Základní škola a mateřská škola Lešany
Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov
¨
Tel : 317 789 227
Url : www.zslesany.cz
Email : [email protected]
Vnitřní režim školy
1. Vyučování
2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních
zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy
3. Režim práce s počítačem
4. Zajištění pitného režimu
5. Podmínky pohybové výchovy
6. Přílohy
1. Vyučování
a) Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelkou
Základní školy a mateřské školy Lešany. Rozvrh je vyvěšen v kaţdé třídě.
b) Začátek vyučování je v 8:00 hod.
c) Vyučovací hodina trvá 45 minut.
d) Přestávky mezi hodinami jsou stanoveny takto: po 1. hodině…..10 minut
po 2. hodině…..15 minut
po 3. hodině…..20 minut
po 4. hodině…..10 minut
e) Začátek výuky v jednotlivých hodinách:
Rozvrh hodin a přestávek:
1.hodina
2.hodina
3.hodina
4hodína
5.hodina
8,00 - 8,45
8,55 - 9,40
9,55 - 10,40
11,00 - 11,45
11,55 - 12,40
Odchody dětí na obědy:
PO- 13:00- všichni
ÚT -12:00 – všichni
STŘ-13:00 – všichni
ČT - 12:00 – 1.,2. roč
ČT – 13:00 – 3.,4.,5. roč.
PÁ - 12:00 – 1.,2. roč
PÁ – 13:00 – 3.,4.,5. roč
Základní škola a mateřská škola Lešany
Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov
¨
Tel : 317 789 227
Url : www.zslesany.cz
Email : [email protected]
e) Školní druţina vychází z reţimu školy a pro ostatní provoz má vypracovaný
vlastní ŠVP a řád
Vyzvedávání dětí ze školní druţiny do 14:00 a od 15:00
f) Mateřská škola má svůj upravený reţim a pro ostatní provoz má vypracovaný
vlastní ŠVP a řád
g) Školní jídelna má svůj vlastní řád upravený pro ZŠ i pro MŠ
2. Povinnosti pedagogických pracovníků a správních
zaměstnanců, plynoucích ze specifiky školy
a) Povinnosti učitele
-
-
-
učitel přichází do školy nejpozději v 7:40 hod.
pracovní doba se dělí na přímou vyučovací povinnost, dozory a
přípravu na vyučovací povinnost
přípravu na vyučovací povinnost lze vykonávat mimo školní budovu
pozdní příchod do školy je třeba oznámit ředitelce školy
předvídanou nepřítomnost hlásí učitel ředitelce nejméně 2 dny předem,
vyzvedne si propustku a sdělí důvod své nepřítomnosti
nepředvídanou nepřítomnost hlásí zaměstnanec týţ den, pokud moţno
před začátkem vyučování, do 24 hod. musí donést potvrzení o
pracovní neschopnosti a ošetření u lékaře
pracovní cestu nařizuje pouze ředitelka školy
práce přesčas lze proplatit pouze v případě, pokud je konána se
svolením nebo na příkaz ředitelky
učitel dbá na správný pozdrav ţáků
učitel dbá na správné oslovování ţáků
zvláštní pozornost věnuje učitel spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci
k jednání lze uţít ředitelnu nebo třídu (ne chodbu)
před začátkem vyučování zapíše do třídní knihy učivo a nepřítomnost
ţáků, zkontroluje, zda je učebna v pořádku a jak jsou ţáci na
vyučování připraveni
pomůcky si chystá před vyučováním
při vyučování pracuje vyučující podle schválených osnov, na vyučovací
hodinu se řádně připravuje
učitel dbá na pořádek a kázeň ve třídě
závady ve třídě hlásí vedení školy a zapíše je do knihy závad,
umístěné v ředitelně ZŠ
v době vyučování odpovídá vyučující za bezpečnost a zdraví ţáků
v době vyučování ani o přestávkách nesmí posílat ţáky mimo školu
kázeňské přestupky řeší třídní učitel a informuje ředitelku školy
Základní škola a mateřská škola Lešany
Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov
¨
-
Tel : 317 789 227
Url : www.zslesany.cz
Email : [email protected]
váţnější kázeňské přestupky řeší ředitelka školy
