin, O (Lacin, Oral); Sayan, E (Sayan, Enes); Kirali, EG (Kirali, Elif Gulsah)
Source: JOURNAL OF THE
HE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN Volume: 35 Issue: 4 Pages:
1053-1059
1059 Published: AUG 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozic L, 2010, APPL CLAY SCI, V48, P154, DOI 10.1016/j.clay.2009.11.043
10.1016/j.clay.2009.11.043
Record 1 of 9
Title: Modelling and optimisation of ageing characteristics of soda activated Na+-bentonites
Na+
Author(s): Boylu, F (Boylu, Feridun)
Source: APPLIED CLAY SCIENCE Volume: 83-84
83
Pages: 300-307
307 DOI: 10.1016/j.clay.2013.08.024
10.1016/j.clay.2013.0
Published: OCT 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 9
Title: Response surface optimisation of process variables for microencapsulation of garlic (Allium
sativum
ativum L.) oleoresin by spray drying
Author(s): Balasubrarnani, P (Balasubrarnani, Priya); Viswanathan, R (Viswanathan, Rangaraju);
Vairamani, M (Vairamani, Mariappanadar)
Source: BIOSYSTEMS ENGINEERING Volume: 114 Issue: 3 Pages: 205205-213 DOI:
10.1016/j.biosystemseng.2012.12.008
j.biosystemseng.2012.12.008 Published: MAR 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 3 of 9
Title: ADSORPTIVE REMOVAL OF COLOUR PIGMENT FROM PALM OIL USING ACID ACTIVATED
NTEJE CLAY. KINETICS, EQUILIBRIUM AND THERMODYNAMICS
Author(s): Ajemba, RO (Ajemba, Regina O.); Onukwuli, OD (Onukwuli, Okechukwu D.)
Source: PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING Volume: 49 Issue: 1
Pages: 369-381
381 DOI: 10.5277/ppmp130133 Published:
Pu
2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 9
Title: Stability of kaolin sand from the Vysny Petrovec deposit (south Slovakia) in an acid environment
Author(s): Pentrak, M (Pentrak, Martin); Madejova, J (Madejova, Jana); Andrejkovicova, S
(Andrejkovicova, Slavka); Uhlik, P (Uhlik, Peter); Komadel, P (Komadel, Peter)
Source: GEOLOGICA CARPATHICA Volume: 63 Issue: 6 Pages: 503-512
503 512 DOI: 10.2478/v1009610.2478/v10096
012-0039-xx Published: DEC 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 9
Title: Response surface modeling and optimization of process parameters for aqueous extraction of
pigments from prickly pear (Opuntia ficus-indica)
ficus
fruit
Author(s): Maran, JP (Maran, J. Prakash); Manikandan, S (Manikandan, S.)
Source: DYES AND PIGMENTS Volume: 95 Issue: 3 Pages: 465-472
465 472 DOI:
10.1016/j.dyepig.2012.06.007 Published: DEC 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 9
Title: Textural characteristics, surface chemistry and activation of bleaching earth: A review
Author(s): Hussin, F (Hussin, Farihahusnah);
Farihahusnah); Aroua, MK (Aroua, Mohamed Kheireddine); Daud,
WMAW (Daud, Wan Mohd Ashri Wan)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 170 Issue: 1 Pages: 90-106
90
DOI:
10.1016/j.cej.2011.03.065 Published: MAY 15 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 9
Title: SUNFLOWER OIL BLEACHING BY ADSORPTION ONTO ACID-ACTIVATED
ACID ACTIVATED BENTONITE
Author(s): Foletto, EL (Foletto, E. L.); Colazzo, GC (Colazzo, G. C.); Volzone, C (Volzone,
(Volzone C.); Porto,
LM (Porto, L. M.)
Source: BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Volume: 28 Issue: 1 Pages: 161161
166 Published: JAN-MAR
MAR 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 9
Title: SUNFLOWER OIL BLEACHING BY ADSORPTION ONTO ACID-ACTIVATED
ACID ACTIVATED BENTONITE
Author(s): Foletto, EL (Foletto, E. L.); Colazzo, GC (Colazzo, G. C.); Volzone, C (Volzone, C.); Porto,
LM (Porto, L. M.)
