PRIJEMNI ISPIT IZ BIOLOGIJE
2.07.2013.
ODSECI:
PEJZAŽNA ARHITEKTURA I HORTIKULTURA
EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODNIH RESURSA
TEST B
1. Završna faza disanja koja se odvija u mitohondrijama naziva se:
A) Kalvinov ciklus.
B) Krebsov ciklus.
C) glikoliza.
D) fotofosforilacija.
2. Stablo raste u dužinu deobom i diferenciranjem
A) meristema vegetativne kupe.
B) mehaničkog tkiva.
C) tkiva za fotosintezu.
D) tkiva za apsorpciju.
3. Trbuh insekata je izgrađen od
A) 12 segmenata.
B) 11 segmenata.
C) 10 segmenata.
D) 9 segmenata.
4. Cvet je
A) skraćena cvetna drška sa preobraženim listovima.
B) skraćena cvetna osovina sa preobraženim listovima.
C) skraćeni izdanak sa preobraženim listovima.
D) skraćena lisna osovina sa preobraženim listovima.
5. Rožni derivati kože: nokti, kandže, papci, kopita i navlake rogova su svojstveni
A) sisarima.
B) pticama.
C) stonogama.
D) suvozemnim zglavkarima.
6. Carstvo Monera čine
A) više biljke.
B) niže biljke.
C) mahovine i paprati.
D) bakterije, virusi i modrozelene alge.
7. Biohore su
A) povezani skup ekosistema.
B) različite životne forme.
C) životne oblasti.
D) populacioni nizovi vrsta.
8. Nauka o oblim, valjkastim crvima je
A) akarologija.
B) ornitologija.
C) pulmologija.
D) nematologija.
9. Najčešći način oprašivanja cvetova je putem
A) vetra.
B) vode.
C) insekata.
D) životinja.
10. Fotosintetički pigmenti žute boje su
A) hlorofili.
B) ksantofili.
C) karoteni.
D) fikobilini.
11. Kod četinara stome se nalaze
A) u transfuzionom tkivu.
B) u mezofilu.
C) u hlorenhimu.
D) duž epidermisa.
12. Kolageno čvrsto vezivo izgrađuje
A) ušnu školjku i grkljan.
B) krvne i limfne sudove.
C) tetive i ligamente.
D) kožu i pokosnicu.
13. Felogen je
A) lateralni meristem.
B) apikalni meristem.
C) primarni meristem.
D) traumatični meristem.
14. Biljke za fotosintezu koriste
A) samo crvenu svetlost.
B) samo zelenu svetlost.
C) belu svetlost.
D) sve talasne dužine.
15. Biljka u proseku potroši oko 500 grama vode da bi sintetisala
A) 5 grama suve materije.
B) 1 gram suve materije.
C) 50 grama suve materije.
D) 10 grama suve materije.
16. U svetloj fazi fotosinteze iz biljke se u atmosferu oslobađa
A) ugljendioksid.
B) kiseonik.
C) šećeri.
D) ATP.
17. Veliki broj prašnika koji su uzdignuti na konusnoj cvetnoj loži je karakteristika cveta familije
A) Caryophyllaceae.
B) Fabaceae.
C) Poaceae.
D) Rosaceae.
18. Kroz aktinomorfan cvet se može povući
A) jedna ravan simetrije.
B) dve ravni simetrije.
C) tri ravni simetrije.
D) više ravni simetrije.
19. Delovi organizma koji se međusobno strukturno i funkcionalno razlikuju, a u sadejstvu omogućavaju život
organizma se nazivaju
A) epitelijalna i vezivna tkiva.
B) organi ili organele.
C) krv i limfa.
D) organi i tkiva.
20. Zavisnost cvetanja od dužine osvetljenosti u toku dana naziva se
A) fototropizam.
B) fotoblastičnost.
C) fotomorfoza.
D) fotoperiodizam.
Download

pejzažna arhitektura i hortikultura ekološki inženjering u zaštiti zemljiš