před odchodem ze třídy kontroluje vyučující uzavření oken
po poslední vyučovací hodině kontroluje vyučující úklid třídy
učitel nesmí informovat jiné osoby neţ pedagogické pracovníky o
závěrech z PPP a o jednáních pedagogických či provozních porad
učitel nesmí poskytovat informace o chování, prospěchu jiným osobám
neţ zákonným zástupcům
nesděluje nikomu osobní údaje ţáků a zaměstnanců
důsledně dodrţuje délku a obsah vyučovací hodiny
b) Povinnosti třídního učitele
-
koordinuje ve třídě výchovnou a pedagogickou práci, aby nedocházelo
k přetěţování ţáků
sestavuje spolu s vyučujícími ve své třídě harmonogram předepsaných
písemných prací
spolupracuje s ředitelkou v péči o ţáky s vývojovými poruchami učení
a chování
sleduje chování a prospěch ţáků své třídy, dbá na dodrţování školního
řádu
vede třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy a ostatní přehled o
ţácích
do katalogového listu zakládá všechny spisy o ţákovi
během roku se seznámí a jedná s rodiči ţáků
zhoršení prospěchu a chování včas sděluje prokazatelně rodičům
dopisem
ke konci týdne kontroluje zápisy v třídní knize a odstraní nedostatky
jedenkrát týdně kontroluje notýsky nebo ţákovské kníţky
učitel odpovídá za pořádek ve třídách
dbá na hospodárnost s elektrickým proudem
během přestávky kontroluje třídy i chodbu, dbá na bezpečnost
c) Školní jídelna
-
je součástí ZŠ a MŠ
vedoucí školní jídelny je p. Ludmila Němečková
do školní jídelny přicházejí děti po 4. a 5. vyučovací hodině s učitelem,
který ve třídě vyučoval poslední hodinu
v jídelně je zajištěn dozor ţáků pověřenými učiteli
strávníci se při obědě řídí řádem školní jídelny
d) Povinnosti správních zaměstnanců
-
dbají na důsledné dodrţování pracovní doby, která je stanovena
ředitelkou školy
řádně vykonávají práci na svěřeném úseku
Základní škola a mateřská škola Lešany
Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov
¨
-
Tel : 317 789 227
Url : www.zslesany.cz
Email : [email protected]
nedostatky hlásí ředitelce a zapisují je do knihy závad
v rozumné míře vyuţívají čisticích prostředků
po skončení pracovní doby zkontrolují uzavření oken, vypnutí
elektrických spotřebičů
nedovolí běhání po chodbě a po schodišti
e) Školní družina
-
školní druţina má 1 oddělení a je umístěna v budově ZŠ
vychovatelkou je p. Vlasta Konečná
pro druţinu je vypracován řád školní druţiny
provoz ŠD začíná po ukončení vyučování a končí v 16:00 hod.
školní druţina má vypracován vlastní plán práce, za který odpovídá
p.Vlasta Konečná
pracovní doba vychovatelky je stanovena ředitelkou školy
f) Mateřská škola
-
-
provoz mateřské školy je celodenní
začíná v 6:30 a končí v 16.30 kaţdý den
mateřská škola má 2 smíšená oddělení/ starší a mladší děti
pro mateřskou školu je vypracován řád mateřské školy
mateřská škola má vypracován vlastní plán práce, za který odpovídají
vedoucí p. učitelky Veronika Suchánková a Pavla Rillichová a dále
Helena Mašková a Eliška Kalousková
pracovní doba učitelek je stanovena ředitelkou školy
3. Režim práce s počítačem


individuálně dle potřeby při výuce, pod dohledem učitelky
v rámci druţiny – viz řád ŠD
4. Zajištění pitného režimu
Manipulace s nápoji:
ŠJ – dle platných hygienických norem.
Základní škola a mateřská škola Lešany
Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov
¨
Tel : 317 789 227
Url : www.zslesany.cz
Email : [email protected]
5. Podmínky pohybové výchovy
Škola vyuţívá v jarních a podzimních měsících hřiště TJ Sokol Lešany, multifunkční
hřiště s umělým povrchem za OÚ a školní zahrady vedle školy.