Source: BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
ENGINEERING Volume: 28 Issue: 1 Pages: 169169
174 Published: JAN-MAR
MAR 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 9 of 9
Title: Process Modelling of Combined Degumming and Bleaching in Palm Oil Refining Using Artificial
Neural Network
Author(s): Morad, NA (Morad, Noor Azian); Zin, RM (Zin, Rohani Mohd); Yusof, KM (Yusof, Khairiyah
Mohd); Aziz, MKA (Aziz, Mustafa Kamal Abdul)
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY
SOCIETY Volume: 87 Issue: 11 Pages:
1381-1388
1388 DOI: 10.1007/s11746-010-1619-5
10.1007/s11746
Published: NOV 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/25
Др Татјана Б. Новаковић
Rozic L, 2011, APPL CLAY SCI, V53, P151, DOI 10.1016/j.clay.2010.09.017
Record 1 of 3
Title: Oxidative desulfurization of diesel fuel by mesoporous phosphotungstic acid/SiO2: the effect of
preparation methods on catalytic performance
Author(s): Lei, JH (Lei, Jiaheng); Chen, LN (Chen, Lina); Yang, P (Yang, Peng); Du, XD (Du, Xiaodi);
Yan, XM (Yan, Xuemin)
Source: JOURNAL OF POROUS MATERIALS Volume: 20 Issue: 5 Pages: 1379-1385
1379
DOI:
10.1007/s10934-013-9724-0
0 Published: OCT 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 3
Title: Polyoxometalate-based
based ionic complexes immobilized in mesoporous silicas prepared via a oneone
pot procedure: Efficient and reusable catalysts for H2O2-mediated
H2O2 mediated alcohol oxidations in aqueous
media
Author(s): Zhao, HH (Zhao, Haihong); Zeng, LX (Zeng, Linxiang); Li, YL (Li, Yunlong); Liu, C (Liu,
Cheng); Hou, B (Hou, Bo); Wu, D (Wu, Dong); Feng, ND (Feng, Ningdong); Zheng, AM (Zheng,
Anmin); Xie, XL (Xie, Xianglin); Su, SP (Su, Shengpei); Yu, NY (Yu, Ningya)
Source: MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS Volume: 172 Pages: 67-76
67
DOI:
10.1016/j.micromeso.2012.12.040 Published: MAY 15 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 3
Title: Stability of kaolin sand from the Vysny Petrovec deposit (south Slovakia) in an acid environment
Author(s): Pentrak, M (Pentrak, Martin); Madejova, J (Madejova, Jana); Andrejkovicova, S
(Andrejkovicova, Slavka); Uhlik, P (Uhlik, Peter); Komadel, P (Komadel, Peter)
Source: GEOLOGICA CARPATHICA Volume: 63 Issue: 6 Pages: 503-512
503 512 DOI: 10.2478/v1009610.2478/v10096
012-0039-xx Published: DEC 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOVANOVIC N, 1992, J COLLOID INTERF SCI, V150, P36, DOI 10.1016/0021-9797(92)90265-N
10.1016/0021
Record 1 of 9
isothermal dynamic model for the thermal decomposition of a gibbsite particle
Title: A 1-D non-isothermal
Author(s): Amiri, A (Amiri, Amirpiran); Bekker,
Bekker, AV (Bekker, Andrey V.); Ingram, GD (Ingram, Gordon
D.); Livk, I (Livk, Iztok); Maynard, NE (Maynard, Nicoleta E.)
Source: CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Volume: 91 Issue: 3 Pages: 485-496
485
DOI: 10.1016/j.cherd.2012.10.002 Published: MAR 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 9
Title: Highly effective water adsorbents based on aluminum oxide
Author(s): Danilevich, VV (Danilevich, V. V.); Isupova, LA (Isupova, L. A.); Kagyrmanova, AP
(Kagyrmanova, A. P.); Kharina, IV (Kharina, I. V.); Zyuzin, DA (Zyuzin, D. A.); Noskov, AS (Noskov, A.
S.)
Source: KINETICS AND CATALYSIS Volume: 53 Issue: 5 Pages: 632-639
632 639 DOI:
10.1134/S0023158412050059 Published: SEP
SE 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 9
Title: Treatment of arsenic-contaminated
contaminated groundwater by a low cost activated alumina adsorbent
prepared by partial thermal dehydration
Author(s): Sen, M (Sen, Mou); Pal, P (Pal, Parimal)
Source: DESALINATION AND WATER TREATMENT Volume: 11 Issue: 1-3
1 Pages: 275-282 DOI:
10.5004/dwt.2009.857 Published: NOV 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 4 of 9
Title: Activated alumina prepared by fast calcination. Properties and application
Author(s): Narowski, R (Narowski, Ryszard); Golebiowski, A (Golebiowski, Andrzej); Stolecki, K
(Stolecki,
ecki, Kazimierz); Kowalczyk, Z (Kowalczyk, Zbigniew)
Source: PRZEMYSL CHEMICZNY Volume: 86 Issue: 3 Pages: 223-225
223 225 Published: MAR 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 9
Title: Synthesis of aluminum oxides from the products of the rapid thermal decomposition of
hydrargillite in a centrifugal flash reactor: II. Physicochemical properties of the products obtained by
the centrifugal thermal activation of hydrargillite
hydrargil
Author(s): Tanashev, YY (Tanashev, Yu. Yu.); Moroz, EM (Moroz, E. M.); Isupova, LA (Isupova, L.
