Uredjaji za DIN GENT
podmazivanje
Preduze}e iz grupe
Beograd, Save Ma{kovi}a 3-5
Tel./faks: 011 / 397-39-39
ALFA-LUB s.r.l.
Sistemi za podmazivanje 13 kg
OA 14013
No`na
Pneumatska
OA 14003
OA 14113
Ru~na
OA 14013
- Pumpa 50:1
Vrhovi za mast
4-delna čeljust
M10x1 unutraš.
OA 12071
- do 350 bar
- 190/200 bar - 140/150 bar
- 4 m creva
- 2.5 m creva - 2.5 m creva
- pi{tolj za
mast
- ~vrsta cev, - ~vrsta cev,
amerikan vrh amerikan vrh
4-delna čeljust
M10x1 unutraš.
OA 12073
OA 14003
M10x1 unutraš.
M10x1 unutraš.
OA 12077
Vrh OA 12071
M10x1 unutraš.
Pumpa
OA 12067
Poklopac
za bure
- kolica za bure
180/220 kg
- potisna plo~a
180/220 bure
- poklopac za
180/220 bure
Potisna
plo~a
OA 12160
OA 11195
OA 81404
Pi{tolj za mast
OA 12085
Priključak 1/4”F
Ravni zglob
4.320 din
Beograd, 01.03.2012
24.930 din
6.250
Sistem za monta`u na zid
za bure 180/220
OA 13220
- 50:1, do 350 bar
- du`ina 940 mm
za burad 180/220 kg
- priklju~ak za
vazduh 1/4”
- Priklju~ak za
mast 3/8”
- kapacitet na 6 bar
20 C je 1500 g/min
- pre~nik usisne cevi
je 30 mm
4.370
- potisna plo~a
za bure 180/220
OA 12058
Pneumatska pumpa
690 din
- poklopac za
bure 180/220
Vakuum
ostvaren
pumpom
61.820
3.380 din
590 din
ČVRSTA CEV
- pumpa 50:1
do 350 bar
- crevo 4 m
1/4” priklju~ak
- pi{tolj za mast
Pritisak 600 bar
Dužina 4m
1/4”M-1/4”F
590 din
HEXAGONALNA 2
38.940 24.160 15.950
Mobilni sistem za bure 180/220
Crevo za mast
790 din
HEXAGONALNA 1
OA 12075
OA 14113
480 din
UGAONA 90°
- mobilna - mobilna - nema
na to~kovima na to~kovima to~kove
OA 13070
DINARA
- pumpa 50:1
do 350 bar
- kalem sa
12 m creva
priklju~ak 1/4”
- pi{tolj za
mast
- nosa~ za
pi{tolj,
spre~ava
curenje masti
- potisna plo~a
180/220 bure
- poklopac za
180/220 bure
73.620
ALFA-LUB s.r.l.
Zamena DIN
Ulja
GENT
Preduze}e iz grupe
Mobilni ure|aji za zamenu ulja
OA24164-Gravitacioni sistem
- zapremina rezervoara 65 lit.
- du`ina creva 2 mt.
- zapre. prihvatnog levka 13 l.
- max/min visina 1780/1270 mm
Ru~ni i pneumatski
ure|aji za nalivanje
ulja
DINARA
Ru~ni
16 lit.
13.920
31.230 din
Ru~ni
24 lit.
OA25064-Pneum.i gravitacioni sis.
- zapremina rezervoara 65 lit.
- du`ina creva 2 mt.
- zapre. prihvatnog levka 13 l.
- max/min visina 1780/1270 mm
15.620
Pneumat.
16 lit.
48.950 din
OA 24164
OA 25064
OA 25065
OA 20120 OA 20150
Mobilni
sistem
za ulje
- za burad - za burad
180/220 kg 30/50 kg
- pneumat. - pneumat.
pumpa 3:1, pumpa 3:1
du`ine
du`ine
940 mm
730 mm
- crevo
- crevo
za ulje 4m za ulje 4m
- digitalni
- digitalni
pi{tolj
pi{tolj
za merenje za merenje
protoka
protoka
ulja/antifri. ulja/antifri.
- kolica za - kolica za
bure
bure
180/220 kg 30/50 kg
OA25065-Pneumatskii gravitacioni
sistem sa menzurom
- zapremina rezervoara 65 lit.
- du`ina creva 2 mt.
- zapre. prihvatnog levka 13 l.
- max/min visina 1780/1270 mm
OA 23060
71.960 din
1.520
17.590
OA 22155
Crevo za ulje
- du`ina 4 mt.
- priklju~ci ½ M ½ F
- pritisak 160 bar
OA 81204
9.290
OA24016
OA24025
- pneumatska
pumpa 5:1,
du`ine 940 mm
- za burad 180/220
- kalem sa 10m
creva 150 bar, 1/2”
- digitalni pi{tolj za
merenje protoka
ulja/antifriza
- nosa~ za pi{tolj,
sa kadicom za
spre~avanje
curenja ulja
Kolica za bure Ru~na pumpa Adapter
180/220 za bure za pumpu
OA 51001
180/220 za bure
OA 24200
17.820
180/220
plast.
OA 22145
Pneumat.
24 lit.
OA24116
OA24125
19.120
Sistem za ulje za zid za Pneumatska pumpa 180/220
burad 180/220 kg
OA 21094
OA 20094
50.950 din
58.950 50.950
Digitalni pi{tolj
za ulje/antifriz
18.230
3.840
- 3:1,
- kapacitet
ulja 14 l/min
- du`ina
940 mm
- potro{nja
vazduha
230 l/min
- priklju~ak
za vazduh
1/4”
- priklju~ak
za ulje ½”
- 5:1,
- kapacitet
ulja 18 l/min
- du`ina
940 mm
- potro{nja
vazduha
250 l/min
- priklju~ak
za vazduh
1/4”
- priklju~ak
za ulje ½”
21.890 din 26.290 din
Pneum. ure|aji za Ure|aji za zamenu
istakanje ulja 24 l. ko~ione te~nosti
sa tri komore:
OA 24224
- rezervoar
24 lit.
- crevo du`ine
4m
- set cev~ica
- dreniranje
sakupljenog
ulja je
manuelno
- za ulje 5 l
- medju
OA66206
komora 2 bar
- komora
sa kompr.
Vazduhom
10 bar
- crevo 3 m
- set
adaptera
22.980
36.850
» Cene su bez PDV, fco skladište u Beogradu.
» Prikazani su samo tipični predstavnici, ostali tipovi,
materijali i dimenzije na upit.
» Navedene cene su na današnji dan, ne stvaraju
nikakve obaveze i podložne su promeni bez obaveze
obaveštavanja.
Download

Cenovnik ALFA, mart 2012