V zimních měsících – vycházky, zimní sporty v okolí školy
Po celý rok – časté vycházky do okolí školy, hry v přírodě
6. Převlékaní do sportovního oblečení a uložení sportovního
oblečení
Děti se převlékají ve třídě (oddělené převlékaní chlapců a děvčat ve třídách).
Kaţdý si své oblečení ukládá do svých sáčků na TV a nechává v šatně.
Tělovýchovné chvilky:
Zařazovány jako integrální součást vyučovacích hodin v 1. – 5. ročníku
Kompenzační cvičení v hodinách:
- zařazována jako integrální součást vyučovacích hodin v 1. – 5. ročníku.
Zařazování prvků otuţování:
 pravidelné větrání
 p. uklízečka sleduje optimální teplotu v učebnách i na chodbách
 dostatečný pobyt venku
 kontrola vhodného oblečeni ve škole i mimo budovu školy
6. Přílohy
č.1 – úklid po skončení vyučování
a) vyučující, který má ve třídě poslední hodinu, dbá na pořádek ve třídě
Základní škola a mateřská škola Lešany
Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov
¨
Tel : 317 789 227
Url : www.zslesany.cz
Email : [email protected]
č. 2 – třídní knihy
a) třídní knihy musí být řádně a průběţně vyplňovány
b) zápisy musí odpovídat rozvrhu hodin třídy. Třídní učitel vţdy vypíše
rozvrh koncem týdne na další pracovní týden
c) v poznámce na kaţdé stránce třídní knihy třídní učitel, příp. jiný
vyučující zapíše důleţité skutečnosti, které byly ţákům sděleny
(poučení o bezpečnosti, významné události, soutěţe, kulturní akce...)
d) zápisy o probíraném učivu musí odpovídat učebním osnovám
e) zápisy musí mít vypovídající úroveň: nestačí např. opakování,
souhrnná cvičení – je třeba vţdy uvést témata opakování, procvičování
f) třídní učitel sleduje absenci a její omlouvání. Neomluvenou absenci
nebo nadměrnou absenci (nad 70 hod.) projedná s ředitelkou školy
g) třídní knihy musí být ke konci školního roku uzavřeny proškrtnutím a
zápisem s datem o ukončení školního roku
č. 3 – žákovské knížky
a) ţákovská kníţka musí být orazítkována
b) musí zajišťovat denní kontakt mezi rodiči, ţákem a školou, rodičům
má poskytovat informace, musí také včas signalizovat pokles výkonnosti ţáka a také
začínající problémy
c) klasifikace v ŢK má plnit úlohu motivační k ţákovi a informační
k rodičům, z tohoto důvodu musí být klasifikace rovnoměrně rozdělena na celé
klasifikační období
d) u ţáků, kteří mají výrazné výkyvy v prospěchu by se měla sdělení o
prospěchu objevovat častěji (lépe slovně, aby se nehromadily špatné známky)
e) u zápisu známky by mělo být vţdy jasně uvedeno, za jakou konkrétní
činnost případně učivo je ţák hodnocen
f) apeluji na všechny, aby vyuţívali ve větší míře funkci pochval, počet
pochval by měl být ve třídě větší neţ počet negativních zápisů
g) dostatečná frekvence známek- hlavní předměty-20 známek za
pololetí, výchovy- 10 známek za pololetí
Základní škola a mateřská škola Lešany
Lešany čp. 42, 257 44 Netvořice, okres Benešov
¨
Tel : 317 789 227
Url : www.zslesany.cz
Email : [email protected]
č. 4 – třídní výkazy a katalogové listy
a) patří mezi povinnou dokumentaci školy, musí být řádně a průběţně
vyplňovány, musí mít vyhovující administrativní úroveň (čitelnost, nepřepisování atd.)
b) opravy v těchto dokumentech je moţno provádět tak, ţe původní
opravovaný zápis musí zůstat čitelný (např. lehce škrtnutý) vedle něj se zaznamená
nový údaj a v poznámce se uvede, kdo, kdy a co opravil, a je připojen podpis.
Gumování, přelepování a přepisování jsou naprosto nevhodné způsoby oprav.
V Lešanech dne 26.8.2013
Bc. Libuše Filipová
Download

Vnitřní režim školy.pdf - Základní škola a mateřská škola Lešany