A.); Ivanova, AS (Ivanova, A. S.); Litvak, GS (Litvak, G. S.); Amosov, YI (Amosov, Yu. I.); Rudina, NA
(Rudina, N. A.); Shmakov, AN (Shmakov, A. N.); Stepanov,
Stepanov, AG (Stepanov, A. G.); Kharina, IV
(Kharina, I. V.); Kul'ko, EV (Kul'ko, E. V.); Danilevich, VV (Danilevich, V. V.); Balashov, VA (Balashov,
V. A.); Kruglyakov, VY (Kruglyakov, V. Yu.); Zolotarskii, IA (Zolotarskii, I. A.); Parmon, VN (Parmon, V.
N.)
ource: KINETICS AND CATALYSIS Volume: 48 Issue: 1 Pages: 153-161
153 161 DOI:
Source:
10.1134/S002315840701020X Published: FEB 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 9
Title: Preparation of nano porous alumina ceramic from amorphous alumina by hydrothermal
synthesis
Author(s): Park, BK (Park, Byung Ki); Kim, KH (Kim, Kang Ho); Kim, NK (Kim, Nam Ki)
Source: JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH Volume: 8 Issue: 2 Pages: 150-155
150
Published: 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 9
Title: A study on the preparation of fine and low soda alumina
Author(s): Park, YY (Park, Yi Yong); Lee, SO (Lee, Suong Oh); Tran, T (Tran, Tam); Kim, SJ (Kim,
Seong Jun); Kim, MJ (Kim, Myong Jun)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING Volume: 80 Issue: 2-4
2 Pages:
126-132
132 DOI: 10.1016/j.minpro.2006.03.006 Published: SEP 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 9
Title: Chemistry of preparation of alumina aerogels in presence of a complexing agent
Author(s): Le Bihan, L (Le Bihan, L); Dumeignil,
Dumeignil, F (Dumeignil, F); Payen, E (Payen, E); Grimblot, J
(Grimblot, J)
Source: JOURNAL OF SOL-GEL
GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 24 Issue: 2 Pages: 113113
120 DOI: 10.1023/A:1015235623713 Published: JUN 2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 9 of 9
Title: Rehydration of transition aluminas obtained by flash calcination of gibbsite
Author(s): Mista, W (Mista, W); Wrzyszcz, J (Wrzyszcz, J)
Source: THERMOCHIMICA ACTA Volume:
Vol
331 Issue: 1 Pages: 67-72
72 DOI: 10.1016/S004010.1016/S0040
6031(99)00052-0
0 Published: JUN 1 1999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Novakovic T, 2008, CATAL COMMUN, V9, P1111, DOI 10.1016/j.catcom.2007.10.030
10.1016/j.catcom.2007.10.030
Record 1 of 11
Title: VOCs abatement using thick eggshell Pt/SBA-15
Pt/SBA 15 pellets with hierarchical porosity
Author(s): Uson, L (Uson, Laura); Colmenares, MG (Gracia Colmenares, Maria); Hueso, JL (Hueso,
Jose L.); Sebastian, V (Sebastian,
stian, Victor); Balas, F (Balas, Francisco); Arruebo, M (Arruebo, Manuel);
Santamaria, J (Santamaria, Jesus)
Source: CATALYSIS TODAY Volume: 227 Pages: 179-186
179 186 DOI: 10.1016/j.cattod.2013.08.014
Published: MAY 15 2014
17/25
Др Татјана Б. Новаковић
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 11
Title: Nanoindentation investigation of mechanical properties of ZrO2, ZrO2ZrO2-Y2O3, Al2O3 and TiO2
thin films deposited on stainless steel OC 4O4 substrate by spray
spra pyrolysis
Author(s): Cherneva, S (Cherneva, Sabina); Iankov, R (Iankov, Roumen); Radic, N (Radic, Nenad);
Grbic, B (Grbic, Bosko); Stoychev, D (Stoychev, Dimitar)
Source: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED
B ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE
SOLID
MATERIALS Volume:
me: 183 Pages: 12-16
12 16 DOI: 10.1016/j.mseb.2013.12.006 Published: APR 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 11
hexane promoted by Ce(1-x)Cu(x)O2
x)Cu(x)O2 catalysts prepared by one-step
one
Title: Catalytic oxidation of n-hexane
polymeric precursor method
Author(s): Araujo, VD (Araujo, Vinicius D.); de Lima, MM (de Lima, Mauricio M., Jr.); Cantarero, A
(Cantarero, Andres); Bernardi, MIB (Bernardi, Maria I. B.); Bellido, JDA (Bellido, Jorge D. A.); Assaf,
EM (Assaf, Elisabete M.); Balzer, R (Balzer, Rosana); Probst, LFD (Probst, Luiz F. D.); Fajardo, HV
(Fajardo, Humberto V.)
Source: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Volume: 142 Issue: 2-3
2 3 Pages: 677-681
677
DOI:
10.1016/j.matchemphys.2013.08.021
3.08.021 Published: NOV 15 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 11
Title: Preparation and photocatalyic properties of TiO2-P25
TiO2 P25 film prepared by spray pyrolysis method
Author(s): Dostanic, J (Dostanic, J.); Grbic, B (Grbic, B.); Radic, N (Radic, N.); Stojadinovic, S
(Stojadinovic, S.); Vasilic, R (Vasilic, R.); Vukovic, Z (Vukovic, Z.)
Source: APPLIED SURFACE SCIENCE Volume: 274 Pages: 321-327
321 327 DOI:
10.1016/j.apsusc.2013.03.052
susc.2013.03.052 Published: JUN 1 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 11
Title: MORPHOLOGY AND FRACTAL DIMENSION OF TiO2 THIN FILMS
Author(s): Petrovic, S (Petrovic,
rovic, Srdan); Rozic, L (Rozic, Ljiljana); Grbic, B (Grbic, Bosko); Radic, N
(Radic, Nenad); Dostanic, J (Dostanic, Jasmina); Stojadinovic, S (Stojadinovic, Stevan); Vasilic, R
(Vasilic, Rastko)
Source: MACEDONIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING
ENGINEER
Volume: 32
Issue: 2 Pages: 309-317
317 Published: 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 11
Title: Photodegradation of an azo pyridone dye using TiO2 films prepared
prepared by the spray pyrolysis
method
Author(s): Dostanic, J (Dostanic, Jasmina); Grbic, B (Grbic, Bosko); Radic, N (Radic, Nenad);
Stefanov, P (Stefanov, Plamen); Saponjic, Z (Saponjic, Zoran); Buha, J (Buha, Jelena); Mijin, D (Mijin,
Dusan)
Source: CHEMICAL
L ENGINEERING JOURNAL Volume: 180 Pages: 57-65
57 65 DOI:
10.1016/j.cej.2011.10.100 Published: JAN 15 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 11
Title: Deposition Mechanisms
hanisms of Thick Lanthanum Zirconate Coatings by Spray Pyrolysis
Author(s): Weber, SB (Weber, Sophie B.); Lein, HL (Lein, Hilde L.); Grande, T (Grande, Tor);
Einarsrud, MA (Einarsrud, Mari--Ann)
Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY Volume: 94 Issue:
I
12 Pages: 42564262 DOI: 10.1111/j.1551-2916.2011.04807.x
2916.2011.04807.x Published: DEC 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 8 of 11
Title: TEMPERATURE AND PRESSURE EFFECT ON THE ISOTHERMAL CATALYTIC IGNITION
OF n-HEXANE/AIR
HEXANE/AIR MIXTURES ON PLATINUM
Author(s): Oancea, D (Oancea, Dumitru); Munteanu, V (Munteanu, Valentin); Razus, D (Razus,
Domnina); Mitu, M (Mitu, Maria)
Source: REVUE ROUMAINE DE CHIMIE Volume: 56 Issue: 3 Pages:
Pages: 255-+
255 Published: MAR 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 9 of 11
Title: Novel Rh-based
based structured catalysts for the catalytic partial oxidation of methane
Author(s):
r(s): Basile, F (Basile, F.); Benito, P (Benito, P.); Fornasari, G (Fornasari, G.); Monti, M (Monti,
M.); Scavetta, E (Scavetta, E.); Tonelli, D (Tonelli, D.); Vaccari, A (Vaccari, A.)
Source: CATALYSIS TODAY Volume:
Volume 157 Issue: 1-4 Pages: 183-190
190 DOI:
10.1016/j.cattod.2010.04.039 Published: NOV 17 2010
Conference Title: 6th World Congress on Oxidation Catalysis (6WCOC)
Conference Date: JUL 05-10,
10, 2009
Conference Location: Lille, FRANCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 10 of 11
Title: Preparation and characterization of catalyst thin films
Author(s): Guizard, C (Guizard, Christian); Princivalle, A (Princivalle, Agnes)
Source: CATALYSIS
ATALYSIS TODAY Volume: 146 Issue: 3-4
3 Pages: 367-377
377 DOI:
10.1016/j.cattod.2009.05.012 Published: AUG 31 2009
Conference Title: 2nd Conference on Applications of Electrochemical Promotion of Catalysis
(EPOCAP)
Conference Date: SEP-OCT -,, 2008
Conference
ence Location: Oleron Isl, FRANCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 11 of 11
Title: SiO2 thin films obtained from silica sols by thermal spraying
Author(s): Nikolic, V (Nikolic,
ikolic, V.); Jokanovic, V (Jokanovic, V.); Radic, N (Radic, N.); Grbic, B (Grbic,
B.); Jokanovic, B (Jokanovic, B.); Izvonar, D (Izvonar, D.)
Source: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS Volume: 11 Issue: 3
Pages: 243-250
250 Published: MAR 2009
20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sreckovic T., 1995, Science of Sintering, V27
Record 1 of 1
Title: Evolution of the microstructure of disperse Zinc-oxide
Zinc
during tribophysical activation
Author(s): Kakazey, MG (Kakazey, MG); Melnikova, VA (Melnikova, VA); Sreckovic, T (Sreckovic, T);
Tomila, TV (Tomila, TV); Ristic, MM (Ristic, MM)
Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 34 Issue: 7 Pages: 1691-1697
1691
DOI:
10.1023/A:1004553305665
0.1023/A:1004553305665 Published: APR 1 1999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jovanovic NN, 1996, SCI SINTER, V28, P165
Record 1 of 3
Title: Synthesis of mesoporous gamma-alumina
gamma
by sol-gel
gel process and its characterization and
application for sorption of Pu(IV)
Author(s): Pai, RV (Pai, Rajesh V.); Pillai, KT (Pillai, K. T.); Pathak, S (Pathak, Sachin); Mukerjee, SK
(Mukerjee, S. K.); Vinogradov,
ogradov, VV (Vinogradov, V. V.); Agafonov, AV (Agafonov, A. V.); Vinogradov,
AV (Vinogradov, A. V.); Aggarwal, SK (Aggarwal, S. K.)
Source: JOURNAL OF SOL-GEL
GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY Volume: 61 Issue: 1 Pages: 192192
196 DOI: 10.1007/s10971-011--2613-6 Published: JAN 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 2 of 3
Title: Sol-gel
gel preparation and thermal stability of Pd/gamma-Al2O3
Pd/gamma Al2O3 catalysts
Author(s): Lambert, CK (Lambert, CK); Gonzalez, RD (Gonzalez, RD)
Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 34 Issue: 13 Pages: 3109-3116
3109
DOI:
10.1023/A:1004657101391 Published: JUL 1 1999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 3
Title: Effect of binder addition on the properties of unsupported gamma-Al2O3
gamma Al2O3 membranes
Author(s): Lambert, CK (Lambert, CK); Gonzalez, RD (Gonzalez, RD)
Source: MATERIALS LETTERS Volume: 38 Issue: 2 Pages: 145-149
145
DOI: 10.1016/S016710.1016/S0167
577X(98)00149-9
9 Published: JAN 1999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozic L, 2001, J SERB CHEM SOC, V66, P273
Record 1 of 3
Title: A 1-D non-isothermal dynamic model for the thermal decomposition of a gibbsite particle
Author(s): Amiri, A (Amiri, Amirpiran); Bekker, AV (Bekker, Andrey V.); Ingram, GD (Ingram, Gordon
D.); Livk, I (Livk, Iztok); Maynard, NE (Maynard, Nicoleta E.)
Source: CHEMICAL ENGINEERING
ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Volume: 91 Issue: 3 Pages: 485-496
485
DOI: 10.1016/j.cherd.2012.10.002 Published: MAR 2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 3
Title: Review of fluoride removal from drinking water
Author(s): Mohapatra, M (Mohapatra, M.); Anand, S (Anand, S.); Mishra, BK (Mishra, B. K.); Giles, DE
(Giles, Dion E.); Singh, P (Singh, P.)
Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume: 91 Issue: 1 Pages: 67-77
6
DOI:
10.1016/j.jenvman.2009.08.015 Published: OCT 2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 3
Title: Activated alumina prepared by fast calcination. Properties and application
Author(s): Narowski, R (Narowski, Ryszard); Golebiowski, A (Golebiowski, Andrzej); Stolecki, K
(Stolecki, Kazimierz); Kowalczyk, Z (Kowalczyk, Zbigniew)
Source: PRZEMYSL CHEMICZNY Volume:
Volume 86 Issue: 3 Pages: 223-225
225 Published: MAR 2007
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vukovic Z, 2005, MATER SCI FORUM, V494, P339
Record 1 of 12
Title: Deposition nucleation
n viewed as homogeneous or immersion freezing in pores and cavities
Author(s): Marcolli, C (Marcolli, C.)
Source: ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS Volume: 14 Issue: 4 Pages: 2071-2104
2071
DOI: 10.5194/acp-14-2071-2014
2014 Published: 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 12
Title: Textural properties of poly(glycidyl methacrylate): acid-modified
acid modified bentonite nanocomposites
Author(s): Zunic, M (Zunic, M.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Nastasovic, A
(Nastasovic, A.); Vukovic, Z (Vukovic, Z.); Loncarevic, D (Loncarevic, D.); Vukovic, I (Vukovic, I.);
Loos, K (Loos, K.); ten Brinke, G (ten Brinke, G.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: POLYMER BULLETIN Volume: 70 Issue: 6 Pages: 1805-1818
1818 DOI: 10.1007/s00289-01310.1007/s00289
0924-1 Published: JUN 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 3 of 12
Title: Synthesis and characterization
characterization of bentonites rich in beidellite with incorporated Al or Al-Fe
Al
oxide
pillars
Author(s): Bankovic, P (Bankovic, P.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Mojovic, Z
(Mojovic, Z.); Jovic-Jovicic,
Jovicic, N (Jovic-Jovicic,
(Jovic
N.); Perovic, M (Perovic, M.); Spasojevic, V (Spasojevic,
V.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS Volume: 165 Pages: 247-256
247
DOI:
10.1016/j.micromeso.2012.08.029 Published: JAN 1 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 12
Title: Porous glycidyl methacrylate-bentonite
methacrylate
composite
Author(s): Marinovic, S (Marinovic, S.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Zunic, M (Zunic,
M.); Vukovic, Z (Vukovic, Z.); Maksin, D (Maksin, D.); Nastasovic, A (Nastasovic, A.); Jovanovic, D
(Jovanovic, D.)
Source: RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 85 Issue: 13 Pages: 23862386
2391 DOI: 10.1134/S0036024411130103 Published: DEC 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 12
Title: Poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene
methacrylate
ethylene glycol dimethacrylate)/clay composites
Author(s): Marinovic, S (Marinovic, S.); Vukovic, Z (Vukovic,
(Vukovic, Z.); Nastasovic, A (Nastasovic, A.);
Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A (Milutinovic-Nikolic,
(Milutinovic
A.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS Volume:
Volume 128 Issue: 1-2
2 Pages: 291-297
291
DOI:
10.1016/j.matchemphys.2011.03.018 Published: JUL 15 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 6 of 12
Title: A new type of bentonite-based
based non-woven
non
composite
Author(s): Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A (Milutinovic-Nikolic,
(Milutinovic Nikolic, Aleksandra); Dostanic, J (Dostanic, Jasmina);
Bankovic, P (Bankovic, Predrag); Jovic-Jovicic,
Jovic
N (Jovic-Jovicic,
Jovicic, Natasa); Lukic, S (Lukic, Slavenka);
Rosic, B (Rosic, Branko);
o); Jovanovic, D (Jovanovic, Dusan)
Source: JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 76 Issue: 10 Pages: 14111411
1425 DOI: 10.2298/JSC100702123M Published: 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 7 of 12
Title: Synthesis, Characterization and Adsorptive Properties of Organobentonites
Author(s): Jovic-Jovicic,
Jovicic, N (Jovic-Jovicic,
(Jovic
N.); Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A (Milutinovic-Nikolic,
(Milutinovic
A.); Bankovic,
P (Bankovic, P.); Dojcinovic,
inovic, B (Dojcinovic, B.); Nedic, B (Nedic, B.); Grzetic, I (Grzetic, I.); Jovanovic,
D (Jovanovic, D.)
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 117 Issue: 5 Pages: 849849-854 Published: MAY
2010
Conference Title: 11th Annual Conference of the Materials-Research-Society
Materials
Society-of-Serbia (YUCOMAT
2009)
Conference Date: AUG 31-SEP
SEP 04, 2009
Conference Location: Heroeg Novi, MONTENEGRO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 8 of 12
Title: Al,Cu-pillared
pillared clays as catalysts in environmental protection
Author(s): Mojovic, Z (Mojovic, Z.); Bankovic, P (Bankovic, P.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic Nikolic, A (Milutinovic(Milutinovic
Nikolic, A.); Dostanic, J (Dostanic, J.); Jovic-Jovicic,
Jovic
N (Jovic-Jovicic,
Jovicic, N.); Jovanovic,
Jovanovic D (Jovanovic, D.)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 154 Issue: 1-3
1 3 Special Issue: SI Pages:
149-155
155 DOI: 10.1016/j.cej.2009.05.004 Published: NOV 15 2009
Conference Title: 18th International Conference on Chemical Reactors
Conference Date: SEP 29-OCT
OCT 03, 2008-2009
2008
Conference Location: Valletta, MALTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 9 of 12
Title: Structural and textural properties of Al,Fe-pillared
Al,Fe
clay catalysts
Author(s): Bankovic, P (Bankovic, P.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Rosic, A (Rosic,
A.); Jovic-Jovicic, N (Jovic-Jovicic,
Jovicic, N.); Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 83 Issue:
Iss
9 Pages: 14851489 DOI: 10.1134/S003602440909012X Published: SEP 2009
Conference Title: 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry
Conference Date: SEP 24-26,
26, 2008
Conference Location: Belgrade, SERBIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 10 of 12
Title: Synthesis, Characterization and Application of Al,Fe-Pillared
Al,Fe
Clays
Author(s): Bankovic, P (Bankovic, P.); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic
A (Milutinovic-Nikolic,
Nikolic, A.); Jovic-Jovicic,
Jovic
N
(Jovic-Jovicic,
Jovicic, N.); Dostanic, J (Dostanic, J.); Cupic, Z (Cupic, Z.); Loncarevic, D (Loncarevic, D.);
Jovanovic, D (Jovanovic, D.)
Source: ACTA PHYSICA POLONICA A Volume: 115 Issue: 4 Pages: 811811-815 Published: APR
2009
Conference Title: 10th Annual Conference of the Materials-Research-Society
Materials
Society-of-Serbia
Conference Date: SEP 08-12,
12, 2008
Conference Location: Herceg Novi, MONTENEGRO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 11 of 12
Title: Toluene Degradation in Water Using AlFe-Pillared
AlFe
Clay Catalysts
Author(s): Bankovic, P (Bankovic, Predrag); Milutinovic-Nikolic,
Milutinovic Nikolic, A (Milutinovic-Nikolic,
(Milutinovic
Aleksandra);
Mojovic, Z (Mojovic, Zorica);
rica); Rosic, A (Rosic, Aleksandra); Cupic, Z (Cupic, Zeljko); Loncarevic, D
(Loncarevic, Davor); Jovanovic, D (Jovanovic, Dusan)
Source: CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS Volume: 30 Issue: 1 Pages: 14-18
14
Published: JAN
2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 12 of 12
Title: The influence of acid treatment on the composition of bentonite
Author(s): Vukovic, Z (Vukovic, Zorica); Milutonovic, A (Milutonovic, Aleksandra); Rozic,
Roz L (Rozic,
Ljiljana); Rosic, A (Rosic, Aleksandra); Nedic, Z (Nedic, Zoran); Jovanovic, D (Jovanovic, Dusan)
Source: CLAYS AND CLAY MINERALS Volume: 54 Issue: 6 Pages: 697-702
697 702 DOI:
10.1346/CCMN.2006.0540605 Published: DEC 2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozic L, 2006, J SERB CHEM SOC, V71, P1237, DOI 10.2298/JSC0611237R
Record 1 of 2
Title: NON-LINEAR
LINEAR DYNAMICS IN APPLIED PHYSICOCHEMICAL PROCESSES
Author(s): Cupic, ZD (Cupic, Zeljko D.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 63 Issue: 5 Pages: 445-454
445 454 DOI:
10.2298/HEMIND0905445C Published: OCT-NOV
OCT
2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 2
Title: Review of fluoride removal from drinking water
Author(s): Mohapatra, M (Mohapatra, M.); Anand, S (Anand, S.); Mishra, BK (Mishra, B. K.); Giles, DE
(Giles, Dion E.); Singh, P (Singh, P.)
Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume: 91 Issue: 1 Pages: 67-77
67
DOI:
10.1016/j.jenvman.2009.08.015 Published: OCT 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22/25
Др Татјана Б. Новаковић
Novakovic T, 2007, MATER SCI FORUM, V555,
V
P321
Record 1 of 1
Title: Nanoindentation investigation of mechanical properties of ZrO2, ZrO2ZrO2-Y2O3, Al2O3 and TiO2
thin films deposited on stainless steel OC 4O4 substrate by spray pyrolysis
Author(s): Cherneva, S (Cherneva, Sabina); Iankov, R (Iankov,
(Iankov, Roumen); Radic, N (Radic, Nenad);
Grbic, B (Grbic, Bosko); Stoychev, D (Stoychev, Dimitar)
Source: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED
B ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE
SOLID
MATERIALS Volume: 183 Pages: 12-16
12 16 DOI: 10.1016/j.mseb.2013.12.006 Published: APR
AP 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petrovic SP, 2011, J SERB CHEM SOC, V76, P1403, DOI 10.2298/JSC101027126P
Record 1 of 1
Title: CO2 activation of chars: Effect of burn-off
bu off on texture and fractal properties
Author(s): Mahamud, MM (Maria Mahamud, Manuel); Menendez, JM (Maria Menendez, Juan);
Sarquis, PE (Edgardo Sarquis, Pedro)
Source: FUEL PROCESSING TECHNOLOGY Volume: 119 Pages: 41-51
41 51 DOI:
10.1016/j.fuproc.2013.10.009
009 Published: MAR 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozic LS, 2011, HEM IND, V65, P489, DOI 10.2298/HEMIND11042004SR
Record 1 of 1
Title: ANALYSIS OF THE INFLUENCE AND OPTIMIZATION OF CONCENTRATION OF ORGANIC
ACIDS ON CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF WHEAT DOUGH USING A RESPONSE
SURFACE METHODOLOGY AND DESIRABILITY FUNCTION
Author(s): Simurina, OD (Simurina, Olivera D.); Filipcev, BV (Filipcev, Bojana V.); Jovanov,
Jovanov PT
(Jovanov, Pavle T.); Ikonic, BB (Ikonic, Bojana B.); Simovic-Soronja,
Simovic Soronja, DM (Simovic-Soronja,
(Simovic
Dragana
M.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 67 Issue: 1 Pages: 103-113
103 113 DOI:
10.2298/HEMIND120302039S Published: JAN-FEB
JAN
2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rozic L, 2008, CHEM IND CHEM ENG Q, V14, P227
Record 1 of 5
Title: A COMPARISON STUDY OF REMOVAL OF METHYLENE BLUE DYE BY ADSORPTION ON
NEEM LEAF POWDER (NLP) AND ACTIVATED NLP
Author(s): Patel, H (Patel, Himanshu); Vashi, RT (Vashi, R. T.)
Source: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT
Volume: 21 Issue: 1 Pages: 36-41
36 41 DOI: 10.3846/16486897.2012.671772 Published: MAR 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 5
Title: Textural characteristics, surface chemistry and activation of bleaching earth: A review
Author(s): Hussin, F (Hussin, Farihahusnah); Aroua,
Aroua, MK (Aroua, Mohamed Kheireddine); Daud,
WMAW (Daud, Wan Mohd Ashri Wan)
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Volume: 170 Issue: 1 Pages: 90-106
90
DOI:
10.1016/j.cej.2011.03.065 Published: MAY 15 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 5
Title: Kinetics of the Bray-Liebhafsky
Liebhafsky Oscillatory Reaction Perturbed by Polymer Supported Cobalt
Catalyst
Author(s): Maksimovic, JP (Maksimovic, J. P.); Cupic, ZD (Cupic, Z. D.);
D.); Loncarevic, D (Loncarevic,
D.); Pejic, N (Pejic, N.); Vasiljevic-Radovic,
Vasiljevic
D (Vasiljevic-Radovic,
Radovic, D.); Anic, S (Anic, S.)
Source: SCIENCE OF SINTERING Volume: 43 Issue: 1 Pages: 55-62
55 62 DOI:
10.2298/SOS1101055M Published: JAN-APR
JAN
2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/25
Др Татјана Б. Новаковић
Record 4 of 5
Title: EQUILIBRIUM, KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES ON ADSORPTION OF
REACTIVE DYES ONTO ACTIVATED GUAVA LEAF POWDER
Author(s): Patel, H (Patel,l, Himanshu); Vashi, RT (Vashi, R. T.)
Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 20 Issue: 3 Pages: 561-568
561
Published: 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 5 of 5
Title: NON-LINEAR
LINEAR DYNAMICS IN APPLIED PHYSICOCHEMICAL PROCESSES
Author(s): Cupic, ZD (Cupic, Zeljko D.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 63 Issue: 5 Pages: 445-454
445 454 DOI:
10.2298/HEMIND0905445C Published: OCT-NOV
OCT
2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOVANOVIC S, 1999, HEM IND, V53, P372
Record 1 of 1
Title: Methyl methacrylate and acrylamide crosslinked macroporous copolymers
Author(s): Nikolic, L (Nikolic, L); Skala, D (Skala, D); Nikolic, V (Nikolic, V); Stamenkovic, J
(Stamenkovic, J); Babic, D (Babic, D); Ilic-Stojanovic,
Ilic
S (Ilic-Stojanovic, S)
Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 91 Issue: 1 Pages: 387-395
387
DOI:
10.1002/app.13113 Published:
hed: JAN 5 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOVANOVIC S, 2000, HEM IND, V54, P471
Record 1 of 4
Title: THE INFLUENCE OF MONOMER MOLAR RATIO ON THE PROPERTIES OF COPOLYMERS
BASED ON METHYL METHACRYLATE AND METHACRYLIC ACID
Author(s): Ristic, IS (Ristic, Ivan S.); Nikolic, LB (Nikolic, Ljubisa B.); Nikolic, VD (Nikolic, Vesna D.);
Budinski-Simendic,
Simendic, JK (Budinski-Simendic,
(Budinski Simendic, Jaroslava K.); Zdravkovic, VS (Zdravkovic, Vladimir
V
S.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 63 Issue: 6 Pages: 611-619
611 619 DOI:
10.2298/HEMIND0906611R Published: NOV-DEC
NOV
2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 2 of 4
Title: Chiral polyamino alcohols and polyamino thiols for asymmetric heterogeneous catalysis
Author(s): Herault, D (Herault, Damien); Saluzzo, C (Saluzzo, Christine); Lemaire, M (Lemaire, Marc)
Source: TETRAHEDRON-ASYMMETRY
ASYMMETRY Volume: 17 Issue: 13 Pages:
Pages: 1944-1951
1944
DOI:
10.1016/j.tetasy.2006.06.041 Published: AUG 14 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 3 of 4
Title: Methyl methacrylate and acrylamide crosslinked macroporous copolymers
Author(s): Nikolic, L (Nikolic, L); Skala, D (Skala, D); Nikolic, V (Nikolic, V); Stamenkovic, J
(Stamenkovic, J); Babic, D (Babic, D); Ilic-Stojanovic,
Ilic
S (Ilic-Stojanovic, S)
Source: JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE Volume: 91 Issue:
Issue: 1 Pages: 387-395
387
DOI:
10.1002/app.13113 Published: JAN 5 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Record 4 of 4
Title: Noble metals binding on macroporous poly(GMA-co-EGDMA)
poly(GMA
GDMA) modified with ethylenediamine
Author(s): Nastasovic, A (Nastasovic, A); Jovanovic, S (Jovanovic, S); Jakovljevic, D (Jakovljevic, D);
Stankovic, S (Stankovic, S); Onjia, A (Onjia, A)
Source: JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 69 Issue: 6 Pages: 455-460
DOI: 10.2298/JSC0406455N Published: 2004
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/25
Др Татјана Б. Новаковић
Jovanovic´ D., 2002, Hemijska Industrija, V56, P147
Record 1 of 1
Title: The influence of the support on the properties of nickel catalysts for edible oil hydrogenation
Author(s): Gabrovska, M (Gabrovska, M); Krstic, J (Krstic, J); Edreva-Kardjieva,
Edreva Kardjieva, R (Edreva-Kardjieva,
(Edreva
R); Stankovic, M (Stankovic, M); Jovanovic, D (Jovanovic, D)
Source:
ource: APPLIED CATALYSIS A-GENERAL
A
Volume: 299 Pages: 73-83
83 DOI:
10.1016/j.apcata.2005.10.011 Published: JAN 17 2006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Novakovic TB, 2011, HEM IND, V65, P355, DOI 10.2298/HEMIND110406031N
Record 1 of 1
Title: Serbian heavy clays behavior: Application in rouch ceramics
Author(s): Arsenovic, MV (Arsenovic, Milica V.); Pezo, LL (Pezo, Lato L.); Radojevic, ZM (Radojevic,
Zagorka M.); Stankovic, SM (Stankovic, Slavka M.)
Source: HEMIJSKA INDUSTRIJA Volume: 67 Issue: 5 Pages: 811-822
811 822 DOI:
10.2298/HEMIND121123006A Published: SEP-OCT
SEP
2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/25
Download

Dr Tatjana Novaković, viši naučni saradnik BIOGRAFIJA